K z lay Binas yard m bekliyor!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K z lay Binas yard m bekliyor!"

Transkript

1 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 1 K z lay Binas yard m bekliyor! Ankara'n n en devasa binalar ndan birisi olan K z lay Binas adeta kaderine terk edildi. Bina, Be endik Ma aza flletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi ile süren dava yüzünden hala faaliyete geçemedi [5 de] Ankara Palas ta Zeybek rüzgar Atatürk'ün en çok sevdi i oyun olan Zeybek i modern dans figürleriyle birlefltiren Dansç Gülüm Pekcan k yafeti ve oyunuyla izleyenleri büyüledi [2 de] Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 24 Saat paket Servis GAZ OSMANPAfiA 17 Kas m Cuma 2006 Say : 75 Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gaze IQ+M ZAH= Kadir Çöpdemir "Allah tip vermemifl ama, öyle bir çene vermifl ki. IQ da yüksek bende. Soldan yüz elli bas yorum. Yüz altm fla bast m da oluyor beflinci viteste. Dolay s yla o ikisini birlefltirdi im zaman kad nlar eriiiyorlar yaa" [4 de] Bu duyarl l k örnek olsun! Baz istasyonu STEM YORUZ fiehrinizdeki, ilçenizdeki, semtinizdeki sorunlara duyarl oldu unuzu gösterin. Tüm flikayetleriniz ve önerileriniz için B Z ARAYIN!: Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z Ba ms z Haftal k Ücretsiz Gazete stihbarat Servisi: Tel: Faks: Çayyolu bilinçli, demokratik sivil topluma örnek çal flmalar na bir yenisini daha ekledi. Çayyolu'nda bulunan Do a Sitesi yönetimi, yan bafllar nda konuflland r lan baz istasyonunun kald r lmas için açt davay kazand. Karar Yarg tay'ca da onan rsa "emsal karar" niteli i tafl yacak. [Haberi 8 de]

2 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 2 2 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma Ankara Palas'ta dans rüzgar Dansç Gülüm Pekcan, Atatürk'ün en çok sevdi i Zeybek i oynad. Zeybe i modern dans figürleriyle birlefltiren Pekcan k yafeti ve oyunuyla büyüledi Rak markalar görücüye ç kt Ankara Rehberi, Murphy s ve Keyif Shop'un bir araya gelerek oluflturdu u Tad m Grubu ilk tad m n Ankara gece hayat n n renkli mekanlar ndan Murphy s Bar'da rak ile yapt. 10 Kas m'da Ulu Önder Atatürk ün an s na, onun en sevdi i içki olarak bilinen rak leblebi ikilisinin ve de iflik rak mezelerinin sunuldu u gecede 34 kifli tad m yapt. Gülüm Pekcan Ankara Noter Odas taraf ndan Cumhuriyet balolar - n n unutulmaz mekan Ankara Palas'ta düzenlenen Cumhuriyet Balosu na kat lan noterler eflleriyle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans ettiler. Balonun ilgi oda ise geceye efli Fatma Türk ile birlikte kat lan Eski Adalet Bakan Hikmet Sami Türk'tü. Atatürk'ün en çok sevdi i müzikler eflli inde dans eden Türk çifti adeta nostalji yaflad lar. Hukuk ve noter camias ndan çok say da davetlinin eflleri ile birlikte kat ld baloda, fl k k yafetleri ile dikkatleri çeken davetliler gece boyunca dans ettiler. Ankara Noter Odas Baflkan Handan Baykam Cumhuriyet kad n olmaktan, Atatürk'e minnetimi herkesten daha fazla ifade etmek istiyorum dedi. Baloya kat lanlar aras nda Türkiye Noterler Birli i Baflkan Hasan Yeni ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Noter Odas Baflkan Handan Baykam ve yönetim kurulu üyeleri, Yarg tay üyeleri, Ankara Cumhuriyet Baflsavc s Hüseyin Boyrazo lu, RTÜK Baflkan Vekili Abdulvahap Darendeli de bulundu. Erhan K l ç Eski Adalet Bakan Hikmet Sami Türk ve efli Fatma Türk balonun ilgi oda yd Murpy's Bar' n sahibi Metin Mörfi Menahen Ankara Rehberi yöneticilerinden Tamer Yüksel. Stantta manken olursa Marmara Tan t m Fuarc l k taraf ndan Alt npark Fuar Merkezi nde 2'ncisi düzenlenen Otel, Havuz, Sauna, Cafe, Bar, Restaurant Donan m ve Malzemeleri Fuar 'na kat lan firmalar, ürünlerini tan tmak için ilginç yöntemler denediler. Bunlardan biri de jimnastik aletleri tan tan bir firmaya aitti. Stantta güzel ve genç mankenleri gören baz vatandafllar spor aletlerini mankenler ile birlikte denediler. Mesnevi Sokak 43/C A.Ayrancı tel: kentyaflam tel: Et ve Bal k Restaurant Sınırsız yerli içki, her akşam fasıl ve size özel bir menü... Bestekar Sokak 22/A Kavakl dere / ANKARA Rez. Tel: Meşhur Sivas Köftesi Mesa Plaza No:37 Çayyolu tel: Meksika Mutfa n n unutulmaz lezzetleri Günefl Sok No: 4/8 Kavakl dere Çankaya/Ankara Tel: Fax:

3 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 3 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma 3 Mavi Sakal Sakl kent'te Mavi Sakal Sakl kent'te hayranlar yla bulufltu. Verdikleri say s z konser, kat ld klar ulusal ve uluslararas festival, 1997 senesinde Status Quo grubunun konu u olarak gitti i Londra Wembley Arena da verdi i konserler ve yay mlanan albümleri ile genifl kitlelerce tan nan Mavi Sakal Ankara'da da be eni toplad. Yeni y lda ç kacak olan Son.Ki adl albümünden de parçalar seslendiren Mavi Sakal a Bursal grup Aura ön grup olarak efllik etti. Dersimiz aç k hava reklamc l! Ankara Reklamc lar Derne i (ARD) nin etkinlikleri tüm h z yla devam ediyor. 24 Kas m da yap lacak etkinli in konusu; Alternatif mecradan ana mecraya aç khava reklamc l olacak. Ankara Reklamc lar Derne i'nin Paris Caddesi'ndeki yerinde gerçekleflecek olan etkinlikte; Ströer- Kentvizyon'un Bölge Müdürü Ahmet Dönmez ile Reklam Sat fl Müdürü Kadir Naldöken konuflmac olarak kat larak, aç khava reklamc l konusunda Dernek üyelerini bilgilendirecekler. Toplant 19:30'da bafllayacak. ARD daha önce de, nternet ve internet reklamc l üzerinde bilmediklerimiz konular nda etkinlikler düzenlemiflti. Ataça 'l lar hasret giderdi Ataça Oluflumu nun geleneksel hale getirdi i Mevsimlik Toplant s nda bir araya gelen üyeleri canl müzik eflli inde hem yemek yediler hem de hasret giderdiler. 24 Eylül 2003'te Atatürkçü, ça dafl, demokratik laik Cumhuriyet'in ilkelerini benimseyen, ekonomik, sosyal, kültürel dayan flma ve güç birli i sa lamak üzere oluflturulan Ataça Oluflumu üyeleri Hakimevi'nde düzenlenen yemekli toplant da, sonra canl müzik eflli inde dans ettiler. Genel Baflkan Cafer Ö üto ullar 'n n hofl geldin konuflmas n yapt gecede kat l mc lar tek tek tan t ld. O uz Tuncay Pop Müzik Orkestras ve Solist rem Tuncay, TRT Sanatç s Kabilay Dökmetafl ve Ozan Yusuf Gül ise kat l mc lara müzik ziyafeti sundular. Büyük Kolej'de Ebru fienli i Büyük Kolej geçti imiz günlerde bir sanat organizasyonuna ev sahipli i yapt. Ö rencilere ebru sanat n n gösterildi i flölene ebru sanatç s Murat Elhan da kat ld. Ö renciler kendileri için özel haz rlanan tezgahlarda yeteneklerini kullanarak çeflitli motifler yapt. Ö rencilerin yo un ilgi gösterdi i flenlikte ö retmenler durumdan oldukça memnun kald. Unutulmaya yüz tutmufl Ebru sanat n n yeniden canlanmas için bundan sonra daha fazla ilgi göstereceklerine söz veren ö renciler, ebru sanat n çok e lenceli bulduklar n söylediler. Hergün Saatleri Aras kinci Alkollü çkiniz Bizden Elpaso Bahçelievler 3. Cadde de geçerlidir. Bahçelievler 3. Cadde No:12/A % Saray Ortam nda Yemek % Elpaso Bahçelievler 2. Cadde de geçerlidir. Meyhane Bahçelievler 2. Cadde No:31/B % Bayan Giyim Mesa Plaza AVM Dikmen Keklikp nar Ünlü fl Merkezi 255. Sokak No:7 Tel: MARILYN MONROE RESTAURANT - CAFE - BAR 1982 den Liv e performance Blue Markers Same Way Tunal Hilmi Cad. Büklüm Sok. 54/A Kavakl dere/ankara Tel: & Pazartesi: Grup EGO Salı, Cuma, Cumartesi: Grup Granit Çarşamba,Pazar: Grup stasyon Perşembe: Grup Düflefl SSK İş hanı 3.kat No: Kızılay Tel: Pizza King Art k Türkiye de Paket Servis & Rezervasyon Hilal Mahallesi 4. Cadde 56. Sokak No: 49 Y ld z/ Çankaya - ANKARA Tel: Tel&Fax:

4 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 4 4 Ancyra 6 Ekim 2006 Cuma Röportaj: Erhan K l ç röportaj Türk lokumu Kadir Çöpdemir... Allah tip vermemifl, çene vermifl l Papa son terbiyesizli inden sonra aray p bizzat benden özür diledi. l Sharon Stone, Kadir Çöpdemir ile yat yor kalk yor, Kadir Çöpdemir diye ölüyor bitiyor da biz pas vermiyoruz. l Kuruduk yahu. Nazi zulmune u ram fl kinci Dünya Savafl esiri gibiyim. göre o bir geyikpark bekçisi. Tahminen sekiz Kimilerine numara gözlük, göbekli, muhabbet insan. Göbe ine yönelik bir yorum üzerine, büyük y lan büyük kayan n alt nda olur diyen Zeka güzeli. Oy oy oy! nidalar yla y kan rken gülmekten öldüren kirli kifli. Tayyip Erdo an'a elleriyle patl canl dürüm yedirmifl bir kusursuz... Yazd Türk Lokumu adl kitab n n arka kapa nda usta geyikçi Kadir Çöpdemir bu sözlerle anlat l yor. Muhabbet adam Çöpdemir, gazetecileri k skand racak bir ifle giriflti: Tom Cruise, Kofi Annan, Lopez, Sharon Stone, Madonna, Bush, Fidel Castro, Saddam, Usame Bin Ladin, Putin gibi ünlülerle röportaj yap yor. Gazetecilere ise, Haset etmeyin diyor. Tabii belirtelim, bu muhabbetler sanal. Geçti- imiz hafta kitab n n imza günü için geldi i D&R Tunal 'da yakalad k Kadir Çöpdemir'i. n Kadir Abi, düflünsel bir vukuat daha iflleyerek Türk Lokumu nu yazd n z. Nas l ortaya ç kt? Bu kitap, uzun düflünsel birikimim ve engin feylozofik deneyimim, y llar süren ve beni düflünsel vukuat alt nda tutan sürecin... Böyle uzun saçma bir cümle kurmak istemiyorum. Asl nda zoort diye ç kt. Karakutu'nun sahibi Yasin Y lmaz, benim yazd m röportajlar okumufl. Bir gün karfl ma ç kt, bu röportajlar kitap haline getirsek dedi. Ben de 20 dakika gülünebilecek yerlerden güldüm. Ya bunlardan kitap m olur? Sonra Yasin çay n kahvesini içti gitti. Meczup gibi davran p tabii can m tabii diye u urlad k. Daha sonra röportajlar kitap haline getirdi biliyor musunuz? Bir gün geldi, masan n üzerine koydu. Bak yenisini basmazsan ben bunu bas yorum dedi. Bir bakt m eski röportajlar. Olmaaaz dedim. O zaman yenisini yaz dedi. kna oldum, üç-befl günde bunu yazd m. E lenceli bir kitap oldu. n Kitapta ünlülerle sanal muhabbet yap yorsunuz. Gazeteci olarak k skand k desek yeridir... Bak bir gazeteci olarak sana hedef koyuyorum. Bak kendimi görüyorsun, sosyal muhitimi görüyorsun. Bunlarla düflüp kalk yorum. Sen de genç bir muhabirsin. Hasetten çatlaman laz m. Kimlerle neler yap yorum görsen. n ABD Baflkan Bush, stanbul'a geldi inde elinize bir kavanoz turflu al p görevlilere, Pardon abi, halam turflu basm flt da Bush'a onu verecektim diyen de sizdiniz. Bu ünlülerle gerçek hayatta karfl laflsayd n z, Kadir izme devam eder miydiniz? Böyle konuflmay isterdim, onlar da renkli cevaplar versin. Ne kadar renkli bir hayat olurdu de il mi? Ayn fleyleri sorard m da onlar bunlar söylerler miydi bilmiyorum. Belki bir gün karfl lafl r o zaman sorar z. n Papa 16. Benedikt ile de bir görüflmeniz var. Papa slam dünyas ad na sizden özür diledi mi? Papa ile devaml telefonda görüflürüz. Son terbiyesizli inden sonra aray p bizzat benden özür diledi. Ben biraz uykuluydum. Gecenin bir vakti arad. Abi çok özür dilerim, alkollüydüm dedi. Gel burada özür dile dedim. Gerisini hat rlam - yorum. n Kadir abi bekarl n sultanl - n en çok da siz yafl yorsunuz sanki. Sharon Stone, mahallenizde börekçiyken böreklemedi i kimse kalmam fl. Sonras n sizden dinleyelim? Efendim, kad n hayat n n merkezine beni oturtmufl. Sharon Stone, Kadir Çöpdemir ile yat yor kalk yor. Kadir Çöpdemir diye ölüyor bitiyor da biz pas vermiyoruz. K z arkadafl m z var. Tek eflli bir hayata inand m z için yüz vermiyorum. Sen hergün kimler ar - yor beni bilsen. Hani flizofren adamlar var ya onlar gibi bir bilsen... n Usama Bin Ladin'in derdi neymifl abi? Çakall k, itlik, kopulluk. Zengin bir ailenin ferdisin de il mi? Zengin zengin, k m l k m l ye iç flöhretini. Hayat n yaflasana sen. Bir da da, tafla topra a bulana bulana ne iflin var? n Bu nur nereden do du, bu fl k nereden geliyor diye bir etki yaratamad n zdan yak n - yorsunuz bir röportaj n zda. Ne olacak bu sizin haliniz abi? Valla onu bana ne soruyon abi. Bak geldik buraya. Etraf m zda nur geldi, fl k do du, hayat m de iflti diyen kimse var m? Biz de kendimizi fazla makara gezdiriyoruz. En az ndan insanlarda benle karfl laflt klar nda gülümseyen bir yüz ifadesi oluyor. n Kad nlar espri yapan erkekleri daha m çok seviyor? Yüzde yüz. Allah tip vermemifl ama bebe im, öyle bir çene de vermifl ki. IQ da yüksek bende. Soldan yüz elli bas yorum. Yüz altm fla bast m da oluyor beflinci viteste. Dolay s yla o ikisini birlefltirdi im zaman eriiiyorlar yaa. n Köpe e kald k evde! Bofl odada birbirimize baka baka ömrü geçiriyoruz diyorsunuz. Köpe iniz M s r ile aran z nas l bu aralar? Ellerinizden yalar. M s r art k 12 yafl nda. M s r çiftleflemedi paflam. Tabii bunu sizin sayg n gazetenizin de erli okurlar yla paylaflmak biraz beni üzüyor, ama hayat boyunca bir sevgilisi olamad. Yani böyle gözleri fettan güzelleri peflinden koflturamad. Farkl e ilimleri oldu u için de il. Uygun ortam yaratamad k ona. Gerçi yafllan nca bu s k nt s da kalmad. n Radyo program, TV program, reklam ve dizi filmlerinde oyunculuk... En çok hangisinde kendinizi Lokum Kadir gibi hissettiniz? Kendimi daha çok radyoda lokum gibi hissettim. Sektörün yap tafllar ndan birisi say l r m. Dolay s yla radyo benim çal flma odam, evimdeki mutfak gibi bir fley. n Kadir abi sizi hep kilolu görmeye al fl kt k. Süzülmüflsünüz gibi abi? -mifl gibi mi? Siz lütfen göz doktorunuzu de ifltirin. Bir flu foto rafa bak n bir de bana bak n. Ya gözlüklerinizi de ifltirin ya da doktorunuzu de ifltirin. Vermifl gibi ne demek. Kuruduk yahu. Nazi zulmune u ram fl kinci Dünya Savafl esiri gibiyim. Anl flanl on dört kilo verdim. n Kitab n kapa nda süpermen olarak karfl m zdas n z flimdi de. Türkiye'deki istikrars zl k havas kurutmufl olmas n sizi? stikrars zl k havas n yapanlar utans n. Güzel güzel k m l k m l yaflayal m. Gelecek mutlu günlere koflal m. Kafl nmayal m. Yoksa memleketin kriz m rizini benim gibi süpermen de il, ecdad m süpermen olsa kurtaramay z allah muhafaza. n Ancyra okurlar için söylemek istedi iniz bir fley var m? Bak n efendim. Bir tak m milli vazifeler var. Vergi vereceksin, askere gideceksin, okuyacaks n, memleketin milletin için çal flacaks n. Türk Lokumu'nu alacaks n ki bir yazar kalk nd ras n. Yani bu milli meseleler üzerinde ehemmiyetle dural m. Teflekkür ediyorum.

5 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 5 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma 5 K z lay Binas lk yard m bekliyor! 24 saat yanan lambalar Ankara'n n en devasa binalar ndan birisi olan K z lay Binas adeta kaderine terk edildi. Bina, Be endik Ma aza flletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi ile süren dava yüzünden hala faaliyete geçemedi K z lay n tam göbe inde kaplad alan ve farkl mimarisi ile dikkatleri üzerinde toplayan ve adeta kaderine terk edilen bir bina var Hangi binadan söz etti imizi anlam fls n zd r; K z lay Binas Bina, yüklenici firmayla yaflanan ihtilaf nedeniyle y llard r ifllevsiz bir flekilde hiçbir ifllem yap lmadan bekliyor. Yap-ifllet-devret modeli ile Be endik Ma- azas flletmeleri Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi taraf ndan 20 ay içerisinde inflaat tamamlanmas öngörülen K z lay Binas, ekonomik kriz patlak verince zaman nda tamamlanamad. K z lay, yükümlülü ünü yerine getirmeyen yüklenici firmayla mahkemelik olunca inflaat durdu. Dava süreci k z fl yor ki taraf n karfl l kl açt davalar ile bafllayan sürece, fl Bankas da, Be endik Ma azalar flletmeleri'ne vermifl oldu u kredileri garanti alt na almak için kat ld. Hem K z lay Derne- i nin hem fl Bankas n n açt davalarla u raflmak zorunda kalan Be endik Ma azalar flletmeleri dava sürecinin devam etti ini ileri sürerek konu ile ilgili bilgi vermezken, K z lay Derne i Hukuk Müflaviri Haluk Pekflen, var olan süreçte aç lm fl davalar n pek ço unun K z lay lehine sonuçland n söyledi. Pekflen, Be endik Ma azalar flletmeleri nin istemiyle ertelenen kararlara iliflkin sürelerin tamamlanmas ndan sonra K z lay' n önünde bir engel kalmayaca n savundu. Bina çürüyor Dava süreci taraflar n bafl n a r - t rken, K z lay binas oldu u yerde çürüyerek olaylardan nasibini al yor. Türkiye K z lay Derne i taraf ndan verilen bilgilere göre; K z lay binas n n d fl cephesinde hiçbir problem yok, ancak kullan lmamas nedeniyle bina eskiyor. Binan n kaba inflaat bitmifl ve elektrik tesisat, yürüyen merdiven gibi iç fonksiyon özellikleri tamamlanm fl olmas na ra men mahkeme kararlar nedeniyle bina faaliyete geçemiyor. Her y l 7 milyon dolar zarar Anlaflma uyar nca, bina; bittikten sonra, belli bir süre Be endik Ma azas flletmeleri taraf ndan kira verilmeden, daha sonra da yaklafl k dolar ayl k kira ödenerek kullan lacakt. Binan n zaman nda yap lmamas nedeniyle K z lay Derne- i'nin y ll k 7 milyon dolar kayb oldu- u belirtiliyor. Ifl klar kapat n! Çayyolu'nda cadde üzerindeki ayd nlatma direklerinde ar za meydana gelince lambalar gündüz de yan yor Hükümet elektri e zam yapmaya haz rlan yor, ancak Baflkent'in en lüks semtlerinden biri olan Çayyolu'nda gece-gündüz 24 saat yanan lambalar kamu harcamalar n n nereye gitti ini kan tl yor. Ar za meydana geldi i için iki haftad r gündüz de yanan lambalara hiçbir yetkilinin müdahale etmemesi vatandafllar n tepkisine neden oluyor. Yetkililer ilgilenmiyor Çayyolu Ankaral lar Caddesi, Güzelkent Sitesi'nin bulundu u bölgedeki lambalar gündüz de yan yor. Son iki haftad r yetkilileri arad klar n ancak bir sonuç alamad klar n belirten mahalle sakinleri, Lambalar n sisteminde büyük ihtimal ar za oldu. Hükümet elektri e zam yapmaya haz rlan yor. Ancak burada güpegündüz yanan lambalar, devletin kasas na dolay s yla bizim cebimize büyük zarar veriyor. Bütün yetkilileri arad k ancak hiç kimse ilgilenmedi diye konufltular. Erhan K l ç H fz s hha Sa l k Müzesi oluyor Dr. Refik Saydam H fz s hha Merkezi Sa l k Müzesi ne dönüfltürülecek. Merkez yetkilileri, H fz s hha n n S hhiye deki binalar n n fiziki olarak sa lam olmas na karfl n bugün ihtiyac karfl lamad n, o nedenle merkezin daha ifllevsel, Avrupa standartlar nda ve amaca uygun modern binalara tafl naca n belirtiyorlar. Yetkililer, yap m tarihi oldukça eski olmas nedeniyle tarihi eser kabul edilen mevcut binan n da Sa l k Müzesi olarak kullan laca n belirtiyor. Halen kullan lan merkezde bir müzeyi dolduracak kadar çok eski t bbi cihaz bulunuyor. Proje gerçekleflirse, Dr. Refik Saydam H fz s hha Merkezi, Türkiye nin ilk sa l k müzesi olacak.

6 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 6 6 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma Çayyolu duyarl l n ispatlad Baz istasyonuna VETO! Çayyolu'nda, Do a Sitesi'nin yan bafl na yap lan baz istasyonunun kald r lmas için Do a Sitesi Yönetimi taraf ndan aç lan dava kazan ld. Türkiye de bilinen ilklerden olan dava sonucu, Yarg tay da onan rsa, "emsal karar" niteli i tafl yacak. Çayyolu sakinleri büyük bir sab rs zl kla sonucu bekliyor. Haber: Emine fiahin haber Düzenli yerleflimi, sakin ve temiz sokaklar ile Ankara'n n önemli yerleflim bölgelerinden birisi olan Çayyolu'nda semt sakinleri evlerinin yan bafl na konuflland r lan baz istasyonlar ndan rahats z. Elektromanyetik kirlilikten korunmak ve bu konuda bilinç oluflturmak amac ile Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derne i'ni kuran Çayyolu sakinleri, kendileri için önemli olan bir davan n sonuçlanmas n bekliyor. Dava emsal karar niteli i tafl yabilir Çayyolu'nda, 2004 y l nda, Do a Sitesi Yönetimi taraf ndan sitelerinin yan bafl na konuflland r - lan baz istasyonunun kald r lmas yla ilgili aç lan dava kazan ld. fiu an Yarg tay aflamas nda olan ve Türkiye'de bilinen ilklerden olan bu dava, onanmas halinde "emsal karar" niteli i tafl yacak. Tüm Türkiye'de elektromanyetik kirlilikten korunabilmek ad na önemli bir ad m at lacak. fiu an sadece Çayyolu'nda 70'e yak n baz istasyonu var ve bunlar n bir k sm ev, okul ve ifl yerlerine çok yak n. Baz istasyonlar n n insan sa l na verebilece i zararlar ise uzmanlar taraf ndan sürekli olarak vurgulan yor. Do a Sitesi Yönetimi'nin açt dava, olumlu sonuçlanmas halinde, tehlikeli görülen di er baz istasyonlar n n kald - r lmas n da kolaylaflt rm fl olacak. Çevremizde baz istasyonu istemiyoruz Elektromanyetik kirlilikten rahats zl k duyan Do a Sitesi sakinleri, sitelerinin yak n na konuflland r lm fl olan kule baz istasyonunu, Çevremizde baz istasyonu istemiyoruz yazan bir pankart ve Türk bayra ile protesto ediyor. Bir senedir pankart ve bayra kule baz istasyonunun yan nda as l tutan site sakinlerine çevre sitelerden de büyük destek var. Daha organize biçimde seslerini duyurmak isteyen semt sakinleri haklar n daha iyi savunabilmek için ÇEKOD'u (Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derne i) kurdu. ÇEKOD davay yak ndan takip ediyor. "Baz istasyonu sa l k aç s ndan tehlikeli" Bir GSM flirketinin Çayyolu Do- a Sitesi'nin hemen yan bafl na konuflland rd baz istasyonunun tehlikeli oldu una dair bilir kifli raporu; Hukukçu, Haritac ve (Gazi Üniversitesi Non- yonizan Radyasyondan Korunma) GNRK Merkezinin Fizikçi ve Biyofizikçi akademisyenleri taraf ndan haz rlanarak mahkemeye sunuldu. Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilerek kule baz istasyonunun kald r lmas na iliflkin verilen karar n 27 sayfal k raporunda dikkat çekici aç klamalar var. Özellikle çocuklarla ilgili ifadelere dikkat!: "Baz istasyonlar n n yayd RF dalgalar n n dalga boyu nedeniyle çocuklar n daha fazla RF enerji so- urmas ve RF enerjiye çocuklar n yaflamlar boyunca yetiflkinlerden daha uzun süreli maruz kalacak olmalar, bu teknolojiye karfl çocuklar m z n sa l aç s ndan daha temkinli ve flüpheci yaklaflmam z zorunlu k lmaktad r." Baz istasyonlar ndan günde 24 saat radyasyona maruz kal nd ve baz istasyonlar - n n yerleflim yerlerine uzak ve yüksek yerlerde kurulmas gerekti i söylenen raporda daval n n baz istasyonunun çevreye bir zarar vermedi ine yönelik ispatta bulunmas gerekti i vurgulan yor YTL: dostlar al flveriflte görsün Bilir kifli raporu Baz istasyonlar n n yayd RF radyasyonunun insan sa l aç s ndan; u ultulu ve puslu duyma, kulak ç nlamas hissi, sinir sisteminin yap - s n n de iflmesi, beyinde DNA hasar, ba fl kl k sisteminde bozukluk, lenf kanseri, sperm say s nda azalma, kromozomal bozulmalar, kan bas nc nda art fl, uyku bozukluklar, dikkat eksikli i, bitkinlik ve bafl a r s gibi pek çok probleme davetiye ç - kartt belirtiliyor tarihli Çevre Yasas 'n n konu ile ilgili baz maddelerinin 2006'da de ifltirildi ini söyleyen ÇEKOD Baflkan Ramazan Öngöre; Ancyra Gazetesi'ne konu ile ilgili çarp c aç klamalar yapt. Öngöre flöyle konufltu: As l önemli olan konu; elektromanyetik kirlili i sadece büyük flirketlerin yaratabilece- i gerçe i ve gözle görülemeyen bu durumun tespiti için de ölçüm yap lmas gere idir. Ancak, ölçtürme bireyler için oldukça masrafl. nsanlar n bugünkü sa l kadar genetik yap s n da etkileyebilecek olan elektromanyetik alan kirlili inin YTL gibi komik bir para ile cezaland r lmas, durumun önemsenmedi ini ya da çeflitli nedenlerle göz ard edildi ini göstermektedir. Cirosu trilyonlar olan flirketler karfl s nda idari yapt r m 1000 YTL olarak belirlemek dostlar al flveriflte görsün demektir YTL'lik para cezas n n Yasa'daki en üst tutar olan YTL'ye ç kar lmas gerekti ini söyleyen Öngöre; bireyin korunmas - na yönelik yasal düzenlemelerle beraber bireyin kolayca ulafl p sonuç alaca bir idari yap ve teknik donan m sa lanmas n n flart oldu unu vurgulad.

7 75.sayi 11/20/06 4:24 PM Page 7 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma 7 BUNLARI n Deniz kirlili inin küresel s nman n ana nedeni oldu unu n Timsahlar n geriye do ru hareket edemedi ini n Akreplerin 1 sene boyunca aç ve susuz yaflayabildi ini n Bir gözde yaklafl k 200 kirpik oldu unu n 10 Graml k bir sümüklü böce in 1 Kilograml k yükü çekebildi ini n Her 25 kifliden birinin ast m hastas oldu unu B L YOR MUYDUNUZ? TüketiYORUM Bu köfle, Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü'nün katk lar yla haz rlanmaktad r SAYILI KANUN KAPSAMINDA ELEKTRON K T CARET VE MESAFEL SATIfiLARA KISA B R BAKIfi S ay n okurlar m z; küresel çapta biliflim sektöründe yaflanan geliflmelerin bir yans mas olarak, ülkemizde de bilgi teknolojilerinde h zl bir ilerleme yaflanmas ve özellikle genifl bantl internet erifliminde sa lanan yayg nlaflmaya paralel olarak, Türkiye geneline internet üzerinden sat fl yapan elektronik ticaret flirketlerinin gerek say gerekse ifllem hacmi aç s ndan önemli büyüklüklere ulaflt görülmektedir. Mesafeli sözleflmelerin en önemli özelli i kuflkusuz tüketicilerin ürünü ve sat c y bizzat görmeksizin sat n almalar, dolay s yla ürün hakk nda sahip olduklar bilgilerin, sat c taraf ndan ilgili ürüne dair yap lan tan t mla s n rl olmas d r. Bu tarz bir sat fl fleklinin, tüketiciler aç s ndan ayr bir risk unsuru bar nd rd aç kt r. Bu bak m ndan bugünkü yaz m zda mesafeli sözleflmelere iliflkin tüketiciler taraf ndan bilinmesinde yarar gördü ümüz bir tak m bilgiler sunmaya çal flaca z. Bu çerçevede tüketiciler taraf ndan merak edildi ini düflündü ümüz baz sorular ve bu sorulara yönelik cevaplara yer vermekte yarar görüyoruz. n Mesafeli Sözleflme kavram ile ne ifade edilmektedir? 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un 9/A Maddesinde mesafeli sözleflmeler; yaz l, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya di er iletiflim araçlar kullan larak ve tüketicilerle karfl karfl ya gelinmeksizin yap lan ve mal n veya hizmetin tüketiciye an nda veya sonradan teslimi veya ifas kararlaflt r lan sözleflmelerdir fleklinde tan mlanmaktad r. Dolay s yla her ne kadar yaz m z bafll nda elektronik ticareti ön plana ç karm fl olsak da; mesafeli sözleflme, elektronik ticaret kavram n aflan bir tan md r. Örne in televizyonda özel tan t c reklamlar yay mlanarak, telefon arac l yla yap lan sat fllar da mesafeli sözleflmelere yönelik güncel bir örnektir. Ancak son dönemlerde h zla yay lan ve çeflitli internet siteleri arac l yla, sanal ortamda aç k art rma yoluyla yap - lan sat fllar bu kapsama girmemektedir n Bu tarz sözleflmeler ne gibi esaslara tabidir? Bir mesafeli sözleflmenin kurulabilmesi için, öncelikle sat c veya sa lay c n n isim unvan ve eriflim bilgileri, sat fla konu mal veya hizmetin temel özellikleri, fiyat, ödeme tarih ve flekilleri, teslimat ve tüketicinin sahip oldu u cayma hakk baflta olmak üzere, ayr nt lar Bakanl kça belirlenen hususlarda tüketiciye yönelik bir bilgilendirme yap lmas ve bu bilgilerin tüketici taraf ndan teyidi gerekir. Elektronik ortamda yap lan bilgilendirmelerde teyit ifllemi de ayn yolla yap l r. Sözleflmeler yaz l olarak yap lmal ve bir örne i tüketiciye teslim edilmelidir. Tüketicinin mal sat fl na yönelik sözleflmelerde mal n teslimi, hizmet ifas na yönelik sözleflmelerde ise sözleflmenin imzalanmas ndan itibaren 7 gün içerisinde, gerekçe göstermeksizin ve hukuki veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakk bulunmaktad r. Cayma hakk n n kullan lmas na iliflkin masraflar sat c veya sa lay c ya ait olup, tüketici taraf ndan ödemifl olan bedelin 10 gün içerisinde iadesi zorunludur. n Mesafeli olarak ürün sat n almak istiyorum, nelere dikkat etmeliyim? Mesafeli olarak sat fl yapan flirketlerle ilgili güven ve güvenlik olmak üzere iki önemli unsura özellikle dikkat etmek gerekir. Güvenle kastedilen, öncelikle siparifllerin eksiksiz ve zaman nda teslim edilip edilmedi i, teslimat sonras yaflanabilecek sorunlarda firman n tüketici ma duriyetini gidermekte gösterdi i özen ve cayma hakk n n kullan lmas durumunda ödenmifl olan bedelin iadesi ve teslim edilen ürünün geri al nmas nda herhangi bir güçlük yaflan p yaflanmad ile ilgilidir. Firmalara iliflkin bu bilgiler, internet üzerinde yer alan ve tüketici flikâyetlerini konu edinen pek çok sitede rahatl kla bulunabilir. Bir di er önemli unsur olan güvenlik ise; firman n tüketicilerden alm fl oldu u kredi kart bilgileri baflta olmak üzere, çeflitli kiflisel bilgileri muhafaza etmekte oldu u sistemlerin, d fl müdahalelere karfl yeterince yüksek bir koruma düzeyi sa lay p sa lamad ile ilgilidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse telefon ve benzeri yollarla mesafeli sat fl yapan flirketlerin sahip olduklar güvenlik sertifikalar n n, ürün sat n alacak tüketiciler taraf ndan mutlaka sorgulanmas gerekir. Örne in firman n 128 bit SSL güvenlik sertifikas na sahip olup olmad, bu konuda fikir verebilir. Bilgi güvenli i konusunda yeterlili ini kan tlam fl firmalardan al fl-verifl yapmak, sonradan önemli ma duriyetlerle karfl laflmamak aç s ndan yararl olacakt r. Haftaya görüflmek üzere, hoflçakal n SORULARINIZ Ç N: Tel: Faks: HER YERDE Ankara'n n en seçkin otellerinde, konutlar nda, güzellik ve spor merkezlerinde, pastane, cafe, bar ve restaurantlar nda, kültür ve sanat merkezlerinde, ma azalar ve al flverifl merkezlerinde, özel hastanelerinde ve daha bir çok yerde Ancyra okunuyor. flte Ancyra'n n seyir haritas : K z lay, Kavakl dere, Gaziosmanpafla, A.Ayranc, Y.Ayranc, Bahçelievler, Balgat, Dikmen, Emek, Çankaya, Or-An, Y ld z, Çayyolu, Bilkent, Ümitköy... n Oteller: Ankara HiltonSA, Aktif Metropolitan Otel, Bilkent Hotel, Büyükhanl Park Hotel, Best Otel, Dedeman Otel, Do a Residence, Etap Alt nel, Elit Otel, Elit Palas, Gordion Otel, Gazi Park Otel, Hotel çkale, Houston Hotel, lci Residence, nternational Otel, Kent Otel, King Otel, Midas Otel, Midi Hotel, Mega Residence, Otel Sürmeli, Otel TESK, Radisson Otel, Sheration Otel. n Restaurantlar: Akdeniz Mutfa, Asos Prestij Restoran, Agora, Akdeniz Akdeniz, Amasra Bal kç s, Adana Sofras, Beyaz Beyaz, Çat Kap, Dafne, Dalyan Tava, Evim Ev Yemekleri, Gado, Goya Brasseire, Hac baba, kbal, lbo K rm z Rouge, Kukla Kebap, Kebap 44, Körfez, Köflebafl, Küfte, Lazuri, Lagos, Liman,Lazoli, Mikado Restoran, Mezzaluna, Meze, Marco Polo, S r Mekan, Meandros, Midas Wine Cafe, Meze, Marco Polo, Mantar, ODTÜ Eymir Gölü Ba- evi, Peppermill, Piano Plus, Pizza House, Pizza King, Planet, RV Restoran, Sofra London, Salata, Sampi, Skyland, fianl Edesa, fiömine, Tike, Tad m Pizza, Trilye, Turka, Uluda Kebap, Yakamoz, Yeni Çiftlik, Yeflil Vadi, Yosun, Zarife, 01 S f r Bir Adanal smail Ustan n Yeri. n Barlar: Aden Club, Ankara Barosu Lokali,Blu Marlin, Beyaz Ev Caz Club, Çengel, Copper Club, Club Ay-Fi, Club Hera, Faces, Gece Dostlar, Gusto, Ivy Nyx, K rm z, Murppies, May Day, Nihavend Nihavend, Pruva, Raja, Replik, Salata, Too Late, Yer F st, TÜ Evi. n Tiyatro-Sinema: Akün Sahnesi, Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, fiinasi Sahnesi, Yeni Sahne, Büyülü Fener (K z lay), Büyülü Fener (Bahçelievler), Kavakl dere. n Cafeler: Arien Las, Adrenal Cafe, Buenos Aires, Brothers Cafe, Budakalt, Chiccas, Cafemiz, Coconotte, Cafe Des Cafe s, Classic Cafe, Dolphin, Elpaso, Hayyami, Kahvenaz, Kap 7,Ku ulu Park, Laf Laf, London Pub, Mey's Fey's Cafe, Otantik Cafe, Pampero, Paul, Starbucks, Tapas, Tea House, Ice Salad, Vitamin. n Magaza-Tekstil: Ayda Triko, Aysu Bebe, Be endik, Baran Tekstil, Baykal Triko, Bisera, Blu Ma azas, Cmc Tekstil, Çözgü Tekstil, Derimod, Desen Örme, Ekol, Gezma Gezer, Gilda, Ginoni Giyim, Gürel,Hell Clar, Kabban, Kandemir Tekstil, Karton Triko, Kimlik,, Kipteks,Llf For You, Loft Collins, Merve Tekstil, Moda lgi, Moda Life, On Triko, Panno, Seçil Etek, Sementa, Stil. n Güzellik-Estetik Merkezleri: Ale's Güzellik Merkezi, Armani Saç Ekimi, Cardellia, Day-Light Sa l k Estetik Merkezi, Diva Estetik, Epiderm Clinic, Eti Güzellik Merkezi, Flaivus Clinic, Helena Güzelik Merkezi, Hera Güzellik, Marmara Saç Ekimi, Mayra Güzellik Salonu, Moss Kuaför, MC Güzellik Salonu, Nil Estetik, Paris Kuaför, Red&White Kuaför, Sano Clinic, Sosyete Kuaför, T&T Güzellik Merkezi, Tenis Clinic, Touch Up Clinic, Venera Güzellik Merkezi, Wella, Vitolite Hairland. n Pastaneler: Angora Pastanesi, Bulka, Best, Divan, Funda, Kuki, Liva (tüm flubeler), Livora, Melissa, Melis, Palet, Palais, Sim Dondurma, fiamdan, Seda Pasta, Vanessa. n Spor Merkezleri: Ankara fiehir Klübü, Atl Spor Klübü, Ar Spor ve Dinlenme Tesisleri, Dynamic Spor Center, Fitness Cowet, Kavakl dere Tenis Kulubü, Oranium Sports, Renewa, Sport nternational, Spor Med. n Otomotiv: Alkan, Borusan Oto, Do ufl Oto, loto, Koluman Mercedes, Mengerler, Oto Koç, Neziro lu, Nissan, Sa Otomotiv, Tekoto Ankara, Toyota,Göral, Honda Plaza, Hundai, Vopel Otomotiv. n Turizm-Seyahat: Boss, Bakus Tur, Hoytur, remtur, Jolly Tur, Kutup Tur, Madalyon Turizm, Saltur, Tempo Tur, Ulusoy Turizm, Varan Turizm,Yamaç Tur, Zetur. n Konutlar: Angora Evleri, Ansera Vadi Apartman, Beysu Park, Çankaya Konut Kuleleri, Çankaya Park Evleri, Çaml k Sitesi, Eston Konutlar, Hekimköy Villalar, Mesa Yonca Evleri, Mesa Koru Sitesi, Park Manzara Evleri, Metifl Country, Nurol Residence, Prestij Konutlar, Park Villalar, Park Rönesans, Teras Evler, Zirvekent 1 - Zirvekent 2 Konutlar. n Al flverifl Merkezleri: Armada, Arcadium, Ankuva, Atakule, Bilkent Center, Be endik, Carrefour, Karum, Mesa Plaza, Optimum Outlet, Praktiker, Real. n Hastaneler: Akay, Advenced Care T p Merkezi, Bay nd r Hastanesi, Bay nd r T p Merkezi, Ça Hastanesi, Ça T p Merkezi, Ekip T p Merkezi, Çare T p Merkezi, Güven Hastanesi, Hasvak T p Merkezi, Ifl k Göz Klini i, Kudret Göz Hastanesi, Lünet Lens Merkezi, Lady Med Kad n Sa l, Mesa Hastanesi, Medart T p Merkezi, Medline, Maya Tüp Bebek ve Kad n Sa l Merkezi, Net Fizyomed, Özel lgi Hastanesi, Özel lgi Göz ve KBB Merkezi, Özel Yüzüncü Y l Hastanesi, Sezen Akupuktur Klini i, Umut Hastanesi ve Üro-fiz. n Büyükelçilikler: ABD, Almanya, Avusturya,Arjantin,Belçika, Birleflmifl Milletler, Çin, Dünya Bankas Daimi Temsilcili i, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, ngiltere, srail, sviçre, talya, Malezya, Özbekistan, Portekiz, Tunus, Ukrayna, Yunanistan. n Vak f: Mülkiyeliler Birli i. n nflaat Firmalar : AGE, Akfen, Aktürk, Astur, Ay-Sel, Ayd ner, Baytur, Büyük Bay nd r,canbek, GAMA, Haflemo lu, çtafl, lci, KC Group, Kiska, Kolin, Limak, Mensel JV, Mesa, Metifl, MNG, Mustafa Özcan, Nurol, Özalt n, Özdemir, Palet, Peker, Summa, Suta, Tepe, Usluel, Yaflar Özkan, Yenigün, Zafer. n Üniversiteler: Ankara, Baflkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ.

8 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 8 8 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma Bozk r n Gülleri, denizsiz Ankara ya Uluslararas Yelken ödülü kazand rd Azmin zaferi Haber: Emine fiahin A ustos ay nda kurulan ve ekim ay nda Turgutreis'te yap lan 1. Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas na kat larak genel klasman nda dördüncü olan Ankara Yelken Kulübü bayanlar tak m hem baflkentte hem de spor dünyas nda sevinç yaratt. n Zeycan Aygün Erkek arkadafllar m n tek söyledi i; tamam uzun boylusun ama sen bu kiloda yelkeni nas l kald racaks n. Ne iflin var senin yelkenle? Rüzgar seni uçurur. fl yerinde de arkadafllar m yelken yapt - ma inand - ram yordum. Di er flehirlerdeki arkadafllar m da Ankara'da nas l bu sporu yapt - m soruyorlard. Bu sonuçta bir su sporu belki denizimiz yok ama bizim de gölümüz var diyoruz. n Melis Ulafl Ben zaten dal fl, motosiklet gibi u rafllarla ilgilendi im için çok tepki görmedim. Bu k z zaten delidir diye düflündüler herhalde. Ama bu ifli erkekler olmadan yapt m z görünce onlar da gururlanmaya bafllad lar. Ankara Yelken Kulübü ne (AYK) üye olduktan çok k sa bir süre sonra kat ld klar Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas 'nda üçüncülü ü Hollandal ekip ile paylaflan ama eflitlik halinde uygulamaya koyulan kurallar gere i dördüncü olarak derecelendirilen AYK bayanlar tak m de iflik yafl gruplar na ve farkl mesleklere sahip 7 kad ndan olufluyor. Onlar bir araya getiren ise yelken sporuna duyduklar aflk derecesinde ilgi. Bozk r n gülleri olarak an lan AYK bayanlar tak m, denizi olmayan Ankara'da bir su sporu olan yelkeni baflar ile yap yor. Ani bir kararla, Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas 'nda yar flabilmek için bir tak m oluflturan AYK üyesi 7 kad n; kupaya çok k sa bir süre kalm fl olmas na ra men büyük özverilerle haz rland klar yar flmada Ankara'ya anlaml bir gurur yaflatt. Yafllar 18 ile 48 aras nda de iflen AYK Bayanlar Tak - m 'ndan Melis Ulafl; bozk rdan ç km fl bu tak m n sadece Ankara için de il tüm Türkiye için pek çok fley ifade etti ini söylüyor ve ekliyor: Ço unlu u çok k sa bir sürede yelken ile hafl r neflir olmufl ve 9 gün gibi k sa bir sürelik çal flma ile tak m olmay baflarm fl y ll k çok deneyimli yelkencilerle k ran k rana yar flm fl bir tak m var burada Befl günde dört kupa Bodrum'a kupa almaya gitmediklerini söyleyen bayanlar tak m - Ankara Yelken Kulübü Bayanlar Tak m n Nesrin Özaslan (43) Eczac n Nil Bahad rl (28) Veteriner Hekim n Melis Ulafl (28) Finansç n Zeycan Aygün (32) Memur n Engin Mocan (48) Halkla liflkiler n Ayflegül Erdem (18) Tasar mc n Leda Kazanc yan (48) Tekstil Tasar mc s haber n Nil Bahad rl Yelken Kulübünün içinde do dum diyebilirim. Üniversitede yelkene ara verdim ama sonra Ankara Yelken Kulübü sayesinde birbirimizle tan fl p yat yar fl na gittik. Al flmaya çal - fl yorum dedi imde Ne al flmas sen zaten bu iflin içinde do dun. Sen, o iflin adam s n diyorlar.

9 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 9 Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma 9 Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas yar flmac lar n n belirledi i ilk hedef, yar fl esnas nda kendilerine ve teknenin aksamlar na zarar vermemeye çal flmak olmufl. Antrenmanlar n n son gününe denk gelen Bodrum Marina Yacht Club Famous Cup'a antrenmana destek olur düflüncesi ile kat lmaya karar veren tak m buradan da iyi bir dereceyle; IRC 2 s n - f nda ikincilik ile ayr lm fl. Bu kupa, tak m n Uluslararas Kad nlar Yelken Kupas na daha motivasyonlu bafllamas n sa lam fl. Ana yelken'de görev yapan ve taktik konusunda tak ma öncülük eden Nil Bahad rl o anki duygular - n flöyle ifade ediyor: Bu kadar çabuk bir baflar beklemiyorduk çünkü çok yeni bir tak md k. Baz fleylerden çok emin olam yorduk. Famous Cup'ta yar fl performans m z da görünce biz bu ifli yapaca z ve en az ndan bir kupa alaca z dedik Befl gün boyunca süren ve 17 tak - m n kat ld uluslararas yar flmada dört kupa alan ve genel klasmanda dördüncü olan Ankaral tak m, tekne, ulafl m ve konaklamaya kadar her türlü masraf kendi imkanlar ile karfl lam fl. Yabanc lar n sürekli olarak sponsorunuz kim diye sordu u bayanlar tak m n n, Kendi imkanlar m z ile kat ld k. Sponsorumuz yok. Biz art k bu ifle bafl koyduk fleklindeki yan t ise flaflk nl k yarat yor. Yelken bir yaflam biçimi Çal flmalar n Gölbafl 'nda yapan bayanlar tak m, yar fla kat lmaya karar verdikten sonra Yeni Zelandal antrenör Michael Scouse ile anlafl p 3 hafta boyunca haftan n son üç günü iflyerlerinden izin alarak Bodrum'a antrenmana gitmifl. Arkadafllar n Ankara'da yelken yapt na inand rmakta zorluk çekti ini söyleyen Zeycan Aygün, madalyalar n da izin al rken zorland iflyerine götürdü ünü belirtiyor. Yelken sporu için büyük fedakarl klarda bulunan bayanlar tak m için yelken; hem fiziksel hem de zihinsel olarak insan n s n rlar n zorlayan, tak m ruhunu ateflleyen, uyumu artt ran, h zl düflünüp hemen karar vermenizi sa layan ve hayat n herhangi bir alan nda kullan labilir yetiler kazand ran bir spor. Nil Bahad rl Yelken sizin için ne ifade ediyor? sorumuza flu karfl l veriyor: Yar flta, rüzgar n, ak nt n n durumuna göre karar vermeniz gerekiyor. Belirli fleyleri de iflen koflullara göre uyguluyorsunuz. Sürekli de iflen bir ortam var ve bu durum; siz fark etmeden bir yaflam biçimine dönüflüyor Çok ciddi sponsorluklar alt nda çal - flan ve uzun y llard r bu sporu yapan tak mlar n yar fl teknelerine karfl gezi s - n f bir tekne ile Donkiflot misali savaflan 7 kad n Bozk r n Gülleri tan mlamas n sonuna kadar hak ediyor. Bundan sonras için ihtiyaç duyulan tek fley baflar ya ortak olacak sponsorlar.

10 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma moda&trend CONVERSE STORE Kendini Genç Hissedenlere Converse markas n n en çok sevilen ma azalar ndan Atakule Converse Store'a, bir kardefl ma aza da Optimum Al flverifl Merkezi'nde aç ld. Birbirinden güzel çeflit çeflit converselerden hala bir tane edinmediyseniz Optimum Converse Store'un genifl ayakkab yelpazesinden mutlaka yararlanmal s n z. 16 numaradan 46 numaraya kadar her aya a uygun bir converse bulabilece iniz ma azada ayr ca ayakkab n za uygun çanta ve eflofmanlar ile de iflik kombinasyonlar yapabilir, bu k fl için ideal olan mont çeflitleri ile de sportif fl kl n z tamamlayabilirsiniz.converse Store'da fl kl n za fl kl k katmak için yararlanabilece iniz di er ürünler ise s rt çantas ndan penyeye, trekking pantolonundan cüzdana kadar çeflitlilik gösteriyor. Atakule Converse Store'un kalite anlay fl Optimum Converse Store'da da kendisini gösteriyor.bu ma azalarda Converse d fl nda, ürünlerinden yararlanabilece iniz di er markalar ise Columbia ve DIADORA. Yüksek kalitesi ve uygun fiyat aral klar ile bilinen bu iki markay özellikle kendini genç hisseden sportmen erkekler ve bak m na düflkün kad nlar tercih ediyor. Gore- tex teknolojisi kullan lan ürünler erkeklerin favorisi. Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin ma azas olan Converse Store'a mutlaka u ray n.

11 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 11 Haz rlayan: Fehmi BAfiUSTA Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma11 S ms cak bir k fl için AKSA fiöm NE ankara n n markalar AKSA fiöm NE modern tasar mlar, her tarza hitap edebilecek çeflitleri ve ekonomik özellikleri sayesinde evlerimize bu k fl imzas n atacak Kim istemez ki evinin bir köflesinde yanan s ms cak bir flömine. So uk k fl günlerinde içimizi s tan ve ayn zamanda bulundu umuz mekana romantik bir hava katan flömineler art k çok daha kullan fll.fiömine denilince akla ilk gelen markalardan AKSA fiöm NE 1996 y l ndan bu yana bu ifli büyük bir ustal k ve kalite anlay fl ile yap yor. Evinizde kire, pisli e bulanmadan, dumandan bo ulmadan s cac k bir flömine karfl s nda dinlenmek ve so uk k fl günlerinizi tatl bir keyfe dönüfltürmek art k hayal de il. AKSA fiömine Modern tasar mlar, her tarzda, her zevke hitap edebilecek çeflitleri ile evlerimize bu k fl imzas n atacak. AKSA fiöm NE ile s ms cak olacak evlerimiz. Daha az odun daha fazla s Dünyaca tan nan ve 26 ülkede temsil edilen FER- LUX'ün iç ocaklarda Türkiye ana distribütörü olan firma, kapal hazneli flömineleri ile dikkat çekiyor. fiömineyi alternatif bir s tma arac olarak gören AKSA fiöm NE a rl kla kapal, özel vitro seramik caml iç döküm ocaklar kullan yor. thal iç haznelerinde 5 y l garanti veren firma ISO 9002, NF ve TÜV belgelerine sahip. En önemlisi ise kullanaca n z kapal hazne sayesinde 5 misli daha az odun tüketirken 6 misli daha fazla s n yorsunuz. Bu özellik kapal hazneli flöminelerin avantajlar ndan yaln zca bir tanesi. Kapal hazneye sahip flömineler sayesinde zehirli gazlardan etkilenmezken ortaya ç kan enerjiden daha verimli biçimde yararlan yorsunuz. fiömine'de FERLUX Teknolojisi AKSA fiöm NE'nin sahibi Engin Derya K l ç neden ithal flömine sorumuza; Her eritilen demirin dökümü döküm say lmaz. Bu oldukça hassas bir ifltir. Temsil etti imiz FER- LUX firmas döküm teknolojisini son noktaya getirmifltir. Kullan lan demirin kalitesinden kal p kumuna ve dökümün kademeli so utulma aflamalar na uzanan üretim hassasiyeti ile hazneler Neden Kapal Hazne? n Yanma için gerekli hava emiflini siz kontrol edersiniz n Oda içinden emilen havan n %85'i s t larak tekrar geri döner. Sonuç olarak siz, aç k flöminenin aksine enerjinin %85'inden yararlanm fl olursunuz n Yanma s ras nda oluflan zehirli gazlar ve duman, hazne gövdesinin özel malzemesi ve dizayn sayesinde daha yüksek s ve daha azzehirli baca gaz oluflturur. n K v lc m, is, duman hazne önündeki özel vitro seramik cam sayesinde size zarar veremez n Kapal hazne flöminenizde 5 misli az odun tüketin, 6 misli fazla s n n. n Kapal hazne size ürün garantisi verir. üretilmektedir diyerek cevap veriyor. FERLUX, flöminelerde önden hava girifl teknolojisi ile ikili yanma özellli ini birlefltiriyor. Sadece, FERLUX'te bulunan bu özellik sayesinde daha fazla s elde ederken daha az çevre kirlili i olufluyor. fiöminenize en uygun aksesuar AKSA fiömine'den AKSA fiöm NE'de flömineniz için gerekli olan aksesuarlar da edinebiliyorsunuz. Mafla tak m, siperlik, döküm zgara, körük ve odunluk flöminenizin kullan m n kolaylaflt r rken di er yandan da görsel olarak flöminenize zenginlik katacak. Çayyolu Köyü girifli Özkan flhan 116/D Ümitköy/Çayyolu Tel: (0312)

12 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma restaurant fiafl rtan lezzetler dünyas : Pasta, çikolata, tatl ve flekerleme çeflitleri ile büyülü bir dünyan n kap s n açan Palais'te mutlulu u tad n yeniden keflfedin Hayat n z n 43 y l n pastanecilik yaparak geçireceksiniz. Büyük bir aflkla yapt n z mesle inizi çocuklar n z n da devam ettirmesini umut edeceksiniz. Çünkü sizin keflfetti iniz flafl rtan lezzetler in kuflaktan kufla a paylafl lmas n istiyorsunuz. Bütün bu hayallerin ard ndan 43 y ll k meslek hayat n zda size gurur veren nedir biliyor musunuz? ki y l önce açt n z pastanenin bafl nda hem çocuklar n z var hem de Baflkent'e bir marka arma an etmiflsiniz. Bu markan n ad, el eme ini teknoloji ile birlefltiren Palais Pastanesi. Palais'in kurucusu Hüseyin Güner, aflkla yapt mesle ini flimdi sa lam ellere, çocuklar Gürbüz ve Gökay Güner kardefllere devretmifl. 43 y l n a rl n omuzlar nda tafl man n büyük bir sorumluluk gerektirdi i bilinciyle hareket eden bu iki kardefl, Baba Güner'den devrald klar lezzetler dünyas na yenilerini de ekleyerek Baflkentlilerin damak zevkine uygun genifl bir ürün yelpazesi haz rlam fllar. Yafl ve kuru pasta, tatl ve kek çeflitlerinin yan s ra birçok çikolata ve flekerlemeyle sizleri bekliyor. Bütün bu lezzetler en güzel kelimelerle anlat lmak istenilse de Palais'in flafl rtan lezzetleri ni dama n zla buluflturman z tavsiye ederiz. Palais'e girdi imizde genç iflletmeci Gökay Güner'in gülümseyen yüzü karfl lad bizi. Burada kendinizi mutsuz hissetmeniz mümkün de il. Çünkü birbirinden lezzetli pasta, kek, tatl ve çikolatalar mekan n büyülü ortam yla birleflmifl. Güner'e flinizi seviyor musunuz? diye sordu umuzda duygular n, Ailemizle birlikte kendi iflimizi yapt m z için çok mutluyuz sözleriyle dile getiriyor. Palais Pastanesi'nin mutfaklar nda üretilen bütün ürünler günlük. Üstelik pastanenin kendi imalathanesinde g da mühendislerinin kontrolünde yap l yor. Her gün 07:00-00:00 saatleri aras nda aç k olan Palais, Ankara'n n her yerine paket servis yap yor. Palais'in flimdiki hedefi ise bir filo kurmak. Hedef kitlesini Damak zevkine güvenen herkes olarak tan mlayan Palais te, ürünlerin fiyatlar ise piyasan n oldukça alt nda. Kaliteli hizmet ve temizlik anlay fl n kendine ilke edinen Palais, nitelikli ve güler yüzlü personeliyle sizi flafl rtan lezzetler dünyas na davet ediyor. Mutlu olmak için bu muhteflem lezzetlerden tatmak yeterli! Palais Pastanesi Biflkek Caddesi (8. Cadde) No: 2, Emek Tel:

13 75.sayi 11/20/06 4:25 PM Page 13 burçlar FATURA LI Ancyra 17 Kas m 2006 Cuma13 cihan mail-yorum Bundan böyle Ancyra okurlar n n ile ulaflt raca bilgileri de erlendirerek yorumlar m paylaflaca m. Bunun için yorum yap lacak KOÇ: (21 Mart- 19 Nisan) kiflinin Ad, anne ad ve nüfusta yaz l do um tarihi bilgilerini iletmeleri yeterli olacakt r. lerinizi adresine bekliyorum. Bu hafta önünüze ç kan f rsatlar iyi de erlendirmek için elinizden her fleyi yapmaya haz r olun. Yaln z olan Yaylara müjde; sizi mutlulu a götürecek derin bir iliflkiye bafllama dönemi. Bu dönem bel ve boyun bölgenize dikkat edin. BO A: (20 Nisan- 20 May s) Bo alar bu hafta ifl alan nda çal flkan tutumlar yla dikkat çekiyor. Maddi konularda ara dönemlerde yaflayaca n z s k nt lar k sa zamanda düzelecek. Ama bu hafta gereksiz harcamalardan uzak durun. kili iliflkilerde k r c tav rlar n zla karfl n zdaki insan üzüyorsunuz, tavr n z de ifltirmenizde yarar var. K ZLER: (21 May s- 21 Haziran) Bu dönem yapt n z ifllerden memnun kalmayacaks n z. Baz fleylerin de iflmesini istiyorsan z sab rl olun. Karamsarl ktan kurtulup zorluklar n ötesine gelmeye bakmal s n z. Bu hafta yar m kalan planlar n z tamamlamak için iyi bir zaman. fllerinizle ilgili birçok zorluklarla karfl laflabilirsiniz, ancak duygusal paylafl mlar n zda oldukça flansl bir haftadas n z. YENGEÇ: (22 Haziran- 22 Temmuz) Sakin ve rahat yaflayaca n z bu hafta da gereksiz tart flmalardan uzak durun. Bu hafta sonu size flans getirecek. Sürpriz kifli ve olaylarla karfl laflaca n z bu dönemde, so uk alg nl n za dikkat edin. fl hayat n zda verimli bir hafta sizi bekliyor. Bu da maddi ve manevi rahatlaman za sebep olacak. ASLAN: (23 Temmuz- 22 A ustos) fllerinizde gösterece iniz istikrar sizi baflar ya tafl maya devam etti i bu dönemde, yaflayabilece iniz zorluklara karfl yard m ve deste e ihtiyac n z olabilir. Bu deste i kendinize en yak n hissetti iniz kifliden alacaks n z. Bu günlerde aflk hayat n zda bir süre sab rl olun. Art k olanlar b rak p olacaklara bakarak karar verin. Say : 75 Tarih: 17 Kas m 2006 Sahibi CEGAM A.fi. Ad na B. Ali POLAT Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: B. Ali POLAT Yay n Kurulu: smet SOLAK, Turan ÖZKAN, Dursun KILIÇ Görsel Yönetmen: Okan AKYÜREK Reklam ve Halkla liflkiler Müdürü: Fehmi BAfiUSTA Müflteri Temsilcisi: Nurgül POLAT Halkla liflkiler Temsilcisi: Meral TUNÇAY Çayyolu Ümitköy Temsilcisi: Türkan YEZER Da t m: Ulkar Da t m Yönetim Yeri: Çankaya Konaklar 11. sokak F/1 Çankaya/ ANKARA Tel: Faks: Bask : Feza Yay nc l k Havaalan Yolu üzeri 13. km. Pursatlar/ANKARA Tel: Ancyra bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Yay n Türü: Yerel Haftal k Süreli tel: astroloji&fal BAfiAK: (23 A ustos - 22 Eylül) fllerinizde gerçekleflemeyen beklentilerin yaratt düfl k r kl biraz sizi s k nt ya sokabilir. Ama hafta ortas nda gelecek olumlu haberler gerginli inizi alacak. Bu rahatlamayla beraber ifllerinizde verimli art fl hafta sonunuzu iyi geçirmenize yard mc olacak. Özel hayat n zdaki monotonluktan kurtulman z için geçmiflle bo uflmay b rak n. TERAZ : (23 Eylül- 22 Ekim) Stresli geçirdi iniz dönemler yerini bu hafta rahatl a b rakacak. Bu rahatlama sizi ve sizin için endiflelenen insanlar huzur verecek. fllerinizde yaflayaca n z problemler sizi korkutmas n. Kendinize olan güvenle ve ak lc bir yol seçerek zekân zla problemleri çözeceksiniz. Aflk araman za gerek yok, o sizi bulacakt r. AKREP: (23 Ekim 21 Kas m) Akreplerin bu hafta iflleriyle ilgili baz de ifliklikler gündeme gelebilir. Karar aflamas nda seçim yapmak sizi zorlayabilir, seçenekleri iyi de erlendirin. Do ru karar vermek için destek almaktan kaç nmay n. Özel hayat n zda yaln z kald n z yolundaki düflünceleriniz hafta sonuna do ru karfl laflaca n z sürprizlerle son bulacak. YAY: (22 Kas m 21 Aral k) Bu hafta iflyerinizde oluflacak gerginliklerden sakin kalman zda yarar var. Hafta içi stresin sebep oldu u bafl a r lar n n geçmesi için uyku düzeninize önem verin. Aflk hayat n zda hofl sürprizler sizi bekliyor. Yak n bir arkadafl n z n size ihtiyac olabilir, destek olman zda yarar var. O LAK: (22 Aral k 19 Ocak) fllerinizle ilgili giriflimleriniz baflar yla sonlanacak. Bu sayede alt nda ezildi inizi hissetti iniz s k nt lardan ve endiflelerden kurtulaca z bir dönemdesiniz. Art k kendinize ve sevdiklerinize zaman ay rman zda yarar var. Hafta sonu kat laca n z bir davette ikili iliflkilerle ilgili sürpriz bir geliflme olabilir. Keyfini iyi ç kartman z öneririm. KOVA: (20 Ocak 18 fiubat) fllerinizde ç kan aksiliklere karfl sab rl olursan z, zorluklar kolayl kla atlatabilirsiniz. Bu hafta içten ve canl duygular n z partnerlerinizle yak nlaflman z sa layacak. Pozitif davran fllar n zla dostlar n z n ilgi oda olaca n z davetler hafta yorgunlu unuzu atman za yard mc olacak. Eklem a r lar na dikkat edin. BALIK: (19 fiubat 20 Mart) fl ve ev ortam n zda dalg nl n zla dikkat çekiyorsunuz. Bu hafta giriflimde bulundu unuz ifllerle ilgili pratik zekân z ve yarat c l n z sayesinde iyi bir sonuç alabilirsiniz. Baflar bu hafta sizin için kaç n lmaz olacak. Hafta sonuna do ru yeni kiflilerle tan flarak güzel diyaloglar içine gireceksiniz. Strese ba l bafl a r lar na dikkat edin.

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar

Baflkent ten yürek s zlatan manzaralar 77.sayi 12/15/06 3:59 PM Page 1 Movie Hall Tatilde Nereye Gitmeli? Y lbafl ve Kurban Bayram yaklafl rken tatil özlemi de bafllad. Kimileri gidecekleri yerlerin rotas n belirlerken kimileri de hala karars

Detaylı

E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: tuketici@ancyragazetesi.com faks: 441 37 26

E er bu yasa ç karsa... Sokakta yabanc  kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: tuketici@ancyragazetesi.com faks: 441 37 26 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 1 E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z E er Meclis komisyonunda olan Türkçe nin Kullan lmas na liflkin Kanun Teklifi yasalafl rsa, sicilde yerli, tabelada

Detaylı

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline!

Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor. Tabanvayc n n vay haline! 72.sayi 11/25/06 1:03 PM Page 1 Baflkentte yayalar n ulafl m hakk günden güne k s tlan yor Tabanvayc n n vay haline! Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z fiehrimizde bir süredir, otomobil öncelikli ulafl m

Detaylı

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA?

K M SAH P ÇIKACAK BU ÇOCUKLARA? 78.sayi 12/29/06 1:21 PM Page 1 Liman Movie Hall Ankara yeni y la haz r Ankara, e lence ve al flverifl merkezleri ile yeni y l heyecanla bekliyor. Y lbafl n n Kurban Bayram ile birleflmesi sonucu ekonomik

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı