TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ Sayı / S 2. & Konu : Ekim-K asım-a ralık 2015 Eğitim Programları İLGİLİ MAKAMA Enstitümüz, 63 yıllık bilgi ve deneyimi ile kamu yönetiminin geliştirilmesine eğitim, araştırma ve yayın etkinlikleriyle katkıda bulunmaktadır. Kamu personeli için kısa süreli eğitim programlarını yürütmekle görevli Sürekli Eğitim Merkezi, 2015 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında aşağıda belirtilen eğitim programlarını gerçekleştirecektir. Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri Semineri (08-09 Ekim 2015) Devlet M emurları Kanunu ve Uygulaması Semineri (12-16 Ekim 2015) Proje Uygulam a Yönetimi Semineri (12-14 Ekim 2015) Kurumsal İnovasyon ve Yenilikçi Düşünme Semineri (19-21 Ekim 2015) Kam uda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Semineri (19-21 Ekim 2015) Etkili Konuşm a ve İletişim Becerileri Semineri (19-23 Ekim 2015) Kamu İhale M evzuatı ve Uygulaması Eğitim Semineri (21-23 Ekim 2015) İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Semineri (26-27 Ekim 2015) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Semineri (26-27 Ekim 2015) Kamu Görevlileri İçin Office Yazılımlarını Etkin Kullanma Semineri (02-06 Kasım 2015) Kamuda Karar Alma Semineri (02-03 Kasım 2015) Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi Semineri (02-04 Kasım 2015) M üzakere Teknikleri Semineri (09-10 Kasım 2015) Düzenleyici Etki Analizi Semineri (09-11 Kasım 2015) Kamu İhale M evzuatı ve Uygulaması Eğitim Semineri (11-13 Kasım 2015) Devlet M emurları Kanunu ve Uygulam ası Semineri (16-20 Kasım 2015) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Semineri (16-18 Kasım 2015) Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri (19-20 Kasım 2015) Adres : 85. Cadde (Eski 1 Numaralı Cadde) No: 8 Yücetepe ANKARA Telefon : Genel Müdür (312) , Genel Müdür Yrd. (312) , Genel Sek. (312) , Santral (312) (10 Hat) Telgraf : TODAİE Telefax :(312)

2 ? J '3s' 'S'L. r G B T.C. B020K ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ J»---- i t- Kenoc raroımaıtgı Genel Sekretorik - Genel Sekreter YardnncıW)ı Yapı İşten v«tskrak Daire Baskanbflı Personel Daire Başkanhğı i- İdari ve Maibier Dair» Batkarbfr Ogrena işıen u a tt N fu m g ı Sattık Kütür ye Spor Dar» B *ş k rt> Kütüphane ve DökûmrtasyonDakt Bık. Stratiey Gdgtnne Pare D ıiü rtjı Bigi İşlem Dair» Baykankğı Hukuk MüşavHği özel Kalem Recşn l»t-i-l no*xol.t_» Tİ cfiomeıyon « lafmmftarı M m IŞ I Döner Sermaye Mafene MMMftB D çliçkief K oadratirttyû BOSUYAM Sağkk Uygulana ve Araştırma Merkezi BAP Proje Koordinasyon Uyg Ve Arş Merkezi BiSm ve Teknoloji Uygulama ve Arş Merkezi İç Denetim Birimi ^

3 DEVLET MEMURLARI KANUNU VE UYGULAMASI SEMİNER BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Fatura A dresi:... Kurum Vergi Dairesi:... Kurum Vergi No :... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Adı-Soyadı:... Telefonu İş/Cep :... İMZA / MÜHÜR Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu en kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdikleıımesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) / (0312) Mualla OSMANOĞLU Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta: m osm todaie.edu.tr todaie.edu.tr ou n todaie.edu.tr

4 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ DEVLET MEMURLARI KANUNU VE UYGULAMASI SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Yiicetepe/Çan kaya/an KARA

5 SEMİNER KONUSU VE AMACI Devlet Memurları Kanunu ve Uygulaması seminerinde, DMK'nın genel yapısına ve özel konulara ilişkin teorik ve pratik bilgiler verilecektir. Seminer, kamu personel rejiminin genel yapısı, kadro ve pozisyon süreci, hizmete alma ve görevde yükselme uygulamaları yanında mali ve sosyal haklar, Disiplin Rejimi ve Uygulaması, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulaması yanında Devlet Memurları Kanunu'nun genel sorunları konularını içerecektir. Seminerde, Devlet Memurları Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin birinci elden bilgiler verilerek Kanunun uygulama sorunları giderilmeye çalışılacaktır. Seminer, DMK'nın uygulamada ortaya çıkan sorunlara yanıt verme, sorunları giderici ve uygulamaya yön verme amacını taşımaktadır. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR VE EĞİTMEN KADROSU Kamu Personel Relimi : Prof.Dr. Onur Ender Aslan (TODAİE) (3 Saat) Kadro ve Pozisyon Süreci: Rasim AKIN (BÜMKO) (3 saat) Hizmete Alma : Süha Oğuz Albayrak (DPB) (3 saat) Görevde Yükselme : Süha Oauz Albayrak (DPB) (3 saat) Mali ve Sosval Haklar ile Toplu Sözleşme Uva. : Sinasi Yurdakul (BÜMKO) (6 saat) Disiplin Reiimi ve Uva. : İI a i Ii Kurum Yetkilisi (6 saat) 4483 Reiimi ve Uva. : Dr. Yavuz Selim Akkoç (İçişleri Bakanlığı) (3 saat) DMK'nın Genel Sorunları : Kemal Çelik (BÜMKO) (3 saat) 12 Ekim 2015 Pazartesi 13 Ekim 2015 Salı 14 Ekim 2015 Çarşamba 15 Ekim 2015 Perşembe 16 Ekim 2015 Cuma SEMİNER TAKVİMİ Yemek 13: Yemek 13: Yemek 13: Yemek 13: Yemek 13:

6 SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer, kamu kurum ve kuruluşlarının personel/insan kaynakları birimlerinde görev yapan karar verici ve yönetici düzeyindeki bütün personele açıktır. Eğitim ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, seminer katılım bedeli kişi başına KDV dahil 650,00 TL'dir. Seminer ücreti, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) nolu TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. NOT: Seminer, isteğe göre, kurumlara özel paket program olarak da ayrıca düzenlenebilmektedir. Seminer süresince verilecek öğlen yemeği ile sabah ve öğleden sonra ara ikramları, katılım ücretine dahildir. Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. SON BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 08 Ekim 2015 Perşembe günü saat dur.

7 RESMİ YAZIŞMA KURALLARI, DOSYALAMA VE ARŞİV HİZMETLERİ Katılımcının: SEMİNER BAŞVURU FORMU Adı Soyadı :... Kurumu :... Vergi Dairesi Vergi N o :... Fatura Adresi :... Fatura Kesilecek Kurum /Birim :... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Ad-Soyadı:... Telefonu İş/Cep :... İM Z A /M Ü H Ü R Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerin aksamaması için başvuru formu, en kısa sürede Merkezimize ulaştırılmalıdır. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdikleıımesi gerekmektedir. 3. Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım m ii m k ü n o I a m a y a c a k 11 r. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) /2011- (0312) Mualla OSMANOĞLU Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta: m osm todaie.edu.tr e-posta: todaie.edu.tr ou n tod aie.ed u.tr

8 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ RESMİ YAZIŞMA KURALLARI, DOSYALAMA VE ARŞİV HİZMETLERİ SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Yücetepe/ANKARA w w w.todaie.edu.tr

9 SEMİNER KONUSU VE AMACI 1- Kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazdıkları yazı, resmi belge, resmi bilginin kurallarına uygun olarak düzenlenmesi, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini, 2- Evrak, dosya ve arşiv uygulamalarının mevzuata uygun olarak etkin gerçekleştirilmesini destekleyecek bilgi ve beceri kazandırmaktır. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR R esm i yazışm a kuralları ve yazı türleri G izlilik ve Bilgi/Belge/D osya G üvenliği Dosyalam a sistem leri ve stand art dosya planı Yazışm a, Dosyalam a, Arşivlem e işlem lerinde kod kullanım ı ve uygulam ası B irim /Ü nite Belge/D osya işlem leri ve uygulam a sü reci Kurum /B irim belge ve arşiv işlem leri ve uygulam a sü reci Belge/D osya D eğerlendirm e -A yıklam a-im h a İşlem leri SEMİNER EĞİTMENİ Ali ÇAKIROĞLU (Kamu Yönetimi Uzmanı) SEMİNER TAKVİMİ 08 Ekim 2015 Perşembe : / Ekim 2015 Cuma : / (Toplam 14 Saat)

10 SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer, adaylığı kaldırılmış olan tüm kamu görevlilerine açıktır. Eğitim ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, seminer katılım bedeli kişi başına KDV dahil 500,00 TL'dir. Seminer bedeli, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı/formu ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. NOT: Seminer, isteğe göre, kurumlara özel paket program olarak da ayrıca düzenlenebilmektedir. Seminer süresince verilecek 2 öğlen yemeği ile sabah ve öğleden sonra ara ikramları, katılım ücretine dahildir. Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. SON BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 05 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 17.30'dur.

11 5EMINERIN AMACI Türk kamu yönetiminde uzun dönemli kamu politikalarını iestekleyici proje uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Proje Yönetiminde genellikle Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından :ammlanan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu Enstitünün özel ;ektörü hedef alarak hazırladığı proje yönetimi rehber kitabının satın alma gibi bazı aşamaları Türk kamu yönetimi ile uyumlu olmadığından Droje yönetiminde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Seminerde kamu <urumlarının etkili bir şekilde proje yönetebilmeleri için dikkat etmeleri gerekenler Türk kamu yönetiminin örgütsel yapısı ve işleyişi le mevzuat esas alınarak ele alınacaktır. Tüm konular seminer Katılımcılarının çalıştıkları kurumlarda yürütülen ya da yürütülmesi düşünülen projeler ve daha önceden hazırlanmış senaryolar ışığında uygulamalı olarak ele alınacaktır. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR Proje ve Proje Yönetim ine Giriş Proje Yöneticisinin Yetki ve Sorumlulukları Proje Entegrasyon Yönetimi Proje Paydaşları ve Yönetimi Proje Yaşam Döngüsü Proje Yönetimi Süreç Grupları Proje Yönetim Planı Proje Kapsam Yönetimi Proje Zaman Yönetimi Proje Maliyet Yönetimi Proje Kalite Yönetimi Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Proje İletişim Yönetimi Proje Risk Yönetimi Proje Sosyal Paydaş Yönetimi SEMİNER EĞİTMENİ Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN / TODAİE Öğretim Üyesi (9 saat) İnanç SÖĞÜT / Sağlık Bakanlığı (9 saat)

12 s e m i n e r t a k v i m i 12 Ekim 2015, Pazartesi 13 Ekim 2015, Salı 14 Ekim 2015, Çarşamba : : : SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Proje yöneten ya da yönetmeyi hedefleyen tüm kamu çalışanları bu seminere katılabilir. Seminere katılacaklardan eğitim, ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına KDV dahil 700,00 TL alınacaktır. Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. Seminer bedeli, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı/formu ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Not: Seminer, talebe göre ayrıca, "kurumlara özel" paket program olarak da düzenlenebilmektedir. KATILIM BELGESİ Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığını belirten onaylı katılım belgesi verilecektir. BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 08 Ekim 2015 Perşembe günü saat 13.30'dur.

13 PROJE UYGULAMA YÖNETİMİ SEMİNERİ Katılımcının: BAŞVURU FORMU Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi N o :.../... Fatura Adresi :... Fatura Kesilecek Kurum/Birim:... Telefonu İş :... C ep:... Harcama Yetkilisinin: Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İM Z A /M Ü H Ü R Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu en kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklennıesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaınası durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) / (0312) Mualla OSMANOĞLU Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta: e-posta: e-posta:

14 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ PROJE UYGULAMA YÖNETİMİ SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAÎE, 85. Cad.No:8 Yücetepe/ANKARA

15 İÇ KONTROL, İDARENİN AMAÇLARINA ULAŞILMASINDA MAKUL GÜVENCE SAĞLAR KAMUDA ÎÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ SEMİNER BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Fatura A dresi:... Kurum Vergi Dairesi /Vergi No :... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Adı-Soyadı:... Telefonu İş/Cep :... İMZA / MÜHÜR Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu eıı kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mülıür kullanılarak tasdiklenıııesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldıırulmatnası durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) /2011 (0312) Mualla OSMANOĞLU 2012-Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNALTUROĞLU Faks: (0312) e-posta: e-posta:

16 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAMUDA İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Yücetepe/ANKARA

17 SEMİNER KONUSU VE AMACI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda çerçevesi çizilen kamu iç kontrol sisteminin tüm bileşenlerini uluslararası standartlar ve ulusal düzenlemeler ışığında ele almak, kamu iç kontrol standartlarını ve uyum için gerekli asgari şartları uygulama örnekleri ile açıklamak, katılımcıların kamusal faaliyetlerde riskleri tanımlama, değerlendirme, kaydetme, risklere cevap verme ve izleme becerilerini geliştirmek. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR COSO İç Kontrol Modeli- ilke ve kavramlar, bileşenler- İç Kontrole İlişkin Tüm Mevzuat Örnek Olay İncelemeleriyle Kamu İç Kontrol Standartları > Kontrol Ortamı Standartları > Risk Değerlendirme ve Kontrol Faaliyetleri Standartları > Bilgi-İletişim ve İzleme Standartları Risk Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar Risk Yönetim inde Rol ve Sorumluluklar Risk Yönetiminin Aşamaları > Risklerin Tespiti > Risklerin Değerlendirilmesi-etki ve olasılık analizi- > Risklerin Kaydedilmesi ve raporlanması > Risklere cevap verilmesi > Risklerin Gözden Geçirilmesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi İç Kontrol Güvence Beyanı İç Kontrol İç Denetim İlişkisi Sayıştay ın İç Kontrole İlişkin Denetimi EĞİTMEN KADROSU İlgili Kurum Yetkilisi SEMİNER TAKVİMİ 19 Ekim 2015 Pazartesi 20 Ekim 2015 Salı 21 Ekim 2015 Çarşamba Yemek 13: Yemek 13: Yemek 13:

18 SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer, kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinin yönetici, uzman ve personeline, harcama birimlerinde iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına katılan yönetici ve personele ve iç denetçilere açıktır. Eğitim ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, seminer katılım bedeli kişi başına KDV dahil 610,00 TL'dir. Seminer bedeli, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı/formu ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. NOT: Seminer, isteğe göre, kurumlara özel paket program olarak da ayrıca düzenlenebilmektedir. Seminer süresince verilecek üç öğlen yemeği ile sabah ve öğleden sonra ara ikramları, katılım ücretine dahildir. Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. SON BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 13.30'dur.

19 KURUMSAL İNOVASYON VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME SEMİNERİ BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi N o :.../... Fatura Adresi :... Fatura Kesilecek Kurum/Birim:... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İM Z A /M Ü H Ü R Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu eıı kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklcıımesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) / (0312) Mualla OSMANOĞLU Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-p osta : e-posta:

20 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KURUMSAL İNOVASYON VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cad.No:8 Yücetepe/Çankaya/ANKARA

21 SEMİNERİN AMACI Seminerin amacı, katılımcıların, kurumsal yenileşme (inovasyon) ve yenilikçi düşünme konusundaki deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Bu yolla, kamuda ortak değişim ve yenileşme ruhu ile kurumsal kültürün güçlendirilmesi öngörülmektedir. Son yıllarda kurumsal değişme ve yenileşme istek ve beklentisi giderek daha çok öne çıkmaktadır. Değişen hizmet ve üretim anlayışı ile toplumun beklentilerindeki farklılaşma; ister istemez kurumlan yeni arayışlara ve daha etkili çözümleri bulmaya zorlamaktadır. Sürekli yenileşme, artık, bir kurumsal yaşam biçimidir. O nedenle, günümüzde, değişim rüzgarına kulak tıkayarak etkili hizmet üretebilmek söz konusu değildir. Yenileşme ihtiyacı, her alanda ortaya çıkan değişimin doğal sonucudur. Hizmet etkililiğini artırabilmenin başlıca yolu, kurumsal duyarlılık alanlarını geliştirmek ve farklılıklara odaklanmaktır. Nitekim, hizmet üretiminde farklılaşma gereksinimini doğru biçimde algılayıp, hizmet beklentilere daha etkili yanıtlar verebilmek için, her kurum kendisini yenilemek, geliştirmek zorundadır. İnovasyon ve Yenilikçi Düşünme Semineri, kurumsal yapı, kültür ve ilişkiler ile hizmet üretim konularına farklı gözle bakabilme konusunda katılımcıların genel duyarlığını artırmayı; kimi kolay uygulanabilir teknikler yoluyla da kurumsal yenileşme sürecine katkıda bulunmayı hedef almaktadır. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR Kurumsal değişme ve değişim engelleri Değişme ve yenileşme (inovasyon) ilişkisi Yenileşme yaklaşımları Kurumsal yenileşme süreci Yenilik yönetimi ve yenilikçi kültür ortamı Kurumsal yenileşme engelleri Yenileşmede kurumsal stratejiler Yenilikçi (yaratıcı) düşünme Yenilikçi düşünme etmenleri Yenilikçi düşünme ilkeleri Yaratıcılığı besleyen kaynaklar Yenilikçi düşünce üretme teknikleri Yenileşmenin psikolojisi Örnek inceleme ve uygulamalar YENİLEŞEMEYEN YOK OLMAYA MAHKÛMDUR!

22 SEMİNER EĞİTMENİ Prof. Dr. Feyzi ULUĞ / TODAİE Öğretim Üyesi SEMİNER TAKVİMİ 19 Ekim 2015, Pazartesi 20 Ekim 2015, Salı 21 Ekim 2015, Çarşamba 09:30-12:30 13:30-16:30 09: :30-16:30 09: :30-16:30 SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer; her düzeydeki kurum yöneticilerine, uzman ve uzman yardımcılarına, üniversitelerin akademik ve idari personeline, kalkınma ajansı personeli ile kariyer sahibi diğer çalışanlara açıktır. Seminere katılacaklardan eğitim, ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına 790,00 TL (KDV dahil) alınacaktır. Ankara dışından gelen katılımcılar>ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. Seminer bedeli, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı/formu ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Not: Seminer, talebe göre ayrıca, "kurumlara özel" paket program olarak da düzenlenebilmektedir. KATILIM BELGESİ Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığını belirten onaylı katılım belgesi verilecektir. BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 13.30'dur.

23 ETKİLİ KONUŞMA VE İLETİŞİM BECERİLERİ Katılımcının: Sen değiş, herkes değişir. Adı Soyadı :... Unvanı :... Kuruıııu :... Vergi Dairesi/Vergi N o :.../... Fatura Adresi :... Fatura Kesilecek Kurum/Birim:... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İMZA/MÜHÜR Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu en kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdikleıımesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) /2011-(0312) Mualla OSMANOĞLU / Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta:

24 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ETKİLİ KONUŞMA VE İLETİŞİM BECERİLERİ SEMİNERİ (KENDİ BEDENİNİZİ VE KENDİ KELİMELERİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ? ) EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Yücetepe/ANKARA

25 SEMİNER KONUSU VE AMACI İletişim güçtür. Sizin ilişkilerinizi sizin iletişim beceriniz belirler. Daha etkili konuşmak, daha iyi beden kontrolü sağlayan bir kişilik geliştirmek için işte fırsat. 62 yıllık tecrübesiyle TODAİE 5 günlük bir seminer programıyla size bu imkânı sunuyor. Bedeninizle söz veremezsiniz. Söz kelimelerle olur. Anlaşma dili sözeldir. Türk toplumunun davranış ve iletişim biçimi kendine has nitelikler taşır. Bu nedenledir ki, Kelimelerinizden haberdar mısınız? Bedeninizi tanıyor musunuz? Değişimi önce kendinizden başlatın! SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR Temel diksiyon Boğumlama, Vurgu, tonlama, ağız ve dudak tembelliği giderme Nefes teknikleri, Konuşma nefesi İyi konuşmacı olmanın ip uçları Metin yazımında nelere dikkat edilmeli Redaksiyon, kısa ve öz yazı teknikleri Hipnotik dil kalıpları ve yazım tekniği Konuşma korkuları ve nedenleri Doğaçlama konuşma becerisi Grup önünde konuşma aşamaları (Amaç, araştırma, tasarım, kişilik) Soru-Cevap İlk izlenim Ses kullanma Göz ilişkisi Beden dili Duruş -el-kol göz teması-beden analizi Yüz şifreleri Ruh hali Görsel olma becerisi Heyecan nasıl yatışır. Kendine güven nasıl sağlanır Kişisel İmaj (Hangi imaj, imaj nasıl oluşur, renk ve kıyafet seçimi, karizma nedir?) Protokol ve Sosyal davranış kuralları Algı yönetimi Uygulama SEMİNER EĞİTMENİ Derya KAYA (TRT Spikeri - İletişim Uzmanı) Zafer KİRAZ (TRT Spikeri - İletişim uzmanı Nihat AYTÜRK (Uzman)

26 s e m i n e r t a k v i m i 19 Ekim 2015 Pazartesi : Yemek 13: Ekim 2015 Salı : Yemek 13: Ekim 2015 Çarşamba : Yemek 13: Ekim 2015 Perşembe : Yemek 13: Ekim 2015 Cuma : Yemek SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer, adaylığı kaldırılmış olan tüm kamu görevlilerine açıktır. Eğitim ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, seminer katılım bedeli kişi başına KDV dahil 800,00 TL'dir. Seminer ücreti, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. NOT: Seminer, isteğe göre, kurumlara özel paket program olarak da ayrıca düzenlenebilmektedir. Seminer süresince verilecek 5 öğlen yemeği ile sabah ve öğleden sonra ara ikramları, katılım ücretine dahildir. Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. SON BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 13.30'dur.

27 KAM U İH A LE M EV ZU A TI VE UYG U LA M A SI E Ğ İT İM S E M İN E R İ BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi N o :.../... Fatura Adresi :... Fatura Kesilecek Kurum/Birim:... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Ad-Soyadt:... Telefonu İş :... Cep :... İM Z A /M Ü H Ü R Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu en kısa sürede elimize ulaşacak biçimde göııdfrilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklennıesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) / (0312) Mualla OSMANOĞLU Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta: e-posta:

28 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAMU İHALE MEVZUATI VE UYGULAMASI EĞİTİM SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cad.No:8 Yücetepe/Çankaya/ANKARA

29 SEMİNERİN AMACI Ülkemizde kamu alımlarına yönelik ihalelerin yasal çerçevesi 2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile belirlenmiştir. Kamu İhale Kanunu, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihale sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından anılan Kanunların uygulanmasına yönelik olarak oldukça kapsamlı bir ikincil mevzuat yayımlanmıştır. Ayrıca, ihalelere yönelik başvurular üzerine alınan Kurul kararları ve bu kararların yargısal incelemesi sonucunda Danıştay tarafından verilen kararlar da uygulamayı yönlendiren temel kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle kamu ihale hukuku, usul kurallarının ön planda olduğu, kapsamlı, karmaşık ve sürekli değişim içerisinde olan yönleriyle özel uzmanlık gerektiren bir alan haline gelmiştir. Bu eğitim, ihale süreçlerinde rol alanların kamu alım mevzuatına ilişkin bilgi düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenmiştir. Eğitimde ilgili mevzuatın olduğu gibi aktarılması yerine gerekli olan mevzuat hükümlerine referans verilerek temel bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, eğitime katılanlar, aldıkları temel bilgilerle daha ayrıntılı düzenlemelere kendi başlarına kolaylıkla hakim olabileceklerdir. Eğitim kapsamında katılımcılara, öncelikle ihale öncesi hazırlık çalışmaları ile başlayan ve sözleşmenin imzalanması ile sona eren ihale sürecinin adımları dikkate alınarak kamu ihale mevzuatının temel konu ve kavramları aktarılacak daha sonra ise mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve çerçeve anlaşma ihaleleri, her birine ait özel düzenlemeler bağlamında ayrı bölümler altında anlatılacaktır. Ayrıca eğitim konuları arasında, idarelerin ihale sürecindeki işlem ve eylemlerinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile yargısal inceleme süreci de bulunmaktadır. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve bu kanunlara ilişkin temel kavramlar Mal alımı ihaleleri Hizmet alımı ihaleleri Yapım işleri ihaleleri Çerçeve anlaşmalar İhalelere yönelik başvurular ve yargısal inceleme SEMİNER EĞİTMENİ Uzman Eğiticiler

30 s e m i n e r t a k v i m i 21 Ekim 2015, Çarşamba 22 Ekim 2015, Perşembe 23 Ekim 2015, Cuma : / : / : / SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer; Eğitime ihale sürecinin herhangi bir aşamasında görev alan; harcama yetkilileri, ihale işlemlerinden sorumlu görevliler, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmet uzmanları, yaklaşık maliyet ile ihale dokümanını hazırlayanlar, ihale komisyonlarında görev alanlar ve konuya ilgi duyan diğer ilgililer iştirak edebilir. Seminere katılacaklardan eğitim, ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına KDV Dahil 610,00 TL. alınacaktır. Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. Seminer bedeli, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı/formu ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Not: Seminer, talebe göre ayrıca, "kurumlara özel" paket program olarak da düzenlenebilmektedir. KATILIM BELGESİ Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığını belirten onaylı katılım belgesi verilecektir. BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 16 Ekim 'dur. Cuma günü saat

31 (performanscarına göre yönetmedyiz. İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ SEM İN ER BAŞVURU FO R M U Katılımcının: Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Fatura Adresi :... Kurum Vergi Dairesi / Vergi No :... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Adı-Soyadı:... Telefonu İş/Cep :... İMZA / MÜHÜR Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu en kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmanıası durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel (0312) / (0312) Mualla OSMANOĞLU / 2012 Ersen T A ŞK E N T -Ö zgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta: ıııosnıanonlu(?/todaie.edu.tr etaskeıı to to d a ic.edu.tr ounakfi) todaie.cdu.tr

32 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Yücetepe/Çankaya/ANKARA

33 Seminerin Amacı İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Seminerinin amacı, kamu kurum ve kuruluşları personelinin, İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ anlayışına uygun olarak yönetilebileceğini ve yönetilmesi gerektiğini göstermektir. Bu amaçla, öncelikle Performans ın tanımı yapılarak, kamu yönetimi açısından önemi üzerinde durulacaktır. Kamu Performans Yönetimi başlığı altında, performans çeşitleri olan kurumsal ve takım performansı hakkında bilgi verildikten sonra; Bireysel Performans Yönetimi (BPY) konusuna geçilecektir. Zira, BPY, seminerin ana konusu olmaktadır. Buna göre, BPY sürecinde örgüt ve iş analizi ile iş ölçümü sonucu iş tanımı, iş tasarımı ve norm kadrolama anlatılacaktır. Tanımlı işlere göre işe alma ve hizmet içi eğitimden bahsedilip, personelin gerçek performansını (iş başarımını) görebilmek için performans ölçüt ve göstergelerinin anlamı ve belirlenmesi üzerinde durulacaktır. Kamu Sicil sisteminin kalkması sonrası geçilen performans değerlemesi, aşama ve yöntemleri açısından karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. Performans değerlemesine göre yükseltme, ücretleme ve ödüllemenin de ele alınacağı seminerde, son olarak bireysel performansın düşme nedenleri ile artırılmasına ilişkin olarak motivasyon araçları, katılımcılara görsel eğitim araçlarıyla interaktif biçimde sunulacaktır. Seminer konularının, Türk Kamu Yönetimindeki bazı performans örnekleriyle anlatımına özen gösterilecektir. Seminerde İşlenecek Konular Performans Kamu Performans Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi Takım Performans Yönetimi Bireysel (İK)Performans Yönetimi Bireysel Performans Yönetim (BPY) Süreci BPY Örgüt Analizi B PY İş Analizi B PY İş Ölçümü B PY İş Tasarımı ve Norm Kadrolama BPY Performans Değerleme BPY Yükseltme BPY Ücretleme BPY Ödülleme BPY Motivasyon

34 Seminer Eğitmeni Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN (TODAİE - İKY öğretim üyesi) Seminer Programı (12 Saat) 26 Ekim 2015 Pazartesi : Yemek Ekim 2015 Salı : Yemek Seminere Katılma Koşulları Seminer, kamu kurum ve kuruluşları, başta insan kaynakları ve personel yöneticileri olmak üzere, her birim ve kademedeki yönetici ve en az 4 yıllık hizmeti olan personele açıktır. Seminer katılım bedeli eğitim, ders notu, çanta, kırtasiye, öğlen yemeği ile çay-pasta ikram giderlerini karşılamak üzere, kişi başına KDV dahil 610,00 TL dir. Seminer bedeli, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankaıa Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı/formu ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Ankara dışından gelen katılımcılar, iicreli karşılığı yer ayırtıp, Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. Son Başvuru Tarihi İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Seminer kaydı için son başvuru tarihi, 22 Ekim 2015 Perşembe günü saat dir.

35 KURUMSAL İNOVASYON VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME SEMİNERİ BAŞVURU FORMU Katılımcının: Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi N o :.../... Fatura Adresi :... Fatura Kesilecek Kurum/Birim:... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İM Z A /M Ü H Ü R Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu en kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdikleıımesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) / (0312) Mualla OSMANOĞLU Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta: e-posta:

36 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KURUMSAL İNOVASYON VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cad.No:8 Yücetepe/Çankaya/ANKARA

37 SEMİNERİN AMACI Seminerin amacı, katılımcıların, kurumsal yenileşme (inovasyon) ve yenilikçi düşünme konusundaki deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Bu yolla, kamuda ortak değişim ve yenileşme ruhu ile kurumsal kültürün güçlendirilmesi öngörülmektedir. Son yıllarda kurumsal değişme ve yenileşme istek ve beklentisi giderek daha çok öne çıkmaktadır. Değişen hizmet ve üretim anlayışı ile toplumun beklentilerindeki farklılaşma; ister istemez kurumlan yeni arayışlara ve daha etkili çözümleri bulmaya zorlamaktadır. Sürekli yenileşme, artık, bir kurumsal yaşam biçimidir. O nedenle, günümüzde, değişim rüzgarına kulak tıkayarak etkili hizmet üretebilmek söz konusu değildir. Yenileşme ihtiyacı, her alanda ortaya çıkan değişimin doğal sonucudur. Hizmet etkililiğini artırabilmenin başlıca yolu, kurumsal duyarlılık alanlarını geliştirmek ve farklılıklara odaklanmaktır. Nitekim, hizmet üretiminde farklılaşma gereksinimini doğru biçimde algılayıp, hizmet beklentilere daha etkili yanıtlar verebilmek için, her kurum kendisini yenilemek, geliştirmek zorundadır. İnovasyon ve Yenilikçi Düşünme Semineri, kurumsal yapı, kültür ve ilişkiler ile hizmet üretim konularına farklı gözle bakabilme konusunda katılımcıların genel duyarlığını artırmayı; kimi kolay uygulanabilir teknikler yoluyla da kurumsal yenileşme sürecine katkıda bulunmayı hedef almaktadır. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR Kurumsal değişme ve değişim engelleri Değişme ve yenileşme (inovasyon) ilişkisi Yenileşme yaklaşımları Kurumsal yenileşme süreci Yenilik yönetimi ve yenilikçi kültür ortamı Kurumsal yenileşme engelleri Yenileşmede kurumsal stratejiler Yenilikçi (yaratıcı) düşünme Yenilikçi düşünme etmenleri Yenilikçi düşünme ilkeleri Yaratıcılığı besleyen kaynaklar Yenilikçi düşünce üretme teknikleri Yenileşmenin psikolojisi Örnek inceleme ve uygulamalar YENİLEŞEMEYEN YOK OLMAYA MAHKÛMDUR!

38 s e m i n e r e ğ i t m e n i Prof. Dr. Feyzi ULUG / TODAİE Öğretim Üyesi s e m i n e r t a k v i m i 19 Ekim 2015, Pazartesi 20 Ekim 2015, Salı 21 Ekim 2015, Çarşamba :09:30-12:30 13:30-16:30 :09: :30-16:30 :09: :30-16:30 SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer; her düzeydeki kurum yöneticilerine, uzman ve uzman yardımcılarına, üniversitelerin akademik ve idari personeline, kalkınma ajansı personeli ile kariyer sahibi diğer çalışanlara açıktır. Seminere katılacaklardan eğitim, ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına 790,00 TL (KDV dahil) alınacaktır. Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. Seminer bedeli, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı/formu ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Not: Seminer, talebe göre ayrıca, "kurumlara özel" paket program olarak da düzenlenebilmektedir. KATILIM BELGESİ Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığını belirten onaylı katılım belgesi verilecektir. BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 13.30'dur.

39 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU SEMİNERİ BAŞVURU FORMU Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi N o :.../... Fatura Adresi :... Fatura Kesilecek Kurum/Birim:... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İM Z A /M Ü H Ü R Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu en kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir. 3. Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve O rta Doğu Amme İdaresi E n stitü sü Genel M üdürlüğü 85. Cad. No: 8 Y ücetepe ANKARA Tel :(0312) / (0312) Mualla OSMANOĞLU /2012 Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta: mosmanogluifftodaic.edu.tr - etaskentfetodaie.cdu.tr o u nalıyf to daie.edu.tr

40 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU SEMİNERİ EKİM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cadde No:8 Yücetepe/Çankaya/ANKARA

41 SEMİNERİN KONUSU VE AMACI 6245 sayılı Harcırah Kanunu 01/03/1954 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların gerek başka yerlerde (yurtiçinde veya yurtdışında) geçici olarak görevlendirilmelerinde asıl görev yerinde yapmak zorunda olmadıkları giderlerin nasıl ve ne şekilde karşılanacağı, gerekse bunların başka yerlere (yurtiçinde veya yurtdışında) sürekli görevle atanmalarında karşılaşacakları giderlerin nasıl ve ne şekilde karşılanacağı konularını düzenleyen bir gider Kanunudur. Bu seminerin amacı; Kanunun kamu kurum ve kuruluşlarında geçici veya sürekli görevlendirilmelerde devamlı olarak uygulanması nedeniyle diğer Kanunlar gibi 6245 sayılı Kanunun da doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanması, dolayısıyla idarelerde Harcırah Kanununun uygulanması ile görevli olanların, hak sahiplerine hak ettikleri ödemelerin yapılmasını, hak edilmeyen ödemelerin de yapılmamasının sağlanması için bilgilendirilmesidir. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR Memuriyet Mahalli Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Yurtiçi Gündelikler Yurtdışı Gündelikler Yurtiçi Konaklama Gideri Yurtdışı Konaklama Gideri Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Harcırah ile ilgili maddeler) SEMİNER EĞİTMENİ Mehmet BEZİK - Maliye Uzmanı

42 s e m i n e r t a k v i m i 26 Ekim 2015 Pazartesi : Yemek Ekim 2015 Salı : Yemek SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Seminer, İdarelerin; başta üst düzey yöneticileri olmak üzere harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilileri, harcırah düzenleyen ilgili kişileri ile konuya ilgi duyan herkese açıktır. Seminere katılacaklardan eğitim, ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına 480,00 TL (KDV dahil) alınacaktır. Seminer ücreti, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAİE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Ankara dışından gelen katılımcılar, yer ayırtmak suretiyle ücreti karşılığında Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığını belirten onaylı, Sem iner Katılım Belgesi verilecektir. SON BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 22 Ekim 2015 Perşembe günü saat 13.30'dur. NOT: Seminer, talebe göre, kurumlara özel paket program olarak da ayrıca düzenlenebilmektedir.

43 KAMUDA KARAR ALMA SEMİNERİ Katılımcının: BAŞVURU FORMU Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Vergi Dairesi/Vergi N o :.../... Fatura Adresi :... Fatura Kesilecek Kurum/Birim:... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Ad-Soyadı:... Telefonu İş :... Cep :... İM Z A /M Ü H Ü R Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu en kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdikleıımesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) / (0312 ) Mualla OSMANOĞLU Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks: (0312) e-posta: e-posta: e-posta:

44 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KAMUDA KARAR ALMA SEMİNERİ KASIM 2015 ANKARA TODAİE, 85. Cad.No:8 Yücetepe/ANKARA

45 SEMİNERİN AMACI Bu seminer, Türk kamu yönetiminden örnek olaylar sunarak kamu çalışanlarına karar almalarında yardımcı olacak temel yetenek ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Kamuda çalışan birçok yönetici bu becerileri deneyimle kazanmaktadır. Bununla birlikte kamusal kararları alırken belli bir mantık kullanmak, alınan kararın daha az kamu kaynağı kullanılarak daha sağlıklı ve uzun süre uygulanmasını sağlayacaktır. Seminerde kamuda karar alım süreçlerinde kullanılan temel yöntem ve teknikler tanıtılarak, katılımcıların kendi kurumlarıyla ilgili deneyimleri ya da önceden hazırlanmış senaryolar çerçevesinde uygulamalı alıştırmalar yapılacaktır. SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR Karar alma ile ilgili yasal düzenlemeler Karar alma ve yaratıcılık Karar alma yöntemleri Rasyonel (uygulamalı) Kısıtlı rasyonelite (uygulamalı) Karma tarama (uygulamalı) Çöp tenekesi Sezgisel (uygulamalı) Karar alma teknikleri Analitik Hiyerarşi Süreci (uygulamalı) Karar Matris Analizi (uygulamalı) Çiftli Karşılaştırma Analizi (uygulamalı) Birleşik Analiz (uygulamalı) Fayda-Maliyet Analizi ve Risk Analizine Giriş Sosyal Paydaşlarla Karar Alma SEMİNER EĞİTMENİ Prof. Dr. A. Argun AKDOĞAN / TODAİE Öğretim Üyesi SEMİNER TAKVİMİ 02 Kasım 2015, Pazartesi 03 Kasım 2015, Salı : :

46 SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI Karar alma ve değerlendirme süreçlerine katılan her kamu çalışanı bu seminere katılabilir. Seminere katılacaklardan eğitim, ders notu, kırtasiye, yemek ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına KDV Dahil 610,00 TL alınacaktır. Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle Enstitümüz Yurdundan ( / ) yararlanabilirler. Seminer bedeli, kurumlar ya da katılımcılarca karşılanacaktır. Katılım ücretinin, Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube nolu (IBAN NO. TR ) TODAÎE Eğitim Gelirleri Hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı/formu ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Not: Seminer, talebe göre ayrıca, "kurumlara özel" paket program olarak da düzenlenebilmektedir. KATILIM BELGESİ Seminer sonrası katılımcılara, semineri tamamladığını belirten onaylı katılım belgesi verilecektir. BAŞVURU TARİHİ İlan edilen tarihteki seminer katılımcı kontenjanı 22'dir. Kayıtlar, onaylı başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, ) tarihe göre sıralanacaktır. Başvuru sayısının 10 kişiden az olması halinde seminer ileri bir tarihe ertelenecektir. Kayıt için son başvuru tarihi 27 Ekim 2015 Salı günü saat 13.30'dur.

47 İÇ KONTROL, İDARENİN AMAÇLARINA ULAŞILMASINDA MAKUL GÜVENCE SAĞLAR KAM UDA İÇ K O N TR O L VE RİSK YÖ N ETİM İ SEM İN ER BAŞVURU FO R M U Katılımcının: Adı Soyadı :... Unvanı :... Kurumu :... Fatura A dresi:... Kurum Vergi Dairesi /Vergi No :... Telefonu İş :... Cep :... Harcama Yetkilisinin: Adı-Soyadı:... Telefonu Jş/Cep :... İM ZA / M Ü H Ü R Not: 1. Sıralama başvuruya göre yapıldığından, işlemlerde aksamaya yol açmamak bakımından, başvuru formu eıı kısa sürede elimize ulaşacak biçimde gönderilmelidir. 2. Formun ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve mühür kullanılarak tasdiklenmesi gerekmektedir. 3- Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım mümkün olamayacaktır. SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 85. Cad. No: 8 Yücetepe ANKARA Tel : (0312) /2011-(0312) Mualla OSMANOĞLU 2012-Ersen TAŞKENT - Özgü ÜNAL TUROĞLU Faks:(0312) e-posta: e-posta:

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ. ed evlet Merkezi

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ. ed evlet Merkezi TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ ed evlet Merkezi Sayı : 4 5 0 3 3 6 6 7-0 5 1-0 5-3 2 - Konu :edevlet / Kamuda Bilişim O cak-şubat 2014 Eğitim Programı 11/12/2013 İLGİLİ M AKAM A Enstitümüz,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Daire SUNUŞ 5018 Sayılı Yasanın 55. Maddesine göre İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Ankara, 2010 2 İçindekiler GİİRİİŞŞ...5 TEMEL UNSSURLAR...6 Terimler...6 İç Kontrolün Tarihçesi...7 İç Kontrol Felsefesi...8 AB VE İİÇ KONTROL

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 2 2. Durum Analizi 4 2.1. Tarihsel Gelişim 4 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 6 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) Referans No: TRC1/15/KTA İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU BURSA 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı