YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN"

Transkript

1 YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin ilkokuma-yazmaya hazırlanmalarına yönelik bilgilerini ve görülerini; yöneticilerin ve öretmenlerin bilgileri ve görüleri arasında fark olup olmadıını belirlemektir. Aratırmada betimsel yöntem kullanılmıtır. Aratırmanın evrenini, Öretim Yılında, Ankara nın merkez ilçelerindeki ilköretim okullarının ve anaokullarının yöneticileri ve altı ya grubu öretmenleri oluturmutur. Sonuç olarak, yöneticilerin programlarında yer almayan özelliklerin programlarında yer alıp almadıından genel olarak kendilerinden emin olmadıkları, bunların yerinde olup olmadıı konusunda da genel olarak kararsız oldukları; öretmenlerin ise programlarında yer almayan özelliklerin programlarında yer almadıını genel olarak bildikleri, bunların yerinde olup olmadıı konusunda ise genel olarak kararsız oldukları; öretmenlerin programlarında yer almayan özelliklerin programlarında yer almadıını yöneticilerden daha fazla bildikleri ve her iki grubun da bunların yerindelii konusunda aynı düzeyde kararsız oldukları görülmütür. Anahtar Sözcükler: Okuma-yazma deneyimi, altı ya grubu, ileriye ket vurma. ABSTRACT The aim of this study is to ascertain the knowledge and views of administrators and teachers on the preparation of six year olds for initial reading and writing, and to find whether there is a difference between their views and knowledge. The study uses a descriptive approach. The population of the study comprised administrators and teachers of six year old students in primary and kindergarten in the central boroughs of Ankara in the academic year. Results showed that administrators were not generally aware of whether the characteristics existing in the curriculum and undecided whether the characteristics are appropriates; that teachers were generally aware of whether the characteristics existing in the curriculum, but undecided whether of the characteristics are appropriates; that teachers were more aware than administrators; both of them were undecided the same grade of the appropriacy of these charatceristics. Keywords: Experience literacy, six year olds, proactive inhibition. Yard. Doç. Dr. Banu Yangın, H. Ü. lköretim Bölümü, 80

2 Banu YANGIN 1. GR Bilgi alıveriini salamada sahip olduu büyük paydan dolayı, okuma ve yazmanın insan yaamındaki yeri oldukça önemlidir. Bireyler, istisnalar hariç, temel okuma-yazma becerisini ilköretimin birinci sınıfında kazanmaktadırlar. Öte yandan bu, çocukların okuma-yazmayla ilgili ilk deneyimlerini birinci sınıfta edinmeye baladıkları anlamına gelmemelidir. Çocuklar birinci sınıfa balamadan önce büyüklerinin kitaptan, gazeteden, tabeladan v.b. okuduklarını dinleyerek; bunları dinlerken resimlerini ya da yazılarını izleyerek; bunlarla ilgili konuarak; çizerek, taklit yoluyla yazmaya çalıarak okuma ve yazmayla ilgili pek çok deneyim edinirler (Clay, 1991; Burns, Roe and Ross, 1992; Smith, 1994; Weaver, 1994; Durkin, 1996; Barr and Johnson, 1997;). Belli bir öretim planına balı olmayan bu örenmelerin yanında, çocuklar okul öncesi eitim kurumlarında okumayazmayla ilgili planlı bir ekilde deneyimler edinirler (Kaderavek and Justice, 2000; Anning, 2003). Bilindii gibi, önceden gerçekleen bazı örenmeler daha sonra gerçeklemesi beklenen bir örenmeyi engelleyebilmekte, bir baka deyile ileriye ket vurmaktadır (Senemolu 2004:331). Önceden gerçeklemi bazı örenmeler ilkokuma-yazma öretiminde de örenci ve öretmen açısından çeitli sorunlar yaratmaktadır (Ölçüm, 1992; Karaba 2001: 145, 156; Ünüvar 2002: 29-32). Bu türden örenmelerin baında, abecedeki harflerin adını ya da yazılıını örenmi olma ve taklit ederek (gelii güzel) yazma gelmektedir. Bu örenmeler hem mevcut birinci sınıf Türkçe programın (lköretim Okulu Birinci Sınıf Türkçe Programı, 2000) amaçları hem de taslak birinci sınıf Türkçe programının (lköretim Birinci Sınıf Türkçe Programı, 2004) amaçları açısından önem taımaktadır: lköretim Okulu Birinci Sınıf Türkçe Programında (MEB, 2000: 17-19) belirtildii gibi, ilkokuma-yazma öretimi cümle çözümlemesi yöntemiyle gerçekletirilmektedir. Bu yöntemin uygulandıı sınıflarda, harfleri okumayazmayla ya da taklit ederek yazmayla ilgili önceden deneyim kazanmı örenciler, bütüne younlamakta ve bütünü görmekte olduu kadar harfleri doru ve düzgün yazmakta da sorun yaamaktadırlar (Ölçüm, 1992; Karaba 2001: 145, 156; Ünüvar 2002: 29-32). Taslak olarak hazırlanan lköretim Türkçe Dersi (1.-5. Sınıflar) Öretim Programı ve Kılavuzunda (MEB, 2004: ) ilkokuma-yazma öretimi için ses temelli cümle yöntemi, yazı formu için de bitiik eik yazı önerilmitir. Bu yöntemin ve yazı formunun temele alınacaı sınıflarda, abecedeki harflerin adlarıyla ilgili; harflerin, kendi adlarının ve soyadlarının -mevcut programın önerdii dik temel yazı formunda- yazımıyla ilgili deneyimler kazanmı örenciler, sesleri örenmede ve bitiik eik formda yazmada sorun yaayabilirler. Ülkemizde yaygınlatırılması hedeflenen okul öncesi eitimi için hazırlanan programda (MEB, 2002) ilköretim okullarının ve okul öncesi eitim kurumlarının altı ya grubundaki örencilerin kazanmaları beklenen; 81

3 küçük kaslarının, sinir-kas ve el-göz uyumlarının, dil becerilerinin; algılama, gözlemleme ve hatırlama gibi zihinsel becerilerinin geliimiyle ilgili ve ilkokuma-yazmayı örenmeleri için de ön koul niteliinde olan özellikler yer almaktadır. Bunun bir sonucu olarak, okul öncesi eitim sürecine katılan çocuklar okuma-yazma becerilerini kazanmada dierlerine göre daha baarılı olmaktadırlar (Çelenk, 2003; 2005). Öte yandan, Okul Öncesi Eitim Programında yer almamasına ramen, bazı altı ya grubu öretmenlerinin, -mevcut programa balı olarak yürütülen- birinci sınıftaki ilkokuma-yazma öretimi sürecinde örenci ve öretmen açısından sorun yaratabilecek bazı özellikleri örencilere kazandırmaya giritikleri de gözlenmektedir. Konunun Önemi Altı ya grubundaki örencilerin ilkokuma-yazmaya istenen nitelikte hazırlanmalarında, ilgili etkinlikleri plânlayan ve uygulayan öretmenlerle, onları yönlendiren ve denetleyen müdür ve yardımcılarının konuya ilikin bilgileri ve görüleri oldukça önemlidir. Yöneticilerin, programlarına hakim olmalarının, burada yer alan özellikler gibi yer almayan özellikleri de bilmelerinin ve bu özelliklerin yerinde olup olmadııyla ilgili düüncelerinin, öretmenleri yönlendirme ve denetleme görevlerini istenen nitelikte gerçekletirmelerinde etkili olacaı düünülmektedir. Aynı ekilde öretmenlerin, programlarına hakim olmalarının, burada yer alan özellikler gibi almayan özellikleri de bilmelerinin ve bu özelliklerin yerinde olup olmadııyla ilgili düüncelerinin planlama ve uygulama görevlerini istenen nitelikte gerçekletirmelerinde etkili olacaı düünülmektedir. Dolayısıyla, bu aratırmadan elde edilecek bulguların, yöneticilerin ve altı ya grubu öretmenlerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eitim programlarına; buna balı olarak da örencilerin ilkokuma-yazmaya istenen nitelikte hazır duruma gelmelerine katkı getirmesi beklenmektedir. Problem Yöneticilerin ve öretmenlerin programlarında yer almayan özelliklere yönelik bilgileri ve görüleri nedir? Yöneticilerle öretmenlerin bilgileriyle görüleri arasında fark var mıdır? Alt Problemler 1. Yöneticilerin programda yer almayan özelliklere ilikin bilgileri ve görüleri nedir? 2. Öretmenlerin programda yer almayan özelliklere ilikin bilgileri ve görüleri nedir? 3. Programda yer almayan özelliklere ilikin, yöneticilerin bilgileri ve görüleri ile öretmenlerin bilgileri ve görüleri arasında fark var mıdır? 82

4 Banu YANGIN 2. YÖNTEM 2.1. Aratırma Yöntemi Bu aratırmada betimsel yöntem kullanılmıtır. Programlarında yer almayan özelliklere yönelik bilgilerini ve görülerini belirlemek amacıyla yöneticilerle öretmenlere anket yapılmıtır Evren ve Örneklem Aratırmanın evrenini, Öretim Yılında, Ankara nın merkez ilçelerindeki ilköretim okullarının ve anaokullarının yöneticileri ve altı ya grubu öretmenleri oluturmaktadır. 8 merkez ilçedeki toplam okul sayısı 512 dir. Evrenin % 10 unu oluturan 50 okuldaki birer yönetici ve öretmen kota örnekleme (Balcı, 2001) yoluyla örnekleme alınmıtır. Tablo 2.1: Evrene ve Örnekleme likin Veriler Merkez lçeler Okul Sayısı Örnekleme Alınan O. S. Yönetici Sayısı Öretmen Sayısı Yönetici ile Öretmen S. Altında Çankaya Etimesgut Keçiören Mamak Sincan Yenimahalle Gölbaı Toplam

5 2.3. Veri Toplama Araçları Önce, ilgili literatür taranarak birinci sınıf öretmenlerinin ilkokumayazma öretimi sırasında karılatıkları sorunlar saptanmıtır (Ölçüm, 1992; Damar, 1996; Ünüvar, 2002). Altı yaındaki örencilerin oluturduu sınıflarındaki gözlemlerden, ilgili yöneticilerle ve öretmenlerle yapılan görümelerden yola çıkılarak; MEB Okul Öncesi Eitim Programının Aylık Çocukların Eitimleri çin Belirlenen Hedefler ve Bu Hedeflere Ulamak çin Kazanılması Beklenen Davranılar balıı altında (2002) yer almamasına ramen, bazı altı ya grubu öretmenlerinin örencilerine kazandırmayı uygun gördükleri u özellikler saptanmıtır: 1.Alfabedeki yirmi dokuz harfin adını bilme. 2.Alfabedeki yirmi dokuz harfin nasıl yazıldıını bilme. 3.Alfabedeki yirmi dokuz harfin sesini bilme. 4.Adını ve soyadını örnee bakarak yazma. 5.Adını ve soyadını okuma. 6.Okuma. 7.Yazma. Saptanan özelliklerin ilkokuma-yazma öretimi sürecinde sorun yaratıp yaratmadıı ve MEB Okul Öncesi Eitim Programında (2002) yer alıp almadıı konusunda uzman görüüne bavurulmutur. Yöneticilerin ve öretmenlerinin altı ya grubundaki örencilerin ilkokuma-yazmaya hazırlanmalarına ilikin bilgilerini ve görülerini saptamak amacıyla, yukarıda belirtilen 7 özellik anket maddesi hâlinde listelenmitir. Anket formunun bir boyutunda, yöneticilerin ve öretmenlerin her bir maddenin MEB Okul Öncesi Eitim Programında yer alıp almadıına ilikin bilgilerini saptayabilmek için, Var, Emin Deilim, Yok seçeneklerine; dier boyutunda ise, her bir maddeye ilikin görülerini saptayabilmek için, Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum seçeneklerine yer verilmitir Araçların Güvenirlii Aratırmacı tarafından gelitirilen ölçme aracı 95 kiilik bir yönetici ve altı ya grubu öretmenine uygulanmı; aracın birinci boyutuna ilikin güvenirlik katsayısı (Cronbach ).8375, ikinci boyutuna ilikin güvenirlik katsayısı ise (Cronbach ).9106 olarak bulunmutur. Dolayısıyla, araç üzerinde hiçbir deiiklik yapılmamıtır Verilerin Analizi Ölçme aracının uygulanmasıyla elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmitir (Büyüköztürk, 2002). Yöneticilerin ve öretmenlerin bilgilerine ilikin veriler üzerinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama hesapları yapılmıtır. Aritmetik ortalamalara ilikin puan aralıı, (N-1)/N formülüne göre u ekilde belirlenmitir: 3-2,34: Var; 2,33-1,68: Emin Deilim; 1,67-1: Yok. Yöneticilerin ve ana öretmenlerin görülerine ilikin veriler üzerinde de yüzde, frekans ve aritmetik ortalama hesapları yapılmı; aritmetik ortalamalara ilikin puan aralıı ise u ekilde belirlenmitir: 5-4,2: Tamamen Katılıyorum; 4,1-3,4: Katılıyorum; 3,3-2,6: Kararsızım; 2,5-1,8: Katılmıyorum; 1,7-1: Kesinlikle Katılmıyorum. Yöneticilerle öretmenlerin 84

6 Banu YANGIN bilgileri ve görüleri arasında fark olup olmadıına bakmak için, ilikisiz örneklemler için t testi yapılmıtır. 3. BULGULAR Elde edilen bulgular, aratırmada yanıt aranan alt problemlerin sırasıyla ele alınmıtır. 1. Alt Problem: Yöneticilerin programlarında yer almayan özelliklere ilikin bilgileri ve görüleri nedir? Tablo 3. 1: Yöneticilerin Programda Yer Almayan Özelliklere likin Bilgileri Bilgi No Dereceler Var Emin Deilim Yok N= 45 f % f % f % X , , ,0 1, , , ,3 1,68* , , ,0 1, , , ,6 2,06* , , ,6 1, ,9 9 20, ,1 1, ,3 9 20, ,7 1,46 Genel Aritmetik Ortalama 1,74* 85

7 Tablo 3. 2: Yöneticilerin Programda Yer Almayan Özelliklere likin Görüleri Bilg i No Dereceler Tamamen Katılıyoru m Katılıyoru m Kararsızı m Katılmıyoru m Kesinlikle Katılmıyor um f % f % f % f % f % X N= , , , ,2 6 13, , ,7 2,51 26,7 6 13,3 9 20,0 9 20,0 3,06* 35,6 3 6, , ,4 2,86* , ,2 6 13,3 9 20,0 7 15,6 3,28* ,2 7 15,6 4 8, , ,2 2,84* , , 3 3 6, , , 6 2, , , 8 4 8, , , 3 2,57* Genel Aritmetik Ortalama 2,95* Yöneticilerin programlarında yer almayan özelliklere ilikin bilgileri Tablo 3.1 de, görüleri ise Tablo 3.2 de sunulmutur. Tablo 3. 1 ve Tablo 3.2 incelendiinde, yöneticilerin programda yer almayan özelliklere ilikin bilgilerinin genel aritmetik ortalamasının 1,74 (Emin Deilim); görülerinin genel aritmetik ortalamasının da 2,95 (Kararsızım) olduu görülmektedir. Bir baka deyile, yöneticiler bu özelliklerin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin deildirler ve bunların yerinde olup olmadıı konusunda da kararsızdırlar. 86

8 Banu YANGIN 2. Alt Problem: Öretmenlerin programlarında yer almayan özelliklere ilikin bilgileri ve görüleri nedir? Tablo 3. 3: Öretmenlerin Programda Yer Almayan Özelliklere likin Bilgileri Bilgi No Var Emin Deilim Yok N= 50 Dereceler f % f % f % X 1 1 2,0 3 6, ,0 1, ,0 3 6, ,0 1, ,0 4 8, ,0 1, ,0 6 12, ,0 1,76* ,0 4 8, ,0 1, ,0 1 2, ,0 1, ,0 5 10, ,0 1,14 Genel Aritmetik Ortalama 1,4 87

9 Tablo 3. 4: Öretmenlerin Programda Yer Almayan Özelliklere likin Görüleri Bilgi Tamamen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle N= 50 No Katılıyorum Katılmıyo rum Dereceler f % f % f % f % f % X ,0 7 14,0 3 6, , , , ,0 7 14, , , ,0 5 10,0 6 12, , * 2, , ,0 6 12, , , ,0 9 18,0 7 14, ,0 7, 1 6* 3, ,0 2 4,0 4 8, , * 2, ,0 5 10,0 4 8, , ,4 Genel Aritmetik Ortalama 4 8 2,87* Öretmenlerin programlarında yer almayan özelliklere ilikin bilgileri Tablo 3.3 te, görüleri ise Tablo 3.4 te sunulmutur. Tablo 3. 3 ve Tablo 3.4 incelendiinde, öretmenlerin programda yer almayan özelliklere ilikin bilgilerinin genel aritmetik ortalamasının 1,4 (Yok); görülerinin genel aritmetik ortalamasının da 2,87 (Kararsızım) olduu görülmektedir. Öretmenler, bu özelliklerin programda yer almadıını genel olarak bilmekle birlikte, bu gruptaki 4. (Adlarını ve soyadlarını örnee bakarak yazmayı öretmemiz gerekmektedir.) özelliin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin deildirler. 3. Alt Problem: Programlarında yer almayan özelliklere ilikin, yöneticilerin bilgileri ve görüleri ile öretmenlerin bilgileri ve görüleri arasında fark var mıdır? 88

10 Banu YANGIN Tablo 3. 5: Yöneticilerle Öretmenlerin Bilgilerine ve Görülerine likin t Deerleri ÖZELLK N X sd t Sig.(2-tailed) MESLEK YOK/BLG YÖNETC ,74 1,4 4,1939 3,1770 3,605*,001 YOK/GÖRÜ YÖNETC ,95 2,87 8,7646 8,5784 0,397 Programda yer almayan özelliklere ilikin, yöneticilerin bilgileri ve görüleri ile öretmenlerin bilgileri ve görüleri arasında fark olup olmadıı Tablo 3. 5 te sunulmutur. Tablo 3. 5 incelendiinde, a) Programda yer almayan özelliklere ilikin yöneticilerin bilgilerinin aritmetik ortalamasının 1,74, öretmenlerin bilgilerinin aritmetik ortalamasının ise 1,4 olduu; yöneticilerle öretmenlerin bilgilerinin ortalamaları arasında öretmenlerin lehine (.001 düzeyinde) anlamlı fark olduu görülmektedir. Öretmenler bu özelliklerin programda yer almadıını yöneticilerden daha fazla bilmektedirler. b) Programda yer almayan özelliklere ilikin yöneticilerin görülerinin aritmetik ortalamasının 2,95, öretmenlerin görülerinin aritmetik ortalamasının ise 2,87 olduu; yöneticilerle öretmenlerin görülerinin ortalamaları arasında anlamlı fark olmadıı görülmektedir. Öretmenlerle yöneticiler programda yer almayan ve alması gerekmeyen bilgilerin yerindelii konusunda aynı düzeyde kararsızdırlar. 89

11 4. YORUM Bu bölümde, birinci ve ikinci alt problemler birlikte; üçüncü alt problem ise ayrı olarak yorumlanmıtır. Yöneticiler 2. (Abecedeki yirmi dokuz harfin yazılıını öretmemiz gerekmektedir.) özelliin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin olamadıkları gibi, hem yöneticiler hem de öretmenler bunun yerinde olup olmadıı konusunda da kararsız kalmılardır. Bu emin olamayı ve kararsızlık yöneticilerin öretmenleri örencilere harflerin yazılıını öretmemeleri gerektii konusunda doru yönlendirememelerine; öretmenlerin de örencilere harflerin yazılıını öretmelerine neden olabilir. Sonuç olarak, örenciler birinci sınıfa harfleri tanıyor ve dik temel formda yazıyor olarak gelebilirler. Bu durum mevcut program ve taslak program için u ekilde yorumlanabilir: a) lköretim Okulları Birinci Sınıf Türkçe Programında (MEB 2000: 17-19), sınıf öretmenlerine ilkokuma-yazma öretiminde cümle çözümlemesi yöntemini kullanmaları önerilmektedir. Cümle çözümlemesi yöntemiyle ilkokuma-yazma öretimi altı dönemden oluan bir süreçtir. Bu süreç hazırlık dönemiyle balar, sırayla cümle, sözcük, hece ve ses tanıtma dönemleriyle devam eder. Son dönem serbest okuma-yazma dönemidir. Bu yöntemde bütünden parçaya doru giden bir sıra izlenir. Hazırlık döneminde örencilerden abecedeki harfleri deil, bu harfleri oluturan çizgileri yön, hamle ve düzgünlük ölçütleri esas alınarak örenmeleri beklenir. Örenciler abecedeki sekiz sesli harfi hece tanıma döneminde, yirmi bir sessiz harfi ise ses tanıma döneminde cümleden baımsız olarak görürler. Öte yandan ortaya çıkan bu durum -bu yöntemin mantıına ve amacına ters dütüü için- okuma-yazma öretimi sürecinde örenen ve öreten açısından çeitli sorunlara neden olmaktadır. Bu yöntemin uygulandıı sınıflarda örencilerin harfleri tanıyor ve yazıyor olarak gelmeleri, onların bütüne odaklanmalarını engellemektedir. Cümle çözümlemesi yöntemiyle okuma-yazma öretiminde karılaılan güçlüklerle ilgili yapılan bazı aratırmalar da bu düünceyi desteklemektedir (Ölçüm, 1992; Karaba 2001; Ünüvar, 2002). b) Ülkemizde eitim alanında ön görülen yeniden yapılanma sürecinin kapsamında, ilköretim okullarının ders programlarında çeitli deiiklikler yapılmıtır. Bu deiiklikler arasında belki de en çarpıcı olanı ilkokuma-yazma öretimi için önerilen yeni yöntem ve yeni yazı formudur yılında taslak olarak hazırlanan lköretim Türkçe Dersi (1.-5. Sınıflar) Öretim Programı ve Kılavuzunda (MEB) ilkokuma-yazma öretimi için ses temelli cümle yöntemi, yazı formu için de bitiik eik yazı önerilmitir. Örencilerin okul öncesi eitim kurumlarında abecedeki harflerle, adlarıyla ve soyadlarıyla ilgili -mevcut programın önerdii- dik temel yazı formunda deneyimler kazanmaları, birinci sınıfta bitiik eik formda yazmalarını güçletirebilir. 90

12 Banu YANGIN Yöneticiler de öretmenler de 4. (Adlarını ve soyadlarını örnee bakarak yazmayı öretmemiz gerekmektedir.) özelliin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin olamadıkları gibi, bunun yerinde olup olmadıı konusunda da kararsız kalmılardır. Sonuç olarak, örenciler birinci sınıfa dik temel yazı formunda gelii güzel deneyimler edinmi olarak gelebilirler. Bu durum mevcut program ve taslak program için u ekilde yorumlanabilir: a) Mevcut programa göre, örencilerin harfleri doru yönde ve hamlede dik temel formda yazmaları beklenmektedir. Örencilerin ad ve soyadlarını örnee bakarak -taklit ederek- yazmaları, harflerin çizili yönünü ve kaç hamlede çizileceini yanlı örenmelerine neden olabilir. Örencilerin birinci sınıfa bu tür yanlı örenmelerle gelmeleri, ilkokuma-yazma öretimi sürecinde öreten ve örenen açısından güçlük yaratabilir. Öretim sürecinde, ilgili davranıları yanlı edinmi olarak gelen örencilerin davranılarını düzeltmek, bu davranıları hiç bilmeyen örencilere kazandırmaktan daha zordur ( Senemolu, 2002: 331). b) Taslak programa göre, örencilerin harfleri doru yönde bitiik eik formda yazmaları beklenmektedir. Örencilerin dik temel yazı formunda yazma deney,imleri edinmeleri, birinci sınıfta bitiik eik formda yazma alıkanlıı edinmelerini olumsuz etkileyebilir; ileriye ket vurabilir (Senemolu, 2002: 331). Öretmenler programda yer almayan özelliklerin programda yer almadıını yöneticilerden daha fazla bilmektedirler. Öretmenlerin yöneticilere göre programlarına daha fazla hakim olmaları öyle yorumlanabilir: (1)Yöneticiler öretmenlerden genellikle daha kıdemlidirler; bir baka deyile, ilgili okuldan öretmenlerden daha önce mezun olmulardır; programlarıyla ilgili bilgilerinde kayıp olumu olabilir. Bu durumda hizmet içi eitim ihtiyacından söz edilebilir. (2)Yöneticilerin, öretmenleri yönlendirme ve denetlemeden daha baka yükümlülükleri de bulunmaktadır. Dier yükümlülükleri yönlendirme ve denetleme yükümlülüüne younlamalarını olumsuz etkiliyor olabilir. Bu durumda yöneticilerin yükümlülüklerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç olduundan söz edilebilir. 91

13 5. SONUÇ *Yöneticiler programda yer almayan özelliklerin programda yer alıp almadıından genel olarak emin deildirler. Bu özelliklerin yerinde olup olmadıı konusunda da genel olarak kararsızdırlar. *Öretmenler, programda yer almayan özelliklerin programda yer almadıını genel olarak bilmektedirler. Bununla birlikte, 4. (Adlarını ve soyadlarını örnee bakarak yazmayı öretmemiz gerekmektedir.) özelliinin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin deildirler. Bu özelliklerin yerinde olup olmadıı konusunda genel olarak kararsız olmakla birlikte; 4. (Adlarını ve soyadlarını örnee bakarak yazmayı öretmemiz gerekmektedir.) özelliinin yerinde olduunu düünmektedirler. *Öretmenler programda yer almayan özelliklerin programda yer almadıını yöneticilerden daha fazla bilmektedirler. Her iki grup da bu özelliklerin yerindelii konusunda aynı düzeyde kararsızdırlar. 6. ÖNERLER Okul öncesi eitim kurumlarının yönetici ve öretmen adayları hizmet öncesinde, görev alacakları öretim kurumlarıyla ilgili öretim programlarının içeriini tam ve doru olarak örenecek ekilde yetitirilmelidirler. Hizmetlerini sürdürmekte olan yöneticilerin ve öretmenlerin, gerek hizmet öncesindeki eksik ve yanlı örenmelerinden gerekse -dirik bir yapıya sahip oldukları için- öretim programlarındaki olası deiikliklerden kaynaklanan ihtiyaçları da, belirli dönemlerde saptanarak hizmet içi eitim yoluyla giderilmelidir Öretim Yılından itibaren izlenmesi planlanan lköretim Türkçe Dersi Öretim Programı ve Kılavuzunda önerilen yeni ilkokumayazma öretimi yöntemini ve yeni yazı formunu destekleyecek bilgilerin okul öncesi eitimi programına yansıtılması gerekmektedir. 92

14 Banu YANGIN KAYNAKÇA Anning, A. (2003) Pathways to the Graphicacy Club: the Crossroad of Home and Pre-School. Journal of Early Childhood Literacy. Vol. 3, No. 1, Balcı, A. (2001) Sosyal Bilimlerde Aratırma Yöntem, Teknik ve lkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık. Barr, R. and B. Johnson. (1997) Teaching Reading and Writing in Elementary Classrooms. Longman. Burns, P. C., B. Roe. and E. Ross. (1992) Teaching Reading. Houghton Mifflin Company. Büyüköztürk,. (2002) Sosyal Bilimler çin Veri Analizi Elkitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Birinci Baskı. Clay, M. M. (1991) Becoming Literate: The Construction of Inner Control. Auckland, NZ: Heinemann Education. Çelenk, S. (2003) lkokuma-yazma Programı ve Öretimi. Ankara: Artım Yayınları. Durkin, D. (1996) ChildrenWho Read Early. New York: Teachers College Pres. MEB. (2005) Karaba, C. (2001) lkokuma ve Yazma Öretimi. zmir: Kanyılmaz Matbaası. Kaderavek, J. N. And L. Justice. (2000) Children with LD as Emergent Readers. MEB. (1986) Türkçe Eitimi ve Öretimi Klavuzu. Ankara: Çıraklık ve Yaygın Eitim Genel Müdürlüü Mesleki ve Teknik Açıköretim Okuklu Matbaası. MEB. (2000) lköretim Okulu Birinci Sınıf Türkçe Programı. stanbul: Millî Eitim Basımevi. MEB. (2002) Okul Öncesi Eitim Programı. stanbul: YA-PA Yayıncılık. Ölçüm, Y. (1992) lkokuma ve Yazma Öretiminde Karılaılan Güçlükler konusunda Öretmenlerin Görüleri Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara. Senemolu, N. (2004) Geliim, Örenme ve Öretim. Ankara: Gazi Kitabevi. 93

15 Smith, B. (1994) Through Writing to Reading. London and New York: Routledge. Ünüvar, P. (2002) Burdur li lköretim Okullarında lkokuma ve Yazma Öretiminde Karılaılan Sorunlar Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Isparta. Weaver, C. (1994) Reading Process and Practice. Heinemann. 94

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 2: 43 56 Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Uz. Emine Yılmaz Bolat 1, Yrd. Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç 2 Öz Bu araştırma, Adana nın Yüreğir ilçesindeki

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 Öğrt. Gör. Selcen AKUYSAL AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 37-48 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Oğuz Serdar KESĐCĐOĞLU

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı