Toraks Travmaları. Sezai Çubuk, Orhan Yücel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toraks Travmaları. Sezai Çubuk, Orhan Yücel"

Transkript

1 Sezai Çubuk, Orhan Yücel Giriş Travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık olarak %20-25 kadarından toraks travmaları sorumludur. Toraks travmaları analjezik kullanımıyla takip edilebilecek travmalar olabileceği gibi acil cerrahi gerektirecek kadar ağır şekilde karşımıza çıkabilir. Gerek hastaların tedavi merkezlerine daha hızlı nakilleri, gerekse de tıp alanında görüntüleme ve tedavi seçeneklerindeki gelişmelere bağlı olarak toraks travmalarının mortalitesi günümüzde azalmıştır. Toraks travmaları künt ve penetran yaralanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Künt yaralanmalar penetran yaralanmalara göre daha sık gözlenirler ve mortal seyretmektedirler. Künt Künt toraks travmaları sıklıkla trafik kazaları sonucu oluşur. Darp, düşme, ezilme ve sıkışmalar nedeniyle de oluşabilmektedir. Travmanın sonuçları, travmanın oluş şekli, şiddeti ve travmaya uğrayanın fiziksel özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Benzer şiddette bir travma çocuk yaşta toraks duvarının elastikiyeti sayesinde komplikasyonsuz şekilde atlatılabilirken yaşlı bir hastada kaburga kırığına neden olabilir. Toraks travmalı hastada ilk değerlendirme Travmanın oluş şekli ve zamanı önem arz eder. Fazla vakit kaybetmeden etraflıca hastadan veya görgü tanıklarında anamnez alınmalıdır. Bu esnada solunum ve dolaşım kontrol edilerek devamlılıkları sağlanmalıdır. Ağız ve boyun bölgesi hava yolu tıkanıklığı açısından değerlendirilirken servikal omurga yaralanması olabileceği akılda tutulmalıdır. Bilinç düzeyi iyi olmayan olgularda dilin posteriora düşmesi, kan, kusmuk, sekresyon, yabancı cisim aspirasyonu, larinks ve trakeanın ezilmesi gibi nedenlere bağlı olarak hava yolu obstrüksiyonu kolaylıkla gözlenebilir. Göğüs hareketleri izlenerek solunuma katılmayan göğüs bölümü veya paradoksal hareket varlığı değerlendirilmelidir. Aynı zamanda nabız ve cilt rengi kontrol edilerek dolaşım hakkında bilgi edinilmeye çalışılmalıdır. Palpasyonda ağrı durumu ve göğüs duvarındaki düzen- 781

2 Toraks Travması sizlikler ve krepitasyonlar saptanabilir. Perküsyon ile pnömotoraks durumunda saptanan hiperrezonans veya hemotoraks durumunda saptanan submatite saptanabilir. Oskültasyon ile solunum seslerinin varlığı ve karakteri değerlendirilmelidir. Travmanın şiddetine göre hasta şok tablosuyla karşımıza çıkabilir. Travmalı hastalarda şok gözlenmesi durumunda tablo 1 de belirtilen durumlar araştırılmalıdır. Tablo 1. Toraks travmasında şok gelişimine neden olabilecek durumlar Kardiyak tamponad Masif hemotoraks Büyük damar yaralanması Tansiyon pnömotoraks Yaygın pulmoner kontüzyon Diyafragma rüptürü Miyokardiyal kontüzyon Hava embolisi Trakeobronşial rüptür Alt solunum yolu obstrüksiyonu Toraks travmalarında genellikle diğer sistem yaralanmaları da eşlik etmektedir. Travmaya maruz kalmış olgularda eşlik edebilecek yaralanmalar mortalite oranını artıracağından araştırılmalıdır. Bu yaralanmalar kafa, ekstremite, batın, pelvis, vertebra travmaları şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Radyoloji olarak direk grafiler ve sonrasında uygulanacak tomografi incelemeleri ile travmalı hastalarda patoloji ortaya konulmalı ve tedavi süreci süratle başlatılmalıdır. Künt toraks travmalarına bağlı gelişebilecek komplikasyonlar göğüs duvarı, akciğer parankiminde gözlebileceği gibi kalp, büyük damarlar, diyafragma ve özofagusda da gözlenebileceği akılda tutulmalıdır. Kaburga Kırıkları En sık gözlenen komplikasyondur. Genellikle 4-9. kaburgalar etkilenir kaburgalarda fraktür travmanın şiddetli olduğunu gösterir ve beraberinde subklavyan damarlarda ve brakial pleksusda yaralanma olabileceği akılda tutulmalıdır. Kırılma yeri en çok midaksiller hattır. Alt kaburga kırıklarında (9-12. kaburgalar) abdominal organ hasarı araştırılmalıdır. Özellikle 10 ve 11. kaburgalardaki fraktürlerde karaciğer ve dalak yaralanmaları gözlenebilir. Genellikle hospitalizasyon gerekmemekle birlikte multipl kosta fraktürleri olan yaşlı hastalar geç dönemde gözlenebilecek atelektezi ve buna bağlı komplikasyonları önlemek amacıyla hospitalize edilir. Yaşlı hastalarda yine 3 kaburgadan fazla kırığı olanlar hospitalize edilmelidir. Hastalar genç ise komplikasyonsuz kırıklar ayaktan takip edilebilir. Kaburga kırıklarına cerrahi müdahale ile redüksiyon çok nadiren gerekir. Analjezi sağlanmalı ve hızla pulmoner rehabilitasyon başlanmalıdır. Analjezik olarak oral ve\veya parenteral NSAİ ilaçlar, narkotikler, interkostal blokaj ve epidural katater uygulanabilir. Resim 1de multipl kaburga fraktürü olan bir olguya ait akciğer grafisi gözlenmektedir. Yelken göğüs Göğüs duvarının anterior ya da lateralinde ardışık 3 veya daha fazla kaburganın 2 veya daha fazla yerinden kırılması sonucu gelişir. Ayrıca kostokondral bileşim yeri ayrılmalarında, tek taraflı ya da bilateral göğüs duvarının stabilitesinin bozulması ile toraks duvarında solunumla ters hareket eden bir bölgenin oluşmasıyla da yel- 79 2

3 Toraks Travması Resim 1. Multipıl kaburga fraktürlü olguya ait grafi: Posteroanterior akciğer grafisinde sağ 4,5,6. kostalarda lateral kısımlarında kırıklar mevcut ( beyaz oklar kırık hattını göstermekte) ken göğüs gelişebilir. Tanı inspeksiyonla konulduğu için toraks travmalı hastalar soyularak muayene edilmelidir. Hastanın durumu muayene esnasında iyi gözükse bile çok kısa süre içerisinde kötüye gidebileceğinden yakın takip altında tutulmalıdır. Solunum sıkıntısı kan gazlarıyla takip edilmeli ve gerekirse hasta mekanik ventilasyona bağlanmalıdır. Yelken göğüs tedavisinde eksternal fiksasyon, internal pnömatik stabilizasyon ve operatif fiksasyon uygulanabilir. Eksternal fiksasyon: Kaburgaların etrafından geçirilen teller veya çamaşır pensleri yardımıyla uygulanır. Bunların ucuna ağırlık bağlanarak ortopedik gergi düzenekleri ile kaburgalar eksternal pozisyonda tutulur. İnternal pnömatik stabilizasyon: Mekanik ventilatör yardımı ile yapılır. Hareketli toraks duvarının nötral yada eksternal pozisyonda tutulmasıdır. Mekanik ventilasyon paradoks hareket azalıncaya kadar 2-3 hafta boyunca devam ettirilebilir. Operatif fiksasyon: Genel anestezi altında kırık kaburga uçlarının birbirine fikse edilmesidir. Yelken göğüste operatif stabilizasyon kötü sonuçları nedeni ile genel olarak tercih edilmez. Yalnızca travma nedeni ile torakotomi gereken hastalara önerilmektedir. Sternum fraktürleri Motorlu araç kazalarında %4 oranında olduğu bildirilmektedir. Sıklıkla sternum üst yarısında korpusda transvers bir kırık gelişir (Resim 2). Fizik muayenede şişlik, hassasiyet ve krepitasyon alınabilir. Tanı için lateral grafi şarttır. İzole bir biçimdeyse takibi eğer açık kırık, kostalarla birlikte fraktür ve yelken göğüs oluşmuşsa tel sütürlerle stabilizasyonu gerekir. Sternum kırıklarında kardiak yaralanma oranı değişkendir. Sternal fraktür tanısı konulduğunda EKG, kardiak ultrason ve kardiak kreatinin fosfokinaz (CK-MB) tetkikleri yapılmalı ve hastada kardiak ritim takip edilmelidir. Kırık uçlar birbirine değiyor veya hafif ayrılma mevcut ise açık redüksiyon gerekmez. Kırık uçlar birbirinden tamamen ayrılmış ve fraktür bölgesinde instabilite mevcut ise açık redüksiyon ile kırık uçların stabilizasyonu gerekebilir. 80 3

4 Toraks Travması Resim 2. Lateral akciğer grafisinde sternal fraktür(beyaz ok). Klavikula fraktürleri İzole olarak görülebilir. Sıklıkla orta kısmından fraktüre olur (Resim 3). Subklavian damarlar ve brakial pleksus yaralanmaları açısından incelenmelidir. Nadiren solunum stabilitesini bozar. Tedavide sekiz bandajı ve analjezik tatbiki uygulanır. İyileşme sonrası oluşan kallus dokusu torasik çıkış sendromuna neden olabilir. Resim 3. Posteroanterior akciğer grafisinde klavikula fraktürü (siyah ok). Skapula fraktürleri Nadir gözlenir. Şiddetli travma sonrası gözlenir ve sıklıkla eşlik eden yaralanmalar vardır. Glenohumeral eklemi ilgilendiren kırıklarda cerrahi uygulanmalı aksi taktirde stabilizasyon uygulanmalıdır. Sternoklavikular eklem dislokasyonu Öne veya arkaya olabilir. Arkaya olan dislokasyonlarda subklayven damarlar ve brakiyal pleksus basılanabilir. Genel veya lokal anestezi altında kapalı redüksiyon uygulanır. 81 4

5 Toraks Travması Travmatik asfiksi (Perthes sendromu) Glottis kapalı durumda iken toraksın ileri derecede sıkışması ile kapakçık sistemi olmayan boyun ve yüz bölgesindeki venlerde oluşan ani venöz basınç artışının yüz, boyun, üst göğüs duvarı, beyine nakledilmesi ile bu bölgelerde peteşiler, subkonjuktival kanama, siyanoz, kapiller dilatasyon ve beyin ödemine bağlı nörolojik bulgular ortaya çıkmasıdır. Dramatik görünümü olmasına rağmen ek yaralanmalar yoksa destekleyici tedavi uygulanır. Beyin ödemine bağlı nörolojik değişiklikler ve diğer semptom ve bulgular birkaç gün içinde geriler. Akciğer yaralanmaları Akciğer yaralanması olarak pnömotoraks, hemotoraks, hemopnömotoraks, kontüzyon, hematom ve hava embolisi gözlenir. Pnömotoraks Göğüs boşluğu içinde akciğerlerin dışında serbest hava olması anlamına gelir. Künt travmalardan sonra % oranında gözlenir. Genelde travma sonrası kaburgalarda oluşan kırıkların akciğere penetrasyonu ile olur. Etkilenen tarafta solunum sesleri azalmış ya da kaybolmuş olup perküsyonda hipersonorite, palpasyonda cilt altı amfizemi hissedilebilir. Tanısı radyolojik olarak konur (Resim 4) Resim 4. Posteroanterior akciğer grafisinde sağ travmatik pnömotoraks (oklar pnömotoraks hattını göstermekte). Pnömotoraks, açık, basit ve tansiyon pnömotoraks olarak sınıflandırılabilir. Travmatik orjinli pnömotorakslar göğüs tüpü ile tedavi edilmelidir (Resim 5). Minimal pnömotorakslı yaralılar gözlem altına alınarak iyileşmeleri beklenebilir. Genel anestezi altında ya da mekanik ventilatörler ile intratrakeal pozitif basınç uygulanan hastalarda tansiyon pnömotoraks gelişebilir ve kardiak arrest gelişene kadar da fark edilmeyebilir. Tansiyon pnömotoraks Göğüs duvarı ve parankim yaralanmalarından sonra soluk alma sırasında hava plevral aralığa doluyor ve ekspirasyon sırasında çıkamıyorsa, plevra boşluğunda basınç sürekli artacak ve tansiyon pnömotoraks gelişecektir. Böylelikle içeri giren hava her seferinde o taraftaki akciğeri biraz daha söndürür ve sonuçta mediastendeki ana 82 5

6 Toraks Travması Resim 5. Pnömotorakslı hastaya tüp torakostomi uygulanması. Hastaya pozisyon verilmesi (a), lokal anestezi uygulanması (b), cilt insizyonu uygulanması (c), makas ile diseksiyonun yapılarak toraksa girilmesi (d), parmak ile tüpün giriş yerinde yapışıklık olup olmadığının değerlendirilmesi (e), pens yardımıyla tüpün intratorasik yerleştirilmesi (f), tüpün uygun seviyeye kadar toraks içinde ilerletilmesi (g), tüpün kapalı sualtı drenaj sistemine bağlanması (h). vasküler yapıları ve kalbi karşıya iterek kalbe olan venöz dönüşü keser. Venöz dönüş engellenerek hastada kollaps gelişir. Tedavisi süratle tüp torakostomi uygulamaktır. Hemotoraks Toraks kavitesi içinde kan bulunmasıdır. Kanama abondan veya sızma tarzında olabilir. Kanamanın yeri, süresi ve miktarına göre sadece tüp torakostomi ile takip edilebileceği gibi acil torakotomi de uygulanabilir. Tüp torakostomiden sonra akciğer grafisinde radyoopasitenin devamı, içeride kanın pıhtılaştığını gösterir. Resim 6 da bilateral hemotoraksa ait aksial tomografi kesiti gözlenmekte. Resim 6. Solda daha fazla olmak üzere bilateral hemotoraks (oklar hemotoraksı göstermektedir). 6 83

7 Toraks Travması Akciğer kontüzyonu Toraks travmalarında %30-75 oranında saptanır. Künt travmada sıktır. Trafik kazalarında göğsün direksiyon ya da kapıya çarpması sonucu ortaya çıkar. Alveoler ve intersitisyel alanda hemoraji ve ödem gelişir. Mukus yapımının artması, kan ve ödem sıvısının bronşa drenajı, kapiller permeabilite artışı sebebi ile atelektazi ve konsolidasyon gelişebilir. Sonuç olarak ventilasyon / perfüzyon defektleri, kan gazı değişiklikleri gelişir. Ciddi takip edilmesi gereken komplikasyon olup gerekirse hasta mekanik ventilasyona bağlanır. Pulmoner kontüzyon şiddetli ise hastada ARDS gelişebilir. Komplikasyonsuz kontüzyonlar 4-6 gün içinde tamamen rezorbe olurlar. Resim 7 da akciğer kontüzyonuna ait aksial tomografi kesiti ve direk akciğer grafisi gözlenmektedir. Kontüzyonlu olguların tedavisinde: Oksijen desteği - PaO2 60 mmhg üzerinde tutulacak şekilde verilmelidir Ağrı kontrolü Analjezik, epidural analjezi Göğüs fizyoterapisi Hava yolu temizliği ve atelektazinin önlenmesi Plevral komplikasyonlarla mücadele (pnömotoraks, hemotoraks) Solunum yetersiz ya da hasta hava yolunu temizleyebilecek güce sahip değilse mekanik ventilasyon Sıvı dengesinin takibi, yüklenme varsa diüretiklerle kontrolü Profilaktik antibiyotik verilmesi Kısa süreli steroid verilebilir. Resim 7. Akciğer kontüzyonuna ait radyolojik görüntüler. Aksiyal tomografi kesitinde sol akciğerde kontüzyon gözlenmekte (ok) (a), posteroanterior akciğer grafisinde sağ hemitoraksda kontüzyon ve ciltaltı amfizemi (yıldız) (b). İntraparankimal Hematom Pulmoner hematom, pulmoner parankimde lokalize kan toplanmasıdır. Radyolojik görüntü travmadan saat sonra oluşur (düzgün kenarlı 2-5 cm çapında nodüller, Resim 8). Bir ay içinde rezorbe olarak radyolojik görüntü kaybolur. Cilt Altı Amfizemi Cilt altına hava geçişi sonucu ortaya çıkar. Altta yatan patolojiye yönelik tedavi başlanmalıdır. Amfizemin yaygınlığına göre transkutanöz kanüller, cilt insizyonu, pretrakeal fasiotomi uygulanabilir. Proflaktik dren konulmamalıdır. Hasta akciğer grafileri ile takip edilmelidir. 84 7

8 Toraks Travması Resim 8. Sol Akciğer yerleşimli intraparankimal hematom (beyaz ok). Hava embolisi Pulmoner ven ve bronş rüptürünün birlikte olduğu travmalarda havanın pulmoner venler aracılığıyla sistemik dolaşıma geçmesiyle gözlenir. Acil torakotomi endikasyonu vardır. Künt Kalp ve Büyük Damar Yaralanamaları Künt travmalar sonucu sıklıkla myokardiyal kontüzyon görülür. Kalp kontüzyonu kalp krizi gibi yakından takip edilmelidir. Rie grafide mediastinal genişleme varsa büyük damar yaralanması olabilir. Eğer yırtık damarın perikard içindeki kısmındaysa kalp tamponadı gelişir. Bu da bir acil cerrahi endikasyonu olup hastaya acil torakotomi uygulanmalıdır. Künt özofagus yaralanmaları Trakea ve özofagusun vertebral kolon ile sternum arasında sıkışması ile oluşur. Genelde multiorgan yaralanmaları nedeniyle göz ardı edilir. Trakeoözofageal fistül veya mediastinit gelişebilir. Tanı konulduğunda cerrahi tedavi uygulanır. Penetran Göğüs Yaralanmaları Bu tip yaralanmalar delici kesici aletler ve ateşli silahlarla olan yaralanmalardır. Ateşli silahlarla olan yaralanmalar diğerlerine göre daha mortal seyirli olup mermi özellikleri mortaliteyi etkiler. Bu tip yaralanmalar tüp torakostomi ile takip edilebilecek olgular olabileceği gibi acil torakotominin dakikalar içinde uygulanabileceği vakalar da olabilir. Genellikle hayatı tehdit eden ciddi yaralanmalar fizik muayene ile anlaşılabilir ve böylece gereksiz zaman kaybı önlenmiş olur. Sadece fizik muayene ile hava yollarında gelişmiş olan tıkanıklıklar, açık veya tansiyon pnömotoraks, yelken göğüs anlaşılabilir. Ayrıca dikkatli fizik muayene ile kalp tamponadı ve masif hemotoraksa da tanı konulup tedavisi başlanabilir. Hastada hemotoraks, pnömotoraks veya hemopnömotoraks tüp torakostomi ile tedavi edilebilirken bu yaralanmalar akciğer hilusunu ilgilendiriyorsa torakotomi gerektirir. Pulmoner kontüzyon sıklıkla ateşli silah yaralanmaları ile birlikte gözlenmektedir. Pa- 85 8

9 Toraks Travması rankim yaralanmalarında pulmoner laserasyon, pulmoner kontüzyon, pulmoner hematom, hava embolisi, intrapulmoner yabancı cisim ve göğüs duvarını oluşturan kemiklerde fraktürler gözlenebilir. Pulmoner kontüzyonlar tek başlarına olduklarında takip edilirler ancak yaygınlık ve eşlik eden diğer patolojilerin de tetiklemesiyle ARDS ye gidebilecekleri ve böylelikle mekanik ventilatör ihtiyacı gelişebileceği akılda tutulmalıdır. İntrapulmoner yabancı cisimler santral yerleşimli, keskin kenarlı, 1,5 cm den büyük ve enfeksiyon riski taşıyorsa çıkarılır aksi takdirde çıkarma endikasyonu yoktur. Sistemik hava embolisi trakeobronşial yaralanma ile birlikte pulmoner venlerde yaralanma olduğunda gelişebilecek bir komplikasyondur. Saptandığında acil torakotomi endikasyonu mevcuttur. Penetran yaralanmalarda özofagus ve diyafragmada da yaralanma riski mevcuttur. Servikal özofageal yaralanmalar daha çok delici kesici aletlerle olurken diğer bölgelerin yaralanmaları daha çok ateşli silahlarla olan yaralanmalarda gözlenir. Alt abdominal yaralanmalarda diyaframın yaralanma riski olabilir ve tedavi; tanının akut dönemde veya kronik dönemde konulması ve beraberinde intestinal obstrüksiyonun olup olmamasına göre değişir. Yaralanmanın derecesine göre medikal veya cerrahi tedavi uygulanabilir. Büyük Damar Yaralanmaları Büyük damar yaralanmaları aort, aorttan çıkan dallar, vena kava ve pulmoner arterial sistemin yaralanmalarıdır. Aortta en sık yaralanma ligamentum arteriosum hemen distalinde olur. Yaralanma sadece intimal olabileceği gibi media ve adventisya tabakalarını da içerebilir. Üç tabakanın yırtılmasında ani gelişen hipovolemik şokla hasta sıklıkla kaybedilir. İki tabakanın yırtılıp adventisyanın intakt kaldığı durumlarda masif kanama gözlenmez ve kanın plevrayı erode etmesi zaman alabilir. Eğer hastada bilinç bulanıklığı yoksa diseksiyon bölgesine göre değişmekle birlikte hasta sırtta interskapular hatta ağrı hisseder. Hastanın travma sonrası kaburga fraktürünün olması büyük damar yaralanması olacağı anlamına gelmez ancak olabileceği de akılda tutulmalıdır. Vasküler yapıların intraperikardiyal yaralamalarında kalp tamponadı gelişirken ekstraperikardiyal yaralanmalarda şok tablosu gelişir. Acil Torakotomi Acil şartlarda travma nedeniyle ölümle karşı karşıya olan hastalara yapılan torakotomidir. 4 veya 5. interkostal aralıktan yapılan bu torakotomi en iyi olarak penetran kalp yaralanmalarında sonuç vermektedir. Genellikle sol taraftan uygulanan bu torakotomi hastada sağ hemitoraks yaralanması olması durumunda Clamshell insizyonu şeklinde olmalıdır. Hastane öncesi ilk müdahalenin iyi yapılması, transportun çabuklaşması ile acil torakotomi (AT) adayı hasta sayısı artmaktadır. Ancak yine de AT, küçük bir hasta popülasyonun da hayat kurtarıcı bir girişimdir. Acil torakotomi endikasyonları, American Collage of Surgeons topluluğunun travma komitesi tarafından künt yaralanmalarda ve penetran yaralanmalarda olacak şekilde iki başlık altında toplanmıştır. Künt yaralanmalarda endikasyon; hastaya müdahale esnasında arrest gelişmesi durumunda uygulanması olarak belirtilmiştir. Ancak; mortalitesi yüksek olması nedeniyle nadiren uygulandığı ifade edilmiştir. Penetran yaralanmalarda ise a) hastanın travma merkezine getirildiğinde yaşamsal bulguların olması veya var olan vital bulguların kaybolduğuna tanık olunması, b) non-kardiak to- 86 9

10 Toraks Travması rakal yaralanması olan hastalar c) abdominal yaralanması olan hastalar olarak endikasyon belirtmişlerdir. Cothren ve Moore tarafından yapılan sınıflama ise tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Cothren ve Moore tarafından önerilen Acil Torakotomi Endikasyonları Post-travmatik kurtarılabilir kardiak arrest Penetran travmada 15 dakikadan az süren hastane öncesi resüsitasyon Künt travmada 5 dakikadan az süren hastane öncesi resüsitasyon Post-travmatik sürekli hipotansiyonun aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı olması ( 60 mmhg) Kanama Kalp tamponadı Hava Embolisi AT uygulaması deneyimli cerrah tarafından yapıldığında komplikasyon oranı azalmaktadır. Ancak genelde acil servis doktorları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hasta ameliyathane ortamında cerrah tarafından devralınmaktadır. Acil şartlarda uygulanacak torakotomi de amaç; Kanama kontrolü (kalp veya toraks içi yaralanmaya bağlı) Açık kalp masajı uygulaması Abdominal kanamalarda desenden torakal aorta geçici olarak kros-klemp konulması Perikardial tamponadın drene edilmesi Bronş ile venöz sistem arasındaki fistülün neden olduğu hava embolisinin kontrolü Hemodinamiyi bozan bronkoplevral fistülün kontrol altına alınmasıdır AT; endikasyon dışı hastalarda, ciddi kafa ve multipl yaralanması olan hastalarda uygulanmamalıdır. Ayrıca, deneyimsiz ekip ve yetersiz tıbbi gereç durumunda da uygulanması önerilmemektedir. AT uygulamasında kalp, akciğerler, aort ve dallarına ait yaralanmalar ile ampiyem, perikardit, kemik enfeksiyonları gelişebilecek komplikasyonlardandır. Kaynaklar 1. Yücel O. Künt Toraks Travması ve Akciğere Etkileri (Deneysel Çalışma), Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Tezi, GATA Göğüs Cerrahisi, Ankara, Yücel O, Sapmaz E, Çaylak H, Gözübüyük A, Gürkök S, Dakak M, Çelik B, Çubuk S, Kavaklı K, Işık H, Genç O. Hastaneye yatırılmayı gerektiren toraks travmalı 748 olgunun analizi. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: Genç O, Dakak M, Gürkök S, Gözübüyük A, Balkanli K. Thoracic Trauma and Management. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Volume 4 Number 1 4. Dakak M. The role of vats in thoracic trauma (our initial clinical experience). Gulhane Med J 2003; 45: Soysal Ö. Künt Göğüs Travmaları, Yüksel M, Kalaycı G, editörler. Göğüs Cerrahisi, İstanbul 2001, Özlem Grafik Matbaacılık, Bölüm: 32 S: Athanassiadi K, Theakos N, Kalantzi N, Gerazounis M. Prognostic factors in flail-chest patients. Eur J Cardiothorac Surg Apr İnci İ. Özçelik C. Pediyatrik, Pediyatrik Göğüs Cerrahisi, İstanbul 2004,Turgut Yayıncılık ve Ticaret A.Ş,Bölüm: 31 S: Graeber GM, Prabhakar G, Shields TW. Blunt and Penetrating Injuries of the Chest Wall, Pleura, and Lungs, ln: Shields TW, LoCicero J, Ponn RB, Rusch VW, editors General Thoracic Surgery,Sixth edition, Chapter Sen S, Sen S, Sentürk E, Pabuşcu E, Savk O. Operative stabilization of traumatic flail chest using a reconstruction plaque. Tuberk Toraks. 2009;57(3): Celik B, Sahin E, Nadir A, Kaptanoglu M. Sternum fractures and effects of associated injuries. Thorac Cardiovasc Surg Dec;57(8): Sodhi KS, Arora J, Khandelwal N. Post-traumatic occlusion of subclavian artery with clavicle fracture. J Emerg Med Nov;33(4): Epub 2007 Jul Baldwin KD, Ohman-Strickland P, Mehta S, Hume E. Scapula fractures: a marker for concomitant injury? A retrospective review of data in the National Trauma Database. J Trauma Aug;65(2): Özçelik C. Penetran Göğüs Travmaları, Yüksel M, Kalaycı G, editörler. Göğüs Cerrahisi, İstanbul 2001, Özlem Grafik 87 10

11 Toraks Travması Matbaacılık, Bölüm: 33 S: Doğan R. Büyük Damar Yaralanmaları, Yüksel M, Kalaycı G, editörler. Göğüs Cerrahisi, İstanbul 2001, Özlem Grafik Matbaacılık, Bölüm: 34 S: Özpolat B. Acil Servis Torakotomisi, doi: /JCAM Cothren CC, Moore EE. Emergency department thoracotomy for the critically injured patient: Objectives, indications and outcomes. World J Emerg Surg. 2006;1: Working Group, Ad Hoc Subcommittee on Outcomes, American College of Surgeons. Committee on Trauma. Practice management guidelines for emergency department thoracotomy. Working Group, Ad Hoc Subcommittee on Outcomes, American College of Surgeons-Committee on Trauma. J Am Coll Surg. 2001;193:

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

www.travma.org TORAKS TRAVMALARI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK)

www.travma.org TORAKS TRAVMALARI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) TORAKS TRAVMALARI Amaçlar İlk muayene sırasında yaşamı kesin tehdit edici yaralanmaların saptanması ve tedavisi İkincil muayene sırasında gözlenen ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici yaralanmaların

Detaylı

Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks,

Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks, Ölümcül Göğüs Hastalıkları 2 (Pnömotoraks, tansiyon pnomotoraks, masif hemotoraks, yelken göğüs) Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ELAZIĞ Genel bilgiler Toraks travması

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Ciddi Göğüs Travmaları Seda ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri Göğüs Travmaları Travmaya bağlı ölümlerin %25 inde doğrudan sorumlu Travmaya bağlı diğer ölümlerin %25

Detaylı

GÖĞÜS TRAVMALARI: 132 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖĞÜS TRAVMALARI: 132 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Cilt: 2 Sayı: 2 15-20 GÖĞÜS TRAVMALARI: 132 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ THORACIC TRAUMA: ANALYSIS OF 132 CASES Rasih YAZKAN¹, Berkant ÖZPOLAT² OLGU SUNUMU ÖZET Amaç: Acil

Detaylı

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır.

Travma. Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. Doç. Dr. Onur POLAT Travma Ülkemizde travma nedeniyle ölümlerde trafik kazaları birinci sırada yer alırken; iş kazaları 2. sırada yer almaktadır. 2 Altın Saat Ölümlerin yaklaşık %30 u ilk birkaç saat içinde

Detaylı

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 19-25/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi The Evaluation of Patients with B lunt Thoracic Trauma

Detaylı

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir.

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Primer spontan pnömotoraks

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

TORAKS TRAVMALI HASTAYA GENEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ

TORAKS TRAVMALI HASTAYA GENEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ TORAKS TRAVMALI HASTAYA GENEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ Opr.Dr. Aslı Gül AKGÜL Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Hakkari, Türkiye e-mail: asliakgul@yahoo.com Çoklu travmalar ülkemizde

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Retrospektive analysis of 48 cases with thoracic trauma

Retrospektive analysis of 48 cases with thoracic trauma Anatol J Med Sci 2015;1(1):14-18 DOI: 10.15197/sabad.3.1.04 Original Article Özgün Araştırma Retrospektive analysis of 48 cases with thoracic trauma Multible kaburga fraktürlü 48 hastanın retrospektif

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi. Toraks Travmaları. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi. Toraks Travmaları. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Toraks Travmaları SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK Bakırköy Dr.

Detaylı

Akciğer Grafisi Değerlendirme

Akciğer Grafisi Değerlendirme Akciğer Grafisi Değerlendirme X-ışın tüpü Posteroanterior (PA) akciğer grafisi Lateral (sol yan) akciğer grafisi X-ışın tüpü Sol yan akciğer grafisinde x-ışınları sağ taraftan girip sol taraftan çıkar.

Detaylı

GÖĞÜS TRAVMASI. Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 BİRİNCİL BAKI GİRİŞ BİRİNCİL BAKI GİRİŞ. Mortalitenin önemli nedeni

GÖĞÜS TRAVMASI. Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 BİRİNCİL BAKI GİRİŞ BİRİNCİL BAKI GİRİŞ. Mortalitenin önemli nedeni GİRİŞ GÖĞÜS TRAVMASI Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 Mortalitenin önemli nedeni Ölümlerin çoğu erken tanı ve tedaviyle önlenebilir Künt göğüs travmaların % 10 dan azı ; Penetran olanların

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi

Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 3: 63-68/ Mayıs 22 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi The Retrospective Analysis of Children with Thoracic

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Asendan AORT ANEVRİZMASI

Asendan AORT ANEVRİZMASI Asendan AORT ANEVRİZMASI Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı

Detaylı

Travmatik yelken göğsün rekonstrüksiyon plağı ile cerrahi stabilizasyonu

Travmatik yelken göğsün rekonstrüksiyon plağı ile cerrahi stabilizasyonu Travmatik yelken göğsün rekonstrüksiyon plağı ile cerrahi stabilizasyonu Serdar ŞEN 1, Selda ŞEN 2, Ekrem ŞENTÜRK 1, Engin PABUŞCU 1, Öner ŞAVK 3 1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

Santral Kateter Uygulaması

Santral Kateter Uygulaması Ömer Yavuz, Orhan Yücel Giriş Santral venöz kateterleri (SVK) hastada geniş ve güvenli damar yolu sağlamaktadırlar [1]. Günümüzde yoğun bakım hizmetleri ve majör cerrahi işlemler öncesi yaygın bir şekilde

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

TORAKS TRAVMALARI A YAKLAŞIM (404 olgunun değerlendirilmesi)

TORAKS TRAVMALARI A YAKLAŞIM (404 olgunun değerlendirilmesi) T.C. SAĞLIK BAKA LIĞI DR SĐYAMĐ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHĐSĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ GÖĞÜS CERRAHĐSĐ KLĐ ĐĞĐ Şef : Op. Dr. Ilgaz Doğusoy TORAKS TRAVMALARI A YAKLAŞIM (404 olgunun değerlendirilmesi)

Detaylı

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012

PULMONER GÖRÜNTÜLEME. Radyografi planlanması 01.02.2012 PULMONER GÖRÜNTÜLEME Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Dispneli, göğüs ağrılı yada travmalı hastaları değerlendirmede göğüs görüntülemesi sıkca kullanılmaktadır. 1 2 Radyografi planlanması

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK

PELVİK TRAVMA Öğrenim Hedefleri ANATOMİ VE BİYOMEKANİK PELVİK TRAVMA Doç Dr Seçgin SÖYÜNCÜ AÜTF ACİL TIP AD Öğrenim Hedefleri Pelvik travma neden önemlidir? Pelvik kırık tipleri nelerdir? Pelvik kırıkların komplikasyonları nelerdir? Pelvik kırıklı hastaların

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OMURİLİK YARALANMALARI HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun, travma ya da

Detaylı

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda iltihabi kist

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat

VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU. Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Dr.Serdar Onat VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU Vena Cava Superiorda kan akımının tıkanıklığa uğraması sonucu gelişen klinik tablodur. Acil olarak tanısal değerlendirme ve tedaviyi

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ. Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Dr. Ayşegül Bayır Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. AMAÇ Hastane dışında gelişen kardiyo-pulmoner arrest durumunda TYD ilkelerini bilmek. Recovery (iyileşme) pozisyonunu

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

Travma nedenli kaybedilen hastaların %25 inde ölüm sebebi toraks travmasıdır.

Travma nedenli kaybedilen hastaların %25 inde ölüm sebebi toraks travmasıdır. Toraks Travmaları Dr.Serdar Onat TRAVMA Trakea Akciğerler Bronş Mediastinum Plevra Kotlar Kalp Damarlar Esofagus Diyafragma Travma halen ilk 40 yaşın en sık ölüm nedenidir. Travma nedenli kaybedilen hastaların

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

Toraks Travmaları Dr.Serdar Onat 31.10.2013 1

Toraks Travmaları Dr.Serdar Onat 31.10.2013 1 Toraks Travmaları Dr.Serdar Onat 31.10.2013 1 Trakea Akciğerler Bronş Mediastinum Plevra Kotlar Kalp Damarlar Esofagus Diyafragma TRAVMA Travma halen ilk 40 yaşın en sık ölüm nedenidir. Travma nedenli

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3 DİAFRAGMA HASTALIKLARI ANATOMİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger. Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum)

Slayt 1. Slayt 2. Slayt 3 DİAFRAGMA HASTALIKLARI ANATOMİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger. Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum) Slayt 1 DİAFRAGMA HASTALIKLARI Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger Slayt 2 ANATOMİ Diafragma - Muskuler - Tendinöz (Centrum tendineum) Diafragmatik kruslar - Crus Dextrum - Crus Sinistrum Slayt 3 Slayt 4 Diafragmanın

Detaylı

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından safra yollarımda tümör

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Mediyasten, her iki plevral boşluğun arasında kalan anatomik bütünün adıdır.

Mediyasten, her iki plevral boşluğun arasında kalan anatomik bütünün adıdır. Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI 1 BÖLÜM 1 Mediyasten Anatomisi ve Mediyastenin Kompartmanları BÖLÜM 1 Mediyasten Anatomisi ve Mediyastenin Kompartmanları Miray

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ GÖĞÜS CERRAHİSİNİN ACİLLERİ VE KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE TEKNİKLERİ EMERGENCY SITUATIONS AND BASIC MANIPULATION TECHNIQUES IN THORACIC SURGERY EDİTÖR Serdar Özkan Temmuz 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-22-8

Detaylı

18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi

18/11/2015. PA (posteroanterior) AKCİĞER. Önerilen pozisyonlar. Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Toraks grafileri Çekim teknikleri ve Radyografik Anatomi Prof.Dr. Murat Kocaoğlu Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Önerilen pozisyonlar Temel: Postero-anterior (PA) erekt (ayakta)

Detaylı

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, karaciğer ana

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi)

Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi) Plöropnömonektomi (Ekstraplevral Pnömonektomi) Akif Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı bildirdi. Ekstraplevral Pnömonektomi Sarot, 1940 larda ilk kez tanımladı.

Detaylı

Zamanla yarış Hızlı, seri, sistematik ve doğru müdahale

Zamanla yarış Hızlı, seri, sistematik ve doğru müdahale Temel ilke Zamanla yarış Hızlı, seri, sistematik ve doğru müdahale EĞİTİM 1. Hazırlık 2. Tiraj 3. Birincil bakı (ABC) 4. Resusitasyon 5. ikincil bakı (tepeden tırnağa) 6. Resusitasyon sonrası devamlı takip

Detaylı

PULMONER KONTÜZYON. Doç. Dr. Refik ÜLKÜ

PULMONER KONTÜZYON. Doç. Dr. Refik ÜLKÜ PULMONER KONTÜZYON PULMONER KONTÜZYON VE YELKEN GÖĞÜSG VE YELKEN GÖĞÜSG Doç. Dr. Refik ÜLKÜ Pulmoner Kontüzyon Dışarıdan gelen bir travma ile akciğer dokusunda belirgin laserasyon olduğu u veya olmadığı

Detaylı

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011

AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA. Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 AKCİĞER GRAFİSİ YORUMLAMA Doç. Dr Bülent ERDUR PAÜTF Acil Tıp AD ATOK 2011 Öğrenme Hedefleri PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik değerlendirme Radyografi örnekleri

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda tümör olduğu

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Toraks Travmalarına Acil Yaklaşım Emergency Management of Thoracic Injuries Murat Öncel 1, Güven Sadi Sunam 1, Ayşegül Bayır 2 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Endotrakeal Entübasyon

Endotrakeal Entübasyon Endotrakeal Entübasyon Hazırlayan Doç. Dr. Erkan GÖKSU Yönetiminin amacı Primer amaçlar: bütünlüğünü korumak Oksijenizasyonu sağlamak Ventilasyonu sağlamak Aspirasyonu engellemek Sekonder Resüsitasyon

Detaylı

İlk değerlendirme. Hazırlık. Triyaj 05.01.2011

İlk değerlendirme. Hazırlık. Triyaj 05.01.2011 Uzm.Dr.Haldun Akoğlu İlk değerlendirme Hazırlık Triaj Primer bakı (ABCDE) Resüsitasyon Yapılması gereken girişimler Transfer kararı Sekonder bakı Yapılması gereken girişimler Postresüsitasyon bakımı ve

Detaylı

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir

Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma Hastasında Görsel Tanı: direkt grafi, BT, diğer (makalelerle, olgularla) John Fowler, MD Kent Hastanesi, İzmir Travma hastasında hangi görüntüleme? Hastaya yarar getirecek Hastaya zarar vermeyecek

Detaylı

KÜNT TORAKS TRAVMALARI

KÜNT TORAKS TRAVMALARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kitle Yaralanmalar ve Afet Hekimli i Sempozyumu 9-10 Mart 2000, stanbul, s. 83-91 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Patent Duktus Arteriyozus

Patent Duktus Arteriyozus Patent Duktus Arteriyozus Dr. Mustafa SAÇAR Duktus arteriyozus v Ana pulmoner arter inen aort v Media tabakasında spirel yerleşimli düz kas hücreleri yoğun v İntima tabakası aorta göre kalın v Doğumla

Detaylı

TRAVMA HASTALARI VE YOĞUN BAKIM. Prof. Dr. Başar CANDER

TRAVMA HASTALARI VE YOĞUN BAKIM. Prof. Dr. Başar CANDER TRAVMA HASTALARI VE YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Başar CANDER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ TRAVMA; Akut olarak mekanik,termal,elektrik veya kimyasal enerjiye maruz kalmaktan kaynaklanan yaralanma MULTİPL TRAVMA (POLİTRAVMA);

Detaylı

Kritik Hasta Transportu. Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN

Kritik Hasta Transportu. Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN Kritik Hasta Transportu Yrd.Doç.Dr. Latif DURAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. SAMSUN Kaynaklar Warren J,Fromm RE Jr, et al. Guidelines for the inter and intrahospital transport

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım Post-kardiyak Arrest Sendromu ve Post-resüsitatif Bakım Yrd.Doç.Dr. Yalçın GÖLCÜK Celal Bayar Üniversitesi Acil Tıp AD Manisa Tarihçe 1740 Fransız Bilimler Akademisi (The Paris Academy of Sciences) boğulma

Detaylı

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri

09.02.2015. Oksijen Uygulama Yöntemleri. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Oksijen Uygulama Yöntemleri. Oksijen Uygulama Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 22.Hafta ( 23 27 / 02 / 2015 ) OKSİJEN UYGULAMA YÖNTEMLERİ Slayt No: 34 Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar Solunumu olan hastalarda; nazal kanül, basit yüz

Detaylı

DİSPNE TANIM TANIM TANIM TANIM EPİDEMİYOLOJİ 27.10.2010

DİSPNE TANIM TANIM TANIM TANIM EPİDEMİYOLOJİ 27.10.2010 DİSPNE DR.EVREN EKİNGEN FÜTF ACİL TIP AD. EKİM-2010 Dispne ;fizik muayene belirti ve bulgusudur Hastanın nefes darlığı ve nefes darlığı hissi için kullanılan terimdir Hava açlığı şeklindede tanımlanabilir

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

Başvuru: 10.10.2014 Video-Assisted Thorax Surgery. Kabul: 12.01.2015 Göğüs Cerahisi. Abstract. Thoracoscopy

Başvuru: 10.10.2014 Video-Assisted Thorax Surgery. Kabul: 12.01.2015 Göğüs Cerahisi. Abstract. Thoracoscopy Penetran Göğüs Travma Sonrası Yabancı Cisimlerin Video Yardımlı Toraks Cerrahisi ile Çıkarılması The Removal of Foreign Bodies After Penetrating Thoracic Trauma by Başvuru: 10.10.2014 Video-Assisted Thorax

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Beyin ölümü kararı verilmiş donörlerden (vericilerden) usulüne uygun olarak başka kişiye nakledilmek üzere organların

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

Karın Travmalarına Yaklaşım

Karın Travmalarına Yaklaşım Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Karın travmaları ile karşılaşan sağlık personelini öncelikle ilk müdahale, hasta transferi ve hastanede ilk yapılacak hayati önem taşıyan işlemler hakkında bilgilendirmektedir.

Detaylı