KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ"

Transkript

1 BĠRĠNCĠ YARIYIL Yönetim Bilimi I(3 0 3) (AKTS:6) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 1.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ Yönetimin tanımı, Yönetimin bilim olarak ortaya çıkışı, klasik yönetim düşüncesi, neo-klasik yönetim düşüncesi, bürokrasi kuramları. Genel Muhasebe I(3 0 3) (AKTS:6) Muhasebe kavramı, Temel ilkeleri, Aktif-pasif yapılanması, Envanter ve Bilanço, Tek Düzen Hesap Planı. Toplum Bilimi I(3 0 3) (AKTS:5) Toplum kavramı, Tarihsel gelişimi, Üretim İlişkileri, Sınıf, Irk, Etnisite, Tabakalaşma, Toplumsal Kurumlar. Hukukun Temel Kavramları(3 0 3) (AKTS:5) Hukukun tanımı, Hukukun kaynakları, Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti, Tüzel Kişilik, Kamu hukuku, Özel hukuk. Siyaset Bilimine Giriş(3 0 3) (AKTS: 6) Siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim teknikleri. Türk Dili I(2 0 2) (AKTS:1) Dilin tanımı, özellikleri, Yeryüzündeki diller, Türk Dilinin gelişimi, Yazım kuralları, Sözcük bilgisi, Noktalama işaretleri. A.Ġ.Ġ.T I(2 0 2) (AKTS:1) Osmanlı da Batılılışma çabaları, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I.ve II. Meşrutiyet, Balkan ve I.Dünya Savaşları, Mondros Mütakeresi, Milli Mücadele, Cumhuriyet.

2 ĠKĠNCĠ YARIYIL Ġktisada Giriş(3 0 3) (AKTS:6) İktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler. Genel Muhasebe II(3 0 3) (AKTS:6) Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, nakit hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, menkul kıymet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, stok hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, KDV işlemleri, ticari borç ve alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları. Yönetim Bilimi II(3 0 3) (AKTS:6) Modern yönetim düşüncesi, Post-modern yönetim düşüncesi, örgüt teorileri. Medeni Hukuk(2 0 2) (AKTS:5) Medeni Hukukunun temel kavramları, kaynakları, kişiler hukuku, eşya hukuku (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar) Toplum Bilimi II(3 0 3) (AKTS:5) Kültür, Sosyal etkileşim, Sosyal gruplar ve örgüt, Sosyal sapma ve suç, Postmodernite ve sosyal teori. Türk Dili II(2 0 2) (AKTS:1) Sözcük ve anlatımı, sözcüklerin gerçek ve yan anlamları, dil yanlışları, düşünce yazıları, duygu yazıları, tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, tartışma ve çeşitleri. A.Ġ.Ġ.T(2 0 2) (AKTS:1) Türkiye de Devletin kuruluş süreci, Türkiye de politik yaşam, çok partili sistem, devrimler, devrimlere karşı tepkiler, Atatürk İlkeleri.

3 2.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Ġdare Hukuku(3 0 3) (AKTS:6) İdare Hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari teşkilat, idarenin işleyişi, kamu görevlileri, kamu malları, idari yargılama hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari davalar, idari yargının işleyişi, kanun yolları, mahkeme kararlarının uygulanması. Ġstatistik ve Araştırma Yöntemleri(3 0 3) (AKTS:6) Veri analiz etme yöntemleri, sayısal verileri inceleyen kuram ve teknikleri, iktisadi endeksleri, ekonomik seri ve parametrelerin yorumlanmasını, Olasılık dağılımlarının ve ihtimal hesaplarının yapılması ve bunların iktisat, işletme ve yönetim faaliyetlerinde kullanıldığı alanlar Siyasi Düşünceler Tarihi(3 0 3 ) (AKTS:6) Eski Yunan dan Başlayarak Orta Çağ ve Toplumsal Sözleşme Düşünürleri Bağlamında Devlet, İktidar, İnsan Doğası, Adalet, Eşitlik ve Özgürlük Konuları; Fransız Devrimi, Devrime Yönelik Tepkiler, Ütopik Sosyalizm ve Marksizm, Anarşizm, Anarko-Sendikalizm, Faşizm ve Nasyonel-Sosyalizm, Sosyal Devlet Kamu Yönetimi I(3 0 3) (AKTS:7) Kamu yönetiminin ortaya çıkışı, Avrupa da, Amerika da ve Türkiye de gelişimi, toplumsal yapıyla kamu yönetimi arasındaki ilişki, kamu yönetimine kuramsal yaklaşımlar, sosyal ve demokratik teorilerin kamu yönetimi kuramlarına etkisi, kamu yönetimi reformları bağlamında yönetim kuramları ve Türkiye ye yansımaları. Yabancı Dil I(2 0 2) (AKTS:1) Mesleki İngilizce ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. Devlet Kuramı(2 0 2) (AKTS:4) Devlet kavramı, maddi üretim ilişkileri ve devlet oluşumu, devletin tarihsel gelişimi. Bilgi Toplumu ve E-Devlet (2 0 2) (AKTS:4) Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilgi toplumu ve yeni toplumsal kuramlar, e- devlet, e-devletin yasal çerçevesi, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi yönetimi, dünyada ve Türkiye de bilgi yönetimi uygulamaları.

4 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar(2 0 2) (AKTS:4) Kamu yönetimi disiplininin kimlik krizi, AB krizi ve kamu yönetimine yansımaları, ekonomik krizler ve kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi reformları ve kamu yönetimine yansımaları, Türkiye nin AB üyeliği ve kamu yönetimi, Türkiye de kamu yönetiminin denetim, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi sorunları. ĠKĠNCĠ YARIYIL Makro Ġktisat(3 0 3) (AKTS:5) Makro ekonominin tarihçesi, Keynesyen model, IS eğrisi ve mal piyasaları, LM eğrisi ve para piyasaları, AD-AS modeli, Konjonktür modelleri. Ġdari Yargı(3 0 3) (AKTS:7) İdari yargılama ve usulleri, idari yargı yerleri, idari davalar, idari yargının işleyişi, kanun yolları, İptal davası, İptal nedenleri, Tam yargı davası, Tam yargı davasında sorumluluk nedenleri. Borçlar Hukuku(2 0 2) (AKTS:6) Borç kavramı, Borç türleri ve tarafları, Borcun doğuşunu, sözleşme kavramını, borcun sona ermesini, borçlu ve alacaklının hak ve yükümlülükleri, Haksız eylem ve sebepsiz zenginleşme kavramları. Kamu Yönetimi II(3 0 3) (AKTS:7) Yeni kamu yönetimi hareketi, Yeni kamu yönetimi, Yeni kamu yönetimi reform uygulamaları, Yeni kamu hizmeti yaklaşımı, Postmodern kamu yönetimi düşüncesi, Demokrasi teorileri ve kamu yönetimi. Yabancı Dil II(2 0 2) (AKTS:1) Zarflar, emirler, zamirler, gereklilik modülleri, gelecek zaman uygulamaları, tamamlanmış zaman uygulamaları, deyimler. Metropoliten Yönetim(2 0 2) (AKTS:4) Kentin tanımı, kent tipleri, kent kuramları, metropoliten kentler, dünyada metropoliten yönetimler, Türkiye de metropoliten kentlerin gelişimi, büyükşehir belediyeleri. Küreselleşme ve Yönetim(2 0 2) (AKTS:4) Küreselleşmenin tanımlanması, küreselleşme kuramları, küreselleşme ve ulus devlet, kamu politikası transferi, ülkeler arası benzeşme, Avrupalılaşma, avrupa idari alanı, desantralizasyon, küresel yönetişim, iyi yönetişim ve yoksulluk.

5 Yerel Demokrasi ve Yönetişim(2 0 2) (AKTS:4) Yerel demokrasi kavramı, yerel katılım türleri ve uygulamaları, yerel yönetişim kavramı, yerel yönetimlerde yönetişim uygulamaları, Yerel GÜndem 21 süreci, Türkiye de yerel demokrasi ve yönetişim sorunları. BĠRĠNCĠ YARIYIL Yerel Yönetimler I(3 0 3) (AKTS:7) 3.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ Yerel yönetimlerin tanımı, önemi, dayandığı değerler; yerinden yönetim ve mahalli idareler, Anayasalarda yerel yönetimler ve yerel demokrasi, yerel yönetim kuruluşlarının tarihi gelişimi, görevleri, organları, teşkilatlanması, insan kaynakları ve yönetimi, yerel yönetim birlikleri, yerel yönetimlerde hizmet yöntemleri, yönetimler arası ilişkiler, yerel yönetimlerle ilgili güncel sorunlar. Kentleşme ve Çevre Sorunları(3 0 3) (AKTS:7) Temel Kavramlar, Çevre ve Ekonomi İlişkisi, Nüfus ve Enerji Sorunu, Temel Kirlilikler, Doğal Alanların Korunması, Kültürel Varlıkların Korunması, Çevre Politikaları, Çevreye İlişkin Örgütlenme, Çevrenin Uluslararası Boyutu, Çevreci Akımlar, Çevresel Etki Değerlendirmesi. Anayasa Hukuku(3 0 3) (AKTS:8) Anayasa kavramı ve anayasacılık düşüncesi; kurucu güç kavramı ve ortaya çıkış ve kullanılış yöntemleri; anayasa yargısı ve modelleri; devletin unsurları ve türleri; güçler ayrılığı ve hükümet sistemleri, temel hakların genel esasları. Bilgisayarlı Muhasebe(2 0 2) (AKTS:4) Ticari defterler tutma sorumluluğu, Ticari defterlerin tasdiki, Defterlerin kayıt düzeni, saklanması ve ibrazı, Perakende satış belgeleri düzenlemek, Fatura ve irsaliye düzenlemek, Paket programı yüklemek ve çalıştırmak, Program bakım ve yedeklemesi. Ticaret Hukuku(3 0 3) (AKTS:4) Ticari İşletme Kavramı, Hukuki Niteliği, Tanımı ve Unsurları, Merkez ve Şube Kavramları, Ticari İşletmenin Devri ve Ticari İşletme Rehni, Ticari İş Hükümleri, Hukuki Sonuçları, Türk Mevzuatındaki Ticari Hükümler ve Ticari Yargı, Tacir Sıfatı ve Sonuçları, Sicil Kavramı ve Ticaret Sicili, Şirket Kavramı, Adi Şirket ve Ticaret Şirketleri, Anonim Şirketler, Kollektif ve Komandit Şirketler, Limited Şirket.

6 Envanter-Bilanço(2 0 2) (AKTS:4) Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. Bürokrasi ve Siyaset(2 0 2) (AKTS:4) Bürokrasinin tanımı, niteliği ve bürokrasi teorileri, bürokratikleşmeye neden olan faktörler, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, bürokrasi ve siyaset ilişkileri, bürokrasinin olumsuzlukları, Türkiye de bürokrasinin tarihi gelişimi, siyasi rolü ve siyasal otorite ile ilişkileri, bürokrasinin sınırlandırılması ve denetimi. Türk Dış Politikası(2 0 2) (AKTS:4) Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının kuramsal çerçevesi, temel hedefleri ve dönemleri, iki savaş arası dönemde dış politika, II. Dünya Savaşında Türkiye?nin savaş dışı kalma politikası ve savaşan devletlerle ilişkileri, Soğuk Savaş döneminde dış politikada yeni eğilimler, Batılı ülkelerle ittifakı, Demokrat Parti dönemi dış politikası, 1960 Darbesi sonrasında Türk Dış Politikası, ABD ve NATO?yla ilişkiler, AET?yle ilişkiler, Kıbrıs Sorunu, dönemi dış politika ABD ve AB ile ilişkiler, Ortadoğu, Balkanlar, Soğuk Savaş Sonrası Dış Politika. Temel Haklar ve Özgürlükler(2 0 2) (AKTS:4) Kavram, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması, 1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenmesi, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması, Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması, Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması. Sosyal Politika(2 0 2) (AKTS:4) İşsizlik, göç, yoksulluk gibi aktüel sosyal sorunlar; aile, gençler, işsizler, yoksullar, özürlüler gibi değişik sosyal grupların özel durumları. Siyasal Katılım ve Seçim(2 0 2) (AKTS:4) Siyasal katılım ve tarihsel gelişimi, seçim ve seçim sistemleri, siyasi partiler ve parti sistemleri. Kamuda Yeni Yönetim Modelleri(2 0 2) (AKTS:4) Yeni Kamu İşletmeciliği, Bilim ve Yönetim İlişkisi, Postmodernizm ve Kamu Yönetimi, Postbürokrasi, Yönetişim, Özelleştirme, Sivil Toplum, E- Devlet, Toplam Kalite Yönetimi.

7 Ġcra Ġflas Hukuku(2 0 2) (AKTS:4) İcra teşkilâtı, şikâyet, icra takibinin tarafları, ilâmsız icra takibi (genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla takip), ilâmlı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz konuları ile külli icra hakkında bilgiler verilecektir. Külli icra dahilinde de, iflâsa tâbi olan kişiler, iflâs organları, takipli iflas (genel iflâs yoluyla takip, kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip), takipsiz iflâs, sermaye şirketlerinin iflâsı, iflâsın hukukî sonuçları, iflâs tasfiyesi ve iflâsın kapanması, iflasin ertelenmesi ile konkordato ve tasarrufun iptali davası konuları. Mesleki Yabancı Dil I(2 0 2) (AKTS:4) Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili anlayabilme, konuşabilme, yazabilme ve okuyabilme. Modernite/Post Modernite Okumaları(2 0 2) (AKTS:4) Modernite ve postmoderniteye ilişkin temel metin okumaları ve analizi. Uzmanlık Alanı(2 2 4) (AKTS:4) Kamu Diplomasisi(2 0 2) (AKTS:4) Sınır-aşırı ilişkilerde devlet politikalarını etkileyen ulusal çıkar dinamikler, bu çıkarların kabulü ve olumlanması, devlet dışı aktörlerin tanınması. ĠKĠNCĠ YARIYIL Ġnsan Kaynakları Yönetimi(3 0 3) (AKTS:8) İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme, İK fonksiyonları. Kamu Maliyesi(2 0 2) (AKTS:7) Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma. Çağdaş Devlet Düzenleri(2 0 2) (AKTS:7) Hükümet sistemleri, Devlet sistemleri, Başkanlık sistemi, Yarı başkanlık sistemi, parlamenter sistem. Uluslar arası Ġlişkiler(2 0 2) (AKTS:4) Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, Uluslararası İlişkilerin temel aktörleri, Dünya sorunları, uluslararası hukukun eksiklikleri, Devletlerin temel dış politika tercihleri.

8 Liderlik Teorileri(2 0 2) (AKTS:4) Lider ve Yönetici Kavramları, Evrensel Liderlik Teorileri, Durumsal Lİderlik Teorileri ve Modern Liderlik Teorileri. Türk Anayasa Düzeni(2 0 2) (AKTS:4) 1876 Anayasası, 1921 ve 1924 Anayasaları; 1961 Anayasası hakkında tanıtıcı bilgiler verildikten sonra 1982 Anayasasının yapılış ve değiştirilişi, belirgin özellikleri; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel ilkeleri; 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler, 1982 Anayasasında anayasaya uygunluk denetimi, 1982 Anayasasında yasama organı ve yürütme ile ilişkileri ile yargı organının genel esasları. Örgüt Teorileri(2 0 2) (AKTS:4) Örgüt Teorisinin tarihi arkaplan ve kavramsal çerçevesi,örgüt teorisinin tarihi seyri,koşul Bağımlılık Kuramı,Kurumsal Örgüt Kuramı,Kaynak Bağımlılık, Etkinlik ve Populasyon Kuramları,Örgütsel Ekoloji Kuramları,İşlem Maliyeti Kuramı,Örgütlerde İdeoloji ve Güç,Örgütlerde Dil ve Söylem,Örgütlerde Eleştirel Yaklaşım, Postmodernizm ve Örgütler, Agency (eyleyen) Kuramı Siyasal Ġdeolojiler(2 0 2) (AKTS:4) Siyasal ideoloji kavramı, Liberalizmin kökenleri, Muhafazakar ideoloji, Marksist ideoloji, İdeolojiler arası ilişkiler. Pazarlama Ġlkeleri(2 0 2) (AKTS:4) Pazarlama tanımı ve pazarlama ile ilgili kavramlar, Pazarlama Sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazar bölümlemesi, Hedef Pazar, Pazar Konumlandırması ve pazarlama Bileşimi Pazarlamanın Mikro Çevresi Pazarlamanın Makro Çevresi Ürün Kavramı ve ürün sınıflandırmaları Ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci Marka, ambalaj, etiket, kalite, garanti Fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri Fiyat farklılaştırma, psikolojik fiyatlandırma stratejileri Dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri dolaylı ve dolaysız dağıtım ve dağıtım kanalında bütünleşme stratejileri, Toptancılık, perakendecilik ve fiziksel dağıtım İletişim süreci ve reklam, satış özendirici araçlar Satış yönetimi ve kişisel satış. Türk Vergi Sistemi(2 0 2) (AKTS:4) Vergi tarifesi, Tarh işlemleri, Geçici vergi, Verginin ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar üzerine alınan vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet üzerinden alınan vergiler, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri.

9 Türkiye-AB Ġlişkileri(2 0 2) (AKTS:4) Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kronolojisi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kurumsal Yapısı, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Altyapısı, Ortaklığın Temel Belgeleri Ankara Anlaşması, Katma Protokol-Uyum Anlaşmaları, Ortaklığın Dönemleri, Tam Üyelik Başvurusu, Gümrük Birliği Anlaşması, Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci, Ulusal Program Çerçevesinde Yürütülen Çalışmalar, Ulusal Programın Uygulanmasının İzlenmesi Çizelgeleri. Sosyal Bilimlerde Yöntem(2 0 2) (AKTS:4) Bilimsel araştırma süreci, Eleştirel kaynak incelemesi, hipotez ve araştırma problemi oluşturma, Araştırma yaklaşımlarının sınırlandırılması, Raporlar (çeşitleri, raporlama teknikleri, outline, içerik ve kaynakça hazırlama, dipnot kullanımı), Anket hazırlama teknikleri. Halkla Ġlişkiler(2 0 2) (AKTS:4) Halkla ilişkiler ve ilgili kavramları açıklama, Halkla ilişkilerin gelişimi, nedenleri ve ilkeleri, Halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam ve propaganda, Halkla ilişkiler süreci, Halkla ilişkilerin kullandığı yöntem ve teknikler, Halkla ilişkiler strateji ve politikalarını oluşturma, Halkla ilişkiler programı hazırlama. Mesleki Yabancı Dil II(2 0 2) (AKTS:4) Mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazma, araştırmalarda bilgisayar ve internetten faydalanma ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesi. Yerel Yönetimler Mevzuatı(3 0 3) (AKTS:4) Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5355 Sayılı Belediye Birlikleri Kanunu, 5216 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu. Devletler Hukuku(2 0 2) (AKTS:4) Milletlerarası ortamın özellikleri, Milletlerarası Hukukun kaynakları, devletin kurucu unsurları, devletin deniz ülkesi, hava ülkesi, insan hakları, güç kullanma yasağı. Siyaset Sosyolojisi(2 0 2) (AKTS:4) Sosyo kültürel sistemin unsurları: sosyal hayatın unsurları, temel toplumsal kurumlar, siyaset kurumu, siyasal yapı, siyasal hayat. siyasal kültür, siyaset ve ideoloji, siyaset ve hukuk, siyaset ve din, siyasal ahlak, siyasal yozlaşma, siyasal yabancılaşma, siyasal katılma, siyasal değişme, siyasal gelişme, siyasal bütünleşme, siyasal hareketler.

10 Uzmanlık Alanı(2 2 4) (AKTS:4) 4.SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Ġdare Tarihi(2 0 2) (AKTS:8) Eski Türklerde yönetim, Selçuklularda yönetim kurumları ve Osmanlıya etkileri, Osmanlı Klasik dönemde yönetim yapısı ve düşüncesi, yönetimde modernleşme hareketleri ve Tanzimat, Tanzimat ın Türk Yönetim Hayatındaki yeri, Meşrutiyet döneminde yönetime ilişkin düşünce akımları, Cumhuriyet döneminde yönetimin yeniden yapılanması. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar(3 0 3) (AKTS:8) Klasik kamu yönetimi kuramları, modern kuramlara geçiş, kamu yönetiminde kaos ve karmaşıklık bilimleri, yeni kamu yönetimi hareketi, yeni kamu işletmeciliği, yönetişim, sektörler arası işbirliği ve ortaklıklar, yeni sağ ve minimal devlet teorisi, kamu tercihi teorisi, kamu yönetiminde post-modernizm ve post-bürokrasi, kamu sektöründe stratejik planlama ve performans yönetimi Stratejik Yönetim(3 0 3) (AKTS:6) Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına değinilecektir. Uzmanlık Alanı(2 2 4) (AKTS:4) Özgür Yazılım Uygulamaları(1 2 3) (AKTS:4) Kamu Politikası(2 0 2) (AKTS:4) Kamu politikasının tanımlanması ve temel özellikleri, politika türleri, kamu politikası modelleri ve modellerin kullanımı, kamuda karar verme yöntemleri, kamu politikası analiz yöntemleri. Yönetimde Etik(2 0 2) (AKTS:4) Etikle ilgili temel kavramlar, etiğin unsurları, yönetsel etik, yönetsel etiğin felsefi boyutları, kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı yönetim kültürü, etiksel karar verme, karakter ve erdem etiği, Türkiye de yönetsel etikle ilgili normatif çerçeve.

11 Demokrasi Kuramları(2 0 2) (AKTS:4) Demokrasinin temel ilkeleri, nitelikleri, Belli başlı demokrasi teorileri, Öncü demokrasi kuramları, Modern demokrasi kuramları, Modern demokrasi kuramları, Temsili liberal demokrasi. Kamuda Yönetim Becerileri(2 0 2) (AKTS:4) Örgütlerde Lider Yöneticilik, Örgütlerde Yönetsel Davranış Biçimleri, Örgütlerde Halkla İlişkiler, Toplumsal ve Örgütsel Yaşamda İnsan İlişkileri, Örgütsel Yaşamda Protokol Kuralları, Etkili Konuşma Görüşme ve Mülakat Teknikleri, İletişim Yönetimi, Kriz Yönetimi, İmaj Yönetimi, Değişim Yönetimi, Çatışma Yönetimi. Pazarlama Yönetimi(3 0 3) (AKTS:4) Pazarlama kavramının tanımı ile pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması ve pazarlama yönetimi fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeler. Kriz Yönetimi(2 0 2) (AKTS:4) Kriz ve kriz yönetimi, kriz yönetiminin önemi, başarı koşulları ve evreleri; kriz dönemleri, işletmeyi krize sürükleyen faktörler; işletme dış çevresindeki ve kriz faktörleri ve işletme içi kriz faktörleri, süreç olarak kriz yönetimi. Türk Modernitesi ve Cinsiyet(2 0 2) (AKTS:4) Eril modernleşme, muhafazakar modernleşme, aseksüel kamu, cinsiyetçi politikalar, Cumhuriyetin inşasında kadınların rolü, Türkiye feminizmi. Aktüel Ekonomik Olaylar(2 0 2) (AKTS:4) Güncel ekonomik olayların analizi, siyaset ve toplumla ilişkisi. Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Örgütleri(2 0 2) (AKTS:4) Partiler kısmında, siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve finansman sorunu, sivil toplum örgütleri, örgütlerin siyasal partileri etkileme biçimi. Çağdaş Gelişmeler ve Türkiye(2 0 2) (AKTS:4) Güncel gelişmelerin Türkiye ekonomisine ve siyasetine yansıması, etkileme biçimi, Türkiye nin güncel gelişmelerde aldığı tavır ve üstlendiği rol. Çalışma Ekonomisi(2 0 2) (AKTS:4) Emek piyasaları, emek arzı ve talebi, emek mobilitesi; ücretler; istihdam ve işsizlik sorununun teori ve pratikte sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi; sendikaların ekonomik analizi

12 Uluslar arası Ġktisat(2 0 2) (AKTS:4) Klasik, Neo-klasik ve modern dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası araçları, dış ticaret ve büyüme, kalkınma ilişkisi, dış ödemeler dengesi, açık ekonomi politikaları ve iç ve dış denge sağlanması, Çok uluslu yabancı şirketler ve ülke ekonomilerine etkisi, teknoloji transferi, uluslararası dış ticareti düzenleyici kurumlar, hizmet ticareti, uluslararası faktör hareketliliği. Türkiye Ekonomisi(2 0 2) (AKTS:4) Osmanlı nın son döneminde iktisadi yapının görünümü, devletçilik, liberal ekonomi tartışmaları, kalkınma ve sanayileşme planları, ekonomik krizler. Ceza Hukuku(2 0 2) (AKTS:4) Suç ve yaptırım hukukuna giriş, Türk Ceza Kanununun yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanı, Cezalandırılabilme ve kovuşturma şartları, kriminal suç ve diğer hukuka aykırı fiiller, Suçun unsurlarına giriş; suçun kanuni unsuru, maddi unsur: hareket, Suçun maddi unsuru olarak netice ve nedensellik bağı, Çok failli suçlar, iştirak, suçların içtimaı, Kast; kavram ve unsurları, kastın aranacağı zaman, kastın çeşitleri. Yönetim ve Denetim(2 0 2) (AKTS:4) Denetim kavramı, içeriği ve yönetim içindeki önemi, Denetim türleri, denetimin işleyişi, Siyasal denetim, İdari denetim, hiyerarşik ve vesayet denetimi, Yargı denetimi, Ombudsman denetimi, Kamuoyu denetimi ve yolları, Bilgi edinme hakkı, Hesap verebilirlik, Performans denetimi. ĠKĠNCĠ YARIYIL Ġş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(3 0 3) (AKTS:8) İş yasalarının kapsamı ve iş hukukunun uygulanma alanı, İş ilişkisinin türleri ve kuruluşu, Tarafların hak ve borçları, İş ilişkisinin sona ermesi, özellikle fesih, Rekabet yasağı ve tazminatlar, Kıdem tazminatı, İşsizlik sigortası, Alt işveren, ödünç iş ilişkisi, Sendikalar, kuruluşu, organları, işleyişi. Vergi Hukuku(2 0 2) (AKTS:6) Vergi Hukukunun tanımı, kapsamı, hukuk sistemi içindeki yeri, bölümleri, tarihi gelişimi, Verginin anayasal ilkeleri, Vergi Hukukunun kaynakları, Vergi yasalarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, Vergilendirme ilişkisinde taraflar, Vergi ödevi; vergi yükümlülüğü, vergi sorumluluğu, Vergi yükümlülerinin hak ve ödevleri.

13 Türk Siyasi Hayatı(3 0 3) (AKTS:8) Osmanlı Modernleşmesi, Geleneksel- Modernite İkileminde II. Abdülhamit Dönemi, 1908 Devrimi ve İttihat ve Terakki, I. Dünya Savaşı, Cumhuriyetin Kurucu İradesinin Oluşumu, Tek Parti Döneminde Muhalefet, II. Dünya Savaşı ve Yeniden Kurulan Dünya Düzeninde Türkiye, II. Cumhuriyetin Kurucu İradesinin Oluşumu ve Siyasetin Parçalanması, Neoliberalizm, Özal ve ANAP Dönemi, Postmodern Kimlik Tartışmaları, Ekonomik Kriz ve İslamcılığın Yükselişi Uzmanlık Alanı(2 2 4) (AKTS:4) Ġmar Hukuku(2 0 2) (AKTS:4) İmar hukukunun temel kavramları, Kent planlaması kuramları, Kent planlamasında modeller, Kent planlaması sürecinin evreleri, içeriği, Kent Planının uygulama evresi, Türkiye de kent planlaması. Kamu Yönetimi Kuramları(2 0 2) (AKTS:4) Kamu yönetiminin ortaya çıkışı, Avrupa da, Amerika da ve Türkiye de gelişimi, toplumsal yapıyla kamu yönetimi arasındaki ilişki, kamu yönetimine kuramsal yaklaşımlar, sosyal ve demokratik teorilerin kamu yönetimi kuramlarına etkisi, kamu yönetimi reformları bağlamında yönetim kuramları ve Türkiye ye yansımaları. Türkiye nin Toplumsal Yapısı(2 0 2) (AKTS:4) Sosyo kültürel yapıya yaklaşım sorunu, sosyo kültürel yapının unsurları, sosyo kültürel yapının analiz yöntemi, Türkiye toplumsal yapısının tarihsel değişme ve dönüşüm evreleri, nüfus ve nüfus konuları, aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset, sağlık, göç. Toplumsal Cinsiyet ve Politika(2 0 2) (AKTS:4) Toplumsal cinsiyet rolleri, aile yapısı, ebeveyn sorumluluğu, cinsiyete dayalı iş bölümü vb. üzerine kavramlara ve varsayımlara bakarak söz konusu politikaların temelindeki toplumsal cinsiyet norm ve ilişkileri. Kamu Finansmanı(2 0 2) (AKTS:4) Kamu finansman sorununun irdelenmesi, Kamu finansman açıklarının gelişimi, sorunları, Türkiye de kamu finansman açıkları, AB ülkelerinde kamu finansman açıkları, Gelişmekte olan ülkelerde kamu finansman açıkları, Kamu finansman açıklarına yaklaşımlar, Vergi finansmanlı kamu finansman açıklarıyla mücadele programı, Para finansmanlı kamu finansman açıklarıyla mücadele programı, Borç finansmanlı kamu finansman açıklarıyla mücadele programı, Sosyal devlet ekseninde sorunsalın çözümüne yönelik uygulamalar, Küreselleşme sürecinde sorunsalın çözümüne yönelik uygulamalar, Uygulamada Türkiye örneği üzerinden çözümlemeye yönelik çalışma.

14 Kent ve Konut Politikası(2 0 2) (AKTS:4) Konutla ilgili kavramlar, kalkınma ve konut, toplu konut, Türkiye de konut sorunları ve politikası. Ceza Usul Hukuku(2 0 2) (AKTS:4) Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları, yorum ve uygulama alanı, Ceza Muhakemesinde insan hakları kavramı, Ceza muhakemesinin ilkeleri, Muhakemenin yürüyüşüne ilişkin insan hakları, Ceza Muhakemesinde insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin sonuçları, Delil yasakları. Türk Siyasi Tarihi(2 0 2) (AKTS:4) Tanzimat ve Islahat Fermanı, I.ve II. Meşrutiyet, Jön Türkler, Kuruluş-Kurtuluş Dönemi, Tek Partili Dönem, 1950 li yıllar, 1960 lı yıllar, 1970 li yıllar, Liberal dönem, kriz dönemleri. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi(2 0 2) (AKTS:4) Türk kamu yönetimi yapısı ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya ülke kamu yönetimi yapı ve yapıyı oluşturan anlayışların incelenmesi Küreselleşme ve Yönetişim(2 0 2) (AKTS:4) Küreselleşmenin tanımlanması, küreselleşme kuramları, küreselleşme ve ulus devlet, kamu politikası transferi, ülkeler arası benzeşme, Avrupalılaşma, avrupa idari alanı, desantralizasyon, küresel yönetişim, iyi yönetişim ve yoksulluk. Devlet Bütçesi(2 0 2) (AKTS:4) Devlet bütçesinin işlevleri, ilkeleri, bütçe teorileri, Türk bütçe sistemi ve bütçe denetimi ile ilgili temel bilgiler. Girişimcilik(2 0 2) (AKTS:4) Girişimcilik; kavramları, yaklaşımları, kültürü, türleri, fonksiyonları, alanları ve girişimcilik süreci. Maliye Politikası(2 0 2) (AKTS:4) Maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği, dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde etkinliği para politikası. Yönetim Psikolojisi(2 0 2) (AKTS:4) Yönetim psikolojisinin alanı; yönetimde psikolojik sorunlar; beşeri kaynakların kullanılması; personelin seçilmesi ve eğitimi; gruplaşma ve grup psikolojisi; yönetim-çevre ilişkileri.

15 Türkiye de Siyaset, Toplum ve Küreselleşme(2 0 2) (AKTS:4) Küreselleşmenin Türkiye siyasetine etkileri, toplumsal yansımaları, ekonomik etkileri. Proje Yönetimi(2 0 2) (AKTS:4) Proje Yönetimine Giriş, Proje ve Operasyon, Alt Proje, Program, Portföy, Proje Yönetimi Süreçleri, Başlangıç Süreçleri, Planlama Süreçleri, Yürütme Süreçleri, İzleme ve Kontrol Süreçleri, Kapanış Süreçleri, Proje Yaşam Döngüsü.

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI KYT101 Siyaset Bilimine Giriş I Kredi 3 Siyaset ve siyasetle ilgili temel

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL MALİYE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ML 101- KAMU MALİYESİ I- (3+0) 3 Maliye biliminin temel nitelikleri doğrultusunda, kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergileme, bütçe ile ilgili temel kurumsal bilgiler

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0= 3 / AKTS= 4 Mikroekonomik

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYILI İKTİSADA GİRİŞ I (3 0 3) (AKTS:9) (Introduction to Economics I) İktisadın Temel İlkeleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL HUK 101 ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı