KURULUfi PROJES : KITANIN FETH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUfi PROJES : KITANIN FETH"

Transkript

1 10 KURULUfi PROJES : KITANIN FETH LEWIS VE CLARK IN KEfi F GEZ S da on üç ngiliz kolonisinin kurdu u genç Amerika Cumhuriyeti, y llar aras nda bir okyanustan di erine uzanan devasa bir toprak parças n fethetmifl, Bat ya do ru bu karfl konulmaz ak n sonucunda ülkenin yüzölçümü km 2 den km 2 ye yükselmiflti (1867 de Alaska n n da ele geçirilmesiyle ülkenin yüzölçümü tam km 2 oldu). Dolay s yla, zay f komflular na ve aldat p katlettikleri yerlilere ait topraklar zorbal kla ele geçirmifl fethetmifl olan Amerikan halk, Pasifik k y s na ve ötesine do ru genifllemenin de kendi kaderi ve görevi oldu una inanmaya bafllad. K sacas, Pasifik k y lar na ve ötesine do ru yay lmak gerekti i yolundaki ulusal mitos, bir baflka deyiflle belirlenmifl yazg, y llar aras nda gerçekleflen yay lmac hareketin bir ürünüydü. TOPRA IN FETH Bask alt na al nan, katledilen K z lderililer K z lderililer 1787 Anayasas nda kendilerine yer bulamad lar, yabanc ulus muamelesi gördüler ve Amerikan ulusu kavram n n parças olamad lar. Do uda yaflayanlar çok k sa bir süre içinde ya katledildi ya da sürüldü. Çay rlarda yaflayanlar, bir süre, atalar n n topraklar nda kalmay baflarabileceklerini sand lar ama ak betleri ayn oldu. Ak n ak n gelen göçmenlerin önünde oradan oraya savruldular; anlaflmalar hiçe say ld, bizonlar n soylar tükendi. Direnifl bir iki zafer kazand (Little Big Horn, 1876) ama 1890 a (Wounded Knee Katliam na) kadar devam eden savafllarda direniflçiler Amerikan süvarileri karfl s nda bozguna u rad. Bu arada, demiryolu flirketleri bat ya do ru hayli yol alm flt ; federal hükümet de hazine arazilerini homesteader lara [Eskiden ABD de, ifllemek kofluluyla devletten toprak alan kifli (y.n.)] cömertçe da t yordu. Hayatta kalan K z lderililer bat n n yüksek arazilerine kurulmufl sefil kamplara sürüldü. ABD kuruldu u günden itibaren bat ya serbest eriflimi güvence alt na almak için çaba gösterdi. Britanyal Mackenzie nin Kanada Kayal klar na yapt keflif gezisi ( ) Jefferson taraf ndan tehdit olarak alg land. Jefferson, Pasifik e eriflimin kuzeyde Britanyal lar, güneyde de spanyollar taraf ndan kesilmesinden endifle duyuyordu. Lewis ve Clark n keflif gezisi de asl nda çok önemli bir stratejik amaca, ABD nin Pasifik e aç lan bir pencere bulma amac na yönelikti. Fetih ve müzakere ABD, Versailles Antlaflmas (1783) ile bat s n rlar n Mississipi ye kadar geniflletmiflti. Fakat topra a doymayan göçmenler gözlerini daha bat ya, Avrupal lar n egemenli inde olan ama kötü yönetilen bölgelere diktiler. Jefferson döneminde yay lmac bir doktrin benimseyen ABD, s n rlar n Pasifik e ve Rio Grande ye kadar geniflletti. Frans zlar Louisiana y 1803 te, spanyollar Florida y 1819 da ABD ye b rakt ; ngilizler ise Oregon üzerindeki egemenlik haklar ndan ancak 1846 da vazgeçti. Texasl Yanki göçmenlerin (Texas 1845 te ele geçirilmiflti) parça parça kemirdikleri Güney bat daki topraklar da 1848 Guadalupe Hidalgo Antlaflmas yla Meksikal lar n elinden tümüyle kopar - l p al nd (Antlaflma 1853 te Arizona n n güneyinde sona erdi). Geriye bir tek Alaska kalm flt, o da 1867 de Ruslardan al nd ve k ta çap nda bir imparatorlu un inflas yüz y ldan daha k sa sürede tamamland. Bu dönüflüm, ABD nin gücünün daimi güvencesi olacak. Kibirli ngilizler de, er geç, burunlar n sürtecek bir rakiple karfl karfl ya kalacak! NAPOLEON BONAPARTE, 1803 KIZILDER L TOPRAKLARININ ELE GEÇ R LMES

2 12 13 EMPERYAL ST AKINLAR (I): KARAY PLER VE ORTA AMER KA PANAMA KANALI BÖLGES ( ) ABD Avrupa n n Amerika k tas na her türlü müdahalesine ka t üzerinde karfl yd (Monroe, 1823) ama buna karfl n, ilk f rsatta kendi yak n çevresinde sömürgeci bir harekete giriflmekten geri kalmad. Komflular Karayipler ve Orta Amerika ile zaten meflgul oluyor, buralara sürekli müdahale ediyordu. Pasifik teki hareketse, daha jeostratejik ve küresel nitelik tafl yordu çünkü burada amaç Asya yolunu kontrol alt na almakt. ABD nihayet, California dan Asya ya giden yol üzerindeki tak madalar ele geçirerek bu amac na ulaflt. MEKS KA KÖRFEZ KONTROL ALTINDA ( ) Stratejik bir geçit: Panama Kanal ABD 1848 de California y ilhak eder etmez, Horn Burnu nu dolaflma zorunlulu unu ortadan kald racak okyanuslar aras bir ba lant için kollar s vad. Panama bölgesi o dönem Kolombiya ya aitti ve Kolombiya hükümeti, y llar aras nda, ABD ye Colon ile Panama aras nda bir demiryolu hatt infla etmesi için ruhsat vermiflti. Kolombiya daha sonra, Ferdinand Lesseps in, ço unluk hissesi Amerikal lara ait olan ünlü uluslararas firmas na bir kanal infla etmesi için imtiyaz tan d. fiirket baflar s z olunca (1889) projeyi ABD ele ald ve ilk ifl, Kolombiya n n bölge üzerindeki egemenli ine son verdi. Bogota dan ayr lmas na yard m etti i yeni Panama Cumhuriyeti ile de, 1903 te, Panama y tam ortas ndan ikiye bölen 20 kilometre geniflli inde bir hatt n kontrolünü kendisine b rakan bir antlaflma imzalad. Çal flmalar, Amerikan ordusu taraf ndan yeniden bafllat ld ve kanal, 15 A ustos 1914 te hizmete girdi. ABD nin bafll ca savunma unsurlar aras nda kabul edilen kanal, Donanma taraf ndan büyük gemileri bir okyanustan di erine geçirmek için kullan ld ve kinci Dünya Savafl nda ABD nin iki cephede birden savaflabilmesini sa lad. Savafltan sonra da s k denetim alt nda tuttu u Kanal bölgesindeki 14 askeri üste, tropik bölgelere müdahale için e itilmifl özel kuvvetler dahil asker bulunduran ABD, 1960 l ve 1970 li y llarda bölgede, müttefik Latin Amerika ülkelerinden subaylar n e itildi i kontrgerilla okullar da kurdu. Adeta Latin Amerika ya aç lan bir kap olan Kanal, bu konumu sayesinde ABD nin, Karayipler i ve güney Amerika y izleme merkezi oldu. Devrimci ak mlar n güney Amerika da yay ld So uk Savafl boyunca, bu rolün ne kadar önemli oldu u anlafl ld deki Carter-Torrijos antlaflmalar n n ard ndan, 1999 sonunda Amerikan kuvvetleri bölgeden çekildi; Panama, kanal bölgesinin egemenli ini tamamen ele ald. Etki alt nda bir bölge Fransa n n Monroe doktrinine aç kça meydan okuyarak Meksika ya müdahale etmesi, ABD için büyük bir s k nt do urdu. ABD bundan sonra arka bahçesi Latin Amerika y hiç bafl - bofl b rakmad deki küçük görkemli savafl, Küba ve Porto Riko nun ABD hâkimiyetine girmesi ve Amerika k tas ndaki son topraklar n kaybeden spanya n n bölgeden tasfiye olmas yla noktaland te Panama Kanal n n gelece i garanti alt na al nd. Gerçi ABD nin ilhak etti i toprak (Porto Riko) çok küçüktü ama ABD, bölgedeki siyasi istikrars zl n büyük Amerikan fleker ve muz firmalar n n (ör. Boston merkezli meflhur United Fruit Cy nin) ç karlar n tehdit edece ini düflündü ü anlarda bölgedeki ülkelere askeri müdahalede bulunmak konusunda tereddüt etmedi. Bu ayn zamanda jeostratejik bir u raflt : Meksika Körfezi ile Panama Kanal k y lar na yak n denizyollar n n güvenli i sa lanmal yd. Bunun için Amerikan Donanmas Guantanamo ya yerleflti. Ayr ca, Almanlar n Virgin Adalar n ele geçirmesinden kayg duyan ABD, bu adalar 1917 de Danimarka dan sat n ald. Panama Kanal, ABD aç s ndan çok uzun bir süre, okyanuslar n jeopolitik kontrolü için kilit bir rol oynad. Bu kanal Amiral Alfred T. Mahan taraf ndan XIX. yüzy l sonunda kuramlaflt r lan Okyanuslar n Efendisi Amerika n n simgesiydi. Guantanamo: Donanma hava üssünden hukuksuzluk bölgesine Küba n n güneydo usunda, derin ve hayli korunakl bir körfezin ç ka nda yer alan Guantanamo Üssü (121 km 2 ), kurtar c s n n imtiyaz talebini reddedemeyen yeni Küba devleti taraf ndan 1902 de süresiz olarak ABD ye b rak ld. Panama Kanal n n hizmete girmesiyle, üs stratejik bir önem kazand çünkü ABD nin Atlantik k y s ile okyanus geçiflli kanal aras ndaki do rudan deniz yolunu koruyordu. Ayr ca, Karayipler deki büyük adalar n, yani Küba, Santa Domingo ve Jamaika n n tam merkezinde yer al yordu Küba krizi s ras nda savafl durumunda olan üs, 1989 dan sonra stratejik önemini kaybetse de, hep operasyonel kald. Haitili ve Kübal mülteciler için bir kamp olarak kullan ld ( ). Üssün ad, 2002 de ABD nin Afganistan savafl nda esir ald tutsaklar için burada kurdu u hapishane ile yeniden gündeme geldi. GUANTANAMO HAVA VE DONANMA ÜSSÜ

3 14 EMPERYAL ST AKINLAR (II): PAS F K TE HAK M YET ABD nin XIX. yüzy l n emperyalist hareketine kat ld bir yer varsa, bu Pasifik tir. ABD 1853 ten (Amiral Perry nin Japonya seferinden) 1898 e kadar, Pasifik te, en de erli parçalar Hawaii ve Filipinler olan bir sömürge imparatorlu u oluflturdu. Bu imparatorluk, çok çeflitli amaçlara hizmet edecekti. fladamlar n n ifltah n kabartan Asya pazarlar n, özellikle de Çin pazar n bir yana b rakacak olursak, di er amaç daha klasikti: Dinsel vizyon, yani H ristiyanlaflt rma. Pasifik halklar n n Protestanlaflt r lmas, ABD nin jeostratejik hedefleriyle örtüflüyordu. Japonlar ve Avrupal - lar, Amerika k tas yla ilgili gözleri kapal tart fladursunlar, ABD Pasifik halklar n Protestanlaflt rmak suretiyle k tan n dünyaya aç lmas na katk da bulunacakt. HAWA TAKIMADALARI Pasifik in Fethi Baflkan Grant in D fliflleri Bakan William Steward ( ) Kuzey Kutbu ndan Panama ya, Hawaii den zlanda ya uzanan bir Amerikan ulusunun hayalini kuruyordu. Kongre, Steward n delili ine pek itibar etmemekle birlikte, Alaska y Rusya dan 7 milyon dolara sat n almay kabul etti. Bu al flverifl, Kuzey Amerika k tas n n tüm Pasifik k y s nda hak iddia eden Washington daki emperyalist kli in emelleri konusunda Britanya y tedirgin etti. ABD, Aléutiennes tak madalar ndan bat ya, Kamçatka ya kadar uzanan km 2 lik devasa bir topra a sahip olmufltu. Alaska da, t pk Hawaii gibi, 1959 da eyalet statüsüne kavufluncaya kadar federal bölge olarak kald. Çin e, Filipinler e ve Japonya ya yerleflen Protestan misyonerler gibi, ABD li ifladamlar da, bu genifl pazarlar n kendilerine aç lmas n arzuluyorlard. Bu da, uzun Pasifik geçiflli denizyolunun kontrol alt na al nmas n, denizyolunu korumak için bir donanma oluflturulmas n ve donanman n ikmali için de ak ll ca konuflland r lm fl üsler kurulmas n zorunlu k l yordu. Afla daki haritada, bat ya do ru yap lan ak n ve ABD nin do rudan Uzakdo u ya uzanan eksen üzerindeki adalar n ve tak madalar n kontrolünü nas l ele geçirdi i gösterilmifltir. Bu ak n, Kuzey Amerika ile Uzakdo u nun tam ortas nda yer alan Midway in 1867 de ilhak edilmesiyle bafllad de spanya ya karfl yürütülen savaflla h zland. Çat flma, Amiral Dewey in Manila daki eski spanyol donanmas n yok etmesi ve bundan k sa süre sonra da tak madalar n himaye alt na al nmas yla bafllam flt zaten. spanya, Paris antlaflmas yla, Guam adas n da ABD ye b rakt. Filipinler le birlikte ABD, km 2 lik bir tak madalar zincirinin kontrolünü ele geçirmifl oldu. Bu binlerce aday kontrol alt nda tutabilmek için ise, 1916 da adalara bir tür home rule (öz yönetim) vermek ve ba ms zl k vadetmek zorunda kald de Hawaii ve Wake mercan adas ilhak edildi, 1899 da da (Berlin Antlaflmas ile) Samoa, Almanya ile paylafl ld, böylece Pasifik teki tak madalar imparatorlu unun kuruluflu tamamlanm fl oldu. Hawaii nin ilhak edilmesinin, belirlenmifl yazg ile falan ilgisi yoktu. Bu sadece ve sadece Dewey in Manila da kazand flafl rt c zaferin bir sonucuydu. D.W. MEINING, THE SHAPING OF AMERICA, ÖNCES NDE ABD N N PAS F K TE YAYILMASI Hawaii nin ilhak Hawaii tak madalar, California ile Uzakdo u nun tam ortas nda, güneydo udan kuzeybat ya 3200 km boyunca uzan r. Hawaii, yedi büyük adadan ve bir sürü küçük mercan adas ndan oluflur. Bu küçük mercan adalar ndan en ünlüsü Honolulu ya 2500 km mesafedeki Midway dir. Midway daha 1867 de Amerikan Donanmas taraf ndan iflgal edilmiflti lerden itibaren balina avc lar, California dan gelen çitçiler ve hayvan yetifltiricileri, ba ms zl na hayli düflkün fakat yeni gelenlerin bask s na da direnemeyen bir monarflinin egemenli indeki tak madalara yerleflmeye bafllad te Kraliçe Liliuokalani tahttan indirildi ve krall k ABD nin himayesine girdi. Bafllarda karars z olan Kongre, 1898 de spanya ile yap lan savafl n coflkusu içinde tak madalar ilhak etti. Hawaii, eyalet statüsünü ancak 1959 da, Alaska ile birlikte kazand. Bu sayede ABD güçlü bir kara üssüne sahip olmakla kalmad, Honolulu daki Pearl Harbor koyunda, kuzey Pasifik teki tüm kuvvetlerini komuta edecek bir donanma üssü de kurdu.

4 16 SEFERBERL K VE ZAFER krizinin etkilerini henüz atlatamayan, Pasifik donanmas Japonlar taraf ndan neredeyse tamamen yok edilen ABD, Mihver devletlerinin ikili sald r s yla somutlaflan küresel meydan okumaya karfl durabilece ini birkaç ay içinde gösterdi. Çok büyük bir maddi güç, s n rs z kaynaklar, on milyonlarca erkek ve kad n seferber edildi. ABD, sanayi dehas yla mucize yaratt. Amerikan savafl sanayii, 1939 da % 1,4 kapasiteyle çal fl rken bu oran 1944 te % 41 e yükseldi. Bat da yeni fabrikalar n aç lmas yla daha da güçlenen Amerikan savafl sanayiinin kalbi olan Büyük Göller bölgesi eyaletleri, Atlantik cephesinin ihtiyac olan silah ve mühimmat n % 35 ini, Pasifik cephesinin ihtiyac n n % 86 s n karfl layan muazzam bir cephanelik haline geldi. Aral k 1941: ABD ordusu Avrupa ve Pasifik savafllar na haz r de il [ ] fiimdi iki cephede birden savaflmak, küresel sorumluluklar üstlenmek gerekiyor. ANDRE KASPI, LES AMERICAINS, LE SEUIL, ki cephede savafl ABD K CEPHEDE B RDEN SAVAfiTA Amerika için savafl kötü bafllad çünkü Japonya n n Pasifik te (1942) ve Avrupa Mihver devletlerinin Kuzey Afrika da ve Atlantik teki baflar l sald r lar ard ndan toparlanma hayli a r ve zor oldu. Ancak, ülke ekonomisi muazzam bir savafl faaliyeti için seferber edildi; tüm müttefikler burada üretilen silah, mühimmat, savafl gemileri ve uçaklar yla donat ld. Manhattan Projesi ile bilimcilerin savafl faaliyetine katk da bulunmas sa land. ABD Temmuz 1945 te ilk atom bombas n yapt. Askeri aç dan öncelik, Avrupa cephesiydi: Buradaki müttefiklerin -ki Sovyetler Birli i de müttefikler aras ndayd - ikmal edilmesi ve k tan n yeniden ele geçirilmesi gerekiyordu. Bunun için, önce kuzey Afrika yeniden ele geçirildi (1942), sonra da Sicilya (1943) ve Normandiya ile Provence (1944) ç karmalar yap ld ve Alman kuvvetleri bat dan kuflat ld. ABD, kuvvetlerinin büyük bölümünü bu ifle seferber etti (16 milyon erkek ve kad n). Pasifik adalar n n geri al nmas ise daha uzun sürdü ve Japon direnifli ancak atom bombas (1945) ile k r labildi. Pasifik te verilen mücadele 406 bin Amerikal n n hayat na mal olsa da, Pasifik bölgesi savafltan sonra Amerika n n jeostratejik zaferinin simgesi oldu.

5 18 SO UK SAVAfi (I): YÜZLEfiME te Yalta da SSCB ye verilen tavizler, bir sürü belirsizli i beraberinde getirmiflti. ABD 1947 den itibaren So uk Savafla girdi ve temel ilkesi Sovyet blo unun oluflturdu u Avrasya k ta eksenini kuflatmak olan bir jeostratejik doktrini uygulamaya koydu. ABD, Sovyetler i bafllarda B52 lerle, sonralarda ise k talararas füzelerle ve nükleer sald r yla tehdit ediyordu. Sovyetler in kimi zaman tehditkâr olan çeflitli hamlelerini karfl layabilmek için çoklu ya da ikili askeri ittifaklar kurdu. Tüm dünyaya uçak gemileri deste inde asker ve malzeme yerlefltirdi. ABD SSCB ye karfl So uk Savafl n tarihi, s cak çat flmalar n tarihidir. ki süpergüç zaman zaman uçurumun k y s na gelmifl olsa da (Berlin, 1948; Kore, ; Küba, 1962) bu çat flmalarda hiçbir zaman do rudan karfl karfl ya gelmemifltir den sonra nükleer cephaneliklerinin daha da güçlenmesi, bu iki ülkeyi daha temkinli olmaya zorlad. Birinin girdi i çat flmaya di eri do rudan müdahil olmamaya özen gösterdi (Vietnam, Afganistan) ve daha çok araya koyulan müttefikler üzerinden karfl karfl ya geldiler. Sovyetler in Küba n n deste- iyle Afrika da yapt hamleyi zaman içinde karfl layan ABD, kendi nüfuz alan Latin Amerika da düflman hükümetlerin iflbafl na gelmemesi için gizli servisleri ve CIA i seferber etti. Füze krizi (SS20 ve Pershing), Sovyet blo u da lmadan önce 1980 lerde Avrupa da yaflanan son büyük krizdi. Amerika dan farkl olarak, silah ve ekmek aras nda bir tercih yapmak zorunda kalan Sovyet blo u ise da ld. Raymond Aron ve Pierre Milza gibi baz yorumculara göre, Amerikan mparatorlu unu So uk Savafl yaratt. ABD, tarih sahnesinden silinen, geçmiflteki büyük sömürgeci güçlerin yerini ad. SSCB N N KUfiATILMASI ( ) MARSHALL PLANINDAN FAYDALANAN ÜLKELER Avrupa n n yeniden inflas na yard m ABD, ekonomik ve siyasi ç karlar do rultusunda bir yard m program n yürürlü e koydu: European Recovery Program. Daha çok, program yürürlü- e koyan kifli olan George Marhall n ad yla tan nan programdan 17 ülke faydaland. sviçre ve sveç gibi tarafs z ülkelerin de faydaland yard m n aslan pay n Birleflik Krall k ve Fransa ald.

6 20 SO UK SAVAfi (II): NÜKLEER YARIfi NÜKLEER S LAHLANMANIN SEYR 21 Atom bombas n kullanan ilk ülke olan ABD, hem hegemonyas n sürdürebilmek, hem de 1949 dan itibaren nükleer silahlarla donanmaya bafllayan SSCB nin karfl s nda durabilmek amac yla nükleer silah kapasitesini aral ks z olarak artt rd. Bu silahlanma yar fl, 1970 lerdeki geç kalm fl Amerikan-Sovyet antlaflmalar na kadar devam etti. ABD, a r bombard man uçaklar, nükleer denizalt lar ve yeralt na gizlenmifl füzelerden oluflan ve SSCB ye güneyden yönelen son derece tehditkâr bir cephanelik oluflturdu. Kendi topraklar n da, Sovyet füzelerinin gelmesini bekledi i kuzey kutbu yönüne çevrilmifl geliflmifl radar izleme sistemleriyle donatt. VURUCU GÜÇ: A IR BOMBARDIMAN UÇAKLARI B-52: AMER KAN VURUCU GÜCÜNÜN A IR TOPU 1954 te hizmete giren bu devasa uçak, tüm zamanlar n en güçlü bombard - man uça : 31 tonu klasik ve nükleer bombalar olmak üzere, toplam a rl 229 ton. Sekiz motorlu. Asl nda, SSCB üzerinde yüksek irtifada uçup görevini tamamlad ktan sonra müttefik bir ülkedeki hava üssüne dönmek üzere tasarland. Bu uçaklardan aras nda 744 adet imal edildi. Bunlar n yüz kadar halen görevde. ABD NÖBETTE Ülkenin her yerinde silah depolar ABD nükleer bak mdan 1960 lar n bafl na kadar bask nd. Vurucu gücü, temelde, uzun menzilli bombard man uçaklar na dayan yordu. Yukar daki grafik, dengelerin nas l de iflti ini, ki Büyükler in (ABD ile SSCB), farkl yönelimlerle, nas l tamamen farkl biçimde silahland klar n gösteriyor: Sovyetler, tercihini, güdümlü ve k talararas füzeler atabilen nükleer denizalt lardan yana kullan rken, Amerikal lar, bir yandan stratejik öncelikleri, bir yandan da silah sanayii lobisinin bask lar do rultusunda daha genifl bir silah yelpazesine ba l kald. B52 lerini muhafaza ettiler ve yeni modeller gelifltirdiler (B2 ve B1). Hem konvansiyonel hem de nükleer bafll k tafl yabilen füzelerle donat lm fl onlarca nükleer denizalt dan oluflan bir filo oluflturdular. Büyük Çay rlar bölgesinin kuzeyinde, kutuplar n üzerinden do ruca SSCB ye yönelecek füzeler konuflland rd klar bir yeralt üssü de infla ettiler. Sovyetler in güç kazanmas üzerine, 1962 sonunda, dönemin baflkan Robert Kennedy nin Savunma Bakan Robert McNamara, karfl l kl kesin y k m doktrinini gelifltirdi ve ki Büyükler aras nda bir tür denge kuruldu: Dehflet Dengesi Erken uyar ABD ve Kanada, Kuzey Amerika n n hava savunmas için ortak bir komuta merkezi olan Norad kurdu. Norad, savunma maksatl birçok radar hatt ndan olufluyordu. Bunlar n en geliflmifli, Thulé (Grönland n kuzeybat s ) ve Alaska n n göbe indeki Clear hava üslerine kurulmufl olan ve Sovyet füzelerinin havaland n tespit edebilen ekipmand.

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Tarihimizde Kuzey Afrika n n unutulan yeri

Tarihimizde Kuzey Afrika n n unutulan yeri Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarihimizde Kuzey Afrika n n unutulan yeri Kuzey Afrika da, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas kapsayan bölgeye Ma rip ad verilir. as n d fl nda, söz konusu ülkelerin tarihinde

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fukuflima Sonras Orta Asya Uranyumu

Fukuflima Sonras Orta Asya Uranyumu Fukuflima Sonras Orta Asya Uranyumu Dr. Anar SOMUNCUOĞLU* Japonya y Mart 2011 de vuran deprem ve tsunami felaketinin, Çernobil den sonraki en büyük nükleer kazaya sebep olmas, nükleer enerji etraf ndaki

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor Hibrit cihazlar, iş amaçlı dizüstü bilgisayarların Avrupa daki egemenliğini tehdit ediyor Tabletlerin mobil çalışma biçimini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Paris in Baron Osman. Ülkemizde, yaflanabilir kentlere duyulan özlem hiç bitmez. Konu gündeme geldi inde ise Avrupa dan örnekler verilir.

Paris in Baron Osman. Ülkemizde, yaflanabilir kentlere duyulan özlem hiç bitmez. Konu gündeme geldi inde ise Avrupa dan örnekler verilir. Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Paris in Baron Osman Ülkemizde, yaflanabilir kentlere duyulan özlem hiç bitmez. Konu gündeme geldi inde ise Avrupa dan örnekler verilir. P aris, Londra, Brüksel, Ams- Bunun

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ba dat Demiryolu Projesi

Ba dat Demiryolu Projesi Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Ba dat Demiryolu Projesi Stratejik önemiyle ilgi çeken büyük Osmanl projesi Ba dat Demiryolu projesi Osmanl topraklar n bir bafltan bir bafla kat edecek büyük bir projeydi.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Almanya n n Ermeni Politikalar

Almanya n n Ermeni Politikalar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Almanya n n Ermeni Politikalar Birinci Dünya Savafl s ras nda, Osmanl Devleti vatandafl Ermeniler, do uda ilerleyen Çarl k Rusya s ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te ise

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise SAYI 12 AGUSTOS BASKI.qxt 15/7/09 12:18 Page 46 Azerbaycan, göç yollar üzerinde Azerbaycan Her ad mda Ülke ad : Azerbaycan Cumhuriyeti Yüzölçümü: 86.600 km2 Sahil fleridi: 825 km (Hazar Denizi) bir kültür...

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Japon İmparatorluk Donanması nın. Amiral Isoroku Yamamoto. Pearl Harbor Saldırısı nın Mimarı:

Japon İmparatorluk Donanması nın. Amiral Isoroku Yamamoto. Pearl Harbor Saldırısı nın Mimarı: Pearl Harbor Saldırısı nın Mimarı: Amiral Isoroku Yamamoto Japon İmparatorluk Donanması nın bir amirali olan Isoroku Yamamoto, 7 Aralık 1941 de Pearl Harbor a yapılan saldırıyı tasarlayan ve yöneten komutandır.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı