TICARET ODASI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TICARET ODASI PROGRAMI"

Transkript

1 ISTANBUL TICARET ODASI iş PROGRAMI VE BÜTÇESi RUBİN BASIMEVİ İSTANBUL

2

3 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I. İş Programı : A- Giriş ve uygulama pernsipleri B - Etüd ve Araştırma konuları C - II. Bütçe Faaliyet konuları -~ ı

4

5 İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN 1965 YILI İŞ PROGRAMI VE BÜTÇE Sİ ÖN SÖZ İstanbul Ticaret Odası'nın 1965 Yılı İş Programı ile Bütçesini takdim ediyoruz Yılına ait İş Programı, bu. yıl zarfında yapılması faydalı rnütalaa olunan ve muhtelif z,amanlarda: üyelerimizin ilgi gösterdikleri başlıca konuları içine almaktadır yılından itibaren istikrarlı bir ekonomik ve siyasi ortama girme çabası içinde bulunan ve Planlı Kalkınma, Müşterek Pazar konularında önemli problemierin ele alındığı memleketimizde, serbest teşebbüsün en büyük mesleki teşekkülü olan Odamıza da büyük vazifeler düşmektedir. Bu vazifelerin ifası için gösterilen faaliyetlerin 19'65 yılı içinde de hiç olmazsa aynı önemde devam edeceğine inanıyoruz. Demokratik nizamın yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çeşitli gayretler sarf edilirken, bu nizamın doğurduğu bir çok iktisadi, içtimai ve kültürel problemlerle de karşılaşılmaktadır. Ekonomik alanda sür'atle kalkınma çabası, para istikrarı, dış ticaretin tanzimi ve yatırım finansman temini gibi problemierin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Gerek siyasi nizarn ve gerekse iktisadi kalkınma problemleri yanında en az onlar kadar önemli ve bu problemlere doğrudan doğruya veya vası tah bir şekilde tesir eden sosyal ve bilhassa eğitim problemlerinin mevcudiyeti şiddetle hissedümektedir, Bu problemler gün geçtikçe derinliğine ve genişliğine büyümekte ve hal çareleri bulmak güçleşmektedir. Bunların ihmali veya görmemezlik hali, serbest teşebbüs mensupları için ileride tahmini güç durumlar ihdas edebilir ve o zaman bulunabilecelt hal çareleri çok daha pahalı ve müşkül olabilir. Odamız, filhakika asli vazifeleri, maksadı ve gayesi itibariyle, üye lerine en iyi hizmeti yapmak, iktisadi ve ticari konularda araştırmahır~ -3~

6 da bulunmak, iktisadi kalkınma ve ticaretin gelişmesi yönlerinden gayret sarfetmekte ise de sosyal ve eğitim problemlerini de gözönünde tutmak ve bu sahalarda imkanlar nispetinde vazife almak, yardımlarda bulunmak zorundadır. Serbest teşebbüs nizamının, Batıda olduğu gibi sosyal konularda ve eğitim sahasında vazife alması, modern özel teşebbüs anlayışının icabıdır. Çeşitli siyasi ve ekonomik hadiselerin tesirleriyle, 1964 yılında memleketimizde ekonomik durum oldukça önem arzeden bir durgunluk devresi geçirmiş, kısmen serbest teşebbüsün talepleriyle ve kısmen, resmi merciierin aldıkları tedbirlerle bu durgunluk hali nispeten hertaraf edilmiştir yılı, gerek bu tedbirler sebebiyle gerek 1964 yılında geciken Devlet yatırım projelerinin tatbik mevkiine konulmasiyle, ekonomik faaliyetlerin artacağı bir devre olabilecektir. Bilindiği üzere, memleketimizin Müşterek Pazara ortak üye olarak katılması, Müşterek Pazar üyesi devletlerin parlamentoları tarafından tasdik edilerek 1 Aralık 1964 tarihinden itibaren mer'iyete girmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre ekonomik bakımdan Müşterek Pazara yirmi bir yıl içinde intibak etmemiz gerekmektedir ve çeşitli intibak devreleri kabul olunmuştur. Hususi teşebbüs mensupları olarak derhal ve süratle bu konuyu ele almak ve bir taraftan Müşterek Pazarı inceliyen, oradaki hareketleri takibeden ve üyelerimizi aydınlatan, diğer taraftan da intibak tedbirle rini araştıran ve tavsiye eden bir müessese kurmak zorundayız. Bu müessesenin finansmanı başlıca İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılacaktır. Konunun ve bu konu için kurulacak teşkilatm büyük ve hayati önemini gören ve kabul eden Ford Vakfı ve AID, bilhassa dış finansmanı gerektiren hususlarda mali yardımlarda bulunmayı prensip itibariyle kabul etmişlerdir. İstanbul Ti caret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından konacak tahsisata göre, bu müesseselerin mali yardımları üzerinde müzakereler yapılacaktır. Başlıca mali dayanağı şehrimizin iki büyük mesleki teşekkülü olan müstakil hüviyetteki bu kuruluşa çok hayati ve önemli vazifeler düşmektedir. 21 yıl bir milletin hayatı için çok kısa bir süredir. Şimdiden konuyu gerektiği şekilde ele almazsak, ileride memleket olarak ve özel teşebbüs mensupları olarak düşeceğimiz kötü durumun mes'uliyeti bizlerin omuzlarına yüklenecektir. Müşterek Pazar konusunu gereken ciddiyetle ele almadığımız tak dirde, hem memlekete ve hem de özel teşebbüse karşı en önemli ve hayati vazifemizi yapmamış olacağız. -4-

7 Yüksek Meclisiniz bunları herkesten önce görüp takdir ederek, geçen yıl gerekli prensip kararını almış bulunmaktadır. Bu karara dayanılarak bu yıl ve gelecek yıllar bütçemizde alakalı fasla yeteri kadar tahsisat k onacağı tabiidir yılı İş Programının ve bütçesinin hazırlanmasında, yukarıda arzolunan görüş ve esasların hakim olduğunu ve mali kaynakların 1mkanı nispetinde Odamızın asli vazifelerine ve bu vazifeler rencide edil meden zamanımızın mecbur kıldığı sosyal konulara ve eğitim sahalarına yer verildiğini ifade etmek isteriz. I. İŞ PROGRAMI A - Giriş ve Uygulama Prensipleri : Hiç şüphesiz hadiselerin ve şartların icabettirdiği hallerde, prog ramda öngörülmemiş meselelerin de ele alınacağı tabiidir. aşağıda Programın tatbikinde ve Odanın gündelik çalışmalarında ki prensipler bilhassa gözönünde bulundurulacaktır: - Üyelerimize, çalışmalarımız sırasında daha yararlı olmak mak gü dülecektir. sadı İş Programı, mali kaynaklarımızın imkan ve hudutları içinde, Odamız tarafından 1965 yılı zarfında ele alınıp işlenecek konuları ihtiva etmektedir. - işlerin sür'atle ve eşitlikle yürütülmesi için alınmış bulunan tedbirlerin uygulanmasına bilhassa itina olunacak, bunlara daha da sür'at kazandırabilecek yeni tedbirler üzerinde durulacak, gerekirse ida rı teşkilata verilmiş bulunan yetkiler arttınlacaktır. B - Etüd ve Araştırma Konuları : 1) İhraç maddelerimizin alıcı piyasalar ve rakip memleketler yön lerinden etüdü_ 2) Ticarı faaliyetlerin gelişmesiyle ilgili problemler : İç piyasada, madde grupları itibariyle, nakliye ve depolama problemleri, tesirleri ve hal çareleri. - Ürünlerimizin iç piyasa ve dış piyasa yönlerinden ambalaj problemleri (madde grupları itibariyle) 3) Yabancı Sermaye : Yabancı sermaye tatbikatı 4) Yerli Sanayi : ve ekonomimize tesirleri. Yerli Sanayiin, imalat, kifayet, kalite ve fiyat yönlerinden incelen- -5-

8 mesi, ekonomik gelişmenüze tesirleri, dış ticaret bakımından durumu. 5) Dış Krediler : Bu kredilerden özel ve resmi ~ektörlerin istifade durumu ve im~ kanla rı. 6) Özel teşebbüs işletmelerinin rasyonel muhasebe tatbikatı yapa bilmesi ve vergi mükellefiyeti vazifelerinin ifasında kolaylık ve rahatlık temini maksadiyle tip hesap planları hazırlanması. - 7) Odamız üyesi küçük sanayiin imalat, tedarik, pazarlama ve teşkilatıandırma konularının incelenmesi. C - Faaliyet Konuları : 1) İhracat tatbikatı, ihracatın gelişmesini engelliyen hususlar, teşvik edici tedbirler (madde grupları itibariyle). 2) Resmi ve Özel sektörler arasında mevzuat ve tatbikat yönlerinden farklı muamelelerin tespiti ve önleyici işlemlerin yapılması. 3) Deniz ticareti: Odamızda deniz ticaretinin gelişmesini sağlıyacak kanun projesi üzerinde komisyon çalışmaları devam etmekte olup, konunun bu yıl içinde gerçekleştirilmesine azami gayret gösterilecektir. 4) Emlak Komisyoncu1arı ve Dellalları Kanun Tasarısı: Emlak Komisyoncuları ve Dellanarının mesleki teşekkül halinde toplanmasını temin maksadiyle Odamızca hazırlanmış bulunan kanun tasarısının teşrii organlardan geçmesi için gerekli teşebbüsler yapılmıştır. Konunun Odamızca yakından takibine devam edilecektir. 5) 2490 Sayılı Arttırma, Eksiitme ve İlıale Kanunu: Resmi sektörün satın almalarını tanzim eden bu kanunun, gunumüzün ekonomik gerçekleriyle bağdaşamamakta olduğu malumdur. Bu kanunu tadil eden Devlet Satmalma Kanunu tasarısı Büyük Mil let Meclisine intikal etmiş bulunmaktadır. Bu hususun Odamızca yakından izlenmesine devam edilecektir. 6) Bir İlmi Müşavere heyetinin kurulması : Memleketimizin ve şehrimizin çeşitli ekonomik problemlerini ele alan, inceliyen Odamızın, bir ilmi müşavere heyetine ihtiyacı vardır. Ekonomik hayatın meseleleriyle yakından teması olan ilim adamlarından ve iş adamlarından müteşekkil olacak bu heyet, özel teşebbüsün fikriyatının yapılmasını ve temel ekonomik davalarda Oda çalışmatarına ilmi istikamet verilmesini sağ lı yacaktır. Bu heyet benzer çalışmaları yapan diğer özel teşebbüs teşekkülleriyle Odamızın münasebetlerini de koordine edecektir. 7) Eğitim : Demokratik nizarn içinde iktisadi kalkınma gayretleri bir çok önemli sosyal problemierin açığa çıkmasına. yol açmıştır. -6-

9 Bunların başında eğitim meseleleri gelmektedir. Odamız bu meseleler le imkan nispetinde yakından ilgilenecektir. Bu maksatla aşağıdaki hususlarda faaliyet gösterilecektir: a) Okullarda mesleki rehberlik konferansları verilmesi. b) Öğretmenierin özel sektörle temas ettirilmesi ve bunlara özel sektör çalışmalarının tanıtılması. c) Ders programlarının özel teşebbüs ihtiyaçları bakımından incelenmesi. d) Projeler esasına göre eğitim konularının ele alınması. 8) Propaganda faaliyetleri: Gazete ve Mecmuamızın ıslahı yolundaki çalışmalara devam edilecek ve hususi teşebbüs fikrine ait etüd ve tercümeler bastırılıp neşredilecektir. Ayrıca, meslek adamlarının, gruplar halinde Anadolu gezilerine gönderilmesi düşünülmektedir. Bu heyetler gittikleri il, ilçe ve köylerde özel teşebbüs fikrini izah ederek müsbet alaka uyandırmaya çalışacaklardır. 9) Mesleki Dış Seyahatler : Üyelerimizin mesleki tetkiklerde bulunmaları maksadiyle dış tetkik seyahatlerini gruplar halinde yapmalarında türlü faideler olduğuna şüphe yoktur. Bu seyahatlerin istifadeli ve ucuz şartlarla organize edilmesine çalışılacaktır. yapılmasının Odamızca

10 II. BÜTÇE 1965 Yılı Bütçesi, İş Programımızın tahakkuk ettirilmesi için lüzumlu giderler ve bu giderlerin karşılanmasına ait çeşitli gelir kaynaklarımızı göstermektedir. Bütçenin fasıl ve maddelerini gösteren cetveller Ek: 1 de takdim edilmiştir. BÖLÜM:l GELİRLER Bütçenin «GELİRLER BÖLÜMÜ» yedi fasıldan terekküp etmekte ve bu fasıliara ait gerekli açıklama aşağıda arzedilmektedir: FASIL:l KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT : Yüksek Meclisinizce tarihinde kabul edilmiş bulunan tarifeye göre 1965 yılında üyelerimizden tahsil edilmesi gereken yıllık aidat tutarı ,- liradır. Bu miktara; adreslerinde bulunamıyan, terki ticaret ettikleri halde tescillerini yaptırmıyan, vefat ve devir gibi sebeplerle beş yıldır tebli gat icra olunamadığı için tahsilat yapılaınıyan ve durumları meçhul addedilen muhtelif sınıflara kayıtlı 3226 firmanın aidatıarı tutarı bulunan cem'an ,- lira dahil edilmemiştir. Aidatıarın sınıflar itibariyle dökümü aşağıda gösterilmiştir. Fevkalade Der. Kayıtlı 598 firma serma. nin %ol'i A )} )} 22 }) 950,- liradan ,- 1-B )} )} 36 )) 850,- )} ,- 1-C )) )) 119 )) 750,- )) ,- 1-Ç )) )) 97 }) 650,- )) ,- 1-D )) )) 154 )) 550,- )) ,- 2-A )) )} 603 )) 450,- }) ,- 2- B }) )) 500 }) 350,- )} ,- 2-C )) )) 1172 }) 250,- )) ,- 2-Ç )) )) 2649 )) 150,- }) ,- -8-

11 2 - D De. Kayıtlı 4876 firma liradan ,- Üçüncü sınıf }) 8288 }) 75,- }) ,- Dördüncü :-i }) }) 50,- }) ,- Dellallar }) }) 217 }) 50,- )) ,- liradır. lira olmak üzere cem'an ,- FASIL:2 MUNZAM AİDAT: lira tahmin olunmuştur. lira olm.ak üzere cem'an FASIL: 3 HARÇLAR 5590 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre Gelir Vergisine tabi üyelerimizin ticari kazançlarının %o 5 i; Kurumlar Vergisine tabi üyelerimizin de ödedikleri kurumlar vergisinin % 5 i Munzam aidat olarak tahsil edilmektedir. Geçen yılların tahsilatı nazara alınarak, bu faslın gelirleri : Ticari kazançlardan ,- Kurumlar vergisinden , ,- Yaptığımız hizmetler karşılığında aldığımız harçlar Yüksek Meclisinizin tarihinde kabul ettiği tarifeye müstenittir. Mezkür tarife şöyledir: Harcın N ev'i Her nevi şahadetnameler Kademeler ı - ı 0000 kadar }) )) )) den yukarı Fatura tasdikleri ı kadar 500ı - ıoooo )) ıo )) }) }) ıooooı - den yukarı Kayıt, tescil ve diğer suretler İmza Tasdikleri Kefalet Harçları Distribütörlük ve Mümessillik Belgeleri Yedivahit Vesikaları -9- Harç Tutarı 10,- 20,- 30,- 40,- 60,- 10,- 20,- 30,- 50,- 75,- 150,- 10,- 10,- 10,- 50,- 100,-

12 Dış Ticaret Vesikaları : a) Yeni alınan İthalatçı Vesikaları için: ı - 10 İstatistik numarasına kadar... 50,- 10 dan fazla her istatistik no. için ,- ı - 99 gümrük Giriş tarife cetvelindeki bütün mallar için 500,- b) Vizeler : Vesika harcının 115 i Tevzi Harçları İthal Müsaadeleri : (Doğu : Tahsis edilen dövizin TL. muadili üzerinden %ı (% 1/2 Oda hissesi, % ı;2 Birlik hissesi) Almanya) Tahsis edilen dövizin TL. muadili üzerinden %ı (% ı;2 Oda hissesi, % 1/2 Birlik hissesi) Sair Belgeler : a) Numune belgesi (İthalatta)»» (İhracatta) b) Mutemetlik belgesi c) Sanayici belgesi d) Banka kredisinden istifade edeceklere verilen belgeler e) İthalat Yönetmeliğinin 20/b maddesi tatbikatı ile ilgili olarak verilen belgeler. f) Liberasyondan ithalat yapacaklar için ihtiyaç belgesi. g) Ham-Bez ihracı belgesi FOB değeri üzerinden h) Diğer belgeler ıo, Muaf 10,- 10,- ı o,- 10,- 10,- Harçlar faslının ,- liralık gelirlerinin maddeleri aşağıda gösterilmiştir: Her nevi şahadetnameler.... Fatura tasdikleri.... Kayıt, tescil ve diğer suretler.... İmza tasdikleri.... Kefalet Harçları Yedivahit ve Distri. ve Mümes. Belgeleri , , , ,- 500, ,- %o ıj2 10,-

13 Dış Ticaret -Fatura tasdikleri ,- Dış Ticaret Vesikaları ;:...::..:_ Tevzi Gelirleri ( %. l/2 Oda Hissesi)..., QO,- İtha1 Müsaadeleri (% l/20da Hissesi)...,_ ,-. Sair Belgeler ,- -. ~ ' lira olmak üzere cem'an ,~ lira olarak tahmin olunmuştur. FASIL:4 - - MİSİL ZAMLARI VE PARA CEZALARI. 559'0 sayılı kanun hükümlerine göre tahakkuk ettirilen ye. tahsil olunan Misil Zamları ve P.ara cezaları, geçen seneler bütçelerinde olduğu gibi, (1) ile ifade olunmuştur. FA STL: 5 YAYlN GELiRLERi: Yayınlamakta olduğumuz mecmuamıza. bu sene de bedels~z abone usulünün devam ettirumesini uygun görmekteyiz. Adres Kitabı Gelirleri : Baskısı bitmek üzere olan İhracatçılar Adres Kitabının satış ve ilan geliri olarak ,- lira tahmin edilmektedir. Gazetemizin Reklam, Abone ve Perakende satış gelirleri olarak bu sene de ,- lira tahmin edilmektedir. Diğer Yayınlarımızın bedelsiz dağıtımı uygun mütalaa edildiğinden bu madde ( 1 ) ile ifade edilmektedir. Bu durum karşıışında faslın yekünu ,- liraya baliğ olmaktadır. FASIL:6 TÜRLÜ GELIRLER: Bu f.asıl, muhtelif bankalardaki mevduatımızın :Laizlerinden, ortağı bulunduğumuz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Uml!mi Mağazalar T.A.Ş., T.C. Merkez Bankası, Halk Sandığı, Basım İstihlak Kooperatifi ve Basın İlan Kurumu hisse senetleri temettülerinden, tahvilat. faiz I erinden, Gümrük Hakem Hey'etinde bakılriıakta olan ihtil:lfiar ' için İthalatçılar tarafından yatırılan ücretlerden ayrılan Oda hissesi ile sair çeşitli gelirlerden ve bağış ve yardımlardan terekküp etmektedir...:_ıı-

14 Mevduat Faizleri geçen sene bütçesinde olduğu gibi ı30.000,- lira olarak hesap edilmiştir. TahviH1t Faizleri gelirleri 30.ıı.ı964 tarihinde sahibi bulunduğumuz normal faizlerine göre hesaplanmıştır. tahvilatın Hisse senetleri gelirleri sahibi bulunduğumuz hisse senetlerine asgari % 6 temettü verileceği tahmin edilerek hazırlanmıştır. Sair Gelirler ile Bağış ve Yardımlar maddeleri gelirleri hakkında bir tahminde bulunulması mümkün olmadığından, bunlar diğer yıllar da olduğu gibi, ( ı ) ile ifade edilmiştir. aşağıda Bu faslın muhtelif maddelerinin gelir tahminleri ve :faslın tutarı gösterilmiştir Faizler : a) Mevduat Faizleri b) Tahvilat Faizleri Hisse senetleri gelirleri.... Gümrük Eksper üc. Oda hissesi.... Sair Gelirler.... Bağış ve yardımlar liradır. lira olmak üzere cem'an ı30.000, ı52.382, ı6, , ı, ı, ,- FASIL:7 TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR: Bu fasılda yer alan gelirler, geçmiş senelere ait kayıt ücretleri ve yıllık aidat ile munzam aidat alacaklarımızdan ı965 yılı içinde tahsil edileceğini tahmin ettiğimiz miktarları göstermektedir. Geçmiş yıllara ait kayıt ücretleri ve yıllık aidatıardan tahsilini umduğumuz ,---= lira, devreden tahakkukların tahsilat nisbeti gözönünde tutularak hesaplanmıştır. Munzam aidat maddesinde görülen ,- lira tutarındaki hakaya munzam aidat, ı965 yılında tahsilini ümit ettiğimiz alacaklarımız dır. Bu faslın «Sair Alacaklar» maddesi (ı ) ile ifade edilmiştir. - ı2-

15 Bu şekilde Bütçenin «GELİR» kısmı aşağıda müfredatı yazılı olduğu veçhile ,- liraya baliğ olmaktadır. Kayıt ücretleri ve yıllık aidat.... Munzam aidat Harçlar.... Yayın Gelirleri Türlü Gelirler Tahsil Edilecek Alacaklar , , ,- Misil Zamları ve Para Cezaları , , ,- GİDERLER Odamızın 1965 yılı Bütçesinin «GiDERLER BÖLÜMÜ» Oniki fasıldan terekküp etmektedir. Bu bölümün tutarı ,- liradır. FASIL:l MEMUR VE HİZMETLİLER ÜCRETLERİ : Bu fasılda; Oda personeline ödenen aylık istihkak, Sigorta Primi, Çocuk Zammı, Doğum ve Ölüm Yardımları, Tedavi Masrafları, İkra miye, Öğle Yemeği Masrafı karşılığı, Personelin Ayrılma yardımları ve Fazla Mesai ü erederi yer almaktadır yılı kadrosu ekli olarak sunulmaktadır. (Ek: 2) Bu kadroda işaret edildiği üzere, geçen yıl olduğu gibi, «16» yer bloke edilmiştir. Bu yerler için Bütçeye tahsisat konulmamıştır. Sigorta Primi bu yıl Sosyal Sigorta Kanunu gözönünde bulundurularak ve fiili istihkak üzerinden hesaplanmıştır. İkramiyeler Yüksek Meclisinizin tarihli toplantısında ka- bul olunan ve aşağıda maruz esaslara göre hesaplanmıştır: Aylığı 800,- liraya kadar olanlara (800,- dahil) yılda dörtbuçuk aylığı tutarına kadar; Aylığı aylığı tutarına kadar; 1.500,- liraya kadar olanlara ( 1.500,- dahil) yılda üçbuçuk Aylığı 1.500,- liradan yukarı olanlara yılda üç aylığı tutarına kadar. Yönetim Kurulu bu ikramiyeleri Oda'ya hizmette kusuru görülenlere, Odada müesses çalışma adabına, nizarn ve esaslara aykırı hareket edenlere ve intizamla çalışmıyanlara vermiyebilir. -13-

16 olduğu Tedavi Masrafları maddesi geçen yılda olduğu gibi, ıoo.oop,- lira. Keza Oda Personeline öğle yemeği yardımı maddesi de 1964 yılında g.ibi ,- lira olarak konulmuştur:. Meclis.iİnİzin tarihli kar.arına rnüsteniôen açılan Ayrılma Tazminatı maddesine bu yıl 1,- TL. konulmuştur ve bu ıtatara. göre baremleri halen aldıkları seviyeye çıkii:ı~aya kadar ihti~as tazminatın dan faydaland:ı.rılmıyan memurların da 1965 yılı Bütçe T~liİnatmw 7 ve 9 uncu maddelerine göre muameleye tabi tutulmaları riıuvafik 'mütalaa. '..... ~ '. ~.. '.. olunmaktadır. Bu faslın muhtelif maddelerinin masraf tahminleri ve faslın umumi yekünu aşağıda gösterilmiştir: Daimi ücretleri.... Hizmetliler ücretleri üc. Muv. Mem. ve Muv. Hiz. ücr.... Sigorta :?hmi... : :.... Çocuk Zamm1.... Doğum, ölüm yardımı.... Tedavi Masrafları.... Ayrılma Yardımlan.... Oda personeline öğle yemeği yar.. :.... İkramiye.... Ayrılma Tazminatı...,... :.... Fazla Mesai ücretleri..... : , , , ;~. 14ö::ooo,:...c:_ , , , , , l,~- 60,QOO,- liradır.. lira olmak üzere cem'an... ;... 5, ,- FA S IL.: 2 HUZUR ~AKLARI Bu fasılda, Meclisimizin, Yönetim Kurulumuzun ve mevzuat hükümleri dairesinde kurulan komisyonların huzur hakları yer almak tadır. Meclis Huzur Hakları: Üye adedine ve Meclisimizin yılda onbeş defa toplanacağına göre hesaplanmıştır..... Yönetim Kurulu Huzur Hakları: 1964 yılında yapılan ö~emeler yekünu gözönünde bulundurularak ve Kurul toplantılarının anzi ve zaruri haller hariç haftada en fazla iki defa yapılacağı nazan. itibare alınarak hesaplanmıştır. Komisyonlar Huzur Hakları : 1964 yılının fiili sarfiyatı gözönünde bulundurularak tahmin edilmiştir. - 14

17 Bu faslın yekünu ve dökümü aşağıda gösterilmiştir: Meclis Huzur Hakları , Yönetim Kurulu Huzur Hakları , Komisyonlar Huzur Hakları ,- liradır. lira olmak üzere cem'an ,- FASIL:3 İDARE MASRAFLARI : Bu faslın muhtelif maddelerinin tahminleri ile fasıl yekünu aşağıda gösterilmiştir: - Seyahat Masrafları Bu yıl bu madde tahsisatı 1964 yılı tahsisatından , lira noksanı ile bütçeye alınmıştır ,- - Şehir İçi Yol.Masrafları , Geçen yılın aynı olarak bütçeye alınmıştır. - Kasa Tazminatı , yılında veznedar ve tahsildarlara Teşkilat ve Personel Yönetmeliğinin 135. inci maddesi gereğince muhtemel zararlarını karşılamak üzere yılda bir aylık istihkakları tutarında tazminat verilmekte idi. Resmi Daireler vesair müesseselerin ödedikleri kasa tazminatları gözönünde bulundurularak bu yıl Bütçesine bu madde tahsisatı veznedar ve tahsiidariara yılda iki aylık istihkakları tutarında kasa tazminatı ödenebilmesi için, iki misli olarak alınmıştır. Bu husus karara bağlandığı takdirde İç Yönetmeliğin 75 inci maddesi: -veznedarlara ve tahsildarlara muhtemel açıklarını karşılamak üzere, her yıl iki aylık istihkakları tutarınca kasa tazminatı ödenir- şeklinde ta dil edilecektir. - Seçim Masrafları... 1, yılında seçim faaliyeti olmıyacağı mülahazası ile bu madde tahsisatı ( 1) ile ifade edilmiştir. - Kırtasiye ve Matbua ,- Bu madde tahsisa eı 1964 yılı fiili sarfiyatı ile Levazım Ser:- visince tanzim edilen 1965 yılı Kırtasiye Mübayaa (Ek: 3) ve Matbua baskı (Ek: 4) planlama listeleri nazarı itibare alınarak hesaplanmıştır. - Hizmetliler Giyim Masrafları , Keza bu madde tahsisatı da Levazım Servisince tanzim edi ,---

18 len ihtiyaç listelerine göre hesaplanarak Bütçeye dahil edilmiştir. (Ek: 5) - Telefon (Konuşma ve Bakım) ,- Geçen sene olduğu gibi aynen Bütçeye alınmıştır. - Elektrik ,- Bu madde tahsisatı da geçen senenin, aynı olarak hesaplanmıştır. - Posta ve Telgraf ,- Geçen sene Bütçesindeki tahsisat aynen bu yıl Bütçesine de alınmıştır. - Damga Pulu Masrafları , tarihinde yürürlüğe giren yeni Damga Vergisi Kanunu gereğince bu yıl Bütçesine geçen yıldan ,- lira fazla tahsisat vazedilmiştir. - Temsil Masrafları (Misafir Ağırlama) , yılındaki ll aylık fiili sarfiyat gözönünde bulundurularak geçen yıldan ,- lira noksanı ile Bütçeye alınmıştır. - Kiralar Geçen yıl bütçesinde olduğu gibi aynen konulmuştur. - Kitap, Gazete, Mecmua, Mübayaa, Abone ve Ciltleme Masrafları yılında Kütüphaneınİzin daha da zenginleştirileceği gözönüne alınarak geçen yıl bütçesindeki tahsisat aynen bu yıl bütçesine de alınmıştır. - Dava İcra Masrafları..... Bu madde tahsisatı tarihinde yürürlüğe giren 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu sebebiyle İcra Dairelerine intikal eden dosyalarımız için yapılacak harç masraflarının artacağı nazarı itibare alınarak geçen yıldan lira fazıasiyle bu yıl bütçesine dahil edilmiştir. - İlan Masrafları Geçen sene olduğu gibi bütçeye aynen dahil edilmiştir Sigorta Sandığı İdare Mas. İş. His Bu madde tahsisatı da geçen senenin aynı olarak bütçeye alınmıştır. -Vergiler 1964 yılında yürürlüğe giren ve Arazi Vergilerini % 0 5 den %o 15 e çıkaran kanun sebebiyle Oda Binası Arsası iletisabo Yapı Kooperatifinden devralınan üç parsel arsanın 1965 yılı Arazi Verviieri karşılığı olarak hesaplanmış ve bütçeye alınmıştır

19 - Müteferrik Masraflar Geçen yıl tahsisatı aynen bu yıl bütçesine de ithal edilmiştir Gayri MelhCız Masraflar Geçen yıl Bütçesinden lira noksanı ile bu yıl bütçesine alınmıştır. Böyleie bu fasıl yekfınu da cem'an liraya baliğ olmaktadır. FASIL:4 SERGİLER VE FUARLAR : Sergiler ve Fuarlar: tarih ve 39' sayılı Odamız, Sanayi Odası ve Borsa Yönetim Kurullarının müşterek toplantısında, 1965 yılında iştirak olunacak fuarlar için liralık bir Bütçe yapılması kabul edilmiştir. Bu kararın alınmasındaki başlıca amil daha fazla sergiye, daha kaliteli bir tarzda iştirak etmek suretiyle, memleketimizin mamullerini daha geniş mikyasta tanıtmak ve ihraç imkanlarını geliştirmek arzusudur. Yukarıda arzolunan sebeplerle bu madde tahsisatı geçen yıldan lira fazlasıyla Bütçeye ithal edilmşitir. FASIL:5 SABİT KIYMETLER - Tesisat Geçen senenin aynı olarak Bütçeye alınmıştır - Demirbaş Bu yıl Demirbaş eşya mübayaası için talep edilen tahsisat geçen yıl tahsisatından lira noksandır. Bunun sebebi 1963 ve 1964 yıllarında ihtiy.açlarımızın çoğunun karşılanmış olması ve yeni binaya taşınıncaya kadar mümkün olduğu nisbette yeni eşya satın alınmıyacağıdır. (Ek: 6) - Mefruşat ve Demirbaş Bakımı Geçen yıl Bütçesinden lira noksan olarak bu yıl Bütçesine alınmıştır. Oda demirbaşlarına dahil muhasebe, yazı ve hesap makinelerinin tamir ve bakım işleri ile lüzumlu görülen tefriş işlerine sarfedilecektir. Böylece bu fasıl yekfınu da lira olarak tahmin olunmuştur

20 FASIL:6 ETÜD, ARAŞTIRMA VE YAYIN MASRAFLAR! Oda Mecmuası yılı fiili sarfiyatı ve yabancı dille fevkalade nüsha baskıları gözönünde bulundurularak geçen yıldan llra ::'azla olarak bütçeye alınmıştır. - Oda Gazetesi Bu madde tahsis:oıtı da geçen yıl fiili sarfiyatı vegazeteye verilecek yeni şekil nazarı itibara alınarak geçen yıldan lira fazlasıyla tahmin edilmiştir Etüd ve Araştırma damızın asli vazifelerinin gerektirdiği İş Programında bulunan Etüd ve Araştırma hizmetlerini arzuladığımız şekilde yapabilmek için bu yıl bütçemize Etüd ve Araştırma masrafları olarak lira teklif etmekteyiz. - Planlı Kalkınma, Müşterek Pazar Teşkilatma iştirak payı Müşterek Pazar mevzularını teckik etmek üzere kurulacak teşkihttın Sanayi Odası ile müştereken karşılanacak masrafları için bütçeye konan tahsisattır. Teşkilatın masraflarının bir kısmı da A. İ. D. ile Ford Vakfı tarafından deruhte edileceğini ümit etmekteyiz Yılı Bütçesindeki liralık tahsisat, bu maksada tahsis edilmek üzere geçen yıl bütçesine masraf kaydedilmek suretiyle tahsisat hesabına aktarılacaktır. İktisadi ve Sosyal Araştırma yapan Teşekkül ve Tesisler Hususi Sektöre ait bazı problemierin İktisadi ve Sosyal alanda tetkik ve araştırmasını, yapan tesis ve teşekküllere yapılan yardım bu yılın bütçe imkanlarınazara alınarak lira noksanıyla tahmin edilmiştir Yayınlar '65 yılında tamamlanacak Etüd ve Araştırma neticelerinin bastırılıp yayınlanması ile ilgili masraflar ve ayrıca basıp dağıtacağımız broşür, geçinme endeksi vesair yasm masraflan için geçen yılın fiili sarfiyatı da nazara alınarak ,- lira Bütçeye alınmıştır. - Adres Kitabı Masrafları Hazırlıkları devam eden İthalatçılar ve İnşaat müteahhit- -18-

21 leri adres kitabının baskı ücretlerini karşılamak üzere Bütçeye alınan masraf tutarını göstermektedir. FASIL:7 EGİTİM MASRAFLAR! - Pratik Akşam Ticaret Kursları ,000. Tüccara yardımcı eleman yetiştirmek gayesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Milli Eğitim Bakanlığıyla müştereken tertiplenen Pratik Akşam Ticaret Kurslarına her yıl sekizyüz küsür kişi kaydolunmaktadır. Kurs idaresince gösterilen masrafları karşılamak üzere Bütçeye geçen yıldan liralık bir fazlalıkla alınmıştır. - Odaca Kurulması Öngörülen Sevk ve İdare Enstitüleri Masrafları Geçen yıl bütçelerinde İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademesinde kurulması prensibi kabul edilen enstitünün bu yıl kuruluş nizamuarnesi yapılmıştır. Bu enstitünün kuruluş masrafları ile «Colombia Universitesiı> tarafından hususi sektörle müştereken kurulması düşünülen enstitü masraflarını karşılamak üzere Bütçeye konan meblağdır. - Stajyer Talebe Masrafları Geçen sene olduğu gibi bu yıl Bütçesinede ithal edilen t:=ı.hsisat enaz 100 talebeye burs verilmesini mümkün kılacaktır. - Yabancı Memleketlerde okutulan rafları talebe Mas- Geçen yıl tahm.inlerinin aynı olarak Bütçeye alınmıştır. - - Yabancı Memleketlere gönderilen Masrafları ,- Bu madde tahsisatı da geçen yıl bütçesinin aynı olarak Bütçeye dahil edilmiştir Oda Personelinin Kurs Masrafları da Personeli için Oda dahilinde açılan kursların masraf karşılığı olarak ve geçen yıldan lira noksanı ile bu yıl bütçesine ithal edilmiştir. - Eğitim Fonu ,- -19-

22 Yüksek Meclisin kararlarına istinaden Odamızca eğitim faaliyetlerine harcamak üzere bilanço hesaplarında ,98 lira toplanmış bulunmaktadır. Bu meblağ Meclisin evvelce almış olduğu kararlara uyularak başka bir maksada sarfedilmemek kaydıyla bloke hesapta dondurulmuştur. Diğer taraf ~an kültür komisyonunun Meclise arzettiği ve 1965 Ocak ayının normal tophntısında müzakere edilecek rapor hakkındaki Meclis kararına intizaren, bütçeye şimdilik bir tahsisat ilavesi cihetine gidilmemiş, ancak icabında gerekli tahsisatın bütçeye aktarılabilmesi için madde bir lira ile açık tutulmuştur. FASIL:8 SOSYAL YARDIMLAR : Sosyal yardımlar bu yıl bütçemizde aşağıda arzedildiği gibi üç grupta gösterilmiştir : - Sağlık Kurumları ve Dernekleri Bu maddenin dökümü aşağıda arzolunmuştur: İstanbul Esnaf Hastahanesi Yukarıdaki yardım dışında İstanbul Esnaf Hastanesine 1965 yılı gelir fazlası ve masraf tasarrufatından karşılanmak üzere ,- lira daha Yönetim Kurulunca ödenecektir. Hastahanenin sevk ve idaresinde devamlılığı ve rasyonel çalışmayı sağlamak için gerekli çalışmalar yapılacak icab ederse hastane tesis haline getirilecektir. Türk Kanser Derneği... Valdebağ Prevantoryumu.... Çeşitli Sağlık Kurumlarına.... İstanbul Verem Savaş Dispanserleri Sultanahmet Dispanseri : Taksim Dispanseri Kadıköy Dispanseri Unbıpanı Dispanseri Şişli Dispanseri Eyüp Dispanseri ,- - Süleymaniye Dispanseri ,- - Kartal Dispanseri ,- - Şehremini Dispanseri ,- - Kasımpaşa Dispanseri Sarıyer Dispanseri

23 - İstinye Dispanseri - Balat Dispanseri - Beykoz Dispanseri - Sosyal Kurum ve Dernekler şöy Sosyal Kurum ve Deerneklere yapılacak yardımlar ledir : - İstanbul Vilayeti ve Belediyeleri Çocukları Koruma Birliği Darülaceze Kızılay Eminönü Şubesi Darüşşafaka Şehitlikleri imar Cemiyeti İstanbul Ticaret Odası ve 2.000, , , , , , ,- Hizmetiileri Yardımlaşma Cemiyeti , ,- - Müteferrik Yardımlar ,- Müteferrik yardımları karşılamak üzere Yönetim Kurulu emrine tahsis edilen meğlağı göstermektedir. FASIL:9 FEVKALADE MASRAFLAR Azamızın istihbarat ihtiyacı ve istihbaratın lüzüm ve ehemmiyetl yüksek malumlarıdır. Meclisimizin bu mevzuda gösterdiği hassasiyet ve arzuları nazara alınarak bu fasla istihbarat sağla.ma masrafları ola rak ,- liralık tahsisat konmuştur. Bu suretle bu faslın maddelerini aşağıdaki gibi teklif etmekteyiz. - Gümrük Daimi Eksperler Kurulu Masrafları Bölge Çalışmaları için (Böl. Riy. Emr.) ,- Bakanlıkça Odamıza tahmil edilen vazifeler masrafları İstihbarat Sağlama Masrafları ,- FA S IL: 10 Yekün ,- ODA BİN ASİ İNŞASI MASRAFLAR I Oda Binası inşası masraflarını karşılamak üzere bütçelerden ve tahakkuk eden gelir fazlalarından Bilanço hesaplarında biriken lira vardır. Bu meblağ 1964 yılı v.aridat fazlasının tümünü ve 19'65 yılı bütçesinde bulunan mebhl.ğla yine 1965 yılında tahakkuk edecek (Hastahaneye verilecek ,- lira hariç) gelir fazlası ilave edilerek bu miktarın ,- un üstüne çıkacağını ümit etmekteyiz ,-

24 FAS IL: ll AİDATLAR: Bu fasılda muhtelif mevzuat gereğince ödemeye mecbur olduğumuz Türkiye Odalar Birliği, Türk Standartları Enstitüsü ve İhracatı Geliştirme Fonu aidatıarı yer almaktadır. Bu faslın muhtelif maddeleri için kanunen koymağa mecbur oldu ğumuz tahsisatlar şöyledir : - Birlik aidatı - Türk Standartları Ens. Aidatı... - İhracatı Geliştirme Fonu Yekün , , ,- FA S IL: 12 ihtiyat AKÇESİ : Bu fasıl Gelir-Gider Bütçelerinin muvazene unsurudur. Bu yıl bütçesinde 967,- lira olarak zuhur etmiştir. Bu suretle ,- lira olarak tahmin olunan 1965 yılı Gider Btitçemizin fasılları ve bu fasıllara tefrik edilen tahsisatıar aşağıda görüldüğü gibidir: 1 - ve Hizmetiii er ücretleri Huzur Hakları İdare Masrafları 4 - Sergiler ve Fuarlar 5 - Sabit Kıymetler 6 - Etüd, Araştıı.rma ve Yayın Mas Eğitim Masrafları Sosyal Yardımlar 9 - Fevkalade Masraflar ı O - Oda Binası İnşası Masrafları ll - Aidatıar 12 - ihtiyatlar , , , , , , , , , ,- 967,- Yekün , Yönetim Kurulu

25 1965 BÜTÇE TALİMATI Madde 1 - Mer'i mevzuat hükümleri dahilinde 1965 senesinde muhtelif kaynaklardan elde edileceği tahmin olunan GELİR tutarı liradır. Madde 2 - Mer'i mevzuatın Odaya tahmil ettiği muhtelif vazifelerin ifasını sağlamak maksadı ile 1965 senesinde sarfedileceği tahmin olunan GİDER tutarı liradır. Madde 3 - Oda GELİR ve GİDER'lerinin mer'i hükümler ve mevzuat esasları dahilinde hesap, tahsil ve sarfına 19'65 yılı içinde de devam olunur. şarttır. Madde 4 - Sarfiyat yapabilmek için Bütçede tahsisat bulunması Yönetim Kurulu bir faslın maddeleri arasında yetkilidir. münak3je yapınağa Madde 5 - Sene sonunda kat'i hesaplara göre tahakkuk edecek gelir fazlasının enaz yarısı {{Oda Binası Bloke Hesabııma yatırılır. Artan bakiyeyi bu besaba ya tırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 6 - Oda Binası Inşasına ait masraflar Oda Binası Bloke Hesabından yapılır. Bu hesaptan sarfiyat yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 7 - Daimi kadroda bulunan ehliyetli memurlara bulundukları memuriyet derecesinin Teşkilat ve Personel Yönetmeliğinin ( 71) inci maddesinde tanınan azami aylık istihkakını aşmamak şartiyle aylıklarının iki üst derecesine kadar fark ödenmesine ve barem derecelerinin yükseltilmesi ile mütenasip olarak bu farkın muhafaza edilmesine karar alınağa Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 8 - Mütehassıs memurlara ihtisas tazminatı vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 9 - Yönetim Kurulu, ihtisas kadrosuna tayin ettiği me - m urlara Teşkilat ve Personel Yönetmeliğinin ( 71) inci maddesindeki azami istihkak kademesini tecavüz etmemek kaydiyle ihtisas tazminatı vermeye yetkilidir. Madde 10 - Geçmiş senelerde tahsil edilerek kat'i hesapla ihtiyat akçesine intikal etmiş bulunan her çeeşit harç, yıllık aidat, munzam aidat ve para zamlarının alakah firmalara ve Odalara iadesine Yönetim Kurulu yetkilidir. 23-

26 Ek: YILI KADROSU Genel Katip Genel Katip Yardımcısı Müşavir Müşavir Müşavir Müşavir Mali Müşavir Hukuk Müşaviri Hukuk :tviüşaviri Avukat (Mukaveleli) (Mukaveleli) (Mukaveleli) (Mukaveleli) (Mukaveleli) (Mukaveleli) BAŞKANLIK VE GENEL KATİPLİK BÜROSU : Büro Müdürü iviemur i.viemur Sekreter Sekreter Bloke Bloke MESLEK KOMİTELERİ BÜROSU : Müdür Şef Tevziatçı Tevziatçı Grup Müdürü Bloke (Mukaveleli) -24-

27 ETÜD VE ARAŞTIRMA ŞUBESi : Müdür Araştırma "ljzmanı Araştırma 'uzmanı Araştırma uzmanı Araştırma u Araştırma u Etüd Servisi Şefi Etüd ü Etüd ü Etüd ü Etüd u Etüd u İstatistik Servisi Şefi ~ il/femur _ Bloke ( Mukaveleli) (Mukaveleli) Bloke DIŞ M:ÜNASEBETLER VE TURİZM ŞUBESi Müdür Enformasyon Şefi iviemur Fuarlar ve Adres Kitabı illiemur Şefi ( Mukaveleli) Bloke NEŞRİYAT ŞUBESi; iviüdür Şef Musahhih Tahsildar (Mukaveleli) Bloke -25-

28 KÜTÜPHANE SERViSi : Şef Ranortör Grup Müdürü Bloke (Mukaveleli) TİCARET ŞUBESi Müdür MuameHtt Servisi Şefi!.v.remur :~v.ı:emur İhracat Servisi Şefi ~ı}[ emur i\iemur İthalat Servisi Şefi : i\tiemur : Fiat Servisi Şefi l:ıaportör l.vi:emur Bloke Bloke SANAYİŞUBESİ: Müdür İşletme Uzmanı -26 (İhtis.as) Bloke

29 Sanayi Şefi Jvı:emur Tevzi Şefi iv.iemur ilaemur TESCİL ŞUBESi : Müdür Sicil Şefi!.VI emur ~VI emur iviemur : ii!.iemur ;_v.ı:emur!.vi emur i\1emur Bloke istihbarat ŞUBESi : ii!iüdür istihbarat Şefi Meilnur i.vlemur Meiinur -27-

30 Tasnif ve Muhaberat Şefi :. ivi:emur GÜMRÜK DAİMİ EKSPERLE.R BÜROSU Şef : Tevziatçı Grup Müdürü (Mukaveleli) HESAP İŞLERi ŞUBESi : Müdür Muhasebe Şefi ivi:emur Tahakkuk Şefi Tahsilat Şefi Tahsildar Tahsildar Tahsildar Tahsildar Tahsildar Avukat Avukat Avukat (Muhasebe makinası (Muhasebe makinası ~ 28- ihtisas) - ihtisas)

31 İcra u İcra u İcra u Veznedar Veznedar Veznedar Veznedar Bloke Bloke Bloke PERSONEL SERVİSİ : Şef Doktor Doktor Hemşire (Mütehassıs) LEV AZIM SERVİSİ Şef EVRAK VE DOSYA SERVİSİ : Şef iviemur ~_I!Iemur ~vı:emur illiemur illiemur 1\1emur Tevziatçı Tevziatçı Tevziatçı 'revziatçı 'revziatçı Tevziatçı Bloke -29-

32 İDARE AMİRLİGİ İdare Amiri Santral cı Santral cı Teknisyen Aş çı Odacı Odacı Odacı O d acı Odacı Odacı Odacı Odacı Oda cı Oda cı Oda cı Odacı Odacı Oda cı Oda cı Odacı Oda cı Oda cı Odacı Oda cı Oda cı Garson Gece Bekçisi Gece Bekçisi (Mukaveleli) -30-

33 Ek: YILI KIRTASİYE SATINALMA PLANI TAHMİNİ BEDEL LiSTESi Thlalzerneudn cinsi Birimi li ıra Tutarn lira CEDVELLER 30 cm. 50 )) Çöp sepeti Adet }) }} DOSYALAR Kapaklı dosya Telli dosya Telli yarım dosya İğ:ae Istampa İmza Kartonu }} }} )) Kg. Adet )} !KALEMLER Kırmızı kalem Kırmızı-Mavi kalem Kopya kalemi Kurşun kalemi Düzine }} }} }} KACGiTLAR Karbon kağıdı (küçük; )} }} (büyük) ıı ıı İsplrtolu Başlıklı Oda kağıdı (büyük) }) )) )} (küçük) Pelür kağıdı (büyük) )) }} (küçük) Parşömen k8"ğıdı Mumlu kağıt Rulo kağrt Teksir kağıt Ambalaj kağıdı Kırmızı mum K ola 48 lik }} )} Top }} }} }} }} Kutu Adet Paket Kg. Adet Kg

34 Biriini lvialzemenin cinsi Ölçü Miktan Lira lira KLASÖRLER Tutarı Geniş Adet Dar }} LASTiKLER Daktilo lastiği Düzine Yazı lastiği }) Mak as }} Makine şeridi )) Makine yağı Kutu Mektep defteri Düzine MÜREKKEPLER İs tam pa Düzine Stil o Kgr Numaratör Tüp :Post al ya )) Teksir Kutu NUMARATÖRLER Lastik Adet :Madeni )} Raptiye makinesi }) Raptiye teli K-ı..ıtu Tarih Damgası Düzine Tükenmez kalem )} Süngerlik Adet Si cim Kgr ZARFLAR Adi zarf Adet Bini Oda başlıklı zarf }) Bini Sarı dosya zarfı )) Yüzü H. Tip Bülten zarfı )} Bini Zımba makinesi (büyük) )} Zımba makinesi (küçük) }) Yekün

35 Ek: YILI BASlLI EVRAK İŞLERi PLANI TAHMİNİ BEDEL LİSTESİ Şubenin adı Başkanlık ve Genel Katiplik Bürosu Müdürlüğü Etüd ve Araştırma Şubesi Dış Münasebetler ve Turizm Şubesi Neşriyat Şubesi Meslek Komiteleri Bürosu Müdürlüğü Kütüphane Servisi Ticaret Şubesi Sanayi Şubesi Tescil Şubesi istihbarat Şubesi Gümrük Daimi Eks. Kur. Bürosu Hesap İşleri Şubesi Personel Servisi Levazım Servisi Evrak ve Dosya Servisi Lira. Yekün

36 Ek: 5 ODA lviüstahdemlerinin 1965 YILI GİYİM İHTİYAÇLARI TAHMİNİ BEDEL LİSTES:i Cinsi Pa ıto Gömlek Elbise Ayakkabı Evsafı Ölçü lviiktaırı Birimi TL. Yünlü Kumaş Adet ?oplin }} Se rj Kumaş )) Vidala Çift Yekün Tutarı TL. İş Gömleği Reten Adet Kravat Poplin }} Önlük Poplin- Dok }} Not: Geçen yıla nazaran fark, 18 müstahdemin paltasunun miadlarının dolmasından ileti gelmiştir. -34-

37 Ek : SENESİ DEMİRBAŞ SATINALMA PLANI Adet Cins Birimi Tutarı 4 Kitaplık ( camlı) Kartoteks dolabı Kombine dolap Dosya d ola bı (çelik) ı Hesap makinesi {T.O.) Yazı makinesi (32 Ş) Telefon N ot: Plana yalnız mübrem ihtiyaçlar konulmuştur. Sene içinde zuhur edecek ihtiyaçlara göre Demirbaş eşya cins - lerinde değişiklik ppmağa Yönetim Kurulu yetkilidir. Yekün

38

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

BUTÇE KOMISYO U RAPORU

BUTÇE KOMISYO U RAPORU .. ISTANBUL TICARET ODASI 2001... BUTÇE KOMISYO U RAPORU 20.12.2001 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2002 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 ISTANBUL TiCARET ODASI 31. 12. 1973.. BILANCOSU VE K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 1973 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: 14.903.832.60 Odanın nakit

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ 5174 sayılı TOBB Kanunu nun 24 üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği nin 5.maddesinde; Üyenin Odaya

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ 1 DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yıllık genel yatırım

Detaylı

ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA

ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Sayın Meclisinizin ilk toplantısında itimat buyurularak seçilen komisyonumuz, Yüksek Meclise teşekkürlerini arzeder. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkaniıkça komisyonumuza

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI KASIM 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 23,833,985.97 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,962,394.06 10 HAZIR DEĞERLER 22,186,230.51 32 TİCARİ BORÇLAR 555,023.53

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149,092.56 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812,935.19 10 HAZIR DEĞERLER 18,574,977.37 32 TİCARİ BORÇLAR 316,281.41

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830)

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830) 291 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI OCAK 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 22,748,688.67 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,134,912.78 10 HAZIR DEĞERLER 21,048,832.57 32 TİCARİ BORÇLAR 942,921.74

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Bu büyüme piyasaları canlandırmaya yetmemekte ve yatırımcı sürekli bir endişe içerisinde bulunduğundan harcamalar kısılmaktadır.

Bu büyüme piyasaları canlandırmaya yetmemekte ve yatırımcı sürekli bir endişe içerisinde bulunduğundan harcamalar kısılmaktadır. BÜTÇE SUNUŞU Dünyayı etkileyen krizin etkileri henüz silinmeden, yeni kriz söylentileri, Avrupa Birliği üye ülkelerinde baş gösteren sıkıntılar, yatırım sürecini yavaşlatmakta, para güvenli liman olarak

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

BÜTÇE SUNUŞU. Odamız muhasebe kayıtları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak tutulmaktadır.

BÜTÇE SUNUŞU. Odamız muhasebe kayıtları 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak tutulmaktadır. BÜTÇE SUNUŞU Odamız, üyelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak kalitede hizmet sunmak, kısa ve uzun vadeli sorunların çözümünü sağlayarak üyelerin ve şehrin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

4-Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı; Gelir Bütçemizin %24.82 sini teşkil etmektedir.

4-Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler Faslı; Gelir Bütçemizin %24.82 sini teşkil etmektedir. 204 YILI BÜTÇESi BÜTÇE SUNUŞU Odamız üyelerine sunduğu hizmetleri kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için geliştirdiği projelere her yıl yenilerini eklemekte ve üye memnuniyetini artırmak için sürekli

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

Sayı: 22/2013 GENEL TARIM SİGORTASI FONU 2013 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Eylül 203 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla (34 Oyla) kabul olunan Genel Tarım Sigortası Fonu 203 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın 92

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca 23. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 16.192 üyesi, 8 temsilciliği, 3 büyükkent bölge temsilciliği ile Mimarlar Odası bünyesindeki en büyük örgüt birimidir. Yaklaşık olarak Mimarlar

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu

VUK SĐRKÜLERĐ. Đkametgâhlarını işyeri adresi olarak gösteren hekimlerin durumu 18.02.2009/56 HEKĐMLERĐN POS CĐHAZI KULLANIMI VE ECZANELERĐN MUAYENE KATILIM PAYINA ĐLĐŞKĐN VUK SĐRKÜLERĐ ÖZET 40 sıra No lu VERGĐ USUL KANUNU SĐRKÜLERĐnde, sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (diş

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir. ATA KARNESİ NEDİR? ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31.12.1991 BiLANÇOSU

istanbul TiCARET ODASI 31.12.1991 BiLANÇOSU istanbul TiCARET ODASI 31.12.1991 BiLANÇOSU VE ODA MECLISI SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1991 tarihindeki hesap durumunu gösteren ve 5590 sayılı Odalar Karnınuna ve Muhasebe yönetmeliği eşaslarına

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı