YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN"

Transkript

1 YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin ilkokuma-yazmaya hazırlanmalarına yönelik bilgilerini ve görülerini; yöneticilerin ve öretmenlerin bilgileri ve görüleri arasında fark olup olmadıını belirlemektir. Aratırmada betimsel yöntem kullanılmıtır. Aratırmanın evrenini, Öretim Yılında, Ankara nın merkez ilçelerindeki ilköretim okullarının ve anaokullarının yöneticileri ve altı ya grubu öretmenleri oluturmutur. Sonuç olarak, yöneticilerin programlarında yer almayan özelliklerin programlarında yer alıp almadıından genel olarak kendilerinden emin olmadıkları, bunların yerinde olup olmadıı konusunda da genel olarak kararsız oldukları; öretmenlerin ise programlarında yer almayan özelliklerin programlarında yer almadıını genel olarak bildikleri, bunların yerinde olup olmadıı konusunda ise genel olarak kararsız oldukları; öretmenlerin programlarında yer almayan özelliklerin programlarında yer almadıını yöneticilerden daha fazla bildikleri ve her iki grubun da bunların yerindelii konusunda aynı düzeyde kararsız oldukları görülmütür. Anahtar Sözcükler: Okuma-yazma deneyimi, altı ya grubu, ileriye ket vurma. ABSTRACT The aim of this study is to ascertain the knowledge and views of administrators and teachers on the preparation of six year olds for initial reading and writing, and to find whether there is a difference between their views and knowledge. The study uses a descriptive approach. The population of the study comprised administrators and teachers of six year old students in primary and kindergarten in the central boroughs of Ankara in the academic year. Results showed that administrators were not generally aware of whether the characteristics existing in the curriculum and undecided whether the characteristics are appropriates; that teachers were generally aware of whether the characteristics existing in the curriculum, but undecided whether of the characteristics are appropriates; that teachers were more aware than administrators; both of them were undecided the same grade of the appropriacy of these charatceristics. Keywords: Experience literacy, six year olds, proactive inhibition. Yard. Doç. Dr. Banu Yangın, H. Ü. lköretim Bölümü, 80

2 Banu YANGIN 1. GR Bilgi alıveriini salamada sahip olduu büyük paydan dolayı, okuma ve yazmanın insan yaamındaki yeri oldukça önemlidir. Bireyler, istisnalar hariç, temel okuma-yazma becerisini ilköretimin birinci sınıfında kazanmaktadırlar. Öte yandan bu, çocukların okuma-yazmayla ilgili ilk deneyimlerini birinci sınıfta edinmeye baladıkları anlamına gelmemelidir. Çocuklar birinci sınıfa balamadan önce büyüklerinin kitaptan, gazeteden, tabeladan v.b. okuduklarını dinleyerek; bunları dinlerken resimlerini ya da yazılarını izleyerek; bunlarla ilgili konuarak; çizerek, taklit yoluyla yazmaya çalıarak okuma ve yazmayla ilgili pek çok deneyim edinirler (Clay, 1991; Burns, Roe and Ross, 1992; Smith, 1994; Weaver, 1994; Durkin, 1996; Barr and Johnson, 1997;). Belli bir öretim planına balı olmayan bu örenmelerin yanında, çocuklar okul öncesi eitim kurumlarında okumayazmayla ilgili planlı bir ekilde deneyimler edinirler (Kaderavek and Justice, 2000; Anning, 2003). Bilindii gibi, önceden gerçekleen bazı örenmeler daha sonra gerçeklemesi beklenen bir örenmeyi engelleyebilmekte, bir baka deyile ileriye ket vurmaktadır (Senemolu 2004:331). Önceden gerçeklemi bazı örenmeler ilkokuma-yazma öretiminde de örenci ve öretmen açısından çeitli sorunlar yaratmaktadır (Ölçüm, 1992; Karaba 2001: 145, 156; Ünüvar 2002: 29-32). Bu türden örenmelerin baında, abecedeki harflerin adını ya da yazılıını örenmi olma ve taklit ederek (gelii güzel) yazma gelmektedir. Bu örenmeler hem mevcut birinci sınıf Türkçe programın (lköretim Okulu Birinci Sınıf Türkçe Programı, 2000) amaçları hem de taslak birinci sınıf Türkçe programının (lköretim Birinci Sınıf Türkçe Programı, 2004) amaçları açısından önem taımaktadır: lköretim Okulu Birinci Sınıf Türkçe Programında (MEB, 2000: 17-19) belirtildii gibi, ilkokuma-yazma öretimi cümle çözümlemesi yöntemiyle gerçekletirilmektedir. Bu yöntemin uygulandıı sınıflarda, harfleri okumayazmayla ya da taklit ederek yazmayla ilgili önceden deneyim kazanmı örenciler, bütüne younlamakta ve bütünü görmekte olduu kadar harfleri doru ve düzgün yazmakta da sorun yaamaktadırlar (Ölçüm, 1992; Karaba 2001: 145, 156; Ünüvar 2002: 29-32). Taslak olarak hazırlanan lköretim Türkçe Dersi (1.-5. Sınıflar) Öretim Programı ve Kılavuzunda (MEB, 2004: ) ilkokuma-yazma öretimi için ses temelli cümle yöntemi, yazı formu için de bitiik eik yazı önerilmitir. Bu yöntemin ve yazı formunun temele alınacaı sınıflarda, abecedeki harflerin adlarıyla ilgili; harflerin, kendi adlarının ve soyadlarının -mevcut programın önerdii dik temel yazı formunda- yazımıyla ilgili deneyimler kazanmı örenciler, sesleri örenmede ve bitiik eik formda yazmada sorun yaayabilirler. Ülkemizde yaygınlatırılması hedeflenen okul öncesi eitimi için hazırlanan programda (MEB, 2002) ilköretim okullarının ve okul öncesi eitim kurumlarının altı ya grubundaki örencilerin kazanmaları beklenen; 81

3 küçük kaslarının, sinir-kas ve el-göz uyumlarının, dil becerilerinin; algılama, gözlemleme ve hatırlama gibi zihinsel becerilerinin geliimiyle ilgili ve ilkokuma-yazmayı örenmeleri için de ön koul niteliinde olan özellikler yer almaktadır. Bunun bir sonucu olarak, okul öncesi eitim sürecine katılan çocuklar okuma-yazma becerilerini kazanmada dierlerine göre daha baarılı olmaktadırlar (Çelenk, 2003; ). Öte yandan, Okul Öncesi Eitim Programında yer almamasına ramen, bazı altı ya grubu öretmenlerinin, -mevcut programa balı olarak yürütülen- birinci sınıftaki ilkokuma-yazma öretimi sürecinde örenci ve öretmen açısından sorun yaratabilecek bazı özellikleri örencilere kazandırmaya giritikleri de gözlenmektedir. Konunun Önemi Altı ya grubundaki örencilerin ilkokuma-yazmaya istenen nitelikte hazırlanmalarında, ilgili etkinlikleri plânlayan ve uygulayan öretmenlerle, onları yönlendiren ve denetleyen müdür ve yardımcılarının konuya ilikin bilgileri ve görüleri oldukça önemlidir. Yöneticilerin, programlarına hakim olmalarının, burada yer alan özellikler gibi yer almayan özellikleri de bilmelerinin ve bu özelliklerin yerinde olup olmadııyla ilgili düüncelerinin, öretmenleri yönlendirme ve denetleme görevlerini istenen nitelikte gerçekletirmelerinde etkili olacaı düünülmektedir. Aynı ekilde öretmenlerin, programlarına hakim olmalarının, burada yer alan özellikler gibi almayan özellikleri de bilmelerinin ve bu özelliklerin yerinde olup olmadııyla ilgili düüncelerinin planlama ve uygulama görevlerini istenen nitelikte gerçekletirmelerinde etkili olacaı düünülmektedir. Dolayısıyla, bu aratırmadan elde edilecek bulguların, yöneticilerin ve altı ya grubu öretmenlerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eitim programlarına; buna balı olarak da örencilerin ilkokuma-yazmaya istenen nitelikte hazır duruma gelmelerine katkı getirmesi beklenmektedir. Problem Yöneticilerin ve öretmenlerin programlarında yer almayan özelliklere yönelik bilgileri ve görüleri nedir? Yöneticilerle öretmenlerin bilgileriyle görüleri arasında fark var mıdır? Alt Problemler 1. Yöneticilerin programda yer almayan özelliklere ilikin bilgileri ve görüleri nedir? 2. Öretmenlerin programda yer almayan özelliklere ilikin bilgileri ve görüleri nedir? 3. Programda yer almayan özelliklere ilikin, yöneticilerin bilgileri ve görüleri ile öretmenlerin bilgileri ve görüleri arasında fark var mıdır? 82

4 Banu YANGIN 2. YÖNTEM 2.1. Aratırma Yöntemi Bu aratırmada betimsel yöntem kullanılmıtır. Programlarında yer almayan özelliklere yönelik bilgilerini ve görülerini belirlemek amacıyla yöneticilerle öretmenlere anket yapılmıtır Evren ve Örneklem Aratırmanın evrenini, Öretim Yılında, Ankara nın merkez ilçelerindeki ilköretim okullarının ve anaokullarının yöneticileri ve altı ya grubu öretmenleri oluturmaktadır. 8 merkez ilçedeki toplam okul sayısı 512 dir. Evrenin % 10 unu oluturan 50 okuldaki birer yönetici ve öretmen kota örnekleme (Balcı, 2001) yoluyla örnekleme alınmıtır. Tablo 2.1: Evrene ve Örnekleme likin Veriler Merkez lçeler Okul Sayısı Örnekleme Alınan O. S. Yönetici Sayısı Öretmen Sayısı Yönetici ile Öretmen S. Altında Çankaya Etimesgut Keçiören Mamak Sincan Yenimahalle Gölbaı Toplam

5 2.3. Veri Toplama Araçları Önce, ilgili literatür taranarak birinci sınıf öretmenlerinin ilkokumayazma öretimi sırasında karılatıkları sorunlar saptanmıtır (Ölçüm, 1992; Damar, 1996; Ünüvar, 2002). Altı yaındaki örencilerin oluturduu sınıflarındaki gözlemlerden, ilgili yöneticilerle ve öretmenlerle yapılan görümelerden yola çıkılarak; MEB Okul Öncesi Eitim Programının Aylık Çocukların Eitimleri çin Belirlenen Hedefler ve Bu Hedeflere Ulamak çin Kazanılması Beklenen Davranılar balıı altında (2002) yer almamasına ramen, bazı altı ya grubu öretmenlerinin örencilerine kazandırmayı uygun gördükleri u özellikler saptanmıtır: 1.Alfabedeki yirmi dokuz harfin adını bilme. 2.Alfabedeki yirmi dokuz harfin nasıl yazıldıını bilme. 3.Alfabedeki yirmi dokuz harfin sesini bilme. 4.Adını ve soyadını örnee bakarak yazma. 5.Adını ve soyadını okuma. 6.Okuma. 7.Yazma. Saptanan özelliklerin ilkokuma-yazma öretimi sürecinde sorun yaratıp yaratmadıı ve MEB Okul Öncesi Eitim Programında (2002) yer alıp almadıı konusunda uzman görüüne bavurulmutur. Yöneticilerin ve öretmenlerinin altı ya grubundaki örencilerin ilkokuma-yazmaya hazırlanmalarına ilikin bilgilerini ve görülerini saptamak amacıyla, yukarıda belirtilen 7 özellik anket maddesi hâlinde listelenmitir. Anket formunun bir boyutunda, yöneticilerin ve öretmenlerin her bir maddenin MEB Okul Öncesi Eitim Programında yer alıp almadıına ilikin bilgilerini saptayabilmek için, Var, Emin Deilim, Yok seçeneklerine; dier boyutunda ise, her bir maddeye ilikin görülerini saptayabilmek için, Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum seçeneklerine yer verilmitir Araçların Güvenirlii Aratırmacı tarafından gelitirilen ölçme aracı 95 kiilik bir yönetici ve altı ya grubu öretmenine uygulanmı; aracın birinci boyutuna ilikin güvenirlik katsayısı (Cronbach ).8375, ikinci boyutuna ilikin güvenirlik katsayısı ise (Cronbach ).9106 olarak bulunmutur. Dolayısıyla, araç üzerinde hiçbir deiiklik yapılmamıtır Verilerin Analizi Ölçme aracının uygulanmasıyla elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmitir (Büyüköztürk, 2002). Yöneticilerin ve öretmenlerin bilgilerine ilikin veriler üzerinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama hesapları yapılmıtır. Aritmetik ortalamalara ilikin puan aralıı, (N-1)/N formülüne göre u ekilde belirlenmitir: 3-2,34: Var; 2,33-1,68: Emin Deilim; 1,67-1: Yok. Yöneticilerin ve ana öretmenlerin görülerine ilikin veriler üzerinde de yüzde, frekans ve aritmetik ortalama hesapları yapılmı; aritmetik ortalamalara ilikin puan aralıı ise u ekilde belirlenmitir: 5-4,2: Tamamen Katılıyorum; 4,1-3,4: Katılıyorum; 3,3-2,6: Kararsızım; 2,5-1,8: Katılmıyorum; 1,7-1: Kesinlikle Katılmıyorum. Yöneticilerle öretmenlerin 84

6 Banu YANGIN bilgileri ve görüleri arasında fark olup olmadıına bakmak için, ilikisiz örneklemler için t testi yapılmıtır. 3. BULGULAR Elde edilen bulgular, aratırmada yanıt aranan alt problemlerin sırasıyla ele alınmıtır. 1. Alt Problem: Yöneticilerin programlarında yer almayan özelliklere ilikin bilgileri ve görüleri nedir? Tablo 3. 1: Yöneticilerin Programda Yer Almayan Özelliklere likin Bilgileri Bilgi No Dereceler Var Emin Deilim Yok N= 45 f % f % f % X , , ,0 1, , , ,3 1,68* , , ,0 1, , , ,6 2,06* , , ,6 1, ,9 9 20, ,1 1, ,3 9 20, ,7 1,46 Genel Aritmetik Ortalama 1,74* 85

7 Tablo 3. 2: Yöneticilerin Programda Yer Almayan Özelliklere likin Görüleri Bilg i No Dereceler Tamamen Katılıyoru m Katılıyoru m Kararsızı m Katılmıyoru m Kesinlikle Katılmıyor um f % f % f % f % f % X N= , , , ,2 6 13, , ,7 2,51 26,7 6 13,3 9 20,0 9 20,0 3,06* 35,6 3 6, , ,4 2,86* , ,2 6 13,3 9 20,0 7 15,6 3,28* ,2 7 15,6 4 8, , ,2 2,84* , , 3 3 6, , , 6 2, , , 8 4 8, , , 3 2,57* Genel Aritmetik Ortalama 2,95* Yöneticilerin programlarında yer almayan özelliklere ilikin bilgileri Tablo 3.1 de, görüleri ise Tablo 3.2 de sunulmutur. Tablo 3. 1 ve Tablo 3.2 incelendiinde, yöneticilerin programda yer almayan özelliklere ilikin bilgilerinin genel aritmetik ortalamasının 1,74 (Emin Deilim); görülerinin genel aritmetik ortalamasının da 2,95 (Kararsızım) olduu görülmektedir. Bir baka deyile, yöneticiler bu özelliklerin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin deildirler ve bunların yerinde olup olmadıı konusunda da kararsızdırlar. 86

8 Banu YANGIN 2. Alt Problem: Öretmenlerin programlarında yer almayan özelliklere ilikin bilgileri ve görüleri nedir? Tablo 3. 3: Öretmenlerin Programda Yer Almayan Özelliklere likin Bilgileri Bilgi No Var Emin Deilim Yok N= 50 Dereceler f % f % f % X 1 1 2,0 3 6, ,0 1, ,0 3 6, ,0 1, ,0 4 8, ,0 1, ,0 6 12, ,0 1,76* ,0 4 8, ,0 1, ,0 1 2, ,0 1, ,0 5 10, ,0 1,14 Genel Aritmetik Ortalama 1,4 87

9 Tablo 3. 4: Öretmenlerin Programda Yer Almayan Özelliklere likin Görüleri Bilgi Tamamen Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle N= 50 No Katılıyorum Katılmıyo rum Dereceler f % f % f % f % f % X ,0 7 14,0 3 6, , , , ,0 7 14, , , ,0 5 10,0 6 12, , * 2, , ,0 6 12, , , ,0 9 18,0 7 14, ,0 7, 1 6* 3, ,0 2 4,0 4 8, , * 2, ,0 5 10,0 4 8, , ,4 Genel Aritmetik Ortalama 4 8 2,87* Öretmenlerin programlarında yer almayan özelliklere ilikin bilgileri Tablo 3.3 te, görüleri ise Tablo 3.4 te sunulmutur. Tablo 3. 3 ve Tablo 3.4 incelendiinde, öretmenlerin programda yer almayan özelliklere ilikin bilgilerinin genel aritmetik ortalamasının 1,4 (Yok); görülerinin genel aritmetik ortalamasının da 2,87 (Kararsızım) olduu görülmektedir. Öretmenler, bu özelliklerin programda yer almadıını genel olarak bilmekle birlikte, bu gruptaki 4. (Adlarını ve soyadlarını örnee bakarak yazmayı öretmemiz gerekmektedir.) özelliin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin deildirler. 3. Alt Problem: Programlarında yer almayan özelliklere ilikin, yöneticilerin bilgileri ve görüleri ile öretmenlerin bilgileri ve görüleri arasında fark var mıdır? 88

10 Banu YANGIN Tablo 3. 5: Yöneticilerle Öretmenlerin Bilgilerine ve Görülerine likin t Deerleri ÖZELLK N X sd t Sig.(2-tailed) MESLEK YOK/BLG YÖNETC ,74 1,4 4,1939 3,1770 3,605*,001 YOK/GÖRÜ YÖNETC ,95 2,87 8,7646 8,5784 0,397 Programda yer almayan özelliklere ilikin, yöneticilerin bilgileri ve görüleri ile öretmenlerin bilgileri ve görüleri arasında fark olup olmadıı Tablo 3. 5 te sunulmutur. Tablo 3. 5 incelendiinde, a) Programda yer almayan özelliklere ilikin yöneticilerin bilgilerinin aritmetik ortalamasının 1,74, öretmenlerin bilgilerinin aritmetik ortalamasının ise 1,4 olduu; yöneticilerle öretmenlerin bilgilerinin ortalamaları arasında öretmenlerin lehine (.001 düzeyinde) anlamlı fark olduu görülmektedir. Öretmenler bu özelliklerin programda yer almadıını yöneticilerden daha fazla bilmektedirler. b) Programda yer almayan özelliklere ilikin yöneticilerin görülerinin aritmetik ortalamasının 2,95, öretmenlerin görülerinin aritmetik ortalamasının ise 2,87 olduu; yöneticilerle öretmenlerin görülerinin ortalamaları arasında anlamlı fark olmadıı görülmektedir. Öretmenlerle yöneticiler programda yer almayan ve alması gerekmeyen bilgilerin yerindelii konusunda aynı düzeyde kararsızdırlar. 89

11 4. YORUM Bu bölümde, birinci ve ikinci alt problemler birlikte; üçüncü alt problem ise ayrı olarak yorumlanmıtır. Yöneticiler 2. (Abecedeki yirmi dokuz harfin yazılıını öretmemiz gerekmektedir.) özelliin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin olamadıkları gibi, hem yöneticiler hem de öretmenler bunun yerinde olup olmadıı konusunda da kararsız kalmılardır. Bu emin olamayı ve kararsızlık yöneticilerin öretmenleri örencilere harflerin yazılıını öretmemeleri gerektii konusunda doru yönlendirememelerine; öretmenlerin de örencilere harflerin yazılıını öretmelerine neden olabilir. Sonuç olarak, örenciler birinci sınıfa harfleri tanıyor ve dik temel formda yazıyor olarak gelebilirler. Bu durum mevcut program ve taslak program için u ekilde yorumlanabilir: a) lköretim Okulları Birinci Sınıf Türkçe Programında (MEB 2000: 17-19), sınıf öretmenlerine ilkokuma-yazma öretiminde cümle çözümlemesi yöntemini kullanmaları önerilmektedir. Cümle çözümlemesi yöntemiyle ilkokuma-yazma öretimi altı dönemden oluan bir süreçtir. Bu süreç hazırlık dönemiyle balar, sırayla cümle, sözcük, hece ve ses tanıtma dönemleriyle devam eder. Son dönem serbest okuma-yazma dönemidir. Bu yöntemde bütünden parçaya doru giden bir sıra izlenir. Hazırlık döneminde örencilerden abecedeki harfleri deil, bu harfleri oluturan çizgileri yön, hamle ve düzgünlük ölçütleri esas alınarak örenmeleri beklenir. Örenciler abecedeki sekiz sesli harfi hece tanıma döneminde, yirmi bir sessiz harfi ise ses tanıma döneminde cümleden baımsız olarak görürler. Öte yandan ortaya çıkan bu durum -bu yöntemin mantıına ve amacına ters dütüü için- okuma-yazma öretimi sürecinde örenen ve öreten açısından çeitli sorunlara neden olmaktadır. Bu yöntemin uygulandıı sınıflarda örencilerin harfleri tanıyor ve yazıyor olarak gelmeleri, onların bütüne odaklanmalarını engellemektedir. Cümle çözümlemesi yöntemiyle okuma-yazma öretiminde karılaılan güçlüklerle ilgili yapılan bazı aratırmalar da bu düünceyi desteklemektedir (Ölçüm, 1992; Karaba 2001; Ünüvar, 2002). b) Ülkemizde eitim alanında ön görülen yeniden yapılanma sürecinin kapsamında, ilköretim okullarının ders programlarında çeitli deiiklikler yapılmıtır. Bu deiiklikler arasında belki de en çarpıcı olanı ilkokuma-yazma öretimi için önerilen yeni yöntem ve yeni yazı formudur yılında taslak olarak hazırlanan lköretim Türkçe Dersi (1.-5. Sınıflar) Öretim Programı ve Kılavuzunda (MEB) ilkokuma-yazma öretimi için ses temelli cümle yöntemi, yazı formu için de bitiik eik yazı önerilmitir. Örencilerin okul öncesi eitim kurumlarında abecedeki harflerle, adlarıyla ve soyadlarıyla ilgili -mevcut programın önerdii- dik temel yazı formunda deneyimler kazanmaları, birinci sınıfta bitiik eik formda yazmalarını güçletirebilir. 90

12 Banu YANGIN Yöneticiler de öretmenler de 4. (Adlarını ve soyadlarını örnee bakarak yazmayı öretmemiz gerekmektedir.) özelliin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin olamadıkları gibi, bunun yerinde olup olmadıı konusunda da kararsız kalmılardır. Sonuç olarak, örenciler birinci sınıfa dik temel yazı formunda gelii güzel deneyimler edinmi olarak gelebilirler. Bu durum mevcut program ve taslak program için u ekilde yorumlanabilir: a) Mevcut programa göre, örencilerin harfleri doru yönde ve hamlede dik temel formda yazmaları beklenmektedir. Örencilerin ad ve soyadlarını örnee bakarak -taklit ederek- yazmaları, harflerin çizili yönünü ve kaç hamlede çizileceini yanlı örenmelerine neden olabilir. Örencilerin birinci sınıfa bu tür yanlı örenmelerle gelmeleri, ilkokuma-yazma öretimi sürecinde öreten ve örenen açısından güçlük yaratabilir. Öretim sürecinde, ilgili davranıları yanlı edinmi olarak gelen örencilerin davranılarını düzeltmek, bu davranıları hiç bilmeyen örencilere kazandırmaktan daha zordur ( Senemolu, 2002: 331). b) Taslak programa göre, örencilerin harfleri doru yönde bitiik eik formda yazmaları beklenmektedir. Örencilerin dik temel yazı formunda yazma deney,imleri edinmeleri, birinci sınıfta bitiik eik formda yazma alıkanlıı edinmelerini olumsuz etkileyebilir; ileriye ket vurabilir (Senemolu, 2002: 331). Öretmenler programda yer almayan özelliklerin programda yer almadıını yöneticilerden daha fazla bilmektedirler. Öretmenlerin yöneticilere göre programlarına daha fazla hakim olmaları öyle yorumlanabilir: (1)Yöneticiler öretmenlerden genellikle daha kıdemlidirler; bir baka deyile, ilgili okuldan öretmenlerden daha önce mezun olmulardır; programlarıyla ilgili bilgilerinde kayıp olumu olabilir. Bu durumda hizmet içi eitim ihtiyacından söz edilebilir. (2)Yöneticilerin, öretmenleri yönlendirme ve denetlemeden daha baka yükümlülükleri de bulunmaktadır. Dier yükümlülükleri yönlendirme ve denetleme yükümlülüüne younlamalarını olumsuz etkiliyor olabilir. Bu durumda yöneticilerin yükümlülüklerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç olduundan söz edilebilir. 91

13 5. SONUÇ *Yöneticiler programda yer almayan özelliklerin programda yer alıp almadıından genel olarak emin deildirler. Bu özelliklerin yerinde olup olmadıı konusunda da genel olarak kararsızdırlar. *Öretmenler, programda yer almayan özelliklerin programda yer almadıını genel olarak bilmektedirler. Bununla birlikte, 4. (Adlarını ve soyadlarını örnee bakarak yazmayı öretmemiz gerekmektedir.) özelliinin programda yer alıp almadıı konusunda kendilerinden emin deildirler. Bu özelliklerin yerinde olup olmadıı konusunda genel olarak kararsız olmakla birlikte; 4. (Adlarını ve soyadlarını örnee bakarak yazmayı öretmemiz gerekmektedir.) özelliinin yerinde olduunu düünmektedirler. *Öretmenler programda yer almayan özelliklerin programda yer almadıını yöneticilerden daha fazla bilmektedirler. Her iki grup da bu özelliklerin yerindelii konusunda aynı düzeyde kararsızdırlar. 6. ÖNERLER Okul öncesi eitim kurumlarının yönetici ve öretmen adayları hizmet öncesinde, görev alacakları öretim kurumlarıyla ilgili öretim programlarının içeriini tam ve doru olarak örenecek ekilde yetitirilmelidirler. Hizmetlerini sürdürmekte olan yöneticilerin ve öretmenlerin, gerek hizmet öncesindeki eksik ve yanlı örenmelerinden gerekse -dirik bir yapıya sahip oldukları için- öretim programlarındaki olası deiikliklerden kaynaklanan ihtiyaçları da, belirli dönemlerde saptanarak hizmet içi eitim yoluyla giderilmelidir Öretim Yılından itibaren izlenmesi planlanan lköretim Türkçe Dersi Öretim Programı ve Kılavuzunda önerilen yeni ilkokumayazma öretimi yöntemini ve yeni yazı formunu destekleyecek bilgilerin okul öncesi eitimi programına yansıtılması gerekmektedir. 92

14 Banu YANGIN KAYNAKÇA Anning, A. (2003) Pathways to the Graphicacy Club: the Crossroad of Home and Pre-School. Journal of Early Childhood Literacy. Vol. 3, No. 1, Balcı, A. (2001) Sosyal Bilimlerde Aratırma Yöntem, Teknik ve lkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık. Barr, R. and B. Johnson. (1997) Teaching Reading and Writing in Elementary Classrooms. Longman. Burns, P. C., B. Roe. and E. Ross. (1992) Teaching Reading. Houghton Mifflin Company. Büyüköztürk,. (2002) Sosyal Bilimler çin Veri Analizi Elkitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Birinci Baskı. Clay, M. M. (1991) Becoming Literate: The Construction of Inner Control. Auckland, NZ: Heinemann Education. Çelenk, S. (2003) lkokuma-yazma Programı ve Öretimi. Ankara: Artım Yayınları. Durkin, D. (1996) ChildrenWho Read Early. New York: Teachers College Pres. MEB. (2005) Karaba, C. (2001) lkokuma ve Yazma Öretimi. zmir: Kanyılmaz Matbaası. Kaderavek, J. N. And L. Justice. (2000) Children with LD as Emergent Readers. MEB. (1986) Türkçe Eitimi ve Öretimi Klavuzu. Ankara: Çıraklık ve Yaygın Eitim Genel Müdürlüü Mesleki ve Teknik Açıköretim Okuklu Matbaası. MEB. (2000) lköretim Okulu Birinci Sınıf Türkçe Programı. stanbul: Millî Eitim Basımevi. MEB. (2002) Okul Öncesi Eitim Programı. stanbul: YA-PA Yayıncılık. Ölçüm, Y. (1992) lkokuma ve Yazma Öretiminde Karılaılan Güçlükler konusunda Öretmenlerin Görüleri Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara. Senemolu, N. (2004) Geliim, Örenme ve Öretim. Ankara: Gazi Kitabevi. 93

15 Smith, B. (1994) Through Writing to Reading. London and New York: Routledge. Ünüvar, P. (2002) Burdur li lköretim Okullarında lkokuma ve Yazma Öretiminde Karılaılan Sorunlar Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Isparta. Weaver, C. (1994) Reading Process and Practice. Heinemann. 94

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING

LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING Yard. Doç. Dr. Süleyman ÇELENK Abant zzet Baysal Üniversitesi ÖZET lkokuma ve yazma öretiminde,

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 137-155 137 GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Davut AYDIN Ahi Evran

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ

ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 6, 2010, Sayfa 91-98 Hayati AKYOL*- Erol DURAN**

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

Erdoan KARTAL Hatice ÇALAR ÖZTEKE

Erdoan KARTAL Hatice ÇALAR ÖZTEKE lköretim Örencilerinin Okuduklarını Anlama ve Anlatma Düzeylerinin Belirlenmesi Determination of Primary School Students Reading Comprehension and Expression Levels Erdoan KARTAL Hatice ÇALAR ÖZTEKE Özet

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı