GÖĞÜS TRAVMASI. Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 BİRİNCİL BAKI GİRİŞ BİRİNCİL BAKI GİRİŞ. Mortalitenin önemli nedeni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖĞÜS TRAVMASI. Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 BİRİNCİL BAKI GİRİŞ BİRİNCİL BAKI GİRİŞ. Mortalitenin önemli nedeni"

Transkript

1 GİRİŞ GÖĞÜS TRAVMASI Dr. Özgür Aydın AÜTF Acil Tıp AD Haziran 2010 Mortalitenin önemli nedeni Ölümlerin çoğu erken tanı ve tedaviyle önlenebilir Künt göğüs travmaların % 10 dan azı ; Penetran olanların %15-30 unda torakotomi gerekir İyatrojenik torasik yaralanmalar yaygın Örn. Santral katater takılırken hemotx./pnömotoraks, Endoskopi sırasında özofagus yaralanması GİRİŞ Hipoksi, hiperkarbi ve asidoz sık görülür; Hipovolemi (kan kaybı) ile dokulara yetersiz oksijen, Pulmoner ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu( pulmoner kontüzyon, hematom, alveolar kollaps) İntratorasik basınç ilişkilerinde değişiklik( Tansiyon pntx.) Hiperkarbi en sık intratorasik basınç ilişkilerinden ve azalan bilinç düzeyi sonucu yetersiz ventilasyondan kaynaklanır Metabolik asidozun nedeni dokuların hipoperfüzyonu (şok) GİRİŞ Göğüs travmasında en ciddi özellik hipoksi Erken müdahalenin amacı da hipoksiyi önlemek ve düzeltmek Hayatı tehdit eden yaralanmaların çoğu hava yolu kontrolü, göğüs tüpü ve iğne dekompresyonuyla tedavi edilir Yaralanma öyküsü ve spesifik yaralanmadan şüphelenmek ikincil bakıyı etkiler Yaşamı Tehdit Eden Yaralanmalar Havayolu-Solunum-Dolaşım Major problemler onlar tespit edilirken düzeltilmeli HAVAYOLU: Ağız,burun,akciğerlerin dinlenmesi;orofarenkste y.cisim; interkostal ve suprakostal retraksiyonlar Larengeal yaralanma Üst göğüs travmasında klavikular başın posteriora dislokasyonu (stridor, sesin niteliğinde değişiklik) SOLUNUM: Göğüs hasarı ve hipoksinin önemli bulguları; Solunum hızında artış, solunum paterninde değişiklik (yüzeyel solunum) Siyanoz, travma hastasında hipoksinin geç bulgusudur Solunumu etkileyen ve birincil bakıda tanınması gereken torasik yaralanmalar: 1. Tansiyon pnömotoraks 2. Açık pnömotoraks(emici göğüs yarası) 3. Yelken göğüs (flail chest) 4. Pulmoner kontüzyon 5. Masif hemotoraks Entübasyon sonrası sol hemitoraksta solunum seslerinin kaybolmasının en sık nedenlerinden biri sağ ana bronş entübasyonudur.değerlendirmede bunu pnömotoraks veya hemotoraksa bağlı olduğunu varsaymadan önce tüpün yeri kontrol edilmeli

2 TANSİYON PNÖMOTORAKS: Akciğer veya göğüs duvarında tek yönlü valve şeklinde hava kaçağı var Hava torasik kaviteye sıkışır, akciğer kollapse olur Mediasten karşı tarafa yer değiştirir; Karşı AC e bası yapar; venöz dönüşü azaltır En sık nedeni visseral plevra hasarı varken pozitif basınçlı mekanik ventilasyon yapılması Plevral aralıkta belli basıncın olduğunu yansıtan klinik tanıdır Tedavisi geciktirilmemeli (Radyolojik olarak doğrulamayı beklemeden ) Tansiyon Pnömotoraksda Belirti ve bulgular: Göğüs ağrısı / solunum zorluğu / hava açlığı / taşikardi / hipotansiyon / trakeal deviasyon / unilateral sol.sesleri yokluğu / boyun ven distansiyonu ve siyanoz(geç bulgu) Kardiyak tamponad ile karışabilir Ayrım perküsyonda hiperrezonans ve etkilenen tarafta solunum seslerin yokluğu Acil iğne dekompresyon gerekir (midklavikular hat, 2. İKA) Kesin tedavi göğüs tüpü (midaksiller hat,5. İKA) AÇIK PNÖMOTORAKS (Emici göğüs yarası) Açıklık trakea çapın 2/3 üyse hava defekten geçer Efektif ventilasyon bozulur(hipoksi,hiperkarbi) Steril oklüzif örtüyle kapatılıp 3 kenarı bantlanır Tüm kenarlar kapatılırsa tansiyon pntx.(tüp yerleştirilmediyse) Göğüs tüpü yaradan uzağa yerleştirilmeli YELKEN GÖĞÜS VE PULMONER KONTÜZYON Göğüs duvarının bir segmentinin torasik kafesle kemik bağlantısı olmadığında Multiple kot kırıklarıyla ilişkili İnspir. ve ekspiryum sırasında paradoksik hareket Major problem altındaki AC hasarı(pulmoner kontüzyon)

3 Yelken göğüste hipoksinin en önemli nedeni ağrıyla kısıtlanan göğüs hareketleri ve altındaki AC hasarıdır Yelken göğüs başlangıçta belirgin olmayabilir (anormal sol. hareketinin palpasyonu ve kot kırıklarının krepitasyonu yardımcı) Tedavi O2,dikkatli sıvı,analjezi(narkotik,lokal anestezi) En önemlisi hipoksinin önlenmesi DOLAŞIM Hipovolemde radiyal,dorsalis pedis nabzı alınmayabilir Myokard hasarı olabilecek sternal veya deselerasyon yaralanmasında disritmi gelişebilir NEA kardiyak tamponad,tansiyon pntx.,derin hipovolemi ve kardiyak rüptürde bulunabilir MASİF HEMOTORAKS Göğüs boşluğunda 1500ml veya kan volümünün 1/3 ünden fazla kanın hızla birikimi En yaygın neden sistemik/hilar damar penetran hasarı Hipotansiyon,şok ve bir taraf hemitoraksta matite alınması veya sol. seslerinin yokluğuyla tanınır Kan kaybı hipoksiyle komplike olur Kan volümü yerine konulurken eş zamanlı göğüs kavitesi dekompresyonu gerekir 38 Fr tüp anteriordan,midaksiller hatta meme ucu seviyesinden 1500 ml kan hemen boşalırsa erken torakotomi gerekliliği yüksek olasılık <1500 ml ancak kanama devam ederse(200 ml/st 2-4 st) ve fizyolojik durum torakotomi kararını belirler Göğsün anterioru, meme ucu medialinde veya posteriorunda skapula medialindeki penetran yaralanmalar kalp,büyük damar hilar yapıların hasar görme ve birlikte k.tamponad ihtimali için uyarıcı olmalı Hem pntx. hem masif hemotoraksta solunum sesleri azalır FM de ayrım perküsyonla pntx. da hiperrezonans,masif hemotx. da matite alınması KARDİYAK TAMPONAD En sık penetran yaralanmalarda Perikard fibröz yapıda,az miktarda kan bile kardiyak aktiviteyi sınırlar Tanısı zor olabilir (yavaş veya hızla gelişebilir) Beck s Triadı: Boyun ven dolgınluğu/hipotansiyon/kalp seslerinin derinden gelmesi Sol taraftaki tansiyon pntx. K.tamponadı taklit edebilir Kussmaull Bulgusu:İnspiryumda venöz basınçta yükselme (boyun venlerinde belirginleşme) Tamponadla ilişkili gerçek paradoksikvenöz basınç anormalliği NEA kardiyak tamponadı destekler

4 Tanı: EKO, FAST (Focused Assessmant Sonogram Ultrasound), Perikardiyal pencere EKO % 5-10 yanlış negatif oran Künt travmalı hemodinamik olarak anstabil hastada perikardiyal kesede sıvı muayenesi FAST in bir parçası Deneyimli kimselerde FAST ile perikardiyal sıvı varlığı % 90 doğruluğa sahip Cerrahi girişim yapılamıyorsa perikardiyosentez terapötik olduğu kadar tanı koydurucu olabilir ancak kesin tedavi değil Subksifoidden yapıldığında acil öncelik kanın aspirasyonudur Kan pıhtılaştıysa perikardiyosentez diyagnostik veya terapötik olmayabilir Akut tamponadlı ve pozitif perikardiyosentezli tüm hastalarda cerrahi gerekir RESÜSİTATİF TORAKOTOMİ Kardiyak arrest/nea ve hipovolemik olanlarda kapalı kardiyak masaj etkisiz Penetran torasik yaralanması olanlar Hastane öncesi penetran yaralanıp CPR gerekenlerde yaşamsal belirtiler ( reaktif pupil, organize EKG aktivitesi, spontan hareketler) yoksa ileri resüsitatif çabaya gerek yok Künt travma ve NEA olanlara acil serviste resüsitatif torakotomi yapılmaz Torakotomiyle yapılabilenler: Perkardiyal kanın boşaltılması / İntratorasik hemoraji kontrolü / Açık kardiyak masaj / Desenden aortanın klemplenmesi HAYATI TEHDİT EDİCİ POTANSİYELDE GÖĞÜS YARALANMALARI Göğüs grafisi(dik pozisyonda) Ayrıntılı FM, KG, EKG ve Pulse monitorizasyonu 8 ölümcül yaralanma tanımlanmış: 1. Basit Pnömotoraks 2. Hemotoraks 3. Pulmoner kontüzyon 4. Trakeobronşiyal ağaç yaralanması 5. Künt kardiyak hasar 6. Travmatik aortik yırtılma 7. Travmatik diyafragmatik yaralanma 8. Künt özofageal rüptür Bunlar fizik muayenede açık değiller;yüksek şüphelenme endeksi ve ek çalışma gerektirir İlk periodda sıklıkla atlanırlar BASİT PNÖMOTORAKS Visseral ve parietal boşluğa hava girişiyle Penetran / Künt travmalar Künt travmada en yaygın neden AC laserasyonu Torasikomuga kırıkların dislokasyonuda ilişkili olabilir AC kollapse olur, ventilasyon/perfüzyon defekti Dik pozisyonda ekspiratuar grafi tanıya yardımcı Tedavi göğüs tüpü-midaksiller hatta,anteriorda, 4. veya 5. İKA- AC in tekrar ekspanse olduğunu görmek için grafi gerekir Travmatijk pntx. Olanlara tüp takılana kadar genel anestezi ve pozitif basınçlı ventilasyon uygulanmaz (kolayca tansiyon pntx. a dönüşebilir)

5 HEMOTORAKS (<1500 ml kan ) Primer neden AC laserasyon yada interkostal damar,internal mammarian arter laserasyonu Torasik omurga fraktür dislokasyonuyla ilişkili olabilir Kanama genelde kendini sınırlar 36 Fr göğüs tüpü ile tedavide Kanın drene olmasıyla pıhtılaşma önlenir, Kan kaybı takibi yapılabilir, Kanın boşalması diyafragma hasarını değerlendirme kolaylaşır Tüpten 1500 ml kan hemen geldiyse veya 2-4 st. de 200 ml/st drene oluyorsa veya kan transfüzyonu gerekiyorsa operatif eksplorasyon düşünülmeli Travma hastasında basit bir pntx. Gözden kaçırılmamalı tansiyon pntx. a ilerleyebilir Basit bir hemotx. Tam boşaltılmadıysa pıhtılaşma olabilir ve enfekte olursa ampiyem gelişebilir PULMONER KONTÜZYON Kot kırıkları,yelken göğüs olmadan da oluşabilir (özellikle genç hastalar) Potansiyel olarak en letal göğüs yaralanması Solunum yetmezliği sinsi olabilir ve zamanla gelişebilir İlk saatte önemli hipoksi varlığı(örn. pao2 < 65mmHg, SaO2< %90) entübasyon ve ventilasyon gerekebilir Kr. Pulmoner hastalık, Renal yetmezlik gibi komorbid durumlarda erken entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacı artar TRAKEOBRONŞİYAL AĞAÇ YARALANMASI Genelde olay yerinde ölürler Yaşayanlarda da ilişkili hasarlar nedeniyle mortalite yüksek Künt travmalarda çoğunlukla karina 2,5 cm lik kısımda Hastalar tipik olarak hemoptizi, subkutan amfizem veya mediastinal şift ile gelirler Tüp torakostomi sonrası persisten büyük hava sızıntısı devam eden bir pntx. tanıyı destekler (birden fazla tüp yerleştirilmeli) Karşı bronşun geçici entübasyonu gerekebilir Entübasyonu zordur; Paratrakeal hematom nedeniyle anatomik distorsiyon, Eşlik eden orofarengeal yaralanmalar veya trakeobronşiyal yaralanmanın kendisi nedeniyle Acil operatif girişim endikedir KÜNT KARDİYAK YARALANMA Myokard kontüzyonu, koroner arter disseksiyon ve/veya trombüsü, kardiyak rüptür, valvüler yırtılmayla sonuçlanabilir Kardiyak rüptür tamponadla gelir,birincil bakıda tanınmalıdır Hasta göğüs rahatsızlığını ifade edebilir Atriyal rüptürde tamponad semptom ve bulguları yavaş gelişir Myokardiyal kontüzyonun klinik sekeli hipotansiyon, disritmiler, anormal duvar hareketleri EKG değişiklikleri: En yaygın olarak Mutiple PVC, Sinüs Taşikardisi, AF, Dal blokları(genelde sağ),st değişiklikleri Açık neden olmadan yükselen CVP, kontüzyona sekonder sağ ventrikül disfonksiyonunu gösterir Tramatik olay myokardiyal islemiyi presipite edebilir Troponin in künt kardiyak travma hastaların değerlendirilmesinde rolü yok İleti anormalliğiyle tanı alan künt kardiyak injuryde ani disritmi gelişim riski var,ilk 24 st. İzlenmeli TRAVMATİK AORT YIRTILMASI Otomobil çarpışması veya çok yüksekten düşme sonrası ani ölümlerin yaygın bir nedeni Yaşam potansiyeli olan aortik rüptürde; lig.arteriosum yakınında inkomplet bir laserasyon var, intakt bir adventisiya tbk. İle sağlanan devamlılık veya mediastinal hematom ölümün hemen oluşmasını engeller Spesifik bulgu ve semptomları yok Öyküde deseleran kuvvete maruziyet ve göğüs grafisinde karekteristik bulgular varlığında ileri değerlendirme gerekir

6 Göğüs grafisinde ek radyolojik bulgular major vasküler yaralanma olasılığını gösterir: Genişlemiş mediasten Aortik topuzun silinmesi Trakeanın sağa deviasyonu Sol ana bronşun depresyonu Sağ ana bronşun elevasyonu Pulmoner arter ve aort arasındaki boşluğun silinmesi (Aortopulmoner pencerenin anlaşılmaması) Özofagusun sağa deviasyonu(ng) Paratrakeal çizginin genişlemesi Paraspinal ara yüzlerin(interfaces) genişlemesi Sol hemotoraks 1 veya 2.kotun veya skapulanın fraktürü Plavral yada apikal boşluğun varlığı Helikal kontrastlı toraks CT künt aortik yaralanma şüphesinde doğru bir tarama metodu Sensitivite ve spesifite %100 Sonular iki anlamada gelebiliyorsa Aortografi TEE (Transözofageal ekokardiyografi) yararlı daha az invaziv TRAVMATİK DİYAFRAGMATİK YARALANMA Sol tarafta daha çok tanınır (bağırsak,mide,ng) KC sağ taraf defektleri tıkar,herniasyonu önler Künt travmalarda herniasyona yol açan radial yırtıklar Penetran travma küçük perforasyon yapar,herniasyon zaman alır Başlangıçta sıklıkla atlanır çünkü göğüs frafileri yanlış yorumlanır(eleve diyafram,akut gastrik dilatasyon,loküle hemopnömotoraks,subpulmoner hematom) Sol diyafram laserasyon şüphesinde gastrik tüp yerleştirilir Torasik kavitede görülüyorsa kontrastlı çalışmaya gerek yok Üst GİS kontrastlı çalışma( tanı açık değilse) Tüp drenajında peritoneal sıvı görünümü tanıyı doğrular Endoskopik prosedürler(laparoskpi/torakoskopi) KÜNT ÖZOFAGEAL RÜPTÜR Özofageal travmanın en yaygın şekli penetran olandır Künt yaralanmada üst abdomene şiddetli darbeylegastrik içerik özofagusa kuvvetle itilir, lineer yırtık ve mediastinit daha sonra ampiyemle sonuçlanır, 1.Kot kırığı olmadan sol pntx./hemotx. varsa 2.Alt sternum/epigastriuma şiddetli darbe aldıysa ve görünüre göre daha fazla ağrısıvarsa 3.Göğüstüpünden kandan sonra tanecikli irin geliyorsa özofageal yaralanma düşünülmelidir Diyafram yaralanmaları ilk travma değerlendirmesinde tanı konulamamasıyla tanınır İkincil bakıda saptanması gereken diğer önemli yaralanmalar: Subkutan amfizem / Crush yaralanma(travmatik asfiksi) / kot,sternum ve skapular kırıklar Bunlar yaşamı tehdit edici değiller;önemli zarar verme potansiyelleri var Subkutan Amfizem Üst hava yolunun, AC in yaralanmasından Pozitif basınçlı ventilasyon gerekiyorsa tüp torakostomi subkutan amfizem tarafından düşünülmeli (tansiyon pntx. gelişebilme düşüncesiyle) Göğsün Crush Yaralanması(travmatik asfiksi) Superior vena cava ya geçici,akut basınca sekonder peteşiyle beraber üst gövde,yüz ve kolun pletorasıdır Masif şişme ve ödem bile bulunabilir Kot,Sternum ve Skapular Kırıklar Torasik kafesin en çok hasar gören komponenti kotlar Hareketle olan ağrı toraksın hareketsizliğiyle sonuçlanır Ventilasyon, efektif öksürük bozulur Önceden AC hastalığı varsa atelektazi ve pnömoni insidansı artar Skapula.1. ve 2.kot veya sternumda kırıkbaş boyun,spinal kord,ac ve büyük damarlarda ciddi hasar riskinin olabileceğini akla getirir Sternal ve skapular kırıklarda pulmoner kontüzyon,künt kardiyak hasar düşünülmeli Ortada ki kotlar (4-9)künt tramanın çoğuna maruz kalır Toraks anteropostero kompresyonukotları dışa eğerek orta şaft kırığına yol açar

7 Kot kırıklarının ciddi patofizyolojisini küçümsemek yaygın bir hata.özellikle yaşlılarda solunum depresyonu yapmadanagresif ağrı kontrolü yaklaşımda anahtar ilkedir Gençlerde multiple kot kırıkları daha büyük bir güç transferini gösterir (daha fleksible) Alttaki kot (10-12) kırıkları hepatosplenik yaralanma şüphesini attırır Kot hasarında palpasyonla duyarlılık,lokalize ağrı,krepitasyon Palpe edilebilen veya görülen bir deformite kot kırığını destekler Anterior kartilajlar veya kostokondral eklemlerin ayrılması grafilerde görülmeyecektir Bantlama,eksternal sabitleyiciler kontrendike Yeterli ventilasyon için ağrının hafifletilmesi önemli ÖZET : o Havayolu Obstrüksiyonu (Servikal omur immobilizasyonu sürmeli) o Tansiyon pntx.(klinik tanı, hemen dekompresyon gerekir) o Açık pntx.(emici göğüs defekti -flutter valve oluşturularak kapatılır) o Flail chest ve pulmoner kontüzyon(paradoksik hareketi olan göğüs duvarının anstabil segmenti,dikkatli sıvı,analjezi seçilen hastada entübasyon) o Masif hemotx.(fm de matite ve azalmış sol. Sesleri, 36 Fr tüp) o Kardiyak tamponad( Klinikle tanı USG ile doğrulanır,sıvı ve Cerrahi -hemen yapılamıyorsa geçici perikardiyosentezlemüdahale) ÖZET Şu yaralanmalar tanınmalı ve ek çalışmalar (Grafi,Lab.,EKG) o Basit pntx. (Tanı göğüs grafi, CT; tüp torakostomi ile tedavi) o Hemotoraks (Tanı aynı) o Pulmoner kontüzyon (Tanı aynı,dikkatli sıvı tedavi ve selektif entübasyonla pulmoner destek) o Trakeobronşial ağaç yaralanması ( Hemoptizi / Pnömoperikardium / Pnömomediastenum / Göğüs tüpünden hava sızıntısının sürekli olması) o Künt kardiyak hasar ( En sık komplik. Aritmi ) o Travmatik Aortik Yırtılma (erken tanıda yüksek şüphe;en yaygın radyolojik bulgu AP grafide mediasten genişlemesi; tanı CT veya aortografiyle doğrulanır) o Travmatik diyafragmatik yaralanma ( Tutulan tarafta diyafram elevedir;erken laparotomi gerekir) o Künt özofageal rüptür ( sol plevral efüzyon ve/veya pnömomediastinum, erken cerrahi girişim)

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül Journal of Clinical and Analytical Medicine xxx Aslı Gül Akgül Tanım, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve pariyetal yapraklar arasında serbest hava birikimi ve buna sekonder gelişen

Detaylı

Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım %50'si %30'u 'altın saatte %20'si

Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım  %50'si %30'u 'altın saatte %20'si Konu başlıkları Travmalı Genel Hastaya YaklaĢım Prof Dr Arzu Denizbaşı m Amaç Genel bilgiler Genel istatistikler, kimleri kurtarabiliriz, travma müdahale sistemi, personel yetiştirilmesi, hastane öncesi

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (1) Ekim 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

PLEVRAL EFÜZYONLAR. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD PLEVRAL EFÜZYONLAR Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD GİRİŞ Plevra paryetal ve visseral olmak üzere ikiye ayrılır. Paryetal plevra toraks iç yüzünü kaplar.

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

MULTĠTRAVMALI HASTAYA YAKLAġIM

MULTĠTRAVMALI HASTAYA YAKLAġIM MULTĠTRAVMALI HASTAYA YAKLAġIM TRAVMA RESUSĠTASYON Tanım Amaç Genel bilgiler Genel istatistikler, kimleri kurtarabiliriz, travma müdahale sistemi, personel yetiştirilmesi, hastane öncesi organizasyon,

Detaylı

MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM

MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM MODÜL 31: BELİRTİ VE BULGULARA GÖRE HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM Prof.Dr.Adil ZAMANİ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA Öksürük Öksürük, zararlı maddelerin solunumla

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ

KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE EDİNİLMİŞ HEMİTORAKS ASİMETRİSİ ÜZERİNE GEÇ DÖNEM ETKİLERİ T.C. S.B. İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef : Doç. Dr. H.Semih Halezeroğlu KRONİK PARAPNÖMONİK AMPİYEMDE PULMONER DEKORTİKASYONUN SOLUNUM FONKSİYONLARI

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ

PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ VE GÖĞÜS CERRAHİSİ MERKEZİ ŞEF: Doç. Dr. GÜNGÖR ÇAMSARI PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI

PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HEYBELİADA SANATORYUMU GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM - ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞEF DR ARMAĞAN HAZAR PLEVRAL EFÜZYONLU HASTALARDA SERUM C- REAKTİF PROTEİNİN TANISAL DEĞERİNİN

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Derleme / Review Gebelikte travma Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 ÖZET: Gebelikte travma Gebelikte travma, maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin en büyük sebeplerinden birisidir. Potansiyel komplikasyonlar;

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası afazik agonal solunum abdüksiyon ağır kurtarma abrezyon abruptio placentae ağız

Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası afazik agonal solunum abdüksiyon ağır kurtarma abrezyon abruptio placentae ağız Lügat abdominal (subdiyafragmatik) itme manevrası göbeğin hemen üstünden ve ksifoidin epey altından, üst batına üst havayolu obstrüksiyonunu açmak için 6-10 manuel itişten oluşan seri; Heimlich manevrası

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Acil Tıp Anabilim Dalı ACİL SERVİSE BAŞVURAN AYAKTAN TEDAVİ EDİLMİŞ HAŞLANMA YANIĞI OLAN 60 YAŞ ÜZERİ YANIK HASTALARINDA AQUACELL AG HİDROFİBER YARDIMCI PANSUMAN MALZEMESİ

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU

ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2010 Cilt: 2 Sayı: 4 31-39 ABDOMİNAL HİPERTANSİYON VE ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU ABDOMINAL HYPERTENSION AND ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME Cem Kaan PARSAK, Gürhan SAKMAN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI. Dr. Serkan KETENCİLER. Tez Yöneticisi Prof. Dr.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI. Dr. Serkan KETENCİLER. Tez Yöneticisi Prof. Dr. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Mutasim SÜNGÜN FONKSİYONEL TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİNDE DE VEGA ANÜLOPLASTİ İLE KALANGOS BİODEGRADABL RİNG

Detaylı