K z lay Binas yard m bekliyor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K z lay Binas yard m bekliyor!"

Transkript

1 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 1 K z lay Binas yard m bekliyor! Ankara'n n en devasa binalar ndan birisi olan K z lay Binas adeta kaderine terk edildi. Bina, Be endik Ma aza flletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi ile süren dava yüzünden hala faaliyete geçemedi [5 de] Ankara Palas ta Zeybek rüzgar Atatürk'ün en çok sevdi i oyun olan Zeybek i modern dans figürleriyle birlefltiren Dansç Gülüm Pekcan k yafeti ve oyunuyla izleyenleri büyüledi [2 de] Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 24 Saat paket Servis GAZ OSMANPAfiA 17 Kas m Cuma 2006 Say : 75 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gaze IQ+M ZAH= Kadir Çöpdemir "Allah tip vermemifl ama, öyle bir çene vermifl ki. IQ da yüksek bende. Soldan yüz elli bas yorum. Yüz altm fla bast m da oluyor beflinci viteste. Dolay s yla o ikisini birlefltirdi im zaman kad nlar eriiiyorlar yaa" [4 de] Bu duyarl l k örnek olsun! Baz istasyonu STEM YORUZ fiehrinizdeki, ilçenizdeki, semtinizdeki sorunlara duyarl oldu unuzu gösterin. Tüm flikayetleriniz ve önerileriniz için B Z ARAYIN!: Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete stihbarat Servisi: Tel: Faks: Çayyolu bilinçli, demokratik sivil topluma örnek çal flmalar na bir yenisini daha ekledi. Çayyolu'nda bulunan Do a Sitesi yönetimi, yan bafllar nda konuflland r lan baz istasyonunun kald r lmas için açt davay kazand. Karar Yarg tay'ca da onan rsa "emsal karar" niteli i tafl yacak. [Haberi 8 de]

2 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 2 2 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma Ankara Palas'ta dans rüzgar Dansç Gülüm Pekcan, Atatürk'ün en çok sevdi i Zeybek i oynad. Zeybe i modern dans figürleriyle birlefltiren Pekcan k yafeti ve oyunuyla büyüledi Rak markalar görücüye ç kt Ankara Rehberi, Murphy s ve Keyif Shop'un bir araya gelerek oluflturdu u Tad m Grubu ilk tad m n Ankara gece hayat n n renkli mekanlar ndan Murphy s Bar'da rak ile yapt. 10 Kas m'da Ulu Önder Atatürk ün an s na, onun en sevdi i içki olarak bilinen rak leblebi ikilisinin ve de iflik rak mezelerinin sunuldu u gecede 34 kifli tad m yapt. Gülüm Pekcan Ankara Noter Odas taraf ndan Cumhuriyet balolar - n n unutulmaz mekan Ankara Palas'ta düzenlenen Cumhuriyet Balosu na kat lan noterler eflleriyle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans ettiler. Balonun ilgi oda ise geceye efli Fatma Türk ile birlikte kat lan Eski Adalet Bakan Hikmet Sami Türk'tü. Atatürk'ün en çok sevdi i müzikler eflli inde dans eden Türk çifti adeta nostalji yaflad lar. Hukuk ve noter camias ndan çok say da davetlinin eflleri ile birlikte kat ld baloda, fl k k yafetleri ile dikkatleri çeken davetliler gece boyunca dans ettiler. Ankara Noter Odas Baflkan Handan Baykam Cumhuriyet kad n olmaktan, Atatürk'e minnetimi herkesten daha fazla ifade etmek istiyorum dedi. Baloya kat lanlar aras nda Türkiye Noterler Birli i Baflkan Hasan Yeni ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Noter Odas Baflkan Handan Baykam ve yönetim kurulu üyeleri, Yarg tay üyeleri, Ankara Cumhuriyet Baflsavc s Hüseyin Boyrazo lu, RTÜK Baflkan Vekili Abdulvahap Darendeli de bulundu. Erhan K l ç Eski Adalet Bakan Hikmet Sami Türk ve efli Fatma Türk balonun ilgi oda yd Murpy's Bar' n sahibi Metin Mörfi Menahen Ankara Rehberi yöneticilerinden Tamer Yüksel. Stantta manken olursa Marmara Tan t m Fuarc l k taraf ndan Alt npark Fuar Merkezi nde 2'ncisi düzenlenen Otel, Havuz, Sauna, Cafe, Bar, Restaurant Donan m ve Malzemeleri Fuar 'na kat lan firmalar, ürünlerini tan tmak için ilginç yöntemler denediler. Bunlardan biri de jimnastik aletleri tan tan bir firmaya aitti. Stantta güzel ve genç mankenleri gören baz vatandafllar spor aletlerini mankenler ile birlikte denediler. Mesnevi Sokak 43/C A.Ayrancı tel: kentyaflam tel: Et ve Bal k Restaurant Sınırsız yerli içki, her akşam fasıl ve size özel bir menü... Bestekar Sokak 22/A Kavakl dere / ANKARA Rez. Tel: Meşhur Sivas Köftesi Mesa Plaza No:37 Çayyolu tel: Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax:

3 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 3 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma 3 Mavi Sakal Sakl kent'te Mavi Sakal Sakl kent'te hayranlar yla bulufltu. Verdikleri say s z konser, kat ld klar ulusal ve uluslararas festival, 1997 senesinde Status Quo grubunun konu u olarak gitti i Londra Wembley Arena da verdi i konserler ve yay mlanan albümleri ile genifl kitlelerce tan nan Mavi Sakal Ankara'da da be eni toplad. Yeni y lda ç kacak olan Son.Ki adl albümünden de parçalar seslendiren Mavi Sakal a Bursal grup Aura ön grup olarak efllik etti. Dersimiz aç k hava reklamc l! Ankara Reklamc lar Derne i (ARD) nin etkinlikleri tüm h z yla devam ediyor. 24 Kas m da yap lacak etkinli in konusu; Alternatif mecradan ana mecraya aç khava reklamc l olacak. Ankara Reklamc lar Derne i'nin Paris Caddesi'ndeki yerinde gerçekleflecek olan etkinlikte; Ströer- Kentvizyon'un Bölge Müdürü Ahmet Dönmez ile Reklam Sat fl Müdürü Kadir Naldöken konuflmac olarak kat larak, aç khava reklamc l konusunda Dernek üyelerini bilgilendirecekler. Toplant 19:30'da bafllayacak. ARD daha önce de, nternet ve internet reklamc l üzerinde bilmediklerimiz konular nda etkinlikler düzenlemiflti. Ataça 'l lar hasret giderdi Ataça Oluflumu nun geleneksel hale getirdi i Mevsimlik Toplant s nda bir araya gelen üyeleri canl müzik eflli inde hem yemek yediler hem de hasret giderdiler. 24 Eylül 2003'te Atatürkçü, ça dafl, demokratik laik Cumhuriyet'in ilkelerini benimseyen, ekonomik, sosyal, kültürel dayan flma ve güç birli i sa lamak üzere oluflturulan Ataça Oluflumu üyeleri Hakimevi'nde düzenlenen yemekli toplant da, sonra canl müzik eflli inde dans ettiler. Genel Baflkan Cafer Ö üto ullar 'n n hofl geldin konuflmas n yapt gecede kat l mc lar tek tek tan t ld. O uz Tuncay Pop Müzik Orkestras ve Solist rem Tuncay, TRT Sanatç s Kabilay Dökmetafl ve Ozan Yusuf Gül ise kat l mc lara müzik ziyafeti sundular. Büyük Kolej'de Ebru fienli i Büyük Kolej geçti imiz günlerde bir sanat organizasyonuna ev sahipli i yapt. Ö rencilere ebru sanat n n gösterildi i flölene ebru sanatç s Murat Elhan da kat ld. Ö renciler kendileri için özel haz rlanan tezgahlarda yeteneklerini kullanarak çeflitli motifler yapt. Ö rencilerin yo un ilgi gösterdi i flenlikte ö retmenler durumdan oldukça memnun kald. Unutulmaya yüz tutmufl Ebru sanat n n yeniden canlanmas için bundan sonra daha fazla ilgi göstereceklerine söz veren ö renciler, ebru sanat n çok e lenceli bulduklar n söylediler. Hergün Saatleri Aras kinci Alkollü çkiniz Bizden Elpaso Bahçelievler 3. Cadde de geçerlidir. Bahçelievler 3. Cadde No:12/A % Saray Ortam nda Yemek % Elpaso Bahçelievler 2. Cadde de geçerlidir. Meyhane Bahçelievler 2. Cadde No:31/B % Bayan Giyim Mesa Plaza AVM Dikmen Keklikp nar Ünlü fl Merkezi 255. Sokak No:7 Tel: MARILYN MONROE RESTAURANT - CAFE - BAR 1982 den Liv e performance Blue Markers Same Way Tunal Hilmi Cad. Büklüm Sok. 54/A Kavakl dere/ankara Tel: & Pazartesi: Grup EGO Salı, Cuma, Cumartesi: Grup Granit Çarşamba,Pazar: Grup stasyon Perşembe: Grup Düflefl SSK İş hanı 3.kat No: Kızılay Tel: Pizza King Art k Türkiye de Paket Servis & Rezervasyon Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak No: 49 Y ld z/ Çankaya - ANKARA Tel: Tel&Fax:

4 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 4 4 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma Röportaj: Erhan K l ç röportaj Türk lokumu Kadir Çöpdemir... Allah tip vermemifl, çene vermifl l Papa son terbiyesizli inden sonra aray p bizzat benden özür diledi. l Sharon Stone, Kadir Çöpdemir ile yat yor kalk yor, Kadir Çöpdemir diye ölüyor bitiyor da biz pas vermiyoruz. l Kuruduk yahu. Nazi zulmune u ram fl kinci Dünya Savafl esiri gibiyim. göre o bir geyikpark bekçisi. Tahminen sekiz Kimilerine numara gözlük, göbekli, muhabbet insan. Göbe ine yönelik bir yorum üzerine, büyük y lan büyük kayan n alt nda olur diyen Zeka güzeli. Oy oy oy! nidalar yla y kan rken gülmekten öldüren kirli kifli. Tayyip Erdo an'a elleriyle patl canl dürüm yedirmifl bir kusursuz... Yazd Türk Lokumu adl kitab n n arka kapa nda usta geyikçi Kadir Çöpdemir bu sözlerle anlat l yor. Muhabbet adam Çöpdemir, gazetecileri k skand racak bir ifle giriflti: Tom Cruise, Kofi Annan, Lopez, Sharon Stone, Madonna, Bush, Fidel Castro, Saddam, Usame Bin Ladin, Putin gibi ünlülerle röportaj yap yor. Gazetecilere ise, Haset etmeyin diyor. Tabii belirtelim, bu muhabbetler sanal. Geçti- imiz hafta kitab n n imza günü için geldi i D&R Tunal 'da yakalad k Kadir Çöpdemir'i. n Kadir Abi, düflünsel bir vukuat daha iflleyerek Türk Lokumu nu yazd n z. Nas l ortaya ç kt? Bu kitap, uzun düflünsel birikimim ve engin feylozofik deneyimim, y llar süren ve beni düflünsel vukuat alt nda tutan sürecin... Böyle uzun saçma bir cümle kurmak istemiyorum. Asl nda zoort diye ç kt. Karakutu'nun sahibi Yasin Y lmaz, benim yazd m röportajlar okumufl. Bir gün karfl ma ç kt, bu röportajlar kitap haline getirsek dedi. Ben de 20 dakika gülünebilecek yerlerden güldüm. Ya bunlardan kitap m olur? Sonra Yasin çay n kahvesini içti gitti. Meczup gibi davran p tabii can m tabii diye u urlad k. Daha sonra röportajlar kitap haline getirdi biliyor musunuz? Bir gün geldi, masan n üzerine koydu. Bak yenisini basmazsan ben bunu bas yorum dedi. Bir bakt m eski röportajlar. Olmaaaz dedim. O zaman yenisini yaz dedi. kna oldum, üç-befl günde bunu yazd m. E lenceli bir kitap oldu. n Kitapta ünlülerle sanal muhabbet yap yorsunuz. Gazeteci olarak k skand k desek yeridir... Bak bir gazeteci olarak sana hedef koyuyorum. Bak kendimi görüyorsun, sosyal muhitimi görüyorsun. Bunlarla düflüp kalk yorum. Sen de genç bir muhabirsin. Hasetten çatlaman laz m. Kimlerle neler yap yorum görsen. n ABD Baflkan Bush, stanbul'a geldi inde elinize bir kavanoz turflu al p görevlilere, Pardon abi, halam turflu basm flt da Bush'a onu verecektim diyen de sizdiniz. Bu ünlülerle gerçek hayatta karfl laflsayd n z, Kadir izme devam eder miydiniz? Böyle konuflmay isterdim, onlar da renkli cevaplar versin. Ne kadar renkli bir hayat olurdu de il mi? Ayn fleyleri sorard m da onlar bunlar söylerler miydi bilmiyorum. Belki bir gün karfl lafl r o zaman sorar z. n Papa 16. Benedikt ile de bir görüflmeniz var. Papa slam dünyas ad na sizden özür diledi mi? Papa ile devaml telefonda görüflürüz. Son terbiyesizli inden sonra aray p bizzat benden özür diledi. Ben biraz uykuluydum. Gecenin bir vakti arad. Abi çok özür dilerim, alkollüydüm dedi. Gel burada özür dile dedim. Gerisini hat rlam - yorum. n Kadir abi bekarl n sultanl - n en çok da siz yafl yorsunuz sanki. Sharon Stone, mahallenizde börekçiyken böreklemedi i kimse kalmam fl. Sonras n sizden dinleyelim? Efendim, kad n hayat n n merkezine beni oturtmufl. Sharon Stone, Kadir Çöpdemir ile yat yor kalk yor. Kadir Çöpdemir diye ölüyor bitiyor da biz pas vermiyoruz. K z arkadafl m z var. Tek eflli bir hayata inand m z için yüz vermiyorum. Sen hergün kimler ar - yor beni bilsen. Hani flizofren adamlar var ya onlar gibi bir bilsen... n Usama Bin Ladin'in derdi neymifl abi? Çakall k, itlik, kopulluk. Zengin bir ailenin ferdisin de il mi? Zengin zengin, k m l k m l ye iç flöhretini. Hayat n yaflasana sen. Bir da da, tafla topra a bulana bulana ne iflin var? n Bu nur nereden do du, bu fl k nereden geliyor diye bir etki yaratamad n zdan yak n - yorsunuz bir röportaj n zda. Ne olacak bu sizin haliniz abi? Valla onu bana ne soruyon abi. Bak geldik buraya. Etraf m zda nur geldi, fl k do du, hayat m de iflti diyen kimse var m? Biz de kendimizi fazla makara gezdiriyoruz. En az ndan insanlarda benle karfl laflt klar nda gülümseyen bir yüz ifadesi oluyor. n Kad nlar espri yapan erkekleri daha m çok seviyor? Yüzde yüz. Allah tip vermemifl ama bebe im, öyle bir çene de vermifl ki. IQ da yüksek bende. Soldan yüz elli bas yorum. Yüz altm fla bast m da oluyor beflinci viteste. Dolay s yla o ikisini birlefltirdi im zaman eriiiyorlar yaa. n Köpe e kald k evde! Bofl odada birbirimize baka baka ömrü geçiriyoruz diyorsunuz. Köpe iniz M s r ile aran z nas l bu aralar? Ellerinizden yalar. M s r art k 12 yafl nda. M s r çiftleflemedi paflam. Tabii bunu sizin sayg n gazetenizin de erli okurlar yla paylaflmak biraz beni üzüyor, ama hayat boyunca bir sevgilisi olamad. Yani böyle gözleri fettan güzelleri peflinden koflturamad. Farkl e ilimleri oldu u için de il. Uygun ortam yaratamad k ona. Gerçi yafllan nca bu s k nt s da kalmad. n Radyo program, TV program, reklam ve dizi filmlerinde oyunculuk... En çok hangisinde kendinizi Lokum Kadir gibi hissettiniz? Kendimi daha çok radyoda lokum gibi hissettim. Sektörün yap tafllar ndan birisi say l r m. Dolay s yla radyo benim çal flma odam, evimdeki mutfak gibi bir fley. n Kadir abi sizi hep kilolu görmeye al fl kt k. Süzülmüflsünüz gibi abi? -mifl gibi mi? Siz lütfen göz doktorunuzu de ifltirin. Bir flu foto rafa bak n bir de bana bak n. Ya gözlüklerinizi de ifltirin ya da doktorunuzu de ifltirin. Vermifl gibi ne demek. Kuruduk yahu. Nazi zulmune u ram fl kinci Dünya Savafl esiri gibiyim. Anl flanl on dört kilo verdim. n Kitab n kapa nda süpermen olarak karfl m zdas n z flimdi de. Türkiye'deki istikrars zl k havas kurutmufl olmas n sizi? stikrars zl k havas n yapanlar utans n. Güzel güzel k m l k m l yaflayal m. Gelecek mutlu günlere koflal m. Kafl nmayal m. Yoksa memleketin kriz m rizini benim gibi süpermen de il, ecdad m süpermen olsa kurtaramay z allah muhafaza. n Ancyra okurlar için söylemek istedi iniz bir fley var m? Bak n efendim. Bir tak m milli vazifeler var. Vergi vereceksin, askere gideceksin, okuyacaks n, memleketin milletin için çal flacaks n. Türk Lokumu'nu alacaks n ki bir yazar kalk nd ras n. Yani bu milli meseleler üzerinde ehemmiyetle dural m. Teflekkür ediyorum.

5 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 5 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma 5 K z lay Binas lk yard m bekliyor! 24 saat yanan lambalar Ankara'n n en devasa binalar ndan birisi olan K z lay Binas adeta kaderine terk edildi. Bina, Be endik Ma aza flletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi ile süren dava yüzünden hala faaliyete geçemedi K z lay n tam göbe inde kaplad alan ve farkl mimarisi ile dikkatleri üzerinde toplayan ve adeta kaderine terk edilen bir bina var Hangi binadan söz etti imizi anlam fls n zd r; K z lay Binas Bina, yüklenici firmayla yaflanan ihtilaf nedeniyle y llard r ifllevsiz bir flekilde hiçbir ifllem yap lmadan bekliyor. Yap-ifllet-devret modeli ile Be endik Ma- azas flletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi taraf ndan 20 ay içerisinde inflaat tamamlanmas öngörülen K z lay Binas, ekonomik kriz patlak verince zaman nda tamamlanamad. K z lay, yükümlülü ünü yerine getirmeyen yüklenici firmayla mahkemelik olunca inflaat durdu. Dava süreci k z fl yor ki taraf n karfl l kl açt davalar ile bafllayan sürece, fl Bankas da, Be endik Ma azalar flletmeleri'ne vermifl oldu u kredileri garanti alt na almak için kat ld. Hem K z lay Derne- i nin hem fl Bankas n n açt davalarla u raflmak zorunda kalan Be endik Ma azalar flletmeleri dava sürecinin devam etti ini ileri sürerek konu ile ilgili bilgi vermezken, K z lay Derne i Hukuk Müflaviri Haluk Pekflen, var olan süreçte aç lm fl davalar n pek ço unun K z lay lehine sonuçland n söyledi. Pekflen, Be endik Ma azalar flletmeleri nin istemiyle ertelenen kararlara iliflkin sürelerin tamamlanmas ndan sonra K z lay' n önünde bir engel kalmayaca n savundu. Bina çürüyor Dava süreci taraflar n bafl n a r - t rken, K z lay binas oldu u yerde çürüyerek olaylardan nasibini al yor. Türkiye K z lay Derne i taraf ndan verilen bilgilere göre; K z lay binas n n d fl cephesinde hiçbir problem yok, ancak kullan lmamas nedeniyle bina eskiyor. Binan n kaba inflaat bitmifl ve elektrik tesisat, yürüyen merdiven gibi iç fonksiyon özellikleri tamamlanm fl olmas na ra men mahkeme kararlar nedeniyle bina faaliyete geçemiyor. Her y l 7 milyon dolar zarar Anlaflma uyar nca, bina; bittikten sonra, belli bir süre Be endik Ma azas flletmeleri taraf ndan kira verilmeden, daha sonra da yaklafl k dolar ayl k kira ödenerek kullan lacakt. Binan n zaman nda yap lmamas nedeniyle K z lay Derne- i'nin y ll k 7 milyon dolar kayb oldu- u belirtiliyor. Ifl klar kapat n! Çayyolu'nda cadde üzerindeki ayd nlatma direklerinde ar za meydana gelince lambalar gündüz de yan yor Hükümet elektri e zam yapmaya haz rlan yor, ancak Baflkent'in en lüks semtlerinden biri olan Çayyolu'nda gece-gündüz 24 saat yanan lambalar kamu harcamalar n n nereye gitti ini kan tl yor. Ar za meydana geldi i için iki haftad r gündüz de yanan lambalara hiçbir yetkilinin müdahale etmemesi vatandafllar n tepkisine neden oluyor. Yetkililer ilgilenmiyor Çayyolu Ankaral lar Caddesi, Güzelkent Sitesi'nin bulundu u bölgedeki lambalar gündüz de yan yor. Son iki haftad r yetkilileri arad klar n ancak bir sonuç alamad klar n belirten mahalle sakinleri, Lambalar n sisteminde büyük ihtimal ar za oldu. Hükümet elektri e zam yapmaya haz rlan yor. Ancak burada güpegündüz yanan lambalar, devletin kasas na dolay s yla bizim cebimize büyük zarar veriyor. Bütün yetkilileri arad k ancak hiç kimse ilgilenmedi diye konufltular. Erhan K l ç H fz s hha Sa l k Müzesi oluyor Dr. Refik Saydam H fz s hha Merkezi Sa l k Müzesi ne dönüfltürülecek. Merkez yetkilileri, H fz s hha n n S hhiye deki binalar n n fiziki olarak sa lam olmas na karfl n bugün ihtiyac karfl lamad n, o nedenle merkezin daha ifllevsel, Avrupa standartlar nda ve amaca uygun modern binalara tafl naca n belirtiyorlar. Yetkililer, yap m tarihi oldukça eski olmas nedeniyle tarihi eser kabul edilen mevcut binan n da Sa l k Müzesi olarak kullan laca n belirtiyor. Halen kullan lan merkezde bir müzeyi dolduracak kadar çok eski t bbi cihaz bulunuyor. Proje gerçekleflirse, Dr. Refik Saydam H fz s hha Merkezi, Türkiye nin ilk sa l k müzesi olacak.

6 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 6 6 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma Çayyolu duyarl l n ispatlad Baz istasyonuna VETO! Çayyolu'nda, Do a Sitesi'nin yan bafl na yap lan baz istasyonunun kald r lmas için Do a Sitesi Yönetimi taraf ndan aç lan dava kazan ld. Türkiye de bilinen ilklerden olan dava sonucu, Yarg tay da onan rsa, "emsal karar" niteli i tafl yacak. Çayyolu sakinleri büyük bir sab rs zl kla sonucu bekliyor. Haber: Emine fiahin haber Düzenli yerleflimi, sakin ve temiz sokaklar ile Ankara'n n önemli yerleflim bölgelerinden birisi olan Çayyolu'nda semt sakinleri evlerinin yan bafl na konuflland r lan baz istasyonlar ndan rahats z. Elektromanyetik kirlilikten korunmak ve bu konuda bilinç oluflturmak amac ile Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derne i'ni kuran Çayyolu sakinleri, kendileri için önemli olan bir davan n sonuçlanmas n bekliyor. Dava emsal karar niteli i tafl yabilir Çayyolu'nda, 2004 y l nda, Do a Sitesi Yönetimi taraf ndan sitelerinin yan bafl na konuflland r - lan baz istasyonunun kald r lmas yla ilgili aç lan dava kazan ld. fiu an Yarg tay aflamas nda olan ve Türkiye'de bilinen ilklerden olan bu dava, onanmas halinde "emsal karar" niteli i tafl yacak. Tüm Türkiye'de elektromanyetik kirlilikten korunabilmek ad na önemli bir ad m at lacak. fiu an sadece Çayyolu'nda 70'e yak n baz istasyonu var ve bunlar n bir k sm ev, okul ve ifl yerlerine çok yak n. Baz istasyonlar n n insan sa l na verebilece i zararlar ise uzmanlar taraf ndan sürekli olarak vurgulan yor. Do a Sitesi Yönetimi'nin açt dava, olumlu sonuçlanmas halinde, tehlikeli görülen di er baz istasyonlar n n kald - r lmas n da kolaylaflt rm fl olacak. Çevremizde baz istasyonu istemiyoruz Elektromanyetik kirlilikten rahats zl k duyan Do a Sitesi sakinleri, sitelerinin yak n na konuflland r lm fl olan kule baz istasyonunu, Çevremizde baz istasyonu istemiyoruz yazan bir pankart ve Türk bayra ile protesto ediyor. Bir senedir pankart ve bayra kule baz istasyonunun yan nda as l tutan site sakinlerine çevre sitelerden de büyük destek var. Daha organize biçimde seslerini duyurmak isteyen semt sakinleri haklar n daha iyi savunabilmek için ÇEKOD'u (Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derne i) kurdu. ÇEKOD davay yak ndan takip ediyor. "Baz istasyonu sa l k aç s ndan tehlikeli" Bir GSM flirketinin Çayyolu Do- a Sitesi'nin hemen yan bafl na konuflland rd baz istasyonunun tehlikeli oldu una dair bilir kifli raporu; Hukukçu, Haritac ve (Gazi Üniversitesi Non- yonizan Radyasyondan Korunma) GNRK Merkezinin Fizikçi ve Biyofizikçi akademisyenleri taraf ndan haz rlanarak mahkemeye sunuldu. Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilerek kule baz istasyonunun kald r lmas na iliflkin verilen karar n 27 sayfal k raporunda dikkat çekici aç klamalar var. Özellikle çocuklarla ilgili ifadelere dikkat!: "Baz istasyonlar n n yayd RF dalgalar n n dalga boyu nedeniyle çocuklar n daha fazla RF enerji so- urmas ve RF enerjiye çocuklar n yaflamlar boyunca yetiflkinlerden daha uzun süreli maruz kalacak olmalar, bu teknolojiye karfl çocuklar m z n sa l aç s ndan daha temkinli ve flüpheci yaklaflmam z zorunlu k lmaktad r." Baz istasyonlar ndan günde 24 saat radyasyona maruz kal nd ve baz istasyonlar - n n yerleflim yerlerine uzak ve yüksek yerlerde kurulmas gerekti i söylenen raporda daval n n baz istasyonunun çevreye bir zarar vermedi ine yönelik ispatta bulunmas gerekti i vurgulan yor YTL: dostlar al flveriflte görsün Bilir kifli raporu Baz istasyonlar n n yayd RF radyasyonunun insan sa l aç s ndan; u ultulu ve puslu duyma, kulak ç nlamas hissi, sinir sisteminin yap - s n n de iflmesi, beyinde DNA hasar, ba fl kl k sisteminde bozukluk, lenf kanseri, sperm say s nda azalma, kromozomal bozulmalar, kan bas nc nda art fl, uyku bozukluklar, dikkat eksikli i, bitkinlik ve bafl a r s gibi pek çok probleme davetiye ç - kartt belirtiliyor tarihli Çevre Yasas 'n n konu ile ilgili baz maddelerinin 2006'da de ifltirildi ini söyleyen ÇEKOD Baflkan Ramazan Öngöre; Ancyra Gazetesi'ne konu ile ilgili çarp c aç klamalar yapt. Öngöre flöyle konufltu: As l önemli olan konu; elektromanyetik kirlili i sadece büyük flirketlerin yaratabilece- i gerçe i ve gözle görülemeyen bu durumun tespiti için de ölçüm yap lmas gere idir. Ancak, ölçtürme bireyler için oldukça masrafl. nsanlar n bugünkü sa l kadar genetik yap s n da etkileyebilecek olan elektromanyetik alan kirlili inin YTL gibi komik bir para ile cezaland r lmas, durumun önemsenmedi ini ya da çeflitli nedenlerle göz ard edildi ini göstermektedir. Cirosu trilyonlar olan flirketler karfl s nda idari yapt r m 1000 YTL olarak belirlemek dostlar al flveriflte görsün demektir YTL'lik para cezas n n Yasa'daki en üst tutar olan YTL'ye ç kar lmas gerekti ini söyleyen Öngöre; bireyin korunmas - na yönelik yasal düzenlemelerle beraber bireyin kolayca ulafl p sonuç alaca bir idari yap ve teknik donan m sa lanmas n n flart oldu unu vurgulad.

7 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 7 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma 7 BUNLARI n Deniz kirlili inin küresel s nman n ana nedeni oldu unu n Timsahlar n geriye do ru hareket edemedi ini n Akreplerin 1 sene boyunca aç ve susuz yaflayabildi ini n Bir gözde yaklafl k 200 kirpik oldu unu n 10 Graml k bir sümüklü böce in 1 Kilograml k yükü çekebildi ini n Her 25 kifliden birinin ast m hastas oldu unu B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r SAYILI KANUN KAPSAMINDA ELEKTRON K T CARET VE MESAFEL SATIfiLARA KISA B R BAKIfi S ay n okurlar m z; küresel çapta biliflim sektöründe yaflanan geliflmelerin bir yans mas olarak, ülkemizde de bilgi teknolojilerinde h zl bir ilerleme yaflanmas ve özellikle genifl bantl internet erifliminde sa lanan yayg nlaflmaya paralel olarak, Türkiye geneline internet üzerinden sat fl yapan elektronik ticaret flirketlerinin gerek say gerekse ifllem hacmi aç s ndan önemli büyüklüklere ulaflt görülmektedir. Mesafeli sözleflmelerin en önemli özelli i kuflkusuz tüketicilerin ürünü ve sat c y bizzat görmeksizin sat n almalar, dolay s yla ürün hakk nda sahip olduklar bilgilerin, sat c taraf ndan ilgili ürüne dair yap lan tan t mla s n rl olmas d r. Bu tarz bir sat fl fleklinin, tüketiciler aç s ndan ayr bir risk unsuru bar nd rd aç kt r. Bu bak m ndan bugünkü yaz m zda mesafeli sözleflmelere iliflkin tüketiciler taraf ndan bilinmesinde yarar gördü ümüz bir tak m bilgiler sunmaya çal flaca z. Bu çerçevede tüketiciler taraf ndan merak edildi ini düflündü ümüz baz sorular ve bu sorulara yönelik cevaplara yer vermekte yarar görüyoruz. n Mesafeli Sözleflme kavram ile ne ifade edilmektedir? 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un 9/A Maddesinde mesafeli sözleflmeler; yaz l, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya di er iletiflim araçlar kullan larak ve tüketicilerle karfl karfl ya gelinmeksizin yap lan ve mal n veya hizmetin tüketiciye an nda veya sonradan teslimi veya ifas kararlaflt r lan sözleflmelerdir fleklinde tan mlanmaktad r. Dolay s yla her ne kadar yaz m z bafll nda elektronik ticareti ön plana ç karm fl olsak da; mesafeli sözleflme, elektronik ticaret kavram n aflan bir tan md r. Örne in televizyonda özel tan t c reklamlar yay mlanarak, telefon arac l yla yap lan sat fllar da mesafeli sözleflmelere yönelik güncel bir örnektir. Ancak son dönemlerde h zla yay lan ve çeflitli internet siteleri arac l yla, sanal ortamda aç k art rma yoluyla yap - lan sat fllar bu kapsama girmemektedir n Bu tarz sözleflmeler ne gibi esaslara tabidir? Bir mesafeli sözleflmenin kurulabilmesi için, öncelikle sat c veya sa lay c n n isim unvan ve eriflim bilgileri, sat fla konu mal veya hizmetin temel özellikleri, fiyat, ödeme tarih ve flekilleri, teslimat ve tüketicinin sahip oldu u cayma hakk baflta olmak üzere, ayr nt lar Bakanl kça belirlenen hususlarda tüketiciye yönelik bir bilgilendirme yap lmas ve bu bilgilerin tüketici taraf ndan teyidi gerekir. Elektronik ortamda yap lan bilgilendirmelerde teyit ifllemi de ayn yolla yap l r. Sözleflmeler yaz l olarak yap lmal ve bir örne i tüketiciye teslim edilmelidir. Tüketicinin mal sat fl na yönelik sözleflmelerde mal n teslimi, hizmet ifas na yönelik sözleflmelerde ise sözleflmenin imzalanmas ndan itibaren 7 gün içerisinde, gerekçe göstermeksizin ve hukuki veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakk bulunmaktad r. Cayma hakk n n kullan lmas na iliflkin masraflar sat c veya sa lay c ya ait olup, tüketici taraf ndan ödemifl olan bedelin 10 gün içerisinde iadesi zorunludur. n Mesafeli olarak ürün sat n almak istiyorum, nelere dikkat etmeliyim? Mesafeli olarak sat fl yapan flirketlerle ilgili güven ve güvenlik olmak üzere iki önemli unsura özellikle dikkat etmek gerekir. Güvenle kastedilen, öncelikle siparifllerin eksiksiz ve zaman nda teslim edilip edilmedi i, teslimat sonras yaflanabilecek sorunlarda firman n tüketici ma duriyetini gidermekte gösterdi i özen ve cayma hakk n n kullan lmas durumunda ödenmifl olan bedelin iadesi ve teslim edilen ürünün geri al nmas nda herhangi bir güçlük yaflan p yaflanmad ile ilgilidir. Firmalara iliflkin bu bilgiler, internet üzerinde yer alan ve tüketici flikâyetlerini konu edinen pek çok sitede rahatl kla bulunabilir. Bir di er önemli unsur olan güvenlik ise; firman n tüketicilerden alm fl oldu u kredi kart bilgileri baflta olmak üzere, çeflitli kiflisel bilgileri muhafaza etmekte oldu u sistemlerin, d fl müdahalelere karfl yeterince yüksek bir koruma düzeyi sa lay p sa lamad ile ilgilidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse telefon ve benzeri yollarla mesafeli sat fl yapan flirketlerin sahip olduklar güvenlik sertifikalar n n, ürün sat n alacak tüketiciler taraf ndan mutlaka sorgulanmas gerekir. Örne in firman n 128 bit SSL güvenlik sertifikas na sahip olup olmad, bu konuda fikir verebilir. Bilgi güvenli i konusunda yeterlili ini kan tlam fl firmalardan al fl-verifl yapmak, sonradan önemli ma duriyetlerle karfl laflmamak aç s ndan yararl olacakt r. Haftaya görüflmek üzere, hoflçakal n SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 8 8 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma Bozk r n Gülleri, denizsiz Ankara ya Uluslararas Yelken ödülü kazand rd Azmin zaferi Haber: Emine fiahin A ustos ay nda kurulan ve ekim ay nda Turgutreis'te yap lan 1. Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas na kat larak genel klasman nda dördüncü olan Ankara Yelken Kulübü bayanlar tak m hem baflkentte hem de spor dünyas nda sevinç yaratt. n Zeycan Aygün Erkek arkadafllar m n tek söyledi i; tamam uzun boylusun ama sen bu kiloda yelkeni nas l kald racaks n. Ne iflin var senin yelkenle? Rüzgar seni uçurur. fl yerinde de arkadafllar m yelken yapt - ma inand - ram yordum. Di er flehirlerdeki arkadafllar m da Ankara'da nas l bu sporu yapt - m soruyorlard. Bu sonuçta bir su sporu belki denizimiz yok ama bizim de gölümüz var diyoruz. n Melis Ulafl Ben zaten dal fl, motosiklet gibi u rafllarla ilgilendi im için çok tepki görmedim. Bu k z zaten delidir diye düflündüler herhalde. Ama bu ifli erkekler olmadan yapt m z görünce onlar da gururlanmaya bafllad lar. Ankara Yelken Kulübü ne (AYK) üye olduktan çok k sa bir süre sonra kat ld klar Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas 'nda üçüncülü ü Hollandal ekip ile paylaflan ama eflitlik halinde uygulamaya koyulan kurallar gere i dördüncü olarak derecelendirilen AYK bayanlar tak m de iflik yafl gruplar na ve farkl mesleklere sahip 7 kad ndan olufluyor. Onlar bir araya getiren ise yelken sporuna duyduklar aflk derecesinde ilgi. Bozk r n gülleri olarak an lan AYK bayanlar tak m, denizi olmayan Ankara'da bir su sporu olan yelkeni baflar ile yap yor. Ani bir kararla, Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas 'nda yar flabilmek için bir tak m oluflturan AYK üyesi 7 kad n; kupaya çok k sa bir süre kalm fl olmas na ra men büyük özverilerle haz rland klar yar flmada Ankara'ya anlaml bir gurur yaflatt. Yafllar 18 ile 48 aras nda de iflen AYK Bayanlar Tak - m 'ndan Melis Ulafl; bozk rdan ç km fl bu tak m n sadece Ankara için de il tüm Türkiye için pek çok fley ifade etti ini söylüyor ve ekliyor: Ço unlu u çok k sa bir sürede yelken ile hafl r neflir olmufl ve 9 gün gibi k sa bir sürelik çal flma ile tak m olmay baflarm fl y ll k çok deneyimli yelkencilerle k ran k rana yar flm fl bir tak m var burada Befl günde dört kupa Bodrum'a kupa almaya gitmediklerini söyleyen bayanlar tak m - Ankara Yelken Kulübü Bayanlar Tak m n Nesrin Özaslan (43) Eczac n Nil Bahad rl (28) Veteriner Hekim n Melis Ulafl (28) Finansç n Zeycan Aygün (32) Memur n Engin Mocan (48) Halkla liflkiler n Ayflegül Erdem (18) Tasar mc n Leda Kazanc yan (48) Tekstil Tasar mc s haber n Nil Bahad rl Yelken Kulübünün içinde do dum diyebilirim. Üniversitede yelkene ara verdim ama sonra Ankara Yelken Kulübü sayesinde birbirimizle tan fl p yat yar fl na gittik. Al flmaya çal - fl yorum dedi imde Ne al flmas sen zaten bu iflin içinde do dun. Sen, o iflin adam s n diyorlar.

9 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 9 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma 9 Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas yar flmac lar n n belirledi i ilk hedef, yar fl esnas nda kendilerine ve teknenin aksamlar na zarar vermemeye çal flmak olmufl. Antrenmanlar n n son gününe denk gelen Bodrum Marina Yacht Club Famous Cup'a antrenmana destek olur düflüncesi ile kat lmaya karar veren tak m buradan da iyi bir dereceyle; IRC 2 s n - f nda ikincilik ile ayr lm fl. Bu kupa, tak m n Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas na daha motivasyonlu bafllamas n sa lam fl. Ana yelken'de görev yapan ve taktik konusunda tak ma öncülük eden Nil Bahad rl o anki duygular - n flöyle ifade ediyor: Bu kadar çabuk bir baflar beklemiyorduk çünkü çok yeni bir tak md k. Baz fleylerden çok emin olam yorduk. Famous Cup'ta yar fl performans m z da görünce biz bu ifli yapaca z ve en az ndan bir kupa alaca z dedik Befl gün boyunca süren ve 17 tak - m n kat ld uluslararas yar flmada dört kupa alan ve genel klasmanda dördüncü olan Ankaral tak m, tekne, ulafl m ve konaklamaya kadar her türlü masraf kendi imkanlar ile karfl lam fl. Yabanc lar n sürekli olarak sponsorunuz kim diye sordu u bayanlar tak m n n, Kendi imkanlar m z ile kat ld k. Sponsorumuz yok. Biz art k bu ifle bafl koyduk fleklindeki yan t ise flaflk nl k yarat yor. Yelken bir yaflam biçimi Çal flmalar n Gölbafl 'nda yapan bayanlar tak m, yar fla kat lmaya karar verdikten sonra Yeni Zelandal antrenör Michael Scouse ile anlafl p 3 hafta boyunca haftan n son üç günü iflyerlerinden izin alarak Bodrum'a antrenmana gitmifl. Arkadafllar n Ankara'da yelken yapt na inand rmakta zorluk çekti ini söyleyen Zeycan Aygün, madalyalar n da izin al rken zorland iflyerine götürdü ünü belirtiyor. Yelken sporu için büyük fedakarl klarda bulunan bayanlar tak m için yelken; hem fiziksel hem de zihinsel olarak insan n s n rlar n zorlayan, tak m ruhunu ateflleyen, uyumu artt ran, h zl düflünüp hemen karar vermenizi sa layan ve hayat n herhangi bir alan nda kullan labilir yetiler kazand ran bir spor. Nil Bahad rl Yelken sizin için ne ifade ediyor? sorumuza flu karfl l veriyor: Yar flta, rüzgar n, ak nt n n durumuna göre karar vermeniz gerekiyor. Belirli fleyleri de iflen koflullara göre uyguluyorsunuz. Sürekli de iflen bir ortam var ve bu durum; siz fark etmeden bir yaflam biçimine dönüflüyor Çok ciddi sponsorluklar alt nda çal - flan ve uzun y llard r bu sporu yapan tak mlar n yar fl teknelerine karfl gezi s - n f bir tekne ile Donkiflot misali savaflan 7 kad n Bozk r n Gülleri tan mlamas n sonuna kadar hak ediyor. Bundan sonras için ihtiyaç duyulan tek fley baflar ya ortak olacak sponsorlar.

10 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma moda&trend CONVERSE STORE Kendini Genç Hissedenlere Converse markas n n en çok sevilen ma azalar ndan Atakule Converse Store'a, bir kardefl ma aza da Optimum Al flverifl Merkezi'nde aç ld. Birbirinden güzel çeflit çeflit converselerden hala bir tane edinmediyseniz Optimum Converse Store'un genifl ayakkab yelpazesinden mutlaka yararlanmal s n z. 16 numaradan 46 numaraya kadar her aya a uygun bir converse bulabilece iniz ma azada ayr ca ayakkab n za uygun çanta ve eflofmanlar ile de iflik kombinasyonlar yapabilir, bu k fl için ideal olan mont çeflitleri ile de sportif fl kl n z tamamlayabilirsiniz.converse Store'da fl kl n za fl kl k katmak için yararlanabilece iniz di er ürünler ise s rt çantas ndan penyeye, trekking pantolonundan cüzdana kadar çeflitlilik gösteriyor. Atakule Converse Store'un kalite anlay fl Optimum Converse Store'da da kendisini gösteriyor.bu ma azalarda Converse d fl nda, ürünlerinden yararlanabilece iniz di er markalar ise Columbia ve DIADORA. Yüksek kalitesi ve uygun fiyat aral klar ile bilinen bu iki markay özellikle kendini genç hisseden sportmen erkekler ve bak m na düflkün kad nlar tercih ediyor. Gore- tex teknolojisi kullan lan ürünler erkeklerin favorisi. Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin ma azas olan Converse Store'a mutlaka u ray n.

11 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 11 Haz rlayan: Fehmi BAfiUSTA Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma11 S ms cak bir k fl için AKSA fiöm NE ankara n n markalar AKSA fiöm NE modern tasar mlar, her tarza hitap edebilecek çeflitleri ve ekonomik özellikleri sayesinde evlerimize bu k fl imzas n atacak Kim istemez ki evinin bir köflesinde yanan s ms cak bir flömine. So uk k fl günlerinde içimizi s tan ve ayn zamanda bulundu umuz mekana romantik bir hava katan flömineler art k çok daha kullan fll.fiömine denilince akla ilk gelen markalardan AKSA fiöm NE 1996 y l ndan bu yana bu ifli büyük bir ustal k ve kalite anlay fl ile yap yor. Evinizde kire, pisli e bulanmadan, dumandan bo ulmadan s cac k bir flömine karfl s nda dinlenmek ve so uk k fl günlerinizi tatl bir keyfe dönüfltürmek art k hayal de il. AKSA fiömine Modern tasar mlar, her tarzda, her zevke hitap edebilecek çeflitleri ile evlerimize bu k fl imzas n atacak. AKSA fiöm NE ile s ms cak olacak evlerimiz. Daha az odun daha fazla s Dünyaca tan nan ve 26 ülkede temsil edilen FER- LUX'ün iç ocaklarda Türkiye ana distribütörü olan firma, kapal hazneli flömineleri ile dikkat çekiyor. fiömineyi alternatif bir s tma arac olarak gören AKSA fiöm NE a rl kla kapal, özel vitro seramik caml iç döküm ocaklar kullan yor. thal iç haznelerinde 5 y l garanti veren firma ISO 9002, NF ve TÜV belgelerine sahip. En önemlisi ise kullanaca n z kapal hazne sayesinde 5 misli daha az odun tüketirken 6 misli daha fazla s n yorsunuz. Bu özellik kapal hazneli flöminelerin avantajlar ndan yaln zca bir tanesi. Kapal hazneye sahip flömineler sayesinde zehirli gazlardan etkilenmezken ortaya ç kan enerjiden daha verimli biçimde yararlan yorsunuz. fiömine'de FERLUX Teknolojisi AKSA fiöm NE'nin sahibi Engin Derya K l ç neden ithal flömine sorumuza; Her eritilen demirin dökümü döküm say lmaz. Bu oldukça hassas bir ifltir. Temsil etti imiz FER- LUX firmas döküm teknolojisini son noktaya getirmifltir. Kullan lan demirin kalitesinden kal p kumuna ve dökümün kademeli so utulma aflamalar na uzanan üretim hassasiyeti ile hazneler Neden Kapal Hazne? n Yanma için gerekli hava emiflini siz kontrol edersiniz n Oda içinden emilen havan n %85'i s t larak tekrar geri döner. Sonuç olarak siz, aç k flöminenin aksine enerjinin %85'inden yararlanm fl olursunuz n Yanma s ras nda oluflan zehirli gazlar ve duman, hazne gövdesinin özel malzemesi ve dizayn sayesinde daha yüksek s ve daha azzehirli baca gaz oluflturur. n K v lc m, is, duman hazne önündeki özel vitro seramik cam sayesinde size zarar veremez n Kapal hazne flöminenizde 5 misli az odun tüketin, 6 misli fazla s n n. n Kapal hazne size ürün garantisi verir. üretilmektedir diyerek cevap veriyor. FERLUX, flöminelerde önden hava girifl teknolojisi ile ikili yanma özellli ini birlefltiriyor. Sadece, FERLUX'te bulunan bu özellik sayesinde daha fazla s elde ederken daha az çevre kirlili i olufluyor. fiöminenize en uygun aksesuar AKSA fiömine'den AKSA fiöm NE'de flömineniz için gerekli olan aksesuarlar da edinebiliyorsunuz. Mafla tak m, siperlik, döküm zgara, körük ve odunluk flöminenizin kullan m n kolaylaflt r rken di er yandan da görsel olarak flöminenize zenginlik katacak. Çayyolu Köyü girifli Özkan flhan 116/D Ümitköy/Çayyolu Tel: (0312)

12 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma restaurant fiafl rtan lezzetler dünyas : Pasta, çikolata, tatl ve flekerleme çeflitleri ile büyülü bir dünyan n kap s n açan Palais'te mutlulu u tad n yeniden keflfedin Hayat n z n 43 y l n pastanecilik yaparak geçireceksiniz. Büyük bir aflkla yapt n z mesle inizi çocuklar n z n da devam ettirmesini umut edeceksiniz. Çünkü sizin keflfetti iniz flafl rtan lezzetler in kuflaktan kufla a paylafl lmas n istiyorsunuz. Bütün bu hayallerin ard ndan 43 y ll k meslek hayat n zda size gurur veren nedir biliyor musunuz? ki y l önce açt n z pastanenin bafl nda hem çocuklar n z var hem de Baflkent'e bir marka arma an etmiflsiniz. Bu markan n ad, el eme ini teknoloji ile birlefltiren Palais Pastanesi. Palais'in kurucusu Hüseyin Güner, aflkla yapt mesle ini flimdi sa lam ellere, çocuklar Gürbüz ve Gökay Güner kardefllere devretmifl. 43 y l n a rl n omuzlar nda tafl man n büyük bir sorumluluk gerektirdi i bilinciyle hareket eden bu iki kardefl, Baba Güner'den devrald klar lezzetler dünyas na yenilerini de ekleyerek Baflkentlilerin damak zevkine uygun genifl bir ürün yelpazesi haz rlam fllar. Yafl ve kuru pasta, tatl ve kek çeflitlerinin yan s ra birçok çikolata ve flekerlemeyle sizleri bekliyor. Bütün bu lezzetler en güzel kelimelerle anlat lmak istenilse de Palais'in flafl rtan lezzetleri ni dama n zla buluflturman z tavsiye ederiz. Palais'e girdi imizde genç iflletmeci Gökay Güner'in gülümseyen yüzü karfl lad bizi. Burada kendinizi mutsuz hissetmeniz mümkün de il. Çünkü birbirinden lezzetli pasta, kek, tatl ve çikolatalar mekan n büyülü ortam yla birleflmifl. Güner'e flinizi seviyor musunuz? diye sordu umuzda duygular n, Ailemizle birlikte kendi iflimizi yapt m z için çok mutluyuz sözleriyle dile getiriyor. Palais Pastanesi'nin mutfaklar nda üretilen bütün ürünler günlük. Üstelik pastanenin kendi imalathanesinde g da mühendislerinin kontrolünde yap l yor. Her gün 07:00-00:00 saatleri aras nda aç k olan Palais, Ankara'n n her yerine paket servis yap yor. Palais'in flimdiki hedefi ise bir filo kurmak. Hedef kitlesini Damak zevkine güvenen herkes olarak tan mlayan Palais te, ürünlerin fiyatlar ise piyasan n oldukça alt nda. Kaliteli hizmet ve temizlik anlay fl n kendine ilke edinen Palais, nitelikli ve güler yüzlü personeliyle sizi flafl rtan lezzetler dünyas na davet ediyor. Mutlu olmak için bu muhteflem lezzetlerden tatmak yeterli! Palais Pastanesi Biflkek Caddesi (8. Cadde) No: 2, Emek Tel:

13 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 13 burçlar FATURA LI Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma13 cihan mail-yorum Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak KOÇ: (21 Mart- 19 Nisan) kiflinin Ad, anne ad ve nüfusta yaz l do um tarihi bilgilerini iletmeleri yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. Bu hafta önünüze ç kan f rsatlar iyi de erlendirmek için elinizden her fleyi yapmaya haz r olun. Yaln z olan Yaylara müjde; sizi mutlulu a götürecek derin bir iliflkiye bafllama dönemi. Bu dönem bel ve boyun bölgenize dikkat edin. BO A: (20 Nisan- 20 May s) Bo alar bu hafta ifl alan nda çal flkan tutumlar yla dikkat çekiyor. Maddi konularda ara dönemlerde yaflayaca n z s k nt lar k sa zamanda düzelecek. Ama bu hafta gereksiz harcamalardan uzak durun. kili iliflkilerde k r c tav rlar n zla karfl n zdaki insan üzüyorsunuz, tavr n z de ifltirmenizde yarar var. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) Bu dönem yapt n z ifllerden memnun kalmayacaks n z. Baz fleylerin de iflmesini istiyorsan z sab rl olun. Karamsarl ktan kurtulup zorluklar n ötesine gelmeye bakmal s n z. Bu hafta yar m kalan planlar n z tamamlamak için iyi bir zaman. fllerinizle ilgili birçok zorluklarla karfl laflabilirsiniz, ancak duygusal paylafl mlar n zda oldukça flansl bir haftadas n z. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Sakin ve rahat yaflayaca n z bu hafta da gereksiz tart flmalardan uzak durun. Bu hafta sonu size flans getirecek. Sürpriz kifli ve olaylarla karfl laflaca n z bu dönemde, so uk alg nl n za dikkat edin. fl hayat n zda verimli bir hafta sizi bekliyor. Bu da maddi ve manevi rahatlaman za sebep olacak. ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) fllerinizde gösterece iniz istikrar sizi baflar ya tafl maya devam etti i bu dönemde, yaflayabilece iniz zorluklara karfl yard m ve deste e ihtiyac n z olabilir. Bu deste i kendinize en yak n hissetti iniz kifliden alacaks n z. Bu günlerde aflk hayat n zda bir süre sab rl olun. Art k olanlar b rak p olacaklara bakarak karar verin. Say : 75 Tarih: 17 Kas m 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Halkla liflkiler Temsilcisi: Meral TUNÇAY Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER Da t m: Ulkar Da t m Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) fllerinizde gerçekleflemeyen beklentilerin yaratt düfl k r kl biraz sizi s k nt ya sokabilir. Ama hafta ortas nda gelecek olumlu haberler gerginli inizi alacak. Bu rahatlamayla beraber ifllerinizde verimli art fl hafta sonunuzu iyi geçirmenize yard mc olacak. Özel hayat n zdaki monotonluktan kurtulman z için geçmiflle bo uflmay b rak n. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) Stresli geçirdi iniz dönemler yerini bu hafta rahatl a b rakacak. Bu rahatlama sizi ve sizin için endiflelenen insanlar huzur verecek. fllerinizde yaflayaca n z problemler sizi korkutmas n. Kendinize olan güvenle ve ak lc bir yol seçerek zekân zla problemleri çözeceksiniz. Aflk araman za gerek yok, o sizi bulacakt r. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Akreplerin bu hafta iflleriyle ilgili baz de ifliklikler gündeme gelebilir. Karar aflamas nda seçim yapmak sizi zorlayabilir, seçenekleri iyi de erlendirin. Do ru karar vermek için destek almaktan kaç nmay n. Özel hayat n zda yaln z kald n z yolundaki düflünceleriniz hafta sonuna do ru karfl laflaca n z sürprizlerle son bulacak. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) Bu hafta iflyerinizde oluflacak gerginliklerden sakin kalman zda yarar var. Hafta içi stresin sebep oldu u bafl a r lar n n geçmesi için uyku düzeninize önem verin. Aflk hayat n zda hofl sürprizler sizi bekliyor. Yak n bir arkadafl n z n size ihtiyac olabilir, destek olman zda yarar var. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) fllerinizle ilgili giriflimleriniz baflar yla sonlanacak. Bu sayede alt nda ezildi inizi hissetti iniz s k nt lardan ve endiflelerden kurtulaca z bir dönemdesiniz. Art k kendinize ve sevdiklerinize zaman ay rman zda yarar var. Hafta sonu kat laca n z bir davette ikili iliflkilerle ilgili sürpriz bir geliflme olabilir. Keyfini iyi ç kartman z öneririm. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) fllerinizde ç kan aksiliklere karfl sab rl olursan z, zorluklar kolayl kla atlatabilirsiniz. Bu hafta içten ve canl duygular n z partnerlerinizle yak nlaflman z sa layacak. Pozitif davran fllar n zla dostlar n z n ilgi oda olaca n z davetler hafta yorgunlu unuzu atman za yard mc olacak. Eklem a r lar na dikkat edin. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) fl ve ev ortam n zda dalg nl n zla dikkat çekiyorsunuz. Bu hafta giriflimde bulundu unuz ifllerle ilgili pratik zekân z ve yarat c l n z sayesinde iyi bir sonuç alabilirsiniz. Baflar bu hafta sizin için kaç n lmaz olacak. Hafta sonuna do ru yeni kiflilerle tan flarak güzel diyaloglar içine gireceksiniz. Strese ba l bafl a r lar na dikkat edin.

14 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma Röportaj: Emine fiahin Sulu boya ile at lan imza Bu tekni in ak c l cezbediyor kültürsanat Bir atölye odam var ama evin her yerine tafl yabiliyorum malzemelerimi. Hiç rahats z olmuyorlar. Sadece resim yaparken, art k evde oldu um için mutfakla da ilgileniyorum ara ara. Ocakta yemek unutup, yakabiliyorum.bazen ondan flikayet ediyorlar. Yapt resimler kadar fleffaf, ak c, duru bir insan ressam Nilgün Tan. Suluboya resim tekni inin ak - c l na ve saydaml na gönül veren ressam ayn zamanda bir mimar. Sanatç ile sanat geçmiflini ve Ankara'y konufltuk. n Ressam Nilgün Tan' n çocuklu undan bafllayal m. Sanatç yönünüzü besleyen unsurlar aileden mi geliyor? Ailede sanatla u raflan yok ama babam n eli çok iyiydi. Karakalem çal fl rd. Benim ilkokuldaki resimlerimde bir kaç defa bana yard mc oldu. Zannettim ki sürekli yard mc olacak. Art k kendin yapacaks n dedi. Ortaokulda ilgim sulu boyaya yöneldi. Resim ö retmenim smail Alt - nok tu. O sürekli resimlerimi sergilere al r, tavsiyelerde bulunurdu. Ama o zaman kimse bana sen yeteneklisin resim alan na yönel demedi. Zaten ben o zamanlar mimar olaca m diyordum. smi çok hofluma giderdi çocuklu umda. Bofl zamanlar mda radyo dinlerken resim yapard m. Mimarl k e itimi ald m dönemde ben asl nda Güzel Sanatlar da kazand m. Çok ikilemde kalm flt m. n Neden Güzel Sanatlar tercih etmediniz peki? Ailem Ankara'dayd. Güzel Sanatlar okusayd m stanbul'a gidecektim. Di er yandan mimar olmay gerçekten istiyordum ve biliyorsunuz resimden para kazan lmaz derler ya kimse de teflvik etmedi beni. n Sizi hep suluboya çal flmalar n z ile biliyoruz. Suluboya ile aran zda bir gönül ba var adeta. Suluboya tekni ini di er tekniklerden ay ran ve farkl k lan fley nedir sizin için? Zaman nda de iflik tekniklerde denemelerim oldu. Art k suluboya yap yorum. Hele de gerçek suluboyay ö renince çok sevdim. Bir de baflka teknik denersem sanki elim gerileyecekmifl gibi, suluboyaya ihanet edecekmiflim gibi geliyor. Bana hep soruyorlar ne zaman ya l boyaya geçeceksin? diye. Sanki suluboyan n bir üst aflamas ya l boyaym fl gibi. Halbuki öyle de il. Çok fliirsel buluyorum suluboyay. n Sizde de fliirsel, duru bir yaklafl m var. Suluboyaya olan sevginiz, bu tekni e yükledi iniz anlam ile kiflili inizin bulufltu u ortak noktalardan kaynaklan yor olabilir mi? Suluboyan n fleffaf olmas, ak c olmas beni cezbediyor. Dedi iniz gibi, kiflili ime yak n buluyorumdur belki de... n Ünlü suluboya ressamlar ndan Nüzhet slimyeli ile çal flma flans n z olmufl... Suluboyan n gerçekte nas l yap ld n slimyeli'den gördüm, ö rendim. Tesadüfen bir arkadafl m n bahsi ile buldum kendisini. Gittim tan flt m. Benim ifl yerime çok yak nd atölyesi. Ö lenleri her gün okul gibi oraya gidip çal fl yordum. Bu sekiz ay boyunca devam etti. Akflamlar da eve ödev al yordum. Onun ikazlar ile çok fley ö rendim. Sürekli flöyle yap böyle yap da demezdi. Bir konu verirdi sonra isterse her seferinde de il ama, bak p h mm güzel derdi. Kendisi resim yaparken fiimdi sen iflini b rak buraya gel deyip neler yapt n, nas l yapt n anlat rd. nresimde teknik ne kadar var? Teknik aç dan e itim almam fl ama yetene i olan birisi iyi resim yapamaz m? Yetene i olan birisi resim yapabilir elbette ama renkleri nas l kullanaca n z biliyorsan z, fl, gölgeyi hissedebiliyorsan z Kendi kendine de ö renilebilir. Hissetmekle ilgili diye düflünüyorum. Onun d fl nda teknik bilgi elbette ki önemli. n Ankara'da sanata ilgiyi nas l de erlendiriyorsunuz? Büyük flehirlerde gözlem yapma flans n z oldu. Ankara nerede duruyor? Ankara'da sanatseverler gerçekten çok ilgili. Galerilerimiz de güzel. Ankara'da sanata de er veren kifli gerçekten ilgisini belli ediyor. stanbul'da sergiler çok yöresel kal yor. Büyük ressamlar bile. Tabi bunun nedeni ulafl m. Burada eserlerinizi belki sat n alm yorlar ama ilgi ile izliyorlar. n Siz resimle bu kadar yo- un ilgilenirken ailenizin yaklafl m nas l oluyor? Eflim bana çok destek veriyor. Çocuklar n resme ilgisi var ama pek f rsatlar yok. Alt ayd r daha yo un çal fl yorum emeklilikle beraber. Resim yapm yorsun daha fazla yap diyorlard. Bir atölye odam var ama evin her yerine tafl yabiliyorum malzemelerimi. Hiç rahats z olmuyorlar. Sadece resim yaparken, art k evde oldu um için mutfakla da ilgileniyorum ara ara. Ocakta yemek unutup,yakabiliyorum.bazen ondan flikayet ediyorlar.

15 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 15 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma15 Türk-Alman dostlar bu festivalde buluflacak Alman Kültür Merkezi taraf ndan bu y l ilki düzenlenecek olan Türk-Alman Sanat Festivali; film gösterimi, foto raf sergisi, panel ve söylefliler ile dopdolu geçecek. 1-3 Aral k tarihleri aras nda Alman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivalde Fatih Ak n, Thomas Arslan, Buket Alakufl, Neco Çelik ve Ayfle Polat gibi Almanya da ün kazanm fl rejisörlerin filmleri gösterilecek. Ayr ca film uzmanlar Georg Seesslen (Almanya), Nejat Ulusay (Ankara) ve Neco Çelik (Berlin) "Ulusötesi Sinemas bafll kl panel'de konuflacaklar. Dilek Zaptç o lu bir okuma yaparak seyircilerle söyleflecek. Berlin de yaflayan sanatç Asl Sungu da video çal flmalar ve yeni foto raflarla bir sergi sunacak. Festivale giriflleri ücretsiz olacak. Bütün tatlar kalitesiyle bir telefon kadar size yak n... Ankara n n her yerine servis spanyol gitar kuarteti Terpsicore Bilkent te İspanya n n ünlü gitar dörtlüsü Cuarteto Terpsicore 21 Kas m Sal akflam Bilkent Konser Salonu nda bir konser gerçeklefltirecek. spanya Büyükelçili i iflbirli inde gerçeklefltirilen konser ücretsiz izlenebilir. zleyicilerin konser öncesi Bilkent Konser Salonu Giflesi nden yer numaras temin etmeleri gerekiyor. Konserin bafllama saati ise 20:00 Bilkent Konser Salonu Giflesi: (312) MEB'de konserler dizisi Müzik duayeni Erkan O ur ve. Hakk Demircio lu 21 Kas m Sal akflam 20:30 'da Ankara MEB fiura salonunda olacak. Etnik ve yerel motifleri modern bir tarza dönüfltüren ikiliyi kaç rmay n. 25 Kas m tarihinde ise Zuhal Olcay ve Bülent Ortaçgil Baflucu fiark lar 2 albümünün devam eden konserler dizisi için Ankara'da olacak. MEB fiura salonunda gerçekleflecek konser 20:30'da bafllayacak. Türk halk müzi inin sevilen sesi Yavuz Bingöl 9 Aral k Cumartesi günü saat: 21.00'de Ankara MEB flura salonunda konser vermek üzere Ankara'ya geliyor. Ankara'da daha önce pek çok kez konser veren sanatç n n y ld z Sar Gelin flark s ile parlam flt.gifle Organizasyon'un öncülük etti i konsere yine yo un bir ilgi olmas bekleniyor. Alt nc hissinizin sizi götürdü ü yer... ARCADIUM - ÇAYYOLU Tel: Sergiler tam gaz... Kas m ay sanatseverler için oldukça dolu geçecek. Aral k ay n n ilk haftas na kadar gidilebilecek sergilerden baz lar n flunlar: Ankara BEYAZ sanat Galerisi 21 Kas m tarihine kadar sürecek bir karma sergiye ev sahipli i yap yor. Trabzon Karma Resim Sergisi'nde Veysel Acar, Yüksel Baydar, O. Zeki Demirkale, Kenan Demir, Gamze Duman, M. Hikmet Malkoç, fiakir fieyiho lu ve fiuayip fieyiho lu'nun resimlerini görebilirsiniz. Arda Sanat Galerisi'nde insan figürünü de iflik biçimlerde çal flmalar na yans tan Kadir Has Üniversitesi Ö retim Üyesi Oktay An lanmert'in çal flmalar 10 Aral k'a kadar görülebilir. Doku Sanat Galerisi'nde ise stanbul resimleri ile dikkat çeken Erol Deran' n çal flmalar 4 Aral k'a kadar yer alacak. Ankara'da tiyatro keyfi Devlet Tiyatrolar sezona birbirinden güzel oyunlar ile bafllad. Kas m ay sonuna kadar izlenebilecek oyunlardan baz lar flöyle: n Küçük Tiyatro: Eyvah Yine Kar flt (15-26 Kas m tarihleri aras nda) n Büyük Tiyatro: Modigliani (17 ve 19 Kas m) n Alt nda Tiyatrosu: Son Kufllar (17-26 Kas m tarihleri aras nda) n Oda Tiyatrosu: ki Kiflilik H rgür (15-18 Kas m tarihleri aras nda) n Akün Sahnesi: Hayat Yaflamak (15-18; Kas m tarihleri aras nda) n fiinasi Sahnesi: Kendime K yamam (15-19 Kas m tarihleri aras nda) Lárte sanatsal ürünler Mesa Plaza No:19 Çayyolu/ANKARA Tel: VETER NER KL N PANS YON lko Sit Cad. No: 19 Çayyolu/ANKARA Tel:(312) Fax: (312) Günefllenenler, Oktay An lanmert Emek 8. Cad. (Biflkek) No:2 Emek / ANKARA ALO PAKET Mesnevi Dünya mutfa n n Sok 9/A Reflit Galip No: 44/8 Tel: eflsiz Çankaya lezzetleri G.O.P. Ankara/ Türkiye Ankyra Gsm:

16 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 16 CONVERSE STORE Kendini Genç Hissedenlere ATAKULE ALIfiVER fi MERKEZ 2. KAT NO: TEL: (0312) optimum al fl-verifl merkezi Kat:1 NO: 12 TEL: (0312)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı