Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com"

Transkript

1 EK Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için Türkçe Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

2

3 çindekiler 1 Otomatik pilotun NSE sistemine tak lmas...3 Otomatik pilot sistemi kablo ba lant s...3 Otomatik pilot ba lant s n n kontrol edilmesi...3 Otomatik pilotun çal flt r lmas...3 Limanda yapılacak ayarlar...4 Deneme seferleri...6 Dönüfl parametrelerinin manuel ayarlanmas Otomatik pilotun kullan lmas...13 NSE panellerinde otomatik pilot simgesi...13 Otomatik pilot ile güvenli kullan m...13 Otomatik pilot paneli...14 Otomatik pilot moduna genel bak fl...15 Otomatik pilot modlar n n seçilmesi...15 Otomatik pilotun Standby modunda kullan lmas...16 Follow-Up dönüfl (FU)...16 OTOMAT K modu (otomatik pusula)...16 Zoom modu...20 NSE ile seyir...20 Otomatik pilot ile seyir...22 Rüzgar ile dönüfl yapma ve seyir...24 Dümen performans kontrolü...24 NSE nin bir AP24/AP28 sisteminde kullan lmas BEP CZone sisteminin kullan lmas...26 BEP CZone paneli...27 Modlar n kullan lmas...28 Sistemin seçeneklerine göz atma...28 BEP CZone ön paneli...29 Yeni ön panelin düzenlenmesi Yeni Navionics özellikleri...30 Navionics Fish-n-Chips...30 Haritada uzant çizgilerinin ayarlanmas Yeni radar özellikleri...31 Radar ve harita panellerinde hedef izleme...31 Gerçek Hareket...31 H zl tarama modunun kullan lmas...31 çindekiler 1

4 6 Yap Tarama Özelli inin kullan lmas...32 Yap Tarama ekran...32 Yap Tarama görüntüsü...32 Yap Taraman n Duraklat lmas...32 Yap Tarama göstergesinin ayarlanmas...33 Yap paletlerinin kullan lmas...34 Yap Tarama ekran nda imlecin kullan lmas...34 Yap Tarama görüntüsünün ayarlanmas...35 Yap Tarama verilerinin kaydedilmesi çindekiler

5 Otomatik pilotun NSE sistemine tak lmas NSE sistemine bir AC12 veya AC42 otomatik pilot bilgisayar ba lan l rsa, otomatik pilot fonksiyonlar NSE ye ilave edilecektir. NSE, AP24 veya AP28 kontrol ünitesi olan bir otopilot sistemine ba lanabilir veya NSE, otomatik pilot sisteminde tek kontrol ünitesi olarak kullan labilir. Otomatik pilot sistemi kablo ba lant s AC12/AC42 Otopilot ifllemcileri, SimNet a kullan larak NSE sistemine ba lan r. Cihazlar n tak lmas ve ba lant s ile ilgili daha fazla bilgi için, ayr AC12/AC42 Montaj K lavuzuna (parça no ) ve NSE Montaj K lavuzuna (parça no ) bak n. Otomatik pilot ba lant s n n kontrol edilmesi NSE sistemine bir AC12 veya AC42 ba lan - l rsa, NSE otomatik olarak otomatik pilotu alg layacak ve Settings menüsüne bir Otomatik Pilot menü maddesi ilave edilecektir. Menüde Autopilot maddesi yoksa, otomatik seçme ifllemini kullanarak ba lant y sa lay n. Otomatik seçme ifllemi ayr ca, bir cihaz fiziksel olarak de ifltirildi inde veri kaynaklar listesinin güncellenmesi gerekti inde de kullan labilir. AC12/42 daha sonra ayr l rsa, Autopilot menü maddesi seçilmeye devam edecektir ancak, menü maddelerinin sadece birkaç görünecektir. Otomatik pilotun çal flt r lmas Otomatik pilotu çal flt rmadan önce, donan m montaj ve elektrik ba lant lar yukar da ve ayr AC12/24 montaj k lavuzunda aç kland gibi yap lmal d r. Otomatik pilotun montaj kontrol edildi inde, çal flt rma ifllemleri yap lmal d r. Otomatik pilotun do ru ayarlanmamas düzgün çal flmas n engelleyebilir. Otomatik pilot bilgisayarlar n n (AC12/42) ayarlanmas NSE ünitesinden veya sisteme dahil edilmiflse, AP24 ya da AP28 kontrol ünitesinden yap labilir. Afla daki bölümler otomatik pilotun NSE ünitesinden nas l ayarlanaca n aç klamaktad r. AP24 veya AP28 kontrol ünitesinden sistemi ayarlamay seçerseniz, AP24 kullan m k lavuzuna (parça no ) veya AP28 kullan m k lavuzuna (parça no ) bak n. NSE yi çal fl r durumdaki bir otomatik pilot sistemine ba larsan z, otomatik pilot kullan ma haz r olmadan önce yukar da aç kland gibi bir otomatik kaynak seçimi yapmal s n z. Otomatik Pilotun Montaj 3

6 Limanda yapılacak ayarlamalar Limanda yap lmas gereken ifllemler, çal flt rma diyalog kutusundan yap l r. Tamamlanan ifllemler bir seçim iflareti ile etiketlenir. Otomatik pilot bilgisayar fabrikadan verildi inde VE OTOMAT K P LOT HER SIFIRLANDI INDA, eksiksiz bir ayarlamay yeniden yapmal s n z. Tüm çal flt rma ifllemlerinin tüm ad mlar ekranda aç k bir flekilde aç klanm flt r ve ifllem boyunca ad m ad m yönlendirileceksiniz. 1 Otomatik pilotun standby modunda oldu undan emin olmak için STBY/AUTO tufluna bas n. 2 Yukar da aç kland gibi otomatik pilot çal flt rma diyalog kutusunu aktif hale getirin. 3 Tekne tipini seçin. - Tekne tipi ayar sistem taraf ndan, uygun ön ayarl dönüfl parametrelerini seçmek için kullan l r. Bu, ayr ca mevcut otomatik pilot özelliklerini de etkiler. 4 Dümen kalibrasyonunu yap n. a Dümen açı sensörü kalibrasyonu - Sisteme bir dümen açı sensörü ba lanm flsa kullan l r. Bu kalibrasyon, fiziksel dümen hareketinin NSE ünitesinde görünen dümen aç s na uygun olmas n sa lamak için kullan l r. b VRF (Sanal Dümen Açı Sensörü) kalibrasyonu - Bu seçenek otomatik pilotunuzun, sisteme ba l bir dümen aç sensörü olmadan dönüfl yapmas n sa lar. Bu fonksiyon, sadece d fltan takmal veya k ç tahrikli 40 ft. ye kadar olan tekneler için tasarlanm flt r. - Dümen aç seçene i sadece ilk aç l flta ba l dümen aç sensörü olmad nda veya otomatik pilot s f rland ktan sonra cihaz aç ld nda seçilecektir. Bir dümen açı sensörünün tak lmas otomatik pilotun performans n art racak ve otomatik pilot göstergesinde do ru bir dümen aç s göstergesi sunacakt r. Elveriflsiz veya imkans z olmad kça, bir dümen açı sensörü tak lmal d r. 5 Tahrik voltaj n 5 e ayarlay n. - Bilgi için AC12/AC42 Montaj K lavuzundaki tahrik ünitesi tablosuna veya tahrik ünitesi doküman na bak n. 6 Ekran üstündeki talimatlarda aç kland gibi dümen testini yap n. Tekne otomatik dümenli ise, bu test yap lmadan önce otomatik dümeni etkinlefltirmek için kullan - lan motorun veya elektrikli motorun aç lmas önemlidir. 4 Otomatik Pilotun Montaj

7 Bu testi yaparken direksiyondan iyice UZAK durun ve direksiyonu manuel olarak kontrol etmeye kalk flmay n! - Bu test bafllat ld nda, otomatik pilot bilgisayar bir dizi SKELE ve SANCAK dümen komutu verecek ve otomatik olarak do ru dümen yönünü teyit edecektir. Bu, dümeni tahrik etmek için minimum gücü tespit eder ve otomatik pilotun çal flmas için maksimum tercih edilen h z (8 /san.) aflarsa, dümen h z n düflürür. Sistem ayr ca tahrik ünitesinin çift yönlü çal flan elektririk motoru olup olmad n veya bir solenoid valfinin çal fl p çal flmad n da tespit edecektir. Dümen tahrik ayar Dümen tahrik ayar, otomatik pilot bilgisayar n n dümen sistemini nas l kontrol etti ini belirler. Drive voltage (Tahrik voltaj ) Tahrik üniteniz için belirlenen voltaj. Tahrik ünitesi voltaj ayar,sürekli çal flan bir pompa/dümen donan m olan solenoid valfli sistemlerde uygulanmaz. Bu yüzden, solenoidlere verilen ç k fl voltaj girifl voltaj ile ayn olacakt r. Bilgi için AC12/AC42 Montaj K lavuzundaki tahrik ünitesi tablosuna veya tahrik ünitesi doküman - na bak n. Tahrik üniteniz için uygun olmayan voltaj seviyesinin seçilmesi, koruma devreleri aktif olsa bile tahrik ünitesinin ve AC12/42 nin hasar görmesine neden olabilir. Drive engage (Tahrik biçimi) Clutch Bu varsay lan ayarlamad r ve tekneyi STBY modunda (FU ve NFU modlar ) ve tüm otomatik dönüfl modlar nda döndürmenizi sa lar. Auto Bu seçenek tipik olarak, otomatik ve Follow-up/Non-Follow-up dönüfl için farkl dümen h zlar gerekli oldu unda kullan lan, sürekli çal flan bir pompa üzerinde iki dümen h z aras nda geçifl yapman z sa lar. Motor output (Motor ç k fl ) Do ru dümen h z n elde etmek için gerekli güç miktar n gösterir. Bu de er Dümen testinden elde edilir. Otomatik olarak ayarlanan de er art r labilir veya düflürülebilir. Rudder deadband (Dümen kullanılmayan etkisiz aralık) Bu parametre dümen salınımını önlemek için kullan l r. Okuma,dümen testi ile elde edilen en uygun etkisiz aral k de eri ve tekne süratine göre dümen üzerindeki bask dan elde edilir. Direksiyonun yüksek atalet kuvvetinden veya gevflek bir direksiyon difllisinden dolay otomatik ayarlama düzgün yap lmazsa, ayarlama manuel olarak yap labilir. Dümenin sürekli salınımını önleyen olas en düflük de eri bulun. Genifl bir etkisiz aral k de eri dönüflün yanl fl olmas na sebep olacakt r. Etkisiz dümen aral özelli i dümen aç sensörü olmayan sistemlerde kullan lmaz. Otomatik Pilotun Montaj 5

8 Seyir testleri Bir seyir testi sadece Limanda yapılması gereken ayarlar tamamland ktan ve onayland ktan sonra yap labilir. Seyir testleri daima di er teknelerden uzakta aç k denizlerde yap lmal d r. Otomatik pilotu standby moduna alabilirsiniz ve STBY/AUTO tufluna basarak seyir testi s ras nda istedi iniz zaman tekneyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Afla daki seyir testi kalibrasyonu yap lmal d r: - Pusula kalibrasyonu; gemideki manyetik sapmayı otomatik olarak dengelemek için kullan l r. - Pusula sapma ayar ; nihai kerteriz de erinde sabit bir sapmayı dengelemek için kullan l r. - Rüzgar gülünün motajından kaynaklanan sabit mekanik sapmasını dengelemek için rüzgar kalibrasyonu* - Tekne h z kalibrasyonu* - Geçifl HI/LO (Yüksek/Düflük) h z ayar (dönüfl parametreleri ayar n de ifltirmek istedi iniz h z). - Dönüfl parametrelerinin otomatik ayar - Deniz durum filtresinin ayarlanmas - Yelkenli ayar - Ayr NSE Montaj K lavuzuna bak n. Pusula kalibrasyonu Pusula kalibrasyonu bafllat lmadan önce, bir tam dönüfl yapmak için teknenin çevresinde yeterince aç k alan oldu undan emin olun. yi sonuç elde etmek için kalibrasyon durgun deniz koflullar nda ve minimum rüzgar ile yap lmal - d r. Ekrandaki talimatlar takip edin ve tam bir dönüflü yaklafl k saniyede yap n. 6 Otomatik Pilotun Montaj

9 Kalibrasyon s ras nda, pusula yerel manyetik alan n büyüklü ünü ve yönünü ölçecektir. Sonraki sayfadaki grafi e bak n. - Yerel manyetik alan dünyan n manyetik alan ndan büyük ise (yerel alan de eri %100 den daha yüksek ise) pusula kalibrasyonu baflar s z olacakt r. - Yerel alan de eri %30 dan daha yüksek ise, kar flt r c manyetik cisim olup olmad n kontrol etmeli ve engeli kald rmal s n z ya da pusulay farkl bir yere tafl mal s n z. (Yerel) alan aç s, sizi yerel kar flt r c manyetik cisme yönlendirecektir. Kalibrasyon, otomatik pilot için aktif olan pusula üzerinde yap lmal d r. Simrad veya baflka marka bir pusula tak l rsa, kalibrasyon için o pusulan n talimatlar na bak n. TEKNE YÖNÜ Ç ZG S Dünyan n manyetik alan n n % si cinsinde yerel alan n büyüklü ü. Tekne yönü çizgisine göre yerel alan n yönü. Bu, ayn zamanda karfl l kl da olabilir. Baz alanlarda ve yüksek enlemlerde, yerel manyetik paraziti çok daha belirginleflir ve ±3 yi aflan yön hatalar kabul edilmelidir. Pusula montaj sapması Pusula kalibrasyonundan sonra, pusula tekne yönü çizgisi ile teknenin merkez çizgisi dengelenmelidir. 1 Teknenin konumundan görülebilir bir cisme göre yönü bulun. Bir harita veya chartplotter kullan n. 2 Tekneyi, merkez çizgisi cisme do ru bakan yön çizgisi ile hizalanacak flekilde döndürün. 3 Cismin yönü ile pusula de eri eflit olacak flekilde sapma parametresini de ifltirin. Yukar daki grafi e bak n. Hem pusula yönünün hem de cisim yönünün ayn birime sahip oldu undan emin olun ( M veya T). Otomatik Pilotun Montaj 7

10 Geçifl HI/LO (Yüksek/Düflük) h z n n ayarlanmas Bu, sistemin otomatik olarak LO (düflük) dönüfl parametrelerinden HI (Yüksek) dönüfl parametrelerine de iflti i h zd r. Sürat teknelerinde, gövdenin düzeldi i h z temsil eden bir de er veya düflük h zdan seyir h z na de iflti iniz h z ayarlaman z önerilir. Yelkenlilerde, dönüflte en iyi yan t vermesi için geçifl h z 3-4 deniz miline ayarlanmal d r. DÜfiÜK hassasiyet YÜKSEK hassasiyet Yüksek h zla LO (düflük) parametrelerine geçifl: 10 deniz mili 9 deniz miline ayarl geçifl h z Düflük h zla HI (Yüksek) parametrelerine geçifl: 8 deniz mili 8 Otomatik Pilotun Montaj Aktif hassasiyet parametre ayar otomatik pilot ekran nda görünür ve afla daki k saltmalar kullan lm flt r: HI-A Otomatik olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri LO-A Otomatik olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri HI-M Manuel olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri LO-M Manuel olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri Otomatik ayarlama Otomatik ayarlama özelli i, tekneyi birkaç testten geçirecek ve daha sonra en önemli dönüfl parametrelerini ayarlayacakt r. Ço u tekneleri feet kapsam nda döndürmesi gereken dönüfl parametreleriyle ön ayarland - ndan, otomatik pilotun çal flmas için otomatik ayarlama gerekmez. Otomatik ayarlama s ras nda ayarlanan tüm parametreleri manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Sonraki sayfaya bak n. Seastate filter (Deniz durumu filtresi) Deniz durumu filtresi, dalgal sularda dümen hareketlili ini ve otomatik pilot hassasiyetini azaltmak için kullan l r. OFF (Kapal ) Deniz durumu filtresi devre d fl kal r. Bu varsay lan ayarlamad r. AUTO (Otomatik) Dalgal sularda uyarlamal bir ifllemle dümen hareketlili ini ve otomatik pilot hassasiyetini azalt r. Deniz durumu filtresini kullanmak istedi inizde AUTO ayar önerilir. MANUAL (Manuel) Daha önce aç klanan dönüfl hassasiyeti kontrol ayarlar yla ba lant l d r. Dalgal ancak sabit deniz koflullar nda optimum rota muhafaza etme ve düflük dümen hareketlili i kombinasyonunu bulmak için manuel olarak kullan labilir.

11 Seyir parametrelerinin ayarlanmas Seyir parametre ayarlar, sadece tekne tipi Sail konumuna ayarlanm flsa yap labilir. Tack time (Tramola atma zaman ) WIND modunda tramola atarken, dönüfl h z (tramola atma zaman ) ayarlanabilir. Bu, tramola atma s ras nda tek kollu denizcilere tekneyi ve yelkenleri kontrol etmeleri için zaman kazand racakt r. Ayr ca, rüzgar taraf de ifltirilmeden yap lan dönüfl, kontrollü bir h zda yap lacakt r. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim saniye Tack angle (Tramola atma aç s ) Bu de er, AUTO modunda tramola atarken rota de iflimini ön ayarlamak için kullan l r. Sol/sa ok tufllar na bas larak rota bu de er kadar de ifltirilir. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim Wind function (Rüzgar fonksiyonu) Rüzgar fonksiyonu Auto konumuna ayarl iken, otomatik pilot otomatik olarak görünen ve gerçek rüzgar yönü aras nda seçim yapar. Auto varsay lan ayarlamad r ve seyir için önerilir. Tekne dönüfl yapt nda, dalgalar n üzerinde sörf yapacakt r. Bu, tekne h z nda ve dolay s yla görünen rüzgar aç s nda belirgin de iflikli e yol açabilir. Bu yüzden, gerçek rüzgar dönüfl yapmak için kullan l rken, görünen rüzgar ise, rüzgara karfl ilerlerken veya limana yanafl rken kullan l r. Görünen rüzgar dönüflü, maksimum tekne h z n yakalamak için tercih edilir. Otomatik pilot, yelkenlerin belli bir triminden maksimum itme kuvveti almak için sabit bir aç k rüzgar aç s korumaya çal fl r. Kapal sularda ilerlerken, fliddetli rüzgardan dolay görünen rüzgar aç s geçici olarak de iflebilir. Bu, daha sonra gerçek rüzgara karfl ilerlemek için tercih edilebilir. VMG optimizing (VMG iyilefltirme) Rüzgara karfl VMG'yi iyilefltirebilirsiniz. Bu fonksiyon seçildi inde, yeni bir rüzgar aç s ayarland ktan 5 10 saniye sonra ve sadece rüzgara karfl ilerlerken aktif hale gelecektir. Layline steering (Rota çizgisine dönme) Rota çizgisine dönme seyir s ras nda faydal d r. Navigasyon cihaz ndan al nan Rotadan Sapma Hatas (XTE) tekneyi iz çizgisinde tutacakt r. Navigasyon cihaz ndan al nan XTE 0.15 nm yi aflarsa, otomatik pilot waypoint in rota çizgisini ve izini hesaplayacakt r. Otomatik Pilotun Montaj 9

12 Dönüfl parametrelerinin manuel ayarlanmas Otomatik pilottaki otomatik ayarlama fonksiyonu, teknelerin ço u herhangi bir dönüfl parametre ayar gerektirmeyecek flekilde gözden geçirilmifltir. Ancak baz teknelerde veya belli deniz koflullar nda dönüfl parametrelerinin ince ayarlanmas otomatik pilotun performans n art rabilir. Transition speed (Geçifl h z ) Önceki bölüme bak n. Rudder (Dümen) Bu parametre, kontrol edilen dümen ile yön hatas aras ndaki oran belirler. Dümen de eri ne kadar yüksek olursa, dümen hareketleride o kadar büyük olur. De er çok düflük olursa, bir yön hatas n dengelemek uzun zaman alacak ve otomatik pilot sabit bir rotay takip edemeyecektir. De er çok yüksek ise, dümen hareketleri artacak ve dönüfl dengesizleflecektir. Counter rudder (Karfl t dümen) Karfl t dümen, teknenin ayarl rota çevresinde yalpalanmas n önlemek için kullan lan düman açısının miktarıdır. Yüksek karfl t dümen ayarlar, daha fazla dümen açısıyla sonuçlan r. Karfl t dümen ayarlar de eri en iyi dönüfl yaparken kontrol edilir. fiekiller çeflitli Karfl t Dümen ayarlar n n etkilerini göstermektedir: A: Karfl t dümen çok düflük; afl r hassasiyet B: Karfl t dümen çok yüksek; yavafl ve etkisiz hassasiyet C: Do ru ayarlama veya karfl t dümen; ideal hassasiyet 10 Otomatik Pilotun Montaj

13 Auto trim (Otomatik trim) Bu parametre, bir yön hatas kaydedildikten sonra otomatik pilotun ne kadar h zl haber verece ini belirler. Standart de er; ço u teknelerde iyi sonuç verecek olan 40 saniyedir. Temel kural: Teknenin feet olarak uzunlu u ile ayn de ere ayarlay n (saniye). VRF ile çal flan teknelerde bu de er 20 saniyeye ayarlanmal d r. Rate limit (H z s n r ) Maksimum izin verilen dönüfl h z n ayarlar. Dönüfllerde daha h zl yan t gerekmedikçe, bu de er 6.0 /saniyede tutulmal d r. Minimum rudder (Minimum dümen) Bu parametre, yüksek dümen hareketlili ini önlemek için küçük dümen komutlar n filtreler. Baz tekneler küçük dümen açısı, etkisiz dümen aral,dümen suyunun geri dönüflü/gürültüsü veya tek su jeti kullanmalar ndan dolay,"dümen tutma" konumunda küçük dümen aç lar na cevap vermeye yatk n olamayabilirler. Minimum dümen parametresini art rarak baz teknelerde rota muhafaza etme performans n art - rabilirsiniz. Ancak, bu durum dümenin hareketlili ini art racakt r. Minimum wind angle to port and starboard ( skele ve sanca a minimum rüzgar aç s ) Bu parametreler, yelkenleri düzgün tutacak ve kabul edilebilir bir itme kuvveti yaratacak minimum aç k rüzgar aç s na benzer flekilde ayarlanmal d r. Parametreler tekneden tekneye farkl l k gösterecektir. Bu ayarlar tramola atmay önleme fonksiyonu için kullan l r. Ayr ca bu ayarlar, otomatik pilot WindNAV modunda çal flt nda uygulan r. Otomatik pilotun çal flt r lmas bölümüne bak n. skele ve sancak için farkl minimum rüzgar aç lar seçebilirsiniz. Dönüfle Olan Mesafeyi (DTT) hesaplarken iskele ve sancak aras ndaki fark göz önünde bulundurulacakt r. Navigation change limit (Seyir de ifltirme s n r ) Bu parametre, NSE bir rotay takip ederken (NAV dönüflü) otomatik pilotun rotay otomatik olarak de ifltirmesine izin verildi i noktada maksimum rota de iflimini belirler. Bir rotadaki sonraki waypoint e gerekli rota de iflimi ayarl s n rdan fazla ise, yap lacak rota de ifliminin kabul edilebilir oldu unu onaylamal s n z. Otomatik Pilotun Montaj 11

14 Not 12 Otomatik Pilotun Montaj

15 2 Otomatik pilotun kullan lmas NSE sistemine bir AC12 veya AC42 otomatik pilot bilgisayar ba lan l rsa, otomatik pilot fonksiyonlar NSE ye ilave edilecektir. Otomatik pilot özelli i, farkl deniz koflullar ndan minimum dümen hareketi ile do ru rotay koruman z için tasarlanm flt r. Otomatik pilot dönüflü çok do ru yapt ndan, özellikle bir waypoint e do ru seyir yaparken veya bir rotay takip ederken yak t tasarrufu sa lar ve hedefinize daha h zl gitmenizi sa lar. NSE panellerinde otomatik pilot simgesi Otomatik pilot ekran üstü menünüsü Yaln z ekran üstü menü aktif iken otomaitk pilotu çal flt rabilirsiniz. Ekran üstü menüyü aktif hale getirmek için farkl tufl bas fllar n kullanabilirsiniz; - STBY/AUTO tufluna k sa süreli basma STBY modunu aktif hale getirir ve STBY/AUTO tufluna uzun süreli basma ise mevcut modda ekran üstü menüyü aktif hale getirir. - tufluna basarak ekran üstü menüyü bir sayfadan silebilirsiniz. Otomatik pilot ekran üstü menüsü, aktif otomatik pilot moduna ba l olarak aktif modu, yönü, dümeni ve çeflitli dönüfl bilgilerini gösterir. Ekran üstü menünün sayfada sabit bir konumu vard r ve bir Otomatik pilot panelinin aktif olmas d fl nda, tüm sayfalarda gösterilebilir. Sayfan n üst taraf ndaki otomatik pilot modu simgesi Otomatik pilot ekran üstü menüsü görünmedi inde, otomatik pilot bilgileri varsay lan olarak sayfalar n üst taraflar nda gösterilir. Bu bilgileri kapatmay seçebilirsiniz. Harita ekran ndaki pusula sembolü Harita ekran nda teknenizin çevresinde bir pusula sembolü görünecek flekilde seçim yapabilirsiniz. mleç ekranda aktif iken pusula sembolü kaybolacakt r. Otomatik pilot ile güvenli kullan m Otomatik pilot faydal bir seyir yard mc s d r ancak, hiçbir flekilde rotay tayin eden kiflinin yerine geçmez. Otomatik modundan manuel moda geçme STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak otomatik pilotu herhangi bir otomatik çal flma modundan STBY moduna alabilirsiniz. Otomatik Pilotun Montaj 13

16 Bir NSE cihaz n kilitleme Sisteme birkaç NSE cihaz veya AP24/AP28 kontrol ünitesi dahil edilmiflse, otomatik pilotun izinsiz kullan m n önlemek için aktif olmayan NSE cihaz kilitlenebilir. Cihaz kilitlendi inde, bu durum ekran üstü menüde bir kilit sembolü ve yaz ile belirtilir. Kilit fonksiyonu kullan l rken, NSE cihaz ndan herhangi bir otomatik mod seçilemez. Kilit fonksiyonu aktif olan NSE cihaz nda bulunmaz. E er NSE cihaz bir AP24/AP28 sisteminin bir parças ise, cihaz AP24/AP28 kontrol ünitesinden kilitlenebilir. Bu bölümün sonundaki Uzak istasyonlar n kilitlenmesi bölümüne bak n. Otomatik pilot ekran Otomatik pilot ekran, seyir s ras nda bilgileri görüntülemek için kullan labilir. Ekran, NSE Kullan m K lavuzunda aç kland gibi NAV sayfas gruplar na veya di er gruplara ilave edilebilir. Veri alanlar Otomatik pilot ekran hedefin ad n, yönü ve dümen bilgilerini gösterir. Afla daki k saltmalar kullan lm flt r: CTS Dönülecek rota DTD Hedefe olan mesafe SOG H z COG Rota DTW: Sonraki waypoint e olan mesafe XTE: Rotadan sapma hatas 14 Otomatik Pilotun Montaj

17 Otomatik pilot moduna genel bak fl Otomatik pilotun birkaç dönüfl modu vard r. Modlar n say s ve modun içindeki özellikler afla da gösterildi i gibi tekne tipine ve mevcut girifle ba l d r. MOD STAND BY FEATURE TEKNE T P SÜRAT YELKENL TEKNELER AÇIKLAMA GEREKL G R fi Tekneyi dümenden döndürürken kullan lan pasif mod Otomatik dümen (NFU) Ok tufllar n kullanarak dümen hareketini kontrol eder Dümen aç s FOLLOW-UP (FU) AUTO (COMPASS) NO DRIFT NAVIGATION WIND WIND NAV Yön yakalama Dönüfl (Biçim) Dönüfl (Tramola atma) Kaçma Tramola atma Ok tufllar n kullanarak dümen aç s n ayarlar Tekneyi ayarl yönde tutar Dönüflü iptal eder ve pusuladan okundan yönde devam eder Tekneyi otomatik olarak önceden belirlenmifl dönüfl biçimlerinde hareket ettirir (Sadece sürat tekneleri) Komut verilen yönü önceden belirlenmifl bir de erle de ifltirir Tekneyi düz bir kerteriz çizgisinde tutar Yön de iflikli inden sonra NoDrift moduna döndürür Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde döndürür Ayarl rüzgar aç s n korumak için tekneyi döndürür Ayarl rüzgar aç s n tekne burnunun di er taraf na yans t r Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde döndürür Dümen aç s Yön, h z Yön, h z, konum Yön, h z, konum, waypoint/rota bilgileri Yön, h z, rüzgar aç s Yön, h z, rüzgar aç s, waypoint/rota bilgileri Otomatik modlarda dönüfl performans n n kontrolü Otomatik pilot kurulum ve ayarlama s ras nda konfigüre edilmelidir. Baz parametreler çal flma s ras nda dönüfl performans n art rmak için ayarlanabilir. Bu bölümün sonundaki aç klamaya bak n. Otomatik pilot modlar n n seçilmesi Otomatik Pilot Modu seçim menüsünden bir otomatik modu veya özelli i seçebilirsiniz. Otomatik Pilotun Montaj 15

18 Otomatik pilotun Standby modunda kullan lmas Otomatik pilotun Standby modunda kullan lmas Tekneyi dümenden döndürdü ünüzde otomatik pilot STBY modunda olmal d r. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak otomatik pilotu herhangi bir çal flma modundan STBY moduna alabilirsiniz. Otomatik dümen (NFU) Otomatik pilot STBY modunda iken herhangi bir ok tufluna basarsan z, sistem NFU (Non-Follow-Up) moduna de iflecektir. Dümeni kontrol etmek için ok tufllar n kullanabilirsiniz ve tufla bas ld sürece dümen hareket edecektir. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak STBY moduna dönebilirsiniz. Follow-up dönüfl (FU) Otomatik pilot menüsünden Follow-up dönüflü seçebilirsiniz. FU aktif iken, dümen aç s n ayarlamak için döner dü meyi kullanabilirsiniz. Dümen istenilen aç ya hareket edecek ve ard ndan duracakt r. Follow-up modunda iken direksiyonu manuel olarak kontrol edemezsiniz. STBY/AUTO tufluna k sa süreli basarak STBY moduna dönebilirsiniz. OTOMAT K modu (otomatik pusula) AUTO tufluna bas ld nda, otomatik pilot mevcut tekne yönünü ayarl rota olarak seçer ve dümen aç s n muhafaza eder. Bu, mod de ifliminde darbesiz aktarma sa lar. Otomatik pilot, yeni bir mod seçilinceye veya rota dü mesi ile veya S- KELE ya da SANCAK tufllar yla yeni bir rota ayarlan ncaya kadar tekneyi ayarl rotada tutacakt r. Rota yeni bir ayarl rotaya de ifltirildi inde, tekne otomatik olarak yeni yöne dönecek ve yeni rotay muhafaza edecektir. Yön yakalama AUTO veya NoDrift modunda yön yakalama özelli i, döner dü meye h zla basarak yapt n z dönüflü otomatik olarak iptal etmenizi sa lar. Otomatik pilot, döner dü meye bast n z anda pusuladan okunan yöne do ru gitmeye devam etmeniz için dönüflü iptal edecektir. Bu, örne in bir gemi havuzuna veya koya girmek için yapman z gereken dönüflten tam olarak emin de ilseniz Dönüfl biçimi (sürat tekneleri) Otomatik pilot, AUTO modunda iken sürat tekneleri için çok say da otomatik dönüfl özelli i sunar. Dönüfl seçene i, tekne tipi yelkenliye ayarlanm flsa seçilmeyecektir. 16 Otomatik Pilotun Montaj

19 Bir dönüflün bafllat lmas Afla daki flekil, Otomatik pilot menüsünden k vr ml -dönüflün nas l bafllat laca n gösterir. Sol veya sa ok tufllar n veya döner dü meyi kullanarak dönüfl yönünü seçin ve dönüflü bafllat n. Dönüflün durdurulmas Dönüfl s ras nda istedi iniz zaman AUTO/STBD tufluna basarak standby moduna ve manuel dönüfl moduna dönebilirsiniz. Dönüfl de iflkenleri C-dönüflü d fl ndaki tüm dönüfl seçeneklerinin, dönüfle bafllamadan önce ve tekne dönerken istedi iniz zaman yapabilece iniz ayarlamalar vard r. Yukar daki örne e bak n. U-dönüflü U-Dönüflü, mevcut ayarl rotay 180 ters yöne de ifltirir. Dönüfl h z, varsay lan dönüfl h z (ROT) ayar ile ayn d r. Bu, dönüfl s ras nda de ifltirilemez. C dönüflü C-dönüflü, teknenin daire biçiminde dönmesini sa lar. Dönüfl h z n (ROT), dönüfle bafllamadan ve dönüfl esnas nda ayarlayabilirsiniz. Dönüfl h z n art rma, teknenin daha küçük bir daire biçiminde dönmesini sa lar. Dönüfl parametresi Dönüfl h z (ROT) Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim /dak Otomatik Pilotun Montaj 17

20 K vr ml dönüfl K vr ml dönüfl, teknenin artan veya azalan bir dönüfl yar çap ile k vr ml biçiminde dönmesini sa lar. Bu özellik, dönen bal klar için veya deniz yata ndaki bir cismi ararken kullan labilir. Dönüfl yar çap nda de ifliklik s f ra ayarlan rsa, tekne bir daire fleklinde dönüfl yapacakt r. Negatif de erler azalan yar çap, pozitif de erler ise artan yar çap belirtir. Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan lk yar çap Her dönüfl için yar çap de iflimi Zigzag-dönüfller Zigzag biçiminde seyrederken, dönüfl bafllat lmadan önce ilk rotay de ifltirebilirsiniz. Dönüfl s ras nda, rotay ve mesafeyi de ifltirebilirsiniz. Ana rota döner dü me çevrilerek de ifltirilebilir. A = lk rota de iflimi B = Rota de iflimi C = Mesafe Dönüfl parametresi Rota de iflimi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Mesafe Kare dönüfl Kare dönüfl özelli i, belli bir mesafe yol ald ktan sonra teknenin otomatik olarak 90 dönmesini sa lar. Tekne yeni bir 90 lik dönüfl yap ncaya kadar dönüfl s ras nda istedi iniz zaman rotan n mesafesini de ifltirebilirsiniz. Ayr ca, döner dü meyi çevirerek istedi iniz zaman ana rotay de- ifltirebilirsiniz. Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Mesafe 18 Otomatik Pilotun Montaj

21 Yavafl S-dönüflü Yavafl S-dönüflü s ras nda tekne ana rota çevresinde yalpalayacakt r. Dönüfle bafllamadan önce seçilen rota de- iflimini ayarlayabilirsiniz. Dönüfl s ras nda, rotay ve dönüfl yar çap n de ifltirebilirsiniz. Ana rota döner dü me çevrilerek de ifltirilebilir. Dönüfl parametresi Rota de iflimi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Yar çap Derinlik E risini zleme, DCT TM Sistem sonardan derinlik bilgisi al yorsa otomatik pilot, derinlik e risini izleyecek flekilde ayarlanabilir. Deniz yata uygun olmad kça bu özelli i kullanmay n. Bu özelli i, küçük bir alanda derinli in belirgin bir flekilde de iflti i kayal k sularda kullanmay n. E im Dar kanal Ç k nt l DCT dönüflünü bafllatmak için afla daki ifllemi kullan n: 1 NSE cihaz nda veya ayr bir derinlik cihaz nda derinli in gösterildi inden emin olun. 2 Tekneyi izlemek istedi iniz bir derinli e ve derinlik çizgisi yönüne (ana rota) çevirin. 3 AUTO (otomatik) modunu aktif hale getirin, DCT dönüflünü awçin ve derinlik de erini izleyin. 4 Dibin iskeleye ya da sanca a do ru meyilli olmas na ba l olarak DCT dönüflünü bafllatmak için skele veya Sancak tufllar n kullan n. DCT dönüflü için afla daki parametreler mevcuttur: Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Derinlik kazan m Rotadan Sapma Aç s Otomatik Pilotun Montaj 19

22 Derinlik kazan m Bu parametre, kontrol edilen dümen ile seçilen derinlik e risinden al nan sapma aras ndaki oran belirler. Derinlik kazan m de eri ne kadar yüksek olursa, dümen o kadar k r l r. De er çok düflük olursa, ayarl derinlik e risi sapmas n dengelemek uzun zaman alacak ve otomatik pilot tekneyi seçilen derinlikte tutamayacakt r. De er çok yüksek ise, h z artacak ve dönüfl dengesizleflecektir. Rotadan Sapma Aç s (CCA) CCA, ayarl rotaya eklenilen veya ondan ç kar lan bir aç d r. Bu parametre ile teknenin referans derinlik civar nda yavafl S hareketleriyle yalpalanmas n sa layabilirsiniz. CCA ne kadar büyük olursa, o kadar büyük yalpalanmaya izin verilecektir. CCA s f ra ayarland - nda S hareketleri olmaz. NoDrift modu Bu mod, otomatik pilot ile GPS ten al nan konum bilgilerini birlefltirir. NoDrift modu aktif hale getirildi inde otomatik pilot, mevcut yöne göre tekne konumundan görünmeyen bir yön çizgisi çizecektir. AUTO (pusula) modundan farkl olarak otomatik pilot flimdi, rotadan sapma hatas n hesaplamak için konum bilgilerini kullan r ve otomatik olarak izinizi düz tutar. NoDrift modunda yön çizgisini s f rlamak için ok tufllar n veya döner dü meyi kullanabilirsiniz. Kaçma NoDrift modunu kullan rken bir engelden kaç nmak isterseniz, STBY tufluna basabilir ve engeli geçinceye kadar otomatik dönüfl yapabilir ve dümeni kullanabilirsiniz. 60 saniye içinde NoDrift moduna dönerseniz önceki ayarl yön çizgisinde devam edebilirsiniz. Yan t vermezseniz diyalog kutusu kaybolur ve otomatik pilot, mevcut yönü ayarl yön çizgisi olarak belirleyerek NoDrift moduna girecektir. Kaçma manevran z 60 saniyeden uzun sürerse, otomatik pilot Standby modunda kalacakt r. NSE ile seyir Tekneyi belli bir waypoint e veya waypoint ler rotas içinde otomatik olarak döndürmek için otomatik pilot özelli ini kullanabilirsiniz. GPS ten al nan konum bilgileri, tekneyi rotada tutmak ve hedef waypoint e yönlendirmek üzere dönülecek rotay de ifltirmek için kullan lacakt r. Tatmin edici seyir dönüflü elde etmek için, NAV moduna girilmeden önce afla daki hususlar gerçeklefltirilmelidir: - Otomatik dönüfl test edilmeli ve onaylanmal d r. - GPS tam çal flma modunda olmal ve konum ile seyir bilgilerini NSE ye göndermelidir. GOTO tufluna basarak herhangi bir ekrandan seyri bafllatabilirsiniz. Go to seçene i, sadece imleç bir Harita, Radar veya Sonar ekran nda aktif iken seçilebilecektir. NSE ile seyir ile ilgili daha fazla bilgi için ayr Kullan m K lavuzuna bak n. Ayr ca, otomatik pilot menüsünden de seyri bafllatabilirsiniz. 20 Otomatik Pilotun Montaj

23 Seyir modu bafllat ld nda, pilot otomatik olarak tekneyi rotada tutacakt r. Tekne bir waypoint in var fl dairesine ulaflt nda pilot bir sesli uyar verir ve uyar ekran nda yeni rota bilgilerini gösterir. Sonraki waypoint e gerekli rota de iflimi Seyir de iflim s n r ndan az ise, otomatik pilot otomatik olarak rotay de ifltirecektir. Bir rotadaki sonraki waypoint e gerekli rota de iflimi ayarl s n rdan fazla ise, yap lacak rota de ifliminin kabul edilebilir oldu unu onaylamal s n z. Seyir parametreleri ve NSE ile seyir ile ilgili daha fazla bilgi için ayr Kullan m K lavuzu ndaki Seyir bölümüne bak n. Seyir dönüflü sadece aç k sularda yap lmal d r. NAV modunu seçerken pilot, mevcut ayarl rotay muhafaza eder ve kullan c n n, hedef waypoint e do ru rota de iflimini kabul etmesini ister. Waypoint var fl dairesi Var fl yar çap, bir rotay takip ederken bir dönüflün bafllat laca noktay belirler. VARIfi DA RELER Var fl dairesi teknenin h z na göre ayarlanmal d r. H z ne kadar yüksek olursa, daire o kadar genifl olur. Amaç, sonraki rotaya rahat dönmek için otomatik pilotun zaman nda yönü de ifltirmesini sa lamakt r. Afla daki flekil rota yarat rken uygun waypoint dairesini seçmek için kullan labilir. DEN Z M L OLARAK TEKNE HIZI 1/100 NM OLARAK VARIfi DA RES YARIÇAPI Örnek: 20 deniz mili h zla, 0.09 nm yar çapl bir waypoint dairesi kullanmal s n z. Otomatik waypoint de ifltirme özelli ini kullan rken, bir rotadaki herhangi iki waypoint aras ndaki mesafe, waypoint var fl dairesi yar çap ndan düflük olmamal d r. Otomatik Pilotun Montaj 21

24 Otomatik pilot ile seyir Wind veya WindNav moduna girmeden önce birkaç seyir parametresi belirlenmelidir. Bu parametreler ayr Otomatik Pilot Kurulumu bölümünde aç klanm flt r. Rüzgar gülü seyri WIND modu, sadece sistem Otomatik Pilot Kurulum menüsünde yelkenli için ayarlanm flsa kullan labilir. WIND modu bafllat lmadan önce, rüzgar gülü sensöründen geçerli sinyalin al nd n n teyit edilmesi gerekir. Rüzgar gölü seyrini afla daki gibi bafllat n; 1 Rüzgar n aç s korumak istedi iniz aç ya uygun oluncaya kadar teknenin yönünü ayarlay n. 2 MENU tufluna bas n ve Wind (Rüzgar) opsiyonunu seçin. Ayarl dönülecek rota (CTS) ev ayarl rüzgar aç s, WIND modu seçildi i anda pusula kerterizinden ve rüzgar gölü sensöründen girilir. Bu noktada otomatik pilot, rüzgar n yönü de iflebilece- inden, rüzgar n aç s n korumak için rotay de ifltirecektir. Tramola atma Tramola atma fonksiyonu, sadece sistem YELKENL tekne tipi için ayarland nda kullan labilir. Tramola atma sadece rüzgarda yap lmal d r ve teknede nas l çal flt n görmek için hafif rüzgarl sakin deniz koflullar nda denenmelidir. Teknenin çok say da özelli inden dolay (seyir teknelerinden yar fl teknelerine kadar) tramola atma fonksiyonunun performans tekneden tekneye de ifliklik gösterebilir. Tramola atma fonksiyonunu hem AUTO modundan hem de WIND modundan bafllatabilirsiniz. Afla daki flekilde bu fonskiyonun AUTO modunda nas l bafllat ld gösterilmektedir. Her iki modda, karfl t tramola atma yönü seçilerek diyalog kutusu aç k oldu u sürece tramola atma ifllemini durdurabilirsiniz. fllem durduruldu unda tekne önceki ayarl yöne dönecektir. 22 Otomatik Pilotun Montaj

25 Auto (Otomatik) modunda tramola atma AUTO modunda tramola atma, WIND modunda tramola atmaktan farkl d r. AUTO modunda tramola atma aç s sabittir ve kullan c taraf ndan belirlenir. Ayr Otomatik Pilot Kurulumu bölümündeki seyir ayar aç klamalar na bak n. Tramola atma yönü seçildi inde, otomatik pilot ayarl sabit tramola aç s na göre mevcut ayarl rotay de ifltirir. Wind (Rüzgar) modunda tramola atma AUTO moduyla karfl laflt r ld nda WIND modunda tramola atma, referans olarak aç k veya gerçek rüzgar ile seyrederken yap labilir. Gerçek rüzgar aç s 90 dereceden az olmal d r. Tramola atma s ras ndaki dönüfl h z, seyir parametreleri ayarlama menüsündeki Tack time (Tramola atma zaman ) taraf ndan belirlenecektir (yukar daki flekle bak n). Tramola atma s ras n h z kayb n önlemek için, tramola atma süresi ayn zamanda teknenin h z taraf ndan da kontrol edilecektir. Tramola atmay bafllatt n zda otomatik pilot, ayarl rüzgar aç s n hemen tekne burnunun di er taraf na yans tacakt r. Yelken açma Gerçek rüzgar aç s 120 den büyük ise yelken açmak mümkündür. Yelken açma süresi, kontrol alt nda olabildi ince h zl gerçeklefltirmek için teknenin h z taraf ndan belirlenir. Tramola atmay ve yelken açmay önleme Rüzgara karfl ilerlerken ve seyrederken otomatik pilotu dikkatli kullanmal s n z. Rüzgara karfl ilerlerken yelkenlerin dengesi bozulursa, yelkenlerin çarpma kuvveti tekneyi rüzgara karfl ilerletebilir. Tekne ayarl minimum rüzgar aç s n aflacak flekilde seyrediyorsa, yelkenlerin itme kuvveti aniden kaybolacak ve teknenin h z n düflürecektir. Dümen daha az etkili olaca ndan tekneyi döndürmek zorlaflacakt r. WIND modunda tramola atmay önleme fonksiyonu bu tip durumlar engellemek için kullan l r. Bu, aç k rüzgar aç s ayarl minimum rüzgar aç s n n 5 alt na düfltü ünde ve daha fazla dümen k rma istenildi inde hemen tepki verecektir. Seyrederken, yanlardan veya arkadan gelen dalgalarla tekneyi döndürmek zordur. Dalgalar tekneyi istenmeyen bir yöne savurabilir; bu durum hem mürettebat hem de direk için tehlikeli olabilir. Yelken açmay önleme fonksiyonu, gerçek aç k rüzgar aç s 175 nin üstüne ç kt nda veya ayarl rüzgar aç s n n tersine döndü ünde aktif hale gelecektir. stenmeyen yöne dönmeyi önlemek için daha fazla dümen k rma istenecektir. Tramola atma ve yelken açma önleme fonksiyonlar tehlikeli bir duruma düflmeyi önlemeye karfl bir garanti de ildir. Dümenin ve/veya tahrik ünitesinin etkisi yeterli de ilse, tehlikeli bir durum meydana gelebilir. Bu tip durumlarda çok dikkatli olun. Otomatik Pilotun Montaj 23

26 Rüzgar ile dönüfl yapma ve seyir Wind Nav modunda, otomatik pilot bir GPS/chartplotter dan al nan rüzgar ve iz verileriyle tekneyi döndürür. Wind Nav modunda otomatik pilot aktif waypoint e do ru ilerlemek için gerekli ilk rota de iflimini hesaplar ancak otomatik pilot, hesaplamada mevcut rüzgar yönünden de yararlan r. Dümen performans kontrolü Otomatik modunda çal fl rken otomatik pilot, iki farkl dümen parametresinden (HI/LO) yararlan r. Parametreler, teknenin farkl h zlardaki ve rüzgar yönlerindeki yan t n kontrol eder. ki parametre dizisi otomatik veya manuel olarak seçilebilir ve her biri manuel olarak ayarlanabilir. Otomatik pilotun otomatik olarak LO (düflük) parametrelerinden HI (Yüksek) parametrelerine de iflti i h z, geçifl h z ayar taraf ndan belirlenir. Herhangi bir h z girifli olmad nda, STBY modundan bir otomatik mod aktif hale getirildi i zaman otomatik pilot LO dümen parametrelerine s f rlan r. Bu, afl r dönmeyi önlemek için bir güvenlik özelli idir. Aktif hassasiyet parametre ayar otomatik pilot ekran nda görünür ve afla daki k saltmalar kullan lm flt r: HI-A LO-A HI-M LO-M Otomatik olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri Otomatik olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri Manuel olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri Manuel olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri Sürat tekneleri Sürat teknelerinde HI veya LO ayar n n otomatik olarak seçimi, afla daki grafiklerde gösterildi i gibi sadece tekne h z taraf ndan belirlenir. DÜfiÜK hassasiyet YÜKSEK hassasiyet Yüksek h zla LO (düflük) parametrelerine geçifl: 10 deniz mili 9 deniz miline ayarl geçifl h z Düflük h zla HI (Yüksek) parametrelerine geçifl: 8 deniz mili 24 Otomatik Pilotun Montaj

27 Yelkenliler WIND modunda seyrederken, parametre afla da gösterildi i gibi tekne h z ve rüzgar n yönü taraf ndan belirlenir. Bu yüzden, çok fazla h z kaybederseniz (örne in, tiramola ederken), yeterli dümen yan t almak için parametreler HI konumuna de iflecektir. Yelkenlilerde geçifl h z n ayarlarken bu durum göz önünde bulundurulmal d r. LO parametreleri HI parametreleri Hassasiyetin manuel ayarlanmas Dokuz farkl seviyeyi seçerek iki (HI/LO) parametre grubundan her birini manuel olarak ince ayarlayabilirsiniz. Seviye 4, otomatik ayar fonksiyonu taraf ndan ayarlanan parametre de erli varsay lan ayarlamal d r. Herhangi bir otomatik ayarlama yap lmam flsa (önerilmez), seviye 4 de erleri varsay lan fabrika ayar olacakt r. Düflük hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini azalt r ve daha genifl bir dönüfl sa lar. Yüksek hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini art r r ve daha dar bir dönüfl sa lar. Çok yüksek hassasiyet seviyesi teknenin S-dönüflü yapmas na sebep olacakt r. Parametre grubunun manuel olarak seçilmesi Varsay lan olarak sistem, h za (sürat tekneleri) veya h za ve rüzgara (yelkenliler) göre HI/LO parametre grubu aras nda geçifl yapar. Ancak, hangi parametre grubunun kullan laca n manuel olarak seçebilirsiniz. H z sinyali yoksa HI veya LO seçilmelidir. NSE nin bir AP24/AP28 sisteminde kullan lmas Komut aktar m NSE cihaz n z bir AP24 veya AP28 kontrol ünitesi içeren bir otomatik pilot sistemine ba l ise, ayn anda sadece bir kontrol ünitesi aktif olabilir. Aktif olmayan ünite ekranda bir zarf sembolü ile gösterilir. Döner dü meyi çevirerek aktif otomatik pilot ekran üstü menüsü ile aktif olmayan bir NSE cihaz ndan komut alabilirsiniz. Ekran üstü menü görünmezse, STBD/AUTO tuflunu bas l tutup mod seçim menüsünü seçerek ve ard ndan aktif modu onaylayarak NSE cihaz ndan komut alabilirsiniz. Uzak istasyonlar n kilitlenmesi AP24/AP28, di er tüm kontrol ünitelerini devre d fl b rakan bir Uzak Kilit fonksiyonu içerir. Kilitli bir cihaz bir kilit sembolü ile belirtilir. Uzak kilit fonksiyonu AP24/AP28 de aktif hale getirildi inde, NSE ye veya sistemdeki di er AP ünitelerine komut aktar m gerçekleflmez; sadece aktif AP kontrol ünitesi komut al r. Sadece komut alan AP24/AP28 cihaz ndan uzak istasyonlar n kilidini açabilirsiniz. Otomatik Pilotun Montaj 25

28 3 BEP CZone sisteminin kullan lmas BEP CZone sembolü, sadece Systems Settings menüsünün Advanced setup sekmesinde etkinlefltirilmiflse görünecektir. BEP Czone, teknenizdeki devre bilgilerini kontrol eden ve izleyen bir NMEA 2000 uyumlu (SimNet) sistemdir. Bu, ayr ca teknedeki ar za teflhislerini, ar za zamanlay c s özelliklerini, dimmer devrelerini içerir ve çoklu voltaj (9-32V DC) kullan r. BEP CZone sistemini NSE cihaz n za ba layarak çeflitli ifllemler yapabilirsiniz. Tipik elektrik flemas konfigürasyonu BÖLGE B R BÖLGE K BÖLGE ÜÇ BÖLGE DÖRT BÖLGE BEfi ANAHTAR GRUBU LAMBA B R Ç N DÜ ME KONTROLÜ LAMBA D MMER LAMBA ANA DC DEVRE KE- S C PANEL ZAMAN- LAYICI FAN AKÜ DA ITIM PA- NEL SU POMPASI TELEV ZYON NEGAT F DA ITIM ÇUBU U MÜZ K S STEM AKÜ fiarj ÜN TES Tipik elektrik flemas konfigürasyonu ile ilgili sorunlar: - Yükler ile kontrol/koruma devreleri aras ndaki uzun mesafelerden dolay iletken boyutlar büyüktür. - Uzun kablo mesafeleri, çoklu iletkenler ve ortak devrelerin karmafl k dümen içi de iflimi. - Anahtar paneli kablosu karmafl kt r ve tak lmas zaman al r. Contour Zone sistemi flemas BÖLGE B R BÖLGE K BÖLGE ÜÇ LAMBA B R Ç N DÜ ME KONT- ROLÜ BÖLGE DÖRT ANAHTAR GRUBU ANAHTAR KONTROL ARAYÜZÜ BÖLGE BEfi LAMBA LAMBA NMEA 2000 A I AKÜ DA I- TIM PANEL S NYAL ARAYÜZÜ NMEA T-KON- NEKTÖRÜ ÇIKIfi ARAYÜZÜ FAN SU POMPASI TELEV ZYON MÜZ K S STEM AKÜ fiarj ÜN TES NEGAT F DA ITIM ÇUBU U NEGAT F DA ITIM ÇUBU U 26 BEP CZone sisteminin kullan lmas

29 BEP CZone flunlar sunar: - Karmafl k anahtar paneli kablosu yerine tek bir veri kablosu ba lant s. - Ç k fl Arayüzü (OI) modulleriyle çoklu yüklerin ortak alanlarda (Bölgelerde) grupland r lmas. - Küçük çoklu iletkenler yerine a r görev elektrik kablosu. BEP CZone ekran CZone ekran, BEP CZone sistemi fonksiyonlar n n izlenmesini ve kontrol edilmesini sa lar. BEP CZone ekran ayr ca DAK tufllar yla eriflilen di er sayfa gruplar ndan birisinde de ayarlanabilir. Tek bir ekran veya çoklu ekran sayfas ndaki ekranlardan birisi olarak ayarlanabilir. BEP Czone sistemindeki ilave gösterge bilgilerine eriflmek için INFO tuflunu da kullanabilirsiniz; INFO sayfas nda ilave bir Ön Panel 4 sunar. Daha fazla bilgi için, NSE Kullan m K lavuzunun gösterge paneli k sm na bak n. lk konfigürasyon sadece BEP CZone gösterge arayüzü (DI) veya bir dizüstü bilgisayar konfigürasyon program ile yap labilir. Rakaml tufl tak m ndaki k sayol tufllar n n kullan lmas Rakaml tufl tak m n kullanarak modlara ve sistem seçeneklerine eriflebilirsiniz. Örne in, 7 tufluna basarak Çal flan Sistemlere veya 8 tufluna basarak Kontrol, Monitöre eriflebilirsiniz. BEP CZone sisteminin kullan lmas 27

30 Modlar n kullan lmas Bu modlar, devrelerin tek bir tuflla aktif hale gelmesini sa layarak kontrolü kolaylaflt r r. Örne in, Seyir modunu aktif hale getirebilir ve seyir s ras nda teknenizi çal flt rmak için gerekli tüm devreleri açabilirsiniz. Ancak, tekneyi terk etti inizde tüm 24 saat olmayan devreleri kapatan Systems Off modunu seçebilirsiniz. Bu modlar, tek tufl olana sunarak çoklu devrelerin etkili bir flekilde kontrol edilmesini sa lar. Modlar kurulum s ras nda ayarlan r. Tüm mevcut modlar CZone ekran nda görünecektir. Ekranda ayarlanm fl 5 ten fazla mod varsa, modlar n geri kalan More Modes seçene i alt nda olacakt r. MODLAR DAHA FAZLA MOD S STEM SEÇENEKLER (7,8,9) Sistem seçenekleri Systems In Operation (Çal flan sistemler) (7) Bu mod depo seviyeleri de dahil, teknedeki tüm parametreleri grafik, yüzde ve kalan miktar formatlar nda izlemenizi sa lar. Control, Monitoring (Kontrol, zleme) (8) Ekran n sol taraf nda kontrol seçenekleri, sa taraf nda ise izleme bilgileri görünür. Alarms (Alarmlar) (9) Alarm, yüksek ve düflük seviyelere ayarlanabilen sesli ve görsel alarmlar gösterir. 28 BEP CZone sisteminin kullan lmas

31 BEP CZone ön paneli BEP CZone ön paneli NSE nin önceki versiyonunda, tekne ve seyir bilgilerini gösteren ve bal kç lar n gereksinimlerini karfl layan göstergeleri göstermek için önceden belirlenmifl 3 ön panel seçene i vard. NSE 2.0, 4 ön panel sunar; ilave edilen ön panel BEP CZone bilgilerini gösterir. AKÜ KABLOSU GÖSTERGES GÜÇ KAYNAKLARI AC GÜÇ GÖSTERGES YAKIT GRAF K ÇUBU U Yeni ön panelin düzenlenmesi Her bir göstergenin verilerini de ifltirerek BEP CZone ön panelini ayarlayabilirsiniz. Mevcut düzenleme seçenekleri, gösterge tipine ve hangi veri kaynaklar n n sisteminize ba l oldu una ba l olacakt r. Bir ön panelin ayarlanmas ile ilgili daha fazla bilgi için, NSE Kullan m K lavuzunun Gösterge panelinin kullan lmas k sm na bak n. BEP CZone sisteminin kullan lmas 29

32 4 Yeni Navionics özellikleri NSE 2.0, Fish-n-Chips harita verilerini görmenizi ve uzant çizgisi menü seçeneklerine eriflmenizi sa layan ilave Navionics özelliklerini destekler. Navionics Fish-n-Chips NSE 2.0, Navionics Fish-n-Chips (Sadece ABD) özelli ini destekler. Fish-n-Chips, deniz yata n gösteren detayl, yüksek çözünürlüklü derinlik bilgilerini sunar. Bu özellik etkinlefltirilirse, di er baz ekran özelliklerinin kayboldu unu ve ekranda kar fl kl k oldu- unu fark edebilirsiniz. Fish-n-Chips verileri Navionics Platinum Plus kartlarda standartt r. Haritada uzant çizgilerinin ayarlanmas Navionics etkinlefltirildi inde, harita ekran nda rotay göstermek için uzant çizgilerini aktif hale getirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, NSE Kullan m K lavuzuna bak n. 30 Yeni Navionics özellikleri

33 5 Yeni radar özellikleri 5 Yeni radar özellikleri NSE 2.0, afla dakileri içeren yeni radar yeniliklerini sunar: MARPA hedef izleme; bu özellik flimdi aktif hale getirilebilir ve hem radar hem de harita ekran nda gösterilebilir. Radar hareketi için True (Gerçek) ve Relative ( zafi) seçenekleri, teknenin hareketini karayla iliflkili olarak ekranda görmenizi sa lar. BR24 flimdi H zl Tarama modunda daha iyi detay sunmak için daha h zl dönebilir. Radar ve harita ekranlar nda hedef izleme NSE 2.0, flimdi harita sayfas ndaki radar görüntüsü arac l yla MAPA hedef izleme özelli ini aktif hale getirmenizi sa lar. Harita ekranlar nda hedef izleme Radar ekranlar nda hedef izleme Gerçek Hareket zafi harekete ilave olarak gerçek hareket de ilave edilmifltir. Gerçek hareket seçilirse, tekneyi radar ekran nda hareket etti ini görebileceksiniz ancak, kara ve çevresi sabit olacakt r. Bu, çevredeki hedeflerle iliflkili olarak teknenizin hareketinin daha gerçekçi bir sunumunu sa lar. H zl tarama modunun kullan lmas Teknenize bir BR24 radar tak lm flsa, H zl tarama modunu aktif hale getirebilirsiniz. Bu özellik, menzil 1.5 deniz miline veya daha düflük bir de ere ayarl iken BR24 radar taray - c s n n h z art r larak çal flt r l r. Bu özellik aktif hale getirildi inde, çevrenizdeki hedef hareketleriyle ilgili daha fazla güncel bilgi vererek çarp flmalar n önlenmesine yard mc olur. Sonar n kullan lmas /Yeni radar özellikleri 31

34 6 Yap Tarama Özelli inin kullan lmas StructureScan göstergesinin ve menü maddelerinin NSE cihaz nda görünmesinden önce Yap Tarama özelli inin Sistem menüsündeki Geliflmifl sekmesinde aktif hale getirilmesi gerekir. Yap Tarama özelli i teknenizden, normal sonar ile gösterilmeyen su alt panoramik görüntülerini sunar. Yap Tarama özelli inin iki ifllevsel görüntüsü vard r: Yan tarama ve Afla tarama; her iki görüntü daha fazla sonar görüntüleme seçenekleri sunmak için NSE sonar cihaz ile birlikte kullan labilir. Yap Tarama özelli i waypoint leri kaydedebilir, kay tlara göz atman z sa layabilir ve sonar kay tlar yaratabilir. Yap Tarama ekran Yap Tarama ekran na ECHO tuflu arac l yla eriflilir. Yap Tarama ekran ayr ca DAK tufllar yla eriflilen di er sayfa gruplar ndan birisinde de ayarlanabilir. Tek bir ekran veya çoklu ekran sayfas ndaki ekranlardan birisi olarak ayarlanabilir. NSE sisteminin ayarlanmas k sm na bak n. Yap Tarama görüntüsü Yap Tarama özelli i teknenin alt n görmenizi sa lar; ekranda sa dan sola (SideScan modu) veya üsten altta (DownScan modu) do ru hareket eden ekstra görüntüler sunar. YAN TARAMA (SOL + SA ) AfiA I TARAMA (AfiA ) Yap Taraman n Duraklat lmas Yap tarama sinyal iletimini NSE cihaz ndan kapatmak mümkün de ildir. Yap Tarama cihaz ba land nda ve ayarland nda, Yap Tarama cihaz çal flt sürece Yap Tarama bilgileri NSE sistemine aktar lacakt r. Yap Tarama görüntüsünü dondurarak yap lar ve di er görüntüleri daha detayl ve daha derin inceleyebilirsiniz. Bu fonksiyon, bir waypoint i Yap Tarama Yan veya Afla Tarama ekran na yerlefltirmeniz gerekti inde ve görüntüdeki 2 nesne aras ndaki mesafeyi ölçmek için imleci kulland n zda faydal d r. Görüntü duraklat ld nda Yap Tarama fonksiyonu çal flmaya devam edecek ve ekrandaki derinlik verileri güncellenecektir. 32 Yap Tarama Özelli inin kullan lmas

35 Yap Tarama göstergesinin ayarlanmas Yap Tarama ekran, farkl görüntülerle ayarlanabilir; tek bir görüntü olarak (Sadece, Sol, Sadece Sa veya Afla ) ya da çift görüntü olarak (Sol + Sa ). Bu görüntü, teknenizin su alt ndaki sol ve sa taraflar n gösterir. Yan Tarama Teknenizi belirlenmifl olan rota üzerinde gezdirmeden yap ya ve yüzeye göz atman z sa lar. 152 m enine su alt görüntülü yüksek çözünürlüklü detay sunar. Daha az zamanda daha fazla suyu taramak için tasarlanm flt r ve ekran n ortas ndaki su kesitini kullanarak teknenin alt ndaki sol ve sa taraflar n görüntülerini sunar. Afla Tarama Teknenin alt na odaklanan yüksek detayl bir sonra görüntüsünü gösteren bir hüzmeyi afla do ru gönderir. Bu, ekranda soldan sa a do ru görünen yüksek çözünürlü ün ayn s n sunar. Zoom Yap Tarama görüntüsünde farkl zoomlama seviyeleri seçebilirsiniz. SEÇ LEN ZOOM SEV YES Varsay lan olarak zoom seviyesi Off (Kapal ) konumuna ayarlanm flt r. Yap Tarama menzilinin ayarlanmas Menzil ayarlamas, ekranda görünen derinli i belirler. Auto (Otomatik) Auto ayar n seçerseniz, sistem suyun yüzeyinden dibe kadar olan tüm menzili otomatik olarak gösterecektir. Otomatik menzil özelli i, menzili manuel olarak ayarland n zda otomatik olarak kapanacakt r. Menzilin manuel olarak de ifltirilmesi Zoom tufllar na basarak menzili art rabilir veya düflürebilirsiniz. Zoom tufllar ndan birisini bas l tutma, otomatik ve manuel menzil aras nda geçifl yapman z sa layacakt r. 0 tufluna bas larak otomatik menzil konumuna dönülür. Menzili manuel olarak de ifltirdi inizde, alt derinlik çizgisi yukar veya afla kayacakt r. Üst derinlik çizgisi daima suyun yüzeyinde olacakt r. Bu seçenekler, su kesitinin üst k sm ndaki sinyallere odaklanman z sa lar. Yap Tarama frekans Yap tarama özeli i sonar n iki frekans n destekler. 455kHZ, daha yüksek derinlik ve mesafe için idealdir ve 800kHZ ise daha iyi çözünürlük sunar. Yap Tarama Özelli inin kullan lmas 33

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 2 Kullan m Bu bölümü okuyup anlamak gerekir. Bu k lavuzdaki

Detaylı

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III RD68 2002 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

ACCESS Kodek TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

ACCESS Kodek TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU ACCESS Kodek IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com ACCESS STEREO BRIC

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Instruction Manual Hoparlör Mikrofon Kulakl k Ç k fl TV Ç k fl 3 Fonksiyonlu Flafll Dahili Kamera Video, Foto raf ve Bilgisayara ve TV ye Ba layabilme Özelli i 2.8 Inch TFT LCD Ekran

Detaylı

DocuMate 262. kullan m k lavuzu

DocuMate 262. kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu Telif Hakk 2004 Visioneer, Inc. Telif haklar yasalar nca izin verilen durumlar n haricinde, önceden yaz l izin almaks z n yap

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı