AİLELERİN BANKALARCA SAĞLANAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLELERİN BANKALARCA SAĞLANAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 AİLELERİN BANKALARCA SAĞLANAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ Araş. Gör. Uzm. Ayfer Aydıner Boylu Dr. Gülay Günay Prof. Dr. Günsel Terzioğlu ÖZET Araştırma farklı gelir düzeylerine sahip ailelerin tüketici kredilerini kullanma durumlarını incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma kapsamına Orman Bakanlığında çalışan personel arasından basit rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 155 aile alınmıştır. Araştırma sonucunda, bankalarca sağlanan tüketici kredilerini kullanmayan ailelerin (%52.3) oranının kullandıklarını belirten ailelerden (%47.3) yüksek olduğu saptanmıştır. Tüketici kredilerini kullanmadıklarını belirten ailelerin (82) kredileri kullanmama nedenleri arasında kredi kullanmaya ihtiyaç duymama (%40.2) önde gelmektedir. Tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73) kredileri tercih etme nedenleri arasında ise ilk sırada başka bir kaynaktan borç bulamama nın (%50.7) yer aldığı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Tüketici Kredisi, Aile ve Tüketici Kredisi, Aile Ekonomisi ABSTRACT The research was planned to study on utilization of the consumer loans by the families at the different income levels. The research has covered 155 families which were selected by the basic random sampling method among the staff of the Ministry of Forest. At the result of research, it was found the proportion of the families, which did not use the consumer loans from the banks (52.3%), was higher than of the families which mentioned that they utilized it (47.3%). Among the reasons why the families (82) did not utilize the consumer loans, the reason, not requiring to utilize the loan (40.2%), ranked in priority. Among the reasons why the families (73) utilized the consumer loan, the reason, not finding the credit from another source (50.7%), was in the first rank. Keywords: Consumer Loan, Family and Consumer Loan, Family Economy GİRİŞ Ekonomik bir ünite olarak aile, toplumun sosyo-ekonomik organizasyonuyla fonksiyonel ilişkiler içinde, arzuladığı sonuçlara ulaşmak için finansal ve finansal olmayan çeşitli ekonomik kararlar alır ve faaliyetler yürütür (Terzioğlu,1990). Günümüzde aileler; ekonomik dengelerin değişimi, işsizlik oranının artması, paranın satın alma gücündeki değişmeler, enflasyon, artan vergi yükü, devlet yardım programlarının kesilmesi, faiz oranlarının artması, tüketici pazarının karmaşıklaşması gibi ekonomik güçlerin baskısının yer aldığı bir finansman sistemi ortamında faaliyette bulunmaktadırlar (Terzioğlu,1990; Sumarwan ve Hira,1992; Bailey,1987). Böyle bir ortamda ailenin, gelirin kullanılması ile ilgili davranışları bir yandan kendi sosyal ve ekonomik refahını, diğer yandan ülke ekonomisini, mal üretimini, gelir dağılımını ve tüketim mallarını etkilemektedir. Dolayısıyla ailede gelirin kullanım biçimi aile 1

2 yaşamının hayati elementlerinden birisidir. Bu nedenle gelirin kullanımının bugün ve gelecek için planlanarak, tüketim ve tasarruf arasında başarılı bir dengenin kurulması yaşama düzeyinin yükseltilmesi için elzemdir (Çopur ve Terzioğlu 2000). Gelirlerine oranla daha harcama yapan aileler, ya önceki gelirlerinden elde ettikleri tasarrufları kullanırlar ya da gelirleri ve harcamaları arasındaki açığı kapamak amacıyla ilerideki gelirlerine güvenerek borçlanmak durumunda kalabilirler. Borç, diğer bir ifade ile kredi, gelecekte ödeme düşüncesine dayanan, ihtiyaç anında kullanıma hazır satın alma gücüdür (Consumer Credit,2000; Sloane, 1985). Dolayısıyla kredi satın alma zamanını değiştirerek, gelirin henüz elde edilmeden harcanabilmesi anlamını da taşımaktadır (Lin ve De Vaney,1996). Kredi yalnızca onu kullananlar için bir sosyal gelişme ve daha iyi hayat koşullarına sahip olma aracı değil, aynı zamanda bütün ülke ekonomisinin atılım yapması, canlılık kazanması için gerekli olan, son derece etkili bir kalkınma aracı olarak da görülmektedir (Anon,1974). Tüketici kredileri, gerçek kişilerin ticari amaç dışında mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, genellikle bir defada kullandırılan ve başlangıçta belirlenen faiz oranlarına göre ödenen kredilerdir (Tbb org.,2000). Gelişmiş ülkelerde tüketici kredisi 1950 lilerde televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi vb. dayanıklı tüketim mallarının finanse edilmesi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmıştır lı yıllarda taksitli satış sistemi yerini tüketici piyasasına giren bankalara bırakmıştır. Böylece bankaların tüketiciyi finanse etmeye başlaması diğer bir deyimle tüketicilere kredi vermesi bu yıllarda başlamış ve gittikçe yaygınlaşmıştır (Alpergin,1990; Akçer,1995) Türkiye de ise taksitli satışların finansmanı 1960 lı yıllarda gündemde olmasına rağmen uygulamaya geçilmediği için tüketici finansmanı konusunda bu yıllarda bir gelişme gözlemlenememiştir. Türk bankacılık sistemi 1980 li yılların sonunda yüksek faizle toplamış olduğu mevduatı, ticari krediler şekline dönüştürmede karşılaştığı sorunlar nedeni ile tüketici kredisi uygulamasına ancak bu yıllarda başlayabilmiştir. Bu durum tüketici kredilerine güncellik kazandırmış ve bankalar fonlarını bu şekilde değerlendirmeye yönelmişlerdir. Tüketiciler tarafından tüketici kredilerine gösterilen ilgi de tüketici kredilerinin yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır (İzlem,1993). Aileler arkadaş, akraba, devlet gibi özel ve tüzel kişilerden borç alabilecekleri gibi finans kurumlarından da borç alabilirler. Ailelerin borç alabilmek için sıklıkla başvurdukları kurumlardan bir tanesi de bankalardır. Aileler, bankalar tarafından sağlanan çeşitli formdaki kredileri kullanarak istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilirler (Castellani ve DeVaney,2001). Ev, araba satın alma, ev eşyası, bilgisayar ve beyaz eşya alımı ve yenilenmesi, eğitim, evlilik hazırlıkları, bedelli askerlik, tatil, biriken faturaları ödeme, mevcut harcamaların devamını sağlama ve tıbbi harcamalar gibi nedenlerle aileler bankalarca sağlanan kredileri kullanabilirler (Finansman-Krediler,2000, Sloane,1985). Tüketici kredilerinin kullanımı, ailelerin hali hazırdaki gelirleri ile elde edemeyecekleri mal ve hizmetleri satın alma olanağı sağlayarak refahın artırılabileceği gibi, elde edilebilirliğinin kolay olması nedeniyle gereksiz tüketimde bulunulmasına, tasarrufların azalmasına, gelecekteki gelirleri engelleyerek harcamaların kısıtlanmasına ve ailenin ekonomik güvenliğinin sarsılmasına da neden olabilmektedir. (Yetim;1997; Zhu ve Meeks,1994). Tüm bu nedenlerle kredinin gereksiz yere kullanımından kaçınmak veya kullanıldığı zaman en düşük maliyet üzerinden almaya çalışmak aileler için önde gelen amaç olmalıdır. Ailelerin kredi kullanımında gelir düzeyi önemli bir faktör olmakla beraber, ailenin içinde bulunduğu yaşam dönemi, hane halkı büyüklüğü, meslek, öğrenim düzeyi ve yaş gibi faktörlerde kredi kullanımını etkilemektedir (Bird, Hagstrom ve Wild,1997; Danes ve Hira,1990; Zhu ve Meeks,1994). Yabancı ülkelerde ailelerin; bankalarca sağlanan tüketici kredilerini kullanma durumlarını saptamaya yönelik yapılmış çeşitli araştırmalar bulunmakla beraber ülkemizde ailelere yönelik yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır (Chien ve DeVaney,2001; Zhu ve Meeks,1994; Bird, Hagstrom ve Wild,1997; Castellani ve DeVaney,2001). Yalnızca Yastı tarafından kamu kurumlarında çalışan personelin tüketici kredisi kullanma davranışları konusunda yapılmış bir araştırma mevcuttur (Yastı,1998), Bu nedenle bu araştırma ailelerin; bankalarca sağlanan tüketici kredilerini; 2

3 Kullanma durumlarını, sıklıklarını ve amaçlarını belirlemek, Kullanmadan önce tüketici kredilerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları bilgileri ve bu bilgileri edindikleri kaynakları saptamak, Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, daha sonra yapılacak kapsamlı araştırmalara ışık tutabilmek amacıyla pilot çalışma olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma Yöntemi ve Araçları Araştırma kapsamına alınacak ailelerin seçilmesinde, Orman Bakanlığında çalışan personeli kapsayan listeden yararlanılmıştır. Bakanlıkta çalışan tüm personel esas alınarak (n=600), örneklem büyüklüğü formülünden yararlanılmış ve n=155 sayısına ulaşılmıştır. Araştırmaya alınacak ailelerin seçilmesinde basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu,1990). Anket formunun hazırlanmasında daha önce yapılmış benzer çalışmalardan yararlanılmıştır (Zhu and Meeks 1994; Schwartz,1988; Bird, Hagstrom ve Wild, 1997; Castellani ve DeVaney,2001). Araştırma verileri Şubat Nisan 2002 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından Bakanlıkta çalışan aile bireyleri ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ailelerin gelir düzeyleri esas alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS programında Ki Kare analizi ile yapılmıştır. Hazırlanan çapraz çizelgelerde beklenen frekans 5 den küçük olan göz sayısı toplam göz sayısının %20 sini geçtiğinde Ki Kare analizi uygulanamamıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Aileler Hakkında Genel Bilgiler Araştırma kapsamına alınan ailelerin %39.4 ü , % ve daha az, %21.3 ü , %9.0 u ise ve daha aylık gelir düzeyine sahiptir. Ailelerde eşlerden; kadınlar arasında orta öğrenim (%39.5), erkekler arasında ise yüksek öğrenim (%47.1) görenler ilk sırada yer almaktadır. Ailelerin Tüketici Kredilerinden Yararlanma Durumları Araştırma kapsamına alınan ailelerin %52.9 u tüketici kredilerini kullanmadıklarını, %47.1 i ise kullandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 1). Aydıner in (2001) yaptığı çalışmada da; ailelerin %47.3 ünün bankalardan borç aldıkları saptanmıştır. Öngel ve arkadaşları (1997) tarafından yapılan araştırmada ise ailelerin %16.8 inin bankalara borçlu olduğu bulunmuştur. Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; aylık gelir düzeyine sahip olan ailelerde kredi kullananların, diğer gelir düzeylerine sahip olan ailelerde ise kullanmayanların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Ancak yapılan istatistiksel inceleme sonucunda ailelerin tüketici kredilerini kullanma durumları ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkinin önemsiz olduğu bulunmuştur (P>0.05) (Tablo 1). Bloom ve Steen (1988); Schwartz, (1988); Sloane, (1985) tarafından yapılan araştırmalarda ise orta ve yüksek gelir düzeyindeki ailelerde, düşük gelir düzeyindeki ailelere oranla tüketici kredisi kullanımının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada düşük gelir düzeyindeki aileler arasında kredi kullananların oranın yüksek bulunmuş olması, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle düşük gelir düzeyindeki ailelerin günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlandıkları izlenimini vermektedir. 3

4 Tablo 1. Ailelerin Tüketici Kredilerinden Yararlanma Durumları ve Aylık Gelir Düzeylerine göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Durumları ve daha az ve daha Evet Hayır Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmama Nedenleri X²=4.378 P>0.05 Araştırma kapsamına alınan ve tüketici kredilerini kullanmadıklarını belirten ailelerin (82) %40.2 si kredileri kullanmaya ihtiyaç duymadıkları nı belirtmişlerdir. Bunu %26.8 ile faiz oranları yüksek olduğu için kullanmadıklarını belirtenler izlemektedir (Tablo 2). Lancaster (1966), tarafından yapılan araştırmada da ailelerin faiz oranları yüksek olduğu için tüketici kredilerini kullanmayı tercih etmedikleri saptanmıştır. Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; ve daha az gelir düzeyine sahip aileler arasında faiz oranlarının yüksek olmasının (%38.5), diğer gelir düzeylerine sahip aileler arasında ise kredileri kullanmaya ihtiyaç duymamanın önde geldiği görülmüştür. Aylık gelir düzeyi yükseldikçe tüketici kredilerine ihtiyaç duymadıklarını belirtenlerin oranında da bir artış gözlenmektedir (Tablo 2). Tablo 2: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmama Nedenleri ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmama Nedenleri Kredi kullanmaya duymadığı için Faiz oranları yüksek için ve daha az ve daha ihtiyaç olduğu Bankalar tarafından istenen şartları yerine getirmediği için Başka bir kaynaktan borç bulduğu için X²= Uygulanamadı 4

5 Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Bilgi Aldıkları Özel ve/veya Tüzel Kişiler Araştırma kapsamına alınan ve tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73) kredileri kullanmadan önce bilgi aldıkları özel ve/veya tüzel kişiler arasında bankalar (%57.5) ilk sırada yer almaktadır. Ailelerin %17.8 i ise tüketici kredileri ile ilgili hiçbir yerden bilgi almadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 3). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; tüm gelir düzeylerinde tüketici kredileri ile ilgili olarak bankalardan bilgi aldıklarını belirten aileler ilk sırada yer almaktadır. Aylık gelir düzeyi yükseldikçe tüketici kredileri ile ilgili olarak bankalardan bilgi aldıklarını belirten ailelerin oranı da artış göstermektedir (Tablo 3). Bu durum gelir düzeyi yükseldikçe ailelerin kredi kullanmada daha bilinçli oldukları izlenimini vermektedir. Tablo 3: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Bilgi Aldıkları Özel ve/veya Kişiler ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Bilgi Aldıkları Özel ve/veya Tüzel Kişiler ve daha az ve daha Tüzel Bankalar Finansal kuruluşlar Kitle iletişim araçları Arkadaş ve akrabalar Hiçbir yerden X²= Uygulanamadı Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Tüketici Kredileri İle İlgili Olarak İhtiyaç Duydukları Bilgiler Tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73), tüketici kredileri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları bilgiler arasında, %23.8 ile uygulanan faiz oranları önde gelmekte, bunu %16.9 ile geri ödeme koşulları, %14.0 ile faiz hesaplama yöntemi izlemektedir (Tablo 4). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; ve daha aylık gelir düzeyine sahip olan aileler arasında birbirine eşit oranlarla ( %18.2) faiz hesaplama yöntemi, geri ödeme koşulları ile temerrüt hali ve hukuki sonuçları, diğer gelir düzeylerinde ise uygulanan faiz oranları tüketici kredileri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan bilgiler arasında ilk sırada yer almaktadır. Ailelerin aylık gelir düzeylerinin yükselmesine paralel olarak uygulanan faiz oranları hakkında bilgi edinmek isteyenlerin oranı azalırken, temerrüt hali ve hukuki sonuçları ile kullanım amacına göre azami kredi miktarı konularında bilgi edinmek isteyenlerin oranında ise bir artış görülmektedir. Ayrıca tüketici kredilerimi kullanmadan önce bilgi almadıklarını belirtenler düşük gelir düzeyindeki ailelerdir (Tablo 4). 5

6 Tablo 4: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Tüketici Kredileri İle İlgili Olarak İhtiyaç Duydukları Bilgiler ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredileri İle İlgili Olarak İhtiyaç Duydukları Bilgiler Uygulanan faiz oranları Faiz hesaplama yöntemi Vergi ve diğer masraflar Kredinin aylık ve yıllık maliyeti Geri ödeme koşulları Temerrüt hali ve hukuki sonuçları Faiz oranı değişikliği ve esasları Hesabın vadeden önce kapatılabilmesi Kredi kullanımına kısıtlama getirilmesi ve kısıtlamanın sınırları Kullanım amacına göre azami kredi miktarı ve daha az n= n= n=14 ve daha n=4 N=73 Say % Say % Say % Say % Say % Ailelerin Tüketici Kredilerini Tercih Etme Nedenleri Araştırmada, tüketici kredilerini kullandıklarını belirten (73) ailelerin kredileri tercih etme nedenleri arasında başka bir kaynaktan borç bulamama (%50.7) ilk sırada yer almakta, bunu %26.0 ile kredi alıp peşin ödeme yaparak mal ve hizmet satın almanın avantajlı olması izlemektedir (Tablo 5). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; ailelerin aylık gelir düzeyleri yükseldikçe kredi alıp peşin ödeme yaparak mal ve hizmet satın almanın avantajlı olması nedeniyle tüketici kredilerini kullanmayı tercih edenlerin oranında da artış olduğu görülmektedir (Tablo 5). Tablo 5: Ailelerin Tüketici Kredilerini Tercih Etme Nedenleri ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmayı Tercih Etme ve daha Nedenleri ve daha az Başka bir kaynaktan borç bulamama Faiz oranlarının uygun olması Kredilerin geri ödeme vadelerinin uzun olması

7 Kredi alıp peşin ödeme yaparak mal ve hizmet satın almak avantajlı olduğu için Ödemeleri taksitlendirmek için X²= Uygulanamadı Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Amaçları Araştırma kapsamına alınan ve tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73), kredi kullanma amaçları arasında %36.9 ile biriken faturaları ödeme ilk sırada yer alırken, bunu %26.0 ile araba satın alma ve birbirine eşit oranlarla (%21.9) ev satın alma ile mevcut harcamaların devamını sağlama izlemektedir (Tablo 6). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde, ve daha az (%52.4) ile (%35.3) aylık gelir düzeyine sahip olan ailelerin tüketici kredilerini kullanma amaçlarının başında biriken faturaları ödeme, aylık gelir düzeyine sahip aileler arasında birbirine eşit oranlarda (%35.7) ev satın alma ve araba satın alma, ve daha (%75.0) aylık gelir düzeyine sahip olan aileler arasında ise ev satın alma gelmektedir. Ailelerin aylık gelir düzeyleri yükseldikçe tüketici kredilerini ev satın almak amacıyla kullanan ailelerin oranı da artmaktadır (Tablo 6). Tablo 6: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Amaçları ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Sıklıkları Ev satın alma Araba satın alma Ev eşyalarının alımı ve yenilenmesi Bilgisayar veya beyaz eşya satın alma Eğitim Evlilik hazırlıkları Bedelli askerlik Tatil Biriken faturaları ödeme ve daha az n= n=34 n=14 ve daha n=4 N= , Mevcut harcamaların devamını sağlama Tıbbi harcamalar

8 Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Sıkları Tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73) %35.6 sının kredileri şu ana kadar iki defa, %34.2 sinin bir defa,%19.2 sinin ise dört defa veya daha kullandıkları saptanmıştır (Tablo 7). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; ve daha az (%33.4) ile (%57.2) aylık gelir düzeylerine sahip ailelerde tüketici kredilerini bir defa, (%44.1) aylık gelir düzeyine sahip olan ailelerde iki defa, ve daha aylık gelir düzeyine sahip olan aileler arasında ise eşit oranlarla (%50.0) bir ve iki defa kullandıklarını belirtenler ilk sırada yer almaktadır (Tablo 7). Tablo 7: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Sıklıkları Dağılımları ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Ailelerin Tüketici Kredilerini ve daha az ve daha Kullanma Sıklıkları Bir defa İki defa Üç defa Dört veya daha X²= Uygulanamadı Ailelerin Tüketici Kredilerini Tekrar Kullanmayı Düşünme Durumları Araştırmada tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73), yarıdan sının (%65.8) kredileri kullanmayı tekrar düşündükleri bulunmuştur (Tablo 8). Aylık gelir düzeyi ve daha olan aileler arasında tüketici kredilerini kullanmayı (%75.0) düşünmeyenlerin, diğer gelir düzeylerine sahip olan aileler arasında ise tüketici kredilerini gerektiğinde tekrar kullanmayı düşünenlerin oranı yüksektir (Tablo 8). Tablo 8: Ailelerin Tüketici Kredilerini Tekrar Kullanmayı Düşünme Durumları ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Kredilerini Kullanmayı Durumlar Tüketici Tekrar Düşünme ve daha az ve daha Evet Hayır X²= Uygulanamadı 8

9 SONUÇ VE ÖNERİLER Farklı gelir düzeyine sahip ailelerin bankalarca sağlanan tüketici kredilerini kullanma durumlarını incelenmek amacıyla yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir. Araştırma sonuçlarına göre tüketici kredilerini kullanmayan ailelerin oranı yarıdan biraz dır. Tüketici kredilerini kullanmadıklarını belirten ailelerin kullanmama nedenleri arasında ihtiyaç duymama ilk sırada yer almakta olup, ailelerin aylık gelir düzeyleri yükseldikçe kredileri kullanmaya ihtiyaç duymadıklarını belirtenlerin oranı da artmaktadır. Araştırmada tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin; Kredilerle ilgili bilgi edindikleri kaynaklar arasında bankalar ilk sırada yer almaktadır. Ailelerin aylık gelir düzeylerinin yükselmesine paralel olarak bankalardan bilgi aldıklarını belirtenlerin oranı da artmaktadır. Kredilerle ilgili olarak ihtiyaç duydukları bilgiler arasında uygulanan faiz oranları önde gelmekte, ailelerin aylık gelir düzeyi arttıkça uygulanan faiz oranları konusunda bilgi edinmek isteyenlerin oranı azalırken, temerrüt hali ve hukuki sonuçları ile kullanım amacına göre azami kredi miktarı konularında bilgi edinmek isteyenlerin oranında ise bir artış görülmektedir. Başka bir kaynaktan borç bulamadığı için bankalarca sağlanan tüketici kredilerini kullanmayı tercih ettiğini belirten aileler önde gelmekte, bunu kredi alıp peşin ödeme yaparak mal ve hizmet satın almanın avantajlı olduğunu belirtenler izlemektedir. Ailelerin tüketici kredilerini kullanma amaçları biriken faturaları ödeme, araba satın alma, ev satın alma ve mevcut harcamaların devamını sağlama şeklinde sıralanmaktadır. Aylık gelir düzeyleri yükseldikçe tüketici kredilerini ev satın almak amacıyla kullanan ailelerin oranı da artmaktadır. Tüketici kredilerini şu ana kadar iki defa kullanmış olanların oranı yüksektir. Tüketici kredilerini tekrar kullanmayı düşünenlerin oranı kullanmayı düşünmeyenlerin oranından yüksektir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlara göre: Aileler tüketici kredileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayıp, kredi kullanımı konusunda bilgilendirilmelidirler. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ailelere kredi kullanımı hakkında yönlendirici nitelikte önerilerde bulunmak amacıyla özel ve kamu kurumlarında oluşturulacak uygun birimlerde danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu konuda Ev Ekonomistlerinden yararlanılmalıdır. Yapılmış olan bu pilot araştırma konuya ilişkin olarak yapılan ilk çalışma niteliğindedir. Dolayısıyla ülkemizde bu konuda benzeri çalışmaların yapılmamış olması bulunan sonuçları karşılaştırma açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle; farklı örneklem gruplarıyla, ülke çapında farklı bölgelerde ailelerin demografik ve ekonomik özellikleri dikkate alınarak benzer çalışmaların tekrarlanması, hem karşılaştırma imkanı sağlayacağı gibi söz konusu değişkenlerin etkilerinin belirlenmesinde de yararlı olacaktır. 9

10 KAYNAKLAR Akçaer, T. (1995), Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Bankacılık Sistemine Getirdikleri. Uzman Gözüyle Bankacılık. 3:11 Alpergin, P. (1990), Bireysel Bankacılık. Türkiye Bankalar Birliği Araştırma ve Yayın Grubu. Yayın No:160, İstanbul Anon (1974), Tüketici Kredileri. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları. YS;78. Aydıner, A. (2001), Kadının Çalıştığı ve Çalışmadığı Ailelerin Ekonomik Faaliyetlerinin İncelenmesi.H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Bailey, AW (1987), Social and Economic Factors Affecting The Financial well-being of Families. Journal of Home Economics. 79(2); Bird, EJ, Hagstrom, PA. and Wild, R. (1997), Credit Cards and The Poor. Institute for Research on Poverty, Discussion Paper. No Madison, WI University of Wisconsin. Bloom, ED. And Steen, PT. (1987), Living on Credit. American Demographics. 9(10); Bonde, LR. (1968), Means and Ends. Journal of Home Economics. 60(1); Castellani, G. and DeVaney, SA. (2001), Using Credit to Cover Living Expenses: A Profile of a Potentially Risky Behavior. Family Economics and Nutrition Review. 13(2); Chien Y. and DeVaney, SA. (2001), The Effects of Credit Attitudes and Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt. Journal of Consumer Affairs. 35(1); Consumer Credit (2000), Credit, What Is It and What Does It Cost? Çopur, Z. ve Terzioğlu, RG. (200), Ailelerin Tasarruf ve Yatırım Eğilimlerinin İncelenmesi. Ev Ekonomisi Dergisi. 6(1); Danes, SM. and Hira, TK. (1990), Knowledge, Beliefs, and Practices in the Use of Credit Cards. Home Economics Research Journal. 18(3); Finansmetre Tüketici Kredileri (2001), Tüketici kredileri. tuketici.asp İzlem, S. (1993), Tüketici Kredileri. Türkiye İş Bankası Yayınları. Anakara. Lancaster, KJ. (1966), A New Apporach to Consumer Theory. Journal of Political Economy. 74; Lin, FL and De Vaney, SA. (1996), Factors Affecting Families Consaumer Debt Burden. Consumer Interest Annual. 42; Öngel, E., Bedir, E.,Karakaya, M., Kılıç, C. Ve Tokuroğlu, B. (1997), Yüksek enflasyonun Aile İçi İlişkiler Üzerine Etkisi. T.C: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, Özken Matbaacılık. Schwartz, J. (1988), Who will Borrow Tomorrow? American Demographics. 10(3);

11 Sloane, L. (1985), The New York Times Book of Personal Finance. Random House Inc. New York. Sproles, GB. and Marlowe, J. (1986), Economic Determinants of Family Development Process. Journal of Consumer Studies and Home Economics. 10;59-75 Sumarwan, U. and Hira, KT. (1992), Credit, Saving and Insurance Practices Influencing Satisfaction With Preparation For Financial Emergencies Among Rural Households. Home Economics Research Journal. 21(2); Sümbüloğlu,K. ve Sümbüloğlu, V. (1990), Biyoistatistik, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi. Terzioğlu, RG. (1987), Ailenin Ekonomik Faaliyetleri. Türkiye Aile Yıllığı. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara Terzioğlu, RG. (1987), Ev İdaresi İlkeleri. Anakara, Doğuş Matbaacılık Yastı, H. (1998), Kamu Kurumlarında Çalışan Personelin Tüketici Kredisi Kullanma Davranışları. G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yetim, S. (1974), Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri. Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ankara. Tisimat Basımevi. Zhu, LY. and Meeks, CB. (1994), Effects of Low Income Families Ability and Willingness to Use Consumer Credit Balances. Journal of Co nsumer Affairs. 28(2);

AİLELERİN TASARRUF VE YATIRIM EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ STUDYING OF FAMILIES SAVING AND INVESTMENT TENDENCIES

AİLELERİN TASARRUF VE YATIRIM EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ STUDYING OF FAMILIES SAVING AND INVESTMENT TENDENCIES Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 345-358 Özet AİLELERİN TASARRUF VE YATIRIM EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ Ateş BAYAZIT HAYTA Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve

Detaylı

Tokat İli Merkez İlçede Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Faruk Adıgüzel 1, Murat Sayılı 2 Özet Bu araştırmada, Tokat ili Merkez ilçede tüketicilerin kredi kartı kullanım durumları

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMANIN TEMİNİNDE KREDİ KARTLARI: TÜRKİYE DE KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BİREYSEL FİNANSMANIN TEMİNİNDE KREDİ KARTLARI: TÜRKİYE DE KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BİREYSEL FİNANSMANIN TEMİNİNDE KREDİ KARTLARI: TÜRKİYE DE KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mustafa Fedai ÇAVUŞ * ÖZET Ekonomideki hayat dönemleri hipotezi, tüketicilerin gelirlerini yeniden

Detaylı

OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER***

OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER*** OTELLERDE EV İDARESİ YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ* Gülten AKKAYA** Oya HAZER*** Özet: Ankara ilinde yapılan bu araştırma, otellerde ev idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

Doç. Dr. Fikret Er - Doç. Dr. Fatih Temizel Yrd. Doç. Dr. Ali Özdemir - Doç. Dr. Harun Sönmez

Doç. Dr. Fikret Er - Doç. Dr. Fatih Temizel Yrd. Doç. Dr. Ali Özdemir - Doç. Dr. Harun Sönmez Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği * Exploring

Detaylı

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi SONGÜL

Detaylı

KREDİ KARTI KULLANIM ALIŞKANLIKLARINDA KATEGORİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE BİREYLERİN DAVRANIŞSAL EĞİLİMLERİ: BİLECİK ÖRNEĞİ 1

KREDİ KARTI KULLANIM ALIŞKANLIKLARINDA KATEGORİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE BİREYLERİN DAVRANIŞSAL EĞİLİMLERİ: BİLECİK ÖRNEĞİ 1 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, 013 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No. 19, 013 KREDİ KARTI KULLANIM ALIŞKANLIKLARINDA KATEGORİK DEĞİŞKENLER

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 73

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 73 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 73 FİNANSAL OKURYAZARLIK: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Fatih TEMİZEL

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE ORTAK TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE ORTAK TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2013; 19(1): 103-116 TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE ORTAK TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Murat SAYILI¹, Faruk ADIGÜZEL² ÖZET Çalışmanın amacı, Tokat-Merkez

Detaylı

Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği

Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği Seyfettin ÜNAL Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İİBF seyfettinu@hotmail.com

Detaylı

Kredi Kartı Sahipliğinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Erzurum Örneği

Kredi Kartı Sahipliğinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Erzurum Örneği Kredi Kartı Sahipliğinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Erzurum Örneği Erkan OKTAY 1 Üstün ÖZEN 2 Ömer ALKAN 3 Alınma Tarihi: Ocak-2008, Kabul Tarihi: Mayıs-2009 Özet Bu çalışmada Erzurum İl Merkezinde

Detaylı

CREDIT CARDS AS AN IMPORTANT FINANCIAL SOURCE: A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF CREDIT CARDS ON THE EXPENSES OF CARD OWNERS IN BURDUR

CREDIT CARDS AS AN IMPORTANT FINANCIAL SOURCE: A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF CREDIT CARDS ON THE EXPENSES OF CARD OWNERS IN BURDUR Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.215-226. ÖNEMLİ BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK KREDİ KARTLARI: KREDİ KARTLARININ KART SAHİPLERİNİN HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER 1, Murat SAYILI 2

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER 1, Murat SAYILI 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 181-198 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER

Detaylı

SESSION 7C: Sektörel Sorunlar 801

SESSION 7C: Sektörel Sorunlar 801 SESSION 7C: Sektörel Sorunlar 801 Katılım Bankası Müşterilerinde Bankacılık Ürün ve Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet: Türkiye Örneği Satisfactions of Islamic Banks Costumers: The Case of Turkey Asst. Prof.

Detaylı

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.301-326 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.301-326 İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Kadir ÇELİK Sorumlu Yazar, Zonguldak Gelir İdaresi Başkanlığı,

Detaylı

Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı

Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Erdinç KARADENİZ Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Detaylı

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research Comparing The Durable Goods Purchase Decision Of Rural

Detaylı

BİREYSEL KREDİLERİN RİSK VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI AÇISINDAN ANALİZİ

BİREYSEL KREDİLERİN RİSK VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI AÇISINDAN ANALİZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BİREYSEL KREDİLERİN RİSK VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI AÇISINDAN ANALİZİ Doktora Tezi Özgür Burak KAPTAN Ankara-2011 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma Blm. Uzm. Emre PALA Celal

Detaylı

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY Bu çalışma, yeni teknolojilerin gençlerin satın alma eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla

Detaylı

Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. Araş. Gör. Nihan ÖZGÜVEN Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.

Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. Araş. Gör. Nihan ÖZGÜVEN Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Bilimler 6/1 (2008)s.1-22. SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2008 Cilt : 6 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. MANİSA Elektronik Finans Hizmetleri Açısından Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.,

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KREDİ KARTI KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ

KREDİ KARTI KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KREDİ KARTI KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY KÜKRER

Detaylı

KAR DAĞITIM POLİTİKASININ BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ

KAR DAĞITIM POLİTİKASININ BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.397-411. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2015 Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Yunus KILIÇ H. Ali ATA İbrahim H. SEYREK ÖZET Bireylerin finansal sistem hakkında daha fazla

Detaylı

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi.

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi. Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic

Detaylı

MÜŞTERİLERİN KREDİ KARTINA OLAN TUTUMLARININ ÇOKLU REGRESYON VE FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

MÜŞTERİLERİN KREDİ KARTINA OLAN TUTUMLARININ ÇOKLU REGRESYON VE FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ MÜŞTERİLERİN KREDİ KARTINA OLAN TUTUMLARININ ÇOKLU REGRESYON VE FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Consumer Attitude towards the Credit Card Assessed By Means Of Multiple Regression and Factor Analysis Veysel

Detaylı

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Buying Behaviour Of International Shopping Center Consumers: An Application In Bursa Prof.Dr. Ömer AKAT* Arş.Gör.

Detaylı