Atlantik Okyanusu nu Geçen Tak m n Kaptan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atlantik Okyanusu nu Geçen Tak m n Kaptan"

Transkript

1 Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk Kad n ler Atlantik Okyanusu nu Geçen Tak m n Kaptan Bir topluluk kazanmak istedi i zaman, daha da önemlisi kazanmaya inand zaman tek yürek ve tek ruh olur. Bu vücudun karfl s na duran engeller, engel olmaktan ç kar, toplulu u zafere daha kuvvetle tafl yacak esaslar haline gelir. Bu esaslar fedakarl klar daha yo un, birlikteli i daha güçlü, baflar y daha anlaml k lar. fiu Ç lg n Türkler kitab inanç ve azmin, do ru liderlikle birleflti inde, zor koflullarda dahi zafere ulafl labilece ine dair yak n geçmiflimizden örnekler sunuyor. Günümüzde de ç lg n Türk liderler dünya çap nda zaferlere imza atmaya, adlar n tarihe yazd rmaya devam ediyorlar. Dünyan n geçilmesi en zor okyanusu olan Atlantik'te 20'ncisi düzenlenen Dünya ARC Yelken Yar flmas 'nda Türkiye, dünya ikincili i kazand. ARC 2005 dünyan n en popüler ve zor yar fl yelken yar fl olarak biliniyor. Türkiye, 20 y ld r yap lan bu yar fla ilk kez kat ld. Yar flta Türkiye yi Handan Serezli kaptanl nda, Gülçin Aksekili, Güzin Gürel, Çi dem Tepecik, Zerrin Ulusman ve Ayflenur Gedik'ten oluflan ekip temsil etti. Kanarya Adalar 'ndan bafllayan ve uzunlu u 2 bin 880 deniz milli olan bu zorlu parkuru 19 günde tamamlayarak Karayipler e ulaflan ekip, dünyada bu parkuru yar fl amaçl tamamlayan ilk kad n yelkenciler oldu. 315 teknenin kat l p sadece 207 teknenin bitirebildi i yar flta, iki tekne de f rt nalara dayanamayarak batt. Tamamen kad nlardan kurulu tek ekip olan Türk tak m, Türk K zlar Rotas ad verilen daha önce denenmemifl bir rotayla ngiliz ekibin ard ndan saat fark yla ikinci oldu. Bu say m zda, ekibin kaptan, Ç lg n Türk Kad n Handan Serezli ile olan görüflmemiz yer al yor. Öncelikle sizi insan olarak tan mak istiyoruz. Geçmiflinizden gelen sizi siz yapan özellikleri özetler misiniz? 1973 do umluyum. Çok aktif bir ö rencilik hayat geçirdim. lkö retimim s ras nda yar zamanl konservatuara devam ettim. Piyano ve flan e itimi ald m. 6 yafl nda yüzmeye, 9 yafl nda sörfe bafllad m. TRT çocuk korosunda flark söyledim. Atletizmde, yüzmede, ferdi voleybolcu olarak tak m halinde pek çok ödül ald m. Üniversitede Bas n Yay n seçerek Madrid Üniversitesi Televizyon Gazetecili i bölümünü bitirdim. Her zaman hareketli olmam karakterime, genel yap ma borçluyum. Hep bir kaç ifli bir arada yürütürüm. Onlar n kendi aralar nda baflar y h zland r p yo unlaflt rmas için bir do al 14 CEO s/ 2006/ Say : 28

2 bir düzen kurar m. Hayat m n ve ruhumun ritmini hep yüksek tutar m. Sürekli yenilenme ve kendimi gelifltirmeyi planlar m. Spor yapmak, araflt rmak, okumak, turistik seyahatler, dostlar mla fikir tart flmalar yapmak enerji kayna m Yar flta birinci gelen ngiltere, bu birincili i yaln zca iki saat fark ile elde etti.. olur. Kendime yapt m yat r m genellikle iflimle de ilgili olabiliyor, hobilerimle de. Grup oyunlar na girmeyi seviyorum. Güler yüzlü hayat yaflamaya çal fl yorum, ad m n anlam gibi. Kendi kararlar n z veren bir çocuk muydunuz? Hep kendi kararlar m kendim verirdim. Kararl ve dik dururdum. natç de ildim ama çok kararl yd m ve aileme bir flekilde bunu kabul ettirmeyi, ikna etmeyi baflar yordum. Onlar n karfl s na geçer, bunu çok istedi imi gösterir ve destek verirlerse baflaraca m konusunda onlara da güven verirdim. Yelken sporuna nas l bafllad n z? Dokuz yafl nda Antalya Gençlik Spor un kamp nda optimiste bafllad m. Daha sonra da 1989 da yelkenliyle tan flt m. O zaman yurt d fl nda ö renci olarak spanya dayd m. Orada üniversitede çok profesyonel bir yelken tak m kurulmufltu. Akabinde ben de tak ma girdim ve Spanish Cup ta dördüncülük kazand k. Portekiz, Londra derken yedi yar flmaya kat ld m. Ayn zamanda yedi arkadafl Madrid Üniversitesi ne bir program haz rl yorduk. Meslekle hobinizi yan yana m götürüyordunuz? Zaman zaman hobim iflim gibi de oluyor. Yelkeni bu kadar erken olmasa bile k rkl, ellili yafllar mdan sonra daha profesyonelce yapabilirim diye düflünmüfltüm. O zamanki hayallerim aras nda Atlantik gibi dünyadaki yedi denizi geçmek vard, ama benim için yaz l hedefler daima gerçekleflmeye en yak n olanlard r. Bunu da yapt m.. Haber programlar n zdan bahseder misiniz? fiu anda ATV haber sunucusuyum senesinde Unicef le Elele diye bir program yapt m. 640 tane hiç okumayan k za ulafl p onlar n e itime bafllamalar n sa lad m. Unicef projeyi getirdi ve ATV direkt olarak bana yönlendirdi. Projede TV koordinatörü ve programc olarak çal flt m. Türkiye'de okumayan k z var. Bunun i stanbul da. Projedeki en önemli katk m k zlara ulaflmak ve ailelerini ikna etmek oldu. Unicef çocuklar n il il, yafl grubu baz nda dökümünü ç karm flt. Ben bu dökümden hareket ettim. Valilikler, muhtarl klar vas tas yla hanelerdeki k zlara ulaflt m. Esas problem k zlar ailelerinden almakta yaflan yor. nsanlar k zlar e itirsek onlara sahip ç kamayacaklar n düflündükleri için e itimden korkuyorlar. Önceleri çocuklar alabilmek için ailelere maddi yard m yapt k. Bunu haber yaparak onlar okutmam z Di er ekipler çok daha iyiydi, hepsi erkek ve yüksek performansl yd. Onlar geçebilmemizin tek yolu f rt nadan yararlanmakt ; bu riski almaya karar verdik. gerekti ini anlatt m. Aileleri de önce haber yapmak için ikna etmem gerekiyordu. Sonra çocuklara kurumlardan, izleyicilerden yard m geliyordu. Ben de bunlar n çocuklar n e itimine gitmesi için vak flara yönlendiriyordum. 640 civar nda k z e itime kavuflturduk. fiu anda bu proje Kardelen ad n ald ve baflka bir yay n organ nda devam ediyor. Bu arada Unicef de beni gönüllü elçisi ilan etti. Bu proje kapsam nda Anadolu yu gezdim. Bu s rada da yavafl yavafl kendi ekibimi kurdum. Mesela, Harran da lisede okuyan Vildan la tan flt m. Onu gazeteci olmas için yüreklendirdim. stanbul a gelip Unicef projesinde benim asistan m oldu. fiu anda hem üniversiteye devam ediyor, hem de ATV de program koordinatörü. Gururla söylüyorum: ben yetifltirdim ve daha çok önemli ifllere imza atacak. Spora geri dönersek teknelerde göreviniz neydi? Bu görevlere hangi özelliklerinizle geldiniz? Ben önce ana yelkenciydim. Sonradan dümenle beraber kaptan oldum. Madrid teki üçüncü yar fltan beri kaptan m. Bu yar flmaya seçilmemde de deneyimli ve gözü kara olmam n etkisi oldu. Kimin hangi konuda daha iyi oldu unu gözlemlerim. Ekip ruhunu iyi yakalar m. Zaman zaman do ru elemanlar bulmak kadar eldekileri do ru yerde de erlendirme daha de erli olabiliyor. Peki Atlantik i bir mücadele olarak m gördünüz bir zevk olarak m? Benim için ikisi de önemli oldu. Atlantik e gitmeyenler korkular ndan, gidenler de zevklerinden bahsederler. CEO s/ 2006/ Say : 28 15

3 Yar fla girmeden ilk befle girece inizi hissediyor muydunuz? Hay r ama ortas nda ilk beflteyiz diyordum. Yar fl n bafl nda bizim cesaretimizi tebrik eden pek çok ekipler oldu, ama ARC 2005 te kuzey ve güney rotalar d fl nda ilerleyerek çizdikleri rota atlantik tarihine türk k zlar n n rotas olarak geçti. Tabii bir yar fl için gittik. Ekip ona göre motive olmal idi. Beklentileri yüksek bir yar flt. Kaç kifliydiniz yar flta? Atlantik yar flt n z ilk yar fl m yd? Daha önce bu grup kaç defa bir araya gelmiflti? Biz alt bayand k, bir de hocam z vard. Benden baflka bir arkadafl m z befl y ll k deneyimliydi. ki arkadafl m z n da üç y ll k deneyimi vard. Di er iki kifli ise yelkene bir flekilde bafllam fl ama gelifltirmemiflti. Hocam z Cumhur Gökova teknede bizimleydi ama sadece taktik veriyordu. Türk kad nlar yla Atlantik yar fl na girmek de onun projesiydi. Daha önce iki yar flta karfl tak mda veya ayn tak mda yar flan birbirini tan yan iki kifli vard. Di erleriyle ise ilk kez bir araya gelmifltik. Haz rl k süresinde birlikte olduk. De iflik bir rota izledi inizi biliyorum. Nas l geliflti bu seçim? Gitmeden önce 270 derece rotam seçmifltim. Son 20 y l n ARC yar fllar n inceledi imde baflar l olanlar n rotalar üzerinden kendime oluflturdu um örnek rota bu idi. Nitekim yar fl n ilk üç günü benim rotamda kald k. Sonras nda yaklaflan f rt na ile Cumhur Hoca durumu yeniden de erlendirdi ve f rt naya girmemiz gerekti ine karar verdi. Bu tekneyi da tabilecek bir f rt nayd. Ancak biz deneyim aç s ndan ortalama bir ekiptik. Di er ekipler çok daha iyiydi, hepsi erkek ve yüksek performansl yd. Onlar geçebilmemizin tek yolu f rt nadan yararlanmakt. Bu riski almaya karar verdik. K sacas, Türk denizle u raflan herkes gibi handan serezli de tüm kimliklerinden s yr l p, okyanusun ortas nda büyülendi i günbat mlar n anlat yor. k zlar rotas n n mimar hocam z oldu. Atlantik tarihine geçen rotam z o koydu... Arkadafllar n z da buna inan yor muydu? Ekip f rt naya girmek konusunda sizinle hemfikir miydi? Fazla hayal kurmadan ilk befle raz olanlar da vard, ilk üç, hatta birinci olmal y z diyenler de. Ben kazanaca m z hep biliyordum. lk baflta kimse f rt naya girmek istemedi, ama bu riski almak gerekti. Yirmi y ld r yap lan bu yar fla Türkiye ilk defa kat l yordu ve bir kad n ekip bu yar fla ilk kez kat l yordu. Sadece kat lmaktan fazlas n yapmak zorundayd k. Bir farkl l m z olmal yd. lk üçte olmak için ne yapmam z gerekti ini anlatt m. Bilgilendikçe cesaretleri artt. kad n olmam z, fazla deneyimli olmamam z itibari ile oradan bir baflar yla ç kaca m za pek inanm yorlard. F rt naya girmemiz eminim herkesi ürküttü. Daha sonra bizden cesaret al p arkam zdan gelen on tekneden ikisi batt sekizi geri döndü. Biz Türk K zlar Rotas nda tek giderek on befl gün boyunca kimseyi görmedik. Tüm uydu ba lant lar m z koptu, bütün cihazlar çöktü. Ben o dönemde yelkencilikten gerçek denizcili e terfi ettim. Teknik hiçbir ekipman olmad nda manuel olarak tekneyi götürmeyi baflard m. Tüm yolculuk boyunca panikledi iniz zamanlar oldu mu? Evet bilhassa girdi imiz son f rt nada. ki defa dalga k r ld ; tamamen suyun içine girdik ve ç kt k, üstümüz kapand. Orada gerçekten korktum ama yola devam ettik. Yar fl ne kadar sürdü? Nas l bir sonuç elde ettiniz? On dokuz günde rekor geçifl yapt k. Normal süre bir ayd r. Birinci ngiltere de on dokuz günde ama saat fark yla önde bitirdi. Biz ikinci olduk. Son otuz saat içerisinde de iflik nöbet süreçlerinde ekip bazen havadan tedirgin olup yelkenleri küçültmüfl. Bu bize zaman kaybettirdi. Geçen y l n birincisi Fransa da yirmi bir günle yar fl bitirdi üçüncü oldu. kinci olunca nas l hissettiniz? Aç kças bunu finish çizgisinde ö rendim. O ana kadar birinci oldu umuzu san yordum. kincilik haberi ile y k ld m. Biz first finish yapmak için gelmifltik. Çok üzüldüm. Tabii ki ikincilik gibi önemle bir derece alm flt k. 29 ülkeden 3000 civar nda deneyimli erkek yelkenci ve 315 yelken- 16 CEO s/ 2006/ Say : 28

4 AKBANK

5 linin kat ld dünyan n en zorlu ve en büyük yar fl nda baflarm flt k. Hem de yar flan tek kad n ekip olarak. Peki erkeklerden oluflan bir ekibi yönetseniz daha m baflar l olurdunuz? San r m baflar m daha da yüksek olurdu. Bazen ön yarg lar ve sabit fikirli insanlar n ekipte olmas ekibi baltal yor. Mesela bir arkadafl m z kiflisel nedenlerle iki gün kendisiyle konuflulmamas n istedi. O zaman görev de veremiyorsunuz; bu olay san r m böyle bir yar flta olan bir erkek ile yaflanmazd. Yeni hedefleriniz aras nda neler var? Televizyoncu olarak kendi programlar ma imza atmak istiyorum. Yap mc l n üstlendi im, kad nlar n e itimine katk sa layacak haber tarz nda bir proje düflünüyorum. Ayr ca seneye yine ARC yar fl na kat lma plan m var. Yar fl öncesi karfl laflt m z rakiplerimiz bu zorlu yar fla gelen ilk Türk tak m n, hatta yar fl n ilk kad n tak m n görünce flaflk nd Hayatlar n yelken üstünde geçiren 60 yafl üstü kad nlar n ço unlukta oldu u bir ekiple Guinness e girmek hayalimiz. Daha h zl bir teknede 8 kifli ile 14 günde geçmeyi planl yoruz. Yaflad klar m kitap haline getiriyorum. Temmuz - A ustos döneminde bask ya girecek. Atlantik geçifl yar fl ARC 2005 an lar m ekibin psikolojisini ve yelkeni anlatmak istiyorum Ayn zamanda Cumhur Gökova n n 30 y ll k yelken ve deniz hayat ndan önemli e itimler ve tecrübelerde yer alacak kitapta. Sonras nda dünya turu yap p bunu belgesel haline getirece im. Her hafta bir ünlü ve denize düflkün dostlarla bir haftal k yolculuk yap p yay nlayaca m. Bu arada yelken e itimi de verece iz sonu gibi bu proje start alacak. Sponsor ar yorum flu anda. Türkiye deki yelken sporuna ilgiyi yeterli buluyor musunuz? Sizin bas n sektöründen baflar l bir isim olman z yelken sporu ad na avantaj olmal. Biz karac bir toplumuz. Üç taraf m z denizlerle çevrili ama denizi ard m zda b rakm fl z... Yelken pahal bir spor olarak alg lan yor; A - B grubu belli bir kitlenin ilgisini çekece i görüflü hakim. Oysaki Türkiye de y lda 400 e yak n yar fl oluyor. Bu yar fl Türkiye nin dünyaya yüzünü baflka bir pencereden kad nlarla tan tt büyük bir organizasyondu. Bas n mensubu olmam da san r m haberin size kadar gelmesinde etkili oldu. Deste ini esirgemeyen baflta Ciner Grubu na, ATV ve SABAH gazetesine ve tüm gazeteci dostlar ma teflekkür ederim. Atlantik geçifl yar fl m zda sponsorumuz olan Denizbank a çok teflekkür ediyorum. Kad nlara ve yelken sporuna verdi i büyük destek Atlantik baflar m z yüceltti. Baflar m z n yank buldu u yerlerde güzel dönüfller oluyor. fl dünyas n n ilgisini çekiyor, bir tak m sohbetlere davet ediliyorum. Kad n örgütlerinde de ayn flekilde. Markette koluma dokunan yafll teyze Evlad m harikas n, bay ld m neler yapt n, korkmad n z. Bravo Türk kad n böyle güçlüdür diyor. Yüre im kabar yor. Baflar m z paylaflmak ve yelken sporunu sevilmesi için at lan ad mlar büyütmek istiyorum. Yelken birbiri ile yard mlaflma, sorumluluk alma verme, iyi organizasyon yeteneklerini gelifltiriyor. Peki son olarak vurgulamak istedikleriniz var m? Yar fl öncesi karfl laflt m z rakiplerimiz bu zorlu yar fla gelen ilk Türk tak m n, hatta yar fl n ilk kad n tak m n görünce flaflk nd. Onlar n en ilginç sorusu. B rak n sizi, yani kad nlar, Türklerin yelken bilgisi ne kadar? oldu. San r m baflar m z buna cevap oldu. Biz dünyada Atlantik i h zl, yar fl amaçl geçen ilk alt kad n z. Bence azim, istikrar, kararl l k, do ru ekibi kurmak ve do ru haz rl kla bu mümkün. Bu güzel röportaj için teflekkür ederiz Handan. Baflar lar n izlemeye devam edece iz. ARC 2005, Odienne Seyir Notlar Tarih: 20 Kas m-17 Aral k Katedilen mesafe: 2880 deniz mili/ Türkiye nin 3,5 kat Bafllang ç/bitifl Noktalar : LasPalmas/ St.Lucia Var fl süresi: 19 gün 2 saat Yar fla kat lan tekne say s : 315 Yar fl bitiren tekne say s : 207 Derece: kincilik zlenen Rota: lk defa kullan lan ve Atlantik tarihine geçen Türk K zlar Rotas Sponsorlar: Denizbank, THY, Atv- Sabah(Ciner Grubu), Dufour Türkiye, UK SAILS, Joker Boat, Hally Hansen, Vakko, Rotary Club, Fuji, Yalç nlar 18 CEO s/ 2006/ Say : 28

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bu kitapta foto raflar yla destek veren herkese teflekkür ederim. 2 BAfiLARKEN Ç NDEK LER Kurulma

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

Bülten - lkbahar 20117

Bülten - lkbahar 20117 itibar Bülten - lkbahar 20117 FAT H KURALKAN KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES LET fi M VE YAYIN KOM TES BAfiKANI Kandilli Kulübü nün De erli Dostlar ; Uzun bir aradan sonra yine sizlere seslenebiliyor,

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

KOÇ ÜN VERS TES ARALIK 2002. 3 ayda 1 yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET

KOÇ ÜN VERS TES ARALIK 2002. 3 ayda 1 yay nlan r. Click here to unlock PDFKit.NET 02 KOÇ ÜN VERS TES KULE ARALIK 2002 3 ayda 1 yay nlan r. KOÇ ÜN VERS TES Ç NDEK LER KULE 2 3 4 7 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Mezunlar Derne i Mentorship Program 8 14 16 Ö renci Kulüpleri

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

Dünyaya meydan okumak

Dünyaya meydan okumak içindekile r MART 2009 Küresel Vizyon 4 Küresel liderli e bir ad m daha Vehbi Koç Özel 7 Vehbi Koç en de erli eseriyle an ld 10 Vehbi Koç bir okul, o okul hâlâ aç k 14 Vehbi Koç Ödülü Türkan Saylan n 16

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı