Erkek incirlerin boga meyvelerinde incir iv viiriikliigii hastaligunn bulunma oranlarmin belirlenmesil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erkek incirlerin boga meyvelerinde incir iv viiriikliigii hastaligunn bulunma oranlarmin belirlenmesil"

Transkript

1 BiTKi KORUMA BC1LTENi 2011, 51(3): Erkek incirlerin boga meyvelerinde incir iv viiriikliigii hastaligunn bulunma oranlarmin belirlenmesil Ozlem DOGAN2 Seher BENLIOOLU3 SUMMARY Determination of disease incidence of fig endosepsis in mamme fruits of caprifigs There are important diseases affecting fruit quality in fig production which is an important crop for Turkish economy. Fig endosepsis caused by Fusarium spp. is one of the most important factors causing reduction in marketing value of fig. This disease is transmitted to the female (edible) fig fruits by means of an insect Blastophaga psenes L. which lives in caprifig fruits and is also responsible from pollination. Therefore, the contamination rates of fig endosepsis in mamme fruits in caprifig collection orchard of Erbeyli Fig Research Institute were determined with the studies carried out between To determine the contamination of Fusarium spp., mamme fruits of two different caprifig cultivars (Yanako-2 and Kibrish) were divided into two pieces, and fruit tissues near the ostiole were placed on PDA medium. Disease rates were also visually assessed immediately after cutting the fruits. Concerning disease incidence based on visual assessments, the percentage of mamme fruits showing fig endosepsis symptoms were 89.4, 70.6, 59.3 and 44.7 in 2005, 2006, 2007 and 2008, respectively. Based on isolations from fruit sections, the infestation rates of mamme fruits were found to be 57.4, 64.7, 40.3 and 30.3 % in 2005, 2006, 2007 and 2008, respectively. Fusarium spp. were isolated from 64% of the mamme fruits showing disease symptoms in 2005, while the isolation rates of Fusarium spp. were 91%, 68%, 68% in 2006, 2007 and 2008, respectively. These results suggest that sanitation of mamme fruits could substantially reduce the contamination of fruits. Key words: Caprifig, mamme fruits, fig endosepsis, Fusarium spp. I Bu calisma `Bazi Fungisitlerin Incir Ic cumklugu Hastaligi Etmeni Fusarium spp.' ye Etkilerinin Saptanmasi' isimli doktora tezinin bir Calisma, TAGEM ye ADU, BAP (ZRF proje) tarafmdan desteklenmistir 2 Erbeyli Incir Arastirma Enstitiisii, Aydm. 3 Adnan Menderes Universitesi Ziraat Fakiiltesi Bitki Koruma Bolumu, Aydm. Yazar (Corresponding author) Yazmm Yaym Kuruluna Gelis Tarihi (Received):

2 (VET Ulkemiz ekonomisi acismdan son derece onemli olan incir iiretiminde meyve kalitesini etkileyen onemli hastahklar bulunmaktadir. Fusarium cinsine bagli bazi tiirlerin olu*turdugu Incir Ic curukluga Hastaligi, pazar degerini dii*iiren en onemli unsurlardan birisidir. Hastahk, incirin dollenmesinde araci rolu oynayan ye erkek incir meyveleri icerisinde ya*amlarnn siirdiiren, ilek ansi Blastophaga psenes L. yam-tam ile incir (yenilebilen) meyveleri icerisine ta*mmaktadm Bu nedenle, Erbeyli incir Ara*tirma Enstitusii, erkek incir koleksiyon bahcesinde, yillan arasmda yiiriitiilen cah*malarda; erkek incir meyvelerinde (boga), incir ic Hastalfg1 etmeni Fusarium spp.'nin bulaoklik oranlan belirlenmi*tir. Bu amacla, denemeye alman iki erkek incir ce*idine ait (Yanako-2 ye Kibosh) boga meyvelerinin, ikiye kesilerek ostiole yakm lasimlarmdan alman meyve dokularmm PDA'ya ekilmesi suretiyle Fusarium spp. ile bula*iklik oranlan belirlenmi*tir. Boga meyveleri kesildigi esnada makroskobik olarak yapilan gozlem ile de hastahk oranlan tespit Sonuc olarak gorse! incelemeler dikkate almarak yapilan degerlendirmede incir ic curuklugu belirtisi gosteren boga meyveleri oranlan 2005, 2006, 2007 ye 2008 yillarmda sirasiyla %89A, 70.6, 59.3, 443 olarak bulunmu*tur. Meyve kesitlerinden izolasyonlar sonucu yapilan degerlendirmede ise bulaolchlik oranlarmm 2005, 2006, 2007 ye 2008 yillarmda sirasiyla 57A, 643, 40.3 ye 30.3 oldugu bulunmu*tur yilmda hastahk belirtisi gosteren boga meyvelerinin %64'iinden, 2006 yilmda %91'inden, 2007 ye 2008 yillarmda %68'inden Fusarium spp. izole Bu veriler bize boga meyvelerine uygulanacak sanitasyonun bulaokligi onemli oranda azaltacagml gostermi*tir. Anahtar kelimeler: erkek incir, boga meyvesi, incir ic giiriilcliigii, Fusarium spp. GIRIS Tiirkiye, hem taze hem de kuru incir iiretim miktan bakimindan diinyada hakim Incir varligi yonfinden Ege Bolgesi hatta yalmzca Aydin ( adet agac) ve Izmir ( adet agac) illeri iilkemizdeki toplam adet olan meyve veren incir agacimn yaklasik %50'sini biinyesinde banndirmaktadir (Anonim 2009). Bu bolgedeki plantasyonlann biiyiik kismi ustun kuru meyve niteliklerine sahip Sanlop cesidinden olusmaktadir (Ozen ve ark. 2007). Incir meyveleri, Ficus carica domestica (disi incir) ve Ficus carica caprificus (erkek incir) olmak iizere iki alt turn icermektedir. Erkek ve disi ciceklerin ayn ve kapali meyveler icerisinde yer almasi nedeniyle riizgarla miimkiin olmayan dollenme sadece, ilek ansi olarak adlandinlan Blastophaga psenes L. araciligiyla gerceklesmektedir. Bu nedenle erkek incir meyveleri, partenokarp olmayan cogu incir cesidinin dollenmesi icin gereklidir (Oncel 1969). Incir agaclan bir yil icerisinde birbirini takip edecek sekilde iicer mahsul vermektedir. Erkek incir agacimn bir yil icerisindeki uc iiriinii; ilek (bahar meyvesi), ebe (yaz meyvesi) ve boga (kis meyvesi) meyveleri olarak 278

3 siralanmaktadir. Disi agaclarda ise erkek incir agacimn bu iiriinlerine paralel olarak yellop (bahar iiriinii), iyilop (yaz iiriinii) ve sonlop (kis iiriinii) meyveleri bulunmaktadir (Oncel 1969, Ozen ve ark. 2007). Erkek incirin bahar meyvelerinden (ilek) cikan ilek arilari incir meyvesine girerek viicudundaki polen tozlanm incirin disi ciceklerine bulastirmakta ve bu sekilde dollenme gerceklesmektedir (Aksoy 1981, Oncel 1969). Ulkemiz ekonomisi aosindan son derece onemli olan incir iiretiminde iiriin miktan ve kalitesini etkileyen onemli hastaliklar bulunmaktadir. Soz konusu hastaliklar icerisinde Fusarium cinsine bagli bazi tiirlerin olusturdugu Ic curuklugu Hastaligi, pazar degerini dosfiren en onemli unsurlardan birisidir (Ozar ye ark. 1986, Smith and Hansen 1931). Hastaliga farkli Fusarium spp. tiirleri neden olup, Fusarium verticillioides (Syn: F. monilifonne, Teleomorph: Gibberella fujikuroi Wollenw) ye Fusarium solani (Teleomorph: Nectria haernatococca)' nin en yaygin tuner oldugu tespit edilmistir. Hastaligin, incirin dollenmesinde araci rolii oynayan ilek ansimn kanat, ayak gibi viicut parcalaniyla meyve icerisine tasindigi belirtilmektedir (Michailides et al. 1996). Hastalik etmeni fungus, normalde erkek incir agaclanmn boga meyvesinde kislamakta fakat patojenin propagiilleri ayrica erkek ve disi incir agaclanmn dal, yaprak ve meyveleri illerinde de bulunmaktadir. Patojenin konidileri, sonbaharda ilek ansimn neslini devam ettirmek iizere boga meyvesine, yumurta birakmak amaciyla girmesi sonucu tasimr. Etmen aym sekilde ilek ansi araciligiyla ilek meyvesine daha sonra da ebe meyvelerine tasimr. Bu sekilde birbirini takip eden turn erkek incir meyveleri Incir Ic curuklugu Hastaligi etmeni ile bulasarak, hastalik yildan yila tasinmaktadir. Bunun sonucunda incir meyvesinde acik kehribar renkte bir sivi olusmakta, meyve akmakta ve eksimektedir. Ic ciirlikliigii, meyvelerin kalitesini dosorerek pazar degerini olumsuz sekilde etkilemektedir. Aynca hastaligin, diger etmenlerin de neden oldugu hastaliklarla beraber yaklasik % 50 verim kaybina neden oldugu da bildirilmistir (Hansen 1928'e atfen, Michailides et al. 1996). Olkemizin en onemli ihracat iiriinlerinden bin olan incirde Ic curuklugu Hastaligi, ciddi kalite kapplanna sebep olmakta buna karsin iilkemizde hastalikla ilgili cok az calisma bulunmaktadir. Olkemizde ilk calisma, Bremer (1948) tarafindan yapilmis ve F. moniliforme, F. solani ve bazi diger funguslann incirde curumeye neden oldugu belirtilmistir. Ozar ve ark. (1986), 1981 ve 1984 yillan arasinda Izmir ve Aydin illerinde kurutmalik incir meyvelerinde ciiriikliik yapan etmenleri belirlemek amaciyla yaptiklan calismalarda, Aspergillus niger'in orneklerdeki bulunus oram bakimindan % 98 ile birinci strap aldigim, bunu sirasiyla Mucor ye Rhizopus turlerinin (%90,4), Penicillium spp. (%26,9), F. moniliforme (%23,8), Alternaria sp. (%22,2) ye Aspergillus tiirlerinin (% 20,6) izledigini bildirmistir. Benlioglu ve ark. (2004)'mn yapmis olduklan calismada, 1999 yilinda E.I.A.E.'deki erkek incir koleksiyon bahcesinde cesitlere gore ilek meyvelerinin Fusarium spp. ile bulasiklik orammn %10-90, ebe meyvelerinin %20-100, boga 279

4 meyvelerinin ise %70-95 arasinda degi*tigi, ayni yil Aydin Ili' ne ait bazi ilcelerde boga meyvelerinde bula*iklik rani= %50-85 arasinda bulundugu belirtilmi*tir. Yildiz et al. (2008), yillannda Aydin ilinde Erbeyli Incir Ara*tirma Enstitiisiinde bulunan 10 farkli di*i incir coidinde Incir Ic ciiriikliigii Hastaligfna neden olan Fusarium tiirlerinin bulunma oranlanni saptamak amaciyla yiiriittiikleri cali*mada, di*i incir meyvelerinden 284 Fusarium spp. izolati elde etmi*lerdir. Elde edilen patojenik Fusarium izolatlanndan 196' si F. verticillioides (onceki ismi F. monilifonne) ve 48'i F. solani olarak tanilanmi*tir. F. verticillioides izolatlannin % 11.7'si virulent, % 41.3'ii yiiksek oranda virulent olarak tespit edilirken, bu oranlar F. solani icin sirasiyla % 22.9 ve 29.2 olarak tespit edilmi*tir. Izolatlann elde edildikleri incir ce*itleri dikkate almmaksizin yapilan degerlendirmede, F. solani izolatlannin virulensinin F. verticillioides'e gore onemli oranda daha yiiksek oldugu da bulunmu*tur. Iki yillik calimalar sonucunda, patojenik Fusarium izolatlannin Bursa Siyahi coidinde % 19.7, Sultan Selim'de % 15.2, Morgiiz'de % 13.5, Beyaz Orak'da % 12.7, Siyah incir'de % 9.8, Yoilgiiz'de % 9, Sarilop'ta % 7.4, Siyah Orak'ta % 5.7, Horasan'da % 4.5 ve Sari Zeybek'te % 2.5 oranlarmda bulundugu belirlenmi*tir. Benlioglu ve ark. (2008), 2005 yilinda, Aydin Ili' nden ihrac edilen kuru incir orneklerindeki fungal etmenlerin bula*iklik diizeyini saptamak amaciyla yaptiklari calima; 23 incir i*letmesinden ihracat kapasitesine gore 1-24 arasinda degi*en sayilarda tesadiifi olarak alman toplam 97 partide yuriitiilmii*tiir. Bula*iklik oraninm Aspergillus niger icin % , Aspergillus flavus / Aspergillus parasiticus icin % , Fusarium spp. icin % , Penicillium spp. icin % , Cladosporium spp. icin % , Alternaria spp. icin ise % arasinda degi*tigi belirlenmi*tir. Bu calimada elde edilen 56 Fusarium spp. izolatinin 49'u Fusarium verticillioides olarak tanilanmi*tir. Kosoglu (2008) tarafindan yiiriitiilen 'San lop Incir coidinin Kurutulmu* Meyvelerinde Fumonisin Varliginin Ara*tinlmasf isimli calimada, Sanlop incir coidinde Biiyiik ve Kiiciik Menderes Havza'sini temsil eden hurda ve kaliteli kuru incir orneklerinde, Fusarium spp.'nin mikotoksinlerinden biri olan fumonisin varligi ara*tinlmi*tir. Alum orneklerde fumonisin B1 ve B2 flouresan dedektorlii yiiksek performansli sivi kromotografisi cihazi ile (HPLC) analiz edilmi*tir. Analiz edilen 262 kuru incir orneginin %66,7'sinde toksin tespit edilmi*tir. Kaliteli incir sinifina (A sinifi) dahil olan orneklerin %70'inin, hurda sinifma (H sinifi) dahil olan orneklerin %62'sinin fumonisinle bula*ik oldugu belirlenmi*tir. Bu calima ile Erbeyli Incir Ara*tirma Enstitiisii erkek incir koleksiyon bahcesinde yillarmda Incir Ic ciiriikliigii Hastaligfna neden olan Fusarium spp.'nin bula*iklik oranlarmin belirlenmesi amaclanmi*tir 280

5 MATERYAL VE METOT Erbeyli incir Arastirma Enstitiisii (E.LA.E) erkek incir koleksiyon bahcesindeki Yanako-2 ve Kibnsli erkek incir cesitlerine ait boga meyveleri calismanin materyalini olusturmustur. Bu cesitlerden Kibrish, bolgemizde ilekleme isleminde polen ve ilek ansi miktarlari acisindan onerilen cesitler arasinda yer almaktadir (Akaroglu 2003) yillan arasinda 4 yil siireyle yiiriitiilen calismalarda her reside ait 99'ar adet boga meyvesi, mart ayi icerisinde toplanmis ve %2' lik NaOC1 soliisyonunda 3 dakika bekletildikten sonra steril saf su ile durulanmis ve steril kurutma kagitlan iizerinde kurutulmustur. Bu meyveler, hastalik oranlannin belirlenmesi amaciyla temiz bir bicakla uzunlamasina kesilmis, kesilen meyveler makroskobik olarak hasta ve temiz olarak degerlendirilmis (Michailides et al. 1996) ve hastalikli meyve sayismin toplam meyve sayisina oranlanmasi suretiyle yiizde hastalik oram belirlenmistir. Makroskobik olarak meyve icerisinde kahverengi pas goriiniimiinde olan meyveler hasta, meyve icerisi dogal pembe goriiniimde olan meyveler ise temiz olarak degerlendirilmistir. Daha sonra aym meyvelerin ostiole yakin kisimlanndan steril bir pens yardimi ile kiiciik parca almarak, Patates Dekstroz Agar (PDA) iceren petri kaplanna ekim yapilmis ve petriler C' de 5 gun inkiibasyona birakilmistir. inkiibasyon sonrasi her petride gelisen Fusarium spp.'nin varligi degerlendirilerek erkek incir cesitlerine ait boga meyvelerinin Fusarium spp. ile yiizde bulasiklik oranlan tespit edilmistir. Bu calisma, her tekerriirde 33 meyve olmak iizere sic tekerriirlii olarak yiiriitiilmiistiir. Yapilan tiim calismalarda elde edilen veriler, SPSS programs araciligiyla varyans analizine (ANOVA) tabi tutulmus, yil ve merit faktorleri ile bu faktorlerin birbiri arasindaki interaksiyonlar belirlenmistir. Elde edilen sonuclara gore ortalamalar Duncan testi araciligiyla karsilastinlmistir (P<0.05). SONKLAR VE TARTISMA Yanako-2 ve Kibnsli erkek incir cesitlerine ait boga meyvelerinde, yillan arasinda yapilan degerlendirmeler (Sekil 1) ve izolasyonlar sonucunda, boga meyvelerindeki hastalik ve Fusarium spp. ile bulasiklik oranlan belirlenmis ve elde edilen veriler cizelge l'de verilmistir. 281

6 Sekil 1. Makroskobik olarak hasta (a) ye temiz goriinen (b) boga meyveleri. Her iki degerlendirme kriteri (hasta meyve ve bulasik meyve) icin yapilan varyans analizleri sonucunda hastalik-resit interaksiyonunun onemsiz, buna karsin hastalikyil interaksiyonunun onemli oldugu ortaya cikmistir. Hastalikli meyve oranlari dikkate alindiginda, 2005 yilinda boga meyvelerinde ortalama % 89,4 oraninda hastalik gozlenirken sonraki yillarda hastaligin onemli oranda azaldigi ve 2008 yilmda en diistik seviyesine (% 44,7) indigi gortilmhsthr. Izolasyonlar sonucunda elde edilen Fusarium spp. ile bulasiklik oranlari dikkate alindiginda, 2005 ve 2006 yillari ile 2007 ve 2008 yillarmdaki bulunma oranlannin birbirine benzer oldugu saptanmistir. Bununla beraber Fusarium spp.'nin yillanndaki bulunma oranlannin (sirasiyla % 57,4 ve % 64,7) yillanna (sirasiyla % 40,3 ve % 30,3) oranla onemli seviyede daha yiiksek oldugu da belirlenmistir (cizelge 1). E.LA.E.'de yillari arasmda yhriithlen bir calismada bazi erkek incir cesitlerinin boga, ilek ve ebe meyvelerinin Fusarium spp. ile bulasiklik oranlari incelenmis ve 1999 yilinda cesitler bazinda boga meyvelerinde bulasiklik rani= %70-95 arasinda degistigi, Kibrish cesidinde ise %70 oldugu tespit edilmistir. Ayni yil Aydin iline ait bazi ilcelerdeki boga meyvelerinin bulasiklik rani= %50-85 arasinda degistigi, 2000 yilinda Aydin'in Incirliova ilcesinin Karagoz koyfinde bu oramn ortalama %80 oldugu belirlenmistir (Benlioglu ve ark. 2004). calismamizda elde edilen sonuclar, gerek hasta meyve gerekse Fusarium spp.'nin bulunma oraninm yildan yila azalma egiliminde oldugunu gostermistir. Bu azalmanin, her yil ( shrecinde) deneme amaciyla soz konusu cesitlere ait agaclardan yhzlerce hastalikli meyvenin toplanmasi ve bu nedenle inokulumun giderek azalmasinin yam sera iklim degisiklikleri nedeniyle de olabilecegi dhstintilmektedir. Bu amacla denemeler shresince E.I.A.E erkek incir bahcesine yerlestirilen HOBO yardimiyla ortalama sicaklik, ortalama nispi nem, yagis verileri almmis ve kaydedilen bu veriler ile denemeler sonucunda elde edilen Fusarium spp. ile bulasiklik degerleri arasinda bir iliski olup olmadigi irdelenmeye calisilmistir. Gins kisminda da belirtildigi gibi, hastalik etmeninin, incirde dollenmede aracilik yapan B. psenes aracingiyla tasinmasi nedeniyle, soz konusu verilerin belirlenmesinde B. psenes'in erkek incirin boga meyveleri icerisinde 282

7 gelisimini siirdiirdiigii doneme ait ortalama sicaklik, nem ve yagis degerleri esas almmistir (cizelge 2). cizelge yillan arasmda denemeye alman ce*itlere ait boga meyvelerinde Incir lc curuklugu Hastaligt ye Fusarium spp. ile bula*iklik oranlart Y11 Hastalik (%)* Fusarium spp. Bulastklik (%)* Yanako-2 Kibrish Ort. Yanako-2 Kibrish Ort ,0 93,0 89,4 a 68,9 45,8 57,4 a ,2 66,0 70,6 b 68,2 61,1 64,7 a ,2 41,4 59,3 be 45,5 35,0 40,3 b ,3 45,1 44,7 c 26,4 34,2 30,3 b Ortalama 70,7 61,4 52,3 44,0 Yil ** (p<0,0001) ** (p<0,0001) Ce*it NS (p=0,27) NS (p=0,24) *I_Jc tekernir ortalamaskhr. Her sittunda aym harfle ifade edilen rakamlar arasmda istatistiki olarak fark yoktur (Duncan testi) **%1 seviyesinde onemli, NS: onemsiz cizelge yillarmda, Blastophaga psenes'in erkek incirlerdeki icerisindeki ortalama sicaklik ( C), nispi nem (%) ye yagt* (mm) degerleri Donem Ort. Steak lilt ( C) Ort. nispi nem (%) Ort. Yagis (mm) 2004 Ag-ustos-2005 Mart 17,0 59,0 103, Ag-ustos-2006 Mart 15,3 73,0 91, Ag-ustos-2007 Mart 15,0 66,0 38, Ag-ustos-2008 Mart 14,5 51,2 89,6 cizelge 2 incelendiginde, sicaklik ve nispi nem ortalamalan ytllar arasinda cok biiyiik farkliliklar gostermese de, ortalama yagis miktan 2004 Agustos-2005 Mart arasinda 103 mm olarak kaydedilmis olup ozellikle 2006 Agustos-2007 Mart arasindaki ortalama 38.7 mm yagis miktanna gore oldukca yiiksek goriinmektedir. Buna paralel olarak bu devrenin sicaklik ortalamasi da 2005 yilinda 17 C iken, 2007 yilinda 15 C'ye diismiistiir (cizelge 2). Agustos-Mart donemi B. psenes'in boga meyvesi icerisinde gelisimini siirdiirdiigii en uzun devredir (Ulkiimen ve ark. 1948) ve bu devrede gerceklesecek onemli degisiklikler hem meyve icerisindeki ilek ansinin gelisme siirecini hem de beraberinde tasidigi hastalik etmenini etkileyebilecektir. Elde edilen ortalama sicaklik, ortalama nispi nem, yagis verilerine dayanarak kesin bir kaniya varmak miimkiin olmasa da, 2005 ve 2006 yillannda boga meyvelerinin Fusarium spp. ile bulasiklik oranlannin, 2007 ve 2008 yillanna gore daha yiiksek olmasi (cizelge 1), 2005 ve 2006 yilindaki yagis ortalamalanmn 2007 ve 2008'e gore daha yiiksek olmasina baglanabilir. Incirde Fusarium spp.'nin olusturdugu hastalik ile iklim kosullan arasindaki iliskilerin arastinldigi cok fazla sayida calisma bulunmamaktadir. Literatiirde rastlanan yalnizca iki calismada da etmenlerin farkli sicakliklarda gelisimi, kolonizasyonu ve olusturdugu lezyon biiyiikliikleri arastinlmis ve calismalarda ortak sonuc olarak etmen icin optimum sicakligin tore bagli olarak C arasinda oldugu tespit edilmistir (Subbarao and Michailides 1993, Subbarao ye ark. 1993). 283

8 Aynca her iki erkek incir cesidinde makroskobik gozlem sonucu elde edilen yiizde hastalik oranlari 2005 yilinda en yiiksek degerleri gostermistir (cizelge 1). Bu oranlar Kibrish cesidi icin %93 iken, Yanako-2 cesidinde %86 olarak degerlendirilmis ancak meyvelerden izolasyon sonucu elde edilen kantitatif degerler makroskobik gozlemlere gore oldukca diisiik bulunmustur (Kibnsli'da %45,8 ye Yanako-2'de %68,9). Buna ragmen 2005 yilmda hasta olarak degerlendirilen boga meyvelerinin %64'ii, 2006 yilinda %91'i, 2007 ve 2008 yillannda ise %68'i Fusarium spp. ile bulasik olarak belirlenmistir. Bu veriler bize boga meyvelerine uygulanacak sanitasyonun, bulasikligi onemli diizeyde azaltabilecegini gostermistir. Benlioglu ve ark. (2004) tarafindan E.LA.E erkek incir koleksiyon bahcesinde Yanako-2 cesidinde yapilan calismada da hasta olarak belirlenen boga meyvelerinin (%85), %78'i Fusarium spp. ile bulasik bulunmustur. Hastaligin boga meyvelerinde gecirmesi ve San lop incirinin dollenme biyolojisine bagli olarak erkek incirden B. psenes aracingiyla tasinmasi nedeniyle, hastaligin miicadelesinde boga meyveleri esas alinarak yapilacak uygulamalar sonucunda temiz ilek elde edilmesi biiyiik Mem arz etmektedir. Hastalikli boga meyvelerinin imha edilmesi suretiyle gerceklestirilen sanitasyon isleminin hastalikla miicadelede onemli bir yeri oldugu bilinmektedir. Ozellikle ABD'nin California eyaletinde yapilan calismalarda Incir Ic chnikliigii Hastaliginin onlenmesinde sanitasyonun en etkili yontemlerden oldugu ve sanitasyonun gorsel degerlendirmelere dayali olarak yapildigi belirtilmektedir (Michailides et al. 1996). Dort yil siireyle yiiriitiilen bu calismada, erkek incir agaclanndaki hastalikli boga meyvelerinin toplanmasi nedeniyle de hastaligin onemli diizeyde azaltilabilecegi goriilmiistiir. Buna ilaveten sanitasyona ragmen olusan hastaligin miicadelesine yonelik diger miicadele yontemlerinden biyolojik veya kimyasal miicadele calismalannin da yapilmasi gerekliligi ortaya cikmistir. KAYNAKLAR Akaroglu S. N Aydin Ili Erkek tncir (Ficus carica var. Caprifig L.) Yeti*tiriciliginin Uzerine Ara*tn-malar, Tiibitak, TOGTAG-TARP no'lu proje raporu. Aksoy U Akca, Gok lop ye San lop tncir Ce*itlerinde Meyve Geli*mesi, Olgunla*masi ye Depolanmasi Uzerine Ara*tn-malar, E.U.Z.F. Doktora Tezi. Anonim FAOSTAT, FAO Tanmsal Uretim tstatistikleri (www.fao.org/statistics). Eri*im tarihi Benlioglu S., Ak*it T., Yildiz A., Zeybekoglu N., Sahin N. ye Onciier C tncir Meyve Bahcelerinde tc Curiikliigii Basta (Fusarium spp.) Uzerinde Cali*malar. TUBITAK, TARP-2436 no'lu proje sonuc raporu. Benlioglu S., Yildiz A. ye Ba*pinar N Aydin tli'nden thrac Edilen Kum tncirlerde Fungal Bula*iklik, ADO Ziraat Fakilltesi Dergisi, 5 (2) :

9 Bremer H Thrkiye Fitopatolojisi. Cult II, Kisim I, Giiney Matbaacilik ye Gazetecilik, T.A.O., 237 pp. DIE Devlet Istatistik Enstitiisii Kayitlan. Kosenglu I. V San lop trick (Ficus carica L.) Ce*idinin Kurutulmu* meyvelerinde Fumonisin Varligimn Ara*tinlmasi. Ege Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisii Doktora Tezi, Izmir (yayimlanmami*tir). Michailides T.J., Morgan D.P. and Subbarao K.V Fig Endosepsis. An old disease still a dilemma for California growers. Plant Diseases, Vol: 80(8), Once! H trick Yeti*tiriciliginde tlek ye tlekleme. Aydin Bahce Kiiltiir len ye Tavukculuk Istasyonu, 50s, Dizerkonca Matbaasi-Istanbul. Ozar Cinder P., Sanbay A., Ozkut S., Giindogdu M., Azeri T., Anna Y., Emir T. ye Genc H Ege Bolgesinde Goriilen Hastalik ye Zararlilarla Savaom Olanaklannm Saptanmasi ye Uzerinde Ara*tirmalar. Dona, Tiirkiye Tarim ye Ormancilik Dergisi, 10 (2), Ozen M., Cobannglu F., Kocata* H., Tan N., Ertan B., Sahin B., Konak R., Dogan 0., Tutmu* E., Kosoglu I., Sahin N. ye Ozkan R trick Yetistiriciligi. T.C. Tarim ye Koyi*leri Bakanligi, TAGEM, Erbeyli Incir Ara*tn-ma Enstitiisii, 145 s, Incirliova-Aydin Smith R.E. and Hansen H.N Fruit Spoilage Disease of the Fig. California. Agric.Exp. Stn. Bulletin pp. Subbarao K.V. and Michailides T.J Virulence of Fusarium species Causing Fig Enosepsis In Cultivated And Wild Caprifigs. Phytopathology 83(5), Subbarao K.V., Michailides T.J. and Morgan D.P Effects Of Osmotic Potential And Temperature on Growth Of 2 Pathogens Of Figs And A Biocontrol Agent. Phytopathology 83(12), elkiimen L., Ozbek S. ye tleri M trick ye Hastaliklan (kitabi). Yiiksek Ziraat Enstitiisii Basimevi, 200 s.ankara. Yildiz A., Ben linglu S. ye Saribiyik D Fig Endosepsis in Some Cultivated Varieties. J. Phytopathology. doi: /j x 285

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Cladosporium herbarum ve Fusarium sp.'nin Gelişimlerine Bikarbonatların Etkisi

Cladosporium herbarum ve Fusarium sp.'nin Gelişimlerine Bikarbonatların Etkisi Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 05 Sayfa: 1-5 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060501.pdf Cladosporium herbarum ve Fusarium sp.'nin Gelişimlerine Bikarbonatların Etkisi Çiğdem

Detaylı

EDİRNE VE CİVARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRLARDA TOHUMLA TAŞINAN FUN&USLARIN TESBÎTİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EDİRNE VE CİVARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRLARDA TOHUMLA TAŞINAN FUN&USLARIN TESBÎTİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR EDİRNE VE CİVARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRLARDA TOHUMLA TAŞINAN FUN&USLARIN TESBÎTİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Haluk SORAN 1 Ahmet ASAN 2 Ö Z E T Edirne ve civarında ekimi yapılan mısır tohumları ile taşman fungusları

Detaylı

Taze incirlere örnek olarak Bursa Siyahı, Bardakçı, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan v.b. verilebilir.

Taze incirlere örnek olarak Bursa Siyahı, Bardakçı, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan v.b. verilebilir. ÇEŞİTLER Ülkemiz incir genetik kaynakları bakımından zengin bir varyasyona sahiptir. Bu zengin varyasyon içerisinden 272 adet dişi incir, 58 adet erkek incir çeşit veya tipi İncir Araştırma İstasyonu koleksiyon

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 31 (2016) ISSN: 1308-8750

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

---~1--------------------------------~----------

---~1--------------------------------~---------- 28 POPULUS X EURAMERICANA I - 214 AGACLAMALARINDA FiDAN YA~I - FiDAN SINIFI - FiDAN KOKU ETMENLERiNiN BUYUME UZERiNE ETKiLERi IN REFORESTATION WITH POPULUS X EURAMERICANA I- 214 THE INFLUENCES OF THE SEEDLING-

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ TESİSLERİNİN KURU İNCİR VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

JEOTERMAL ENERJİ TESİSLERİNİN KURU İNCİR VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ TESKON 2017 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. JEOTERMAL ENERJİ

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Mikotoksinlerin Önemi ve Mikotoksin Test Metotları Dilek ÇİMEN TÜBİTAK ATAL 8-9 EKİM 2008 İZMİR MİKOTOKSİNLER Mikotoksinler, Mantarlar tarafından uygun ortam, ışık,sıcaklık ve nem şartlarında sentezlenen

Detaylı

KONYA ILINDE KIRMIZI ET FIYATLARINDAKI GELISMELER

KONYA ILINDE KIRMIZI ET FIYATLARINDAKI GELISMELER S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (24) 35-4 KONYA ILINDE KIRMIZI ET FIYATLARINDAKI GELISMELER Arzu KAN Mithat DIREK Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarim Ekonomisi Bölümü,Konya ÖZET Bu çalismada,

Detaylı

Manisa Ili 7 14 Yaslari Arasindaki Kiz Çocuklarinin Ayak Ölçülerinin Belirlenmesi

Manisa Ili 7 14 Yaslari Arasindaki Kiz Çocuklarinin Ayak Ölçülerinin Belirlenmesi Arastirma Manisa Ili 7 14 lari Arasindaki Kiz Çocuklarinin Ayak Ölçülerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Gürbüz GÜLÜMSER, Yüksek Deri Mühendisi Mehtap GEZDI Ege Üniversitesi Deri Mühendisligi Bölümü / IZMIR

Detaylı

Işıma aflatoksinle bulaşık olanları ayırmada etkilidir ancak ışıma şiddeti veya ışıma alanının aflatoksin miktarı ile ilişkisi yoktur. Aflatoksin Oluş

Işıma aflatoksinle bulaşık olanları ayırmada etkilidir ancak ışıma şiddeti veya ışıma alanının aflatoksin miktarı ile ilişkisi yoktur. Aflatoksin Oluş AFLATOKSİN AFLATOKSİN Aspergillus flavus veya Aspergillus parasiticus un toksin üreten ırklarının metabolizma yan ürünü olarak ortaya çıkar. Aflatoksinle bulaşık gıdaları tüketen insan ve hayvanlarda karaciğer

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

KAŞAR PEYNİRİNİN SAKLANMASI SIRASINDA KÜFLENME HIZI İLE YÜZEY YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ (BİYOLOJİ)

KAŞAR PEYNİRİNİN SAKLANMASI SIRASINDA KÜFLENME HIZI İLE YÜZEY YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ (BİYOLOJİ) YİBO-4 Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KAŞAR PEYNİRİNİN SAKLANMASI SIRASINDA KÜFLENME HIZI İLE YÜZEY YAPISI ARASINDAKİ

Detaylı

Sebzelerde beyaz çürüklük Sclerotinia sclerotiorum

Sebzelerde beyaz çürüklük Sclerotinia sclerotiorum Sebzelerde beyaz çürüklük Sclerotinia sclerotiorum Hastalık bitkilerin fide devresinde kök çürüklüğüne neden olur. Daha ileri devredeki bitkilerde kök, gövde, yaprak ve meyvelerde çürümelere neden olur.

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

GIDALARDA MİKOTOKSİN

GIDALARDA MİKOTOKSİN GIDALARDA MİKOTOKSİN GİRİŞ Küfler doğada yaygın olarak bulunurlar. Toprakta ve çevrede bulunurlar. Sporlar havada hareket ederler. Böcekler taşıyıcıdır. Kontaminasyon Ürünün yetiştirilmesi sırasında araziden

Detaylı

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları

Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları F. ÖNEMLİ Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKĠRDAĞ Ayçiçeği üretiminde kullanılan

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

1. Erkek incirler 2. Kurutmalık incirler 3. Sofralık incirler

1. Erkek incirler 2. Kurutmalık incirler 3. Sofralık incirler 1. GİRİŞ Subtropik bir meyve türü olan incir dünya üzerinde subtropik iklim kadar ılıman iklim kuşağında da yayılma alanı bulmuştur. İncir (Ficus carica L.), özellikle Akdeniz ikliminin etkin olduğu ülkelerde

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Yiiksek Fen Kurulu Ba~kanhgl YUKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Yiiksek Fen Kurulu Ba~kanhgl YUKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu: Gorus talebi Karar No : 2011/32 Karar Tarihi : 12/10/2011 T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI YUKSEK FEN KURULU KARARI 1-GiRiS.... Universitesi Yapi lsleri ve Teknik Daire Baskanhgi tarafindan

Detaylı

Samsun ve Ordu illerinden toplanan mısır koçanlarındaki fungal floranın değişiminin belirlenmesi

Samsun ve Ordu illerinden toplanan mısır koçanlarındaki fungal floranın değişiminin belirlenmesi BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2016, 56(4): 369-383 ISSN 0406-3597 DOI 10.16955/bkb.57230 Samsun ve Ordu illerinden toplanan mısır koçanlarındaki fungal floranın değişiminin belirlenmesi Berna TUNALI 1 Bayram KANSU

Detaylı

Çeşme Yarımadasında Yellopu Oluşturan Bazı İncir Tiplerinin Çelikle Çoğaltılması

Çeşme Yarımadasında Yellopu Oluşturan Bazı İncir Tiplerinin Çelikle Çoğaltılması Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3):17-24 ISSN 1018-8851 Çeşme Yarımadasında Yellopu Oluşturan Bazı İncir Tiplerinin Çelikle Çoğaltılması Elmas ÖZEKER 1 Murat İSFENDİYAROĞLU 2 Summary Cutting Propagation

Detaylı

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34 KAYISI (Prunus armeniaca L.) ve YENİDÜNYA (Eriobotrya japonica Lindl.) ÇİÇEKLERİNDE ÜRETİLEN POLEN MİKTARININ AĞIRLIK OLARAK SAPTANMASI Davut KELEŞ 1 Ali KORKMAZ 1 Sinan ETİ 2 1 Alata Bahçe Kültürleri

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

Sebze Üretim ve Tüketimindeki Degisme, Gereksinim ve Projeksiyon

Sebze Üretim ve Tüketimindeki Degisme, Gereksinim ve Projeksiyon A filinten 15(8) - 2008 Derleme / Rewiev Türkiye'de Sebze Üretim ve Tüketimindeki Degisme, Gereksinim ve Projeksiyon Ismail GÜVENÇ Erciyes Üniversitesi, SÇMYO Bahçe Bitkileri Programi-Kayseri. e-mail:

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 AFŞİN VE ELBİSTAN OVASI'NDA (KAHRAMANMARAŞ) BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK FİTOPATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Cafer EKEN* Erkol DEMİRCİ"

Detaylı

SUMMARY. Key words: Cucumber root rot, biological fungicide, Trichoderma harzianum ÖZET

SUMMARY. Key words: Cucumber root rot, biological fungicide, Trichoderma harzianum ÖZET BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 008, 8(): -7 Örtüaltı yetiştiriciliğinde hıyar kök çürüklüğü hastalığına (Rhizoctonia solani, Fusarium solani) karşı Trichoderma harzianum rifai KRL AG nin etkisinin belirlenmesi Seral

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI *

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI * ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI Crambe TÜRLERİNİN VERİM ve YAĞ ORANLARININ SAPTANMASI * The Determination Of Yield And Oil Content Of Some Crambe Species Under The Cukurova Conditions Özlem KÖYBAŞI Tarla Bitkileri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU EK-11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Ordu, Giresun ve Trabzon İllerinde Fındıkta Meyve ve Çotanak Hastalıklarına Neden Olan Fungal Etmenlerin ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Şekil 2: Yeni dikilmiş ve tepesi vurulmuş fidan

Şekil 2: Yeni dikilmiş ve tepesi vurulmuş fidan Sorular ve Cevapları 1. İncirde budama ne zaman yapılmalıdır? İncir ağaçlarına zamana göre hem yaz hem de kış budaması uygulanır. a) Kış Budaması: Ağaçlar yapraklarını döktükten sonra bütün dinlenme süresi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri*

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):29-36 ISSN 1018-8851 Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Hakan ENGİN 1 Ali ÜNAL 1 Summary The Effects of Water Deficits on

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCİRDE OKRATOKSİN A VE FUMONİSİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCİRDE OKRATOKSİN A VE FUMONİSİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCİRDE OKRATOKSİN A VE FUMONİSİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Y. Müh. H. Funda KARBANCIOĞLU GÜLER Anabilim Dalı : GIDA MÜHENDİSLİĞİ Programı

Detaylı

(Biosı opho go ps enes (LJ )'no korsı Melhldolhlon'un elkisinin orusllrllmosl

(Biosı opho go ps enes (LJ )'no korsı Melhldolhlon'un elkisinin orusllrllmosl Türk. Bit. Kor. Derg. (1979), 3(3): 183-187 incirlerde konll bolsuo (Ceropiosiesrusci LO) ve liek onclllğl (Biosı opho go ps enes (LJ )'no korsı Melhldolhlon'un elkisinin orusllrllmosl E.P. Öncfer* K.

Detaylı

ÇiMLENME SONRASi SU STRESi SÜRESiNiN PALANDÖKEN-97 ve KIRiK BUGDAY çesitlerinde KÖK ve GÖVDE GELisiMINE ETKiLERI

ÇiMLENME SONRASi SU STRESi SÜRESiNiN PALANDÖKEN-97 ve KIRiK BUGDAY çesitlerinde KÖK ve GÖVDE GELisiMINE ETKiLERI Arastirma i Research Artiele A Jlltnten ÇiMLENME SNRASi SU STRESi SÜRESiNiN PALANDÖKEN-97 ve KIRiK BUGDAY çesitlerinde KÖK ve GÖVDE GELisiMINE ETKiLERI Bülent TURGUT Köksal KARADAS Dogu Anadolu Tarimsal

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Özlem ÇALKAN SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Tarım Bilimleri ve Teknolojikleri Fakültesi

Detaylı

Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi*

Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi* Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 30-36, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi* Halit Seyfettin ATLI

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Ankara (Polatlı) soğan depolarında tespit edilen fungal depo çürüklüğü etmenleri

Ankara (Polatlı) soğan depolarında tespit edilen fungal depo çürüklüğü etmenleri BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2016, 56(2): 135-143 ISSN 0406-3597 Ankara (Polatlı) soğan depolarında tespit edilen fungal depo çürüklüğü etmenleri Emel ÇAKIR 1 Salih MADEN 2 ABSTRACT Fungal storage rot agents determined

Detaylı

GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ

GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ GRUP MİSELYUM ELİF AKÇA İBRAHİM CARİ KAŞAR PEYNİRİNİN SAKLANMASI SIRASINDA KÜFLENME HIZI İLE YÜZEY YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Küf mantarları, doğada hemen her yerde yayılmış olan,

Detaylı

Mikotoksin nedir? En sık karşılaşılan mikotoksinler; Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria

Mikotoksin nedir? En sık karşılaşılan mikotoksinler; Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria Mikotoksin nedir? Aspergillus Penicillium Fusarium Alternaria belirli nem ve ısı koşullarında oluşturdukları fungal metabolitler En sık karşılaşılan mikotoksinler; o aflatoksinler, o okratoksin, o trikotesen,

Detaylı

A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A.1. Tunalı, B., Kansu, B., Berner, D., 2009. Biological control studies on Convolvulus arvensis L. with fungal pathogens collected from the central Black

Detaylı

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (2), 269-274, 1994. TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (I) Refik ALAN (I) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 1-6 Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi Seher Yıldız Madakbaş Hayati Kar Beyhan Küçükomuzlu Karadeniz Tarımsal

Detaylı

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler GTIP 392062: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler NISAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 Genel Görünüm: Polietilen tetreflattan (PET) levha, yaprak, film, folye ve seritler

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (1), 94-99, 1994. TÜRKİYE'NİN AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (1) Refik ALAN (1) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den AT ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

BODUR MEYVE YETISTIRICILIGININ GELISTIRILMESINE YÖNELIK ALT YAPI PROJESI

BODUR MEYVE YETISTIRICILIGININ GELISTIRILMESINE YÖNELIK ALT YAPI PROJESI T.C. KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI BODUR MEYVE YETISTIRICILIGININ GELISTIRILMESINE YÖNELIK ALT YAPI PROJESI ARASTIRMA PROJELERI YÖNETIM BIRIMI BASKANLIGI MAYIS 2007 KAHRAMANMARAS BODUR MEYVE YETISTIRICILIGININ

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

NAZİLLİ İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU

NAZİLLİ İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU NAZİLLİ İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU 2014-2015 14 AĞUSTOS 2015 NAZILLI TICARET BORSASI Cumhuriyet Mah. 228 Sok. No:33 Nazilli / AYDIN Tel: 0 256 313 14 18-313 14 19 Faks: 0 256 313 22 88 info@nazillitb.org.tr

Detaylı

Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri

Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri Nuray SAHINLER ve Serafettin KAYA Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bolümü, ANTAKYA

Detaylı

Kumluca İlçesi Sera Alanlarında Toprak ve Yaprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi

Kumluca İlçesi Sera Alanlarında Toprak ve Yaprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 111-122, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 111-122, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.78364

Detaylı

Pasinler İlçesi (Erzurum) nde Şeker Pancarı (Beta vulgaris) Bitkilerinden İzole Edilen Fusarium spp. ve Patojeniteleri

Pasinler İlçesi (Erzurum) nde Şeker Pancarı (Beta vulgaris) Bitkilerinden İzole Edilen Fusarium spp. ve Patojeniteleri Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri Ö. Enstitüsü F. Karyağdı, Dergisi C. Eken / Pasinler İlçesi (Erzurum) nde Şeker Pancarı (Beta vulgaris) Bitkilerinden İzole Edilen

Detaylı

Bülent COŞKUN* İbrahim YALÇIN** Rauf UÇUCU***

Bülent COŞKUN* İbrahim YALÇIN** Rauf UÇUCU*** Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 22 ADÜ ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ÇİFTLİĞİNDEKİ TRAKTÖR KULLANIM SÜRELERİNİN AGROTEKNİK İŞLEM AŞAMALARINA GÖRE SAPTANMASI Determination of Tractor Use Periods

Detaylı

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 005; () : 95-100 JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU 1 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Kobi'lerin Internet ve E-ticarete olan Bakis Açilarinin ve Beklentilerinin tesbiti çalismasi

Kobi'lerin Internet ve E-ticarete olan Bakis Açilarinin ve Beklentilerinin tesbiti çalismasi Kobi'lerin Internet ve E-ticarete olan Bakis Açilarinin ve Beklentilerinin tesbiti çalismasi SMA's Expectations and Awareness of Internet and E- commerce study ÖZET Mayis ve Haziran 1999 tarihleri arasinda

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005)

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 100-105 KONYA İLİNDE KAVUN SOLGUNLUK HASTALIĞININ YAYGINLIĞI VE İZOLE EDİLEN FUSARİUM TÜRLERİNİN PATOJENİTELERİ 1 Nuh BOYRAZ 2 Kubilay K. BAŞTAŞ 2 2 Selçuk

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta

ÖNEMLİ ZARARLILARI. Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) yumurta ÖNEMLİ ZARARLILARI Spodoptera spp. (Yaprak kurtları) Ergin 20 mm yumurta Larva 35-40 mm ÖNEMLİ ZARARLILARI ÇİÇEK TRİPSİ (Frankliniella tritici) Küçük sigara şeklinde 1,3 mm uzunluğunda, genelde sarı renkli

Detaylı

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI*

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI* BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI* The Determination of Polyamines Content at Different Maturation Stages in Some Strawberry Varieties Aysun ETİ

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/20788

Archived at http://orgprints.org/20788 YALOVA KOŞULLARINDA ORGANİK BURSA SİYAHI İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN FARKLI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Doç. Dr. Serap SOYERGİN 1 serapsoyergin@gmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA

Detaylı

Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Ağaçlarında Çiçek ve Sürgün Monilya Hastalığı (Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey) ile Savaşım Çalışmaları *

Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Ağaçlarında Çiçek ve Sürgün Monilya Hastalığı (Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey) ile Savaşım Çalışmaları * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (2) 178-183 Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Ağaçlarında Çiçek ve Sürgün Monilya Hastalığı (Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey) ile Savaşım Çalışmaları * Fikret DEMİRCİ

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı

TURUNÇGİLLER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA TAKViMi

TURUNÇGİLLER İÇİN YILLIK ÇALIŞMA TAKViMi OCAK Uçkurutan (mal secco), Turunçgil dal yanıklığı (pseudomonas syringae), Antraknoz ve kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora)'ne karşı ilaçlama yapılır. Bahçede zararlı (unlu bit, kırmızı

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Hayvan Yemlerinde Mikotoksin Problemi - Ekonomi ve Sağlığ

Hayvan Yemlerinde Mikotoksin Problemi - Ekonomi ve Sağlığ Hayvan Yemlerinde Mikotoksin Problemi - Ekonomi ve Sağlığ ığa Etkileri Süreyya ÖZCAN 16-17 Ekim 2007, Bursa Hayvan Yeminde Bulunan Mikotoksinler Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Deoksinivalenol (DON, vomitoxin)

Detaylı

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Çeşitli Verim Özellikleri Tavukçuluk Araştırma Dergisi 9 (1): 5-10, 2010 Basılı ISSN:1302-3209 - Çevrimiçi ISSN:2147-9003 www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Geliştirilen

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV BAĞ MİLDİYÖSÜ Plasmopara viticola (Berk. Et Curt) Berl et de Toni 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Hastalığa neden olan etmen obligat bir parazittir. Hücrelerarası gelişir,

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER

GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER GTIP 691090: SERAMIKTEN MUSLUK TASI, LAVABO VE AYAKLARI, KÜVET, BIDE, PISUAR VB; DIGER AGUSTOS 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 691090 GTIP kodunun üst kodu olan 6910 GTIP koduna ait

Detaylı

Türkiye de Sofralık İncir Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Türkiye de Sofralık İncir Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 71-87 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Sofralık İncir Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği Oğuzhan ÇALIŞKAN

Detaylı

Farklı Potasyum Dozları ile Gübrelemenin Sofralık İncirde Meyve Kalitesine Etkisi (Ficus carica L. cv Sarılop) *

Farklı Potasyum Dozları ile Gübrelemenin Sofralık İncirde Meyve Kalitesine Etkisi (Ficus carica L. cv Sarılop) * Kentsel Kimlik ve Kentli İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Araştırma Makalesi (Research Article) Mahmut TEPECİK 1 Mehmet Eşref İRGET 1 Uygun AKSOY 2 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve

Detaylı

Aras. Gör. Pelin BASAR*, Prof. Dr. Erdal BESER*, Ögr. Gör. Filiz ERGIN*, Dr. Kamil YAVAS**

Aras. Gör. Pelin BASAR*, Prof. Dr. Erdal BESER*, Ögr. Gör. Filiz ERGIN*, Dr. Kamil YAVAS** Arastirma Aydin Ilinde Bazi Önemli Bulasici Hastaliklarin Bes Yillik Süreçte Degisimleri Aras. Gör. Pelin BASAR*, Prof. Dr. Erdal BESER*, Ögr. Gör. Filiz ERGIN*, Dr. Kamil YAVAS** * Adnan Menderes Üniv.

Detaylı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu En Son Bitirdiği Okul Yüksek Lisans : Önder ERALP : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Y.Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 29-35 Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma Erdoğan BARUT* Ümran ERTÜRK** ÖZET Bu araştırma, 2000-2001 yılları

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri/Yılı E-Posta BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Hayri SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi yaz 2000 sayi: L ss.44~ GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi Yrd.Doç.Dr. Kenan ATAY Atatürk Üniversitesi, K.Karabekir Egitim Fakültesi Bu arastlfmanln

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Organik Kuru İncir Ticareti

Organik Kuru İncir Ticareti Source: Wikipedia Organik Kuru İncir Ticareti İçerik Genel bilgi Tedarik zincirinin yapısı üretim Hasat ve hasat sonrası işleme Hammadde alımı İşleme ve paketleme İhracat ve ithalat Sonuç karşılaşılan

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı