Erkek incirlerin boga meyvelerinde incir iv viiriikliigii hastaligunn bulunma oranlarmin belirlenmesil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erkek incirlerin boga meyvelerinde incir iv viiriikliigii hastaligunn bulunma oranlarmin belirlenmesil"

Transkript

1 BiTKi KORUMA BC1LTENi 2011, 51(3): Erkek incirlerin boga meyvelerinde incir iv viiriikliigii hastaligunn bulunma oranlarmin belirlenmesil Ozlem DOGAN2 Seher BENLIOOLU3 SUMMARY Determination of disease incidence of fig endosepsis in mamme fruits of caprifigs There are important diseases affecting fruit quality in fig production which is an important crop for Turkish economy. Fig endosepsis caused by Fusarium spp. is one of the most important factors causing reduction in marketing value of fig. This disease is transmitted to the female (edible) fig fruits by means of an insect Blastophaga psenes L. which lives in caprifig fruits and is also responsible from pollination. Therefore, the contamination rates of fig endosepsis in mamme fruits in caprifig collection orchard of Erbeyli Fig Research Institute were determined with the studies carried out between To determine the contamination of Fusarium spp., mamme fruits of two different caprifig cultivars (Yanako-2 and Kibrish) were divided into two pieces, and fruit tissues near the ostiole were placed on PDA medium. Disease rates were also visually assessed immediately after cutting the fruits. Concerning disease incidence based on visual assessments, the percentage of mamme fruits showing fig endosepsis symptoms were 89.4, 70.6, 59.3 and 44.7 in 2005, 2006, 2007 and 2008, respectively. Based on isolations from fruit sections, the infestation rates of mamme fruits were found to be 57.4, 64.7, 40.3 and 30.3 % in 2005, 2006, 2007 and 2008, respectively. Fusarium spp. were isolated from 64% of the mamme fruits showing disease symptoms in 2005, while the isolation rates of Fusarium spp. were 91%, 68%, 68% in 2006, 2007 and 2008, respectively. These results suggest that sanitation of mamme fruits could substantially reduce the contamination of fruits. Key words: Caprifig, mamme fruits, fig endosepsis, Fusarium spp. I Bu calisma `Bazi Fungisitlerin Incir Ic cumklugu Hastaligi Etmeni Fusarium spp.' ye Etkilerinin Saptanmasi' isimli doktora tezinin bir Calisma, TAGEM ye ADU, BAP (ZRF proje) tarafmdan desteklenmistir 2 Erbeyli Incir Arastirma Enstitiisii, Aydm. 3 Adnan Menderes Universitesi Ziraat Fakiiltesi Bitki Koruma Bolumu, Aydm. Yazar (Corresponding author) Yazmm Yaym Kuruluna Gelis Tarihi (Received):

2 (VET Ulkemiz ekonomisi acismdan son derece onemli olan incir iiretiminde meyve kalitesini etkileyen onemli hastahklar bulunmaktadir. Fusarium cinsine bagli bazi tiirlerin olu*turdugu Incir Ic curukluga Hastaligi, pazar degerini dii*iiren en onemli unsurlardan birisidir. Hastahk, incirin dollenmesinde araci rolu oynayan ye erkek incir meyveleri icerisinde ya*amlarnn siirdiiren, ilek ansi Blastophaga psenes L. yam-tam ile incir (yenilebilen) meyveleri icerisine ta*mmaktadm Bu nedenle, Erbeyli incir Ara*tirma Enstitusii, erkek incir koleksiyon bahcesinde, yillan arasmda yiiriitiilen cah*malarda; erkek incir meyvelerinde (boga), incir ic Hastalfg1 etmeni Fusarium spp.'nin bulaoklik oranlan belirlenmi*tir. Bu amacla, denemeye alman iki erkek incir ce*idine ait (Yanako-2 ye Kibosh) boga meyvelerinin, ikiye kesilerek ostiole yakm lasimlarmdan alman meyve dokularmm PDA'ya ekilmesi suretiyle Fusarium spp. ile bula*iklik oranlan belirlenmi*tir. Boga meyveleri kesildigi esnada makroskobik olarak yapilan gozlem ile de hastahk oranlan tespit Sonuc olarak gorse! incelemeler dikkate almarak yapilan degerlendirmede incir ic curuklugu belirtisi gosteren boga meyveleri oranlan 2005, 2006, 2007 ye 2008 yillarmda sirasiyla %89A, 70.6, 59.3, 443 olarak bulunmu*tur. Meyve kesitlerinden izolasyonlar sonucu yapilan degerlendirmede ise bulaolchlik oranlarmm 2005, 2006, 2007 ye 2008 yillarmda sirasiyla 57A, 643, 40.3 ye 30.3 oldugu bulunmu*tur yilmda hastahk belirtisi gosteren boga meyvelerinin %64'iinden, 2006 yilmda %91'inden, 2007 ye 2008 yillarmda %68'inden Fusarium spp. izole Bu veriler bize boga meyvelerine uygulanacak sanitasyonun bulaokligi onemli oranda azaltacagml gostermi*tir. Anahtar kelimeler: erkek incir, boga meyvesi, incir ic giiriilcliigii, Fusarium spp. GIRIS Tiirkiye, hem taze hem de kuru incir iiretim miktan bakimindan diinyada hakim Incir varligi yonfinden Ege Bolgesi hatta yalmzca Aydin ( adet agac) ve Izmir ( adet agac) illeri iilkemizdeki toplam adet olan meyve veren incir agacimn yaklasik %50'sini biinyesinde banndirmaktadir (Anonim 2009). Bu bolgedeki plantasyonlann biiyiik kismi ustun kuru meyve niteliklerine sahip Sanlop cesidinden olusmaktadir (Ozen ve ark. 2007). Incir meyveleri, Ficus carica domestica (disi incir) ve Ficus carica caprificus (erkek incir) olmak iizere iki alt turn icermektedir. Erkek ve disi ciceklerin ayn ve kapali meyveler icerisinde yer almasi nedeniyle riizgarla miimkiin olmayan dollenme sadece, ilek ansi olarak adlandinlan Blastophaga psenes L. araciligiyla gerceklesmektedir. Bu nedenle erkek incir meyveleri, partenokarp olmayan cogu incir cesidinin dollenmesi icin gereklidir (Oncel 1969). Incir agaclan bir yil icerisinde birbirini takip edecek sekilde iicer mahsul vermektedir. Erkek incir agacimn bir yil icerisindeki uc iiriinii; ilek (bahar meyvesi), ebe (yaz meyvesi) ve boga (kis meyvesi) meyveleri olarak 278

3 siralanmaktadir. Disi agaclarda ise erkek incir agacimn bu iiriinlerine paralel olarak yellop (bahar iiriinii), iyilop (yaz iiriinii) ve sonlop (kis iiriinii) meyveleri bulunmaktadir (Oncel 1969, Ozen ve ark. 2007). Erkek incirin bahar meyvelerinden (ilek) cikan ilek arilari incir meyvesine girerek viicudundaki polen tozlanm incirin disi ciceklerine bulastirmakta ve bu sekilde dollenme gerceklesmektedir (Aksoy 1981, Oncel 1969). Ulkemiz ekonomisi aosindan son derece onemli olan incir iiretiminde iiriin miktan ve kalitesini etkileyen onemli hastaliklar bulunmaktadir. Soz konusu hastaliklar icerisinde Fusarium cinsine bagli bazi tiirlerin olusturdugu Ic curuklugu Hastaligi, pazar degerini dosfiren en onemli unsurlardan birisidir (Ozar ye ark. 1986, Smith and Hansen 1931). Hastaliga farkli Fusarium spp. tiirleri neden olup, Fusarium verticillioides (Syn: F. monilifonne, Teleomorph: Gibberella fujikuroi Wollenw) ye Fusarium solani (Teleomorph: Nectria haernatococca)' nin en yaygin tuner oldugu tespit edilmistir. Hastaligin, incirin dollenmesinde araci rolii oynayan ilek ansimn kanat, ayak gibi viicut parcalaniyla meyve icerisine tasindigi belirtilmektedir (Michailides et al. 1996). Hastalik etmeni fungus, normalde erkek incir agaclanmn boga meyvesinde kislamakta fakat patojenin propagiilleri ayrica erkek ve disi incir agaclanmn dal, yaprak ve meyveleri illerinde de bulunmaktadir. Patojenin konidileri, sonbaharda ilek ansimn neslini devam ettirmek iizere boga meyvesine, yumurta birakmak amaciyla girmesi sonucu tasimr. Etmen aym sekilde ilek ansi araciligiyla ilek meyvesine daha sonra da ebe meyvelerine tasimr. Bu sekilde birbirini takip eden turn erkek incir meyveleri Incir Ic curuklugu Hastaligi etmeni ile bulasarak, hastalik yildan yila tasinmaktadir. Bunun sonucunda incir meyvesinde acik kehribar renkte bir sivi olusmakta, meyve akmakta ve eksimektedir. Ic ciirlikliigii, meyvelerin kalitesini dosorerek pazar degerini olumsuz sekilde etkilemektedir. Aynca hastaligin, diger etmenlerin de neden oldugu hastaliklarla beraber yaklasik % 50 verim kaybina neden oldugu da bildirilmistir (Hansen 1928'e atfen, Michailides et al. 1996). Olkemizin en onemli ihracat iiriinlerinden bin olan incirde Ic curuklugu Hastaligi, ciddi kalite kapplanna sebep olmakta buna karsin iilkemizde hastalikla ilgili cok az calisma bulunmaktadir. Olkemizde ilk calisma, Bremer (1948) tarafindan yapilmis ve F. moniliforme, F. solani ve bazi diger funguslann incirde curumeye neden oldugu belirtilmistir. Ozar ve ark. (1986), 1981 ve 1984 yillan arasinda Izmir ve Aydin illerinde kurutmalik incir meyvelerinde ciiriikliik yapan etmenleri belirlemek amaciyla yaptiklan calismalarda, Aspergillus niger'in orneklerdeki bulunus oram bakimindan % 98 ile birinci strap aldigim, bunu sirasiyla Mucor ye Rhizopus turlerinin (%90,4), Penicillium spp. (%26,9), F. moniliforme (%23,8), Alternaria sp. (%22,2) ye Aspergillus tiirlerinin (% 20,6) izledigini bildirmistir. Benlioglu ve ark. (2004)'mn yapmis olduklan calismada, 1999 yilinda E.I.A.E.'deki erkek incir koleksiyon bahcesinde cesitlere gore ilek meyvelerinin Fusarium spp. ile bulasiklik orammn %10-90, ebe meyvelerinin %20-100, boga 279

4 meyvelerinin ise %70-95 arasinda degi*tigi, ayni yil Aydin Ili' ne ait bazi ilcelerde boga meyvelerinde bula*iklik rani= %50-85 arasinda bulundugu belirtilmi*tir. Yildiz et al. (2008), yillannda Aydin ilinde Erbeyli Incir Ara*tirma Enstitiisiinde bulunan 10 farkli di*i incir coidinde Incir Ic ciiriikliigii Hastaligfna neden olan Fusarium tiirlerinin bulunma oranlanni saptamak amaciyla yiiriittiikleri cali*mada, di*i incir meyvelerinden 284 Fusarium spp. izolati elde etmi*lerdir. Elde edilen patojenik Fusarium izolatlanndan 196' si F. verticillioides (onceki ismi F. monilifonne) ve 48'i F. solani olarak tanilanmi*tir. F. verticillioides izolatlannin % 11.7'si virulent, % 41.3'ii yiiksek oranda virulent olarak tespit edilirken, bu oranlar F. solani icin sirasiyla % 22.9 ve 29.2 olarak tespit edilmi*tir. Izolatlann elde edildikleri incir ce*itleri dikkate almmaksizin yapilan degerlendirmede, F. solani izolatlannin virulensinin F. verticillioides'e gore onemli oranda daha yiiksek oldugu da bulunmu*tur. Iki yillik calimalar sonucunda, patojenik Fusarium izolatlannin Bursa Siyahi coidinde % 19.7, Sultan Selim'de % 15.2, Morgiiz'de % 13.5, Beyaz Orak'da % 12.7, Siyah incir'de % 9.8, Yoilgiiz'de % 9, Sarilop'ta % 7.4, Siyah Orak'ta % 5.7, Horasan'da % 4.5 ve Sari Zeybek'te % 2.5 oranlarmda bulundugu belirlenmi*tir. Benlioglu ve ark. (2008), 2005 yilinda, Aydin Ili' nden ihrac edilen kuru incir orneklerindeki fungal etmenlerin bula*iklik diizeyini saptamak amaciyla yaptiklari calima; 23 incir i*letmesinden ihracat kapasitesine gore 1-24 arasinda degi*en sayilarda tesadiifi olarak alman toplam 97 partide yuriitiilmii*tiir. Bula*iklik oraninm Aspergillus niger icin % , Aspergillus flavus / Aspergillus parasiticus icin % , Fusarium spp. icin % , Penicillium spp. icin % , Cladosporium spp. icin % , Alternaria spp. icin ise % arasinda degi*tigi belirlenmi*tir. Bu calimada elde edilen 56 Fusarium spp. izolatinin 49'u Fusarium verticillioides olarak tanilanmi*tir. Kosoglu (2008) tarafindan yiiriitiilen 'San lop Incir coidinin Kurutulmu* Meyvelerinde Fumonisin Varliginin Ara*tinlmasf isimli calimada, Sanlop incir coidinde Biiyiik ve Kiiciik Menderes Havza'sini temsil eden hurda ve kaliteli kuru incir orneklerinde, Fusarium spp.'nin mikotoksinlerinden biri olan fumonisin varligi ara*tinlmi*tir. Alum orneklerde fumonisin B1 ve B2 flouresan dedektorlii yiiksek performansli sivi kromotografisi cihazi ile (HPLC) analiz edilmi*tir. Analiz edilen 262 kuru incir orneginin %66,7'sinde toksin tespit edilmi*tir. Kaliteli incir sinifina (A sinifi) dahil olan orneklerin %70'inin, hurda sinifma (H sinifi) dahil olan orneklerin %62'sinin fumonisinle bula*ik oldugu belirlenmi*tir. Bu calima ile Erbeyli Incir Ara*tirma Enstitiisii erkek incir koleksiyon bahcesinde yillarmda Incir Ic ciiriikliigii Hastaligfna neden olan Fusarium spp.'nin bula*iklik oranlarmin belirlenmesi amaclanmi*tir 280

5 MATERYAL VE METOT Erbeyli incir Arastirma Enstitiisii (E.LA.E) erkek incir koleksiyon bahcesindeki Yanako-2 ve Kibnsli erkek incir cesitlerine ait boga meyveleri calismanin materyalini olusturmustur. Bu cesitlerden Kibrish, bolgemizde ilekleme isleminde polen ve ilek ansi miktarlari acisindan onerilen cesitler arasinda yer almaktadir (Akaroglu 2003) yillan arasinda 4 yil siireyle yiiriitiilen calismalarda her reside ait 99'ar adet boga meyvesi, mart ayi icerisinde toplanmis ve %2' lik NaOC1 soliisyonunda 3 dakika bekletildikten sonra steril saf su ile durulanmis ve steril kurutma kagitlan iizerinde kurutulmustur. Bu meyveler, hastalik oranlannin belirlenmesi amaciyla temiz bir bicakla uzunlamasina kesilmis, kesilen meyveler makroskobik olarak hasta ve temiz olarak degerlendirilmis (Michailides et al. 1996) ve hastalikli meyve sayismin toplam meyve sayisina oranlanmasi suretiyle yiizde hastalik oram belirlenmistir. Makroskobik olarak meyve icerisinde kahverengi pas goriiniimiinde olan meyveler hasta, meyve icerisi dogal pembe goriiniimde olan meyveler ise temiz olarak degerlendirilmistir. Daha sonra aym meyvelerin ostiole yakin kisimlanndan steril bir pens yardimi ile kiiciik parca almarak, Patates Dekstroz Agar (PDA) iceren petri kaplanna ekim yapilmis ve petriler C' de 5 gun inkiibasyona birakilmistir. inkiibasyon sonrasi her petride gelisen Fusarium spp.'nin varligi degerlendirilerek erkek incir cesitlerine ait boga meyvelerinin Fusarium spp. ile yiizde bulasiklik oranlan tespit edilmistir. Bu calisma, her tekerriirde 33 meyve olmak iizere sic tekerriirlii olarak yiiriitiilmiistiir. Yapilan tiim calismalarda elde edilen veriler, SPSS programs araciligiyla varyans analizine (ANOVA) tabi tutulmus, yil ve merit faktorleri ile bu faktorlerin birbiri arasindaki interaksiyonlar belirlenmistir. Elde edilen sonuclara gore ortalamalar Duncan testi araciligiyla karsilastinlmistir (P<0.05). SONKLAR VE TARTISMA Yanako-2 ve Kibnsli erkek incir cesitlerine ait boga meyvelerinde, yillan arasinda yapilan degerlendirmeler (Sekil 1) ve izolasyonlar sonucunda, boga meyvelerindeki hastalik ve Fusarium spp. ile bulasiklik oranlan belirlenmis ve elde edilen veriler cizelge l'de verilmistir. 281

6 Sekil 1. Makroskobik olarak hasta (a) ye temiz goriinen (b) boga meyveleri. Her iki degerlendirme kriteri (hasta meyve ve bulasik meyve) icin yapilan varyans analizleri sonucunda hastalik-resit interaksiyonunun onemsiz, buna karsin hastalikyil interaksiyonunun onemli oldugu ortaya cikmistir. Hastalikli meyve oranlari dikkate alindiginda, 2005 yilinda boga meyvelerinde ortalama % 89,4 oraninda hastalik gozlenirken sonraki yillarda hastaligin onemli oranda azaldigi ve 2008 yilmda en diistik seviyesine (% 44,7) indigi gortilmhsthr. Izolasyonlar sonucunda elde edilen Fusarium spp. ile bulasiklik oranlari dikkate alindiginda, 2005 ve 2006 yillari ile 2007 ve 2008 yillarmdaki bulunma oranlannin birbirine benzer oldugu saptanmistir. Bununla beraber Fusarium spp.'nin yillanndaki bulunma oranlannin (sirasiyla % 57,4 ve % 64,7) yillanna (sirasiyla % 40,3 ve % 30,3) oranla onemli seviyede daha yiiksek oldugu da belirlenmistir (cizelge 1). E.LA.E.'de yillari arasmda yhriithlen bir calismada bazi erkek incir cesitlerinin boga, ilek ve ebe meyvelerinin Fusarium spp. ile bulasiklik oranlari incelenmis ve 1999 yilinda cesitler bazinda boga meyvelerinde bulasiklik rani= %70-95 arasinda degistigi, Kibrish cesidinde ise %70 oldugu tespit edilmistir. Ayni yil Aydin iline ait bazi ilcelerdeki boga meyvelerinin bulasiklik rani= %50-85 arasinda degistigi, 2000 yilinda Aydin'in Incirliova ilcesinin Karagoz koyfinde bu oramn ortalama %80 oldugu belirlenmistir (Benlioglu ve ark. 2004). calismamizda elde edilen sonuclar, gerek hasta meyve gerekse Fusarium spp.'nin bulunma oraninm yildan yila azalma egiliminde oldugunu gostermistir. Bu azalmanin, her yil ( shrecinde) deneme amaciyla soz konusu cesitlere ait agaclardan yhzlerce hastalikli meyvenin toplanmasi ve bu nedenle inokulumun giderek azalmasinin yam sera iklim degisiklikleri nedeniyle de olabilecegi dhstintilmektedir. Bu amacla denemeler shresince E.I.A.E erkek incir bahcesine yerlestirilen HOBO yardimiyla ortalama sicaklik, ortalama nispi nem, yagis verileri almmis ve kaydedilen bu veriler ile denemeler sonucunda elde edilen Fusarium spp. ile bulasiklik degerleri arasinda bir iliski olup olmadigi irdelenmeye calisilmistir. Gins kisminda da belirtildigi gibi, hastalik etmeninin, incirde dollenmede aracilik yapan B. psenes aracingiyla tasinmasi nedeniyle, soz konusu verilerin belirlenmesinde B. psenes'in erkek incirin boga meyveleri icerisinde 282

7 gelisimini siirdiirdiigii doneme ait ortalama sicaklik, nem ve yagis degerleri esas almmistir (cizelge 2). cizelge yillan arasmda denemeye alman ce*itlere ait boga meyvelerinde Incir lc curuklugu Hastaligt ye Fusarium spp. ile bula*iklik oranlart Y11 Hastalik (%)* Fusarium spp. Bulastklik (%)* Yanako-2 Kibrish Ort. Yanako-2 Kibrish Ort ,0 93,0 89,4 a 68,9 45,8 57,4 a ,2 66,0 70,6 b 68,2 61,1 64,7 a ,2 41,4 59,3 be 45,5 35,0 40,3 b ,3 45,1 44,7 c 26,4 34,2 30,3 b Ortalama 70,7 61,4 52,3 44,0 Yil ** (p<0,0001) ** (p<0,0001) Ce*it NS (p=0,27) NS (p=0,24) *I_Jc tekernir ortalamaskhr. Her sittunda aym harfle ifade edilen rakamlar arasmda istatistiki olarak fark yoktur (Duncan testi) **%1 seviyesinde onemli, NS: onemsiz cizelge yillarmda, Blastophaga psenes'in erkek incirlerdeki icerisindeki ortalama sicaklik ( C), nispi nem (%) ye yagt* (mm) degerleri Donem Ort. Steak lilt ( C) Ort. nispi nem (%) Ort. Yagis (mm) 2004 Ag-ustos-2005 Mart 17,0 59,0 103, Ag-ustos-2006 Mart 15,3 73,0 91, Ag-ustos-2007 Mart 15,0 66,0 38, Ag-ustos-2008 Mart 14,5 51,2 89,6 cizelge 2 incelendiginde, sicaklik ve nispi nem ortalamalan ytllar arasinda cok biiyiik farkliliklar gostermese de, ortalama yagis miktan 2004 Agustos-2005 Mart arasinda 103 mm olarak kaydedilmis olup ozellikle 2006 Agustos-2007 Mart arasindaki ortalama 38.7 mm yagis miktanna gore oldukca yiiksek goriinmektedir. Buna paralel olarak bu devrenin sicaklik ortalamasi da 2005 yilinda 17 C iken, 2007 yilinda 15 C'ye diismiistiir (cizelge 2). Agustos-Mart donemi B. psenes'in boga meyvesi icerisinde gelisimini siirdiirdiigii en uzun devredir (Ulkiimen ve ark. 1948) ve bu devrede gerceklesecek onemli degisiklikler hem meyve icerisindeki ilek ansinin gelisme siirecini hem de beraberinde tasidigi hastalik etmenini etkileyebilecektir. Elde edilen ortalama sicaklik, ortalama nispi nem, yagis verilerine dayanarak kesin bir kaniya varmak miimkiin olmasa da, 2005 ve 2006 yillannda boga meyvelerinin Fusarium spp. ile bulasiklik oranlannin, 2007 ve 2008 yillanna gore daha yiiksek olmasi (cizelge 1), 2005 ve 2006 yilindaki yagis ortalamalanmn 2007 ve 2008'e gore daha yiiksek olmasina baglanabilir. Incirde Fusarium spp.'nin olusturdugu hastalik ile iklim kosullan arasindaki iliskilerin arastinldigi cok fazla sayida calisma bulunmamaktadir. Literatiirde rastlanan yalnizca iki calismada da etmenlerin farkli sicakliklarda gelisimi, kolonizasyonu ve olusturdugu lezyon biiyiikliikleri arastinlmis ve calismalarda ortak sonuc olarak etmen icin optimum sicakligin tore bagli olarak C arasinda oldugu tespit edilmistir (Subbarao and Michailides 1993, Subbarao ye ark. 1993). 283

8 Aynca her iki erkek incir cesidinde makroskobik gozlem sonucu elde edilen yiizde hastalik oranlari 2005 yilinda en yiiksek degerleri gostermistir (cizelge 1). Bu oranlar Kibrish cesidi icin %93 iken, Yanako-2 cesidinde %86 olarak degerlendirilmis ancak meyvelerden izolasyon sonucu elde edilen kantitatif degerler makroskobik gozlemlere gore oldukca diisiik bulunmustur (Kibnsli'da %45,8 ye Yanako-2'de %68,9). Buna ragmen 2005 yilmda hasta olarak degerlendirilen boga meyvelerinin %64'ii, 2006 yilinda %91'i, 2007 ve 2008 yillannda ise %68'i Fusarium spp. ile bulasik olarak belirlenmistir. Bu veriler bize boga meyvelerine uygulanacak sanitasyonun, bulasikligi onemli diizeyde azaltabilecegini gostermistir. Benlioglu ve ark. (2004) tarafindan E.LA.E erkek incir koleksiyon bahcesinde Yanako-2 cesidinde yapilan calismada da hasta olarak belirlenen boga meyvelerinin (%85), %78'i Fusarium spp. ile bulasik bulunmustur. Hastaligin boga meyvelerinde gecirmesi ve San lop incirinin dollenme biyolojisine bagli olarak erkek incirden B. psenes aracingiyla tasinmasi nedeniyle, hastaligin miicadelesinde boga meyveleri esas alinarak yapilacak uygulamalar sonucunda temiz ilek elde edilmesi biiyiik Mem arz etmektedir. Hastalikli boga meyvelerinin imha edilmesi suretiyle gerceklestirilen sanitasyon isleminin hastalikla miicadelede onemli bir yeri oldugu bilinmektedir. Ozellikle ABD'nin California eyaletinde yapilan calismalarda Incir Ic chnikliigii Hastaliginin onlenmesinde sanitasyonun en etkili yontemlerden oldugu ve sanitasyonun gorsel degerlendirmelere dayali olarak yapildigi belirtilmektedir (Michailides et al. 1996). Dort yil siireyle yiiriitiilen bu calismada, erkek incir agaclanndaki hastalikli boga meyvelerinin toplanmasi nedeniyle de hastaligin onemli diizeyde azaltilabilecegi goriilmiistiir. Buna ilaveten sanitasyona ragmen olusan hastaligin miicadelesine yonelik diger miicadele yontemlerinden biyolojik veya kimyasal miicadele calismalannin da yapilmasi gerekliligi ortaya cikmistir. KAYNAKLAR Akaroglu S. N Aydin Ili Erkek tncir (Ficus carica var. Caprifig L.) Yeti*tiriciliginin Uzerine Ara*tn-malar, Tiibitak, TOGTAG-TARP no'lu proje raporu. Aksoy U Akca, Gok lop ye San lop tncir Ce*itlerinde Meyve Geli*mesi, Olgunla*masi ye Depolanmasi Uzerine Ara*tn-malar, E.U.Z.F. Doktora Tezi. Anonim FAOSTAT, FAO Tanmsal Uretim tstatistikleri (www.fao.org/statistics). Eri*im tarihi Benlioglu S., Ak*it T., Yildiz A., Zeybekoglu N., Sahin N. ye Onciier C tncir Meyve Bahcelerinde tc Curiikliigii Basta (Fusarium spp.) Uzerinde Cali*malar. TUBITAK, TARP-2436 no'lu proje sonuc raporu. Benlioglu S., Yildiz A. ye Ba*pinar N Aydin tli'nden thrac Edilen Kum tncirlerde Fungal Bula*iklik, ADO Ziraat Fakilltesi Dergisi, 5 (2) :

9 Bremer H Thrkiye Fitopatolojisi. Cult II, Kisim I, Giiney Matbaacilik ye Gazetecilik, T.A.O., 237 pp. DIE Devlet Istatistik Enstitiisii Kayitlan. Kosenglu I. V San lop trick (Ficus carica L.) Ce*idinin Kurutulmu* meyvelerinde Fumonisin Varligimn Ara*tinlmasi. Ege Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisii Doktora Tezi, Izmir (yayimlanmami*tir). Michailides T.J., Morgan D.P. and Subbarao K.V Fig Endosepsis. An old disease still a dilemma for California growers. Plant Diseases, Vol: 80(8), Once! H trick Yeti*tiriciliginde tlek ye tlekleme. Aydin Bahce Kiiltiir len ye Tavukculuk Istasyonu, 50s, Dizerkonca Matbaasi-Istanbul. Ozar Cinder P., Sanbay A., Ozkut S., Giindogdu M., Azeri T., Anna Y., Emir T. ye Genc H Ege Bolgesinde Goriilen Hastalik ye Zararlilarla Savaom Olanaklannm Saptanmasi ye Uzerinde Ara*tirmalar. Dona, Tiirkiye Tarim ye Ormancilik Dergisi, 10 (2), Ozen M., Cobannglu F., Kocata* H., Tan N., Ertan B., Sahin B., Konak R., Dogan 0., Tutmu* E., Kosoglu I., Sahin N. ye Ozkan R trick Yetistiriciligi. T.C. Tarim ye Koyi*leri Bakanligi, TAGEM, Erbeyli Incir Ara*tn-ma Enstitiisii, 145 s, Incirliova-Aydin Smith R.E. and Hansen H.N Fruit Spoilage Disease of the Fig. California. Agric.Exp. Stn. Bulletin pp. Subbarao K.V. and Michailides T.J Virulence of Fusarium species Causing Fig Enosepsis In Cultivated And Wild Caprifigs. Phytopathology 83(5), Subbarao K.V., Michailides T.J. and Morgan D.P Effects Of Osmotic Potential And Temperature on Growth Of 2 Pathogens Of Figs And A Biocontrol Agent. Phytopathology 83(12), elkiimen L., Ozbek S. ye tleri M trick ye Hastaliklan (kitabi). Yiiksek Ziraat Enstitiisii Basimevi, 200 s.ankara. Yildiz A., Ben linglu S. ye Saribiyik D Fig Endosepsis in Some Cultivated Varieties. J. Phytopathology. doi: /j x 285

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Cladosporium herbarum ve Fusarium sp.'nin Gelişimlerine Bikarbonatların Etkisi

Cladosporium herbarum ve Fusarium sp.'nin Gelişimlerine Bikarbonatların Etkisi Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 05 Sayfa: 1-5 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060501.pdf Cladosporium herbarum ve Fusarium sp.'nin Gelişimlerine Bikarbonatların Etkisi Çiğdem

Detaylı

EDİRNE VE CİVARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRLARDA TOHUMLA TAŞINAN FUN&USLARIN TESBÎTİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EDİRNE VE CİVARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRLARDA TOHUMLA TAŞINAN FUN&USLARIN TESBÎTİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR EDİRNE VE CİVARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRLARDA TOHUMLA TAŞINAN FUN&USLARIN TESBÎTİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Haluk SORAN 1 Ahmet ASAN 2 Ö Z E T Edirne ve civarında ekimi yapılan mısır tohumları ile taşman fungusları

Detaylı

Taze incirlere örnek olarak Bursa Siyahı, Bardakçı, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan v.b. verilebilir.

Taze incirlere örnek olarak Bursa Siyahı, Bardakçı, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan v.b. verilebilir. ÇEŞİTLER Ülkemiz incir genetik kaynakları bakımından zengin bir varyasyona sahiptir. Bu zengin varyasyon içerisinden 272 adet dişi incir, 58 adet erkek incir çeşit veya tipi İncir Araştırma İstasyonu koleksiyon

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

---~1--------------------------------~----------

---~1--------------------------------~---------- 28 POPULUS X EURAMERICANA I - 214 AGACLAMALARINDA FiDAN YA~I - FiDAN SINIFI - FiDAN KOKU ETMENLERiNiN BUYUME UZERiNE ETKiLERi IN REFORESTATION WITH POPULUS X EURAMERICANA I- 214 THE INFLUENCES OF THE SEEDLING-

Detaylı

Manisa Ili 7 14 Yaslari Arasindaki Kiz Çocuklarinin Ayak Ölçülerinin Belirlenmesi

Manisa Ili 7 14 Yaslari Arasindaki Kiz Çocuklarinin Ayak Ölçülerinin Belirlenmesi Arastirma Manisa Ili 7 14 lari Arasindaki Kiz Çocuklarinin Ayak Ölçülerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Gürbüz GÜLÜMSER, Yüksek Deri Mühendisi Mehtap GEZDI Ege Üniversitesi Deri Mühendisligi Bölümü / IZMIR

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Mikotoksinlerin Önemi ve Mikotoksin Test Metotları Dilek ÇİMEN TÜBİTAK ATAL 8-9 EKİM 2008 İZMİR MİKOTOKSİNLER Mikotoksinler, Mantarlar tarafından uygun ortam, ışık,sıcaklık ve nem şartlarında sentezlenen

Detaylı

SUMMARY. Key words: Cucumber root rot, biological fungicide, Trichoderma harzianum ÖZET

SUMMARY. Key words: Cucumber root rot, biological fungicide, Trichoderma harzianum ÖZET BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 008, 8(): -7 Örtüaltı yetiştiriciliğinde hıyar kök çürüklüğü hastalığına (Rhizoctonia solani, Fusarium solani) karşı Trichoderma harzianum rifai KRL AG nin etkisinin belirlenmesi Seral

Detaylı

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları F. ÖNEMLİ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ Ayçiçeği üretiminde kullanılan

Detaylı

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34 KAYISI (Prunus armeniaca L.) ve YENİDÜNYA (Eriobotrya japonica Lindl.) ÇİÇEKLERİNDE ÜRETİLEN POLEN MİKTARININ AĞIRLIK OLARAK SAPTANMASI Davut KELEŞ 1 Ali KORKMAZ 1 Sinan ETİ 2 1 Alata Bahçe Kültürleri

Detaylı

T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Yiiksek Fen Kurulu Ba~kanhgl YUKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Yiiksek Fen Kurulu Ba~kanhgl YUKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu: Gorus talebi Karar No : 2011/32 Karar Tarihi : 12/10/2011 T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI YUKSEK FEN KURULU KARARI 1-GiRiS.... Universitesi Yapi lsleri ve Teknik Daire Baskanhgi tarafindan

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 AFŞİN VE ELBİSTAN OVASI'NDA (KAHRAMANMARAŞ) BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK FİTOPATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Cafer EKEN* Erkol DEMİRCİ"

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Şekil 2: Yeni dikilmiş ve tepesi vurulmuş fidan

Şekil 2: Yeni dikilmiş ve tepesi vurulmuş fidan Sorular ve Cevapları 1. İncirde budama ne zaman yapılmalıdır? İncir ağaçlarına zamana göre hem yaz hem de kış budaması uygulanır. a) Kış Budaması: Ağaçlar yapraklarını döktükten sonra bütün dinlenme süresi

Detaylı

1. Erkek incirler 2. Kurutmalık incirler 3. Sofralık incirler

1. Erkek incirler 2. Kurutmalık incirler 3. Sofralık incirler 1. GİRİŞ Subtropik bir meyve türü olan incir dünya üzerinde subtropik iklim kadar ılıman iklim kuşağında da yayılma alanı bulmuştur. İncir (Ficus carica L.), özellikle Akdeniz ikliminin etkin olduğu ülkelerde

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Sebze Üretim ve Tüketimindeki Degisme, Gereksinim ve Projeksiyon

Sebze Üretim ve Tüketimindeki Degisme, Gereksinim ve Projeksiyon A filinten 15(8) - 2008 Derleme / Rewiev Türkiye'de Sebze Üretim ve Tüketimindeki Degisme, Gereksinim ve Projeksiyon Ismail GÜVENÇ Erciyes Üniversitesi, SÇMYO Bahçe Bitkileri Programi-Kayseri. e-mail:

Detaylı

ÇiMLENME SONRASi SU STRESi SÜRESiNiN PALANDÖKEN-97 ve KIRiK BUGDAY çesitlerinde KÖK ve GÖVDE GELisiMINE ETKiLERI

ÇiMLENME SONRASi SU STRESi SÜRESiNiN PALANDÖKEN-97 ve KIRiK BUGDAY çesitlerinde KÖK ve GÖVDE GELisiMINE ETKiLERI Arastirma i Research Artiele A Jlltnten ÇiMLENME SNRASi SU STRESi SÜRESiNiN PALANDÖKEN-97 ve KIRiK BUGDAY çesitlerinde KÖK ve GÖVDE GELisiMINE ETKiLERI Bülent TURGUT Köksal KARADAS Dogu Anadolu Tarimsal

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCİRDE OKRATOKSİN A VE FUMONİSİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCİRDE OKRATOKSİN A VE FUMONİSİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCİRDE OKRATOKSİN A VE FUMONİSİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Y. Müh. H. Funda KARBANCIOĞLU GÜLER Anabilim Dalı : GIDA MÜHENDİSLİĞİ Programı

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri

Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri Nuray SAHINLER ve Serafettin KAYA Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bolümü, ANTAKYA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU EK-11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Ordu, Giresun ve Trabzon İllerinde Fındıkta Meyve ve Çotanak Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ

GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ KAŞAR PEYNİRİNİN SAKLANMASI SIRASINDA KÜFLENME HIZI İLE YÜZEY YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Küf mantarları, doğada hemen her yerde yayılmış olan,

Detaylı

Aras. Gör. Pelin BASAR*, Prof. Dr. Erdal BESER*, Ögr. Gör. Filiz ERGIN*, Dr. Kamil YAVAS**

Aras. Gör. Pelin BASAR*, Prof. Dr. Erdal BESER*, Ögr. Gör. Filiz ERGIN*, Dr. Kamil YAVAS** Arastirma Aydin Ilinde Bazi Önemli Bulasici Hastaliklarin Bes Yillik Süreçte Degisimleri Aras. Gör. Pelin BASAR*, Prof. Dr. Erdal BESER*, Ögr. Gör. Filiz ERGIN*, Dr. Kamil YAVAS** * Adnan Menderes Üniv.

Detaylı

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 005; () : 95-100 JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU 1 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (2), 269-274, 1994. TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (I) Refik ALAN (I) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Özlem ÇALKAN SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Tarım Bilimleri ve Teknolojikleri Fakültesi

Detaylı

BODUR MEYVE YETISTIRICILIGININ GELISTIRILMESINE YÖNELIK ALT YAPI PROJESI

BODUR MEYVE YETISTIRICILIGININ GELISTIRILMESINE YÖNELIK ALT YAPI PROJESI T.C. KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI BODUR MEYVE YETISTIRICILIGININ GELISTIRILMESINE YÖNELIK ALT YAPI PROJESI ARASTIRMA PROJELERI YÖNETIM BIRIMI BASKANLIGI MAYIS 2007 KAHRAMANMARAS BODUR MEYVE YETISTIRICILIGININ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

Kobi'lerin Internet ve E-ticarete olan Bakis Açilarinin ve Beklentilerinin tesbiti çalismasi

Kobi'lerin Internet ve E-ticarete olan Bakis Açilarinin ve Beklentilerinin tesbiti çalismasi Kobi'lerin Internet ve E-ticarete olan Bakis Açilarinin ve Beklentilerinin tesbiti çalismasi SMA's Expectations and Awareness of Internet and E- commerce study ÖZET Mayis ve Haziran 1999 tarihleri arasinda

Detaylı

Mikotoksin nedir? En sık karşılaşılan mikotoksinler; Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria

Mikotoksin nedir? En sık karşılaşılan mikotoksinler; Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria Mikotoksin nedir? Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria belirli nem ve ısı koşullarında oluşturdukları fungal metabolitler En sık karşılaşılan mikotoksinler; o aflatoksinler, o okratoksin, o trikotesen,

Detaylı

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler NISAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 Genel Görünüm: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

Detaylı

Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 29-35 Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma Erdoğan BARUT* Ümran ERTÜRK** ÖZET Bu araştırma, 2000-2001 yılları

Detaylı

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (1), 94-99, 1994. TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (1) Refik ALAN (1) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den AT ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

NAZİLLİ İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU

NAZİLLİ İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU NAZİLLİ İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU 2014-2015 14 AĞUSTOS 2015 NAZILLI TICARET BORSASI Cumhuriyet Mah. 228 Sok. No:33 Nazilli / AYDIN Tel: 0 256 313 14 18-313 14 19 Faks: 0 256 313 22 88 info@nazillitb.org.tr

Detaylı

Kiraz Çeşitlerindeki Çiçek Anormallikleri Üzerine İncelemeler

Kiraz Çeşitlerindeki Çiçek Anormallikleri Üzerine İncelemeler Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):153-158 ISSN 1018-8851 Kiraz Çeşitlerindeki Çiçek Anormallikleri Üzerine İncelemeler Hakan ENGİN Ali ÜNAL Summary The Examinations About Abnormal Flowers in Sweet

Detaylı

Derece Üniversite Ülke Yıl. Uluslararası Science Citation Index ve Social Science Citation Index'ce taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri

Derece Üniversite Ülke Yıl. Uluslararası Science Citation Index ve Social Science Citation Index'ce taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri ( PROFESÖR ) ADALET MISIRLI ZIRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI E-Mail'leri adalet.misirli@ege.edu.tr Telefonları 2627 Derece Üniversite Ülke Yıl Lisans Ege Üniversitesi

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Hastalığa neden olan etmen obligat bir parazittir. Hücrelerarası gelişir,

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER AGUSTOS 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 691090 GTIP kodunun üst kodu olan 6910 GTIP koduna ait

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Hayri SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Ağaçlarında Çiçek ve Sürgün Monilya Hastalığı (Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey) ile Savaşım Çalışmaları *

Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Ağaçlarında Çiçek ve Sürgün Monilya Hastalığı (Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey) ile Savaşım Çalışmaları * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (2) 178-183 Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Ağaçlarında Çiçek ve Sürgün Monilya Hastalığı (Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey) ile Savaşım Çalışmaları * Fikret DEMİRCİ

Detaylı

Taze İncirin Taşınması Sırasında Paketleme Özelliklerinin Kalite Kayıpları Üzerine Etkisi

Taze İncirin Taşınması Sırasında Paketleme Özelliklerinin Kalite Kayıpları Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (1): 123-135 ISSN 1018-8851 Taze İncirin Taşınması Sırasında Paketleme Özelliklerinin Kalite Kayıpları Üzerine Etkisi Bülent Çakmak 1 H.Zafer CAN 2 R.Cengiz Akdeniz

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu En Son Bitirdiği Okul Yüksek Lisans : Önder ERALP : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Y.Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi yaz 2000 sayi: L ss.44~ GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi Yrd.Doç.Dr. Kenan ATAY Atatürk Üniversitesi, K.Karabekir Egitim Fakültesi Bu arastlfmanln

Detaylı

Türkiye de Sofralık İncir Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Türkiye de Sofralık İncir Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 71-87 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Sofralık İncir Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği Oğuzhan ÇALIŞKAN

Detaylı

BAZI ARMUT ÇEŞİTLERİNİN ARMUT PSYLLİDİ, CACOPSYLLA PYRI (L.) (HOM., PSYLLIDAE) YE DUYARLILIK DÜZEYLERİ *

BAZI ARMUT ÇEŞİTLERİNİN ARMUT PSYLLİDİ, CACOPSYLLA PYRI (L.) (HOM., PSYLLIDAE) YE DUYARLILIK DÜZEYLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 121-125 BAZI ARMUT ÇEŞİTLERİNİN ARMUT PSYLLİDİ, CACOPSYLLA PYRI (L.) (HOM., PSYLLIDAE) YE DUYARLILIK DÜZEYLERİ * Fedai ERLER Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÜRETIMDE MODERNIZASYON

ÜRETIMDE MODERNIZASYON Agustos 2006, REF Genel Yaklasim ve Firma Profilleri Rekabet ve Isbirlikleri Üretim Sistemleri Teknolojileri Kalite Yönetimi Yönetim Teknolojileri ve Insan Kaynaklari Metal Sektöründe Üretim Yönetimi Üretimde

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/20788

Archived at http://orgprints.org/20788 YALOVA KOŞULLARINDA ORGANİK BURSA SİYAHI İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN FARKLI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Doç. Dr. Serap SOYERGİN 1 serapsoyergin@gmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

TÜRKİYE KURU İNCİR İHRACATINDA İKLİM FAKTÖRLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE KURU İNCİR İHRACATINDA İKLİM FAKTÖRLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):11-19 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):11-19 TÜRKİYE KURU İNCİR İHRACATINDA İKLİM FAKTÖRLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Ferit ÇOBANOĞLU

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

THE LEVELS of TETANUS ANTIBODY IN MARBLE WORKERS. Afyon Kocatepe Universitesi Tip Fakultesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Afyon

THE LEVELS of TETANUS ANTIBODY IN MARBLE WORKERS. Afyon Kocatepe Universitesi Tip Fakultesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Afyon Kocatepe Tip Dergisi (2002), 3, 31-36 The Medical Joumal ofkocatepe 2002, Afyon Kocatepe Universitesi MERMER i~c;ilerindetetanoz ANTiKOR DUZEYLERi THE LEVELS of TETANUS ANTIBODY IN MARBLE WORKERS Mustafa

Detaylı

Bazı Nar Çeşitlerinin Çiçek Tozu Çimlenme Güçlerinin Belirlenmesi

Bazı Nar Çeşitlerinin Çiçek Tozu Çimlenme Güçlerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40 (3):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Nar Çeşitlerinin Çiçek Tozu Çimlenme Güçlerinin Belirlenmesi Hakan ENGİN 1 Serra HEPAKSOY 2 Summary Determination of Pollen Germination

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Giineydogu Anadolu Bolgesi zeytin bahcelerinde saptanan zararh ye faydah Week tiirleril

Giineydogu Anadolu Bolgesi zeytin bahcelerinde saptanan zararh ye faydah Week tiirleril BiTKi KORUMA BC1LTENi 2011, 51(3):267-275 Giineydogu Anadolu Bolgesi zeytin bahcelerinde saptanan zararh ye faydah Week tiirleril Cevdet KAPLAN2 Musa BUYUK3 Sedat EREN3 SUMMARY Pests and beneficial insect

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Trichoderma harzianum İzolatlarının Şeker Pancarında Kullanılan Bazı Fungisitlere Duyarlılıklarının in vitro'da Araştırılması

Trichoderma harzianum İzolatlarının Şeker Pancarında Kullanılan Bazı Fungisitlere Duyarlılıklarının in vitro'da Araştırılması Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2009 Cilt: 07 Sayı: 2 Sayfa: 8-12 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702090202.pdf Trichoderma harzianum İzolatlarının Şeker

Detaylı

YUKARI HAVZA ISLAHI VE ÇAKIT HAVZASI ÖRNEĞİ. Prof.Dr. Doğan Kantarcı İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd.

YUKARI HAVZA ISLAHI VE ÇAKIT HAVZASI ÖRNEĞİ. Prof.Dr. Doğan Kantarcı İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. YUKARI HAVZA ISLAHI VE ÇAKIT HAVZASI ÖRNEĞİ Prof.Dr. Doğan Kantarcı İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. HARİTA 1. İSKENDERUN KÖRFEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ VE HAVA KÜTLELERİNİN DOLAŞIMI DENİZ VE

Detaylı

Ozon Uygulamasının Kuru İncirde Mikrobiyel Flora, Aflatoksin B 1 ve Değirmen Güvesi (Ephestia kühniella Zeller) Üzerine Etkileri

Ozon Uygulamasının Kuru İncirde Mikrobiyel Flora, Aflatoksin B 1 ve Değirmen Güvesi (Ephestia kühniella Zeller) Üzerine Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (3), 169-177 Ozon Uygulamasının Kuru İncirde Mikrobiyel Flora, Aflatoksin B 1 ve Değirmen Güvesi (Ephestia kühniella Zeller) Üzerine Etkileri Serdar ÖZTEKİN 1, Ali

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN)

Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN) Ceviz Meyvelerinde Uç Yanıklığı Hastalığı(Apical Necrosis of Walnut Fruit, AN) Hastalık ile ilgili genel açıklamalar Ceviz meyvelerinde uç yanıklığı (AN), Akdeniz zonunda yer alan ülkelerde ceviz üretim

Detaylı

Çorum Ili Bir Saglik Ocagi Bölgesinde Yasayan Evli Kadinlarda Dogurganlik ve Etkileyen Faktörler +

Çorum Ili Bir Saglik Ocagi Bölgesinde Yasayan Evli Kadinlarda Dogurganlik ve Etkileyen Faktörler + Inönü Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 9(1) 33-40 (2002) Çorum Ili Bir Saglik Ocagi Bölgesinde Yasayan Evli Kadinlarda Dogurganlik ve Etkileyen Faktörler + Leyla Karaoglu*, Canan Öztürk**, Erkan Pehlivan*

Detaylı

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 A. Z. Makaracı S. Çelik Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ. 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri

AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ. 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri ZEYTİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 37 AYLARA GÖRE BAKIM İŞLEMLERİ 4.1. Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri 4 Bu aylarda hava ve toprak sıcaklığının uygun olduğu günlerde toprağın derince sürülmesi yararlıdır. Böylece

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Sayi : B. 12.0.GKG.0.08.02.00/320-04.06 31.07.2012* 2 6 5 1 1 Konu : Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Bilindigi iizere bitki koruma urunlerinin, toptan ve perakende

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU EK-l T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU I Proje Kodu: PROJENiN SUNULDUGU BiRiM: (F akii! te/ens titiily iiks ekoku!) BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi YTL DiGER KA YNAKLAR

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki Gelişim Durumlarının Belirlenmesi

Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki Gelişim Durumlarının Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 21-28, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BULDAN DA MEYVECİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU ve YAKIN GELECEKTE BEKLENEN GELİŞMELER

BULDAN DA MEYVECİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU ve YAKIN GELECEKTE BEKLENEN GELİŞMELER BULDAN DA MEYVECİLİĞİN BUGÜNKÜ DURUMU ve YAKIN GELECEKTE BEKLENEN GELİŞMELER Dr. Ayşe GÜN *, Yard. Doç. Dr. Abdullah KANKAYA**, Prof. Dr. M. Atilla AŞKIN ** * Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,YALOVA

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİTOPATOLOJİ ORM 215 III 2+0 2 3 Ön KoĢul Dersleri

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/28610

Archived at http://orgprints.org/28610 ÇİLEKTE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI ETMENİ Botrytis cinerea YA IN VITRODA FUNGAL ANTAGONİSTLERİN ETKİSİ Cafer EKEN 1 Tuba GENÇ 2 Serdar TUNCER 3 Zakine KADIOĞLU 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ *

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * Determination of Some Physical Poperties and Oil Yields of Halhalı,

Detaylı

Dr. Türker TÜRKER*, Sag. Tek. Erdogan YILDIZ**

Dr. Türker TÜRKER*, Sag. Tek. Erdogan YILDIZ** Arastirma BIR ASKERI BIRLIKTE BIRINCI BASAMAK SAGLIK HIZMETI UYGULAMASININ BASLAMASIYLA ELDE EDILEN TASARRUF Dr. Türker TÜRKER*, Sag. Tek. Erdogan YILDIZ** * GATA Halk Sagligi AD/Ankara ** Deniz Kuvvetleri

Detaylı

Budama. Örtüaltı tarımında. Bitkiyi dikine doğru büyütmek Işıklanma havalandırmayı daha effektif sağlamak

Budama. Örtüaltı tarımında. Bitkiyi dikine doğru büyütmek Işıklanma havalandırmayı daha effektif sağlamak SEBZELERDE YAPILAN KÜLTÜREL İŞLEMLER Budama Örtüaltı tarımında Bitkiyi dikine doğru büyütmek Işıklanma havalandırmayı daha effektif sağlamak BUDAMA Sürgün budaması (koltuk) Uç alma Yaprak alma Çiçek budaması

Detaylı