EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM Z Yrd. Doç. Dr. YAfiAR ÇORUHLU 1964 y l nda Trabzon da do du..ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora yapt y l nda M.S.Ü. Fen-Ed. Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde asistan olarak bafllad görevini 1993 den beri ö retim üyesi olarak sürdürmektedir. Yay nlanm fl kitaplar, 50(nin üzerinde makalesi, kat ld ulusal ve uluslararas bir çok bilimsel toplant bulunmaktad r. 118

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I Eyüb Sultan da cami çevresinde veya civardaki çeflitli mezartafllar (veya tafl sandukalar) aras nda, bilhassa dikkati çekici özellikler gösteren mezartafllar n n bir bölümünde, bazen yüzeysel bazen de yüksek kabartmalar halinde kaseler veya büyük çanaklar içerisinde (natürmort) meyvalar görülmektedir. (Resim 1-2) Uzun süredir ilgimizi çeken bu tip meyva tasvirleri, flüphesiz ki orada yatan müslüman n, öteki dünyadaki mekan n n cennet olmas fleklinde; yaflayanlar taraf ndan belirtilen dile in, kitabe d fl nda ayn zamanda tasvir yoluyla ifadesidir. Kanaatimizce bu tip tasvirler mezartafllar nda bat etkesine girildi i gibi bir dönemde karfl m za ç kmakla birlikte, belki tasvir tarz ile olan iliflki d fl nda, Avrupa sanat na de il, bütünüyle daha eski Türk geleneklerine dayanmaktad r. Burada mezartafl veya üzerinde tasvir yapma gelene inin temeli slamiyetten evvelki devrelere kadar indi i için, bu konuyu eski bir gelene in mümkün oldu u kadar slamiyetle uyuflturulmaya çal fl lm fl bir flekli olarak alg lamaya çal flaca z. Neticede Türk halk devam edegelen gelene e uyarak bu flekilde meyvalarla süslenmifl mezartafllar n n dinen sak ncal saymam flt r. Çünkü mezartafllar n n flekillendirilmesinde ölenin ard ndan islami terbiyenin gere i olarak iyi temennide bulunma iste i önemli rol oynam flt r. Eyüb mezartafllar nda bafl ve ayak tafllar üzerinde görülebilen (ve ço u kad n mezartafllar nda az bir k sm da erkek mezartafllar nda bulunan) kase içinde meyva tasvirleri nar, elma, üzüm, armut, fleftali, incir, kay s gibi meyvalard r. Narlar aç lm fl taneleriyle gösterilmifltir. Bu konuda aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu taraf ndan yap laca ndan tan mlamalar üzerinde detayl durmayaca z. Ancak sembolizme geçmeden evvel Ç. 1. Bat Wei (son Tabgaç) dönemine ait duvar resminde meyva/yiyecek sunan flah slar gösteren duvar resmi, Tuohuang 285, nu.l ma ara tap na. 119 Ç.2. Kad n ve erkek iki flahs n tapt klar Budist ilaha yiyecek/meyve sunuflunu tasvir eden Uygur dini bayra üzerinde resim. Koço Alpha tap na nda bulunmufltur.

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Ç.3. Elindeki kapta meyva sunan Devata figürü. Bezeklik Ma ara Tap naklar ndan duvar resmi. Ç.4. Meyva (?) sunan Uygur Türkü, Bezeklik 20 ma ara tap na. stanbul da ki di er çeflitli mezarl klarda bulunan mezartafllar nda da ele ald m z tipte kase içinde meyva tasvirlerine rastland n belirtmek durumunday z.1 Çok genel olarak meyva sembolizmine bakt m zda, onun karfl - m za ç kan en genel anlam n n ölümsüzlük, birfleyin özü olan varl k cevher, hakikat oldu unu görüyoruz. Buna ba l olarak o bir durumun neticesidir.2 Yap lan bir iflin sonucudur. Konumuza uyarlarsak yaflan lan hayat n sonucu olarak ve iyi temenniyle yaflan lan slama uygun hayat n meyvas (cennet) d r. Veya bir baflka aç dan ele al nd nda öze, hakiki cevhere, slamiyete göre Allah a dönüfltür. Di er anlamlar da konumuza uygundur. Meyva gelece in tohumunu içinde tafl r (Çünkü o öz dür). Eski inan fl ve mitlerde hayat a ac n n ölümsüzlük veren meyvas ndan söz edilir. Daha ileride ele alaca m z gibi eski toplumlarda ölüm törenlerinden çiçek ve meyvalar verimlilik, üreme, bereket ve ulafl lmak istenen fleye kavuflmak için sunu (adak) olarak kullan l r. Tek tek meyvalar n sembolizmi de toplumlara göre de iflik anlamlar kazanmakla beraber genelde yukar da söylenen kavramlar içerisine girebilecek olumlu manalar içermektedirler. Mesela elma cennetteki a ac n meyvas d r. Bu konuyla ilgili olarak Hristiyanlakta biraz olumsuz yorumlan rsa da (Hz. Adem ile Havvan n fleytana aldanmas konusuyla ilgili 120 olarak) slamiyette olumsuz bir anlam verilmemifltir. Alt n elma ölümsüzlük sembolüdür. Akdeniz mitolojilerinde baz ilahlar n tan t c sembolüdür. Yabani elma Çin de kad n güzelli inin iflaretidir. Kiraz Japonya n n milli amblemi olarak (Çin de de oldu u gibi) bahar n ve kad n güzelli inin sembolüdür. Üzümler sonbahar, eski Yunan mitolojisinde flarap tanr s D onysus u veya Hristiyanl a göre Hz. sa n n kan n ifade ederse de müslüman mezartafllar nda ecel flerbetini içmek gibi kavramlarla veya hayat n sonbahar n ifade etmek üzere kullan lm flt r diye yorumlanabilir. Portakal bazen cennetteki elma a ac olarak yorumlanan a ac n meyvas - n n yerini al r. Çin de ve Japonya da yeni y l bayramlar n n tan nm fl hediyesidir. Yeni y lda iyi flansa iflaret eder. fieftali özellikle Çin de bahar n geliflinin müjdecisi, uzun hayat n ölümsüzlü ünün sembolüdür. Nar akdeniz bölgesi ve ortado u, Hindistan çevrelerinde ve hatta daha yayg n çevrede bereket, üreme, do- ufl/do unun (herhalde mezartafllar nda öteki hayatta dirilme ile ilgili olarak yorumlanabilir) simgesidir. Çeflitli mitolojilerde do an n diriliflinin ve ölümsüzlü ün sembolü olarak da görülen bu meyva ayn zamanda kutsal a ac n meyvalar ndan biridir. O aç ld nda görülen taneler bilhassa eski Budist sanatlarda bereketin, do acak çocuklar n sembolü olarak düflünülmüfltür. Bu husus da yukar da belirtti imiz gibi öze dönüfl veya öldükten sonra dirilifl kavram yla da alakal olmal d r.3 ncirin sembolizmi de nar gibi ele al nabilir. Meyvalar n bu anlamlar tarih içerisinde Asya kültür ve çevrelerinde ve Ortado u hatta Do u Avrupa da yaflayan Türkler için genel anlamda olmak kayd yla geçerli olarak kabul edilmelidir. Hatta Türklere özgü baz anlamlar da söz konusudur. Kur an- Kerim de bir çok ayette

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I meyva sözü geçmektedir. Meyvalar daha ziyade Allah n dünyadaki nimetlerinden söz edilirken, müminlere ve iyi ameller yapanlara cennet ve cennet meyvalar ndan vaad edilirken ve Hz. Adem ile Havva n n, fleytan n kand rmas yla yasaklanan a ac n meyvalar n yemesi, sonra Allah taraf ndan affedilip yeryüzüne indirilmesi hususunda bahsedilirken söz konusu edilmektedir. fiimdi konu ile ilgili olarak Kur an- Kerim deki baz örnekleri Türkçe anlam nda aktaral m: Bakara Suresi, 25, Ayetler: 25- (Habibim), mü minlere ve iyi ameller yapanlara müjdele: (A açlar ) Alt ndan rmaklar akan cennetler onlar içindir. O cennetler ki meyvelerini yedikçe bunlar daha önce de dünyada yedi imiz fleylere benziyor diyecekler. Orada tertemiz eflyalar bulacaklar... Cennette de ebedi olarak kalacaklard r Hani biz meeleklere, Adem e secde edin buyurmufltu da iblisten baflka hepsi de secde etmifllerdi. fieytan secde edinmekten kaç nm fl, kibre kap - larak kafirlerden olmufltu. 35 Ve demifltik: Ey Adem, sen ve eflin cennete oturun ve orada diledi inizden bol bol yiyin, yaln z flu a aca yaklaflmay n. Yaklafl rsan z (nefsinize) zulmedenlerden olursunuz. 36-fieytan ise (hiyle ile) onlar n ayaklar n kayd rd ve içinde bulunduklar nimetten onlar ç kard. Biz de: Birbirinize düflman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde bir zamana (ömrünüzün sonuna) kadar oturun ve r zk n - z orada bulun demifltik. 37-Derken Adem, Rabbinden ö rendi i bir tak m kelimelerle O na yalvar p tevbe etmifl o da tevbesini kabul buyurmufltu. Çünkü o bütün tevbeleri kabul edici ve esirgeyicidir Biz buyurduk ki Hepiniz cennetten ç k n. Ama benden size bir do ru yol gösterici geldi- inde biliniz ki o klavuzun izinden gidenlere asla korku ve tasa yoktur. 39- Küfre sap p ayetlerimize yalan deyip inanmayanlara gelince, onlar atefle at lacak ve orada ebedi olarak kalacaklard r. Her ne kadar yukar daki ayetlerde meyve kelimesi geçmiflorsa da ayn konuyu ifade eden baflka ayetlerde meyva laf geçmektedir. Mesela A raf suresinde 20, 22. Ayetlerde: 20- Nihayet fleytan, onlardan gizli b rak lm fl avret yerlerini kendilerine göstermek için onlara f s ldad : Bu a ac n meyvas n yerseniz, mutlaka iki melek haline gelirsiniz, yahut ebedi ömre kavuflursunuz. Rabbiniz onun için size yasak etti. 22- Böylece aldatarak o a açtan yemeye sürükledi. A açta meyva tad nca ay p yerlerini gördüler ve cennetteki a açlar n yapraklar ile oralar n örtmeye bafllad - lar. Rableri onlara flöyle seslendi: Ben ikinize de bu a ac yasak etmedim mi? fieytan size apaç k bir düflmand r demedim mi?... Ç.5. Meyve sunan Uygur. Bezeklik 20 ma ara tap na. Ç. 6. Ziyafet veya and içme töreninde kaseler veya tepsiler içinde meyve tasvirleri. Pencikent duvar resimlerinden bir örnek. 121

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 7. Hamse-i Nizami minyatürlerinden ç kar lm fl kap içinde meyva tasvirleri. En sa daki kase içinde meyvalar Varka ve Gülflah minyatüründen al nm flt r. 1. Eyüp sultan Camii haziresinden bir tafl sanduka üzerinde kase içinde meyve tasvirleri (Foto Yaflar Çoruhlu). 122 Müteakip ayetlerde Allah fleytan n açmak istedi i yerlerini örtmek için insanlara libas ve elbiseler indirildi ini, en iyi ve hay rl elbisenin ise takva (iman ve güzel ahlak) elbisesi oldu unu belirtiyor ( ayet). Kur an- Kerim de çeflitli konulardan söz edilirken Allah n nimetlerini ifade etmek üzere çeflitli yiyecekler yan nda meyvalardan da bahsediliyor. Örne in En am Suresi, 98-99, 141. ayetlerde oldu u gibi: 98- O, sizi bir tek candan (Adem den) yaratand r. Sonra sizin için bir karar yeri (dünya), bir de emanet yeri (rahim ve kabir) vard r. Biz, anlayan kimselere ayet ve alametleri aç kca bildirdik. 99- O, gökten su (ya mur) indirendir. Sonra her çeflit bitkiyi biz onunla bitirip ç kard k. çlerinde de bir yeflillik filizlendirdik ki ondan da birbirinin üzerine binmifl (baflak olmufl) taneler, hurma tomurcuklar ndan birbirine yak n salk mlar, birbirine hem benzeyen hem benzemeyen üzümlerden zeytinden ve nardan ba lar yap p ç kar yoruz. Her birinin meyvas na bir ilk zamanlarda bir de olgunlaflt zaman bak n. fiüphesiz ki bütün bunlarda iman edenler için bir çok ibretler vard r Çardakl ve çardaks z üzün ba lar n, meyveleri ve tadlar çeflitli hurmalar, hububat (tah llar ), zeytinleri, narlar, birbirine benzer, hem de benzemez bir halde yarat p yetifltiren Allah t r.. Öte yandan toprak, ölüm ve dirilme, cennetteki yaflay fltan bahsedilirken de meyve veya yemifllerden söz edilmektedir (Yasin suresi 33-35, ayetler): 33- Ölü (kurumufl) topraklar ondan için (ölüleri diriltti imize delalet eden) bir alamettir: Biz ona (ya murla) hayat verdik, ondan taneler ç kard k da ondan yiyip duruyorlar. 34- Biz o toprakla hurmal klardan, üzüm ba lar ndan nice bastonlar yapt k, içlerinden nice p narlar f flk rtt k. 35- (Allah n yaratt ) mahsülden ve kendi ellerinin yapt klar ndan yemeleri için hala flükretmeyecekler mi?.. Cennetteki meyvalardan söz eden Rahman suresinde de flöyle denilmektedir (46-48, 52, 54, 62, 68. ayetler): 46- (Biri insanlara, di eri cinlere ait olmak üzere) Dünyada Allah n murakabas ndan k yamet gününde ise hesaba çekilmesinden korkanlar için iki cennet vard r. 47- öyleyse, Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? 48-Bu iki cennet, türlü türlü a aç ve meyvelerle doludur..

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I 52-Bu cennetlerde (yafl ve kuru olmak üzere) her meyveden çift çift vard r.. 54-(Rablar huzurunda hesap vermekten korkanlar) astarlar kal n ipekten yataklar üzerine yaslan p oturarak nimetlenirler. Zahmetsizce al nabilecek flekilde, her iki cennetin meyveleri yine yak n ve toplan fl da kolayd r Bu iki cennetlerden baflka (onlar için) iki cennet daha vard r (O di er iki cennetin) içlerinde çeflitli meyveler, hurmal klar, nar a açlar vard r. Kur an- Kerim de meyva kelimesi yaln zca cehennemden ç kan zakkum a ac ndan söz edilirken olumsuz anlamda kullan lmaktad r. Mesela Saffat Suresi Ayetlerde konu ile ilgili olarak flunlar söyleniyor: 63- Gerçekten biz zakkum a ac n kafirler için bir fitne (azap) yapt k 64-fiüphesiz ki o a aç, cehennemin dibinden (bitip) ç - kacakt r. 65-Mevlar (çirkin) fleytan-lar n bafllar gibidir. 66-Muhakkak ki onlar (kafirler) bundan yiyecekler, ka-r nlar n bundan dolduracaklar. 4 Öte yandan Kur an- Kerim de ki baz ayetlerde meyve ve yiyeceklerin cennette hizmetçiler taraf ndan gümüfl kaplar veya billur taslarla sunuldu u da belirtilmektedir. Mesela Vak a Suresi ayetlerde: 20- Ayn zamanda seçtikleri meyvelerle, 21-Ve arzulad klar kufl etleri ile (hizmetçiler çevrelerinde dolafl rlar) ve nsan, Dehr Suresi nde: 15- Onlara (hizmet için) etraflar nda gümüfl kaplar ve billur taslar dolaflt r l r. 16-Billurlar gümüfl gibi parlakt r. Onlar ölçülüp da t l r. denilmektedir. Görüldü ü gibi Kur an- Kerim de ki çeflitli ayetler; Eyüb ve çevresindeki ve baflka yerlerdeki müslüman mezartafllar nda kase ve tabak içinde meyvalar n hatta farkl bir biçimde ayr ca gösterilen (yar lm fl) meyvalar n niçin tasvir edildi ini gayet net bir biçimde aç klamaktad r. Mezartafllar ndaki meyvalar böylece ölen müslüman n samimi ve islamiyet uygun bir hayat yaflad n, bu dünyada helal k l nan Allah n yaratt meyvalar veya yemifllerle veya insanlar n bunlardan yola ç karak üretti i yemeklerle beslenip haram yenilmedi- ini ifade etmifl oluyor. Ayr ca bu meyva tasvirleri; Kur an- Kerim deki ayetlerin aç klad gbi bir hayat sürüldü- ünden dolay, ölen kiflinin Allah n izniyle beslenece ine ve burada dünyadakine benzer meyve ve yemifllerle beslenece ine bu meyvalar n bazen zahmetsizce afla e ilen dallardan kopar l p al naca n ya da kaplar/ta-baklarla sunulaca na da iflaret etmifl oluyor. Öte yandan öldükten sonra dirilme, nsan yaratan Allah a yani öze dönüfl (bilhassa çekirdekleri veya taneleri gösterilen meyvalardan yola ç k larak belirtilebilir) ölen kiflinin dün-yada bereketli bir nesil b rakt gibi durumlar da yerine göre ifade edilmifl olmal d r. Ancak mezartafllar asl nda ölenin ve onu defneden yak nlar n n te- 2. Eyüp Sultan Camii çevresindeki hazinelerden birindeki mezartafl nda kase içinde meyvalar (Foto Yaflar Çoruhlu). 3. Ölüm y ldönümü törenlerinde Mani ye ekmek ve meyve sunuluflunu gösteren Uygur minyatürü. 123

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 4. Babur n Bediüzzaman kabulünü gösteren minyatürde büyük kaplar içerisinde meyvalar dikkati çekiyo. mennilerini ifade etmektedir. Çünkü in-san cennet ehli oldu unu ancak yafla-d klar ndan yola ç karak kuvvetle uma-bilir. Görüldü ü gibi yukar da kaselerdeki meyvalar için söz konusu olan anlamlar daha önce verdi imiz genel sembolik manalarla ço u kere örtüflmektedir. Yani bu genel anlamlar slamiyete göre yorumlanm flt r. Öte yandan bunlara i- lave olarak, mezartafllar nda meyvalar n genellikle tabiattaki (yaflad ) ortam ndan kopar larak yani kaselere konulmufl flekilde tasvir edilmesi, belki (natürmort /ölü do a) ayr ca ölüme iflaret edebilir. Ancak meyva tasvirlerinin yap lmas n teflvik eden iki unsura dikkat etmek laz md r. Bunlardan biri o dönemde etkili olan Bat l ak md r. Ötekisi ise zaten slamiyetten öncesinden günümüze gelen konu ile ilgili eski Türk gelenekleri, inan fllar d r. Tasvir olarak da Türk sanat tarihindeki resimler ve geç dönem avrupa sanat üsluplar etkili olmufltur denilebilir. 124 Türklerde islamiyetten evvelki devirlerde ina lan ruh veya ilahlara saç yapmaya yani yiyecek veya içecek türü bir fleyi saçarak-dökerek sunma uygulamas vard.5 Öte yandan flamanizm ve eski Türk dini ile ilgili olan bu uygulamdan baflka, sanat eserlerinde tasvir aç s ndan bak ld nda özellikle Budizm ve Manihaizm in etkili oldu unu görüyoruz. Bilindi i gibi Budizm bilhassa Tabgaçlar (MS ) ve Uygurlar (MS: / göçden sonra en son 14. yüzy l) gibi bir k s m Türk boylar aras nda yayg n bir biçimde taraftar bulmufltu. Manihaizm ise Uy-gur ka an Bö ü ka an taraf ndan res-mi devlet dini olarak kabul edilmiflti (762).6 Budizm de konumuzla ilgili en ö- nemli husus ilahlara sunu yapmakt r yani adakta bulunmakt r (istenilen ga-yeye ulaflmak için bir fley sunmakt r). Pranidhi deyimiyle an lan bu olay resim sanat nda s k s k karfl m za ç kmaktad r. Asl nda bu dini uygulaman n veya Sanat Tarihinde karfl m za ç kan ko-nu ile ilgili tasvirlerin kökeninin Bu-dizm de de bir flekilde kullan lan eski Hind inan fllar ve mitolojisinden kay-nakland anlafl lmaktad r. Yani bu hu-sus Budistlerin Vedik geleneklerin Bu-dizme uyarlanmas n n bir örne idir.7 Mesela eski kitaplardan Bhagavad Gi-ta n n 26. bölümünde, E er insan Bana muhabbet ve sadakatla yaprak, gül (çiçek),meyva/yemifl, yahud su takdim ederse, Ben (Krishna) bunu kabul ederim. denilmektedir.8 Görüldü ü gibi tap n lan ilaha veya ilahlara ba l l k göstergesi olarak veya elde edilmesi umulan bir fley karfl l nda adak sunmak (meyva, çiçek veya baflka bir fley sunmak) çok eski bir uygulamad r. Bu uygulama Budizm de de benzeri flekilde sürdürülmüfltür. Metinlerde meyva veya yemifl vakfedilmesi çiçek sunuluflu kadar yayg n olmasa dra bunlar n adan fl amac n n çiçeklerle benzer oldu u anlafl l yor. Budha ya ba l l k yemini esnas nda,

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I onu sayma ve yüceltme iflareti olarak çiçekler sunuluyordu. Bu ifllem Buddha yafl yorken yap ld gibi öldükten sonrada sürdürülmüfltü. Mükafatlar n almak, sunduklar fleyler ile düflüncele-rini temizlemek, ba l l klar n ifade etmek, özle yani mabudla bütünleflmek için Buddha n n veya mezhelere göre ilahlar n kal nt lar ya da heykel veya resimleri karfl s nda bu sunular yapt lar. Öte yandan çiçek ada ( htimalen di- er adaklar da) endifleden kurtulma, felaketlerden korunma, günahlardan tövbe etme, nimetlerin art fl, baflar, refah, mutluluk, cinlere ve düflmanlara boyun e dirme, sayg kazanma, Sunyata ya dönüflüm için kullan lm flt r.9 Ayr ca bir meyvan n içindeki taneler veya çekirdeklerin öz (cevher yarad l fl n kayna, tek olan, slamiyette Allah) ile olan iliflkisini ifade eden hikayeler de eski Sanskritçe metinlerde yer al r. Bunun ilginç bir örne i Upanifladlar dan Chandagya Upaniflad da bir baba ile o ul aras nda ki mülakatta görülmektedir. lgili bölümden aynen al - yoruz: Hat rla ki: Bu varl k tohumudur, di er herfley sadece onun ifadesidir. Gerçek odur. Atman (gerçek ben) odur. Svetaketu! Sen O sun. Svetaketu: Bu varl biraz daha anlat baba. Uddalaka: Bana bir tane Bayan a ac n n meyvesinden getir. flte baba getirdim. Onu k r. Ne görüyorsun? çinde çok küçütk baz tohumlar var. Onlardan birini de k r, o lum. K rd m baba. fiimdi ne görüyorsun? Hiç bir fley efendim. Latif cevheri görmüyorsun o lum. fiu koca Banyan a ac, senin göremiyece in kadar küçük olan oradaki tohumdan zuhur etmifltir. Bütün varl klar n kayna iflte o varl kt r. Gerçek O dur. 10 Söz konusu Upaniflad da ayr - ca cennette, suyu ab hayat olan bir göl 125 ve meyvesi ölümsüzlük olan bir a ac n bulundu u ve bunlar tadan kiflinin ölümsüz oldu u; ve buraya ancak nefsine hakim olan kiflilerin ulaflabildi i belirtilmektedir. Anlafl ld kadar yla Buddha n n simgesi olan Bodhi a ac (meyvas incir) kayna n bu daha eski tasavvurlardan al r. Kutsal a aç ve incir 5. Saray bahçesinde e lencede sultana nar sunuluflu. ali fiir Nevai nin 1530 tarihli Divan nda minyatür. 6. Sultan IV. Murad n sofras n gösteren bir minyatür ayr nt s nda kaplar içinde elma ve armutlar. Topkap Saray Küt. Albüm sayfas, Env. H. 2148, s. 11b.

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A tasavvufta da simgesel olarak kullan lm flt r.11 Neticede Budizm deki inan fllara göre de, dünyadaki hayat nda dini kurallara uygun olarak yaflam fl iyi insanlar, öldükten sonre cennette yeniden do maktad rlar (Sukhavti cenneti). Uygur ve di er Budist topluluklar n duvar resimlerinde cennette çocuk fleklinde lotusdan do mufl iyi ruhlar gösteren kompozisyonlar vard r.12 Meyva veya çiçek sunma da ayn zamanda Sukhavati cennetinden yeniden do mak için yap l rd.13 Figürlerin meyva veya yemifl (yada yemek) tafl d tasvirlere çeflitli resimlerde rastlanmaktad r. Mesela Tun-huang Ma ara tap naklar nda yer alan (ma ara no 285) Bat Wei (son Tobgaç) Hanedan ( ) dönemine ait bir resimde sunu yapan insan figürleri yer al yor. Söz konusu figürler soldaki tabakta meyva veya yemifl baflka bir tabakta da yiyecekler tafl yorlar. Ayn tap naklardan Ma ara 61de ki bir di er resimde Uygur prensesleri de ayn amaçla ellerinde muhtemelen meyva /yemifl tafl d klar tabaklarla görülüyor.14 (Çizim1) Benzeri flekilde Koço da yap lm fl Alpha tap na ndan bir dini bayrak üzerindeki sahnede, kötü ruhlar n flimfleklerinden kaçan bir kad n ve erkek tap nd klar (Budist) ilahdan yad m istemek için ona bir k sm meyva olabilecek yiyecekleri ayakl kaseler içinde sunuyorlar (Çizim2)15. Uygur klasik resim üslubunun en güzel örneklerinin verildi i Benzerlik ma ara tap naklar nda elindeki kaplarda meyva tafl yan flah slar gösteren tasvirleri bulunmaktad r. Bunlara Grünwedel in yay nlad 18. ma ara tap na- ndaki bir tepside tafl yan Devata figürünün ve yine 20 numarala Bezeklik tap na nda bulunan elinde meyva tafl yan iki Uygur türkü tasvirini örnek olarak verebiliriz. (Çizim3-5)16. Kase veya çanak veya tepsi gibi kaplar içinde tasvir edilen meyvalara de iflik konularla ilgili olarak da rast-l - yoruz. Bunun güzel bir örne ini Pencikent duvar resimlerinden birindeki ziyafet veya and içme töreni olarak tan mlanabilecek sahnede görüyoruz. Burada ba dafl kurmufl oturan ve içki içen figürleri aras nda kaselere konmufl meyvalar görülüyor (Çizim6)17. Manihaist Uygur resimlerinde de kase/tabak içinde meyva tasvirleri görebilmekteyiz. Bögü Ka an n 762 tarihinde Manihaizm i kabul etti ini gösterdi i iddia edilen minyatürün arka sayfas nda, Mani nin ölüm y l dönümünde yap lan merasimlerden birini tasvir eden minyatür konumuzu bak - m ndan güzel bir örnektir. Beyaz giysili Manihaistler bir kaç gurup halinde kompozisyonda yer alm flt r. As l önemli olay merkezde yer al r. Ortada iki küçük masa üzerinde yer alan yiyecek (ekmek?) ve meyvalar (meyvalar n bulundu u küçük masa/sehpa Hun devrine ait Paz r k kurganlar ndan ç kar lan üstü oval flekilde oyularak çukurlaflt r lm fl masalara benzemektedir) bafl rahip olan ba dafl kurmufl oturan rahip taraf ndan, ortada kürsü üzerinde (resimde sadece alt k sm mevcut) Mani yi temsil etmesi, muhtemel resme dolay s yla Mani ye sunulmaktad r (Resim 3)18. Bu hususun esasen Budizm den veya daha eski Hind uygulamalar ndan al nd aç kt r. Nitekim yukar da da belirtti imiz gibi Budistler Buddha ya sunduklar çiçek, meyva gibi adak nesnelerini ölümünden sonra da kal nt lar na veya bizim fikrimize göre onu temsil eden nesnelere (ya da resim ve heykellere) sunuyorlard. slamiyetten sonraki Türk sanat nda ve di er islam sanatlar nda kase veya tabak içinde meyva tasvirleri daha ziyade minyatürlerde karfl m za ç kmaktad r. Gerek islamiyetten sonra Asya Türk minyatürlerinde gerekse Osmanl devri sonuna kadar Anadolu Türk minyatürlerinde konuk kabul törenlerinde, hükümder ve maiyetini e lence sahnelerinde, konaklama an nda vb. durum- 126

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I larda yine mezartafllar nda gördü ümüz gibi çini veya madeni kase, tabak/çanak içinde ya da hepsi veya hatta sepetlerde meyva tasvirlerine rastl yoruz. Bunlar daha çok nar, üzüm, kavun, ayva, elma, armut gibi meyvalardan oluflmaktad r (Çizim 7, Resim4-6). 19 D PNOTLAR: 1. Bkz. Muin Memduh Tayanç, Tafl Süslemelerinde Meyvalar, stanbul Belediyesi Mecmuas, S. 18, 1962, s. 12; Hans-Peter Laqueur, Osmanl Mezartafllar n n Süslemesinde Bitkisel Motifler, Suut Kemal Yetkin e Arma an, Ankara 1984, s. 263, 265; Hans Peter Laqueur, Hüve l-baki stanbul da Osmanl Mezarl klar ve Mezar Tafllar, (Çev. Salahattin Dilidüzgün), stanbul 1997, s J.C.Cooper. An Illustarated Encvcelonadie of Traditional Svmbols, London, 1992, s Tek tek meyvalar n ve özel anlamlar için bkz. James Hall, Illunstradet Dictionary of Symbols in Eastern And Western Art, London 1994, s , 147, 154, 156; Mezartafllar nda (özellikle bat ve eski Anadolu kültürüne yönelik olarak) genel sembolizm için bkz. Burhan O uz, Mezartafl nda Simgeleflen nanc lar, stanbul Kur an- Kerim Türkçe anlam için flu yay n kullan lm flt r: Kur an- Kerim ve Meal-i Celilesi, stanbul Saç için bkz. Abdülkadir nan, Tarihte ve Bugün fiamanizm Materyaller ve Araflt rmalar, Ankara 1972, s. 42, 99, 100, 102, Türklerde Budizm in ve Manihaizm in yay l fl hakk nda genel olarak bkz. Ünver Günay-Harun Güngör, Bafllang çtan Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Ankara 1997, s , Susumu W. Nakamura, Pushapa-puja, Budizm de Çiçek Adaklar (Çev. Yaflar Çoruhlu), Sanat Tarihi Araflt rmalar, s. 6, (Aral k) stanbul 1989, s Bu kitab n tek Türkçe çevirisi bizim bildi imiz kadar yla Azer flivesinde yap lm flt r. lgili bölüm için bkz. A.Ç. Bhaktivedanta Svami Probhupada (Haz), Bhagavad-Gita-Oldu u Kimi, Bakü(?), 1991, s. 419; ngilizcesi için bkz. Juan Mascara (Terc), Thi Bhavagad Gita, ngiltere 1965, s Susumu, W. Nakamura, a.g.m., s Mehmet Ali Ifl m (Derleyen), Upanifladlar- Tanr n n Solu u, stanbul 1976, s. 109; Ayn metnin bir çevirisi,. Güngören in kitab nda da yer al r. Burada Banyan a ac Hint inciri olarak verilmifltir. Bkz. lhan Güngören, Buda ve Ö retisi, stanbul 1988, s M. Ali Ifl m (Derleyen), a.g.e., s. 120; ayn zamanda Bkz. B. O uz, a.g.e., s Bkz. J. Hack n, Orta Asya da Budist Mitoloji, (Çev. Yaflar Çoruhlu), Sanat Tarihi Araflt rmalar Dergisi, s. 11, (Aral k) stanbul 1992, s Edith Wiercimok, The Donor Figure in the Buddhist Painting of Dunhuang, Silk Road Art and Archaeology, 1990, C. 1, Tokyo 1990, s Bkz. Edith Wiercimok, a.g.m., s. 208, 209 (çizim), 215, levha V. 15. Emel Esin, slâmiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve slâma Girifl, stanbul 1978, lev. LXXVIII/a. 16. Albet Grünwedel, Altbuddhistische Kultstaten in Chinesisch Turkistan, Berlin 1912, fig. 554, Emel Esin, a.g.e., lev. LXVII/b. 18. Bu minyatür ilk kez flu eserde yay nlanm flt r. A. Von Le Coq, Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien, Die Manichaeischen Miniaturen, Berlin 1923, lev. 8b; Ancak renkli resmi fi. Tekin den ald k. Bkz. fiinasi Tekin, Eski Türklerde Yaz, Ka t, Kitap ve Ka t Damgalar, stanbul 1993, Resim Nizami nin Hamse nin minyatürlerinden ç kard m z kase/tabak içindeki meyve tasvirlerini flu iki eserdeki minyatürlerden derledik: Kerim Kerimov, Nizami Hamse Miniaturler - Hamse Miniaturi - Nizami Khamsa Miniatures, Bak 1983; Faz la Süleymanova, Nizamiy Hamsa s ga fllangan Ras mlar-m n atur K Hamse Nizami-Munatures Illumunations of Nisami s, Hamsah, Taflkent Varka ve Gülflah minyatüründen çizilen ayr nt için bkz. Abbas Danashvari, Ammal Symbohsm in Warqa ve Gulshah, Oxford 1986, fig. 13; Resim 4-6 flu yay nlardan kullan lm flt r: Hamid Süleyman, Bab rnama Ras mlar, Miniatur K. Babur - Name - Miniatures of babur - Namah, Taflkent 1978, R. 34; J.M. Rogers, F. Ça man, Z. Tan nd, Topkap The Albums and Illustrated Manuscripts, London 1986, fig. 134; Nurhan Atasoy - Jultan Raby, znik The Pottery of Ottoman Turkey, London 1994, Res

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul.

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. ÖNSÖZ Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. (The Teaching of Buda) Dünyan n ilk kiliyle son insan n hamurunu yo urdular Sonra

Detaylı

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES slâmî limler Dergisi, Y l 2, Say 1, Bahar 2007 (63-85) DAM CEZASININ KALDIRILMASININ KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Ahmet NAN * THE EVALUAT ON OF DEATH PENALTY S ABOL T ON ACCORD NG TO QORAN

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

"DO A M TOLOJ LER " HAKKINDA TEOR LER*

DO A M TOLOJ LER  HAKKINDA TEOR LER* "DO A M TOLOJ LER " HAKKINDA TEOR LER* Yazan: Jan De VRIES Çeviren: Gülten KÜÇÜKBASMACI** Mitoloji, halkmasal ve efsane aras ndaki fark Profesör Bascom un gözlemlerine göre, en az ndan on dokuzuncu yüzy

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k:

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k: ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL ARALIK 2006 Sunum ve Yay na Haz rl k: Fatma Meliha fien Reyhan Çorak Murat Karavelio lu Redaksiyon: Betül Özel Çiçek

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Y R D D O Ç D R N A C fi A H N Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nsanl

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu

Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Mimari Yap larda Saydaml k ve Mekan Tasar m nda Ifl k Kontrolu Doktora makalesi Müge Göker, Dan flman Yrd. Doç. Dr. Saadet Ayt s MÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, ç Mimarl k Bölümü, MSGSÜ, Mimarl k Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun)

(From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) ABDALÂN-I RÛM DAN G RESUNLU YAKUP HAL FE (ZAV YES VE DERBEND ) (From Abdalan Rum the Zaviye and Derbend of Caliph Yakup who is a Citizen of Giresun) Mehmet FATSA* ÖZET Biz bu çal flmam zda Karadeniz bölgesinin

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı