T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si"

Transkript

1 T.C, SAELIK BAK{NLIEI AATMAN BOLGf, Df,VLET HASTANf,Si Ibrle Kodu : l{78 SAI'I: lionli : Yaklas* Maliyer 'ltspili t2 Sal'I :... HastanemiziIil] iya'ianndanaiagldacinsi\ mikayazlholatma zemeler4734sayll Kamu haiekal]ununudl9maddesinjiesa5veh(ik I edncgite san n alnacaknr linmnrz larafrndan lemini mnmk{itl ise pi}"sa aragnnasrna esas olmak iircre: Hastanem izeol 2.20 l2 SAAT 0:00 a kadar KDV }la ric fyat veril'n sini rica ed rnr. l'lrl / Hizmel Cinsi Miktafl Birini Eirin FiYrt ToDla[ Fiyat I FISCH RETRAKIOR 2 MAYODISEKSIYON MAKASI MAKAS 4 CERRAHJ KAI]ZA 5 ELEVATOR.SCALPE L KABZALI NO:? KURET ORTA BOY 05cMi 7 FORCEPS SOFT SPRiNG iii CM) DOKU FORCIIPS ]X2 r)isli camastr t()rcepsi d5 cm) FISCH ELEVATOR KESKiN IOMM ll l: III4ME TI]PIJ I.MM I EMML EMME KANULLU DIS CAPO,TMM t EMME KANTII,I,U DIS CAPO.9MM FISCTI ADAPTOR l9 KULAK I.ORCEPS(qAP O,6M MI 20 IjoRcEPS(9AP:0,9M M] KIJLAK FORCEPSi(CAP:2MM 22 KI]I-AK

2 FORCLPS(COK HASSAS) 23 KULAK FORC!I'Si(TIRTILLI) 2 KULAK FORCEPS(DUZ IJ('I,(J) 25 MICRO KIJLAK MAKASI l6 MICRO KTJLAK MAKASI(l,KSrRA HASSAS) 27 MIKRO MAKAS ADI]T IJCIJ SAdA EdRi :8 MIKRO MAKAS ADE f llcu sola EdRi 29 MALI-IJUS NIPPER ADE I.0 MITAl. lhpsl 3l Ele\ardr 32 RETRAKTOR Nlrl/ Hizmet Cinsi lliklarl Birini Birim Fival stnoskopucln I'ROKAR VI] KANUL NAZAI. SPEKULUM(ERISKIN BIPOLAR FORCEPS EMME KANAI,I,I BIPOLAR IiLSS I'ORCEPS 5 DERECE AIPOLAR KABLO ORAl\ AICAK 7 ELEVATOR ELEVA-IOR,KUNT. DERFICLI.i ANTRI]M KI]RET FRONTAI, SINUS KTJREI'55 DIRECE FRONTAL SINUS KI JRFT 90 DERFCF PROI] Lnne topt D't Sap 2,5 ADEI l5 Anlfum Kariil D\ 9ap 2.5mm Anrnm Karnl Drt gap t7 Anrrum Ka iil D'l9ap ADUT l0 I)ET

3 22 ADEI ll ADE-I 2{ I]IYOPSIVb FORCEPSi ANTRIJM ZIMBA rsot--asacl 26 ANTRIJM ZIMBA (sac-asagi).t? AN'I'RIJM ZlMBA (sol-crirr) l8 ANTRUM ZIMBA (SAG-GERI) 29 Nazal Kestre lo.c Dsi A.D!T l0 ll -il.t.r -t. EK Tcknrk Sanname Gnllepe Msh.ln{tun Cad.:\o: BAT]uAN 'I-elefon : 0l8E 22 3(Xg6 Far :0{E6 22 J0 6E [-posta : brtm.ndhssa'srglilcgov.lr

4 TEKNiK SARTNAME GENEL HUKUMLERi. TEKL FLER N HAZ RLANMAST ve orgenle ruoirilvrsi : a. Satrct firma taraftndan verilen tekliflerdeki Teknik Sartnameye cevaplarrn, madde srra numarasrna gdre hazlrlanmasr ve istenen 6zellikler ile ilgili h0kiimlere agrklayrcr cevaplar verilmesi gerekmektedir b. Teklifler ile birlikte tanrtrcr bro5tlr ve kataloglarrn verilmesi ve teklif edilen malzemelerin gartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen 6zelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir. c. Satrcr firma, teklif ettigi sisteme ait yurtigi referanslannr belirtecektir. d. Satrcr firma teklif ettili cihazrn imalatgrsrnrn T[irkiye temsilcisi oldupunu gosterir 202 yrhnda noter onayll Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadrr. e. Teklif veren flrmalar, agaf,rda tanrmlanan sistemin butilnliieiinii bozmadan, seti olusturan kalemlerin her birine ^eklif vermelidir, krsmi teklifler degerlendirmeye alrnmaz. f. Seti olu$turan pargalar agairda belirtilen ozellikleri talmah ve bu pargalar birbiri ile uyum igerisinde gahgmahdrr. g. Teklif veren firmalann, teklif edilen malzemeler igin, DIN EN ISO 900 Standarthgrna Uygunluk Belgesini teklif ile birlikte vermesi gerekmektedir. h. Teklif edilen iriiniin, Avrupa Birliii tarafrndan hazrrlanan ve uyulmasr gereken asgari sa! k, emniyet ve gevre korumasr ko$ullannr d0zenleyen bailayrcr mevzuata ve direktiflere uygunlu!unu gosteren itaret "CE" (Conformit6 Europ6enne) igaretli olmahdrr. llgill EC Sertifikasr teklif dosyasr ekinde verilmelidir. i. Teklif veren firmalann, teklif edilen malzemelerin satrs sonrasr servis hizmetleri i9in, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanltgt taraftndan verilmis olan teklif edilen cihaz veya cerrahi aletlere ait Satr$ Sonrasr Hizmetleri Yeterlilik Belgesi'ni veya TSE tarafrndan verilmis Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklif ile birlikte vermesi gerekmektedir. j. Teklif veren firmanrn ( Uretici veya distribi]tor ) biinyeslnde Ealrsan egitilmi$ ve uzman bir teknik servis kadrosu <lmahdrr. Teknik servis gahganlanna ait bordro ve egitim belgeleri (distributor firmalar igin Uretici firma taraftndan verilmi5 yurtdrsl egitim belgeleri de eklenmedir.) ihale dosyasrna bulunmahdtr. k. istekli firma Saghk Bakanhgr "Trbbi Cihaz ve Malzeme Kayrt Sistemi" veri tabanrna kayrth (Kayrt numarasl belirtilmeli) olmalr ve firma teklifinde belgelenmelidir. 2. GARANT SURES VE $ARTLARI : Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yrl sireyle kullanrcr hatasrna baflr olmayan, montaj ve imalat hatalaflna kargr garantili olacak, teklifveren firmalar, imalatgr firmanrn vermig oldu!u 202 yrhnda noter onayh Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir. Garanti s0resinin dolmasrndan sonraki 0 yrl boyunca 0creti karsrhf,r yedek parga temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatgr firmanrn vermig oldufiu 202 yrhnda noter onayh 0 yrlhk yedek parga ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir. '^tihts?hxlli'i6ft: $trn::l:""$l

5 3. VAZGEC LMEZ TEKN K OZELL KLER : MiRINGoToMi seti L Kula k Spekulum, cm uzunluia ve 5 mm d5 gapa sahip olmahdrr. HARTMANN Kulak Spekulum cm uzunluia ve 6 mm drs gapa sahip olmahdrr. ^$ulak Spekulum cm uzunlufla ve 7.5 mm drg gapa sahip olmahdrr. Kulak Forsepsi, gok hassas, trrtrlh, gahsma uzunlugu 8 cm olmahdrr. Kulak Kiireti, ki..int uglu, 4.5 cm uzunlufunda, boy: l olmahdrr. L ign". 6.5 cm ve hafif eiri olmahdrr Pik 45' - 45" agrh olmahdrr. - Uzunlu$u 5-7 cm arasrnda olmahdrr. - Capr 0.8 mm'yi gegmemelidir., Pik 90' - 90" agri olmahdlr. - Uzunluiu 5-7 cm arasrnda olmahdrr. -w",ffi!i.,i*.ij['.

6 - Capr 0.8 mm'yi geqmemelidir. FISCH Adapt6r, Emme kaniilleri igin kulllanrma uygun olup, cut-off delikli, LUER baglanttlt ve uzunlulu 5.5 cm olmahdrr. t Emme Kaniilii, - Diiz, LUER-Lock,elle gekillendirilebilir itzellikte, 0 cm ve..0 mm drs gaptnda olmahdrr. L Emme Ka n0lii, - Diiz, LUER-Lock,elle gekillendirilebilir ozellikte, 0 cm ve.3 mm drg gaprnda olmahdrr. Emme KanUlii, DUz, LUER-lock, elle gekillendirilebilir ozellikte, uzunlupu 0 cm ve drs gapr.5 mm olmahdrr., Emme KanUlii D0z, LUER-lock, elle gekillendirilebilir 6zellikte, uzunlulu 0 cm ve drs Capr 2.0 mm olmahdrr, Alet Rafr,,<5 enstriiman igin olmahdrr ve kulak supeki.ilasr ile birlikte verilmelidir. - Ventilasyon t0plerini yerlegtirmek igin uygun dizayna sahip olmalrdrr. - Teklif edilen metal Canta ile birlikte kullanrla bilmelid ir. 7 Metal Kap delikli, sdkiilebilir, boy 20 x L0 x 4 cm. olmalrdrr. t Kulak iein Br9ak Vidah kabzah, hassas, 6 cm. uzunlulunda olmalrdrr. Kulak Forsepsi, ince, ovalganak geneli, gahgma uzunlulu 8 cm,

7 uu gunrk 9.p, 0.6 mm olmahdrr. Kula k Forsepsi, gok hassas, trrtrlh, galr$ma uzunlufu 8 cm olmalldtr. TiMPoNAPLASTi seti Retra kt0r 3 cm. olmahdrr. MAYO Makas EErive 5 cm uzunlulunda olmahdrr. Makas - Hassas ve keskin/keskin olmahdrr. - Epri ve uzunlulu 0.5 cm. olmahdrr. Cerrahi Kabza Boyu 3 ve.2.5 cm uzunlugunda olmahdrr. A Elevator, Skalpel Kabza ile No.7 Teklif edilen Elevator, Skalpel Kabza ile No.7 atagrdaki teknik dzelliklere sahip olmahdrr: gift uglu, tek yolii elevator, kiint, diger yant skalpel kabzah olmahdrr Kliret, orta boy, 5cm Teklif edilen K0ret, orta boy, oval kablarda qapr.0 mm X.8 mm ve 2.0 mm X 2.8 mm, uzunluk 5 cm olmahdrr. Forceps, cm, soft spring Teklif edilen forseps yumu5ak,nokta uglu, uzunluiu cm olmahdrr. t Doku Forsepsi, x 2 disli, il,t,i',:!t,$

8 Uzunlulu 3 cm ve kiiguk boy olmalrdrr. Cama$rr Forsepsi, 5 cm Teklif edilen Qama5rr Forsepsi, 5 cm ve testere digli olmahdrr FISCH Elevator, keskin, 0 mm FISCH Elevator, keskin, 0mm genigliiinde, 6cm uzunlu[unda Elevator, keskin kenarh, egri, L8 cm. olmahdrr. Emme Ttipi..i Agrh drg gapr.2 mm, gahgma uzunlugu 9 cm olmaltdtr. 2 Emme TtipU,.5mm Teklif edilen Emme TUpii, agrlt, dtg agrsr.5mm, galtsma uzunlulu 9cm olmalrdrr? Emme Tiipii, 2 mm Agrh olmahd rr.,-pr$ gapr 2 mm ve Calrsma uzunlu[u 9 cm olmaltdtr. 2 Emme Tiipli 2,2 mm Agrh olmahdrr. Dr$ gapr 2.2 mm, gahgma uzunlulu 9 cm olmaltdtr.? Emme Kanulli Teklif edilen Emme Kanulu, k6$eli, bigimlenebilir, galtgma uzunlugu 7 cm, dr$ gap 7 mm, LUER-Lock adaptdrl0 olmahdrr. 2 Emme Ka nulii Teklif edilen Emme Kanulii, koseli, bigimlenebilir, 9ah5ma uzunlufu 7 cm, dr$ qap.0 mm, LUER-Lock adaptiirlii olmaltdtr. 2

9 FISCH Adaptor Teklif edilen FISCH Adaptor / emme kanulti ile kullanrm igin,, kesme alant,omm, ic gapr.7mm, LUER konili, 5,5mm uzunluiunda olmakdrr Kula k Forsepsi, 0.9 mm gaph, gok hassas ve oval ganak geneli, galrgma uzunluiu 8 cm. olmahdrr. Kulak Forsepsi, ince, ovalganak geneli, gahgma uzunlulu 8 cm, ve ganak gapr 0.6 mm olmaltdtr. lu lak Forsepsi, 2 mm gaplrganak geneli ve Ealttma uzunlubu 8 cm. olmaltdtr. Kulak Forsepsi, gok hassas, trrtrl, eahtma uzunlulu 8 cm olmalrdrr. Kulak Forsepsi Trrtrlh yaprda 0.4 mm x 3.5 mm oleiilerinde ve gallgma uzunlugu 8 cm olmalldlr. Kulak Forsepsi Diiz uglu olup galtsma uzunlubu 8 cm olmaltdtr. Micro Kulak Makast Teklif edilen Micro Kulak Makasr brgaf,r 2 mm, ekstra hassas, ince gaftll, galtsma uzunlugu 8 cm olmaltdtr. Mikro Kulak Makasr Teklif edilen Mikro Kulak Makasr brga[r 2 mm, ekstra hassas, ince gafth, galt5ma uzunlugu 8 cm olmalldlr Makas, ekstra hassas

10 Teklif edilen Makas brgair 7 mm, ekstra hassas, gallgma uzunlulu g cm olmahdrr Makas gahgma uzunlu[u 7.5 cm., saf,a epri olmahdrr. L Makas Calr5ma uzunlugu,7.5 cm., sola epri. olmahdrr. Malleus Nipper, 0.8 mm, 8 cm Teklif edilen Malleus Nipper ucu 0.8 mm geni5lifinde, gahgma uzunlugu 8 cm, listten rsrrmah, 9ok hassas olmahdrr.,-^ MetalTepsi 285mm x 75mm x 36mm Teklif edilen Sterilizasyon ve Kulak Enstrumanlarrnrn saklanmasr i9in Metal Tepsi a5afrdaki teknik ijzelliklere sahip olmalrdrr: delikli, alt krsmrnda tip sekizgen kabzah 20 adet d0z kulak enstrumanr igin tutacak, silikon k6priilii ka pak, dr5 boyutlan (geni5lik x gap x yiikseklik) : 285mm x 75mm x 36mm EIevator, dri,7 mm geni5lilinde, 8 cm uzunlugunda olmalrdrr, Retraktor cm. boyunda olmahdrr.retraktdr saf, ayafr kiint blade Seklinde, sol ayafr iki digli 5eklinde ve kilit mekanizmah olmahdrr. FESS SETi Sinoskopi igin Trokar ve Kantil - Drg gapr 5 mm olmah, - Uzunlulu kaniil boyunca 8.5 cm olmah, - Ucu delikli olmahdrr.

11 - 9apt 4 mm olan teleskoplar ile birlikte kullanrlabilir dzellikte olmahdrr. Nazal Spekiiliim Yetiskinler igin ve 3 cm uzunlufuna sahip olmahdrr. 7 Eipola r Forseps, emme kanalll -Yalrtrlmr$, agtlt, kunt ve burun igin, epistaksis igin entegre emme kanalh olmahdrr. -Uzunlugu 9 cm. olmahdrr. -Teklif edilen Bipolar yuksek frekans kablosu ile kullanrlmahdrr. iipolar FE55 Forseps, 45" ParanazalbOlgelerin bipolar koagiilasyonu igin,45'yukarr agrh,emme kanalh, 9ah5ma uzunlupu 2,5 cm olmaltdtr. Bipolar yiiksek frekans kablolarr ile kullanrma uygun olmahdrr. Bipolar Kablo - Teklif edilen bipolar koagiilasyon forsepsleri ile uyumlu olmahdrr. - Mevcut bipolar kablolar igin standart pin konnektorii bulunmahdrr. - Uzunlupu en az 40 cm olmahdrr. L Orak Brgak J cm uzunluiunda ve nokta uglu olmalrdrr. ElevatOr, - Qift uglu ve uzunlufu 20 cm olmahdrr. t Antrum Ki.iret 9 cm uzunlugunda, dikddrtgen ve k09tik boy olmahdrr. Frontal Sin0s Ktiret Ufak dikd0rtgen, ileri kesmeli, uzunluiu 9 cm ve 55" efri olmahdrr, I

12 Frontal sin0s Kiiret Ufak dikdcirtgen, ileri kesmeli, uzunluiu 9 cm ve 90'elri otmahdrr. Antrum Kiiret 9 cm uzunlulunda, ufak boy ve ileri kesmeli olmahdrr. I Prob, - 9 cm uzunluiunda, topuz ue lannrn gapr.2 mm ve 2.0 mm olmalrdtr. - Qift uglu olmahdrr maxillary sinus ostium tesbitinde kullanrlmahdrr. t Flevattir Qift taraflr, kijnt, dereceli ve 20 cm. uzunlufunda olmalrdrr. Emme T[ip0, konik, pargalarrna ayrrlabilir, tutma mekanizmah, gakqma uzunluiu 3 cm., LUER drs gapr 2.5 mm. olmahdrr. EmmeTiipii, 5 cm ve 9 cm'de kalibrasyon igaretli, gahgma uzunlu[u 0 cm ve gapr 9 Fr olmaldrr.,-antrum Kaniil, Elle 5ekil verilebilmelidir. Kaniil uzun k<jrvlti, uzunlupu.2.5 cm ve drt qapr 2.5 mm olmah, LUER-lock ballantrsr bulunmahdrr., Antrum Kani.il, Elle gekil verilebilmelidir. Kanijl uzun kijrvli.i, uzunlufu 2.5 cm ve d9 gapr 3.0 mm olmah, LUER-lock baglantrsr bulunmahdrr. Antrum Kan0lii, Agairda ki dzelli[e sahip olmahdrr cm uzunluiunda ve bag parmak kontrollu olmahdtr. - Cut-off bosluguna sahip olmahdrr.

13 - LUER-lock'lu, ktsa - egri ve dt9 gapt 3 mm olmaltdtr. Antrum Kan0l, Cut- off delikli, krsa kdrvli.i, 5 cm uzunlu$unda,4 mm. drg gaph ve LUER-lock baglanttlt olmahdrr. t Antrum Forseps, 0n gene 90'e!ri, sabit; arka gene.20"'ye kadar agrlabilir ve hareketli olma ldrr. eene arkaya dolru ef,ri olmahdrr. Cahgma uzunlupu 0 cm olmahdrr. Nazal Forseps - Forseps kesici ug krsmt 90" yukart ddniik olmah, 9ah5ma uzunlulu 3 cm ve boy l olmahdrr. I Nazal Forseps - 45" yukanya don0k olmahdrr. - Cahtma uzunlugu 3 cm, boy l olmalrdrr. L Nazal Forseps D[iz, gahsma uzunlu[u 3 cm ve boyu ]. olmahdrr. Nazal Makas,[iz ve en az 3 cm gah5ma uzunluguna sahip olmahdrr. Forseps - Canak geneli, dikey agrlrr olmahdrr. - qahsma uzunlugu 2 cm,65" yukan eiri ve gene gapr 3 mm olmahdrr. Forseps ganak geneli, yatay agrhgh, gahgma uzunlu$u 2 cm, 65" yukarr krvrrk, gene gapr 3 mm olma drr. Biyopsi ve Kavrama Forsepsi, - 3 mm oval geneli, gok hassas,.5 mm krhf gapr ve 4 Ealtsma uzunluiu olmalrdrr.

14 Antrum Zrmba - Cahtma uzunlugu 0 cm olmah ve sola agaf,rya ve ileri dobru kesmeli olmalldrr. I Antrum Ztmba Qalrgma uzunluiu 0 cm olmalt, saf,a aga[rya ve ileri dolru kesmeli olmalldrr. Antrum Zrmba Qahgma uzunlulu 0 cm ve sola dogru geriye kesmeli olmahdlr. _l\ntrum Zrmba eahsma uzunlugu L0 cm ve saga dogru geriye kesmeli olmaldrr. Nazal Kesme Forsepsi, - 3 cm gahsma uzunlupuna sahip olmahdrr. Emme Zrmbasi, biyopsi ve kavrama igin kullanrma uygun, ig emme kanalh, temizleme iqin steyletli, gahgma uzunluiu 0 cm, boy ve duz olmahdrr. 7 -mme zrmbasr, biyopsi ve kavrama igin kullanrma uygun, ig emme kanal, temizleme igin steyletli, gahgma uzunluiu 0 cm, boy ve 30" yukan krvnk olmahdrr. Biyopsi Forsepsi - Distal ucu elle Sekillendlrilebilir olmahdrr. - Dikey agrlrr ozellikte ve 4 mm. ganak geneli olmahdrr. - Calrgma uzunluiu 8 cm. olmahdrr. - Teklif edilen ve sinoskopide kullanrlan trokarlar iginden kulla n rlabilmelidir. Ztmba, *ffili$t

15 Kama gekli, ethmoid ve choanalatresia igin yuvarlak kesmelere uygun, galgma uzunlupu 8 cm ve gapr 4.5 mm olmalrdrr. I Zrmba Forseps -Sphenoid iin duvarrnr geni5letmek igin kullanrlmah, -Sphenoid,etmoid,frontal Sinus/Recess igin yuvarlak kesiler yapabilmelidir. -UC krsmr mantar Seklinde olmah ve forsepsi gevirmeden 360. kesi yapabilmelidir. -65'yukan krvnk, gallgma uzunlulu 7 cm ve gapt 3.5 mm olmahdrr..' trl9

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

14;" i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,,

14; ifiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,, r(onya, EGiTir* VE ARA$TIRrdA. l'ia.sr,anesl FiziK TEDAV VE REF[A-B!LiTASYON KLiI.{iGI KARDi\'OFI.II-MOI,IER REFIABiLiTASYON SISTEMi TEKNiK 9ARTNAidiE GEzuEL FiUKI.]MLERi r-iirr-ifr-enirv HAZIRLAI,{IulAst

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I 16.01.2012 Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji

Detaylı

OzoBruin iqler $ube Miidrini

OzoBruin iqler $ube Miidrini T.C. ADANA VAL Li6i it sagtrt Mi.idtirtiifii Sayr Konu : 8.10.4.ISM.401.0005/Satrnatma -bb2_ :Teklif ADANA.------ l:.../qt3/ 2012 TEKLIFORMU MiidriLhigiimiizr.in il.rtiyacr olan agagrdacinsi, rniktarr

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$

4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$ TEiA$ 170 ve 420 kv KoMpoziT silikon izomr6n rip rerlix senrulmesi 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam '1.2. Standartlar 1.3. Qahgma Kogullarr 1.4. Garantilerin Kargrlanmamasr ve Sapmala(Deviation) 2. TEKNiK

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı