AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI"

Transkript

1 Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 21 (22 Mayıs 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır, her sorunun tek bir doğru yanıtı vardır. Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav süresi 180 dakikadır. 3. Sınavda her dört yanlış yanıt bir doğru yanıtı eksiltecektir. 4. Sınav seti Evre 1, Evre 2 (Blok 1,2,3,4), Evre 3, Evre 4 (Blok 1,2,3,4), 4. Sınıf ve 5. Sınıf kapsamlarının her birinden sorular içermektedir. 5. Sınav setinde hangi sorunun hangi bloğa/sınıfa ait olduğu verilmemiştir. Sorular bloklara ya da anabilim dallarına göre belirli bir sıralama içinde değildir. Sizlerden; tüm soruları okuyarak bildiğinizden emin olduğunuz soruları yanıtlamanız ve bilmediklerinizi boş bırakmanız beklenmektedir. 6. Sınav sırasında; bilgi depolama, işleme, iletme işlevi olan (hesap makinesi, el bilgisayarı, cep telefonu vb.) araçlar kullanılamaz. 7. Yanıtlar, optik okuyucu formuna kurşun kalemle belirgin olarak işaretlenmelidir. 8. Sınav bitiminde optik okuyucu formunu; adınız, soyadınız, numaranız, sınıfınız ve kitapçık türünü doğru yazdığınızdan emin olarak teslim ediniz. 9. Öğrenciler sınav salonundan en erken (sınav başlama saatinden) 30 dk. sonra ayrılabilir. 10. Sınav süresi bitmeden ayrılan öğrencilerin soru kitapçıklarını almalarına izin verilmeyecektir. Sınav sonlandırıldıktan sonra salondan ayrılan öğrenciler sınav kitapçıklarını alabilirler. 11. Sınav sırasında kopya çekme girişiminde bulunan öğrencilerin yanıt kağıdı sınav gözetmeni tarafından alınarak tutanakla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilecektir. Sınav yanıtlarına adresinden ulaşabilirsiniz. Başarılar Dileriz EÜTF Gelişim Sınavı Komisyonu

2 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI (21) SORULARI 1 Derin ven trombozu tedavisinde aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisi rekürrensi önleyerek ve kapak fonksiyonlarını koruyarak posttrombotik sekel gelişimini engelleyebilir? a) antikoagulasyon b) ekstremite elevasyonu c) trombolitik tedavi d) elastik bandaj e) antibiyotik ve antienflamatuar tedavi 2 34 yaşında kadın olgu. Altı aydan beri giderek artan kuru öksürük, çaba dispnesi yakınmaları ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvurdu. Yeni başlamış özellikle soğukta ortaya çıkan el parmaklarında sararma, ardından morarma ve kızarma tarif ediyor. Göğüs kliniğinde interstisyel akciğer hastalığı tanısı konuyor. Tetkiklerinde romatoid faktörü pozitif, CRP pozitif, ANA 1/320 titrede sitoplazmik boyanma örneği gösteriyor. Bu hasta için en doğru tanı nedir? a) bağ dokusu hastalığı b) sistemik lupus eritematozus c) skleroderma d) anti-jo1 sendromu e) miks bağ dokusu hastalığı 3 Aşağıdaki birinci habercilerin hangisi öncelikli olarak hücre içindeki cgmp düzeylerini arttırarak etki gösterir? a) steroid hormonlar b) noradrenalin c) nitrik oksid d) büyüme faktörleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 2 22 Mayıs 2010

3 4 Scleranın en zayıf yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir? a) conjunctiva ile örtülü olduğu bölge b) inferior oblik göz kasının tutunduğu bölge c) superior oblik göz kasının tutunduğu bölge d) nervus opticus a liflerin geçtiği bölge e) ekvator hizası 5 Aşağıdakilerden hangisi izole bir amnestik sendromdur? a) Alzheimer hastalığı b) akut konfüzyonel durum c) geçici global amnezi d) hepatik ensefalopati e) üremik ensefalopati 6 Aşağıdaki hormonlardan hangisinin salımı kan şekeri yükselince artar? a) kalsitonin b) insülin c) östrojen d) testosteron e) glukagon 7 Yenidoğan bir bebekte saptanan hipogliseminin olası etyolojisi açısından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? a) eritroblastozis fetalis b) intrauterin büyüme geriliği c)beckwith wideman sendromu d) diabetik anne bebeği e) maternal propranolol kullanımı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 3 22 Mayıs 2010

4 8 Puerperal mastitisler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) etiyolojide en sık görülen etken stafilokokus aureus tur b) etken memeye en sık eller ile bulaşır c) etken sağılan sütte izole edilebilir d) süpürasyon oluşmadan başlanan tıbbi tedavi, enfeksiyonun 48 saat içerisinde gerilemesini sağlar 9 Normal immün sistemli akut viral hepatit klinik tablosu ile gelen bir hastada hangi serolojik test gereksizdir? a) anti HAV IgM b) anti HEV IgM c) anti HBc IgM d) anti HCV e) anti CMV IgM 10 Hangisi nöropatik ağrı nedeni değildir? a) diabetes mellitus b) zona zoster enfeksiyonu c) disk hernisi d) polimiyalgia romatika e) amioloid nöropati 11 Aşağıdakilerden hangisi myastenia gravis li hastalarda yapılan antikolinesteraz testinde kullanılır? a) distigmin b) piridostigmin c) edrofonyum d) ambenonyum e) neostigmin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 4 22 Mayıs 2010

5 12 Benign prostat hiperplazisinde üremi, anemi gibi bulgular neye bağlı gelişir? a) sık idrar yapma b) idrar yapma süresinde uzama c) idrar inkontinansı d) kronik böbrek yetmezliği e) hipertansiyon 13 Aşağıdaki florokinolon antibiyotiklerden yarılanma ömrü en uzun olan hangisidir? a) siprofloksasin b) norfloksasin c) lomefloksasin d) enoksasin e) pefloksasin 14 Aşağıdakilerden hangisi ilaca bağlı hareket bozukluğuna (parkinsonizm/diskinezi/distoni) neden olmaz? a) dopamin agonistleri b) glutamat antagonistleri c) metocholorpromid d) tipik nöroleptikler e) levodopa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 5 22 Mayıs 2010

6 15 76 yaşında erkek hasta bir haftadır halsizlik, idrar renginde koyulaşma ve sarılıktan yakınıyor. Hasta yedi ay önce prostat operasyonu geçirmiş, bu sırada 1 ü kan verilmiştir. 15 gün önce her iki diz ve kalçada ağrısı nedeniyle diklofenak ve parasetamol reçete edilen hastanın yapılan tetkiklerinde: ALT 650 U/L, AST 540 U/l, alkalen fosfataz 1110 U/L (normali 260 U/L), total bilirubin 14.6 mg/dl, direkt bilirubin 9,3 mg/dl, anti HAV (+), HBsAg (-), anti HBc IgG (-), anti HBC IgM (-), HCV RNA (-), Hb 13.8 g/dl olarak bulunmuştur. Bu aşamadan sonra hangi tetkik istenmelidir? a) anti CMV IgM b) bilgisayarlı tomografi c) ultrasonografi d) MR kolanjiografi 16 PCOS (polikistik over sendromu) tanısı almış ve gonadotropin ile ovulasyon induksiyonu+intrauterin inseminasyon sonucunda gebeliği gerçekleşmiş bir olguda gebeliğin takibinde hangi risk öykü ile bağlantılı değildir? a) gestasyonel hipertansiyon b) abortion c) düşük doğum ağırlıklı bebek d) derin ven trombozu e) gestasyonel diabet 17 İnsan vücudunda akciğer göçü geçirmeyen parazit aşağıdakilerden hangisidir? a) Ancylostoma duodenale b) Strongyloides stercoralis c) Ascaris lumbricoides d) Enterobius vermicularis e) Necator americanus Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 6 22 Mayıs 2010

7 18 Kemik iliği yapısının oluşumuna aşağıdaki dokulardan hangisi katılmaz? a) adipoz doku (yağ dokusu) b) retiküler bağ dokusu c) lenfoid doku d) hematopoetik doku e) kas dokusu 19 Aşağıdakilerden hangisinde oligüri olmaz? a) üriner obstrüksiyon b) prerenal azotemi c) dehidratasyon d) diabetes insipitus e) akut böbrek yetmezliği 20 Fizyolojik kifoz vertebranın hangi bölgesinde görülür? a) servikal bölge b) serviko-torakal bileşke c) torakal bölge d) torako-lomber bileşke e) lomber bölge 21 Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı non Hodgkin lenfomanın etiyopato genezinde sorumlu tutulan en önemli etkenlerdendir? a) herediter özellik göstermesi b) otoimmunite c) infeksiyonlar (EBV), immun supresyon d) çevresel etmenler e) diyabetes mellitus Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 7 22 Mayıs 2010

8 22 Ökromatik tek nükleus, apikal sitoplazmada yoğun zimojen granüller ve oldukça iyi gelişmiş granüllü endoplazmik retikulum ile karakterize hücre aşağıdakilerden hangisidir? a) asiner hücreler b) sentroasiner hücreler c) çizgili kanal hücreleri d) hepatosit e) endotel hücreleri 23 Kararsız (unstable) angina ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) elektrokardiyogram normaldir veya nonspesifik (koroner yetersizliğine özgü olmayan) değişiklikler vardır b) troponin testi en az iki kez negatif çıkmıştır c) düşük risk taşır d) noninvazif tedavi gerektirir e) genellikle akut total bir koroner tıkanmasıyla ortaya çıkar 24 Üst gastrointestinal kanamalarda en çok yararlanılan tanı yöntemi hangisidir? a) endoskopi ve anjiografi b) magnetik rezonans görüntüleme c) nazoagastrik sonda ile hemostatik ajanlar verilip yanıt beklenmesi d) konvansiyonel radyolojik görüntüleme 25 Romatoid artritli bir olguda efor dispnesi ve kuru öksürük ortaya çıktığında hangi patoloji düşünülmelidir? a) pnömoni b) perikardit c) kalp yetmezliği d) interstisyel akciğer hastalığı e) pulmoner emboli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 8 22 Mayıs 2010

9 26 Ventilasyon tüpü timpan zarın hangi kadranına yerleştirilir? a) anteroinferior b) anterosuperior c) posteroinferior d) posterosuperior e) santral 27 Künt göğüs travması sonrasında gelişen trakeobronşiyal rüptürle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) olguların ses kalitesinde bozulma, dispne, hemoptizi bulunur b) rüptür en sık 1/3 proksimal trakeada ve sol ana bronşta izlenir c) mediastinal amfizem izlenir d) tanı için trakeobronşiyal sistemin endoskopik incelemesi(bronkoskopi) yapılmalıdır e) pnömotoraks eşlik edebilir 28 Aşağıdaki özelliklerden hangisi kararlı angina pektorisin göğüs ağrısı ile uyumlu değildir? a) genellikle retrosternal bölgeden başlar b) miyokard oksijen tüketimini artıran nedenler ile ortaya çıkar c) baskı hissi, tıkanma şeklinde tanımlanır d) ortalama 1-5 dk. sürer e) dil altı nitrata yanıtsızdır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A 9 22 Mayıs 2010

10 29 DNA polimeraz DNA sentezini sadece 5 3 yönünde gerçekleştirmektedir. Bununla beraber, replikasyon çatalında parental DNA nın her iki zinciri de replike olmaktadır. Bu durumda bir zincir 5 3 yönünde sentezlenirken diğer zincir 3 5 yönünde mi sentezlenmektedir? Bu açık paradoks (çelişki) nasıl açıklanabilir? a) 3 5 DNA onarım enzimleri b) 3 5 DNA polimeraz c) replikasyon ve hemen sonrasında önde gelen dizinin (leading strand) karşı zincire geçişi d) okazaki fragmanları e) zincirlerden birisinde RNA primerinin bulunmaması 30 Aşağıdaki böbrek tümörlerinden hangisi benigndir? a) nefroblastom b) onkositom c) hemanjioblastom d) ürotelyal karsinom e) kromofob hücreli karsinom 31 Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum yüksekliğinin paratiroid dışı nedenlere bağlı olduğu durumlardan biri değildir? a) tirotoksikoz b) süt-alkali sendromu c) Wermer s sendromu d) malignite e) ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

11 32 Metastatik kolon kanseri tanısı ile kemoterapi almakta olan 65 yaşında erkek hasta nötropenik ateş ile başvuruyor. Fizik bakıda C ateş, oral mukozit ve alopesi dışında herhangi bir bulgu saptanmıyor. Bu hastada hangi antibiotik tedavisini tercih edilmelidir? a) meropenem b) meropenem+piperasilin sulbaktam c) vankomisin+gentamisin d) sefuroksim aksetil+gentamisin e) sefuroksim aksetil+vankomisin 33 İnsan vücudunun temasa en duyarlı olduğu bölge hangisidir? a) el parmak uçları b) dil ucu c) göz kapakları d) karın derisi 34 Kronik böbrek yetmezlikli bir hastada renal osteodistrofinin nedeni nedir? a) asidoz b) anemi c) kalsitriol artışı d) hiponatremi 35 Aşağıdakilerden hangisi klonidinin kullanım endikasyonlarından değildir? a) hipertansiyon b) opiat kesilme sendromu c) postmenapozal sıcak basması d) analjezik etkisi e) kardiyomiyopati Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

12 36 Hangisi akut arter tıkanıklığına bağlı ekstremite iskemisi nedenlerinden değildir? a) emboli b) tromboz c) travma d) flebit e) vazospazm 37 Aşağıdaki patolojilerden hangisi üriner enfeksiyonu kolaylaştırıcı faktörlerden sayılmaz? a) üriner sistem taşları b) yaşlanma c) hipertansiyon d) obstruksiyon e) diabetes mellitus 38 Hangisi yenidoğan bebeklerde abdominal kitleye neden olan en sık patolojilerden değildir? a) hidronefrez b) multikistik displastik böbrek c) nöroblastom d) fekalom e) over kisti 39 Aşağıdaki enfeksiyonların hangisinde tenosinovit daha sık görülür? a) Staphylococcus aureus b) Streptococcus pneumonia c) Mycoplasma pneumonia d) Mycobacterium avium e) Neisseria gonorrhoeae Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

13 40 Aşağıdakilerden hangisi smear deki yanlış pozitif ya da yanlış negatif test sonuçları nedenlerinden değildir? a) enflamasyon varlığı b) alınan örneğin lam üzerine uygun şekilde yayılmamış olması c) sıvı bazlı sistemin kullanılmamış olması d) örneğin fiksasyon işleminin gecikmeli olarak yapılmış olması e) yoğun kanamanın varlığı 41 Zamanında normal boyda doğan bir çocuğun boyu kaç yaşında doğum boyunun iki katına ulaşır? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) Aşağıdakilerden hangisi gebe bir kadında hipotroidizm varlığında görülen muhtemel komplikasyonlardan biri değildir? a) spontan abortus b) ölü doğum c) düşük doğum ağırlıklı bebek d) preeklampsi e) bebekte beyin gelişiminde gerilik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

14 43 16 yaşındaki erkek hasta karides yedikten birkaç dakika sonra gelişen dil ve dudakta şişme, boğazda yumruk hissi ve baş dönmesi yakınmasıyla acil servise getiriliyor. Acil serviste ilk uygulanması gereken yaklaşım ne olmalıdır? a) intravenöz metilprednisolon b) parenteral antihistaminik c) intramusküler epinefrin d) alerji deri testlerinin yapılması için alerji bölümünden konsültasyon istenmesi e) hastaya deniz ürünlerinden uzak durmasının önerilmesi ve oral antihistaminik ile eve gönderilmesi 44 Vücudunda gevşek ve patlamış büller, histopatolojik incelemesinde akantoliz ve intersellüler Ig G, C3 birikimi saptanan hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir? a) büllöz pemfigoid b) pemfigus vulgaris c) dermatitis herpetiformis d) Steven s Johnson sendromu e) Hailey-Hailey hastalığı 45 Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği Kartegener sendromuna neden olur? a) neksin b) merkezi kılıf c) radyal uzantılar d) konnekson e) dynein 46 Hangisi hipotalamo-hipofizer kaynaklı büyüme hormon eksikliği değildir? a) kraniofaringioma b) ektopik nörohipofiz c) psikososyal cücelik d) Turner semdromu e) histiositoz X Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

15 47 Ülkemizde nedeni bilinmeyen ateş olguları incelendiğinde en sık konulan tanı hangisidir? a) Still hastalığı b) sistemik lupus eritematozus c) tüberküloz d) bruselloz e) nozokomiyal enfeksiyonlar 48 Aşağıdaki antivirallerden hangisi herpes virus enfeksiyonlarında kullanılır? a) asiklovir b) lamivudin c) ribavirin d) interferon yaşında kronik lenfositer lösemi tanısı alan ve lökosit sayısı 30000/mm 3 ve bunların %90 ı lenfosit olarak bulunan erkek hastanın muayenesinde, lenfadenopati ve organomegali varlığı saptanmamış olup, hematokrit ve trombosit sayısı yaş ve cinsiyeti için normal değerlerde bulunmuştur ve hasta tesadüfen tanı almıştır. Bu hasta için nasıl bir tedavi planlanlanmalıdır? a) hastayı hızlıca kemik iliği nakline yönlendirmek b) derhal kombinasyon rejimlerinden birisiyle tedavi başlamak c) oral metilprednisolon başlamak d) herhangi bir tedavi başlamadan düzenli aralıklarla yakın takibe almak e) haftalık kan sayımları eşliğinde Cladribine başlamak 50 Gebelerde üriner sistem enfeksiyonunda kullanılabilecek antibiyotik hangisidir? a) amikasin b) doksisiklin c) fosfamisin d) moksifloksasin e) gemifloksasin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

16 51 Ağıdakilerden hangisi glomerüler hematürinin özelliklerinden değildir? a) idrar kırmızı, kola rengindedir b) eritrositler dismorfiktir c) proteinüri < 0.5 gr/gün d) eritrosit silendirleri görülebilir 52 Laennec in bulunmasında rol oynadığı ve oskültasyonla teşhiste önemli aşama sağlayan tıbbi alet hangisidir? a) otoskop b) laparoskop c) steteskop d) abeslang 53 Miyelomeningosele eşlik edebilen malformasyon hangisidir? a) aplasia cutis congenita b) Chiari tip II malformasyonu c) Chiari tip I malformasyonu d) baziler invajinasyon 54 İnce barsak lenfoması aşağıdakilerden hangisiyle klinik olarak çok benzerlik gösterir? a) Crohn hastalığı b) kolon kanseri c) rektum kanseri d) çölyak hastalığı e) mide kanseri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

17 55 Gen heterozigot durumda iken hastalık veya özellik ortaya çıkıyor ise bu hangi tip kalıtımdır? a) otozomal dominant b) otozomal resesif c) X e bağlı resesif d) mutajenik etki kalıtımı 56 Acilde gördüğünüz hastanın, nefes darlığı yakınması var. Fizik bakıda ödem +++, KB:155/95 mmhg, akciğer bazalinde ince raller ve gallop ritmi mevcut. Kan Na: 128mEq/L, üre:68mg/dl, kreatinin:1mg/dl, idrar Na:14mEq/L saptanıyor. Bu hastanın volüm durumunu ve uygun olan tedaviyi tanımlayan seçenek hangisidir? a) normovolemik hiponatremi-furasemid tipi diüretik b) hipovolemik hiponatremi- furasemid tipi diüretik c) hipervolemik hiponatremi- furasemid tipi diüretik d) hipervolemik hiponatremi-tiyazit tipi diüretik 57 Hipertansif, obez, 65 yaşında erkek hastada, sol pariyetal alanda infarkt gelişmiştir. Hastanın karotislerinde bilateral olarak %60 stenoz mevcuttur. Kardiyak ritim normaldir. Bu hastanın ikincil korunmasında ilk tercih edilecek antiagregan hangisidir? a) silastazol b) dipiridamol c) tikolopidin d) aspirin e) klopidogrel 58 Hümör aközün kornea stromasına geçmesini hangisi engeller? a) Bowman tabakası b) descement membranı c) kornea epiteli d) kornea endoteli e) iris stroması Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

18 59 Herediter anjioödem için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) düzensiz aralıklarla akut karın a benzer tipte gastrointestinal sistem belirtileri olur b) deride ve mukozalarda hızla oluşan 2-5 gün içinde geçen şişlikler olur c) olguların yarısında tabloya ürtiker de eşlik eder d) hastalığın aktif döneminde C2 düşük bulunur e) C1NH miktar veya fonksiyonel olarak yetersizdir 60 Aşağıdakilerden hangisi İmmun Trombositopenik Purpura (İTP) için yanlıştır? a) çocuklarda trombositopeni nedenleri içinde en sık görülen tablodur b) 3 aylık sürede iyileşmeyen olgular Kronik İTP tanısı alırlar c) plazmada antitrombosit antikor varlığı ve azalmış trombosit yaşam süresi ile karakterize bir hastalıktır d) genellikle son üç hafta içinde geçirilmiş bir üst solunum yolu öyküsü vardır e) kronik olgularda tedavi seçeneklerinden biri splenektomidir 61 Yıl sonunda üreme sağlığı ile ilgili kayıtları gözden geçiriyorsunuz. Ülke genelini ve aile planlaması hizmetini düşünerek kayıtlarınızdaki 100 gebelikten kaçının planlanmamış gebelik olduğunu öngörmeniz gerekir? a) 25 b) 33 c) 50 d) 75 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

19 62 69 yaşında, 40 paket/yıl sigara öyküsü olan hastanın eforla ortaya çıkan nefes darlığı ve balgam çıkarma yakınması mevcut. Başvurduğu doktor tarafından yapılan solunum fonksiyon testlerinde FEV1:1900 ml (%61), FVC: 3950 ml (%92), FEV1/FVC : %48 saptanmıştır. Bu hasta hangi KOAH evresindedir ve seçilecek olan tedavi aşağıdakilerden hangisidir? a) evre I, sadece risk faktörlerinden kaçınma yeterlidir b) evre II, bir ya da daha fazla uzun etkili bronkodilatatör ile düzenli tedavi c) evre II, uzun etkili bronkodilatatör ve inhaler steroid kombinasyonu d) evre III, uzun etkili bronkodilatatör ile düzenli tedavi ve inhaler steroid kombinasyonu e) evre III, uzun etkili bronkodilatatör, inhaler steroid kombinasyonu, uzun süreli oksijen tedavisi 63 Bebeğin tüm gereksinimlerinin anne sütü ile karşılanabildiği ve bu nedenle sadece anne sütü verilmesinin yeterli olduğu dönem doğumdan sonraki kaç aylık süreyi kapsar? a) 4 b) 6 c) 9 d) Midenin muayenesi karın ön duvarında hangi kadranda (veya bölgede) yapılır? a) epigastrik bölge b) umblikal bölge c) hipogastrik bölge d) sağ hipokondriak bölge e) sol hipokondriak bölge Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

20 65 Çeşitli kanıtlara göre basit bakteriler düzeyindeki hayat yaklaşık olarak kaç yıl önce başlamıştır? a) 1,5 milyon b) 100 milyon c) 600 milyon d) 1 milyar e) 3,2 milyar 66 Dalak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) damar ve sinirlerin geçtiği yarık şeklindeki kısmına hilum splenicum denir b) koyu mor renkte, yumuşak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir c) regio hypochondriaca sinistra da yerleşmiştir d) puberteden sonra giderek küçülerek yağ dokusuna dönüşür 67 Hangisi pnömoninin beklenen bir komplikasyonu değildir? a) menenjit b) amfizem c) endokardit d) fibrozis e) akciğer absesi 68 Aşağıdakilerden hangisi mitral kapağa ait göğüs ön duvarındaki izdüşüm lokalizasyonudur? a) sol 5.interkostal aralık b) sol 4.kıkırdak kaburganın sternum a tutunduğu yer c) sağ 2.interkostal aralık d) sol 2.interkostal aralık e) sağ 4.kıkırdak kaburganın sternum a tutunduğu yer Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

21 69 Aşağıdaki kompleman ile ilişkili ifadelerden hangisi yanlıştır? a) kompleman proteinleri, kanda inaktif olarak bulunan proenzim yapısındaki maddelerdir b) serumda albümin fraksiyonu içinde yer alırlar c) klasik kompleman sistemi aktivasyonu C1q ile başlar d) immün kompleksler komplemanı klasik yoldan aktive eder e) bakteriler hem klasik hem alterne yoldan komplemanı aktive ederler 70 Konjenital rubella sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) motor-mental gelişme geriliği b) göz-kalp-beyin defektleri c) hepatit d) trombositopeni e) gebeliğin son trimestrinde oluşma hızı çok yüksektir 71 Doku makrofajlarının kaynağı aşağıdaki hücrelerden hangisidir? a) B hücresi b) T hücresi c) mast hücresi d) plazma hücresi e) monosit 72 Giardia intestinalis için aşağıdakilerden hangi epidemiyolojik özellik uygun değildir? a) kistleri dış ortama ve klorlamaya dirençlidir b) kreşlerde salgın oluşturabilir c) kistleri bulaşıcı değildir d) enkübasyon süresi 1-4 haftadır e) direkt fekal-oral ve kontamine su ve gıda ile de bulaşabilir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

22 73 Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan safra yoluyla uzaklaştırılan maddelerden değildir? a) östrojen hormonu b) tiroksin hormonu c) penisilin, eritromisin gibi ilaçlar d) amonyak e) bilirubin 74 Akut inflamatuvar demyelinizan polinöropati için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) monofazik nöropatidir b) T ve/veya B hücre aktivasyonu vardır c) geri dönüşümsüz bir polinöropatidir d) albumünositolojik dissosiyasyon saptanabilir e) EMG tanı için destekleyicidir 75 Üriner sistem tüberkülozu hangi yolla bulaşır? a) hematojen b) lenfojen c) testisten komşuluk yolu ile d) skrotum cilt dışından lokal yayılım e) intrakavaliküler ilişki ile vas deferens üzerinden prostattan gelir 76 Frontal göz sahası hangisinin üzerinde lokalize olmuştur? a) pars operculoparietalis b) gyrus frontalis superior c) pars triangularis d) gyrus frontalis medius e) pars opercularis Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

23 77 Alerjen immünoterapi, kişinin alerjik olduğu genellikle protein yapıdaki maddenin giderek artan dozlarda ve düzenli aralıklarla verilmesi ilkesine dayanan bir tedavi şeklidir. Alerjen immünoterapi, hangi alerjen için seçilecek bir tedavi şekli değildir? a) lateks b) fıstık c) ev tozu d) ot poleni e) ağaç poleni 78 Beynin konuşma çıktısını hangi bölge yapar? a) sol anterior bölge b) sol posterior bölge c) sağ anterior bölge d) sağ posterior bölge 79 Kızgınlıkla duvara yumruk vuran bir gençte, büyük olasılıkla hangi kırık oluşur? a) Bennet kırığı b) distal falanksta kopma kırığı c) 5. metakarp boyun kırığı d) skafoid kırığı e) Colles kırığı 80 Aşağıdaki tam olmayan kırık tiplerinden hangisi yalnızca çocuklarda görülür? a) stres kırığı b) yetmezlik kırığı c) patolojik kırık d) yeşil ağaç kırığı e) kompresyon kırığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

24 81 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konulmasında aşağıdakilerden hangisi en önemli yere sahiptir? a) ayrıntılı öykü alınması b) nörolojik bakı c) psikolojik testler d) aktometre e) bilgisayarlı tomografi 82 Venöz tromboembolizmi olan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin varlığında genetik bozuklukların araştırılması gerekmez? a) ailede venöz tromboembolizm öyküsü b) malignite varlığı c) bacak venleri dışından kaynaklanması d) nüks venöz tromboembolizm e) 40 yaşından küçük olup kazanılmış risk faktörlerinin olmadığı hastalar 83 Hücrede enerji merkezi olarak görev yapan, çift katlı membran ve kristaları içeren organel hangisidir? a) fagozom b) mitokondrium c) golgi kompleksi d) granüllü endoplama retikulumu e) lizozom II 84 Alerjenlerle uygulanan spesifik immünoterapi sonrası gelişen sistemik reaksiyonlar için en sık rastlanılan kötü prognoz göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? a) epinefrin uygulanmasındaki gecikme b) sistemik reaksiyonun enjeksiyondan 60 dakika sonra ortaya çıkmış olması c) 10 dan fazla alerjen bulunan vialle aşılanmış olmak d) immünoterapinin parenteral değil, sublingual uygulanıyor olması e) hastanın 12 yaşından küçük olması Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

25 85 Vücutta yabancı bileşiklerin detoksifikasyonunda aşağıdakilerden hangisi konjugasyon amacıyla kullanılmaz? a) glukuronik asit b) glutatyon c) fosfat d) sülfat e) asetil Ko-A 86 Genetik danışmanlık hizmeti için aşağıda yazılı olanlardan hangisinde yanlış ifade yer almaktadır? a) genetik danışmanlık hizmeti her türlü genetik kaynaklı sağlık sorununda verilebilir b) genetik danışmanlık hizmeti sessiz bir ortamda yeterli süre içinde verilmelidir c) genetik danışmanlık hizmeti bu konuda yeterince tecrübe edinmiş genetik uzmanlarınca verilmelidir d) genetik danışmanlık hizmeti veren kişi sorunla ilgili kendi düşüncelerini aile ile paylaşmalı ve onları yönlendirebilmelidir e) genetik danışmanlık gerektiğinde evde ziyaretleri de kapsar 87 Doğum sırasında burun sırtında var olan, palpasyonla küçülmeyen, kırmızımsı, sert, transilluminasyon göstermeyen kitlelerde en olası tanı nedir? a) gliom b) ensefalosel c) dermoid kist d) hemanjiom e) meningoensefalosel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

26 88 Common variable immün yetmezlik için hangisi yanlıştır? a) semptomlar çoğunlukla 5 yaşından sonra görülür b) her iki cinste de görülür c) periferik kanda B hücreleri yeterlidir d) immunglobulin düzeyleri normaldir e) bronşektazi sık görülen komplikasyonlardan biridir 89 Görme keskinliğinin evrensel tarifinde normal (tam) görme keskinliği aşağıdakilerden hangisidir? a) iki göz arasında iki sıradan fazla görme keskinliği farkı olmaması b) göze 1 dakikalık açıyla gelen ışınları veya o büyüklükte bir detayı ayırt etme yeteneği c) Snellen eşelinde 0.1 sırasındaki harfleri görebilme yeteneği d) 5 m uzaktan standart eşellerin en alt sırasını fark edebilme yeteneği e) nanometre dalga boyundaki ışıkları algılayabilme yeteneği 90 Overleri alınan kadın hastada ameliyattan sonra idrar yapamama sıkıntısı başlıyor. Başka şikayeti olmayan hastada ilk ne düşünülmelidir? a) strese bağlı idrar yolları kontraksiyonu b) anestezinin yan etkisi c) önceki patolojiye bağlı olarak mesanede yapışıklık gelişmiş olması d) ameliyatta a.v. ovaricalarla birlikte üreterlerin de yanlışlıkla bağlanmış olması e) enfeksiyon gelişmiş olması 91 Minyatürizasyon ile seyreden alopesi tipi hangisidir? a) telogen effluvium b) alopesi areata c) androgenetik alopesi d) trikotillomani e) moniletriks Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

27 92 Aşağıdakilerden hangisi preterm eylem etyolojisinde rol oynamaz? a) plasenta previa b) ağır anemi c) gebelikte toplam kilo alımının 14 kg olması d) konjenital uterin anomaliler e) çoğul gebelik 93 İkinci trimester Down sendromu taramasında hangi parametre kullanılmaz? a) gebelik haftası b) AFP c) BhCG d) PAPP-A e) anne yaşı 94 Kemik yıkılımını gösteren belirteçler aşağıdaki hangi seçenekte tam olarak verilmiştir? a) idrar hidroksiprolini, kemik alkalen fosfatazı b) idrar hidroksiprolini, osteokalsin c) idrar hidroksiprolini, deoksipiridinolin d) osteokalsin, kemik alkalen fosfatazı e) osteokalsin, deoksipiridinolin 95 Hangi bakteri normal florada bulunmadığı halde bazı insanların burun delikleri ve koltukaltına taşınabilir? a) Staphylococcus epidermis b) Staphylococcus saprophyticus c) Staphylococcus aureus d) Streptococcus pyogenes Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

28 96 27 yaşında kadın hasta üç günlük ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma ile acil servise başvurmuştur. Diğerleri yanı sıra, aşağıdakilerden hangisinin öncelikle aranması/yapılması gereklidir? a) karında hepatosplenomegali araştırılması b) periferik arter nabızlarının kontrolu c) meninks irritasyon bulgularının araştırılması d) barsak seslerinin dinlenmesi e) akciğer seslerinin dinlenmesi 97 Genel amaçlı dezenfektan olarak kullanılan kuarterner amonyum ve fenol bileşiklerinin germisidal etki mekanizması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) hücre zarına etki b) nükleik asitlere etki c) enzimlerin inaktivasyonu d) protein sentezini önleme e) protein denatürasyonu 98 Aşağıdakilerden hangisi miyokard iskemisi nedenlerinden değildir? a) ateroskleroz b) koroner vaskülitler c) şiddetli sistemik hipotansiyon d) vena cava inferior trombozu 99 İçerisinden geçen M. levator veli palatini ile iki bölüme ayrılan kas hangisidir? a) M. tensor veli palatini b) M. stylopharyngeus c) M. constrictor pharyngis superior d) M. constrictor pharyngis medius e) M. palatopharyngeus Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

29 100 PCOS (polikistik over sendromu) tanısı almış bir kadında aşağıdakilerden hangisi ileri dönemde hastalığın getirisi olan bir risk faktörü değildir? a) myokard infarktüsü b) endometrial kanser c) hipertansiyon d) tip II diabet e) kolon kanseri 101 Aşağıdaki bulgulardan hangisi eritrosit yapımının azalmasına bağlı olarak gelişen aneminin göstergesidir? a) kemik iliğinde yüzük sideroblast görülmemesi b) lökosit alkalen fosfataz düzeyinin düşük olması c) retikülosit sayısının düşük olması d) tam kan sayımında MCV nin düşük olması 102 Akut koroner sendromla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) kollateral akım yok ise miyokard infarktüsünde nekroz dakika süren iskemiden sonra gelişmeye başlar b) nekroz endokarddan subepikardiyal bölgeye doğru yayılım gösterir c) infarktüse neden olan trombüslerin ¾ ü hafif veya orta şiddetteki darlık yapan plak üzerinde gelişir d) ST yükselmesi bulunan akut miyokard infarktüsü akşamın erken saatlerinde daha sık görülür e) biyobelirteçlerden troponinde artış, 3-4 saatte ortaya çıkar, 2 hafta kadar kanda yüksek kalır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

30 103 Dört yaşında kız hastanın dört gündür ateş ve kusması olup hidrasyonu hafif bozuktur; fizik muayenede rektal ateş 39 0 C ; kostovertebral duyarlılık vardır. Piyelonefrit düşünülen hastada kesin tanı için aşağıdakilerden hangisi en yol göstericidir? a) idrar kültürü b) sedimentasyon c) CRP düzeyi d) idrar osmolaritesi e) karın ultrason incelemesi 104 Aşağıdaki kistik hastalıklardan hangisinde böbrek adenokarsinom insidansında artış söz konusudur? a) multikistik displazik böbrek b) otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı c) edinilmiş kistik hastalık (dializ ilişkili) d) basit böbrek kistleri e) nefronifitizi 105 HCG korpus luteumda hangi reseptörlere bağlanarak etki oluşturur? a) östrojen b) progesteron c) LH d) FSH e) inhibin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

31 106 Oral kontraseptiflerin tromboflebite neden olup olmadığının araştırıldığı bir çalışmada belli sayıda tromboflebitli hasta ve aynı sayıda kontrol grubu seçilmiş, bu iki grupta da geçmişte oral kontraseptif kullanma durumu sorgulanmıştır. Yukarıdaki araştırmadan hesaplanabilecek hız hangisidir? a) rölatif risk b) atfedilen risk c) tahmini rölatif risk d) insidans e) prevalans 107 Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kronik menenjit etkenidir? a) Haemophilus influenzae b) Streptococcus pneumoniae c) Neisseria meningitidis d) Mycobacterium tuberculosis 108 Aşağıdakilerden hangisi gonadotrop hormon salıverici hormon analoğudur? a) terlipresin b) oktreotid c) kabergolin d) kinagolid e) löprolid 109 Çifte sarmal DNA molekülü ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? a) her bir zincir diğerinin özdeşidir (idantiktir) b) zincirlerdeki bazlar molekülün eksenine dik konumlanmıştır c) her bir zincir 5 3 yönünde paralel uzanır d) pentozlardaki tüm hidroksil grupları bağ yapar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

32 110 Oral rehidratasyon tuz karışımlarında sodyum transportu için aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? a) sodyum bikarbonat b) potasyum klorür c) metilselüloz d) glikoz e) sodyum sitrat 111 Epidural hematomun lokalizasyonu neresidir? a) dura altı b) dura üstü c) infraventrikuler d) kemik içi 112 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde serbest radikaller etkili değildir? a) yaşlanma b) reperfüzyon hasarı c) lipofüssin birikimi d) kalsifikasyon e) karbon tetraklorür zehirlenmesi 113 Aşağıdakilerden hangisinin etyolojisinde kandidalar rol oynamaz? a) siyah kıllı dil b) median rhomboid glossit c) angüler keilit d) oral kıllı lökoplaki e) lineer gingival eritem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

33 114 Tumor supressor gen (TSG) mutasyonu nedeni ile bazı ailelerde çok sayıda kanser vakası görülebilmektedir. Bunu ifade eden tablo aşağıdakilerden hangisidir? a) Li Fraumeni sendromu b) Chediak Higashi sendromu c) Schwachman Diamond sendromu d) Griscelli Sendromu 115 Meme ve endometrium dokusunda östrojen reseptörlerine kompetitif antagonistik etki gösteren fakat kemik ve lipid metabolizması ile ilgili hücrelerde östrojen reseptörlerine agonistik etki gösteren selektif östrojen modülatörü ilaç hangisidir? a) tamoksifen b) raloksifen c) aminoglutedimid d) klomifen sitrat e) mifepristol 116 Hangi ilacın tokolitik (uterus gevşetici) özelliği bulunmaz? a) ritodrin b) nifedipin c) atosiban d) metilergonovin e) magnezyum sülfat 117 Yaşlıda en sık ortaya çıkan ruhsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir? a) demans b) depresyon c) anksiyete bozukluğu d) deliryum e) somatizasyon bozukluğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

34 118 İç organ ısısına en yakın beden sıcaklığı hangi yol ile ölçülebilir? a) oral b) rektal c) aksiller d) dış kulak yolu 119 Ateşli silah giriş deliğinde aşağıdakilerden hangisi yakın atış bulgusu değildir? a) kontüzyon (vurma) halkası b) silinti şeridi c) tatuaj d) maden boşluğu e) kanama halkası 120 Faktör V Leiden mutasyonu hangisinin aktivitesini etkiler? a) protrombin b) fibrinojen c) antitrombin d) protein S e) protein C 121 Aşağıdakilerden hangisi tıptaki biyomekanik uygulamalarından değildir? a) hareket analizi b) ortez, protez, implant tasarımı c) cerrahi girişim tekniklerinin geliştirilmesi d) eklemler için modelleme-simülasyon çalışmaları e) organlardaki kuvvet-hareket ilişkilerinin incelenmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

35 122 Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonun hedef organ hasarlarından değildir? a) sol ventrikül hipertrofisi b) aort koarktasyonu c) mikroalbuminüri d) karotis arterlerde intimal kalınlaşma e) kreatinin klirensinde azalma 123 Diz osteoartriti tanısı alan hastalarda ağrının tedavisinde aşağıdaki medikal tedavilerden hangisi ilk seçenektir? a) nonsteroid antienflamatuar ilaçlar b) opium grubu alkaloidler c) glikokortikoidler d) parasetamol e) hyaluronik asit 124 Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen fizyolojik değişikliklere örnektir? a) sinir ileti hızında yavaşlama, reaksiyon zamanında uzama b) koordinasyonda düzelme c) vibrasyon duyusunda artış d) eklem hareketlerinde artış e) kemik dokusunun yapısında güçlenme 125 yelken göğüs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) bir hemitoraksta 3 veya daha fazla kaburganın, iki yerinden kırılmasıyla oluşur b) patolojinin olduğu bölgede, solunumla paradoksal göğüs hareketi ortaya çıkar c) gelişen fizyopatolojik değişikliklerden temel sorumlu olay, kırık kaburgaların altındaki akciğerde gelişen kontüzyondur d) yelken göğüslü bir hastada öncelikle arteryel kan gazı analizi yapılmalıdır e) ilk düşünülmesi gereken tedavi cerrahi yaklaşımdır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

36 126 Kemoterapinin en az etkili olduğu malign tümör hangisidir? a) Ewing sarkomu b) osteosarkoma c) malign myeloma d) kondrosarkoma e) angiosarkoma 127 Aşağıdaki otoantikorlardan hangisi antinötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA) grubundandır? a) antihistonlar b) antikardiolipin c) antimiyeloperoksidaz d) antinükleer ribonükleoprotein e) lupus antikoagulanı 128 Aşağıdaki organ ya da sistemlerden hangisi stres yanıtıyla primer ilişkili değildir? a) gastrointestinal sistem b) beyin c) kardiyo pulmoner sistem d) kaslar 129 Sinek larvalarının insanlarda yaptığı hastalığın genel adı nedir? a) myiasis b) pelicosis c) anaplasmosis d) demidiosis Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

37 130 Merkaptopürin hangi nükleotidin sentezinde etkilidir? a) AMP b) d-ump c) d- CMP d) UMP e) d-tmp 131 Ailesel kanser sendromlarının kalıtım biçimi ağırlıklı olarak hangisidir? a) otozomal resesif b) otozomal dominant c) X e bağlı dominant d) X e bağlı resesif e) mitokondrial kalıtım 132 Yağ asidlerinin beta oksidasyonu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) NADP kullanılır b) yapıdan asetil koa ayrılarak yıkım gerçekleşir c) hücrenin mitokondri fraksiyonundan gerçekleşir d) yıkım yağ asidinin 2. karbonundan başlar 133 Hemofili kuşkusu duyulan bir hastada aşağıdaki hemostaz testlerinden hangilerinin bozulması beklenir? a) aktive parsiyel tromboplastin zamanı, faktör VIII b) protrombin zamanı, faktör IX c) D-dimer, faktör V d) fibrinojen, trombosit sayısı e) protrombin zamanı, trombosit sayısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

38 134 Gastrik erozyon ve ülserlerin etyopatojenezinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin rolü yoktur? a) hidroklorik asit b) pepsin c) midede hipomotilite d) gastrik metaplazi e) nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar 135 Aseptik kalça nekrozu sonrası hasta hangi şikayetle başvurabilir? a) lumbalji b) siyatalji c) myalji d) kalça hareket kısıtlığı 136 Sol arteria serebri media alanında gelişen infarkt sonrası bir hastada logoreik ve jargon konuşma gelişiyor. Hastada tekrarlama bozuk, aleksi ve akalkuli de mevcut. Bu hastada ne tip afazi düşünülmelidir? a) Broca afazisi b) Wernicke afazisi c) kondüksiyon afazisi d) transkortikal sensoriyel afazi e) transkortikal motor afazi 137 Aşağıdakilerden hangisi sürfaktanın etkilerinden biri değildir? a) alveol yüzey gerilimini arttırır b) alveollere sıvı dolmasını engeller c) alveollerin ekspiryumda sönmesini engeller d) akciğer kompliyansını arttrır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

39 haftalık gebeliği olan bir olgu abortus incompletus tanısı alıyor. Kan grubu AB Rh(-) olan olgunun sağaltımı için ne yapılmalıdır? a) dilatasyon + curettage b) revizyon curettage + Anti D globulin uygulanması c) extraamniyotik hipertonik solusyon uygulanması d) ritodrin + Anti D globulin uygulaması e) histerektomi anterior 139 Sempatik sinir sistemine ait presinaptik nöronlar, medulla spinalisin hangi segmentlerinde bulunur? a) C 3 C 8 b) T 1 - L 3 c) T 12 L 5 d) L 3 S 2 e) S 2 S İnsomnia tedavisinde uyku hijyeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) her gün aynı saatte yatmak ve kalkmak önemlidir b) gevşeme egzersizleri yararlıdır c) gündüz uyunması ve uykusuzluğun telafi edilmesi önerilmelidir d) düzenli fiziksel egzersiz önerilmelidir e) aşırı fiziksel yorgunluk uykusuzluk nedenidir yaşında kadın hasta, sosyal uyum bozukluğu, saldırganlık ve kompülsif davranışlar dışında, aile ve toplum içinde uygunsuz davranışlar göstermeye ve yeni adetler ortaya çıkarmaya başlamıştır. Hastada ılımlı bellek bozukluğu vardır. Bu hasta hangi demans tipine uymaktadır? a) Alzheimer b) frontotemporal demans c) Parkinson demansı d) normal basınçlı hidrosefali Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

40 142 Flor-18 ile işaretli florodezoksi glikoz (FDG) kullanılarak tümör dokularını görüntüleyen yöntemin adı nedir? a) floroskobi b) radyoglukozografi c) sintigrafi d) pozitron emisyon tomografisi e) bilgisayarlı tomografi 143 Enfeksiyon gibi durumlara bağlı, genellikle geçici olan koku alma duyusunda azalma (hiposmi) aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? a) nazal konjesyon ve mukus salgısının özelliklerinde değişiklik b) olfaktor reseptör hücrede ikinci haberci yanıtlarında farklılık c) bulbus olfaktoryus periglomeruler hücre işlevinde azalma d) mitral hücrelerden koku bilgisinin iletiminde azalma e) piriform korteks işlevinde değişiklik 144 Aşağıdakilerden hangisi glial tümör değildir? a) astrositom b) anaplastik oligodendrogliom c) ependimom d) medulloblastom 145 İdrar yolu enfeksiyonu tanısı olan çocuk hastada, hastanede parenteral tedavi endikasyonu için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi belirleyicidir? a) yaş, yüksek ateş, hidrasyon durumu, hasta uyumu b) sedimantasyon yüksekliği c) lökositoz d) CRP yüksekliği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

41 146 Primer tüberküloz sonrası vücutta canlı basil kalması, ancak herhangi bir klinik hastalık bulgusu oluşturmaması durumu nasıl adlandırılır? a) post-primer tüberküloz b) re-enfeksiyon tüberkülozu c) miliyer tüberküloz d) latent tüberküloz enfeksiyonu e) progresif primer tüberküloz 147 Lateks içeren ürünlere bağlı en sık görülen reaksiyon hangisidir? a) anafilaksi b) astım c) kontak ürtiker d) irritan kontak dermatit e) alerjik kontak dermatit 148 Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik basınç artışı ile ödeme neden olur? a) lenfatik damarlarda yangısal olaylar b) beslenme bozukluğu c) karaciğer sirozu d) nefrotik sendrom e) venöz obstrüksiyon-tromboz 149 Aşağıdakilerden hangisi SLE tanı kriterleri arasında yer almaz? a) artrit b) serozit c) trombositopeni d) lökositoz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

42 150 Çocuklarda en sık retina dekolmanı sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) miyopi b) afaki c) travma d) retina dejenerasansı e) Marfan sendromu 151 Aşağıdakilerden hangisi algısal örgütlenmedeki Gestalt ilkelerinden değildir? a) yakınlık b) tamamlama c) büyüklük d) benzerlik e) süreklilik 152 Aşağıdakilerden hangisi susama hissinde azalma yapar? a) kanın osmolaritesinde artış b) kan hacminde azalma c) anjiotensin II miktarında azalma d) kan basıncında düşme 153 Defibrilasyon uygulaması için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bilgi vermektedir? a) defibrilasyon sırasında oksijen maskesinin hastanın yüzünden uzaklaştırılmasına gerek yoktur b) hasta ventilatör aracılığı ile solutuluyor ise ventilatör kapatılmalıdır c) defibrilatör elektrodları 3-5 kg.lık güçle göğüs duvarına bastırılmalıdır d) defibrilatör kaşıklarının pozisyonunun sağkalım üzerine etkisini değerlendiren bir çalışma yoktur e) torasik empedans ohm dur Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

43 154 Aşağıdakilerden hangisi uyuz için spesifik tir? a) gece kaşıntısı b) fleksural kaşıntı c) uyuz şankrı d) vezikül perle e) saçlı deride lezyon olmaması 155 Aşağıdakilerden hangisi hipokrom-mikrositer tipte anemi nedeni değildir? a) demir eksikliği anemisi b) beta talasemi trait c) sideroblastik anemi d) Imerslund-Grasbeck hastalığı 156 Kanser ağrı tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) tedavide opioid analjeziklerden saf agonistler kullanılmaktadır b) 3. basamakta fentanil meperidin morfin kullanılmaktadır c) II. basamakta kodein tramadol kullanılmaktadır d) adjuvan analjezikler her basamakta eklenmelidir e) IV. basamakta spinal opioidler uygulanmaktadır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

44 157 Renal replasman tedavileri, periton diyalizi ve hemodiyaliz ile ilişkili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I. Günde 4 defa 2 lt. ile sürekli ayaktan periton diyalizi klirensi haftada 3 kez 4 saatlik hemodiyalizden daha fazladır II. Periton diyalizinde ultrafiltrasyon dekstrozun konsantrasyon gradienti ile sağlanır III. Haftada 3 kez 4 saat hemodiyalizde hasta sağkalım süresi böbrek transplantasyonundan kötüdür IV. Periton diyalizinin önemli bir avantajı rezidüel böbrek fonksiyonlarının korunmasıdır V. Renal replasman tedavisine yeni başlayacak hastalarda hemodiyaliz, periton diyalizine göre daha uygundur VI. Periton diyalizi hemodiyalize göre yaşam kalitesi bakımından üstündür VII. Uluslararası rehberlere göre GFR 5ml/dk altına indiğinde renal replasman tedavisi düşünülmelidir a) I, II, III, VII b) II, III, IV, VI c) III, IV, V, VII d) IV, V, VI, VII 158 Bebeklerde kundak pişiğinin (diaper dermatitit) etkeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Staphylococcus epidermis b) Candida albicans c) Staphylococcus aureus d) Trichophyton rubrum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

45 159 Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin (AER) major bulgularından değildir? a) kardit b) artrit c) eritema multiforme d) Sydenham koresi 160 Mikroskopik incelemede fibroblastik bir zeminde Çin harflerini anımsatan kıvrılmış keçemsi kemik lamelleri ile karakterli bir lezyon saptanıyor. Radyolojik incelemede kosta, femur, tibia gibi birden fazla kemikte iyi sınırlı buzlu cam görünümünde litik lezyonlar mevcut. Olası tanı ne olmalıdır? a) enkondromatozis b) osteitis fibroza sistika c) fibröz displazi d) Paget hastalığı e) non-ossifiyan fibrom 161 Aşağıda sınıflamaları farklı olan ancak histolojik olarak benzer özelliklere sahip olabilecek tümör ve lezyonlar verilmektedir. Histolojik özellikleri açısından birbirine benzemeyen tümör/lezyon çiftini seçiniz. a) tendon kılıfının dev hücreli tümörü-pigmentli villonodüler sinovit b) osteokondrom-osteom c) hiperparatiroidizmin kahverengi tümörü-dev hücreli reperatif granülom d) osteoid osteoma-osteoblastom e) Ewing sarkoma-lenfoma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

46 162 Hangisi ekstravasküler intersitisyel alanda patolojik sıvı birikiminde rol oynayan faktörlerden biri değildir? a) kapiller hidrostatik basınç artışı b) kapiller kolloidal ozmotik basınç azalışı c) lenfatik drenaj azalışı d) kapiller membran geçirgenliğin artması e) kapiller difüzyonun azalması 163 Hangisi en sık görülen malign melonoma tipidir? a) nodüler tip b) yüzeyel yayılan tip c) lentigo maligna d) subungual tip e) rodent tip 164 Arcus vertebra lar arasında uzanan ve gövdeyi dik tutan elastik özellikteki bağ hangisidir? a) lig. supraspinale b) membrana tectoria c) lig. nuchae d) lig. flavum e) lig. alaria 165 Çizgili iskelet kasında myosin fibrilleri ile birlikte kasılma olayında rol oynayan fibriller hangisidir? a) mikrotubüller b) aktin fibrilleri c) nöroflamentler d) gliyal flamentler e) vimentin flamentleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

47 166 Sydenham koresi olgularında kore dışında aşağıdakilerden hangisi sık görülür? a) atrofi b) hipertoni c) patolojik refleks d) hiperrefleksi e) emesyonel labilite, irritabilite 167 Yaşam tarzının değiştirilmesi tamamen bireysel bir sorumluluktur. Çünkü Yaşam tarzını değiştirerek insan davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkan zararlı etkiler ortadan kaldırılabilir veya azaltılabilir. Yukarıda verilen iki ifadenin ve aralarında kurulan nedensellik bağlantısının doğru olup olmadığını değerlendirerek aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı bulunuz. a) her iki ifade de doğrudur ve nedensellik bağlantısı geçerlidir b) her iki ifade de doğrudur, ancak nedensellik bağlantısı yoktur c) ilk ifade doğru, ikinci ifade yanlıştır d) ilk ifade yanlış, ikinci ifade doğrudur e) her iki ifade de yanlıştır 168 Aşağıdakilerden hangisi ölümün erken belirtilerinden değildir? a) fonksiyonel belirtiler b) fiziksel belirtiler c) ölü morlukları d) kimsayal belirtiler e) dokuların otolizi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

48 169 Kobalt aşağıdaki vitaminlerden hangisinin yapısında bulunur? a) A b) B12 c) C d) E e) K 170 Puberte gecikmesi ve boy kısalığı olan çocuklarda aşağıdakilerden hangisinin varlığı, yapısal büyüme geriliği ve puberte gecikmesi olma olasılığından uzaklaştırır? a) ailede puberte gecikmesi öyküsü b) anemi c) normal sınırlardaki doğum ağırlığı d) kemik yaşının 2-4 yaş kadar geri olması 171 Santral sinir sistemi gelişiminde hangisi altıncı haftada görülmez? a) nörogenesis b) mitoz c) sulcus nöralis d) apopitoz e) beyin vezikülleri 172 En sık görülen paratestiküler benign tümör aşağıdakilerden hangisidir? a) leydig hücreli tümör b) sertoli hücreli tümör c) seminom d) adenomatoid tümör e) teratom Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

49 173 Hangi tümörde laboratuar bulguları tanı koydurucu olabilir? a) osteosarkoma b) Ewing sarkomu c) multipl myeloma d) dev hücreli kemik tümörü e) enkondroma 174 Bir kişide bekletilmeden tetkik edilmiş idrarın sürekli alkali ve bulanık olması aşağıdakilerden hangisini düşündürür? a) kişinin proteinden zengin diyetle beslenmesi b) ağır egzersiz yapmış olması c) kişinin uzun süredir aç olması d) idrar yollarında kanama e) idrar yollarında infeksiyon 175 Varisella için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) döküntüler öncelikle saçlı deri, yüz veya gövdede başlar b) döküntüler makülopapüler görünümdedir c) yenidoğan ve erişkinde ağır seyir gösterir d) enkübasyon periyodu gündür e) prodromal belirtiler döküntüden 1-2 gün önce %50 çocukta görülür 176 Viseral ağrı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) civarındaki iskelet kaslarında relaksasyona neden olur b) A tipi hızlı liflerle iletilir c) hızlı adaptasyon gösterir d) lokalize edilmesi zordur e) parasempatik sistemi tetikler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

50 177 Xeroderma pigmentosumun patogenezi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? a) hücre membran permeabilitesindeki bozukluğa bağlı olarak ani su kaybı b) güneş ışığında sıcaklığa hassas transport enzimlerinin inaktivasyonu c) ultraviole ışığa maruz kalındığında virulan bir provirus un indüksiyonu d) hücrelerin karotenoid tipinde bileşikleri sentez edememesi e) timin dimerlerini DNA dan kesip çıkaran eksizyon onarım sisteminde bir defekt 178 Aşağıdaki ifadelerden hangisi gastroşizis için yanlıştır? a) defekt umblikusun lateralindedir b) karın ön duvarında sağ umblikal ven bölgesindeki defektten barsakların fıtıklaşması durumudur c) defekt amnion ile örtülüdür d) fizyolojik herniasyon sonrasında barsak halkaları vücut boşluğuna geri dönüp tekrar defektten herniye olmuştur 179 Ülkemizde Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ortak olarak yürüttükleri bir proje ile okulların temiz, sağlıklı ve güvenli olma kıstaslarına uyması durumunda okula bir ödül vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu programı ifade etmektedir? a) mavi bayrak uygulaması b) sağlığı geliştiren okullar ağı uygulaması c) sağlıklı ve güvenli okullar ağı uygulaması d) beyaz bayrak uygulaması e) kırmızı bayrak uygulaması 180 Gebelikte artmayan pıhtılaşma faktörü hangisidir? a) I b) V c) VII d) VIII e) XIII Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A Mayıs 2010

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2002 EYLÜL ANATOMĐ 1-Organum spirale

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yetmiş sekiz yaşında erkek hasta nefes darlığı, kuru oksürük ve bacaklarda şişme şikayetleri ile başvuruyor. Son 1 aydan beri şikayetlerinde artış olan

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı