Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama. Standarda Referans. Sunum / Açıklama Gereklilikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama. Standarda Referans. Sunum / Açıklama Gereklilikleri"

Transkript

1 UFRS 7 Standarda ( standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir ) UFRS 7.6 UFRS 7.6 UFRS 7. B1-B3 Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama UFRS lere ilişkin kontrol listesinin bu kısmı, kayda alınan ve kayda alınmayan tüm finansal araçlara ilişkin açıklama gerekliliklerini belirleyen UFRS 7 ye yöneliktir. Bu standart 1 Ocak 2007 veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 7 nin tamamlayıcı bir parçası olarak yayımlanan uygulama rehberi bu standarda yönelik Ek B nin içinde yer almaktadır. Ek B nin ilgili paragraflarına referanslar aşağıda belirtilmiştir. Finansal araç sınıfları ve açıklanacak bilgilerin düzeyi UFRS 7 nin finansal araç sınıfları şeklinde açıklama yapılmasını gerektiği durumlarda, işletme, açıklanan bilginin niteliği ve finansal araçların özelliklerini dikkate almak suretiyle, finansal araçları sınıflarına göre gruplamalıdır. UFRS 7 nin finansal araç sınıfları itibariyle kamuoyuna açıklama yapılmasını gerektirdiği durumlarda, işletme, finansal araçla bilançoda sunulan kalemlerin mutabakatının yapılmasına yönelik yeterli düzeyde bilgi sunmalıdır. Açıklamalar: 1) UFRS 7 nin 6. paragrafında yer verilen sınıflar işletme tarafından belirlenmeleri nedeniyle UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardında yer alan finansal araç sınıflarından farklıdır. 2) Finansal araç sınıflarının belirlenmesi sırasında,işletme, en azından, itfa edilmiş maliyetinden ölçülen araçları gerçeğe uygun değerinden ölçülenlerden ayırmalı ve UFRS 7 nin kapsamı dışında bulunan finansal araçları ayrı bir sınıf ya da ayrı sınıflar olarak almalıdır. UFRS 7.7 3) Çok fazla detay içerdiklerinden kullanıcılarına hiçbir fayda sağlamayan finansal tablolarla, çok fazla bilginin birleştirilmiş olmasından ötürü önemli bilgilerin arada kaybolduğu finansal tablolar arasında bir denge kurulması gerekir. Finansal araçların finansal durum ve performans açısından önemi Finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal durum ve performansı açısından finansal araçların önemini değerlendirmelerine imkan veren bilgiler kamuoyuna açıklanmalıdır. Bilanço Finansal varlık ve finansal borç sınıfları UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında tanımlanan aşağıdaki sınıflardan herbirine ilişkin defter değeri, bilanço veya dipnotlarda kamuoyuna açıklanmalıdır.

2 referans UFRS 7.8(a) a) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar: i) ilk muhasebeleştirmede bu şekilde sınıflananlar ile; ii) UMS 39 a göre alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflananlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle; UFRS 7.8(b) b) vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; UFRS 7.8(c) c) krediler ve alacaklar; UFRS 7.8(d) d) satılmaya hazır finansal varlıklar; UFRS 7.8(e) e) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal borçlar: i) ilk muhasebeleştirmede bu şekilde sınıflananlar ile; ii) UMS 39 a göre alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflananlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle; ve UFRS 7.8(f) f) itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal borçlar. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ya da finansal borçlar Bir şirketin, kredi veya alacağını (veya krediler veya alacaklar grubunu) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflanması durumunda aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapması gerekmektedir: UFRS 7.9(a) a) verilen kredi veya alacağa (kredi veya alacak grubuna) ilişkin raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski tutarı ( aşağıdaki 1. açıklamaya bakınız); UFRS 7.9(b) b) sözü edilen azami kredi riski tutarının herhangi bir kredi türevi veya benzeri bir araçla azaltılan kısmı; UFRS 7.9(c) c) finansal varlığın kredi risklerindeki değişiklikle ilişkilendirilebilen kredi veya alacağın (kredi veya alacak grubunun) gerçeğe uygun değerinde cari dönemde veya kümülatif olarak meydana gelen değişiklik tutarı aşağıdakilerden birine göre tespit edilir: i) gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler ile ilişkilendirilemeyen değişiklik tutarı olarak (aşağıdaki 2. açıklamaya bakınız); veya ii) Bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişikliğin ilgili varlığın kredi riskindeki değişmelerden kaynaklanan kısmını daha doğru bir şekilde yansıttığı düşünülen alternatif bir yöntem aracılığıyla;ve

3 UFRS 7.9(d) UFRS 7.B9 ve 7.9 UFRS 7.10(a) d) kredi veya alacağın gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandığı tarihten bu yana ilgili herhangi bir kredi türevi veya benzeri bir aracın gerçeğe uygun değerinde dönem içerisinde veya kümülatif olarak meydana gelen değişim tutarı. Açıklamalar: 1) Finansal varlıklara ilişkin olarak raporlanan azami kredi riski tutarı; UMS 32 ye göre mahsup edilen herhangi bir tutarın veya UMS 39 kapsamındaki değer düşüklüğü zararlarının düşülmesinden sonra kalan brüt tutardır, elde tutulan maddi teminat veya diğer kredi artırımları dikkate alınmaz (örneğin; UMS 32 kapsamında mahsup edilmesine izin verilmeyen netleştirilme anlaşmaları gibi). 2) Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler; gösterge faiz oranı, ticari mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat endekslerini içerir. Bir finansal borcun, UMS 39 un 9 uncu paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflanmış olması durumunda aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapılmalıdır: a) Cari dönemde veya kümülatif olarak bir finansal borcun kredi riskindeki değişmelerden kaynaklanan gerçeğe uygun değer değişikliği aşağıda belirtilen iki yöntemden biri kullanılmak suretiyle tespit edilir: i) Gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler ile ilişkilendirilemeyen değişiklik tutarı olarak (UFRS 7 nin B4 paragrafına bakınız); veya ii) Bir borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişikliğin ilgili borcun kredi riskindeki değişmelerden kaynaklanan kısmını daha doğru bir şekilde yansıttığı düşünülen alternatif bir yöntem aracılığıyla; ve UFRS 7.10(b) b) Finansal borcun defter değeri ile işletmenin sözleşme hükümlerine göre vade tarihinde hak sahibine ödemek zorunda olduğu tutar arasındaki fark. Açıklamalar: UFRS ) Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler; gösterge faiz oranı, diğer bir işletmenin finansal aracının fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat ya da oran endeksindeki değişiklikleri içerir. Birim birleştirici özelliği bulunan sözleşmeler açısından, piyasa koşullarındaki değişiklikler, ilgili dahili veya harici yatırım fonunun performansındaki değişiklikleri içerir

4 UFRS 7.B4 2) Borç ile ilgili olarak piyasa koşullarında meydana gelmiş olan tek değişikliğin gösterge faiz oranına ilişkin olması durumunda, gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve piyasa koşullarındaki değişiklikler ile ilişkilendirilmeye değişiklik tutarı aşağıdaki şekilde tahmin edilebilir: borcun dönem başındaki gözlemlenen piyasa fiyatını ve sözleşmeye dayalı nakit akışlarını beraber kullanmak suretiyle ilgili borcun dönem başındaki içsel getiri oranını (internal rate of return) hesapla. Anılan getiri oranından dönem başındaki gösterge faiz oranını çıkarmak suretiyle içsel getiri oranının araca özgü bileşenine ulaş; borcun dönem sonundaki sözleşmeye dayalı nakit akışlarını ve (i) dönem sonundaki gösterge faiz oranı ile (ii) içsel getiri oranının araca özgü bileşeninin toplamına eşdeğer bir iskonto oranını kullanarak borç ile ilişkili nakit akışlarının bugünkü değerini hesapla (yukarıda hesaplandığı gibi); ve borcun dönem sonundaki gözlemlenen piyasa fiyatı ile dönem sonundaki sözleşmeye dayalı nakit akışları arasındaki fark, gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve gösterge faiz oranlarındaki değişikliklerle ilişkilendirilemeyen değişiklik tutarıdır ve bu tutar açıklanmalıdır; Borcun saklı türev ürün içermesi durumunda, ilgili saklı türev ürünün gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler, UFRS 7 nin 10(a) paragrafı uyarınca açıklanacak tutarın belirlenmesinde dikkate alınmazlar (yukarıya bakınız). UFRS 7.11(a) UFRS 7.11(b) UFRS 7.12(a) İşletme aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak kamuoyuna açıklamada bulunur: a) kredi riski ile ilişkilendirilebilen tutarının belirlenmesi için UFRS 7 nin 9(c) ve 10(a) paragrafları (yukarıya bakınız) uyarınca kullanılan yöntemleri; ve b) İşletmenin, UFRS 7 nin 9 (c) ve 10 (a) paragraflarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla yaptığı açıklamanın ilgili finansal varlık veya finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve anılan kalemlerin kredi riskindeki değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişimi doğru olarak göstermediğine inanması durumunda, bu sonuca ulaşılmasındaki sebepler ve ilgili olduğu düşünülen etkenler. Yeniden Sınıflandırma İşletmenin bir finansal varlığı: a) gerçeğe uygun değer yerine maliyetinden veya itfa edilmiş maliyetinden; ya da

5 UFRS 7.12(b) b) maliyet veya itfa edilmiş maliyeti yerine gerçeğe uygun değerinden ölçmek suretiyle yeniden sınıflandırması durumunda, ilgili sınıflara eklenmek ve çıkarılmak suretiyle her bir sınıf itibariyle yeniden sınıflanan tutar ve söz konusu yeniden sınıflandırmanın nedeni hakkında kamuoyuna açıklamada bulunulur (bakınız: UMS 39 paragraf 51 54). Bilanço dışı bırakma Bir işletme, finansal varlıklarını, devredilen finansal varlıkların bir kısmı veya tamamının bilanço dışı bırakılma hükümlerini (bakınız: UMS 39 paragraf 15-37) karşılamadığı bir biçimde devretmiş olabilir. İşletme, bu türden her bir finansal varlık sınıfı için aşağıdakiler hakkında kamuoyuna açıklamada bulunur: a) kayıtlarda gösterilen varlıkların niteliği; UFRS 7.13(a) UFRS 7.13(b) b) Mülkiyetten kaynaklanan risk ve yararlardan işletmenin elinde bulundurmaya devam ettiği kısmın niteliği; UFRS 7.13(c) c) İşletmenin anılan varlıkların tamamını finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesi halinde, sözü edilen varlıkların ve bunlardan kaynaklanan borçların defter değeri; ve UFRS 7.13(d) d) İşletmenin anılan varlıkları devam eden ilgisi oranında finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesi halinde, başlangıçtaki varlıkların toplam defter değeri,finansal tablolara yansıtılmaya devam edilen varlıkların tutarı ve bunlardan kaynaklanan borçların defter değeri. Maddi teminat UFRS 7.14(a) UFRS 7.14(b) UFRS 7.15(a) UFRS 7.15(b) UFRS 7.15(c) UFRS 7.16 İşletme aşağıda belirtilen hususlarda kamuoyuna açıklamada bulunur: a) UMS 39 un 37(a) paragrafı uyarınca devreden tarafın ilgili teminatı satma veya yeniden teminat gösterme imkanına sahip olması nedeniyle, sözkonusu varlığı bilançosunda diğer varlıklardan ayrı olarak yeniden sınıflandırdığı tutarlar da dahil olmak üzere, işletmenin borçları veya koşullu borçları için teminat olarak verdiği finansal varlıkların defter değeri; ve b) verilen teminata ilişkin kayıt/ kural ve koşullar. İşletme, elinde teminat bulundurması (finansal veya finansal olmayan) ve teminat sahibi temerrüde düşmeksizin anılan teminatı satma veya yeniden teminat/rehin olarak verme hakkına sahip olması durumunda, aşağıdakilere ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunur: a) Sahip olunan teminatın gerçeğe uygun değeri; b) Satılan veya yeniden rehin verilen söz konusu teminatın gerçeğe uygun değeri ve işletmenin ilgili teminatı geri verme konusunda herhangi bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı; ve c) İşletmenin sözü edilen teminatı kullanma kayıt/kural ve koşulları. Kredi zararlarına ilişkin karşılık hesabı Finansal varlıkların kredi zararları neticesinde değer düşüklüğüne uğraması ve işletmenin ilgili varlığın defter değerini doğrudan düşürmek yerine oluşan değer düşüklüğünü ayrı bir hesaba kaydetmesi durumunda (bireysel değer düşüklüklerini kaydetmek için kullanılan bir karşılık hesabı veya varlıklarda topluca meydana gelen değer düşüklüğünü kaydetmekte kullanılan benzer bir hesap gibi), sözü edilen hesapta dönem içerisinde her bir finansal varlık sınıfına ilişkin olarak meydana gelen değişimlerin mutabakatı hakkında kamuoyuna açıklamada bulunulur.

6 UFRS 7.17 UFRS 7.18(a) UFRS 7.18(b) UFRS 7.18(c) UFRS 7.19 Çoklu saklı türev ürün içeren bileşik finansal araçlar İşletmenin, hem bir borç hem de bir özkaynak bileşeni içeren bir araç ihraç etmesi ve sözü edilen aracın, değerleri birbirine bağlı olan çoklu saklı türev ürünler içermesi durumunda (alım opsiyonlu dönüştürülebilir borçlanma aracı gibi), anılan özelliklerin varlığına ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunulur. Temerrüt ve ihlaller İşletme, raporlama tarihi itibariyle finansal tablolarında yer almakta olan kredi borçları için aşağıdaki açıklamalarda bulunur: a) Anapara, faiz ve borç itfa fonu ödemelerinde dönem içerisinde meydana gelen temerrütlere ilişkin detaylı bilgiler veya sözü edilen borçların itfa koşulları; b) Raporlama tarihi itibariyle temerrüde düşülmüş bulunan kredi borçlarının defter değeri; ve c) Finansal tabloların yayınlanmak üzere onaylanmasından önce söz konusu temerrüdün giderilip giderilmediği veya anılan kredi borçlarına ilişkin şartların yeniden görüşülüp görüşülmediği. Dönem içerisinde ilgili kredi anlaşmasının koşullarında UFRS 7 nin 18 inci paragrafında açıklananlar dışında bir ihlalin meydana gelmesi ve anılan ihlallerin borç verenin hızlandırılmış geri ödeme talep etmesine imkan vermesi durumunda (bu ihlaller giderilmediği veya ilgili kredi anlaşmasının koşulları yeniden görüşülmediği taktirde), işletme 18 inci paragrafta açıklanması istenen bilgilerin aynıları hakkında kamuoyuna açıklamada bulunur. Gelir tablosu ve özkaynak Gelir, gider, kazanç ve kayıp kalemleri UFRS 7.20(a) Bir işletme aşağıda yer alan gelir, gider, kazanç ve kayıp kalemleri hakkında finansal tablolarında veya dipnotlarında kamuoyuna açıklamada bulunur: a) Aşağıdakilerden elde edilen net kazanç veya kayıplar: i) İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılmış finansal varlıklar veya finansal borçlar ile UMS 39 uyarınca alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan finansal varlık veya finansal borçlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal borçlar; ii) Dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş kazanç veya kayıplar ile özkaynaklardan çıkarılıp döneme ilişkin kar veya zararda muhasebeleştirilen tutarlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, satılmaya hazır finansal varlıklar; iii) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; iv) Kredi ve alacaklar; ve v) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar;

7 UFRS 7.20(b) UFRS 7.20(c) b) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal varlıklar veya finansal borçlara ilişkin toplam faiz geliri ve toplam faiz gideri (etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan); c) Aşağıdakilerden kaynaklanan ücret gelir ve gideri (etkin faiz oranının belirlenmesinde kullanılan tutarların dışında kalan): i) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal varlıklar veya finansal borçlar; ve ii) Varlıkların bireyler, vakıflar, emeklilik fayda planları ve kurumlar adına saklanması veya yatırım olarak değerlendirilmesi sonucunu doğuran emanet ve diğer saklama faaliyetleri; UFRS 7.20(d) UFRS 7.20(e) d) Değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin olarak UMS 39 un UR 93 paragrafı uyarınca tahakkuk ettirilen faiz geliri; ve e) Her bir finansal varlık sınıfına ilişkin değer düşüklüğü zararı tutarı. Diğer açıklamalar Muhasebe politikaları UFRS 7.21 İşletme, önemli muhasebe politikalarının özetinde, finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ölçüm esası (veya esasları) ile finansal tabloların anlaşılması için gerekli diğer muhasebe politikalarını "UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu" Standardının 108 inci paragrafı uyarınca kamuoyuna açıklar. Diğer açıklamalar: UFRS 7.B5 Finansal tabloların anlaşılması için gerekli muhasebe politikaları aşağıdakileri içerir : a) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar veya finansal borçlar açısından; i) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar veya finansal borçların nitelikleri; ii) Sözü edilen finansal varlıkların ve finansal borçların ilk muhasebeleştirme sırasında bu şekilde sınıflanmalarında göz önüne alınan kriterler; ve UFRS 7.B5 iii) İşletmenin bu tür bir sınıflamanın yapılmasına ilişkin olarak UMS 39 un, 9, 11A veya 12 nci paragraflarında yer alan koşulları nasıl karşıladığı, uygun olduğu yerlerde, sınıflanan araçlar açısından yapılacak olan açıklamada aksi halde ortaya çıkacak ölçüm ve muhasebeleştirme tutarsızlığının ardındaki nedenleri veya gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak yapılan sınıflamanın işletmenin belgelendirilmiş risk yönetimi ve yatırım stratejisiyle tutarlılığına ilişkin açıklamalara da yer verilir; b) Finansal varlıkların satılmaya hazır varlık olarak sınıflanmalarında göz önünde bulundurulan kriterler;

8 c) Finansal varlıkların normal yoldan alımı veya satımı işlemlerinin ticari işlem tarihinde mi yoksa teslim tarihinde mi muhasebeleştirildiği ; d) Kredi zararları nedeniyle değer düşüklüğüne uğramış bulunan finansal varlıkların defter değerlerinin azaltılmasında bir karşılık hesabının kullanılmış olması durumunda ; i) Değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıkların defter değerlerinin ne zaman doğrudan azaltıldığı (veya azaltma işleminin tersine çevrildiği durumlarda, doğrudan yükseltileceği) ve ne zaman buna yönelik bir karşılık hesabı kullanıldığına ilişkin kriterler; ve ii) Karşılık hesabına kaydedilen tutarların değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıkların defter değerlerinden düşülmesinde kullanılan kriterler; e) Her bir finansal araç sınıfı itibariyle net kazanç veya net kayıpların nasıl belirlendiği, örneğin, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar yansıtılan olarak sınıflanan kalemlere ilişkin net kazanç veya net kayıpların faiz ya da temettü geliri içerip içermediği; UFRS 7.B5 f) İşletmenin değer düşüklüğü zararının meydana geldiğine yönelik tarafsız delil bulunduğunun belirlenmesinde kullandığı kriterler; ve g) Aksi halde vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramış olacak finansal varlıklara ilişkin koşulların yeniden görüşüldüğü durumlarda, koşulları yeniden görüşülen söz konusu finansal varlıklara ilişkin muhasebe politikası. UMS 1 in 113. paragrafı, muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetimin yaptığı değerlendirmelerden tahmin içermeyen ve finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde en önemli etkiye sahip olanların, önemli muhasebe politikalarının özetinde veya diğer türden dipnotlarda kamuoyuna açıklanmalarını gerektirir. Yönetimin finansal varlıkların vadeye kadar elde tutulan yatırımlar olup, olmadığını nasıl belirlediği ve finansal varlıkların mülkiyetiyle ilgili bütün önemli risk ve yararların başka işletmelere ne zaman devredileceği ile ilgili konular bu tür değerlendirmelere örnek olarak verilebilir. Finansal riskten korunma muhasebesi UFRS 7.22(a) UFRS 7.22(b) UFRS 7.22(c) UFRS 7.23(a) Bir işletme her bir finansal riskten korunma işlemi itibariyle (diğer bir ifadeyle, gerçeğe uygun değer riskinden, nakit akış riskinden ve yurtdışındaki iştirakinde bulunan net yatırım riskinden korunma işlemleri itibariyle) aşağıdakileri ayrı ayrı kamuoyuna açıklar: a) Her bir finansal riskten korunma işleminin niteliği; b) Finansal riskten korunma aracı olarak belirlenmiş olan finansal araçların niteliği ve raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değerleri; ve c) Korunulan riskler. İşletme nakit akış risklerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalarda bulunur: a) Nakit akışlarının meydana gelmesi beklendiği dönemler ile kar veya zararı etkilemelerinin beklendiği zaman;

9 UFRS 7.23(b) UFRS 7.23(c) UFRS 7.23(d) UFRS 7.23(e) UFRS 7.24(a) b) Daha önce finansal riskten korunma muhasebesi uygulanmış ancak meydana gelmesi artık beklenmeyen tahmin işlemlerin niteliği; c) Dönem içerisinde özkaynaklarda muhasebeleştirilen tutar; d) Gelir tablosunda ilgili her bir kaleme dahil edilen tutar ayrıca gösterilmek suretiyle, özkaynaklardan çıkarılan ve dönem kar veya zararına dahil edilen tutar; ve e) Dönem içerisinde özkaynaklardan çıkarılan ve edinimi veya yüklenimi finansal riskten korunan, gerçekleşme olasılığı yüksek, tahmini işlemin konusunu oluşturan finansal olmayan varlık veya borcun başlangıç maliyetine veya diğer bir defter değerine eklenen tutar. İşletme aşağıdakiler hakkında ayrı ayrı açıklamada bulunur: a) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemleri açısından aşağıda yer alanlardan kaynaklanan kazanç veya kayıplar: i) Finansal riskten korunma aracına ilişkin kazanç veya kayıplar; ve ii) Finansal riskten korunma konusu kalemde meydana gelen ve korunan riskle ilişkilendirilebilen kazanç veya kayıplar; UFRS 7.24(b) UFRS 7.24(c) UFRS 7.25 UFRS 7.26 UFRS 7.27(a) UFRS 7.27(b) b) Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemlerden kaynaklanan ve kar veya zararda muhasebeleştirilen etkin olmama durumu/etkinsizlik; ve c) Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemlerden kaynaklanan ve kar veya zararda muhasebeleştirilen etkin olmama durumu/etkinsizlik. Gerçeğe uygun değer UFRS 7 nin 29. paragrafında (aşağıya bakınız) belirtilenler haricinde, her bir finansal varlık ve finansal borç sınıfının gerçeğe uygun değeri, anılan değerin bunlara ilişkin defter değeriyle karşılaştırılmasını sağlayacak şekilde kamuoyuna açıklanır. Not: Gerçeğe uygun değerlerin kamuoyuna açıklanması sırasında, işletme, ilgili finansal varlık ve borçları sınıflarına göre gruplandırır. Ancak anılan finansal varlık ve borçlar bunlara ilişkin defter değerlerinin bilançoda netleştirildiği oranda netleştirilir. İşletme aşağıdakiler hakkında kamuoyuna açıklamada bulunur: a) Kullanılan yöntemler ve bir değerleme yönteminin kullanılmış olması durumunda, her bir finansal varlık ve finansal borç sınıfının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar; Not: Örneğin işletme, mümkün ise, peşin ödeme oranları, beklenen kredi zararlarının oranı ve faiz veya indirim oranlarına ilişkin varsayımlar hakkında kamuoyuna açıklamada bulunur. b) Gerçeğe uygun değerlerin, tamamen veya kısmen, doğrudan aktif bir piyasada kayıtlı fiyatlar referans alınmak suretiyle mi yoksa bir değerleme yöntemi kullanılarak mı belirlendiği (bakınız: UMS 39 Paragraf UR 71 UR 79);

10 UFRS 7.27(c) UFRS 7.27(d) UFRS 7.27(c) UFRS 7.27(c) c) Finansal tablolarda muhasebeleştirilen veya kamuoyuna açıklanan gerçeğe uygun değerlerin, tamamen veya kısmen, aynı araca ilişkin gözlemlenebilir cari piyasa işlemlerinde oluşan fiyatlarla (diğer bir ifadeyle, değiştirilmeksizin veya yeniden düzenlenmeksizin) desteklenmeyen varsayımları temel alan ve mevcut gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan bir değerleme yöntemi kullanılarak mı tahmin edildiği;ve d) UFRS 7 nin 27(c) maddesinin (yukarıya bakınız) geçerli olması durumunda, bu tür bir değerleme tekniğini kullanarak tahmin edilen gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve dönem içerisinde kar veya zararda muhasebeleştirilmiş bulunan toplam değişiklik tutarı. UFRS 7 nin 27(c) maddesinde (yukarıya bakınız) tanımlanan durumlarda finansal tablolarda muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değerler açısından anılan varsayımlardan biri veya daha fazlasının yeterli düzeyde olası alternatif varsayımlarla değiştirilmesinin gerçeğe uygun değeri önemli ölçüde etkileyecek olması durumunda, işletme sözü edilen hususu ve anılan değişikliklerin etkilerini kamuoyuna açıklar. Not: Burada sözü edilen "önem" kavramı, kar veya zarar ve toplam varlıklar ve toplam borçlara göre değerlendirilir. Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişikliklerin özkaynakta muhasebeleştirildiği durumlarda ise toplam özkaynaklar açısından değerlendirilir. İlk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değer ile anılan tarihte değerleme yöntemi kullanılarak belirlenen tutar arasında bir farkın bulunması durumunda işletme, finansal araç sınıfı itibariyle aşağıdaki açıklamalarda bulunur: UFRS 7.28(a) a) Fiyatın belirlenmesi sırasında piyasa katılımcılarının göz önünde bulunduracağı etkenlerde (zaman da dahil olmak üzere) meydana gelen değişiklikleri yansıtmak amacıyla söz konusu farkın kar veya zararda muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe politikası (bakınız: UMS 39 paragraf UR 76A); ve UFRS 7.28(b) UFRS 7.28 UFRS 7.29(a) UFRS 7.29(b) b) Dönem başı ve sonu itibariyle henüz kar veya zararda muhasebeleştirilmemiş bulunan toplam fark tutarı ve sözü edilen tutarın bakiyesinde meydana gelen değişikliklerin mutabakatı. Açıklama: Bir finansal araca ilişkin piyasanın aktif olmaması durumunda, işletme ilgili finansal aracın gerçeğe uygun değerini bir değerleme yöntemi aracılığıyla belirler (bakınız: UMS 39 Paragraf UR 74 UR 79). Diğer yandan, bir finansal aracın ilk muhasebeleştirilmesi sırasındaki gerçeğe uygun değerinin en iyi göstergesi, söz konusu aracın gerçeğe uygun değerinin aynı araca ilişkin gözlenebilen diğer cari piyasa işlemleriyle kanıtlanmadığı (diğer bir ifadeyle, değiştirilmeksizin veya yeniden düzenlenmeksizin) veya içerdiği değişkenlerin tamamı sadece gözlemlenebilen piyasalardaki verilerden oluşan bir değerleme yöntemine dayandırılmadığı sürece işlem fiyatıdır (diğer bir ifadeyle, alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeridir). Dolayısıyla, ilk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değer ile anılan tarihte değerleme yöntemi kullanılarak belirlenen tutar arasında bir fark oluşabilir. Aşağıdaki durumlarda gerçeğe uygun değerin açıklanması gerekmez: a) Kısa vadeli ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlarda olduğu üzere, defter değerinin gerçeğe uygun değere yeterince yakın olduğu durumlar; b) Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemediğinden,maliyetinden ölçülen aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara veya bu türden özkaynağa dayalı finansal araçlara bağlı bulunan türev ürünlere yapılan yatırımlar; veya

11 UFRS 7.29(c) UFRS 7.30(a) UFRS 7.30(b) UFRS 7.30(c) UFRS 7.30(d) UFRS 7.30(e) UFRS 7.31 c) İçerdiği isteğe bağlı katılım özelliğinin (UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri standardında açıklanan şekilde) gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemeyen sözleşmeler. UFRS 7 nin 29(b) ve (c) paragraflarında (yukarıya bakınız) yer alan durumlarda, işletme, finansal tablo kullanıcılarının ilgili finansal varlık veya finansal borçların defter değerleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki olası farklılıkların düzeyi hakkında değerlendirmede bulunabilmelerine yardımcı olacak bilgiyi de sunar. Anılan bilgi aşağıdakileri içerir: a) Sözü edilen araçların gerçeğe uygun değerinin güvenilir olarak ölçülememesi nedeniyle bunların gerçeğe uygun değerlerine ilişkin bilgi verilemediği; b) Sözü edilen finansal araçların niteliği, defter değerleri ve neden gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir olarak ölçülemediği; c) Sözü edilen araçların piyasası hakkında bilgi; d) İşletmenin anılan finansal araçları elden çıkarma niyetinde olup olmadığı ve nasıl elden çıkaracağı; ve e) Gerçeğe uygun değerleri önceden güvenilir olarak ölçülemeyen finansal araçların bilanço dışı bırakılmış olmaları durumunda, anılan husus ve bilanço dışı bırakıldıkları zamanki defter değerleri ile muhasebeleştirilen kazanç veya kayıp tutarı. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Bir işletme, raporlama tarihi itibariyle finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyini finansal tablo kullanıcılarının değerlendirmelerine olanak sağlayan bilgiyi kamuoyuna açıklar. Açıklamalar: UFRS ) UFRS 7 nin paragrafları (aşağıya bakınız) uyarınca yapılması gereken finansal risk ile ilgili açıklamalarda, finansal araçlardan kaynaklanan riskler ile bunların nasıl yönetildiği üzerinde durulmaktadır. Anılan riskler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, genellikle, kredi riski, likidite riski ve piyasa riskini içerir. UFRS 7.B6 2) UFRS 7 nin paragrafları arasında yapılması öngörülen finansal risk ile ilgili açıklamalara doğrudan finansal tablolarda yer verilebileceği gibi, finansal tablolar aracılığıyla kullanıcılar işletme finansal tablolarıyla aynı koşul ve zamanlarda elde edebilmelerinin mümkün olduğu, yönetim görüşü veya risk raporu gibi diğer bazı belgelere de yönlendirilebilirler. Bu tür bir atıfta bulunmak suretiyle gerekli bilginin sunulmadığı finansal tablolar eksik olarak düzenlenmiş sayılırlar. Niteliksel açıklamalar UFRS 7.33(a) UFRS 7.33(b) UFRS 7.33(c) İşletme, finansal araçlardan kaynaklanan her bir risk türü için aşağıdakileri kamuoyuna açıklar: a) Maruz kalınan riskler ve ortaya çıkma şekilleri; b) İlgili risklerin yönetimine ilişkin hedefler, politikalar ve süreçler ile bunların ölçümünde kullanılan yöntemler; ve c) Bir önceki dönemden bu yana 33(a) veya (b) paragrafında (yukarıya bakınız) meydana gelen değişiklikler.

12 UFRS 7.34(a) UFRS 7.34(b) UFRS 7.34(c) UFRS 7.B8 Sayısal açıklamalar İşletme, finansal araçlardan kaynaklanan her bir risk türü için aşağıdakileri kamuoyuna açıklar: a) Raporlama tarihi itibariyle ilgili risklere maruz kalma durumuna ilişkin özet sayısal veriler. Sözü edilen açıklamada, yönetim kuruluna veya icra kurulu başkanına yapılan raporlamalar gibi, işletmenin kilit yönetici personeline (UMS 24 İlişkili Taraflar ile İlgili Açıklamaları Standardında tanımlanan şekilde) sağlanan bilgiler esas alınır; b) İlgili riskin önemli olması koşuluyla 34(a) ya göre (yukarıya bakınız) yapılan açıklamalarda hakkında bilgi sunulmamış UFRS 7 nin paragraflarında (aşağıya bakınız) yer alan diğer açıklamalar; ve c) 34(a) ve (b) de (yukarıya bakınız) belirgin olmaması durumunda, risk yoğunlaşmaları. Risk yoğunlaşmalarına ilişkin olarak yapılması gereken açıklamalar aşağıdakileri içerir: a) İşletme yönetiminin yoğunlaşmaları tespit şekli; b) Her bir risk yoğunlaşmasını belirleyen ortak özellikler (örneğin karşı taraf, coğrafi alan, para birimi veya piyasa); ve c) Söz konusu özellikleri taşıyan tüm finansal araçlara ilişkin risk düzeyi. Açıklamalar: UFRS 7.B7 1) İşletmenin maruz kaldığı bir riski yönetmede farklı yöntemler kullanması durumunda, en geçerli ve güvenilir bilgiyi sağlayan yöntem ya da yöntemlerin verdiği bilgiler kamuoyuna açıklanır. "UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" Standardı geçerlilik ve güvenilirlik konularını ele alır. UFRS 7.34(b) 2) Önemlilik konusundaki açıklamalar için UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu standardının paragraflarına bakınız. UFRS 7.B8 3) Risk yoğunlaşmaları, benzer özelliklere sahip olan ve ekonomik ya da diğer koşullardaki değişikliklerden benzer şekilde etkilenen finansal araçlardan ortaya çıkar. Risk yoğunlaşmalarının tespit edilmesi işlemi, işletmenin içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulunduran bir muhakemede bulunmasını gerektirir. UFRS 7.35 Raporlama tarihi itibariyle açıklanan sayısal verilerin işletmenin dönem içerisinde maruz kaldığı risk düzeyini göstermemesi durumunda, maruz kalınan risk düzeyini daha iyi yansıtan ek bilgiler sunulur

13 UFRS 7.36(a) UFRS 7.36(b) UFRS 7.36(c) UFRS 7.36(d) UFRS 7.B9 Kredi riski İşletme, finansal araç sınıfları itibariyle aşağıdakileri kamuoyuna açıklar: a) Elde bulundurulan hiçbir teminat veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer bir unsur (örneğin UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum a göre netleştirilmeleri mümkün olmayan netleştirme anlaşmaları) (ayrıca UFRS 7 nin B9. ve B10. paragraflarına da bakınız) dikkate alınmaksızın, raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riskini en iyi gösteren tutar; b) 36(a) kapsamında (yukarıya bakınız) açıklanan tutara karşılık, güvence olarak elde bulundurulan teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurların niteliği; c) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların kredi kalitesine ilişkin bilgi; ve d) Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi taktirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış olacak finansal varlıkların defter değeri. Açıklamalar: 1) Genellikle, bir finansal varlık açısından işletmenin karşı karşıya olduğu azami kredi riski tutarı ilgili varlığın brüt defter değerinden UMS 32 uyarınca mahsup edilen tutarlar ve UMS 32 uyarınca muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararları düşüldükten sonra geriye kalan tutarı ifade eder. UFRS 7.B10 2) Kredi riskine sebebiyet veren eylemler, diğerlerine ilaveten, kredi ve alacak sağlamak, avans vermek, finansal teminat sağlamak, gayri kabili rücu olan kredi taahhüdünde bulunmak ve türev sözleşmeler yapmak gibi eylemleri içerir. Bahsi geçen durumlarda maruz kalınan azami kredi riskini belirlemek için gerekli olan daha fazla bilgi UFRS 7 de yer alan B10. paragrafında mevcuttur. UFRS 7.37(a) UFRS 7.37(b) UFRS 7.37(c) İşletme vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış olan finansal varlıkların her bir sınıfı için aşağıdakileri açıklamalıdır: a) raporlama tarihinde vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış olan finansal varlıklarına ilişkin bir yaşlandırma analizini; b) raporlama tarihinde değer düşüklüğüne uğrayacak finansal varlıkların ayrı olarak belirlenmesiyle ilgili analizi ve işletmenin değer düşüklüğüne uğrayacak olan bu varlıkları belirlemesinde göz önünde bulundurduğu faktörleri; c) 37(a) ve (b) paragraflarında (yukarıya bakınız) açıklanan tutarlara ilişkin olarak, işletme tarafından güvence olarak tutulan teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurların niteliği ve mümkün ise bunların tahmini gerçeğe uygun değerlerini. İşletmenin dönem içerisinde, güvence olarak elinde bulundurmakta olduğu teminatın mülkiyetini üzerine almak veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurları (garantiler gibi) kullanmak suretiyle finansal veya finansal olmayan varlıklar edinmesi ve anılan varlıkların diğer Standartlarda yer alan muhasebeleştirme koşullarını karşılamaları durumunda, işletme aşağıdaki açıklamalarda bulunur:

14 UFRS 7.38(a) UFRS 7.38(b) UFRS 7.39(a) UFRS 7.39(b) UFRS 7.B11- B16 UFRS 7.40(a) UFRS 7.40(b) UFRS 7.40(c) UFRS 7.B17- B28 a) Edinilen varlıkların niteliği ve defter değeri; ile b) Anılan varlıkların halihazırda nakde dönüştürülebilir nitelikte olmamaları durumunda, işletmenin söz konusu varlıkların elden çıkarılması veya işletme faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin yaklaşımı. Likidite riski İşletme aşağıdakileri kamuoyuna açıklar: a) Finansal borçların geriye kalan sözleşmeye dayalı vadelerini gösteren bir vade analizi; ve (ayrıca UFRS 7 nin B11-B16. paragraflarına da bakınız), ve b) 39(a) paragrafına (yukarıya bakınız) göre ortaya çıkan likidite riskini yönetme şekli. Açıklama:Sözleşmeye dayalı vade analizlerinin yapılması/hazırlanması sırasında : işletme, uygun sayıda zaman aralığının tespitine yönelik bir değerlendirmede bulunmalıdır; Karşı tarafın ne zaman ödemede bulunulacağına karar verme hakkının olduğu durumlarda, ilgili borç, işletmenin ödemede bulunmasının istenebileceği en erken tarih itibariyle dikkate alınır; İşletmenin taksitler halinde ödemede bulunmayı taahhüt etmiş olması durumunda, ilgili her bir taksit, işletmenin ödeme yapması istenebilecek en erken dönemde dikkate alınır; Vade analizinde açıklanan tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır. Sözü edilen indirgenmemiş nakit akışları, bilançoya yansıtılmış tutarlar indirgenmiş nakit akışlarını esas aldıklarından, bilançoya yansıtılan tutarlardan farklılık arz etmektedir; Uygun olduğu taktirde, işletme, finansal borçlar için kamuoyuna yaptığı sözleşmeye dayalı vade analizi açıklamasında, türev finansal araçlara ilişkin analizi türev olmayan finansal araçlara ilişkin analizden ayrı olarak sunar; ve Borç tutarının sabit olmaması durumunda, açıklanacak tutara raporlama tarihinde mevcut olan koşullara göre karar verilir. Piyasa riski İşletme UFRS 7 nin 41. paragrafında (aşağıya bakınız) yer alan hükümleri karşılamadığı sürece aşağıdaki açıklamalarda bulunur: a) Anılan tarih itibariyle ilgili risk değişkenlerine ilişkin yeterli düzeyde olası değişimlerin kar veya zarar ile özkaynakları nasıl etkileyeceğini gösteren, raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan her bir piyasa risk türüne ilişkin duyarlılık analizi; b) Duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve varsayımlar; ve c) Kullanılan yöntem ve varsayımlarda bir önceki döneme göre meydana gelen değişiklikler ve anılan değişikliklerin nedeni. Açıklamalar: 1) İşletme, önemli ölçüde farklı ekonomik çevrelerden kaynaklanan risklere ilişkin farklı karakterlerdeki bilgileri birleştirmeksizin, işletmenin mevcut durumunun kamuoyuna açıklanmasında kullanılan bilgilerin nasıl birleştirilmeleri gerektiğine karar verir. Sadece tek bir ekonomik çevrede tek türde bir piyasa riskine maruz bulunan bir işletme, bilgileri ayrıştırılmış şekilde sunmaz.

15 2) İşletmelerin ilgili risk değişkeninin daha farklı olması durumunda dönemin kar veya zararının ne olacağını belirleme zorunlulukları yoktur. Ancak bunun yerine, kar veya zarar ile özkaynak üzerindeki söz konusu etkiyi, bilanço tarihi itibariyle ilgili risk değişkeninde makul düzeyde olası bir değişiklik meydana geldiğini ve anılan değişikliğin bilanço tarihinde var olan risklere uygulandığını varsaymak suretiyle açıklarlar. Söz konusu etkiyi belirlerken, işletme faaliyet gösterdiği ekonomik çevreyi dikkate alır. Makul düzeyde olası değişiklik, uzak veya "en kötü" senaryoları ya da "stres testleri"ni içermemelidir. 3) Duyarlılık analizi, bir sonraki yıllık raporlama dönemini ifade eden süre boyunca yeterince olası olduğu düşünülen değişimlerin etkilerini göstermelidir. 4) İlgili risk değişkenine ilişkin makul düzeyde olası değişiklik aralığında yer alan her bir değişikliğin kar veya zarar ile özkaynak üzerindeki etkilerini açıklama yükümlülüğü bulunmaz. Söz konusu makul düzeyde olası değişiklikleri gösteren aralığın sınırlarında yer alan değişikliklerin etkilerinin açıklanması yeterlidir. 5) İşletme faaliyetlerinin tamamı için duyarlılık analizinde bulunur. Ancak, farklı finansal araç sınıfları için farklı türde duyarlılık analizinde bulunulması mümkündür. İşletmenin önemli düzeyde ilişkisi bulunduğu her bir yabancı para için bir duyarlılık analizi yapılır ve kamuoyuna açıklanır. 6) Faiz oranı riski, ihraç edilen krediler ve alacaklar ve borç araçları gibi bilançoda muhasebeleştirilen faiz getiren finansal araçlar ile kredi taahhütleri gibi bilançoda muhasebeleştirilmeyen bazı finansal araçlarda ortaya çıkar. 7) Finansal araçlardaki diğer fiyat riski, örneğin, ticari mal veya hisse senedi fiyatlarındaki değişiklikler gibi nedenlerle oluşur. İşletme belirli bir borsa endeksindeki, ticari bir maldaki veya diğer risk değişkenindeki düşüşün etkisini açıklayabilir. 8) İşletmenin kendi özkaynağına dayalı finansal araç olarak sınıflandırdığı finansal araçları veya parasal olmayan kalemler için duyarlılık analizinde bulunulması gerekmez. UFRS 7.41 İşletmenin, örneğin riske maruz değer gibi, ilgili risk değişkenlerinin (faiz oranları ve döviz kurları gibi) birbirine olan bağımlılığını yansıtan bir duyarlılık analizi oluşturması ve bunu finansal risklerin yönetiminde kullanması durumunda, sözü edilen duyarlılık analizi UFRS 7 nin 40. paragrafında yer verilen analizin yerine kullanılabilir.

16 UFRS 7.B20 Açıklamalar: 1) Bu durum, sözü edilen yöntemin sadece zarar potansiyelini ölçüp kazanç potansiyelini ölçme imkanının bulunmadığı durumlarda dahi geçerlidir. 2) İşletmeler gözlemlenen geçmiş dönemi ve anılan dönem içerisinde elde edilen gözlemlerin nasıl ağırlıklandırıldığını, opsiyonların hesaplamalarda nasıl dikkate alındığını ve hangi dalgalanma ve korelasyonların (veya alternatif olarak Monte Carlo olasılık dağılım simülasyonlarının) kullanıldığını da açıklayabilir. UFRS 7.41(a) UFRS 7.41(b) UFRS 7.42 UFRS 7 nin 41. paragrafında (yukarıya bakınız) tanımlanan durumlarda işletme aynı zamanda aşağıdaki açıklamalarda bulunur: a) duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntem ile sağlanan verilerin dayandırıldığı temel parametre ve varsayımlar; ve b) kullanılan yöntemin amacı ile sunulan bilginin ilgili varlık ve borçların gerçeğe uygun değerini tam olarak yansıtamamasına sebep olabilecek sınırlamalar. UFRS 7 nin 40. veya 41. paragrafları (yukarıya bakınız) uyarınca kamuoyuna açıklanan duyarlılık analizlerinin finansal aracın yapısında var olan bir riski içermemesi durumunda (örneğin yılsonu risk tutarı, yıl içerisinde maruz kalınan risk tutarını yansıtmamaktadır), işletme, anılan hususu ve duyarlılık analizlerinin ilgili riski içermeme nedenini kamuoyuna açıklar.

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 7. Bölüm UFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR FRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR Yazar: Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Kurulumuzun 2008/16 sayılı Haftalık Bülten aracılığıyla kamuya duyurulan Kullanım Rehberi nde belirtilen;

Kurulumuzun 2008/16 sayılı Haftalık Bülten aracılığıyla kamuya duyurulan Kullanım Rehberi nde belirtilen; SERİ:XI, NO:29 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NE TABİ İŞLETMELERİN KULLANACAKLARI FİNANSAL TABLO FORMATLARININ "FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ"NE

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Sıra No: 197 MADDE 1 3/5/2009 tarih

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç olmak üzere her türlü finansal araca uygulanır:

2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç olmak üzere her türlü finansal araca uygulanır: Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 1. Bu Standardın amacı; finansal varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

Tebliğ. Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41

Tebliğ. Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı,

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı, UMS 36 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 36.126(a) UMS 36.126(b) UMS 36.126(c) UMS 36.126(d) UMS 36.127 UMS 36.128 UMS 36.129(a) UMS 36.129(b) UMS 36.130(a) UMS 36.130(b)

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2006

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Konu Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılmasına ilişkin referandum

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

SİRKÜLER. Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi

SİRKÜLER. Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/02 Ankara,11/02/2013 KONU: TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI DEĞİŞİKLİĞİ hk. SİRKÜLER MADDE 1 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

TFRS 9 (2011 Versiyonu)

TFRS 9 (2011 Versiyonu) TFRS 9 (2011 Versiyonu) FİNANSAL ARAÇLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı (2011 versiyonu) 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

TMS - 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

TMS - 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 15 Temmuz 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26583 TEBLİĞ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. finansal tabloların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar Tarih : 09.01.2009 Duyuru Yapan Sermaye Piyasası Kurulu Konu : Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde finansal tabloların hazırlanmasında dikkat

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR 2 ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 3 ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI AMAÇ İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların mevcudiyetinden, söz konusu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerden ve işletme ile ilişkili

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI Sayı : 2013-4 Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 I.

Detaylı

6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME 6. Bölüm TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM UMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME Yazar: Prof.Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bolumu tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Kapsam 2 Bu [taslak] TFRS, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen, TMS 39 kapsamındaki bütün kalemlere uygulanır.

Kapsam 2 Bu [taslak] TFRS, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen, TMS 39 kapsamındaki bütün kalemlere uygulanır. [Taslak] Türkiye Finansal Raporlama Standardı X Finansal Araçlar: Đtfa Edilmiş Maliyet ve Değer Düşüklüğü Amaç 1 Bu [taslak] TFRS nin amacı, finansal tablo kullanıcılarına, gelecekteki nakit akışlarının

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK

FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK FİRMALARDA NAKİT PLANLAMASI VE ÖNEMİ PROF. DR NEJAT ERK Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları Amaç: Bir işletmenin nakit akışlarına ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

VI-21 DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 2 (DMS 2) NAKİT AKIŞ TABLOLARI

VI-21 DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 2 (DMS 2) NAKİT AKIŞ TABLOLARI VI-21 DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 2 (DMS 2) NAKİT AKIŞ TABLOLARI DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 2 (DMS 2) NAKİT AKIŞ TABLOLARI R.G. Tarihi : 05/04/2008 R.G. Sayısı : 26838 Amaç 1. Nakit akış tablosu, raporlama

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı