TICARET ODASI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TICARET ODASI PROGRAMI"

Transkript

1 ISTANBUL TICARET ODASI iş PROGRAMI VE BÜTÇESi RUBİN BASIMEVİ İSTANBUL

2

3 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I. İş Programı : A- Giriş ve uygulama pernsipleri B - Etüd ve Araştırma konuları C - II. Bütçe Faaliyet konuları -~ ı

4

5 İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN 1965 YILI İŞ PROGRAMI VE BÜTÇE Sİ ÖN SÖZ İstanbul Ticaret Odası'nın 1965 Yılı İş Programı ile Bütçesini takdim ediyoruz Yılına ait İş Programı, bu. yıl zarfında yapılması faydalı rnütalaa olunan ve muhtelif z,amanlarda: üyelerimizin ilgi gösterdikleri başlıca konuları içine almaktadır yılından itibaren istikrarlı bir ekonomik ve siyasi ortama girme çabası içinde bulunan ve Planlı Kalkınma, Müşterek Pazar konularında önemli problemierin ele alındığı memleketimizde, serbest teşebbüsün en büyük mesleki teşekkülü olan Odamıza da büyük vazifeler düşmektedir. Bu vazifelerin ifası için gösterilen faaliyetlerin 19'65 yılı içinde de hiç olmazsa aynı önemde devam edeceğine inanıyoruz. Demokratik nizamın yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çeşitli gayretler sarf edilirken, bu nizamın doğurduğu bir çok iktisadi, içtimai ve kültürel problemlerle de karşılaşılmaktadır. Ekonomik alanda sür'atle kalkınma çabası, para istikrarı, dış ticaretin tanzimi ve yatırım finansman temini gibi problemierin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Gerek siyasi nizarn ve gerekse iktisadi kalkınma problemleri yanında en az onlar kadar önemli ve bu problemlere doğrudan doğruya veya vası tah bir şekilde tesir eden sosyal ve bilhassa eğitim problemlerinin mevcudiyeti şiddetle hissedümektedir, Bu problemler gün geçtikçe derinliğine ve genişliğine büyümekte ve hal çareleri bulmak güçleşmektedir. Bunların ihmali veya görmemezlik hali, serbest teşebbüs mensupları için ileride tahmini güç durumlar ihdas edebilir ve o zaman bulunabilecelt hal çareleri çok daha pahalı ve müşkül olabilir. Odamız, filhakika asli vazifeleri, maksadı ve gayesi itibariyle, üye lerine en iyi hizmeti yapmak, iktisadi ve ticari konularda araştırmahır~ -3~

6 da bulunmak, iktisadi kalkınma ve ticaretin gelişmesi yönlerinden gayret sarfetmekte ise de sosyal ve eğitim problemlerini de gözönünde tutmak ve bu sahalarda imkanlar nispetinde vazife almak, yardımlarda bulunmak zorundadır. Serbest teşebbüs nizamının, Batıda olduğu gibi sosyal konularda ve eğitim sahasında vazife alması, modern özel teşebbüs anlayışının icabıdır. Çeşitli siyasi ve ekonomik hadiselerin tesirleriyle, 1964 yılında memleketimizde ekonomik durum oldukça önem arzeden bir durgunluk devresi geçirmiş, kısmen serbest teşebbüsün talepleriyle ve kısmen, resmi merciierin aldıkları tedbirlerle bu durgunluk hali nispeten hertaraf edilmiştir yılı, gerek bu tedbirler sebebiyle gerek 1964 yılında geciken Devlet yatırım projelerinin tatbik mevkiine konulmasiyle, ekonomik faaliyetlerin artacağı bir devre olabilecektir. Bilindiği üzere, memleketimizin Müşterek Pazara ortak üye olarak katılması, Müşterek Pazar üyesi devletlerin parlamentoları tarafından tasdik edilerek 1 Aralık 1964 tarihinden itibaren mer'iyete girmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre ekonomik bakımdan Müşterek Pazara yirmi bir yıl içinde intibak etmemiz gerekmektedir ve çeşitli intibak devreleri kabul olunmuştur. Hususi teşebbüs mensupları olarak derhal ve süratle bu konuyu ele almak ve bir taraftan Müşterek Pazarı inceliyen, oradaki hareketleri takibeden ve üyelerimizi aydınlatan, diğer taraftan da intibak tedbirle rini araştıran ve tavsiye eden bir müessese kurmak zorundayız. Bu müessesenin finansmanı başlıca İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılacaktır. Konunun ve bu konu için kurulacak teşkilatm büyük ve hayati önemini gören ve kabul eden Ford Vakfı ve AID, bilhassa dış finansmanı gerektiren hususlarda mali yardımlarda bulunmayı prensip itibariyle kabul etmişlerdir. İstanbul Ti caret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından konacak tahsisata göre, bu müesseselerin mali yardımları üzerinde müzakereler yapılacaktır. Başlıca mali dayanağı şehrimizin iki büyük mesleki teşekkülü olan müstakil hüviyetteki bu kuruluşa çok hayati ve önemli vazifeler düşmektedir. 21 yıl bir milletin hayatı için çok kısa bir süredir. Şimdiden konuyu gerektiği şekilde ele almazsak, ileride memleket olarak ve özel teşebbüs mensupları olarak düşeceğimiz kötü durumun mes'uliyeti bizlerin omuzlarına yüklenecektir. Müşterek Pazar konusunu gereken ciddiyetle ele almadığımız tak dirde, hem memlekete ve hem de özel teşebbüse karşı en önemli ve hayati vazifemizi yapmamış olacağız. -4-

7 Yüksek Meclisiniz bunları herkesten önce görüp takdir ederek, geçen yıl gerekli prensip kararını almış bulunmaktadır. Bu karara dayanılarak bu yıl ve gelecek yıllar bütçemizde alakalı fasla yeteri kadar tahsisat k onacağı tabiidir yılı İş Programının ve bütçesinin hazırlanmasında, yukarıda arzolunan görüş ve esasların hakim olduğunu ve mali kaynakların 1mkanı nispetinde Odamızın asli vazifelerine ve bu vazifeler rencide edil meden zamanımızın mecbur kıldığı sosyal konulara ve eğitim sahalarına yer verildiğini ifade etmek isteriz. I. İŞ PROGRAMI A - Giriş ve Uygulama Prensipleri : Hiç şüphesiz hadiselerin ve şartların icabettirdiği hallerde, prog ramda öngörülmemiş meselelerin de ele alınacağı tabiidir. aşağıda Programın tatbikinde ve Odanın gündelik çalışmalarında ki prensipler bilhassa gözönünde bulundurulacaktır: - Üyelerimize, çalışmalarımız sırasında daha yararlı olmak mak gü dülecektir. sadı İş Programı, mali kaynaklarımızın imkan ve hudutları içinde, Odamız tarafından 1965 yılı zarfında ele alınıp işlenecek konuları ihtiva etmektedir. - işlerin sür'atle ve eşitlikle yürütülmesi için alınmış bulunan tedbirlerin uygulanmasına bilhassa itina olunacak, bunlara daha da sür'at kazandırabilecek yeni tedbirler üzerinde durulacak, gerekirse ida rı teşkilata verilmiş bulunan yetkiler arttınlacaktır. B - Etüd ve Araştırma Konuları : 1) İhraç maddelerimizin alıcı piyasalar ve rakip memleketler yön lerinden etüdü_ 2) Ticarı faaliyetlerin gelişmesiyle ilgili problemler : İç piyasada, madde grupları itibariyle, nakliye ve depolama problemleri, tesirleri ve hal çareleri. - Ürünlerimizin iç piyasa ve dış piyasa yönlerinden ambalaj problemleri (madde grupları itibariyle) 3) Yabancı Sermaye : Yabancı sermaye tatbikatı 4) Yerli Sanayi : ve ekonomimize tesirleri. Yerli Sanayiin, imalat, kifayet, kalite ve fiyat yönlerinden incelen- -5-

8 mesi, ekonomik gelişmenüze tesirleri, dış ticaret bakımından durumu. 5) Dış Krediler : Bu kredilerden özel ve resmi ~ektörlerin istifade durumu ve im~ kanla rı. 6) Özel teşebbüs işletmelerinin rasyonel muhasebe tatbikatı yapa bilmesi ve vergi mükellefiyeti vazifelerinin ifasında kolaylık ve rahatlık temini maksadiyle tip hesap planları hazırlanması. - 7) Odamız üyesi küçük sanayiin imalat, tedarik, pazarlama ve teşkilatıandırma konularının incelenmesi. C - Faaliyet Konuları : 1) İhracat tatbikatı, ihracatın gelişmesini engelliyen hususlar, teşvik edici tedbirler (madde grupları itibariyle). 2) Resmi ve Özel sektörler arasında mevzuat ve tatbikat yönlerinden farklı muamelelerin tespiti ve önleyici işlemlerin yapılması. 3) Deniz ticareti: Odamızda deniz ticaretinin gelişmesini sağlıyacak kanun projesi üzerinde komisyon çalışmaları devam etmekte olup, konunun bu yıl içinde gerçekleştirilmesine azami gayret gösterilecektir. 4) Emlak Komisyoncu1arı ve Dellalları Kanun Tasarısı: Emlak Komisyoncuları ve Dellanarının mesleki teşekkül halinde toplanmasını temin maksadiyle Odamızca hazırlanmış bulunan kanun tasarısının teşrii organlardan geçmesi için gerekli teşebbüsler yapılmıştır. Konunun Odamızca yakından takibine devam edilecektir. 5) 2490 Sayılı Arttırma, Eksiitme ve İlıale Kanunu: Resmi sektörün satın almalarını tanzim eden bu kanunun, gunumüzün ekonomik gerçekleriyle bağdaşamamakta olduğu malumdur. Bu kanunu tadil eden Devlet Satmalma Kanunu tasarısı Büyük Mil let Meclisine intikal etmiş bulunmaktadır. Bu hususun Odamızca yakından izlenmesine devam edilecektir. 6) Bir İlmi Müşavere heyetinin kurulması : Memleketimizin ve şehrimizin çeşitli ekonomik problemlerini ele alan, inceliyen Odamızın, bir ilmi müşavere heyetine ihtiyacı vardır. Ekonomik hayatın meseleleriyle yakından teması olan ilim adamlarından ve iş adamlarından müteşekkil olacak bu heyet, özel teşebbüsün fikriyatının yapılmasını ve temel ekonomik davalarda Oda çalışmatarına ilmi istikamet verilmesini sağ lı yacaktır. Bu heyet benzer çalışmaları yapan diğer özel teşebbüs teşekkülleriyle Odamızın münasebetlerini de koordine edecektir. 7) Eğitim : Demokratik nizarn içinde iktisadi kalkınma gayretleri bir çok önemli sosyal problemierin açığa çıkmasına. yol açmıştır. -6-

9 Bunların başında eğitim meseleleri gelmektedir. Odamız bu meseleler le imkan nispetinde yakından ilgilenecektir. Bu maksatla aşağıdaki hususlarda faaliyet gösterilecektir: a) Okullarda mesleki rehberlik konferansları verilmesi. b) Öğretmenierin özel sektörle temas ettirilmesi ve bunlara özel sektör çalışmalarının tanıtılması. c) Ders programlarının özel teşebbüs ihtiyaçları bakımından incelenmesi. d) Projeler esasına göre eğitim konularının ele alınması. 8) Propaganda faaliyetleri: Gazete ve Mecmuamızın ıslahı yolundaki çalışmalara devam edilecek ve hususi teşebbüs fikrine ait etüd ve tercümeler bastırılıp neşredilecektir. Ayrıca, meslek adamlarının, gruplar halinde Anadolu gezilerine gönderilmesi düşünülmektedir. Bu heyetler gittikleri il, ilçe ve köylerde özel teşebbüs fikrini izah ederek müsbet alaka uyandırmaya çalışacaklardır. 9) Mesleki Dış Seyahatler : Üyelerimizin mesleki tetkiklerde bulunmaları maksadiyle dış tetkik seyahatlerini gruplar halinde yapmalarında türlü faideler olduğuna şüphe yoktur. Bu seyahatlerin istifadeli ve ucuz şartlarla organize edilmesine çalışılacaktır. yapılmasının Odamızca

10 II. BÜTÇE 1965 Yılı Bütçesi, İş Programımızın tahakkuk ettirilmesi için lüzumlu giderler ve bu giderlerin karşılanmasına ait çeşitli gelir kaynaklarımızı göstermektedir. Bütçenin fasıl ve maddelerini gösteren cetveller Ek: 1 de takdim edilmiştir. BÖLÜM:l GELİRLER Bütçenin «GELİRLER BÖLÜMÜ» yedi fasıldan terekküp etmekte ve bu fasıliara ait gerekli açıklama aşağıda arzedilmektedir: FASIL:l KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT : Yüksek Meclisinizce tarihinde kabul edilmiş bulunan tarifeye göre 1965 yılında üyelerimizden tahsil edilmesi gereken yıllık aidat tutarı ,- liradır. Bu miktara; adreslerinde bulunamıyan, terki ticaret ettikleri halde tescillerini yaptırmıyan, vefat ve devir gibi sebeplerle beş yıldır tebli gat icra olunamadığı için tahsilat yapılaınıyan ve durumları meçhul addedilen muhtelif sınıflara kayıtlı 3226 firmanın aidatıarı tutarı bulunan cem'an ,- lira dahil edilmemiştir. Aidatıarın sınıflar itibariyle dökümü aşağıda gösterilmiştir. Fevkalade Der. Kayıtlı 598 firma serma. nin %ol'i A )} )} 22 }) 950,- liradan ,- 1-B )} )} 36 )) 850,- )} ,- 1-C )) )) 119 )) 750,- )) ,- 1-Ç )) )) 97 }) 650,- )) ,- 1-D )) )) 154 )) 550,- )) ,- 2-A )) )} 603 )) 450,- }) ,- 2- B }) )) 500 }) 350,- )} ,- 2-C )) )) 1172 }) 250,- )) ,- 2-Ç )) )) 2649 )) 150,- }) ,- -8-

11 2 - D De. Kayıtlı 4876 firma liradan ,- Üçüncü sınıf }) 8288 }) 75,- }) ,- Dördüncü :-i }) }) 50,- }) ,- Dellallar }) }) 217 }) 50,- )) ,- liradır. lira olmak üzere cem'an ,- FASIL:2 MUNZAM AİDAT: lira tahmin olunmuştur. lira olm.ak üzere cem'an FASIL: 3 HARÇLAR 5590 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre Gelir Vergisine tabi üyelerimizin ticari kazançlarının %o 5 i; Kurumlar Vergisine tabi üyelerimizin de ödedikleri kurumlar vergisinin % 5 i Munzam aidat olarak tahsil edilmektedir. Geçen yılların tahsilatı nazara alınarak, bu faslın gelirleri : Ticari kazançlardan ,- Kurumlar vergisinden , ,- Yaptığımız hizmetler karşılığında aldığımız harçlar Yüksek Meclisinizin tarihinde kabul ettiği tarifeye müstenittir. Mezkür tarife şöyledir: Harcın N ev'i Her nevi şahadetnameler Kademeler ı - ı 0000 kadar }) )) )) den yukarı Fatura tasdikleri ı kadar 500ı - ıoooo )) ıo )) }) }) ıooooı - den yukarı Kayıt, tescil ve diğer suretler İmza Tasdikleri Kefalet Harçları Distribütörlük ve Mümessillik Belgeleri Yedivahit Vesikaları -9- Harç Tutarı 10,- 20,- 30,- 40,- 60,- 10,- 20,- 30,- 50,- 75,- 150,- 10,- 10,- 10,- 50,- 100,-

12 Dış Ticaret Vesikaları : a) Yeni alınan İthalatçı Vesikaları için: ı - 10 İstatistik numarasına kadar... 50,- 10 dan fazla her istatistik no. için ,- ı - 99 gümrük Giriş tarife cetvelindeki bütün mallar için 500,- b) Vizeler : Vesika harcının 115 i Tevzi Harçları İthal Müsaadeleri : (Doğu : Tahsis edilen dövizin TL. muadili üzerinden %ı (% 1/2 Oda hissesi, % ı;2 Birlik hissesi) Almanya) Tahsis edilen dövizin TL. muadili üzerinden %ı (% ı;2 Oda hissesi, % 1/2 Birlik hissesi) Sair Belgeler : a) Numune belgesi (İthalatta)»» (İhracatta) b) Mutemetlik belgesi c) Sanayici belgesi d) Banka kredisinden istifade edeceklere verilen belgeler e) İthalat Yönetmeliğinin 20/b maddesi tatbikatı ile ilgili olarak verilen belgeler. f) Liberasyondan ithalat yapacaklar için ihtiyaç belgesi. g) Ham-Bez ihracı belgesi FOB değeri üzerinden h) Diğer belgeler ıo, Muaf 10,- 10,- ı o,- 10,- 10,- Harçlar faslının ,- liralık gelirlerinin maddeleri aşağıda gösterilmiştir: Her nevi şahadetnameler.... Fatura tasdikleri.... Kayıt, tescil ve diğer suretler.... İmza tasdikleri.... Kefalet Harçları Yedivahit ve Distri. ve Mümes. Belgeleri , , , ,- 500, ,- %o ıj2 10,-

13 Dış Ticaret -Fatura tasdikleri ,- Dış Ticaret Vesikaları ;:...::..:_ Tevzi Gelirleri ( %. l/2 Oda Hissesi)..., QO,- İtha1 Müsaadeleri (% l/20da Hissesi)...,_ ,-. Sair Belgeler ,- -. ~ ' lira olmak üzere cem'an ,~ lira olarak tahmin olunmuştur. FASIL:4 - - MİSİL ZAMLARI VE PARA CEZALARI. 559'0 sayılı kanun hükümlerine göre tahakkuk ettirilen ye. tahsil olunan Misil Zamları ve P.ara cezaları, geçen seneler bütçelerinde olduğu gibi, (1) ile ifade olunmuştur. FA STL: 5 YAYlN GELiRLERi: Yayınlamakta olduğumuz mecmuamıza. bu sene de bedels~z abone usulünün devam ettirumesini uygun görmekteyiz. Adres Kitabı Gelirleri : Baskısı bitmek üzere olan İhracatçılar Adres Kitabının satış ve ilan geliri olarak ,- lira tahmin edilmektedir. Gazetemizin Reklam, Abone ve Perakende satış gelirleri olarak bu sene de ,- lira tahmin edilmektedir. Diğer Yayınlarımızın bedelsiz dağıtımı uygun mütalaa edildiğinden bu madde ( 1 ) ile ifade edilmektedir. Bu durum karşıışında faslın yekünu ,- liraya baliğ olmaktadır. FASIL:6 TÜRLÜ GELIRLER: Bu f.asıl, muhtelif bankalardaki mevduatımızın :Laizlerinden, ortağı bulunduğumuz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Uml!mi Mağazalar T.A.Ş., T.C. Merkez Bankası, Halk Sandığı, Basım İstihlak Kooperatifi ve Basın İlan Kurumu hisse senetleri temettülerinden, tahvilat. faiz I erinden, Gümrük Hakem Hey'etinde bakılriıakta olan ihtil:lfiar ' için İthalatçılar tarafından yatırılan ücretlerden ayrılan Oda hissesi ile sair çeşitli gelirlerden ve bağış ve yardımlardan terekküp etmektedir...:_ıı-

14 Mevduat Faizleri geçen sene bütçesinde olduğu gibi ı30.000,- lira olarak hesap edilmiştir. TahviH1t Faizleri gelirleri 30.ıı.ı964 tarihinde sahibi bulunduğumuz normal faizlerine göre hesaplanmıştır. tahvilatın Hisse senetleri gelirleri sahibi bulunduğumuz hisse senetlerine asgari % 6 temettü verileceği tahmin edilerek hazırlanmıştır. Sair Gelirler ile Bağış ve Yardımlar maddeleri gelirleri hakkında bir tahminde bulunulması mümkün olmadığından, bunlar diğer yıllar da olduğu gibi, ( ı ) ile ifade edilmiştir. aşağıda Bu faslın muhtelif maddelerinin gelir tahminleri ve :faslın tutarı gösterilmiştir Faizler : a) Mevduat Faizleri b) Tahvilat Faizleri Hisse senetleri gelirleri.... Gümrük Eksper üc. Oda hissesi.... Sair Gelirler.... Bağış ve yardımlar liradır. lira olmak üzere cem'an ı30.000, ı52.382, ı6, , ı, ı, ,- FASIL:7 TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR: Bu fasılda yer alan gelirler, geçmiş senelere ait kayıt ücretleri ve yıllık aidat ile munzam aidat alacaklarımızdan ı965 yılı içinde tahsil edileceğini tahmin ettiğimiz miktarları göstermektedir. Geçmiş yıllara ait kayıt ücretleri ve yıllık aidatıardan tahsilini umduğumuz ,---= lira, devreden tahakkukların tahsilat nisbeti gözönünde tutularak hesaplanmıştır. Munzam aidat maddesinde görülen ,- lira tutarındaki hakaya munzam aidat, ı965 yılında tahsilini ümit ettiğimiz alacaklarımız dır. Bu faslın «Sair Alacaklar» maddesi (ı ) ile ifade edilmiştir. - ı2-

15 Bu şekilde Bütçenin «GELİR» kısmı aşağıda müfredatı yazılı olduğu veçhile ,- liraya baliğ olmaktadır. Kayıt ücretleri ve yıllık aidat.... Munzam aidat Harçlar.... Yayın Gelirleri Türlü Gelirler Tahsil Edilecek Alacaklar , , ,- Misil Zamları ve Para Cezaları , , ,- GİDERLER Odamızın 1965 yılı Bütçesinin «GiDERLER BÖLÜMÜ» Oniki fasıldan terekküp etmektedir. Bu bölümün tutarı ,- liradır. FASIL:l MEMUR VE HİZMETLİLER ÜCRETLERİ : Bu fasılda; Oda personeline ödenen aylık istihkak, Sigorta Primi, Çocuk Zammı, Doğum ve Ölüm Yardımları, Tedavi Masrafları, İkra miye, Öğle Yemeği Masrafı karşılığı, Personelin Ayrılma yardımları ve Fazla Mesai ü erederi yer almaktadır yılı kadrosu ekli olarak sunulmaktadır. (Ek: 2) Bu kadroda işaret edildiği üzere, geçen yıl olduğu gibi, «16» yer bloke edilmiştir. Bu yerler için Bütçeye tahsisat konulmamıştır. Sigorta Primi bu yıl Sosyal Sigorta Kanunu gözönünde bulundurularak ve fiili istihkak üzerinden hesaplanmıştır. İkramiyeler Yüksek Meclisinizin tarihli toplantısında ka- bul olunan ve aşağıda maruz esaslara göre hesaplanmıştır: Aylığı 800,- liraya kadar olanlara (800,- dahil) yılda dörtbuçuk aylığı tutarına kadar; Aylığı aylığı tutarına kadar; 1.500,- liraya kadar olanlara ( 1.500,- dahil) yılda üçbuçuk Aylığı 1.500,- liradan yukarı olanlara yılda üç aylığı tutarına kadar. Yönetim Kurulu bu ikramiyeleri Oda'ya hizmette kusuru görülenlere, Odada müesses çalışma adabına, nizarn ve esaslara aykırı hareket edenlere ve intizamla çalışmıyanlara vermiyebilir. -13-

16 olduğu Tedavi Masrafları maddesi geçen yılda olduğu gibi, ıoo.oop,- lira. Keza Oda Personeline öğle yemeği yardımı maddesi de 1964 yılında g.ibi ,- lira olarak konulmuştur:. Meclis.iİnİzin tarihli kar.arına rnüsteniôen açılan Ayrılma Tazminatı maddesine bu yıl 1,- TL. konulmuştur ve bu ıtatara. göre baremleri halen aldıkları seviyeye çıkii:ı~aya kadar ihti~as tazminatın dan faydaland:ı.rılmıyan memurların da 1965 yılı Bütçe T~liİnatmw 7 ve 9 uncu maddelerine göre muameleye tabi tutulmaları riıuvafik 'mütalaa. '..... ~ '. ~.. '.. olunmaktadır. Bu faslın muhtelif maddelerinin masraf tahminleri ve faslın umumi yekünu aşağıda gösterilmiştir: Daimi ücretleri.... Hizmetliler ücretleri üc. Muv. Mem. ve Muv. Hiz. ücr.... Sigorta :?hmi... : :.... Çocuk Zamm1.... Doğum, ölüm yardımı.... Tedavi Masrafları.... Ayrılma Yardımlan.... Oda personeline öğle yemeği yar.. :.... İkramiye.... Ayrılma Tazminatı...,... :.... Fazla Mesai ücretleri..... : , , , ;~. 14ö::ooo,:...c:_ , , , , , l,~- 60,QOO,- liradır.. lira olmak üzere cem'an... ;... 5, ,- FA S IL.: 2 HUZUR ~AKLARI Bu fasılda, Meclisimizin, Yönetim Kurulumuzun ve mevzuat hükümleri dairesinde kurulan komisyonların huzur hakları yer almak tadır. Meclis Huzur Hakları: Üye adedine ve Meclisimizin yılda onbeş defa toplanacağına göre hesaplanmıştır..... Yönetim Kurulu Huzur Hakları: 1964 yılında yapılan ö~emeler yekünu gözönünde bulundurularak ve Kurul toplantılarının anzi ve zaruri haller hariç haftada en fazla iki defa yapılacağı nazan. itibare alınarak hesaplanmıştır. Komisyonlar Huzur Hakları : 1964 yılının fiili sarfiyatı gözönünde bulundurularak tahmin edilmiştir. - 14

17 Bu faslın yekünu ve dökümü aşağıda gösterilmiştir: Meclis Huzur Hakları , Yönetim Kurulu Huzur Hakları , Komisyonlar Huzur Hakları ,- liradır. lira olmak üzere cem'an ,- FASIL:3 İDARE MASRAFLARI : Bu faslın muhtelif maddelerinin tahminleri ile fasıl yekünu aşağıda gösterilmiştir: - Seyahat Masrafları Bu yıl bu madde tahsisatı 1964 yılı tahsisatından , lira noksanı ile bütçeye alınmıştır ,- - Şehir İçi Yol.Masrafları , Geçen yılın aynı olarak bütçeye alınmıştır. - Kasa Tazminatı , yılında veznedar ve tahsildarlara Teşkilat ve Personel Yönetmeliğinin 135. inci maddesi gereğince muhtemel zararlarını karşılamak üzere yılda bir aylık istihkakları tutarında tazminat verilmekte idi. Resmi Daireler vesair müesseselerin ödedikleri kasa tazminatları gözönünde bulundurularak bu yıl Bütçesine bu madde tahsisatı veznedar ve tahsiidariara yılda iki aylık istihkakları tutarında kasa tazminatı ödenebilmesi için, iki misli olarak alınmıştır. Bu husus karara bağlandığı takdirde İç Yönetmeliğin 75 inci maddesi: -veznedarlara ve tahsildarlara muhtemel açıklarını karşılamak üzere, her yıl iki aylık istihkakları tutarınca kasa tazminatı ödenir- şeklinde ta dil edilecektir. - Seçim Masrafları... 1, yılında seçim faaliyeti olmıyacağı mülahazası ile bu madde tahsisatı ( 1) ile ifade edilmiştir. - Kırtasiye ve Matbua ,- Bu madde tahsisa eı 1964 yılı fiili sarfiyatı ile Levazım Ser:- visince tanzim edilen 1965 yılı Kırtasiye Mübayaa (Ek: 3) ve Matbua baskı (Ek: 4) planlama listeleri nazarı itibare alınarak hesaplanmıştır. - Hizmetliler Giyim Masrafları , Keza bu madde tahsisatı da Levazım Servisince tanzim edi ,---

18 len ihtiyaç listelerine göre hesaplanarak Bütçeye dahil edilmiştir. (Ek: 5) - Telefon (Konuşma ve Bakım) ,- Geçen sene olduğu gibi aynen Bütçeye alınmıştır. - Elektrik ,- Bu madde tahsisatı da geçen senenin, aynı olarak hesaplanmıştır. - Posta ve Telgraf ,- Geçen sene Bütçesindeki tahsisat aynen bu yıl Bütçesine de alınmıştır. - Damga Pulu Masrafları , tarihinde yürürlüğe giren yeni Damga Vergisi Kanunu gereğince bu yıl Bütçesine geçen yıldan ,- lira fazla tahsisat vazedilmiştir. - Temsil Masrafları (Misafir Ağırlama) , yılındaki ll aylık fiili sarfiyat gözönünde bulundurularak geçen yıldan ,- lira noksanı ile Bütçeye alınmıştır. - Kiralar Geçen yıl bütçesinde olduğu gibi aynen konulmuştur. - Kitap, Gazete, Mecmua, Mübayaa, Abone ve Ciltleme Masrafları yılında Kütüphaneınİzin daha da zenginleştirileceği gözönüne alınarak geçen yıl bütçesindeki tahsisat aynen bu yıl bütçesine de alınmıştır. - Dava İcra Masrafları..... Bu madde tahsisatı tarihinde yürürlüğe giren 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu sebebiyle İcra Dairelerine intikal eden dosyalarımız için yapılacak harç masraflarının artacağı nazarı itibare alınarak geçen yıldan lira fazıasiyle bu yıl bütçesine dahil edilmiştir. - İlan Masrafları Geçen sene olduğu gibi bütçeye aynen dahil edilmiştir Sigorta Sandığı İdare Mas. İş. His Bu madde tahsisatı da geçen senenin aynı olarak bütçeye alınmıştır. -Vergiler 1964 yılında yürürlüğe giren ve Arazi Vergilerini % 0 5 den %o 15 e çıkaran kanun sebebiyle Oda Binası Arsası iletisabo Yapı Kooperatifinden devralınan üç parsel arsanın 1965 yılı Arazi Verviieri karşılığı olarak hesaplanmış ve bütçeye alınmıştır

19 - Müteferrik Masraflar Geçen yıl tahsisatı aynen bu yıl bütçesine de ithal edilmiştir Gayri MelhCız Masraflar Geçen yıl Bütçesinden lira noksanı ile bu yıl bütçesine alınmıştır. Böyleie bu fasıl yekfınu da cem'an liraya baliğ olmaktadır. FASIL:4 SERGİLER VE FUARLAR : Sergiler ve Fuarlar: tarih ve 39' sayılı Odamız, Sanayi Odası ve Borsa Yönetim Kurullarının müşterek toplantısında, 1965 yılında iştirak olunacak fuarlar için liralık bir Bütçe yapılması kabul edilmiştir. Bu kararın alınmasındaki başlıca amil daha fazla sergiye, daha kaliteli bir tarzda iştirak etmek suretiyle, memleketimizin mamullerini daha geniş mikyasta tanıtmak ve ihraç imkanlarını geliştirmek arzusudur. Yukarıda arzolunan sebeplerle bu madde tahsisatı geçen yıldan lira fazlasıyla Bütçeye ithal edilmşitir. FASIL:5 SABİT KIYMETLER - Tesisat Geçen senenin aynı olarak Bütçeye alınmıştır - Demirbaş Bu yıl Demirbaş eşya mübayaası için talep edilen tahsisat geçen yıl tahsisatından lira noksandır. Bunun sebebi 1963 ve 1964 yıllarında ihtiy.açlarımızın çoğunun karşılanmış olması ve yeni binaya taşınıncaya kadar mümkün olduğu nisbette yeni eşya satın alınmıyacağıdır. (Ek: 6) - Mefruşat ve Demirbaş Bakımı Geçen yıl Bütçesinden lira noksan olarak bu yıl Bütçesine alınmıştır. Oda demirbaşlarına dahil muhasebe, yazı ve hesap makinelerinin tamir ve bakım işleri ile lüzumlu görülen tefriş işlerine sarfedilecektir. Böylece bu fasıl yekfınu da lira olarak tahmin olunmuştur

20 FASIL:6 ETÜD, ARAŞTIRMA VE YAYIN MASRAFLAR! Oda Mecmuası yılı fiili sarfiyatı ve yabancı dille fevkalade nüsha baskıları gözönünde bulundurularak geçen yıldan llra ::'azla olarak bütçeye alınmıştır. - Oda Gazetesi Bu madde tahsis:oıtı da geçen yıl fiili sarfiyatı vegazeteye verilecek yeni şekil nazarı itibara alınarak geçen yıldan lira fazlasıyla tahmin edilmiştir Etüd ve Araştırma damızın asli vazifelerinin gerektirdiği İş Programında bulunan Etüd ve Araştırma hizmetlerini arzuladığımız şekilde yapabilmek için bu yıl bütçemize Etüd ve Araştırma masrafları olarak lira teklif etmekteyiz. - Planlı Kalkınma, Müşterek Pazar Teşkilatma iştirak payı Müşterek Pazar mevzularını teckik etmek üzere kurulacak teşkihttın Sanayi Odası ile müştereken karşılanacak masrafları için bütçeye konan tahsisattır. Teşkilatın masraflarının bir kısmı da A. İ. D. ile Ford Vakfı tarafından deruhte edileceğini ümit etmekteyiz Yılı Bütçesindeki liralık tahsisat, bu maksada tahsis edilmek üzere geçen yıl bütçesine masraf kaydedilmek suretiyle tahsisat hesabına aktarılacaktır. İktisadi ve Sosyal Araştırma yapan Teşekkül ve Tesisler Hususi Sektöre ait bazı problemierin İktisadi ve Sosyal alanda tetkik ve araştırmasını, yapan tesis ve teşekküllere yapılan yardım bu yılın bütçe imkanlarınazara alınarak lira noksanıyla tahmin edilmiştir Yayınlar '65 yılında tamamlanacak Etüd ve Araştırma neticelerinin bastırılıp yayınlanması ile ilgili masraflar ve ayrıca basıp dağıtacağımız broşür, geçinme endeksi vesair yasm masraflan için geçen yılın fiili sarfiyatı da nazara alınarak ,- lira Bütçeye alınmıştır. - Adres Kitabı Masrafları Hazırlıkları devam eden İthalatçılar ve İnşaat müteahhit- -18-

21 leri adres kitabının baskı ücretlerini karşılamak üzere Bütçeye alınan masraf tutarını göstermektedir. FASIL:7 EGİTİM MASRAFLAR! - Pratik Akşam Ticaret Kursları ,000. Tüccara yardımcı eleman yetiştirmek gayesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Milli Eğitim Bakanlığıyla müştereken tertiplenen Pratik Akşam Ticaret Kurslarına her yıl sekizyüz küsür kişi kaydolunmaktadır. Kurs idaresince gösterilen masrafları karşılamak üzere Bütçeye geçen yıldan liralık bir fazlalıkla alınmıştır. - Odaca Kurulması Öngörülen Sevk ve İdare Enstitüleri Masrafları Geçen yıl bütçelerinde İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademesinde kurulması prensibi kabul edilen enstitünün bu yıl kuruluş nizamuarnesi yapılmıştır. Bu enstitünün kuruluş masrafları ile «Colombia Universitesiı> tarafından hususi sektörle müştereken kurulması düşünülen enstitü masraflarını karşılamak üzere Bütçeye konan meblağdır. - Stajyer Talebe Masrafları Geçen sene olduğu gibi bu yıl Bütçesinede ithal edilen t:=ı.hsisat enaz 100 talebeye burs verilmesini mümkün kılacaktır. - Yabancı Memleketlerde okutulan rafları talebe Mas- Geçen yıl tahm.inlerinin aynı olarak Bütçeye alınmıştır. - - Yabancı Memleketlere gönderilen Masrafları ,- Bu madde tahsisatı da geçen yıl bütçesinin aynı olarak Bütçeye dahil edilmiştir Oda Personelinin Kurs Masrafları da Personeli için Oda dahilinde açılan kursların masraf karşılığı olarak ve geçen yıldan lira noksanı ile bu yıl bütçesine ithal edilmiştir. - Eğitim Fonu ,- -19-

22 Yüksek Meclisin kararlarına istinaden Odamızca eğitim faaliyetlerine harcamak üzere bilanço hesaplarında ,98 lira toplanmış bulunmaktadır. Bu meblağ Meclisin evvelce almış olduğu kararlara uyularak başka bir maksada sarfedilmemek kaydıyla bloke hesapta dondurulmuştur. Diğer taraf ~an kültür komisyonunun Meclise arzettiği ve 1965 Ocak ayının normal tophntısında müzakere edilecek rapor hakkındaki Meclis kararına intizaren, bütçeye şimdilik bir tahsisat ilavesi cihetine gidilmemiş, ancak icabında gerekli tahsisatın bütçeye aktarılabilmesi için madde bir lira ile açık tutulmuştur. FASIL:8 SOSYAL YARDIMLAR : Sosyal yardımlar bu yıl bütçemizde aşağıda arzedildiği gibi üç grupta gösterilmiştir : - Sağlık Kurumları ve Dernekleri Bu maddenin dökümü aşağıda arzolunmuştur: İstanbul Esnaf Hastahanesi Yukarıdaki yardım dışında İstanbul Esnaf Hastanesine 1965 yılı gelir fazlası ve masraf tasarrufatından karşılanmak üzere ,- lira daha Yönetim Kurulunca ödenecektir. Hastahanenin sevk ve idaresinde devamlılığı ve rasyonel çalışmayı sağlamak için gerekli çalışmalar yapılacak icab ederse hastane tesis haline getirilecektir. Türk Kanser Derneği... Valdebağ Prevantoryumu.... Çeşitli Sağlık Kurumlarına.... İstanbul Verem Savaş Dispanserleri Sultanahmet Dispanseri : Taksim Dispanseri Kadıköy Dispanseri Unbıpanı Dispanseri Şişli Dispanseri Eyüp Dispanseri ,- - Süleymaniye Dispanseri ,- - Kartal Dispanseri ,- - Şehremini Dispanseri ,- - Kasımpaşa Dispanseri Sarıyer Dispanseri

23 - İstinye Dispanseri - Balat Dispanseri - Beykoz Dispanseri - Sosyal Kurum ve Dernekler şöy Sosyal Kurum ve Deerneklere yapılacak yardımlar ledir : - İstanbul Vilayeti ve Belediyeleri Çocukları Koruma Birliği Darülaceze Kızılay Eminönü Şubesi Darüşşafaka Şehitlikleri imar Cemiyeti İstanbul Ticaret Odası ve 2.000, , , , , , ,- Hizmetiileri Yardımlaşma Cemiyeti , ,- - Müteferrik Yardımlar ,- Müteferrik yardımları karşılamak üzere Yönetim Kurulu emrine tahsis edilen meğlağı göstermektedir. FASIL:9 FEVKALADE MASRAFLAR Azamızın istihbarat ihtiyacı ve istihbaratın lüzüm ve ehemmiyetl yüksek malumlarıdır. Meclisimizin bu mevzuda gösterdiği hassasiyet ve arzuları nazara alınarak bu fasla istihbarat sağla.ma masrafları ola rak ,- liralık tahsisat konmuştur. Bu suretle bu faslın maddelerini aşağıdaki gibi teklif etmekteyiz. - Gümrük Daimi Eksperler Kurulu Masrafları Bölge Çalışmaları için (Böl. Riy. Emr.) ,- Bakanlıkça Odamıza tahmil edilen vazifeler masrafları İstihbarat Sağlama Masrafları ,- FA S IL: 10 Yekün ,- ODA BİN ASİ İNŞASI MASRAFLAR I Oda Binası inşası masraflarını karşılamak üzere bütçelerden ve tahakkuk eden gelir fazlalarından Bilanço hesaplarında biriken lira vardır. Bu meblağ 1964 yılı v.aridat fazlasının tümünü ve 19'65 yılı bütçesinde bulunan mebhl.ğla yine 1965 yılında tahakkuk edecek (Hastahaneye verilecek ,- lira hariç) gelir fazlası ilave edilerek bu miktarın ,- un üstüne çıkacağını ümit etmekteyiz ,-

24 FAS IL: ll AİDATLAR: Bu fasılda muhtelif mevzuat gereğince ödemeye mecbur olduğumuz Türkiye Odalar Birliği, Türk Standartları Enstitüsü ve İhracatı Geliştirme Fonu aidatıarı yer almaktadır. Bu faslın muhtelif maddeleri için kanunen koymağa mecbur oldu ğumuz tahsisatlar şöyledir : - Birlik aidatı - Türk Standartları Ens. Aidatı... - İhracatı Geliştirme Fonu Yekün , , ,- FA S IL: 12 ihtiyat AKÇESİ : Bu fasıl Gelir-Gider Bütçelerinin muvazene unsurudur. Bu yıl bütçesinde 967,- lira olarak zuhur etmiştir. Bu suretle ,- lira olarak tahmin olunan 1965 yılı Gider Btitçemizin fasılları ve bu fasıllara tefrik edilen tahsisatıar aşağıda görüldüğü gibidir: 1 - ve Hizmetiii er ücretleri Huzur Hakları İdare Masrafları 4 - Sergiler ve Fuarlar 5 - Sabit Kıymetler 6 - Etüd, Araştıı.rma ve Yayın Mas Eğitim Masrafları Sosyal Yardımlar 9 - Fevkalade Masraflar ı O - Oda Binası İnşası Masrafları ll - Aidatıar 12 - ihtiyatlar , , , , , , , , , ,- 967,- Yekün , Yönetim Kurulu

25 1965 BÜTÇE TALİMATI Madde 1 - Mer'i mevzuat hükümleri dahilinde 1965 senesinde muhtelif kaynaklardan elde edileceği tahmin olunan GELİR tutarı liradır. Madde 2 - Mer'i mevzuatın Odaya tahmil ettiği muhtelif vazifelerin ifasını sağlamak maksadı ile 1965 senesinde sarfedileceği tahmin olunan GİDER tutarı liradır. Madde 3 - Oda GELİR ve GİDER'lerinin mer'i hükümler ve mevzuat esasları dahilinde hesap, tahsil ve sarfına 19'65 yılı içinde de devam olunur. şarttır. Madde 4 - Sarfiyat yapabilmek için Bütçede tahsisat bulunması Yönetim Kurulu bir faslın maddeleri arasında yetkilidir. münak3je yapınağa Madde 5 - Sene sonunda kat'i hesaplara göre tahakkuk edecek gelir fazlasının enaz yarısı {{Oda Binası Bloke Hesabııma yatırılır. Artan bakiyeyi bu besaba ya tırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 6 - Oda Binası Inşasına ait masraflar Oda Binası Bloke Hesabından yapılır. Bu hesaptan sarfiyat yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 7 - Daimi kadroda bulunan ehliyetli memurlara bulundukları memuriyet derecesinin Teşkilat ve Personel Yönetmeliğinin ( 71) inci maddesinde tanınan azami aylık istihkakını aşmamak şartiyle aylıklarının iki üst derecesine kadar fark ödenmesine ve barem derecelerinin yükseltilmesi ile mütenasip olarak bu farkın muhafaza edilmesine karar alınağa Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 8 - Mütehassıs memurlara ihtisas tazminatı vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 9 - Yönetim Kurulu, ihtisas kadrosuna tayin ettiği me - m urlara Teşkilat ve Personel Yönetmeliğinin ( 71) inci maddesindeki azami istihkak kademesini tecavüz etmemek kaydiyle ihtisas tazminatı vermeye yetkilidir. Madde 10 - Geçmiş senelerde tahsil edilerek kat'i hesapla ihtiyat akçesine intikal etmiş bulunan her çeeşit harç, yıllık aidat, munzam aidat ve para zamlarının alakah firmalara ve Odalara iadesine Yönetim Kurulu yetkilidir. 23-

26 Ek: YILI KADROSU Genel Katip Genel Katip Yardımcısı Müşavir Müşavir Müşavir Müşavir Mali Müşavir Hukuk Müşaviri Hukuk :tviüşaviri Avukat (Mukaveleli) (Mukaveleli) (Mukaveleli) (Mukaveleli) (Mukaveleli) (Mukaveleli) BAŞKANLIK VE GENEL KATİPLİK BÜROSU : Büro Müdürü iviemur i.viemur Sekreter Sekreter Bloke Bloke MESLEK KOMİTELERİ BÜROSU : Müdür Şef Tevziatçı Tevziatçı Grup Müdürü Bloke (Mukaveleli) -24-

27 ETÜD VE ARAŞTIRMA ŞUBESi : Müdür Araştırma "ljzmanı Araştırma 'uzmanı Araştırma uzmanı Araştırma u Araştırma u Etüd Servisi Şefi Etüd ü Etüd ü Etüd ü Etüd u Etüd u İstatistik Servisi Şefi ~ il/femur _ Bloke ( Mukaveleli) (Mukaveleli) Bloke DIŞ M:ÜNASEBETLER VE TURİZM ŞUBESi Müdür Enformasyon Şefi iviemur Fuarlar ve Adres Kitabı illiemur Şefi ( Mukaveleli) Bloke NEŞRİYAT ŞUBESi; iviüdür Şef Musahhih Tahsildar (Mukaveleli) Bloke -25-

28 KÜTÜPHANE SERViSi : Şef Ranortör Grup Müdürü Bloke (Mukaveleli) TİCARET ŞUBESi Müdür MuameHtt Servisi Şefi!.v.remur :~v.ı:emur İhracat Servisi Şefi ~ı}[ emur i\iemur İthalat Servisi Şefi : i\tiemur : Fiat Servisi Şefi l:ıaportör l.vi:emur Bloke Bloke SANAYİŞUBESİ: Müdür İşletme Uzmanı -26 (İhtis.as) Bloke

29 Sanayi Şefi Jvı:emur Tevzi Şefi iv.iemur ilaemur TESCİL ŞUBESi : Müdür Sicil Şefi!.VI emur ~VI emur iviemur : ii!.iemur ;_v.ı:emur!.vi emur i\1emur Bloke istihbarat ŞUBESi : ii!iüdür istihbarat Şefi Meilnur i.vlemur Meiinur -27-

30 Tasnif ve Muhaberat Şefi :. ivi:emur GÜMRÜK DAİMİ EKSPERLE.R BÜROSU Şef : Tevziatçı Grup Müdürü (Mukaveleli) HESAP İŞLERi ŞUBESi : Müdür Muhasebe Şefi ivi:emur Tahakkuk Şefi Tahsilat Şefi Tahsildar Tahsildar Tahsildar Tahsildar Tahsildar Avukat Avukat Avukat (Muhasebe makinası (Muhasebe makinası ~ 28- ihtisas) - ihtisas)

31 İcra u İcra u İcra u Veznedar Veznedar Veznedar Veznedar Bloke Bloke Bloke PERSONEL SERVİSİ : Şef Doktor Doktor Hemşire (Mütehassıs) LEV AZIM SERVİSİ Şef EVRAK VE DOSYA SERVİSİ : Şef iviemur ~_I!Iemur ~vı:emur illiemur illiemur 1\1emur Tevziatçı Tevziatçı Tevziatçı 'revziatçı 'revziatçı Tevziatçı Bloke -29-

32 İDARE AMİRLİGİ İdare Amiri Santral cı Santral cı Teknisyen Aş çı Odacı Odacı Odacı O d acı Odacı Odacı Odacı Odacı Oda cı Oda cı Oda cı Odacı Odacı Oda cı Oda cı Odacı Oda cı Oda cı Odacı Oda cı Oda cı Garson Gece Bekçisi Gece Bekçisi (Mukaveleli) -30-

33 Ek: YILI KIRTASİYE SATINALMA PLANI TAHMİNİ BEDEL LiSTESi Thlalzerneudn cinsi Birimi li ıra Tutarn lira CEDVELLER 30 cm. 50 )) Çöp sepeti Adet }) }} DOSYALAR Kapaklı dosya Telli dosya Telli yarım dosya İğ:ae Istampa İmza Kartonu }} }} )) Kg. Adet )} !KALEMLER Kırmızı kalem Kırmızı-Mavi kalem Kopya kalemi Kurşun kalemi Düzine }} }} }} KACGiTLAR Karbon kağıdı (küçük; )} }} (büyük) ıı ıı İsplrtolu Başlıklı Oda kağıdı (büyük) }) )) )} (küçük) Pelür kağıdı (büyük) )) }} (küçük) Parşömen k8"ğıdı Mumlu kağıt Rulo kağrt Teksir kağıt Ambalaj kağıdı Kırmızı mum K ola 48 lik }} )} Top }} }} }} }} Kutu Adet Paket Kg. Adet Kg

34 Biriini lvialzemenin cinsi Ölçü Miktan Lira lira KLASÖRLER Tutarı Geniş Adet Dar }} LASTiKLER Daktilo lastiği Düzine Yazı lastiği }) Mak as }} Makine şeridi )) Makine yağı Kutu Mektep defteri Düzine MÜREKKEPLER İs tam pa Düzine Stil o Kgr Numaratör Tüp :Post al ya )) Teksir Kutu NUMARATÖRLER Lastik Adet :Madeni )} Raptiye makinesi }) Raptiye teli K-ı..ıtu Tarih Damgası Düzine Tükenmez kalem )} Süngerlik Adet Si cim Kgr ZARFLAR Adi zarf Adet Bini Oda başlıklı zarf }) Bini Sarı dosya zarfı )) Yüzü H. Tip Bülten zarfı )} Bini Zımba makinesi (büyük) )} Zımba makinesi (küçük) }) Yekün

35 Ek: YILI BASlLI EVRAK İŞLERi PLANI TAHMİNİ BEDEL LİSTESİ Şubenin adı Başkanlık ve Genel Katiplik Bürosu Müdürlüğü Etüd ve Araştırma Şubesi Dış Münasebetler ve Turizm Şubesi Neşriyat Şubesi Meslek Komiteleri Bürosu Müdürlüğü Kütüphane Servisi Ticaret Şubesi Sanayi Şubesi Tescil Şubesi istihbarat Şubesi Gümrük Daimi Eks. Kur. Bürosu Hesap İşleri Şubesi Personel Servisi Levazım Servisi Evrak ve Dosya Servisi Lira. Yekün

36 Ek: 5 ODA lviüstahdemlerinin 1965 YILI GİYİM İHTİYAÇLARI TAHMİNİ BEDEL LİSTES:i Cinsi Pa ıto Gömlek Elbise Ayakkabı Evsafı Ölçü lviiktaırı Birimi TL. Yünlü Kumaş Adet ?oplin }} Se rj Kumaş )) Vidala Çift Yekün Tutarı TL. İş Gömleği Reten Adet Kravat Poplin }} Önlük Poplin- Dok }} Not: Geçen yıla nazaran fark, 18 müstahdemin paltasunun miadlarının dolmasından ileti gelmiştir. -34-

37 Ek : SENESİ DEMİRBAŞ SATINALMA PLANI Adet Cins Birimi Tutarı 4 Kitaplık ( camlı) Kartoteks dolabı Kombine dolap Dosya d ola bı (çelik) ı Hesap makinesi {T.O.) Yazı makinesi (32 Ş) Telefon N ot: Plana yalnız mübrem ihtiyaçlar konulmuştur. Sene içinde zuhur edecek ihtiyaçlara göre Demirbaş eşya cins - lerinde değişiklik ppmağa Yönetim Kurulu yetkilidir. Yekün

38

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu

Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu -~~--------------- ---- - Istanbul Ticaret Odası 1954 yılı bütçesi mucip sebepler Raporu 1954 yılı bütçesi, (Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği) tarafından

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 ISTANBUL TiCARET ODASI 31. 12. 1973.. BILANCOSU VE K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 1973 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: 14.903.832.60 Odanın nakit

Detaylı

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas

Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas Istanbul Ticaret ve Sanayi Odas 9 Senesi bütçesi hakktndaki Bütçe Komisyonu Raporu düşüncesile hazrlandğ müşahede edilmiştir. GELİR KlSMI : - Kayt ücretleri ve senelik aidat : İdare heyetimizce hazrlanp

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

İSTANBUL TİcARET ODASı

İSTANBUL TİcARET ODASı II İSTANBUL TİcARET ODASı. J '. -1964- i ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 5 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 6-8 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 11-12 TEŞKİLAT ŞEMASI 15 2014 YILI KADROLARI 17-21 HARCIRAH BAREMİ 22 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1961 Resmi Gazete Sayısı: 10896

Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1961 Resmi Gazete Sayısı: 10896 Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1961 Resmi Gazete Sayısı: 10896 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDAKİ 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu 1962 AD 3728 \ -' II 26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Toplantı Salonu Üyemiz, G NDıEM Açılış 1-2 A...PU>,Y'Ll..U,.U 2 - 'müzake~ 3-1962 ve kabulü 4 - Dilek ve Vv!I..U'CJL.U.!I.J..I.'C.I.

Detaylı

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır.

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır. is P,;? ve BO ESI N u ş SAYIN ODA MECLİSİ BAŞKANLIGINA, 983 yılında, ekonomimizin 982 de g6sterdi i performansı koruyamadığına ilişkin gözlemlerimiz belli başlı ekonomik göstergelerle teyit edilmektedir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI. ı 9 7 3 PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972

İSTANBUL TİCARET ODASI. ı 9 7 3 PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972 İSTANBUL TİCARET ODASI ı 9 7 3 iş PROGRAMI ve BÜTCESI ' İstanbul 1972 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1972 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER Sahife ı BİRİNCİ BÖLÜM 1972 YILI İKTiSADi DURUMU Genel Durum Milli Gelir Tarım

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI ,, T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHENDISlERi ODASI 27-28 ŞUBAT 1964 T.M.M.O.B. ZiRAAT MÜHENDiSLERi ODAS[ X. DEVRE Faaliyet Raporu l3.vlt 27-28 Subat 1964 1'10 46..9'4-nn ve

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4)

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) 2525 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) Kanun Numarası : 6200 Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/12/1953 Sayı : 8592 Yayımlandığı

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı