Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri"

Transkript

1 UYGULAMA LKELER & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Uygulama lkeleri. ETHEM GEÇ M Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara-Türkiye Problemin Tan m Daha güvenilir istatistikleri olan ülkelerin rakamlar n n izdüflümünü hesaplarsak ülkemizde en az 2.5 milyon hemoroid hastas vard r. Elli yafl üzerindeki nüfusun % 50 sinde hemoroidal hastal k bulundu u biildirilmifltir. 1 Bu hesaba göre yafll nüfusunda ileriki y llarda art fl beklenen ülkemizde hemoroidal hastal k prevalans da artabilir. Ülkemizdeki ana sorunlardan birisi hemoroidal hastal n alg lan fl biçimidir. Anorektal sorunlar n hemen tamama yak n halk m z, eczac lar m z ve maalesef kimi zaman da genel tababetle u raflan hekimler taraf ndan basur genel ad ile tan mlanarak, hemoroidal hastal k diye alg lanabilmektedir. Elbette ki bu yaklafl m bazen rektum kanseri gibi a r durumlar n tan mlanmas nda gecikmelere, bazen de çok daha basit bir durumda gereksiz tedavilere yol açabilmektedir. Bu nedenle bu yaz da hem hastal a yaklafl m ve tan, hem de tedavi üzerinde durulacakt r. Diseases of the Colon & Rectum: September Volume 54 - Issue 9 - pp doi: /DCR.0b013e d Practice Parameters Practice Parameters for the Management of Hemorrhoids (Revised 2010) Rivadeneira, David E. M.D.; Steele, Scott R. M.D.; Ternent, Charles M.D.; Chalasani, Sridhar M.D.; Buie, W. Donald M.D.; Rafferty, Janice L. M.D.; on behalf of the Standards Practice Task Force of The American Society of Colon and Rectal Surgeons Bu makaleden uyarlanm flt r. Kolon Rektum Hast Derg 2012;22: Yönergenin Haz rlan fl ASCRS kuruluflu hemoroidal hastal k tan ve tedavisindeki dinamik de ifliklikleri takip etmek amac yla en son 2010 y l nda yukar da belirtilen yönergeyi haz rlatm flt r. Asl nda bu yönergenin de iskeleti ayn kuruluflun 2005 y l ndaki yönergesinden teflkil edilmifltir. (2) Burada oluflturulan bilimsel veriler Nisan 2010 tarihine kadar MEDLINE, PubMed, ve Cochrane Database of Collected Reviews tarama sistemlerinden elde edilen verilerin özüdür. Elde edilen bu veriler, Grade isimli sistemle irdelenerek kan t olma de erlerine göre yönergeye yans t lm flt r. 3 Tavsiyeler 1. Hemoroidli hastan n de erlendirilmesi hastan n yönlendirilerek verdi i anamnez ve fizik muayeneyi içermelidir. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir ancak kan t de eri düflüktür. (1C) Hemoroidal hastal k klinik bir tan d r. lk görüflme hastan n yönlendirilmifl anamnezini ve fizik muayeneyi içermelidir. Anamnezde kanama, temizlenme güçlü ü, a r, beslenme al flkanl klar, s v ve lif tüketimi, prolaps gibi özellik ve flikayetlerin niteli i, fliddeti, süresi mutlaka kaydedilmelidir. Hastan n d flk lama s kl, d flk lama özellikleri, boflaltma sorunlar yaflay p yaflamad ö renilmelidir. Hastalar n aile hikayeleri barsak hastal klar vurgulanarak sorulmal, hastan n ileri yafl, ailevi kanser düflündürecek

2 Vol. 22, No.3 HEMORO DAL HASTALI IN TEDAV S NDE UYGULAMA LKELER 107 soya ac durumlar nda mutlaka ileri kolon tetkikleri yap lmal d r. 4 Fizik muayene inspeksiyon, rektal tufle ve anoskopi veya rektoskopiyi içermeli, hastalarda tromboze pake, efllik eden ör. fissür, fistül, abse, Crohn bulgular gibi anal patolojilarin var olup olmad, afla daki Tablo.1 e göre derecelendirmelerinin yap lmas gerekmektedir. Klasik olarak, ekonomik aç dan da düflünüldü ünde, s radan hastalar için laboratuar inceleme bu safhada bir katk sa lamaz. Tablo 1. nternal hemoroidleri s n flamas. Derece I II III IV Fizik Bulgular Belirgin hemoroidal damarlar, prolaps yok Ik nma ile prolaps oluyor, kendili inden yerine gidiyor Ik nma ile prolaps oluyor,elle yerine itilebiliyor Sürekli prolabe, elle yerine itmek fayda etmiyor 2. Rektal kanamas ve hemoroidi olan seçilmifl hastalarda tam kolonoskopik muayene gereklidir. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri orta derecelidir. (1B) Her ne kadar rektal kanama hemoroid hastal ile iliflkili olsa da, kolorektal kanser, inflamatuar barsak hastal, muhtelif kolitler, divertiküler hastal k ve anjiodisplazi nedeniyle de oluflabilir. 5 Kiflisel ve aile hikayesi, risk faktörleri tafl yan hastalar duruma göre, sigmodoskopi, tam kolonoskopi veya imkana göre yap labildi i kadar endoskopik muayene örne in, rektoskopi veya sigmodoskopi v eek olarak barium enema ile tetkik edilmelidir. Bu konu Amerikan Kanser derne inin yönergesinde detayl olarak verilmifltir ve muhtemelen bu köflede ilerde incelenecektir Semptomatik Hemoroidal hastal n cerrahi d fl tedavisinde ilk basamak tedavi, beslenme al flkanl klar n n ve özellikle yeterli s v ve lifli g da al nmas fleklinde de ifltirilmesi olmal d r.tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri orta derecelidir. (1B) Barsak al flkanl klar nda de ifliklik ve kab zl k birçok hastan n hemoroidlerinin semptomatik hale gelmesine yol açar. Ayaktan ya da cerrahi tedavi bu türden birçok hasta için lüzumundan fazla olacakt r. Cerrahi tedavi özellikle eksternal komponenti olan III. Ve IV. Derece hemoroidal hastal a saklanmal d r. S v ve lif al m n n art r lmas hafif ve orta derecede flikayetleri olan hastalar n ço unda semptomlarda düzelme sa lamaktad r. Toplam 378 hastan n yer ald 7 randomize çal flman n incelendi i Cochrane verisi, gerek semptomatik prolaps gerekse kanama semptomlar nda (RR = 0.53, 95% CI ) and bleeding (RR = 0.50, 95% CI ) s v ve lif al m n n anlaml derecede düzelme sa lad n göstermektedir. Ayn zamanda hastalara, hemoroidlerin semptomatik hale gelmesinden sorumlu olabilecek tuvalette uzun kal fl, fliddetli k nma gibi al flkanl klar n önlenmesi ve düzenli olarak tuvalete ç kmaya konular nda telkin yap lmal d r T bbi tedaviden yarar görmeyen I.,II. Ve III. derece hemoroid hastalar n n ço una infrared koagülasyon, lastik bant ligasyon veya skleroterapi gibi ameliyat d fl tedaviler uygulanabilir. Bunlar aras nda band ligasyon en etkin tedavi yöntemidir. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri orta derecelidir. (1B) Yukar da söz edilen bu ameliyat d fl ya da di er bir deyiflle poliklinik tedavilerinde 3 temel amaç vard r. Bunlardan biri vaskülariteyi azaltmak, ikincisi sarkan hemoroid memesini küçültmek, üçüncüsü ise hemoroidal pakeyi duvara yani internal sfinkterin iç yüzüne tespit ederek afla sarkmas n engellemektir. Söz edilen tedavi seçeneklerinin her üçü de minimal a r ve rahats zl a yol açt klar için hasta taraf ndan kolayl kla tolore edilirler. Ancak, bu yöntemlerin üçünün de muhtelif oranlarda nükelri oldu u ve tekrar tedavi gerektirebilecekleri hastalara önceden söylenmelidir Lastik Band Ligasyonu Semptomatik internal hemoroidlerin tedavisi için en s k kullan lan yöntemdir. Toplam 18 prospektif randomize çal flman n meta-analiz incelemesi sonucunda lastik band ligasyon yöntemi, I., II. ve III. derece hemoroidlerin tedavisinde tekrarlayan tedavilere gereksinim duyulmas aç s ndan, infrared koagülasyon ve enjeksiyon skleroterapisine göre daha üstün bulunmufltur. Öte yandan lastik band ligasyon yöntemi, di er iki yönteme göre aralar ndaki fark az da olsa nispeten daha fazla a r ya yol açar. 12 Lastik band ligasyonununu III. derece

3 108 GEÇ M Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2012 hemoroid tedavisinde eksizyonel hemoroidektomi ile k yaslayan prospektif randomize kontrollü çal flmalar anlatan sistematik derleme makaleye göre, ligasyon yöntemi hem tedavi etkinli i daha azd r hem de tedavinin tekrarlanmas gereksinimi aç s ndan daha dezavantajl d r. Öte yandan eksizyonel hemoroidektomiye göre daha az a r ya neen olur ve komplikasyon oran dad aha düflüktür. 15 Ayn grubun yapt Cochrane araflt rmas nda LAstik band yönteminin II. derece hemoroidlerde tercih edilen tedavi yöntemi oldu u, III. derece hemoroid tedavisinde ise birinci basamak tedavi olarak kullan l rken, eksizyonel hemoroidektomiye ise daha ziyade III derece hemoroidlerde ve özellikle de lastik band ifle yaramad zaman bafl vuruldu u gösterilmifltir. 16 Band yönteminin etkinlikleri birbirinden farkl olmayan birçok aparat vard r. Bunlar aras nda hemoroid pakesini aparat içine vakumla çeken aletlerin prosedür s ras nda kanama ve a r ile analjezik kullan m aç lar ndan di er aletlere göre daha avantajl oldu u gösterilmifltir. 17 Band ligasyonunun en s k rastlanan komplikasyonlar, anorektal a r, kanama, vazovagal semptomlar ve eksternal pakelerin trombozudur. Bu komplikasyonlar n rastlanma olas l klar % 1-3 aras d r. 18,19 Band ligasyon iflleminden önce hastalara herhangibir kanama bozukluklar olup olmad ve antikoagülan kullan m dikkatle sorulmal d r. laç veya hastal k nedeniyle kanama diyatezi olan hastalarda prosedür sonras kanamaya yol aç lmamas için band ligasyonu kontrendike kabul edilmelidir. Skleroterapi Bu yöntem 3-5 cc sklerozan maddenin hemoroid pakesinin apexine enjekte edilmesi prensibine dayan r. Küçük ve kanamal hemoroidler için tercih edilen ve I - III derece hemoroidlerde baflar oran % aras bildirilen bir yöntemdir. 20,21 Bu yöntemi inceleyen çal flmalarda takip süresi uzad kça baflar oran azalmaktad r Bu yöntemin özellikle tercih edildi i hasta grubu, kanama diyatezi ve koagülopatisi olan, antitrombosit ve antikoagülan ilaç kullananlard r. Komplikasyonlar nadirdir ve en s k rastlanan komplikasyon, enjeksiyon yerinde kanama ve rahats zl k hissidir. Çok ender olarak ciddi komplikasyonlara rastlan r ki bunlar da genelde yanl fl yere yap lan enjeksiyonlara ba l geliflir. Nekrotizan fasciitis, rektal perforasyon, rektoürethral fistül ve enjekte edilen solüsyonun sistemik etkilerine ba l komplikasyonlar da bildirilmifltir. Bu komplikasyonlara skleroterapinin tek bafl na veya lastik bandla birlikte kullan ld durumlarda da rastlanm flt r Infrared Koagülasyon Infrared koagülasyon, k z l ötesi fl nlar n hemoroid pakesi için direkt olarak uygulanmas ile oluflturulan protein nekrozu presibine dayan r. I. ve II. derece hemoroidler için en çok uygulanan yöntemdir. Eski çal flmalar her ne kadar yüksek nüks oran bildirseler de, 33 yak n zamandaki randomize çal flmalar lastik band ligasyonu ile eflde er sonuçlar oldu unu göstermifllerdir. 34,35 Komplikasyonlar Genelde, önemli bir komplikasyon ortaya ç k fl riski düflüktür. Ancak, tüm ameliyat d fl tedavilerde perianal sepsisin hayati tehlike yaratabilecek bir komplikasyon olarak karfl m za ç kabilece i hat rlanmal d r. Ameliyat d fl tedavileri takiben atefl ve idrar retansiyonu bulgular n n ortaya ç k fl geliflmekte olan perianal sepsisin ilk bulgular olabilir. Hastadan böyle bir haber geldi inde acilen tekrar muayene etmek üzere ça r lmas gerekir. Zaten daha ifllemi yapmadan hastaya izahat verilip onam al n rken bu tür komplikasyonlardan ve geliflimi halinde neler yap laca ndan önceden bilgilendirme yapmak yararl d r. 33,36,37 5. Trombose hemoroid flikayetlerinin bafllamas ndan sonraki 72 saat içinde uygulanan cerrahi eksizyondan hastalar n büüyük ço unlu u yarar görür. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri düflük derecelidir. (1C) Her ne kadar ameliyat d fl tedavi uygulanan hastalar n büyük ço unlu unu flikeyetleri hafiflese de, tromboze eksternal pakelerin eksizyonu semptomlar n en çabuk iyileflmesini sa layan, düflük nüks ve uzun remisyon süreleri sa layan bir yöntemdir. 38,39 Bu eksizyonlar n bir k sm poliklinik flartlar nda yap labilirken baz lar da ameliyathane flartlar gerektirir. Bu noktada yap lmamas gereken, pakeyi yar p içindeki p ht y s k p ç karma yaklafl m d r ki, bunlar n bir ço u tekrar toplanabildi i gibi daha da büyük trombozlara yol aç p hastan n flikayetlerini de art rabilirler. 6. Ameliyat d fl tedavilere cevap vermeyen veya ameliyat d fl tedavileri tolore edemeyen, büyük eksternal pakeleri olan veya iç d fl kombine pakeleri

4 Vol. 22, No.3 HEMORO DAL HASTALI IN TEDAV S NDE UYGULAMA LKELER 109 belirgin derecede prolabe olan (III. ve IV. derece). hastalara cerrahi hemoroidektomi uygulanmal d r. Tavsiye: Önemle tavsiye edilir. Kan t de eri orta derecelidir. (1B) Cerrahi Hemoroidektomi Hemoroidlerin cerrahi yöntemlerle ç kar lmas tedavide en etkin yöntem olarak süregelmektedir. Genelde bu yöntem, ameliyat d fl yöntemleri tolore edemeyen veya bu yöntemlerle tedavileri yeterli olamayan hastalarla, III. Veya IV. Derece hemoroidi olan ve eksternal deri sark nt lar olan hastalar için saklanmal d r. Toplam 18 çal flman n yer ald bir meta-analizde III. Derece hemoroidi olan hastalarda, hemoroidektomi, ameliyat d fl tedavi yöntemlerine k yasla en etkin tedavi yöntemi olarak tespit edilmifltir. Ancak beklendi i üzere tedavi sonras a r ve komplikasyon oranlar da en yüksektir. 13 Gerek aç k, gerekse kapal hemoroidektomi yöntemleri, aralar nda bisturi, makas, monopolar koter, bipolar enerji ve ultrasonic aletlerinin say labilece i birçok cerrahi aletle yap labilir Bunlardan hiçbirinin bir di erine üstünlü ü olmad izlenmektedir. 43,44 Bunlardan hangisinin tercih edilece i iste e ba l d r. Yak n zamanda sonuçlanan 12 çal flmada yer alan 1142 hastaya bakan bir meta-analizde, bipolar enerjinin, klasik hemoroidektomiye göre daha h zl oldu u ve daha az maeliyat sonras a r ya yol açt tespit edilmifltir. 45 Ayr ca, bu aletlerin kullan m n n ameliyat masraflar n art rd na dair çal flmalar n da gelmekte olmas, bu aletlerden her birinin fiyat etkinlik durumunu çal flmay gerektirmektedir. Hemoroidopeksi Stapler hemoroidopeksi internal hemoroidleri rezeke ettikten sonra kalan dokuyu rezeksiyon hatt na z mbalarla tespit eden bir dairesel stapler aleti ile yap l r. çerden prolabe olan hemorodler için iyi bir yöntem olsa da eksternal pakeler için yeterli olmayabilir. Yak n zamanda yap lan bir meta-analizde stapler hemoroidopeksi ile klasik cerrahi hemoroidektomi k yasland nda, uzun dönem nüks olas l n n, stapler hemoroidopeksi grubunda daha yüksek oldu u gösterilmifltir. 46 Daha önceki çal flmalara bak ld nda küçük ve randomize olmayan çal flmalar n, stapler hemoroidopeksinin cerrahi hemoroidektomiye göre daha az ameliyat sonras a r ve daha çabuk ifle geri dönme sa lad n gösterdikleri ve hatta geçmiflte yap lan 1077 hastal k bir meta-analizde de bu sonucun desteklendi i görülmüfltü. 47 Ancak yukar da da sunulan daha yeni meta-analizde 628 hastan n yer ald 6 adet randomize çal flma hesaba al nm fl, ve takip süreleri de 1 y ldan daha uzun tutuldu undai cerrahi hemoroidektomi ve stapler hemoroidopeksi aras nda a r, kafl nt, uzun dönem nüks gibi parametreler aç s ndan anlaml bir fark olmad tespit edilmifltir. 46 Stapler hemoroidepeksiye ait özgün komplikasyonlar (rektovaginal fistül, stapler hatt ndan kanama gibi) olsa da, komplikasyon oranlar na genel bak ld nda bu iki yöntem aras nda anlaml fark yoktur. Toplam 2000 hastan n dahil edildi i bir meta-analizde, stapler hemoroidopeksi için %20.2 olan komplikasyon oran, cerrahi hemoroidektomi için %25.2 olarak belirlenmifltir (p = 0.06). 48 S n rl say da aksi yönde düflünenler varsa da genelde hemoroidopeksinin büyük eksternal ve tromboze pakeleri olan hastalarda etkili olmad na inan l r. 49 Doppler-Yard ml Hemoroidal Ligasyon Doppler-yard ml hemoroidal ligasyon, anoskop flekline getirilmifl bir Doppler probu ile tespit edilen her bir hemoroidal arter dal n n ba lanmas prensibine dayan r. Ana avantaj, kesilen bir doku olmamas ve potansiyel olarak daha az a r ya yol aç lmas d r. Doppler-yard ml hemoroidal ligasyon yöntemini inceleyen prospektif çal flmalar, hemoroidal kanamalar n hastalar n %90 nda kontrol alt na al nd n ve nüks oranlar n n da %10-15 aras nda oldu unu göstermektedir Benzer flekilde, 17 çal flmadan 1996 hastan n dahil edildi i bir metaanalizde nüks oranlar prolabe pakelerde %9, kanama için %8 ve defekasyon s ras nda a r semptomu için %5 bulunmufltur. En az 1 y l takip süresi olanlarda nüks oranlar prolaps için %11, kanama %10 ve a r %9 a yükselmektedir. Hemoroid derecesi IV olan hastalarda nüks olas l daha yüksek seyretti inden, bu yöntemin II. Ve III. Derece hemoroidler için daha uygun oldu u tespit edilmifltir. 53

5 110 GEÇ M Kolon Rektum Hast Derg, Eylül 2012 Kaynaklar 1. Cataldo PA, Mazier WP. Hemorrhoids. In: Cameron JL, ed. Current surgical therapy. 4th ed. St Louis: Mosby- YearBook, 1992: Cataldo, Peter M.D.; Ellis, Neal C. M.D.; Gregorcyk, Sharon M.D.; Hyman, Neil M.D.; Buie, Donald W. M.D.; Church, James M.D.; Cohen, Jeffrey M.D.; Fleshner, Phillip M.D.; Kilkenny, John M.D.; Ko, Clifford M.D.; Levien, David M.D.; Nelson, Richard M.D.; Newstead, Graham M.D.; Orsay, Charles M.D.; Perry, Brian W. M.D.; Rakinic, Jan M.D.; Shellito, Paul M.D.; Strong, Scott M.D.; Ternent, Charles M.D.; Tjandra, Joe M.D.; Whiteford, Mark M.D. Practice Parameters for the Management of Hemorrhoids (Revised): Diseases of the Colon & Rectum:February2005;48;pp: Schunemann HJ, Jaeschke R, Cook DJ, et al. An official ATS statement: grading the quality of evidence and strength of recommendations in the ATS guidelines and recommendations. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174: Ko C, Hyman NH. Practice parameter for the detection of colorectal neoplasms: an interim report (revised). Dis Colon Rectum. 2006;49: Cappell MS. Reducing the incidence and mortality of colon cancer: mass screening and colonoscopic polypectomy. Gastroenterol Clin North Am. 2008;37: Levin B, Lieberman DA, McFarland B, et al. Screening and surveillance for the early detection of colorectal cancer and adenomatous polyps: a joint guideline from the American Cancer Society, the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer, and the American College of Radiology. Gastroenterology. 2008;134: Alonso-Coello P, Guyatt G, Heels-Ansdell D, et al. Laxatives for the treatment of hemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev. 2005; 8. Alonso-Coello P, Mills E, Heels-Ansdell D, et al. Fiber for the treatment of hemorrhoids complications: a systematic review and met-analysis. Am J Gastroenterol. 2006;101: Tan KY, Seow-Choen F. Fiber and colorectal diseases: separating fact from fiction. World J Gastroenterol. 2007;13: Quijano CE, Abalos E. Conservative management of symptomatic and/or complicated haemorrhoids in pregnancy and the puerperium. Cochrane Database Syst Rev Johannsson HO, Graf W, Pahlman L. Bowel habits in hemorrhoid patients and normal subjects. Am J Gastroenterol. 2005;100: MacRae HM, McLeod RS. Comparison of hemorrhoidal treatment modalities: a meta-analysis. Dis Colon Rectum. 1995;38: MacRae HM, McLeod RS. Comparison of hemorrhoidal treatments: a meta-analysis. Can J Surg. 1997;40: Hardy A, Chan CL, Cohen CR. The surgical management of haemorrhoids: a review. Dig Surg. 2005;22: Shanmugam V, Thaha MA, Rabindranath KS, Campbell KL, Steele RJ, Loudon MA. Systematic review of randomized trials comparing rubber band ligation with excisional haemorrhoidectomy. Br J Surg. 2005;92: Shanmugam V, Thaha MA, Rabindranath KS, Campbell KL, Steele RJ, Loudon MA. Rubber band ligation versus excisional haemorrhoidectomy for haemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev. 2005;CD Ramzisham AR, Sagap I, Nadeson S, Ali IM, Hasni MJ. Prospective randomized clinical trial on suction elastic band ligator versus forceps ligator in the treatment of haemorrhoids. Asian J Surg. 2005;28: El Nakeeb AM, Fikry AA, Omar WH, et al. Rubber band ligation for 750 cases of symptomatic hemorrhoids out of 2200 cases. World J Gastroenterol. 2008;14: Iyer VS, Shrier I, Gordon PH. Long-term outcome of rubber band ligation for symptomatic primary and recurrent internal hemorrhoids. Dis Colon Rectum. 2004;47: Khoury GA, Lake SP, Lewis MC, et al. A randomized trial to compare single with multiple phenol injection treatments for haemorrhoids. Br J Surg. 1985;72: Mann CV, Motson R, Clifton M. The immediate response to injection therapy for first-degree haemorrhoids. J Royal Soc Med. 1988;81:

6 Vol. 22, No.3 HEMORO DAL HASTALI IN TEDAV S NDE UYGULAMA LKELER Senapati A, Nicholls RJ. A randomized trial to compare the results of injection sclerotherapy with a bulk laxative alone in the treatment of bleeding internal haemorrhoids. Int J Colorectal Dis. 1988;3: Kanellos I, Goulimaris I, Vkalis I, et al. Long-term evaluation of sclerotherapy for haemorrhoids: a prospective study. Int J Surg Investig. 2000;2: Johanson JF, Rimm A. Optimal nonsurgical treatment of hemorrhoids: a comparative analysis of infrared coagulation, rubber band ligation, and injection sclerotherapy. Am J Gastroenterol. 1992;87: Gartell PC, Sheridan RJ, McGinn FP. Out-patient treatment of haemorrhoids: a randomized clinical trial to compare rubber band ligation with phenol injection. Br J Surg. 1985;72: Chew SS, Marshall L, Kalish L, et al. Short-term and long-term results of combined sclerotherapy and rubber band ligation of hemorrhoids and mucosal prolapse. Dis Colon Rectum. 2003;46: Murray-Lyon IM, Kirkham JS. Hepatic abscesses complicating injection sclerotherapy of haemorrhoids. Euro J GastroenterolHepatol. 2001;13: Adami B, Eckhardt V, Suermann R, et al. Bacteremia after proctoscopy and hemorrhoidal injection sclerotherapy. Dis Colon Rectum. 1981;24: Gupta N, Katoch A, Lai P, Hadke NS. Rectourethral fistula after injection sclerotherapy for hemorrhoids, a rare complication. Colorectal Dis. 2011;13: Kaman L, Aggarwal S, Kumar R, Behera A, Katariya RN. Necrotizing fasciitis after injection sclerotherapy for hemorrhoids: report of a case. Dis Colon Rectum. 1999; 42: Schulte T, Fandrich F, Kahlke V. Life-threatening rectal necrosis after injection sclerotherapy for haemorrhoids. Int J Colorectal Dis. 2008;23: Vindal A, Lai P, Chander J, Ramteke VK. Rectal perforation after injection sclerotherapy for hemorrhoids: case report. Indian J Gastroenterol. 2008;27: Linares Santiago E, Gomez Parra M, Mendoza Olivares FJ, Pellicer Bautista FJ, Herrerias Gutierrez JM. Effectiveness of hemorrhoidal treatment by rubber band ligation and infrared photocoagulation. Rev Esp Enferm Dig. 2001;93: Marques CF, Nahas SC, Nahas CS, et al. Early results of the treatment of internal hemorrhoid disease by infrared coagulation and elastic banding: a prospective randomized cross-over trial. Tech Coloproctol. 2006;10: Poen AC, Felt-Bersma RJ, Cuesta MA, Deville W, Meuwissen SG. A randomized controlled trial of rubber band ligation versus infra-red coagulation in the treatment of internal haemorrhoids. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000;12: McCloud JM, Jameson JS, Scott AN. Life-threatening sepsis following treatment for haemorrhoids: a systematic review. Colorectal Dis. 2006;8: Sim HL, Tan KY, Poon PL, Chen A, Mak K. Lifethreatening perineal sepsis after rubber band ligation of haemorrhoids. Tech Coloprocotol. 2009;13: Greenspon J, Williams SB, Young HA, Orkin BA. Thrombosed external hemorrhoids: outcome after conservative or surgical management. Dis Colon Rectum. 2004;47: Jongen J, Bach S, Stubinger SH, Bock JU. Excision of thrombosed external hemorrhoid under local anesthesia: a retrospective evaluation of 340 patients. Dis Colon Rectum. 2003;46: You SY, Kim SH, Chung CS, Lee DK. Open vs. closed hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum. 2005;48: Gencosmanoglu R, Sad O, Koc D, Inceoglu R. Hemorrhoidectomy: open or closed technique? A prospective, randomized clinical trial. Dis Colon Rectum. 2002;45: Arbman G, Krook H, Haapaniemi S. Closed vs open hemorrhoidectomy-is there any difference? Dis Colon Rectum. 2000;43: Abo-hashem AA, Sarhan A, Aly AM. Harmonic scalpel compared with bipolar electro-cautery hemorrhoidectomy: a randomized controlled trial. Int J Surg. 2010;8: Chung CC, Ha JP, Tai YP, Tsang WW, Li MK. Double-blind, randomized trial comparing Harmonic scalpel hemorrhoidectomy, bipolar scissors hemorrhoidectomy, and scissors excision: ligation technique. Dis Colon Rectum. 2002;45: Nienhuijs S, de Hingh I. Conventional versus LigaSure hemorrhoidectomy for patients with symptomatic hemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev.2009;CD

HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ

HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ Dr. UĞUR SUNGURTEKİN Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı DENİZLİ Hemoroidal hastalıkta cerrahi tedavi seçenekleri İnfrared Koagülasyon Band Ligasyon

Detaylı

Akut Hemoroidal Hastalıkta Cerrahi Tedavi. Dr. Cem Terzi

Akut Hemoroidal Hastalıkta Cerrahi Tedavi. Dr. Cem Terzi Akut Hemoroidal Hastalıkta Cerrahi Tedavi Dr. Cem Terzi Hemoroidal Hastalık Eksternal hemoroidler Đnternal hemoroidler Tromboze eksternal hemoroid Tromboze/strangüle/nekroze (gangrenöz)/ ülsere/ infekte

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Ferguson Hemoroidektomiye Karfl Stapler Hemoroidopeksi: Randomize Klinik Çal flma

Ferguson Hemoroidektomiye Karfl Stapler Hemoroidopeksi: Randomize Klinik Çal flma Araflt rmalar / Researches Ferguson Hemoroidektomiye Karfl Stapler Hemoroidopeksi: Randomize Klinik Çal flma Oktay Büyükafl k 1, Ahmet O uz Hasdemir 2, A. lker Keskin 1, Bilal Ar kan 1, Salih Bülbül 3

Detaylı

Hemoroidal Hastalık. Prof Dr Fatih Ağalar, FACS Genel cerrahi Departman Uzmanı fatih.agalar@anadolusaglik.org Tarih

Hemoroidal Hastalık. Prof Dr Fatih Ağalar, FACS Genel cerrahi Departman Uzmanı fatih.agalar@anadolusaglik.org Tarih Hemoroidal Hastalık Prof Dr Fatih Ağalar, FACS Genel cerrahi Departman Uzmanı fatih.agalar@anadolusaglik.org Tarih Epidemiyoloji Toplumun %4.4 ünde hemoroid vardır. Prevelans 45-65 yaşları arasında en

Detaylı

Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar

Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar güncel gastroenteroloji 18/2 Hemoroidal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Gastroenterolojik Yaklaşımlar Semra AKTAŞ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul GİRİŞ Hemoroid

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz

Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz 140 ÖZGÜN MAKALE Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz Our Experience with Stapled Hemoeehoidopexy Ünal Sabancı, 1 İbrahİm Öğün, 2 Gültekİn Candemİr 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid. Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu

Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid. Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu 2006 Hemoroidal Hastalık Hemoroidal hastalık Eski Mısır, Yunan, Hindu, İbrani medeniyetlerinde İncil de sıkça adı geçmektedir

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Stapler Hemoroidopeksi: 50 Olgunun Prospektif De erlendirmesi

Stapler Hemoroidopeksi: 50 Olgunun Prospektif De erlendirmesi ÖZGÜN MAKALE Stapler Hemoroidopeksi: 50 Olgunun Prospektif De erlendirmesi Stapled Hemorrhoidopexy: Prospective Evaluation of 50 Cases OSMAN S. GÜNER, VOLKAN TÜMAY, ABDULLAH ZORLUO LU Özel Bursa Ac badem

Detaylı

Erken evre hemoroid tedavisinde infrared koagulasyon ve lastik bant ligasyon*

Erken evre hemoroid tedavisinde infrared koagulasyon ve lastik bant ligasyon* AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006; 5 (3): 179-183 Erken evre hemoroid tedavisinde infrared koagulasyon ve lastik bant ligasyon* Infrared coagulation and rubber band ligation in the treatment of early

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Gebelikte akut hemoroid ve anal fissür ün tedavi yöntemi nasıl olmalı? Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul

Gebelikte akut hemoroid ve anal fissür ün tedavi yöntemi nasıl olmalı? Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul Gebelikte akut hemoroid ve anal fissür ün tedavi yöntemi nasıl olmalı? Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul 1 Gebelikte anal sorunlar için predispozan faktörler Gebelik öncesinde perianal hastalık anamnezi Gebelik

Detaylı

Hemoroidal Hastal k. Hemorrhoidal Disease

Hemoroidal Hastal k. Hemorrhoidal Disease TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hemoroidal Hastal k Hemorrhoidal Disease. ETHEM GEÇ M Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bni-sina Hastanesi Genel

Detaylı

Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Güncel Yaklafl m

Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Güncel Yaklafl m TEMEL KONU - GÜNCELLEME Hemoroidal Hastal n Tedavisinde Güncel Yaklafl m Current Therapeutical Approach for the Treatment of Haemorrhoideal Disease MUSTAFA AL KORKUT, CEM L ÇALIfiKAN, MUSTAFA GÖKHAN ÜNSAL

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment.

Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment. Türk Aile Hek Derg 2002; 6(3): 121-126 Derlemeler Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE Nursen Kartal 1 Özet Hemoroidal venöz pleksusun artm fl hidrostatik bas nç (d flk

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali 6 www.bowelscreeningwales.org.uk Bağırsak Tarama Testi nin Tekrarı Bu broşür belirsiz sonuç nedeniyle bağırsak tarama testini tekrarlaması istenen

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

HEMOROİD HASTALIĞI (BASUR)

HEMOROİD HASTALIĞI (BASUR) NORMAL ANATOMİ HEMOROİD HASTALIĞI (BASUR) Hemoroidler anal kanalda yerleşmiş damarsal yapılardır. Bu doku normal ve sağlıklı bireylerde de mevcuttur. İşlevi konusunda kesin bir fikir birliği yoktur. Anal

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI. Dr. Akın Önder Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 23.04.2013 Antalya

ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI. Dr. Akın Önder Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 23.04.2013 Antalya ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Dr. Akın Önder Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 23.04.2013 Antalya HEMOROİD Hemoroid kanama anlamına gelir. Popülasyonda %25-40 E/K:1 Wolff

Detaylı

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:..

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:.. İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ Hastanın Adı, Soyadı:.... Doğum tarihi: Protokol No:..... Baba adı: Ana adı:.. Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Hastanıza yapılan endoskopik

Detaylı

Early period results after circular stapled hemorrhoidectomy technique on patients with an advanced hemorrhoidal disease

Early period results after circular stapled hemorrhoidectomy technique on patients with an advanced hemorrhoidal disease Gaziantep Medical Journal Research Article Early period results after circular stapled hemorrhoidectomy technique on patients with an advanced hemorrhoidal disease İleri evre hemoroidal hastalık olgularında

Detaylı

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas Comparison Of Laparoscopic And Open Rectopexy

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

III. ve IV. Derece Hemoroid Tedavisinde Sirküler Stapler Kullan m

III. ve IV. Derece Hemoroid Tedavisinde Sirküler Stapler Kullan m ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi III. ve IV. Derece Hemoroid Tedavisinde Sirküler Stapler Kullan m Using Circular Stapler for Treatment of Grade III-IV Hemorrhoid HÜSEY N S NAN 1, AL KA AN COfiKUN 2,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Lateral nternal Sfinkterotomi Sonras Anal nkontinens Geliflimi ve Risk Faktörleri

Lateral nternal Sfinkterotomi Sonras Anal nkontinens Geliflimi ve Risk Faktörleri ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Lateral nternal Sfinkterotomi Sonras Anal nkontinens Geliflimi ve Risk Faktörleri The Development of Anal Incontinence after

Detaylı

Hemoroidler, anüs etraf ndaki, damar yumaklar. Birinci basamakta hemoroid hastal na pratik yaklafl m. Derleme

Hemoroidler, anüs etraf ndaki, damar yumaklar. Birinci basamakta hemoroid hastal na pratik yaklafl m. Derleme Türk Aile Hek Derg 2009; 13(2): 87-92 Derleme Review doi:10.2399/tahd.09.087 Birinci basamakta hemoroid hastal na pratik yaklafl m A practical approach to haemorrhoidal diseases in primary care Baki Ekçi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

8. Febril Nötropeni Simpozyumu. Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, stanbul, 2

8. Febril Nötropeni Simpozyumu. Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, stanbul, 2 Febril Nötropeni ve Meta-Analiz Çal flmalar Önder Ergönül 1, Sibel Aflç o lu 2 1 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, stanbul, 2 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu Kolonoskopi Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi Kolonoskopi için randevu Tarih:... Saat:... Randevu için geldiğinizi... bölümüne bildirin. Kan sulandırıcı ilaçlar Çıkma/durma tarihi:... Sizi tedavi eden

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. Dr. R. Güven 01.11.2012 1 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu Meslek hastalıklarının

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR Bodrum Rotary Kulübü Bugün 1 Saat, Yarın 1 Hayat adı verilen farkındalık projesi Bodrum da başladı. Proje kapsamında halkı bilgilendirmek için el ilanları, broşürler

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir.

Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. REKTOVAGİNAL FİSTÜL Rektovaginal fistül perianal fistül kategorisinde ele alınan bir hastalıktır ve barsak içeriğinin vagenden gelmesi ile karakterizedir. KLİNİK-TANI: Vagenden gaz ve gaita gelmesi en

Detaylı

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü

Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Kombine İntrakavernozal Enjeksiyon ve Görsel Uyarı Testleri nin Erektil Disfonksiyon Tanısında Rolü Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Murat TUNCER Sunu planı: ED tanım, prevalans

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ Gastrik Plikasyon; Sleeve Ameliyatına Rakip Olur mu? Rıza KUTANİŞ İstanbul Bağcılar

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı