Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 teknolojik hayat Perakende sektörünün dinamiði...

2 Biz Kimiz... Kuruluþ yýllarý Kurucu ortaklar Ýstanbul Fatih'te bilgisayar firmasý ile ticaret hayatýna atýlýr. Sekompos'un resmi kuruluþunu simgeleyen 04/06/1992 tarihinde faaliyetlerine baþlar Bu dönemde hem mali onaysýz poslar hem de perakende duayeni NCR firmasýnýn satýþ noktasý olarak faaliyetine devam eder. Ýlk Ortak Bu dönemde perakende çözümleri için teknik partner þirket bünyesine ortak olarak dahil edilerek teknik vizyon ve iþ yapabilirlik kapasitesi arttýrýlýr.. Ýlk yerli giriþime destek 1997 yýlýnýn sonuna doðru (15 EYLÜL 1997) Escort Computer firmasýnýn Mali onaylý pos cihazý ESPOS 3000 cihazýnýn piyasaya girmesi ile geçmiþten gelen bilgi birikimini bu yerli atýlýmý desteklemek için kullanýr. Sekompos Bilgisayar ve Yazýlým Sistemleri Limited Þirketi 12 Þubat 1998 yýlýnda Sekompos kurulur. Sekompos Þirketler topluluðunu meydana getiren giriþimlerin temeli ve geliþme merkezi olan þirketin bir özelliði perakende sektörüne odaklý ilk baðýmsýz Türk þirketi olmasýdýr. Çözüm ortaklýklarý 1990'lý yýllarda yazýlým þirketleri ile stratejik çözüm ortaklýklarý arayýþýnda o dönemin popüler yazýlýmlarý ile çözüm ortaklýklarýna giden Sekompos. Donaným destekli çözüm firmasý olarak ön plana çýkar Faaliyet alanlarýnýn geniþlemesi Perakende sektörünün 90'lý yýllardaki hýzlý yükseliþ dinamiklerine ayak uyduramayan yazýlýmlar, portföylerinde ki müþterilere cevap veremez hale gelince kendi bünyesinde tamamlayýcý çözümler geliþtirmek için yazýlým departmanýný kurar. (Owner Þube Kontrol Müþteri Takip Programý) Destekledikleri donanýmlar için kart uygulamalarýn da destekleyen bir yapý kurarak 1997 yýlý içerisinde ilk müþteri kartý uygulamasýný adet kart ile Sivas'ta Polat Alýþveriþ Merkezinde baþlar. (Henüz Sekompos'un eski müþterilerinden kart uygulamasýna geçen yoktur) SekomPos'un iþ alanlarý önemli ölçüde geniþler. Sekompos dergi, servis hizmetleri, yazýlým, mali onaylý cihazlar için mühür yetkisi almasý ile birlikte teknik servis hizmetlerine kadar yaygýn bir alanda çalýþmaktadýr. Sekompos Ltd.Þti. 'nin kurulmasý Ulaþýlmasý hedeflenen hýzlý büyüme ve geliþmeyi, daha uygun bir örgütleme ve daha kurumsal bir yapý altýnda gerçekleþtirebilmek amacýyla 1998'de Sekompos Ltd. Þti. kurulur. Bu dönemde Karisba Medya Biliþim Dýþ Ticaret Firmasý kurulur.

3 Market Yazýlýmlarý & Kart Uygulamalarý Ýlk Market Yazýlýmý Perakende teknolojileri ve ihtiyaçlarý konusunda süre gelen ve artan tecrübesini perakende sektörünün gerçek dinamiklerine uyumlu ve geliþtirilebilen Perakende Sistemleri Yazýlýmý URANYUM olarak müþterilerine sunar. Müþterilerine ''Büyürken Yanýnýzda'' sloganý ile bütünleþen hizmetler verir. Büyüme ve Çözümleme Þirket müþterilerine büyüme vaadinin nasýl gerçekleþeceði konusunda da danýþmanlýk hizmetleri vererek marketlerin büyüme hedefleri için gerekli iþ akýþlarýnýn oluþturularak uygulamaya alýnmasýný saðlar. 1997: ''Kart Uygulamasý" Polat Alýþveriþ Merkezi Müþterinde Kart Uygulamasý. 1998:''Sekom, Sekompos" Planlý büyüme ve hedeflere ulaþmak için uzmanlaþma ayrýþma. 1998:''Sekom, Sekompos" m 2 COUNTOR AVM 48 adet kasa tek maðazada 1999: '' Karisba Medya" (Kardelen, Ýsmail, Bahadýr. Üç evlat üçüncü þirkete isim verir.) Perakende Haber Pozitif Haber Alýþveriþ Kültürü ve Teknoloji Dergisi Yaygýnlaþma ve tanýtým bilgi ve medya gücü. 1999: Türkiye Genel Daðýtýcýlýðý" Escort Pos 'un Türkiye Genel Daðýtýcýlýðý Yeni bin yýla yeni vizyon Sekompos yeni bin yýla yeni bir vizyonla girer: "Lokal marketlere rekabet enstrümanlarýný uygun fiyatlarla sunmak" : Uranyum Perakende Yönetim Yazýlýmý" Perakendenin sahadan ihtiyaç çözümlerinin uygulama ve sunulmasý : Teknik hizmetler tek çatý altýnda toplanýyor 2001 Yýlýnda Sekom sadece teknik hizmetler vermek üzere bünyeden baðýmsýz bir yapýya kavuþturuluyor :Ankara Ofis" Anadolu için baþkentte konuþlanma. 2003: Mali Onaylý Pos için Ön Ofis " Espos 4000 Cihazlarý için SQL tabanlý ÖnOfis Uygulamasý.(Türkiye'deki tek Örnek) 2005 : MyPOS Þube Ýletiþim Yazýlýmý" Donaným baðýmsýz puan ve merkez þube iletiþim programý. (Ankara Öðütler Marketler zinciri adet Kartlý müþteri Günde 8000 kart iþlemi indirim ve puan kazan harca uygulamalarý) 2005 : Karisba Medya Biliþim" ExpoChannel'da Canlý yayýnlanan Perakende Haber Programý 2006 : MegaCenter" Þirket merkezinin Mega Center'daki kendi mülkiyetine taþýnmasý : Marketlerin Þube Sayýlarýnýn Artýþý" Lokal market müþterilerinin 5-6 Þube'den üzerinde çýkan satýn alma gücünün program üzerine entegrasyonu : Entegre Sistemlerin Çeþitlendirilmesi" Diðer marka pos cihazlarýna entegrasyon 2009 : Dokunmatik POS Sistemleri BARYUM" Dokunmatik pos cihazlarý için Satýþ Noktasý Çözümü 2010 : Dokunmatik POS Sistemleri TouchME " Dokunmatik pos cihazlarý için arka ofisten baðýmsýz Satýþ Noktasý Çözümü.

4 Türkiye'nin en çevik þirketlerinden biri... Sürekli ve deðiþmeyen hedefi tüm paydaþlarý için artan oranda katma deðer yaratmak olan Sekompos, tüm faaliyetlerini uluslararasý standartlarda kurumsal yönetim, müþteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk anlayýþý ve çevreyi koruma prensipleri ile yürütmektedir. 1992'de baþlayan yolculuðuna, geliþerek ve verimliliðe odaklý büyüme stratejisiyle devam etmektedir. Müþterilerimiz velinimetimizdir. Müþterilerimiz için deðer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karþýlýk vermek ilk önceliðimizdir. Ürünlerimize sahip çýkmak ve satýþ sonrasýnda da müþterilerimizin yanýnda olmak görevimizdir. Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir. Kalitede, hizmette, tedarikçi ve bayi iliþkilerimizde, müþterilere sunulan çözüm seçeneklerinde en iyi olmak ve sahip olduðumuz bu imajý korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaþmak üzere faaliyet gösterilen perakende alanýnda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir. En önemli sermayemiz, insan kaynaðýmýzdýr. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalýþanlarýmýzýn kalitesiyle baþlar. En iyi personeli ve yetiþkin insan gücünü Topluluðumuza çekmek ve istihdam etmek, insanýmýzýn yeteneklerinden, gücünden ve yaratýcýlýðýndan azami fayda saðlamak; verimliliklerini artýrmak, geliþmelerine imkân tanýmak ve iþ birliði ve dayanýþmanýn yeþerdiði bir çalýþma ortamý yaratmak, devamlýlýðýn saðlanmasý için seçtiðimiz yoldur. Amacýmýz, sürekli geliþmek için kaynak yaratmaktýr. Hizmetin sürekliliðini saðlamak üzere, gerekli yatýrýmlarý gerçekleþtirebilmek; küçük ve büyük fikirlerin harmanlamasýný teþvik etmek üzere müþterinin hakký olan kaliteli hizmeti, saðlamak; çalýþanlarýmýzýn ve toplumun ekonomik ve sosyal geliþmesine yardýmcý olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklarýn akýlcý kullanýmýný saðlayarak savurganlýða ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. Üstün iþ ahlaký ve dürüst çalýþma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliþkilerimizde adilane, karþýlýklý yarar saðlamak amacýyla, iyi niyet ve anlayýþla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarýna daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanýna ve gelecek kuþaklara karþý sorumluluklarýmýzý yerine getirmek, öncüsü olduðumuz ve vazgeçemeyeceðimiz bir baþka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre ve kaynaklarýn korunmasý bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir. Gücümüzü aldýðýmýz perakende sektörüne,günün dinamiklerine uygun çözüm ve enstrümanlarla güç katmayý hedef alýrýz.

5 Ýnsan Kaynaklarý Ýnsan kaynaklarý Hedeflerini, her þeyden önce, sahip olduðu insan kaynaklarýndan aldýðý güçle gerçekleþtiren Sekompos, karþýlýklý güven ve saygýnýn hakim olduðu, katýlýmýn ve çeþitliliðin deðer gördüðü bir topluluk olma hedefini benimsemektedir. Topluluðumuz üstün nitelikli insan kaynaðýnýn teminine, çalýþanlarýnýn sürekli geliþimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiþtir. Çalýþanlarýnýn memnuniyetini ve geliþimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayýran Sekompos, farklý bakýþ açýlarýnýn ve bilgi birikimlerinin harmanlanmasý yolu ile yeni, yaratýcý fýrsatlar yakalanabileceðine inanmaktadýr. SekomPos 'un hedef ve ilkelerinden yola çýkarak en iyileri bünyemize katabilmek adýna sene boyunca çalýþmalar yapmaktayýz. Sekompos olarak iþe alýmda en önem verdiðimiz noktalardan birini yetkinlikler oluþturmaktadýr. Bu yetkinlikler: Yön Belirleme Takým Çalýþmasý Ýletiþim Ýþbirliði Geliþtirme Sonuç Odaklýlýk Yaratýcýlýk ve Giriþimcilik Kendini ve Çalýþma Arkadaþlarýný Geliþtirme Farklýlýklara Uyum ve Yönetme Müþteri Duyarlýlýðý olarak sýralayabiliriz. Sorumluluk ve Þeffaflýk Öz deðerlerimiz tevazu, insana saygý, halka yakýnlýk, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetiþimi gerçekleþtirmek Ýnovasyon Marka, patent, teknoloji, tasarým, biliþim aðý, fikri ve sýnai mülkiyet alanlarýnda kalýcý üstünlükler yaratmak Aktif Katýlýmcýlýk Karar süreçlerinde katýlým ve ortak aklý teþvik eden bir yönetim yaklaþýmý oluþturmak Stratejik Yaklaþým Bugünkü iþlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler saðlayacak þekilde geleceðimizi planlamak Vizyon Farklýlýklar yaratarak kalýcý üstünlükler saðlamak Misyon Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan "stratejik bir portföyü" paydaþlarýna deðer yaratacak þekilde yönetmek

6 Ýþ Etiði Kurallarý A. Dürüstlük Tüm iþ süreçlerimizde ve iliþkilerimizde doðruluk ve dürüstlük öncelikli deðerlerimizdir. Çalýþanlarla ve tüm paydaþlarýmýzla iliþkilerimizde doðruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. B. Gizlilik Gizli ve özel bilgiler;sekompos Þirketleri'ne ait rekabet açýsýndan dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sýrlarý, henüz kamuya açýklanmamýþ mali ve diðer bilgileri, personel özlük haklarýna ait bilgileri ve üçüncü þahýslarla akdedilen "gizlilik anlaþmalarý" çerçevesindeki bilgileri kapsar. Sekompos Firmasý çalýþanlarý olarak; müþterilerimizin, çalýþanlarýmýzýn ve çalýþtýðýmýz diðer ilgili kiþi ve kuruluþlarýn gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasýna özen gösteririz. Diðer Þirketleri'in faaliyetlerine iliþkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Sekompos'un amaçlarý doðrultusunda kullanýr; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kiþilerle paylaþýrýz. Þirketimizden ayrýlýrken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduðumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalýþmalarý dýþarý çýkarmayýz. C. Çýkar Çatýþmasý Sekompos çalýþanlarý olarak, çýkar çatýþmasýndan uzak durmayý amaçlarýz. Mevcut görevimizden yararlanarak; þahsen, ailemiz veya yakýnlarýmýzýn vasýtasý ile iþ münasebetinde bulunduðumuz kiþi ve kuruluþlardan kiþisel çýkar saðlamayýz.sekompos dýþýnda ek bir finansal çýkara dayalý iþ aktivitesinde bulunmayýz. Sekompos'un adýný ve gücünü, firma kimliðimizi, kiþisel fayda saðlamak amacýyla kullanmaktan kaçýnýrýz. D. Sorumluluklarýmýz Yasal sorumluluklarýmýzýn yanýsýra; müþterilerimize, çalýþanlara, tedarikçi ve iþ ortaklarýmýza, rakiplerimize, topluma, insanlýða ve Sekompos adýna karþý aþaðýda sýralanan sorumluluklarýmýzý yerine getirmeye özen gösteririz. 1. Yasal Sorumluluklarýmýz Yurtiçi ve yurtdýþýnda mevcut tüm faaliyet ve iþlemlerimizi T.C. yasalarý ve milletlerarasý hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluþlara doðru, tam ve anlaþýlabilir bilgileri zamanýnda sunarýz. Tüm faaliyet ve iþlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluþu, idari oluþum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksýzýn eþit mesafede yer alýr ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz. 2. Müþterilerimize Karþý Sorumluluklarýmýz Müþteri memnuniyeti odaklý, müþterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kýsa zamanda, en doðru þekilde cevap veren proaktif bir anlayýþla çalýþýrýz. Hizmetlerimizi, zamanýnda ve söz verdiðimiz koþullarda sunar; müþterilerimize saygý, onur, adalet, eþitlik ve nezaket kurallarý çerçevesinde yaklaþýrýz. 3. Çalýþanlara Karþý Sorumluluklarýmýz Çalýþanlarýn özlük haklarýnýn tam ve doðru biçimde kullanýlmasýný saðlarýz. Çalýþanlara dürüst ve adil yaklaþýr, ayrýmcý olmayan, güvenli ve saðlýklý bir çalýþma ortamý taahhüt ederiz. Çalýþanlarýmýzýn bireysel geliþimi için gerekli çabayý gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacaklarý uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmalarý konusunda da destekler, iþ hayatý ile özel hayat arasýndaki dengeyi gözetiriz. 4. Tedarikçi/Ýþ Ortaklarýmýza Karþý Sorumluluklarýmýz Ýyi bir müþteriden beklendiði þekilde adil ve saygýlý davranýr, yükümlülüklerimizi zamanýnda yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Ýþ yaptýðýmýz kiþi ve kuruluþlar ile iþ ortaklarýmýzýn gizli bilgilerini özenle koruruz. 5. Rakiplerimize Karþý Sorumluluklarýmýz Etkin bir þekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksýz rekabetten kaçýnýrýz. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapýnýn saðlanmasýna yönelik çalýþmalarý destekleriz. 7. Topluma ve Ýnsanlýða Karþý Sorumluluklarýmýz Demokrasinin, insan haklarýnýn, ve çevrenin korunmasý; eðitim ve hayýr iþleri, suç ve yolsuzluklarýn ortadan kaldýrýlmasý bizim için çok önemlidir. Ýyi bir vatandaþ olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlý bir þekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararýna olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalýþýrýz.rüþvet veya maksadý aþan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. 8. "SEKOMPOS" Adýna Karþý Sorumluluklarýmýz Ýþ ortaklarýmýz, müþterilerimiz ve diðer paydaþlarýmýz profesyonel yeterliliðimiz ve dürüstlüðümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarýmýzý en üst düzeyde tutmaya çalýþýrýz. Hizmetlerimizi Þirket politikalarý, profesyonel standartlar, verdiðimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz. Profesyonel olarak yetkin olduðumuz ve olacaðýmýza inandýðýmýz alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doðruluk ve meþruiyet kriterlerine uyan müþteriler, iþ ortaklarý ve elemanlar ile çalýþmayý amaçlarýz. Toplum ahlakýný zedeleyen, çevreye ve toplum saðlýðýna zarar verenlerle çalýþmayýz. Kamu önünde ve dinleyenlerin, Þirketimizi temsilen konuþtuðumuzu düþündüðü alanlarda, kendi görüþlerimizi deðil, sadece þirketimizin görüþlerini ifade ederiz. Sekompos Þirketleri'ni risk altýnda býrakabilecek karmaþýk durumlarla karþýlaþtýðýmýzda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danýþma prosedürlerini izleyerek danýþýrýz. Etik 1. Bu etkinlik/davranýþýmýz kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar) Profesyonel standartlara uygun mu? Kanunlara uygun mu? 2. Bu etkinlik/davranýþ dengeli ve adil mi? Rakip firma (baþkasý) yapsa, rahatsýz olur muyduk? (Adalet duygusu) 3. Firmamýz ve paydaþlarýmýz, bu etkinliðin tüm ayrýntýlarý kamuoyunca duyulsa, rahatsýz olur mu? (Duygular ve etik deðerler) 4. "Algýlanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüþüyor? Makul bir kiþi ayný koþullarda ne düþünürdü

7 Ürünlerimizden Bazýlarý ESPOS 5000 ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ VE TEKNÝK DETAYLAR 1. Online-OfflineÇalýþabilme adet hýzlý satýþ tuþu atayabilme 3. Ýki farklý fiyat gör fonksiyonu (barkod yada ürün adý ile) 4. Ürün adý ile arama ve satýþ yapabilme 5. Aratoplama yada tekbir satýra tutar yada yüzde indirim yapabilme 6. Son satýr düzelt tuþu fonksiyonu 7. Belge üzerinde istenilen satýþ satýrýný iptal edebilme 8. Promosyonlar a) aratoplama indirim (tutar yada indirim) b) ürüne indirim, c) ürün grubuna indirim, d) müþterilere indirim, e) puan uygulamalarý (alýþveriþte puan kazandýrma, belli ürünlerde puan kazaným özelliðini devre dýþý býrakabilme örnek: tekel ürünleri, parçalý puan ödeme kullanýmý, online merkezi puan sunumu, otomatik back-up alma ve log tutma), f) tüm promosyonlar istenilen tarihte istenilen saat aralýklarýnda otomatik uygulanabilir, g) ürüne ayný ürünü yada farklý bir ürünü promosyon olarakverebilme, h)belge sonunda promosyonlu ürünleri görebilme 9. LCD monitörde geniþ ve detay kasiyer ekraný 10. Belge sonu notu yazabilme 11. Fiþi faturaya aktarabilme adet fiþi beklemeye alabilme 13. Z raporunda iptal edilen fiþ adetlerini iptal edebilme gerekçesine göre gösterme 14. Arka bürodan X raporu görüntüleme 15. Arka bürodan Z raporu bastýrma ve görüntüleme 16. Fiþ-Fatura-Gider pusulasý alabilme 17. Kasiyeryetkilendirmesi yapabilme 18. USB 2.0 destekli EKÜ(elektronik kayýt ünitesi) ile ara Cihaza gerek kalmadan bilgisayara takarak görüntüleyebilme 19. USB 2.0 ýn sunduðu Yüksek Hýzda EKÜ raporlarýný görüntüleme 20. EKÜ üzerinden; Tek belge; a) Z no ve fiþ no ile, b) Tarih ve fiþ no ile, c) Tarih ve saat ile alabilme d) Tek bir Z raporunu görüntüleme Belgeler; a) Ýki Tarih aralýðý ile, b) Ýki Z no aralýðý ile, c) Ýki Z no ve fiþ no aralýðý ile alabilme Ekü detay raporu alabilme Z detay raporu alabilme URANYUM Profesyonel Market Yönetimi Programý Parametrik Yapý Tüm programlar parametrik bir yapý içinde geliþtirilmiþtir. Tüm ekran, rapor ve menü yapýlarý yeniden düzenlenebildiðinden ve parametreler her kullanýcý için deðiþik tanýmlanabildiðinden programlarýn sýnýrsýz kullaným biçimleri vardýr. Yuksek Performans Nesne yönelimli program geliþtirme ve makine kontrol sistemi yardýmýyla, yazýlýmlar, üzerinde çalýþtýðý makinenin tipini algýlayabilmekte ve o sistem için maksimum performans saðlayaca biçimde çalýþmaktadýr. URANYUM'un yalýn ve kolay olarak, fakat ayrýntýlarýndan fedakarlýk etmeden geliþtirdiði kullanýcý ara birimi yüksek performansýn ana nedenlerindendir. Kolay Kullaným Ayrýntýlarýnýn gerekliliði gözardý edilmeksizin kolay kullaným saðlanabilmiþtir. Yazýlýmýn bir teknoloji sanatý olduðu düþüncemiz, kolay kullanýmda öne çýkmaktadýr. Moduler Yapý URANYUM programlarýnýn modüler yapýlarý sayesinde gerek duydukça URANYUM program zincirinin yeni bir halkasýný uygulamalarýnýza ekleyebilirsiniz. Satýþ Sonrasý Destek Yazýlým, satýþla baþlayan bir hizmetler zinciridir. URANYUM uzmanlýðý, temel operatör eðitiminden, iþletmeler için bilgi akýþ danýþmanlýðýna kadar sizinledir. URANYUM Tanýtým CD si Size en yakýn bir URANYUM yetkili bayisinden tanýtým CD si isteyerek program hakkýnda bilgi edinebilirsiniz. KARÝSBA Müþteri Ýndirim Kartlarý Cirolarým oromatik arttý. Çünkü müþteri sayýsý arttý. Kart uygulamasýnda öncesi ile sonrasý arasýnda %3o artýþ elde ettim. Müþteri avantaj kartlarýnýn ilk daðýtýmý yoðun ilgi ve merakla karþýlandý. Müþterilerimizden büyük bir ilgi gördük diyebiliriz. Müþteri avantaj kartlarýný alan müþterilerin sürekliliði %9o oranýnda arttý. Potansiyel müþterilerimizi tanýma açýsýndan büyük ölçüde faydasý oldu. Sürek olan müþterilerinin alýþveriþteki bu kart avantajý firmamýzýn olumlu bir jesti olarak algýladý ve kendilerine verilen kýymetin önemli bir göstergesi olarak düþündü. Ayrýca müþteriler nezdinde önemli bir imaj kuvvetlendirmesi saðladý. Marketimizin cirolarýnýn yaklaþýk %3o'luk kýsým özel kartlý müþterilerin oluþturduðu cirolardýr. Müþteri kalýcýlýðýný saðladýðýndan dolayý cirolarýn artmasýna katkýda bulundu. Müþteriler, müþteri kartýyla alýþveriþ yaptýklarýnda indirimden yararlanmaktan ve puan kazanmaktan memnuniyet duydular. Bu memnuniyetlerini gerek bizlere gerekse kendi yakýn çevrelerine dile getirdiklerini, pek çok kez þahit olduk. Müþteri indirim kartý müþterilerimizin sürekliliðini ve alýþveriþ cirolarýmýzý arttýrdý. Bize kazandýrdýklarýnýn daha da artacaðýný düþünüyoruz. Cirolarýmýzda %25'lik bir artýþ saðladýðýna inanýyoruz gördük ve zamanla kartlarý arttýrmayý düþünüyoruz. Çünkü müþterilerimizde de bir artýþ oldu. Kiosk Nedir? Kiosk sistemleri, kabin içine gizlenmiþ bir bilgisayar, dokunmatik bir ekrandan oluþan, tanýtým, reklam, bilgilendirme, yönlendirme amaçlý kullanýlan yüzyýlýn en geliþmiþ interaktif tanýtým araçlarýdýr. Sistem tamamen dokunmatik olarak çalýþmakta, ekranda beliren butonlara dokunularak istenilen bilgilere ulaþýlabilmektedir. Kiosk sistemlerinin getirdiði avantajlar Sistemde fiziksel olarak bir klavye ve mouse olmamasýna raðmen kullanýcý ekrandaki sanal klavyeyi kullanarak bilgi giriþi yapabilmektedir. Bilgisayar kullaným bilgisine ihtiyaç olmamasý nedeni ile herkes tarafýndan kolaylýkla kullanabilmekte, bu yönüyle de özellikle kamuya açýk mekanlarda, kalabalýk bölgelerde ve bilgi akýþýnýn eksik ve yetersiz kaldýðý mekanlarda 7 gün 24 saat açýk ve ücretsiz bir kullaným alanýna sahip olmaktadýr. Baðýmsýz (stand alone) kiosklarýn yanýsýra vvebkiosk olarak adlandýrýlan ve kullanýcýlarýn Local Area Netvvork ya da internet üzerinden bilgilere ve web sayfalarýna ulaþabildiði, alýp gönderebildiði sistemler de mevcuttur. Printer, kart okuyucu, barkod okuyucu, para seçici, jeton kutusu, bilet yazýcý, vvebcam gibi her tür çevre ünitesinin eklenmesine uygun yapýsý ile bilet satýþ ve rezervasyon, video konferans eriþimi, e-ticaret, kredi kartý ile ödeme yapma, fatura ve borç sorgulama, internet bankacýlýðý gibi iþlemler kiosk üzerinden rahatlýkla yapýlabilmektedir. Kiosk sistemlerinin, en çok kullanýldýðý alanlar Þehir merkezleri, otobüs duraklarý, metro, tren istasyonlarý, Fuar, seminer ve kongre merkezleri, Shovvroomlar, Sinema, tiyatro, stad giþe ve fuayeleri. Alýþveriþ merkezleri, hipermarketler, Internet cafeler, Belediye, konsolosluk, elçilik binalarý, Havaalanlarý, otogar ve marinalar, Saray, milli park, tarihi ve turistik yöreler, Üniversite ve diðer öðretim kurumlarý, Hastaneler, Restoranlar Mobile compia M3 PLUS Kusursuz ve ergonomik tasarýmý toza, suya, düþmeye dayanýklý endüstriyel yapýsý ile dikkati çekmektedir. Saha Otomasyon Servisleri, Mobil Satýþ ve Araçta Muhasebe, Depo Otomasyonu, Envanter ve Stok Sayýmý, Fiyat Kontrol, Doküman Takip v.s. alanlarda kullanýlýr.

8 Datalogic Kyman Kulvarýndaki en hafif ve ergonomik yapýya sahip oluþu sayesinde kullaným kolaylýðý sunar. 1D kodlar & RFID HF - ISO tag ler, 1D kodlar & 2D kodlar ve resim çekme iþlemleri için farklý okuyucu seçenekleri ve ayrýca eþzamanlý kullanýlabilen kablosuz iletiþim seçenekleri. DL-Kyman el terminali, saha uygulamalarý ve lojistik uygulamalarý için geliþtirilmiþ bir elemandýr. Ýþletim Sistemi : Windows CE.NET 5.0 Ýþlemci : Intel Mhz Bellek : 128 MB / 128 MB Geniþleme Yuvalarý : Mini Secure Digital ve Compact Flash Slot'larý Baðlantý : Wi-Fi, Bluetooth,GSM/GPRS (Opsiyonel) Tarama Hýzý : 35 ± 5 Tarama/sn Okuma Mesafesi : 75 cm Çalýþma Frekansý : Mhz Ebatlar / Aðýrlýk : 240 x 92 x 55 mm X 3.6 X 2.2 / Gr. (Pil Dahil) Ekran : TFT 240 x 320 pixel 3.5" 64k Datalogic Pegaso Datalogic Pegaso Yüksek Performanslý lazer barkod okuyuculu bir cep bilgisayarýdýr. 1.5 metreden düz zemine düþmeye dayanýklýdýr. Microsoft Windows CE 5.0 iþletim sistemi, Intel PXA mikroiþlemci, Kablosuz eriþim (Wireless ve Bluetooth). Ýþlemci : Intel XScale Mhz CPU Ýþletim sistemi : MS Windows CE 5.0 Bellek : 64/128 MB Ram Flash Bellek, eriþilebilir SD Kart yuvasý. Baðlantý : USB, RS232, Bluetooth, Wi-Fi Ekran : 3.6 inch(91 mm) 480x640 pixel Full VGA 64K Klavye : Aydýnlatmalý 19 tuþlu numerik klavye, 5 yönlü joystick Giriþ : VOIP, Walkie Talkie, Stereo kullaklýk Datalogic Memor Datalogic Memor, kompakt ebatlarý ve ergonomik yapýsý ile perakende uygulamalarýnda, maðaza ve depo operasyonlarý için son derece uygun bir mobil bilgisayardýr. DL TCL-NET üzerinden gerçekleþtirilen Text tabanlý Telnet uygulamalarý veya Locked Web Browser üzerinden gerçekleþtirilen Web tabanlý uygulamalar cihazýn ekranýnýný %100 tam ekran olarak kullanabilir. TÝþletim Sistemi : Windows CE.NET 5.0 Ýþlemci : Intel XScale Mhz Ram Bellek : 64 MB Flash Bellek : 128 MB USB : Entegre Yüksek Hýzlý USB (USB 1.1) Frekans Aralýðý : Ülkeye baðlý, Ghz Barkodlar : EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codebar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code 11 Ekran : Gün ýþýðýnda okunabilen TFT 240 x 320 pixel 3.5" 64k arkadan aydýnlatmalý, renkli ekran.

9 Partner PT-6200 POS Intel Celeron-M 600 MHz, L2 Cache 512KB, 400 MHz FSB Ýþlemci Windows XP / XP Embedded / CE.NET / WEPOS / Linux (Fedora, Red Hat & SuSe) Ýþletim Sistemi 512 MB 184-pin DDR bellek 10.4", 800x600 piksel, TFT LCD dokunmatik ekran Entegre müþteri ekraný, entegre triple-track manyetik kart okuyucu ve smart kart okuyucu Entegre 10/100/1000 M ethernet 3.5" IDE HDD (80 GB veya üstü) 4* COM por t (+5/12V), 1* RJ11 Kasa portu (+24V), 1* PS2 Klavye giriþi (kart okuyucuya otomatik yönlenen), 1* RJ45 LAN, 4* USB, 1* DC +12V adaptör giriþi. Entegre 80 mm Termal Yazýcý Partner SE100 POS Intel Celeron 1.5 GHz Ýþlemci Windows 2000 / XP Pro / XP Embedded / CE.NET / WEPOS / Linux Ýþletim Sistemi 256 MB DDR bellek (2GB'a yükseltilebilir) 15", 1024x768 piksel, Active Matrix TFT LCD dokunmatik ekran Entegre 2x20 VFD müþteri ekraný (arka ekran), entegre manyetik kart okuyucu ve smart kart okuyucu (opsiyonel) Entegre ultra hýzlý 10/100/1000 ethernet 3.5" HDD (1 adet) Kompakt flash kart geniþleme yuvasý, IDE ve mini PCI baðlantý noktasý 4* RS232(+5/12V), 1* Paralel, 2* PS2 (klavye+mouse), 4* USB (2*ön, 2*arka), 1* DB-15 VGA, 1* RJ45 LAN, 1* RJ11 Kasa por tu (+24V), 2* Audio (1* line-out, 1* mikrofon) Perkon PDKS Perkon PDKS cihazý firmalarýn personel devam ve çalýþma zamanlarýný kontrol amacýyla geliþtirilmiþ kullanýþlý ve kapsamlý bir sistemdir. Online ve Offline versiyonlarý ile tüm uygulama ihtiyaçlarýna cevap verebilir. Güç Kart Teklonojisi Kart Frekans Modülasyon Kodlama Kart Algýlama Haberleþme Bellek Ekran : 4W, 12V AC veya DC Adaptör ile çalýþýr : RF-ID Proxy : 125 khz : ASK : 64 bit Machester : Algýlama mesafesi kullanýlan Proxy kartýn türüne göre 5 10 cm arasýndadýr.cihazýn Bütün yüzeyi kart okuma alanýdýr : RS232, RS485, Ethernet +RS232 hem online hemde offline modeller için geçerlidir : Off line modunda kayýt kapasitesi : 2 x 16 karakter

10 Perkon PS22 En hýzlý Karekod (2D) Barkod okuyucu Bilinen tüm 1 ve 2 boyutlu barkodlarý okuyabilme Klavye,USB, Seri iletiþim 640x480 çözünürlük 47 cm maximum okuma mesafesi lux ýþýk kaynaðý Lazer hedefleme Kompakt boyutlar Tetikli Okuma Otomatik Algýlama modlarý Sesli ve ýþýklý uyarý Perkon PS20 POS, Yazarkasa ve PC sistemler Ýçin Mükemmel dizayn Mükemmel okuma açýsý ve hýzý. Düþme / Darbeye Dayanýklýlýk Su / Sývý Geçirmezlik Vibrasyonsuz çalýþma GS1 Databar Uyumlu Perkon PS4200 Su / Sývý Geçirmezlik Çok Hýzlý Okuma Vibrasyonsuz çalýþma POS, Yazarkasa ve PC sistemler Ýçin Mükemmel dizayn Mükemmel okuma açýsý ve hýzý. GS1 Databar Uyumlu Iþýk Kaynaðý : Çift 650 nm görülebilir lazer diyot Okuma Derinliði : mm Okuma Geniþliði : 90 mm ~ 218 mm Tarama Formatý : 8 farklý açýda Sistem Arabirimi : Klavye (PS2), Seri RS232, USB, Wand, Aux Besleme Voltaj Deðerleri : 5 VDC ± %10 / 1,5 Watt / 300 ma. Lazer Sýnýfý : CDRH Classlla; IEC Class 1 Iþýk Gücü : 4000 Lux. Okunabilir Barkod Türleri : Tüm bilinen standart barkodlar Opsiyonel Okunabilir Barkod Türleri : IATA, lnd. 2/5, Std. 2/5, Discrete 2/5, Matrix 2/5, Code11, UPC/EAN RSS Widefly WF35 Tek Access Point'e devamlý baðlý (Uyku modu dahil) Hýzlý WiFi Roaming Kullanýcý Modunda kýsýtlanmýþ özellikler ile sadece uygulamalarýn kullanýlmasý Opsiyonel Manyetik Kart Okuyucu Tek Access Point'e devamlý baðlantý (uyku modunda bile) Hýzlý Wifi Roaming Kullanýcý modunda kýsýtlanmýþ özellikler ile sadece uygulamalarýn kullanýlmasý 12 saate kadar kullaným süresi (Wifi kullanýlýrken ve ekran açýkken) Opsiyonel manyetik kart okuyucu Windows CE MB Ram / 128 MB Rom 2.8" (WF28) / 3.5" (WF35) TFT QVGA Ekran 100 mm x 61 mm x 15.5 mm Gr

11 ISHIDA Uni 7 Að baðlantýsý yeteneði'ne (Ethernet/Wireless/HomePlug ile TCP/IP metodunda xdsl, WAN, LAN baðlantýsý) sahiptir. Böylelikle rahatlýkla ve yüksek hýzda iletiþim kurabilmektedirler. Gerçek zamanlý PLU güncellemesi arka ofis uygulamalarýne uyumluluðunun göstergesidir. Etiket format yazýlýmý sayesinde serbest formatta etiket dizaynlarý oluþturulabilmektedir. Aðýrlýk Kapasitesi : 15kg: 0 6 / 0.002kg, 6 15 / 0.005kg Güç : AC V, 50 / 60Hz Ekran : 7 inç arkadan ýþýklý LCD Keypad : 84 karakter Yazma Metodu : Direk Termal Yazma Hýzý : MAX 120 mm/saniye Etiket Boyutu : Geniþlik: 30mm to 60mm, Yükseklik: 20mm to 150mm Rulo boyutu : 100 mm Geniþlik : 11 Kg Çalýþma Sýcaklýðý : 5 ile 40 ºC I / O : LAN 1 (Wireless: Opsiyonel),USB 1,CF 1,Drawer 2 ISHIDA Astra Tabandan kefeye kadar hassas ve güvenilir kullaným için üretilen Astra, ergonomik tasarýmýyla da müþterilerin güvenini kazanmýþtýr. kolay okunabilen parlak ve kalýn göstergesi, kolay etiket takma özelliði ve operatör dostu tuþ takýmý Astra nýn diðer fark yaratan özelliðidir. Bilgisayar kullanarak PLU düzenini hýzla yapabilen ve benzeri olmayan ancak basit yazýlým aracý ile kuruluþ hýzlandýrýlmýþtýr PLU özelliðinden dolayý dolma problemi yoktur. 00 ve 000 gibi çok kullanýlan sýfýrlar için programlanabilir kullaným tuþlarý çabuk giriþ saðlar. tuþ takýmýnýn 3 tip fiyat ndirimi, sürekli etiket alma sýrasýnda sýyýrma zamaný ayarý ve normal satýþta kullanýlmak üzere extra metin giriþi gibi özellikleri de vardýr. Kapasite : 6Kg, 16Kg (Çift Kapasite) Doðruluk : 1/3000 Aðýrlýk : 5 dijit Birim Fiyat : 5 dijit Tutar : 6 dijit Minimum Hassasiyet : Kg / Kg Etiket Eni : mm Etiket Baský Eni : 64 mm Etiket Boyu : mm Etiket Tarayýcý Eni : 67 mm Etiket Yazma Hýzý : 80 mm /sn Ýç Çap : 40 mm Dýþ Çap : 100 mm Ýletiþim : RS232 Hafýza Kapasitesi : 256 Kb, 3800 PLU (30 Karakter/ PLU) ISHIDA BC Series Astra XT Serisinde olduðu gibi AC-4000 Serisi Sistem Terazilerimiz de Að baðlantýsý yeteneði'ne (Ethernet/Wireless/HomePlug ile TCP/IP metodunda xdsl, WAN, LAN baðlantýsý) sahiptir. Böylelikle rahatlýkla ve yüksek hýzda iletiþim kurabilmektedirler. Gerçek zamanlý PLU güncellemesi arka ofis uygulamalarýne uyumluluðunun göstergesidir. Etiket format yazýlýmý sayesinde serbest formatta etiket dizaynlarý oluþturulabilmektedir.astra ile karþýlaþtýrýldýðýnda Preset (ön hafýza) tuþlarýnýn sayýsý dikkat çekmektedir. ISHIDA AC B Astra XT Serisinde olduðu gibi AC-4000 Serisi Sistem Terazilerimiz de Að baðlantýsý yeteneði'ne (Ethernet/Wireless/HomePlug ile TCP/IP metodunda xdsl, WAN, LAN baðlantýsý) sahiptir. Böylelikle rahatlýkla ve yüksek hýzda iletiþim kurabilmektedirler. Gerçek zamanlý PLU güncellemesi arka ofis uygulamalarýne uyumluluðunun göstergesidir. Etiket format yazýlýmý sayesinde serbest formatta etiket dizaynlarý oluþturulabilmektedir.astra ile karþýlaþtýrýldýðýnda Preset (ön hafýza) tuþlarýnýn sayýsý dikkat çekmektedir. Ancak esas olarak müþteri göstergesinde ürün adý ve reklam mesajý (Kayan Yazý) satýrý cezbeden estetiðinin bir parçasýdýr..

12 Zebra MZ 320 Bluetooth, RF 813mm Baský Uzunluk 47,8mm Rula Etiket Çapý 10,2mm - 19 mm Rula Etiket Ýç Çapý Baský Tekniði Çözünürlük Baský Geniþliði Baský Hýzý Hafýza (Standart) Opsiyonel Hafýza Baský Dili Arabirimler : Termal Baský : 203 dpi : 48,3mm : 76 mm/sn : 8MB - 4MB Flash : Yok : CPCL-native : USB 2.0, IRDA Sewoo LK-T dpi Çözünürlük 140 mm/sn Sayfa Hýzý USB, RS232 Baðlantý Baský methodu Baský Çözünürlük Baský Hýzý Sayfa Geniþliði Baský Geniþliði Baðlantý Tipi : Direkt Termal : 203 dpi : 140 mm/sn : 59 mm : 54 mm : RS232, USB HITI CS 310 Temassýz Smart Kart kodlama modülü ((Mifare ISO type A için) ISO Manyetik kart kodlayýcý, Dual high- ve low-coercivity, Track 1, 2 ve 3 Seçimlik Kodlama modülleri Baský Yöntemi Çözünürlük Ekran Hafýza Baský Hýzý Arabirimi Þerit Seçenekleri Güç Kaynaðý : Renkli Dye Sublimation / Monokrom Termal Transfer : 300 dpi x 300 dpi : LCM kontrol paneli : 32MB ; 1MB Flash : Her YMCKO tek taraflý baský için 25 sn : USB 1.1 / USB 2.0 tam hýz : YMCKO (200 baský) : 100 ~ 240 VAC; 50Hz ~ 60Hz Sewoo Lukhan LK-P11 Direkt Termal Baský Metodu 80 mm/sn Baský Hýzý 48 mm Baský Geniþliði 1900 mah Pil Bluetooth, b,RS232 Baský Metodu : Direkt Termal Baský Hýzý : 80 mm/sn Baský Geniþliði : 48 mm Pil : 1900 mah Baðlantý Tipi : Bluetooth, b,RS232

13 Argox G6000 Ribonlu veya ribonsuz baský Seri ve Paralel porttan baðlantýlý LCD ekran ve PS2 giriþli Baský Metodu Bellek Baský Çözünürlük Baský Hýzý Baský Geniþliði Baðlantý Tipi : Direkt Termal ve Termal Transfer : 2 MB DRAM, 1 MB Flash ROM : 300 dpi : 102 mm/sn (4 ips) : 152 mm (4 inch) : RS 232 C, Centronics paralel Argox A200 Argox tarafýndan geliþtirilen kusursuz tasarýmý, 32 bit iþlemci ve 2 MB DRAM ile 4 IPS hýzla baský yapabilir. Standart haberleþme portlarý Centronics Paralel ve RS232 seri portlara ilave olarak çift yönlü USB portu ile daha hýzlý ve esnek baðlantý olanaðý saðlar. Ortaya merkezlenmiþ etiket rulosu ve hareketli etiket sensörü ile daha kolay etiket yükleme ve ayarlama olanaðý saðlar. Baský Metodu Ýþlemci Baský Çözünürlüðü Baský Hýzý Max. Baský Uzunluðu Bellek Baðlantý Tipi Basýlabilir Kodlar : Direkt Termal ve Termal Transfer : 203 DPI : 102mm/sn. (4ips) : 104 mm (4inch) : 1141 mm (45inch) : 2MB DRAM, 2MB Flash Rom : RS232C, Centronics Paralel, USB (Çok yönlü) : 1D Kodlar, Code39, Extended Code39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (Subset A,B,C), Codebar, Interleave 2-5, EAN - 8 2&5 add on, EAN-13,EAN-128,UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German Post, Matrix 25, Code 11 Tiger CS26 RF Tüm linear Barkod Tiplerini Tanýma Özel programlama barkodlarý ile Programlama Çalýþma ve Þarj Gerilimi : 5v Dc ± 0, ~ 6.5 Vdc Lazer Tipi : 650nm Laser Diyot Class 2 Tarama Hýzý : 100 Tarama/Sn Okunabýlen Kodlar : Bilýnen Tüm Linear Barkod Tipleri Haberleþme Mesafesi : 200 Mt Arabirimler : Usb 2.0, Rs232 Cevresel Koruma : Ip 54 Fiziksel Ölçüler(Bxexy) : 9,3x5,3x2,3 Cm 17x7x8,3 Cm Kasa Materyali : Abs Plastik Darbe Dayanýklýðý : 1.2 Mt Beton Zemine Düþmeye Dayanýklý Programlama Metodu : Manual Özel Programlama Barkodlarý Okutularak veya Özel Programlama Yazýlýmý Ýle Datalogic Dragon En zor çalýþma koþullarýnda bile her zaman yüksek okuma performans. Þiddeti ayarlanabilir yüksek güçlü hoparlörü ve parlak led ýþýklarý en gürültülü ortamlarda bile fark edilebilecek okuma uyarýlarý. Tek noktalý Aiming (Niþanlama) fonksiyonu ile en rahat ve doðru þekilde barkod okuma saðlanabilir. Alýcý ünitesi ayný zamanda cihazý þarj eder. Bu üniteye 32 okuyucu baðlanabilir veya ayný ortamda 2000 e kadar okuyucu birbirleri ile çakýþmadan kendi alýcýlarý ile haberleþebilirler. Tarama Hýzý : 35 ( + ) tarama/sn Okuma Mesafesi : Max. 80 cm Baðlantý Tipi : RS232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge), IBM46xx Çalýþma Sýcaklýðý : D Serisi: / -10C - 50C (M Serisi : -10C - 50C) Çalýþma Gerilimi : D Serisi: 4-20VDC arasý (M Serisi : 9-28VDC arasý) Darbe Testi : 1.8 metreden düz zemine düþürülerek test edilmiþtir. Aðýrlýk : 270 Gr. (Kablo Hariç) / M Serisi Pillerle birlikte 340Gr AIM (Niþanlama) Teknolojisi

14 Datalogic Gryphon 2D Üretim Takip / GSM Servis Merkezleri ve Maðazalarý Geçiþ kontrol / kalite kontrol Döküman yönetimi / Ön ofis uygulamalarý /Mal Kabul, sevkiyat vb Gryphon ailesinin CMOS IMAGER teknolojisine sahip üyesi olan bu okuyucu en çok kullanýlan, 1D çizgisel ve 2D yoðunlaþtýrýlmýþ kodlarý okutabileceðiniz ve ayrýca imza & kartvizit fotoðraflama ve OCR benzeri resim tabanlý uygulamalarý yapabileceðiniz ideal bir imager okuyucudur. Çok yönlü okuma özelliði sayesinde her açýdan barkod okutabilirsiniz veya resim çekebilirsiniz. Tarama tipi : CMOS Imager Okuma Mesafesi : Max 33 cm Baðlantý Tipi : RS 232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge) Okunabilir Barkodlar : RSS 2D Kodlar PDF417, Datamatrix (ECC200), QR, Composite Code, Micro PDF, MAcro PDF, Maxicode POstal (Posta), Kodlar POSTNET, PLANET, JAPAN POST, AUSTRALIA POST KIX CODE, ROYAL MAIL CODE (RM4SCC) Çalýþma Sýcaklýðý : 0C - 55C Çalýþma Gerilimi : 5VDC / %5 Darbe Testi : 1.8 metreden düz zemine düþürülerek test edilmiþtir. Aðýrlýk : 180 Gr. (Kablo Hariç), BT modelde 355 gr Çevresel Koruma : IP30 Ek Özellikler : 5 noktalý AIM (Niþanlama) Modu Datalogic Heron Üstün datalogic Teknolojisi ve 256 tarama/sn hýzý ile naylon ambalaja basýlmýþ veya naylon ambalajýn altýnda kalmýþ, yuvarlak yüzeye basýlmýþ veya kötü baský kalitesine sahip, yýpranmýþ, lekelenmiþ ve benzer okunmasý zor barkodlarý son derece hýzlý ve doðru okuyabilme özelliðine sahiptir. Bu tip barkodlara karþý lazer okuyuculardan bile daha yüksek okuma performansý gösteren HERON, ücretsiz olarak verilen standýna yerleþtirildiðinde otomatik olarak tetiksiz okuma moduna girerek masaüstü sabit barkod okuyucu konforu saðlar. Tarama Hýzý : 256 tarama/sn Okuma Mesafesi : 21 cm Baðlantý Tipi : RS232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge), Wand Okunaiblir Barkodlar : 2/5 Kod Grubu, Code 39 (Ayrýca Code 32, Cip39) EAN/UPC, EAN128, Code 128, Code 93, Codebar, Telepen, Plessey, Code 49, Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT128, RSS Tipleri Çalýþma Sýcaklýðý : 0C - 45C Çalýþma Gerilimi : 5VDC (±) %5 Darbe Testi : 1.8 metreden düz zemine düþürülerek test edilmiþtir Aðýrlýk : 160 Gr. (Kablo Hariç) Çevresel Koruma : IP30 Argox 8310 CCD 60 cm okuma mesafesi ve mükemmel okuma performansý ile lazer okuyucu konforu saðlar. Bozuk yüzeylerdeki barkodlarý okumada Lazer okuyuculardan daha iyi performans gösterir. Tüm Argox okuyucularda olduðu gibi çoklu interface özelliðine sahiptir. Bu özellik ile sadece kablo deðiþtirilerek her türlü sisteme takýlabilir. Kablo deðiþikliðini otomatik algýlar, ayrýca programlamaya gerek duymaz. Tarama Hýzý : 200 tarama/sn Okuma Mesafesi : 25 cm. Baðlantý Tipi : RS232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge), Wand Çalýþma Sýcaklýðý : 0C - 45C Çalýþma Gerilimi : 5VDC (±) %5 Nem Oraný : %5 - % 90 aralýðýnda Okunabilir Barkodlar : 2/5 Kod Grubu, Code 39 (Ayrýca Code 32, Cip39) EAN/UPC, EAN128, Code 128, Code 93, Codebar, Telepen, Plessey, Code 49, Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT128, RSS Tipleri

15 Spider SP 200 2D Marketler / Grossmarketler Eczaneler Maðazalar Alýþveriþ marketleri Üretim/Stok kontrol sistemleri Saðlýk Kuruluþlarý Çalýþma Voltajý : 5.6 VDC ± 0.25V Mikroiþlemci : 32 bit RISC,Xscale312 Mhz Çalýþma Harcanan Güç : 1.8W (Max.) Çalýþma Akýmý : 1.5A (Max.) Iþýk kaynaðý : 630nm +/- 15nm görünebilir LED diod Tarama Hýzý : 100 Tarama/sn Okunabilen Barkod Türleri : Tüm linear barkod türleri ve 2D: PDF417,QR Code,Datamatrix,Code-11 Fiziksel ölçüler : 126 x 73 x 164 mm Aðýrlýk : 166 gr. (Kablo hariç) Kablo : 2 m düz Çalýþma Sýcaklýðý : 5 / +45 derece Nem Yoðunluðu : %5 - %95 Çevresel Koruma : IP54 suya ve toza karþý endüstriyel dayanýklýlýk Darbeye Dayanýklýlýk : 1,5 m Programlama Yöntemi : Özel programla Datalogic Skorpio Datalogic Skorpio, perakende uygulamalarýnda, maðaza ve depo operasyonlarý için son derece uygun bir mobil bilgisayardýr. Green Spot Teknolojisi ile, okutulan barkodlarýn üstüne yeþil yuvarlak ýþýk yansýtarak, gürültülü ortamlarda barkodun doðru kounduðunu görsel olarak da ikaz eder. DL TCl-NET üzerinden gerçekleþtirilen Text tabanlý Telnet uygulamalarý ve Locked Web Browser üzerinden gerçekleþtirilen Web Tabanlý uygulamalar cihazýn ekranýný %100 tam ekran olarak kullanabilir. Ýþletim Sistemi : Windows CE.NET 5.0 Ýþlemci : Intel XScale Mhz Ram Bellek : 64 MB / 128 MB Flash Bellek : 64 MB / 128 MB Tarama Hýzý : 104 ± 12 Tarama/sn. Okuma Mesafesi : 90 cm Kablosuz Ýletiþim : LOCAL AREA NETWORK IEEE b (Wi-Fi) PERSONAL AREA NETWORK BLUETOOTH IEEE Aðýrlýk : 310 Gr Gr. (pil dahil) M3 Mobile MM3 Endüstriyel tasarýmý ile kullanýcýlarýn yorulmadan, rahat ve hýzlýca islem yapabilmelerine olanak saglar.yüksek Çözünürlüklü TFT LCD Ekran Genis ebatlý yarý-transmisyonlu 260,000 renk TFT LCD ekran, küçük ekranlarda kullanamayacagýnýz pek çok fonksiyonun kullanýlabilmesini saglar. Ayrýca dokunmatik özelligi ile hýzlý giris yapýlabilir. TÝþletim Sistemi : Windows Mobile 6.1 Professional Ýþlemci : Intel Marwell PXA MHz Bellek : 128 Mb Ram Mb Flash Ekran : LCD 480 x 640, 3.5 VGA, Color TFT LCD(260,000 Renk) Arabirimler : USB/Seri, IrDA, Mikrofon, Speaker, Stereo Kulaklýk-Mikrofon Girisi Baðlantý : Wi-Fi, Bluetooth,GSM/GPRS (Opsiyonel), RFID Ebatlar : 86 X 213 x 58mm - Agýrlýk 600 g SEBEKE için : AC 220V, Çýkýs Adaptör : DC 4.2V 880mA

16 Kalite Matbaa KOCATEPE MAH.12.SK.C34 NO:342 MEGACENTER GIDA TOPTANCILARI ÇARÞISI BAYRAMPAÞA /ÝSTANBUL Tel: PBX Faks: B.T: 30 / 03 / 2011

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

7 Sayý: Yýl:2 Temmuz 2009 Farba Yayýn Organý FARBA HABER 3 ayda bir yayýmlanýr. Farba Lojistik Merkezi Tanýtýyoruz... Volkswagen Yeni Projesi Aydýnlatma Ürünleri Trendleri ve Teknolojileri Tedarikçilerimizden

Detaylı

Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi

Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi Barkod Yazılımevi Sistem Teklifi PROJE SORUMLUSU 1 / 5 Barkod Yazılımevi İLE MARKET VE PRAKENDE 0T0MASYONU 2 / 5 Sistem Şeması ISHIDA BC 4000 Terazi-1 ISHIDA BC 4000 Terazi-2 Merket Yönetim Programı Yönetim

Detaylı