AİLELERİN BANKALARCA SAĞLANAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLELERİN BANKALARCA SAĞLANAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 AİLELERİN BANKALARCA SAĞLANAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ Araş. Gör. Uzm. Ayfer Aydıner Boylu Dr. Gülay Günay Prof. Dr. Günsel Terzioğlu ÖZET Araştırma farklı gelir düzeylerine sahip ailelerin tüketici kredilerini kullanma durumlarını incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma kapsamına Orman Bakanlığında çalışan personel arasından basit rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 155 aile alınmıştır. Araştırma sonucunda, bankalarca sağlanan tüketici kredilerini kullanmayan ailelerin (%52.3) oranının kullandıklarını belirten ailelerden (%47.3) yüksek olduğu saptanmıştır. Tüketici kredilerini kullanmadıklarını belirten ailelerin (82) kredileri kullanmama nedenleri arasında kredi kullanmaya ihtiyaç duymama (%40.2) önde gelmektedir. Tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73) kredileri tercih etme nedenleri arasında ise ilk sırada başka bir kaynaktan borç bulamama nın (%50.7) yer aldığı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Tüketici Kredisi, Aile ve Tüketici Kredisi, Aile Ekonomisi ABSTRACT The research was planned to study on utilization of the consumer loans by the families at the different income levels. The research has covered 155 families which were selected by the basic random sampling method among the staff of the Ministry of Forest. At the result of research, it was found the proportion of the families, which did not use the consumer loans from the banks (52.3%), was higher than of the families which mentioned that they utilized it (47.3%). Among the reasons why the families (82) did not utilize the consumer loans, the reason, not requiring to utilize the loan (40.2%), ranked in priority. Among the reasons why the families (73) utilized the consumer loan, the reason, not finding the credit from another source (50.7%), was in the first rank. Keywords: Consumer Loan, Family and Consumer Loan, Family Economy GİRİŞ Ekonomik bir ünite olarak aile, toplumun sosyo-ekonomik organizasyonuyla fonksiyonel ilişkiler içinde, arzuladığı sonuçlara ulaşmak için finansal ve finansal olmayan çeşitli ekonomik kararlar alır ve faaliyetler yürütür (Terzioğlu,1990). Günümüzde aileler; ekonomik dengelerin değişimi, işsizlik oranının artması, paranın satın alma gücündeki değişmeler, enflasyon, artan vergi yükü, devlet yardım programlarının kesilmesi, faiz oranlarının artması, tüketici pazarının karmaşıklaşması gibi ekonomik güçlerin baskısının yer aldığı bir finansman sistemi ortamında faaliyette bulunmaktadırlar (Terzioğlu,1990; Sumarwan ve Hira,1992; Bailey,1987). Böyle bir ortamda ailenin, gelirin kullanılması ile ilgili davranışları bir yandan kendi sosyal ve ekonomik refahını, diğer yandan ülke ekonomisini, mal üretimini, gelir dağılımını ve tüketim mallarını etkilemektedir. Dolayısıyla ailede gelirin kullanım biçimi aile 1

2 yaşamının hayati elementlerinden birisidir. Bu nedenle gelirin kullanımının bugün ve gelecek için planlanarak, tüketim ve tasarruf arasında başarılı bir dengenin kurulması yaşama düzeyinin yükseltilmesi için elzemdir (Çopur ve Terzioğlu 2000). Gelirlerine oranla daha harcama yapan aileler, ya önceki gelirlerinden elde ettikleri tasarrufları kullanırlar ya da gelirleri ve harcamaları arasındaki açığı kapamak amacıyla ilerideki gelirlerine güvenerek borçlanmak durumunda kalabilirler. Borç, diğer bir ifade ile kredi, gelecekte ödeme düşüncesine dayanan, ihtiyaç anında kullanıma hazır satın alma gücüdür (Consumer Credit,2000; Sloane, 1985). Dolayısıyla kredi satın alma zamanını değiştirerek, gelirin henüz elde edilmeden harcanabilmesi anlamını da taşımaktadır (Lin ve De Vaney,1996). Kredi yalnızca onu kullananlar için bir sosyal gelişme ve daha iyi hayat koşullarına sahip olma aracı değil, aynı zamanda bütün ülke ekonomisinin atılım yapması, canlılık kazanması için gerekli olan, son derece etkili bir kalkınma aracı olarak da görülmektedir (Anon,1974). Tüketici kredileri, gerçek kişilerin ticari amaç dışında mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, genellikle bir defada kullandırılan ve başlangıçta belirlenen faiz oranlarına göre ödenen kredilerdir (Tbb org.,2000). Gelişmiş ülkelerde tüketici kredisi 1950 lilerde televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi vb. dayanıklı tüketim mallarının finanse edilmesi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmıştır lı yıllarda taksitli satış sistemi yerini tüketici piyasasına giren bankalara bırakmıştır. Böylece bankaların tüketiciyi finanse etmeye başlaması diğer bir deyimle tüketicilere kredi vermesi bu yıllarda başlamış ve gittikçe yaygınlaşmıştır (Alpergin,1990; Akçer,1995) Türkiye de ise taksitli satışların finansmanı 1960 lı yıllarda gündemde olmasına rağmen uygulamaya geçilmediği için tüketici finansmanı konusunda bu yıllarda bir gelişme gözlemlenememiştir. Türk bankacılık sistemi 1980 li yılların sonunda yüksek faizle toplamış olduğu mevduatı, ticari krediler şekline dönüştürmede karşılaştığı sorunlar nedeni ile tüketici kredisi uygulamasına ancak bu yıllarda başlayabilmiştir. Bu durum tüketici kredilerine güncellik kazandırmış ve bankalar fonlarını bu şekilde değerlendirmeye yönelmişlerdir. Tüketiciler tarafından tüketici kredilerine gösterilen ilgi de tüketici kredilerinin yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır (İzlem,1993). Aileler arkadaş, akraba, devlet gibi özel ve tüzel kişilerden borç alabilecekleri gibi finans kurumlarından da borç alabilirler. Ailelerin borç alabilmek için sıklıkla başvurdukları kurumlardan bir tanesi de bankalardır. Aileler, bankalar tarafından sağlanan çeşitli formdaki kredileri kullanarak istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilirler (Castellani ve DeVaney,2001). Ev, araba satın alma, ev eşyası, bilgisayar ve beyaz eşya alımı ve yenilenmesi, eğitim, evlilik hazırlıkları, bedelli askerlik, tatil, biriken faturaları ödeme, mevcut harcamaların devamını sağlama ve tıbbi harcamalar gibi nedenlerle aileler bankalarca sağlanan kredileri kullanabilirler (Finansman-Krediler,2000, Sloane,1985). Tüketici kredilerinin kullanımı, ailelerin hali hazırdaki gelirleri ile elde edemeyecekleri mal ve hizmetleri satın alma olanağı sağlayarak refahın artırılabileceği gibi, elde edilebilirliğinin kolay olması nedeniyle gereksiz tüketimde bulunulmasına, tasarrufların azalmasına, gelecekteki gelirleri engelleyerek harcamaların kısıtlanmasına ve ailenin ekonomik güvenliğinin sarsılmasına da neden olabilmektedir. (Yetim;1997; Zhu ve Meeks,1994). Tüm bu nedenlerle kredinin gereksiz yere kullanımından kaçınmak veya kullanıldığı zaman en düşük maliyet üzerinden almaya çalışmak aileler için önde gelen amaç olmalıdır. Ailelerin kredi kullanımında gelir düzeyi önemli bir faktör olmakla beraber, ailenin içinde bulunduğu yaşam dönemi, hane halkı büyüklüğü, meslek, öğrenim düzeyi ve yaş gibi faktörlerde kredi kullanımını etkilemektedir (Bird, Hagstrom ve Wild,1997; Danes ve Hira,1990; Zhu ve Meeks,1994). Yabancı ülkelerde ailelerin; bankalarca sağlanan tüketici kredilerini kullanma durumlarını saptamaya yönelik yapılmış çeşitli araştırmalar bulunmakla beraber ülkemizde ailelere yönelik yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır (Chien ve DeVaney,2001; Zhu ve Meeks,1994; Bird, Hagstrom ve Wild,1997; Castellani ve DeVaney,2001). Yalnızca Yastı tarafından kamu kurumlarında çalışan personelin tüketici kredisi kullanma davranışları konusunda yapılmış bir araştırma mevcuttur (Yastı,1998), Bu nedenle bu araştırma ailelerin; bankalarca sağlanan tüketici kredilerini; 2

3 Kullanma durumlarını, sıklıklarını ve amaçlarını belirlemek, Kullanmadan önce tüketici kredilerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları bilgileri ve bu bilgileri edindikleri kaynakları saptamak, Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, daha sonra yapılacak kapsamlı araştırmalara ışık tutabilmek amacıyla pilot çalışma olarak planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma Yöntemi ve Araçları Araştırma kapsamına alınacak ailelerin seçilmesinde, Orman Bakanlığında çalışan personeli kapsayan listeden yararlanılmıştır. Bakanlıkta çalışan tüm personel esas alınarak (n=600), örneklem büyüklüğü formülünden yararlanılmış ve n=155 sayısına ulaşılmıştır. Araştırmaya alınacak ailelerin seçilmesinde basit rasgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu,1990). Anket formunun hazırlanmasında daha önce yapılmış benzer çalışmalardan yararlanılmıştır (Zhu and Meeks 1994; Schwartz,1988; Bird, Hagstrom ve Wild, 1997; Castellani ve DeVaney,2001). Araştırma verileri Şubat Nisan 2002 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından Bakanlıkta çalışan aile bireyleri ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ailelerin gelir düzeyleri esas alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS programında Ki Kare analizi ile yapılmıştır. Hazırlanan çapraz çizelgelerde beklenen frekans 5 den küçük olan göz sayısı toplam göz sayısının %20 sini geçtiğinde Ki Kare analizi uygulanamamıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Aileler Hakkında Genel Bilgiler Araştırma kapsamına alınan ailelerin %39.4 ü , % ve daha az, %21.3 ü , %9.0 u ise ve daha aylık gelir düzeyine sahiptir. Ailelerde eşlerden; kadınlar arasında orta öğrenim (%39.5), erkekler arasında ise yüksek öğrenim (%47.1) görenler ilk sırada yer almaktadır. Ailelerin Tüketici Kredilerinden Yararlanma Durumları Araştırma kapsamına alınan ailelerin %52.9 u tüketici kredilerini kullanmadıklarını, %47.1 i ise kullandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 1). Aydıner in (2001) yaptığı çalışmada da; ailelerin %47.3 ünün bankalardan borç aldıkları saptanmıştır. Öngel ve arkadaşları (1997) tarafından yapılan araştırmada ise ailelerin %16.8 inin bankalara borçlu olduğu bulunmuştur. Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; aylık gelir düzeyine sahip olan ailelerde kredi kullananların, diğer gelir düzeylerine sahip olan ailelerde ise kullanmayanların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Ancak yapılan istatistiksel inceleme sonucunda ailelerin tüketici kredilerini kullanma durumları ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkinin önemsiz olduğu bulunmuştur (P>0.05) (Tablo 1). Bloom ve Steen (1988); Schwartz, (1988); Sloane, (1985) tarafından yapılan araştırmalarda ise orta ve yüksek gelir düzeyindeki ailelerde, düşük gelir düzeyindeki ailelere oranla tüketici kredisi kullanımının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada düşük gelir düzeyindeki aileler arasında kredi kullananların oranın yüksek bulunmuş olması, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle düşük gelir düzeyindeki ailelerin günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlandıkları izlenimini vermektedir. 3

4 Tablo 1. Ailelerin Tüketici Kredilerinden Yararlanma Durumları ve Aylık Gelir Düzeylerine göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Durumları ve daha az ve daha Evet Hayır Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmama Nedenleri X²=4.378 P>0.05 Araştırma kapsamına alınan ve tüketici kredilerini kullanmadıklarını belirten ailelerin (82) %40.2 si kredileri kullanmaya ihtiyaç duymadıkları nı belirtmişlerdir. Bunu %26.8 ile faiz oranları yüksek olduğu için kullanmadıklarını belirtenler izlemektedir (Tablo 2). Lancaster (1966), tarafından yapılan araştırmada da ailelerin faiz oranları yüksek olduğu için tüketici kredilerini kullanmayı tercih etmedikleri saptanmıştır. Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; ve daha az gelir düzeyine sahip aileler arasında faiz oranlarının yüksek olmasının (%38.5), diğer gelir düzeylerine sahip aileler arasında ise kredileri kullanmaya ihtiyaç duymamanın önde geldiği görülmüştür. Aylık gelir düzeyi yükseldikçe tüketici kredilerine ihtiyaç duymadıklarını belirtenlerin oranında da bir artış gözlenmektedir (Tablo 2). Tablo 2: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmama Nedenleri ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmama Nedenleri Kredi kullanmaya duymadığı için Faiz oranları yüksek için ve daha az ve daha ihtiyaç olduğu Bankalar tarafından istenen şartları yerine getirmediği için Başka bir kaynaktan borç bulduğu için X²= Uygulanamadı 4

5 Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Bilgi Aldıkları Özel ve/veya Tüzel Kişiler Araştırma kapsamına alınan ve tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73) kredileri kullanmadan önce bilgi aldıkları özel ve/veya tüzel kişiler arasında bankalar (%57.5) ilk sırada yer almaktadır. Ailelerin %17.8 i ise tüketici kredileri ile ilgili hiçbir yerden bilgi almadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 3). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; tüm gelir düzeylerinde tüketici kredileri ile ilgili olarak bankalardan bilgi aldıklarını belirten aileler ilk sırada yer almaktadır. Aylık gelir düzeyi yükseldikçe tüketici kredileri ile ilgili olarak bankalardan bilgi aldıklarını belirten ailelerin oranı da artış göstermektedir (Tablo 3). Bu durum gelir düzeyi yükseldikçe ailelerin kredi kullanmada daha bilinçli oldukları izlenimini vermektedir. Tablo 3: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Bilgi Aldıkları Özel ve/veya Kişiler ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Bilgi Aldıkları Özel ve/veya Tüzel Kişiler ve daha az ve daha Tüzel Bankalar Finansal kuruluşlar Kitle iletişim araçları Arkadaş ve akrabalar Hiçbir yerden X²= Uygulanamadı Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Tüketici Kredileri İle İlgili Olarak İhtiyaç Duydukları Bilgiler Tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73), tüketici kredileri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları bilgiler arasında, %23.8 ile uygulanan faiz oranları önde gelmekte, bunu %16.9 ile geri ödeme koşulları, %14.0 ile faiz hesaplama yöntemi izlemektedir (Tablo 4). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; ve daha aylık gelir düzeyine sahip olan aileler arasında birbirine eşit oranlarla ( %18.2) faiz hesaplama yöntemi, geri ödeme koşulları ile temerrüt hali ve hukuki sonuçları, diğer gelir düzeylerinde ise uygulanan faiz oranları tüketici kredileri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan bilgiler arasında ilk sırada yer almaktadır. Ailelerin aylık gelir düzeylerinin yükselmesine paralel olarak uygulanan faiz oranları hakkında bilgi edinmek isteyenlerin oranı azalırken, temerrüt hali ve hukuki sonuçları ile kullanım amacına göre azami kredi miktarı konularında bilgi edinmek isteyenlerin oranında ise bir artış görülmektedir. Ayrıca tüketici kredilerimi kullanmadan önce bilgi almadıklarını belirtenler düşük gelir düzeyindeki ailelerdir (Tablo 4). 5

6 Tablo 4: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmadan Önce Tüketici Kredileri İle İlgili Olarak İhtiyaç Duydukları Bilgiler ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredileri İle İlgili Olarak İhtiyaç Duydukları Bilgiler Uygulanan faiz oranları Faiz hesaplama yöntemi Vergi ve diğer masraflar Kredinin aylık ve yıllık maliyeti Geri ödeme koşulları Temerrüt hali ve hukuki sonuçları Faiz oranı değişikliği ve esasları Hesabın vadeden önce kapatılabilmesi Kredi kullanımına kısıtlama getirilmesi ve kısıtlamanın sınırları Kullanım amacına göre azami kredi miktarı ve daha az n= n= n=14 ve daha n=4 N=73 Say % Say % Say % Say % Say % Ailelerin Tüketici Kredilerini Tercih Etme Nedenleri Araştırmada, tüketici kredilerini kullandıklarını belirten (73) ailelerin kredileri tercih etme nedenleri arasında başka bir kaynaktan borç bulamama (%50.7) ilk sırada yer almakta, bunu %26.0 ile kredi alıp peşin ödeme yaparak mal ve hizmet satın almanın avantajlı olması izlemektedir (Tablo 5). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; ailelerin aylık gelir düzeyleri yükseldikçe kredi alıp peşin ödeme yaparak mal ve hizmet satın almanın avantajlı olması nedeniyle tüketici kredilerini kullanmayı tercih edenlerin oranında da artış olduğu görülmektedir (Tablo 5). Tablo 5: Ailelerin Tüketici Kredilerini Tercih Etme Nedenleri ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanmayı Tercih Etme ve daha Nedenleri ve daha az Başka bir kaynaktan borç bulamama Faiz oranlarının uygun olması Kredilerin geri ödeme vadelerinin uzun olması

7 Kredi alıp peşin ödeme yaparak mal ve hizmet satın almak avantajlı olduğu için Ödemeleri taksitlendirmek için X²= Uygulanamadı Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Amaçları Araştırma kapsamına alınan ve tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73), kredi kullanma amaçları arasında %36.9 ile biriken faturaları ödeme ilk sırada yer alırken, bunu %26.0 ile araba satın alma ve birbirine eşit oranlarla (%21.9) ev satın alma ile mevcut harcamaların devamını sağlama izlemektedir (Tablo 6). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde, ve daha az (%52.4) ile (%35.3) aylık gelir düzeyine sahip olan ailelerin tüketici kredilerini kullanma amaçlarının başında biriken faturaları ödeme, aylık gelir düzeyine sahip aileler arasında birbirine eşit oranlarda (%35.7) ev satın alma ve araba satın alma, ve daha (%75.0) aylık gelir düzeyine sahip olan aileler arasında ise ev satın alma gelmektedir. Ailelerin aylık gelir düzeyleri yükseldikçe tüketici kredilerini ev satın almak amacıyla kullanan ailelerin oranı da artmaktadır (Tablo 6). Tablo 6: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Amaçları ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Sıklıkları Ev satın alma Araba satın alma Ev eşyalarının alımı ve yenilenmesi Bilgisayar veya beyaz eşya satın alma Eğitim Evlilik hazırlıkları Bedelli askerlik Tatil Biriken faturaları ödeme ve daha az n= n=34 n=14 ve daha n=4 N= , Mevcut harcamaların devamını sağlama Tıbbi harcamalar

8 Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Sıkları Tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73) %35.6 sının kredileri şu ana kadar iki defa, %34.2 sinin bir defa,%19.2 sinin ise dört defa veya daha kullandıkları saptanmıştır (Tablo 7). Konu ailelerin aylık gelir düzeylerine göre incelendiğinde; ve daha az (%33.4) ile (%57.2) aylık gelir düzeylerine sahip ailelerde tüketici kredilerini bir defa, (%44.1) aylık gelir düzeyine sahip olan ailelerde iki defa, ve daha aylık gelir düzeyine sahip olan aileler arasında ise eşit oranlarla (%50.0) bir ve iki defa kullandıklarını belirtenler ilk sırada yer almaktadır (Tablo 7). Tablo 7: Ailelerin Tüketici Kredilerini Kullanma Sıklıkları Dağılımları ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Ailelerin Tüketici Kredilerini ve daha az ve daha Kullanma Sıklıkları Bir defa İki defa Üç defa Dört veya daha X²= Uygulanamadı Ailelerin Tüketici Kredilerini Tekrar Kullanmayı Düşünme Durumları Araştırmada tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin (73), yarıdan sının (%65.8) kredileri kullanmayı tekrar düşündükleri bulunmuştur (Tablo 8). Aylık gelir düzeyi ve daha olan aileler arasında tüketici kredilerini kullanmayı (%75.0) düşünmeyenlerin, diğer gelir düzeylerine sahip olan aileler arasında ise tüketici kredilerini gerektiğinde tekrar kullanmayı düşünenlerin oranı yüksektir (Tablo 8). Tablo 8: Ailelerin Tüketici Kredilerini Tekrar Kullanmayı Düşünme Durumları ve Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları Ailelerin Kredilerini Kullanmayı Durumlar Tüketici Tekrar Düşünme ve daha az ve daha Evet Hayır X²= Uygulanamadı 8

9 SONUÇ VE ÖNERİLER Farklı gelir düzeyine sahip ailelerin bankalarca sağlanan tüketici kredilerini kullanma durumlarını incelenmek amacıyla yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir. Araştırma sonuçlarına göre tüketici kredilerini kullanmayan ailelerin oranı yarıdan biraz dır. Tüketici kredilerini kullanmadıklarını belirten ailelerin kullanmama nedenleri arasında ihtiyaç duymama ilk sırada yer almakta olup, ailelerin aylık gelir düzeyleri yükseldikçe kredileri kullanmaya ihtiyaç duymadıklarını belirtenlerin oranı da artmaktadır. Araştırmada tüketici kredilerini kullandıklarını belirten ailelerin; Kredilerle ilgili bilgi edindikleri kaynaklar arasında bankalar ilk sırada yer almaktadır. Ailelerin aylık gelir düzeylerinin yükselmesine paralel olarak bankalardan bilgi aldıklarını belirtenlerin oranı da artmaktadır. Kredilerle ilgili olarak ihtiyaç duydukları bilgiler arasında uygulanan faiz oranları önde gelmekte, ailelerin aylık gelir düzeyi arttıkça uygulanan faiz oranları konusunda bilgi edinmek isteyenlerin oranı azalırken, temerrüt hali ve hukuki sonuçları ile kullanım amacına göre azami kredi miktarı konularında bilgi edinmek isteyenlerin oranında ise bir artış görülmektedir. Başka bir kaynaktan borç bulamadığı için bankalarca sağlanan tüketici kredilerini kullanmayı tercih ettiğini belirten aileler önde gelmekte, bunu kredi alıp peşin ödeme yaparak mal ve hizmet satın almanın avantajlı olduğunu belirtenler izlemektedir. Ailelerin tüketici kredilerini kullanma amaçları biriken faturaları ödeme, araba satın alma, ev satın alma ve mevcut harcamaların devamını sağlama şeklinde sıralanmaktadır. Aylık gelir düzeyleri yükseldikçe tüketici kredilerini ev satın almak amacıyla kullanan ailelerin oranı da artmaktadır. Tüketici kredilerini şu ana kadar iki defa kullanmış olanların oranı yüksektir. Tüketici kredilerini tekrar kullanmayı düşünenlerin oranı kullanmayı düşünmeyenlerin oranından yüksektir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlara göre: Aileler tüketici kredileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayıp, kredi kullanımı konusunda bilgilendirilmelidirler. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ailelere kredi kullanımı hakkında yönlendirici nitelikte önerilerde bulunmak amacıyla özel ve kamu kurumlarında oluşturulacak uygun birimlerde danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu konuda Ev Ekonomistlerinden yararlanılmalıdır. Yapılmış olan bu pilot araştırma konuya ilişkin olarak yapılan ilk çalışma niteliğindedir. Dolayısıyla ülkemizde bu konuda benzeri çalışmaların yapılmamış olması bulunan sonuçları karşılaştırma açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle; farklı örneklem gruplarıyla, ülke çapında farklı bölgelerde ailelerin demografik ve ekonomik özellikleri dikkate alınarak benzer çalışmaların tekrarlanması, hem karşılaştırma imkanı sağlayacağı gibi söz konusu değişkenlerin etkilerinin belirlenmesinde de yararlı olacaktır. 9

10 KAYNAKLAR Akçaer, T. (1995), Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Bankacılık Sistemine Getirdikleri. Uzman Gözüyle Bankacılık. 3:11 Alpergin, P. (1990), Bireysel Bankacılık. Türkiye Bankalar Birliği Araştırma ve Yayın Grubu. Yayın No:160, İstanbul Anon (1974), Tüketici Kredileri. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları. YS;78. Aydıner, A. (2001), Kadının Çalıştığı ve Çalışmadığı Ailelerin Ekonomik Faaliyetlerinin İncelenmesi.H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Bailey, AW (1987), Social and Economic Factors Affecting The Financial well-being of Families. Journal of Home Economics. 79(2); Bird, EJ, Hagstrom, PA. and Wild, R. (1997), Credit Cards and The Poor. Institute for Research on Poverty, Discussion Paper. No Madison, WI University of Wisconsin. Bloom, ED. And Steen, PT. (1987), Living on Credit. American Demographics. 9(10); Bonde, LR. (1968), Means and Ends. Journal of Home Economics. 60(1); Castellani, G. and DeVaney, SA. (2001), Using Credit to Cover Living Expenses: A Profile of a Potentially Risky Behavior. Family Economics and Nutrition Review. 13(2); Chien Y. and DeVaney, SA. (2001), The Effects of Credit Attitudes and Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt. Journal of Consumer Affairs. 35(1); Consumer Credit (2000), Credit, What Is It and What Does It Cost? Çopur, Z. ve Terzioğlu, RG. (200), Ailelerin Tasarruf ve Yatırım Eğilimlerinin İncelenmesi. Ev Ekonomisi Dergisi. 6(1); Danes, SM. and Hira, TK. (1990), Knowledge, Beliefs, and Practices in the Use of Credit Cards. Home Economics Research Journal. 18(3); Finansmetre Tüketici Kredileri (2001), Tüketici kredileri. tuketici.asp İzlem, S. (1993), Tüketici Kredileri. Türkiye İş Bankası Yayınları. Anakara. Lancaster, KJ. (1966), A New Apporach to Consumer Theory. Journal of Political Economy. 74; Lin, FL and De Vaney, SA. (1996), Factors Affecting Families Consaumer Debt Burden. Consumer Interest Annual. 42; Öngel, E., Bedir, E.,Karakaya, M., Kılıç, C. Ve Tokuroğlu, B. (1997), Yüksek enflasyonun Aile İçi İlişkiler Üzerine Etkisi. T.C: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, Özken Matbaacılık. Schwartz, J. (1988), Who will Borrow Tomorrow? American Demographics. 10(3);

11 Sloane, L. (1985), The New York Times Book of Personal Finance. Random House Inc. New York. Sproles, GB. and Marlowe, J. (1986), Economic Determinants of Family Development Process. Journal of Consumer Studies and Home Economics. 10;59-75 Sumarwan, U. and Hira, KT. (1992), Credit, Saving and Insurance Practices Influencing Satisfaction With Preparation For Financial Emergencies Among Rural Households. Home Economics Research Journal. 21(2); Sümbüloğlu,K. ve Sümbüloğlu, V. (1990), Biyoistatistik, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi. Terzioğlu, RG. (1987), Ailenin Ekonomik Faaliyetleri. Türkiye Aile Yıllığı. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara Terzioğlu, RG. (1987), Ev İdaresi İlkeleri. Anakara, Doğuş Matbaacılık Yastı, H. (1998), Kamu Kurumlarında Çalışan Personelin Tüketici Kredisi Kullanma Davranışları. G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yetim, S. (1974), Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri. Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ankara. Tisimat Basımevi. Zhu, LY. and Meeks, CB. (1994), Effects of Low Income Families Ability and Willingness to Use Consumer Credit Balances. Journal of Co nsumer Affairs. 28(2);

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Kamer Karakurum Özdemir Dünya Bankası 13 Kasım 2012, TÜSİAD Finansal Okuryazarlık Konferansı

Kamer Karakurum Özdemir Dünya Bankası 13 Kasım 2012, TÜSİAD Finansal Okuryazarlık Konferansı Kamer Karakurum Özdemir Dünya Bankası 13 Kasım 2012, TÜSİAD Finansal Okuryazarlık Konferansı Bu anket çalışması SAM Araştırma Danışmanlık tarafından Dünya Bankası için yapılmıştır. I. Finansal Okuryazarlık

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler

2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler 1 2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler 2 Gündemdeki olaylar Çukurca da saldırı Suriye deki olaylar Terör eylemleri Reyhanlı da bombalı saldırı Gezi Parkı Protestoları Gezi Parkı Protestoları Mısır

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Kadının Çalıştığı ve Çalışmadığı Ailelerde Gelirin Kullanım Biçimi

Kadının Çalıştığı ve Çalışmadığı Ailelerde Gelirin Kullanım Biçimi Aile ve Yıl: 9 Cilt: 3 Sayı: 12 Nisan-Mayıs-Haziran 2007 Kadının Çalıştığı ve Çalışmadığı Ailelerde Gelirin Kullanım Biçimi Arş. Gör. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU* Prof. Dr. R. Günsel TERZİOĞLU* Özet Bu çalışma,

Detaylı

2014 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 09 Ocak 2015

2014 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 09 Ocak 2015 214 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 9 Ocak 215 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 214 yılı dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 9 Ocak 215 tarihinde

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ - SORULAR

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ - SORULAR 1- Geçen üç ayda, işletmelerle ilgili kredilerin ve kredi limitlerinin onaylanmasında uygulanan Bankanız kredi standartları ne yönde değişti? (Lütfen ilgili bölüme "X" işareti koyunuz) Genel Olarak Küçük

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

2015 TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

2015 TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 25 TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 9 Ekim 25 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 25 yılı üçüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 9 Ekim 25 tarihinde

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ EKİM - ARALIK 2012

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ EKİM - ARALIK 2012 BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ EKİM - ARALIK 212 11 OCAK 213 İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere Verilen ler - Standartlar 1 Mart - Aralık 212 Üçer

Detaylı

2015 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

2015 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 21 NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 1 Temmuz 21 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 21 yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Temmuz 21 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

KONUT KREDİSİ TALEBİNİ ETKİLYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KONUT KREDİSİ TALEBİNİ ETKİLYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA KONUT KREDİSİ TALEBİNİ ETKİLYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mustafa İBİCİOĞLU 1 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Dr. E-posta: mustafa.ibicioglu@tcmb.gov.tr Mehmet Baha KARAN Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI

TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI Etüd-Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE KREDİLERİN DURUMU

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Dönem Yarıyıl Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul MATH103 MATH104 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

DERS PROFİLİ. Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Bilgen Susanlı

DERS PROFİLİ. Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Bilgen Susanlı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Parasal İktisat ECO312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul ECO202 (Makroekonomi) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu

Detaylı

2015 NİSAN HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ 10 Temmuz 2015

2015 NİSAN HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ 10 Temmuz 2015 21 NİSAN HAZİRAN DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ 1 Temmuz 21 EĞİLİM ANKETİ Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 21 yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Temmuz 21 tarihinde

Detaylı

Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği

Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği - Bizim Sendika www.egitimisburhaniye.org Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği 2013 yılı Maaş Anlaşması Anket Sonuçları 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla yapılacak olan Maaş Anlaşması öncesinde olarak Burhaniye

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri

Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Eylül Rapor Kodu: DT01 Kasım Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri 1 Eylül Tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 19 milyon 614 bin kişiye,

Detaylı

2015 OCAK-MART DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

2015 OCAK-MART DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 21 OCAK-MART DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 1 Nisan 21 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 21 yılı ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 Nisan 21 tarihinde yayımlandı.

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

2015 Eylül SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 28 Eylül 2015

2015 Eylül SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 28 Eylül 2015 2015 Eylül SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ 28 Eylül 2015 Eylül ayı inşaat ve hizmet sektörü güven endeksleri TÜİK tarafından 28 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. İnşaat sektörü güven endeksi 2015 yılı Ağustos

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Meral ARSLAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Meral ARSLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ KONUT FİNANSMAN KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Meral ARSLAN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2013 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülay GÜNAY Doğum Tarihi: 10 Şubat 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Hacettepe Üniversitesi 1996

Detaylı

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi Kriz nasıl oluştu? Emlak balonu + Aşırı kaldıraç kullanımı ABD konut fiyatı endeksi Kaynak: S&P/Case-Shiller Home Price

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

MEMURUN HAYATI BORÇ ÖDEMEKLE GEÇİYOR! Yazar Editör Pazartesi, 20 Ocak 2014 07:48

MEMURUN HAYATI BORÇ ÖDEMEKLE GEÇİYOR! Yazar Editör Pazartesi, 20 Ocak 2014 07:48 Pazartesi 20 Ocak 2014 07:48 Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi nin yaptığı araştırma kamu görevlilerinin meslek haya tlarını borç ödeyerek geçirdiklerini ortaya koydu Yüzde 97 si borçlu olan memurların 60

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

AİLELERİN TASARRUF VE YATIRIM EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ STUDYING OF FAMILIES SAVING AND INVESTMENT TENDENCIES

AİLELERİN TASARRUF VE YATIRIM EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ STUDYING OF FAMILIES SAVING AND INVESTMENT TENDENCIES Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 345-358 Özet AİLELERİN TASARRUF VE YATIRIM EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ Ateş BAYAZIT HAYTA Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr ANALİZ 2014/2 2013 YILI ALTIN ANALİZİ Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomistlerin çoğu zaman yanıldığı ve nedenini tahmin etmekte zorlandığı bir

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Konut Kredileri Raporu Mart 2013

Konut Kredileri Raporu Mart 2013 Konut Kredileri Raporu Mart 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık %7 sini

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Temmuz 2012 - Haziran 2013) 2013 2. Çeyrek Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Finans Matematiği Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Paranın Zaman Değeri Finansın temel prensibi Elimizde bugün bulunan 1000 YTL bundan bir yıl sonra elimize

Detaylı

2013 2. Çeyrek Raporu

2013 2. Çeyrek Raporu Amaç ve Yöntem Bu araştırmanın amacı, Türkiye de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemektir. NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde her ay tesadüfi olarak

Detaylı

TEDMER Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Etik Barometre Araştırması Nisan 2007 ERA Research & Consultancy Araştırma Hakkında Bilgi Araştırmanın amacı Araştırmanın yöntemi Etiğe ilişkin değişimi, verilere

Detaylı

Yerel Yönetim Derecelendirmeleri

Yerel Yönetim Derecelendirmeleri Yerel Yönetim Derecelendirmeleri Dr.A.Botan Berker Fitch Ratings AŞ Genel Müdürü Mayıs 2008 Fitch in Yerel Yönetim Kredi Analizi > Kredi notu nedir? Kredi notu bir kuruluşun mali yükümlülüklerin zamanında

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

TARIM BANKACILIĞI. Hazırlayan: Murat AKPINAR Danışmanı: Prof. Dr. Necmi İşler Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Ana Bilim Dalı

TARIM BANKACILIĞI. Hazırlayan: Murat AKPINAR Danışmanı: Prof. Dr. Necmi İşler Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Ana Bilim Dalı TARIM BANKACILIĞI Hazırlayan: Murat AKPINAR Danışmanı: Prof. Dr. Necmi İşler Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Ana Bilim Dalı BANKACILIKTA TARIMIN ÖNEMİ ZMO olağan kurulunda organik

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

IS-MP-PC: Kısa Dönem Makroekonomik Model

IS-MP-PC: Kısa Dönem Makroekonomik Model 1 Toplam Talep Toplam Talebin Elde Edilmesi 2 Para Politikası AD Eğrisi 3 4 Eğrisi Toplam Talep Toplam Talebin Elde Edilmesi Keynes (1936), The General Theory of Employment, Interest, and Money Toplam

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Ekim 2011 - Eylül 2012) Ekim 2012 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı