Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF6102

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF6102 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628388"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Bu bilgiler emniyetiniz düflünüierek verilmifltir. Cihazinizi monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumalisiniz. Kurma q q q q q q Bulaflik makinenizi nakliye esnasinda gelmifl olabilecek hasarlara iliflkin olarak kontrol ediniz. Asla hasar görmüfl bir makineyi ba lamayiniz. Bulaflik makineniz hasar görmüfl ise saticinizla temasa geçiniz. Güvenlik nedenlerinden ötürü bucihaz>n özelliklerin de ifltirilmesi veya bu ürün üzerinde herhangi bir flekilde de ifliklik yapilmasi tehlikelidir. yetkili servis ile temasa geçiniz. Daima orijinal yedek parça kullanilmasinda israr ediniz. Cihazinizi endüstriyel ve ticari amaçlar için kullanmayiniz. Böyle bir durumda cihaziniz garanti kapsaminda olsa bile garanti harici islem yapilacaktir. <mha Bulaflik makinesinin ambalaj malzemelerini do ru flekilde imha ediniz. Tüm ambalaj malzemeleri yeniden kullanilabilirler. Plastik kisimlar standart uluslararasi kisaltmalarla iflaretlenmifltir: >PE< polietilen için, ör. ambalaj ka itlari. >PS< polistiren için, ör. dolgu malzemesi (esas olarak CFC içermez). >POM< polioksimetilen için, ör. Plastik klipsler. Karton parçalar geri dönüflümlü ka ittan üretilmifltir ve geri kazanilmalari için atik ka itlarin toplandi i kutulara atilmalidirlar. Kullanmamaya baflladi iniz zaman veya makinenizin ömrü doldu unda, onu imha etmeden önce çalifltirilamaz hale getirmelisiniz. Uyari! Çocuklar oyun sirasinda bulaflik makinesi içinde kilitli kalabilirler veya hayatlarini baflka türlü tehlikeye atabilirler. Bu nedenle elektrik besleme kablosunu kesiniz ve çocuklarin içinde kapali kalmalarini önlemek için kapi kilit cihazini etkisiz hale getiriniz. <mha edilecek olan makinenizi, bunu masraflara küçük bir katki karflili inda sizin için imha edecek olan yerel geri dönüfltürme merkezine veya saticiniza götürünüz. Çocuklarin emniyeti q q q q q Bu cihaz yetiflkinler tarafindan kullanilmak üzere tasarlanmifltir. Çocuklarin kontrol dü melerini kurcalamasina ve cihazla oynamasina izin verilmemelidir. Ambalaj parçalari çocuklar için tehlikeli olabilir, bo ulmalarina sebebiyet verebilir! Bu nedenle tüm ambalaj malzemelerini çocuklarin ulaflamayacaklari yerlerde saklayiniz. Bulaflik makinenizin içindeki su içmek için de ildir. Deterjan artiklari makinenizde kalmifl olabilir. Bulaflik makinenizin kapa i açikken çocuklari makineden uzak tutunuz. Tüm deterjanlari çocuklarin eriflemeyece i emniyetli bir yerde saklayiniz. Bulaflik makinenizin günlük kullanimi q q q q q q q q q Petrol, boya, çelik ve demir parçalari, aflindirici, asitli ya da alkali kimyasallar ile kirlenmifl ürünler bulaflik makinesinde yikanmamalidirlar. Cihaz çalifl>r durunda iken, özellikle de sicak su akabilece inden, hiçbir flekilde kapisi aç>lmamalid>r. Her halükarda, kapinin açilmasi durumunda emniyet aygiti, makinenin durmasini sa lar. Sadece bulaflik makinesi kullanim> için üretilmifl ürünleri (deterjan, tuz ve parlatici) kullaniniz. Dikey pozisyonda muhafaza edilen uzun ve keskin biçaklar potansiyel tehlike teflkil ederler. Çatal-biçak sepetindeki et biça i gibi uzun ve/veya keskin parçalar üst sepet içine yatay olarak yerlefltirilmelidir. Yükleme ve boflaltma ïslemlerini tamamladi inizda kapiyi kapatiniz; kap>n>n aç>k kalmas> tehlikeli olabilir. Açik kapi üzerine oturmayiniz veya üzerinde ayakta durmayiniz. Kullanimdan sonra cihazin elektrik beslemesini kesiniz ve su beslemesini kapatiniz. Bu cihaz sadece Electrolux yetkili servis tarafindan servise alinmali ve yalnizca orijinal yedek parçalar kullanilmalidir. Ekonomik ve ekolojik yikama q q q q Su yumuflatma sisteminin do ru biçimde ayarlandi indan emin olunuz. Musluk suyu altinda ön yikama yapmayiniz. Bulafliklarin kirlilik tipine ve derecesine uygun yikama programini seçiniz. Bu kilavuzda ve iliflkin ürün imalatçilari tarafindan tavsiye edilenden fazla miktarda deterjan, tuz ve parlatici kullanmayiniz. 3 Montaj Talimatlari Cihaz>n montaj>nda gerekli olan elektrik veya s>hhi tesisat iflleri, yetkili bir elektrikçi, kalifiye bir tesisatç> veya usta taraf>ndan gerçeklefltirilmelidir. Makinenizi yerlefltirmeden önce bütün ambalaj malzemelerini ç>kar>n>z. Mümkünse cihaz> su muslu una ve su giderine yak>n bir yere kurunuz. Su Girifl Ba lant>s> Bulafl>k makinesi so uk veya s>cak (max. 60 C) su ile beslenmelidir. Her ne kadar bulafl>k makinesini so uk su tesisat>na ba laman>z öneriliyorsa da, s>cak su tesisat>na ba laman>z bulafl>klar>n kirlerini yumuflat>c> ve y>kama süresini k>salt>c> etkisiyle daha verimlidir. Su ba lant>s>n>n kolayl>kla yap>labilmesi için makinenin hortumu ucuna 3/4" diflli rakorlu bir somun konulmufltur. Bu somun arac>l> >yla yada h>zl> ba lant> adaptörleriyle makinenin su ba lant>sin> yap>n>z. Tesisat>n>z>n su bas>nc> "Teknik Özellikler" k>smfinda belirtilen de erlere uygun olmal>d>r. Bölgenizdeki flebeke bas>nc> de erlerini Yerel Su Idaresinden ögrenebilirsiniz. Bulafl>k makinesinin hortumlar> montaj> kolaylaflt>rmas> aç>s>ndan ister sa a isterseniz sola ayarlanabilecek flekilde kilitli somunlu ba lant> ile hizmetinize sunulmufltur. Su s>z>nt>lar>n> engellemek için somunun iyice s>k>ld> >ndan emin olunuz. Su girifl hortumu nun k>r>lmamas>na, ezilmemesine, ve dolaflt>r>lmamas>na dikkat edilmelidir. (Dikkat! Bütün bulafl>k makineler>n>n su girifl ve tahlige hortumlar>nda kilitli somun yoktur. Bu durumlarda kilitli somun kolayl> >ndan faydalan>lamaz.) Su s>z>nt>lar>n> engellemek için somunun iyice s>k>ld> >ndan emin olunuz. Yeni yada uzun süre kullan>lmam>fl su girifl ve tahlige hortumlar>n> makineye ba layacaksan>z, ba lamadan önce içerisinden bir süre su ak>t>n>z.

3 Bulafl>k makinesinde tahliye suyunun, geri dönerek içme suyuna kar>flmas>n> engelleyecek güvenlik donan>m> mevcut olup, bu özelli iyle yürürlükteki yönetmeliklere uygundur. Bir tezgah altina yerlefltirilmesi (mutfak tezgahi veya lavabo) Makinenin üst tablasini çikararak onu uygun bir lavabonun veya daha önceden var olan bir tezgahin altina resimde gösterilen boyutlara uymasi kofluluyla yerlefltirebilirsiniz IN05 Cihaz tezgah alt>na yerlefltirmek için afla daki ifllemleri takip ediniz: <ki arka sikifltirma vidasini gevfleterek makinenin üst tablasini çikariniz, üst tablayi makinenin arkasindan çekiniz ve tablayi kaldirarak ön kilavuzlari diflari kaydiriniz. Yüksekli i ayarladiktan ve ayarlanabilir ayak ile teraziye aldiktan sonra makineyi yerlefltiriniz. Makineyi yerlefltirirken su girifl ve boflaltma hortumlarinin ezilmemesine ve dolafl mamasina dikkat ediniz. <ç komponentlerine ulaflilmasini gerektiren tüm ifllemler esnasinda bulaflik makinesinin fifli elektrik prizinden çekilmifl olmalidir. Cihaz bir defa kurulmadan önce, bunun servis açisindan kolay eriflilebilir oldu undan emin olunuz. Bulaflik makinesi daha sonra sabitlenmemifl bir makine olarak kullanilacaksa, orijinal üst tablasi yeniden monte edilmelidir. Sabitlenmemifl makineler üzerinde taban ayakli i ayarlanamaz. Dengeleme Kapa >n tamolarak kapanmas>n> sa lamak ve su sizdirmas>n> önlemek için makinenin yütseekli inin çok iyi ayarlanmas> gerekmektedir. Cihaz düzgün bir biçimde teraziye al>nmad> >nda kapak yan mandallardan tutamayacakt>r. E er kapak tam olarak kapanm>yorsa ayarlanabilir ayaklar> makine tam düz olana kadar gevfletin veya s>k>n Su çikifl hortumu ba lantisisu çikifl hortumu ba lantisi Tahliye hortumunun ucu afla ida belirtilen flekillerde ba lanabilir: 1. Makinenin tezgah alt>na monte edilmesi durumunda su tahliye horttumunu lavabo ç>k>fl sifonuna ba layarak. Bu sekilde kirli suyun lavabo dan makineye akmas> önlenmifl. 2. Özel bükümlü dirsek kullan>larak (e er varsa); bunun evye kenar>na tak>l>p suyun direk evye içerisine tahliyes: sa lanabilir. 3. <ç çapi minimum 4 cm olan menfez delikli bir boruya ba lanarak tahliyesi sa lanabilir. Tahliye su ba lantisi, bulaflik makinesi tabanindan (minimum) 30 cm ve (maksimum) 100 cmlan tüm di er tuz çeflitleri, özellikle sofra tuzu, su yumuflat>c>sina zarar verecektir. Y>kama programlar>ndan birini tamamen bafllatmadan hemen önce sadece tuz doldurunuz. Böylece her hangi bir süre zarf>nda makinen>n alt>nda kalan ve afl>nmaya sebebiyet verebilecek saç>lm>fl olan tuz taneleri ya da tuzlu suyu önleyecektir. Su Yumuflat>c>s>n>n Ayarlanmas> Cihaz, suda bulunan ve cihaz>n çal>flmas>na zarar veren ya da olumsuz etkisi olabilecek mineral ve tuzlar> temizlemek için su yumuflat>c>s> ile donat>lm>flt>r. Suda bu mineral ve tuzlardan ne kadar fazla var ise su o kadar sert demektir. Su sertli i eflde er derecelerle örne in, Alman, Frans>z su sertlik derecesi ve mmol/lt (litre bafl>na milimol) olarak ölçülür. Su yumuflat>c> bölgenizdeki suyun sertli ine göre ayarlanmalidir. Bölgenizdeki suyun sertlik de erini Yerel Su Iflleri Idaresinden ö renebilirsiniz. Su yumuflaticisi seviye 1 üzerine ayarlanmiflsa ve tuz kullanilmiyor ise, kontrol paneli üzerindeki tuz doldurma gösterge ifli i makine açik iken daima yanik kalacaktir. Dolum için 1. Tuz doldurmak için tuz kab>n>n kapa >n> ç>kar>n>z. 2. Kab>n içine 1 litre su koyun (bu sadece ilk kez tuz dolumu yap>lmadan önce gereklidir). 3. Verilmifl olan huniyi kullanarak kap dolana kadar içine tuz ilove ediniz. 4. Conta ve difller üzerinde tuz taneleri kalmad> >ndan emin olduktan sonra kapagi tak>n>z. 5. Kapa > çevirerek s>k>ce kapat>n>z. SR14 LE SA UT ZO LT SA LZ SA L SE Su yumuflat>c>s>n>n ayarlanmas> 1. Bulafl>k makinesinin kap>s>n> aç>n. 2. Bulaflik makinesinden alt sepeti çikariniz. 3. Su sertlik dü mesini gereken seviye (tabloya bakiniz) gösterge ile çakiflana kadar çeviriniz. 4. Alt sepeti yeniden yerlefltiriniz. Bulafl>k makinesinin su sertlik derecesil-biçaklar püskürtme kollarinin dönüsünü engellememelidirler. - Fincanlar, bardaklar, tencereler, vs. gibi girintili parçalari, suyun içlerinde birikmemesi için, oyuk kisimlari afla i gelecek flekilde yükleyiniz. bulafl>klar> ve büyük kapaklar üst püskürtme kolunun serbestçe dönmesini engellemeyecek flekilde sepetin kenar taraf>na yerlefltirilmelidir. UI43 UI44 UI89 9 Çatal biçak takimi sepeti Uzun uçlu biçaklarin dik pozisyonda yerlefltirilmesi potansiyel bir tehlike oluflturur. parçalar (ör. aç>lacakt>r. 2. Deterjan bölmesini (2) deterjanla doldurunuz. Kapa > kapat>n>z ve yerine oturana kadar bast>r>n>z. Farkl> Deterjan Çeflitleri Deterjan Tabletleri Farkl> markalar>n deterjan tabletleri farkl> h>zlarda çözünür. Bu nedenle, baz> deterjan tabletleri k>sa programlar esnas>nda tam temizleme güçlerini gelifltiremezler. Deterjan art>klar>n>n tam olarak at>lmas>n> sa lamak için deterjan tabletlerini kullan>rken lütfen uzun y>kama programlar>n> kullan>n. Tabletleri çatal-b>çak sepetine koymay>n>z bu kotübir y>kama sonucu verir. Tabletler deterjan da >t>c>n>n içine yerlefltin melidir. (3 ü birasada) deterjan tabletlerinin kullan>lmas> Genel tavsiye Bu ürünler, birleflik deterjan/parlat>c> ve tuz fonksiyonlar>na sahip deterjanlard>r. 1. Bu ürünleri kullanmadan önce, muslu unuzdaki su sertli inin imalatç>n>n (ürün ambalaj> üzerinde) beyan etti i talimatlardaki ürün kullan>m>na uygun oldu unu kontrol ediniz. 2. Bu ürünler kesinlikle deterjan imalatç>s>n>n talimatlar>na uygun olarak kullan>lmal>d>r.

4 3. "3 ü birasada" ürünlerini ilk kez kullan>rken sorunla karfl>lafl>rsan>z, deterjan imalatç>s>n>n tüketici hatt> ile temas kurunuz (telefon numaralar> ürün ambalaj>nda verilmifltir) Konsantre edilmifl deterjan Kimyasal bileflimlerine ba l> olarak, bulafl>k deterjanlar> iki temel çeflide ayr>labilirler: - Klasik, kaustik bileflimli alkali deterjanlar - Düflük alkali konsantrasyonlu do al enzimleri içeren deterjanlar Konsantrasyonlu deterjanlar>n 50 C'lik y>kama programlar>nda kullan>lmas> çevre kirlili ini azalt>r ve bula >klar>n>z için olumlu sonuç verir; bu y>kama programlar>, konsantre edilmifl deterjandaki enzimlerin kir çözücü özelliklerine özel olarak uygun olmal>d>r. Bu nedenle, konsantre edilmifl deterjanlar>n kullan>ld> > 50 C'lik y>kama program> yaln>zca 65 C'lik programlar>n kullan>lmas>yla elde edilebilecek benzer sonuçlar> verir. Özel tavsiye "3 ü birasada" arada ürünler kullanildi inda, su sertli i için mümkün en düflük ayari seçiniz. Standart deterjan sisteminin kullanimina geri dönmeye karar verdi iniz takdirde, afla idaki ifllemleri yapman>z> öneririz: q q Tuz ve parlatici bölmelerinin her ikisini de doldurunuz. Su sertlik ayarini mümkün olan en yüksek pozisyona getiriniz ve makineye bulaflk yüklemeksizin 1'den 3'e kadar normal yikama programlarini çalifltiriniz. Bulundu unuz bölgedeki suyun sertli ine göre su sertlik seviyesini yeniden ayarlayiniz. Kombi deterjanlar Parlat>c> içeren bulafl>k deterjan kullan>yorsan>z, bunlar deterjan bölmesi içine yerlefltirilmelidir. Bu durumda, çift kullan>mdan kaç>nmak için parlat>c> bölmesi bofl olmal> ve parlat>c> gösterge lambas> aktifli ini yitirmelidir. Parlat>c> bölmesinde halen parlat>c> kalm>flsa, bu deterjan çeflitlerini kullanmadan önce bitmesini beklemek zorundas>n>z. q 11 Y>kama programlar> Program Kir derecesi ve yükleme türü Program seçicinin bafllama konumu Gerekli >s> tuflu Çevrim tan>m> (3) Tüketim de erleri Program süresi (dakika) Enerji tüketimi (kwh) Su Tüketimi (litre) Normal 65 C Normal Kir. Çanak, çömlek, çatal b>çak ve tavalar A So uk ön y>kama 65 C'ye kadar ana y>kama 2 so uk durulama 1 s>cak durulama Kurutuma So uk ön y>kama 50 C'ye kadar ana y>kama 1 so uk durulama 1 s>cak durulama Kurutuma 65 C'ye kadar ana y>kama 1 s>cak durulama 1 so uk durulama (yemek art>klar>n>n tabaklara yap>flmalar>n> önlemek için) ,3-1, (1) Bio 50 C Normal Kir. Çanak, çömlek, çatal b>çak Yeni kirli. Çanak, çömlek, çatal b>çak Gün içinde sonradan tamamlanacak yar>m bulafl>k. Bu program deterjan gerektirmez. A ,95-1, (2) H>zl> B ,1-1, Durulama ve bekleme C 10 0,1 12 (1) EN için test programi (bakiniz "Test için <puçlari"). Enzimlere sahip deterjanlar>n kullan>m> için gelifltinlen bu program, enerjinin azalt>lm> tüketimi ile klasik deterjanlar ve 65 C`lik programlarla elde edilebilecek benzer temizlik sonuçlar>n>n al>nmas>na danak verir. Düflük >s>y> dengelemek için, y>kama ve kurutma süresi uzat>lmal>d>r. (2) Kahvalt>dan ve akflam yeme inden sonra çanak ve çatal-b>çak tak>mlar>n>n y>kanmas> için idealdir (yeni kirli). K>sa süreli olma özelli ine sahiptir. Muslu u tamamen aç>n. 3. Bulaflik makinesinin kapa ini kapatiniz. 4. dikkatlice aç>n>z. tusuna tekrar basiniz; program yarida kesildi i noktadan tekrar bafllayacaktir. 6. Y>kama program>n>n sona ermesi Bulaflik makinesi otomatik olarak durur. Açma/Kapama tusuna basarak bulaflik makinesini kapatiniz, Açma/Kapama ikaz lambasi sönecektir. Kapa i açiniz ve bulafliklari çikarmadan önce birkaç dakika bekleyiniz; bu flekilde bulafliklar so uyacaktir ve kurutma daha iyi olacaktir. 7. Bulafl>k makinesinin boflalt>lmas> Sicak bulafliklar darbelere karfli hassastirlar. Bu nedenle bulafliklarin makineden çikarilmadan önce so umalarina olanak taninmalidir. Önce alt sepeti, ve sonra üst sepeti boflaltiniz; bu flekilde, üst sepetten alt sepetteki bulafliklarin üzerine su damlamasi önlenecektir. Kenarlarda su görülebilir ve bulaflik makinesinin kapa i paslanmaz çelikten oldu undan, yikama tamamlandi inda bulafliklardan daha so uk olacaktir. Y>kama ifllemi bitti inde bulafl>k makinesinin elektrik fiflinin prizden çekilmesi ve su muslu unun kapat>lmas> tavsiye edilir. 13 Temizlik ve bak>m Kapi, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki sizdirmazlarin nemli bir bezle temizlendi inden emin olunuz. Makinenin difl yüzeylerini ve kontrol panelini yumuflak ve nemli bir bezle temizleyiniz. E er gerekirse sadece nötr deterjanlar kullaniniz. Çizici ürünler, ovma telleri ya da çözücüler (aseton, trikloreethilen vb...) kullanmayiniz. Her 3 ayda bir bulaflik yerlestirmeksizin 65 C yikama programini deterjan kullanarak çalifltirmanizi öneririz. Dikkat! Bulaflik makinesi filtresi kullanilmamalidir. Filtrelerin düzgün olmayan konumlari yikamanin verimini düflürecektir. Makinenin düzgün olarak çaliflmasini sa lamak için filtrelerin temizlenmesi hayati önem taflir. Filtrelerin Temizlenmesi Filtreler zaman zaman kontrol edilmeli ve temizlenmelidirler. Kirli filtreler y>kama sonucunu olumsuz yönde etkilerler. 1. Kap>y> aç>n, alt raf> ç>kar>n. 2. Y>kama filtre sistemi, kaba/ince filtre(a/b), mikro filtre(c) ve düz filtreyi (D) kapsar. Baz> bulafl>k makineleri yaln>zca kaba filtre (A), mikro filtre (C) ve düz filtre (D) `yi kapsar.

5 Mikrofiltre üzerindeki kulbu kullanarak filtre sisteminin kilidini çözün ve ç>kar>n. ASLA üst püskürtme kolunu ç>karmay> denemeyiniz. Kir kal>nt>lar> üst püskürtme kolunun deliklerini t>kam>fl ise, bu kir kal>nt>lar>n> bir kürdan ile temizleyisiz. MA40 Makinanin kullanilmayaca i zamanlar E er makinenizi bir süre kullanmayacaksaniz afla idakileri yapmaniz önerilir: 1. Cihazin fiflini çekinize daha sonra da suyu kapatiniz. 2. Kötü kokular>n meydana gelmesini önlemek için kapiyi hafifçe aralik birakiniz. 3. Makinenin içini temiz bulundurunuz. MA35 MA32 3. Kulbu yaklafl>k 1/4 tur saat dönüfl yönünün tersi yönde çevirin ve ç>kar>n. Donmaya karfli önlemler Makineyi ortam sicakli in 0 C nin altinda oldu u yerlere yerlefltirmekten kaçininiz. E er bu mümkün de ilse makinenin içini boflaltin, cihaz kapisini kapatin, su girifl hortumunun ba lantisini çikariniz ve içini boflaltin. MA36 Makinenin taflinmasi E er makineyi taflimak zorundaysaniz ( taflinirken vb.....) 1. Fiflini çikariniz. 2. Su muslu unu kapatiniz. 3. Su girifl ve tahliye hortumlarini sökünüz. 4. Makineyi hortumlarla birlikte çekiniz. Nakliye esnasinda makinenin e ilmesine dikkat ediniz. 4. Delikli kulp taraf>ndan kaba/ince filtreyi (A/B) tutun ve mikrofiltre (C)'den ç>kar>n. 5. Tüm filtreleri akan suyun alt>nda temizleyin. 6. Düz filtreyi (D) y>kama bölmesinin taban>ndan ç>kar>n ve her iki yüzü tamamen temizleyin. MA31 7. Düz filtreyi (D) y>kama bölmesinin taban>n tekrar koyun. 8. Kaba/<nce filtreyi (A/B) mikrofiltre (C)'ye yerlefltiriniz ve birlikte bast>r>n. 9. Filtre grubunu yerine koyunuz ve kulbu durma yerine kadar saat dönüfl döndürerek kilitleyin. Bu ifllem esnas>nda, düz filtrenin, y>kama bölmesinin taban k>sm>n>n üzerinde ç>k>nt> yapmadi indan emin olun. 14 Ne zaman ne yapmal>... Baz> sorunlar, Yetkili Servis ça >rmaya gerek kalmadan burada verilen bilgilerin yard>m>yla çözümlenebilecek olup basit bak>mlar>n yap>lmamas> ve dikkatsizlikten kaynaklan>r.... bulaflik makinesi çaliflti inda problemler var Bulaflik makinesi çaliflmaya bafllamiyor veya ifllem esnasinda duruyor. Bulaflik makinesini kapatmak için Açma/Kapama butonuna basiniz ve afla ida önerilen kontrol ifllemlerini gerçeklefltiriniz. Ar>za Muhtemel sebebi Su muslu u kapal>, kireç, pas veya kir ba lam>flt>r. Su muslu u kapal>d>r. Çözüm Su muslu unu temizleyin. Su muslu unu aç>n. Diflli hortum ba lant>s>ndaki filtreyi temizleyiniz. Su girifl hortum ba lant>s>n> kontrol ediniz. Sifonu temizleyin. Su tahliye hortum ba lant>s>n> kontrol ediniz. Kap>y> kapat>n. Elektrik fiflini tak>n. Sigortay> de ifltirin. Farkl> bir deterjan markas>n> deneyin. Makina su alm>yor. (Mevcut oldu u yerde) su girifli valfindeki diflli hortum ba lant>s>ndaki filtre t>kanm>fl olabilir. Su girifl hortumu do ru flekilde yerleflmemifl dolaflmifl yada ezilmifl olabilir. Bulafl>k makinesi su boflaltm>yor. Sifon t>kal>. Su tahliye hortumu do ru flekilde döflenmemifl veya dolaflm>fl ya da ezilmifl olabilir. Bulafl>k makinesi düzgün kapat>lmam>fl. Program bafllam>yor Elektrik fifli prize tak>lmamifl. Ev tipi sigorta kutusundaki sigorta atm>fl. Y>kama esnas>nda >sl>k sesi geliyor lsl>k sesi buna sebep de ildir. Kontroller bir defa tamamlandiktan sonra, Açma/Kapama butonuna basiniz, program yarida kesildi i noktadan tekrar bafllayacaktir. Ariza yeniden belirdi i takdirde, yerel teknik servis ile temasa geçiniz....y>kama sonuçlar> tatmin edici de il Tabaklar temiz de il q q q q q q q q Yanl>fl y>kama program> seçilmifl. Bulafl>klar>n>z> püskürtülen su hem d>fl hem de iç tüm yüzeylere eriflebilecek flekilde düzenlediniz mi? Bulafl>k sepetleri fazlas>yla doldurulmamal>d>r. Püskürtme kollar> çanak-tabak veya çatalb>çak taraf>ndan engelleniyor mu? Bulafl>k makinenizin zeminindeki bütün süzgeçler temiz mi? Süzgeçler do ru tak>lm>fl m>? Yeterli deterjan kullan>yor musunuz? Tabaklar üzerinde kireç at>klar> var. Tuz kab> bofl veya su sertlik seviyesi yanl>fl seçilmifl. Tahliye hortum ba lant>s> düzgün yap>mam>fl. buna neden olabilir. :... PNC :... S.N. :... RA08 Servis ve yedek parçalar Bu ürün için servis yetkili bir Servis personeli tarafindan verilmelidir ve sadece orijinal yedek parçalar kullanilmalidir. Hiçbir flekilde makineyi kendiniz onarmaya çaliflmamalisiniz. Deneyimsiz flahislar tarafindan yapilan onarimlar yaralanmalara ve ciddi arizalara sebep olabilir. Yetkili Servis Merkezinize baflvurunuz. Her zaman orijinal yedek parça kullanilmas> için ediniz. ELECTROLUX A.S Tarlabasi Cad. MAKINASI :.ELECTROLUX :.

6 . : :.. :.. Fatura Tarihi ve No Tarih-Ka e-æmza G AR GD 3 GD 2 GD 1 AN : :.. : :.. :.. :... T< 17

7 ... BE LG ES q Yukar>da belirtilen maddeler kapsam>nda olan ar>zalar ücret karfl>l> > yap>l>r < GARANT< SARTLARI 1. Garanti süresi mal>n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 3 (ÜÇ) y>ld>r. 2. Mal>n bütün parçalar> dahil olmak üzere tamam> Firmam>z>n garantisi kapsam>ndad>r. 3. Mal>n garanti süresi içerisinde ar>zalanmas> durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal>n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas> durumunda mal>n sat>c>s>, bayii, acentas>, temsilcili i, ithalatç>s> veya imalatç>s>ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Sanayi mal>n>n ar>zas>n>n 15 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç> veya ithalatç>; mal>n tamiri tamamlan>ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir sanayi tüketicinin kullan>m>na tahsis etmek zorundad.

8 4. Mal>n garanti süres> içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde,iflçilik masraf>, de ifltirilen parça bedeli yada baflka herhangi bir alt>nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap>lacakt>r. 5. Mal>n: - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd>yla bir y>l içerisinde, ayn> ar>zay> ikiden fazla tekrarlamas> veya farkl> ar>zalar>n dörtten fazla ortaya ç>kmas> sonucu, maldan yararlanamaman>n süreklilik kazanmas>. - Tamiri için geçen azami sürenin afl>lmas>. - Servis istasyonunun, mevcut olmamas> halinde s>ras>yla sat>c>s>, bayii, acentas>, temsilcili i, ithalatç>s> veya imalatç>s>ndan birisinin düzenleyece i raporla ar>zan>n tamirinin mümkün bulunmad> >n>n belirlenmesi durumlar>nda, ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap>lacakt>r. V<ZE.....Y>l> Vizesi.....Y>l> Vizesi Garanti belgesinin geçerlilik süresi 3 y>ld>r ve onay tarihi esas al>narak her y>l vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmas>na müteakip 3 ay içerisinde vizesi yapt>r>lmayan belgeler geçersiz say>l>r. Belgesi iptal edilen veya geçersiz say>lan imalatç> ve/veya ithalatç>lara ayn> ürün içün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez. Belgenin Onay Tarihi ve Say>s> BULASIK MAKINASI AN T< 18 Bu belgenin kullan>lmas>na 4077 say>l>; Tüketicinin Korunmas> Hakk>nda Kanun ve bu Kanun'a dayan>larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar>na Dair Tebli uyar>nca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl> > Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü taraf>ndan izin verilmifltir. F<RMA YETK<L<S< Bölüm Genel Müdürü Birgül Küçükönder <mza Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza Nevio Pollesel <mza MONTAJ ANINDA YETK<L< SERV<S TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. AR G C<HAZA A<T B<LG<LER MÜfiTER<N<N ADI, SOYADI:.... ADRES<: TEL NO: C<NS<:.... MODEL:... SER< NO: MONTAJ TAR<H<: RAPOR NO:..... BE LG 6. Mal>n kullanma k>lavuzunda yer alan husulara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar garanti kapsam> difl>ndad>r. 7. Garanti Belgesi ile

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ilgili olarak ç>kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl> > Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmas> Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. <malatç>/<thalatç> Firma Electrolux Dayan>kl> Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Tarlabafl> Caddesi No Taksim - <stanbul Tel: (0212) pbx Telefaks: (0212) Ücretsiz Tüketici Dan>flma Servisi ES < Test için ipuçlar> EN standard>na uygun test, cihaz tamamen yüklenmifl olarak ve test program> kullan>larak yap>l>r ("Y>kama programlar>" flemas>na bak>n>z). EN standard>na uygun test, tuz da >t>c> ve parlat>c> kutusu tuz ve parlat>c> ile doldurularak ve test program> kullan>larak yap>l>r ("Y>kama programlar>" flemas>na bak>n>z). Yükleme: Parlat>c> Konumu: Deterjan dozu: 12 kiflilik standart yemek tak>m> Pozisyon 4 (Tip III) 5 g + 25 g (Tip B) Üst Sepetin Yerlefltirilmesi Alt Sepetin Yerlefltirilmesi Çatal B>çak Tak>m> Yerlefltirilmesi Fincan raf>: pozisyona A 19 The Electrolux Group. The world's No. 1 choice. The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world /1 Degisiklik yapma hakki mahfuzdur 1 03/04.

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D1 5102 B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791

Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO 398-SR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 398-SR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu 3915 EIP

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu 3915 EIP Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu 3915 EIP Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMJ-L505 GE BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU BMH-XL606 W BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKiNESi

VESTEL BULAŞIK MAKiNESi VESTEL BULAŞIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU BMH-XL 608 X BULAŞIK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER Makinenizi Tanıyın 5 Teknik özellikleri 5 Standart uygunluğu ve test bilgileri 5 Güvenlik Bilgileri ve Tavsiyeler 6 Geri

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz

Detaylı

WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU

WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen WINDSOR, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ GARANTİ VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu

Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045. 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Kullanım Kılavuzu FDWS 614 D A+ XS 117.0250.045 14yer ayarı yarım yük fonksiyonu Hızlı çalıştırma kılavuzu Detaylı çalıştırma yöntemi için, kullanım kılavuzundaki ilgili içeriği okuyun. Cihazı çalıştırma

Detaylı

Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)

Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) Güvenlik Önlemleri Bu Samsung çamaflır makinesini satın aldı ınız için sizi

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

INSTRUCTION MANUAL KULLANIM KLAVUZU ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

INSTRUCTION MANUAL KULLANIM KLAVUZU ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INSTRUCTION MANUAL ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU GUIDE FOR USING THE DISHWASHER AND THE WASHING PROGRAMS ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ BULASIK

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ 1) Güvenlik Bilgileri 1 Bu kılavuzu okuyunuz 2) İmha etme 2 3) Kullanım Talimatları 3 Değerli Müşterimiz, Kontrol Paneli 3 Lütfen bulaşık makinesini kullanmaya

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı