KÜNT TORAKS TRAVMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜNT TORAKS TRAVMALARI"

Transkript

1 Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kitle Yaralanmalar ve Afet Hekimli i Sempozyumu 9-10 Mart 2000, stanbul, s Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu KÜNT TORAKS TRAVMALARI Prof. Dr. Hasan Tüzün Gö üs duvar, gö üs içi visserler ve damarlar n travmas nda semptomlar genellikle müphem olur ve di er yandafl organ yaralanmalar yan nda gözden kaçabilir. Bu yaz n n amac okuyucuyu gö üs travmalar nda semptom ve bulgulara aflina k lmak tedavilerini vermek risk ve komplikasyonlar n ö retmektir. Travmalarda yaralanma mekanizmalar direkt çarpma, ani yavafllama, serbest düflme, ezilme ve penetrasyon ve perforasyondur. Günümüzde gö üs yaralanmalar n n 2/3 ü araba kazalar sonucunda olmaktad r. Yaralanman n tipi ve fliddeti kazan n olufl flekline, kazazedenin oturdu u yere, vücudunun pozisyonuna, araban n flekline, emniyet kemeri kullan p kullanmamas na ve hava yast na göre de ifliklik gösterir. Önden gelen darbelerde sürücü ve yan ndaki yolcu kemersiz olarak farkl darbeye maruz kal rlar. Sürücü önce kontrol paneline, sonra direksiyona ve en sonunda ön cama vurur. Yolcu ise alt ekstremitesini kontrol paneline, sonra kafas n ön cama ve en sonunda gö sünü kontrol paneline çarpar. Böyle bir travma sonucunda olabilecekler: anterior yelken gö üs, sternum fraktürü, omurga fraktürü, akci er laserasyon veya kontüzyonu, kalp kontüzyonu, perikard y rt lmas, karaci er rüptürü, dalak rüptürü, diyafragma rüptürü ve aorta rüptürüdür. Travmatize hastalar n uygun olarak süratle hastaneye sevkleri çok önemlidir. Ambulans ekibinin ilk etapta yapmalar gerekenler flunlard r: S k flm fl kazazedenin hasar vermeksizin ç kar lmas, muhtemel yaralanmalar n ilk de- erlendirmesi (k yafet oldu undan güç olabilir), d flar kanaman n geçici hemostaz, tahmin edilen yaralanmaya göre hastan n pozisyonu, hava yolu resusutasyonu (aspirasyon ile hava yolu temizli i, a z-a za veya ambu maskesi ile solunuma yard mc olma, oksijen uygulanmas, entubasyon için haz rl k, yelken gö üsün geçici tesbiti, aç k gö üs yaras n n pansumanla kapat lmas ), 83

2 TÜZÜN, H kardiyak resusitasyon (eksternal masaj, defibrilasyon), fluur seviyesinin tesbiti, flok ile ilk mücadelenin bafllat lmas, kemik k r klar n n geçici stabilizasyonu. Hasta hastaneye ulaflt r ld ktan sonra hemen tan ya gidilmelidir. Bazen tan otopsi masas nda konulabilir. Süratle kaza hakk nda bilgi al n r. Hem muayene hem de tedavi, zaman kaybetmemek için birden bafllat l r. Atlamalar önlemek için lezyonlar tekrar tekrar gözden geçirilir. Bu arada laboratuvar ve radyografilerden faydalan l r. Klinik muayenede solunum ve dolafl m n önceli i oldu undan aflikar olan yüz, kafa lezyonlar ve periferik k r klarla vakit kaybedilmemelidir. Gö üs travmal hastan n klinik muayenesi her fleyden önce fizyopatalojik bozukluklar n de erlendirilmesidir. 1. Dispne, taflipne endifle ve ajitasyon (özellikle flokta olanlarda) ile solunum yetersizli i: akut anemi nedeniyle anemi belirgin olmayabilir; a r solunum hareketlerinin azalt lmas nda rol oynar; kan ve kusmu un bronfl a ac içine aspirasyonu hastan n tablosunu a rlaflt r r. 2. So uk terleme, taflipne, taflikardi, filiform nab z ve santral venöz bas nç azalmas yla karakterize flok tablosu; toraks d fl hasara ba l geliflen flok torasik lezyonlar nda bulunmas yla a rlafl r fakat bazen de asfikside oldu u gibi maskelenebilir. 3. Gö üs duvar yaralanmas aç k yara tarz nda olabilir, veya ciltte hasar fleklinde veya ön veya lateral gö üs duvar paradoks hareketi fleklinde olabilir. 4. Aç k veya künt yaralanmada kardiyak tamponad geliflebilir. 5. Cilt alt veya plevra içi kolleksiyon; subkutan amfizem genellikle tansiyon pnömotoraks n n iflaretidir ve bir çok olguda radyografi yapmadan pnömotoraks için dren konulur.perküsyonda matite hemotoraks n iflaretidir. Bu noktalar de erlendirildikten sonra di er sistemler araflt r lmal d r. Bunu paraklinik muayene dedi imiz hematolojik ve biyokimyasal analizler, kan gazlar, idrar tahlili, EKG, endoskopi (bronkoskopi) takip edebilir. Radyolojik muayenelerin bafl nda standart akci er grafisi gelir. lk grafi bu olmal d r. Di er grafiler sonradan yap labilir. Akci er grafisinde yaralanman n direkt ve indirekt bulgular araflt r lmal d r. Önce hayat tehdit eden hususlara bak lmal d r. Bunlar: 1. Mediastinumun yer de ifltirmesi ve diyafragman n depresyonu ile flekillenenen tansiyon pnömotoraks 2. Solda sa a göre daha ciddi olan masif hemotoraks 84

3 KÜNT TORAKS TRAVMALARI 3. Tamponad n klinik bulgular bariz olsa da kalp gölgesinin genifllemesi nadiren görülür. 4. Üst mediastinumun genifllemesine, apikal ekstraplevral flapka iflareti efllik edebilir 5. Mediastinal amfizem, ciltalt amfizemi eflllik edebilir. 6. Diyafragma rüptürünü düflündüran bulgular. Yanl fl yorumlama sa da daha s kt r. 7. Yelken gö üsle birlikte olabilen ço ul kaburga k r klar. Yumuflak doku yaralanmalar Yüzeyde yaralanma izleri genellikle altta yatan daha ciddi bir lezyonun iflareti olabilir. Yüzeydeki lezyonlar cilde ait s yr klar, ekimoz, yüzeyel aç lma veya büyük yara, yan k veya hematom tarz nda olabilir. S yr klara özellikle korunmas z motorsiklet kazas geçirenlerde ve emniyet kemeri hizas nda rastlan l r. Ekimozlar çarp flman n güçlü oldu unu düflündürmelidir ve genellikle alt nda daha ciddi sorunlar bulunur. Laserasyonlar tanjansiyel gelen darbelerde oluflur. Yan klar özellikle yüz yan klar nda inhalasyon yan n da akla getirmelidir. Hematom ya bafl nda vard r veya sonra belirir ve yerleflimine göre abdominal veya torasik visseral lezyon beklenmelidir. Sternum fraktürü Günümüzde s k olarak görülür. K r k hatt ço unlukla transverstir. K r k hatt inspeksiyon ve palpasyonla saptan r. Lateral grafide do rulan r. Strenum ya direkt darbe sonucu veya indirekt olarak afl r fleksiyon sonucu k r labilir. Olgular n %57 sinde ciddi intratorasik yaralanma birliktedir. E er sternum k r deplase ise fliddetli a r yapar. Redüksiyon traksiyon yöntemleri veya direkt cerrahi ile yap labilir. Solunum fizyoterapisi uygulan r ve a r kesiciler verilir. Yaklafl k bir ay içinde sabitlenir. Psödoartrozu nadirdir. Kaburga ve k k rdak kaburgalar n ayr lmas ve dislokasyonu Özellikle çocuklarda önden gelen darbelerde kaburgalar k k rdak kaburgadan veya sternumdan ayr l r. A r d fl nda bir sorun yaratmazlar ve kendili inden birkaç hafta içinde geçer. Kaburga k r klar Önden gelen darbelerde kompresyona ba l kaburga d fl yüzünden k r l r. Bu k r klarda genellikle mediastinum yaralanmas bulunur. Lateralden gelen 85

4 TÜZÜN, H travmada ise kaburga iç taraf ndan k r l r ki buna plöropulmoner yaralanma efllik eder. K r k, efllik eden visseral yaralanma olmasa da veya yelken gö üs bulunmasa da fliddetli a r yapt için bir dizi olaya neden olur. A r nedeniyle gö üs kafesi ve diyafragma hareketleri s n rlan r, öksüremez ve bronfl sekresyonlar birikerek atelektazi ve sonunda bronkopnömoniye yol açar. Özellikle k r klar kaburga esnekli inin azald yafll grupta oldu undan bronkopnömoni hayat tehdit edebilir. K r klarda a r n n geçirilmesi önemlidir. En iyi tedavi interkostal blokaj ile a r n n tedavisidir. A r kesici ve antienflamatuar ilaçlardan da istifade edilir. Birinci kaburgan n k r lmas çok güçtür. Ancak çok güçlü darbelerde k r labilir. Buna ba l birinci kaburga k r nda ana arter, bronfl, brakial pleksus lezyonu da olabilece ini ak ldan ç karmamak gerekir. Ço ul kaburga k r klar nda yelken gö üs patolojisi eklenebilir. K r k kaburga uçlar interkostal adaleleri lasere edip internal meme ve interkostal arterleri y rtabilirler ve sonucunda masif hematoraks geliflebilir. K r k uçlar akci eri yaralayabilir hatta diyafragmay ve bat n organ n delebilir. Ço ul kaburga k r klar nda tedavi k r k adedine, yerine ve hastan n tolerans na göre de- iflir. E er bir nedenle toraks aç lacaksa internal fiksasyon yerinde olur. Yelken gö üs 4 veya daha fazla kaburgan n iki yerden birden k r lmas sonucu solunum esnas nda k r k sahan n paradoks hareket etmesine ba l geliflir. Strenum da k r k olabilir. Önde olan yelken gö üste her iki plevral boflluk da etkilenir ve buralarda lezyon vard r. Lateralde görülen yelken gö üste ço ul kaburga fraktürü s kt r. Posterior yerleflimli yelken gö üsler problem oluflturmazlar. Çünkü hastan n s rt üstü yatmas ve arkada kuvvetli s rt adalelerinin bulunmas hareketi s n rlar. Olgular n ço unda tan inspeksiyonla konur. Bazen yayg n cilt alt amfizemi paradoks hareketi maskeler. Akci er grafisi tan da çok yard mc de ildir. Fizyopatolojisini inceledi imiz zaman aç k pnömotoraks n fizyopatolojisine benzer. Havan n bir akci erden di erine tekrar solunmas ile ve bronfl sekresyonlar ile hipoksi derinleflir. Ölü boflluk hacmi tidal hacime yaklaflt kça ölüm kaç n lmazd r. Yelken gö üs tedavisinde gö üs stabilizasyonu sa lanmal ve hava yolu aç k tutulmal d r. Resusitasyonunda normal kan hacminin sa lanmas için transfüzyon yap lmal, plevral effüzyonlar n drenaj gerçeklefltirilmelidir, hava yolu temizli i için trakeal entubasyon yap lmal, asid-baz dengesi düzeltilmelidir. Bütün durmlarda hastalara pozitif bas nçl vantilasyon uygulanmal d r. E er modern teknikler elde yoksa hastalara trakeostomi aç labilir. 86

5 KÜNT TORAKS TRAVMALARI Cilt alt amfizemi Havan n cilt alt na ç kmas ile olur. Bafll ca nedenleri: d flar dan, yara vas tas yla; tansiyon pnömotaroks nda plevrada y rt lma olursa; mediastinal amfizemin d flar aç lmas ; plevras yap fl k kimsede lokalize pnömotoraksta plevra y rt l rsa. Benzer nedenlerin mediastinal amfizeme de yol açt bilinmektedir. Bazen de travmadan sonra nedeni saptanamayan mediastinum, boyun ve yüzde görülen masif amfizemle karfl lafl l r. Bu amfizem bütün vücut cilt alt na yay l r. Bazen aponevrozlar aras ndaki bu hava vena kavalara bask oluflturarak kompresyona neden olabilir. Bu durumda mediastonotomi faydal d r. Travmatik pnömotoraks Olgular n ço unda kapal pnömotorakst r. Kapal pnömotoraks nedenleri akci er amfizem bülünün patlamas, k r k kaburga ile parenkimin laserasyonu, barotravma ve özofagus perforasyonudur. Aç k pnoömotoraks küçük ise örne in kesici delici alet yaras veya düflük ivmeli ateflli silah ile çok tehlikeli de ildir. Fakat bir patlama sonucu yayg n duvar harabiyeti ile birlikte olan aç k pnömotoraksta mediastinum flutter, havan n sürekli tekrar solunmas ve bo ulma söz konusudur. Bazen pnömotoraks bas nçl olabilir. Parietal flap olan aç k yara, parenkim flap n n oldu u akci er yaralanmas, trakeobronflik yaralanma, özofagus yaralanmas ve PEEP uygulanan olguda barotravmada görülür. Mediastinum flifti ve venlerin kompresyonu takip eder. Aç k pnömotoraksta yara büyük ise inspirasyonda hava yaradan içeri glottisse göre daha kolay girer. Akci er kollaps artar, hava komprese ci erden karfl normal tarafa geçer, mediastinum sa lam akci er taraf na kayar. Ekspiryumda ise hava d flar glottise göre daha rahat ç kar, akci er k smen genifller, hava sa lam akci erden bu tarafa geçer, mediastinum lezyon taraf na kayar. Tedavi edilmezse süratle öldürücüdür. Pnömotorakslar n %86 s komplikasyon göstermez. Fakat %14 ünde hasta kabulünde veya daha sonra ortaya ç kan tansiyon mevcuttur. Tansiyon pnömotoraks akci er laserasyonu, trakea veya ana bronfl rüptürü, özofagus rüptürü veya aç k pnömotoraks n yetersiz kapat lmas sonucu olabilir. Asfiksi tablosu hakimdir. Torasik flok, hiperresonans ve solunum seslerinin azalmas tablosu mevcuttur. Komplikasyosuz pnömotoraks gibi tansiyon pnömotoraks da solda daha s kt r. E er hastaya pozitif bas nçl yapay solunum yapt r lacaksa tansiyon oluflma tehditi vard r. Bu nedenle tedavi öncesi plevral boflluk drene edilmelidir. Tansiyon pnömotoraks nda karfl akci er bask alt nda kal r ve vena kavalar komprese olarak flok tablosu ortaya ç kar. Kardiyak output düfler. 87

6 TÜZÜN, H Pnömotoraks tedavisi: Kapal pnömotoraksta: %5-10 pnömotoraksa konservatif yaklafl labilir. Fakat havan n süratle emildi i radyolojik olarak görülmelidir. %10-30 olguda basit i ne ile boflalt labilir. Tekrarlarsa drenaj yap lmal d r. Tam pnömotoraksta plevral dren uygulanmas flartt r. Aç k pnömotoraksta yara steril bir pansumanla kapat l p plevral boflluk dren ile boflalt lmal d r. E er drenaj için malzeme yetersiz ise yaray kapatmak tansiyon yarataca ndan tehlikelidir. Tansiyon pnömotoraks nda ise radyolojik tetkik bile yap lmadan su alt drenaj uygulanmal d r. Hemotoraks Hemotoraks, interkostal arter, kalp ve perikard, aorta veya dallar yaralanmas sonucu oluflur. Nadiren bat n içi kanaman n diyafragmadan geçmesi ile ortaya ç kar. Hemotoraks de iflik miktarlarda olabilir. Hemotoraks n miktar - n tahmin ederken flu hususlar göz önünde tutulmal d r. Bir atletin hemitoraks minimal kompresyon bulgusu göstererek 4000 ml kan bar nd r rken, zay f bir k z 1000 ml kan ile fliddetli tansiyon alt nda kalabilir. Grafide hastan n pozisyonu da önemlidir. Tercihan lateral dekubutis veya ayakta çekilen grafiler daha az yan lt c d r. Hidroaerik seviyenin bulunmas tahmini kolaylaflt r r. ntratorasik opasitelerin cinsi de yan lt c olabilir. Splenotoraks veya hepatotoraks hemotoraks gibi alg lanabilir. Ayakta kostafrenik aç n n kapanmas 300 ml kana eflitir. Diyafragman n 5 cm üstünde hidroaerik seviye 1000 ml ye tekabül eder. Akci erin kenar n toraks duvar ndan 1 cm e ay ran s v ml ye eflittir. Künt travma sonucu solda hematoraks nedenleri, orta dereceli ve üstü kanamalarda aorta isthmusu rüptürü olabilece i gibi k r k kaburgaya ba l interkostal veya internal meme arteri kesisi, aortadan ç kan dallar n kopmas veya rüptürü, pulmoner laserasyon ve perikard/kalp rüptürü olabilir. Sa tarafta ise aorta rüptürü nadiren vuku bulur. ki tarafl oldu u zaman diyafragmatik rüptürden geçen kar n içi kanama söz konusu olabilir. Hematoraks tedavisi: zole hafif hematorakslar spontan süratle sekel b - rakmadan rezorbe olurlar. Orta dereceli hematorakslarda hatta ilk boflaltmada 1000 ml ye ulaflsa da bunlar kendili inden dururlar: Onun için kapal su alt drenaj yeterlidir. Masif hematorakslarda (2000 ml) hastan n durumu kritiktir. Pnömotoraks da varsa durum daha da ciddileflir. Tüp drenaj yakinen takip edilmelidir. Hastan n durumu bozulmaya temayül ederse torakotomi ile eksplorasyon yap lmal d r. Hematoraks n kompresyon yapmas büyük damar yaralanmalar nda s k görülür. Mutlaka cerrahi giriflim yap lmal d r. Ardafl k 2 saat 300 ml nin üzerinde kan drenaj nda torakotomi yap lmal d r. 88

7 KÜNT TORAKS TRAVMALARI Akci er travmas Akci er yaralanmas nda birkaç mekanizma rol oynayabilir. K r k kaburga uçlar akci eri yaralayabilir. Travmaya ba l flok dalgas alveol içi kanamaya neden olabilir.özellikle deselerasyon yaralanmalar nda görülür. Glottis kapal iken krafl yaralanmalar nda intratorasik bas nç art fl na ba l akci er rüptürü olabilir. Kompresyon çok ani ise glottis aç kken bile akci er lasere olabilir. Bafll ca karfl lafl lan tablolar flunlard r: posttravmatik akci er yetersizli i, ya embolisi, komplike olmayan kontüzyon, ileri kontüzyon, laserasyon, parenkim içi hematom, pnömotosel, patlama sonras yaralanmalar, aç k pulmoner yaralanmalard r. fiok ci eri, slak ci er veya sert ci er isimleri de verilen post travmatik akci er yetersizli inde hasta önce flok tablosu içindedir. Resusitasyonu takiben slak ci er tablosu görülür. Sert ci er ise terminal dönemi anlat r. Semptom ve bulgular: Derin hipovolemik flok, siyanoz, taflikardi, hipotermi, oligüri, so- uk terleme ve fluur bulan kl ile seyreder. Akci er grafisinde iki tarafl opasiteler görülür. Solunum distresi mevcuttur. Hipovolemi düzeltilmeli, kontrollu solunum uygulanmal, antikoagülanlar, fizyoterapi ve antibiyotikler verilmelidir. Gidiflat genellikle fatald r. Komplikasyonsuz pulmoner kontüzyon Semptom ve bulgular: Orta derecede dispne ve siyanoz, hafif hemoptizi bulunabilir. X ray bulgusu: ki tarafl yayg n kesin hudutlu olmayan opasiteler. Klinik: Orta derecede hipoksi ve genellikle süperenfeksiyon tablosu Tedavi: Yapay solunum nadiren gereklidir. Solunum fizyoterapisi, antibiyotik tedavisi ve grafilerle takibi uygundur. Gidiflat: Genellikle bir kaç günde geriler. Ciddi akci er kontüzyonu Semptom ve bulgular: leri dispne, ileri siyanoz, hemoptizi, akci er ödemi. X ray bulgular : Genellikle iki tarafl birbiri ile birleflen opasiteler. Tedavi: Yapay solunum, s v k s tlamas, anikoagülanlar, fizyoterapi ve antibiyotikler. Gidiflat: Bazen tablo parenkim içi hematom ile birlikte seyreder ve genellikle hematom enfekte olur. E er akut safhada yeterli müdahale edilirse sekelsiz iyileflme mümkün olabilir. Aksi takdirde ölümcüldür. 89

8 TÜZÜN, H Kontüzyon sahas nda hematom, pnömotosel, akci er absesi ve lokal nekrozun plevraya aç lmas ile piyopnömotoraks oluflabilir. Pulmoner laserasyon Semptom ve bulgular: fiok ile birlikte bo ulma tablosu ve orta derecede hemoptizi X ray bulgusu: Hemopnömotoraks. Klinik gidifl: Hemopnömotoraks ve akci er kontüzyonuna ba l d r. Tedavisi: Kapal su alt drenaj yap l r. Nadiren cerrahi gerekir. Kontüzyon için standart tedavi uygulan r. Prognoz: Hastalar n ço u düzelir. Akci er hematomu Hemoptizi görülür. Grafide yuvarlak kenarl opasite mevcuttur. Nadiren kavitasyona gider. kincil abse olmazsa klinik seyri olays zd r. Tedavisinde konservatif kal n r. 1-3 ay içinde düzelme olur. E er hematom muhteviyat drenaj bronflu ile boflal rsa pnömotosel ortaya ç kar. Dispne, hava kaça olursa cerrahi gerekebilir. Aç k akci er yaras Semptom ve bulgular : Bo ulma, flok, ve hemoptizi. X ray: Tansiyon hemopnömotoraks. Klini i hemopnömotoraks klini ine benzer. Kapal su alt drenaj yap l r. Diyafragma yaralanmas ndan flüphe ediliyorsa cerrahi uygulanmal d r. Hastalar n ço u bu tedavilerden sonra düzelir. Kalp yaralanmalar Kalp kesici delici aletler yan nda künt travmalara ba l olarak da yaralanabilir. Kesici delici aletlerle en çok sa ventrikül yaralan r. Künt travmalarda ise özellikle s k flma tiplerinde sol atrium rüptürü olur veya ventrikül myokard nda kontüzyon geliflebilir. Bu kontüzyon tüm tabaka miyokard n tutabilece i gibi k smi olabilir. Kontüzyon derecesine göre nekroza kadar uzanan doku lezyonu görülebilir. Kesici delici aletlerle laserasyonlarda veya künt travma sonucu rüptürlerde klinik tablo kalp tamponad d r. Yaklafl k 150 ml üzerinde kan topland zaman kalp tamponad ortaya ç kar. Kalbin vena kavalardan dolumu mümkün olamaz ve kalp at m hacmi azalarak düflük kalp debisi sendronu flekillenir. Boyun venleri çene aç s na kadar yükselir, kalp ses- 90

9 KÜNT TORAKS TRAVMALARI leri derinden gelir, tansiyon düfler, periferi kapan r, hasta so uk terler. Tan n n konulmas yla ponksiyonla ilk etapta sonra da drenajla kompresyon ortadan kald r lmal d r. Kanama devam ederse cerrahi müdahale gerekir. KAYNAKLAR 1. A colour Atlas of Chest Trauma And Associated Injuries. Volume one. Augustin Besson, Frederic Saegesser.Wolfe Medical Publications Ltd, Blunt and Penetrating Trauma to the Great Vessels. Ralph L. Warren, Alan D. Hilgenberg, Charles J. McCabe, In Glenn s Thoracic and Cardiovascular Surgery, ed Arthur E Baue, coed Alexander S Geha, Hillel Laks, Keith S Naunheim, Graemel Hammond, 1996 Appletton and Lange. 3. Blunt and penetrating injuries of the chest wall, pleura and lungs. Felix Battistella and John R Benfield. General Thoracic Surgery edit: Thomas W Shields, 767; 4th edition, Williams and Wilkins. 91

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

www.travma.org TORAKS TRAVMALARI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK)

www.travma.org TORAKS TRAVMALARI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) TORAKS TRAVMALARI Amaçlar İlk muayene sırasında yaşamı kesin tehdit edici yaralanmaların saptanması ve tedavisi İkincil muayene sırasında gözlenen ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici yaralanmaların

Detaylı

TORAKS TRAVMALARI. Prof. Dr. Hasan Tüzün

TORAKS TRAVMALARI. Prof. Dr. Hasan Tüzün .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 81-85 TORAKS TRAVMALARI Prof. Dr. Hasan Tüzün Günümüzde trafik kazalar n n artt ve silahlanman

Detaylı

Doç. Dr. Cuma Yıldırım

Doç. Dr. Cuma Yıldırım Toraks Bilgisayarlı Tomografilerin Acil Değerlendirilmesi erlendirilmesi Doç. Dr. Cuma Yıldırım Acil serviste ne zaman toraks BT istenmelidir? Acil hekimi toraks BT de öncelikle neleri değerlendirmelidir?

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Penetran Toraks Travmaları Göğüs Duvarı Yaralanmaları: Bıçak ya da düşük kalibreli silah yaralanmalarında göğüs

Detaylı

Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks,

Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks, Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks, yelken göğüs) Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ELAZIĞ Genel bilgiler Toraks travması

Detaylı

Ciddi Göğüs Travmaları Seda ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri Göğüs Travmaları Travmaya bağlı ölümlerin %25 inde doğrudan sorumlu Travmaya bağlı diğer ölümlerin %25

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Gö üs travmalar : 521 olgunun de erlendirilmesi

Gö üs travmalar : 521 olgunun de erlendirilmesi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(1):42-46 Gö üs travmalar : 521 olgunun de erlendirilmesi Thoracic trauma: an analysis of 521 patients Dr. Ahmet BAfiO LU, 1 Dr. Ali

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

DAMAR TRAVMALARI. Prof. Dr. Hasan Tüzün

DAMAR TRAVMALARI. Prof. Dr. Hasan Tüzün .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 87-91 DAMAR TRAVMALARI Prof. Dr. Hasan Tüzün Vasküler travma gösteren hastalar n ço

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir.

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Primer spontan pnömotoraks

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır.

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. Doç. Dr. Onur POLAT Travma Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. 2 Altın Saat Ölümlerin yaklaşık %30 u ilk birkaç saat içinde

Detaylı

Toraks Travması. Y.Doç.Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD

Toraks Travması. Y.Doç.Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD Toraks Travması Y.Doç.Dr Ahmet Sebe Çukurova Üniversitesi Acil Tıp ABD Toraks Travmasının Genel Özellikleri Travma ölümlerinin %25 i toraks travmaları nedeniyledir %85 i basit prosedürlerle tedavi edilebilir

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Akciğer Grafisi Yorumlama

Akciğer Grafisi Yorumlama Türkiye Acil Tıp Derneği Akciğer Grafisi Yorumlama Hazırlayan Doç. Dr. Özlem Köksal Sunum Hedefleri AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme PACS Sistemi

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 Öğrenme Hedefleri PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme Radyografi örnekleri

Detaylı

İlk Değerlendirme İşlemleri

İlk Değerlendirme İşlemleri Doç. Dr. Onur POLAT İlk Değerlendirme İşlemleri Mutlak yaşamı (ya da ekstremiteyi) kurtaracak tüm terapötik prosedürlerin oluşturduğu travma resüsitasyonu ile birlikte yapılmalıdır. 2 Uygun Travma Bakım

Detaylı

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. AKCİĞER GRAFİLERİ Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. HEDEFLERİMİZ!!! Radyolojik anatomi, Değerlendirme, Pozisyonlar, Teknik, Lezyonlar ve radyografik örnekleri Akciğer Grafisi;

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

Akciğer Grafisi Değerlendirme

Akciğer Grafisi Değerlendirme Akciğer Grafisi Değerlendirme X-ışın tüpü Posteroanterior (PA) akciğer grafisi Lateral (sol yan) akciğer grafisi X-ışın tüpü Sol yan akciğer grafisinde x-ışınları sağ taraftan girip sol taraftan çıkar.

Detaylı

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I.

Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Travma Merkezleri. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. I. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Çoklu Travma sonrası mortalite üç dönemde Hastane öncesi Major kafa yada vasküler yaralanma Halk sağlığı önlemleri Travmadan dakikalar,saatler

Detaylı

Öğrenim Hedefleri TORAKS TRAVMASI. Giriş. Epidemiyoloji. Epidemiyoloji. Travmaya bağlı ölümlerin %25 nedeni toraks travmalarıdır

Öğrenim Hedefleri TORAKS TRAVMASI. Giriş. Epidemiyoloji. Epidemiyoloji. Travmaya bağlı ölümlerin %25 nedeni toraks travmalarıdır TORAKS TRAVMASI Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ 2 Öğrenim Hedefleri İlk bakıda yaşamı kesin tehdit eden yaralanmaların saptanması ve tedavisi, İkincil bakıda tespit edilen

Detaylı

TORAKS TRAVMALI HASTAYA GENEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ

TORAKS TRAVMALI HASTAYA GENEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ TORAKS TRAVMALI HASTAYA GENEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ Opr.Dr. Aslı Gül AKGÜL Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Hakkari, Türkiye e-mail: asliakgul@yahoo.com Çoklu travmalar ülkemizde

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi. Toraks Travmaları. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi. Toraks Travmaları. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Toraks Travmaları SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK Bakırköy Dr.

Detaylı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı. Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrılarının ayırıcı tanısı Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? Göğüs ağrısı ile ne sıklıkta karşılaşıyoruz? İngiltere

Detaylı

Post-Travmatik Pulmoner Hematom Post-Traumatic Pulmonary Hematoma Göğüs Cerahisi

Post-Travmatik Pulmoner Hematom Post-Traumatic Pulmonary Hematoma Göğüs Cerahisi Post-Travmatik Pulmoner Hematom Post-Traumatic Pulmonary Hematoma Göğüs Cerahisi Başvuru: 22.10.2014 Kabul: 12.01.2015 Yayın: 28.01.2015 Ufuk Çobanoğlu 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özet Künt

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL

Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL Akciğer Grafisi Yorumlama UZ. DR. EMRE BÜLBÜL Giriş Hasta gören her hekim göğüs röntgeninin tamamına hakim olmalıdır. Genç bir hekim kıdemli bir seviyeye gelmesinde akciğer grafisi yorumlama önemli bir

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

GÖĞÜS TRAVMASI. Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 BİRİNCİL BAKI GİRİŞ BİRİNCİL BAKI GİRİŞ. Mortalitenin önemli nedeni

GÖĞÜS TRAVMASI. Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 BİRİNCİL BAKI GİRİŞ BİRİNCİL BAKI GİRİŞ. Mortalitenin önemli nedeni GİRİŞ GÖĞÜS TRAVMASI Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 Mortalitenin önemli nedeni Ölümlerin çoğu erken tanı ve tedaviyle önlenebilir Künt göğüs travmaların % 10 dan azı ; Penetran olanların

Detaylı

Toraks Travmaları. Sezai Çubuk, Orhan Yücel

Toraks Travmaları. Sezai Çubuk, Orhan Yücel Sezai Çubuk, Orhan Yücel Giriş Travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık olarak %20-25 kadarından toraks travmaları sorumludur. Toraks travmaları analjezik kullanımıyla takip edilebilecek travmalar olabileceği

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM

TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Hakan Canbaz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM TRAVMAYA YAKLAŞIM Travma bakımı: arazide başlar multidisipliner ekip çalışması hızlı ve isabetli müdahalede

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

GÖĞÜS TRAVMALARI: 132 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖĞÜS TRAVMALARI: 132 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Cilt: 2 Sayı: 2 15-20 GÖĞÜS TRAVMALARI: 132 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ THORACIC TRAUMA: ANALYSIS OF 132 CASES Rasih YAZKAN¹, Berkant ÖZPOLAT² OLGU SUNUMU ÖZET Amaç: Acil

Detaylı

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK PELVİK TRAVMA Doç Dr Seçgin SÖYÜNCÜ AÜTF ACİL TIP AD Öğrenim Hedefleri Pelvik travma neden önemlidir? Pelvik kırık tipleri nelerdir? Pelvik kırıkların komplikasyonları nelerdir? Pelvik kırıklı hastaların

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR

YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR YÜKSEK RİSKLİ ORTOPEDİK YARALANMALAR Yrd.Doç.Dr. Ahmet DEMİRCAN GAZİ ÜTF ACİL TIP ANABİLİM DALI IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 08 11 Mayıs 2008 Antalya Tanım Yüksek riskli ortopedik yaralanmalar, beraberlerinde

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı:

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 5. Sınıf ders programı: Amaç: Göğüs Cerrahisi stajı sonunda 5.sınıf öğrencileri, bir tıp fakültesi mezunu pratisyen hekimin bilmesi gereken konulara hakim olacak, gerekli

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

Hastaneye yatırılmayı gerektiren toraks travmalı 748 olgunun analizi

Hastaneye yatırılmayı gerektiren toraks travmalı 748 olgunun analizi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 86-90 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2009 Hastaneye yatırılmayı gerektiren toraks travmalı 748 olgunun analizi Orhan Yücel (*), Ersin Sapmaz (*), Hasan Çaylak (*),

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Gö üs travmal 282 olgunun analizi

Gö üs travmal 282 olgunun analizi Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Gö üs travmal 282 olgunun analizi Analysis of 282 patients with thoracic trauma Aykut Altunkaya, 1 Erol Aktunç,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TORAKS TRAVMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TORAKS TRAVMASI THORACIC TRAUMA IN CHILDHOOD Aslı Gül Akgül 1, Aykut Eliçora 2 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye 2 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Sunumu Hazırlayan. Toraks Travmaları. Kaynaklar. Toraks Travması. Toraks Travmaları Toraks Travması - Potansiyel Sonuçlar

Sunumu Hazırlayan. Toraks Travmaları. Kaynaklar. Toraks Travması. Toraks Travmaları Toraks Travması - Potansiyel Sonuçlar Türkiye Acil Tıp Derneği Oryantasyon Eğitimi Toraks Travmaları Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Acil Tıp Klinik Şefi Uz.Dr. Akkan AVCİ Bakırköy Dr. Sadi Konuk

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır

Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır YARALAR Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır Böyle bir hasarın meydana gelmesine ise Yaralanma adı verilir. DOKULARDA OLUŞACAK OLAN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI TORAKS TRAVMALI HASTALARDA ISS (INJURY SEVERITY SCORE) VE AIS (ABBREVIATED INJURY SCORE) KULLANILARAK EMNİYET KEMERİNİN MORTALİTEYE ETKİSİNİN

Detaylı

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Prof. Dr. Mustafa UZAN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 27 Şubat 2015 KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ

Detaylı

Penetran Travmalı Olgularda 13 Yıllık Deneyimimiz

Penetran Travmalı Olgularda 13 Yıllık Deneyimimiz Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):232-236 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Penetran Travmalı Olgularda 13 Yıllık Deneyimimiz 13-Year Experience with Penetrating Trauma Patients Yekta Altemur

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com CPAP TEDAVİSİ Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI

GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Yoğun

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 19-25/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi The Evaluation of Patients with B lunt Thoracic Trauma

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

Epidemiyoloji Toraks travmaları Abdominal travma Tanı yöntemleri Tedavi

Epidemiyoloji Toraks travmaları Abdominal travma Tanı yöntemleri Tedavi Dr Ayfer Keleş Acil Tıp Uzmanı GÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Epidemiyoloji Toraks travmaları Abdominal travma Tanı yöntemleri Tedavi Travma 1 yaş üzerindeki çocuklarda en fazla ölüme yol açan sebeptir. Çocuklarda

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com

DR. ERGÜN ÇİL. www.erguncil.com DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 2 TAŞİARİTMİLER BURSA TABİP ODASI 2014 3 DR. ERGÜN ÇİL www.erguncil.com Taşiaritmiler: Dar QRS li ( 0.08 sn) taşikardi Sinüzal taşikardi

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı