TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman HALICI (Ünite 3) Doç.Dr. Hakk UYAR (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALBAYRAK (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. fierif DEM R (Ünite 6) Doç.Dr. Zafer KOYLU (Ünite 7) Doç.Dr. R dvan AKIN (Ünite 8) Editör Doç.Dr. fiaduman HALICI ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Yrd.Doç.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Alper Tolga Kumtepe Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Günnur Tu ba Türksavafl Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2013

3 çindekiler iii çindekiler Sunufl... viii Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( )... 2 TÜRK YE DEVLET NE DEVREDEN S YAS M RAS... 3 Yeni Osmanl lar Hareketi ve Meflruti Sisteme Geçifl... 3 stibdat Dönemi ve II. Meflrutiyet in lan... 3 II. Meflrutiyet Dönemi nde Siyasal Geliflmeler... 4 ttihat ve Terakki Dönemi: Bir De erlendirme... 6 MÜTAREKE DÖNEM VE K BAfiLI S YASAL KT DAR... 8 Mondros Ateflkes Antlaflmas n n mzalanmas ve ttihat ve Terakki F rkas n n Tasfiyesi... 8 Mütareke Dönemi nde Padiflah ve stanbul Hükümetleri... 9 Yerel Kongre ktidarlar Ulusal Kongre nin Toplanmas ve Defakto Hükümetin Kuruluflu: Heyet-i Temsiliye M SAK-I M LL : YERELDEN ULUSALA HAK TALEPLER Misak- Milli Metninin Haz rlanmas Misak- Milli nin Kabulü: ç ve D fl Politikada K rm z Çizgiler Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yeni Türkiye Devleti nden Türkiye Cumhuriyeti ne Siyasal Yap n n Dönüflümü ( ) TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S N N ÜLKE KADER NE EL KOYMASI MECL S N SOSYOLOJ K YAPISI CRA VEK LLER HEYET N N OLUfiUMU YEN TÜRK YE DEVLET N N KURULUfiU SÜREC NDE UYGULAMADA OLAN ANAYASALAR Kanun- Esasi Teflkilat- Esasiye Kanunu I. TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S NDE GRUPLAfiMALAR ttihat ve Terakkiciler Yeflil Orducular Halk Zümresi Taraftarlar Müdafaa-i Hukuk Gruplar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu (I. Grup) II. Grup I. TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S NDE KURULAN PART LER Türkiye Komünist F rkas (Gizli-Aç k) Türkiye Halk fltirakiyun F rkas Ç GÜVENL K NLARI VE ALINAN ÖNLEMLER syanlar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Yeni Örgütlerin Kurulmas stiklal Mahkemeleri nin Kurulmas Propaganda Çal flmalar I. TBMM DÖNEM NDE ZLENEN DIfi S YASA Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti nin Bat l Devletlerle liflkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti nin Do ulu Devletlerle liflkisi TÜRK YE N N TAPUSUNUN YEN DEN ALINMASI: LOZAN ANTLAfiMASI Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Atatürk Dönemi nde Türkiye nin Siyasal ve Hukuksal Yap lanmas ( ) TÜRK YE CUMHUR YET N N DO UfiU VE REJ M N PEK fit R LMES.. 53 Türkiye Cumhuriyeti nin Do uflu Rejimin Pekifltirilmesi Anayasa De iflikli i ve Cumhurbaflkan n n Yetkileri Anayasas ile Kurulan Düzen TEOKRAT K DEVLETTEN LA K HUKUK DEVLET NE GEÇ fi Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Alan nda Ç kar lan Yasalar Türk Medeni Yasas Borçlar Yasas Ceza Yasas Ticaret Yasas cra ve flas Yasas Yarg lama Usulü Yasalar Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasas Ceza Muhakemeleri Usulü Yasas Di er Yasal Düzenlemeler Avukatl k Yasas Hâkimler Yasas Ça dafl Yasalar n Türkiye Cumhuriyeti ne Kazand rd klar Adalet Örgütünde Yap lan Düzenlemeler Adlî T p Kurumu nun Yeniden Örgütlenmesi Ceza ve Tutukevlerini Ça dafllaflt rma Giriflimleri Adliye Personelinin Ça dafl Bir Görünüme Kavuflturulmas Adliye Personelinin Ekonomik Durumlar n n yilefltirilmesi Ça dafl Hukukçular n Yetifltirilmesi: Ankara Adliye Hukuk Mektebi nin Aç lmas Bozkurt-Lotus Davas TEK PART LE YOLA DEVAM ZORUNLULU U Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Deneyimi ve fieyh Sait Ayaklanmas.. 67 Serbest Cumhuriyet Partisi Deneyimi ve Menemen Ayaklanmas Ç HUZURSUZLUKLAR Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesinde Ç kan Ayaklanmalar Yüzelliliklerin Aff... 75

5 çindekiler v TÜRK GENÇL N N DEVR M SAH PLENMES Vagon-Li Olay Razgrad Olay ATATÜRK E YAPILAN SU KAST G R fi MLER ATATÜRK ÜN MAL VARLI INI M LLET NE BA IfiLAMASI M LLET U RUNDA TÜKENEN B R YAfiAM: ATATÜRK ÜN VEFATI Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar smet nönü Dönemi ve Çok Partili Siyasal Yaflama Geçifl ( ) SMET NÖNÜ NÜN CUMHURBAfiKANI SEÇ LMES VE DE fimez GENEL BAfiKANLI I NÖNÜ DÖNEM N N GENEL ÖZELL KLER Müstakil Grup Köy Enstitüleri K NC DÜNYA SAVAfiI YILLARININ GET RD NLAR DEMOKRAT PART N N DO UfiUNA G DEN SÜREÇ Çok Partili Yaflama Geçifl Demokrat Parti Dönemin Bas n Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Türkiye nin Demir K rat l Y llar ( ) DEMOKRAT PART N N KT DARINI KURMASI ( ) Genel Seçimleri ve DP nin lk Zaferi Birinci Menderes Hükümeti nin lk Uygulamalar Hükümetinin stifas ve Menderes in kinci Hükümeti Genel Seçimleri Öncesinde ktidar - Muhalefet liflkileri DEMOKRAT PART N N KT DARINI PEK fit RMES ( ) Genel Seçimleri ve Demokrat Parti nin Büyük Zaferi Üçüncü Menderes Hükümetinin Uygulamalar Seçimi Sonras nda DP de Büyük Uzlaflmazl k Menderes in stifas ve Dördüncü Menderes Kabinesinin Uygulamalar DEMOKRAT PART KT DARININ GÜÇ KAYBETMES VE DÜfiÜfiÜ ( ) Seçimleri: DP de Düflüfl, Muhalefette Yükselifl Süreci Beflinci Menderes Hükümeti ve Uygulamalar : Millî Muhalefet Cephesi-Vatan Cephesi ktidar-muhalefet liflkilerinde Gerginlik ve Türkiye Genelinde Olaylar n Artmas ÜN TE 5. ÜN TE

6 vi çindekiler 27 May s Askeri Müdahalesi ve DP ktidar n n Sona Ermesi Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 7. ÜN TE 1961 Anayasas ve Demokrasi Dönemi ( ) ANAYASASI VE DEMOKRAS DÖNEM ( ) Askerî Yönetim Kurucu Meclis S YAS PART LER VE YASSIADA MAHKEMES YEN ANAYASA VE HAZIRLIK SÜREC KOAL SYON HÜKÜMETLER SÜLEYMAN DEM REL L YILLAR ( ) UZLAfiAMAYAN S V L S YASETE ASKER MÜDAHALE: 12 MART Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Mart Muht ras ve Demokrasinin Sanc l Y llar ( ) MART MUHTIRASI NA NEDEN OLAN Ç VE DIfi GEL fimeler I. ve II. Nihat Erim Hükümetleri Ferit Melen Hükümeti Cumhurbaflkanl Seçimi: Politikac larla Paflalar Kavgas ARA REJ M N SONU: 1973 GENEL SEÇ MLER Naim Talu Hükümeti ve 12 Mart Dönemi nin Sonu Seçime Kat lacak Partiler ve Genel Durum Seçimleri ve CHP-MSP Hükümeti M LL YETÇ CEPHE HÜKÜMETLER N N KURULUfiU Güvenoyu Alamayan Hükümet: Sadi Irmak Hükümeti Milliyetçi Cephe Hükümetleri Bürokrasinin Siyasallaflmas ve fiiddetin T rmanmas M LL YETÇ CEPHE N N YIKILIfiI VE ECEV T N BAfiBAKANLI I Seçimleri ve II. MC Hükümeti Ecevit in Baflbakanl AP Az nl k Hükümeti nden Askeri Darbeye Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

7 çindekiler vii 12 Eylül Ara Rejimi nden 27 Nisan e-muht ras na Türkiye ( ) M LL GÜVENL K KONSEY REJ M VE KENAN EVREN Eylül 1980 Darbesi ve Milli Güvenlik Konseyi Rejimi nin Kurumsallaflmas Dan flma Meclisi nin Kuruluflu ve Yeni Anayasa n n Halkoylamas na Sunulmas Anayasas n n Temel Özellikleri ve Cumhurbaflkanl Makam Kenan Evren in Cumhurbaflkanl DEMOKRAS YE GÜDÜMLÜ DÖNÜfi VE ANAVATAN PART S KT DARI Çok Partili Siyasal Hayata Güdümlü Dönüfl ANAP ktidar ve De iflen Muhalefet Siyaset Yasaklar n n Kald r lmas Genel Seçimleri ve Siyasal Dengelerin De iflmesi TURGUT ÖZAL IN TARTIfiMALI CUMHURBAfiKANLI I DÖNEM Seçimleri ve ANAP n ktidardan Düflmesi DEM REL N ÇANKAYA YA ÇIKIfiI VE DE fien D NAM KLER Demirel in Cumhurbaflkanl ve Siyasette Yeni Dengeler DEP li Milletvekillerinin Yasama Dokunulmazl Sorunu Genel Seçimleri ve slamc Siyasetin Öne Geçmesi Necmettin Erbakan Nihayet Baflbakan Bülent Ecevit Yirmi Y l Sonra Tekrar Baflbakan Genel Seçiminin Siyasal Sonuçlar : Ecevit in Son Baflbakanl Türk Siyasi Tarihinde Önemli Bir Dönemeç: Süleyman Demirel Döneminin Sonu CUMHURBAfiKANI AHMET NECDET SEZER DÖNEM NDE TÜRK YE Ahmet Necdet Sezer Türkiye nin 10. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer in Cumhurbaflkanl Kas m 2002 Genel Seçimleri: Bütün Siyasal Dengeler De ifliyor Sezer in Yeni Dönemi: AKP Realitesi ile Çal flmak Cumhurbaflkan Sezer Baflbakan Erdo an a Karfl Anayasa Mahkemesi nin 367 Karar ve Sonuçlar Sonuç Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE

8 viii Sunufl Sunufl Tarih, bilindi i üzere toplumlar n yaflam fl oldu u deneyimlerin günümüze aktar m d r. Üç k tada egemenlik kuran; dil, din ve kökenleri farkl uluslar Saltanat n etraf nda birlefltiren Osmanl mparatorlu u I. Dünya Savafl ile tarihin derinliklerine gömülmüfltür. Onun yerine Türkiye Cumhuriyeti ad ile demokratik, laik, ça dafl yeni bir devlet do mufltur. Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi, bu devleti yaratan temel dinamikleri ele al r ve inceler. Elinizdeki kitap; aras dönemi, yani yaklafl k yüz y ll k bir süreci ele almaktad r. Tanzimat ve Islahat fermanlar ile yüzünü Bat ya çeviren Osmanl Devleti II. Meflrutiyet ile birlikte parlamenter demokrasiye yönelmifltir. Bu dönemde pek çok ça dafl düflünce ayd nlar aras nda tart fl lm flt r. Ne var ki ülkenin içinde bulundu u iç ve d fl siyasal koflullar ile devletin teokratik yap s bu düflüncelerin uygulamaya geçirilmesine olanak tan mam flt r. Oysa Bat da baflta Fransa olmak üzere Ayd nlanmac düflünürlerin srarla vurgulad klar ulus egemenli i kavram devletlerin siyasal yap lar ile birlikte toplumsal yap lar nda da önemli dönüflümlerin yap lmas n sa lam flt r. Böylece Avrupa da, egemenli in ulusta oldu- u siyasal devlet düzenleri ve devletin insan için var oldu u düflüncesi yayg nlaflm fl, buna paralel olarak demokrasinin kurum ve kurallar oluflmaya ve iflletilmeye bafllanm flt r. Türkiye de ulus, 23 Nisan 1920 de TBMM nin aç lmas ile egemen k l nm flt r. Bu tarihten itibaren Türk ulusu kendi gelece i ile ilgili kararlar alma hakk n elde etmifl, halkç l k ilkesi ile demokrasiyi hedeflemifl ve k sa zamanda demokratik hukuk devletinin gere i olan kurum ve kurallar oluflturmaya yönelmifltir. Tek Parti Dönemi olarak adland r lan aras y llarda kendine özgü bir demokrasi uygulanm flt r. Duverger nin deyimi ile (dünyada) baz tek partiler, gerek felsefeleri gerek yap lar bak m ndan gerçek anlamda totaliter de ildir. Bunun en iyi örne ini, 1923 ten 1946 ya kadar Türkiye de tek parti olarak faaliyet göstermifl bulunan Cumhuriyet Halk Partisi sa lamaktad r. Bu partinin baflta gelen özelli i, demokratik ideolojisidir. Türk tek-parti sistemi, hiçbir zaman bir tek parti doktrinine dayanmam fl; tekele resmi bir nitelik vermemifl(tir). Parti liderlerinin gözünde tekel, Türkiye deki özel siyasal durumun bir sonucu olmufl ve çok partili sistem ideal olmakta devam etmifltir. Kemal, çeflitli f rsatlarda bu tekele bir son vermeye çal flm flt r ki, bu olgu tek bafl na bile derin bir anlam tafl maktad r 1 Türkiye nin çok partili demokratik yaflama geçifli ile birlikte demokrasinin sanc l y llar da bafllam flt r. Demokrat Parti, daha çok demokrasi vaadi ile yola ç km fl ancak demokrasi ile uzlaflmayacak söylem ve uygulamalar yapm flt r. Bu ise Cumhuriyet döneminde ilk askeri darbeye zemin haz rlam flt r. Yine de Türkiye bu süreçten, 1961 Anayasas gibi ça dafl ve demokratik bir anayasa ya- 1 M. Duverger, Siyasi Partiler, (Çev. Ergun Özbudun), stanbul: Bilgi Yay nevi, 1986, s. 359 vd.

9 Sunufl ix parak ç kmay baflarm flt r. Ne var ki ülkeyi yönetenlerin demokrasiyi alg lay fl biçimleri, toplumun demokrasiyi içsellefltirememesi, ülkenin içinde bulundu u ekonomik ve sosyal sorunlar ile dünyadaki geliflmeler Türkiye de demokrasinin ard ard na kesintiye u ramas na yol açm flt r. Ancak Türkiye bu olumsuzluklar her seferinde aflma, siyasal yap s n ve demokrasisini giderek olgunlaflt rma çabas n srarla sürdürmüfltür. Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi kitab Türkiye de siyasal yaflam n nas l ve hangi koflullarda geliflti ini ve olgunlaflt n anlamam z sa layacak ipuçlar n sizlere vermeyi amaçlamaktad r. Birinci ünitede Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ele al nm flt r. kinci ünite; Yeni Türkiye Devleti nden Türkiye Cumhuriyeti ne Siyasal Yap n n Dönüflümü konusuna ayr lm flt r. Üçüncü ünitede demokrasi temeli üzerinde Atatürk Dönemi nde Türkiye nin Siyasal ve Hukuksal Yap lanmas n nas l gerçeklefltirdi i örneklenmifltir. Dördüncü ünitemiz Atatürk sonras geliflmeleri içeren ve çok partili yaflama geçifli ele alan smet nönü Dönemi ve Çok Partili Siyasal Yaflama Geçifl bafll n tafl maktad r. Beflinci ünitemiz Türk halk n n Demokrat yerine kulland Demir K rat sözcü ünden esinlenerek bafll klanm fl ve Türk siyasetine pek çok konuda damga vuran Demokrat Parti nin do ufl, geliflim ve düflüfl tarihini ele alm flt r Anayasas ve Demokrasi Dönemi bafll n tafl yan alt nc ünitemiz ise 1960 da Türk Silahl Kuvvetleri nin yönetimi devralmas, oluflturulan yeni kurum ve getirilen yeni kurallar fl nda Türk siyasetinin nas l yap - land sorusuna yan t aramaktad r. 61 Anayasas ile bafllayan demokrasi sürecini kesintiye u ratan 12 Mart Muht ras ile bafllayan dönem ise 12 Mart Muht ras ve Demokrasinin Sanc l Y llar bafll ile yedinci ünitede ele al nm flt r. Sekizinci ve son ünitemiz ise 12 Eylül Ara Rejimi nden 27 Nisan e-muht ras na Türkiye bafll ile 1980 ile 2007 y llar n aras nda yaflanan siyasal ve toplumsal geliflmelere fl k tutmay hedeflemifltir. Elinizdeki kitap alan n n uzman meslektafllar m n özverili çal flmalar sayesinde sizlere ulaflmaktad r. Objektiflik, belgelere dayal kalmak ve bilimsellikten ödün vermemek tüm meslektafllar m n temel ilkesi olmufltur. Kendilerine, sizlerin huzurunda bir kez daha teflekkür ediyorum. Ayr ca Prof.Dr. Zekeriya Kurflun a, AÖF yöneticileri ile çal flanlar na destek ve emekleri için sonsuz flükranlar m sunuyorum. Yak n tarihimizle ilgili sorular n za yan t bulabilmeniz umudu ve sayg lar mla Editör Doç.Dr. fiaduman HALICI Eskiflehir-2013

10 1TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; II. Meflrutiyet Dönemi ndeki siyasal geliflmeleri irdeleyebilecek, Mütareke Dönemi ni ve bu dönemdeki iki bafll siyasal yap y çözümleyebilecek, Misak- Milli nin haz rlanmas ve Meclis te kabulü sürecini aç klayabilecek, Misak- Milli nin özelliklerini tan mlayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Kanun-i Esasi Meflrutiyet Mütareke Dönemi Yerel Kongreler Sivas Kongresi, Heyet-i Temsiliye çindekiler Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) TÜRK YE DEVLET NE DEVREDEN S YAS M RAS MÜTAREKE DÖNEM VE K BAfiLI S YASAL KT DAR M SAK-I M LL : YERELDEN ULUSALA HAK TALEPLER

11 Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) TÜRK YE DEVLET NE DEVREDEN S YAS M RAS Yeni Osmanl lar Hareketi ve Meflruti Sisteme Geçifl Osmanl Devleti XVII. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren duraklama/gerileme dönemine girdi. Bu dönem içerisinde devletin tüm kurumlar nda bir bozulma süreci bafllad. Devleti yönetenler kötüye gidiflin önüne geçebilmek için bir tak m reform hareketleri bafllatt lar. Osmanl Devleti nde III. Selim ile bafllayan, II. Mahmut ve Abdülmecit döneminde geliflerek devam eden reform hareketleri; 3 Kas m 1839 da Gülhane Hatt- Hümayunu nun (Tanzimat Ferman ) ilan edilmesiyle sonuçland. Böylece Tanzimat Dönemi ad verilen yeni bir döneme girildi. Bu dönemde yap lan ça dafllaflma hareketleri sonunda; dil bilen, Avrupa y tan yan, medrese d fl e itim kurumlar ndan yetiflen yeni bir ayd n tipi ortaya ç kt. Bunlar, ülke sorunlar n n çözümü için mutlak monarfli yerine anayasal, parlamentolu bir sistemin kurulmas n istiyorlard. Bu amaçla, 1865 de ttihad- Hamiyet ad nda gizli bir örgüt kurdular. Böylece Türk tarihinde Yeni Osmanl lar olarak bilinen hareketin temeli at lm fl oldu. Örgüt k sa zamanda yeni üyeler edindi. Ziya Bey, Ali Suavi, brahim fiinasi, Nam k Kemal, Zaptiye Naz r Mustafa As m ve Mithat Pafla gibi kifliler örgütün önemli isimlerindendi. Yeni Osmanl lar, 1867 y l ndan itibaren M s r Prensi Mustafa Faz l Pafla n n verdi i maddi destekle yurtd fl nda da örgütlenme çal flmalar n bafllatt lar. Paris e giden ihtilalciler, burada Mustafa Faz l Pafla n n baflkanl nda 10 A ustos 1867 de 9 kiflilik bir yönetim kurulu oluflturdular ve Yeni Osmanl lar Cemiyeti ni kurdular. Yeni Osmanl lar n yurtiçinde ve yurtd fl nda yürüttükleri mücadele sonunda Osmanl Devleti nin ilk anayasas (Kanun-i Esasi) 23 Aral k 1876 da ilan edildi ve ilk Osmanl Parlamentosu aç ld. Böylece mutlak monarfliden meflruti monarfliye geçildi. stibdat Dönemi ve II. Meflrutiyet in lan Anayasan n ilan ve parlamentonun aç lmas yla bafllayan meflruti dönem fazla uzun sürmedi. Milletvekillerinin; Osmanl -Rus Savafl nda ordunun iyi yönetilmemesini, yolsuzluklar ve rüflveti sürekli gündemde tutmas ve sert flekilde elefltirmesi II. Abdülhamid in tepkisine yol açt. Bu koflullar alt nda, meflruti yönetimi zaten isteksiz flekilde kabul etmifl olan, II. Abdülhamid, 12 fiubat 1878 tarihli irade-i seniyyesi ile Meclisi tatil etti. Anayasay rafa kald rd. Böylece I. Meflrutiyet Dönemi sona erdi ve 30 y l sürecek olan bir stibdat Dönemi bafllad.

12 4 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi II. Abdülhamid inmeclisi kapatt ktan ve anayasay ask ya ald ktan sonra kurdu- u bask rejimi, muhalif tepkileritetikledi. Bask fliddetlendikçe tepkiler artt ve örgütlü hale geldi. Nitekim 1889 da, II. Abdülhamid i tahttan indirmek ve meflrutiyeti yeniden getirebilmek amac yla, stanbul daki Askeri T bbiye de ö renci olan; brahim Temo, shak Sükûti, Mehmet Reflit, Abdullah Cevdet ve Hüseyinzade Ali taraf ndan ttihad- Osmanî ad yla gizli bir örgüt kuruldu. Örgüt k sa zaman içinde yeni üyeler kazand ve geliflti. ttihad- Osmanî üyeleri Paris teki Ahmet R za Bey ile de iletiflim kurdular. Onun, pozitivist görüfllerinin etkisi ve önerisiyle örgütün ad n Osmanl ttihat ve Terakki Cemiyeti olarak de ifltirdiler. II. Abdülhamid, örgütün varl ndan 1892 y l nda haberdar oldu. K sa süre içinde tutuklamalar bafllad. Bu geliflme üzerine pek çok ayd n yurtd fl na kaçt. Böylece yurtd fl nda ciddi bir örgütlenme olufltu. Abdülhamid in istibdad rejimini y kmay hedefleyen bu genç ayd nlar, yurtd fl nda Jön Türkler olarak adland r lmaktayd y l nda yaflanan bir olay Jön Türk Hareketine yeni bir ivme kazand rd. Nitekim bu tarihte, Abdülhamid in Ba dat Demiryolu Projesi nde ngilizler yerine Almanlar seçmesine k zan, Abdülhamid in enifltesi Damat Mahmut Celalettin Pafla, iki o lunu (Prens Sabahattin ve Prens Lütfullah) yan na alarak Paris e kaçt ve Abdülhamid e karfl mücadele saflar na kat ld. Jön Türkler Prens Sabahattin e yo un ilgi gösterdiler. Prens Sabahattin in giriflimiyle 1902 de 40 kadar delegenin kat ld - I. Jön Türk Kongresi Paris te topland. Kongrede; Prens Sabahattin öncülü ündeki grup, düzenlenecek olan ihtilalin baflar l olabilmesi için yabanc devletlerin müdahalesinin gerekti i fikrini savunurken, Ahmet R za Bey öncülü ündeki gurup bu fikre fliddetle karfl ç kt. Ayr ca Ahmet R za grubu merkeziyetçili i savunurken, Sabahattin gurubu yerinden yönetimi savunmaktayd ki bu tutumlar Ermeni temsilcileri taraf ndan da desteklenmekteydi. Bu görüfl farkl l klar nedeniyle, 1902 kongresi sonunda Jön Türkler kesin olarak ikiye bölündüler. 27 Aral k 1907 tarihinde II. Jön Türk Kongresi topland. Toplant ya, ttihat ve Terakki Cemiyeti ( TC), Prens Sabahattin ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Ermeni Taflnaksutyun Cemiyeti ve M s r daki Ahd- Osmanî Cemiyeti kat ld. Kongrede, temel fikir ayr l klar bir kenara b rak larak, II. Abdülhamid i devirme amac na yo- unlafl ld. II. Abdülhamid in siyasetine yönelik çok sert elefltiriler yap ld. Bu ikinci kongreden sonra Jön Türk Hareketi geliflmeye devam etti. Özellikle TC, yurdun en etkili muhalif örgütü haline geldi y l na gelindi inde TC, Rumeli de iyice geliflip güçlenmiflti. Ayn y l Makedonya sorununun da ç kmaza sürüklendi i üstelik yabanc devletlerin Makedonya y Osmanl Devleti ne müdahale konusu haline getirdikleri bir y l oldu. Makedonya n n mparatorluktan kopar lmas na giden süreç bafllam flt. ttihatç lar, böyle bir tehlike karfl s nda II. Abdülhamid in önlem alamayaca kan s ndayd. 9 Haziran 1908 de Rus Çar ve ngiliz Kral n n Reval de buluflmalar ttihatç lar n telafl n hakl olarak artt rd. Zira bunlar, Makedonya topraklar n paylafl m konusunda bir araya gelmifllerdi. Reval Görüflmesi ttihatç lar harekete geçirdi. 3 Temmuz 1908 de Kola as Niyazi Bey 200 asker ile da a ç kt. K sa süre içinde istibdat rejimine yönelik tepkiler yay larak geliflti. II. Abdülhamid duruma hâkim olamad ve sonunda 23 Temmuz gecesi meflrutiyeti ilan etmek zorunda kald. Böylece 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meflrutiyet Dönemi bafllam fl oldu. II. Meflrutiyet Dönemi nde Siyasal Geliflmeler TC, 1908 e kadar, Abdülhamid i, Kanun-i Esasi yi yeniden ilan ettirmeye çal flan siyasi bir dernekti. Cemiyetin temel kadrolar n, alt-orta s n ftan gelen küçük rüt-

13 1. Ünite - Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) 5 beli subaylar ve memurlar oluflturmaktayd. ttihatç lar n, anayasa ilan edildikten ve Meclis yeniden aç ld ktan sonra ne yapacaklar na dair ciddi bir planlar yoktu. Bunlar asl nda, siyasal ve toplumsal yap da ciddi dönüflümler gerçeklefltirmek isteyen devrimcilerden de oluflmuyordu. Dolay s yla meflruti rejimin yeniden kurulmas ndan sonra iktidar do rudan ele almak gibi bir giriflimde bulunmad lar. Bu dönemde iktidar; Saray, Bab âli ve TC aras nda üçe bölünmüfl durumdayd. Cemiyet, Saray kadar Bab âli paflalar na da güvenmiyordu. Ancak; siyasi bir programlar n n olmamas, devlet idaresi deneyimlerinin bulunmamas gibi faktörler, iktidar do rudan almalar n engelliyor ve perde arkas ndan iktidar denetlemekle yetiniyorlard. ttihatç lar n iktidar konusundaki bu tutumlar 31 Mart syan ndan sonra de iflti. syan bast r ld ktan sonra II. Abdülhamid, isyanda parma oldu u gerekçesiyle, tahttan indirildi ve yerine V. Mehmet Reflad getirildi. Bu olay ordunun siyasi yaflamda do rudan rol oynamas sürecini de bafllatm fl oldu. Müdahaleden sonra bütün siyasi partiler kapat ld ve s k yönetimin ilan edilmesiyle askerin siyasetteki a rl daha da artt. syan sonras yeni bir kabine kuruldu ve ttihatç lar ilk defa kabineye girdiler. Ayr ca, TC üyeleri aras nda daha sa lam bir birlik yaratmak amac yla da 12 Haziran 1909 da ttihat ve Terakki F rkas kuruldu. Ancak Cemiyet de varl n sürdürüyordu. 31 Mart syan sonras anayasa konusunda da önemli geliflmeler yafland. Anayasada yap lan de iflikliklerle Padiflah n yetkileri k s tland ve Meclisin yetkileri artt r ld. Böylece Osmanl Devleti nde parlamenter demokrasiye gidiflin önü aç ld. Bu süreç içinde TC muhalifleri de artt ve örgütlendi. Sonunda tüm muhalif unsurlar ve az nl k temsilcileri birleflerek 21 Kas m 1911 de Hürriyet ve tilaf F rkas n (H F) kurdular. Parti; Miralay Sad k, Damat Ferit, smail Hakk, Lütfi Fikri, R - za Tevfik, Dr. R za Nur gibi farkl siyasal görüfllere sahip isimler taraf ndan kurulmufltu. H F, 11 Aral k 1911 tarihinde stanbul için yap lan ara seçimlerde gücünü gösterdi ve TC aday n bir oy farkla geçen H F aday stanbul mebusu oldu. Bu geliflmeler üzerine TC, H F in daha fazla güçlenmesine izin vermemek için seçimleri yenileme karar ald y l n n Nisan ay nda yeni seçimlere gidildi. Tarihe sopal seçimler olarak geçen bu seçimleri ttihatç lar büyük farkla kazand lar ve Mecliste mutlak bir hâkimiyet sa lad lar. Ancak bu süre zarf nda TC muhalifleri de güçlendi. Nitekim seçimlerden k sa bir süre sonra,1912 May s nda, stanbul daki subaylar Halaskar Zabitan Grubu ad yla bir grup kurdular. Bunlar n amac ttihatç lar iktidardan uzaklaflt rmakt. H F ile de ba lant s olan grup, Temmuz ay nda harekete geçerek Said Pafla hükümetini istifaya zorlad. Yeni hükümeti, siyasetten uzak durmas yla tan nan, Gazi Ahmet Muhtar Pafla kurdu. Pafla kabinesini, tümüyle ttihatç karfl tlar ndan oluflturdu. Bu arada Halaskar Zabitan Grubu 24 Temmuzda Mebusan Meclisi Baflkan na bir ültimatom vererek 48 saat içinde Meclisin da t lmas n ve seçimlere gidilmesini istedi. Zira Meclis, 1912 seçimleri ile gelen ve ço unlu u ttihatç milletvekillerinden oluflan bir yap dayd. Gazi Ahmet Muhtar Pafla, 5 A ustos ta Padiflaha Meclisi feshettirdi. Seçim karar al nd. Ancak 30 Eylül 1912 de I. Balkan Savafl n n bafllamas seçimlerin ertelenmesine neden oldu. I. Balkan Savafl nda, Bulgar ve Yunan ordular, Osmanl ordular n bozguna u ratt. Londra da yap lan bar fl görüflmelerinde büyük devletler Bab âli den, Edirne yi Bulgarlara b rakmas n istediler. Bu dönemde Hariciye Naz r olan ve ngiliz yanl s olarak bilinen Kamil Pafla, bu teklifi kabule meyilli görünüyordu. flte böyle bir ortam içinde 23 Ocak 1913 de, bafllar nda Enver Bey in oldu u, t-

14 6 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Foto raf 1.1 Bask n n n duyulmas n n ard ndan Bab âli önünde toplanan kalabal ktan bir kesit. Kaynak: org/wiki/b%c3%a 2b%C4%B1_%C3 %82li_Bask%C4% B1n%C4%B1 tihatç bir grup Bab âli yi bast. Harbiye Naz r Naz m Pafla y öldüren grup, Sadrazam Kamil Pafla y da silah zoruyla istifa ettirdi. Tarihe Bab âli Bask n olarak geçen bu olaydan sonra ttihatç lar iktidar tekrar ele ald lar ve Mahmut fievket Pafla y sadrazaml a getirdiler. Bab âli Bask n ndan sonra Bulgarlarla savafl yeniden bafllad. Zira TC ne pahas na olursa olsun Edirne yi vermemekte kararl yd. Ancak 26 fiubat ta Edirne düfltü. Bu s rada muhalefet bir karfl darbe yapma haz rl içindeydi. Nitekim 11 Haziran 1913 de sadrazam Mahmut fievket Pafla bir suikast sonucu öldürüldü. Bu olay sonras TC, tüm özgürlükleri rafa kald rmaya ve bir bask rejimi kurmaya bafllad. Bu dönem, TC nin tam anlam yla iktidar tekeline ald ve TC diktatörlü ünün hüküm sürdü ü bir dönem olacakt. Bu dönemde partiler yasakland ve adeta bir tek parti dönemi bafllad. Bu s rada Balkan devletlerinin (Bulgaristan-Yunanistan) kendi aralar nda anlaflmazl a düflmesinden yararlan larak 24 Temmuz da Edirne yeniden ele geçirildi. Bu olay TC nin ülke içindeki sayg nl n art rd. Edirne nin al nmas ndan sonra Enver Bey, Harbiye Naz rl na atand ve orduda yafll subaylar ve muhalifleri temizleme harekât na giriflti ortalar nda Bab âli siyasal dengeyi sa lam flt. Muhalefet etkisizlefltirilmifl, TC tam anlam yla iktidar olmufltu. Balkanlar daki savafl n sona ermesinden sonra yeni seçimler yap ld. Üçüncü Osmanl Meclisi 14 May s 1914 de topland. Bu Meclis TC için art k dikensiz gül bahçesiydi. 1 ttihat ve Terakki F rkas nas l kurulmufltur? Aç klay n z. ttihat ve Terakki Dönemi: Bir De erlendirme II. Meflrutiyet Dönemi nin siyasi yaflama en somut katk s ; kuvvetler ayr l ilkesini ve parlamenter rejimi getirmifl olmas d r. Nitekim yasama ve yürütme erklerinin Padiflahtan kopar larak ayr lmalar, Bakanlar Kurulunun Meclisi Mebusan a karfl sorumlu hale gelmesi, güvenoyu mekanizmas n n iflletilerek Meclisten güvenoyu alamayan kabinelerin düflürülmesi, hükümetlerin programlar n Meclise sunma gelene inin yerleflmesi, ça dafl siyasi yaflam n en temel ilkelerinden olan par- lamenter sistem ve güçler ayr l ilkelerinin yerleflmesi do rultusunda at lan önemli ad mlard r. Bu dönem hakk nda vurgulanmas gereken bir di er husus da ideolojik anlamda ciddi bir dönüflüm yaflanmas d r. TC hakk nda yap lacak ilk önemli tespit, Cemiyetin milliyetçi AMAÇLARIMIZ ve garpç olufludur. Cemiyetin politikas ; bir yandan Türkçülük AMAÇLARIMIZ di er yandan da modernleflme ekseninde flekillenmifltir. Her ne kadar II. Meflrutiyet in ilk dönemlerinde K T A P II. Abdülhamid in slamc politikalar terk edilerek Osman- K T A P l c l k ideolojisi benimsenmiflse de dönem boyunca Arnavutluk, Yemen, Libya ve NTERNET NTERNET

15 1. Ünite - Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) 7 Balkan cephelerinde süren savafllar ve bu bölgelerin mparatorluktan ayr lmas Osmanl Milleti ya da Osmanl ttihad kavramlar n n sorgulanmas na neden olmufl; Cemiyetin yüzünü Anadolu ya çevirmesini sa lam flt r. Böylece Anadolu merkezli ve Türkçülük eksenli bir siyaset geliflmeye bafllam flt r. Özellikle Balkan Savafllar ndan sonra Türkçülük/Turanc l k h zla yükselen bir ideoloji haline gelmifltir. Milli Kütüphane, Milli Hazine-i Evrak, Milli Musiki, Milli Co rafya gibi cemiyetler ve Türk Oca gibi milliyetçi ve ideolojik bir derne in kurulmas bu dönemde olmufltur. Bafll ca hedefi ça dafl bir devlet yaratmak olan TC, yüzünü Bat ya çevirmifltir. Ça dafllaflabilmenin en önemli ad mlar ndan birinin ekonomik geliflme oldu u düflüncesinden hareketle bu dönemde ekonomik alanda önemli ad mlar at lm flt r. Bu ad mlar Cemiyetin Türkçü niteli ini de bir kez daha ortaya koymufltur. Nitekim bu dönemde ekonomik alanda bir yandan yerli mal kullanmay teflvik ve kooperatifler kurma gibi at l mlar yap l rken, di er yandan Milli tibar Bankas ile bafllayan milli bankac l k taflraya kadar yay lm flt r. Ekonomik faaliyetleri düzenlemek ve teflvik etmek için Teflvik-i Sanayi Kanunu ç kar lm fl ve ekonomi alan nda bir kamu mevzuat oluflturulmufltur. Milli iktisat fikri bu dönemde oluflmaya bafllam fl ve yine bu dönemde milli bir sanayi yarat lmaya çal fl lm flt r. Böylece 1917 ye gelindi inde, Türk kesimini burjuvalaflt rma konusunda önemli mesafe kat edilmifl ve Türklerin hâkim oldu u bir milli ekonomi do maya bafllam flt r. ttihatç lar, ça dafl bir ekonomik yap kurabilmenin yolunun kapitülasyonlardan kurtulmaktan geçti inin bilincindedir. Bu hedeflerine de I. Dünya Savafl nda ulaflacaklard r. Bu dönemde e itim alan nda da önemli at l mlar gerçeklefltirilmifltir. E itim Bakanl Teflkilat, ilkö retim, ortaö retim ve üniversite e itim sistemleri ve ders programlar II. Meflrutiyet Dönemi nde ana flekil itibar yla tamamlanm flt r. Geçici lkö retim Kanunu (Tedrisat- ptidaiye Kanun- Muvakkat ) bu dönemde ç kar lm fl, medreselerin slah yolunda önemli ad mlar at lm fl, Pestalozzi, Frobel, Montessori gibi Bat l e itimcilerin görüflleri ve yöntemleri, telif ve çeviri eserler sayesinde, çok daha iyi tan nmaya bafllanm flt r. Ö retimin birlefltirilmesine yönelik uygun bir ortam da bu dönemde sa lanm flt r. Türk yaz devriminin ön tart flma ve çal flmalar kinci Meflrutiyet Dönemi nde yap lm fl, Darülfünun a özerklik verilmifltir. Böylelikle ça dafl, laik ve milli bir e itimin temelleri at lm flt r. Bu dönemde ayr ca laik hukuka yönelifl bafllam flt r. Nitekim flahsi hukuk davalar fieriyye Mahkemeleri yerine Nizamiye Mahkemeleri ne b rak lm fl, yarg organlar n birlefltirmek ve yarg y fler i kurumlar n etkisinden kurtarmak için mahkemeler, do rudan do ruya ve yaln z Adliye Vekâleti ne ba lanm flt r. Böylece hukuku laiklefltirmenin yan s ra Foto raf 1.2 yarg birli i ilkesi do rultusunda da önemli bir ttihat ve Terakki Cemiyeti Üyeleri: ad m at lm flt r. Ayakta ikinci, ttihat ve Terakki Dönemi nin önemli özellik- Enver Bey, oturan ikinci, Talat Bey lerinden biri de merkezilefltirme yolunda at lan ad mlar olmufltur. Nitekim bu dönemde merkezden atanan valilerin yetkileri artt r lm fl; vilayet yönetimini düzenleyen yeni vilayet Kaynak: idaresi

16 8 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi AMAÇLARIMIZ kanunu ç kar lm flt r. Böylelikle taflra yönetimi meflrutiyet öncesi döneme k yas kabul etmeyecek flekilde de ifltirilmifl ve merkezi devlet örgütünün taflraya hâkim olmas konusunda önemli mesafe kat edilmifltir. K T A P NTERNET Cihad- Ekber: Osmanl Padiflah ve Halife V. Mehmet Reflad n Hilafet sanca n ç kartarak, tüm Müslümanlar bu sancak alt nda toplanmaya ve tilaf devletlerine karfl savaflmaya ça rmas olay d r. Vilayat- Sitte: Alt vilayet demektir. Bu alt vilayet; Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbak r, Elaz ve Sivas t r. Mondros Mütarekesi nde bu vilayetlerden alt Ermeni ili olarak bahsedilmifltir. Feroz Ahmad, K ttihat T A Pve Terakki, Kaynak Yay nlar, fiükrü Hanio lu, Osmanl ttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, letiflim Yay nlar, MÜTAREKE DÖNEM VE K BAfiLI S YASAL KT DAR Mondros Ateflkes Antlaflmas n n mzalanmas ve ttihat ve Terakki F rkas n n Tasfiyesi 1914 y l nda NTERNET I. Dünya Savafl n n bafllamas yla Osmanl Devleti, yeni ve karanl k bir döneme girdi. Savafl döneminde TF nin, daha do rusu Talat-Enver ve Cemal üçlüsünün, ülkenin kaderine hükmeden yegâne güç oldu u ve bu durumun da ülkeyi felakete sürükledi i görülmektedir. Nitekim 2 A ustos 1914 de yani savafl n henüz bafl nda, Sait Halim Pafla n n yal s nda, ad geçen üçlü, Mebusan Meclisi nden de habersiz olarak Almanya ile bir antlaflma imzalad. Buna göre Rusya savafla girerse, Almanya ve Osmanl Devleti de savafla girecekti. Oysaki Almanya zaten bir gün önce Rusya ya savafl açm flt. Dolay s yla bu antlaflman n imzalanmas yla asl nda Osmanl Devleti hukuken savafl n içine çekilmiflti. 3 A ustos ta Almanlar n Goben ve Breslau isimli iki gemisi, pefllerindeki ngiliz gemilerinden kaçarak Çanakkale Bo az na geldi. Gemiler, 10 A ustosta Enver Pafla n n emriyle, Türk Bo azlar ndan geçti. ngiliz gemileri e er Bo az geçmeye kalkarlarsa atefl emri verildi. Olay duyan kabine üyeleri bir çare aray fl içinde, gemileri sat n ald klar n aç klad lar. Gemiler Yavuz ve Midilli ad n ald lar. 15 A ustos ta Alman Amiral Souchon Osmanl Donanmas n n bafl na geçti. 27 Ekim de aralar nda Yavuz ve Midilli gemilerinin de bulundu u Osmanl Donanmas Karadeniz e aç larak Sivastopol u bombalad. Bunun üzerine Rusya 2 Kas m da, ngiltere ve Fransa ise 5 Kas m da Osmanl Devleti ne savafl ilan etti. Böylece Osmanl Devleti fiilen savafla girmifl oldu ve 23 Kas m da da Padiflah, Cihad- Ekber ça r - s nda bulundu. Yaklafl k dört y l süren ( ) I. Dünya Savafl, Osmanl Devleti için tam bir y k m oldu. Savafltan, müttefikleriyle birlikte, yenik ç kan Osmanl Devleti, yenilginin ard ndan 30 Ekim 1918 de, son derece a r flartlar içeren Mondros Mütarekesi ni imzalad. Mütarekede; Bo azlar n tilaf Devletleri Donanmas na aç lmas, Osmanl ordular n n derhal terhis edilmesi, Osmanl Donanmas n n tilaf Devletleri ne teslim edilmesi, iletiflim ve ulafl m araçlar n n tilaf Devletleri nin denetimine verilmesi gibi son derece a r hükümler bulunmaktayd. Bu hükümlerin kabulü ve uygulanmaya konulmas, Osmanl mparatorlu u nun askeri gücünün tasfiyesi ve Türk Milleti nin kaderinin tamamen tilaf Devletleri nin eline b rak lmas demekti. Mondros Mütarekesi nin 7. maddesiyle tilaf Devletleri ne, güvenliklerini ihlal edecek bir durum karfl s nda ülkenin herhangi stratejik bir noktas n iflgal etme hakk tan nm flt ki sadece bu madde bile antlaflmaya, koflulsuz teslimiyet karakteri vermekteydi. Bundan baflka antlaflman n 24. maddesiyle; vilayat- sitte de herhangi bir kar fl kl k durumunda buralar n iflgal edilebilmesi de tilaf Devletleri ne tan nan bir hakt. I. Dünya Savafl n n yenilgiyle sonuçlanmas TF nin sayg nl n ve otoritesini yerle bir etti. Mütarekeden hemen sonra TF önderlerinin gizlice yurtd fl na kaçmalar da TF nin büsbütün zor duruma düflmesine neden oldu. Sonunda 5 Kas m

17 1. Ünite - Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) de TF son kongresini yaparak Teceddüd F rkas ad n ald ve böylece bir döneme damgas n vurmufl olan TF ismi tarihe kar flt. Mütareke Dönemi nde Padiflah ve stanbul Hükümetleri Mondros Ateflkes Antlaflmas n n imzalanmas yla Mütareke Dönemi olarak adland r lan bir döneme girildi. Mütareke Dönemi son derece kar fl k bir dönemdi. Bu dönemde TF nin tasfiyesi sonucu ortaya ç kan büyük bir otorite bofllu u vard ve çeflitli güçler, iktidar için savaflmaktayd. Bu güçlerden en önemlisi Saray d. Di- er bir iktidar talibi ise bu dönemde yeniden dirilen Hürriyet ve tilaf F rkas yd. Bu f rka, TF karfl tl sayesinde Mütareke Dönemi nin yükselen bir gücü olmufltu. Mütareke Dönemi nin tek hükümdar Mehmet Vahdettin di. Kendisi 3 Temmuz 1918 y l nda tahta ç km flt ve 1 Kas m 1922 de, saltanat, TBMM karar yla kald r l ncaya kadar, hükümdarl n sürdürecekti. Ülkenin iflgal süreci bafllad - nda Vahdettin in önünde iki seçenek vard : dövüflmek ya da teslim olmak. O ikinci yolu seçti. Osmanl Devleti sultan ve ayn zamanda slam âleminin halifesi olan Vahdettin, bu süreç içerisinde taht n ve tac n kurtarmaktan baflka bir fley düflünmeyecekti. Vahdettin, 21 Aral k 1918 de Meclis-i Mebusan da tt ve Tevfik Pafla hükümetine, bar fl yap l ncaya kadar, seçim yap lmamas karar n ald rd. Böylece mutlak yetçi bir karfl ihtilal gerçeklefltirdi ve Mütareke Dönemi boyunca, saraya mutlak olarak sad k, kendi politikas n kay ts z destekleyecek hükümetler kurulmas na özellikle dikkat etti. Mütareke Dönemi nde s k s k kabine de ifliklikleri yaflanmakla birlikte, sadrazam olarak Tevfik Pafla ve Damat Ferit Pafla olmak üzere iki isim öne ç kt. Kabineyi Kuran Kifli Tarihi Ahmet zzet Pafla 11 Ekim Kas m 1918 Tevfik Pafla 11 Kas m Ocak 1919 Tevfik Pafla 14 Ocak Mart 1919 Damat Ferit Pafla 4 Mart May s 1919 Damat Ferit Pafla 19 May s Temmuz 1919 Damat Ferit Pafla 21 Temmuz Eylül 1919 Ali R za Pafla 2 Ekim Mart 1920 Salih Pafla 8 Mart Nisan 1920 Damat Ferit Pafla 5 Nisan Temmuz 1920 Damat Ferit Pafla 31 Temmuz Ekim 1920 Tevfik Pafla 21 Ekim Kas m Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan, 11 Ekim 1922 de Mudanya Ateflkes Antlaflmas n n imzalanmas na kadar devam eden dört y ll k döneme Mütareke Dönemi ad verilmektedir. Tablo 1.1 Mütareke Dönemi nde Kurulan stanbul Hükümetleri Bu dönemde kurulan hükümetler, teslimiyetçi ve baz lar da aç kça ulusal mücadele karfl t bir politika izledi. Nitekim bu tutumlar hükümet programlar na ve uygulamalar na da yans d. Örne in Ahmet zzet Pafla kabinesinin program na göre, hükümetin öncelikli görevi bar fl antlaflmas n n imzalanmas, iç ve d fl bar fl n sa lanmas yd. Bu konuda Wilson lkeleri benimsenmiflti. Arazi, ulus egemenlik, siyasi iliflkiler ve iktisadi sorunlar do rudan do ruya ilgili kavim taraf ndan serbestçe belirlenecekti. Programda ayr ca, makam- hilafet ve saltanata ba l l klar sakl kalmak kayd yla Arap vilayetlerire özerklik verilece i de belirtiliyordu.

18 10 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Foto raf 1.3 Mütareke Dönemi nde befl kez kabine kuran Damat Ferit Pafla. Kaynak: com.tr/imgres Ahmet zzet Pafla kabinesinden sonra kurulan birinci Tevfik Pafla kabinesinin program da benzer ifadeler içermekteydi. Nitekim programda, hükümet olarak en önemli mesailerinin Millet-i Osmaniye nin fleref ve haysiyeti ile kabil-i telif (uyumlu) bir sulh akdi yapmak oldu u aç klanm flt. Ayr ca ülke içindeki asayiflin yeniden tesis edilmesi de hükümet program nda ele al nan önemli konulardand. Mütareke Dönemi hükümetlerinin en karakteristiklerinden olan Damat Ferit Pafla hükümeti ise tam anlam yla teslimiyetçi bir karakter göstermekteydi. Nitekim Damat Ferit, 30 Mart 1919 da, stanbul daki ngiliz yüksek komiseri Amiral Calthorpe u, Padiflah Vahdettin ad na, ziyaret etti ve ona Osmanl Devleti nin ngiltere ye tamamen boyun e di ini söyleyerek ngiliz mandas n istediklerini bildirdi. Bu ilk Damat Ferit kabinesi, zmir in iflgali üzerine istifa etmiflse de 19 May s ta ikinci kez hükümeti kurdu. Damat Ferit hükümeti, zmir in iflgalinden sonra dahi ngiliz yanl s politikas n sürdürdü. Nitekim iflgalden sonra milletin hakl ç l na ortak olmak yerine 25 May s 1919 da Beyaz t ve Befliktafl ta yap lacak protesto mitinglerini yasaklamay tercih etti. Padiflah ve hükümete göre; içinde bulunulan kötü durumdan kurtulmak, ancak makul giriflimler yapmakla mümkündü. Böyle bir süreçte halk, iç güvenli i bozacak ve hükümetin takip etti i siyasete zarar verecek her türlü giriflimden uzak durmal yd. K sacas halk iflgale boyun e meli, iflgalciye elini kald rmamal yd. 20 Temmuz da ikinci Damat Ferit kabinesi istifa etti ve Damat Ferit 21 Temmuz da üçüncü kez kabineyi oluflturdu. Tüm bu süre zarf nda bir yandan ngilizlerin deste ini arad di er yandan da Anadolu daki ulusal hareketi ezmeye çal flt. Damat Ferit in üçüncü kabinesi Mustafa Kemal in Anadolu nun stanbul ile resmi ba lant s n kesmesi üzerine düfltü ve yerine Ali R za Pafla kabinesi kuruldu. Bu dönemde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) ile resmi iliflki gelifltirildi ve Amasya görüflmeleri yap larak Amasya Protokolü imzaland. Bu protokole göre stanbul hükümeti seçim karar almay taahhüt etti. Ali R za Pafla kabinesi döneminde seçimler yap ld ve Meclisi Mebusan aç ld. Ali R - za Pafla n n Meclis te okudu u hükümet program na göre, Wilson prensipleri do rultusunda bir bar fl antlaflmas yapmaya çal flmak hükümetin bafll ca hedefiydi. Programda ayr ca; zmir in Yunanl lar taraf ndan iflgali yumuflak bir üslupla elefltiriliyor ve bu iflgalin halk tahrik etti i belirtiliyordu. Ali R za Pafla n n kurdu u hükümet sadece 6 ay yaflayabildi. Nitekim 3 Mart 1920 de iki Yunan tümeninin Bozda ve Gölcük yaylas nda ileri harekâta geçmesi üzerine hükümet, bu iflgali ve müttefik sansürünü protesto ederek istifa etti. Ali R za Pafla dan sonra kabineyi Salih Pafla kurdu. 8 Mart 1920 de kurulan bu hükümet göreve bafllad ktan 8 gün sonra, 16 Mart 1920 de, stanbul resmen iflgal edildi. ngilizler Meclis-i Mebusan basarak baz milletvekillerini tutuklad ve Malta adas na sürgüne gönderdi. Bu olaylar üzerine Salih Pafla kabinesi 2 Nisan da istifa etti.

19 1. Ünite - Türkiye Devleti nin Do ufluna Giden Süreç ( ) 11 Salih Pafla kabinesinin istifas ndan sonra Vahdettin kabineyi kurma görevini, dördüncü kez Damat Ferit Pafla ya verdi. Damat Ferit in bu dördüncü kabinesi döneminde yine ulusal mücadeleyi baltalamaya çal flan ad mlar at ld. Nitekim bu dönemde Kuvay Milliye ad tak nan flerir lerin (kötü kifliler/fler kifliler) katledilmeleri ve gerekirse kitle halinde öldürülmeleri meflru ve farzd r fleklinde bir bildiri yay nland ve fieyhülislam Dürizade Abdullah da bu konuda bir fetva verdi. Yine bu dönemde toplanan divan- harp Mustafa Kemal ve arkadafllar n ölüm cezas na çarpt rd. Damat Ferit in 17 Ekim 1920 de istifa etmesi üzerine ise Tevfik Pafla kabineyi kurmakla görevlendirildi. Bu görevlendirmede ngilizlerin deste i vard. Tevfik Pafla ya biçilen görev Sevr Antlaflmas n kabul ettirmekti. O da bu görevi yerine getirmek için çal flacakt. Nitekim hükümet program nda bu konuya de inilerek a r flartlar içeren bir antlaflmayla karfl karfl ya olundu u belirtiliyor ve hükümetin; bu vaziyet-i mübremenin sevk edece i fedakarl klara Düvel-i Mutelife-i Muazzaman n dahi fliddetle alakadar bulundu u menafi-i müsellemat n tekabül edece i ümidinde ve bu suretle asayifl-i cihan n husulüne masruf olan mesaisinde düvel-i müflarünileyhin hay rhane müzaheretlerine mazhar olaca kanaatinde oldu u aç klan yordu. Yani Tevfik Pafla hükümeti, Sevr Bar fl Antlaflmas n n ne denli a r bir antlaflma oldu unu biliyor, bu antlaflman n uygulanmas n n Türk Milleti için çok büyük fedakârl klar gerektirece ini kabul ediyor ve fakat bu duruma karfl ç kmak yerine bu antlaflman n uygulanmas için ngilizlerin ve di er büyük devletlerin yard m n bekliyordu. Tevfik Pafla hükümetinin program nda dikkat çekici bir di er husus da Anadolu daki hareketin ülkede ikilik yaratt n n vurgulanmas yd. Nitekim programda, ülkede hüküm sürmekte olan ve devletin varl n belirsiz bir yola sürükleyen ikili i ortadan kald rmak ilk görevimiz olacakt r denilmekteydi. Bu ifadelerle hükümet, Anadolu daki ulusal mücadeleyi ezmeyi temel görev olarak aç kl yordu. Özetleyecek olursak; Osmanl Devleti nin yönetimine egemen olan Padiflah ve stanbul hükümetlerine göre, as l önemli olan saltanat n ve hilafetin her ne pahas na olursa olsun sürdürülmesiydi. Meclis zaten bu dönemde kapal bir halde bulundu undan Saray siyasete do rudan hâkimdi ve hükümetler de tam anlam yla birer saray hükümeti durumundayd. Padiflah n ve stanbul hükümetlerinin devlet konusundaki görüflleri ulusal de ildi. Hatta ulusal vatan, ulusal devlet görüfllerine yabanc ve düflmand lar. Onlar n ideolojik görüflleri Osmanl c l k ve slamc l k temeline dayanmaktayd. Nitekim hükümet programlar na da yans yan Arap Vilayetleri ne saltanat ve hilafete ba l l klar n n sürmesi kayd yla özerklik vermek onlar n ulusal vatan kavram na ne denli uzak olduklar n ve her türlü ödün pahas na mparatorlu u sürdürme hayali içinde olduklar n göstermekteydi. Bu imparatorluk co rafyas nda yar sömürge olmak önemli de ildi. ngiliz himayesinde olmak da sorun de ildi, hatta tercih edilir bir durumdu. Nitekim Damat Ferit in ngiliz Yüksek Komiseri ne sundu u 30 Mart 1919 tarihli raporda; ngiltere nin gerekli gördü ü yerleri 15 y l süreyle iflgal edebilece i, ngiltere nin Bakanl klarda müsteflar bulundurabilecekleri, vilayetlerde Vali yard mc - l görevinin ngilizlere verilece i, maliyenin de yine ngiltere nin denetimine b rak laca gibi hükümler vard. Padiflah n ve merkezî hükümetin genel politikas iflgalcileri k zd rmama do rultusunda olunca, Anadolu da iflgale karfl bafllayacak olan ulusal ba ms zl k mücadelesine karfl tav r almalar da kaç n lmazd ve nitekim öyle de oldu.

20 12 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi AMAÇLARIMIZ Mütareke Dönemi nde Saray n ve stanbul hükümetlerinin politikalar n tart fl n z. 2 AMAÇLARIMIZ K T A P Sina Akflin, stanbul K T A PHükümetleri ve Milli Mücadele, Türkiye fl Bankas Yay nlar, Yerel Kongre ktidarlar Mütareke Dönemi nde Anadolu halk, Padiflah n ve merkezî hükümetin teslimiyetçi tavr n n aksine, örgütlenmeye bafllam fl ve iflgale karfl mücadele etme yollar n aramaya koyulmufltu. Halk n bu tutumu k sa zaman içerisinde, tehdit alt ndaki her bölgede; Trakya da, Do u Anadolu da, Çukurova da, Do u Karadeniz sahillerinde, SIRA NTERNET S ZDE Ege vilayetlerinde, NTERNET Müdafaa-i Hukuk Hareketi nin do mas n sa lad. Müdafaa-i Hukuk Hareketi; Osmanl Devleti nin as rl k hatalar ndan sorumlu tutulan, ezilmek, sömürge halinde yaflat lmak istenen Türklerin, ba ms z yaflama AMAÇLARIMIZ hakk n almak AMAÇLARIMIZ için; Osmanl yönetimine, mparatorlu un di er unsurlar na ve bu hakk vermek istemeyen tilaf Devletleri ne karfl bafllatt klar hareketin ad yd. Yabanc ya da az nl k iflgali tehlikesi alt ndaki bölgelerde ortaya ç kan hareket, kendi bölgelerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri nin kurulmas sürecini bafllatt. K T A P K T A P Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ilk zamanlarda, temsil ettikleri bölgelerin tarih, co rafya ve nüfus bak m ndan Türklere ait oldu unu ispat etmek gibi bir strateji izliyorlard. Bilimsel araflt rmalar ve istatistiklerle, büyük devletlere hakl olduklar - n anlatabileceklerini düflünüyorlar; yay n faaliyetleri ve konferanslar yoluyla halk ayd nlat c propaganda faaliyetlerinin yap lmas n yeterli görüyorlard. zmir in Yunan iflgaline NTERNET u ramas ve iflgalin Anadolu nun içlerine do ru yay lmas ile bu örgüt- NTERNET ler giderek Kuva-y Milliye ad yla silahl direnifl örgütleri kurma yoluna girdiler. Mareflal Fevzi Çakmak n deyimiyle bu oluflumlar, yurdun her taraf nda iflgale karfl yak lan çoban ateflleriydi. Bu atefllerin birlefltirilmesi ve ortak bir amaç etraf nda örgütlenmeleri gerekmekteydi. Bu birleflme süreci ise kongre faaliyetleri ile bafllayacakt. Bu aç dan Mondros Mütarekesi nin imzalanmas ndan TBMM nin aç lmas na kadar geçen zaman dilimine (30 Ekim Nisan 1920) kongreler dönemi ad verilmektedir. Bu dönemde toplanan kongrelerin; gerek kat l mc lar ve gerekse etkinlik ve çal flma alanlar, kendi bölgeleriyle/vilayetleriyle s n rl yd. Dolay s yla kongreler, yerel nitelik tafl yordu. Yerel kongre hareketleri; iflgal tehdidine karfl öz savunma gereksiniminden ve devletin (Osmanl Devleti nin) bu gereksinimi karfl layamamas ndan do mufltu. Bu hareket ayn zamanda bölgesel askeri savunma gereksiniminden do an Kuva-y Milliye güçlerinin sivil ve kurall bir idare etraf nda yap land r lmas sürecini de bafllatm flt. Kongreler s radan kurulufllar de illerdi. Birer iktidar oda, siyasal iktidar çekirde i durumundayd lar. Nitekim kongrelerin umumi heyetleri birer yasama organ ifllevi görmekteydi. Ayr ca heyet-i merkeziye ya da heyet-i temsiliye gibi isimler alan ve kongrece seçilen kurullar da birer yürütme organ niteli indeydi. Kongreler ve yürütme organlar silahl güçler de oluflturmufl ve bu güçleri sivil organlara (kongrelere) ba l k lm fllard. Böylece sadece devlete ait olan silahl güç oluflturma tekelini k rm fllard. Ancak tüm bunlardan daha önemlisi kongrelerin ald klar kararlard. Kongreler, sadece silahl direnifl karar al p uygulamaya koymakla kalmam fl; seferberlik ilan, halk n elinde bulunan silahlar toplama, vergi koyma, göçleri ve bölge d fl na mal ak fl n yasaklama, yabanc ülkelere temsilciler gönderme gibi pek çok karar n alt na imza atm fl ve uygulamaya koymufllard. Tüm

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad T Ü R K S A N AY C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E T A R H 1839-1939 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI 140-157-CUM-3-A 27/7/06 0:11 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC 3 DÜNYA SAVAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler

Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler Thoughts Regarding Cyprus Problem in the Ligth of Some Greek Court Decisions U ur Bay ll o lu * Çankaya Üniversitesi ÖZET K br s Sorunu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı