EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM"

Transkript

1 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VE ÇEVRES NDEK MEZARTAfiLARINDA GÖRÜLEN KASE Ç NDE MEYVA TASV RLER N N SEMBOL ZM Z Yrd. Doç. Dr. YAfiAR ÇORUHLU 1964 y l nda Trabzon da do du..ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora yapt y l nda M.S.Ü. Fen-Ed. Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde asistan olarak bafllad görevini 1993 den beri ö retim üyesi olarak sürdürmektedir. Yay nlanm fl kitaplar, 50(nin üzerinde makalesi, kat ld ulusal ve uluslararas bir çok bilimsel toplant bulunmaktad r. 118

2 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I Eyüb Sultan da cami çevresinde veya civardaki çeflitli mezartafllar (veya tafl sandukalar) aras nda, bilhassa dikkati çekici özellikler gösteren mezartafllar n n bir bölümünde, bazen yüzeysel bazen de yüksek kabartmalar halinde kaseler veya büyük çanaklar içerisinde (natürmort) meyvalar görülmektedir. (Resim 1-2) Uzun süredir ilgimizi çeken bu tip meyva tasvirleri, flüphesiz ki orada yatan müslüman n, öteki dünyadaki mekan n n cennet olmas fleklinde; yaflayanlar taraf ndan belirtilen dile in, kitabe d fl nda ayn zamanda tasvir yoluyla ifadesidir. Kanaatimizce bu tip tasvirler mezartafllar nda bat etkesine girildi i gibi bir dönemde karfl m za ç kmakla birlikte, belki tasvir tarz ile olan iliflki d fl nda, Avrupa sanat na de il, bütünüyle daha eski Türk geleneklerine dayanmaktad r. Burada mezartafl veya üzerinde tasvir yapma gelene inin temeli slamiyetten evvelki devrelere kadar indi i için, bu konuyu eski bir gelene in mümkün oldu u kadar slamiyetle uyuflturulmaya çal fl lm fl bir flekli olarak alg lamaya çal flaca z. Neticede Türk halk devam edegelen gelene e uyarak bu flekilde meyvalarla süslenmifl mezartafllar n n dinen sak ncal saymam flt r. Çünkü mezartafllar n n flekillendirilmesinde ölenin ard ndan islami terbiyenin gere i olarak iyi temennide bulunma iste i önemli rol oynam flt r. Eyüb mezartafllar nda bafl ve ayak tafllar üzerinde görülebilen (ve ço u kad n mezartafllar nda az bir k sm da erkek mezartafllar nda bulunan) kase içinde meyva tasvirleri nar, elma, üzüm, armut, fleftali, incir, kay s gibi meyvalard r. Narlar aç lm fl taneleriyle gösterilmifltir. Bu konuda aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu taraf ndan yap laca ndan tan mlamalar üzerinde detayl durmayaca z. Ancak sembolizme geçmeden evvel Ç. 1. Bat Wei (son Tabgaç) dönemine ait duvar resminde meyva/yiyecek sunan flah slar gösteren duvar resmi, Tuohuang 285, nu.l ma ara tap na. 119 Ç.2. Kad n ve erkek iki flahs n tapt klar Budist ilaha yiyecek/meyve sunuflunu tasvir eden Uygur dini bayra üzerinde resim. Koço Alpha tap na nda bulunmufltur.

3 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A Ç.3. Elindeki kapta meyva sunan Devata figürü. Bezeklik Ma ara Tap naklar ndan duvar resmi. Ç.4. Meyva (?) sunan Uygur Türkü, Bezeklik 20 ma ara tap na. stanbul da ki di er çeflitli mezarl klarda bulunan mezartafllar nda da ele ald m z tipte kase içinde meyva tasvirlerine rastland n belirtmek durumunday z.1 Çok genel olarak meyva sembolizmine bakt m zda, onun karfl - m za ç kan en genel anlam n n ölümsüzlük, birfleyin özü olan varl k cevher, hakikat oldu unu görüyoruz. Buna ba l olarak o bir durumun neticesidir.2 Yap lan bir iflin sonucudur. Konumuza uyarlarsak yaflan lan hayat n sonucu olarak ve iyi temenniyle yaflan lan slama uygun hayat n meyvas (cennet) d r. Veya bir baflka aç dan ele al nd nda öze, hakiki cevhere, slamiyete göre Allah a dönüfltür. Di er anlamlar da konumuza uygundur. Meyva gelece in tohumunu içinde tafl r (Çünkü o öz dür). Eski inan fl ve mitlerde hayat a ac n n ölümsüzlük veren meyvas ndan söz edilir. Daha ileride ele alaca m z gibi eski toplumlarda ölüm törenlerinden çiçek ve meyvalar verimlilik, üreme, bereket ve ulafl lmak istenen fleye kavuflmak için sunu (adak) olarak kullan l r. Tek tek meyvalar n sembolizmi de toplumlara göre de iflik anlamlar kazanmakla beraber genelde yukar da söylenen kavramlar içerisine girebilecek olumlu manalar içermektedirler. Mesela elma cennetteki a ac n meyvas d r. Bu konuyla ilgili olarak Hristiyanlakta biraz olumsuz yorumlan rsa da (Hz. Adem ile Havvan n fleytana aldanmas konusuyla ilgili 120 olarak) slamiyette olumsuz bir anlam verilmemifltir. Alt n elma ölümsüzlük sembolüdür. Akdeniz mitolojilerinde baz ilahlar n tan t c sembolüdür. Yabani elma Çin de kad n güzelli inin iflaretidir. Kiraz Japonya n n milli amblemi olarak (Çin de de oldu u gibi) bahar n ve kad n güzelli inin sembolüdür. Üzümler sonbahar, eski Yunan mitolojisinde flarap tanr s D onysus u veya Hristiyanl a göre Hz. sa n n kan n ifade ederse de müslüman mezartafllar nda ecel flerbetini içmek gibi kavramlarla veya hayat n sonbahar n ifade etmek üzere kullan lm flt r diye yorumlanabilir. Portakal bazen cennetteki elma a ac olarak yorumlanan a ac n meyvas - n n yerini al r. Çin de ve Japonya da yeni y l bayramlar n n tan nm fl hediyesidir. Yeni y lda iyi flansa iflaret eder. fieftali özellikle Çin de bahar n geliflinin müjdecisi, uzun hayat n ölümsüzlü ünün sembolüdür. Nar akdeniz bölgesi ve ortado u, Hindistan çevrelerinde ve hatta daha yayg n çevrede bereket, üreme, do- ufl/do unun (herhalde mezartafllar nda öteki hayatta dirilme ile ilgili olarak yorumlanabilir) simgesidir. Çeflitli mitolojilerde do an n diriliflinin ve ölümsüzlü ün sembolü olarak da görülen bu meyva ayn zamanda kutsal a ac n meyvalar ndan biridir. O aç ld nda görülen taneler bilhassa eski Budist sanatlarda bereketin, do acak çocuklar n sembolü olarak düflünülmüfltür. Bu husus da yukar da belirtti imiz gibi öze dönüfl veya öldükten sonra dirilifl kavram yla da alakal olmal d r.3 ncirin sembolizmi de nar gibi ele al nabilir. Meyvalar n bu anlamlar tarih içerisinde Asya kültür ve çevrelerinde ve Ortado u hatta Do u Avrupa da yaflayan Türkler için genel anlamda olmak kayd yla geçerli olarak kabul edilmelidir. Hatta Türklere özgü baz anlamlar da söz konusudur. Kur an- Kerim de bir çok ayette

4 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I meyva sözü geçmektedir. Meyvalar daha ziyade Allah n dünyadaki nimetlerinden söz edilirken, müminlere ve iyi ameller yapanlara cennet ve cennet meyvalar ndan vaad edilirken ve Hz. Adem ile Havva n n, fleytan n kand rmas yla yasaklanan a ac n meyvalar n yemesi, sonra Allah taraf ndan affedilip yeryüzüne indirilmesi hususunda bahsedilirken söz konusu edilmektedir. fiimdi konu ile ilgili olarak Kur an- Kerim deki baz örnekleri Türkçe anlam nda aktaral m: Bakara Suresi, 25, Ayetler: 25- (Habibim), mü minlere ve iyi ameller yapanlara müjdele: (A açlar ) Alt ndan rmaklar akan cennetler onlar içindir. O cennetler ki meyvelerini yedikçe bunlar daha önce de dünyada yedi imiz fleylere benziyor diyecekler. Orada tertemiz eflyalar bulacaklar... Cennette de ebedi olarak kalacaklard r Hani biz meeleklere, Adem e secde edin buyurmufltu da iblisten baflka hepsi de secde etmifllerdi. fieytan secde edinmekten kaç nm fl, kibre kap - larak kafirlerden olmufltu. 35 Ve demifltik: Ey Adem, sen ve eflin cennete oturun ve orada diledi inizden bol bol yiyin, yaln z flu a aca yaklaflmay n. Yaklafl rsan z (nefsinize) zulmedenlerden olursunuz. 36-fieytan ise (hiyle ile) onlar n ayaklar n kayd rd ve içinde bulunduklar nimetten onlar ç kard. Biz de: Birbirinize düflman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde bir zamana (ömrünüzün sonuna) kadar oturun ve r zk n - z orada bulun demifltik. 37-Derken Adem, Rabbinden ö rendi i bir tak m kelimelerle O na yalvar p tevbe etmifl o da tevbesini kabul buyurmufltu. Çünkü o bütün tevbeleri kabul edici ve esirgeyicidir Biz buyurduk ki Hepiniz cennetten ç k n. Ama benden size bir do ru yol gösterici geldi- inde biliniz ki o klavuzun izinden gidenlere asla korku ve tasa yoktur. 39- Küfre sap p ayetlerimize yalan deyip inanmayanlara gelince, onlar atefle at lacak ve orada ebedi olarak kalacaklard r. Her ne kadar yukar daki ayetlerde meyve kelimesi geçmiflorsa da ayn konuyu ifade eden baflka ayetlerde meyva laf geçmektedir. Mesela A raf suresinde 20, 22. Ayetlerde: 20- Nihayet fleytan, onlardan gizli b rak lm fl avret yerlerini kendilerine göstermek için onlara f s ldad : Bu a ac n meyvas n yerseniz, mutlaka iki melek haline gelirsiniz, yahut ebedi ömre kavuflursunuz. Rabbiniz onun için size yasak etti. 22- Böylece aldatarak o a açtan yemeye sürükledi. A açta meyva tad nca ay p yerlerini gördüler ve cennetteki a açlar n yapraklar ile oralar n örtmeye bafllad - lar. Rableri onlara flöyle seslendi: Ben ikinize de bu a ac yasak etmedim mi? fieytan size apaç k bir düflmand r demedim mi?... Ç.5. Meyve sunan Uygur. Bezeklik 20 ma ara tap na. Ç. 6. Ziyafet veya and içme töreninde kaseler veya tepsiler içinde meyve tasvirleri. Pencikent duvar resimlerinden bir örnek. 121

5 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 7. Hamse-i Nizami minyatürlerinden ç kar lm fl kap içinde meyva tasvirleri. En sa daki kase içinde meyvalar Varka ve Gülflah minyatüründen al nm flt r. 1. Eyüp sultan Camii haziresinden bir tafl sanduka üzerinde kase içinde meyve tasvirleri (Foto Yaflar Çoruhlu). 122 Müteakip ayetlerde Allah fleytan n açmak istedi i yerlerini örtmek için insanlara libas ve elbiseler indirildi ini, en iyi ve hay rl elbisenin ise takva (iman ve güzel ahlak) elbisesi oldu unu belirtiyor ( ayet). Kur an- Kerim de çeflitli konulardan söz edilirken Allah n nimetlerini ifade etmek üzere çeflitli yiyecekler yan nda meyvalardan da bahsediliyor. Örne in En am Suresi, 98-99, 141. ayetlerde oldu u gibi: 98- O, sizi bir tek candan (Adem den) yaratand r. Sonra sizin için bir karar yeri (dünya), bir de emanet yeri (rahim ve kabir) vard r. Biz, anlayan kimselere ayet ve alametleri aç kca bildirdik. 99- O, gökten su (ya mur) indirendir. Sonra her çeflit bitkiyi biz onunla bitirip ç kard k. çlerinde de bir yeflillik filizlendirdik ki ondan da birbirinin üzerine binmifl (baflak olmufl) taneler, hurma tomurcuklar ndan birbirine yak n salk mlar, birbirine hem benzeyen hem benzemeyen üzümlerden zeytinden ve nardan ba lar yap p ç kar yoruz. Her birinin meyvas na bir ilk zamanlarda bir de olgunlaflt zaman bak n. fiüphesiz ki bütün bunlarda iman edenler için bir çok ibretler vard r Çardakl ve çardaks z üzün ba lar n, meyveleri ve tadlar çeflitli hurmalar, hububat (tah llar ), zeytinleri, narlar, birbirine benzer, hem de benzemez bir halde yarat p yetifltiren Allah t r.. Öte yandan toprak, ölüm ve dirilme, cennetteki yaflay fltan bahsedilirken de meyve veya yemifllerden söz edilmektedir (Yasin suresi 33-35, ayetler): 33- Ölü (kurumufl) topraklar ondan için (ölüleri diriltti imize delalet eden) bir alamettir: Biz ona (ya murla) hayat verdik, ondan taneler ç kard k da ondan yiyip duruyorlar. 34- Biz o toprakla hurmal klardan, üzüm ba lar ndan nice bastonlar yapt k, içlerinden nice p narlar f flk rtt k. 35- (Allah n yaratt ) mahsülden ve kendi ellerinin yapt klar ndan yemeleri için hala flükretmeyecekler mi?.. Cennetteki meyvalardan söz eden Rahman suresinde de flöyle denilmektedir (46-48, 52, 54, 62, 68. ayetler): 46- (Biri insanlara, di eri cinlere ait olmak üzere) Dünyada Allah n murakabas ndan k yamet gününde ise hesaba çekilmesinden korkanlar için iki cennet vard r. 47- öyleyse, Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? 48-Bu iki cennet, türlü türlü a aç ve meyvelerle doludur..

6 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I 52-Bu cennetlerde (yafl ve kuru olmak üzere) her meyveden çift çift vard r.. 54-(Rablar huzurunda hesap vermekten korkanlar) astarlar kal n ipekten yataklar üzerine yaslan p oturarak nimetlenirler. Zahmetsizce al nabilecek flekilde, her iki cennetin meyveleri yine yak n ve toplan fl da kolayd r Bu iki cennetlerden baflka (onlar için) iki cennet daha vard r (O di er iki cennetin) içlerinde çeflitli meyveler, hurmal klar, nar a açlar vard r. Kur an- Kerim de meyva kelimesi yaln zca cehennemden ç kan zakkum a ac ndan söz edilirken olumsuz anlamda kullan lmaktad r. Mesela Saffat Suresi Ayetlerde konu ile ilgili olarak flunlar söyleniyor: 63- Gerçekten biz zakkum a ac n kafirler için bir fitne (azap) yapt k 64-fiüphesiz ki o a aç, cehennemin dibinden (bitip) ç - kacakt r. 65-Mevlar (çirkin) fleytan-lar n bafllar gibidir. 66-Muhakkak ki onlar (kafirler) bundan yiyecekler, ka-r nlar n bundan dolduracaklar. 4 Öte yandan Kur an- Kerim de ki baz ayetlerde meyve ve yiyeceklerin cennette hizmetçiler taraf ndan gümüfl kaplar veya billur taslarla sunuldu u da belirtilmektedir. Mesela Vak a Suresi ayetlerde: 20- Ayn zamanda seçtikleri meyvelerle, 21-Ve arzulad klar kufl etleri ile (hizmetçiler çevrelerinde dolafl rlar) ve nsan, Dehr Suresi nde: 15- Onlara (hizmet için) etraflar nda gümüfl kaplar ve billur taslar dolaflt r l r. 16-Billurlar gümüfl gibi parlakt r. Onlar ölçülüp da t l r. denilmektedir. Görüldü ü gibi Kur an- Kerim de ki çeflitli ayetler; Eyüb ve çevresindeki ve baflka yerlerdeki müslüman mezartafllar nda kase ve tabak içinde meyvalar n hatta farkl bir biçimde ayr ca gösterilen (yar lm fl) meyvalar n niçin tasvir edildi ini gayet net bir biçimde aç klamaktad r. Mezartafllar ndaki meyvalar böylece ölen müslüman n samimi ve islamiyet uygun bir hayat yaflad n, bu dünyada helal k l nan Allah n yaratt meyvalar veya yemifllerle veya insanlar n bunlardan yola ç karak üretti i yemeklerle beslenip haram yenilmedi- ini ifade etmifl oluyor. Ayr ca bu meyva tasvirleri; Kur an- Kerim deki ayetlerin aç klad gbi bir hayat sürüldü- ünden dolay, ölen kiflinin Allah n izniyle beslenece ine ve burada dünyadakine benzer meyve ve yemifllerle beslenece ine bu meyvalar n bazen zahmetsizce afla e ilen dallardan kopar l p al naca n ya da kaplar/ta-baklarla sunulaca na da iflaret etmifl oluyor. Öte yandan öldükten sonra dirilme, nsan yaratan Allah a yani öze dönüfl (bilhassa çekirdekleri veya taneleri gösterilen meyvalardan yola ç k larak belirtilebilir) ölen kiflinin dün-yada bereketli bir nesil b rakt gibi durumlar da yerine göre ifade edilmifl olmal d r. Ancak mezartafllar asl nda ölenin ve onu defneden yak nlar n n te- 2. Eyüp Sultan Camii çevresindeki hazinelerden birindeki mezartafl nda kase içinde meyvalar (Foto Yaflar Çoruhlu). 3. Ölüm y ldönümü törenlerinde Mani ye ekmek ve meyve sunuluflunu gösteren Uygur minyatürü. 123

7 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A 4. Babur n Bediüzzaman kabulünü gösteren minyatürde büyük kaplar içerisinde meyvalar dikkati çekiyo. mennilerini ifade etmektedir. Çünkü in-san cennet ehli oldu unu ancak yafla-d klar ndan yola ç karak kuvvetle uma-bilir. Görüldü ü gibi yukar da kaselerdeki meyvalar için söz konusu olan anlamlar daha önce verdi imiz genel sembolik manalarla ço u kere örtüflmektedir. Yani bu genel anlamlar slamiyete göre yorumlanm flt r. Öte yandan bunlara i- lave olarak, mezartafllar nda meyvalar n genellikle tabiattaki (yaflad ) ortam ndan kopar larak yani kaselere konulmufl flekilde tasvir edilmesi, belki (natürmort /ölü do a) ayr ca ölüme iflaret edebilir. Ancak meyva tasvirlerinin yap lmas n teflvik eden iki unsura dikkat etmek laz md r. Bunlardan biri o dönemde etkili olan Bat l ak md r. Ötekisi ise zaten slamiyetten öncesinden günümüze gelen konu ile ilgili eski Türk gelenekleri, inan fllar d r. Tasvir olarak da Türk sanat tarihindeki resimler ve geç dönem avrupa sanat üsluplar etkili olmufltur denilebilir. 124 Türklerde islamiyetten evvelki devirlerde ina lan ruh veya ilahlara saç yapmaya yani yiyecek veya içecek türü bir fleyi saçarak-dökerek sunma uygulamas vard.5 Öte yandan flamanizm ve eski Türk dini ile ilgili olan bu uygulamdan baflka, sanat eserlerinde tasvir aç s ndan bak ld nda özellikle Budizm ve Manihaizm in etkili oldu unu görüyoruz. Bilindi i gibi Budizm bilhassa Tabgaçlar (MS ) ve Uygurlar (MS: / göçden sonra en son 14. yüzy l) gibi bir k s m Türk boylar aras nda yayg n bir biçimde taraftar bulmufltu. Manihaizm ise Uy-gur ka an Bö ü ka an taraf ndan res-mi devlet dini olarak kabul edilmiflti (762).6 Budizm de konumuzla ilgili en ö- nemli husus ilahlara sunu yapmakt r yani adakta bulunmakt r (istenilen ga-yeye ulaflmak için bir fley sunmakt r). Pranidhi deyimiyle an lan bu olay resim sanat nda s k s k karfl m za ç kmaktad r. Asl nda bu dini uygulaman n veya Sanat Tarihinde karfl m za ç kan ko-nu ile ilgili tasvirlerin kökeninin Bu-dizm de de bir flekilde kullan lan eski Hind inan fllar ve mitolojisinden kay-nakland anlafl lmaktad r. Yani bu hu-sus Budistlerin Vedik geleneklerin Bu-dizme uyarlanmas n n bir örne idir.7 Mesela eski kitaplardan Bhagavad Gi-ta n n 26. bölümünde, E er insan Bana muhabbet ve sadakatla yaprak, gül (çiçek),meyva/yemifl, yahud su takdim ederse, Ben (Krishna) bunu kabul ederim. denilmektedir.8 Görüldü ü gibi tap n lan ilaha veya ilahlara ba l l k göstergesi olarak veya elde edilmesi umulan bir fley karfl l nda adak sunmak (meyva, çiçek veya baflka bir fley sunmak) çok eski bir uygulamad r. Bu uygulama Budizm de de benzeri flekilde sürdürülmüfltür. Metinlerde meyva veya yemifl vakfedilmesi çiçek sunuluflu kadar yayg n olmasa dra bunlar n adan fl amac n n çiçeklerle benzer oldu u anlafl l yor. Budha ya ba l l k yemini esnas nda,

8 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I onu sayma ve yüceltme iflareti olarak çiçekler sunuluyordu. Bu ifllem Buddha yafl yorken yap ld gibi öldükten sonrada sürdürülmüfltü. Mükafatlar n almak, sunduklar fleyler ile düflüncele-rini temizlemek, ba l l klar n ifade etmek, özle yani mabudla bütünleflmek için Buddha n n veya mezhelere göre ilahlar n kal nt lar ya da heykel veya resimleri karfl s nda bu sunular yapt lar. Öte yandan çiçek ada ( htimalen di- er adaklar da) endifleden kurtulma, felaketlerden korunma, günahlardan tövbe etme, nimetlerin art fl, baflar, refah, mutluluk, cinlere ve düflmanlara boyun e dirme, sayg kazanma, Sunyata ya dönüflüm için kullan lm flt r.9 Ayr ca bir meyvan n içindeki taneler veya çekirdeklerin öz (cevher yarad l fl n kayna, tek olan, slamiyette Allah) ile olan iliflkisini ifade eden hikayeler de eski Sanskritçe metinlerde yer al r. Bunun ilginç bir örne i Upanifladlar dan Chandagya Upaniflad da bir baba ile o ul aras nda ki mülakatta görülmektedir. lgili bölümden aynen al - yoruz: Hat rla ki: Bu varl k tohumudur, di er herfley sadece onun ifadesidir. Gerçek odur. Atman (gerçek ben) odur. Svetaketu! Sen O sun. Svetaketu: Bu varl biraz daha anlat baba. Uddalaka: Bana bir tane Bayan a ac n n meyvesinden getir. flte baba getirdim. Onu k r. Ne görüyorsun? çinde çok küçütk baz tohumlar var. Onlardan birini de k r, o lum. K rd m baba. fiimdi ne görüyorsun? Hiç bir fley efendim. Latif cevheri görmüyorsun o lum. fiu koca Banyan a ac, senin göremiyece in kadar küçük olan oradaki tohumdan zuhur etmifltir. Bütün varl klar n kayna iflte o varl kt r. Gerçek O dur. 10 Söz konusu Upaniflad da ayr - ca cennette, suyu ab hayat olan bir göl 125 ve meyvesi ölümsüzlük olan bir a ac n bulundu u ve bunlar tadan kiflinin ölümsüz oldu u; ve buraya ancak nefsine hakim olan kiflilerin ulaflabildi i belirtilmektedir. Anlafl ld kadar yla Buddha n n simgesi olan Bodhi a ac (meyvas incir) kayna n bu daha eski tasavvurlardan al r. Kutsal a aç ve incir 5. Saray bahçesinde e lencede sultana nar sunuluflu. ali fiir Nevai nin 1530 tarihli Divan nda minyatür. 6. Sultan IV. Murad n sofras n gösteren bir minyatür ayr nt s nda kaplar içinde elma ve armutlar. Topkap Saray Küt. Albüm sayfas, Env. H. 2148, s. 11b.

9 T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A tasavvufta da simgesel olarak kullan lm flt r.11 Neticede Budizm deki inan fllara göre de, dünyadaki hayat nda dini kurallara uygun olarak yaflam fl iyi insanlar, öldükten sonre cennette yeniden do maktad rlar (Sukhavti cenneti). Uygur ve di er Budist topluluklar n duvar resimlerinde cennette çocuk fleklinde lotusdan do mufl iyi ruhlar gösteren kompozisyonlar vard r.12 Meyva veya çiçek sunma da ayn zamanda Sukhavati cennetinden yeniden do mak için yap l rd.13 Figürlerin meyva veya yemifl (yada yemek) tafl d tasvirlere çeflitli resimlerde rastlanmaktad r. Mesela Tun-huang Ma ara tap naklar nda yer alan (ma ara no 285) Bat Wei (son Tobgaç) Hanedan ( ) dönemine ait bir resimde sunu yapan insan figürleri yer al yor. Söz konusu figürler soldaki tabakta meyva veya yemifl baflka bir tabakta da yiyecekler tafl yorlar. Ayn tap naklardan Ma ara 61de ki bir di er resimde Uygur prensesleri de ayn amaçla ellerinde muhtemelen meyva /yemifl tafl d klar tabaklarla görülüyor.14 (Çizim1) Benzeri flekilde Koço da yap lm fl Alpha tap na ndan bir dini bayrak üzerindeki sahnede, kötü ruhlar n flimfleklerinden kaçan bir kad n ve erkek tap nd klar (Budist) ilahdan yad m istemek için ona bir k sm meyva olabilecek yiyecekleri ayakl kaseler içinde sunuyorlar (Çizim2)15. Uygur klasik resim üslubunun en güzel örneklerinin verildi i Benzerlik ma ara tap naklar nda elindeki kaplarda meyva tafl yan flah slar gösteren tasvirleri bulunmaktad r. Bunlara Grünwedel in yay nlad 18. ma ara tap na- ndaki bir tepside tafl yan Devata figürünün ve yine 20 numarala Bezeklik tap na nda bulunan elinde meyva tafl yan iki Uygur türkü tasvirini örnek olarak verebiliriz. (Çizim3-5)16. Kase veya çanak veya tepsi gibi kaplar içinde tasvir edilen meyvalara de iflik konularla ilgili olarak da rast-l - yoruz. Bunun güzel bir örne ini Pencikent duvar resimlerinden birindeki ziyafet veya and içme töreni olarak tan mlanabilecek sahnede görüyoruz. Burada ba dafl kurmufl oturan ve içki içen figürleri aras nda kaselere konmufl meyvalar görülüyor (Çizim6)17. Manihaist Uygur resimlerinde de kase/tabak içinde meyva tasvirleri görebilmekteyiz. Bögü Ka an n 762 tarihinde Manihaizm i kabul etti ini gösterdi i iddia edilen minyatürün arka sayfas nda, Mani nin ölüm y l dönümünde yap lan merasimlerden birini tasvir eden minyatür konumuzu bak - m ndan güzel bir örnektir. Beyaz giysili Manihaistler bir kaç gurup halinde kompozisyonda yer alm flt r. As l önemli olay merkezde yer al r. Ortada iki küçük masa üzerinde yer alan yiyecek (ekmek?) ve meyvalar (meyvalar n bulundu u küçük masa/sehpa Hun devrine ait Paz r k kurganlar ndan ç kar lan üstü oval flekilde oyularak çukurlaflt r lm fl masalara benzemektedir) bafl rahip olan ba dafl kurmufl oturan rahip taraf ndan, ortada kürsü üzerinde (resimde sadece alt k sm mevcut) Mani yi temsil etmesi, muhtemel resme dolay s yla Mani ye sunulmaktad r (Resim 3)18. Bu hususun esasen Budizm den veya daha eski Hind uygulamalar ndan al nd aç kt r. Nitekim yukar da da belirtti imiz gibi Budistler Buddha ya sunduklar çiçek, meyva gibi adak nesnelerini ölümünden sonra da kal nt lar na veya bizim fikrimize göre onu temsil eden nesnelere (ya da resim ve heykellere) sunuyorlard. slamiyetten sonraki Türk sanat nda ve di er islam sanatlar nda kase veya tabak içinde meyva tasvirleri daha ziyade minyatürlerde karfl m za ç kmaktad r. Gerek islamiyetten sonra Asya Türk minyatürlerinde gerekse Osmanl devri sonuna kadar Anadolu Türk minyatürlerinde konuk kabul törenlerinde, hükümder ve maiyetini e lence sahnelerinde, konaklama an nda vb. durum- 126

10 E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U I I larda yine mezartafllar nda gördü ümüz gibi çini veya madeni kase, tabak/çanak içinde ya da hepsi veya hatta sepetlerde meyva tasvirlerine rastl yoruz. Bunlar daha çok nar, üzüm, kavun, ayva, elma, armut gibi meyvalardan oluflmaktad r (Çizim 7, Resim4-6). 19 D PNOTLAR: 1. Bkz. Muin Memduh Tayanç, Tafl Süslemelerinde Meyvalar, stanbul Belediyesi Mecmuas, S. 18, 1962, s. 12; Hans-Peter Laqueur, Osmanl Mezartafllar n n Süslemesinde Bitkisel Motifler, Suut Kemal Yetkin e Arma an, Ankara 1984, s. 263, 265; Hans Peter Laqueur, Hüve l-baki stanbul da Osmanl Mezarl klar ve Mezar Tafllar, (Çev. Salahattin Dilidüzgün), stanbul 1997, s J.C.Cooper. An Illustarated Encvcelonadie of Traditional Svmbols, London, 1992, s Tek tek meyvalar n ve özel anlamlar için bkz. James Hall, Illunstradet Dictionary of Symbols in Eastern And Western Art, London 1994, s , 147, 154, 156; Mezartafllar nda (özellikle bat ve eski Anadolu kültürüne yönelik olarak) genel sembolizm için bkz. Burhan O uz, Mezartafl nda Simgeleflen nanc lar, stanbul Kur an- Kerim Türkçe anlam için flu yay n kullan lm flt r: Kur an- Kerim ve Meal-i Celilesi, stanbul Saç için bkz. Abdülkadir nan, Tarihte ve Bugün fiamanizm Materyaller ve Araflt rmalar, Ankara 1972, s. 42, 99, 100, 102, Türklerde Budizm in ve Manihaizm in yay l fl hakk nda genel olarak bkz. Ünver Günay-Harun Güngör, Bafllang çtan Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Ankara 1997, s , Susumu W. Nakamura, Pushapa-puja, Budizm de Çiçek Adaklar (Çev. Yaflar Çoruhlu), Sanat Tarihi Araflt rmalar, s. 6, (Aral k) stanbul 1989, s Bu kitab n tek Türkçe çevirisi bizim bildi imiz kadar yla Azer flivesinde yap lm flt r. lgili bölüm için bkz. A.Ç. Bhaktivedanta Svami Probhupada (Haz), Bhagavad-Gita-Oldu u Kimi, Bakü(?), 1991, s. 419; ngilizcesi için bkz. Juan Mascara (Terc), Thi Bhavagad Gita, ngiltere 1965, s Susumu, W. Nakamura, a.g.m., s Mehmet Ali Ifl m (Derleyen), Upanifladlar- Tanr n n Solu u, stanbul 1976, s. 109; Ayn metnin bir çevirisi,. Güngören in kitab nda da yer al r. Burada Banyan a ac Hint inciri olarak verilmifltir. Bkz. lhan Güngören, Buda ve Ö retisi, stanbul 1988, s M. Ali Ifl m (Derleyen), a.g.e., s. 120; ayn zamanda Bkz. B. O uz, a.g.e., s Bkz. J. Hack n, Orta Asya da Budist Mitoloji, (Çev. Yaflar Çoruhlu), Sanat Tarihi Araflt rmalar Dergisi, s. 11, (Aral k) stanbul 1992, s Edith Wiercimok, The Donor Figure in the Buddhist Painting of Dunhuang, Silk Road Art and Archaeology, 1990, C. 1, Tokyo 1990, s Bkz. Edith Wiercimok, a.g.m., s. 208, 209 (çizim), 215, levha V. 15. Emel Esin, slâmiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve slâma Girifl, stanbul 1978, lev. LXXVIII/a. 16. Albet Grünwedel, Altbuddhistische Kultstaten in Chinesisch Turkistan, Berlin 1912, fig. 554, Emel Esin, a.g.e., lev. LXVII/b. 18. Bu minyatür ilk kez flu eserde yay nlanm flt r. A. Von Le Coq, Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien, Die Manichaeischen Miniaturen, Berlin 1923, lev. 8b; Ancak renkli resmi fi. Tekin den ald k. Bkz. fiinasi Tekin, Eski Türklerde Yaz, Ka t, Kitap ve Ka t Damgalar, stanbul 1993, Resim Nizami nin Hamse nin minyatürlerinden ç kard m z kase/tabak içindeki meyve tasvirlerini flu iki eserdeki minyatürlerden derledik: Kerim Kerimov, Nizami Hamse Miniaturler - Hamse Miniaturi - Nizami Khamsa Miniatures, Bak 1983; Faz la Süleymanova, Nizamiy Hamsa s ga fllangan Ras mlar-m n atur K Hamse Nizami-Munatures Illumunations of Nisami s, Hamsah, Taflkent Varka ve Gülflah minyatüründen çizilen ayr nt için bkz. Abbas Danashvari, Ammal Symbohsm in Warqa ve Gulshah, Oxford 1986, fig. 13; Resim 4-6 flu yay nlardan kullan lm flt r: Hamid Süleyman, Bab rnama Ras mlar, Miniatur K. Babur - Name - Miniatures of babur - Namah, Taflkent 1978, R. 34; J.M. Rogers, F. Ça man, Z. Tan nd, Topkap The Albums and Illustrated Manuscripts, London 1986, fig. 134; Nurhan Atasoy - Jultan Raby, znik The Pottery of Ottoman Turkey, London 1994, Res

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

SES SEMBOLLER N TANIYALIM

SES SEMBOLLER N TANIYALIM SES SEMBOLLER N TANIYALIM l Resimleri inceleyelim. Varl klar n ad n söyleyelim. Ad nda l sesi bulunan resimlerin kutular n boyayal m. 61 l SES SEMBOLÜ l l l Bulutlar n içindeki semboller içinden l sesinin

Detaylı

Toplum olarak biraz fazla mı televizyon seyrediyoruz? Bunun sebepleri nelerdir?

Toplum olarak biraz fazla mı televizyon seyrediyoruz? Bunun sebepleri nelerdir? Televizyon kültürü hayatımıza girdi gireli, toplumuzun genetik kodlarında ciddi hasarlar meydana geldi. Bugün, televizyon, değerlerimize ait hiçbir şey bırakmamacasına büyük bir yıkım gerçekleştiriyor.

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı