Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF6102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF6102 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628388"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Bu bilgiler emniyetiniz düflünüierek verilmifltir. Cihazinizi monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumalisiniz. Kurma q q q q q q Bulaflik makinenizi nakliye esnasinda gelmifl olabilecek hasarlara iliflkin olarak kontrol ediniz. Asla hasar görmüfl bir makineyi ba lamayiniz. Bulaflik makineniz hasar görmüfl ise saticinizla temasa geçiniz. Güvenlik nedenlerinden ötürü bucihaz>n özelliklerin de ifltirilmesi veya bu ürün üzerinde herhangi bir flekilde de ifliklik yapilmasi tehlikelidir. yetkili servis ile temasa geçiniz. Daima orijinal yedek parça kullanilmasinda israr ediniz. Cihazinizi endüstriyel ve ticari amaçlar için kullanmayiniz. Böyle bir durumda cihaziniz garanti kapsaminda olsa bile garanti harici islem yapilacaktir. <mha Bulaflik makinesinin ambalaj malzemelerini do ru flekilde imha ediniz. Tüm ambalaj malzemeleri yeniden kullanilabilirler. Plastik kisimlar standart uluslararasi kisaltmalarla iflaretlenmifltir: >PE< polietilen için, ör. ambalaj ka itlari. >PS< polistiren için, ör. dolgu malzemesi (esas olarak CFC içermez). >POM< polioksimetilen için, ör. Plastik klipsler. Karton parçalar geri dönüflümlü ka ittan üretilmifltir ve geri kazanilmalari için atik ka itlarin toplandi i kutulara atilmalidirlar. Kullanmamaya baflladi iniz zaman veya makinenizin ömrü doldu unda, onu imha etmeden önce çalifltirilamaz hale getirmelisiniz. Uyari! Çocuklar oyun sirasinda bulaflik makinesi içinde kilitli kalabilirler veya hayatlarini baflka türlü tehlikeye atabilirler. Bu nedenle elektrik besleme kablosunu kesiniz ve çocuklarin içinde kapali kalmalarini önlemek için kapi kilit cihazini etkisiz hale getiriniz. <mha edilecek olan makinenizi, bunu masraflara küçük bir katki karflili inda sizin için imha edecek olan yerel geri dönüfltürme merkezine veya saticiniza götürünüz. Çocuklarin emniyeti q q q q q Bu cihaz yetiflkinler tarafindan kullanilmak üzere tasarlanmifltir. Çocuklarin kontrol dü melerini kurcalamasina ve cihazla oynamasina izin verilmemelidir. Ambalaj parçalari çocuklar için tehlikeli olabilir, bo ulmalarina sebebiyet verebilir! Bu nedenle tüm ambalaj malzemelerini çocuklarin ulaflamayacaklari yerlerde saklayiniz. Bulaflik makinenizin içindeki su içmek için de ildir. Deterjan artiklari makinenizde kalmifl olabilir. Bulaflik makinenizin kapa i açikken çocuklari makineden uzak tutunuz. Tüm deterjanlari çocuklarin eriflemeyece i emniyetli bir yerde saklayiniz. Bulaflik makinenizin günlük kullanimi q q q q q q q q q Petrol, boya, çelik ve demir parçalari, aflindirici, asitli ya da alkali kimyasallar ile kirlenmifl ürünler bulaflik makinesinde yikanmamalidirlar. Cihaz çalifl>r durunda iken, özellikle de sicak su akabilece inden, hiçbir flekilde kapisi aç>lmamalid>r. Her halükarda, kapinin açilmasi durumunda emniyet aygiti, makinenin durmasini sa lar. Sadece bulaflik makinesi kullanim> için üretilmifl ürünleri (deterjan, tuz ve parlatici) kullaniniz. Dikey pozisyonda muhafaza edilen uzun ve keskin biçaklar potansiyel tehlike teflkil ederler. Çatal-biçak sepetindeki et biça i gibi uzun ve/veya keskin parçalar üst sepet içine yatay olarak yerlefltirilmelidir. Yükleme ve boflaltma ïslemlerini tamamladi inizda kapiyi kapatiniz; kap>n>n aç>k kalmas> tehlikeli olabilir. Açik kapi üzerine oturmayiniz veya üzerinde ayakta durmayiniz. Kullanimdan sonra cihazin elektrik beslemesini kesiniz ve su beslemesini kapatiniz. Bu cihaz sadece Electrolux yetkili servis tarafindan servise alinmali ve yalnizca orijinal yedek parçalar kullanilmalidir. Ekonomik ve ekolojik yikama q q q q Su yumuflatma sisteminin do ru biçimde ayarlandi indan emin olunuz. Musluk suyu altinda ön yikama yapmayiniz. Bulafliklarin kirlilik tipine ve derecesine uygun yikama programini seçiniz. Bu kilavuzda ve iliflkin ürün imalatçilari tarafindan tavsiye edilenden fazla miktarda deterjan, tuz ve parlatici kullanmayiniz. 3 Montaj Talimatlari Cihaz>n montaj>nda gerekli olan elektrik veya s>hhi tesisat iflleri, yetkili bir elektrikçi, kalifiye bir tesisatç> veya usta taraf>ndan gerçeklefltirilmelidir. Makinenizi yerlefltirmeden önce bütün ambalaj malzemelerini ç>kar>n>z. Mümkünse cihaz> su muslu una ve su giderine yak>n bir yere kurunuz. Su Girifl Ba lant>s> Bulafl>k makinesi so uk veya s>cak (max. 60 C) su ile beslenmelidir. Her ne kadar bulafl>k makinesini so uk su tesisat>na ba laman>z öneriliyorsa da, s>cak su tesisat>na ba laman>z bulafl>klar>n kirlerini yumuflat>c> ve y>kama süresini k>salt>c> etkisiyle daha verimlidir. Su ba lant>s>n>n kolayl>kla yap>labilmesi için makinenin hortumu ucuna 3/4" diflli rakorlu bir somun konulmufltur. Bu somun arac>l> >yla yada h>zl> ba lant> adaptörleriyle makinenin su ba lant>sin> yap>n>z. Tesisat>n>z>n su bas>nc> "Teknik Özellikler" k>smfinda belirtilen de erlere uygun olmal>d>r. Bölgenizdeki flebeke bas>nc> de erlerini Yerel Su Idaresinden ögrenebilirsiniz. Bulafl>k makinesinin hortumlar> montaj> kolaylaflt>rmas> aç>s>ndan ister sa a isterseniz sola ayarlanabilecek flekilde kilitli somunlu ba lant> ile hizmetinize sunulmufltur. Su s>z>nt>lar>n> engellemek için somunun iyice s>k>ld> >ndan emin olunuz. Su girifl hortumu nun k>r>lmamas>na, ezilmemesine, ve dolaflt>r>lmamas>na dikkat edilmelidir. (Dikkat! Bütün bulafl>k makineler>n>n su girifl ve tahlige hortumlar>nda kilitli somun yoktur. Bu durumlarda kilitli somun kolayl> >ndan faydalan>lamaz.) Su s>z>nt>lar>n> engellemek için somunun iyice s>k>ld> >ndan emin olunuz. Yeni yada uzun süre kullan>lmam>fl su girifl ve tahlige hortumlar>n> makineye ba layacaksan>z, ba lamadan önce içerisinden bir süre su ak>t>n>z.

3 Bulafl>k makinesinde tahliye suyunun, geri dönerek içme suyuna kar>flmas>n> engelleyecek güvenlik donan>m> mevcut olup, bu özelli iyle yürürlükteki yönetmeliklere uygundur. Bir tezgah altina yerlefltirilmesi (mutfak tezgahi veya lavabo) Makinenin üst tablasini çikararak onu uygun bir lavabonun veya daha önceden var olan bir tezgahin altina resimde gösterilen boyutlara uymasi kofluluyla yerlefltirebilirsiniz IN05 Cihaz tezgah alt>na yerlefltirmek için afla daki ifllemleri takip ediniz: <ki arka sikifltirma vidasini gevfleterek makinenin üst tablasini çikariniz, üst tablayi makinenin arkasindan çekiniz ve tablayi kaldirarak ön kilavuzlari diflari kaydiriniz. Yüksekli i ayarladiktan ve ayarlanabilir ayak ile teraziye aldiktan sonra makineyi yerlefltiriniz. Makineyi yerlefltirirken su girifl ve boflaltma hortumlarinin ezilmemesine ve dolafl mamasina dikkat ediniz. <ç komponentlerine ulaflilmasini gerektiren tüm ifllemler esnasinda bulaflik makinesinin fifli elektrik prizinden çekilmifl olmalidir. Cihaz bir defa kurulmadan önce, bunun servis açisindan kolay eriflilebilir oldu undan emin olunuz. Bulaflik makinesi daha sonra sabitlenmemifl bir makine olarak kullanilacaksa, orijinal üst tablasi yeniden monte edilmelidir. Sabitlenmemifl makineler üzerinde taban ayakli i ayarlanamaz. Dengeleme Kapa >n tamolarak kapanmas>n> sa lamak ve su sizdirmas>n> önlemek için makinenin yütseekli inin çok iyi ayarlanmas> gerekmektedir. Cihaz düzgün bir biçimde teraziye al>nmad> >nda kapak yan mandallardan tutamayacakt>r. E er kapak tam olarak kapanm>yorsa ayarlanabilir ayaklar> makine tam düz olana kadar gevfletin veya s>k>n Su çikifl hortumu ba lantisisu çikifl hortumu ba lantisi Tahliye hortumunun ucu afla ida belirtilen flekillerde ba lanabilir: 1. Makinenin tezgah alt>na monte edilmesi durumunda su tahliye horttumunu lavabo ç>k>fl sifonuna ba layarak. Bu sekilde kirli suyun lavabo dan makineye akmas> önlenmifl. 2. Özel bükümlü dirsek kullan>larak (e er varsa); bunun evye kenar>na tak>l>p suyun direk evye içerisine tahliyes: sa lanabilir. 3. <ç çapi minimum 4 cm olan menfez delikli bir boruya ba lanarak tahliyesi sa lanabilir. Tahliye su ba lantisi, bulaflik makinesi tabanindan (minimum) 30 cm ve (maksimum) 100 cmlan tüm di er tuz çeflitleri, özellikle sofra tuzu, su yumuflat>c>sina zarar verecektir. Y>kama programlar>ndan birini tamamen bafllatmadan hemen önce sadece tuz doldurunuz. Böylece her hangi bir süre zarf>nda makinen>n alt>nda kalan ve afl>nmaya sebebiyet verebilecek saç>lm>fl olan tuz taneleri ya da tuzlu suyu önleyecektir. Su Yumuflat>c>s>n>n Ayarlanmas> Cihaz, suda bulunan ve cihaz>n çal>flmas>na zarar veren ya da olumsuz etkisi olabilecek mineral ve tuzlar> temizlemek için su yumuflat>c>s> ile donat>lm>flt>r. Suda bu mineral ve tuzlardan ne kadar fazla var ise su o kadar sert demektir. Su sertli i eflde er derecelerle örne in, Alman, Frans>z su sertlik derecesi ve mmol/lt (litre bafl>na milimol) olarak ölçülür. Su yumuflat>c> bölgenizdeki suyun sertli ine göre ayarlanmalidir. Bölgenizdeki suyun sertlik de erini Yerel Su Iflleri Idaresinden ö renebilirsiniz. Su yumuflaticisi seviye 1 üzerine ayarlanmiflsa ve tuz kullanilmiyor ise, kontrol paneli üzerindeki tuz doldurma gösterge ifli i makine açik iken daima yanik kalacaktir. Dolum için 1. Tuz doldurmak için tuz kab>n>n kapa >n> ç>kar>n>z. 2. Kab>n içine 1 litre su koyun (bu sadece ilk kez tuz dolumu yap>lmadan önce gereklidir). 3. Verilmifl olan huniyi kullanarak kap dolana kadar içine tuz ilove ediniz. 4. Conta ve difller üzerinde tuz taneleri kalmad> >ndan emin olduktan sonra kapagi tak>n>z. 5. Kapa > çevirerek s>k>ce kapat>n>z. SR14 LE SA UT ZO LT SA LZ SA L SE Su yumuflat>c>s>n>n ayarlanmas> 1. Bulafl>k makinesinin kap>s>n> aç>n. 2. Bulaflik makinesinden alt sepeti çikariniz. 3. Su sertlik dü mesini gereken seviye (tabloya bakiniz) gösterge ile çakiflana kadar çeviriniz. 4. Alt sepeti yeniden yerlefltiriniz. Bulafl>k makinesinin su sertlik derecesil-biçaklar püskürtme kollarinin dönüsünü engellememelidirler. - Fincanlar, bardaklar, tencereler, vs. gibi girintili parçalari, suyun içlerinde birikmemesi için, oyuk kisimlari afla i gelecek flekilde yükleyiniz. bulafl>klar> ve büyük kapaklar üst püskürtme kolunun serbestçe dönmesini engellemeyecek flekilde sepetin kenar taraf>na yerlefltirilmelidir. UI43 UI44 UI89 9 Çatal biçak takimi sepeti Uzun uçlu biçaklarin dik pozisyonda yerlefltirilmesi potansiyel bir tehlike oluflturur. parçalar (ör. aç>lacakt>r. 2. Deterjan bölmesini (2) deterjanla doldurunuz. Kapa > kapat>n>z ve yerine oturana kadar bast>r>n>z. Farkl> Deterjan Çeflitleri Deterjan Tabletleri Farkl> markalar>n deterjan tabletleri farkl> h>zlarda çözünür. Bu nedenle, baz> deterjan tabletleri k>sa programlar esnas>nda tam temizleme güçlerini gelifltiremezler. Deterjan art>klar>n>n tam olarak at>lmas>n> sa lamak için deterjan tabletlerini kullan>rken lütfen uzun y>kama programlar>n> kullan>n. Tabletleri çatal-b>çak sepetine koymay>n>z bu kotübir y>kama sonucu verir. Tabletler deterjan da >t>c>n>n içine yerlefltin melidir. (3 ü birasada) deterjan tabletlerinin kullan>lmas> Genel tavsiye Bu ürünler, birleflik deterjan/parlat>c> ve tuz fonksiyonlar>na sahip deterjanlard>r. 1. Bu ürünleri kullanmadan önce, muslu unuzdaki su sertli inin imalatç>n>n (ürün ambalaj> üzerinde) beyan etti i talimatlardaki ürün kullan>m>na uygun oldu unu kontrol ediniz. 2. Bu ürünler kesinlikle deterjan imalatç>s>n>n talimatlar>na uygun olarak kullan>lmal>d>r.

4 3. "3 ü birasada" ürünlerini ilk kez kullan>rken sorunla karfl>lafl>rsan>z, deterjan imalatç>s>n>n tüketici hatt> ile temas kurunuz (telefon numaralar> ürün ambalaj>nda verilmifltir) Konsantre edilmifl deterjan Kimyasal bileflimlerine ba l> olarak, bulafl>k deterjanlar> iki temel çeflide ayr>labilirler: - Klasik, kaustik bileflimli alkali deterjanlar - Düflük alkali konsantrasyonlu do al enzimleri içeren deterjanlar Konsantrasyonlu deterjanlar>n 50 C'lik y>kama programlar>nda kullan>lmas> çevre kirlili ini azalt>r ve bula >klar>n>z için olumlu sonuç verir; bu y>kama programlar>, konsantre edilmifl deterjandaki enzimlerin kir çözücü özelliklerine özel olarak uygun olmal>d>r. Bu nedenle, konsantre edilmifl deterjanlar>n kullan>ld> > 50 C'lik y>kama program> yaln>zca 65 C'lik programlar>n kullan>lmas>yla elde edilebilecek benzer sonuçlar> verir. Özel tavsiye "3 ü birasada" arada ürünler kullanildi inda, su sertli i için mümkün en düflük ayari seçiniz. Standart deterjan sisteminin kullanimina geri dönmeye karar verdi iniz takdirde, afla idaki ifllemleri yapman>z> öneririz: q q Tuz ve parlatici bölmelerinin her ikisini de doldurunuz. Su sertlik ayarini mümkün olan en yüksek pozisyona getiriniz ve makineye bulaflk yüklemeksizin 1'den 3'e kadar normal yikama programlarini çalifltiriniz. Bulundu unuz bölgedeki suyun sertli ine göre su sertlik seviyesini yeniden ayarlayiniz. Kombi deterjanlar Parlat>c> içeren bulafl>k deterjan kullan>yorsan>z, bunlar deterjan bölmesi içine yerlefltirilmelidir. Bu durumda, çift kullan>mdan kaç>nmak için parlat>c> bölmesi bofl olmal> ve parlat>c> gösterge lambas> aktifli ini yitirmelidir. Parlat>c> bölmesinde halen parlat>c> kalm>flsa, bu deterjan çeflitlerini kullanmadan önce bitmesini beklemek zorundas>n>z. q 11 Y>kama programlar> Program Kir derecesi ve yükleme türü Program seçicinin bafllama konumu Gerekli >s> tuflu Çevrim tan>m> (3) Tüketim de erleri Program süresi (dakika) Enerji tüketimi (kwh) Su Tüketimi (litre) Normal 65 C Normal Kir. Çanak, çömlek, çatal b>çak ve tavalar A So uk ön y>kama 65 C'ye kadar ana y>kama 2 so uk durulama 1 s>cak durulama Kurutuma So uk ön y>kama 50 C'ye kadar ana y>kama 1 so uk durulama 1 s>cak durulama Kurutuma 65 C'ye kadar ana y>kama 1 s>cak durulama 1 so uk durulama (yemek art>klar>n>n tabaklara yap>flmalar>n> önlemek için) ,3-1, (1) Bio 50 C Normal Kir. Çanak, çömlek, çatal b>çak Yeni kirli. Çanak, çömlek, çatal b>çak Gün içinde sonradan tamamlanacak yar>m bulafl>k. Bu program deterjan gerektirmez. A ,95-1, (2) H>zl> B ,1-1, Durulama ve bekleme C 10 0,1 12 (1) EN için test programi (bakiniz "Test için <puçlari"). Enzimlere sahip deterjanlar>n kullan>m> için gelifltinlen bu program, enerjinin azalt>lm> tüketimi ile klasik deterjanlar ve 65 C`lik programlarla elde edilebilecek benzer temizlik sonuçlar>n>n al>nmas>na danak verir. Düflük >s>y> dengelemek için, y>kama ve kurutma süresi uzat>lmal>d>r. (2) Kahvalt>dan ve akflam yeme inden sonra çanak ve çatal-b>çak tak>mlar>n>n y>kanmas> için idealdir (yeni kirli). K>sa süreli olma özelli ine sahiptir. Muslu u tamamen aç>n. 3. Bulaflik makinesinin kapa ini kapatiniz. 4. dikkatlice aç>n>z. tusuna tekrar basiniz; program yarida kesildi i noktadan tekrar bafllayacaktir. 6. Y>kama program>n>n sona ermesi Bulaflik makinesi otomatik olarak durur. Açma/Kapama tusuna basarak bulaflik makinesini kapatiniz, Açma/Kapama ikaz lambasi sönecektir. Kapa i açiniz ve bulafliklari çikarmadan önce birkaç dakika bekleyiniz; bu flekilde bulafliklar so uyacaktir ve kurutma daha iyi olacaktir. 7. Bulafl>k makinesinin boflalt>lmas> Sicak bulafliklar darbelere karfli hassastirlar. Bu nedenle bulafliklarin makineden çikarilmadan önce so umalarina olanak taninmalidir. Önce alt sepeti, ve sonra üst sepeti boflaltiniz; bu flekilde, üst sepetten alt sepetteki bulafliklarin üzerine su damlamasi önlenecektir. Kenarlarda su görülebilir ve bulaflik makinesinin kapa i paslanmaz çelikten oldu undan, yikama tamamlandi inda bulafliklardan daha so uk olacaktir. Y>kama ifllemi bitti inde bulafl>k makinesinin elektrik fiflinin prizden çekilmesi ve su muslu unun kapat>lmas> tavsiye edilir. 13 Temizlik ve bak>m Kapi, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki sizdirmazlarin nemli bir bezle temizlendi inden emin olunuz. Makinenin difl yüzeylerini ve kontrol panelini yumuflak ve nemli bir bezle temizleyiniz. E er gerekirse sadece nötr deterjanlar kullaniniz. Çizici ürünler, ovma telleri ya da çözücüler (aseton, trikloreethilen vb...) kullanmayiniz. Her 3 ayda bir bulaflik yerlestirmeksizin 65 C yikama programini deterjan kullanarak çalifltirmanizi öneririz. Dikkat! Bulaflik makinesi filtresi kullanilmamalidir. Filtrelerin düzgün olmayan konumlari yikamanin verimini düflürecektir. Makinenin düzgün olarak çaliflmasini sa lamak için filtrelerin temizlenmesi hayati önem taflir. Filtrelerin Temizlenmesi Filtreler zaman zaman kontrol edilmeli ve temizlenmelidirler. Kirli filtreler y>kama sonucunu olumsuz yönde etkilerler. 1. Kap>y> aç>n, alt raf> ç>kar>n. 2. Y>kama filtre sistemi, kaba/ince filtre(a/b), mikro filtre(c) ve düz filtreyi (D) kapsar. Baz> bulafl>k makineleri yaln>zca kaba filtre (A), mikro filtre (C) ve düz filtre (D) `yi kapsar.

5 Mikrofiltre üzerindeki kulbu kullanarak filtre sisteminin kilidini çözün ve ç>kar>n. ASLA üst püskürtme kolunu ç>karmay> denemeyiniz. Kir kal>nt>lar> üst püskürtme kolunun deliklerini t>kam>fl ise, bu kir kal>nt>lar>n> bir kürdan ile temizleyisiz. MA40 Makinanin kullanilmayaca i zamanlar E er makinenizi bir süre kullanmayacaksaniz afla idakileri yapmaniz önerilir: 1. Cihazin fiflini çekinize daha sonra da suyu kapatiniz. 2. Kötü kokular>n meydana gelmesini önlemek için kapiyi hafifçe aralik birakiniz. 3. Makinenin içini temiz bulundurunuz. MA35 MA32 3. Kulbu yaklafl>k 1/4 tur saat dönüfl yönünün tersi yönde çevirin ve ç>kar>n. Donmaya karfli önlemler Makineyi ortam sicakli in 0 C nin altinda oldu u yerlere yerlefltirmekten kaçininiz. E er bu mümkün de ilse makinenin içini boflaltin, cihaz kapisini kapatin, su girifl hortumunun ba lantisini çikariniz ve içini boflaltin. MA36 Makinenin taflinmasi E er makineyi taflimak zorundaysaniz ( taflinirken vb.....) 1. Fiflini çikariniz. 2. Su muslu unu kapatiniz. 3. Su girifl ve tahliye hortumlarini sökünüz. 4. Makineyi hortumlarla birlikte çekiniz. Nakliye esnasinda makinenin e ilmesine dikkat ediniz. 4. Delikli kulp taraf>ndan kaba/ince filtreyi (A/B) tutun ve mikrofiltre (C)'den ç>kar>n. 5. Tüm filtreleri akan suyun alt>nda temizleyin. 6. Düz filtreyi (D) y>kama bölmesinin taban>ndan ç>kar>n ve her iki yüzü tamamen temizleyin. MA31 7. Düz filtreyi (D) y>kama bölmesinin taban>n tekrar koyun. 8. Kaba/<nce filtreyi (A/B) mikrofiltre (C)'ye yerlefltiriniz ve birlikte bast>r>n. 9. Filtre grubunu yerine koyunuz ve kulbu durma yerine kadar saat dönüfl döndürerek kilitleyin. Bu ifllem esnas>nda, düz filtrenin, y>kama bölmesinin taban k>sm>n>n üzerinde ç>k>nt> yapmadi indan emin olun. 14 Ne zaman ne yapmal>... Baz> sorunlar, Yetkili Servis ça >rmaya gerek kalmadan burada verilen bilgilerin yard>m>yla çözümlenebilecek olup basit bak>mlar>n yap>lmamas> ve dikkatsizlikten kaynaklan>r.... bulaflik makinesi çaliflti inda problemler var Bulaflik makinesi çaliflmaya bafllamiyor veya ifllem esnasinda duruyor. Bulaflik makinesini kapatmak için Açma/Kapama butonuna basiniz ve afla ida önerilen kontrol ifllemlerini gerçeklefltiriniz. Ar>za Muhtemel sebebi Su muslu u kapal>, kireç, pas veya kir ba lam>flt>r. Su muslu u kapal>d>r. Çözüm Su muslu unu temizleyin. Su muslu unu aç>n. Diflli hortum ba lant>s>ndaki filtreyi temizleyiniz. Su girifl hortum ba lant>s>n> kontrol ediniz. Sifonu temizleyin. Su tahliye hortum ba lant>s>n> kontrol ediniz. Kap>y> kapat>n. Elektrik fiflini tak>n. Sigortay> de ifltirin. Farkl> bir deterjan markas>n> deneyin. Makina su alm>yor. (Mevcut oldu u yerde) su girifli valfindeki diflli hortum ba lant>s>ndaki filtre t>kanm>fl olabilir. Su girifl hortumu do ru flekilde yerleflmemifl dolaflmifl yada ezilmifl olabilir. Bulafl>k makinesi su boflaltm>yor. Sifon t>kal>. Su tahliye hortumu do ru flekilde döflenmemifl veya dolaflm>fl ya da ezilmifl olabilir. Bulafl>k makinesi düzgün kapat>lmam>fl. Program bafllam>yor Elektrik fifli prize tak>lmamifl. Ev tipi sigorta kutusundaki sigorta atm>fl. Y>kama esnas>nda >sl>k sesi geliyor lsl>k sesi buna sebep de ildir. Kontroller bir defa tamamlandiktan sonra, Açma/Kapama butonuna basiniz, program yarida kesildi i noktadan tekrar bafllayacaktir. Ariza yeniden belirdi i takdirde, yerel teknik servis ile temasa geçiniz....y>kama sonuçlar> tatmin edici de il Tabaklar temiz de il q q q q q q q q Yanl>fl y>kama program> seçilmifl. Bulafl>klar>n>z> püskürtülen su hem d>fl hem de iç tüm yüzeylere eriflebilecek flekilde düzenlediniz mi? Bulafl>k sepetleri fazlas>yla doldurulmamal>d>r. Püskürtme kollar> çanak-tabak veya çatalb>çak taraf>ndan engelleniyor mu? Bulafl>k makinenizin zeminindeki bütün süzgeçler temiz mi? Süzgeçler do ru tak>lm>fl m>? Yeterli deterjan kullan>yor musunuz? Tabaklar üzerinde kireç at>klar> var. Tuz kab> bofl veya su sertlik seviyesi yanl>fl seçilmifl. Tahliye hortum ba lant>s> düzgün yap>mam>fl. buna neden olabilir. :... PNC :... S.N. :... RA08 Servis ve yedek parçalar Bu ürün için servis yetkili bir Servis personeli tarafindan verilmelidir ve sadece orijinal yedek parçalar kullanilmalidir. Hiçbir flekilde makineyi kendiniz onarmaya çaliflmamalisiniz. Deneyimsiz flahislar tarafindan yapilan onarimlar yaralanmalara ve ciddi arizalara sebep olabilir. Yetkili Servis Merkezinize baflvurunuz. Her zaman orijinal yedek parça kullanilmas> için ediniz. ELECTROLUX A.S Tarlabasi Cad. MAKINASI :.ELECTROLUX :.

6 . : :.. :.. Fatura Tarihi ve No Tarih-Ka e-æmza G AR GD 3 GD 2 GD 1 AN : :.. : :.. :.. :... T< 17

7 ... BE LG ES q Yukar>da belirtilen maddeler kapsam>nda olan ar>zalar ücret karfl>l> > yap>l>r < GARANT< SARTLARI 1. Garanti süresi mal>n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 3 (ÜÇ) y>ld>r. 2. Mal>n bütün parçalar> dahil olmak üzere tamam> Firmam>z>n garantisi kapsam>ndad>r. 3. Mal>n garanti süresi içerisinde ar>zalanmas> durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal>n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas> durumunda mal>n sat>c>s>, bayii, acentas>, temsilcili i, ithalatç>s> veya imalatç>s>ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Sanayi mal>n>n ar>zas>n>n 15 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç> veya ithalatç>; mal>n tamiri tamamlan>ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir sanayi tüketicinin kullan>m>na tahsis etmek zorundad.

8 4. Mal>n garanti süres> içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde,iflçilik masraf>, de ifltirilen parça bedeli yada baflka herhangi bir alt>nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap>lacakt>r. 5. Mal>n: - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd>yla bir y>l içerisinde, ayn> ar>zay> ikiden fazla tekrarlamas> veya farkl> ar>zalar>n dörtten fazla ortaya ç>kmas> sonucu, maldan yararlanamaman>n süreklilik kazanmas>. - Tamiri için geçen azami sürenin afl>lmas>. - Servis istasyonunun, mevcut olmamas> halinde s>ras>yla sat>c>s>, bayii, acentas>, temsilcili i, ithalatç>s> veya imalatç>s>ndan birisinin düzenleyece i raporla ar>zan>n tamirinin mümkün bulunmad> >n>n belirlenmesi durumlar>nda, ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap>lacakt>r. V<ZE.....Y>l> Vizesi.....Y>l> Vizesi Garanti belgesinin geçerlilik süresi 3 y>ld>r ve onay tarihi esas al>narak her y>l vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmas>na müteakip 3 ay içerisinde vizesi yapt>r>lmayan belgeler geçersiz say>l>r. Belgesi iptal edilen veya geçersiz say>lan imalatç> ve/veya ithalatç>lara ayn> ürün içün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez. Belgenin Onay Tarihi ve Say>s> BULASIK MAKINASI AN T< 18 Bu belgenin kullan>lmas>na 4077 say>l>; Tüketicinin Korunmas> Hakk>nda Kanun ve bu Kanun'a dayan>larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar>na Dair Tebli uyar>nca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl> > Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü taraf>ndan izin verilmifltir. F<RMA YETK<L<S< Bölüm Genel Müdürü Birgül Küçükönder <mza Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza Nevio Pollesel <mza MONTAJ ANINDA YETK<L< SERV<S TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. AR G C<HAZA A<T B<LG<LER MÜfiTER<N<N ADI, SOYADI:.... ADRES<: TEL NO: C<NS<:.... MODEL:... SER< NO: MONTAJ TAR<H<: RAPOR NO:..... BE LG 6. Mal>n kullanma k>lavuzunda yer alan husulara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar garanti kapsam> difl>ndad>r. 7. Garanti Belgesi ile

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ilgili olarak ç>kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl> > Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmas> Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. <malatç>/<thalatç> Firma Electrolux Dayan>kl> Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Tarlabafl> Caddesi No Taksim - <stanbul Tel: (0212) pbx Telefaks: (0212) Ücretsiz Tüketici Dan>flma Servisi ES < Test için ipuçlar> EN standard>na uygun test, cihaz tamamen yüklenmifl olarak ve test program> kullan>larak yap>l>r ("Y>kama programlar>" flemas>na bak>n>z). EN standard>na uygun test, tuz da >t>c> ve parlat>c> kutusu tuz ve parlat>c> ile doldurularak ve test program> kullan>larak yap>l>r ("Y>kama programlar>" flemas>na bak>n>z). Yükleme: Parlat>c> Konumu: Deterjan dozu: 12 kiflilik standart yemek tak>m> Pozisyon 4 (Tip III) 5 g + 25 g (Tip B) Üst Sepetin Yerlefltirilmesi Alt Sepetin Yerlefltirilmesi Çatal B>çak Tak>m> Yerlefltirilmesi Fincan raf>: pozisyona A 19 The Electrolux Group. The world's No. 1 choice. The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world /1 Degisiklik yapma hakki mahfuzdur 1 03/04.

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZDI6142X http://tr.yourpdfguides.com/dref/655817

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZDI6142X http://tr.yourpdfguides.com/dref/655817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVG330 http://tr.yourpdfguides.com/dref/608017

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVG330 http://tr.yourpdfguides.com/dref/608017 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT G340 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810447

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT G340 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810447 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F40742 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809392

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F40742 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri. Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri. Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi Seçkin sofraların eşsiz kalitesi... Bernardo çatal bıçak setleri yıllar boyunca ilk günkü ışıltısını

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D1 5102 B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu

Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu THALATÇI F RMA VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840 stanbul - TÜRK YE Tel : (212) 422 00 00 (30 Hat)

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT806 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613207

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT806 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613207 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF1445 http://tr.yourpdfguides.com/dref/627967

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF1445 http://tr.yourpdfguides.com/dref/627967 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ Bulaşık Bardak Yıkama Makinası Modeli : OBY 500 B İşlev:Setaltı Sanayi Tipi Endüstriyel Bulaşık Bardak Yıkama Makinası-Bardak Yıkama Makinesi Anılan Yıkama Kapasitesi (*) : 500 Bardak / Saat Yıkama Sepeti

Detaylı

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU MİNİ ROBOT R 200 Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu muzu seçtiğiniz için

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT403 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613070

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT403 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613070 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

OREGON 16 LİTRE İLAÇLAMA PULVERİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

OREGON 16 LİTRE İLAÇLAMA PULVERİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU Güvenli Kullanım Uyarıları OREGON 16 LİTRE İLAÇLAMA PULVERİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU Basınçlı ilaçlama pompası evler ve küçük bahçelerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ürün öncelikli olarak ilaçlama

Detaylı

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver imizi seçtiğiniz için

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL620

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL620 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

ÇAY SAATİ CY 1100. Otomatik Çay Robotu KULLANIM KILAVUZU

ÇAY SAATİ CY 1100. Otomatik Çay Robotu KULLANIM KILAVUZU ÇAY SAATİ CY 1100 Otomatik Çay Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș ÇAY SAATİ CY 1100 Otomatik Çay Robotu muzu seçtiğiniz

Detaylı

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLS12S/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

BLENDER BL 700. Çelik Blender KULLANIM KILAVUZU

BLENDER BL 700. Çelik Blender KULLANIM KILAVUZU BLENDER BL 700 Çelik Blender KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș BLENDER BL 700 Çelik Blender imizi seçtiğiniz için teșekkür

Detaylı

Sepetlerin Doldurulması

Sepetlerin Doldurulması Sepetlerin Doldurulması Rafları yüklemeden önce tabak ve kapların üzerinde kalan yemek artıklarını temizleyip bardak ve kupalarda kalan sıvıları boşaltınız. Cihazı yükledikten sonra püskürtme kollarının

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Monofaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLF12B/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

TOST MAKİNESİ HD 610

TOST MAKİNESİ HD 610 TOST MAKİNESİ HD 610 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI DİKKAT: Beklenmeyen arıza ve istenmeyen durumlarla karşılamamak için cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZHC900X

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZHC900X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZHC900X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZHC900X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. 1 BESTPUMP H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA GARANTİ

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Trifaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Seramik Kapak G Musluk B Filtre H Gösterge C Seramik Çaydanlık I Taban Kapağı D Çaydanlık Muhafazası J Taban

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, cihazınızı kullanmaya

Detaylı

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

Kazan yıkama makinesi WT830E

Kazan yıkama makinesi WT830E Electrolux bulaşık makineleri yelpazesi etkin bir temizlik, ekonomi ve ergonomi konularında çok yüksek talepleri olan profesyoneller için üretilir. Ürün yelpazesi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip,

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2450 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2450 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

SESSİZ SS Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SESSİZ SS Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SESSİZ SS 2400 Sessiz Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SESSİZ SS 2400 Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

SU FİLTRE WF 6200. Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SU FİLTRE WF 6200. Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SU FİLTRE WF 6200 Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș WF 6200 Su Filtreli Elektrikli Süpürge

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F2403

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F2403 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı