GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK (GZK) GPS İLE KÖPRÜ SALINIM VE TİTREŞİMLERİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK (GZK) GPS İLE KÖPRÜ SALINIM VE TİTREŞİMLERİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 Özet GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK (GZK) GPS İLE KÖPRÜ SALINIM VE TİTREŞİMLERİN BELİRLENMESİ Ç. MEKİK, K.S. GÖRMÜŞ, H. KUTOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Zonguldak Günümüzde GPS teknolojisi jeodezik uygulamaların yanı sıra birçok alanda da kullanım alanı bulmaktadır. GPS in kullanım alanlarının genişletilmesinde de en önemli etken olan ve bir kaç saniyede bir kaç santimetrelik duyarlık dolayısıyla verim sağlayan yöntem gerçek zamanlı kinematik (GZK) ölçme yöntemidir. Bu çalışmada GZK GPS in başka bir alanda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla Zonguldak kent merkezindeki 1956 yılında tamamı perçinli çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen Fevkani Köprüsünün günün farklı zamanlarındaki trafik yoğunluğuna göre salınım ve titreşimleri GZK GPS ile ölçülmüştür. Bunun için referans alıcısı kentin yüksek tepelerinden birinin üzerine yerleştirilmiş ve iki gezici alıcı da köprünün belirlenen iki noktasında sabit merkezlendirme düzeneği üzerine konulmuştur. Trafiğin ve özellikle ağır tonajlı araçların en yoğun ve en seyrek geçtiği zamanlarda 1 saniye ölçü aralığı (interval) ile ölçmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda oluşan salınım ve titreşimlerin gün içindeki değişimleri Hızlı Fourier Döüşümü ve Yapay Sinir Ağları kullanılarak modellenmiştir. Anahtar kelimeler: Gerçek Zamanlı Kinematik GPS, deformasyon, Hızlı Fourier Dönüşüm, Yapay Sinir Ağları DETERMINING VIBRATIONS AND RESONANCE OF A BRIDGE USING REAL TIME KINEMATIC (RTK) GPS Abstract Today GPS technology has found various uses in many fields as well as in geodetic applications. One of the most crucial factors in expanding the use of GPS is by means of the real time kinematic (RTK) GPS method which produces positions in a few seconds with a few centimeter accuracy, and consequently the productivity in projects. This study focuses on another use of RTK GPS or rather the employability of RTK GPS in another field. For this purpose, vibrations and resonance of the Fevkani Brigde -situated in the city centre of Zonguldak and built as a completely riveted steel construction in are observed by RTK GPS during the different parts of the day depending on the traffic density. The base (reference) receiver is placed on one of the highest hills in the city and two rover receivers on both rails of the bridge on the fixed centering mechanisms. The observations are carried out with 1 second interval during busy and less busy hours of the traffic, taking into account of especially heavy load vehicle traffic. The changes in vibrations and resonance of the bridge computed by the analyses explained here are modeled using approaches such as Fast Fourier Transform and Artificial Nervous Networks and presented in this paper. Keywords: Real Time Kinematic GPS, deformation, Fast Fourier Transform, Artifical Nervous Networks Kasım 2005, İTÜ İstanbul 161

2 1.Giriş Jeodezik amaçlı konum belirlemede teknikleri tarih boyunca gelişim ve değişim göstermiştir. Günümüz teknolojisinin vardığı noktada, en yaygın olarak kullanılan konum belirleme tekniği GPS ya da Küresel Konumlama Sistemi (KKS) dir. GPS, sağladığı duyarlık, güvenirlik ve uygulama kolaylığı sayesinde sadece jeodezide değil, diğer mühendislik disiplinlerinde de geniş uygulama alanı bulmuştur. Teknolojide yaşanan gelişmeler, GPS in kendi içersinde de gelişmesine ve yöntemin farklı uygulamalarının doğmasına neden olmuştur. Bu uygulamalardan günümüzde en gözde olanı Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) KKS uygulamalarıdır. GZK-GPS sayesinde uygulamacılar, saniyelerle ölçülen çok kısa zaman aralıklarında, objelerin birkaç cm duyarlıkla konumlarını belirleme olanağına kavuşmuşlardır. Bu gelişmeyle birlikte GPS, detay alımı ve aplikasyon gibi çalışmalarda klasik yöntemlere alternatif olmuştur. Bunun yanı sıra, yüksek binalar, köprüler ve barajlar gibi büyük mühendislik yapılarının karakteristik ve karakteristik olmayan hareketlerinin anlık olarak izlenebilmesi olanağı doğmuştur. Bu bağlamda, mühendislik yapılarındaki bu tip hareketlerin GZK-GPS ile belirlenebilirliği üzerine son birkaç yılda yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Güngör, 2000; Akihito vd., 2004; Xiaojing vd., 2004; Ogaja vd., 2004, Wan vd., 2005) GZK uygulamalarında koordinatları bilinen bir noktada bir GPS alıcısı sürekli gözlem yaparken, bir veya daha fazla gezici GPS alıcısı da konumu belirlenecek noktalarda dolaşarak konum çözümünü gerçekleştirir. Referans alıcı gözlemler esnasında kurulduğu noktanın bilinen koordinatlarıyla uydulardan gelen gözlemlerle hesapladığı koordinatlarını karşılaştırarak düzeltmeleri hesaplar ve bu düzeltmeleri de gezici alıcılara yayımlar. Düzeltmeleri alan gezici alıcılar sabit alıcıya göre o andaki konumlarını hesaplarlar. GZK nın temel prensiplerinden biri de bu sabit alıcı ile gezici alıcılar arasındaki iletişimin sağlanmasıdır. Sabit alıcıdan gezici alıcıya veri göndermek için modem veya veri iletişim radyoları kullanılır (Mekik ve Arslanoğlu, 2003; Arslanoğlu ve Mekik, 2003; Wells, 2004). Bu çalışmada, Zonguldak merkezindeki Fevkani Köprüsünün düşey yöndeki hareketleri GZK-GPS ile belirlenebilirliği üzerine çalışılmaktadır. Fevkani Köprüsü 1956 yılında yapımı tamamlanan çelik konstrüksiyon bir köprüdür. Değişik yıllarda çok defa üzerinde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiş, fakat taşıyıcı sistemle ilgili bu güne kadar herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu köprü bu haliyle, bir dereyle ikiye ayrılan kent merkezinin iki yakasını 5 ayrı kolla birbirine bağlayan alternatifsiz bir ulaşım yapısıdır. Bu köprünün en yoğun ve en seyrek trafik saatlerinde GZK-GPS ile gözlemleri gerçekleştirilerek, köprüdeki hareketlerin tespit edilebilirliği araştırılmıştır. Bir zaman serisi oluşturan bu hareketler; Hızlı Fourier Dönüşümü (Fast Fourier Transform- FFT) ve Yapay Sinir Ağları (YSA) teknikleriyle analiz edilerek, bunların modellenebilirlik seviyeleri araştırılmıştır. 2. GZK ile Köprü Salınım ve Titreşimlerinin Belirlenmesi Uygulaması Çalışmanın yapılabilmesi için oluşturulan plan dahilinde ilk olarak referans alıcının yerleştirilmesi için köprüye hakim görüş engeli olmayan bir alan aranmış ve bu amaca en elverişli alan olarak Zonguldak Merkez Devlet Hastanesi bahçesi seçilmiştir. Bu alanın seçilmesindeki temel sebepler, zeminin hareketsiz (durağan) olması, yüksek bir mevki olması nedeni ile multipath (yansıma) etkisinin mümkün olduğu kadar az olması, ölçme sırasında kullanılan radyo bağlantısının kesilmesine neden olabilecek yüksek yapıların görüş alanına girmemesi sıralanabilir. Fevkani Köprüsüne ait uydu görüntüsü ve krokisi şekil 1 ve 2 de sunulmuştur Kasım 2005, İTÜ İstanbul 162

3 1 km 72 m Şekil 1. Fevkani Köprüsü Uydu Görüntüsü Şekil 2. Fevkani Köprüsü Krokisi Şekil 3. Referans GPS Alıcısı Şekil 4.Liman Tarafı Gezici Alıcısı Gezici alıcılar ise köprünün karşılıklı iki tarafına yerleştirilmiştir. Yerleşimin karşılıklı seçilmesinin sebebi, köprüdeki salınımın en iyi şekilde modellenebilmesidir. Titreşimin maksimum oranda tespit edilebilmesi için nokta seçiminde köprünün tam ortasına gelmesine dikkat edilmiştir. Referans alıcı ile gezici alıcılının resmi Şekil 3 ve 4 de sunulmuştur. 3. Ölçme ve Analiz Ölçmelerin en yoğun ve seyrek trafik saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Böylece GZK-GPS in trafik yoğunluğu farklarından kaynaklanan salınım farklılığını belirleyip belirlenemeyeceğinin tespiti amaçlanmıştır. Bu nedenle iş çıkış saatlerini içine alan 16:00-19:00 saatleri ile yoğunluğun azaldığı 23:30-24:30 saatlerinde iki ayrı ölçme kampanyası düzenlenmiştir. Ölçümlerin yapıldığı 27 Nisan 2005 tarihinde hava koşulları dikkate alınarak önceden seçilmiştir. Ölçmeler için Thales marka Z-max GZK- GPS alıcılar kullanılmıştır. Bu alıcıların gerçek zamanlı kinematik moddaki ölçme duyarlıkları, yatayda 0.010m+1.0ppm, düşeyde ise m ppm mertebesindedir. Ölçme yapılırken araç trafiği gözlenmiş ve ağır tonajlı araçların geçiş zamanları kaydedilmiştir. Kayıt aralığı 1 saniye olarak seçilmiştir. Ölçme süresince yatay ve düşey karesel ortalama hata değerleri sürekli gözlenmiştir. Yukarıda ifade edildiği gibi gerçekleştirilen ölçmelerden bu çalışmanın konusunu oluşturan yükseklik bilgilerinin, Matlab TM ortamında hazırlanan grafikleri aşağıda sunulmuştur. Köprünün iki yanına yerleştirilen alıcılardan liman tarafına bakan noktaya FK-LİM, Zonguldak Belediye Binası tarafındaki noktadakine ise FK-BEL noktası denilecektir. Grafiklerde yatay eksen saniye biriminde zamanı, düşey eksen ise metre biriminde yükseklik bilgisini göstermektedir. Sunulan serilerde standart sapma miktarı mor renkte kesikli çizgi ile gösterilmiştir. Siyah renkli çizgiler ise (+) ve (-) ortalama KOH (Karesel Kasım 2005, İTÜ İstanbul 163

4 Ortalama Hata - RMS) değerleridir. Bu değer, yüksekliklerin ortalama değerinden farkları olacak şekilde yerleştirilmiştir. Yüksekliklerin aritmetik ortalama değeri ise kırmızı kesikli çizgi ile gösterilmektedir. FK-LİM noktasında yapılan gündüz ölçümleri Şekil 5 de sunulmuştur. Şekil 5. FK-LİM Gündüz Ölçümü FK-BEL noktasında yapılan gündüz ölçümleri Şekil 6 da sunulmuştur. Şekil 6. FK-BEL Gündüz Ölçümü Gündüz ölçümlerinden sonra aynı günün gecesinde trafiğin çok daha az yoğunlukta olduğu 23:30 24:30 saatleri arası ölçümler yapılmış ve sonuç olarak elde edilen grafikler aşağıda Şekil 7 ve 8 de sunulmuştur. Şekil 7. FK-LİM Gece Ölçümü Kasım 2005, İTÜ İstanbul 164

5 Şekil 8: FK-BEL Gece Ölçümü Yukarıdaki grafiklere ait diğer sayısal bilgiler Tablo 1 de sunulmuştur. Oturum İsmi FK-LİM Gündüz FK-BEL Gündüz Ölçü Sayısı Maksimum h (Turuncu Çizgi) Minimum h (Turuncu Çizgi) Farklar Aritmetik Ortalama (Kırmızı Çizgi) Std Sapma (Mor Çizgi) A.Ort RMS (Siyah Çizgi) m m cm m m m m m. 9.4 cm m m m. FK-LİM Gece m m. 4.7 cm m m m. FK-BEL Gece m m. 5.0 cm m m m. Tablo 1: GPS Ölçüleri Farklar Tablosu FK-LİM noktasında yapılan gündüz ölçmelerinde maksimum ve minimum yükseklik değerleri arasındaki fark 10 cm dir. FK-BEL noktasındaki gündüz ölçmelerinde bu fark değeri 9.4 cm dir. Aradaki fark ölçme duyarlığı sınırları içerisindedir. Diğer bir ifadeyle, bu iki değer birbirine eşdeğerdir denilebilir. Gece ölçüleri için de benzer durum geçerlidir. Aynı şekilde, FK-LİM noktasının gece ölçmelerinde fark değeri 4.7 cm dir. FK-BEL noktasının gece ölçmeleri fark değeri ise 5 cm dir. Gündüz ve gece ölçüleri karşılaştırıldığında maksimum ve minimum yükseklik değerleri arasındaki farklar, gece saatlerinde köprüdeki salınım ve titreşimlerin daha az olduğunun kanıtıdır. Ayrıca gündüz verileri ile gece verilerinin ortalamaları arasında 4 cm lik bir fark vardır. Gece ölçmelerinde sıcaklığın düşüşü ve buna bağlı olarak da köprünün elastikiyetinin azalması nedeni ile köprüde yaklaşık 4 cm lik bir yükselme olduğu kanısına varılmaktadır. Ayrıca bu yükselmenin, gece ölçmelerinde salınımın daha az olması nedeni ile ölçme ortalamalarının değişmesinden de kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Köprünün her iki tarafında izlenen bu hareketler gündüz için Şekil 9, gece için Şekil 11 de bir arada verilmektedir. Bu grafiklerin hemen yanlarında fark grafikleri verilmektedir. Grafiklerde mavi renkte olan veri kümesi FK-BEL noktasını, turuncu renkte olan veri kümesi ise FK-LİM noktasını temsil etmektedir. Gündüz ölçümlerinin karşılaştırmalı grafikleri Şekil 9 ve 10 da sunulmuştur; Kasım 2005, İTÜ İstanbul 165

6 Şekil 9: Gündüz ölçmelerinin bindirilmesi Şekil 10: Gündüz ölçmelerinin farkları Gece ölçümlerinin karşılaştırmalı grafikleri Şekil 11 ve 12 de sunulmuştur; Şekil11: Gece ölçmelerinin bindirilmesi Şekil12: Gece ölçmelerinin farkları FK-BEL_FK-LİM Grafiği incelendiğinde saniyeleri arasında FK-LİM verisini temsil eden turuncu renkli seride ani bir yükseliş ve düşüş trendi görülmektedir. Bu düşüş miktarı yaklaşık 2 cm civarındadır. Taşıt akışının kaydedildiği verilere bakıldığında 2 cm lik atlamanın olduğu anda liman tarafından geçen ağır tonajlı ve yüklü bir kamyonunun geçişinin kaydedildiği görülmüştür. Bu sıçramaya bu aracın sebep olduğu düşünülmektedir. Köprünün her iki trabzanında gerçekleştirilen zamana esaslı ölçmelerin birbiriyle uyum katsayıları gündüz için %82, gece için %83 gibi yüksek uyum rakamları bulunmuştur. Bu sonuçlar, köprünün her iki tarafında birbiriyle tutarlı bir hareketin olduğunun göstergesidir. 4. GPS Konumları Zaman Serileri Analizleri Yukarıda gerçekleştirilen gözlemler ve bunların analizleri köprüdeki düşey hareketliliğin GZK-GPS metodu ile belirlenebilir boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bu bölümde, tespit edilen hareketin ne Kasım 2005, İTÜ İstanbul 166

7 kadarının modellenebilir olduğu incelenecektir. Bu amaçla zaman serilerinin analizlerinde sıkça başvurulan Yapay Sinir Ağları ve Hızlı Fourier Dönüşüm yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler hakkında genel bilgiler ve bunlardan elde edilen analizler aşağıda verilmektedir. 4.1 Yapay Sinir Ağları Analizi Yapay sinir ağlarının genel çalışma prensibi, bir girdi setini alarak onları çıktı setine çevirmek olarak açıklanabilir. Bunun için ağın kendisine gösterilen girdiler için doğru çıktıları üretecek hale gelmesi yani eğitilmesi gerekmektedir. Yapay sinir ağlarında proses elemanlarının bağlantılarının ağırlık değerlerinin belirlenmesi işlemine ağın eğitilmesi denir. Başlangıçta bu ağırlık değerleri rasgele olarak atanır. Yapay sinir ağları kendilerine örnekler gösterildikçe bu ağırlık değerlerini değiştirirler. Örnekler ağa defalarca gösterilerek en doğru ağırlık değeri bulunmaya çalışılır. Yapılan analiz için girdi verisi zaman bilgisidir. Ağ tipi olarak geri beslemeli ağ olarak seçilmiştir. Öğrenme algoritması olarak Levenberg-Marquardt metodu seçilmiştir. Bu algoritma maksimum komşuluk fikri üzerine kurulmuş en küçük kareler hesaplama metodudur ve Gauss-Newton ve Steepest-Descent algoritmalarının en iyi özelliklerinden oluşur (Beşdok,Vd,2003). Yapay sinir ağlarının genel çalışma prensibi, bir girdi setini alarak onları çıktı setine çevirmek olarak açıklanabilir. Bunun için ağın kendisine gösterilen girdiler için doğru çıktıları üretecek hale gelmesi yani eğitilmesi gerekmektedir. Yapay sinir ağlarında proses elemanlarının bağlantılarının ağırlık değerlerinin belirlenmesi işlemine ağın eğitilmesi denir. Başlangıçta bu ağırlık değerleri rasgele olarak atanır. Yapay sinir ağları kendilerine örnekler gösterildikçe bu ağırlık değerlerini değiştirirler. Örnekler ağa defalarca gösterilerek en doğru ağırlık değeri bulunmaya çalışılır (Yurtoğlu, 2005). Şekil 13. Tek saklı katmana sahip bir geri yayılma ağ mimarisi (Civelek ve Çatal, 2004) Yapılan analiz için girdi verisi zaman bilgisidir. Ağ tipi olarak geri beslemeli ağ olarak seçilmiştir. Öğrenme algoritması olarak Levenberg-Marquardt metodu seçilmiştir. Bu algoritma maksimum komşuluk fikri üzerine kurulmuş en küçük kareler hesaplama metodudur ve Gauss-Newton ve Steepest-Descent algoritmalarının en iyi özelliklerinden oluşur (Beşdok,Vd,2003). Bu ağ şeklinde, çıktı verinin en mükemmel sonuç vermesi için bir döngü kurulur ve ilk başta otomatik olarak alınan ağırlık değerleri döngüde iyileştirilerek sonuca gidilir. Döngünün ne kadar alınacağı kullanıcıya bağlıdır. Şekil 13 e bakıldığında girdi vektörü zaman bilgisi, çıktı vektörü de yükseklik bilgisi olacaktır, aradaki katman ise nöronların sayısını göstermektedir. Ağın performans fonksiyonu olarak ortalama hata (MSE: mean square error) seçilmiştir. Katman değeri, bir girdi ve bir çıktı olmak üzere 2 seçilmiştir. Nöron sayısı veri sayısına bağlı olarak değişmektedir. Nöron sayısı Otto.P (1995) maksimum nöron kuramından bulunmuştur: Burada; p m = 5 ( n + s) (2) Kasım 2005, İTÜ İstanbul 167

8 P: modellemede kullanılan veri kümesindeki değerlerin sayısı, n: giriş-nöronlarının sayısı, s: çıkış-nöronlarının sayısını temsil etmektedir (Akyılmaz,2001). Örnek olarak FK-LİM gece ölçümlerinde 2012 ölçü olduğundan p değeri 2012 alınır. 1 adet giriş ve bir de çıkış nöronu olduğuna göre (2012/10) modellemede kullanılacak nöron sayısı 200 dür. Girdi değeri olan zaman bilgisi için transfer fonksiyonu olarak sigmoid seçilmiştir. Bu fonksiyon YSA lar için en çok kullanılan aktivasyon fonksiyonudur ve şu şekilde verilir: 1 1 y = = (tanh( v / 2) 1) (3) v 1+ e 2 Ağın eğitimi sırasında epok sayısı 500 olarak belirlenmiş ve tüm ölçülerde bu sayı sabit tutulmuştur. Ağdan elde edilen çıktı verisi olan yükseklik bilgileri ile GPS ölçmeleri sonucu bulunan yükseklik bilgileri karşılaştırılarak kurulan ağ ile modellenip modellenemeyeceği araştırılmış ve sonuçları sunulmuştur. Burada yükseklik verilerinin kullanılma sebebi köprünün salınımlarının daha çok düşey yönde olduğu düşünüldüğündendir. Yatay yönde elde edilen veriler incelendiğinde anlamlı bir hareket belirlenememiştir. Sunulan grafiklerde kırmızı renkte daireler ve gri renkle kesikli çizgi ile gösterilen seriler GPS ölçmelerini temsil etmektedir. Koyu mavi çizgi ile gösterilen eğri ise Yapay Sinir ağları ile modellenen ölçümün sonucunu göstermektedir. İki veri arasındaki uyum katsayısı yüzdelik değer olarak verilecektir. Ayrıca 500 epokluk modelin prosesi, 1800 Mhz işlemcili, 512 MB ddr ram, 120 Gb sabit diske (Hdd) sahip bir bilgisayarda yaklaşık 45 dakika sürmektedir. FK-LİM Noktası gündüz GPS Ölçmeleri Şekil 14 te verilmiştir. YSA ile gerçekleştirilen modellemeden elde edilen sonuçların FK_LİM gündüz ölçme değerlerine uyumu %97 oranındadır. Uyumun bu kadar yüksek olması, rastlantısal olmayan verilerle çalışıldığını göstermektedir. FK-BEL Noktası gündüz GPS Ölçmeleri ise tasarlanan ağın GPS ölçmelerine uyum katsayısı %98 olarak bulunmuştur (Şekil 14 ve 15). Şekil 14. FK-LİM Gündüz YSA Grafiği Kasım 2005, İTÜ İstanbul 168

9 Şekil 15. FK-BEL Gündüz YSA Grafiği FK-LİM Noktası gece GPS ölçmeleri tasarlanan ağın GPS ölçmelerine uyum katsayısı %95 olarak bulunmuştur. FK-BEL Noktası gece GPS ölçmeleri ise ağın ham ölçülere uyum katsayısı olarak %94 elde edilmiştir (Şekil 16 ve 17). Şekil 16. FK-LİM Gece YSA Grafiği Şekil 17. FK-BEL Gece YSA Grafiği Kasım 2005, İTÜ İstanbul 169

10 4.1.2.YSA Ağının Test Edilmesi YSA ile kurulan matematiksel model test verileri oluşturularak test edilmiştir. Bunun için FK-LİM noktası gece ölçmeleri için oluşturulan YSA modeli, aynı ölçümlerin beşer saniyelik epoklarla oluşturulan ağ ile test edilmiştir. Elde edilen test verileri aşağıdaki grafikte sunulmuştur. 5 saniyelik epoklar halindeki test verisi, kurulan YSA matematiksel modelinde test edilmiş ve GPS konumları ile % 85 oranda uyumlu çıkmıştır. Şekil 18. YSA Test Grafiği 4.2.GPS Konumlarının Fast Fourier Transform (FFT) Analizi Bu bölümde GPS zaman serilerinin fft analizi sunulacaktır. Zaman serisi kavramıyla, önceden belirlenen bir örnekleme aralığında (1 sn) ölçülen GPS verilerinin zamana bağlı değişimi anlatılmaktadır. Bu zaman serilerinin frekans uzayında analizi için Fourier dönüşümü uygulanması gerekir. Bir zaman serisine FFT dönüşümü uygulanabilmesi için serinin kesiksiz olması gerekmektedir. GPS verileri 1 saniye kayıt aralığında kayıt edilmesine rağmen, çeşitli sebeplerden dolayı birkaç yerde bu sağlanamamıştır. Serinin kesintisiz olması için, basit bir kod yazılarak enterpolasyon yapılmış ve kayıp saniyelere karşılık gelen yükseklikler elde edilerek seri kesiksiz hale getirilmiştir Fourier Dönüşümü Fourier dönüşümü yapmanın amacı sürekli-zamanlı bir işaretin, frekans alanında örneklenmesi sonucu zaman alanında periyodik olan dalga formu bulmaktır. Yine bu dönüşümle zaman-frekans arasında geçiş yapılarak titreşimin frekansı belirlenir (Kayran ve Ekşioğlu, 2004). Zaman uzayında p t p aralığında tanımlı bir x(t) fonksiyonu verilmiş olsun. Bu fonksiyon, periyodik fonksiyonlarla; y () t = x( t) [ a cos(2 ft) + b sin(2πft) ]dt f π (4) f Biçiminde ifade edilebilir. Bu eşitlikte y(t), x(t) fonksiyonunun Fourier serisi olarak ifade edilir. Eşitlikte geçen f frekans a f veb f ise Fourier katsayılarıdır. Karmaşık sayıların kullanılması ile; Kasım 2005, İTÜ İstanbul 170

11 i πft = x( t) e 2 dt X ( f ) (5) Burada X( f ), x(t) zaman serisinin Fourier spektrumu olarak bilinir. Aynı şekilde frekans uzayındaki X( f ) kullanılarak; i πft x( t) = X ( f ) e 2 df (6) İle zaman uzayındaki x(t) yi elde etmek mümkün olup bu işleme ters Fourier dönüşümü denilir. Bir zaman serisi Fourier dönüşümüne tabi tutulduğunda elde edilen spektrumda küçükten büyüğe doğru sinyale katkı veren frekanslar sıralanır. Jeodezik anlamda düşünüldüğünde sinyallerdeki periyodik etkiler sinyalin türüne bağlı olmak üzere genelde yüksek frekanslıdır. Çünkü jeodezik çalışmalarda kaba hatalı ve sistematik hatalar dışında hep rastlantısal verilerle çalışılır. Rastlantısal özelliğe sahip ve gürültü olarak isimlendirilen sinyaller yüksek frekanslıdır, yani çok tekrarlanır (Koçak,2004). GPS ölçülerinden elde edilen yükseklik verileri ilk olarak FFT dönüşümüne tabi tutulmuştur. Daha sonra alçak geçirgen bir filtre tasarlanmıştır. Bu filtre FFT dönüşümüne tabi tutularak frekans uzayına aktarılmıştır. GPS verilerinin frekans spektrumu, FFT si alınmış filtre ile çarpılarak, sinyal düşük frekans geçişli olarak filtrelenmiş olur. Bu işlemin sonucunda ise yüksek frekanslı değerler filtreden geçememiştir. Bu şekilde filtrelenen sinyal ters Fourier dönüşümü ile tekrar zaman uzayına dönüştürülmüştür (Randal vd., 2001). Ham yükseklikler ile FFT sonucu elde edilen filtrelenmiş yükseklikler karşılaştırılmış ve uyum katsayısı hesaplanmıştır FFT Analizleri Aşağıdaki grafiklerde gündüz yapılan GPS ölçümlerinin FFT analizleri sunulmuştur. FK-BEL gündüz ölçümlerinin FFT analizleri Şekil 19 ve 20 de verilmiştir. Şekil 19. FK-BEL FFT Spektrumu Şekil 20. FFT Spektrumu (İlk 100 Değer) Yukarıdaki grafiklerde FK-BEL noktasında yapılan GPS ölçülerinden elde edilen verilerin FFT spektrumu verilmiştir. Şekil 20 de verilen grafik ise daha kolay anlaşılması için, ilk grafiğin ilk 100 verisinden oluşan bir sunumdur. Aşağıdaki grafikte ise GPS ölçüleri ile analiz sonucu elde edilen yükseklik değerlerinin karşılaştırmalı grafikleri sunulmuştur. Bu karşılaştırmanın uyum katsayısı % 91 olarak bulunmuştur (Şekil 21) Kasım 2005, İTÜ İstanbul 171

12 Şekil 21. FK-BEL FFT-GPS karşılaştırması FK-LİM gündüz ölçümlerinin FFT analizleri Şekil 22 ve 23 de verilmektedir. Şekil 22. FK-LİM FFT Spektrum Şekil 23. FFT Spektrumu (İlk 100 Değer) Aşağıdaki grafikte GPS ölçüleri ile analiz sonucu elde edilen yükseklik değerlerinin karşılaştırmalı grafikleri sunulmuştur. Bu karşılaştırmanın uyum katsayısı % 89 olarak bulunmuştur (Şekil 24). Şekil 24. FK-LİM FFT-GPS karşılaştırması Kasım 2005, İTÜ İstanbul 172

13 Aşağıdaki grafiklerde gece yapılan GPS ölçümlerinin FFT analizleri sunulmuştur. Aşağıdaki grafiklerde ilk olarak FFT spektrumları (Şekil 25 ve 26) daha sonra ise FFT analizi sonucu elde edilen verilerle ham verilerin karşılaştırmalı grafikleri verilmektedir (Şekil 27). FK-BEL gece ölçümlerinin FFT analizleri aşağıdaki gibidir; Şekil 25. FK-BEL FFT Spektrumu Şekil 26. FFT Spektrumu (İlk 100 Değer) Bu karşılaştırmanın uyum katsayısı % 91 olarak bulunmuştur. Şekil 27. FK-BEL FFT-GPS karşılaştırması FK-LİM gece ölçümlerinin FFT analizleri aşağıdaki gibidir; Kasım 2005, İTÜ İstanbul 173

14 Şekil 28. FK-LİM FFT Spektrumu Şekil 29. FFT Spektrumu (İlk 100 Değer) Aşağıdaki karşılaştırmanın uyum katsayısı %92 olarak bulunmuştur. Şekil 30. FK-LİM FFT-GPS karşılaştırması 5.Sonuçlar Bu çalışmada Zonguldak kent merkezindeki çelik konstrüksiyonlu Fevkani köprüsünün düşey hareketlerinin GZK-GPS ile belirlenebilirliği üzerine çalışılmıştır. Gece ve gündüz olmak üzere iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirilen ölçmelerin sonuçları, köprüdeki salınımların GZK-GPS ile belirlenebilecek seviyelerde olduğunu göstermektedir. GPS ölçümlerinden elde edilen gündüz verilerine bakıldığında yükseklik farkı 10 cm dir. Gece ölçümlerinde bu rakam 5 cm olmuştur. Gece ve gündüz sonuçlarının farklarından yola çıkarak, trafik yoğunluğunun köprüdeki salınımları iki katına kadar arttırdığı söylenebilir. Gece ve gündüz ölçmelerinin ortalamalarının farkları alındığında gece ölçmeleri gündüz ölçmelerine oranla 4 cm daha yüksektir. Gece saatlerinde sıcaklık düşüşü ile köprünün elastikiyetinin azalması ve trafik yoğunluğunun da azalması bu yükselmenin sebebi olabileceği düşünülmektedir. Köprünün iki tarafında gerçekleştirilen eş zamanlı ölçümler birbiriyle %83 oranda uyumludur. Bu durum köprünün salınım mekanizmasında simetri olduğuna işaret etmektedir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 174

15 GPS ölçümlerinden elde edilen yükseklik verileri ile YSA modeli kurulmuş ve ham verilerin bu modele ne kadar uyumlu olduğu bulunmuş ve bir test verisi ile testi gerçekleştirilmiştir. Bulunan uyum katsayıları gündüz ölçümleri için ortalama %97.5, gece ölçümleri için %94.5 bulunmuştur. Oluşturulan ağın test edilmesi için FK-LİM noktasındaki gece ölçümlerinin 5 saniyelik epoklarda toplanan yükseklik verisi seçilmiş ve ağ bu veri ile test edilmiştir. Test sonucunda test ağının modele uyum katsayısı %88 olarak bulunmuştur. YSA ile modelleme yapıldıktan sonra bir diğer analiz metodu olan FFT analizine geçilmiştir. FFT analizi ile GPS zaman serisi, frekans uzayına taşınmıştır. Filtre analizi yapılmış ve frekans uzayına taşınan bu sinyal filtreden geçirilerek alçak geçirgen olarak filtrelenmiştir. Filtrelenen sinyal ters Fourier dönüşümü ile yüksekliklere dönüştürülerek yüksek frekanslı değerlerden arındırılmıştır. Rastlantısal özelliğe sahip ve gürültü olarak isimlendirilen sinyaller yüksek frekanslıdır, diğer bir değişle defalarca tekrarlanır. FFT analizi sayesinde seri gürültüden arındırılmıştır. Alçak geçirgen olarak filtrelenen sinyal ters Fourier dönüşümü ile frekans uzayından zaman uzayına tekrar taşınmış ve bu değerlerle GPS in kaydettiği ham verilerin birbirlerine uyum katsayılar hesaplanmıştır. Uyum katsayıları gündüz ölçmeleri için ortalama %90, gece ölçmeleri için %91.5 bulunmuştur. Uyum katsayılarının her iki yöntemde de mükemmele yakın sonuçlar çıkması çalışılan verilerin rastlantısal hatalarla çok az miktarlarda yüklü olduğunun bir göstergesidir. GZK-GPS ölçmeleri sonucu ortaya çıkan köprünün yükseklik zaman serisinin FFT ve YSA ile modellemeleri, köprüdeki hareketin yüksek oranda modellenebilir olduğunu göstermektedir. Salınım FFT ile %91, YSA ile %97 oranında modellenebilmektedir. FFT ile modellemede daha yüksek geçirgenlikli bir filtreleme uygulanırsa daha yüksek bir uygunluk seviyesine ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Bu ölçüm ve analizler çerçevesinde bakıldığında GZK-GPS in başarıyla kullanıldığı birçok alana bir yenisi daha eklendiği düşünülmektedir. GZK-GPS ölçü yönteminin köprü salınım ve titreşimlerinin belirlenmesinde kullanılabilirliği araştırılmış ve bunun mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Teşekkür Ölçme aşamasında GZK-GPS alıcılarını sağlayan Köklü Mühendislik Müşavirlik İnşaat Şti. Firmasının sahibi Sayın Hüseyin Ali KÖKLÜ ye, ayrıca SKALA İnt. Ltd şirketine ve ölçmelerde teknik yardımlarından yararlandığımız Sayın Muratcan ÖZKAN a teşekkürü ederiz. Kaynaklar Akihito,Y, Yukio, T, Masahiro,M,Sotoshi, I, Luisa,C,P,(2004). Measurement of wind-induced response of buildings using RTK-GPS and integrity monitoring, FIG International Symposium on Engineering Surveys for Construction Works and Structural Engineering Nottingham, Birleşik Krallık, 28 Haziran 1 Temmuz, Arslanoğlu,M ve Mekik, Ç (2003) Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Konumlarının Duyarlık Analizi ve Bir Örnek Uygulama,9.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,ss: ,31Mart-4Nisan,Ankara Beşdok, E, Sağıroğlu, Ş ve Erler, M (2003). Mühendislikte Yapay Zekâ Uygulamaları-I, 426 sh, Ufuk Kitap Kırtasiye Yayıncılık, Kayseri Civalek,Ö ve Çatal,H (2004). Geri Yayılma Yapay Sinir Ağı Kullanarak Elastik Kirişlerin Statik ve Dinamik Analizi, DEÜ Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Sh:1-16 Ocak Kasım 2005, İTÜ İstanbul 175

16 Ogaja C., Rizos C., Wang J.,(2005) Toward The Implementatıon Of On-Lıne Structural Monıtorıng Usıng Rtk-Gps And Analysıs Of Results Usıng The Wavelet Transform, 10th FIG Int. Symp. on Deformation Measurements, Orange, California, Mart, Güngör, O., (2000) Gerçek Zamanlı Kinematik GPS in Jeodezik Çalışmalarda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, Y.Lisans Tezi, KTÜ FBE, Trabzon. Koçak,G, (2004). GPS Sabit İstasyonlarında Zaman Serileri Analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kayran,A ve Ekşioğlu, E (2004). Sayısal İşaret İşleme, 347 sh, Birsen yayınevi, İstanbul Mekik, Ç ve Arslanoğlu,M (2003) Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Konumlarının Doğruluk Analizi ve Bir Örnek Uygulama,9.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,ss: ,31Mart-4Nisan,Ankara Otto, P Identifikation nichtlinearer Systeme mit Künstlichen Neuronalen Netzen, Automatisierungtechnik, +3(2), 62-68, R. Oldenburg Verlag, München. Yurtoğlu,H,(2005).Yapay Sinir Ağları İle Öngörü Modellemesi, DPT Uzmanlık Tezleri,Y No:DPT: 2683 Tapramaz, R (2002). Sayısal Çözümleme, 410 sh, Literatür yayıncılık, İstanbul Randal K. Taylor, Mark D. Schrock (2001). Dynamic Testing of GPS Receivers, Mart 2001 Orange, California, ABD. Xiaojing LI, Linlin GE, Gang-Ding PENG, Chris RIZOS, Yukio,T,Akihito Y, (2004). Seismic Response of a Tower as Measured by an Integrated RTK-GPS System, Las Vegas,Nevada,USA Wan A. W.A, Zulkarnaını M.A. And Shu K. K., Malaysia,(2005). The Deformation Study of High Building Using RTK-GPS:A First Experience in Malaysia, From Pharaohs to Geoinformatics FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo, Egypt April 16-21, 2005 Wells, C.H (2004), Real-time Grid Reliability Metrics, OSIsoft, Inc., San Leandro, CA EIPP, sponsored by DOE, Aralık 15, Signal Processing Toolbox, Sağıroğlu,Ş. Yapay Sinir Ağları ve Mühendislik uygulamaları, Kasım 2005, İTÜ İstanbul 176

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Gerçek Zamanlý Kinematik GPS ile Ölçülen Köprü Salýnýmlarýnýn Zaman Serisi Analizi K. Sedar GÖRMÜÞ 1, Çetin MEKÝK 2,

Detaylı

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2004/1 RTK GPS SİSTEMİNİN POLİGON ÖLÇMELERİNDE KULLANIMI Ömer AYDIN, Ercenk ATA *, Atınç PIRTI Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI. Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY SİNİR AĞLARI Araş. Gör. Nesibe YALÇIN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İÇERİK Sinir Hücreleri Yapay Sinir Ağları Yapısı Elemanları Çalışması Modelleri Yapılarına Göre Öğrenme Algoritmalarına Göre Avantaj ve

Detaylı

TEK GPS ALICISI İLE YÜKSEK FREKANSLI YAPISAL TİTREŞİMLERİN BELİRLENMESİNDE YENİ BİR KİNEMATİK YÖNTEM

TEK GPS ALICISI İLE YÜKSEK FREKANSLI YAPISAL TİTREŞİMLERİN BELİRLENMESİNDE YENİ BİR KİNEMATİK YÖNTEM TEK ALICISI İLE YÜKSEK FREKANSLI YAPISAL TİTREŞİMLERİN BELİRLENMESİNDE YENİ BİR KİNEMATİK YÖNTEM M.H. SAKA 1, C.Ö. YİĞİT 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Ezgi Özkara a, Hatice Yanıkoğlu a, Mehmet Yüceer a, * a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya, 44280 myuceer@inonu.edu.tr

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serileri IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere sahip değișkenlere zaman serisi adı verilmektedir. Genel olarak zaman serisi,

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Detaylı

KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ SUNUM ÖZETİ GPS Nedir? DGPS ve RTK Kavramları VRS Nedir? VRS Nasıl Çalışır? VRS de Modellenmesi Gereken Hata Kaynakları Sonuç ve Öneriler ANTALYA AKHİSAR MİHALIÇÇIK EŞME YUNAK

Detaylı

Kontrol Sistemlerinin Analizi

Kontrol Sistemlerinin Analizi Sistemlerin analizi Kontrol Sistemlerinin Analizi Otomatik kontrol mühendisinin görevi sisteme uygun kontrolör tasarlamaktır. Bunun için öncelikle sistemin analiz edilmesi gerekir. Bunun için test sinyalleri

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI

TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI TUĞLA VE KİREMİT FABRİKALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARININ YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ İLE ARAŞTIRILMASI Merve ARABACI a, Miray BAYRAM a, Mehmet YÜCEER b, Erdal KARADURMUŞ a a Hitit Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS TE SİNYAL YANSIMASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Ç. MEKİK 1, Ö. CAN 2 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü,

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

RTK GPS VE YARDIMCI SENSÖR ÖLÇMELERİ İLE YÜKSEK YAPI DAVRANIŞLARININ ANALİZİ

RTK GPS VE YARDIMCI SENSÖR ÖLÇMELERİ İLE YÜKSEK YAPI DAVRANIŞLARININ ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara RTK GPS VE YARDIMCI SENSÖR ÖLÇMELERİ İLE YÜKSEK YAPI DAVRANIŞLARININ ANALİZİ H. Pehlivan 1,

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DOĞRULUK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Çetin MEKİK P 1 Murat ARSLANOĞLU 2 ÖZET Bu çalışmada, GPS ölçme teknikleri içerisinde son yıllarda geliştirilmiş olan ve

Detaylı

TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi

TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi TESTBOX Yapısal Sağlık Takibi (SHM) Uygulamaları Uygulama Notu AN-TR-401 TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi Anahtar Kelimeler: Yapısal Sağlık Takibi, Operasyonel

Detaylı

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu ÖZET Yük. Müh. Uğur DOĞAN -Yük. Müh Özgür GÖR Müh. Aysel ÖZÇEKER Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Teoman KARADAĞ 1, Teymuraz ABBASOV 2 1,2 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Hediye ERDOĞAN 1, Engin GÜLAL 2, Burak AKPINAR 3, Ercenk ATA 3 Özet Bu çalışmada, Boğaziçi Köprüsü tabliyesinin trafik,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPAY SİNİR AĞLARI. Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI FİNAL PROJESİ

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPAY SİNİR AĞLARI. Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI FİNAL PROJESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPAY SİNİR AĞLARI Doç.Dr. Necaattin BARIŞÇI YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK Öğrenci : SİNEM ÖZDER Numarası : 118229001004

Detaylı

A RESEARCH ON DIFFERENT QUANTITY CHANGES ON GPS MEASUREMENTS IN RESPECT OF MEASUREMENT DURATION

A RESEARCH ON DIFFERENT QUANTITY CHANGES ON GPS MEASUREMENTS IN RESPECT OF MEASUREMENT DURATION GPS ÖLÇMELERİNDE FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ DEĞİŞİMLERİN ÖLÇÜM SÜRELERİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI F. POYRAZ, E. GÜLAL, H. ERDOĞAN, B. AKPINAR Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü.,

Detaylı

YAPAY SĠNĠR AĞLARININ EKONOMĠK TAHMĠNLERDE KULLANILMASI

YAPAY SĠNĠR AĞLARININ EKONOMĠK TAHMĠNLERDE KULLANILMASI P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D ĠS L ĠK B ĠL ĠM L E R ĠD E R G ĠS

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları elimine etmek için aşağıda sıralanan analizler yapılır.

GPS ağlarının dengelenmesinden önce ağın iç güvenirliğini artırmak ve hataları elimine etmek için aşağıda sıralanan analizler yapılır. 13. GPS AĞLARININ DENGELENMESİ 13.1 GPS ÖLÇMELERİ GPS ( Global Positioning System ) alıcıları kullanılarak yer istasyonu ile uydu arasındaki uzunluklar ölçülür ve noktaların konumları belirlenir. GPS ile

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI İşaret akış diyagramları blok diyagramlara bir alternatiftir. Fonksiyonel bloklar, işaretler, toplama noktaları

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI SURVEY STUDIES FOR OUTSIDE FACING ON STEEL CONSTRUCTIONS

ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI SURVEY STUDIES FOR OUTSIDE FACING ON STEEL CONSTRUCTIONS ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI S. DEMİR 1, H. ERKAYA 2, R. G. HOŞBAŞ 2 1 İmge Harita İnşaat Turizm Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, info@imgeharita.com 2 Yıldız Teknik

Detaylı

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI .. MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Polinom MATLAB p=[8 ] d=[ - ] h=[ -] c=[ - ] POLİNOMUN DEĞERİ >> polyval(p, >> fx=[ -..9 -. -.9.88]; >> polyval(fx,9) ans =. >> x=-.:.:.; >> y=polyval(fx,;

Detaylı

GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI

GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI H. Kemaldere 1, H. Kutoğlu 2, Ç. Mekik 3 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı DENEY 0 Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı Amaç: Ölçüm metodu ve cihazına bağlı hata ve belirsizlikleri anlamak, fiziksel bir niceliği ölçüp hata ve belirsizlikleri tespit etmek, nedenlerini açıklamak. Genel

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Teknikleri Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 08 Ekim 2013 Salı 1 Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, temel kavramlar, kaynaklar.

Detaylı

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER SUNU PLANI Analog sayısal çevirici FIR Filtreler IIR Filtreler Adaptif Filtreler Pan-Tompkins Algoritması Araş. Gör. Berat Doğan 08/04/2015

Detaylı

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELİ YAPILARIN ZORLANMIŞ TİTREŞİM DENEYLERİNE GÖRE G MEVCUT DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI Hazırlayan: Yüksek Lisans Öğrencisi Ela Doğanay Giriş SUNUM KAPSAMI Zorlanmış Titreşim Testleri Test

Detaylı

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ . Amaçlar: EEM DENEY ALERNAİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKRİSİK ÖZELLİKLERİ Fonksiyon (işaret) jeneratörü kullanılarak sinüsoidal dalganın oluşturulması. Frekans (f), eriyot () ve açısal frekans

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 2 s. 141-145, 2006 Vol: 9 No: 2 pp. 141-145, 2006 Konutların Zemin ve İkinci larında Oluşan Tesisat sü Üzerine Bir Araştırma Füsun DEMİREL Gazi Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS YÖNTEMİNİN KLASİK JEODEZİK YÖNTEME GÖRE DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ömer MUTLUOĞLU S.Ü.Teknik Bilimler MYO./Konya omutluoglu@selcuk.edu.tr

Detaylı

Biyomedical Enstrümantasyon. Bütün biyomedikal cihazlar, hastadan belli bir fiziksel büyüklüğün miktarını ölçer. Nicel sonuçlar verir.

Biyomedical Enstrümantasyon. Bütün biyomedikal cihazlar, hastadan belli bir fiziksel büyüklüğün miktarını ölçer. Nicel sonuçlar verir. ENSTRÜMANTASYON Enstrümantasyon Nicel (veya bazı zamanlar nitel) miktar ölçmek için kullanılan cihazlara Enstrümanlar (Instruments), işleme de Enstrümantasyon adı verilir. Biyomedical Enstrümantasyon Bütün

Detaylı

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ Bu bölüme kadar anlatılan yöntemler zaman içinde değişmeyen parametre varsayımına uygun serilerin tahminlerinde kullanılmaktaydı. Bu tür seriler deterministik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU Hazırlayanlar: İbrahim Emrah BORHAN Bilişim Uzmanı Kemal ASLAN Bilişim Uzman Yardımcısı

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN. İletişim Bilgileri:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN. İletişim Bilgileri: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN Ünvanı : Yard. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: İş Adresi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Balatçık Mahallesi,

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

ASMA KÖPRÜLERİN TİTREŞİMLERİNİN GPS İLE İZLENMESİ

ASMA KÖPRÜLERİN TİTREŞİMLERİNİN GPS İLE İZLENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 29, Ankara ASMA KÖPRÜLERİN TİTREŞİMLERİNİN GPS İLE İZLENMESİ H. Erdoğan 1, E. Gülal 2, B. Akpınar

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARINDA KONTROL HEDEFLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ K. GÜMÜŞ 1, H.ERKAYA 2 1 Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim

Detaylı

Düşey Yönlü Deformasyon Belirleme Çalışmalarında Tekrarlanabilirliklerin İncelenmesi

Düşey Yönlü Deformasyon Belirleme Çalışmalarında Tekrarlanabilirliklerin İncelenmesi TUJK 2011 Sabit GNSS İstasyonları Ağı ve Analizi 23-25 Kasım 2011, İstanbul Düşey Yönlü Deformasyon Belirleme Çalışmalarında Tekrarlanabilirliklerin İncelenmesi Sefa Yalvaç 1*, Aydın Üstün 1, Ekrem Tuşat

Detaylı

YÜKSEK BİNALARIN HAREKETİNİN GPS İLE İZLENMESİ

YÜKSEK BİNALARIN HAREKETİNİN GPS İLE İZLENMESİ YÜKSEK BİNALARIN HAREKETİNİN GPS İLE İZLENMESİ P. ULUIŞIK 1, H.ERKAYA 2, R.G.HOŞBAŞ 2, M. SOYCAN 2, B. AKPINAR 2, N.O. AYKUT 2, F. POYRAZ 2 1 YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü uluisikpinar@hotmail.com 2 YTÜ,

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması

Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması Karaciğerde Oluşan Hastalıkların Tespitinde Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanılması 1 Emre DANDIL Bilecik Ş. Edebali Üniversitesi emre.dandil@bilecik.edu.tr +90228 214 1613 Sunum İçeriği Özet Giriş

Detaylı

ProMark 800 ve GNSS Teknolojisindeki Büyük Gelişmeler. Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi

ProMark 800 ve GNSS Teknolojisindeki Büyük Gelişmeler. Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi ProMark 800 ve GNSS Teknolojisindeki Büyük Gelişmeler Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi 10.Eylül.2012 ProMark 800 ü Tanıtmak Spectra Precision dan yeni GNSS Alıcısı Trimble Firması Ashtech Firmasını kendi

Detaylı

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR -

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR - Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (. Ders) Bu derste ; Sismograf ve bileşenleri Algılayıcı Sinyal koşullandırma birimi Kayıt sistemi Sismometrenin diferansiyel denklemi

Detaylı

VERİLERİN GRAFİKLER YARDIMIYLA SUNUMU. 3.2.1.Daire Grafikleri Yardımıyla Verilerin Sunumu. 3.2.2.Sütun(Çubuk) Grafikleri Yardımıyla Sunumu

VERİLERİN GRAFİKLER YARDIMIYLA SUNUMU. 3.2.1.Daire Grafikleri Yardımıyla Verilerin Sunumu. 3.2.2.Sütun(Çubuk) Grafikleri Yardımıyla Sunumu SAÜ 3. BÖLÜM VERİLERİN GRAFİKLER YARDIMIYLA SUNUMU PROF. DR. MUSTAFA AKAL İÇİNDEKİLER 3.2.Grafiksel Sunumlar 3.2.1.Daire Grafikleri Yardımıyla Verilerin Sunumu 3.2.2.Sütun(Çubuk) Grafikleri Yardımıyla

Detaylı

DENİZ DİBİ TOPOĞRAFYASININ YAPAY SİNİR AĞLARIYLA MODELLENMESİ

DENİZ DİBİ TOPOĞRAFYASININ YAPAY SİNİR AĞLARIYLA MODELLENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara DENİZ DİBİ TOPOĞRAFYASININ YAPAY SİNİR AĞLARIYLA MODELLENMESİ H. Akçın 1, Ş.H.

Detaylı

Tek GPS Alıcısı Ölçülerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Kinematik Algoritma ve Yapısal Titreşimleri Belirleme Kabiliyeti

Tek GPS Alıcısı Ölçülerinin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Kinematik Algoritma ve Yapısal Titreşimleri Belirleme Kabiliyeti Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (49-55) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (49-55) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Sistemin yerleştirildiği kavşaklarda CHAOS ile araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirgemektedir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi

Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi Küçük Rüzgar Türbini ve PV Güç Sistemi Modellemesi CENGİZ Kadir 1 ER Enver 2 SUDA Cemil 3 METİN Bengül 4 TOPÇUOĞLU Kıvanç 5 BAŞDAĞ Hüseyin 6 1,2 Muğla Sıtkı Koçman Ün., Muğla M.Y.O., Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DUYARLIK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DUYARLIK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS KONUMLARININ DUYARLIK ANALİZİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Murat ARSLANOĞLU 1 Çetin MEKİK 2 ÖZET Bir ölçme yönteminin duyarlığı için iki kriter söz konusudur. Bunlardan birincisi,

Detaylı

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ Doç. Dr. Serkan AKSOY T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - (GYTE) Elektronik Mühendisliği Bölümü E-mail: saksoy@gyte.edu.tr SUNUM PLANI 1. Eğitim Öğretim

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

Ürkmez Barajı Çarpıtılmış Modelinde Ani Göçme Sonucu Oluşan Taşkın Dalgalarının Deneysel Araştırılması

Ürkmez Barajı Çarpıtılmış Modelinde Ani Göçme Sonucu Oluşan Taşkın Dalgalarının Deneysel Araştırılması Ürkmez Barajı Çarpıtılmış Modelinde Ani Göçme Sonucu Oluşan Taşkın Dalgalarının Deneysel Araştırılması M. Şükrü GÜNEY (1), Eser YAŞİN (2) 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, sukru.guney@deu.edu.tr 2 Dokuz Eylül

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER SAYISAL FİLTRELER Deney Amacı Sayısal filtre tasarımının ve kullanılmasının öğrenilmesi. Kapsam Ayrık zamanlı bir sistem transfer fonksiyonunun elde edilmesi. Filtren frekans tepkes elde edilmesi. Direct

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl D U L K Kredi 2 0 2 3 ECTS 2 0 2 3 UYGULAMA-1 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA IN HYDROGRAPHIC SURVEYING

HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA IN HYDROGRAPHIC SURVEYING HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ N.O. AYKUT Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, oaykut@yildiz.edu.tr

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya DİNAMİK YÜKLER ETKİSİ ALTINDAKİ ÜSTYAPI-ZEMİN ORTAK SİSTEMİNİN EMPEDANS FONKSİYONLARINA DAYALI ÇÖZÜMÜ SUBSTRUCTURING ANALYSIS BASED ON IMPEDANCE FUNCTIONS FOR SOIL-STRUCTURE COUPLING SYSTEM SUBJECTED TO

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu. Sunan : Esra Nergis Güven

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu. Sunan : Esra Nergis Güven Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu Sunan : Esra Nergis Güven İçerik Giriş Amaç ve Kapsam Sınıflandırma Geliştirilen Sistem

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ Mete ÇUBUKÇU1 mecubuk@hotmail.com Doç. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR2 aozdamar@bornova.ege.edu.tr ÖZET 1 Ege Üniversitesi

Detaylı

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ 2. GNSS SİSTEMLERİ 1. GİRİŞ İnsanoğlu daha kaliteli ve güvenli bir yaşam amacıyla, bulunduğu bölgeleri terk edip daha uygun yaşam alanları bulmak için geçmişten günümüze sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Bunun için

Detaylı

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT APIMON for IT Nedir? APIMon-IT; aracı kurum yetkililerinin, EXAPI, VOBAPI gibi emir iletim kanallarını gerçek zamanlı olarak takip

Detaylı

SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ SARSMA TABLASINA YERLEŞTİRİLMİŞ 3 KATLI HASARLI VE HASARSIZ ÇELİK YAPI MODELİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yüşa Gökhan DURGUN 1, Muharrem AKTAŞ 2 ve Mustafa KUTANİS 2 ÖZET: 1 Araştırma

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Ölçme Bilgisi DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Çizim Hassasiyeti Haritaların çiziminde veya haritadan bilgi almada ne kadar itina gösterilirse gösterilsin kaçınılmayacak bir hata vardır. Buna çizim

Detaylı

PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ U. Özveren 2, S. Dinçer 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Müh. Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, 34210 Esenler / İstanbul e-posta: dincer@yildiz.edu.tr

Detaylı

Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1

Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 16, Sayfa (63-70) BOLU GEÇİŞİNDE DEPREM SEBEBİYLE MEYDANA GELEN Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1 tekdale@itu.edu.tr 2 celikn@itu.edu.tr

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR BÖLÜM 1

MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR BÖLÜM 1 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir Cihazın Okunabilirliği: (Readability) Bir cihazın ölçtüğü verilerin okunması iki şekildedir. Ölçme cihazının okuma skalasının genişliğidir. Analog

Detaylı