TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman HALICI (Ünite 3) Doç.Dr. Hakk UYAR (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALBAYRAK (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. fierif DEM R (Ünite 6) Doç.Dr. Zafer KOYLU (Ünite 7) Doç.Dr. R dvan AKIN (Ünite 8) Editör Doç.Dr. fiaduman HALICI ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Yrd.Doç.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Günnur Tu ba Türksavafl Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2013

3 çindekiler iii çindekiler Sunufl... viii Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( )... 2 TÜRK YE DEVLET NE DEVREDEN S YAS M RAS... 3 Yeni Osmanl lar Hareketi ve Meflruti Sisteme Geçifl... 3 stibdat Dönemi ve II. Meflrutiyet in lan... 3 II. Meflrutiyet Dönemi nde Siyasal Geliflmeler... 4 ttihat ve Terakki Dönemi: Bir De erlendirme... 6 MÜTAREKE DÖNEM VE K BAfiLI S YASAL KT DAR... 8 Mondros Ateflkes Antlaflmas n n mzalanmas ve ttihat ve Terakki F rkas n n Tasfiyesi... 8 Mütareke Dönemi nde Padiflah ve stanbul Hükümetleri... 9 Yerel Kongre ktidarlar Ulusal Kongre nin Toplanmas ve Defakto Hükümetin Kuruluflu: Heyet-i Temsiliye M SAK-I M LL : YERELDEN ULUSALA HAK TALEPLER Misak- Milli Metninin Haz rlanmas Misak- Milli nin Kabulü: ç ve D fl Politikada K rm z Çizgiler Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yeni Türkiye Devleti nden Türkiye Cumhuriyeti ne Siyasal Yap n n Dönüflümü ( ) TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S N N ÜLKE KADER NE EL KOYMASI MECL S N SOSYOLOJ K YAPISI CRA VEK LLER HEYET N N OLUfiUMU YEN TÜRK YE DEVLET N N KURULUfiU SÜREC NDE UYGULAMADA OLAN ANAYASALAR Kanun- Esasi Teflkilat- Esasiye Kanunu I. TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S NDE GRUPLAfiMALAR ttihat ve Terakkiciler Yeflil Orducular Halk Zümresi Taraftarlar Müdafaa-i Hukuk Gruplar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (I. Grup) II. Grup I. TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S NDE KURULAN PART LER Türkiye Komünist F rkas (Gizli-Aç k) Türkiye Halk fltirakiyun F rkas Ç GÜVENL K NLARI VE ALINAN ÖNLEMLER syanlar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Yeni Örgütlerin Kurulmas stiklal Mahkemeleri nin Kurulmas Propaganda Çal flmalar I. TBMM DÖNEM NDE ZLENEN DIfi S YASA Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti nin Bat l Devletlerle liflkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti nin Do ulu Devletlerle liflkisi TÜRK YE N N TAPUSUNUN YEN DEN ALINMASI: LOZAN ANTLAfiMASI Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Atatürk Dönemi nde Türkiye nin Siyasal ve Hukuksal Yap lanmas ( ) TÜRK YE CUMHUR YET N N DO UfiU VE REJ M N PEK fit R LMES.. 53 Türkiye Cumhuriyeti nin Do uflu Rejimin Pekifltirilmesi Anayasa De iflikli i ve Cumhurbaflkan n n Yetkileri Anayasas ile Kurulan Düzen TEOKRAT K DEVLETTEN LA K HUKUK DEVLET NE GEÇ fi Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Alan nda Ç kar lan Yasalar Türk Medeni Yasas Borçlar Yasas Ceza Yasas Ticaret Yasas cra ve flas Yasas Yarg lama Usulü Yasalar Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasas Ceza Muhakemeleri Usulü Yasas Di er Yasal Düzenlemeler Avukatl k Yasas Hâkimler Yasas Ça dafl Yasalar n Türkiye Cumhuriyeti ne Kazand rd klar Adalet Örgütünde Yap lan Düzenlemeler Adlî T p Kurumu nun Yeniden Örgütlenmesi Ceza ve Tutukevlerini Ça dafllaflt rma Giriflimleri Adliye Personelinin Ça dafl Bir Görünüme Kavuflturulmas Adliye Personelinin Ekonomik Durumlar n n yilefltirilmesi Ça dafl Hukukçular n Yetifltirilmesi: Ankara Adliye Hukuk Mektebi nin Aç lmas Bozkurt-Lotus Davas TEK PART LE YOLA DEVAM ZORUNLULU U Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Deneyimi ve fieyh Sait Ayaklanmas.. 67 Serbest Cumhuriyet Partisi Deneyimi ve Menemen Ayaklanmas Ç HUZURSUZLUKLAR Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesinde Ç kan Ayaklanmalar Yüzelliliklerin Aff... 75

5 çindekiler v TÜRK GENÇL N N DEVR M SAH PLENMES Vagon-Li Olay Razgrad Olay ATATÜRK E YAPILAN SU KAST G R fi MLER ATATÜRK ÜN MAL VARLI INI M LLET NE BA IfiLAMASI M LLET U RUNDA TÜKENEN B R YAfiAM: ATATÜRK ÜN VEFATI Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar smet nönü Dönemi ve Çok Partili Siyasal Yaflama Geçifl ( ) SMET NÖNÜ NÜN CUMHURBAfiKANI SEÇ LMES VE DE fimez GENEL BAfiKANLI I NÖNÜ DÖNEM N N GENEL ÖZELL KLER Müstakil Grup Köy Enstitüleri K NC DÜNYA SAVAfiI YILLARININ GET RD NLAR DEMOKRAT PART N N DO UfiUNA G DEN SÜREÇ Çok Partili Yaflama Geçifl Demokrat Parti Dönemin Bas n Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Türkiye nin Demir K rat l Y llar ( ) DEMOKRAT PART N N KT DARINI KURMASI ( ) Genel Seçimleri ve DP nin lk Zaferi Birinci Menderes Hükümeti nin lk Uygulamalar Hükümetinin stifas ve Menderes in kinci Hükümeti Genel Seçimleri Öncesinde ktidar - Muhalefet liflkileri DEMOKRAT PART N N KT DARINI PEK fit RMES ( ) Genel Seçimleri ve Demokrat Parti nin Büyük Zaferi Üçüncü Menderes Hükümetinin Uygulamalar Seçimi Sonras nda DP de Büyük Uzlaflmazl k Menderes in stifas ve Dördüncü Menderes Kabinesinin Uygulamalar DEMOKRAT PART KT DARININ GÜÇ KAYBETMES VE DÜfiÜfiÜ ( ) Seçimleri: DP de Düflüfl, Muhalefette Yükselifl Süreci Beflinci Menderes Hükümeti ve Uygulamalar : Millî Muhalefet Cephesi-Vatan Cephesi ktidar-muhalefet liflkilerinde Gerginlik ve Türkiye Genelinde Olaylar n Artmas ÜN TE 5. ÜN TE

6 vi çindekiler 27 May s Askeri Müdahalesi ve DP ktidar n n Sona Ermesi Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 7. ÜN TE 1961 Anayasas ve Demokrasi Dönemi ( ) ANAYASASI VE DEMOKRAS DÖNEM ( ) Askerî Yönetim Kurucu Meclis S YAS PART LER VE YASSIADA MAHKEMES YEN ANAYASA VE HAZIRLIK SÜREC KOAL SYON HÜKÜMETLER SÜLEYMAN DEM REL L YILLAR ( ) UZLAfiAMAYAN S V L S YASETE ASKER MÜDAHALE: 12 MART Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Mart Muht ras ve Demokrasinin Sanc l Y llar ( ) MART MUHTIRASI NA NEDEN OLAN Ç VE DIfi GEL fimeler I. ve II. Nihat Erim Hükümetleri Ferit Melen Hükümeti Cumhurbaflkanl Seçimi: Politikac larla Paflalar Kavgas ARA REJ M N SONU: 1973 GENEL SEÇ MLER Naim Talu Hükümeti ve 12 Mart Dönemi nin Sonu Seçime Kat lacak Partiler ve Genel Durum Seçimleri ve CHP-MSP Hükümeti M LL YETÇ CEPHE HÜKÜMETLER N N KURULUfiU Güvenoyu Alamayan Hükümet: Sadi Irmak Hükümeti Milliyetçi Cephe Hükümetleri Bürokrasinin Siyasallaflmas ve fiiddetin T rmanmas M LL YETÇ CEPHE N N YIKILIfiI VE ECEV T N BAfiBAKANLI I Seçimleri ve II. MC Hükümeti Ecevit in Baflbakanl AP Az nl k Hükümeti nden Askeri Darbeye Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

7 çindekiler vii 12 Eylül Ara Rejimi nden 27 Nisan e-muht ras na Türkiye ( ) M LL GÜVENL K KONSEY REJ M VE KENAN EVREN Eylül 1980 Darbesi ve Milli Güvenlik Konseyi Rejimi nin Kurumsallaflmas Dan flma Meclisi nin Kuruluflu ve Yeni Anayasa n n Halkoylamas na Sunulmas Anayasas n n Temel Özellikleri ve Cumhurbaflkanl Makam Kenan Evren in Cumhurbaflkanl DEMOKRAS YE GÜDÜMLÜ DÖNÜfi VE ANAVATAN PART S KT DARI Çok Partili Siyasal Hayata Güdümlü Dönüfl ANAP ktidar ve De iflen Muhalefet Siyaset Yasaklar n n Kald r lmas Genel Seçimleri ve Siyasal Dengelerin De iflmesi TURGUT ÖZAL IN TARTIfiMALI CUMHURBAfiKANLI I DÖNEM Seçimleri ve ANAP n ktidardan Düflmesi DEM REL N ÇANKAYA YA ÇIKIfiI VE DE fien D NAM KLER Demirel in Cumhurbaflkanl ve Siyasette Yeni Dengeler DEP li Milletvekillerinin Yasama Dokunulmazl Sorunu Genel Seçimleri ve slamc Siyasetin Öne Geçmesi Necmettin Erbakan Nihayet Baflbakan Bülent Ecevit Yirmi Y l Sonra Tekrar Baflbakan Genel Seçiminin Siyasal Sonuçlar : Ecevit in Son Baflbakanl Türk Siyasi Tarihinde Önemli Bir Dönemeç: Süleyman Demirel Döneminin Sonu CUMHURBAfiKANI AHMET NECDET SEZER DÖNEM NDE TÜRK YE Ahmet Necdet Sezer Türkiye nin 10. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in Cumhurbaflkanl Kas m 2002 Genel Seçimleri: Bütün Siyasal Dengeler De ifliyor Sezer in Yeni Dönemi: AKP Realitesi ile Çal flmak Cumhurbaflkan Sezer Baflbakan Erdo an a Karfl Anayasa Mahkemesi nin 367 Karar ve Sonuçlar Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE

8 viii Sunufl Sunufl Tarih, bilindi i üzere toplumlar n yaflam fl oldu u deneyimlerin günümüze aktar m d r. Üç k tada egemenlik kuran; dil, din ve kökenleri farkl uluslar Saltanat n etraf nda birlefltiren Osmanl mparatorlu u I. Dünya Savafl ile tarihin derinliklerine gömülmüfltür. Onun yerine Türkiye Cumhuriyeti ad ile demokratik, laik, ça dafl yeni bir devlet do mufltur. Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi, bu devleti yaratan temel dinamikleri ele al r ve inceler. Elinizdeki kitap; aras dönemi, yani yaklafl k yüz y ll k bir süreci ele almaktad r. Tanzimat ve Islahat fermanlar ile yüzünü Bat ya çeviren Osmanl Devleti II. Meflrutiyet ile birlikte parlamenter demokrasiye yönelmifltir. Bu dönemde pek çok ça dafl düflünce ayd nlar aras nda tart fl lm flt r. Ne var ki ülkenin içinde bulundu u iç ve d fl siyasal koflullar ile devletin teokratik yap s bu düflüncelerin uygulamaya geçirilmesine olanak tan mam flt r. Oysa Bat da baflta Fransa olmak üzere Ayd nlanmac düflünürlerin srarla vurgulad klar ulus egemenli i kavram devletlerin siyasal yap lar ile birlikte toplumsal yap lar nda da önemli dönüflümlerin yap lmas n sa lam flt r. Böylece Avrupa da, egemenli in ulusta oldu- u siyasal devlet düzenleri ve devletin insan için var oldu u düflüncesi yayg nlaflm fl, buna paralel olarak demokrasinin kurum ve kurallar oluflmaya ve iflletilmeye bafllanm flt r. Türkiye de ulus, 23 Nisan 1920 de TBMM nin aç lmas ile egemen k l nm flt r. Bu tarihten itibaren Türk ulusu kendi gelece i ile ilgili kararlar alma hakk n elde etmifl, halkç l k ilkesi ile demokrasiyi hedeflemifl ve k sa zamanda demokratik hukuk devletinin gere i olan kurum ve kurallar oluflturmaya yönelmifltir. Tek Parti Dönemi olarak adland r lan aras y llarda kendine özgü bir demokrasi uygulanm flt r. Duverger nin deyimi ile (dünyada) baz tek partiler, gerek felsefeleri gerek yap lar bak m ndan gerçek anlamda totaliter de ildir. Bunun en iyi örne ini, 1923 ten 1946 ya kadar Türkiye de tek parti olarak faaliyet göstermifl bulunan Cumhuriyet Halk Partisi sa lamaktad r. Bu partinin baflta gelen özelli i, demokratik ideolojisidir. Türk tek-parti sistemi, hiçbir zaman bir tek parti doktrinine dayanmam fl; tekele resmi bir nitelik vermemifl(tir). Parti liderlerinin gözünde tekel, Türkiye deki özel siyasal durumun bir sonucu olmufl ve çok partili sistem ideal olmakta devam etmifltir. Kemal, çeflitli f rsatlarda bu tekele bir son vermeye çal flm flt r ki, bu olgu tek bafl na bile derin bir anlam tafl maktad r 1 Türkiye nin çok partili demokratik yaflama geçifli ile birlikte demokrasinin sanc l y llar da bafllam flt r. Demokrat Parti, daha çok demokrasi vaadi ile yola ç km fl ancak demokrasi ile uzlaflmayacak söylem ve uygulamalar yapm flt r. Bu ise Cumhuriyet döneminde ilk askeri darbeye zemin haz rlam flt r. Yine de Türkiye bu süreçten, 1961 Anayasas gibi ça dafl ve demokratik bir anayasa ya- 1 M. Duverger, Siyasi Partiler, (Çev. Ergun Özbudun), stanbul: Bilgi Yay nevi, 1986, s. 359 vd.

9 Sunufl ix parak ç kmay baflarm flt r. Ne var ki ülkeyi yönetenlerin demokrasiyi alg lay fl biçimleri, toplumun demokrasiyi içsellefltirememesi, ülkenin içinde bulundu u ekonomik ve sosyal sorunlar ile dünyadaki geliflmeler Türkiye de demokrasinin ard ard na kesintiye u ramas na yol açm flt r. Ancak Türkiye bu olumsuzluklar her seferinde aflma, siyasal yap s n ve demokrasisini giderek olgunlaflt rma çabas n srarla sürdürmüfltür. Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi kitab Türkiye de siyasal yaflam n nas l ve hangi koflullarda geliflti ini ve olgunlaflt n anlamam z sa layacak ipuçlar n sizlere vermeyi amaçlamaktad r. Birinci ünitede Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ele al nm flt r. kinci ünite; Yeni Türkiye Devleti nden Türkiye Cumhuriyeti ne Siyasal Yap n n Dönüflümü konusuna ayr lm flt r. Üçüncü ünitede demokrasi temeli üzerinde Atatürk Dönemi nde Türkiye nin Siyasal ve Hukuksal Yap lanmas n nas l gerçeklefltirdi i örneklenmifltir. Dördüncü ünitemiz Atatürk sonras geliflmeleri içeren ve çok partili yaflama geçifli ele alan smet nönü Dönemi ve Çok Partili Siyasal Yaflama Geçifl bafll n tafl maktad r. Beflinci ünitemiz Türk halk n n Demokrat yerine kulland Demir K rat sözcü ünden esinlenerek bafll klanm fl ve Türk siyasetine pek çok konuda damga vuran Demokrat Parti nin do ufl, geliflim ve düflüfl tarihini ele alm flt r Anayasas ve Demokrasi Dönemi bafll n tafl yan alt nc ünitemiz ise 1960 da Türk Silahl Kuvvetleri nin yönetimi devralmas, oluflturulan yeni kurum ve getirilen yeni kurallar fl nda Türk siyasetinin nas l yap - land sorusuna yan t aramaktad r. 61 Anayasas ile bafllayan demokrasi sürecini kesintiye u ratan 12 Mart Muht ras ile bafllayan dönem ise 12 Mart Muht ras ve Demokrasinin Sanc l Y llar bafll ile yedinci ünitede ele al nm flt r. Sekizinci ve son ünitemiz ise 12 Eylül Ara Rejimi nden 27 Nisan e-muht ras na Türkiye bafll ile 1980 ile 2007 y llar n aras nda yaflanan siyasal ve toplumsal geliflmelere fl k tutmay hedeflemifltir. Elinizdeki kitap alan n n uzman meslektafllar m n özverili çal flmalar sayesinde sizlere ulaflmaktad r. Objektiflik, belgelere dayal kalmak ve bilimsellikten ödün vermemek tüm meslektafllar m n temel ilkesi olmufltur. Kendilerine, sizlerin huzurunda bir kez daha teflekkür ediyorum. Ayr ca Prof.Dr. Zekeriya Kurflun a, AÖF yöneticileri ile çal flanlar na destek ve emekleri için sonsuz flükranlar m sunuyorum. Yak n tarihimizle ilgili sorular n za yan t bulabilmeniz umudu ve sayg lar mla Editör Doç.Dr. fiaduman HALICI Eskiflehir-2013

10 1TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; II. Meflrutiyet Dönemi ndeki siyasal geliflmeleri irdeleyebilecek, Mütareke Dönemi ni ve bu dönemdeki iki bafll siyasal yap y çözümleyebilecek, Misak- Milli nin haz rlanmas ve Meclis te kabulü sürecini aç klayabilecek, Misak- Milli nin özelliklerini tan mlayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Kanun-i Esasi Meflrutiyet Mütareke Dönemi Yerel Kongreler Sivas Kongresi, Heyet-i Temsiliye çindekiler Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) TÜRK YE DEVLET NE DEVREDEN S YAS M RAS MÜTAREKE DÖNEM VE K BAfiLI S YASAL KT DAR M SAK-I M LL : YERELDEN ULUSALA HAK TALEPLER

11 Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) TÜRK YE DEVLET NE DEVREDEN S YAS M RAS Yeni Osmanl lar Hareketi ve Meflruti Sisteme Geçifl Osmanl Devleti XVII. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren duraklama/gerileme dönemine girdi. Bu dönem içerisinde devletin tüm kurumlar nda bir bozulma süreci bafllad. Devleti yönetenler kötüye gidiflin önüne geçebilmek için bir tak m reform hareketleri bafllatt lar. Osmanl Devleti nde III. Selim ile bafllayan, II. Mahmut ve Abdülmecit döneminde geliflerek devam eden reform hareketleri; 3 Kas m 1839 da Gülhane Hatt- Hümayunu nun (Tanzimat Ferman ) ilan edilmesiyle sonuçland. Böylece Tanzimat Dönemi ad verilen yeni bir döneme girildi. Bu dönemde yap lan ça dafllaflma hareketleri sonunda; dil bilen, Avrupa y tan yan, medrese d fl e itim kurumlar ndan yetiflen yeni bir ayd n tipi ortaya ç kt. Bunlar, ülke sorunlar n n çözümü için mutlak monarfli yerine anayasal, parlamentolu bir sistemin kurulmas n istiyorlard. Bu amaçla, 1865 de ttihad- Hamiyet ad nda gizli bir örgüt kurdular. Böylece Türk tarihinde Yeni Osmanl lar olarak bilinen hareketin temeli at lm fl oldu. Örgüt k sa zamanda yeni üyeler edindi. Ziya Bey, Ali Suavi, brahim fiinasi, Nam k Kemal, Zaptiye Naz r Mustafa As m ve Mithat Pafla gibi kifliler örgütün önemli isimlerindendi. Yeni Osmanl lar, 1867 y l ndan itibaren M s r Prensi Mustafa Faz l Pafla n n verdi i maddi destekle yurtd fl nda da örgütlenme çal flmalar n bafllatt lar. Paris e giden ihtilalciler, burada Mustafa Faz l Pafla n n baflkanl nda 10 A ustos 1867 de 9 kiflilik bir yönetim kurulu oluflturdular ve Yeni Osmanl lar Cemiyeti ni kurdular. Yeni Osmanl lar n yurtiçinde ve yurtd fl nda yürüttükleri mücadele sonunda Osmanl Devleti nin ilk anayasas (Kanun-i Esasi) 23 Aral k 1876 da ilan edildi ve ilk Osmanl Parlamentosu aç ld. Böylece mutlak monarfliden meflruti monarfliye geçildi. stibdat Dönemi ve II. Meflrutiyet in lan Anayasan n ilan ve parlamentonun aç lmas yla bafllayan meflruti dönem fazla uzun sürmedi. Milletvekillerinin; Osmanl -Rus Savafl nda ordunun iyi yönetilmemesini, yolsuzluklar ve rüflveti sürekli gündemde tutmas ve sert flekilde elefltirmesi II. Abdülhamid in tepkisine yol açt. Bu koflullar alt nda, meflruti yönetimi zaten isteksiz flekilde kabul etmifl olan, II. Abdülhamid, 12 fiubat 1878 tarihli irade-i seniyyesi ile Meclisi tatil etti. Anayasay rafa kald rd. Böylece I. Meflrutiyet Dönemi sona erdi ve 30 y l sürecek olan bir stibdat Dönemi bafllad.

12 4 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi II. Abdülhamid inmeclisi kapatt ktan ve anayasay ask ya ald ktan sonra kurdu- u bask rejimi, muhalif tepkileritetikledi. Bask fliddetlendikçe tepkiler artt ve örgütlü hale geldi. Nitekim 1889 da, II. Abdülhamid i tahttan indirmek ve meflrutiyeti yeniden getirebilmek amac yla, stanbul daki Askeri T bbiye de ö renci olan; brahim Temo, shak Sükûti, Mehmet Reflit, Abdullah Cevdet ve Hüseyinzade Ali taraf ndan ttihad- Osmanî ad yla gizli bir örgüt kuruldu. Örgüt k sa zaman içinde yeni üyeler kazand ve geliflti. ttihad- Osmanî üyeleri Paris teki Ahmet R za Bey ile de iletiflim kurdular. Onun, pozitivist görüfllerinin etkisi ve önerisiyle örgütün ad n Osmanl ttihat ve Terakki Cemiyeti olarak de ifltirdiler. II. Abdülhamid, örgütün varl ndan 1892 y l nda haberdar oldu. K sa süre içinde tutuklamalar bafllad. Bu geliflme üzerine pek çok ayd n yurtd fl na kaçt. Böylece yurtd fl nda ciddi bir örgütlenme olufltu. Abdülhamid in istibdad rejimini y kmay hedefleyen bu genç ayd nlar, yurtd fl nda Jön Türkler olarak adland r lmaktayd y l nda yaflanan bir olay Jön Türk Hareketine yeni bir ivme kazand rd. Nitekim bu tarihte, Abdülhamid in Ba dat Demiryolu Projesi nde ngilizler yerine Almanlar seçmesine k zan, Abdülhamid in enifltesi Damat Mahmut Celalettin Pafla, iki o lunu (Prens Sabahattin ve Prens Lütfullah) yan na alarak Paris e kaçt ve Abdülhamid e karfl mücadele saflar na kat ld. Jön Türkler Prens Sabahattin e yo un ilgi gösterdiler. Prens Sabahattin in giriflimiyle 1902 de 40 kadar delegenin kat ld - I. Jön Türk Kongresi Paris te topland. Kongrede; Prens Sabahattin öncülü ündeki grup, düzenlenecek olan ihtilalin baflar l olabilmesi için yabanc devletlerin müdahalesinin gerekti i fikrini savunurken, Ahmet R za Bey öncülü ündeki gurup bu fikre fliddetle karfl ç kt. Ayr ca Ahmet R za grubu merkeziyetçili i savunurken, Sabahattin gurubu yerinden yönetimi savunmaktayd ki bu tutumlar Ermeni temsilcileri taraf ndan da desteklenmekteydi. Bu görüfl farkl l klar nedeniyle, 1902 kongresi sonunda Jön Türkler kesin olarak ikiye bölündüler. 27 Aral k 1907 tarihinde II. Jön Türk Kongresi topland. Toplant ya, ttihat ve Terakki Cemiyeti ( TC), Prens Sabahattin ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Ermeni Taflnaksutyun Cemiyeti ve M s r daki Ahd- Osmanî Cemiyeti kat ld. Kongrede, temel fikir ayr l klar bir kenara b rak larak, II. Abdülhamid i devirme amac na yo- unlafl ld. II. Abdülhamid in siyasetine yönelik çok sert elefltiriler yap ld. Bu ikinci kongreden sonra Jön Türk Hareketi geliflmeye devam etti. Özellikle TC, yurdun en etkili muhalif örgütü haline geldi y l na gelindi inde TC, Rumeli de iyice geliflip güçlenmiflti. Ayn y l Makedonya sorununun da ç kmaza sürüklendi i üstelik yabanc devletlerin Makedonya y Osmanl Devleti ne müdahale konusu haline getirdikleri bir y l oldu. Makedonya n n mparatorluktan kopar lmas na giden süreç bafllam flt. ttihatç lar, böyle bir tehlike karfl s nda II. Abdülhamid in önlem alamayaca kan s ndayd. 9 Haziran 1908 de Rus Çar ve ngiliz Kral n n Reval de buluflmalar ttihatç lar n telafl n hakl olarak artt rd. Zira bunlar, Makedonya topraklar n paylafl m konusunda bir araya gelmifllerdi. Reval Görüflmesi ttihatç lar harekete geçirdi. 3 Temmuz 1908 de Kola as Niyazi Bey 200 asker ile da a ç kt. K sa süre içinde istibdat rejimine yönelik tepkiler yay larak geliflti. II. Abdülhamid duruma hâkim olamad ve sonunda 23 Temmuz gecesi meflrutiyeti ilan etmek zorunda kald. Böylece 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meflrutiyet Dönemi bafllam fl oldu. II. Meflrutiyet Dönemi nde Siyasal Geliflmeler TC, 1908 e kadar, Abdülhamid i, Kanun-i Esasi yi yeniden ilan ettirmeye çal flan siyasi bir dernekti. Cemiyetin temel kadrolar n, alt-orta s n ftan gelen küçük rüt-

13 1. Ünite - Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) 5 beli subaylar ve memurlar oluflturmaktayd. ttihatç lar n, anayasa ilan edildikten ve Meclis yeniden aç ld ktan sonra ne yapacaklar na dair ciddi bir planlar yoktu. Bunlar asl nda, siyasal ve toplumsal yap da ciddi dönüflümler gerçeklefltirmek isteyen devrimcilerden de oluflmuyordu. Dolay s yla meflruti rejimin yeniden kurulmas ndan sonra iktidar do rudan ele almak gibi bir giriflimde bulunmad lar. Bu dönemde iktidar; Saray, Bab âli ve TC aras nda üçe bölünmüfl durumdayd. Cemiyet, Saray kadar Bab âli paflalar na da güvenmiyordu. Ancak; siyasi bir programlar n n olmamas, devlet idaresi deneyimlerinin bulunmamas gibi faktörler, iktidar do rudan almalar n engelliyor ve perde arkas ndan iktidar denetlemekle yetiniyorlard. ttihatç lar n iktidar konusundaki bu tutumlar 31 Mart syan ndan sonra de iflti. syan bast r ld ktan sonra II. Abdülhamid, isyanda parma oldu u gerekçesiyle, tahttan indirildi ve yerine V. Mehmet Reflad getirildi. Bu olay ordunun siyasi yaflamda do rudan rol oynamas sürecini de bafllatm fl oldu. Müdahaleden sonra bütün siyasi partiler kapat ld ve s k yönetimin ilan edilmesiyle askerin siyasetteki a rl daha da artt. syan sonras yeni bir kabine kuruldu ve ttihatç lar ilk defa kabineye girdiler. Ayr ca, TC üyeleri aras nda daha sa lam bir birlik yaratmak amac yla da 12 Haziran 1909 da ttihat ve Terakki F rkas kuruldu. Ancak Cemiyet de varl n sürdürüyordu. 31 Mart syan sonras anayasa konusunda da önemli geliflmeler yafland. Anayasada yap lan de iflikliklerle Padiflah n yetkileri k s tland ve Meclisin yetkileri artt r ld. Böylece Osmanl Devleti nde parlamenter demokrasiye gidiflin önü aç ld. Bu süreç içinde TC muhalifleri de artt ve örgütlendi. Sonunda tüm muhalif unsurlar ve az nl k temsilcileri birleflerek 21 Kas m 1911 de Hürriyet ve tilaf F rkas n (H F) kurdular. Parti; Miralay Sad k, Damat Ferit, smail Hakk, Lütfi Fikri, R - za Tevfik, Dr. R za Nur gibi farkl siyasal görüfllere sahip isimler taraf ndan kurulmufltu. H F, 11 Aral k 1911 tarihinde stanbul için yap lan ara seçimlerde gücünü gösterdi ve TC aday n bir oy farkla geçen H F aday stanbul mebusu oldu. Bu geliflmeler üzerine TC, H F in daha fazla güçlenmesine izin vermemek için seçimleri yenileme karar ald y l n n Nisan ay nda yeni seçimlere gidildi. Tarihe sopal seçimler olarak geçen bu seçimleri ttihatç lar büyük farkla kazand lar ve Mecliste mutlak bir hâkimiyet sa lad lar. Ancak bu süre zarf nda TC muhalifleri de güçlendi. Nitekim seçimlerden k sa bir süre sonra,1912 May s nda, stanbul daki subaylar Halaskar Zabitan Grubu ad yla bir grup kurdular. Bunlar n amac ttihatç lar iktidardan uzaklaflt rmakt. H F ile de ba lant s olan grup, Temmuz ay nda harekete geçerek Said Pafla hükümetini istifaya zorlad. Yeni hükümeti, siyasetten uzak durmas yla tan nan, Gazi Ahmet Muhtar Pafla kurdu. Pafla kabinesini, tümüyle ttihatç karfl tlar ndan oluflturdu. Bu arada Halaskar Zabitan Grubu 24 Temmuzda Mebusan Meclisi Baflkan na bir ültimatom vererek 48 saat içinde Meclisin da t lmas n ve seçimlere gidilmesini istedi. Zira Meclis, 1912 seçimleri ile gelen ve ço unlu u ttihatç milletvekillerinden oluflan bir yap dayd. Gazi Ahmet Muhtar Pafla, 5 A ustos ta Padiflaha Meclisi feshettirdi. Seçim karar al nd. Ancak 30 Eylül 1912 de I. Balkan Savafl n n bafllamas seçimlerin ertelenmesine neden oldu. I. Balkan Savafl nda, Bulgar ve Yunan ordular, Osmanl ordular n bozguna u ratt. Londra da yap lan bar fl görüflmelerinde büyük devletler Bab âli den, Edirne yi Bulgarlara b rakmas n istediler. Bu dönemde Hariciye Naz r olan ve ngiliz yanl s olarak bilinen Kamil Pafla, bu teklifi kabule meyilli görünüyordu. flte böyle bir ortam içinde 23 Ocak 1913 de, bafllar nda Enver Bey in oldu u, t-

14 6 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Foto raf 1.1 Bask n n n duyulmas n n ard ndan Bab âli önünde toplanan kalabal ktan bir kesit. Kaynak: org/wiki/b%c3%a 2b%C4%B1_%C3 %82li_Bask%C4% B1n%C4%B1 tihatç bir grup Bab âli yi bast. Harbiye Naz r Naz m Pafla y öldüren grup, Sadrazam Kamil Pafla y da silah zoruyla istifa ettirdi. Tarihe Bab âli Bask n olarak geçen bu olaydan sonra ttihatç lar iktidar tekrar ele ald lar ve Mahmut fievket Pafla y sadrazaml a getirdiler. Bab âli Bask n ndan sonra Bulgarlarla savafl yeniden bafllad. Zira TC ne pahas na olursa olsun Edirne yi vermemekte kararl yd. Ancak 26 fiubat ta Edirne düfltü. Bu s rada muhalefet bir karfl darbe yapma haz rl içindeydi. Nitekim 11 Haziran 1913 de sadrazam Mahmut fievket Pafla bir suikast sonucu öldürüldü. Bu olay sonras TC, tüm özgürlükleri rafa kald rmaya ve bir bask rejimi kurmaya bafllad. Bu dönem, TC nin tam anlam yla iktidar tekeline ald ve TC diktatörlü ünün hüküm sürdü ü bir dönem olacakt. Bu dönemde partiler yasakland ve adeta bir tek parti dönemi bafllad. Bu s rada Balkan devletlerinin (Bulgaristan-Yunanistan) kendi aralar nda anlaflmazl a düflmesinden yararlan larak 24 Temmuz da Edirne yeniden ele geçirildi. Bu olay TC nin ülke içindeki sayg nl n art rd. Edirne nin al nmas ndan sonra Enver Bey, Harbiye Naz rl na atand ve orduda yafll subaylar ve muhalifleri temizleme harekât na giriflti ortalar nda Bab âli siyasal dengeyi sa lam flt. Muhalefet etkisizlefltirilmifl, TC tam anlam yla iktidar olmufltu. Balkanlar daki savafl n sona ermesinden sonra yeni seçimler yap ld. Üçüncü Osmanl Meclisi 14 May s 1914 de topland. Bu Meclis TC için art k dikensiz gül bahçesiydi. 1 ttihat ve Terakki F rkas nas l kurulmufltur? Aç klay n z. ttihat ve Terakki Dönemi: Bir De erlendirme II. Meflrutiyet Dönemi nin siyasi yaflama en somut katk s ; kuvvetler ayr l ilkesini ve parlamenter rejimi getirmifl olmas d r. Nitekim yasama ve yürütme erklerinin Padiflahtan kopar larak ayr lmalar, Bakanlar Kurulunun Meclisi Mebusan a karfl sorumlu hale gelmesi, güvenoyu mekanizmas n n iflletilerek Meclisten güvenoyu alamayan kabinelerin düflürülmesi, hükümetlerin programlar n Meclise sunma gelene inin yerleflmesi, ça dafl siyasi yaflam n en temel ilkelerinden olan par- lamenter sistem ve güçler ayr l ilkelerinin yerleflmesi do rultusunda at lan önemli ad mlard r. Bu dönem hakk nda vurgulanmas gereken bir di er husus da ideolojik anlamda ciddi bir dönüflüm yaflanmas d r. TC hakk nda yap lacak ilk önemli tespit, Cemiyetin milliyetçi AMAÇLARIMIZ ve garpç olufludur. Cemiyetin politikas ; bir yandan Türkçülük AMAÇLARIMIZ di er yandan da modernleflme ekseninde flekillenmifltir. Her ne kadar II. Meflrutiyet in ilk dönemlerinde K T A P II. Abdülhamid in slamc politikalar terk edilerek Osman- K T A P l c l k ideolojisi benimsenmiflse de dönem boyunca Arnavutluk, Yemen, Libya ve NTERNET NTERNET

15 1. Ünite - Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) 7 Balkan cephelerinde süren savafllar ve bu bölgelerin mparatorluktan ayr lmas Osmanl Milleti ya da Osmanl ttihad kavramlar n n sorgulanmas na neden olmufl; Cemiyetin yüzünü Anadolu ya çevirmesini sa lam flt r. Böylece Anadolu merkezli ve Türkçülük eksenli bir siyaset geliflmeye bafllam flt r. Özellikle Balkan Savafllar ndan sonra Türkçülük/Turanc l k h zla yükselen bir ideoloji haline gelmifltir. Milli Kütüphane, Milli Hazine-i Evrak, Milli Musiki, Milli Co rafya gibi cemiyetler ve Türk Oca gibi milliyetçi ve ideolojik bir derne in kurulmas bu dönemde olmufltur. Bafll ca hedefi ça dafl bir devlet yaratmak olan TC, yüzünü Bat ya çevirmifltir. Ça dafllaflabilmenin en önemli ad mlar ndan birinin ekonomik geliflme oldu u düflüncesinden hareketle bu dönemde ekonomik alanda önemli ad mlar at lm flt r. Bu ad mlar Cemiyetin Türkçü niteli ini de bir kez daha ortaya koymufltur. Nitekim bu dönemde ekonomik alanda bir yandan yerli mal kullanmay teflvik ve kooperatifler kurma gibi at l mlar yap l rken, di er yandan Milli tibar Bankas ile bafllayan milli bankac l k taflraya kadar yay lm flt r. Ekonomik faaliyetleri düzenlemek ve teflvik etmek için Teflvik-i Sanayi Kanunu ç kar lm fl ve ekonomi alan nda bir kamu mevzuat oluflturulmufltur. Milli iktisat fikri bu dönemde oluflmaya bafllam fl ve yine bu dönemde milli bir sanayi yarat lmaya çal fl lm flt r. Böylece 1917 ye gelindi inde, Türk kesimini burjuvalaflt rma konusunda önemli mesafe kat edilmifl ve Türklerin hâkim oldu u bir milli ekonomi do maya bafllam flt r. ttihatç lar, ça dafl bir ekonomik yap kurabilmenin yolunun kapitülasyonlardan kurtulmaktan geçti inin bilincindedir. Bu hedeflerine de I. Dünya Savafl nda ulaflacaklard r. Bu dönemde e itim alan nda da önemli at l mlar gerçeklefltirilmifltir. E itim Bakanl Teflkilat, ilkö retim, ortaö retim ve üniversite e itim sistemleri ve ders programlar II. Meflrutiyet Dönemi nde ana flekil itibar yla tamamlanm flt r. Geçici lkö retim Kanunu (Tedrisat- ptidaiye Kanun- Muvakkat ) bu dönemde ç kar lm fl, medreselerin slah yolunda önemli ad mlar at lm fl, Pestalozzi, Frobel, Montessori gibi Bat l e itimcilerin görüflleri ve yöntemleri, telif ve çeviri eserler sayesinde, çok daha iyi tan nmaya bafllanm flt r. Ö retimin birlefltirilmesine yönelik uygun bir ortam da bu dönemde sa lanm flt r. Türk yaz devriminin ön tart flma ve çal flmalar kinci Meflrutiyet Dönemi nde yap lm fl, Darülfünun a özerklik verilmifltir. Böylelikle ça dafl, laik ve milli bir e itimin temelleri at lm flt r. Bu dönemde ayr ca laik hukuka yönelifl bafllam flt r. Nitekim flahsi hukuk davalar fieriyye Mahkemeleri yerine Nizamiye Mahkemeleri ne b rak lm fl, yarg organlar n birlefltirmek ve yarg y fler i kurumlar n etkisinden kurtarmak için mahkemeler, do rudan do ruya ve yaln z Adliye Vekâleti ne ba lanm flt r. Böylece hukuku laiklefltirmenin yan s ra Foto raf 1.2 yarg birli i ilkesi do rultusunda da önemli bir ttihat ve Terakki Cemiyeti Üyeleri: ad m at lm flt r. Ayakta ikinci, ttihat ve Terakki Dönemi nin önemli özellik- Enver Bey, oturan ikinci, Talat Bey lerinden biri de merkezilefltirme yolunda at lan ad mlar olmufltur. Nitekim bu dönemde merkezden atanan valilerin yetkileri artt r lm fl; vilayet yönetimini düzenleyen yeni vilayet Kaynak: idaresi

16 8 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi AMAÇLARIMIZ kanunu ç kar lm flt r. Böylelikle taflra yönetimi meflrutiyet öncesi döneme k yas kabul etmeyecek flekilde de ifltirilmifl ve merkezi devlet örgütünün taflraya hâkim olmas konusunda önemli mesafe kat edilmifltir. K T A P NTERNET Cihad- Ekber: Osmanl Padiflah ve Halife V. Mehmet Reflad n Hilafet sanca n ç kartarak, tüm Müslümanlar bu sancak alt nda toplanmaya ve tilaf devletlerine karfl savaflmaya ça rmas olay d r. Vilayat- Sitte: Alt vilayet demektir. Bu alt vilayet; Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbak r, Elaz ve Sivas t r. Mondros Mütarekesi nde bu vilayetlerden alt Ermeni ili olarak bahsedilmifltir. Feroz Ahmad, K ttihat T A Pve Terakki, Kaynak Yay nlar, fiükrü Hanio lu, Osmanl ttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, letiflim Yay nlar, MÜTAREKE DÖNEM VE K BAfiLI S YASAL KT DAR Mondros Ateflkes Antlaflmas n n mzalanmas ve ttihat ve Terakki F rkas n n Tasfiyesi 1914 y l nda NTERNET I. Dünya Savafl n n bafllamas yla Osmanl Devleti, yeni ve karanl k bir döneme girdi. Savafl döneminde TF nin, daha do rusu Talat-Enver ve Cemal üçlüsünün, ülkenin kaderine hükmeden yegâne güç oldu u ve bu durumun da ülkeyi felakete sürükledi i görülmektedir. Nitekim 2 A ustos 1914 de yani savafl n henüz bafl nda, Sait Halim Pafla n n yal s nda, ad geçen üçlü, Mebusan Meclisi nden de habersiz olarak Almanya ile bir antlaflma imzalad. Buna göre Rusya savafla girerse, Almanya ve Osmanl Devleti de savafla girecekti. Oysaki Almanya zaten bir gün önce Rusya ya savafl açm flt. Dolay s yla bu antlaflman n imzalanmas yla asl nda Osmanl Devleti hukuken savafl n içine çekilmiflti. 3 A ustos ta Almanlar n Goben ve Breslau isimli iki gemisi, pefllerindeki ngiliz gemilerinden kaçarak Çanakkale Bo az na geldi. Gemiler, 10 A ustosta Enver Pafla n n emriyle, Türk Bo azlar ndan geçti. ngiliz gemileri e er Bo az geçmeye kalkarlarsa atefl emri verildi. Olay duyan kabine üyeleri bir çare aray fl içinde, gemileri sat n ald klar n aç klad lar. Gemiler Yavuz ve Midilli ad n ald lar. 15 A ustos ta Alman Amiral Souchon Osmanl Donanmas n n bafl na geçti. 27 Ekim de aralar nda Yavuz ve Midilli gemilerinin de bulundu u Osmanl Donanmas Karadeniz e aç larak Sivastopol u bombalad. Bunun üzerine Rusya 2 Kas m da, ngiltere ve Fransa ise 5 Kas m da Osmanl Devleti ne savafl ilan etti. Böylece Osmanl Devleti fiilen savafla girmifl oldu ve 23 Kas m da da Padiflah, Cihad- Ekber ça r - s nda bulundu. Yaklafl k dört y l süren ( ) I. Dünya Savafl, Osmanl Devleti için tam bir y k m oldu. Savafltan, müttefikleriyle birlikte, yenik ç kan Osmanl Devleti, yenilginin ard ndan 30 Ekim 1918 de, son derece a r flartlar içeren Mondros Mütarekesi ni imzalad. Mütarekede; Bo azlar n tilaf Devletleri Donanmas na aç lmas, Osmanl ordular n n derhal terhis edilmesi, Osmanl Donanmas n n tilaf Devletleri ne teslim edilmesi, iletiflim ve ulafl m araçlar n n tilaf Devletleri nin denetimine verilmesi gibi son derece a r hükümler bulunmaktayd. Bu hükümlerin kabulü ve uygulanmaya konulmas, Osmanl mparatorlu u nun askeri gücünün tasfiyesi ve Türk Milleti nin kaderinin tamamen tilaf Devletleri nin eline b rak lmas demekti. Mondros Mütarekesi nin 7. maddesiyle tilaf Devletleri ne, güvenliklerini ihlal edecek bir durum karfl s nda ülkenin herhangi stratejik bir noktas n iflgal etme hakk tan nm flt ki sadece bu madde bile antlaflmaya, koflulsuz teslimiyet karakteri vermekteydi. Bundan baflka antlaflman n 24. maddesiyle; vilayat- sitte de herhangi bir kar fl kl k durumunda buralar n iflgal edilebilmesi de tilaf Devletleri ne tan nan bir hakt. I. Dünya Savafl n n yenilgiyle sonuçlanmas TF nin sayg nl n ve otoritesini yerle bir etti. Mütarekeden hemen sonra TF önderlerinin gizlice yurtd fl na kaçmalar da TF nin büsbütün zor duruma düflmesine neden oldu. Sonunda 5 Kas m

17 1. Ünite - Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) de TF son kongresini yaparak Teceddüd F rkas ad n ald ve böylece bir döneme damgas n vurmufl olan TF ismi tarihe kar flt. Mütareke Dönemi nde Padiflah ve stanbul Hükümetleri Mondros Ateflkes Antlaflmas n n imzalanmas yla Mütareke Dönemi olarak adland r lan bir döneme girildi. Mütareke Dönemi son derece kar fl k bir dönemdi. Bu dönemde TF nin tasfiyesi sonucu ortaya ç kan büyük bir otorite bofllu u vard ve çeflitli güçler, iktidar için savaflmaktayd. Bu güçlerden en önemlisi Saray d. Di- er bir iktidar talibi ise bu dönemde yeniden dirilen Hürriyet ve tilaf F rkas yd. Bu f rka, TF karfl tl sayesinde Mütareke Dönemi nin yükselen bir gücü olmufltu. Mütareke Dönemi nin tek hükümdar Mehmet Vahdettin di. Kendisi 3 Temmuz 1918 y l nda tahta ç km flt ve 1 Kas m 1922 de, saltanat, TBMM karar yla kald r l ncaya kadar, hükümdarl n sürdürecekti. Ülkenin iflgal süreci bafllad - nda Vahdettin in önünde iki seçenek vard : dövüflmek ya da teslim olmak. O ikinci yolu seçti. Osmanl Devleti sultan ve ayn zamanda slam âleminin halifesi olan Vahdettin, bu süreç içerisinde taht n ve tac n kurtarmaktan baflka bir fley düflünmeyecekti. Vahdettin, 21 Aral k 1918 de Meclis-i Mebusan da tt ve Tevfik Pafla hükümetine, bar fl yap l ncaya kadar, seçim yap lmamas karar n ald rd. Böylece mutlak yetçi bir karfl ihtilal gerçeklefltirdi ve Mütareke Dönemi boyunca, saraya mutlak olarak sad k, kendi politikas n kay ts z destekleyecek hükümetler kurulmas na özellikle dikkat etti. Mütareke Dönemi nde s k s k kabine de ifliklikleri yaflanmakla birlikte, sadrazam olarak Tevfik Pafla ve Damat Ferit Pafla olmak üzere iki isim öne ç kt. Kabineyi Kuran Kifli Tarihi Ahmet zzet Pafla 11 Ekim Kas m 1918 Tevfik Pafla 11 Kas m Ocak 1919 Tevfik Pafla 14 Ocak Mart 1919 Damat Ferit Pafla 4 Mart May s 1919 Damat Ferit Pafla 19 May s Temmuz 1919 Damat Ferit Pafla 21 Temmuz Eylül 1919 Ali R za Pafla 2 Ekim Mart 1920 Salih Pafla 8 Mart Nisan 1920 Damat Ferit Pafla 5 Nisan Temmuz 1920 Damat Ferit Pafla 31 Temmuz Ekim 1920 Tevfik Pafla 21 Ekim Kas m Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan, 11 Ekim 1922 de Mudanya Ateflkes Antlaflmas n n imzalanmas na kadar devam eden dört y ll k döneme Mütareke Dönemi ad verilmektedir. Tablo 1.1 Mütareke Dönemi nde Kurulan stanbul Hükümetleri Bu dönemde kurulan hükümetler, teslimiyetçi ve baz lar da aç kça ulusal mücadele karfl t bir politika izledi. Nitekim bu tutumlar hükümet programlar na ve uygulamalar na da yans d. Örne in Ahmet zzet Pafla kabinesinin program na göre, hükümetin öncelikli görevi bar fl antlaflmas n n imzalanmas, iç ve d fl bar fl n sa lanmas yd. Bu konuda Wilson lkeleri benimsenmiflti. Arazi, ulus egemenlik, siyasi iliflkiler ve iktisadi sorunlar do rudan do ruya ilgili kavim taraf ndan serbestçe belirlenecekti. Programda ayr ca, makam- hilafet ve saltanata ba l l klar sakl kalmak kayd yla Arap vilayetlerire özerklik verilece i de belirtiliyordu.

18 10 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Foto raf 1.3 Mütareke Dönemi nde befl kez kabine kuran Damat Ferit Pafla. Kaynak: com.tr/imgres Ahmet zzet Pafla kabinesinden sonra kurulan birinci Tevfik Pafla kabinesinin program da benzer ifadeler içermekteydi. Nitekim programda, hükümet olarak en önemli mesailerinin Millet-i Osmaniye nin fleref ve haysiyeti ile kabil-i telif (uyumlu) bir sulh akdi yapmak oldu u aç klanm flt. Ayr ca ülke içindeki asayiflin yeniden tesis edilmesi de hükümet program nda ele al nan önemli konulardand. Mütareke Dönemi hükümetlerinin en karakteristiklerinden olan Damat Ferit Pafla hükümeti ise tam anlam yla teslimiyetçi bir karakter göstermekteydi. Nitekim Damat Ferit, 30 Mart 1919 da, stanbul daki ngiliz yüksek komiseri Amiral Calthorpe u, Padiflah Vahdettin ad na, ziyaret etti ve ona Osmanl Devleti nin ngiltere ye tamamen boyun e di ini söyleyerek ngiliz mandas n istediklerini bildirdi. Bu ilk Damat Ferit kabinesi, zmir in iflgali üzerine istifa etmiflse de 19 May s ta ikinci kez hükümeti kurdu. Damat Ferit hükümeti, zmir in iflgalinden sonra dahi ngiliz yanl s politikas n sürdürdü. Nitekim iflgalden sonra milletin hakl ç l na ortak olmak yerine 25 May s 1919 da Beyaz t ve Befliktafl ta yap lacak protesto mitinglerini yasaklamay tercih etti. Padiflah ve hükümete göre; içinde bulunulan kötü durumdan kurtulmak, ancak makul giriflimler yapmakla mümkündü. Böyle bir süreçte halk, iç güvenli i bozacak ve hükümetin takip etti i siyasete zarar verecek her türlü giriflimden uzak durmal yd. K sacas halk iflgale boyun e meli, iflgalciye elini kald rmamal yd. 20 Temmuz da ikinci Damat Ferit kabinesi istifa etti ve Damat Ferit 21 Temmuz da üçüncü kez kabineyi oluflturdu. Tüm bu süre zarf nda bir yandan ngilizlerin deste ini arad di er yandan da Anadolu daki ulusal hareketi ezmeye çal flt. Damat Ferit in üçüncü kabinesi Mustafa Kemal in Anadolu nun stanbul ile resmi ba lant s n kesmesi üzerine düfltü ve yerine Ali R za Pafla kabinesi kuruldu. Bu dönemde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) ile resmi iliflki gelifltirildi ve Amasya görüflmeleri yap larak Amasya Protokolü imzaland. Bu protokole göre stanbul hükümeti seçim karar almay taahhüt etti. Ali R za Pafla kabinesi döneminde seçimler yap ld ve Meclisi Mebusan aç ld. Ali R - za Pafla n n Meclis te okudu u hükümet program na göre, Wilson prensipleri do rultusunda bir bar fl antlaflmas yapmaya çal flmak hükümetin bafll ca hedefiydi. Programda ayr ca; zmir in Yunanl lar taraf ndan iflgali yumuflak bir üslupla elefltiriliyor ve bu iflgalin halk tahrik etti i belirtiliyordu. Ali R za Pafla n n kurdu u hükümet sadece 6 ay yaflayabildi. Nitekim 3 Mart 1920 de iki Yunan tümeninin Bozda ve Gölcük yaylas nda ileri harekâta geçmesi üzerine hükümet, bu iflgali ve müttefik sansürünü protesto ederek istifa etti. Ali R za Pafla dan sonra kabineyi Salih Pafla kurdu. 8 Mart 1920 de kurulan bu hükümet göreve bafllad ktan 8 gün sonra, 16 Mart 1920 de, stanbul resmen iflgal edildi. ngilizler Meclis-i Mebusan basarak baz milletvekillerini tutuklad ve Malta adas na sürgüne gönderdi. Bu olaylar üzerine Salih Pafla kabinesi 2 Nisan da istifa etti.

19 1. Ünite - Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) 11 Salih Pafla kabinesinin istifas ndan sonra Vahdettin kabineyi kurma görevini, dördüncü kez Damat Ferit Pafla ya verdi. Damat Ferit in bu dördüncü kabinesi döneminde yine ulusal mücadeleyi baltalamaya çal flan ad mlar at ld. Nitekim bu dönemde Kuvay Milliye ad tak nan flerir lerin (kötü kifliler/fler kifliler) katledilmeleri ve gerekirse kitle halinde öldürülmeleri meflru ve farzd r fleklinde bir bildiri yay nland ve fieyhülislam Dürizade Abdullah da bu konuda bir fetva verdi. Yine bu dönemde toplanan divan- harp Mustafa Kemal ve arkadafllar n ölüm cezas na çarpt rd. Damat Ferit in 17 Ekim 1920 de istifa etmesi üzerine ise Tevfik Pafla kabineyi kurmakla görevlendirildi. Bu görevlendirmede ngilizlerin deste i vard. Tevfik Pafla ya biçilen görev Sevr Antlaflmas n kabul ettirmekti. O da bu görevi yerine getirmek için çal flacakt. Nitekim hükümet program nda bu konuya de inilerek a r flartlar içeren bir antlaflmayla karfl karfl ya olundu u belirtiliyor ve hükümetin; bu vaziyet-i mübremenin sevk edece i fedakarl klara Düvel-i Mutelife-i Muazzaman n dahi fliddetle alakadar bulundu u menafi-i müsellemat n tekabül edece i ümidinde ve bu suretle asayifl-i cihan n husulüne masruf olan mesaisinde düvel-i müflarünileyhin hay rhane müzaheretlerine mazhar olaca kanaatinde oldu u aç klan yordu. Yani Tevfik Pafla hükümeti, Sevr Bar fl Antlaflmas n n ne denli a r bir antlaflma oldu unu biliyor, bu antlaflman n uygulanmas n n Türk Milleti için çok büyük fedakârl klar gerektirece ini kabul ediyor ve fakat bu duruma karfl ç kmak yerine bu antlaflman n uygulanmas için ngilizlerin ve di er büyük devletlerin yard m n bekliyordu. Tevfik Pafla hükümetinin program nda dikkat çekici bir di er husus da Anadolu daki hareketin ülkede ikilik yaratt n n vurgulanmas yd. Nitekim programda, ülkede hüküm sürmekte olan ve devletin varl n belirsiz bir yola sürükleyen ikili i ortadan kald rmak ilk görevimiz olacakt r denilmekteydi. Bu ifadelerle hükümet, Anadolu daki ulusal mücadeleyi ezmeyi temel görev olarak aç kl yordu. Özetleyecek olursak; Osmanl Devleti nin yönetimine egemen olan Padiflah ve stanbul hükümetlerine göre, as l önemli olan saltanat n ve hilafetin her ne pahas na olursa olsun sürdürülmesiydi. Meclis zaten bu dönemde kapal bir halde bulundu undan Saray siyasete do rudan hâkimdi ve hükümetler de tam anlam yla birer saray hükümeti durumundayd. Padiflah n ve stanbul hükümetlerinin devlet konusundaki görüflleri ulusal de ildi. Hatta ulusal vatan, ulusal devlet görüfllerine yabanc ve düflmand lar. Onlar n ideolojik görüflleri Osmanl c l k ve slamc l k temeline dayanmaktayd. Nitekim hükümet programlar na da yans yan Arap Vilayetleri ne saltanat ve hilafete ba l l klar n n sürmesi kayd yla özerklik vermek onlar n ulusal vatan kavram na ne denli uzak olduklar n ve her türlü ödün pahas na mparatorlu u sürdürme hayali içinde olduklar n göstermekteydi. Bu imparatorluk co rafyas nda yar sömürge olmak önemli de ildi. ngiliz himayesinde olmak da sorun de ildi, hatta tercih edilir bir durumdu. Nitekim Damat Ferit in ngiliz Yüksek Komiseri ne sundu u 30 Mart 1919 tarihli raporda; ngiltere nin gerekli gördü ü yerleri 15 y l süreyle iflgal edebilece i, ngiltere nin Bakanl klarda müsteflar bulundurabilecekleri, vilayetlerde Vali yard mc - l görevinin ngilizlere verilece i, maliyenin de yine ngiltere nin denetimine b rak laca gibi hükümler vard. Padiflah n ve merkezî hükümetin genel politikas iflgalcileri k zd rmama do rultusunda olunca, Anadolu da iflgale karfl bafllayacak olan ulusal ba ms zl k mücadelesine karfl tav r almalar da kaç n lmazd ve nitekim öyle de oldu.

20 12 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi AMAÇLARIMIZ Mütareke Dönemi nde Saray n ve stanbul hükümetlerinin politikalar n tart fl n z. 2 AMAÇLARIMIZ K T A P Sina Akflin, stanbul K T A PHükümetleri ve Milli Mücadele, Türkiye fl Bankas Yay nlar, Yerel Kongre ktidarlar Mütareke Dönemi nde Anadolu halk, Padiflah n ve merkezî hükümetin teslimiyetçi tavr n n aksine, örgütlenmeye bafllam fl ve iflgale karfl mücadele etme yollar n aramaya koyulmufltu. Halk n bu tutumu k sa zaman içerisinde, tehdit alt ndaki her bölgede; Trakya da, Do u Anadolu da, Çukurova da, Do u Karadeniz sahillerinde, SIRA NTERNET S ZDE Ege vilayetlerinde, NTERNET Müdafaa-i Hukuk Hareketi nin do mas n sa lad. Müdafaa-i Hukuk Hareketi; Osmanl Devleti nin as rl k hatalar ndan sorumlu tutulan, ezilmek, sömürge halinde yaflat lmak istenen Türklerin, ba ms z yaflama AMAÇLARIMIZ hakk n almak AMAÇLARIMIZ için; Osmanl yönetimine, mparatorlu un di er unsurlar na ve bu hakk vermek istemeyen tilaf Devletleri ne karfl bafllatt klar hareketin ad yd. Yabanc ya da az nl k iflgali tehlikesi alt ndaki bölgelerde ortaya ç kan hareket, kendi bölgelerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri nin kurulmas sürecini bafllatt. K T A P K T A P Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ilk zamanlarda, temsil ettikleri bölgelerin tarih, co rafya ve nüfus bak m ndan Türklere ait oldu unu ispat etmek gibi bir strateji izliyorlard. Bilimsel araflt rmalar ve istatistiklerle, büyük devletlere hakl olduklar - n anlatabileceklerini düflünüyorlar; yay n faaliyetleri ve konferanslar yoluyla halk ayd nlat c propaganda faaliyetlerinin yap lmas n yeterli görüyorlard. zmir in Yunan iflgaline NTERNET u ramas ve iflgalin Anadolu nun içlerine do ru yay lmas ile bu örgüt- NTERNET ler giderek Kuva-y Milliye ad yla silahl direnifl örgütleri kurma yoluna girdiler. Mareflal Fevzi Çakmak n deyimiyle bu oluflumlar, yurdun her taraf nda iflgale karfl yak lan çoban ateflleriydi. Bu atefllerin birlefltirilmesi ve ortak bir amaç etraf nda örgütlenmeleri gerekmekteydi. Bu birleflme süreci ise kongre faaliyetleri ile bafllayacakt. Bu aç dan Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan TBMM nin aç lmas na kadar geçen zaman dilimine (30 Ekim Nisan 1920) kongreler dönemi ad verilmektedir. Bu dönemde toplanan kongrelerin; gerek kat l mc lar ve gerekse etkinlik ve çal flma alanlar, kendi bölgeleriyle/vilayetleriyle s n rl yd. Dolay s yla kongreler, yerel nitelik tafl yordu. Yerel kongre hareketleri; iflgal tehdidine karfl öz savunma gereksiniminden ve devletin (Osmanl Devleti nin) bu gereksinimi karfl layamamas ndan do mufltu. Bu hareket ayn zamanda bölgesel askeri savunma gereksiniminden do an Kuva-y Milliye güçlerinin sivil ve kurall bir idare etraf nda yap land r lmas sürecini de bafllatm flt. Kongreler s radan kurulufllar de illerdi. Birer iktidar oda, siyasal iktidar çekirde i durumundayd lar. Nitekim kongrelerin umumi heyetleri birer yasama organ ifllevi görmekteydi. Ayr ca heyet-i merkeziye ya da heyet-i temsiliye gibi isimler alan ve kongrece seçilen kurullar da birer yürütme organ niteli indeydi. Kongreler ve yürütme organlar silahl güçler de oluflturmufl ve bu güçleri sivil organlara (kongrelere) ba l k lm fllard. Böylece sadece devlete ait olan silahl güç oluflturma tekelini k rm fllard. Ancak tüm bunlardan daha önemlisi kongrelerin ald klar kararlard. Kongreler, sadece silahl direnifl karar al p uygulamaya koymakla kalmam fl; seferberlik ilan, halk n elinde bulunan silahlar toplama, vergi koyma, göçleri ve bölge d fl na mal ak fl n yasaklama, yabanc ülkelere temsilciler gönderme gibi pek çok karar n alt na imza atm fl ve uygulamaya koymufllard. Tüm

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Lozan Bar fl Konferans (1)

Lozan Bar fl Konferans (1) ATATÜRK ÜN DÜNYASI Cengiz Önal Lozan Bar fl Antlaflmas, Türk Ulusu nun aleyhine as rlardan beri haz rlanm fl olan ve Sevr Antlaflmas yla ikmal edildi i zannedilen büyük bir suikast n çöküflünü ifade eden

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M

TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M Öz TÜRK YE DE MUHASEBE MESLE N N GEL fi M Prof. Dr. Mustafa A. AYSAN stanbul Üniversitesi E. Ö retim Üyesi Türkiye de muhasebe mesle i, Cumhuriyet in kuruluflundan (1923) bu yana iktisadi geliflmelerin

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yay n No : 1582 Politika Dizisi : 3. 1. Bas - May s 2005 - STANBUL

Yay n No : 1582 Politika Dizisi : 3. 1. Bas - May s 2005 - STANBUL I Dr. Adil fiah N TÜRK YE DE NSAN HAKLARI B R NC K TAP: S YASAL PART PROGRAMLARI, HÜKÜMET PROGRAMLARI VE UYGULAMA (1920-2003) II Yay n No : 1582 Politika Dizisi : 3 1. Bas - May s 2005 - STANBUL ISBN 975-295

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 1 10 Ocak Çal flan Gazeteciler Günü Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı