KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI"

Transkript

1 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ UNV ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I Dersin İçeriği: Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap tarihi dersini okumanın amaçları; Ġnkılap ve inkılapla ilgili bazı kurumların açıklanması. Osmanlı Devleti nin gerilemesi ve yıkılıģının sebepleri.xviii.ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti nde ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti nin son döneminde siyasi ve askeri olaylar, I. Dünya Harbi, Osmanlı Devleti nin Harbe giriģi; savaģtığı cepheler ve Mondros Mütarekesi, Türk Milleti nin tepkisi, milli cemiyetler, milli olmayan ve zararlı cemiyetler, Milli Mücadele nin baģlaması, hazırlık safhası ve dönemi, Mustafa Kemal PaĢa nın Anadolu ya geçiģi, Erzurum, Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve Mebusan Meclisi, TBMM nin açılıģı, çalıģmaları ve yapısı, Ġç Ġsyanlar ve Milli Cepheler, 1920 yılında Ġtilaf Devletlerinin Türkiye üzerindeki yeni projeleri, Sakarya SavaĢı na kadar 1921 yılı askeri ve siyasi olayları, Sakarya Meydan Muhaberesi ve sonuçları, Büyük Taarruz ve sonuçları, Lozan BarıĢ AntlaĢması ve önemi. UNV TÜRK DILI I Dersin İçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili nin geliģmesi ve tarihi devreleri, Türk Dili nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Ġmla kuralları ve uygulaması, Noktalama iģaretleri ve uygulaması, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düģünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları. UNV ĠNGĠLĠZCE I Dersin İçeriği: To be: am, is, are. Plurals, What is/are, To be: questionsandnegativespossessiveadj. Possessive s. Present Simple: Positive, questionsandnegatives. A/an, some, any, havegot. Verbs + ing.there is/are. Adverbs of frequencyprepositions of place. PresentContinuous Tense. Can forability. Questionswith How + Adjective. Expressions of quantity. Linkingwords: because, so, but, although. Revision. UNV TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI Dersin İçeriği: Bilgisayar ile ilgili temel bilgiler, Bilgisayarın temel bileģenleri, Bilgisayar donanımı, Donanım parçaları, Klavye ve fare kullanımı, Bilgisayar donanımı, ĠĢletim Sisteminde Temel Kavramlar, ĠĢletim Sistemi Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Ġnternet ve Ġnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Ġnternet ve Kariye, Kelime ĠĢlemci, Elektronik Tablolama, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunum hazırlama, KiĢisel Web Sitesi Hazırlama

2 IYP GENEL ĠġLETME Dersin İçeriği: ĠĢ fikri geliģtirme süreci, yatırım, yatırım kavramı ve yatırım türleri, sabit sermaye yatırımları, yeni yatırım, yenileme, geniģleme, modernizasyon, stok yatırımları, giriģimcinin bireysel özellikleri- yatırım iliģkileri, karar verme süreci, yapılabilirlik etütleri, iģletme çevre iliģkileri, talep tahminleme, iģletmenin kuruluģ yeri, hukuksal yapılara göre iģletmeler, kapasite, maliyet, gelir ve gider kavramı, iģ yeri düzeni ve üretim planlaması, iģletme kurulum iģlemleri, iģyeri açılıģı, Planlama: iģletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar, plan türleri, planlamanın önemi, planlama aģamaları, tahminleme teknikleri. örgütleme: temel kavramlar, örgüt ve görev, yetki ve yetki devri, güç ve sorumluluk. yöneltme/yürütme: talimat kavramı talimatın taģıması gereken özellikler, motivasyon, liderlik. koordinasyon (eģgüdümleme): örgüt içi birimler arası iliģkiler, süreç yönetimi, araç gereç kullanımı, zamanlama, iletiģim, uyumlulaģtırma. denetim: iģlem standartları, denetim standartları, denetim araçları, denetim türleri. iģ analizi: iģ analizi ile ilgili temel kavramlar, insan kaynakları planlaması. iģgören bulma: içerden ve dıģarıdan aday bulma yöntemleri, duyuru panosu, kitle iletiģim araçları, insan kaynakları yayınları. iģgören seçme, oryantasyon eğitimi, iģgören değerleme, eğitim yöntemleri. kariyer planlaması, iģ değerlemesi, ücretlendirme. üretim planlaması: satıģ tahminleme yöntemleri, üretim standartları, mamül hizmet kalitesi, üretim süreci, mal ve hizmet türleri. üretim örgütlemesi: üretim biriminin örgüt yapısı içindeki yeri ve önemi, üretim biriminin organizasyon yapısı, üretim maliyet hesaplamaları. hedef pazarı belirleme, fiyatlandırma. tutundurma politikaları. dağıtım politikaları, müģteri iliģkileri. BYA BÜRO YÖNETĠMĠ Dersin İçeriği: Genel olarak yönetim ve büro yönetimi, yönetim kavramı, kamu yönetimi ve özel yönetim, büro kavramı, büro yönetimi, klasik büro yönetimi, çağdaģ büro yönetimi, büroların örgütlenmesi, büroların fonksiyonları, büro türleri ve Ģekilleri, klasik büro türleri, çağdaģ büro türleri, büro çalıģanları kavramı, zaman yönetimi (önemi, tuzakları, yönetim teknikleri, örgütsel zaman yönetimi), zaman ve hareket etüdü, bürolarda ergonomik tasarım, bürolarda iģ yönetimi, iģ basitleģtirme teknikleri, kriz ve stresi yönetme, temel kavramlar, kriz sürecinin aģamaları, stresi yönetme MYO GENEL EKONOMI Dersin İçeriği: TEMEL KAVRAMLAR, Ġktisat, Gereksinme özellik ve çeģitleri, Mal ve hizmetler, Üretim faktörleri (emek, sermaye, doğal kaynaklar, giriģimcilik), Üretim, tüketim, fayda, değer, ĠĢbölümü ve uzmanlaģma, Verimlilik, Gelir dağılımı, FIRSAT MALĠYETLERĠ, Kıtlık kanunu, Fırsat maliyetleri, Tüketim kararlarında fırsat maliyeti, Devletin kararlarında fırsat maliyeti, Üretim kararlarında fırsat maliyeti, ANALĠZ YÖNTEMLERĠ, Ġktisat bilimindeki sınıflandırmalar, Mikro ve makro iktisat, Ġktisat teorisi ve politikası, Sözel ve matematiksel iktisat, Ġktisadi analiz yöntemleri, Statik analiz, dinamik analiz, KarĢılaĢtırmalı statik analiz, Ġktisadi faaliyetlerin akımı, DıĢa kapalı ekonomi ve sermaye birikimi, DıĢa açık ekonomi, EKONOMĠK HEDEFLER, Kaynakların tam kullanımı, Kaynakların etkin kullanımı (Hangi mal ve hizmetlerden ne kadar, nasıl, ne zaman ve kimler için üretilmeli?), Ekonomik kalkınma ve büyüme, Ekonomik sistemler ve ekonomik hedefler (Kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi ve hedefler), ARZ VE TALEP, Talep tanımı, Belirli bir fiyatta talep ve çizelge anlamında talep, Talep çizelgesi, Kalep kanunu, Bireysel ve piyasa talep eğrisi, Talep fonksiyonu, Talebi etkileyen fiyat dıģındaki faktörler (Ġkame

3 mallar, tamamlayıcı mallar, tükecinin geliri, zevk ve tercihlerde değiģme ve tüketicinin gelecek hakkındaki beklentisi, nüfus), Talep miktarında değiģme, Talepteki değiģme, Talebin fiyat esnekliği, Talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörler, Talebin fiyat esnekliğinin satıģ hasılatına etkisi, Arz, Arzın tanımı, Belirli bir fiyattan arz ve çizelge anlamında arz, Arz çizelgesi ve arz kanunu, Bir firmanın arz eğrisi, Endüstri (Piyasa) arz eğrisi, Arz fonksiyonu, Arzı etkileyen fiyat dıģındaki faktörler (Diğer mallar, üretim faktörlerinin fiyatları, Üretici veya satıcı sayısındaki değiģmeler, üretim teknolojisindeki değiģmeler, vergi oranlarındaki değiģme, devletin üreticilere sübvansiyon vermesi, gelecek hakkında beklentiler), Arz miktarındaki ve arzdaki değiģme, Arzın fiyat esnekliği, Arz esnekliğini etkileyen faktörler, PĠYASA, Piyasa tanımları, Piyasa türleri, Piyasa dengesi, Tüketici rantı, Üretici rantı, Piyasada fiyatın oluģamaması, Milli gelir, Milli gelirin tanımı, Milli gelirin tanımı, Ekonomik faaliyetlerin akımı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYĠH), Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH),Para, Paranın tanımı, Paranın fonksiyonları, Paranın türleri (mal para, kaydi para, para benzerleri, plastik paralar, konvertibl döviz), Para sistemleri (maden ve kağıt para sistemi, Para arzı tanımları, Para arzının geometrik gösterimi, Para arzının kontrolü, Para talebi, Para piyasası (denge oluģumu, para arz ve talebinde değiģme), Enflasyon ve etkileri, Ödemeler bilançosu, DıĢ ticaret, Döviz, Arz talep uygulamaları EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ UNV ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -II Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi Şapka İnkılabı Harf Dil Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması Tekke Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları, Eğitim İnkılabı Önemi, Şeyh Sait Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem Terakkiperver ve Serbest Fırka, Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Laiklik İnkılapçılık Devletçilik Halkçılık İlkeleri, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Hatay Sorunu, II.Dünya Savaşı UNV TÜRK DILI I Doğru Anlatımın Kişisel ve Toplumsal İletişimdeki Önemi, Yazılı Anlatım Türleri ve Örnekleri, Sözlü Anlatım Türleri ve Örnekleri, Yazım kuralları, Yazım kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım bozuklukları UNV ĠNGĠLĠZCE I Geçmiş Zaman(2), olumlu, olumsuz ve soru cümleleri, zaman ifadeleri, Sayılabilenler ve sayılamayanlar, Ne kadar? ve Kaç Tane?, Genel beğeniler ve tercihler, Sıfatlarda derecelendirme, sahip olmak, Yer belirtme edatları, şimdiki zaman, bir şey ve hiçbir şey, Planlanmış gelecek zaman, Present Perfect Tense ve Zaman Belirteçleri, Zamanların tekrarı

4 UNV TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ Dersin İçeriği: Msexcel genel tanıtım ve önemli kavramlar, temel araç çubuklarını ve önemli fonksiyonlarını tanıma (standart ve biçimlendirme) Excel: elektronik tablolama yazılımı; Basit aritmetik iģlemler, otomatik veri kopyalama/artırma, formül kullanımı, otomatik veri kopyalama/artırma, formül kullanımı, veri iģleme, grafik çizimi, msdos komut istemi, msdos genel tanıtımı, temel dos komutları, powerpoınt: sunum hazırlama yazılımı, mspowerpoint genel tanıtım ve önemli kavramlar, slayt düzenleme, anamenü nün önemli fonksiyonlarını tanıma. Sistem koruma: virüsler ve antivirüsler, antivirüsyazılımları, sistemedeklemesi ve sıkıģtırma BYA MESLEKĠ YAZIġMALAR Dersin İçeriği: YazıĢmaların niteliksel özellikleri, YazıĢmalarda dil bilgisi ve imla kuralları, Yazı yazma süreci, Yazı yazma süreci, Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri, Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri, Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri, Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri, Resmi Yazı Türleri, Resmi Yazı Türleri, Resmi Yazı Türleri, ĠĢ Yazılarının Bölümleri, ĠĢ Yazılarının 2.Derece Bölümleri, ĠĢ Yazısının Türleri, ĠĢ Yazısının Türleri, Özel yazı türleri, Özel yazı türleri, Gelen evrak iģlemleri, Gelen evrak iģlemleri. IKY ÖRGÜTSEL DAVRANIġ Dersin İçeriği: DavranıĢ Bilimleri kavramı, davranıģa iliģkin kavramlar: davranıģ düzlemi, statü ve rol, kiģilik kavramı, algılama ve öğrenme, örgütsel davranıģ kavramı, örgütsel davranıģın tarihsel geliģimi, motivasyon, tutumlar, iģ tutumları: iģe bağlılık, örgüte bağlılık, iģ doyumu, örgüt kültürü, örgüt iklimi, örgütlerde çatıģma ve çatıģmanın çözümlenmesi, örgütlerde psikolojik sorun ve Ģikayetler, örgütlerde stres ve yönetimi MAT TĠCARĠ MATEMATĠK Dersin İçeriği: Oran ve orantı, Oran ve orantı, Ortalama, Yüzde ve binde hesapları, Yüzde ve binde hesapları, Maliyet ve satıģ hesapları, Maliyet ve satıģ hesapları, KarıĢımı hesaplamak, Faiz hesapları, Faiz hesapları, Ġskonto, Ġskonto, Uygulamalar, Uygulamalar.

5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI III. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ BYA DOSYALAMA VE ARġĠVLEME Dersin İçeriği: Gelen belgeler, Giden belgeler, Dosyalama, Dosyalama sistemleri, Dosyalama sisteminin kurulması, Dosyalama süreci, Belge değiģim süreci, Elektronik belgelerle iģlem yapma, Elektronik belgeyi koruyucu önlemler, DijitalleĢtirme, Elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha, Sektör tanımları ve sınıflandırması, ArĢiv tanımı ve çeģitleri, Kayıt sistemi, ArĢivden belge yada dosyayı ödünç verme sistemleri. BYA YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI Dersin İçeriği: Dünyada ve Türkiye de sekreterlik mesleği, Sekreterlik ile ilgili kavramlar, Sekreterlik türleri, Sekreterin kiģilik özellikleri, Sekreterin kiģilik özellikleri, Sekreterin mesleki özellikleri, Sekreterin mesleki özellikleri, Sekreterin mesleki uygulamaları, Sekreterin mesleki uygulamaları, Yönetici asistanlığının tarihsel geliģimi, Yönetici asistanının yeri ve önemi, Yönetici asistanının yeri ve önemi, Yönetici asistanının özellikleri, Yönetici asistanının özellikleri, Yönetici asistanının diğer çalıģanlardan farkı, Yönetici asistanının diğer çalıģanlardan farkı, ĠletiĢimde yönetici asistanının farkı, ĠletiĢimde yönetici asistanının farkı, Yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda sorumluluğu, Yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda sorumluluğu, Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak, Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak. BYA KLAVYE TEKNĠKLERĠ Dersin İçeriği: Kelime iģlem programı iģlemleri, Kelime iģlemci belgede metni biçimlendirmek, Klavye tuģlarının fonksiyonları, OturuĢ ve duruģu ayarlama, Harf tuģlarını kullanma (Parmakları temel sıraya yerleģtirme, Temel sıra harfleri, Üst sıra harfleri, Alt sıra harfleri) Noktalama iģaretleri ve sayı tuģları MVP MUHASEBE VE UYGULAMALARI Dersin İçeriği: Genel bilgiler, Bilanço ve hesaplar, Muhasebe sistemi, Dönen varlıklar, Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Yabancı kaynak hesapları, Öz kaynak hesapları, Gelir tablosu hesapları, Ticari belgeler, SipariĢ-Ġrsaliye-Fatura, Kasa iģlemleri, Personele iliģkin muhasebe iģlemleri, Cari hesap, Banka iģlemleri, Çek senet iģlemleri, Proforma fatura, Finansal raporlar, Bütçeleme, Ġlave yatırımlar

6 MYO MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ Dersin İçeriği: MüĢteriler ile iletiģim, MüĢteriler ile iletiģim, MüĢterileri sınıflandırmak, Online tüketici davranıģları, Geleneksel tüketici davranıģları, Randevu ve ağırlama, Randevu ve ağırlama, Randevu ve ağırlama, MüĢteri değeri yaratmak, MüĢteri değeri yaratmak, MüĢteri memnuniyeti, MüĢteri memnuniyeti, MüĢteri Ģikayetleri, MüĢteri Ģikayetleri PZR TÜKETĠCĠ DAVRANIġLARI Dersin İçeriği: Tüketici kavramı, tüketici davranıģ modelleri, Tüketici satın alma karar süreci, satın alma davranıģı. MLP AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE TÜRKĠYE Dersin İçeriği: Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkilerinin Tarihsel GeliĢimi, Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkilerinin Kronolojisi, Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkilerinin Kurumsal Yapısı, Türkiye- Avrupa Birliği ĠliĢkilerinin Hukuki Altyapısı, Ortaklığın Temel Belgeleri Ankara AnlaĢması, Katma Protokol-Uyum AnlaĢmaları, Ortaklığın Dönemleri, Tam Üyelik BaĢvurusu, Gümrük Birliği AnlaĢması, Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci, Ulusal Program Çerçevesinde Yürütülen ÇalıĢmalar, Ulusal Programın Uygulanmasının Ġzlenmesi Çizelgeleri. MLP VERGĠ UYGULAMALARI Dersin İçeriği: Türk vergi sisteminin genel yapısı ve kaynakları. GVK ya göre gelir kavramı ve gelirin özellikleri Gelir vergisinde mükellef ve mükellefiyet Ģekilleri, Gelir unsurları: Ticari kazancın tanımı Ticari kazancın tespit Ģekilleri Ticari kazançlarda indirilecek ve indirilemeyecek giderler, Gelir unsurları: Zirai kazancın tanımı niteliği ve tespit Ģekilleri Serbest meslek kazancının niteliği ve kapsamı Serbest meslek kazancının tespit Ģekilleri, Gelir unsurları: Ücretin tanımı ve niteliği,ücretin tespit Ģekilleri, Gayrimenkul sermaye iradının niteliği ve tespit Ģekilleri,GMSĠ larında konut istisnası, Gelir unsurları: Menkul sermaye iradının tanımı ve niteliği Menkul sermaye iradının tespiti Diğer kazanç ve iratların niteliği Gelire giren diğer kazanç ve iratlar, Gelir vergisinde beyan esası ve beyanname çeģitleri Yıllık beyannamede matrahın belirlenmesi Verginin tarhı ve ödenmesi, Kurumlar vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay, Kurumlar vergisi mükellefleri ve mükellefiyet, Kurumlar vergisinde muafiyetler Kurumlar vergisinde istisnalar ve istisnaların incelenmesi, Kurum kazancının tespiti Kazancın tespitinde hasılat, Kazancın tespitinde giderler Kanunen kabul edilmeyen indirimler, Kurumlar vergisinde kurum kazancının beyanı Kurumlar vergisinin tarhı ve ödenmesi. Kurumlar vergisinde beyan esası ve beyanname çeģitleri, Katma Değer Vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,vergiye tabi iģlemler Teslim ve teslim sayılan haller, Verginin mükellefi ve vergi sorumlusu, Katma Değer Vergisinde muafiyet ve istisnalar Katma Değer Vergisinde vergilendirme usulleri Katma Değer Vergisinin beyanı, tarhı, tahakkuku ve ödenmesi, Özel Tüketim Vergisi nin konusu ve mükellefi. ÖTV nin tarh, tebliği ve ödenmesi. BSMV, ÖĠV, ġov, Damga vergisi ve Gümrük vergisi hakkında genel bilgiler, Motorlu taģıtlar vergisi, Emlak vergisi ve Veraset ve intikal vergisinin niteliği hakkında genel bilgiler Vergilerin tespit Ģekilleri, tarh, tebliği ve ödenmesi

7 UNV GĠRĠġĠMCĠLĠK Dersin İçeriği: GiriĢ ve Temel Kavramlar, GiriĢimci Özellikleri, GiriĢimcilik Kültürü, GiriĢimcilik Türleri, GiriĢimcilikte Cinsiyet Faktörü, GiriĢimcilik Ahlakı, Türkiye de GiriĢimciliğin Özendirilmesi, GiriĢimcilik ve Liderlik, BaĢarılı GiriĢimcilik Öyküleri, Ġmtiyaz Hakkı (Franchising), Yerel GiriĢimcilik, Herkes GiriĢimci Olabilir mi? UNV MESLEK ETĠĞĠ Dersin İçeriği: Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluģumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Ahlakın oluģumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Meslek etiğini incelemek, Meslek etiğini incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaģma ve meslek hayatında etik dıģı davranıģların sonuçlarını incelemek, Mesleki yozlaģma ve meslek hayatında etik dıģı davranıģların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek UNV ĠLETĠġĠM Dersin İçeriği: ĠletiĢim kavramı, sözlü iletiģim, yazılı iletiģim, sözsüz iletiģim, beden dili ve etkileri, biçimsel iletiģim, biçimsel iletiģim türleri ve araçları (dikey, yatay, çapraz), örgüt içi iletiģim, biçimsel olmayan iletiģim, örgüt dıģı iletiģim, örgüt dıģı hedef kitle, örgüt dıģı hedef kitle ile iletiģimi etkileyen faktörler, etkili konuģma, iletiģim konusuna odaklanmak, iletiģimde kullanılan araç gereç ve kelimeleri dikkatle seçmek, etkili ve düzgün konuģmak, etkin dinlemek, iletiģim araçlarını kullanmak DTP ELEKTRONĠK TĠCARET Dersin İçeriği: Elektronik Ticaret, Elektronik Ticarette Veri Tabanları, E-ticarette Pazarlama stratejileri, E-SatıĢ

8 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI IV. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ BYA TEMEL HUKUK VE Ġġ HUKUKU Dersin İçeriği: Hukukun temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, KiĢilik kavramı, Tüzel kiģilik, Aile hukuku, EĢya hukuku, Borçlar hukuku, SözleĢmeler, ÇeĢitli hükümler, ÇeĢitli hükümler, Hak arama süreci, Hak arama süreci. ĠĢ sözleģmesi düzenlemek, ĠĢ sözleģmesi düzenlemek, ĠĢ sözleģmesinden doğan borçları yerine getirmek, ĠĢ sözleģmesinden doğan borçları yerine getirmek, ĠĢ iliģkisini sonlandırmak, ĠĢ iliģkisini sonlandırmak, Sendikayla ilgili iģlemleri yürütmek, Sendikayla ilgili iģlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-b belgeleri düzenlemek, 4/1-b belgeleri düzenlemek, 4/1-b belgeleri düzenlemek, 4/1-c belgeleri düzenlemek, 4/1-c belgeleri düzenlemek. BYA KAMU ÖZEL KESĠM YAPISI VE ĠLĠġKĠLERĠ Dersin İçeriği: Yasama, yürütme, yargı, yönetim yapısı ve iliģkiler, insan kaynakları ve bürokrasi, kamu iktisadi teģebbüsleri, taģra ve yerel yönetimler, etkin yönetim, özerk tarafsız kurumlar, bağımsız düzenleyici üst kuruluģlar, birlikte yönetilen kurumlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, siyasi partiler, sendika ve konfederasyonlar, temsilcilikler, vakıf, dernek, ekonomi, sanayi ve ticari kurumlar, hizmet birimleri PZR HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAM Dersin İçeriği: Halkla iliģkilerin tanımı, iģlevi ve amacı, tarihi geliģimi, Halkla iliģkilerde temel ilkeler, Halkla iliģkilerde kullanılan araçlar, Kurumsal tanıtım ve reklam, sergi, fuar, festival, Ģenlik ve halkla iliģkiler, Kurumsal imaj, kurum kimliği ve halkla iliģkiler, Halkla iliģkilerde görev tanımları, Sorumluların belirlenmesi, Görevlilerin halkla iliģkiler konusunda eğitilmesi, Halkla iliģkilerin organizasyonlardaki yeri ve Halkla iliģkiler sorumlusunun görevleri, Halkla iliģkilerde kamuoyu ve hedef kitle, Halkla iliģkilerde kullanılan metodlar (kiģisel baģvuru, kamuoyu araģtırması, temsilci kiģi ve kurumlarla iliģkiler), Sponsorluk faaliyetleri, Halkla ĠliĢkilerde Mesaj: Planlama, yazma, değerlendirme, Halkla iliģkiler örnek olay incelemeleri. BYA ĠLERĠ KLAVYE TEKNĠKLERĠ Dersin İçeriği: Klavye üzerinde yineleme çalıģmaları, dilekçe örnekleri (standart), sürat ve doğruluk çalıģmaları, karıģık mektup örnekleri, düzeltme iģaretleri, basit çizelgeler (yatay ve dikey), kamusal yazılar ve dilekçeler, sürat ve doğruluk çalıģmaları, maniskiriler (bağsız, yandan, üsten bağlı), dip notlar ve bibliyograflar, standart blok ve ortalama mektuplar, öğretim marjları ve konuları geniģletme.

9 BYA BĠLGĠ YÖNETĠMĠ Dersin İçeriği: Yayın belirleme, Yayınları izleme, Yayınları izleme, Karar alma, Karar alma, Karar alma, Yazılı ve yazılı olmayan kurallar, Memorandum (Bildirge), Bilgi verme, Bilgi verme, Çevresel analiz, Çevresel analiz teknikleri, Çevresel değiģkenleri sınıflama, Vizyon ve misyon. BYA PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIġ KURALLARI Dersin İçeriği: Protokolün tanımı ve tarihsel geliģimini incelemek, Sosyal davranıģ protokolünü uygulamak, Sosyal davranıģ protokolünü uygulamak, Sosyal davranıģ protokolünü uygulamak, Kurum ve kuruluģlarda protokolü uygulamak, Kurum ve kuruluģlarda protokolü uygulamak, Kurum ve kuruluģlarda protokolü uygulamak, Kurum ve kuruluģlarda protokolü uygulamak, Kurum ve kuruluģlarda protokolü uygulamak, Kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak, Kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak, Kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak, KiĢisel bakımını yapmak, KiĢisel bakımını yapmak, Kıyafet ve aksesuar seçmek, Kıyafet ve aksesuar seçmek. MVP BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI Dersin İçeriği: Stok, Stok programları, Stok programları, Cari hesap kartları, Cari hesap programı, Çek ve senetler, Çek ve senetler, Çek senet programı, Çek senet programı, Banka, Banka iģlemleri, Kasa iģlemleri, Kasa iģlemleri, Kasada banka ve cari, Kasada banka ve cari, Kasada fatura. IKY ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ Dersin İçeriği: Personel Yönetiminde Ġnsan Kaynakları Yönetimine, Ġnsan Kaynakları Planlaması, ĠĢ analizi, ĠĢe alma süreci, Oryantasyon, ĠĢe yerleģtirme, Eğitim, Performans değerlendirme, Ücretlendirme, Kariyer geliģtirme IKY KARĠYER YÖNETĠMĠ Dersin İçeriği: ÇalıĢma hayatında birey, kariyere iliģkin temel kavramlar, YaĢam evreleri ve kariyer, meslek ve kariyer seçimi, Kariyer yönetimi, Örgütsel kariyer geliģtirme sistemi, Kariyerin değiģen doğası, yeni kariyer yaklaģımları, Kariyer sorunları, cinsiyet ve kariyer, Bireysel kariyer planlama ve geliģtirme uygulamaları, kariyer ve performans yönetimi arasındaki iliģkinin ortaya çıkartılması ve iliģkisel yararlanım, Kariyer geliģtirme bağlamında cinsiyetin rolü, Performans değerleme için amaçların belirlenmesi, Değerleme yöneteminin tespit edilmesi, Performans değerleme sisteminin kurulması ve geliģtirilmesi, Değerleme yöneteminin tespit edilmesi, Performans değerleme sisteminin uygulanması, Uygulama sonuçları analizi, sistem revizyonu, yeni trendler

10 MYO ERGONOMĠ Dersin İçeriği: Ergonomi terimi ve kavramı, ergonominin kısa tarihçesi, ergonominin sosyal ve ekonomik değeri, ergonomi ile ilgili bilim dalları, ergonominin türleri, antropometri ve ergonomi, antropometrik verilerle tasarım, iģ ortamını etkileyen çevre faktörleri: gürültü, aydınlatma, iklim özellikleri, bilgisayarlı çalıģma ortamında ergonomi UNV ETKĠLĠ VE GÜZEL KONUġMA Dersin İçeriği: Nefes, Ses organları, Vurgu, Ulama, Tonlama, Vurgu, Ulama, Tonlama, Protokol konuģması, konuģması, Bilgilendirme konuģması, Hazırlıksız konuģmak

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLĠK PROGRAMI ÖNLĠSANS EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMI ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLĠK PROGRAMI ÖNLĠSANS EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMI ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLĠK PROGRAMI ÖNLĠSANS EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PROGRAMI I.SINIF I. DÖNEM UNV 13103 ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I 2 0 2 2 Dersin İçeriği:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0= 3 / AKTS= 4 Mikroekonomik

Detaylı

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL KOD DERS ADI T P D.S. KR. D.T. AKTS 4809001012011 ATATÜRK İLKELERİ

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II.

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II. DERS Genel Muhasebe İşletme I Mikro İktisat Örgütsel Davranış Büro Yönetimi Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri İşletme II Makro İktisat DERS İÇERİĞİ Muhasebe tanım ve amaçları, Muhasebenin bölümleri, Muhasebenin

Detaylı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BYA101 Ekonomi I Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, fırsat maliyetleri, analiz yöntemleri,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MVU 101 Mesleki Matematik Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar,

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Ders İçerikleri I. YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI ISL-101

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı