Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com"

Transkript

1 EK Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için Türkçe Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

2

3 çindekiler 1 Otomatik pilotun NSE sistemine tak lmas...3 Otomatik pilot sistemi kablo ba lant s...3 Otomatik pilot ba lant s n n kontrol edilmesi...3 Otomatik pilotun çal flt r lmas...3 Limanda yapılacak ayarlar...4 Deneme seferleri...6 Dönüfl parametrelerinin manuel ayarlanmas Otomatik pilotun kullan lmas...13 NSE panellerinde otomatik pilot simgesi...13 Otomatik pilot ile güvenli kullan m...13 Otomatik pilot paneli...14 Otomatik pilot moduna genel bak fl...15 Otomatik pilot modlar n n seçilmesi...15 Otomatik pilotun Standby modunda kullan lmas...16 Follow-Up dönüfl (FU)...16 OTOMAT K modu (otomatik pusula)...16 Zoom modu...20 NSE ile seyir...20 Otomatik pilot ile seyir...22 Rüzgar ile dönüfl yapma ve seyir...24 Dümen performans kontrolü...24 NSE nin bir AP24/AP28 sisteminde kullan lmas BEP CZone sisteminin kullan lmas...26 BEP CZone paneli...27 Modlar n kullan lmas...28 Sistemin seçeneklerine göz atma...28 BEP CZone ön paneli...29 Yeni ön panelin düzenlenmesi Yeni Navionics özellikleri...30 Navionics Fish-n-Chips...30 Haritada uzant çizgilerinin ayarlanmas Yeni radar özellikleri...31 Radar ve harita panellerinde hedef izleme...31 Gerçek Hareket...31 H zl tarama modunun kullan lmas...31 çindekiler 1

4 6 Yap Tarama Özelli inin kullan lmas...32 Yap Tarama ekran...32 Yap Tarama görüntüsü...32 Yap Taraman n Duraklat lmas...32 Yap Tarama göstergesinin ayarlanmas...33 Yap paletlerinin kullan lmas...34 Yap Tarama ekran nda imlecin kullan lmas...34 Yap Tarama görüntüsünün ayarlanmas...35 Yap Tarama verilerinin kaydedilmesi çindekiler

5 Otomatik pilotun NSE sistemine tak lmas NSE sistemine bir AC12 veya AC42 otomatik pilot bilgisayar ba lan l rsa, otomatik pilot fonksiyonlar NSE ye ilave edilecektir. NSE, AP24 veya AP28 kontrol ünitesi olan bir otopilot sistemine ba lanabilir veya NSE, otomatik pilot sisteminde tek kontrol ünitesi olarak kullan labilir. Otomatik pilot sistemi kablo ba lant s AC12/AC42 Otopilot ifllemcileri, SimNet a kullan larak NSE sistemine ba lan r. Cihazlar n tak lmas ve ba lant s ile ilgili daha fazla bilgi için, ayr AC12/AC42 Montaj K lavuzuna (parça no ) ve NSE Montaj K lavuzuna (parça no ) bak n. Otomatik pilot ba lant s n n kontrol edilmesi NSE sistemine bir AC12 veya AC42 ba lan - l rsa, NSE otomatik olarak otomatik pilotu alg layacak ve Settings menüsüne bir Otomatik Pilot menü maddesi ilave edilecektir. Menüde Autopilot maddesi yoksa, otomatik seçme ifllemini kullanarak ba lant y sa lay n. Otomatik seçme ifllemi ayr ca, bir cihaz fiziksel olarak de ifltirildi inde veri kaynaklar listesinin güncellenmesi gerekti inde de kullan labilir. AC12/42 daha sonra ayr l rsa, Autopilot menü maddesi seçilmeye devam edecektir ancak, menü maddelerinin sadece birkaç görünecektir. Otomatik pilotun çal flt r lmas Otomatik pilotu çal flt rmadan önce, donan m montaj ve elektrik ba lant lar yukar da ve ayr AC12/24 montaj k lavuzunda aç kland gibi yap lmal d r. Otomatik pilotun montaj kontrol edildi inde, çal flt rma ifllemleri yap lmal d r. Otomatik pilotun do ru ayarlanmamas düzgün çal flmas n engelleyebilir. Otomatik pilot bilgisayarlar n n (AC12/42) ayarlanmas NSE ünitesinden veya sisteme dahil edilmiflse, AP24 ya da AP28 kontrol ünitesinden yap labilir. Afla daki bölümler otomatik pilotun NSE ünitesinden nas l ayarlanaca n aç klamaktad r. AP24 veya AP28 kontrol ünitesinden sistemi ayarlamay seçerseniz, AP24 kullan m k lavuzuna (parça no ) veya AP28 kullan m k lavuzuna (parça no ) bak n. NSE yi çal fl r durumdaki bir otomatik pilot sistemine ba larsan z, otomatik pilot kullan ma haz r olmadan önce yukar da aç kland gibi bir otomatik kaynak seçimi yapmal s n z. Otomatik Pilotun Montaj 3

6 Limanda yapılacak ayarlamalar Limanda yap lmas gereken ifllemler, çal flt rma diyalog kutusundan yap l r. Tamamlanan ifllemler bir seçim iflareti ile etiketlenir. Otomatik pilot bilgisayar fabrikadan verildi inde VE OTOMAT K P LOT HER SIFIRLANDI INDA, eksiksiz bir ayarlamay yeniden yapmal s n z. Tüm çal flt rma ifllemlerinin tüm ad mlar ekranda aç k bir flekilde aç klanm flt r ve ifllem boyunca ad m ad m yönlendirileceksiniz. 1 Otomatik pilotun standby modunda oldu undan emin olmak için STBY/AUTO tufluna bas n. 2 Yukar da aç kland gibi otomatik pilot çal flt rma diyalog kutusunu aktif hale getirin. 3 Tekne tipini seçin. - Tekne tipi ayar sistem taraf ndan, uygun ön ayarl dönüfl parametrelerini seçmek için kullan l r. Bu, ayr ca mevcut otomatik pilot özelliklerini de etkiler. 4 Dümen kalibrasyonunu yap n. a Dümen açı sensörü kalibrasyonu - Sisteme bir dümen açı sensörü ba lanm flsa kullan l r. Bu kalibrasyon, fiziksel dümen hareketinin NSE ünitesinde görünen dümen aç s na uygun olmas n sa lamak için kullan l r. b VRF (Sanal Dümen Açı Sensörü) kalibrasyonu - Bu seçenek otomatik pilotunuzun, sisteme ba l bir dümen aç sensörü olmadan dönüfl yapmas n sa lar. Bu fonksiyon, sadece d fltan takmal veya k ç tahrikli 40 ft. ye kadar olan tekneler için tasarlanm flt r. - Dümen aç seçene i sadece ilk aç l flta ba l dümen aç sensörü olmad nda veya otomatik pilot s f rland ktan sonra cihaz aç ld nda seçilecektir. Bir dümen açı sensörünün tak lmas otomatik pilotun performans n art racak ve otomatik pilot göstergesinde do ru bir dümen aç s göstergesi sunacakt r. Elveriflsiz veya imkans z olmad kça, bir dümen açı sensörü tak lmal d r. 5 Tahrik voltaj n 5 e ayarlay n. - Bilgi için AC12/AC42 Montaj K lavuzundaki tahrik ünitesi tablosuna veya tahrik ünitesi doküman na bak n. 6 Ekran üstündeki talimatlarda aç kland gibi dümen testini yap n. Tekne otomatik dümenli ise, bu test yap lmadan önce otomatik dümeni etkinlefltirmek için kullan - lan motorun veya elektrikli motorun aç lmas önemlidir. 4 Otomatik Pilotun Montaj

7 Bu testi yaparken direksiyondan iyice UZAK durun ve direksiyonu manuel olarak kontrol etmeye kalk flmay n! - Bu test bafllat ld nda, otomatik pilot bilgisayar bir dizi SKELE ve SANCAK dümen komutu verecek ve otomatik olarak do ru dümen yönünü teyit edecektir. Bu, dümeni tahrik etmek için minimum gücü tespit eder ve otomatik pilotun çal flmas için maksimum tercih edilen h z (8 /san.) aflarsa, dümen h z n düflürür. Sistem ayr ca tahrik ünitesinin çift yönlü çal flan elektririk motoru olup olmad n veya bir solenoid valfinin çal fl p çal flmad n da tespit edecektir. Dümen tahrik ayar Dümen tahrik ayar, otomatik pilot bilgisayar n n dümen sistemini nas l kontrol etti ini belirler. Drive voltage (Tahrik voltaj ) Tahrik üniteniz için belirlenen voltaj. Tahrik ünitesi voltaj ayar,sürekli çal flan bir pompa/dümen donan m olan solenoid valfli sistemlerde uygulanmaz. Bu yüzden, solenoidlere verilen ç k fl voltaj girifl voltaj ile ayn olacakt r. Bilgi için AC12/AC42 Montaj K lavuzundaki tahrik ünitesi tablosuna veya tahrik ünitesi doküman - na bak n. Tahrik üniteniz için uygun olmayan voltaj seviyesinin seçilmesi, koruma devreleri aktif olsa bile tahrik ünitesinin ve AC12/42 nin hasar görmesine neden olabilir. Drive engage (Tahrik biçimi) Clutch Bu varsay lan ayarlamad r ve tekneyi STBY modunda (FU ve NFU modlar ) ve tüm otomatik dönüfl modlar nda döndürmenizi sa lar. Auto Bu seçenek tipik olarak, otomatik ve Follow-up/Non-Follow-up dönüfl için farkl dümen h zlar gerekli oldu unda kullan lan, sürekli çal flan bir pompa üzerinde iki dümen h z aras nda geçifl yapman z sa lar. Motor output (Motor ç k fl ) Do ru dümen h z n elde etmek için gerekli güç miktar n gösterir. Bu de er Dümen testinden elde edilir. Otomatik olarak ayarlanan de er art r labilir veya düflürülebilir. Rudder deadband (Dümen kullanılmayan etkisiz aralık) Bu parametre dümen salınımını önlemek için kullan l r. Okuma,dümen testi ile elde edilen en uygun etkisiz aral k de eri ve tekne süratine göre dümen üzerindeki bask dan elde edilir. Direksiyonun yüksek atalet kuvvetinden veya gevflek bir direksiyon difllisinden dolay otomatik ayarlama düzgün yap lmazsa, ayarlama manuel olarak yap labilir. Dümenin sürekli salınımını önleyen olas en düflük de eri bulun. Genifl bir etkisiz aral k de eri dönüflün yanl fl olmas na sebep olacakt r. Etkisiz dümen aral özelli i dümen aç sensörü olmayan sistemlerde kullan lmaz. Otomatik Pilotun Montaj 5

8 Seyir testleri Bir seyir testi sadece Limanda yapılması gereken ayarlar tamamland ktan ve onayland ktan sonra yap labilir. Seyir testleri daima di er teknelerden uzakta aç k denizlerde yap lmal d r. Otomatik pilotu standby moduna alabilirsiniz ve STBY/AUTO tufluna basarak seyir testi s ras nda istedi iniz zaman tekneyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Afla daki seyir testi kalibrasyonu yap lmal d r: - Pusula kalibrasyonu; gemideki manyetik sapmayı otomatik olarak dengelemek için kullan l r. - Pusula sapma ayar ; nihai kerteriz de erinde sabit bir sapmayı dengelemek için kullan l r. - Rüzgar gülünün motajından kaynaklanan sabit mekanik sapmasını dengelemek için rüzgar kalibrasyonu* - Tekne h z kalibrasyonu* - Geçifl HI/LO (Yüksek/Düflük) h z ayar (dönüfl parametreleri ayar n de ifltirmek istedi iniz h z). - Dönüfl parametrelerinin otomatik ayar - Deniz durum filtresinin ayarlanmas - Yelkenli ayar - Ayr NSE Montaj K lavuzuna bak n. Pusula kalibrasyonu Pusula kalibrasyonu bafllat lmadan önce, bir tam dönüfl yapmak için teknenin çevresinde yeterince aç k alan oldu undan emin olun. yi sonuç elde etmek için kalibrasyon durgun deniz koflullar nda ve minimum rüzgar ile yap lmal - d r. Ekrandaki talimatlar takip edin ve tam bir dönüflü yaklafl k saniyede yap n. 6 Otomatik Pilotun Montaj

9 Kalibrasyon s ras nda, pusula yerel manyetik alan n büyüklü ünü ve yönünü ölçecektir. Sonraki sayfadaki grafi e bak n. - Yerel manyetik alan dünyan n manyetik alan ndan büyük ise (yerel alan de eri %100 den daha yüksek ise) pusula kalibrasyonu baflar s z olacakt r. - Yerel alan de eri %30 dan daha yüksek ise, kar flt r c manyetik cisim olup olmad n kontrol etmeli ve engeli kald rmal s n z ya da pusulay farkl bir yere tafl mal s n z. (Yerel) alan aç s, sizi yerel kar flt r c manyetik cisme yönlendirecektir. Kalibrasyon, otomatik pilot için aktif olan pusula üzerinde yap lmal d r. Simrad veya baflka marka bir pusula tak l rsa, kalibrasyon için o pusulan n talimatlar na bak n. TEKNE YÖNÜ Ç ZG S Dünyan n manyetik alan n n % si cinsinde yerel alan n büyüklü ü. Tekne yönü çizgisine göre yerel alan n yönü. Bu, ayn zamanda karfl l kl da olabilir. Baz alanlarda ve yüksek enlemlerde, yerel manyetik paraziti çok daha belirginleflir ve ±3 yi aflan yön hatalar kabul edilmelidir. Pusula montaj sapması Pusula kalibrasyonundan sonra, pusula tekne yönü çizgisi ile teknenin merkez çizgisi dengelenmelidir. 1 Teknenin konumundan görülebilir bir cisme göre yönü bulun. Bir harita veya chartplotter kullan n. 2 Tekneyi, merkez çizgisi cisme do ru bakan yön çizgisi ile hizalanacak flekilde döndürün. 3 Cismin yönü ile pusula de eri eflit olacak flekilde sapma parametresini de ifltirin. Yukar daki grafi e bak n. Hem pusula yönünün hem de cisim yönünün ayn birime sahip oldu undan emin olun ( M veya T). Otomatik Pilotun Montaj 7

10 Geçifl HI/LO (Yüksek/Düflük) h z n n ayarlanmas Bu, sistemin otomatik olarak LO (düflük) dönüfl parametrelerinden HI (Yüksek) dönüfl parametrelerine de iflti i h zd r. Sürat teknelerinde, gövdenin düzeldi i h z temsil eden bir de er veya düflük h zdan seyir h z na de iflti iniz h z ayarlaman z önerilir. Yelkenlilerde, dönüflte en iyi yan t vermesi için geçifl h z 3-4 deniz miline ayarlanmal d r. DÜfiÜK hassasiyet YÜKSEK hassasiyet Yüksek h zla LO (düflük) parametrelerine geçifl: 10 deniz mili 9 deniz miline ayarl geçifl h z Düflük h zla HI (Yüksek) parametrelerine geçifl: 8 deniz mili 8 Otomatik Pilotun Montaj Aktif hassasiyet parametre ayar otomatik pilot ekran nda görünür ve afla daki k saltmalar kullan lm flt r: HI-A Otomatik olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri LO-A Otomatik olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri HI-M Manuel olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri LO-M Manuel olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri Otomatik ayarlama Otomatik ayarlama özelli i, tekneyi birkaç testten geçirecek ve daha sonra en önemli dönüfl parametrelerini ayarlayacakt r. Ço u tekneleri feet kapsam nda döndürmesi gereken dönüfl parametreleriyle ön ayarland - ndan, otomatik pilotun çal flmas için otomatik ayarlama gerekmez. Otomatik ayarlama s ras nda ayarlanan tüm parametreleri manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Sonraki sayfaya bak n. Seastate filter (Deniz durumu filtresi) Deniz durumu filtresi, dalgal sularda dümen hareketlili ini ve otomatik pilot hassasiyetini azaltmak için kullan l r. OFF (Kapal ) Deniz durumu filtresi devre d fl kal r. Bu varsay lan ayarlamad r. AUTO (Otomatik) Dalgal sularda uyarlamal bir ifllemle dümen hareketlili ini ve otomatik pilot hassasiyetini azalt r. Deniz durumu filtresini kullanmak istedi inizde AUTO ayar önerilir. MANUAL (Manuel) Daha önce aç klanan dönüfl hassasiyeti kontrol ayarlar yla ba lant l d r. Dalgal ancak sabit deniz koflullar nda optimum rota muhafaza etme ve düflük dümen hareketlili i kombinasyonunu bulmak için manuel olarak kullan labilir.

11 Seyir parametrelerinin ayarlanmas Seyir parametre ayarlar, sadece tekne tipi Sail konumuna ayarlanm flsa yap labilir. Tack time (Tramola atma zaman ) WIND modunda tramola atarken, dönüfl h z (tramola atma zaman ) ayarlanabilir. Bu, tramola atma s ras nda tek kollu denizcilere tekneyi ve yelkenleri kontrol etmeleri için zaman kazand racakt r. Ayr ca, rüzgar taraf de ifltirilmeden yap lan dönüfl, kontrollü bir h zda yap lacakt r. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim saniye Tack angle (Tramola atma aç s ) Bu de er, AUTO modunda tramola atarken rota de iflimini ön ayarlamak için kullan l r. Sol/sa ok tufllar na bas larak rota bu de er kadar de ifltirilir. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim Wind function (Rüzgar fonksiyonu) Rüzgar fonksiyonu Auto konumuna ayarl iken, otomatik pilot otomatik olarak görünen ve gerçek rüzgar yönü aras nda seçim yapar. Auto varsay lan ayarlamad r ve seyir için önerilir. Tekne dönüfl yapt nda, dalgalar n üzerinde sörf yapacakt r. Bu, tekne h z nda ve dolay s yla görünen rüzgar aç s nda belirgin de iflikli e yol açabilir. Bu yüzden, gerçek rüzgar dönüfl yapmak için kullan l rken, görünen rüzgar ise, rüzgara karfl ilerlerken veya limana yanafl rken kullan l r. Görünen rüzgar dönüflü, maksimum tekne h z n yakalamak için tercih edilir. Otomatik pilot, yelkenlerin belli bir triminden maksimum itme kuvveti almak için sabit bir aç k rüzgar aç s korumaya çal fl r. Kapal sularda ilerlerken, fliddetli rüzgardan dolay görünen rüzgar aç s geçici olarak de iflebilir. Bu, daha sonra gerçek rüzgara karfl ilerlemek için tercih edilebilir. VMG optimizing (VMG iyilefltirme) Rüzgara karfl VMG'yi iyilefltirebilirsiniz. Bu fonksiyon seçildi inde, yeni bir rüzgar aç s ayarland ktan 5 10 saniye sonra ve sadece rüzgara karfl ilerlerken aktif hale gelecektir. Layline steering (Rota çizgisine dönme) Rota çizgisine dönme seyir s ras nda faydal d r. Navigasyon cihaz ndan al nan Rotadan Sapma Hatas (XTE) tekneyi iz çizgisinde tutacakt r. Navigasyon cihaz ndan al nan XTE 0.15 nm yi aflarsa, otomatik pilot waypoint in rota çizgisini ve izini hesaplayacakt r. Otomatik Pilotun Montaj 9

12 Dönüfl parametrelerinin manuel ayarlanmas Otomatik pilottaki otomatik ayarlama fonksiyonu, teknelerin ço u herhangi bir dönüfl parametre ayar gerektirmeyecek flekilde gözden geçirilmifltir. Ancak baz teknelerde veya belli deniz koflullar nda dönüfl parametrelerinin ince ayarlanmas otomatik pilotun performans n art rabilir. Transition speed (Geçifl h z ) Önceki bölüme bak n. Rudder (Dümen) Bu parametre, kontrol edilen dümen ile yön hatas aras ndaki oran belirler. Dümen de eri ne kadar yüksek olursa, dümen hareketleride o kadar büyük olur. De er çok düflük olursa, bir yön hatas n dengelemek uzun zaman alacak ve otomatik pilot sabit bir rotay takip edemeyecektir. De er çok yüksek ise, dümen hareketleri artacak ve dönüfl dengesizleflecektir. Counter rudder (Karfl t dümen) Karfl t dümen, teknenin ayarl rota çevresinde yalpalanmas n önlemek için kullan lan düman açısının miktarıdır. Yüksek karfl t dümen ayarlar, daha fazla dümen açısıyla sonuçlan r. Karfl t dümen ayarlar de eri en iyi dönüfl yaparken kontrol edilir. fiekiller çeflitli Karfl t Dümen ayarlar n n etkilerini göstermektedir: A: Karfl t dümen çok düflük; afl r hassasiyet B: Karfl t dümen çok yüksek; yavafl ve etkisiz hassasiyet C: Do ru ayarlama veya karfl t dümen; ideal hassasiyet 10 Otomatik Pilotun Montaj

13 Auto trim (Otomatik trim) Bu parametre, bir yön hatas kaydedildikten sonra otomatik pilotun ne kadar h zl haber verece ini belirler. Standart de er; ço u teknelerde iyi sonuç verecek olan 40 saniyedir. Temel kural: Teknenin feet olarak uzunlu u ile ayn de ere ayarlay n (saniye). VRF ile çal flan teknelerde bu de er 20 saniyeye ayarlanmal d r. Rate limit (H z s n r ) Maksimum izin verilen dönüfl h z n ayarlar. Dönüfllerde daha h zl yan t gerekmedikçe, bu de er 6.0 /saniyede tutulmal d r. Minimum rudder (Minimum dümen) Bu parametre, yüksek dümen hareketlili ini önlemek için küçük dümen komutlar n filtreler. Baz tekneler küçük dümen açısı, etkisiz dümen aral,dümen suyunun geri dönüflü/gürültüsü veya tek su jeti kullanmalar ndan dolay,"dümen tutma" konumunda küçük dümen aç lar na cevap vermeye yatk n olamayabilirler. Minimum dümen parametresini art rarak baz teknelerde rota muhafaza etme performans n art - rabilirsiniz. Ancak, bu durum dümenin hareketlili ini art racakt r. Minimum wind angle to port and starboard ( skele ve sanca a minimum rüzgar aç s ) Bu parametreler, yelkenleri düzgün tutacak ve kabul edilebilir bir itme kuvveti yaratacak minimum aç k rüzgar aç s na benzer flekilde ayarlanmal d r. Parametreler tekneden tekneye farkl l k gösterecektir. Bu ayarlar tramola atmay önleme fonksiyonu için kullan l r. Ayr ca bu ayarlar, otomatik pilot WindNAV modunda çal flt nda uygulan r. Otomatik pilotun çal flt r lmas bölümüne bak n. skele ve sancak için farkl minimum rüzgar aç lar seçebilirsiniz. Dönüfle Olan Mesafeyi (DTT) hesaplarken iskele ve sancak aras ndaki fark göz önünde bulundurulacakt r. Navigation change limit (Seyir de ifltirme s n r ) Bu parametre, NSE bir rotay takip ederken (NAV dönüflü) otomatik pilotun rotay otomatik olarak de ifltirmesine izin verildi i noktada maksimum rota de iflimini belirler. Bir rotadaki sonraki waypoint e gerekli rota de iflimi ayarl s n rdan fazla ise, yap lacak rota de ifliminin kabul edilebilir oldu unu onaylamal s n z. Otomatik Pilotun Montaj 11

14 Not 12 Otomatik Pilotun Montaj

15 2 Otomatik pilotun kullan lmas NSE sistemine bir AC12 veya AC42 otomatik pilot bilgisayar ba lan l rsa, otomatik pilot fonksiyonlar NSE ye ilave edilecektir. Otomatik pilot özelli i, farkl deniz koflullar ndan minimum dümen hareketi ile do ru rotay koruman z için tasarlanm flt r. Otomatik pilot dönüflü çok do ru yapt ndan, özellikle bir waypoint e do ru seyir yaparken veya bir rotay takip ederken yak t tasarrufu sa lar ve hedefinize daha h zl gitmenizi sa lar. NSE panellerinde otomatik pilot simgesi Otomatik pilot ekran üstü menünüsü Yaln z ekran üstü menü aktif iken otomaitk pilotu çal flt rabilirsiniz. Ekran üstü menüyü aktif hale getirmek için farkl tufl bas fllar n kullanabilirsiniz; - STBY/AUTO tufluna k sa süreli basma STBY modunu aktif hale getirir ve STBY/AUTO tufluna uzun süreli basma ise mevcut modda ekran üstü menüyü aktif hale getirir. - tufluna basarak ekran üstü menüyü bir sayfadan silebilirsiniz. Otomatik pilot ekran üstü menüsü, aktif otomatik pilot moduna ba l olarak aktif modu, yönü, dümeni ve çeflitli dönüfl bilgilerini gösterir. Ekran üstü menünün sayfada sabit bir konumu vard r ve bir Otomatik pilot panelinin aktif olmas d fl nda, tüm sayfalarda gösterilebilir. Sayfan n üst taraf ndaki otomatik pilot modu simgesi Otomatik pilot ekran üstü menüsü görünmedi inde, otomatik pilot bilgileri varsay lan olarak sayfalar n üst taraflar nda gösterilir. Bu bilgileri kapatmay seçebilirsiniz. Harita ekran ndaki pusula sembolü Harita ekran nda teknenizin çevresinde bir pusula sembolü görünecek flekilde seçim yapabilirsiniz. mleç ekranda aktif iken pusula sembolü kaybolacakt r. Otomatik pilot ile güvenli kullan m Otomatik pilot faydal bir seyir yard mc s d r ancak, hiçbir flekilde rotay tayin eden kiflinin yerine geçmez. Otomatik modundan manuel moda geçme STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak otomatik pilotu herhangi bir otomatik çal flma modundan STBY moduna alabilirsiniz. Otomatik Pilotun Montaj 13

16 Bir NSE cihaz n kilitleme Sisteme birkaç NSE cihaz veya AP24/AP28 kontrol ünitesi dahil edilmiflse, otomatik pilotun izinsiz kullan m n önlemek için aktif olmayan NSE cihaz kilitlenebilir. Cihaz kilitlendi inde, bu durum ekran üstü menüde bir kilit sembolü ve yaz ile belirtilir. Kilit fonksiyonu kullan l rken, NSE cihaz ndan herhangi bir otomatik mod seçilemez. Kilit fonksiyonu aktif olan NSE cihaz nda bulunmaz. E er NSE cihaz bir AP24/AP28 sisteminin bir parças ise, cihaz AP24/AP28 kontrol ünitesinden kilitlenebilir. Bu bölümün sonundaki Uzak istasyonlar n kilitlenmesi bölümüne bak n. Otomatik pilot ekran Otomatik pilot ekran, seyir s ras nda bilgileri görüntülemek için kullan labilir. Ekran, NSE Kullan m K lavuzunda aç kland gibi NAV sayfas gruplar na veya di er gruplara ilave edilebilir. Veri alanlar Otomatik pilot ekran hedefin ad n, yönü ve dümen bilgilerini gösterir. Afla daki k saltmalar kullan lm flt r: CTS Dönülecek rota DTD Hedefe olan mesafe SOG H z COG Rota DTW: Sonraki waypoint e olan mesafe XTE: Rotadan sapma hatas 14 Otomatik Pilotun Montaj

17 Otomatik pilot moduna genel bak fl Otomatik pilotun birkaç dönüfl modu vard r. Modlar n say s ve modun içindeki özellikler afla da gösterildi i gibi tekne tipine ve mevcut girifle ba l d r. MOD STAND BY FEATURE TEKNE T P SÜRAT YELKENL TEKNELER AÇIKLAMA GEREKL G R fi Tekneyi dümenden döndürürken kullan lan pasif mod Otomatik dümen (NFU) Ok tufllar n kullanarak dümen hareketini kontrol eder Dümen aç s FOLLOW-UP (FU) AUTO (COMPASS) NO DRIFT NAVIGATION WIND WIND NAV Yön yakalama Dönüfl (Biçim) Dönüfl (Tramola atma) Kaçma Tramola atma Ok tufllar n kullanarak dümen aç s n ayarlar Tekneyi ayarl yönde tutar Dönüflü iptal eder ve pusuladan okundan yönde devam eder Tekneyi otomatik olarak önceden belirlenmifl dönüfl biçimlerinde hareket ettirir (Sadece sürat tekneleri) Komut verilen yönü önceden belirlenmifl bir de erle de ifltirir Tekneyi düz bir kerteriz çizgisinde tutar Yön de iflikli inden sonra NoDrift moduna döndürür Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde döndürür Ayarl rüzgar aç s n korumak için tekneyi döndürür Ayarl rüzgar aç s n tekne burnunun di er taraf na yans t r Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde döndürür Dümen aç s Yön, h z Yön, h z, konum Yön, h z, konum, waypoint/rota bilgileri Yön, h z, rüzgar aç s Yön, h z, rüzgar aç s, waypoint/rota bilgileri Otomatik modlarda dönüfl performans n n kontrolü Otomatik pilot kurulum ve ayarlama s ras nda konfigüre edilmelidir. Baz parametreler çal flma s ras nda dönüfl performans n art rmak için ayarlanabilir. Bu bölümün sonundaki aç klamaya bak n. Otomatik pilot modlar n n seçilmesi Otomatik Pilot Modu seçim menüsünden bir otomatik modu veya özelli i seçebilirsiniz. Otomatik Pilotun Montaj 15

18 Otomatik pilotun Standby modunda kullan lmas Otomatik pilotun Standby modunda kullan lmas Tekneyi dümenden döndürdü ünüzde otomatik pilot STBY modunda olmal d r. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak otomatik pilotu herhangi bir çal flma modundan STBY moduna alabilirsiniz. Otomatik dümen (NFU) Otomatik pilot STBY modunda iken herhangi bir ok tufluna basarsan z, sistem NFU (Non-Follow-Up) moduna de iflecektir. Dümeni kontrol etmek için ok tufllar n kullanabilirsiniz ve tufla bas ld sürece dümen hareket edecektir. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak STBY moduna dönebilirsiniz. Follow-up dönüfl (FU) Otomatik pilot menüsünden Follow-up dönüflü seçebilirsiniz. FU aktif iken, dümen aç s n ayarlamak için döner dü meyi kullanabilirsiniz. Dümen istenilen aç ya hareket edecek ve ard ndan duracakt r. Follow-up modunda iken direksiyonu manuel olarak kontrol edemezsiniz. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak STBY moduna dönebilirsiniz. OTOMAT K modu (otomatik pusula) AUTO tufluna bas ld nda, otomatik pilot mevcut tekne yönünü ayarl rota olarak seçer ve dümen aç s n muhafaza eder. Bu, mod de ifliminde darbesiz aktarma sa lar. Otomatik pilot, yeni bir mod seçilinceye veya rota dü mesi ile veya S- KELE ya da SANCAK tufllar yla yeni bir rota ayarlan ncaya kadar tekneyi ayarl rotada tutacakt r. Rota yeni bir ayarl rotaya de ifltirildi inde, tekne otomatik olarak yeni yöne dönecek ve yeni rotay muhafaza edecektir. Yön yakalama AUTO veya NoDrift modunda yön yakalama özelli i, döner dü meye h zla basarak yapt n z dönüflü otomatik olarak iptal etmenizi sa lar. Otomatik pilot, döner dü meye bast n z anda pusuladan okunan yöne do ru gitmeye devam etmeniz için dönüflü iptal edecektir. Bu, örne in bir gemi havuzuna veya koya girmek için yapman z gereken dönüflten tam olarak emin de ilseniz Dönüfl biçimi (sürat tekneleri) Otomatik pilot, AUTO modunda iken sürat tekneleri için çok say da otomatik dönüfl özelli i sunar. Dönüfl seçene i, tekne tipi yelkenliye ayarlanm flsa seçilmeyecektir. 16 Otomatik Pilotun Montaj

19 Bir dönüflün bafllat lmas Afla daki flekil, Otomatik pilot menüsünden k vr ml -dönüflün nas l bafllat laca n gösterir. Sol veya sa ok tufllar n veya döner dü meyi kullanarak dönüfl yönünü seçin ve dönüflü bafllat n. Dönüflün durdurulmas Dönüfl s ras nda istedi iniz zaman AUTO/STBD tufluna basarak standby moduna ve manuel dönüfl moduna dönebilirsiniz. Dönüfl de iflkenleri C-dönüflü d fl ndaki tüm dönüfl seçeneklerinin, dönüfle bafllamadan önce ve tekne dönerken istedi iniz zaman yapabilece iniz ayarlamalar vard r. Yukar daki örne e bak n. U-dönüflü U-Dönüflü, mevcut ayarl rotay 180 ters yöne de ifltirir. Dönüfl h z, varsay lan dönüfl h z (ROT) ayar ile ayn d r. Bu, dönüfl s ras nda de ifltirilemez. C dönüflü C-dönüflü, teknenin daire biçiminde dönmesini sa lar. Dönüfl h z n (ROT), dönüfle bafllamadan ve dönüfl esnas nda ayarlayabilirsiniz. Dönüfl h z n art rma, teknenin daha küçük bir daire biçiminde dönmesini sa lar. Dönüfl parametresi Dönüfl h z (ROT) Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim /dak Otomatik Pilotun Montaj 17

20 K vr ml dönüfl K vr ml dönüfl, teknenin artan veya azalan bir dönüfl yar çap ile k vr ml biçiminde dönmesini sa lar. Bu özellik, dönen bal klar için veya deniz yata ndaki bir cismi ararken kullan labilir. Dönüfl yar çap nda de ifliklik s f ra ayarlan rsa, tekne bir daire fleklinde dönüfl yapacakt r. Negatif de erler azalan yar çap, pozitif de erler ise artan yar çap belirtir. Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan lk yar çap Her dönüfl için yar çap de iflimi Zigzag-dönüfller Zigzag biçiminde seyrederken, dönüfl bafllat lmadan önce ilk rotay de ifltirebilirsiniz. Dönüfl s ras nda, rotay ve mesafeyi de ifltirebilirsiniz. Ana rota döner dü me çevrilerek de ifltirilebilir. A = lk rota de iflimi B = Rota de iflimi C = Mesafe Dönüfl parametresi Rota de iflimi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Mesafe Kare dönüfl Kare dönüfl özelli i, belli bir mesafe yol ald ktan sonra teknenin otomatik olarak 90 dönmesini sa lar. Tekne yeni bir 90 lik dönüfl yap ncaya kadar dönüfl s ras nda istedi iniz zaman rotan n mesafesini de ifltirebilirsiniz. Ayr ca, döner dü meyi çevirerek istedi iniz zaman ana rotay de- ifltirebilirsiniz. Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Mesafe 18 Otomatik Pilotun Montaj

21 Yavafl S-dönüflü Yavafl S-dönüflü s ras nda tekne ana rota çevresinde yalpalayacakt r. Dönüfle bafllamadan önce seçilen rota de- iflimini ayarlayabilirsiniz. Dönüfl s ras nda, rotay ve dönüfl yar çap n de ifltirebilirsiniz. Ana rota döner dü me çevrilerek de ifltirilebilir. Dönüfl parametresi Rota de iflimi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Yar çap Derinlik E risini zleme, DCT TM Sistem sonardan derinlik bilgisi al yorsa otomatik pilot, derinlik e risini izleyecek flekilde ayarlanabilir. Deniz yata uygun olmad kça bu özelli i kullanmay n. Bu özelli i, küçük bir alanda derinli in belirgin bir flekilde de iflti i kayal k sularda kullanmay n. E im Dar kanal Ç k nt l DCT dönüflünü bafllatmak için afla daki ifllemi kullan n: 1 NSE cihaz nda veya ayr bir derinlik cihaz nda derinli in gösterildi inden emin olun. 2 Tekneyi izlemek istedi iniz bir derinli e ve derinlik çizgisi yönüne (ana rota) çevirin. 3 AUTO (otomatik) modunu aktif hale getirin, DCT dönüflünü awçin ve derinlik de erini izleyin. 4 Dibin iskeleye ya da sanca a do ru meyilli olmas na ba l olarak DCT dönüflünü bafllatmak için skele veya Sancak tufllar n kullan n. DCT dönüflü için afla daki parametreler mevcuttur: Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Derinlik kazan m Rotadan Sapma Aç s Otomatik Pilotun Montaj 19

22 Derinlik kazan m Bu parametre, kontrol edilen dümen ile seçilen derinlik e risinden al nan sapma aras ndaki oran belirler. Derinlik kazan m de eri ne kadar yüksek olursa, dümen o kadar k r l r. De er çok düflük olursa, ayarl derinlik e risi sapmas n dengelemek uzun zaman alacak ve otomatik pilot tekneyi seçilen derinlikte tutamayacakt r. De er çok yüksek ise, h z artacak ve dönüfl dengesizleflecektir. Rotadan Sapma Aç s (CCA) CCA, ayarl rotaya eklenilen veya ondan ç kar lan bir aç d r. Bu parametre ile teknenin referans derinlik civar nda yavafl S hareketleriyle yalpalanmas n sa layabilirsiniz. CCA ne kadar büyük olursa, o kadar büyük yalpalanmaya izin verilecektir. CCA s f ra ayarland - nda S hareketleri olmaz. NoDrift modu Bu mod, otomatik pilot ile GPS ten al nan konum bilgilerini birlefltirir. NoDrift modu aktif hale getirildi inde otomatik pilot, mevcut yöne göre tekne konumundan görünmeyen bir yön çizgisi çizecektir. AUTO (pusula) modundan farkl olarak otomatik pilot flimdi, rotadan sapma hatas n hesaplamak için konum bilgilerini kullan r ve otomatik olarak izinizi düz tutar. NoDrift modunda yön çizgisini s f rlamak için ok tufllar n veya döner dü meyi kullanabilirsiniz. Kaçma NoDrift modunu kullan rken bir engelden kaç nmak isterseniz, STBY tufluna basabilir ve engeli geçinceye kadar otomatik dönüfl yapabilir ve dümeni kullanabilirsiniz. 60 saniye içinde NoDrift moduna dönerseniz önceki ayarl yön çizgisinde devam edebilirsiniz. Yan t vermezseniz diyalog kutusu kaybolur ve otomatik pilot, mevcut yönü ayarl yön çizgisi olarak belirleyerek NoDrift moduna girecektir. Kaçma manevran z 60 saniyeden uzun sürerse, otomatik pilot Standby modunda kalacakt r. NSE ile seyir Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde otomatik olarak döndürmek için otomatik pilot özelli ini kullanabilirsiniz. GPS ten al nan konum bilgileri, tekneyi rotada tutmak ve hedef waypoint e yönlendirmek üzere dönülecek rotay de ifltirmek için kullan lacakt r. Tatmin edici seyir dönüflü elde etmek için, NAV moduna girilmeden önce afla daki hususlar gerçeklefltirilmelidir: - Otomatik dönüfl test edilmeli ve onaylanmal d r. - GPS tam çal flma modunda olmal ve konum ile seyir bilgilerini NSE ye göndermelidir. GOTO tufluna basarak herhangi bir ekrandan seyri bafllatabilirsiniz. Go to seçene i, sadece imleç bir Harita, Radar veya Sonar ekran nda aktif iken seçilebilecektir. NSE ile seyir ile ilgili daha fazla bilgi için ayr Kullan m K lavuzuna bak n. Ayr ca, otomatik pilot menüsünden de seyri bafllatabilirsiniz. 20 Otomatik Pilotun Montaj

23 Seyir modu bafllat ld nda, pilot otomatik olarak tekneyi rotada tutacakt r. Tekne bir waypoint in var fl dairesine ulaflt nda pilot bir sesli uyar verir ve uyar ekran nda yeni rota bilgilerini gösterir. Sonraki waypoint e gerekli rota de iflimi Seyir de iflim s n r ndan az ise, otomatik pilot otomatik olarak rotay de ifltirecektir. Bir rotadaki sonraki waypoint e gerekli rota de iflimi ayarl s n rdan fazla ise, yap lacak rota de ifliminin kabul edilebilir oldu unu onaylamal s n z. Seyir parametreleri ve NSE ile seyir ile ilgili daha fazla bilgi için ayr Kullan m K lavuzu ndaki Seyir bölümüne bak n. Seyir dönüflü sadece aç k sularda yap lmal d r. NAV modunu seçerken pilot, mevcut ayarl rotay muhafaza eder ve kullan c n n, hedef waypoint e do ru rota de iflimini kabul etmesini ister. Waypoint var fl dairesi Var fl yar çap, bir rotay takip ederken bir dönüflün bafllat laca noktay belirler. VARIfi DA RELER Var fl dairesi teknenin h z na göre ayarlanmal d r. H z ne kadar yüksek olursa, daire o kadar genifl olur. Amaç, sonraki rotaya rahat dönmek için otomatik pilotun zaman nda yönü de ifltirmesini sa lamakt r. Afla daki flekil rota yarat rken uygun waypoint dairesini seçmek için kullan labilir. DEN Z M L OLARAK TEKNE HIZI 1/100 NM OLARAK VARIfi DA RES YARIÇAPI Örnek: 20 deniz mili h zla, 0.09 nm yar çapl bir waypoint dairesi kullanmal s n z. Otomatik waypoint de ifltirme özelli ini kullan rken, bir rotadaki herhangi iki waypoint aras ndaki mesafe, waypoint var fl dairesi yar çap ndan düflük olmamal d r. Otomatik Pilotun Montaj 21

24 Otomatik pilot ile seyir Wind veya WindNav moduna girmeden önce birkaç seyir parametresi belirlenmelidir. Bu parametreler ayr Otomatik Pilot Kurulumu bölümünde aç klanm flt r. Rüzgar gülü seyri WIND modu, sadece sistem Otomatik Pilot Kurulum menüsünde yelkenli için ayarlanm flsa kullan labilir. WIND modu bafllat lmadan önce, rüzgar gülü sensöründen geçerli sinyalin al nd n n teyit edilmesi gerekir. Rüzgar gölü seyrini afla daki gibi bafllat n; 1 Rüzgar n aç s korumak istedi iniz aç ya uygun oluncaya kadar teknenin yönünü ayarlay n. 2 MENU tufluna bas n ve Wind (Rüzgar) opsiyonunu seçin. Ayarl dönülecek rota (CTS) ev ayarl rüzgar aç s, WIND modu seçildi i anda pusula kerterizinden ve rüzgar gölü sensöründen girilir. Bu noktada otomatik pilot, rüzgar n yönü de iflebilece- inden, rüzgar n aç s n korumak için rotay de ifltirecektir. Tramola atma Tramola atma fonksiyonu, sadece sistem YELKENL tekne tipi için ayarland nda kullan labilir. Tramola atma sadece rüzgarda yap lmal d r ve teknede nas l çal flt n görmek için hafif rüzgarl sakin deniz koflullar nda denenmelidir. Teknenin çok say da özelli inden dolay (seyir teknelerinden yar fl teknelerine kadar) tramola atma fonksiyonunun performans tekneden tekneye de ifliklik gösterebilir. Tramola atma fonksiyonunu hem AUTO modundan hem de WIND modundan bafllatabilirsiniz. Afla daki flekilde bu fonskiyonun AUTO modunda nas l bafllat ld gösterilmektedir. Her iki modda, karfl t tramola atma yönü seçilerek diyalog kutusu aç k oldu u sürece tramola atma ifllemini durdurabilirsiniz. fllem durduruldu unda tekne önceki ayarl yöne dönecektir. 22 Otomatik Pilotun Montaj

25 Auto (Otomatik) modunda tramola atma AUTO modunda tramola atma, WIND modunda tramola atmaktan farkl d r. AUTO modunda tramola atma aç s sabittir ve kullan c taraf ndan belirlenir. Ayr Otomatik Pilot Kurulumu bölümündeki seyir ayar aç klamalar na bak n. Tramola atma yönü seçildi inde, otomatik pilot ayarl sabit tramola aç s na göre mevcut ayarl rotay de ifltirir. Wind (Rüzgar) modunda tramola atma AUTO moduyla karfl laflt r ld nda WIND modunda tramola atma, referans olarak aç k veya gerçek rüzgar ile seyrederken yap labilir. Gerçek rüzgar aç s 90 dereceden az olmal d r. Tramola atma s ras ndaki dönüfl h z, seyir parametreleri ayarlama menüsündeki Tack time (Tramola atma zaman ) taraf ndan belirlenecektir (yukar daki flekle bak n). Tramola atma s ras n h z kayb n önlemek için, tramola atma süresi ayn zamanda teknenin h z taraf ndan da kontrol edilecektir. Tramola atmay bafllatt n zda otomatik pilot, ayarl rüzgar aç s n hemen tekne burnunun di er taraf na yans tacakt r. Yelken açma Gerçek rüzgar aç s 120 den büyük ise yelken açmak mümkündür. Yelken açma süresi, kontrol alt nda olabildi ince h zl gerçeklefltirmek için teknenin h z taraf ndan belirlenir. Tramola atmay ve yelken açmay önleme Rüzgara karfl ilerlerken ve seyrederken otomatik pilotu dikkatli kullanmal s n z. Rüzgara karfl ilerlerken yelkenlerin dengesi bozulursa, yelkenlerin çarpma kuvveti tekneyi rüzgara karfl ilerletebilir. Tekne ayarl minimum rüzgar aç s n aflacak flekilde seyrediyorsa, yelkenlerin itme kuvveti aniden kaybolacak ve teknenin h z n düflürecektir. Dümen daha az etkili olaca ndan tekneyi döndürmek zorlaflacakt r. WIND modunda tramola atmay önleme fonksiyonu bu tip durumlar engellemek için kullan l r. Bu, aç k rüzgar aç s ayarl minimum rüzgar aç s n n 5 alt na düfltü ünde ve daha fazla dümen k rma istenildi inde hemen tepki verecektir. Seyrederken, yanlardan veya arkadan gelen dalgalarla tekneyi döndürmek zordur. Dalgalar tekneyi istenmeyen bir yöne savurabilir; bu durum hem mürettebat hem de direk için tehlikeli olabilir. Yelken açmay önleme fonksiyonu, gerçek aç k rüzgar aç s 175 nin üstüne ç kt nda veya ayarl rüzgar aç s n n tersine döndü ünde aktif hale gelecektir. stenmeyen yöne dönmeyi önlemek için daha fazla dümen k rma istenecektir. Tramola atma ve yelken açma önleme fonksiyonlar tehlikeli bir duruma düflmeyi önlemeye karfl bir garanti de ildir. Dümenin ve/veya tahrik ünitesinin etkisi yeterli de ilse, tehlikeli bir durum meydana gelebilir. Bu tip durumlarda çok dikkatli olun. Otomatik Pilotun Montaj 23

26 Rüzgar ile dönüfl yapma ve seyir Wind Nav modunda, otomatik pilot bir GPS/chartplotter dan al nan rüzgar ve iz verileriyle tekneyi döndürür. Wind Nav modunda otomatik pilot aktif waypoint e do ru ilerlemek için gerekli ilk rota de iflimini hesaplar ancak otomatik pilot, hesaplamada mevcut rüzgar yönünden de yararlan r. Dümen performans kontrolü Otomatik modunda çal fl rken otomatik pilot, iki farkl dümen parametresinden (HI/LO) yararlan r. Parametreler, teknenin farkl h zlardaki ve rüzgar yönlerindeki yan t n kontrol eder. ki parametre dizisi otomatik veya manuel olarak seçilebilir ve her biri manuel olarak ayarlanabilir. Otomatik pilotun otomatik olarak LO (düflük) parametrelerinden HI (Yüksek) parametrelerine de iflti i h z, geçifl h z ayar taraf ndan belirlenir. Herhangi bir h z girifli olmad nda, STBY modundan bir otomatik mod aktif hale getirildi i zaman otomatik pilot LO dümen parametrelerine s f rlan r. Bu, afl r dönmeyi önlemek için bir güvenlik özelli idir. Aktif hassasiyet parametre ayar otomatik pilot ekran nda görünür ve afla daki k saltmalar kullan lm flt r: HI-A LO-A HI-M LO-M Otomatik olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri Otomatik olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri Manuel olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri Manuel olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri Sürat tekneleri Sürat teknelerinde HI veya LO ayar n n otomatik olarak seçimi, afla daki grafiklerde gösterildi i gibi sadece tekne h z taraf ndan belirlenir. DÜfiÜK hassasiyet YÜKSEK hassasiyet Yüksek h zla LO (düflük) parametrelerine geçifl: 10 deniz mili 9 deniz miline ayarl geçifl h z Düflük h zla HI (Yüksek) parametrelerine geçifl: 8 deniz mili 24 Otomatik Pilotun Montaj

27 Yelkenliler WIND modunda seyrederken, parametre afla da gösterildi i gibi tekne h z ve rüzgar n yönü taraf ndan belirlenir. Bu yüzden, çok fazla h z kaybederseniz (örne in, tiramola ederken), yeterli dümen yan t almak için parametreler HI konumuna de iflecektir. Yelkenlilerde geçifl h z n ayarlarken bu durum göz önünde bulundurulmal d r. LO parametreleri HI parametreleri Hassasiyetin manuel ayarlanmas Dokuz farkl seviyeyi seçerek iki (HI/LO) parametre grubundan her birini manuel olarak ince ayarlayabilirsiniz. Seviye 4, otomatik ayar fonksiyonu taraf ndan ayarlanan parametre de erli varsay lan ayarlamal d r. Herhangi bir otomatik ayarlama yap lmam flsa (önerilmez), seviye 4 de erleri varsay lan fabrika ayar olacakt r. Düflük hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini azalt r ve daha genifl bir dönüfl sa lar. Yüksek hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini art r r ve daha dar bir dönüfl sa lar. Çok yüksek hassasiyet seviyesi teknenin S-dönüflü yapmas na sebep olacakt r. Parametre grubunun manuel olarak seçilmesi Varsay lan olarak sistem, h za (sürat tekneleri) veya h za ve rüzgara (yelkenliler) göre HI/LO parametre grubu aras nda geçifl yapar. Ancak, hangi parametre grubunun kullan laca n manuel olarak seçebilirsiniz. H z sinyali yoksa HI veya LO seçilmelidir. NSE nin bir AP24/AP28 sisteminde kullan lmas Komut aktar m NSE cihaz n z bir AP24 veya AP28 kontrol ünitesi içeren bir otomatik pilot sistemine ba l ise, ayn anda sadece bir kontrol ünitesi aktif olabilir. Aktif olmayan ünite ekranda bir zarf sembolü ile gösterilir. Döner dü meyi çevirerek aktif otomatik pilot ekran üstü menüsü ile aktif olmayan bir NSE cihaz ndan komut alabilirsiniz. Ekran üstü menü görünmezse, STBD/AUTO tuflunu bas l tutup mod seçim menüsünü seçerek ve ard ndan aktif modu onaylayarak NSE cihaz ndan komut alabilirsiniz. Uzak istasyonlar n kilitlenmesi AP24/AP28, di er tüm kontrol ünitelerini devre d fl b rakan bir Uzak Kilit fonksiyonu içerir. Kilitli bir cihaz bir kilit sembolü ile belirtilir. Uzak kilit fonksiyonu AP24/AP28 de aktif hale getirildi inde, NSE ye veya sistemdeki di er AP ünitelerine komut aktar m gerçekleflmez; sadece aktif AP kontrol ünitesi komut al r. Sadece komut alan AP24/AP28 cihaz ndan uzak istasyonlar n kilidini açabilirsiniz. Otomatik Pilotun Montaj 25

28 3 BEP CZone sisteminin kullan lmas BEP CZone sembolü, sadece Systems Settings menüsünün Advanced setup sekmesinde etkinlefltirilmiflse görünecektir. BEP Czone, teknenizdeki devre bilgilerini kontrol eden ve izleyen bir NMEA 2000 uyumlu (SimNet) sistemdir. Bu, ayr ca teknedeki ar za teflhislerini, ar za zamanlay c s özelliklerini, dimmer devrelerini içerir ve çoklu voltaj (9-32V DC) kullan r. BEP CZone sistemini NSE cihaz n za ba layarak çeflitli ifllemler yapabilirsiniz. Tipik elektrik flemas konfigürasyonu BÖLGE B R BÖLGE K BÖLGE ÜÇ BÖLGE DÖRT BÖLGE BEfi ANAHTAR GRUBU LAMBA B R Ç N DÜ ME KONTROLÜ LAMBA D MMER LAMBA ANA DC DEVRE KE- S C PANEL ZAMAN- LAYICI FAN AKÜ DA ITIM PA- NEL SU POMPASI TELEV ZYON NEGAT F DA ITIM ÇUBU U MÜZ K S STEM AKÜ fiarj ÜN TES Tipik elektrik flemas konfigürasyonu ile ilgili sorunlar: - Yükler ile kontrol/koruma devreleri aras ndaki uzun mesafelerden dolay iletken boyutlar büyüktür. - Uzun kablo mesafeleri, çoklu iletkenler ve ortak devrelerin karmafl k dümen içi de iflimi. - Anahtar paneli kablosu karmafl kt r ve tak lmas zaman al r. Contour Zone sistemi flemas BÖLGE B R BÖLGE K BÖLGE ÜÇ LAMBA B R Ç N DÜ ME KONT- ROLÜ BÖLGE DÖRT ANAHTAR GRUBU ANAHTAR KONTROL ARAYÜZÜ BÖLGE BEfi LAMBA LAMBA NMEA 2000 A I AKÜ DA I- TIM PANEL S NYAL ARAYÜZÜ NMEA T-KON- NEKTÖRÜ ÇIKIfi ARAYÜZÜ FAN SU POMPASI TELEV ZYON MÜZ K S STEM AKÜ fiarj ÜN TES NEGAT F DA ITIM ÇUBU U NEGAT F DA ITIM ÇUBU U 26 BEP CZone sisteminin kullan lmas

29 BEP CZone flunlar sunar: - Karmafl k anahtar paneli kablosu yerine tek bir veri kablosu ba lant s. - Ç k fl Arayüzü (OI) modulleriyle çoklu yüklerin ortak alanlarda (Bölgelerde) grupland r lmas. - Küçük çoklu iletkenler yerine a r görev elektrik kablosu. BEP CZone ekran CZone ekran, BEP CZone sistemi fonksiyonlar n n izlenmesini ve kontrol edilmesini sa lar. BEP CZone ekran ayr ca DAK tufllar yla eriflilen di er sayfa gruplar ndan birisinde de ayarlanabilir. Tek bir ekran veya çoklu ekran sayfas ndaki ekranlardan birisi olarak ayarlanabilir. BEP Czone sistemindeki ilave gösterge bilgilerine eriflmek için INFO tuflunu da kullanabilirsiniz; INFO sayfas nda ilave bir Ön Panel 4 sunar. Daha fazla bilgi için, NSE Kullan m K lavuzunun gösterge paneli k sm na bak n. lk konfigürasyon sadece BEP CZone gösterge arayüzü (DI) veya bir dizüstü bilgisayar konfigürasyon program ile yap labilir. Rakaml tufl tak m ndaki k sayol tufllar n n kullan lmas Rakaml tufl tak m n kullanarak modlara ve sistem seçeneklerine eriflebilirsiniz. Örne in, 7 tufluna basarak Çal flan Sistemlere veya 8 tufluna basarak Kontrol, Monitöre eriflebilirsiniz. BEP CZone sisteminin kullan lmas 27

30 Modlar n kullan lmas Bu modlar, devrelerin tek bir tuflla aktif hale gelmesini sa layarak kontrolü kolaylaflt r r. Örne in, Seyir modunu aktif hale getirebilir ve seyir s ras nda teknenizi çal flt rmak için gerekli tüm devreleri açabilirsiniz. Ancak, tekneyi terk etti inizde tüm 24 saat olmayan devreleri kapatan Systems Off modunu seçebilirsiniz. Bu modlar, tek tufl olana sunarak çoklu devrelerin etkili bir flekilde kontrol edilmesini sa lar. Modlar kurulum s ras nda ayarlan r. Tüm mevcut modlar CZone ekran nda görünecektir. Ekranda ayarlanm fl 5 ten fazla mod varsa, modlar n geri kalan More Modes seçene i alt nda olacakt r. MODLAR DAHA FAZLA MOD S STEM SEÇENEKLER (7,8,9) Sistem seçenekleri Systems In Operation (Çal flan sistemler) (7) Bu mod depo seviyeleri de dahil, teknedeki tüm parametreleri grafik, yüzde ve kalan miktar formatlar nda izlemenizi sa lar. Control, Monitoring (Kontrol, zleme) (8) Ekran n sol taraf nda kontrol seçenekleri, sa taraf nda ise izleme bilgileri görünür. Alarms (Alarmlar) (9) Alarm, yüksek ve düflük seviyelere ayarlanabilen sesli ve görsel alarmlar gösterir. 28 BEP CZone sisteminin kullan lmas

31 BEP CZone ön paneli BEP CZone ön paneli NSE nin önceki versiyonunda, tekne ve seyir bilgilerini gösteren ve bal kç lar n gereksinimlerini karfl layan göstergeleri göstermek için önceden belirlenmifl 3 ön panel seçene i vard. NSE 2.0, 4 ön panel sunar; ilave edilen ön panel BEP CZone bilgilerini gösterir. AKÜ KABLOSU GÖSTERGES GÜÇ KAYNAKLARI AC GÜÇ GÖSTERGES YAKIT GRAF K ÇUBU U Yeni ön panelin düzenlenmesi Her bir göstergenin verilerini de ifltirerek BEP CZone ön panelini ayarlayabilirsiniz. Mevcut düzenleme seçenekleri, gösterge tipine ve hangi veri kaynaklar n n sisteminize ba l oldu una ba l olacakt r. Bir ön panelin ayarlanmas ile ilgili daha fazla bilgi için, NSE Kullan m K lavuzunun Gösterge panelinin kullan lmas k sm na bak n. BEP CZone sisteminin kullan lmas 29

32 4 Yeni Navionics özellikleri NSE 2.0, Fish-n-Chips harita verilerini görmenizi ve uzant çizgisi menü seçeneklerine eriflmenizi sa layan ilave Navionics özelliklerini destekler. Navionics Fish-n-Chips NSE 2.0, Navionics Fish-n-Chips (Sadece ABD) özelli ini destekler. Fish-n-Chips, deniz yata n gösteren detayl, yüksek çözünürlüklü derinlik bilgilerini sunar. Bu özellik etkinlefltirilirse, di er baz ekran özelliklerinin kayboldu unu ve ekranda kar fl kl k oldu- unu fark edebilirsiniz. Fish-n-Chips verileri Navionics Platinum Plus kartlarda standartt r. Haritada uzant çizgilerinin ayarlanmas Navionics etkinlefltirildi inde, harita ekran nda rotay göstermek için uzant çizgilerini aktif hale getirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, NSE Kullan m K lavuzuna bak n. 30 Yeni Navionics özellikleri

33 5 Yeni radar özellikleri 5 Yeni radar özellikleri NSE 2.0, afla dakileri içeren yeni radar yeniliklerini sunar: MARPA hedef izleme; bu özellik flimdi aktif hale getirilebilir ve hem radar hem de harita ekran nda gösterilebilir. Radar hareketi için True (Gerçek) ve Relative ( zafi) seçenekleri, teknenin hareketini karayla iliflkili olarak ekranda görmenizi sa lar. BR24 flimdi H zl Tarama modunda daha iyi detay sunmak için daha h zl dönebilir. Radar ve harita ekranlar nda hedef izleme NSE 2.0, flimdi harita sayfas ndaki radar görüntüsü arac l yla MAPA hedef izleme özelli ini aktif hale getirmenizi sa lar. Harita ekranlar nda hedef izleme Radar ekranlar nda hedef izleme Gerçek Hareket zafi harekete ilave olarak gerçek hareket de ilave edilmifltir. Gerçek hareket seçilirse, tekneyi radar ekran nda hareket etti ini görebileceksiniz ancak, kara ve çevresi sabit olacakt r. Bu, çevredeki hedeflerle iliflkili olarak teknenizin hareketinin daha gerçekçi bir sunumunu sa lar. H zl tarama modunun kullan lmas Teknenize bir BR24 radar tak lm flsa, H zl tarama modunu aktif hale getirebilirsiniz. Bu özellik, menzil 1.5 deniz miline veya daha düflük bir de ere ayarl iken BR24 radar taray - c s n n h z art r larak çal flt r l r. Bu özellik aktif hale getirildi inde, çevrenizdeki hedef hareketleriyle ilgili daha fazla güncel bilgi vererek çarp flmalar n önlenmesine yard mc olur. Sonar n kullan lmas /Yeni radar özellikleri 31

34 6 Yap Tarama Özelli inin kullan lmas StructureScan göstergesinin ve menü maddelerinin NSE cihaz nda görünmesinden önce Yap Tarama özelli inin Sistem menüsündeki Geliflmifl sekmesinde aktif hale getirilmesi gerekir. Yap Tarama özelli i teknenizden, normal sonar ile gösterilmeyen su alt panoramik görüntülerini sunar. Yap Tarama özelli inin iki ifllevsel görüntüsü vard r: Yan tarama ve Afla tarama; her iki görüntü daha fazla sonar görüntüleme seçenekleri sunmak için NSE sonar cihaz ile birlikte kullan labilir. Yap Tarama özelli i waypoint leri kaydedebilir, kay tlara göz atman z sa layabilir ve sonar kay tlar yaratabilir. Yap Tarama ekran Yap Tarama ekran na ECHO tuflu arac l yla eriflilir. Yap Tarama ekran ayr ca DAK tufllar yla eriflilen di er sayfa gruplar ndan birisinde de ayarlanabilir. Tek bir ekran veya çoklu ekran sayfas ndaki ekranlardan birisi olarak ayarlanabilir. NSE sisteminin ayarlanmas k sm na bak n. Yap Tarama görüntüsü Yap Tarama özelli i teknenin alt n görmenizi sa lar; ekranda sa dan sola (SideScan modu) veya üsten altta (DownScan modu) do ru hareket eden ekstra görüntüler sunar. YAN TARAMA (SOL + SA ) AfiA I TARAMA (AfiA ) Yap Taraman n Duraklat lmas Yap tarama sinyal iletimini NSE cihaz ndan kapatmak mümkün de ildir. Yap Tarama cihaz ba land nda ve ayarland nda, Yap Tarama cihaz çal flt sürece Yap Tarama bilgileri NSE sistemine aktar lacakt r. Yap Tarama görüntüsünü dondurarak yap lar ve di er görüntüleri daha detayl ve daha derin inceleyebilirsiniz. Bu fonksiyon, bir waypoint i Yap Tarama Yan veya Afla Tarama ekran na yerlefltirmeniz gerekti inde ve görüntüdeki 2 nesne aras ndaki mesafeyi ölçmek için imleci kulland n zda faydal d r. Görüntü duraklat ld nda Yap Tarama fonksiyonu çal flmaya devam edecek ve ekrandaki derinlik verileri güncellenecektir. 32 Yap Tarama Özelli inin kullan lmas

35 Yap Tarama göstergesinin ayarlanmas Yap Tarama ekran, farkl görüntülerle ayarlanabilir; tek bir görüntü olarak (Sadece, Sol, Sadece Sa veya Afla ) ya da çift görüntü olarak (Sol + Sa ). Bu görüntü, teknenizin su alt ndaki sol ve sa taraflar n gösterir. Yan Tarama Teknenizi belirlenmifl olan rota üzerinde gezdirmeden yap ya ve yüzeye göz atman z sa lar. 152 m enine su alt görüntülü yüksek çözünürlüklü detay sunar. Daha az zamanda daha fazla suyu taramak için tasarlanm flt r ve ekran n ortas ndaki su kesitini kullanarak teknenin alt ndaki sol ve sa taraflar n görüntülerini sunar. Afla Tarama Teknenin alt na odaklanan yüksek detayl bir sonra görüntüsünü gösteren bir hüzmeyi afla do ru gönderir. Bu, ekranda soldan sa a do ru görünen yüksek çözünürlü ün ayn s n sunar. Zoom Yap Tarama görüntüsünde farkl zoomlama seviyeleri seçebilirsiniz. SEÇ LEN ZOOM SEV YES Varsay lan olarak zoom seviyesi Off (Kapal ) konumuna ayarlanm flt r. Yap Tarama menzilinin ayarlanmas Menzil ayarlamas, ekranda görünen derinli i belirler. Auto (Otomatik) Auto ayar n seçerseniz, sistem suyun yüzeyinden dibe kadar olan tüm menzili otomatik olarak gösterecektir. Otomatik menzil özelli i, menzili manuel olarak ayarland n zda otomatik olarak kapanacakt r. Menzilin manuel olarak de ifltirilmesi Zoom tufllar na basarak menzili art rabilir veya düflürebilirsiniz. Zoom tufllar ndan birisini bas l tutma, otomatik ve manuel menzil aras nda geçifl yapman z sa layacakt r. 0 tufluna bas larak otomatik menzil konumuna dönülür. Menzili manuel olarak de ifltirdi inizde, alt derinlik çizgisi yukar veya afla kayacakt r. Üst derinlik çizgisi daima suyun yüzeyinde olacakt r. Bu seçenekler, su kesitinin üst k sm ndaki sinyallere odaklanman z sa lar. Yap Tarama frekans Yap tarama özeli i sonar n iki frekans n destekler. 455kHZ, daha yüksek derinlik ve mesafe için idealdir ve 800kHZ ise daha iyi çözünürlük sunar. Yap Tarama Özelli inin kullan lmas 33

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler Bu Ek Hakk nda...2 NSE nin OP40

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

IS40 Ekran. Kullan m K lavuzu

IS40 Ekran. Kullan m K lavuzu IS40 Ekran Kullan m K lavuzu Yaz l m Bu kılavuz Simrad IS40 için yaz lm flt r. Mevcut sürümün versiyonu ile ilgili detaylar için web sitesine göz at n. Not: Yukar da gösterilen menü düzeni sadece bir örnektir

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 2 Kullan m Bu bölümü okuyup anlamak gerekir. Bu k lavuzdaki

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSO Çok fllevli Ekran. Türkçe. www.simrad-yachting.com. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad NSO Çok fllevli Ekran. Türkçe. www.simrad-yachting.com. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad NSO Çok fllevli Ekran Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Önsöz Yasal Uyar Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay,

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m

HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m 988-0176-01B HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m Haritalı GPS Cihazı ve Balık Bulucu Sonar Kullan m K lavuzu Cihaz n z için yaz l m güncellemeleri. Cihaz n z n yaz l m güncellemeleri için arada bir Lowrance

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Master the Elements. Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar

Master the Elements. Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar Master the Elements Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan Önsöz Yasal Uyar Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları

7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı. Eğitim Dökümanları 7 nci Hava Kuvvet Komutanlığı Eğitim Dökümanları 1. Hafta Eğitimleri 1.7. İnişler Sayfa 1 İniş, her uçuşun sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Harika geçen bir görevin sonunda, inişte yapılacak ufak bir

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU Yazan: Eren AYDIN Düzenleyen: - Tarih: 10.09.2012 Sürüm: 1.0 İçindekiler 1. DONANIM... 3 1.1 BAĞLANTILAR VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI... 3 2. YAZILIM... 5 2.1 KURULUM... 5 2.2

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur.

Yandaki resimlerde Excel Pazartesi den başlayarak günleri otomatik olarak doldurmuştur. Otomatik Doldurma; Hızlı veri girişi için Microsoft Excel'in otomatik olarak verileri tekrarlamasını sağlayabilir veya verileri otomatik olarak girebilirsiniz. Excel'in sayı, sayı ve metin birleşimi, tarih

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı Işık Akısı Ölçüm Cihazı TES-133 KULLANIM KILAVUZU Kutu içerisindeki CD: Bilgisayar Yaz l m ve Protokol 133 ZERO RATIO ZERO MAX MIN AVG TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...1

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı