Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri"

Transkript

1 UYGULAMA LKELER & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri. ETHEM GEÇ M Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara-Türkiye Problemin Tan m Daha güvenilir istatistikleri olan ülkelerin rakamlar n n izdüflümünü hesaplarsak ülkemizde en az 2.5 milyon hemoroid hastas vard r. Elli yafl üzerindeki nüfusun % 50 sinde hemoroidal hastal k bulundu u biildirilmifltir. 1 Bu hesaba göre yafll nüfusunda ileriki y llarda art fl beklenen ülkemizde hemoroidal hastal k prevalans da artabilir. Ülkemizdeki ana sorunlardan birisi hemoroidal hastal n alg lan fl biçimidir. Anorektal sorunlar n hemen tamama yak n halk m z, eczac lar m z ve maalesef kimi zaman da genel tababetle u raflan hekimler taraf ndan basur genel ad ile tan mlanarak, hemoroidal hastal k diye alg lanabilmektedir. Elbette ki bu yaklafl m bazen rektum kanseri gibi a r durumlar n tan mlanmas nda gecikmelere, bazen de çok daha basit bir durumda gereksiz tedavilere yol açabilmektedir. Bu nedenle bu yaz da hem hastal a yaklafl m ve tan, hem de tedavi üzerinde durulacakt r. Diseases of the Colon & Rectum: September Volume 54 - Issue 9 - pp doi: /DCR.0b013e d Practice Parameters Practice Parameters for the Management of Hemorrhoids (Revised 2010) Rivadeneira, David E. M.D.; Steele, Scott R. M.D.; Ternent, Charles M.D.; Chalasani, Sridhar M.D.; Buie, W. Donald M.D.; Rafferty, Janice L. M.D.; on behalf of the Standards Practice Task Force of The American Society of Colon and Rectal Surgeons Bu makaleden uyarlanm flt r. Kolon Rektum Hast Derg 2012;22: Yönergenin Haz rlan fl ASCRS kuruluflu hemoroidal hastal k tan ve tedavisindeki dinamik de ifliklikleri takip etmek amac yla en son 2010 y l nda yukar da belirtilen yönergeyi haz rlatm flt r. Asl nda bu yönergenin de iskeleti ayn kuruluflun 2005 y l ndaki yönergesinden teflkil edilmifltir. (2) Burada oluflturulan bilimsel veriler Nisan 2010 tarihine kadar MEDLINE, PubMed, ve Cochrane Database of Collected Reviews tarama sistemlerinden elde edilen verilerin özüdür. Elde edilen bu veriler, Grade isimli sistemle irdelenerek kan t olma de erlerine göre yönergeye yans t lm flt r. 3 Tavsiyeler 1. Hemoroidli hastan n de erlendirilmesi hastan n yönlendirilerek verdi i anamnez ve fizik muayeneyi içermelidir. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir ancak kan t de eri düflüktür. (1C) Hemoroidal hastal k klinik bir tan d r. lk görüflme hastan n yönlendirilmifl anamnezini ve fizik muayeneyi içermelidir. Anamnezde kanama, temizlenme güçlü ü, a r, beslenme al flkanl klar, s v ve lif tüketimi, prolaps gibi özellik ve flikayetlerin niteli i, fliddeti, süresi mutlaka kaydedilmelidir. Hastan n d flk lama s kl, d flk lama özellikleri, boflaltma sorunlar yaflay p yaflamad ö renilmelidir. Hastalar n aile hikayeleri barsak hastal klar vurgulanarak sorulmal, hastan n ileri yafl, ailevi kanser düflündürecek

2 Vol. 22, No.3 HEMORO DAL HASTALI IN TEDAV S NDE UYGULAMA LKELER 107 soya ac durumlar nda mutlaka ileri kolon tetkikleri yap lmal d r. 4 Fizik muayene inspeksiyon, rektal tufle ve anoskopi veya rektoskopiyi içermeli, hastalarda tromboze pake, efllik eden ör. fissür, fistül, abse, Crohn bulgular gibi anal patolojilarin var olup olmad, afla daki Tablo.1 e göre derecelendirmelerinin yap lmas gerekmektedir. Klasik olarak, ekonomik aç dan da düflünüldü ünde, s radan hastalar için laboratuar inceleme bu safhada bir katk sa lamaz. Tablo 1. nternal hemoroidleri s n flamas. Derece I II III IV Fizik Bulgular Belirgin hemoroidal damarlar, prolaps yok Ik nma ile prolaps oluyor, kendili inden yerine gidiyor Ik nma ile prolaps oluyor,elle yerine itilebiliyor Sürekli prolabe, elle yerine itmek fayda etmiyor 2. Rektal kanamas ve hemoroidi olan seçilmifl hastalarda tam kolonoskopik muayene gereklidir. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri orta derecelidir. (1B) Her ne kadar rektal kanama hemoroid hastal ile iliflkili olsa da, kolorektal kanser, inflamatuar barsak hastal, muhtelif kolitler, divertiküler hastal k ve anjiodisplazi nedeniyle de oluflabilir. 5 Kiflisel ve aile hikayesi, risk faktörleri tafl yan hastalar duruma göre, sigmodoskopi, tam kolonoskopi veya imkana göre yap labildi i kadar endoskopik muayene örne in, rektoskopi veya sigmodoskopi v eek olarak barium enema ile tetkik edilmelidir. Bu konu Amerikan Kanser derne inin yönergesinde detayl olarak verilmifltir ve muhtemelen bu köflede ilerde incelenecektir Semptomatik Hemoroidal hastal n cerrahi d fl tedavisinde ilk basamak tedavi, beslenme al flkanl klar n n ve özellikle yeterli s v ve lifli g da al nmas fleklinde de ifltirilmesi olmal d r.tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri orta derecelidir. (1B) Barsak al flkanl klar nda de ifliklik ve kab zl k birçok hastan n hemoroidlerinin semptomatik hale gelmesine yol açar. Ayaktan ya da cerrahi tedavi bu türden birçok hasta için lüzumundan fazla olacakt r. Cerrahi tedavi özellikle eksternal komponenti olan III. Ve IV. Derece hemoroidal hastal a saklanmal d r. S v ve lif al m n n art r lmas hafif ve orta derecede flikayetleri olan hastalar n ço unda semptomlarda düzelme sa lamaktad r. Toplam 378 hastan n yer ald 7 randomize çal flman n incelendi i Cochrane verisi, gerek semptomatik prolaps gerekse kanama semptomlar nda (RR = 0.53, 95% CI ) and bleeding (RR = 0.50, 95% CI ) s v ve lif al m n n anlaml derecede düzelme sa lad n göstermektedir. Ayn zamanda hastalara, hemoroidlerin semptomatik hale gelmesinden sorumlu olabilecek tuvalette uzun kal fl, fliddetli k nma gibi al flkanl klar n önlenmesi ve düzenli olarak tuvalete ç kmaya konular nda telkin yap lmal d r T bbi tedaviden yarar görmeyen I.,II. Ve III. derece hemoroid hastalar n n ço una infrared koagülasyon, lastik bant ligasyon veya skleroterapi gibi ameliyat d fl tedaviler uygulanabilir. Bunlar aras nda band ligasyon en etkin tedavi yöntemidir. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri orta derecelidir. (1B) Yukar da söz edilen bu ameliyat d fl ya da di er bir deyiflle poliklinik tedavilerinde 3 temel amaç vard r. Bunlardan biri vaskülariteyi azaltmak, ikincisi sarkan hemoroid memesini küçültmek, üçüncüsü ise hemoroidal pakeyi duvara yani internal sfinkterin iç yüzüne tespit ederek afla sarkmas n engellemektir. Söz edilen tedavi seçeneklerinin her üçü de minimal a r ve rahats zl a yol açt klar için hasta taraf ndan kolayl kla tolore edilirler. Ancak, bu yöntemlerin üçünün de muhtelif oranlarda nükelri oldu u ve tekrar tedavi gerektirebilecekleri hastalara önceden söylenmelidir Lastik Band Ligasyonu Semptomatik internal hemoroidlerin tedavisi için en s k kullan lan yöntemdir. Toplam 18 prospektif randomize çal flman n meta-analiz incelemesi sonucunda lastik band ligasyon yöntemi, I., II. ve III. derece hemoroidlerin tedavisinde tekrarlayan tedavilere gereksinim duyulmas aç s ndan, infrared koagülasyon ve enjeksiyon skleroterapisine göre daha üstün bulunmufltur. Öte yandan lastik band ligasyon yöntemi, di er iki yönteme göre aralar ndaki fark az da olsa nispeten daha fazla a r ya yol açar. 12 Lastik band ligasyonununu III. derece

3 108 GEÇ M Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2012 hemoroid tedavisinde eksizyonel hemoroidektomi ile k yaslayan prospektif randomize kontrollü çal flmalar anlatan sistematik derleme makaleye göre, ligasyon yöntemi hem tedavi etkinli i daha azd r hem de tedavinin tekrarlanmas gereksinimi aç s ndan daha dezavantajl d r. Öte yandan eksizyonel hemoroidektomiye göre daha az a r ya neen olur ve komplikasyon oran dad aha düflüktür. 15 Ayn grubun yapt Cochrane araflt rmas nda LAstik band yönteminin II. derece hemoroidlerde tercih edilen tedavi yöntemi oldu u, III. derece hemoroid tedavisinde ise birinci basamak tedavi olarak kullan l rken, eksizyonel hemoroidektomiye ise daha ziyade III derece hemoroidlerde ve özellikle de lastik band ifle yaramad zaman bafl vuruldu u gösterilmifltir. 16 Band yönteminin etkinlikleri birbirinden farkl olmayan birçok aparat vard r. Bunlar aras nda hemoroid pakesini aparat içine vakumla çeken aletlerin prosedür s ras nda kanama ve a r ile analjezik kullan m aç lar ndan di er aletlere göre daha avantajl oldu u gösterilmifltir. 17 Band ligasyonunun en s k rastlanan komplikasyonlar, anorektal a r, kanama, vazovagal semptomlar ve eksternal pakelerin trombozudur. Bu komplikasyonlar n rastlanma olas l klar % 1-3 aras d r. 18,19 Band ligasyon iflleminden önce hastalara herhangibir kanama bozukluklar olup olmad ve antikoagülan kullan m dikkatle sorulmal d r. laç veya hastal k nedeniyle kanama diyatezi olan hastalarda prosedür sonras kanamaya yol aç lmamas için band ligasyonu kontrendike kabul edilmelidir. Skleroterapi Bu yöntem 3-5 cc sklerozan maddenin hemoroid pakesinin apexine enjekte edilmesi prensibine dayan r. Küçük ve kanamal hemoroidler için tercih edilen ve I - III derece hemoroidlerde baflar oran % aras bildirilen bir yöntemdir. 20,21 Bu yöntemi inceleyen çal flmalarda takip süresi uzad kça baflar oran azalmaktad r Bu yöntemin özellikle tercih edildi i hasta grubu, kanama diyatezi ve koagülopatisi olan, antitrombosit ve antikoagülan ilaç kullananlard r. Komplikasyonlar nadirdir ve en s k rastlanan komplikasyon, enjeksiyon yerinde kanama ve rahats zl k hissidir. Çok ender olarak ciddi komplikasyonlara rastlan r ki bunlar da genelde yanl fl yere yap lan enjeksiyonlara ba l geliflir. Nekrotizan fasciitis, rektal perforasyon, rektoürethral fistül ve enjekte edilen solüsyonun sistemik etkilerine ba l komplikasyonlar da bildirilmifltir. Bu komplikasyonlara skleroterapinin tek bafl na veya lastik bandla birlikte kullan ld durumlarda da rastlanm flt r Infrared Koagülasyon Infrared koagülasyon, k z l ötesi fl nlar n hemoroid pakesi için direkt olarak uygulanmas ile oluflturulan protein nekrozu presibine dayan r. I. ve II. derece hemoroidler için en çok uygulanan yöntemdir. Eski çal flmalar her ne kadar yüksek nüks oran bildirseler de, 33 yak n zamandaki randomize çal flmalar lastik band ligasyonu ile eflde er sonuçlar oldu unu göstermifllerdir. 34,35 Komplikasyonlar Genelde, önemli bir komplikasyon ortaya ç k fl riski düflüktür. Ancak, tüm ameliyat d fl tedavilerde perianal sepsisin hayati tehlike yaratabilecek bir komplikasyon olarak karfl m za ç kabilece i hat rlanmal d r. Ameliyat d fl tedavileri takiben atefl ve idrar retansiyonu bulgular n n ortaya ç k fl geliflmekte olan perianal sepsisin ilk bulgular olabilir. Hastadan böyle bir haber geldi inde acilen tekrar muayene etmek üzere ça r lmas gerekir. Zaten daha ifllemi yapmadan hastaya izahat verilip onam al n rken bu tür komplikasyonlardan ve geliflimi halinde neler yap laca ndan önceden bilgilendirme yapmak yararl d r. 33,36,37 5. Trombose hemoroid flikayetlerinin bafllamas ndan sonraki 72 saat içinde uygulanan cerrahi eksizyondan hastalar n büüyük ço unlu u yarar görür. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri düflük derecelidir. (1C) Her ne kadar ameliyat d fl tedavi uygulanan hastalar n büyük ço unlu unu flikeyetleri hafiflese de, tromboze eksternal pakelerin eksizyonu semptomlar n en çabuk iyileflmesini sa layan, düflük nüks ve uzun remisyon süreleri sa layan bir yöntemdir. 38,39 Bu eksizyonlar n bir k sm poliklinik flartlar nda yap labilirken baz lar da ameliyathane flartlar gerektirir. Bu noktada yap lmamas gereken, pakeyi yar p içindeki p ht y s k p ç karma yaklafl m d r ki, bunlar n bir ço u tekrar toplanabildi i gibi daha da büyük trombozlara yol aç p hastan n flikayetlerini de art rabilirler. 6. Ameliyat d fl tedavilere cevap vermeyen veya ameliyat d fl tedavileri tolore edemeyen, büyük eksternal pakeleri olan veya iç d fl kombine pakeleri

4 Vol. 22, No.3 HEMORO DAL HASTALI IN TEDAV S NDE UYGULAMA LKELER 109 belirgin derecede prolabe olan (III. ve IV. derece). hastalara cerrahi hemoroidektomi uygulanmal d r. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri orta derecelidir. (1B) Cerrahi Hemoroidektomi Hemoroidlerin cerrahi yöntemlerle ç kar lmas tedavide en etkin yöntem olarak süregelmektedir. Genelde bu yöntem, ameliyat d fl yöntemleri tolore edemeyen veya bu yöntemlerle tedavileri yeterli olamayan hastalarla, III. Veya IV. Derece hemoroidi olan ve eksternal deri sark nt lar olan hastalar için saklanmal d r. Toplam 18 çal flman n yer ald bir meta-analizde III. Derece hemoroidi olan hastalarda, hemoroidektomi, ameliyat d fl tedavi yöntemlerine k yasla en etkin tedavi yöntemi olarak tespit edilmifltir. Ancak beklendi i üzere tedavi sonras a r ve komplikasyon oranlar da en yüksektir. 13 Gerek aç k, gerekse kapal hemoroidektomi yöntemleri, aralar nda bisturi, makas, monopolar koter, bipolar enerji ve ultrasonic aletlerinin say labilece i birçok cerrahi aletle yap labilir Bunlardan hiçbirinin bir di erine üstünlü ü olmad izlenmektedir. 43,44 Bunlardan hangisinin tercih edilece i iste e ba l d r. Yak n zamanda sonuçlanan 12 çal flmada yer alan 1142 hastaya bakan bir meta-analizde, bipolar enerjinin, klasik hemoroidektomiye göre daha h zl oldu u ve daha az maeliyat sonras a r ya yol açt tespit edilmifltir. 45 Ayr ca, bu aletlerin kullan m n n ameliyat masraflar n art rd na dair çal flmalar n da gelmekte olmas, bu aletlerden her birinin fiyat etkinlik durumunu çal flmay gerektirmektedir. Hemoroidopeksi Stapler hemoroidopeksi internal hemoroidleri rezeke ettikten sonra kalan dokuyu rezeksiyon hatt na z mbalarla tespit eden bir dairesel stapler aleti ile yap l r. çerden prolabe olan hemorodler için iyi bir yöntem olsa da eksternal pakeler için yeterli olmayabilir. Yak n zamanda yap lan bir meta-analizde stapler hemoroidopeksi ile klasik cerrahi hemoroidektomi k yasland nda, uzun dönem nüks olas l n n, stapler hemoroidopeksi grubunda daha yüksek oldu u gösterilmifltir. 46 Daha önceki çal flmalara bak ld nda küçük ve randomize olmayan çal flmalar n, stapler hemoroidopeksinin cerrahi hemoroidektomiye göre daha az ameliyat sonras a r ve daha çabuk ifle geri dönme sa lad n gösterdikleri ve hatta geçmiflte yap lan 1077 hastal k bir meta-analizde de bu sonucun desteklendi i görülmüfltü. 47 Ancak yukar da da sunulan daha yeni meta-analizde 628 hastan n yer ald 6 adet randomize çal flma hesaba al nm fl, ve takip süreleri de 1 y ldan daha uzun tutuldu undai cerrahi hemoroidektomi ve stapler hemoroidopeksi aras nda a r, kafl nt, uzun dönem nüks gibi parametreler aç s ndan anlaml bir fark olmad tespit edilmifltir. 46 Stapler hemoroidepeksiye ait özgün komplikasyonlar (rektovaginal fistül, stapler hatt ndan kanama gibi) olsa da, komplikasyon oranlar na genel bak ld nda bu iki yöntem aras nda anlaml fark yoktur. Toplam 2000 hastan n dahil edildi i bir meta-analizde, stapler hemoroidopeksi için %20.2 olan komplikasyon oran, cerrahi hemoroidektomi için %25.2 olarak belirlenmifltir (p = 0.06). 48 S n rl say da aksi yönde düflünenler varsa da genelde hemoroidopeksinin büyük eksternal ve tromboze pakeleri olan hastalarda etkili olmad na inan l r. 49 Doppler-Yard ml Hemoroidal Ligasyon Doppler-yard ml hemoroidal ligasyon, anoskop flekline getirilmifl bir Doppler probu ile tespit edilen her bir hemoroidal arter dal n n ba lanmas prensibine dayan r. Ana avantaj, kesilen bir doku olmamas ve potansiyel olarak daha az a r ya yol aç lmas d r. Doppler-yard ml hemoroidal ligasyon yöntemini inceleyen prospektif çal flmalar, hemoroidal kanamalar n hastalar n %90 nda kontrol alt na al nd n ve nüks oranlar n n da %10-15 aras nda oldu unu göstermektedir Benzer flekilde, 17 çal flmadan 1996 hastan n dahil edildi i bir metaanalizde nüks oranlar prolabe pakelerde %9, kanama için %8 ve defekasyon s ras nda a r semptomu için %5 bulunmufltur. En az 1 y l takip süresi olanlarda nüks oranlar prolaps için %11, kanama %10 ve a r %9 a yükselmektedir. Hemoroid derecesi IV olan hastalarda nüks olas l daha yüksek seyretti inden, bu yöntemin II. Ve III. Derece hemoroidler için daha uygun oldu u tespit edilmifltir. 53

5 110 GEÇ M Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2012 Kaynaklar 1. Cataldo PA, Mazier WP. Hemorrhoids. In: Cameron JL, ed. Current surgical therapy. 4th ed. St Louis: Mosby- YearBook, 1992: Cataldo, Peter M.D.; Ellis, Neal C. M.D.; Gregorcyk, Sharon M.D.; Hyman, Neil M.D.; Buie, Donald W. M.D.; Church, James M.D.; Cohen, Jeffrey M.D.; Fleshner, Phillip M.D.; Kilkenny, John M.D.; Ko, Clifford M.D.; Levien, David M.D.; Nelson, Richard M.D.; Newstead, Graham M.D.; Orsay, Charles M.D.; Perry, Brian W. M.D.; Rakinic, Jan M.D.; Shellito, Paul M.D.; Strong, Scott M.D.; Ternent, Charles M.D.; Tjandra, Joe M.D.; Whiteford, Mark M.D. Practice Parameters for the Management of Hemorrhoids (Revised): Diseases of the Colon & Rectum:February2005;48;pp: Schunemann HJ, Jaeschke R, Cook DJ, et al. An official ATS statement: grading the quality of evidence and strength of recommendations in the ATS guidelines and recommendations. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174: Ko C, Hyman NH. Practice parameter for the detection of colorectal neoplasms: an interim report (revised). Dis Colon Rectum. 2006;49: Cappell MS. Reducing the incidence and mortality of colon cancer: mass screening and colonoscopic polypectomy. Gastroenterol Clin North Am. 2008;37: Levin B, Lieberman DA, McFarland B, et al. Screening and surveillance for the early detection of colorectal cancer and adenomatous polyps: a joint guideline from the American Cancer Society, the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer, and the American College of Radiology. Gastroenterology. 2008;134: Alonso-Coello P, Guyatt G, Heels-Ansdell D, et al. Laxatives for the treatment of hemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev. 2005; 8. Alonso-Coello P, Mills E, Heels-Ansdell D, et al. Fiber for the treatment of hemorrhoids complications: a systematic review and met-analysis. Am J Gastroenterol. 2006;101: Tan KY, Seow-Choen F. Fiber and colorectal diseases: separating fact from fiction. World J Gastroenterol. 2007;13: Quijano CE, Abalos E. Conservative management of symptomatic and/or complicated haemorrhoids in pregnancy and the puerperium. Cochrane Database Syst Rev Johannsson HO, Graf W, Pahlman L. Bowel habits in hemorrhoid patients and normal subjects. Am J Gastroenterol. 2005;100: MacRae HM, McLeod RS. Comparison of hemorrhoidal treatment modalities: a meta-analysis. Dis Colon Rectum. 1995;38: MacRae HM, McLeod RS. Comparison of hemorrhoidal treatments: a meta-analysis. Can J Surg. 1997;40: Hardy A, Chan CL, Cohen CR. The surgical management of haemorrhoids: a review. Dig Surg. 2005;22: Shanmugam V, Thaha MA, Rabindranath KS, Campbell KL, Steele RJ, Loudon MA. Systematic review of randomized trials comparing rubber band ligation with excisional haemorrhoidectomy. Br J Surg. 2005;92: Shanmugam V, Thaha MA, Rabindranath KS, Campbell KL, Steele RJ, Loudon MA. Rubber band ligation versus excisional haemorrhoidectomy for haemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev. 2005;CD Ramzisham AR, Sagap I, Nadeson S, Ali IM, Hasni MJ. Prospective randomized clinical trial on suction elastic band ligator versus forceps ligator in the treatment of haemorrhoids. Asian J Surg. 2005;28: El Nakeeb AM, Fikry AA, Omar WH, et al. Rubber band ligation for 750 cases of symptomatic hemorrhoids out of 2200 cases. World J Gastroenterol. 2008;14: Iyer VS, Shrier I, Gordon PH. Long-term outcome of rubber band ligation for symptomatic primary and recurrent internal hemorrhoids. Dis Colon Rectum. 2004;47: Khoury GA, Lake SP, Lewis MC, et al. A randomized trial to compare single with multiple phenol injection treatments for haemorrhoids. Br J Surg. 1985;72: Mann CV, Motson R, Clifton M. The immediate response to injection therapy for first-degree haemorrhoids. J Royal Soc Med. 1988;81:

6 Vol. 22, No.3 HEMORO DAL HASTALI IN TEDAV S NDE UYGULAMA LKELER Senapati A, Nicholls RJ. A randomized trial to compare the results of injection sclerotherapy with a bulk laxative alone in the treatment of bleeding internal haemorrhoids. Int J Colorectal Dis. 1988;3: Kanellos I, Goulimaris I, Vkalis I, et al. Long-term evaluation of sclerotherapy for haemorrhoids: a prospective study. Int J Surg Investig. 2000;2: Johanson JF, Rimm A. Optimal nonsurgical treatment of hemorrhoids: a comparative analysis of infrared coagulation, rubber band ligation, and injection sclerotherapy. Am J Gastroenterol. 1992;87: Gartell PC, Sheridan RJ, McGinn FP. Out-patient treatment of haemorrhoids: a randomized clinical trial to compare rubber band ligation with phenol injection. Br J Surg. 1985;72: Chew SS, Marshall L, Kalish L, et al. Short-term and long-term results of combined sclerotherapy and rubber band ligation of hemorrhoids and mucosal prolapse. Dis Colon Rectum. 2003;46: Murray-Lyon IM, Kirkham JS. Hepatic abscesses complicating injection sclerotherapy of haemorrhoids. Euro J GastroenterolHepatol. 2001;13: Adami B, Eckhardt V, Suermann R, et al. Bacteremia after proctoscopy and hemorrhoidal injection sclerotherapy. Dis Colon Rectum. 1981;24: Gupta N, Katoch A, Lai P, Hadke NS. Rectourethral fistula after injection sclerotherapy for hemorrhoids, a rare complication. Colorectal Dis. 2011;13: Kaman L, Aggarwal S, Kumar R, Behera A, Katariya RN. Necrotizing fasciitis after injection sclerotherapy for hemorrhoids: report of a case. Dis Colon Rectum. 1999; 42: Schulte T, Fandrich F, Kahlke V. Life-threatening rectal necrosis after injection sclerotherapy for haemorrhoids. Int J Colorectal Dis. 2008;23: Vindal A, Lai P, Chander J, Ramteke VK. Rectal perforation after injection sclerotherapy for hemorrhoids: case report. Indian J Gastroenterol. 2008;27: Linares Santiago E, Gomez Parra M, Mendoza Olivares FJ, Pellicer Bautista FJ, Herrerias Gutierrez JM. Effectiveness of hemorrhoidal treatment by rubber band ligation and infrared photocoagulation. Rev Esp Enferm Dig. 2001;93: Marques CF, Nahas SC, Nahas CS, et al. Early results of the treatment of internal hemorrhoid disease by infrared coagulation and elastic banding: a prospective randomized cross-over trial. Tech Coloproctol. 2006;10: Poen AC, Felt-Bersma RJ, Cuesta MA, Deville W, Meuwissen SG. A randomized controlled trial of rubber band ligation versus infra-red coagulation in the treatment of internal haemorrhoids. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000;12: McCloud JM, Jameson JS, Scott AN. Life-threatening sepsis following treatment for haemorrhoids: a systematic review. Colorectal Dis. 2006;8: Sim HL, Tan KY, Poon PL, Chen A, Mak K. Lifethreatening perineal sepsis after rubber band ligation of haemorrhoids. Tech Coloprocotol. 2009;13: Greenspon J, Williams SB, Young HA, Orkin BA. Thrombosed external hemorrhoids: outcome after conservative or surgical management. Dis Colon Rectum. 2004;47: Jongen J, Bach S, Stubinger SH, Bock JU. Excision of thrombosed external hemorrhoid under local anesthesia: a retrospective evaluation of 340 patients. Dis Colon Rectum. 2003;46: You SY, Kim SH, Chung CS, Lee DK. Open vs. closed hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum. 2005;48: Gencosmanoglu R, Sad O, Koc D, Inceoglu R. Hemorrhoidectomy: open or closed technique? A prospective, randomized clinical trial. Dis Colon Rectum. 2002;45: Arbman G, Krook H, Haapaniemi S. Closed vs open hemorrhoidectomy-is there any difference? Dis Colon Rectum. 2000;43: Abo-hashem AA, Sarhan A, Aly AM. Harmonic scalpel compared with bipolar electro-cautery hemorrhoidectomy: a randomized controlled trial. Int J Surg. 2010;8: Chung CC, Ha JP, Tai YP, Tsang WW, Li MK. Double-blind, randomized trial comparing Harmonic scalpel hemorrhoidectomy, bipolar scissors hemorrhoidectomy, and scissors excision: ligation technique. Dis Colon Rectum. 2002;45: Nienhuijs S, de Hingh I. Conventional versus LigaSure hemorrhoidectomy for patients with symptomatic hemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev.2009;CD

Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment.

Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment. Türk Aile Hek Derg 2002; 6(3): 121-126 Derlemeler Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE Nursen Kartal 1 Özet Hemoroidal venöz pleksusun artm fl hidrostatik bas nç (d flk

Detaylı

HEMORO D HASTALI I VE TEDAV S

HEMORO D HASTALI I VE TEDAV S HEMORO D HASTALI I VE TEDAV S Editörler Prof. Dr. Adil BAYKAN fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik fiefi Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Genel

Detaylı

LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i

LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i Results of Our Laparoscopic Colorectal Surgery

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 119-124 Gelifl Tarihi/Received: 28/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/08/2009 Geriatrik Yafl Grubunda Check-up Asl Çurgunlu, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Be

Detaylı

Sevgili Kan Bankac lar,

Sevgili Kan Bankac lar, YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Türk Kan Vakfı Kan ve Kan Komponentlerinin Bakteriyel Kontaminasyonu (BK) Dr. S. Haldun Bal Kan ve Kan Komponentlerinin Kalite Garantisi: yi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi The Analysis of Results of Lower Gastrointestinal Endoscopy in an Education Hospital

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi

Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi 30 Derleme / Review Meme Kanseri ile liflkili Lenfödem ve Konservatif Tedavisi Breast Cancer Related Lymphedema and Conservative Therapies Sibel BAfiARAN, Erkan KOZANO LU Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Uzm. Dr. Gökhan Çakmak Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Erektil fonksiyon fizyolojik,

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

GEBEL K VE GENEL CERRAH Süphan ERTÜRK, Ka an KARABULUT*

GEBEL K VE GENEL CERRAH Süphan ERTÜRK, Ka an KARABULUT* GEBEL K VE GENEL CERRAH Süphan ERTÜRK, Ka an KARABULUT* Gebelikte görülen cerrahi hastal klar gebe olmayan kad nlarda görülen hastal klarla benzer olmas na ra men, tan ve tedavileri gebe olmayan kad nlara

Detaylı

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 53-63 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.053 Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Management of pain and practice of analgesia in the emergency

Detaylı

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI Mesrur Selçuk SILAY*, Cengiz M RO LU* Girifl PSA marifetiyle gereksiz tan (overdiagnosis) oran ndaki ciddi art fl, baz lokalize prostat

Detaylı

Ülkemizde yafll nüfusun oran giderek artmaktad r:

Ülkemizde yafll nüfusun oran giderek artmaktad r: Türk Aile Hek Derg 2005; 9(2): 79-84 Derleme Review Yafll larda Koruyucu Hekimlik PREVENTIVE MEDICINE IN THE ELDERLY Selçuk Engin Özet Ülkemizde beklenen yaflam süresi artmaktad r. Giderek artan yafll

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m

Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m Klinik Geliflim 17 (2) - (110-115) 2004 Yafll da Acil Cerrahi Sorunlara Yaklafl m Cemalettin Ertekin 1, Hakan Güven 2 1.Ü. stanbul T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Acil Cerrahi ve Travma Servisi

Detaylı

SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL*

SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL* SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL* Anahtar kelimeler: sa l k çal flanlar, mesleksel, infeksiyon, risk Keywords: health care workers, occupational, infection, risk

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

Behçet Hastal nda Tedavi

Behçet Hastal nda Tedavi Derleme / Review 1 Treatment of Behçet s Disease Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dal, Antalya, Türkiye Özet Behçet hastal (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES

JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC MALIGNANCIES Anestezi Dergisi 2011; 19 (4): 195-200 Baytafl ve ark: Jinekolojik Malignitelerde Anestezi DERLEME / REVIEW JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE ANESTEZİ VE TEMEL İLKELER ANESTHESIA AND BASIC PRINCIPLES FOR GYNECOLOGIC

Detaylı

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106

Bir hastal n, belirli bir yerde (örne in; hastanede) Hastanelerde Salg n ncelemesi. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 100-106 Hastane İnfeksiyonları Dr. Yeflim ÇET NKAYA fiardan* * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, nfeksiyon Hastal klar Ünitesi, Ankara.

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı