Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 teknolojik hayat Perakende sektörünün dinamiði...

2 Biz Kimiz... Kuruluþ yýllarý Kurucu ortaklar Ýstanbul Fatih'te bilgisayar firmasý ile ticaret hayatýna atýlýr. Sekompos'un resmi kuruluþunu simgeleyen 04/06/1992 tarihinde faaliyetlerine baþlar Bu dönemde hem mali onaysýz poslar hem de perakende duayeni NCR firmasýnýn satýþ noktasý olarak faaliyetine devam eder. Ýlk Ortak Bu dönemde perakende çözümleri için teknik partner þirket bünyesine ortak olarak dahil edilerek teknik vizyon ve iþ yapabilirlik kapasitesi arttýrýlýr.. Ýlk yerli giriþime destek 1997 yýlýnýn sonuna doðru (15 EYLÜL 1997) Escort Computer firmasýnýn Mali onaylý pos cihazý ESPOS 3000 cihazýnýn piyasaya girmesi ile geçmiþten gelen bilgi birikimini bu yerli atýlýmý desteklemek için kullanýr. Sekompos Bilgisayar ve Yazýlým Sistemleri Limited Þirketi 12 Þubat 1998 yýlýnda Sekompos kurulur. Sekompos Þirketler topluluðunu meydana getiren giriþimlerin temeli ve geliþme merkezi olan þirketin bir özelliði perakende sektörüne odaklý ilk baðýmsýz Türk þirketi olmasýdýr. Çözüm ortaklýklarý 1990'lý yýllarda yazýlým þirketleri ile stratejik çözüm ortaklýklarý arayýþýnda o dönemin popüler yazýlýmlarý ile çözüm ortaklýklarýna giden Sekompos. Donaným destekli çözüm firmasý olarak ön plana çýkar Faaliyet alanlarýnýn geniþlemesi Perakende sektörünün 90'lý yýllardaki hýzlý yükseliþ dinamiklerine ayak uyduramayan yazýlýmlar, portföylerinde ki müþterilere cevap veremez hale gelince kendi bünyesinde tamamlayýcý çözümler geliþtirmek için yazýlým departmanýný kurar. (Owner Þube Kontrol Müþteri Takip Programý) Destekledikleri donanýmlar için kart uygulamalarýn da destekleyen bir yapý kurarak 1997 yýlý içerisinde ilk müþteri kartý uygulamasýný adet kart ile Sivas'ta Polat Alýþveriþ Merkezinde baþlar. (Henüz Sekompos'un eski müþterilerinden kart uygulamasýna geçen yoktur) SekomPos'un iþ alanlarý önemli ölçüde geniþler. Sekompos dergi, servis hizmetleri, yazýlým, mali onaylý cihazlar için mühür yetkisi almasý ile birlikte teknik servis hizmetlerine kadar yaygýn bir alanda çalýþmaktadýr. Sekompos Ltd.Þti. 'nin kurulmasý Ulaþýlmasý hedeflenen hýzlý büyüme ve geliþmeyi, daha uygun bir örgütleme ve daha kurumsal bir yapý altýnda gerçekleþtirebilmek amacýyla 1998'de Sekompos Ltd. Þti. kurulur. Bu dönemde Karisba Medya Biliþim Dýþ Ticaret Firmasý kurulur.

3 Market Yazýlýmlarý & Kart Uygulamalarý Ýlk Market Yazýlýmý Perakende teknolojileri ve ihtiyaçlarý konusunda süre gelen ve artan tecrübesini perakende sektörünün gerçek dinamiklerine uyumlu ve geliþtirilebilen Perakende Sistemleri Yazýlýmý URANYUM olarak müþterilerine sunar. Müþterilerine ''Büyürken Yanýnýzda'' sloganý ile bütünleþen hizmetler verir. Büyüme ve Çözümleme Þirket müþterilerine büyüme vaadinin nasýl gerçekleþeceði konusunda da danýþmanlýk hizmetleri vererek marketlerin büyüme hedefleri için gerekli iþ akýþlarýnýn oluþturularak uygulamaya alýnmasýný saðlar. 1997: ''Kart Uygulamasý" Polat Alýþveriþ Merkezi Müþterinde Kart Uygulamasý. 1998:''Sekom, Sekompos" Planlý büyüme ve hedeflere ulaþmak için uzmanlaþma ayrýþma. 1998:''Sekom, Sekompos" m 2 COUNTOR AVM 48 adet kasa tek maðazada 1999: '' Karisba Medya" (Kardelen, Ýsmail, Bahadýr. Üç evlat üçüncü þirkete isim verir.) Perakende Haber Pozitif Haber Alýþveriþ Kültürü ve Teknoloji Dergisi Yaygýnlaþma ve tanýtým bilgi ve medya gücü. 1999: Türkiye Genel Daðýtýcýlýðý" Escort Pos 'un Türkiye Genel Daðýtýcýlýðý Yeni bin yýla yeni vizyon Sekompos yeni bin yýla yeni bir vizyonla girer: "Lokal marketlere rekabet enstrümanlarýný uygun fiyatlarla sunmak" : Uranyum Perakende Yönetim Yazýlýmý" Perakendenin sahadan ihtiyaç çözümlerinin uygulama ve sunulmasý : Teknik hizmetler tek çatý altýnda toplanýyor 2001 Yýlýnda Sekom sadece teknik hizmetler vermek üzere bünyeden baðýmsýz bir yapýya kavuþturuluyor :Ankara Ofis" Anadolu için baþkentte konuþlanma. 2003: Mali Onaylý Pos için Ön Ofis " Espos 4000 Cihazlarý için SQL tabanlý ÖnOfis Uygulamasý.(Türkiye'deki tek Örnek) 2005 : MyPOS Þube Ýletiþim Yazýlýmý" Donaným baðýmsýz puan ve merkez þube iletiþim programý. (Ankara Öðütler Marketler zinciri adet Kartlý müþteri Günde 8000 kart iþlemi indirim ve puan kazan harca uygulamalarý) 2005 : Karisba Medya Biliþim" ExpoChannel'da Canlý yayýnlanan Perakende Haber Programý 2006 : MegaCenter" Þirket merkezinin Mega Center'daki kendi mülkiyetine taþýnmasý : Marketlerin Þube Sayýlarýnýn Artýþý" Lokal market müþterilerinin 5-6 Þube'den üzerinde çýkan satýn alma gücünün program üzerine entegrasyonu : Entegre Sistemlerin Çeþitlendirilmesi" Diðer marka pos cihazlarýna entegrasyon 2009 : Dokunmatik POS Sistemleri BARYUM" Dokunmatik pos cihazlarý için Satýþ Noktasý Çözümü 2010 : Dokunmatik POS Sistemleri TouchME " Dokunmatik pos cihazlarý için arka ofisten baðýmsýz Satýþ Noktasý Çözümü.

4 Türkiye'nin en çevik þirketlerinden biri... Sürekli ve deðiþmeyen hedefi tüm paydaþlarý için artan oranda katma deðer yaratmak olan Sekompos, tüm faaliyetlerini uluslararasý standartlarda kurumsal yönetim, müþteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlayýþý ve çevreyi koruma prensipleri ile yürütmektedir. 1992'de baþlayan yolculuðuna, geliþerek ve verimliliðe odaklý büyüme stratejisiyle devam etmektedir. Müþterilerimiz velinimetimizdir. Müþterilerimiz için deðer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karþýlýk vermek ilk önceliðimizdir. Ürünlerimize sahip çýkmak ve satýþ sonrasýnda da müþterilerimizin yanýnda olmak görevimizdir. Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, tedarikçi ve bayi iliþkilerimizde, müþterilere sunulan çözüm seçeneklerinde en iyi olmak ve sahip olduðumuz bu imajý korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaþmak üzere faaliyet gösterilen perakende alanýnda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. En önemli sermayemiz, insan kaynaðýmýzdýr. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalýþanlarýmýzýn kalitesiyle baþlar. En iyi personeli ve yetiþkin insan gücünü Topluluðumuza çekmek ve istihdam etmek, insanýmýzýn yeteneklerinden, gücünden ve yaratýcýlýðýndan azami fayda saðlamak; verimliliklerini artýrmak, geliþmelerine imkân tanýmak ve iþ birliði ve dayanýþmanýn yeþerdiði bir çalýþma ortamý yaratmak, devamlýlýðýn saðlanmasý için seçtiðimiz yoldur. Amacýmýz, sürekli geliþmek için kaynak yaratmaktýr. Hizmetin sürekliliðini saðlamak üzere, gerekli yatýrýmlarý gerçekleþtirebilmek; küçük ve büyük fikirlerin harmanlamasýný teþvik etmek üzere müþterinin hakký olan kaliteli hizmeti, saðlamak; çalýþanlarýmýzýn ve toplumun ekonomik ve sosyal geliþmesine yardýmcý olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklarýn akýlcý kullanýmýný saðlayarak savurganlýða ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. Üstün iþ ahlaký ve dürüst çalýþma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliþkilerimizde adilane, karþýlýklý yarar saðlamak amacýyla, iyi niyet ve anlayýþla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarýna daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanýna ve gelecek kuþaklara karþý sorumluluklarýmýzý yerine getirmek, öncüsü olduðumuz ve vazgeçemeyeceðimiz bir baþka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre ve kaynaklarýn korunmasý bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü aldýðýmýz perakende sektörüne,günün dinamiklerine uygun çözüm ve enstrümanlarla güç katmayý hedef alýrýz.

5 Ýnsan Kaynaklarý Ýnsan kaynaklarý Hedeflerini, her þeyden önce, sahip olduðu insan kaynaklarýndan aldýðý güçle gerçekleþtiren Sekompos, karþýlýklý güven ve saygýnýn hakim olduðu, katýlýmýn ve çeþitliliðin deðer gördüðü bir topluluk olma hedefini benimsemektedir. Topluluðumuz üstün nitelikli insan kaynaðýnýn teminine, çalýþanlarýnýn sürekli geliþimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiþtir. Çalýþanlarýnýn memnuniyetini ve geliþimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayýran Sekompos, farklý bakýþ açýlarýnýn ve bilgi birikimlerinin harmanlanmasý yolu ile yeni, yaratýcý fýrsatlar yakalanabileceðine inanmaktadýr. SekomPos 'un hedef ve ilkelerinden yola çýkarak en iyileri bünyemize katabilmek adýna sene boyunca çalýþmalar yapmaktayýz. Sekompos olarak iþe alýmda en önem verdiðimiz noktalardan birini yetkinlikler oluþturmaktadýr. Bu yetkinlikler: Yön Belirleme Takým Çalýþmasý Ýletiþim Ýþbirliði Geliþtirme Sonuç Odaklýlýk Yaratýcýlýk ve Giriþimcilik Kendini ve Çalýþma Arkadaþlarýný Geliþtirme Farklýlýklara Uyum ve Yönetme Müþteri Duyarlýlýðý olarak sýralayabiliriz. Sorumluluk ve Þeffaflýk Öz deðerlerimiz tevazu, insana saygý, halka yakýnlýk, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetiþimi gerçekleþtirmek Ýnovasyon Marka, patent, teknoloji, tasarým, biliþim aðý, fikri ve sýnai mülkiyet alanlarýnda kalýcý üstünlükler yaratmak Aktif Katýlýmcýlýk Karar süreçlerinde katýlým ve ortak aklý teþvik eden bir yönetim yaklaþýmý oluþturmak Stratejik Yaklaþým Bugünkü iþlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler saðlayacak þekilde geleceðimizi planlamak Vizyon Farklýlýklar yaratarak kalýcý üstünlükler saðlamak Misyon Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan "stratejik bir portföyü" paydaþlarýna deðer yaratacak þekilde yönetmek

6 Ýþ Etiði Kurallarý A. Dürüstlük Tüm iþ süreçlerimizde ve iliþkilerimizde doðruluk ve dürüstlük öncelikli deðerlerimizdir. Çalýþanlarla ve tüm paydaþlarýmýzla iliþkilerimizde doðruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. B. Gizlilik Gizli ve özel bilgiler;sekompos Þirketleri'ne ait rekabet açýsýndan dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sýrlarý, henüz kamuya açýklanmamýþ mali ve diðer bilgileri, personel özlük haklarýna ait bilgileri ve üçüncü þahýslarla akdedilen "gizlilik anlaþmalarý" çerçevesindeki bilgileri kapsar. Sekompos Firmasý çalýþanlarý olarak; müþterilerimizin, çalýþanlarýmýzýn ve çalýþtýðýmýz diðer ilgili kiþi ve kuruluþlarýn gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasýna özen gösteririz. Diðer Þirketleri'in faaliyetlerine iliþkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Sekompos'un amaçlarý doðrultusunda kullanýr; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kiþilerle paylaþýrýz. Þirketimizden ayrýlýrken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduðumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalýþmalarý dýþarý çýkarmayýz. C. Çýkar Çatýþmasý Sekompos çalýþanlarý olarak, çýkar çatýþmasýndan uzak durmayý amaçlarýz. Mevcut görevimizden yararlanarak; þahsen, ailemiz veya yakýnlarýmýzýn vasýtasý ile iþ münasebetinde bulunduðumuz kiþi ve kuruluþlardan kiþisel çýkar saðlamayýz.sekompos dýþýnda ek bir finansal çýkara dayalý iþ aktivitesinde bulunmayýz. Sekompos'un adýný ve gücünü, firma kimliðimizi, kiþisel fayda saðlamak amacýyla kullanmaktan kaçýnýrýz. D. Sorumluluklarýmýz Yasal sorumluluklarýmýzýn yanýsýra; müþterilerimize, çalýþanlara, tedarikçi ve iþ ortaklarýmýza, rakiplerimize, topluma, insanlýða ve Sekompos adýna karþý aþaðýda sýralanan sorumluluklarýmýzý yerine getirmeye özen gösteririz. 1. Yasal Sorumluluklarýmýz Yurtiçi ve yurtdýþýnda mevcut tüm faaliyet ve iþlemlerimizi T.C. yasalarý ve milletlerarasý hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluþlara doðru, tam ve anlaþýlabilir bilgileri zamanýnda sunarýz. Tüm faaliyet ve iþlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluþu, idari oluþum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksýzýn eþit mesafede yer alýr ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz. 2. Müþterilerimize Karþý Sorumluluklarýmýz Müþteri memnuniyeti odaklý, müþterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kýsa zamanda, en doðru þekilde cevap veren proaktif bir anlayýþla çalýþýrýz. Hizmetlerimizi, zamanýnda ve söz verdiðimiz koþullarda sunar; müþterilerimize saygý, onur, adalet, eþitlik ve nezaket kurallarý çerçevesinde yaklaþýrýz. 3. Çalýþanlara Karþý Sorumluluklarýmýz Çalýþanlarýn özlük haklarýnýn tam ve doðru biçimde kullanýlmasýný saðlarýz. Çalýþanlara dürüst ve adil yaklaþýr, ayrýmcý olmayan, güvenli ve saðlýklý bir çalýþma ortamý taahhüt ederiz. Çalýþanlarýmýzýn bireysel geliþimi için gerekli çabayý gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacaklarý uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmalarý konusunda da destekler, iþ hayatý ile özel hayat arasýndaki dengeyi gözetiriz. 4. Tedarikçi/Ýþ Ortaklarýmýza Karþý Sorumluluklarýmýz Ýyi bir müþteriden beklendiði þekilde adil ve saygýlý davranýr, yükümlülüklerimizi zamanýnda yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Ýþ yaptýðýmýz kiþi ve kuruluþlar ile iþ ortaklarýmýzýn gizli bilgilerini özenle koruruz. 5. Rakiplerimize Karþý Sorumluluklarýmýz Etkin bir þekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksýz rekabetten kaçýnýrýz. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapýnýn saðlanmasýna yönelik çalýþmalarý destekleriz. 7. Topluma ve Ýnsanlýða Karþý Sorumluluklarýmýz Demokrasinin, insan haklarýnýn, ve çevrenin korunmasý; eðitim ve hayýr iþleri, suç ve yolsuzluklarýn ortadan kaldýrýlmasý bizim için çok önemlidir. Ýyi bir vatandaþ olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlý bir þekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararýna olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalýþýrýz.rüþvet veya maksadý aþan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. 8. "SEKOMPOS" Adýna Karþý Sorumluluklarýmýz Ýþ ortaklarýmýz, müþterilerimiz ve diðer paydaþlarýmýz profesyonel yeterliliðimiz ve dürüstlüðümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarýmýzý en üst düzeyde tutmaya çalýþýrýz. Hizmetlerimizi Þirket politikalarý, profesyonel standartlar, verdiðimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduðumuz ve olacaðýmýza inandýðýmýz alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doðruluk ve meþruiyet kriterlerine uyan müþteriler, iþ ortaklarý ve elemanlar ile çalýþmayý amaçlarýz. Toplum ahlakýný zedeleyen, çevreye ve toplum saðlýðýna zarar verenlerle çalýþmayýz. Kamu önünde ve dinleyenlerin, Þirketimizi temsilen konuþtuðumuzu düþündüðü alanlarda, kendi görüþlerimizi deðil, sadece þirketimizin görüþlerini ifade ederiz. Sekompos Þirketleri'ni risk altýnda býrakabilecek karmaþýk durumlarla karþýlaþtýðýmýzda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danýþma prosedürlerini izleyerek danýþýrýz. Etik 1. Bu etkinlik/davranýþýmýz kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar) Profesyonel standartlara uygun mu? Kanunlara uygun mu? 2. Bu etkinlik/davranýþ dengeli ve adil mi? Rakip firma (baþkasý) yapsa, rahatsýz olur muyduk? (Adalet duygusu) 3. Firmamýz ve paydaþlarýmýz, bu etkinliðin tüm ayrýntýlarý kamuoyunca duyulsa, rahatsýz olur mu? (Duygular ve etik deðerler) 4. "Algýlanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüþüyor? Makul bir kiþi ayný koþullarda ne düþünürdü

7 Ürünlerimizden Bazýlarý ESPOS 5000 ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ VE TEKNÝK DETAYLAR 1. Online-OfflineÇalýþabilme adet hýzlý satýþ tuþu atayabilme 3. Ýki farklý fiyat gör fonksiyonu (barkod yada ürün adý ile) 4. Ürün adý ile arama ve satýþ yapabilme 5. Aratoplama yada tekbir satýra tutar yada yüzde indirim yapabilme 6. Son satýr düzelt tuþu fonksiyonu 7. Belge üzerinde istenilen satýþ satýrýný iptal edebilme 8. Promosyonlar a) aratoplama indirim (tutar yada indirim) b) ürüne indirim, c) ürün grubuna indirim, d) müþterilere indirim, e) puan uygulamalarý (alýþveriþte puan kazandýrma, belli ürünlerde puan kazaným özelliðini devre dýþý býrakabilme örnek: tekel ürünleri, parçalý puan ödeme kullanýmý, online merkezi puan sunumu, otomatik back-up alma ve log tutma), f) tüm promosyonlar istenilen tarihte istenilen saat aralýklarýnda otomatik uygulanabilir, g) ürüne ayný ürünü yada farklý bir ürünü promosyon olarakverebilme, h)belge sonunda promosyonlu ürünleri görebilme 9. LCD monitörde geniþ ve detay kasiyer ekraný 10. Belge sonu notu yazabilme 11. Fiþi faturaya aktarabilme adet fiþi beklemeye alabilme 13. Z raporunda iptal edilen fiþ adetlerini iptal edebilme gerekçesine göre gösterme 14. Arka bürodan X raporu görüntüleme 15. Arka bürodan Z raporu bastýrma ve görüntüleme 16. Fiþ-Fatura-Gider pusulasý alabilme 17. Kasiyeryetkilendirmesi yapabilme 18. USB 2.0 destekli EKÜ(elektronik kayýt ünitesi) ile ara Cihaza gerek kalmadan bilgisayara takarak görüntüleyebilme 19. USB 2.0 ýn sunduðu Yüksek Hýzda EKÜ raporlarýný görüntüleme 20. EKÜ üzerinden; Tek belge; a) Z no ve fiþ no ile, b) Tarih ve fiþ no ile, c) Tarih ve saat ile alabilme d) Tek bir Z raporunu görüntüleme Belgeler; a) Ýki Tarih aralýðý ile, b) Ýki Z no aralýðý ile, c) Ýki Z no ve fiþ no aralýðý ile alabilme Ekü detay raporu alabilme Z detay raporu alabilme URANYUM Profesyonel Market Yönetimi Programý Parametrik Yapý Tüm programlar parametrik bir yapý içinde geliþtirilmiþtir. Tüm ekran, rapor ve menü yapýlarý yeniden düzenlenebildiðinden ve parametreler her kullanýcý için deðiþik tanýmlanabildiðinden programlarýn sýnýrsýz kullaným biçimleri vardýr. Yuksek Performans Nesne yönelimli program geliþtirme ve makine kontrol sistemi yardýmýyla, yazýlýmlar, üzerinde çalýþtýðý makinenin tipini algýlayabilmekte ve o sistem için maksimum performans saðlayaca biçimde çalýþmaktadýr. URANYUM'un yalýn ve kolay olarak, fakat ayrýntýlarýndan fedakarlýk etmeden geliþtirdiði kullanýcý ara birimi yüksek performansýn ana nedenlerindendir. Kolay Kullaným Ayrýntýlarýnýn gerekliliði gözardý edilmeksizin kolay kullaným saðlanabilmiþtir. Yazýlýmýn bir teknoloji sanatý olduðu düþüncemiz, kolay kullanýmda öne çýkmaktadýr. Moduler Yapý URANYUM programlarýnýn modüler yapýlarý sayesinde gerek duydukça URANYUM program zincirinin yeni bir halkasýný uygulamalarýnýza ekleyebilirsiniz. Satýþ Sonrasý Destek Yazýlým, satýþla baþlayan bir hizmetler zinciridir. URANYUM uzmanlýðý, temel operatör eðitiminden, iþletmeler için bilgi akýþ danýþmanlýðýna kadar sizinledir. URANYUM Tanýtým CD si Size en yakýn bir URANYUM yetkili bayisinden tanýtým CD si isteyerek program hakkýnda bilgi edinebilirsiniz. KARÝSBA Müþteri Ýndirim Kartlarý Cirolarým oromatik arttý. Çünkü müþteri sayýsý arttý. Kart uygulamasýnda öncesi ile sonrasý arasýnda %3o artýþ elde ettim. Müþteri avantaj kartlarýnýn ilk daðýtýmý yoðun ilgi ve merakla karþýlandý. Müþterilerimizden büyük bir ilgi gördük diyebiliriz. Müþteri avantaj kartlarýný alan müþterilerin sürekliliði %9o oranýnda arttý. Potansiyel müþterilerimizi tanýma açýsýndan büyük ölçüde faydasý oldu. Sürek olan müþterilerinin alýþveriþteki bu kart avantajý firmamýzýn olumlu bir jesti olarak algýladý ve kendilerine verilen kýymetin önemli bir göstergesi olarak düþündü. Ayrýca müþteriler nezdinde önemli bir imaj kuvvetlendirmesi saðladý. Marketimizin cirolarýnýn yaklaþýk %3o'luk kýsým özel kartlý müþterilerin oluþturduðu cirolardýr. Müþteri kalýcýlýðýný saðladýðýndan dolayý cirolarýn artmasýna katkýda bulundu. Müþteriler, müþteri kartýyla alýþveriþ yaptýklarýnda indirimden yararlanmaktan ve puan kazanmaktan memnuniyet duydular. Bu memnuniyetlerini gerek bizlere gerekse kendi yakýn çevrelerine dile getirdiklerini, pek çok kez þahit olduk. Müþteri indirim kartý müþterilerimizin sürekliliðini ve alýþveriþ cirolarýmýzý arttýrdý. Bize kazandýrdýklarýnýn daha da artacaðýný düþünüyoruz. Cirolarýmýzda %25'lik bir artýþ saðladýðýna inanýyoruz gördük ve zamanla kartlarý arttýrmayý düþünüyoruz. Çünkü müþterilerimizde de bir artýþ oldu. Kiosk Nedir? Kiosk sistemleri, kabin içine gizlenmiþ bir bilgisayar, dokunmatik bir ekrandan oluþan, tanýtým, reklam, bilgilendirme, yönlendirme amaçlý kullanýlan yüzyýlýn en geliþmiþ interaktif tanýtým araçlarýdýr. Sistem tamamen dokunmatik olarak çalýþmakta, ekranda beliren butonlara dokunularak istenilen bilgilere ulaþýlabilmektedir. Kiosk sistemlerinin getirdiði avantajlar Sistemde fiziksel olarak bir klavye ve mouse olmamasýna raðmen kullanýcý ekrandaki sanal klavyeyi kullanarak bilgi giriþi yapabilmektedir. Bilgisayar kullaným bilgisine ihtiyaç olmamasý nedeni ile herkes tarafýndan kolaylýkla kullanabilmekte, bu yönüyle de özellikle kamuya açýk mekanlarda, kalabalýk bölgelerde ve bilgi akýþýnýn eksik ve yetersiz kaldýðý mekanlarda 7 gün 24 saat açýk ve ücretsiz bir kullaným alanýna sahip olmaktadýr. Baðýmsýz (stand alone) kiosklarýn yanýsýra vvebkiosk olarak adlandýrýlan ve kullanýcýlarýn Local Area Netvvork ya da internet üzerinden bilgilere ve web sayfalarýna ulaþabildiði, alýp gönderebildiði sistemler de mevcuttur. Printer, kart okuyucu, barkod okuyucu, para seçici, jeton kutusu, bilet yazýcý, vvebcam gibi her tür çevre ünitesinin eklenmesine uygun yapýsý ile bilet satýþ ve rezervasyon, video konferans eriþimi, e-ticaret, kredi kartý ile ödeme yapma, fatura ve borç sorgulama, internet bankacýlýðý gibi iþlemler kiosk üzerinden rahatlýkla yapýlabilmektedir. Kiosk sistemlerinin, en çok kullanýldýðý alanlar Þehir merkezleri, otobüs duraklarý, metro, tren istasyonlarý, Fuar, seminer ve kongre merkezleri, Shovvroomlar, Sinema, tiyatro, stad giþe ve fuayeleri. Alýþveriþ merkezleri, hipermarketler, Internet cafeler, Belediye, konsolosluk, elçilik binalarý, Havaalanlarý, otogar ve marinalar, Saray, milli park, tarihi ve turistik yöreler, Üniversite ve diðer öðretim kurumlarý, Hastaneler, Restoranlar Mobile compia M3 PLUS Kusursuz ve ergonomik tasarýmý toza, suya, düþmeye dayanýklý endüstriyel yapýsý ile dikkati çekmektedir. Saha Otomasyon Servisleri, Mobil Satýþ ve Araçta Muhasebe, Depo Otomasyonu, Envanter ve Stok Sayýmý, Fiyat Kontrol, Doküman Takip v.s. alanlarda kullanýlýr.

8 Datalogic Kyman Kulvarýndaki en hafif ve ergonomik yapýya sahip oluþu sayesinde kullaným kolaylýðý sunar. 1D kodlar & RFID HF - ISO tag ler, 1D kodlar & 2D kodlar ve resim çekme iþlemleri için farklý okuyucu seçenekleri ve ayrýca eþzamanlý kullanýlabilen kablosuz iletiþim seçenekleri. DL-Kyman el terminali, saha uygulamalarý ve lojistik uygulamalarý için geliþtirilmiþ bir elemandýr. Ýþletim Sistemi : Windows CE.NET 5.0 Ýþlemci : Intel Mhz Bellek : 128 MB / 128 MB Geniþleme Yuvalarý : Mini Secure Digital ve Compact Flash Slot'larý Baðlantý : Wi-Fi, Bluetooth,GSM/GPRS (Opsiyonel) Tarama Hýzý : 35 ± 5 Tarama/sn Okuma Mesafesi : 75 cm Çalýþma Frekansý : Mhz Ebatlar / Aðýrlýk : 240 x 92 x 55 mm X 3.6 X 2.2 / Gr. (Pil Dahil) Ekran : TFT 240 x 320 pixel 3.5" 64k Datalogic Pegaso Datalogic Pegaso Yüksek Performanslý lazer barkod okuyuculu bir cep bilgisayarýdýr. 1.5 metreden düz zemine düþmeye dayanýklýdýr. Microsoft Windows CE 5.0 iþletim sistemi, Intel PXA mikroiþlemci, Kablosuz eriþim (Wireless ve Bluetooth). Ýþlemci : Intel XScale Mhz CPU Ýþletim sistemi : MS Windows CE 5.0 Bellek : 64/128 MB Ram Flash Bellek, eriþilebilir SD Kart yuvasý. Baðlantý : USB, RS232, Bluetooth, Wi-Fi Ekran : 3.6 inch(91 mm) 480x640 pixel Full VGA 64K Klavye : Aydýnlatmalý 19 tuþlu numerik klavye, 5 yönlü joystick Giriþ : VOIP, Walkie Talkie, Stereo kullaklýk Datalogic Memor Datalogic Memor, kompakt ebatlarý ve ergonomik yapýsý ile perakende uygulamalarýnda, maðaza ve depo operasyonlarý için son derece uygun bir mobil bilgisayardýr. DL TCL-NET üzerinden gerçekleþtirilen Text tabanlý Telnet uygulamalarý veya Locked Web Browser üzerinden gerçekleþtirilen Web tabanlý uygulamalar cihazýn ekranýnýný %100 tam ekran olarak kullanabilir. TÝþletim Sistemi : Windows CE.NET 5.0 Ýþlemci : Intel XScale Mhz Ram Bellek : 64 MB Flash Bellek : 128 MB USB : Entegre Yüksek Hýzlý USB (USB 1.1) Frekans Aralýðý : Ülkeye baðlý, Ghz Barkodlar : EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codebar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code 11 Ekran : Gün ýþýðýnda okunabilen TFT 240 x 320 pixel 3.5" 64k arkadan aydýnlatmalý, renkli ekran.

9 Partner PT-6200 POS Intel Celeron-M 600 MHz, L2 Cache 512KB, 400 MHz FSB Ýþlemci Windows XP / XP Embedded / CE.NET / WEPOS / Linux (Fedora, Red Hat & SuSe) Ýþletim Sistemi 512 MB 184-pin DDR bellek 10.4", 800x600 piksel, TFT LCD dokunmatik ekran Entegre müþteri ekraný, entegre triple-track manyetik kart okuyucu ve smart kart okuyucu Entegre 10/100/1000 M ethernet 3.5" IDE HDD (80 GB veya üstü) 4* COM por t (+5/12V), 1* RJ11 Kasa portu (+24V), 1* PS2 Klavye giriþi (kart okuyucuya otomatik yönlenen), 1* RJ45 LAN, 4* USB, 1* DC +12V adaptör giriþi. Entegre 80 mm Termal Yazýcý Partner SE100 POS Intel Celeron 1.5 GHz Ýþlemci Windows 2000 / XP Pro / XP Embedded / CE.NET / WEPOS / Linux Ýþletim Sistemi 256 MB DDR bellek (2GB'a yükseltilebilir) 15", 1024x768 piksel, Active Matrix TFT LCD dokunmatik ekran Entegre 2x20 VFD müþteri ekraný (arka ekran), entegre manyetik kart okuyucu ve smart kart okuyucu (opsiyonel) Entegre ultra hýzlý 10/100/1000 ethernet 3.5" HDD (1 adet) Kompakt flash kart geniþleme yuvasý, IDE ve mini PCI baðlantý noktasý 4* RS232(+5/12V), 1* Paralel, 2* PS2 (klavye+mouse), 4* USB (2*ön, 2*arka), 1* DB-15 VGA, 1* RJ45 LAN, 1* RJ11 Kasa por tu (+24V), 2* Audio (1* line-out, 1* mikrofon) Perkon PDKS Perkon PDKS cihazý firmalarýn personel devam ve çalýþma zamanlarýný kontrol amacýyla geliþtirilmiþ kullanýþlý ve kapsamlý bir sistemdir. Online ve Offline versiyonlarý ile tüm uygulama ihtiyaçlarýna cevap verebilir. Güç Kart Teklonojisi Kart Frekans Modülasyon Kodlama Kart Algýlama Haberleþme Bellek Ekran : 4W, 12V AC veya DC Adaptör ile çalýþýr : RF-ID Proxy : 125 khz : ASK : 64 bit Machester : Algýlama mesafesi kullanýlan Proxy kartýn türüne göre 5 10 cm arasýndadýr.cihazýn Bütün yüzeyi kart okuma alanýdýr : RS232, RS485, Ethernet +RS232 hem online hemde offline modeller için geçerlidir : Off line modunda kayýt kapasitesi : 2 x 16 karakter

10 Perkon PS22 En hýzlý Karekod (2D) Barkod okuyucu Bilinen tüm 1 ve 2 boyutlu barkodlarý okuyabilme Klavye,USB, Seri iletiþim 640x480 çözünürlük 47 cm maximum okuma mesafesi lux ýþýk kaynaðý Lazer hedefleme Kompakt boyutlar Tetikli Okuma Otomatik Algýlama modlarý Sesli ve ýþýklý uyarý Perkon PS20 POS, Yazarkasa ve PC sistemler Ýçin Mükemmel dizayn Mükemmel okuma açýsý ve hýzý. Düþme / Darbeye Dayanýklýlýk Su / Sývý Geçirmezlik Vibrasyonsuz çalýþma GS1 Databar Uyumlu Perkon PS4200 Su / Sývý Geçirmezlik Çok Hýzlý Okuma Vibrasyonsuz çalýþma POS, Yazarkasa ve PC sistemler Ýçin Mükemmel dizayn Mükemmel okuma açýsý ve hýzý. GS1 Databar Uyumlu Iþýk Kaynaðý : Çift 650 nm görülebilir lazer diyot Okuma Derinliði : mm Okuma Geniþliði : 90 mm ~ 218 mm Tarama Formatý : 8 farklý açýda Sistem Arabirimi : Klavye (PS2), Seri RS232, USB, Wand, Aux Besleme Voltaj Deðerleri : 5 VDC ± %10 / 1,5 Watt / 300 ma. Lazer Sýnýfý : CDRH Classlla; IEC Class 1 Iþýk Gücü : 4000 Lux. Okunabilir Barkod Türleri : Tüm bilinen standart barkodlar Opsiyonel Okunabilir Barkod Türleri : IATA, lnd. 2/5, Std. 2/5, Discrete 2/5, Matrix 2/5, Code11, UPC/EAN RSS Widefly WF35 Tek Access Point'e devamlý baðlý (Uyku modu dahil) Hýzlý WiFi Roaming Kullanýcý Modunda kýsýtlanmýþ özellikler ile sadece uygulamalarýn kullanýlmasý Opsiyonel Manyetik Kart Okuyucu Tek Access Point'e devamlý baðlantý (uyku modunda bile) Hýzlý Wifi Roaming Kullanýcý modunda kýsýtlanmýþ özellikler ile sadece uygulamalarýn kullanýlmasý 12 saate kadar kullaným süresi (Wifi kullanýlýrken ve ekran açýkken) Opsiyonel manyetik kart okuyucu Windows CE MB Ram / 128 MB Rom 2.8" (WF28) / 3.5" (WF35) TFT QVGA Ekran 100 mm x 61 mm x 15.5 mm Gr

11 ISHIDA Uni 7 Að baðlantýsý yeteneði'ne (Ethernet/Wireless/HomePlug ile TCP/IP metodunda xdsl, WAN, LAN baðlantýsý) sahiptir. Böylelikle rahatlýkla ve yüksek hýzda iletiþim kurabilmektedirler. Gerçek zamanlý PLU güncellemesi arka ofis uygulamalarýne uyumluluðunun göstergesidir. Etiket format yazýlýmý sayesinde serbest formatta etiket dizaynlarý oluþturulabilmektedir. Aðýrlýk Kapasitesi : 15kg: 0 6 / 0.002kg, 6 15 / 0.005kg Güç : AC V, 50 / 60Hz Ekran : 7 inç arkadan ýþýklý LCD Keypad : 84 karakter Yazma Metodu : Direk Termal Yazma Hýzý : MAX 120 mm/saniye Etiket Boyutu : Geniþlik: 30mm to 60mm, Yükseklik: 20mm to 150mm Rulo boyutu : 100 mm Geniþlik : 11 Kg Çalýþma Sýcaklýðý : 5 ile 40 ºC I / O : LAN 1 (Wireless: Opsiyonel),USB 1,CF 1,Drawer 2 ISHIDA Astra Tabandan kefeye kadar hassas ve güvenilir kullaným için üretilen Astra, ergonomik tasarýmýyla da müþterilerin güvenini kazanmýþtýr. kolay okunabilen parlak ve kalýn göstergesi, kolay etiket takma özelliði ve operatör dostu tuþ takýmý Astra nýn diðer fark yaratan özelliðidir. Bilgisayar kullanarak PLU düzenini hýzla yapabilen ve benzeri olmayan ancak basit yazýlým aracý ile kuruluþ hýzlandýrýlmýþtýr PLU özelliðinden dolayý dolma problemi yoktur. 00 ve 000 gibi çok kullanýlan sýfýrlar için programlanabilir kullaným tuþlarý çabuk giriþ saðlar. tuþ takýmýnýn 3 tip fiyat ndirimi, sürekli etiket alma sýrasýnda sýyýrma zamaný ayarý ve normal satýþta kullanýlmak üzere extra metin giriþi gibi özellikleri de vardýr. Kapasite : 6Kg, 16Kg (Çift Kapasite) Doðruluk : 1/3000 Aðýrlýk : 5 dijit Birim Fiyat : 5 dijit Tutar : 6 dijit Minimum Hassasiyet : Kg / Kg Etiket Eni : mm Etiket Baský Eni : 64 mm Etiket Boyu : mm Etiket Tarayýcý Eni : 67 mm Etiket Yazma Hýzý : 80 mm /sn Ýç Çap : 40 mm Dýþ Çap : 100 mm Ýletiþim : RS232 Hafýza Kapasitesi : 256 Kb, 3800 PLU (30 Karakter/ PLU) ISHIDA BC Series Astra XT Serisinde olduðu gibi AC-4000 Serisi Sistem Terazilerimiz de Að baðlantýsý yeteneði'ne (Ethernet/Wireless/HomePlug ile TCP/IP metodunda xdsl, WAN, LAN baðlantýsý) sahiptir. Böylelikle rahatlýkla ve yüksek hýzda iletiþim kurabilmektedirler. Gerçek zamanlý PLU güncellemesi arka ofis uygulamalarýne uyumluluðunun göstergesidir. Etiket format yazýlýmý sayesinde serbest formatta etiket dizaynlarý oluþturulabilmektedir.astra ile karþýlaþtýrýldýðýnda Preset (ön hafýza) tuþlarýnýn sayýsý dikkat çekmektedir. ISHIDA AC B Astra XT Serisinde olduðu gibi AC-4000 Serisi Sistem Terazilerimiz de Að baðlantýsý yeteneði'ne (Ethernet/Wireless/HomePlug ile TCP/IP metodunda xdsl, WAN, LAN baðlantýsý) sahiptir. Böylelikle rahatlýkla ve yüksek hýzda iletiþim kurabilmektedirler. Gerçek zamanlý PLU güncellemesi arka ofis uygulamalarýne uyumluluðunun göstergesidir. Etiket format yazýlýmý sayesinde serbest formatta etiket dizaynlarý oluþturulabilmektedir.astra ile karþýlaþtýrýldýðýnda Preset (ön hafýza) tuþlarýnýn sayýsý dikkat çekmektedir. Ancak esas olarak müþteri göstergesinde ürün adý ve reklam mesajý (Kayan Yazý) satýrý cezbeden estetiðinin bir parçasýdýr..

12 Zebra MZ 320 Bluetooth, RF 813mm Baský Uzunluk 47,8mm Rula Etiket Çapý 10,2mm - 19 mm Rula Etiket Ýç Çapý Baský Tekniði Çözünürlük Baský Geniþliði Baský Hýzý Hafýza (Standart) Opsiyonel Hafýza Baský Dili Arabirimler : Termal Baský : 203 dpi : 48,3mm : 76 mm/sn : 8MB - 4MB Flash : Yok : CPCL-native : USB 2.0, IRDA Sewoo LK-T dpi Çözünürlük 140 mm/sn Sayfa Hýzý USB, RS232 Baðlantý Baský methodu Baský Çözünürlük Baský Hýzý Sayfa Geniþliði Baský Geniþliði Baðlantý Tipi : Direkt Termal : 203 dpi : 140 mm/sn : 59 mm : 54 mm : RS232, USB HITI CS 310 Temassýz Smart Kart kodlama modülü ((Mifare ISO type A için) ISO Manyetik kart kodlayýcý, Dual high- ve low-coercivity, Track 1, 2 ve 3 Seçimlik Kodlama modülleri Baský Yöntemi Çözünürlük Ekran Hafýza Baský Hýzý Arabirimi Þerit Seçenekleri Güç Kaynaðý : Renkli Dye Sublimation / Monokrom Termal Transfer : 300 dpi x 300 dpi : LCM kontrol paneli : 32MB ; 1MB Flash : Her YMCKO tek taraflý baský için 25 sn : USB 1.1 / USB 2.0 tam hýz : YMCKO (200 baský) : 100 ~ 240 VAC; 50Hz ~ 60Hz Sewoo Lukhan LK-P11 Direkt Termal Baský Metodu 80 mm/sn Baský Hýzý 48 mm Baský Geniþliði 1900 mah Pil Bluetooth, b,RS232 Baský Metodu : Direkt Termal Baský Hýzý : 80 mm/sn Baský Geniþliði : 48 mm Pil : 1900 mah Baðlantý Tipi : Bluetooth, b,RS232

13 Argox G6000 Ribonlu veya ribonsuz baský Seri ve Paralel porttan baðlantýlý LCD ekran ve PS2 giriþli Baský Metodu Bellek Baský Çözünürlük Baský Hýzý Baský Geniþliði Baðlantý Tipi : Direkt Termal ve Termal Transfer : 2 MB DRAM, 1 MB Flash ROM : 300 dpi : 102 mm/sn (4 ips) : 152 mm (4 inch) : RS 232 C, Centronics paralel Argox A200 Argox tarafýndan geliþtirilen kusursuz tasarýmý, 32 bit iþlemci ve 2 MB DRAM ile 4 IPS hýzla baský yapabilir. Standart haberleþme portlarý Centronics Paralel ve RS232 seri portlara ilave olarak çift yönlü USB portu ile daha hýzlý ve esnek baðlantý olanaðý saðlar. Ortaya merkezlenmiþ etiket rulosu ve hareketli etiket sensörü ile daha kolay etiket yükleme ve ayarlama olanaðý saðlar. Baský Metodu Ýþlemci Baský Çözünürlüðü Baský Hýzý Max. Baský Uzunluðu Bellek Baðlantý Tipi Basýlabilir Kodlar : Direkt Termal ve Termal Transfer : 203 DPI : 102mm/sn. (4ips) : 104 mm (4inch) : 1141 mm (45inch) : 2MB DRAM, 2MB Flash Rom : RS232C, Centronics Paralel, USB (Çok yönlü) : 1D Kodlar, Code39, Extended Code39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (Subset A,B,C), Codebar, Interleave 2-5, EAN - 8 2&5 add on, EAN-13,EAN-128,UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German Post, Matrix 25, Code 11 Tiger CS26 RF Tüm linear Barkod Tiplerini Tanýma Özel programlama barkodlarý ile Programlama Çalýþma ve Þarj Gerilimi : 5v Dc ± 0, ~ 6.5 Vdc Lazer Tipi : 650nm Laser Diyot Class 2 Tarama Hýzý : 100 Tarama/Sn Okunabýlen Kodlar : Bilýnen Tüm Linear Barkod Tipleri Haberleþme Mesafesi : 200 Mt Arabirimler : Usb 2.0, Rs232 Cevresel Koruma : Ip 54 Fiziksel Ölçüler(Bxexy) : 9,3x5,3x2,3 Cm 17x7x8,3 Cm Kasa Materyali : Abs Plastik Darbe Dayanýklýðý : 1.2 Mt Beton Zemine Düþmeye Dayanýklý Programlama Metodu : Manual Özel Programlama Barkodlarý Okutularak veya Özel Programlama Yazýlýmý Ýle Datalogic Dragon En zor çalýþma koþullarýnda bile her zaman yüksek okuma performans. Þiddeti ayarlanabilir yüksek güçlü hoparlörü ve parlak led ýþýklarý en gürültülü ortamlarda bile fark edilebilecek okuma uyarýlarý. Tek noktalý Aiming (Niþanlama) fonksiyonu ile en rahat ve doðru þekilde barkod okuma saðlanabilir. Alýcý ünitesi ayný zamanda cihazý þarj eder. Bu üniteye 32 okuyucu baðlanabilir veya ayný ortamda 2000 e kadar okuyucu birbirleri ile çakýþmadan kendi alýcýlarý ile haberleþebilirler. Tarama Hýzý : 35 ( + ) tarama/sn Okuma Mesafesi : Max. 80 cm Baðlantý Tipi : RS232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge), IBM46xx Çalýþma Sýcaklýðý : D Serisi: / -10C - 50C (M Serisi : -10C - 50C) Çalýþma Gerilimi : D Serisi: 4-20VDC arasý (M Serisi : 9-28VDC arasý) Darbe Testi : 1.8 metreden düz zemine düþürülerek test edilmiþtir. Aðýrlýk : 270 Gr. (Kablo Hariç) / M Serisi Pillerle birlikte 340Gr AIM (Niþanlama) Teknolojisi

14 Datalogic Gryphon 2D Üretim Takip / GSM Servis Merkezleri ve Maðazalarý Geçiþ kontrol / kalite kontrol Döküman yönetimi / Ön ofis uygulamalarý /Mal Kabul, sevkiyat vb Gryphon ailesinin CMOS IMAGER teknolojisine sahip üyesi olan bu okuyucu en çok kullanýlan, 1D çizgisel ve 2D yoðunlaþtýrýlmýþ kodlarý okutabileceðiniz ve ayrýca imza & kartvizit fotoðraflama ve OCR benzeri resim tabanlý uygulamalarý yapabileceðiniz ideal bir imager okuyucudur. Çok yönlü okuma özelliði sayesinde her açýdan barkod okutabilirsiniz veya resim çekebilirsiniz. Tarama tipi : CMOS Imager Okuma Mesafesi : Max 33 cm Baðlantý Tipi : RS 232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge) Okunabilir Barkodlar : RSS 2D Kodlar PDF417, Datamatrix (ECC200), QR, Composite Code, Micro PDF, MAcro PDF, Maxicode POstal (Posta), Kodlar POSTNET, PLANET, JAPAN POST, AUSTRALIA POST KIX CODE, ROYAL MAIL CODE (RM4SCC) Çalýþma Sýcaklýðý : 0C - 55C Çalýþma Gerilimi : 5VDC / %5 Darbe Testi : 1.8 metreden düz zemine düþürülerek test edilmiþtir. Aðýrlýk : 180 Gr. (Kablo Hariç), BT modelde 355 gr Çevresel Koruma : IP30 Ek Özellikler : 5 noktalý AIM (Niþanlama) Modu Datalogic Heron Üstün datalogic Teknolojisi ve 256 tarama/sn hýzý ile naylon ambalaja basýlmýþ veya naylon ambalajýn altýnda kalmýþ, yuvarlak yüzeye basýlmýþ veya kötü baský kalitesine sahip, yýpranmýþ, lekelenmiþ ve benzer okunmasý zor barkodlarý son derece hýzlý ve doðru okuyabilme özelliðine sahiptir. Bu tip barkodlara karþý lazer okuyuculardan bile daha yüksek okuma performansý gösteren HERON, ücretsiz olarak verilen standýna yerleþtirildiðinde otomatik olarak tetiksiz okuma moduna girerek masaüstü sabit barkod okuyucu konforu saðlar. Tarama Hýzý : 256 tarama/sn Okuma Mesafesi : 21 cm Baðlantý Tipi : RS232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge), Wand Okunaiblir Barkodlar : 2/5 Kod Grubu, Code 39 (Ayrýca Code 32, Cip39) EAN/UPC, EAN128, Code 128, Code 93, Codebar, Telepen, Plessey, Code 49, Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT128, RSS Tipleri Çalýþma Sýcaklýðý : 0C - 45C Çalýþma Gerilimi : 5VDC (±) %5 Darbe Testi : 1.8 metreden düz zemine düþürülerek test edilmiþtir Aðýrlýk : 160 Gr. (Kablo Hariç) Çevresel Koruma : IP30 Argox 8310 CCD 60 cm okuma mesafesi ve mükemmel okuma performansý ile lazer okuyucu konforu saðlar. Bozuk yüzeylerdeki barkodlarý okumada Lazer okuyuculardan daha iyi performans gösterir. Tüm Argox okuyucularda olduðu gibi çoklu interface özelliðine sahiptir. Bu özellik ile sadece kablo deðiþtirilerek her türlü sisteme takýlabilir. Kablo deðiþikliðini otomatik algýlar, ayrýca programlamaya gerek duymaz. Tarama Hýzý : 200 tarama/sn Okuma Mesafesi : 25 cm. Baðlantý Tipi : RS232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge), Wand Çalýþma Sýcaklýðý : 0C - 45C Çalýþma Gerilimi : 5VDC (±) %5 Nem Oraný : %5 - % 90 aralýðýnda Okunabilir Barkodlar : 2/5 Kod Grubu, Code 39 (Ayrýca Code 32, Cip39) EAN/UPC, EAN128, Code 128, Code 93, Codebar, Telepen, Plessey, Code 49, Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT128, RSS Tipleri

15 Spider SP 200 2D Marketler / Grossmarketler Eczaneler Maðazalar Alýþveriþ marketleri Üretim/Stok kontrol sistemleri Saðlýk Kuruluþlarý Çalýþma Voltajý : 5.6 VDC ± 0.25V Mikroiþlemci : 32 bit RISC,Xscale312 Mhz Çalýþma Harcanan Güç : 1.8W (Max.) Çalýþma Akýmý : 1.5A (Max.) Iþýk kaynaðý : 630nm +/- 15nm görünebilir LED diod Tarama Hýzý : 100 Tarama/sn Okunabilen Barkod Türleri : Tüm linear barkod türleri ve 2D: PDF417,QR Code,Datamatrix,Code-11 Fiziksel ölçüler : 126 x 73 x 164 mm Aðýrlýk : 166 gr. (Kablo hariç) Kablo : 2 m düz Çalýþma Sýcaklýðý : 5 / +45 derece Nem Yoðunluðu : %5 - %95 Çevresel Koruma : IP54 suya ve toza karþý endüstriyel dayanýklýlýk Darbeye Dayanýklýlýk : 1,5 m Programlama Yöntemi : Özel programla Datalogic Skorpio Datalogic Skorpio, perakende uygulamalarýnda, maðaza ve depo operasyonlarý için son derece uygun bir mobil bilgisayardýr. Green Spot Teknolojisi ile, okutulan barkodlarýn üstüne yeþil yuvarlak ýþýk yansýtarak, gürültülü ortamlarda barkodun doðru kounduðunu görsel olarak da ikaz eder. DL TCl-NET üzerinden gerçekleþtirilen Text tabanlý Telnet uygulamalarý ve Locked Web Browser üzerinden gerçekleþtirilen Web Tabanlý uygulamalar cihazýn ekranýný %100 tam ekran olarak kullanabilir. Ýþletim Sistemi : Windows CE.NET 5.0 Ýþlemci : Intel XScale Mhz Ram Bellek : 64 MB / 128 MB Flash Bellek : 64 MB / 128 MB Tarama Hýzý : 104 ± 12 Tarama/sn. Okuma Mesafesi : 90 cm Kablosuz Ýletiþim : LOCAL AREA NETWORK IEEE b (Wi-Fi) PERSONAL AREA NETWORK BLUETOOTH IEEE Aðýrlýk : 310 Gr Gr. (pil dahil) M3 Mobile MM3 Endüstriyel tasarýmý ile kullanýcýlarýn yorulmadan, rahat ve hýzlýca islem yapabilmelerine olanak saglar.yüksek Çözünürlüklü TFT LCD Ekran Genis ebatlý yarý-transmisyonlu 260,000 renk TFT LCD ekran, küçük ekranlarda kullanamayacagýnýz pek çok fonksiyonun kullanýlabilmesini saglar. Ayrýca dokunmatik özelligi ile hýzlý giris yapýlabilir. TÝþletim Sistemi : Windows Mobile 6.1 Professional Ýþlemci : Intel Marwell PXA MHz Bellek : 128 Mb Ram Mb Flash Ekran : LCD 480 x 640, 3.5 VGA, Color TFT LCD(260,000 Renk) Arabirimler : USB/Seri, IrDA, Mikrofon, Speaker, Stereo Kulaklýk-Mikrofon Girisi Baðlantý : Wi-Fi, Bluetooth,GSM/GPRS (Opsiyonel), RFID Ebatlar : 86 X 213 x 58mm - Agýrlýk 600 g SEBEKE için : AC 220V, Çýkýs Adaptör : DC 4.2V 880mA

16 Kalite Matbaa KOCATEPE MAH.12.SK.C34 NO:342 MEGACENTER GIDA TOPTANCILARI ÇARÞISI BAYRAMPAÞA /ÝSTANBUL Tel: PBX Faks: B.T: 30 / 03 / 2011

Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi

Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi PROJE SORUMLUSU 1 / 5 Barkod Yazılımevi İLE MARKET VE PRAKENDE 0T0MASYONU 2 / 5 Sistem Şeması ISHIDA BC 4000 Terazi-1 ISHIDA BC 4000 Terazi-2 Merket Yönetim Programı Yönetim

Detaylı

Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi

Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi PROJE SORUMLUSU 1 / 5 Barkod Yazılımevi İLE MARKET VE PRAKENDE 0T0MASYONU 2 / 5 Sistem Şeması ISHIDA BC 4000 Terazi-1 ISHIDA BC 4000 Terazi-2 Merket Yönetim Programı Yönetim

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

POP-950. POS Sistemleri. Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal

POP-950. POS Sistemleri. Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal POS Sistemleri POP-950 Modüler Yapılı, Şık Tasarıma Sahip Hepsi Bir Arada Dokunmatik POS Terminal Intel Atom Core Dual 1.8GHz İşlemci DDR3 RAM Modülü (4GB a Kadar) Akıllı Fanlarla Mükemmel Soğutma Sistemi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

TERMALTRANSFER YAZICI VE AKSESUARLARI

TERMALTRANSFER YAZICI VE AKSESUARLARI TERMALTRANSFER YAZICI VE AKSESUARLARI Sipariş No. Ürün Renk En Boy 1020 100 SLF - P1W Beyaz 11,2 mm 15 m Paket adedi 1 Sipariş No. Ürün Hat başına etiket sayısı Baskı alanı En Etiket sayısı Karakter sayısı

Detaylı

perkon AUTO ID SOLUTIONS OT / VT ÇÖZÜMLERÝ Güç Þimdi Elinizde... Hakkýmýzda PERKON, OT/VT sektörünün tüm ihtiyaçlarýný karþýlayan lider bir kuruluþtur. Sektöre sunmuþ olduðu, uluslararasý pazarda isim

Detaylı

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM

OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM OPERATÖRSÜZ OTOMATİK TARTIM Proximity Kart Okuyuculu Sistem RFID Okuyuculu Sistem Proximity Kart Okuyuculu Sistem Ana Bilgisayar ACT (Otomatik Tartım Terminali) Kamera Trafik

Detaylı

Otomatik Tanımlama Sistemleri

Otomatik Tanımlama Sistemleri Otomatik Tanımlama Sistemleri Sabit Barkod Okuyucular Teknik Bilgiler C L V 4 0 5 C L V 4 1 0 C L V 4 2 0 Okuma Mesafesi (mm) 45... 160 40... 380 50... 740 Tarama Frekans (Hz) 300... 1000 200... 800 400...

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Skorpio X3. Haziran, 2015

Skorpio X3. Haziran, 2015 Skorpio X3 Haziran, 2015 SkorpioX3 Genel Bakış 2 SkorpioX3 Mobil Bilgisayar Perakende satış için tasarlanmıştır: Gözüken ve arka plandaki işler için uygun Ergonomik ve Güvenilir Kablosuz İletişim: Bluetooth

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

devam edecektir. Ar-ge departmanına yapmış olduğu yatırımlarla uzman mühendis kadrosuyla birlikte yeniliklere ve verimliliğe her zaman önem veren bir

devam edecektir. Ar-ge departmanına yapmış olduğu yatırımlarla uzman mühendis kadrosuyla birlikte yeniliklere ve verimliliğe her zaman önem veren bir Firma Profili: Savema Markalama ve Kodlama Makinaları 2007 yılında siz değerli iş ortaklarımızın memnuniyeti için üretim yapmak amacı ile kurulmuştur. Termal yazıcıları üreten ilk ve tek Türk firması olmanın

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

Online teknik sayfa. MDA800 Master Data Analyzer TAKIP VE IZLEME SISTEMLERI

Online teknik sayfa. MDA800 Master Data Analyzer TAKIP VE IZLEME SISTEMLERI Online teknik sayfa MDA800 Master Data Analyzer A B C D E F Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Kumanda birimi Sipariş bilgileri Tip Stok no. MDA800 1079162 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/master_data_analyzer

Detaylı

electrosec www.electrosec.com Access Control Systems

electrosec www.electrosec.com Access Control Systems R electrosec Access Control Systems BAĞIMSIZ ŞİFRELİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ ABS Plastik kasa şifre cihazı, kırılmaz plastik ABS kasa, 4 haneli şifre, 1 master ve 1 kullanıcı şifresi, 1 röle çıkışlı,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 01/02/2016 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem BİLİŞİM MALZEMESİ ALIMI işi için aşağıda

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Tecrübemizi. Paylaşıyoruz ÜRÜN KATALOĞU

Tecrübemizi. Paylaşıyoruz ÜRÜN KATALOĞU Tecrübemizi Paylaşıyoruz ÜRÜN KATALOĞU Tecrübemizi Paylaşıyoruz Tecrübemizi Paylaşıyoruz Endüstriyel mobil ürün gamımızla; ürün takibini, gerçek zamanlı izlenebilirliği, kusursuz iş akışını ve en düşük

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ FİYAT LİSTESİ

GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ FİYAT LİSTESİ A K S E L E K T R O N I K. C O M Geçiş Teknolojileri ve lot Çözümleri GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ FİYAT LİSTESİ Turnikeler Akıllı Kart Sistemleri Özel Projeler Otomatik Geçiş Sistemleri 1 A K S E L E K T R O N

Detaylı

BEIJER 2009 FİYAT LİSTESİ

BEIJER 2009 FİYAT LİSTESİ OPERATÖR PANELLERİ K10 Grafik operatör Paneli Monokrom 160x32 piksel 260,00 K20 Grafik operatör Paneli Monokrom 240x64 piksel 395,00 K30 Grafik operatör Paneli Monokrom 240x64 piksel 650,00 K60C Grafik

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 23,6 IPS LED

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 23,6 IPS LED Genel Bakış SD-Z246, 23,6" sıfır istemci entegreli bir IPS LED monitördür. Teradici Tera2321 işlemci ile donatılmıştır ve donanım hızlandırmalı PCoIP desteğine sahiptir. SD-Z246 sıfır istemci, VMware tabanlı

Detaylı

Zebra kiosk ve entegre baskı çözümleri

Zebra kiosk ve entegre baskı çözümleri Zebra kiosk ve entegre baskı çözümleri Gözetimsiz baskı uygulamalarında güvenilir performans İhtiyacınız olan baskı uygulaması; bilet ve fişlerden biniş kartlarına ne olursa olsun, Zebra tam ihtiyacınıza

Detaylı

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T46 PC, güçlü Intel N2930 1.8GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard veya Linux işletim sistemi kullanır. SC-T46, Citrix ICA/HDX, PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ 1.04.2017 K3-3 Standalone Access Kontrol/Okuyucu 500 Kullanıcı Kapasitesi, Arkadan Aydınlatmalı Tuşlar, Dayanıklı Plastik Mat Dış Yüzey, Proximity EM Kart (125KHz),

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ VESTEL VIDEOWALL VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ Vestel Videowall ile ister ekranları birleştirerek aynı anda birden fazla yayını izleyin, ister tek bir yayını yüksek

Detaylı

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ. KART, ŞİFRE ve PARMAK İZİ ile BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ. KART, ŞİFRE ve PARMAK İZİ ile BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ 2.02.2017 ASI1201A-D proxmity Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - proxmity Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci,

Detaylı

FOCUS 6 TOTAL STATION

FOCUS 6 TOTAL STATION FOCUS 6 Hızlı ve Hassas EDM yapısı 2" veya 5" Açı Ölçme Hassasiyetli 2 Farklı Model 300 m Reflektörsüz Mesafe Okuma Seri ve Bluetooth Aktarım Seçenekleri Her Hava Koşulunda Çalışabilme Dayanıklı ve Hafif

Detaylı

ALMINA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

ALMINA TECHNOLOGICAL SOLUTIONS KARGOMETRE ALMİNA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER bünyesindeki tamamı Türk Mühendislerden oluşan AR-GE grubu ile sektörlerde en yeni teknolojiler ile devrim yaratmanın verdiği gururu sizlerle paylaşmaktayız. Kargoculuk

Detaylı

RS 232 veya 485 seri port. Kapı manyetiği girişi

RS 232 veya 485 seri port. Kapı manyetiği girişi Everfocus ELA-821 NB Tek Kapı Kontrol Ünitesi 300 kullanıcı ve 1393 olay kapasitesi RS 232 veya 485 seri port 4 dijital, 7 segment LED'li ekran 3 adet LED'li gösterge Tuş takımı ve entegre kart okuyucu

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MARKET KASİYER CİHAZLARI ARKA OFİS VE MARKET İÇİ CİHAZLAR YAZILIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ İŞ SÜREÇLERİ

MARKET KASİYER CİHAZLARI ARKA OFİS VE MARKET İÇİ CİHAZLAR YAZILIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ İŞ SÜREÇLERİ MARKET KASİYER CİHAZLARI ARKA OFİS VE MARKET İÇİ CİHAZLAR YAZILIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ İŞ SÜREÇLERİ 1 BİLGİLENDİRME Talepleriniz doğrultusunda hazırladığımız market yazılımı ve cihazları aşağıdaki

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 3. MONİTÖR 4. OFFİCE YAZILIMI 5. YAZICI+TARAYICI 6. RENKLİ LAZER YAZICI 7. FAKS

Detaylı

IT 7000 EL TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU

IT 7000 EL TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU IT 7000 EL TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU PAKET İÇERİĞİ 1. IT7000 2. Ekran Kalemi 3. CF kart yuvası 4. DC-IN adaptör çevirici 5. AC elektrik Adaptörü 6. Pil 7. Pil Kapağı 8. Kulaklık ve mikrofon 9. USB Client

Detaylı

Performansýn Yeni Formu Nefes Kesen Tasarým, Sýnýr Tanýmayan Teknoloji F T45T-S (Silver) F T45T-G (Gold) F T45P-G-IF (Gold)

Performansýn Yeni Formu Nefes Kesen Tasarým, Sýnýr Tanýmayan Teknoloji F T45T-S (Silver) F T45T-G (Gold) F T45P-G-IF (Gold) Oyun Serisi Eylül 2017 - Kasým 2017 www.casper.com.tr SSD & DDR4 ile daha hýzlý oyun keyfi 850 W Gaming klavye ve mouse Açýk veya Kapalý Sývý Soðutma Sistemi Kartý E86Z.770K-D420P-V Intel Core i7-7700k

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

22" (21.5 inç görüntülenebilir) Full HD, Rockchip Quad-Core İşlemcisi, Optik Dokunmatik Ekran ve Android KitKat İşletim Sistemli Akıllı Ekran VSD224

22 (21.5 inç görüntülenebilir) Full HD, Rockchip Quad-Core İşlemcisi, Optik Dokunmatik Ekran ve Android KitKat İşletim Sistemli Akıllı Ekran VSD224 22" (21.5 inç görüntülenebilir) Full HD, Rockchip Quad-Core İşlemcisi, Optik Dokunmatik Ekran ve Android KitKat İşletim Sistemli Akıllı Ekran VSD224 22 inç (21.5 inç görüntülenebilir) 1920x1080p Full HD

Detaylı

Teknik Katalog [Kızılötesi Kamera]

Teknik Katalog [Kızılötesi Kamera] Teknik Katalog [Kızılötesi Kamera] [PCE-TC 9] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON. Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation

TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON. Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation Takipsan Hakkında About Takipsan En iyi RFID Etiketleri Nasıl Yapıyoruz?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

WYREKS Kablosuz Wiegand Proximity Kart Okuyucu 1.560 USD Kategori C Kablosuz Wiegand Proximity kart okuyucu. El ünitesi içerisinde Standard olarak HID ProxPoint okuyucu barýndýrýr, Wiegand giriþli tüm

Detaylı

1309 Serisi 1354 Serisi

1309 Serisi 1354 Serisi 1309 Serisi 1354 Serisi Ekonomik Seri Arka Park Sensörü 1309 1354 Sensör Tip 09 Sensör Tip 54 Ø 18 mm Ø 18.5 mm Engele olan mesafeyi 1.7 metreden itibaren sesli olarak bildirir. 4 kademeli sesli uyarı

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Oyun Serisi Oyun Serisi G B1G0P Kartý Intel Core i7-7700hq ( hýzý 2.80 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.80 Ghz e kadar, 6MB Intel Akýl

Oyun Serisi Oyun Serisi G B1G0P Kartý Intel Core i7-7700hq ( hýzý 2.80 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.80 Ghz e kadar, 6MB Intel Akýl Casper Nirvana Performans Serisi Aralýk 2017 - Þubat 2018 www.casper.com.tr Intel 8. Nesil iþlemciler; Bir önceki nesile göre %40 a varan performans ve verimlilik artýþý, 4 çekirdek iþlemci özelliði ile

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

RESİM MODEL AÇIKLAMA

RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı