Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama. Standarda Referans. Sunum / Açıklama Gereklilikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama. Standarda Referans. Sunum / Açıklama Gereklilikleri"

Transkript

1 UFRS 7 Standarda ( standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir ) UFRS 7.6 UFRS 7.6 UFRS 7. B1-B3 Finansal Araçlar: Kamuoyuna Açıklama UFRS lere ilişkin kontrol listesinin bu kısmı, kayda alınan ve kayda alınmayan tüm finansal araçlara ilişkin açıklama gerekliliklerini belirleyen UFRS 7 ye yöneliktir. Bu standart 1 Ocak 2007 veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 7 nin tamamlayıcı bir parçası olarak yayımlanan uygulama rehberi bu standarda yönelik Ek B nin içinde yer almaktadır. Ek B nin ilgili paragraflarına referanslar aşağıda belirtilmiştir. Finansal araç sınıfları ve açıklanacak bilgilerin düzeyi UFRS 7 nin finansal araç sınıfları şeklinde açıklama yapılmasını gerektiği durumlarda, işletme, açıklanan bilginin niteliği ve finansal araçların özelliklerini dikkate almak suretiyle, finansal araçları sınıflarına göre gruplamalıdır. UFRS 7 nin finansal araç sınıfları itibariyle kamuoyuna açıklama yapılmasını gerektirdiği durumlarda, işletme, finansal araçla bilançoda sunulan kalemlerin mutabakatının yapılmasına yönelik yeterli düzeyde bilgi sunmalıdır. Açıklamalar: 1) UFRS 7 nin 6. paragrafında yer verilen sınıflar işletme tarafından belirlenmeleri nedeniyle UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardında yer alan finansal araç sınıflarından farklıdır. 2) Finansal araç sınıflarının belirlenmesi sırasında,işletme, en azından, itfa edilmiş maliyetinden ölçülen araçları gerçeğe uygun değerinden ölçülenlerden ayırmalı ve UFRS 7 nin kapsamı dışında bulunan finansal araçları ayrı bir sınıf ya da ayrı sınıflar olarak almalıdır. UFRS 7.7 3) Çok fazla detay içerdiklerinden kullanıcılarına hiçbir fayda sağlamayan finansal tablolarla, çok fazla bilginin birleştirilmiş olmasından ötürü önemli bilgilerin arada kaybolduğu finansal tablolar arasında bir denge kurulması gerekir. Finansal araçların finansal durum ve performans açısından önemi Finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal durum ve performansı açısından finansal araçların önemini değerlendirmelerine imkan veren bilgiler kamuoyuna açıklanmalıdır. Bilanço Finansal varlık ve finansal borç sınıfları UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardında tanımlanan aşağıdaki sınıflardan herbirine ilişkin defter değeri, bilanço veya dipnotlarda kamuoyuna açıklanmalıdır.

2 referans UFRS 7.8(a) a) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar: i) ilk muhasebeleştirmede bu şekilde sınıflananlar ile; ii) UMS 39 a göre alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflananlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle; UFRS 7.8(b) b) vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; UFRS 7.8(c) c) krediler ve alacaklar; UFRS 7.8(d) d) satılmaya hazır finansal varlıklar; UFRS 7.8(e) e) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal borçlar: i) ilk muhasebeleştirmede bu şekilde sınıflananlar ile; ii) UMS 39 a göre alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflananlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle; ve UFRS 7.8(f) f) itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal borçlar. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ya da finansal borçlar Bir şirketin, kredi veya alacağını (veya krediler veya alacaklar grubunu) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflanması durumunda aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapması gerekmektedir: UFRS 7.9(a) a) verilen kredi veya alacağa (kredi veya alacak grubuna) ilişkin raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski tutarı ( aşağıdaki 1. açıklamaya bakınız); UFRS 7.9(b) b) sözü edilen azami kredi riski tutarının herhangi bir kredi türevi veya benzeri bir araçla azaltılan kısmı; UFRS 7.9(c) c) finansal varlığın kredi risklerindeki değişiklikle ilişkilendirilebilen kredi veya alacağın (kredi veya alacak grubunun) gerçeğe uygun değerinde cari dönemde veya kümülatif olarak meydana gelen değişiklik tutarı aşağıdakilerden birine göre tespit edilir: i) gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler ile ilişkilendirilemeyen değişiklik tutarı olarak (aşağıdaki 2. açıklamaya bakınız); veya ii) Bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişikliğin ilgili varlığın kredi riskindeki değişmelerden kaynaklanan kısmını daha doğru bir şekilde yansıttığı düşünülen alternatif bir yöntem aracılığıyla;ve

3 UFRS 7.9(d) UFRS 7.B9 ve 7.9 UFRS 7.10(a) d) kredi veya alacağın gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandığı tarihten bu yana ilgili herhangi bir kredi türevi veya benzeri bir aracın gerçeğe uygun değerinde dönem içerisinde veya kümülatif olarak meydana gelen değişim tutarı. Açıklamalar: 1) Finansal varlıklara ilişkin olarak raporlanan azami kredi riski tutarı; UMS 32 ye göre mahsup edilen herhangi bir tutarın veya UMS 39 kapsamındaki değer düşüklüğü zararlarının düşülmesinden sonra kalan brüt tutardır, elde tutulan maddi teminat veya diğer kredi artırımları dikkate alınmaz (örneğin; UMS 32 kapsamında mahsup edilmesine izin verilmeyen netleştirilme anlaşmaları gibi). 2) Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler; gösterge faiz oranı, ticari mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat endekslerini içerir. Bir finansal borcun, UMS 39 un 9 uncu paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflanmış olması durumunda aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapılmalıdır: a) Cari dönemde veya kümülatif olarak bir finansal borcun kredi riskindeki değişmelerden kaynaklanan gerçeğe uygun değer değişikliği aşağıda belirtilen iki yöntemden biri kullanılmak suretiyle tespit edilir: i) Gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler ile ilişkilendirilemeyen değişiklik tutarı olarak (UFRS 7 nin B4 paragrafına bakınız); veya ii) Bir borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişikliğin ilgili borcun kredi riskindeki değişmelerden kaynaklanan kısmını daha doğru bir şekilde yansıttığı düşünülen alternatif bir yöntem aracılığıyla; ve UFRS 7.10(b) b) Finansal borcun defter değeri ile işletmenin sözleşme hükümlerine göre vade tarihinde hak sahibine ödemek zorunda olduğu tutar arasındaki fark. Açıklamalar: UFRS ) Piyasa riskine yol açan piyasa koşullarındaki değişiklikler; gösterge faiz oranı, diğer bir işletmenin finansal aracının fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat ya da oran endeksindeki değişiklikleri içerir. Birim birleştirici özelliği bulunan sözleşmeler açısından, piyasa koşullarındaki değişiklikler, ilgili dahili veya harici yatırım fonunun performansındaki değişiklikleri içerir

4 UFRS 7.B4 2) Borç ile ilgili olarak piyasa koşullarında meydana gelmiş olan tek değişikliğin gösterge faiz oranına ilişkin olması durumunda, gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve piyasa koşullarındaki değişiklikler ile ilişkilendirilmeye değişiklik tutarı aşağıdaki şekilde tahmin edilebilir: borcun dönem başındaki gözlemlenen piyasa fiyatını ve sözleşmeye dayalı nakit akışlarını beraber kullanmak suretiyle ilgili borcun dönem başındaki içsel getiri oranını (internal rate of return) hesapla. Anılan getiri oranından dönem başındaki gösterge faiz oranını çıkarmak suretiyle içsel getiri oranının araca özgü bileşenine ulaş; borcun dönem sonundaki sözleşmeye dayalı nakit akışlarını ve (i) dönem sonundaki gösterge faiz oranı ile (ii) içsel getiri oranının araca özgü bileşeninin toplamına eşdeğer bir iskonto oranını kullanarak borç ile ilişkili nakit akışlarının bugünkü değerini hesapla (yukarıda hesaplandığı gibi); ve borcun dönem sonundaki gözlemlenen piyasa fiyatı ile dönem sonundaki sözleşmeye dayalı nakit akışları arasındaki fark, gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve gösterge faiz oranlarındaki değişikliklerle ilişkilendirilemeyen değişiklik tutarıdır ve bu tutar açıklanmalıdır; Borcun saklı türev ürün içermesi durumunda, ilgili saklı türev ürünün gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler, UFRS 7 nin 10(a) paragrafı uyarınca açıklanacak tutarın belirlenmesinde dikkate alınmazlar (yukarıya bakınız). UFRS 7.11(a) UFRS 7.11(b) UFRS 7.12(a) İşletme aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak kamuoyuna açıklamada bulunur: a) kredi riski ile ilişkilendirilebilen tutarının belirlenmesi için UFRS 7 nin 9(c) ve 10(a) paragrafları (yukarıya bakınız) uyarınca kullanılan yöntemleri; ve b) İşletmenin, UFRS 7 nin 9 (c) ve 10 (a) paragraflarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla yaptığı açıklamanın ilgili finansal varlık veya finansal borcun gerçeğe uygun değerinde meydana gelen ve anılan kalemlerin kredi riskindeki değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişimi doğru olarak göstermediğine inanması durumunda, bu sonuca ulaşılmasındaki sebepler ve ilgili olduğu düşünülen etkenler. Yeniden Sınıflandırma İşletmenin bir finansal varlığı: a) gerçeğe uygun değer yerine maliyetinden veya itfa edilmiş maliyetinden; ya da

5 UFRS 7.12(b) b) maliyet veya itfa edilmiş maliyeti yerine gerçeğe uygun değerinden ölçmek suretiyle yeniden sınıflandırması durumunda, ilgili sınıflara eklenmek ve çıkarılmak suretiyle her bir sınıf itibariyle yeniden sınıflanan tutar ve söz konusu yeniden sınıflandırmanın nedeni hakkında kamuoyuna açıklamada bulunulur (bakınız: UMS 39 paragraf 51 54). Bilanço dışı bırakma Bir işletme, finansal varlıklarını, devredilen finansal varlıkların bir kısmı veya tamamının bilanço dışı bırakılma hükümlerini (bakınız: UMS 39 paragraf 15-37) karşılamadığı bir biçimde devretmiş olabilir. İşletme, bu türden her bir finansal varlık sınıfı için aşağıdakiler hakkında kamuoyuna açıklamada bulunur: a) kayıtlarda gösterilen varlıkların niteliği; UFRS 7.13(a) UFRS 7.13(b) b) Mülkiyetten kaynaklanan risk ve yararlardan işletmenin elinde bulundurmaya devam ettiği kısmın niteliği; UFRS 7.13(c) c) İşletmenin anılan varlıkların tamamını finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesi halinde, sözü edilen varlıkların ve bunlardan kaynaklanan borçların defter değeri; ve UFRS 7.13(d) d) İşletmenin anılan varlıkları devam eden ilgisi oranında finansal tablolarına yansıtmaya devam etmesi halinde, başlangıçtaki varlıkların toplam defter değeri,finansal tablolara yansıtılmaya devam edilen varlıkların tutarı ve bunlardan kaynaklanan borçların defter değeri. Maddi teminat UFRS 7.14(a) UFRS 7.14(b) UFRS 7.15(a) UFRS 7.15(b) UFRS 7.15(c) UFRS 7.16 İşletme aşağıda belirtilen hususlarda kamuoyuna açıklamada bulunur: a) UMS 39 un 37(a) paragrafı uyarınca devreden tarafın ilgili teminatı satma veya yeniden teminat gösterme imkanına sahip olması nedeniyle, sözkonusu varlığı bilançosunda diğer varlıklardan ayrı olarak yeniden sınıflandırdığı tutarlar da dahil olmak üzere, işletmenin borçları veya koşullu borçları için teminat olarak verdiği finansal varlıkların defter değeri; ve b) verilen teminata ilişkin kayıt/ kural ve koşullar. İşletme, elinde teminat bulundurması (finansal veya finansal olmayan) ve teminat sahibi temerrüde düşmeksizin anılan teminatı satma veya yeniden teminat/rehin olarak verme hakkına sahip olması durumunda, aşağıdakilere ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunur: a) Sahip olunan teminatın gerçeğe uygun değeri; b) Satılan veya yeniden rehin verilen söz konusu teminatın gerçeğe uygun değeri ve işletmenin ilgili teminatı geri verme konusunda herhangi bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı; ve c) İşletmenin sözü edilen teminatı kullanma kayıt/kural ve koşulları. Kredi zararlarına ilişkin karşılık hesabı Finansal varlıkların kredi zararları neticesinde değer düşüklüğüne uğraması ve işletmenin ilgili varlığın defter değerini doğrudan düşürmek yerine oluşan değer düşüklüğünü ayrı bir hesaba kaydetmesi durumunda (bireysel değer düşüklüklerini kaydetmek için kullanılan bir karşılık hesabı veya varlıklarda topluca meydana gelen değer düşüklüğünü kaydetmekte kullanılan benzer bir hesap gibi), sözü edilen hesapta dönem içerisinde her bir finansal varlık sınıfına ilişkin olarak meydana gelen değişimlerin mutabakatı hakkında kamuoyuna açıklamada bulunulur.

6 UFRS 7.17 UFRS 7.18(a) UFRS 7.18(b) UFRS 7.18(c) UFRS 7.19 Çoklu saklı türev ürün içeren bileşik finansal araçlar İşletmenin, hem bir borç hem de bir özkaynak bileşeni içeren bir araç ihraç etmesi ve sözü edilen aracın, değerleri birbirine bağlı olan çoklu saklı türev ürünler içermesi durumunda (alım opsiyonlu dönüştürülebilir borçlanma aracı gibi), anılan özelliklerin varlığına ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunulur. Temerrüt ve ihlaller İşletme, raporlama tarihi itibariyle finansal tablolarında yer almakta olan kredi borçları için aşağıdaki açıklamalarda bulunur: a) Anapara, faiz ve borç itfa fonu ödemelerinde dönem içerisinde meydana gelen temerrütlere ilişkin detaylı bilgiler veya sözü edilen borçların itfa koşulları; b) Raporlama tarihi itibariyle temerrüde düşülmüş bulunan kredi borçlarının defter değeri; ve c) Finansal tabloların yayınlanmak üzere onaylanmasından önce söz konusu temerrüdün giderilip giderilmediği veya anılan kredi borçlarına ilişkin şartların yeniden görüşülüp görüşülmediği. Dönem içerisinde ilgili kredi anlaşmasının koşullarında UFRS 7 nin 18 inci paragrafında açıklananlar dışında bir ihlalin meydana gelmesi ve anılan ihlallerin borç verenin hızlandırılmış geri ödeme talep etmesine imkan vermesi durumunda (bu ihlaller giderilmediği veya ilgili kredi anlaşmasının koşulları yeniden görüşülmediği taktirde), işletme 18 inci paragrafta açıklanması istenen bilgilerin aynıları hakkında kamuoyuna açıklamada bulunur. Gelir tablosu ve özkaynak Gelir, gider, kazanç ve kayıp kalemleri UFRS 7.20(a) Bir işletme aşağıda yer alan gelir, gider, kazanç ve kayıp kalemleri hakkında finansal tablolarında veya dipnotlarında kamuoyuna açıklamada bulunur: a) Aşağıdakilerden elde edilen net kazanç veya kayıplar: i) İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılmış finansal varlıklar veya finansal borçlar ile UMS 39 uyarınca alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan finansal varlık veya finansal borçlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal borçlar; ii) Dönem içerisinde doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş kazanç veya kayıplar ile özkaynaklardan çıkarılıp döneme ilişkin kar veya zararda muhasebeleştirilen tutarlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, satılmaya hazır finansal varlıklar; iii) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; iv) Kredi ve alacaklar; ve v) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar;

7 UFRS 7.20(b) UFRS 7.20(c) b) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal varlıklar veya finansal borçlara ilişkin toplam faiz geliri ve toplam faiz gideri (etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan); c) Aşağıdakilerden kaynaklanan ücret gelir ve gideri (etkin faiz oranının belirlenmesinde kullanılan tutarların dışında kalan): i) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal varlıklar veya finansal borçlar; ve ii) Varlıkların bireyler, vakıflar, emeklilik fayda planları ve kurumlar adına saklanması veya yatırım olarak değerlendirilmesi sonucunu doğuran emanet ve diğer saklama faaliyetleri; UFRS 7.20(d) UFRS 7.20(e) d) Değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıklara ilişkin olarak UMS 39 un UR 93 paragrafı uyarınca tahakkuk ettirilen faiz geliri; ve e) Her bir finansal varlık sınıfına ilişkin değer düşüklüğü zararı tutarı. Diğer açıklamalar Muhasebe politikaları UFRS 7.21 İşletme, önemli muhasebe politikalarının özetinde, finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ölçüm esası (veya esasları) ile finansal tabloların anlaşılması için gerekli diğer muhasebe politikalarını "UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu" Standardının 108 inci paragrafı uyarınca kamuoyuna açıklar. Diğer açıklamalar: UFRS 7.B5 Finansal tabloların anlaşılması için gerekli muhasebe politikaları aşağıdakileri içerir : a) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar veya finansal borçlar açısından; i) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar veya finansal borçların nitelikleri; ii) Sözü edilen finansal varlıkların ve finansal borçların ilk muhasebeleştirme sırasında bu şekilde sınıflanmalarında göz önüne alınan kriterler; ve UFRS 7.B5 iii) İşletmenin bu tür bir sınıflamanın yapılmasına ilişkin olarak UMS 39 un, 9, 11A veya 12 nci paragraflarında yer alan koşulları nasıl karşıladığı, uygun olduğu yerlerde, sınıflanan araçlar açısından yapılacak olan açıklamada aksi halde ortaya çıkacak ölçüm ve muhasebeleştirme tutarsızlığının ardındaki nedenleri veya gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak yapılan sınıflamanın işletmenin belgelendirilmiş risk yönetimi ve yatırım stratejisiyle tutarlılığına ilişkin açıklamalara da yer verilir; b) Finansal varlıkların satılmaya hazır varlık olarak sınıflanmalarında göz önünde bulundurulan kriterler;

8 c) Finansal varlıkların normal yoldan alımı veya satımı işlemlerinin ticari işlem tarihinde mi yoksa teslim tarihinde mi muhasebeleştirildiği ; d) Kredi zararları nedeniyle değer düşüklüğüne uğramış bulunan finansal varlıkların defter değerlerinin azaltılmasında bir karşılık hesabının kullanılmış olması durumunda ; i) Değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıkların defter değerlerinin ne zaman doğrudan azaltıldığı (veya azaltma işleminin tersine çevrildiği durumlarda, doğrudan yükseltileceği) ve ne zaman buna yönelik bir karşılık hesabı kullanıldığına ilişkin kriterler; ve ii) Karşılık hesabına kaydedilen tutarların değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıkların defter değerlerinden düşülmesinde kullanılan kriterler; e) Her bir finansal araç sınıfı itibariyle net kazanç veya net kayıpların nasıl belirlendiği, örneğin, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar yansıtılan olarak sınıflanan kalemlere ilişkin net kazanç veya net kayıpların faiz ya da temettü geliri içerip içermediği; UFRS 7.B5 f) İşletmenin değer düşüklüğü zararının meydana geldiğine yönelik tarafsız delil bulunduğunun belirlenmesinde kullandığı kriterler; ve g) Aksi halde vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramış olacak finansal varlıklara ilişkin koşulların yeniden görüşüldüğü durumlarda, koşulları yeniden görüşülen söz konusu finansal varlıklara ilişkin muhasebe politikası. UMS 1 in 113. paragrafı, muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetimin yaptığı değerlendirmelerden tahmin içermeyen ve finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde en önemli etkiye sahip olanların, önemli muhasebe politikalarının özetinde veya diğer türden dipnotlarda kamuoyuna açıklanmalarını gerektirir. Yönetimin finansal varlıkların vadeye kadar elde tutulan yatırımlar olup, olmadığını nasıl belirlediği ve finansal varlıkların mülkiyetiyle ilgili bütün önemli risk ve yararların başka işletmelere ne zaman devredileceği ile ilgili konular bu tür değerlendirmelere örnek olarak verilebilir. Finansal riskten korunma muhasebesi UFRS 7.22(a) UFRS 7.22(b) UFRS 7.22(c) UFRS 7.23(a) Bir işletme her bir finansal riskten korunma işlemi itibariyle (diğer bir ifadeyle, gerçeğe uygun değer riskinden, nakit akış riskinden ve yurtdışındaki iştirakinde bulunan net yatırım riskinden korunma işlemleri itibariyle) aşağıdakileri ayrı ayrı kamuoyuna açıklar: a) Her bir finansal riskten korunma işleminin niteliği; b) Finansal riskten korunma aracı olarak belirlenmiş olan finansal araçların niteliği ve raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değerleri; ve c) Korunulan riskler. İşletme nakit akış risklerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalarda bulunur: a) Nakit akışlarının meydana gelmesi beklendiği dönemler ile kar veya zararı etkilemelerinin beklendiği zaman;

9 UFRS 7.23(b) UFRS 7.23(c) UFRS 7.23(d) UFRS 7.23(e) UFRS 7.24(a) b) Daha önce finansal riskten korunma muhasebesi uygulanmış ancak meydana gelmesi artık beklenmeyen tahmin işlemlerin niteliği; c) Dönem içerisinde özkaynaklarda muhasebeleştirilen tutar; d) Gelir tablosunda ilgili her bir kaleme dahil edilen tutar ayrıca gösterilmek suretiyle, özkaynaklardan çıkarılan ve dönem kar veya zararına dahil edilen tutar; ve e) Dönem içerisinde özkaynaklardan çıkarılan ve edinimi veya yüklenimi finansal riskten korunan, gerçekleşme olasılığı yüksek, tahmini işlemin konusunu oluşturan finansal olmayan varlık veya borcun başlangıç maliyetine veya diğer bir defter değerine eklenen tutar. İşletme aşağıdakiler hakkında ayrı ayrı açıklamada bulunur: a) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemleri açısından aşağıda yer alanlardan kaynaklanan kazanç veya kayıplar: i) Finansal riskten korunma aracına ilişkin kazanç veya kayıplar; ve ii) Finansal riskten korunma konusu kalemde meydana gelen ve korunan riskle ilişkilendirilebilen kazanç veya kayıplar; UFRS 7.24(b) UFRS 7.24(c) UFRS 7.25 UFRS 7.26 UFRS 7.27(a) UFRS 7.27(b) b) Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemlerden kaynaklanan ve kar veya zararda muhasebeleştirilen etkin olmama durumu/etkinsizlik; ve c) Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemlerden kaynaklanan ve kar veya zararda muhasebeleştirilen etkin olmama durumu/etkinsizlik. Gerçeğe uygun değer UFRS 7 nin 29. paragrafında (aşağıya bakınız) belirtilenler haricinde, her bir finansal varlık ve finansal borç sınıfının gerçeğe uygun değeri, anılan değerin bunlara ilişkin defter değeriyle karşılaştırılmasını sağlayacak şekilde kamuoyuna açıklanır. Not: Gerçeğe uygun değerlerin kamuoyuna açıklanması sırasında, işletme, ilgili finansal varlık ve borçları sınıflarına göre gruplandırır. Ancak anılan finansal varlık ve borçlar bunlara ilişkin defter değerlerinin bilançoda netleştirildiği oranda netleştirilir. İşletme aşağıdakiler hakkında kamuoyuna açıklamada bulunur: a) Kullanılan yöntemler ve bir değerleme yönteminin kullanılmış olması durumunda, her bir finansal varlık ve finansal borç sınıfının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar; Not: Örneğin işletme, mümkün ise, peşin ödeme oranları, beklenen kredi zararlarının oranı ve faiz veya indirim oranlarına ilişkin varsayımlar hakkında kamuoyuna açıklamada bulunur. b) Gerçeğe uygun değerlerin, tamamen veya kısmen, doğrudan aktif bir piyasada kayıtlı fiyatlar referans alınmak suretiyle mi yoksa bir değerleme yöntemi kullanılarak mı belirlendiği (bakınız: UMS 39 Paragraf UR 71 UR 79);

10 UFRS 7.27(c) UFRS 7.27(d) UFRS 7.27(c) UFRS 7.27(c) c) Finansal tablolarda muhasebeleştirilen veya kamuoyuna açıklanan gerçeğe uygun değerlerin, tamamen veya kısmen, aynı araca ilişkin gözlemlenebilir cari piyasa işlemlerinde oluşan fiyatlarla (diğer bir ifadeyle, değiştirilmeksizin veya yeniden düzenlenmeksizin) desteklenmeyen varsayımları temel alan ve mevcut gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan bir değerleme yöntemi kullanılarak mı tahmin edildiği;ve d) UFRS 7 nin 27(c) maddesinin (yukarıya bakınız) geçerli olması durumunda, bu tür bir değerleme tekniğini kullanarak tahmin edilen gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve dönem içerisinde kar veya zararda muhasebeleştirilmiş bulunan toplam değişiklik tutarı. UFRS 7 nin 27(c) maddesinde (yukarıya bakınız) tanımlanan durumlarda finansal tablolarda muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değerler açısından anılan varsayımlardan biri veya daha fazlasının yeterli düzeyde olası alternatif varsayımlarla değiştirilmesinin gerçeğe uygun değeri önemli ölçüde etkileyecek olması durumunda, işletme sözü edilen hususu ve anılan değişikliklerin etkilerini kamuoyuna açıklar. Not: Burada sözü edilen "önem" kavramı, kar veya zarar ve toplam varlıklar ve toplam borçlara göre değerlendirilir. Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişikliklerin özkaynakta muhasebeleştirildiği durumlarda ise toplam özkaynaklar açısından değerlendirilir. İlk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değer ile anılan tarihte değerleme yöntemi kullanılarak belirlenen tutar arasında bir farkın bulunması durumunda işletme, finansal araç sınıfı itibariyle aşağıdaki açıklamalarda bulunur: UFRS 7.28(a) a) Fiyatın belirlenmesi sırasında piyasa katılımcılarının göz önünde bulunduracağı etkenlerde (zaman da dahil olmak üzere) meydana gelen değişiklikleri yansıtmak amacıyla söz konusu farkın kar veya zararda muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe politikası (bakınız: UMS 39 paragraf UR 76A); ve UFRS 7.28(b) UFRS 7.28 UFRS 7.29(a) UFRS 7.29(b) b) Dönem başı ve sonu itibariyle henüz kar veya zararda muhasebeleştirilmemiş bulunan toplam fark tutarı ve sözü edilen tutarın bakiyesinde meydana gelen değişikliklerin mutabakatı. Açıklama: Bir finansal araca ilişkin piyasanın aktif olmaması durumunda, işletme ilgili finansal aracın gerçeğe uygun değerini bir değerleme yöntemi aracılığıyla belirler (bakınız: UMS 39 Paragraf UR 74 UR 79). Diğer yandan, bir finansal aracın ilk muhasebeleştirilmesi sırasındaki gerçeğe uygun değerinin en iyi göstergesi, söz konusu aracın gerçeğe uygun değerinin aynı araca ilişkin gözlenebilen diğer cari piyasa işlemleriyle kanıtlanmadığı (diğer bir ifadeyle, değiştirilmeksizin veya yeniden düzenlenmeksizin) veya içerdiği değişkenlerin tamamı sadece gözlemlenebilen piyasalardaki verilerden oluşan bir değerleme yöntemine dayandırılmadığı sürece işlem fiyatıdır (diğer bir ifadeyle, alınan veya ödenen bedelin gerçeğe uygun değeridir). Dolayısıyla, ilk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değer ile anılan tarihte değerleme yöntemi kullanılarak belirlenen tutar arasında bir fark oluşabilir. Aşağıdaki durumlarda gerçeğe uygun değerin açıklanması gerekmez: a) Kısa vadeli ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlarda olduğu üzere, defter değerinin gerçeğe uygun değere yeterince yakın olduğu durumlar; b) Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemediğinden,maliyetinden ölçülen aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara veya bu türden özkaynağa dayalı finansal araçlara bağlı bulunan türev ürünlere yapılan yatırımlar; veya

11 UFRS 7.29(c) UFRS 7.30(a) UFRS 7.30(b) UFRS 7.30(c) UFRS 7.30(d) UFRS 7.30(e) UFRS 7.31 c) İçerdiği isteğe bağlı katılım özelliğinin (UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri standardında açıklanan şekilde) gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemeyen sözleşmeler. UFRS 7 nin 29(b) ve (c) paragraflarında (yukarıya bakınız) yer alan durumlarda, işletme, finansal tablo kullanıcılarının ilgili finansal varlık veya finansal borçların defter değerleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki olası farklılıkların düzeyi hakkında değerlendirmede bulunabilmelerine yardımcı olacak bilgiyi de sunar. Anılan bilgi aşağıdakileri içerir: a) Sözü edilen araçların gerçeğe uygun değerinin güvenilir olarak ölçülememesi nedeniyle bunların gerçeğe uygun değerlerine ilişkin bilgi verilemediği; b) Sözü edilen finansal araçların niteliği, defter değerleri ve neden gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir olarak ölçülemediği; c) Sözü edilen araçların piyasası hakkında bilgi; d) İşletmenin anılan finansal araçları elden çıkarma niyetinde olup olmadığı ve nasıl elden çıkaracağı; ve e) Gerçeğe uygun değerleri önceden güvenilir olarak ölçülemeyen finansal araçların bilanço dışı bırakılmış olmaları durumunda, anılan husus ve bilanço dışı bırakıldıkları zamanki defter değerleri ile muhasebeleştirilen kazanç veya kayıp tutarı. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Bir işletme, raporlama tarihi itibariyle finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyini finansal tablo kullanıcılarının değerlendirmelerine olanak sağlayan bilgiyi kamuoyuna açıklar. Açıklamalar: UFRS ) UFRS 7 nin paragrafları (aşağıya bakınız) uyarınca yapılması gereken finansal risk ile ilgili açıklamalarda, finansal araçlardan kaynaklanan riskler ile bunların nasıl yönetildiği üzerinde durulmaktadır. Anılan riskler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, genellikle, kredi riski, likidite riski ve piyasa riskini içerir. UFRS 7.B6 2) UFRS 7 nin paragrafları arasında yapılması öngörülen finansal risk ile ilgili açıklamalara doğrudan finansal tablolarda yer verilebileceği gibi, finansal tablolar aracılığıyla kullanıcılar işletme finansal tablolarıyla aynı koşul ve zamanlarda elde edebilmelerinin mümkün olduğu, yönetim görüşü veya risk raporu gibi diğer bazı belgelere de yönlendirilebilirler. Bu tür bir atıfta bulunmak suretiyle gerekli bilginin sunulmadığı finansal tablolar eksik olarak düzenlenmiş sayılırlar. Niteliksel açıklamalar UFRS 7.33(a) UFRS 7.33(b) UFRS 7.33(c) İşletme, finansal araçlardan kaynaklanan her bir risk türü için aşağıdakileri kamuoyuna açıklar: a) Maruz kalınan riskler ve ortaya çıkma şekilleri; b) İlgili risklerin yönetimine ilişkin hedefler, politikalar ve süreçler ile bunların ölçümünde kullanılan yöntemler; ve c) Bir önceki dönemden bu yana 33(a) veya (b) paragrafında (yukarıya bakınız) meydana gelen değişiklikler.

12 UFRS 7.34(a) UFRS 7.34(b) UFRS 7.34(c) UFRS 7.B8 Sayısal açıklamalar İşletme, finansal araçlardan kaynaklanan her bir risk türü için aşağıdakileri kamuoyuna açıklar: a) Raporlama tarihi itibariyle ilgili risklere maruz kalma durumuna ilişkin özet sayısal veriler. Sözü edilen açıklamada, yönetim kuruluna veya icra kurulu başkanına yapılan raporlamalar gibi, işletmenin kilit yönetici personeline (UMS 24 İlişkili Taraflar ile İlgili Açıklamaları Standardında tanımlanan şekilde) sağlanan bilgiler esas alınır; b) İlgili riskin önemli olması koşuluyla 34(a) ya göre (yukarıya bakınız) yapılan açıklamalarda hakkında bilgi sunulmamış UFRS 7 nin paragraflarında (aşağıya bakınız) yer alan diğer açıklamalar; ve c) 34(a) ve (b) de (yukarıya bakınız) belirgin olmaması durumunda, risk yoğunlaşmaları. Risk yoğunlaşmalarına ilişkin olarak yapılması gereken açıklamalar aşağıdakileri içerir: a) İşletme yönetiminin yoğunlaşmaları tespit şekli; b) Her bir risk yoğunlaşmasını belirleyen ortak özellikler (örneğin karşı taraf, coğrafi alan, para birimi veya piyasa); ve c) Söz konusu özellikleri taşıyan tüm finansal araçlara ilişkin risk düzeyi. Açıklamalar: UFRS 7.B7 1) İşletmenin maruz kaldığı bir riski yönetmede farklı yöntemler kullanması durumunda, en geçerli ve güvenilir bilgiyi sağlayan yöntem ya da yöntemlerin verdiği bilgiler kamuoyuna açıklanır. "UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" Standardı geçerlilik ve güvenilirlik konularını ele alır. UFRS 7.34(b) 2) Önemlilik konusundaki açıklamalar için UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu standardının paragraflarına bakınız. UFRS 7.B8 3) Risk yoğunlaşmaları, benzer özelliklere sahip olan ve ekonomik ya da diğer koşullardaki değişikliklerden benzer şekilde etkilenen finansal araçlardan ortaya çıkar. Risk yoğunlaşmalarının tespit edilmesi işlemi, işletmenin içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulunduran bir muhakemede bulunmasını gerektirir. UFRS 7.35 Raporlama tarihi itibariyle açıklanan sayısal verilerin işletmenin dönem içerisinde maruz kaldığı risk düzeyini göstermemesi durumunda, maruz kalınan risk düzeyini daha iyi yansıtan ek bilgiler sunulur

13 UFRS 7.36(a) UFRS 7.36(b) UFRS 7.36(c) UFRS 7.36(d) UFRS 7.B9 Kredi riski İşletme, finansal araç sınıfları itibariyle aşağıdakileri kamuoyuna açıklar: a) Elde bulundurulan hiçbir teminat veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer bir unsur (örneğin UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum a göre netleştirilmeleri mümkün olmayan netleştirme anlaşmaları) (ayrıca UFRS 7 nin B9. ve B10. paragraflarına da bakınız) dikkate alınmaksızın, raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riskini en iyi gösteren tutar; b) 36(a) kapsamında (yukarıya bakınız) açıklanan tutara karşılık, güvence olarak elde bulundurulan teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurların niteliği; c) Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların kredi kalitesine ilişkin bilgi; ve d) Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi taktirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış olacak finansal varlıkların defter değeri. Açıklamalar: 1) Genellikle, bir finansal varlık açısından işletmenin karşı karşıya olduğu azami kredi riski tutarı ilgili varlığın brüt defter değerinden UMS 32 uyarınca mahsup edilen tutarlar ve UMS 32 uyarınca muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararları düşüldükten sonra geriye kalan tutarı ifade eder. UFRS 7.B10 2) Kredi riskine sebebiyet veren eylemler, diğerlerine ilaveten, kredi ve alacak sağlamak, avans vermek, finansal teminat sağlamak, gayri kabili rücu olan kredi taahhüdünde bulunmak ve türev sözleşmeler yapmak gibi eylemleri içerir. Bahsi geçen durumlarda maruz kalınan azami kredi riskini belirlemek için gerekli olan daha fazla bilgi UFRS 7 de yer alan B10. paragrafında mevcuttur. UFRS 7.37(a) UFRS 7.37(b) UFRS 7.37(c) İşletme vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış olan finansal varlıkların her bir sınıfı için aşağıdakileri açıklamalıdır: a) raporlama tarihinde vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış olan finansal varlıklarına ilişkin bir yaşlandırma analizini; b) raporlama tarihinde değer düşüklüğüne uğrayacak finansal varlıkların ayrı olarak belirlenmesiyle ilgili analizi ve işletmenin değer düşüklüğüne uğrayacak olan bu varlıkları belirlemesinde göz önünde bulundurduğu faktörleri; c) 37(a) ve (b) paragraflarında (yukarıya bakınız) açıklanan tutarlara ilişkin olarak, işletme tarafından güvence olarak tutulan teminat ve kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurların niteliği ve mümkün ise bunların tahmini gerçeğe uygun değerlerini. İşletmenin dönem içerisinde, güvence olarak elinde bulundurmakta olduğu teminatın mülkiyetini üzerine almak veya kredi güvenilirliğinde artış sağlayan diğer unsurları (garantiler gibi) kullanmak suretiyle finansal veya finansal olmayan varlıklar edinmesi ve anılan varlıkların diğer Standartlarda yer alan muhasebeleştirme koşullarını karşılamaları durumunda, işletme aşağıdaki açıklamalarda bulunur:

14 UFRS 7.38(a) UFRS 7.38(b) UFRS 7.39(a) UFRS 7.39(b) UFRS 7.B11- B16 UFRS 7.40(a) UFRS 7.40(b) UFRS 7.40(c) UFRS 7.B17- B28 a) Edinilen varlıkların niteliği ve defter değeri; ile b) Anılan varlıkların halihazırda nakde dönüştürülebilir nitelikte olmamaları durumunda, işletmenin söz konusu varlıkların elden çıkarılması veya işletme faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin yaklaşımı. Likidite riski İşletme aşağıdakileri kamuoyuna açıklar: a) Finansal borçların geriye kalan sözleşmeye dayalı vadelerini gösteren bir vade analizi; ve (ayrıca UFRS 7 nin B11-B16. paragraflarına da bakınız), ve b) 39(a) paragrafına (yukarıya bakınız) göre ortaya çıkan likidite riskini yönetme şekli. Açıklama:Sözleşmeye dayalı vade analizlerinin yapılması/hazırlanması sırasında : işletme, uygun sayıda zaman aralığının tespitine yönelik bir değerlendirmede bulunmalıdır; Karşı tarafın ne zaman ödemede bulunulacağına karar verme hakkının olduğu durumlarda, ilgili borç, işletmenin ödemede bulunmasının istenebileceği en erken tarih itibariyle dikkate alınır; İşletmenin taksitler halinde ödemede bulunmayı taahhüt etmiş olması durumunda, ilgili her bir taksit, işletmenin ödeme yapması istenebilecek en erken dönemde dikkate alınır; Vade analizinde açıklanan tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır. Sözü edilen indirgenmemiş nakit akışları, bilançoya yansıtılmış tutarlar indirgenmiş nakit akışlarını esas aldıklarından, bilançoya yansıtılan tutarlardan farklılık arz etmektedir; Uygun olduğu taktirde, işletme, finansal borçlar için kamuoyuna yaptığı sözleşmeye dayalı vade analizi açıklamasında, türev finansal araçlara ilişkin analizi türev olmayan finansal araçlara ilişkin analizden ayrı olarak sunar; ve Borç tutarının sabit olmaması durumunda, açıklanacak tutara raporlama tarihinde mevcut olan koşullara göre karar verilir. Piyasa riski İşletme UFRS 7 nin 41. paragrafında (aşağıya bakınız) yer alan hükümleri karşılamadığı sürece aşağıdaki açıklamalarda bulunur: a) Anılan tarih itibariyle ilgili risk değişkenlerine ilişkin yeterli düzeyde olası değişimlerin kar veya zarar ile özkaynakları nasıl etkileyeceğini gösteren, raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan her bir piyasa risk türüne ilişkin duyarlılık analizi; b) Duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve varsayımlar; ve c) Kullanılan yöntem ve varsayımlarda bir önceki döneme göre meydana gelen değişiklikler ve anılan değişikliklerin nedeni. Açıklamalar: 1) İşletme, önemli ölçüde farklı ekonomik çevrelerden kaynaklanan risklere ilişkin farklı karakterlerdeki bilgileri birleştirmeksizin, işletmenin mevcut durumunun kamuoyuna açıklanmasında kullanılan bilgilerin nasıl birleştirilmeleri gerektiğine karar verir. Sadece tek bir ekonomik çevrede tek türde bir piyasa riskine maruz bulunan bir işletme, bilgileri ayrıştırılmış şekilde sunmaz.

15 2) İşletmelerin ilgili risk değişkeninin daha farklı olması durumunda dönemin kar veya zararının ne olacağını belirleme zorunlulukları yoktur. Ancak bunun yerine, kar veya zarar ile özkaynak üzerindeki söz konusu etkiyi, bilanço tarihi itibariyle ilgili risk değişkeninde makul düzeyde olası bir değişiklik meydana geldiğini ve anılan değişikliğin bilanço tarihinde var olan risklere uygulandığını varsaymak suretiyle açıklarlar. Söz konusu etkiyi belirlerken, işletme faaliyet gösterdiği ekonomik çevreyi dikkate alır. Makul düzeyde olası değişiklik, uzak veya "en kötü" senaryoları ya da "stres testleri"ni içermemelidir. 3) Duyarlılık analizi, bir sonraki yıllık raporlama dönemini ifade eden süre boyunca yeterince olası olduğu düşünülen değişimlerin etkilerini göstermelidir. 4) İlgili risk değişkenine ilişkin makul düzeyde olası değişiklik aralığında yer alan her bir değişikliğin kar veya zarar ile özkaynak üzerindeki etkilerini açıklama yükümlülüğü bulunmaz. Söz konusu makul düzeyde olası değişiklikleri gösteren aralığın sınırlarında yer alan değişikliklerin etkilerinin açıklanması yeterlidir. 5) İşletme faaliyetlerinin tamamı için duyarlılık analizinde bulunur. Ancak, farklı finansal araç sınıfları için farklı türde duyarlılık analizinde bulunulması mümkündür. İşletmenin önemli düzeyde ilişkisi bulunduğu her bir yabancı para için bir duyarlılık analizi yapılır ve kamuoyuna açıklanır. 6) Faiz oranı riski, ihraç edilen krediler ve alacaklar ve borç araçları gibi bilançoda muhasebeleştirilen faiz getiren finansal araçlar ile kredi taahhütleri gibi bilançoda muhasebeleştirilmeyen bazı finansal araçlarda ortaya çıkar. 7) Finansal araçlardaki diğer fiyat riski, örneğin, ticari mal veya hisse senedi fiyatlarındaki değişiklikler gibi nedenlerle oluşur. İşletme belirli bir borsa endeksindeki, ticari bir maldaki veya diğer risk değişkenindeki düşüşün etkisini açıklayabilir. 8) İşletmenin kendi özkaynağına dayalı finansal araç olarak sınıflandırdığı finansal araçları veya parasal olmayan kalemler için duyarlılık analizinde bulunulması gerekmez. UFRS 7.41 İşletmenin, örneğin riske maruz değer gibi, ilgili risk değişkenlerinin (faiz oranları ve döviz kurları gibi) birbirine olan bağımlılığını yansıtan bir duyarlılık analizi oluşturması ve bunu finansal risklerin yönetiminde kullanması durumunda, sözü edilen duyarlılık analizi UFRS 7 nin 40. paragrafında yer verilen analizin yerine kullanılabilir.

16 UFRS 7.B20 Açıklamalar: 1) Bu durum, sözü edilen yöntemin sadece zarar potansiyelini ölçüp kazanç potansiyelini ölçme imkanının bulunmadığı durumlarda dahi geçerlidir. 2) İşletmeler gözlemlenen geçmiş dönemi ve anılan dönem içerisinde elde edilen gözlemlerin nasıl ağırlıklandırıldığını, opsiyonların hesaplamalarda nasıl dikkate alındığını ve hangi dalgalanma ve korelasyonların (veya alternatif olarak Monte Carlo olasılık dağılım simülasyonlarının) kullanıldığını da açıklayabilir. UFRS 7.41(a) UFRS 7.41(b) UFRS 7.42 UFRS 7 nin 41. paragrafında (yukarıya bakınız) tanımlanan durumlarda işletme aynı zamanda aşağıdaki açıklamalarda bulunur: a) duyarlılık analizinin hazırlanmasında kullanılan yöntem ile sağlanan verilerin dayandırıldığı temel parametre ve varsayımlar; ve b) kullanılan yöntemin amacı ile sunulan bilginin ilgili varlık ve borçların gerçeğe uygun değerini tam olarak yansıtamamasına sebep olabilecek sınırlamalar. UFRS 7 nin 40. veya 41. paragrafları (yukarıya bakınız) uyarınca kamuoyuna açıklanan duyarlılık analizlerinin finansal aracın yapısında var olan bir riski içermemesi durumunda (örneğin yılsonu risk tutarı, yıl içerisinde maruz kalınan risk tutarını yansıtmamaktadır), işletme, anılan hususu ve duyarlılık analizlerinin ilgili riski içermeme nedenini kamuoyuna açıklar.

2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç olmak üzere her türlü finansal araca uygulanır:

2. Bu Standart tüm işletmeler tarafından, aşağıdakiler hariç olmak üzere her türlü finansal araca uygulanır: Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 1. Bu Standardın amacı; finansal varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin

Detaylı

TMS - 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM

TMS - 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2006 tarih

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330 Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26330 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUMA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 32) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 40 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Finansal

Detaylı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bu Standardın amaçlanan kapsamı 1.1 KOBİ TFRS nin, küçük ve orta

Detaylı

FĐNANSAL RĐSKTEN KORUNMA MUHASEBESĐ

FĐNANSAL RĐSKTEN KORUNMA MUHASEBESĐ ARALIK 2010 Nihai Taslak NT/2010/13 FĐNANSAL RĐSKTEN KORUNMA MUHASEBESĐ Finansal riskten korunma muhasebesine ilişkin öneriler Finansal riskten korunma muhasebesi 1 Finansal riskten korunma muhasebesinin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR ( 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı resmi gazeteden alınmıştır.)

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3 Kapsamlı gelir

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM 01 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul Kiler

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NUROL GAYRİMENKUL

Detaylı

TFRS - 4 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

TFRS - 4 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 25/03/2006 tarih ve

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14. Düzenleyici Erteleme Hesapları

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14. Düzenleyici Erteleme Hesapları Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları Türkiye Finansal Raporlama Standardı 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları Amaç 1. Bu Standardın amacı, bir işletme tarife düzenlemesi

Detaylı

Sayfa o: 1 NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul

Detaylı