Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: / CHARTER: / KULÜP NO: DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet ve daha iyi dostluklar saðlayacak mý? Ýlgililerin tümü için hayýrlý mý? Ali Ýhsan&Hande PALALI Dönem Baþkaný HABÝP MÜRSEL Araþtýrmacý Yazar TOPLANTI MUSTAFA KIRCI ÝFTAR DAVETÝ 150.TOPLANTI - YAKUP ALTINÖZ ÝFTAR DAVETÝ BADEMLÝ RAMAZAN AYI ERZAK DAÐITIMI

2 Ron BURTON U.R Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan PALALI As Baþkan ve Genel Sek. Ahmet MEMEÞA Levent BALKIR Geçmiþ Dönem Bþk. Mustafa KIRCI Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet TERZÝOÐLU-Oktay ÖK- Þirin YENGÝNER-Levent BÝLEK-Aytuð ONUR Kulüp Yönetim Komitesi Cengiz APALAK Üyelik Komitesi Nermin ÞAHÝN Rotary Vakfý Komitesi Yakup ALTINÖZ Halkla Ýliþkiler Komitesi Oktay ÖK Hizmet Projeleri Komitesi Nilüfer AKÇAKOCA Rotaract Ýliþkileri Umut ÖNEL Toplantý Sorumlusu Serpil CERÝT Rotary Eðitim Zeyyat SABUNCUOÐLU HAFTANIN SÖZÜ Sevgili Bademli Rotary Ailem, Temmuz ayý içinde bölgede yaþanan deðiþikliklerden bahsetmiþ, ne kadar büyük bir coþku ile döneme baþlandýðýný sizlere duyurmuþtum. Bu kez kulübümüzde neler yaþandý, neler yapýldý bunlara deðinmek istiyorum. Döneme biz de kulüp olarak hýzlý baþladýk ve ilk toplantýmýzda üye alým töreni gerçekleþtirdik. Yönetim kurulu kararý geçen dönemin son toplantýsýnda alýnan sevgili Duygu Yýlmazer'in üyelik töreni yüksek katýlýmlý bir toplantý eþliðinde gerçekleþti. Tekrar hoþ geldiniz sevgili Duygu Yýlmazer. Bu sene Ramazan'a denk gelen Temmuz ayý içinde çok sevdiðimiz üyelerimizin iftar organizasyonlarýna þahit olduk. Sevgili geçen dönem baþkanýmýz Mustafa Kýrcý, Kýrcý Otel'de verdiði iftar organizasyonunda, hem iþyeri ziyareti yapmýþ olduk, hem de Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen küçük misafirlerimize Rotary'i tanýtmanýn, Rotary'nin paylaþýmcý yönünü göstermenin fýrsatýný bulduk. Sevgili Yakup Altýnöz bizlere katýlýmýn çok yüksek olduðu, harika bir yaz akþamýnda açýk havada nefis bir iftar akþamý yaþattý. Son iftar organizasyonumuzu sevgili Nermin Þahin'in evsahipliðinde yapacaðýz. Bu ay içinde uluslar arasý sitemiz olan sitesinde yer alan bilgilerimizi güncelledik. Bu anlamda istifa eden arkadaþlarýmýzýn durumu, üyelerimizin, yaþ, adres ve benzeri kiþisel bilgileri tekrar kontrol edildi ve bilgiler girildi. Keza UR kimlik kartlarýný en kýsa zamanda sizlere ulaþtýracaðýz. Etkili planlama rehberini bölgeye ulaþtýrdýk. Hedef olmadan baþarý olmayacaðýný düþünenlerdenim. Bu nedenle bu rehberi çok önemsiyorum. Çok sevdiðimiz sevgili Serhan Dede ve Fahir Çam arkadaþlarýmýz maalesef bu ay içinde istifa etmek durumunda kaldýlar. Kendilerine bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar diler, dostluðumuzun ömür boyu süreceðini, kader yeniden bizi bir araya getirirse çok memnun olacaðýmýzý bilmelerini isterim. Allah hep güzel ayrýlýklar versin. Bu ayrýlýklarýn yanýnda Bademli Rotary Ailesine çok daha fazla katýlýmýn olacaðýna görüyoruz. Bu anlamda, çok deðerli üye adaylarýmýzýn iþlemleri devam etmektedir. Umarým, en kýsa zamanda hep birlikte çok keyifli anlara, projelere imza atar, bir aile olmanýn mutluluðunu yaþarýz. Rotaryen Sevgilerimle. Ali PALALI Bademli Rotary Kulübü Dönem Baþkaný 02

3 149.TOPLANTI MUSTAFA KIRCI ÝFTAR DAVETÝ 150.TOPLANTI - YAKUP ALTINÖZ ÝFTAR DAVETÝ 03

4 BADEMLÝ RAMAZAN AYI ERZAK DAÐITIMI 04

5 31/07/2013 Sevgili Bademli Rotary Ailem, Temmuz ayý içinde bölgede yaþanan deðiþikliklerden bahsetmiþ, ne kadar büyük bir coþku ile döneme baþlandýðýný sizlere duyurmuþtum. Bu kez kulübümüzde neler yaþandý, neler yapýldý, kýsa vadede neler yapacaðýz bunlara deðinmek istiyorum. 1. Döneme biz de kulüp olarak hýzlý baþladýk ve ilk toplantýmýzda üye alým töreni gerçekleþtirdik. Yönetim kurulu kararý geçen dönemin son toplantýsýnda alýnan sevgili Duygu Yýlmazer'in üyelik töreni yüksek katýlýmlý bir toplantý eþliðinde gerçekleþti. Tekrar hoþ geldiniz sevgili Duygu Yýlmazer. 2. Bu sene Ramazan'a denk gelen Temmuz ayý içinde çok sevdiðimiz üyelerimizin iftar organizasyonlarýna þahit olduk. Sevgili geçen dönem baþkanýmýz Mustafa Kýrcý, Kýrcý Otel'de verdiði iftar organizasyonunda, hem iþyeri ziyareti yapmýþ olduk, hem de Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen küçük misafirlerimize Rotary'i tanýtmanýn, Rotary'nin paylaþýmcý yönünü göstermenin fýrsatýný bulduk. Sevgili Yakup Altýnöz bizlere katýlýmýn çok yüksek olduðu, harika bir yaz akþamýnda açýk havada nefis bir iftar akþamý yaþattý. Son iftar organizasyonumuzu sevgili Nermin Þahin'in evsahipliðinde yapacaðýz. 3. Bu ay içinde uluslar arasý sitemiz olan sitesinde yer alan bilgilerimizi güncelledik. Bu anlamda istifa eden arkadaþlarýmýzýn durumu, üyelerimizin, yaþ, adres ve benzeri kiþisel bilgileri tekrar kontrol edildi ve bilgiler girildi. Keza UR kimlik kartlarýný en kýsa zamanda sizlere ulaþtýracaðýz. 4. Etkili planlama rehberini bölgeye ulaþtýrdýk. Hedef olmadan baþarý olmayacaðýný düþünenlerdenim. Bu nedenle bu rehberi çok önemsiyorum. 5. Çok sevdiðimiz sevgili Serhan Dede ve Fahir Çam arkadaþlarýmýz maalesef bu ay içinde istifa etmek durumunda kaldýlar. Kendilerine bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar diler, dostluðumuzun ömür boyu süreceðini, kader yeniden bizi bir araya getirirse çok memnun olacaðýmýzý bilmelerini isterim. Allah hep güzel ayrýlýklar versin. 6. Bu ayrýlýklarýn yanýnda Bademli Rotary Ailesine çok daha fazla katýlýmýn olacaðýna görüyoruz. Bu anlamda, çok deðerli üye adaylarýmýzýn iþlemleri devam etmektedir. Umarým, en kýsa zamanda hep birlikte çok keyifli anlara, projelere imza atar, bir aile olmanýn mutluluðunu yaþarýz. 7. Bu ay içinde sevgili Cengiz Apalak'ýn ve sevgili Nermin Þahin'in torunu ile Bademli Rotary ailemiz büyüdü. Bayan üye ve eþlerimizden bir grup Nermin hanýmla birlikte Derun bebeði tebrik etmeye gitmiþlerdir. Sevgili Cengiz Apalak torun tebrik ziyaretini de bayramdan sonra düþünüyoruz. Bu vesile ile her iki yavrumuzun da saðlýklý, hayýrlý, uzun ömürlü olmasýný diliyor, tekrar tebrik ediyorum. 8. Sevgili Umut arkadaþýmýz çok arzu ettiðim Çanakkale gezisi ile ilgili bizlere güzel bir organizasyon planladý. Çanakkale gezisi, Bozcaada ile birleþince pek keyifli bir program ortaya çýktý diye düþünüyorum. Lütfen isimlerinizi yazdýrýn. Yerler kýsýtlý. (14/15 Eylül 2013) Aðustos Kulüp Asamblesini (mutad toplantý 19:30, bölge baþkan yardýmcýsýnýn katýlacaðý, BBZ toplantýsýnýn bir anlamda provasý), 21 Aðustos Bölge Baþkaný Ziyaretini (saat 12:00-14:00 arasý) tekrar hatýrlatýrým. 14 Aðustos'a kadar komite baþkanlarýmýn gelecek hedeflerini, yapmayý planladýklarý projeleri beklediðimi belirtmek isterim /26 Aðustos'ta Afyon'da Kocatepe Zafer Yürüyüþü, 22/Eylül'de Ýzmir'de Rotary saðlýk þenliði, 28/Eylül'de Bursa'da Gökdere'nin düzenlediði üyelik seminerini hatýrlatýrým. 11. Sosyal medya, web sitesi ile ilgili çeþitli çalýþmalar yürütmekteyiz. Sevgili Oktay Ök bu konuda yakýn zamanda birçok yenilik ile karþýmýza çýkacak. 12. Sevgili Umut ile Rotaract iliþkilerini düzenlemiþ idik. Bundan sonra Rotaract toplantýlarýna karþýlýklý katýlýmlarý planlamak istiyoruz. En kýsa zamanda bu çalýþmayý da bitirip sizlere sunacaðýz. 05

6 ROTARY BÝLGÝLERÝ Rotary'nin Hizmet Ýdeali KENDÝNDEN ÖNCE HÝZMET Olarak Tanýmlanýr. Bu bakýþ açýsý tüm Dünya Rotaryenlerini içine alan bir tavrý belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya üzerindeki tüm insanlarý ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir. Haziran 2012 tarihi itibari ile, hizmet idealinde birleþmiþ kiþi Rotary Kulübü'nün üyesidir. Rotary Kulüp üyeliði yalnýzca ve davet üzerine, bölgedeki meslek guruplarýndan 5'e kadar veya üye sayýsý 50 den fazla olan Kulüplerde, Kulüp üye sayýsýnýn %10'una kadar kiþilerin seçilmesi ile oluþur. Rotary Kulüplerinde sýnýflandýrmanýn amacý; her kulüpte bölgedeki bütün iþ ve mesleklerin tam bir kesitinin bulunmasýný saðlamaktýr. Rotaryenler; karýþýklýðýn olduðu yerde düzen, çirkinliðin olduðu yerde güzellik, yalnýzlýðýn ve yanlýþ anlamanýn olduðu yerde mutluluk ve saðlýk yaratmak için uðraþýr. Bu ilkeye göre, Rotary ; dostluk havasý içinde ve tarafsýz bir ortamda dini, ýrký ve siyasi görüþü farklý kiþilerin bir araya gelmesini saðlamaya çalýþan bir kuruluþtur. Buna göre düþünce ve görüþler farklý olsa dahi insanlar arasýnda sýk sýk bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden kaçýnýlarak birleþmiþ yararlar için iþbirliði ve anlayýþýn geliþmesine de yardým eder. Rotaryenler; olanak olan her yerde ve her yönde hizmet verirler. Rotaeryen; Ýþini yalnýzca bir geçim kaynaðý olarak düþünmeyen kiþidir. Rotaryen için iþi ve mesleði yaþamýný sürdürmesi ve diðer insanlara hizmet vermesini saðlayan bir araçtýr. Bunun yanýnda her Rotaryen'den ülkesine ve inançlarýna sadýk olmasý beklenir. Zira siyasi ve dini görüþler kiþinin yalnýz kendisini ilgilendiren bir husustur. Baslangýçta dayanýþma amaçlý bir kuruluþ görünümünde olan Rotary'de zamanla yalnýz dayanýþmanýn iþ ve meslek sahibi kiþilerin devamlý olarak ilgisini çekmeye yeterli olmayacaðý anlaþýldýðýndan amaç giderek kendinden önce hizmet görüþüne yönlenmiþ ve görüþ giderek yaygýnlaþmýþ ve benimsenmiþtir. Rotary prensipleri, üyeliðin verdiði haklarýn ticari yararlar için kullanýlmasýný yasaklar. Nitekim her Rotaryen'in uymasý gereken "Ýþ ve Meslek Sahibi Rotaryenlerin Bildirisi"nin son paragrafýnda: "Ýþ ve meslek iliþkilerinde normal olarak baþkalarýna tanýmadýðým öncelik ve avantajlarý Rotaryenlere de tanýmamayý ve ayný þekilde Rotaryen dostlarýmdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi iþ ve meslek sahibi bir Rotaryen olarak kabul ve beyan ederim" denilmektedir. Rotary'nin temel yaklaþýmý, insanlar ve uluslararasý ortak deðer yargýlarý oluþturmak, insanlarý birbirine yaklaþtýrmak ve evrensel barýþa katký saðlamaktýr. er ülkede bireyler, her þeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarýna sahip çýkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoðu kez kiþisel hareket tarzýnda deðil, kiþilerin bir araya geldikleri Sivil Toplum Örgütleri eliyle gerçekleþir. otary, diðer sivil toplum örgütlerinden farklý olarak bir yardým derneði ya da yalnýz bir dostluk topluluðu deðildir. Rotary'nin öngördüðü yardým sadaka veya iane þeklinde yapýlmaz. otary, 1915'te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuþ, Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO'nun kurulmasýna zemin hazýrlamýþ bir organizasyondur. Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary'nin amacýna ulaþmak yolunda baþardýklarý ve planladýklarý her çalýþma Rotary'nin önerdiði Programlar içinde yer bulur. Kulüpler ve üyeler programlarýný iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluþu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve bütün Dünyada gördüðü saygýyý sürdürecektir Meksika Konvansiyonuna kadar altý ilkede toplanan Rotary'nin amacý, 1951 Atlantic City Konvansiyonunda dört bölümden oluþan tek maddeye indirilmiþtir. Bir Rotaryen'den asaðýdaki dört konuyu geliþtirmesi ve teþvik etmesi istenir. Tanýþýklýðýn geliþtirmesinin bir hizmet fýrsatý sayýlmasý, þ ve meslekte yüksek ahlaki standartlarýn tesisi, yararlý bütün iþlerin saygýdeðer olduðunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin kendi iþ ve mesleðini topluma hizmet fýrsatý olarak yüceltmesi, her Rotaryen'in hizmet idealini kendi kiþisel iþ ve toplum hayatýna uygulamasý, Hizmet idealinde birleþmiþ iþ ve meslek adamlarý arasýnda Dünya çapýnda dostluk iliþkileri kurarak karþýlýklý anlayýþlý iyi niyet ve barýþýn geliþtirilmesidir. 06

7 Dönemi Ocakbaþý Gruplarý 1. Grup Tarih 2. Grup Tarih Ahmet MEMEÞA Oktay ÖK Alev ERSOP Gökhan ZENGÝN Alper SÖNMEZ Serhan DEDE Aytuð ONUR Levent BÝLEK Tanju YILDIZ Umut ÖNEL Serkan AKTAÞ Fahir ÇAM Grup Tarih 4. Grup Tarih Nermin ÞAHÝN Mustafa KIRCI Mehmet TERZÝOÐLU Duygu YILMAZER Þirin YENGÝNER Yakup ALTINÖZ Ersel OYTUN Serpil CERÝT Zeyyat SABUNCUOÐLU Çetin TÜRKOÐLU Grup Tarih Levent BALKIR Cengiz APALAK Ýsmail IÞIK Emre ATKIN Nilüfer AKÇAKOCA KOMÝTELER KOMÝTELER BAÞKAN KULÜP YÖNETÝM CENGÝZ APALAK TANJU YILDIZ ALPER SÖNMEZ MEHMET TERZÝOÐLU AHMET MEMEÞA LEVENT BALKIR VAKIF YAKUP ALTINÖZ ERSEL OYTUN UMUT ÖNEL SERHAN DEDE LÝK NERMÝN ÞAHÝN AYTUÐ ONUR GÖKHAN ZENGÝN TOPLUM HÝZMETLERÝ NÝLÜFER AKÇAKOCA SERPÝL CERÝT EMRE ATKIN LEVENT BÝLEK SERKAN AKTAÞ ÝSMAÝL IÞIK KOMÝTELER BAÞKAN HALKLA ÝLÝÞKÝLER OKTAY ÖK ALEV ERSOP ÞÝRÝN YENGÝNER ROTARACT SOR. UMUT ÖNEL OKTAY ÖK ROTARY EÐÝTMENÝ ZEYYAT SABUNCUOÐLU YAKUP ALTINÖZ TOPLANTI SORUMLUSU SERPÝL CERÝT CENGÝZ APALAK 07

8 Bu Hafta Toplantý No : 151 Toplantý Tarihi : Toplantý Yeri ve Saati : Konuk Konuþmacý : Toplantý Eþli Toplantý Konusu : Ýftar Yemeði - Nermin ÞAHÝN Daveti Geçen Hafta Toplantý No : 150 Toplantý Tarihi : Toplantý Yeri ve Saati : Beceren Restoran Üye Sayýsý : 26 Toplantýya Katýlým Oraný : % 74 Toplantýya ilk Gelen Üyemiz : Konuk Konuþmacý : Yakup Altýnöz'ün Ýftar Daveti Toplantý Konusu : Ýftar Yemeði Mutlu Günlerimiz Doðum Günleri Esra&Gökhan ZENGÝN Çiftinin Kýzlarý Öykü ve Sýla Evlilik Yýl Dönümleri Nermin & Naci ÞAHÝN Çifti Rotary Takvimi 7 AÐUSTOS 14 AÐUSTOS 21 AÐUSTOS 25 / 26 AÐUSTOS 28 AÐUSTOS 7 EYLÜL 14 / 15 EYLÜL 22 EYLÜL 28 EYLÜL Ramazan Bayramý Dolayýsýyla Toplantýmýz Ýptal Kulüp Asamblesi ( Sevgili Fed. Bþk. Yrd. Serdar DURUSÜT Ziyareti) Bölge Baþkaný Esad KARDIÇALI Ziyareti (Gündüz Toplantýsý, Eþli Yapýlacaktýr, 12:00-14:00) Kocatepe Zafer Yürüyüþü (Mudanya Rotary - Afyon, Kocatepe) Konuk Konuþmacý GDG Ahmet GÜRMERÝÇ / Konu: Rotary Ýle Yaþamlarý Deðiþtirin Gençlik Deðiþim Semineri (Ýzmir) Bozcaada, Çanakkale Gezisi (Bademli Rotary, Bademli Rotaract Kulüp Gezisi) Rotary Saðlýk Þenliði (Ýzmir) Üyelik Semineri (Gökdere Rotary Kulübü - Bursa) 08

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç

FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006. Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç FKMD BÜLTENÝ FATÝH KOLEJÝ MEZUNLAR DERNEÐÝ (FKMD) BÜLTENÝDÝR ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR ÜCRETSÝZDÝR SAYI:1 MAYIS 2006 Yeni bir dönem, yeni bir baþlangýç S evgili Fatih'liler... 1993 yýlýnda Fatih Draman daki

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi Yýl:1 Sayý:4 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Sevgili Öðrenciler, Pamukkale Üniversitesi sadece eðitim verilen, gelen öðrencilerin

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

ÜRETECEKLER. 3 dönemdir Aydın GGK icra kurulunda görev yapan Aydın

ÜRETECEKLER. 3 dönemdir Aydın GGK icra kurulunda görev yapan Aydın GELİYOR Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışına ortak olan Aydınspor 1923, geçen sezon borçları yüzünden haczedilen şampiyonluk kupalarını geri almak için kolları

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı