2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER"

Transkript

1 2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER Prof.Dr. R za AIKOLU * Yrd.Doç.Dr. Serdar ÖGEL ** ÖZET Finansal krizler, ortaya çkt ülkelerde ekonomik ve sosyal olarak her birimi etkilemektedir. Bu çalma, Türkiye nin yaam olduu 2001 finansal krizinin imalat iletmelerini nasl etkilediini, iletmelerin finansal tablolarn inceleyerek ölçmeyi amaçlamtr. Bu dorultuda %.M.K.B da ilem gören imalat iletmelerinden verilerine ulalan ksmnn, aras bilanço ve gelir tablolar ele alnarak, oran analizi yardmyla krizin etkilerini gösteren verilere ulalmaya çallmtr. Elde edilen veriler üzerinde baml örneklem t-testi uygulanmtr. Toplam 7 sektörde yer alan 72 imalat iletmesi üzerinde yaplan oran analizi ve t-testi sonunda özellikle kriz dönemlerinde iletmelerin ksa vadeli borç yüklerinin artt, sermayelerinin toplam kaynaklar içersindeki paynn azald ve dolaysyla kaynaklarnn içinde borçlarn orannn yükseldii görülmütür. Genel olarak alacak ve stok devir hzlarnn kriz yl ve izleyen yllarda kriz öncesine göre artt, sermayenin ve toplam varlklarn kârllnn kriz yl ve sonrasnda azalma gösterdii görülmütür. Genel olarak likidite oranlarnda kriz ylnda bir azalma görülmü, ardndan kriz öncesi dönemdeki seviyelerine dönmütür. ABSTRACT Financial crises affect all decision makers both economically and socially. This study aims at measuring how 2001 financial crisis in Turkey affected manufacturing firms by investigating their financial tables. For the firms in ISE for which data are available, we studied balance sheets and income tables for the period by using ratio analysis in order to calculate measures revealing the effects of * Afyon Kocatepe Üniversitesi, A.M.Y.O., %letme Bölümü ** Afyon Kocatepe Üniversitesi,%.%.B.F.,%letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 1

2 the crisis. T-test has been applied on the datas obtained. On the basis of the analysis on 72 manufacturing firms in 7 sectors, we conclude that during the crisis periods firms short-term debt burden increases, capital s share in total resources declines, and therefore debts share in recourses rises. In general, receivable and stock turnover rates increase, while total profitability of capital and total resources goes down in the crisis year and the following years when compared with the pre-crisis period. On the other hand, liquidity rates decline in the crisis year, but reach to pre-crisis levels after the crisis. GR Son yüzylda Dünya da yaanan sosyal, siyasal, bilimsel ve teknolojik gelimeler Dünya ekonomisinde gelime ve genilemeyi de beraberinde getirmitir. Gelien Dünya da ortaya çkan yeni yönelimler kark ve karmak sorun ve çözümlerin de ortaya çkmasna neden olmutur. Dünya da son yüzylda ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen ekonomik olaylarn en önemlilerinden birisi olarak ekonomik krizler karmza çkmaktadr. Günümüzde globallemeyle ortaya çkan yeni yönelimler ekonomik krizleri artk çok daha büyük bir boyutta daha karmak ve daha ykc etkiler yaratan bir olgu olarak yeniden ekillendirmitir. Globallemeyle birlikte ülkeler arasndaki finansal snrlar büyük ölçüde ortadan kalkarak para ve sermayenin serbest dolam salanmtr. Bu gelimeler sonucunda son 20 ylda finansal krizler Dünya nn gündemine oturmutur. Türkiye de, Dünya da ortaya çkan finansal krizlerden zaman zaman etkilenmi bazen de iç dinamiklerine bal olarak ortaya çkan krizlerle kar karya kalmtr. Ülkemizde ilk global kaynakl finansal kriz 1994 ylnda ortaya çkmtr ylnda Uzak Dou da ortaya çkan krizin ardndan, Rusya krizinin Türkiye ye yansmalar 2001 ylnda yaadmz finansal boyutu youn olan krizle kar karya kalmamza neden olmutur krizi ekonomik, sosyal ve finansal alanlarda bir çok olumsuz etki yaratm büyük ölçüde kayplarn yaanmasna yol açmtr. 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

3 ?imdiye kadar yaplan çalmalarda ülkemizde yaanan 2001 krizinin Türkiye ekonomisine yaratt etkiler üzerinde durulmu ve etkilerin sonuçlar büyük ölçüde ortaya konmutur. Bu çalmada krizlerin iletmeler üzerinde finansal etkisinin ne olduunun aratrlp ortaya konmas amaçlanmtr. %MKB de ilem gören imalat sektöründeki tüm iletmeler çalma kapsamna dahil edilmitir. Çalmada iletmelerin finansal verileri kriz öncesi üç yl, kriz yl ve kriz sonras üç yl olmak üzere toplam yedi yl baz olarak ele alnp analiz edilmitir. Çalmada %MKB de imalat sektöründe hisseleri ilem gören tüm iletmeler ana kitle olarak seçilmesine ramen bu yedi yllk dönem için ancak 72 iletmenin verileri olduu saptanm, bu nedenle ana kitle olarak 72 iletmenin alt (6) yllk finansal verileri alnarak çalma yaplmtr. Çalmada daha somut sonuçlara ulaabilmek için T Testi ile analiz yaplma yolu seçilmitir. Oranlar hesaplanrken aras yedi (7) yllk dönem kullanlm fakat t testinde aras alt (6) yllk dönem kullanlmtr. I. KRZN TÜRKYE EKONOMS ÜZERNE ETKS 1999 Ylnda ekonomimizin finansman dengesinin bozulmas, reel faizin yüksek seviyesinin korunmas, borç stokunun yükselmesi ve enflasyon orannn hzl artma eilimine girmesi nedeniyle ekonomideki daralmann meydana gelmesi, orta vadeli ve kapsaml yeni bir istikrar programnn uygulanma gerekliliini ortaya çkarmtr. Bu nedenle 2000 yl banda ülkemizde esas kur çpasna dayanan IMF tarafndan gelitirilip yönetilen ve denetlenen bir istikrar program ortaya konulmutur. Ancak IMF nin program uygulama aamasnda iken 2001 krizi ortaya çkmtr. IMF nin bu program krizi çkarm veya en azndan krizin çkmasna engel olamamtr. Ülkemizde yaanan 2001?ubat krizinden ekonomimiz büyük ölçüde olumsuz ekilde etkilenmitir. Bu krizin ekonomik etkilerini aadaki gibi sralamak mümkündür ylnda 200 Milyar $ olan GSMH, 2001 ylnda 145 Milyar $ a dümü, bu olumsuz etki sonucunda ekonomi %9,5 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 3

4 orannda küçülmü kii bana milli gelir 2965$ dan, 2123$ a dümütür ylnda hazinenin ortalama borçlanma faiz oran %38.20, enflasyon oran %33.47 düzeyinde gerçeklemiken, 2001 ylnda hazinenin ortalama borçlanma faiz oran %100 e, enflasyon oran %53.64 e yükselmitir ylnda faaliyet gösteren banka says 61 iken kriz sonrasnda bu bankalardan 12 tanesi tavsiye veya devredilerek banka says 49 a dümütür ylnda 2000 ylna göre kii, 1999 ylna göre de kii iinden ayrlmak zorunda kalmtr. 4 Ödemeler dengesi 2000 ylnda 2.9 Milyar $ açk verirken 2001 ylnda bu açk 4 kattan fazla artarak 12.9 Milyar $ a yükselmitir ylnda dalgal kura geçilmesiyle birlikte ihracat 27.7 Milyar $ dan 31.3 Milyar $ a çkm, ithalat 54.4 milyar $ dan 41.3 Milyar $ a gerilemitir ylnda ihracatn ithalat karlama oran %51 iken 2002 ylnda bu oran %75.7 ye yükselmitir krizinde ortaya çkan ülke ekonomisi açsndan büyük olumsuzluklara neden olan bu gelimeler sonucunda kiiler, iletmeler, kurumlar ve devlet önemli boyutta olumsuz bir ekilde etkilenmitir. Ülkemizde GSMH nin küçülmesi sonucunda kii bana düen milli gelirdeki azalma kiilerin satn alma gücünü olumsuz etkilemi ve hane halknn talebinde büyük daralmalara neden 1 Türkiye Cumhuriyeti Babakanlk D Ticaret Müstearl, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas, 3 Bankaclk Sektörü Yeniden Yaplandrma Program, (BDDK, 8 Kasm 2001) Hazine Müstearl ve Devlet %statistik Enstitüsü, ve 5 Türkiye Cumhuriyeti Babakanlk D Ticaret Müstearl, 6 Türkiye Cumhuriyeti Babakanlk D Ticaret Müstearl, 4 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

5 olmutur. Dier yandan, faiz oranlarnn yükselmesi ve ülkede yaanan belirsizlikler iletmelerin almas gereken risk düzeyini yükseltmitir. Ülkede yaanan bu kriz iletmelerin finansal yapsn etkilemitir. %letmelerin finansal yaplarnn ne yönde ve hangi ölçüde etkilendiini ortaya koymak için iletmelerin mali tablolarnn analizi yaplmas gerei ortaya çkm, bu amaç ile çalmamzda söz konusu edilen ana kitledeki iletmelerin finansal analizi yaplmtr. A) 2001 KR%Z%N%N %?LETMELER%N P%YASA DEVERLER%, KAPAS%TE KULLANIMLARI VE YATIRIMLARI ÜZER%NDEK% ETK%LER% 2001 ylnda yaadmz kriz iletmelerin mali yaps üzerinde etkiler yaratrken, ayn zamanda iletmelerin piyasa deerleri, kapasite kullanmlar ve yatrmlarnda da baz etkiler ortaya çkarmtr. 1. Piyasa De'eri Üzerindeki Etkileri?ekil 1 de %.M.K.B da ilem gören iletmelerin toplam piyasa deerleri verilmektedir. Krizden bir yl önce 1999 ylnda iletmelerin toplam piyasa deeri 114 milyar dolar iken bu rakam, 2000 de 69,5 milyar dolar, 2001 de 47,7 milyar dolar, 2002 de 34,5 milyar dolara kadar dümü; ekonomideki canlanmayla birlikte, 2003 te 69 milyar dolara, 2004 ylnda 98 milyar dolara ve 2005 ylnn austos ay itibariyle de 117 milyar dolara kadar yükselmitir ve 2002 yl kyaslandnda iletmelerin toplam piyasa deerleri üçte bir deerine kadar dümütür. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 5

6 MLYON $ * YILLAR Piyasa ekil 1..M.K.B da 0lem Gören irketlerin Toplam Piyasa De'eri ( ) Kaynak :%MKB,TSPAKB, verilerinden derlenmitir. * itibariyle oluan piyasa deeri. MLYON $ * YILLAR ekil 2..M.K.B da Yabanc< Yat<r<mc<lara Ait Saklama Bakiyeleri ( ) Kaynak: verilerinden derlenmitir. *2005 ylnda?ubat ay verileri kullanlmtr.?ekil 2 de ise yabanc yatrmclara ait saklama bakiyeleri yer almaktadr. %ki eklin birbirine olan benzerlii yabanc yatrmclarn %.M.K.B daki etkinliini ve gücünü göstermesi açsndan önemlidir ylnda 15.3 milyar dolar olan yabanc yatrmlar, 2001 ylnda 5.6 milyar dolar 2002 ylnda 3.4 milyar dolar olmutur ylndan itibaren yabanc yatrmclarn %.M.K.B na olan ilgisi yeniden artmaya balam 8.9 milyar dolar olan yatrm miktar 2005 ylnda ubat aynda 20.2 milyar düzeyine ulamtr. 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

7 Özellikle 1999 sonunda balayan yabanc sermaye çknda ya yabanc yatrmclar ekonominin gidiatn iyi tespit etmiler, ya da yabanc yatrmclarn piyasadan çk 2000 ve 2001 de yaadmz krizleri tetikleyen ve etkisini artran bir etmen olmutur. Bununla birlikte 2002 de tekrar artmaya balayan yabanc ilgisi beraberinde piyasalardaki yükselmeyi ve ekonomik iyilemeyi de getirmitir 7. Bu da sermaye hareketleri ve ekonomik istikrar arasndaki ilikiyi görmek açsndan önemlidir. 2.Kapasite Kullan<m Oran<na Etkisi Özel sektörün kapasite kullanm oranlar ekil 3 de verilmitir.?ekil incelendiinde, 1999 ylnda %69.5, 2000 ylnda %74,4, 2001 ylnda % 66,7 ve 2002 ylnda %72.5 olarak gerçeklemitir. % ÖZEL SEKTÖR YILLAR ekil 3. Özel Sektör Kapasite Kullan<m Oran< ( ) Kaynak: verilerinden derlenmitir kriz ylnda gerçekleen kapasite kullanm oranna bakldnda ise %70,8 olan yl ortalamas 1994 ün ikinci çeyreinde %62.9 a kadar dümütür.1993 ten bu yana özel sektörün kapasite kullanm oranlarnn üçer aylk deerlerinin ortalamas alndnda % 74.8 lik bir orana ulalmaktadr. Bu ortalama dikkate alndnda 1994 ve 2001 krizinde özel sektörün kapasite kullanm oranlarnn %10 dan daha fazla dütüünü söyleyebiliriz. Bu da bize yaanan 7 Serdar ÖGEL, 2001 Krizinin %malat Sanayi Üzerindeki Etkilerinin Oran Analizi Yoluyla Belirlenmesi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaynlanmam Doktora Tezi, Eylül 2005),s.89. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 7

8 krizlerin özel sektörün üretim gücüne yapt etkiyi açkça göstermektedir. 3. Yat<r<mlara Etkisi Krizin etkiledii bir dier alan ise özel sektörün yatrm harcamalar olmutur ylnda yapt yatrm miktar (1987 Fiyatlaryla) YTL olan özel sektörün, 1999 daki yatrm YTL, 2001 ylndaki yatrm miktar krizle birlikte YTL olmutur. kriz yln izleyen 2002 ylnda özel sektörün yatrm YTL, 2003 ylnda YTL ve 2004 ylnda YTL olmutur 8.?ekil 4 incelendiinde, özellikle kamu sektörünün yatrmlarndaki duraanlk dikkat çekmektedir. Bu nedenle toplam yatrm harcamalarnda art ve azallarda özel sektör yatrmlarnn pay büyüktür. MKTAR (1987 Fiyatlaryla Bin YTL) , , , , , , , ,0 0, YILLAR Toplam Yat$r$m Harcamalar$ Kamu Sektörü Özel Sektör ekil 4. Türkiye deki Toplam Kamu Ve Özel Sektör Yat<r<m Harcamalar< ( ) Kaynak: verilerinden derlenmitir. 8 Hazine Müstearl, ( ). 8 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

9 II. KRZN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN 72 MALAT LETMESNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDE YARATTIBI ETKLER Türkiye son yllarda sk sk krizlerle karlamakta ve ayn zamanda giderek daha fazla borç yükü altna girmektedir. Bunun balca nedeni kamunun çok yüksek reel faizler ödeyerek borçlanma ihtiyacn karlamaya çalmasdr finansal krizinde de reel faizler kaldrlamaz boyutlara ulamtr. Bu nedenle kurulularn kârll faiz yükü altnda ezilmi, özkaynaklar erimi ve borçlanma ihtiyaçlar hzla artmtr. 500 büyük sanayi kuruluunun, 1995 ylnda ödenen faizlerin toplam sat haslatna oran % 5.4 iken, 1999 ylnda oran %7.7, 2000 ylna %4.3 ve 2001 ylnda %8.1 olmutur. 9 80'li yllarda balayan ve günümüze kadar gelen süreçte, iletmeler için finansal getiri, reel ekonominin getirisinden daha yüksek olduu için, birikimler gittikçe artan oranda üretim d faaliyetlere yönelmitir. 1982'den bu yana faaliyet d karlarn net bilanço karna oran yükselirken, sabit sermaye yatrmlarnn pay düü göstermektedir. 10 Ülkemizdeki iletmelerin krizlere kar krlganln artran sebeplerden en önemlisi, özsermayelerinin yetersiz olmas ve daha çok ksa süreli kaynaklar ile faaliyetlerini sürdürmeleridir. Özel iletmelerin mali yaplar güçlü olmayp, büyük irketlerde dahi ortalama özsermayenin pay toplam kaynaklarn üçte biri dolayndadr. Kald ki bu firmalarda, özsermayenin önemli bir ksm da, yeniden deerleme fonlarndan oluturmaktadr. %letmelerde mali yapsn zayflatan dier sebepler ise, kaynak kullanmnda etkinlik ölçüsü olan alacak, stok, iletme sermayesi, varlk (aktif) devir hzlarnn genellikle yava olmasdr. Devir hzlarnn yaval bir yandan kaynak gereksinimi artrrken, dier yandan kârllk üzerinde de olumsuz etki oluturmaktadr. %letmeler kâr artn, verimlilikten ve kaynak kullanmndaki etkinlikten çok kâr Büyük Kurulu' De(erlendirme Sonuçlar,,( %stanbul Sanayi Odas Dergisi, Say:437, Austos 2002),s Erhan B%RG%L%, Hakan TUNAHAN, Döviz Krizlerinde 'letme Sermayesi Davran,', ) Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 9

10 marjlarn yükseltmede, daha açk bir deyile zam yapmakta görmektedirler. Sürekli zam devir hzlarn yavalatc ve sat artn snrlayc bir etki yaratmaktadr. Daha düük bir kar marj ile devir hzlar artrlabildii sürece karlln yükselebilecei göz ard edilmektedir. 11 Bu çalma, dönemi itibariyle verilerine ulalan imalat iletmelerinin bilanço ve gelir tablosundaki verilerinden yararlanarak iletmelerin kriz öncesi ve kriz sonras mali durumlar karlatrmaya çalmtr. Türkiye de farkl dönemlerde özellikle ilk 500 ve ikinci 500 büyük firma üzerinde buna benzer çalmalar yaplmtr 12. Bu çalmada daha önce yaplan çalmalara benzer metodlarla yola çkmtr. Çalmann farkllat nokta, kriz öncesi ve sonras arasnda istatistiksel olarak da bir farklln olup olmadnn incelenmesidir. Her iletme için likidite, borçluluk, faaliyet ve kârllk olmak üzere toplam dört grupta 20 oran, 7 yllk süre için hesaplanm bu hesaplanan oranlar, hem aadaki yorumlarda hem de istatiksel hesaplamalarda kullanlmtr. Yaplan çalmada elde edilen sonuçlar ve 2001 krizinin incelenen iletmeler üzerinde yaratt etki tablo 1 de gösterilmitir. %letmelerin cari oranlar 1997, 1998 yllarnda 1.83, 1.84 düzeyinde iken 1999 ylnda 1.63, 2000 ylnda 1.56, 2001 ylnda 1.54, 2002 ylnda krizin etkilerinin azalmasyla birlikte 1.64 ve 2003 ylnda da 2.08 e yükselmitir. Asit-test oranlarnda, 1997 ve 1998 yllarnda 1.21 ve 1.19 olan oranlar, 1999 ylnda 1.07 ye, 2000 ylnda 1.008, 2001 ylnda ise olmutur ylnda iyilemeyle birlikte oran önce 1.06 ya izleyen 2003 ylnda ise 1.37 ye yükselmitir. 11 B%RG%L%, TUNAHAN, a.g.e., ). 12 Öztin AKGÜÇ, 500 Büyük Kurulu'un Finans Yap,s, ( %stanbul Sanayi Odas Dergisi, Say:461, Austos 2004), 2003 Y,l,nda Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kurulu'u nun Mali Yap,s,, (%stanbul Sanayi Odas Dergisi, Say:461, Austos 2004), Özer ERTUNA, Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu'unun 2001 Faaliyet Sonuçlar,, (%stanbul Sanayi Odas, Say no: 438,Eylül 2002). 10 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

11 Nakit orana bakldnda 1997 ve 1998 yllarnda0.16 ve 0.20 olan oran, 1999 ylnda 0.16, 2000 ylnda 0.12, 2001 ylnda 0.18, 2002 ylnda 0.20 ve 2003 ylnda 0.36 olarak gerçeklemitir. Dönen varlklar içersinde yer alan ticari alacaklara bakldnda ise, 1997 ylnda 0.41 olan oran, 1998 ylnda 0.40, 1999 ylnda 0.41, 2000 ylnda 0.43, 2001 ylnda0.42, 2002 ylnda 0.40 ve 2003 ylnda yine 0.40 düzeyinde olmutur. Net iletme sermayesinin toplam varlklar içersindeki oranna bakldnda, 1997 ve 1998 yllarnda 0.23 ve 0.20 olan oran 1999 ylnda 0.16, 2000 ylnda 0.14, 2001 ylnda 0.06, 2002 ylnda 0,09 ve 2003 ylnda 0.16 düzeyinde gerçeklemitir. %malat iletmelerinin likidite oranlarnda ortaya çkan sonuçlara bakldnda tüm oranlarda kriz yl 2001 de bir kötülemenin olduu rahatlkla görülecektir. Yalnzca nakit oranda meydana gelen art iletmelerin nakit ve benzeri varlklar artrma düüncesinden kaynaklanm olabilir. Özellikle net iletme sermayesinin toplam varlklara orannda meydana gelen dümenin ana nedeni kriz döneminde iletmelerin artan ksa vadeli yabanc kaynak miktardr. Genel olarak kriz dönemlerinde iletmelerin likidite yapsnn bozulduu özellikle çalma sermayesi ihtiyacnn arttn söylenebilir. Bunun neticesinde iletmelerin risk düzeylerinin yükseldii görülecektir. %letmelerin borçluluk oranlarna bakldnda, toplam borcun toplam varlklar içersindeki paynn, 1997 ve 1998 yllarnda kabul edilen seviyelere yakn, % 52.8 ve % 51.5 düzeylerinde gerçekletii görülmektedir ylnda oran % 58.1, 2000 ylnda % 58.5, 2001 ylnda % 72.1, 2002 ylnda % 69.8, 2003 ylnda da % 60.7 olarak gerçekletii görülmektedir. Özsermayenin toplam varlklar içerisindeki paynda ise doal olarak tam tersi bir durum gözlemlenmitir ve 1998 yllarnda % 47.2 ve % 48.5 olan oran, 1999 ylnda %41.9, 2000 ylnda %41.5, 2001 ylnda %27.9, 2002 ylnda %30.2 ve 2003 ylnda da 39.3 düzeyinde olmutur. Toplam varlklarn ne kadarnn ks vadeli borçlarla finanse edildiine bakldnda, 1997 ve 1998 yllarnda %39.6 ve %40.4 olan oran, 1999 ylnda %45.8, 2000 ylnda %46.4, 2001 ylnda Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 11

12 %55.8, 2002 ylnda %50.7 ve 2003 ylnda % 40.5 olduu görülmektedir. Toplam varlklarn finansmannda kullanlan uzun vadeli yabanc kaynak miktar ise, 1997 ve 1998 yllarnda, % 13.2 ve % 11.1, 1999 ylnda %12.4, 2000 ylnda %12.1, 2001 ylnda %16.2, 2002 ylnda %19.1 ve 2003 ylnda %20.2 olmutur. Kriz iletmelerin sermaye yapsn oldukça kötü etkilemitir. Görüldüü gibi, 2001 krizinde özellikle varlklarn finansmannda yabanc kaynan miktarnn artt, özsermayenin miktarnn ise azald görülmektedir. Yabanc kaynan içeriine bakldnda da ksa vadeli yabanc kaynan youn olarak kullanld görülmektedir. Sermaye yapsnda orta çkan bu durum, iletmelerin borçlarn ödeyememe riskini artrrken, yabanc kaynan fazlalamas, özellikle kriz dönemlerinde finansman giderlerini artrmakta bu da iletmelerin kârllna olumsuz yansmaktadr. %letmelerin faaliyetlerindeki etkinlii gösteren oranlar incelendiinde karmza u sonuçlar çkmaktadr. Stoklarn yl içersinde kaç kez yenilendiini gösteren stok devir hznda oran, 1997 ylnda 4.88, 1998 ylnda 5.08, 1999 ylnda 5.32, 2000 ylnda ylnda 5.85, 2002 ylnda 5.08 ve 2003 ylnda 5.79 defa yenilendii görülmektedir. Stok devir hz kriz ylnda art göstermekle beraber yllar içersinde bir yükselme trendi içersinde olduu da görülmektedir. Stok devir hznn art göstermesi maliyetlerin azaltlabilmesi anlamnda olumlu bir gelimedir. Alacak devir hznda gerçekleen oranlar, 1997 ylnda 5.75, 1998 ylnda 6.98, 1999 ylnda 5.65, 2000 ylnda 5.31, 2001 ylnda 6.58, 2002 ylnda 8.99 ve 2003 ylnda eklindedir. Alacak devir hzlarnda 2001 kriz ylnda sonra sürekli bir art söz konusudur. Yine alacak devir hzlarnn art da olumlu bir gelimedir. Özsermaye devir hz orannda, 1997 ylnda oran 3.14, 1998 ylnda 2.89, 1999 ylnda 2.78, 2000 ylnda 3.36,2001 ylnda 5.45, 2002 ylnda 1.69 ve 2003 ylnda 2.49 olarak gerçeklemitir. Özsermaye devir hznda 2001 ylnda görülen art satlardaki arttan ziyade özsermayedeki kayplardan dolaydr. Devir hzlarnda 12 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

13 genel olarak art gözlemlenmitir. Bu iletmeler açsndan olumlu bir durum yaratmtr. Yatrmlarn kârllna bakldnda, iletmelerin özsermaye karll, 1997 ylnda %23.9, 1998 ylnda %11.05, 1999 ylnda % 5.5, 2000 ylnda %23, 2001 ylnda %- 6.7, 2002 ylnda%21.4 ve 2003 ylnda % 30 olarak gerçeklemitir kriz ylnda oran negatife dümütür. Toplam varlklarn kârllna bakldnda da benzer bir tablo karmza çkmaktadr ylnda oran %11 iken, 1998 ylnda%6.9, 1999 ylnda % 00 7, 2000 ylnda % 00 4, 2001 ylnda %- 11, 2002 ylnda % 00-6 ve 2003 ylnda %2.69 olarak karmza çkmaktadr. Tablo 1. malat 0letmesinde Yer Alan irketlerin Y<l< Finansal Oranlar<n<n Ortalamalar< Cari Oran Asit-Test oran< Nakit Oran Ticari Alacaklar/ Dönen varl<klar Net 0letme Sermayesi/ Toplam varl<klar Toplam Borç Toplam Varl<k Özserm aye/topl am varl<kla K<sa vadeli borç /toplam varl<kla Uzun Vadeli Borç/Topl am Varl<klar Stok Devir H<z< , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79428 Alacak Devir H<z< Ortala ma Tahsil Süresi Özserma ye Devir H<z< Net 0letme Sermayesi Devir H<z< Aktif devir h<z< Net kâr/ Özsermay Vergiden Önceki Kâr /Özsermaye Net kâr/ Toplam Varl<klar Vergiden Önceki Kâr / Toplam Varl<klar , ,1111 3, , , , , , , , ,6339 2, , , , , , , , ,9819 2, , , , , , , , ,7359 3, , , , , , , , ,8022 5, , , , , , , , ,9105 1, , , , , , , , ,4885 2, , , , , , , Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 13

14 Kriz imalat iletmelerin kârllk oranlarna da olumsuz yansmtr. Kriz dönemlerinde ortaya çkan durgunluk ve beraberinde düen satlar ve kâr marjlar bu oranlar etkilese de iletmelerin finansman kararlarnda yapm olduklar seçimlerde oluan zarar rakamlar üzerinde etkili olmutur. III. MALAT LETMELERNN FNANSAL ORANLARININ BABIMLI ÖRNEKLEM t- TEST LE DEBERLENDRLMES Bu aratrmada %.M.K.B da ilem gören 72 imalat iletmesi üzerinde bir inceleme yaplmtr. Aratrmann amac incelenen iletmelerde kriz öncesi ve sonras dönemde mali açdan bir farkllk olup olmaddr. Bu nedenle döneminde %.M.K.B da ilem gören imalat iletmeleri çalma kapsamna alnmtr krizinde ilem gören imalat iletmelerinden inceleme dönemi için bilanço ve gelir tablosuna ulalabilen 72 iletme deerlendirmeye alnmtr. %ki farkl dönemin karlatrmasn yapabilmek için baml örneklem t testi uygun görülmütür. Seçilen yöntemden dolay uygulama yaparken kriz öncesi 3 yl( ) ve kriz sonras 3 yl ( ) dönemleri ayn iletmeler ve ayn verilerle karlatrlmtr. Yaplan testin uygulamas ve elde edilen sonuçlar aada gösterilmitir. Ba'<ml< Örneklem t-testi; 2 nd ( d ) = sˆ d, s d ( ) = n ( n 1) 2 ˆ carioran ˆ d ( carioran ) s = 1,33508 ˆ = sˆ d / n ˆ d d ( carioran) = 1,33508/ 216 = 0,0908 d 0,0825 t = t (carioran) ˆ = 0,0908 d (17,8412) = -0, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

15 sˆd : Farklarn standart sapmas n :Gözlem says ( 72 iletmenin 3 yllk toplam gözlem deeri) d :Her bir oran için kriz öncesi ve sonras deerlerin fark, d :Farklarn ortalamas ˆ : Farklarn Standart hatas d t : t hesap deeri Yaplan bu hesaplamalar her bir oran için uygulandnda Tablo 2 de verilen sonuçlar elde edilmitir. Tablo 2. Seçilen malat 0letmelerinin Ba'<ml< Örneklem t Testi Sonuçlar< KR%Z ÖNCES% KR%Z SONRA SI d t 2- yönlü testin anlamll ŝ d d 2 d n Cari oran 362, ,0071-0, , , , ,6994 1, Asit Test oran 236, ,2126-0, ,7664 0, , , , Nakit oran 35, ,1157-0, , , , , , Ticari Alacaklar/ Dönen Varlklar 90, ,9106 0, , , ,2641 5, , Net %letme Sermaye Toplam Varlklar 36, ,1155 0, , , , , , Toplam Borç/toplam varlklar 121, ,9122-0, , , , , , Özsermaye /Toplam Varlklar 94, ,9675 0, , , ,845 65, , Uzun Vadeli Borç Toplam Varlklar 25, ,0232-0, , , , , , Ksa Vadeli Borç/ Toplam varlklar 95, ,8896-0, ,8291 0, , , , Stok devir Hz 1138, ,383-0, , , , ,469 3, Alacak Devir Hz 1293, ,788-2, , , , , Ortala Tahsil Süresi 19681, ,50 2, , , , ,5 45, Özsermaye Devir Hz 694, , , , , , ,56 15, Net %letme Sermayesi Devir hz 1631, ,7024 3, , , , ,3 53, Maddi duran varlklar devir Hz 1311, ,155-3, , , , ,4 38, Aktif devir Hz 240, ,8232-0, , , , , , Net Kar / özsermaye 2, ,5915 0, , , , ,616 4, Vergiden Önceki Kar/Özsermaye 14,6077-4,9689 0, , , , ,382 4, Net Kar / Toplam Varlklar 5,1997-7,0615 0, , , , , , Vergiden Önceki Kar/ Kaynaklar Toplam 23, ,0926 0, , , ,1752 5, , Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 15

16 Yaplan t testi sonucunda kriz öncesi TB/TV (Toplam Borç Toplam Varlk) oran ile kriz sonras TB/TV oran arasnda anlaml bir farkllk bulunmutur. (p 0.02<0.05) Kriz öncesinde iletmelerin bu oranda ortalamas 0.56 iken kriz sonras dönemde oran 0.67 ye yükselmitir. Kriz sonras dönemde toplam varlklarn finansmannda daha fazla oranda yabanc kaynak kullanlmas iletmelerin finansal yapsnn zayflamasna, maliyetlerinin artmasna ve dolaysyla kârllklarn dümesine neden olduu yönünde eilim görülmütür. Kriz öncesi Özsermaye/Toplam Varlklar oran ile kriz sonras Özsermaye/ toplam varlklar oran arasnda da anlaml bir farkllk bulunmutur.( p 0.02<0.05) kriz öncesinde iletmelerin toplam varlklar içersinde özsermayelerinin oran 0.43 iken, kriz sonras dönemde bu oran 0.32 olarak gerçeklemitir. Toplam varlklarn içersinde daha az oranda özsermaye kullanlmas bir önceki tespite uygun olarak iletmelerin mali yapsnn bu dönemde zayfladnn iaretidir. Kriz öncesi uzun vadeli borçlar /toplam varlklar oran ile kriz sonras dönem kyaslandnda yine iki dönem arasnda anlaml bir fark olduu görülmektedir. (p 0.03<0.05) Kriz öncesi dönemde toplam varlklarn finansmannda kullanlan uzun vadeli yabanc kaynaklara bakldnda 0.11 düzeyinde iken kriz sonras dönemde oran 0.18 e yükselmitir. SONUÇ %.M.K.B da ilem gören imalat iletmeleri üzerinde yaplan oran analizi sonucunda bulunan deerlerin analiz edilmesi neticesinde, iletmelerin kriz sonras dönemde, borçluluk oranlarnda kriz öncesi döneme göre olumsuz yönde bir farkllk olduu tespit edilmitir. %letmelerin toplam varlklarnn finansmannda kriz sonras dönemde kriz öncesi döneme göre yabanc kaynaklarn payn artrdklar özsermayenin payn ise düürdükleri görülmektedir. Özsermayenin toplam varlklar içersindeki paynn azaltlmas ve iletmelerin varlklarn daha fazla oranda yabanc kaynakla finanse etmeleri finansal yaplarnn zayflamasna neden olmaktadr. Böylesi bir yap, iletmelerin riskini artrrken, ayn zamanda finansman giderlerinin yükselmesine ve kârllklarn azalmasna neden olmaktadr. Özellikle 16 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

17 belirsizliklerin yükseldii ve parann daha deerli hale geldii kriz dönemlerinde iletmeler uzun vadeli ve düük faizli yabanc kaynak bulmakta zorlanmakta, bu da iletmeleri ksa vadeli ve yüksek maliyetli yabanc kaynak finansmanna zorlamaktadr. Kârllk ve risk ya da yabanc kaynak ve özkaynak arasndaki bu ilikide elbette karar yöneticiler verecektir. %te bu noktada verilen kararlar iletmelerin krizde ve kriz sonrasndaki durumunu netletiren en önemli etkenlerden biri olacaktr. KAYNAKÇA AKGÜÇ Ö. 500 Büyük Kuruluun Finans Yaps, %stanbul Sanayi Odas Dergisi, Say:461, Austos 2004.s.209. B%RG%L% E. TUNAHAN H., Döviz Krizlerinde %letme Sermayesi Davran ehrbar/erc2002/ pdf/p103.pdf.( ). ERTUNA Ö. Türkiye nin %kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluunun 2001 Faaliyet Sonuçlar, %stanbul Sanayi Odas, Say no: 438,Eylül 2002.s.128. ÖGEL S Krizinin %malat Sanayi Üzerindeki Etkilerinin Oran Analizi Yoluyla Belirlenmesi,Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaynlanmam Doktora Tezi, Eylül 2005.s Ylnda Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluu nun Mali Yaps, %stanbul Sanayi Odas Dergisi, Say:461, Austos Büyük Kurulu Deerlendirme Sonuçlar, %stanbul Sanayi Odas Dergisi, Say:437, Austos 2002.s.64. Hürriyet Gazetesi o.htm ( ) D Ticaret Müstearl, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 17

18 %stanbul Menkul Kymetler Borsas Türkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulular Birlii, Hazine Müstearl, ( ). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas, ( ). 18 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.09.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

FNANSAL KRZLER ÖNLEMEDE KULLANILABLECEK KRZ RASYOLARININ TÜRKYE AÇISINDAN DEERLENDRLMES( )

FNANSAL KRZLER ÖNLEMEDE KULLANILABLECEK KRZ RASYOLARININ TÜRKYE AÇISINDAN DEERLENDRLMES( ) FNANSAL KRZLER ÖNLEMEDE KULLANILABLECEK KRZ RASYOLARININ TÜRKYE AÇISINDAN DEERLENDRLMES(1996-2003) Prof.Dr.Kemalettin ÇONKAR Ör.Gör.Dr.H. Ali ATA ÖZET Çalmada; uluslararas finansal sistemde yaanan gelimeler

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-31/12/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI May s 2013 MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayşe Kaya MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayfle Kaya Yay n No: 292 stanbul, 2013 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.06.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA

DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA DI TCARET HADLERNN GELR ETKS: TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Doç. Dr. smail AYDOU * Ar. Grv. H. Gonca DLER ** ÖZET Türkiye de d ticaret hadlerinin hesaplanmasnda kullanlan ihracat ve ithalat deerlerindeki reel

Detaylı

BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ (2007) Prof.Dr.Đbrahim Lazol

BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ (2007) Prof.Dr.Đbrahim Lazol BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ () Prof.Dr.Đbrahim Lazol 1. Giriş Bursa daki (Net Satışlar açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler

Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler Bankaclar Dergisi, Say 78, 2011 Prof. Dr. Sübidey Togan * Prof. Dr. Hakan Berument ** Gelimi ülke merkez bankalarnn 2010 ylnn son üç aylk döneminde

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006)

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) Yusuf BAYRAKTUTAN* brahim ARSLAN** ÖZET 20.yüzylda küreselle"me e#ilimleri bilimsel ve teknolojik yeniliklerin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER I. DURUM TESPT VE TANIMLAR HAZRAN 2006 1- Mayıs ayı içinde yaanan ekonomik gelimeler dalgalı döviz kuru rejimi içinde döviz kurlarının kısa sürede, yukarı

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014 Dr. Sercan EROL Amaç, Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminde kayıtlı H - 502 Deniz ve Kıyı Sularında Yük Taşımacılığı alt sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait mali tablolar, oran

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

!  #$! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ () Prof.Dr.İbrahim LAZOL 1. Giriş Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik göstermektedir.

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr?

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr? SORU 1: Sedan irketçe kabul edilen sigortalar için üst snr önceden belirtilmi olan saklama paynn (sigorta bedeli veya hasar tazminat tutarnn) almas halinde uygulanan ve reasürörün anlamaya katlma payna

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

AYGAZ. irket Finansal Göstergeleri (mn TL)

AYGAZ. irket Finansal Göstergeleri (mn TL) AYGAZ Aygaz 1Ç09 1Ç08 YoY 4Ç08 ÇoÇ 2008 2007 YoY Satı Gelirleri 811 893-9,1% 879-7,7% 3.579 3.190 12,2% Brüt Kar 167 100 67,0% 128 30,3% 476 406 17,4% VAFOK 142 70 102,2% 83 71,6% 336 258 30,4% Net Kar

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan 1960 ve 1970 li yllarda, Türkiye ekonomisinde sanayileme

Detaylı

2005 Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü

2005 Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü 2005 Başlarnda Türkiye Ekonomisi ve Bankaclk Sektörü Prof. Dr. Sudi APAK Trakya Üniversitesi İİBF Özet Türkiye ekonomisinde yapsal değişikliklerin gözlemlendiği bir ylda bankaclk sektörü düşük enflasyon,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı