12-14 Yafl Ders Program

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12-14 Yafl Ders Program"

Transkript

1 YAZ OKULU Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu

2 Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi B1 Blok No:63 kitelli-baflakflehir/ stanbul Tel: (0212) Kitab n bas m haklar Medeniyet Derne i ne aittir. Medeniyet Derne i mensuplar na meccanen da t l r. 1. Bask : Haziran 2012 Foto raflar: Ramazan Tunç, M. Salih zgöer Medeniyet Derne i Vatan Caddesi Zaviye Sokak No:12 Fatih- stanbul Tel: (0212) e.mail:

3 Ç NDEK LER Önsöz HAFTA... 7 slâm ın Mekke Dönemi...8 slâm a Davet ve lk Müslümanlar...10 nancımız...17 man Nedir...18 badetlerimiz...21 Ef âl-i Mükellefîn (Mükellefin Fiilleri)...22 Oruç...24 Çevremize Karflı Göstermemiz Gereken Bazı Ahlâk Kuralları...27 Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA...39 Habeflistan a Hicret ve Kral Necafli...40 Allah ın Varlı?ına ve Birli ine man...48 Allah ın Sıfatları...49 Abdest...53 Gusül (Boy Abdesti)...55 Teyemmüm...56 Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA...59 Hüzün Yılı...60 sra ve Miraç Mucizesi...61 Medine ye Hicret...64 Allah ın Meleklerine man...69

4 Namaz...72 Befl Vakit Namaz Nasıl Kılınır...77 Cuma Namazı...85 Ezân ve Kamet...86 Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA...91 slâm ın Medine Dönemi...92 Bedir Savaflı...97 Allah ın Kitaplarına man Namazda Okunan Dualar Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA Mekke nin Fethi Veda Haccı Peygamberimizin Mucizeleri Allah ın Peygamberlerine man Namazda Okunan Bazı Sureler Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA Sevgili Peygamberimizin Güzel Ahlâkı Ahiret Gününe man Ahiret Hayatının Evreleri Kazâ ve Kadere man Namazda Okunan Bazı Sureler Bil Bakalım Bul Bakalım Bil Bakalım Bul Bakalım Cevap Anahtarı...144

5 Önsöz Her ö retim yılı sona erdi inde anne babaları bir endifle kaplar. Koskoca üç ay boyunca evladı acaba ne yapmalıdır? Vaktini en güzel nasıl de erlendirmelidir? Çok çalıflan çocuklar biraz dinlenmeli, kendine gelmelidir. Peki ama tatil, hiçbir fley yapmamak mı demektir? Tatil kelimesi, atalet kelimesinden türemifltir. Atalet; bofl durma, tembellik, iflsizlik anlamına gelir. Oysa hayat bofllu u kabul etmez. Peygamber Efendimizin buyurdu u gibi insanlar sa lıklarının ve bofl zamanlarının kıymetini kaybetmeden bilmelidir. nsanlar, en büyük sermayesi olan zamanı en güzel fiekilde de erlendirmeli, yafladı ı hayatın hakkını vermelidir. Bu sebepten Yüce Allah (cc), bize bir ifli bitirince di erine bafllamayı emretmifltir. Bir iflten yorulunca veya sıkılınca baflka bir ifle bafllamaya ise aktif dinlenme denir. Yaz tatilini faydalı bir çalıflma ile geçirmek, bir yaz okulu programına katılmak da aktif dinlemedir. Bu vesile ile çocuklarımız eksik kalan dini bilgilerini tamamlama, çeflitli sosyal faaliyetlerle hayata hazırlanma fırsatı bulabilir. Bu kitap, Medeniyet Derne i E itim Komisyonu tarafından yafl gurubu ilkö retim ö rencilerine yönelik yaz okulu çalıflmasında kullanılmak üzere hazırlanmıfltır. Bu yafl gurubundaki çocuklarımızın slam dininin temel esaslarını basit ve anlaflılır bir dille ö renmeleri hedeflenmifl, gerekli bilgiler özenle derlenerek ve görsel ö elerle zenginlefltirilerek bir arada sunulmufltur. Kitabımız altı haftalık bir çalıflmaya göre planlanmıfltır. Her hafta bir ünite olarak de erlendirilmifl ve her ünite üç bölümden oluflmufltur: 1. Siyer ve Ahlâk: Bu bölümde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) in hayatı ve bazı ahlâk kuralları ifllenmifltir. 2. tikat: Bu bölümde imanın flartları ele alınmıfltır. 3. Fıkıh: Bu bölümde oruç, abdest, namaz, namaz duaları ve kısa sureler ifllenmifltir. Ünite sonlarına ifllenen konuları tekrar etme fırsatı sunan e lenceli bulmacalar eklenmifltir. Yaz okulu çalıflmamızın çocuklarımıza faydalı olmasını Yüce Allah (cc) tan niyaz ediyor ve yardım diliyoruz. Kitabı okuyan ve çalıflmalarımıza katılanlardan da dua bekliyoruz. Gayret bizden, bafları Allah tandır.

6

7 1. Hafta 1) slam n Mekke Dönemi 2) slam n nanç Esaslar 3) badetlerimiz 4) Oruç 5) Ahlak Kurallar

8 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta SLAM IN MEKKE DÖNEM lk Vahyin Gelifli (610) Vahiy, Cenab- Allah n peygamberlere gönderdi i ilahî emir ve haberlerdir. Hz. Peygamber e çeflitli flekillerde vahiy gelmifltir. a) Sad k rüyalar b) Allah n do rudan onun kalbine ilham etmesi c) Cebrail in insan veya kendi aslî suretinde vahiy getirmesi d) Vahyin ç ng rak sesine benzer bir ses fleklinde gelmesi e) Aradan bir vas ta olmaks z n Allah n do rudan kendisine hitap etmesi f) Perde arkas ndan bir ses iflitilmesi fleklinde gelmesi. Peygamberimiz e ilk vahiy k rk yafl nda iken geldi. Bu sûretle bafllayan peygamberlik devri on üç y l Mekke, on y l da Medine dönemi olmak üzere toplam yirmi üç y l sürmüfltür. Peygamberimiz kavmi içinde ahlâk ile seçilmiflti. Do rulu u ve güvenirli i, verdi i sözlere ba l l, hayâ duygusu, cömertli i ve a r bafll l ile herkesin takdirini kazanm flt. Bu sebeple Kureyflliler kendisine daha önce de geçti i gibi Elemîn demifllerdi. Seveni, sevmeyeni, dostu düflman herkes emanetlerini, k ymetli eflyalar n ona teslim ediyordu. Küçüklü ünden itibaren asla putlara tapmam fl, putlar için kesilen kurbanlar n etinden yememiflti. çki içmemifl, kumar oynamam fl, 8

9 Siyer Câhiliye devrinde yayg n olan e lence törenlerine ve putlar için düzenlenen bayramlara kat lmam flt. Cenab- Hak, sevgili kulunu her türlü kötü ve çirkin davran fllardan daima korumufltur. Sevgili Peygamberimiz, Câhiliye nin sap kl klar ndan kaç yor, kâinat n yarat l fl n, hayat ve ölümün, hay r ve flerrin hakikatini anlamaya çal fl yordu. Özellikle otuz befl yafl ndan sonra s k s k Mekke yak nlar ndaki Hira ma aras na gidiyor, bu hususlar uzun uzun düflünüyordu. Efendimiz den baflka Mekke de bulunan Hanifler de baz zamanlar böyle yaparlard. Peygamberimiz, ilk vahyin gelmesinden önce sad k rüyalar görmeye bafllad. Rüyas nda gördü ü her fley alt aya kalmadan aynen ç k yordu. Bu rüyalar onun gönlünü iyice olgunlaflt rd. nzivaya çekilmek Allah taraf ndan kendisine sevdirildi. Yiyece ini haz rlatarak Hira ma aras na gidiyor, Ramazan ay n orada geçiriyordu. Mekke ye sadece erzak bitince iniyor, erzak n temin ettikten sonra yeniden ma araya dönüyordu. Miladî 610 senesinin Ramazan ay nda ibadet için yine Hira ma aras nda inzivaya çekilmiflti. Bu ay n 27. gecesi (Kadir Gecesi) sabaha karfl vahiy mele i Cebrail kendisine ilk vahyi getirdi. lk vahiy flöyle cereyan etti. Peygamberimiz ma arada tefekküre dalm flken kendisine görünen Cebrail: - Oku, dedi. Peygamberimiz büyük bir heyecan içinde: - Ben okuma bilmem, karfl l n verdi. Cebrail onu tutarak takati kesilinceye kadar s kt ve tekrar: - Oku, dedi. Hz. Peygamberin cevab yine: - Ben okuma bilmem, oldu. Cebrail, onu tekrar tutup daha kuvvetli bir flekilde s kt ve Alak Suresi nin ilk befl ayetini okudu. Oku, yaratan Rabbinin ad yla oku! O, insan kan p ht s ndan yaratt. Oku, Rabbin büyük bir kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmay ö retti. nsana bilmedi- ini ö retti. lk vahiy bu flekilde geldi. Görüldü ü gibi Allah n son peygamberi vas tas yla insanl a verdi i ilk emir oku olmufltur. Bu da dinimizin okumaya, ö renmeye, düflünmeye verdi i önemi gösterir. Peygamberimiz, ilk vahyin tesiriyle korku ve heyecana kap lm flt. Telafll bir flekilde evine döndü ve sevgili efli Hatice ye: Beni örtünüz, beni örtünüz! dedi. Ken- 9

10 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta disine bir kötülü ün isabet etmesinden korkmufltu. Biraz sonra titreme hali geçince olup bitenleri ve duydu u endifleyi Hz. Hatice ye anlatt. Hz. Hatice ise onun yüksek faziletini, iyili ini, güzelli ini, do rulu unu, cömertli ini, yard mseverli ini sayarak korkmas için hiçbir sebep bulunmad n ve Cenab- Allah n kendisini asla yaln z b rakmayaca n söyledi. Sonra da onu Haniflerden olan ve ncil i çok iyi bilen amcao lu Varaka b. Nevfel e götürdü. Yafll Varaka, Efendimizi dikkatle dinledikten sonra: - Müjdeler olsun sana ey Muhammed! Sen Meryem o lu sa n n haber verdi i âhir zaman peygamberisin. Sana gelen, Allah n Musa ya gönderdi i vahiy mele- i Cebrail dir. Keflke davet günlerinde genç olsayd m da kavmin seni yurdundan ç kar rken sana yard m edebilseydim, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz: - Onlar beni yurdumdan m ç karacaklar, diye sordu. Varaka: - Evet, senin gibi vahiy tebli etmifl hiçbir peygamber yoktur ki, düflmanl a u ramam fl ve yurdundan ç kar lmam fl olsun, cevab n verdi. Bundan sonra vahiy bir müddet kesildi ve Cebrail (as) görünmez oldu. Vahyin kesildi i bu döneme fetret- i vahiy (vahyin kesilmesi) denir. slâm a Davet ve lk Müslümanlar Peygamberler, Allah n emir ve yasaklar n insanlara bildiren yine insanlar aras ndan seçilmifl görevli kullard r. Kendilerine yeni bir kitap ve din verilen peygamberlere Resul, yeni bir kitap ve din verilmedi i halde insanlar resullerin getirdi i dine ça ran peygamberlere de Nebî denir. Buna göre her resul ayn zamanda nebî say l r, ama her nebî resul say lmaz. Peygamber Efendimiz de hem resul hem nebî idi. Vahyin kesilifli Resulullah (sav) i çok üzmüfltü. Bir gün yolda yürürken ses iflitti. Bafl n gökyüzüne kald rd nda kendisine ilk vahyi getiren mele i gördü. Yine büyük bir korku ve heyecan ile titremeye bafllad. Hemen evine dönüp yatt ve üstünü s k s k örttürdü. Bu s rada vahiy mele i Cebrail, slâmî daveti bafllatan Müddessir Suresi nin ilk ayetlerini getirdi: Ey örtüye bürünüp yatan Resulüm! Kalk ve insanlar uyar. Rabbinin ismini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülü ün her çeflidinden uzak dur. Bu ayetlerle slâm a davet bafllam fl oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah tan ald emir ve yasaklar sadece güvendi i kimselere tebli etmeye bafllad. Bu gizli bir tebli idi. Çünkü putlara körü körüne tapan ve Allah a flirk koflan Kureyfl toplumunu aç kça davet onlarda büyük bir flok etkisi yaratabilirdi. Bu sebep- 10

11 Siyer le Peygamberimiz slâm kabul eden dostlar n bu ifli hiç kimseye açmamalar hususunda s k s k ya tembihliyordu. Gizli davet üç y l kadar sürdü. Bu davete ferdî davet de denir. Hz. Muhammed (sav) e ilk iman eden kifli muhterem efli Hz. Hatice oldu. Sonra çocuklardan ye eni Hz. Ali, hürriyetine kavuflturulmufl eski kölesi Hz. Zeyd b. Hârise, sad k dostu Hz. Ebu Bekir slâm kabul ederek Müslüman oldular. Bunlardan sonra da Osman b. Affan, Zübeyr b. Avam, Abdurrahman b. Avf, Sad b. Ebi Vakkas, Talha b. Ubeydullah Müslümanl seçtiler. De erli Gençler, lk Müslümanlar, gizli olarak Dâru l-erkam da (Erkam n Evi) toplan yorlard. Peygamberimiz Erkam n evinde arkadafllar yla ibadet ediyor ve onlara Allah n emirlerini ö retiyordu. Daru l-erkam toplant lar Müslümanlar için çok önemli bir yere sahipti. Üç y l süren gizli davet neticesinde slâm a girenlerin say s k rka ulaflm flt. Üç y l n sonlar nda Mekke müflrikleri bu daveti duymufl ve yap lan toplant - lardan haberdar olmufllard. Müslümanlar n vadilerde, evlerde gizlice namaz k ld - n gören müflrikler, onlar n ibadetiyle alay ediyor ve onlar küçümsüyorlard. Tam bugünlerde çok önemli bir ayet nazil oldu. Cenab- Allah, bu ayette Peygamber Efendimize davetini aç a vurmas n, Kureyfllileri aç kça slâm a ça rmas n emrediyordu: fiimdi sen ne ile emrolunuyorsan apaç k bildir. Müflriklere ald r fl etme. (Hicr, 94) Bu ayet slâm a davet için yeni bir dönemi, yani aç k davet dönemini bafllatm fl oluyordu. Bu emir üzerine Peygamberimiz, Kur an- Kerim i aç ktan okumaya ve insanlar aç kça slâm a davet etmeye bafllad. Kureyfl Müflrikleri, aç k davetin ilk günlerinde pek ald r fl etmediler. Önceden oldu u gibi Peygamberimiz i ve yan nda bulunan Müslümanlar küçümsemeye, onlarla alay etmeye devam ettiler. Ancak putlara tapman n faydas z ve çok kötü bir davran fl oldu unu, putlar n cans z, ruhsuz birer tafl y n ndan ibaret bulundu unu duyduklar nda çok sinirlendiler ve ân nda tepki gösterdiler. Peygamberimiz e ve bütün Müslümanlara düflmanca tav rlar içine girdiler. Tabiî, Peygamberimiz bu çirkin ve düflmanca tav rlara hiç ald r fl etmeden slâm davetini sürdürüyordu. Allah tan ald emir üzerine önce yak n akrabalar n, sonra da bütün Kureyfllileri toplant ya ça rd. Toplant larda kendisinin Allah taraf ndan gönderilmifl bir peygamber oldu unu söyleyerek onlar Müslüman olmaya davet etti. Ama Mekke müflrikleri Müslüman olmak bir yana düflmanl klar n iyice art rd lar. Efendimize ve ona iman eden bir avuç Müslüman a kötülük etmeye devam etiler. 11

12 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta Müflriklerin Kötülükleri slâmî davetin halka halka yay ld n ve insanlar derinden etkiledi ini gören Mekke müflrikleri Müslümanlara ak l almaz kötülükler yapmaya bafllad lar. Hz. Muhammed (sav) le ve Müslümanlarla önceleri alay etmekle yetiniyorlard. Peygamberimiz i birbirlerine gösterip Gökten haber veren iflte budur! diyerek kendilerince e leniyorlard. Müslümanlar n namazlar yla ve inançlar yla alay ediyorlard. Putlar n iflitmez görmez cans z ve ruhsuz varl klar oldu unu söyleyen ayetler inmeye bafllay nca alay safhas ndan hakaret safhas na geçtiler. Putlar n afla l k ve bofl fleyler oldu unun söylenmesi onlar çileden ç karm flt. Efendimiz e ve Müslümanlara son derece çirkin hakaretler ya d rmaya bafllad lar. Ama Peygamberimiz onlar n ne alaylar na ne de hakaretlerine asla ald r fl etmedi. slâmî davetine ara vermeden devam etti. Müflrikler, atalar ndan miras kalan puta tap c l n sona erece inden korkuyorlard. Onca hakaretin hiçbir fayda vermedi ini de görüyorlard. Çareyi Resulullah himaye eden amcas Ebu Talip e gitmekte buldular. lk baflvurular nda ondan ya ye enini bu iflten vazgeçirmesini ya da art k aradan çekilmesini istediler. Peygamberimiz yine davetine devam ediyor, Müslümanlar da gün geçtikçe ço al yorlard. Bu geliflmeleri gören müflrikler Ebu Talip e ikinci kez gittiler. Ye enini engellemedi i takdirde hem kendisine hem de ye enine karfl savafl açacaklar tehdidinde bulundular. Ve Ebu Talip le bütün iliflkilerini kestiler. Ebu Talip, ye enini ça r p: - Kendine ve bana ac, güç yetiremeyece im bir ifli bana yükleme, dedi. 12

13 Siyer Peygamberimiz bu sözlerden amcas n n kendisini korumaktan vazgeçti ini anlad. Ona flöyle seslendi: - Ey amca! Sen de mi beni terk etmek istiyorsun? Sen de mi bana cephe al - yorsun? Ben Allahu Teâlâ n n dinini anlatmakla görevliyim. Allah a yemin ederim ki, günefli sa elime, ay da sol elime koysalar yine de bu davadan vazgeçmem. Allah bu dini hâkim k l ncaya ya da bu yolda ölünceye kadar mücadele ederim. Bunun üzerine Ebu Talip çok duyguland, ölünceye kadar ye enini koruyaca- n yan na gelen Kureyfllilere aç kça söyledi. kinci müracaatlar n n da fayda vermedi ini gören Kureyfl liderleri, kabilelerinin en seçkin gençlerinden Umare b. Velit i Ebu Talip e getirdiler. Umare ile Peygamberimiz i de ifltirmeyi teklif ettiler. Güya Umare, Ebu Talip in o lu olacak, onlar da karfl l nda Peygamberimiz i al p öldüreceklerdi. Bu çirkin teklife son derece öfkelenen Ebu Talip: - Elinizden geleni yap n, diyerek onlar kovdu. Müflrikler bu defa do rudan Hz. Peygamber e geldiler. Ona flöyle dediler: - Ey Muhammed! Senin için yapabilece imiz son fleyleri bildirmeye geldik. Bunlar da kabul etmezsen art k günah bizden gider. Araplar aras nda kendi kavmine senin getirdi in fleyleri getiren birini hiç görmedik, duymad k. Atalar m z kötüledin, dinimizi ay plad n, putlar m za hakaret ettin, ak ll lar m z ahmak yerine koydun, birli imizi parçalad n. Bafl m za bundan daha büyük bela gelemezdi. Maksad n ne, niyetini aç kça bize bildir. Mal m istiyorsun, zengin olmak m istiyorsun? Aram zda para mal toplay p sana verelim, en zenginimiz sen ol. Makam, mevkiî mi istiyorsun? Seni bafl m za reis yapal m. Hükümdarl k istiyorsan onu da kabul ederiz. K z m istiyorsun? En güzel en soylu k zlar m z sana efller yapal m. Yok, e er, cinlerin fleytanlar n flerrine u ram fl da delirmiflsen o zaman seni en iyi doktorlar - m za muayene ettirelim, flifa bulas n. Peygamberimiz bu basit ve gülünç tekliflere flu karfl l verdi: - Ey Kureyflliler! Ey Mekkeliler! Sizin bu söylediklerinizle benim hiçbir alakam yok. Ben bu haberleri ne sizin mallar n z elde etmek ne de bafl n za reis veya kral olmak için getirdim. Ancak Rabbim beni size peygamber olarak gönderdi. Bana bir kitap indirdi. Sizi cennetle müjdeleyip cehennemle korkutmam istedi. Ben sadece Rabbimden ald m vahiyleri size ulaflt ran bir nasihatçiyim. Baflka bir fley de ilim. E er benim getirdiklerimi dinler ve kabul ederseniz bu size dünya ve ahiret az olarak yeter. Her iki dünyada da mesut olursunuz. Reddederseniz, bana düflen Allah n hükmü gelinceye kadar sabretmek ve ilahi hükümleri tebli etmektir. Ebu Cehil ve lk fiehitler Önce Ebu Talip e sonra da do rudan Peygamberimiz e yapt klar baflvurular n fayda vermedi ini gören müflrikler, Müslümanlara iflkence etmeye bafllad lar. Kimsesizlere, özellikle de kölelere ac mas zca davrand lar. 13

14 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta Kimini yak c kumlar üzerine yat r p gö üslerine a r tafllar koyarak k zg n günefl alt nda bekletiyorlar, kimini de ateflte k zd r lm fl demirlerle da l yorlard. Baz - lar n afl r flekilde dövüyorlar, baz lar n da günlerce aç ve susuz b rak yorlard. Baz lar n ise bo ulsun diye suya bat r yorlard. Bilâl-i Habeflî, Yâsir, han m Sümeyye ve o lu Ammar, Habbap b. Eret, Süheyb-i Rumî en çok iflkence görenlerin bafl nda geliyordu. Müflriklerin lideri Ebu Cehil Hz. Peygamber e düflmanl k edenlerin bafl nda geliyordu. As l ad Amr b. Hiflam d. Allah ve Resulü nün en az l düflman o idi. slâm a ve Müslümanlara ondan daha fazla kin duyan ve ondan daha fazla düflmanl k besleyen bir baflkas yok gibiydi. O kadar ki Ebu Cehil ad slâm düflmanl n n simgesi haline gelmiflti. Câhiliye döneminde künyesi hikmetlilerin, ak ll lar n babas anlam na gelen Ebu l-hakem idi; ama cehâletin, kötülü ün ve karanl n savunuculu unu yapt ndan Hz. Peygamber ona Ebu Cehil ad n vermiflti. Ebu Cehil, cehâletin babas anlam na gelmektedir. Hz. Yâsir ve efli Hz. Sümeyye slâm n bu az l düflman n n iflkencesi alt nda can verdiler. Ne mutlu onlara ki slâm n ilk flehitleri olma flerefine erifltiler. Müflrikler Neye Niçin Karfl Ç k yordu? Mekke müflrikleri içinde Ebu Cehil den baflka slâm a ve Müslümanlara düflmanl k besleyen daha pek çok kimse bulunuyordu. Utbe b. Rebia, Ümeyye b. Halef, Ukbe b. Ebu Muayt, Ebu Lehep, As b. Vail bunlardan sadece birkaç yd. Bunlar ayn zamanda Kureyfl in ileri gelen kimseleriydi. Kendilerini putlar n ve puta tap c l n yegâne koruyucusu olarak görüyorlard. Asl nda slâm n yay lmas yla kabile içindeki makam ve mevkilerini, toplum nezdindeki etkinliklerini kaybetmekten korkuyorlard da denebilirdi. Çünkü slâm, haks z elde edilmifl bütün kazançlar, üstünlükleri ve ayr cal klar reddediyordu. Çünkü slâm, kendilerinin de içinde bulundu u her türlü haks zl, ahlâks zl ve tüm câhilî âdetleri toptan reddediyordu. Çünkü slâm sadece bir ve tek olan Allah n egemenli ini kay ts z flarts z kabul ediyor, bunun d fl ndaki bütün egemenlikleri, bütün kanun ve kurallar, bütün inanç ve düflünceleri reddediyordu. Çünkü slâm sadece ve sadece Tevhit anlay fl n kabul ediyordu. Peygamberimizin getirdi i mesaj temelde iflte bu idi. ki kelimeydi. Sa- 14

15 Siyer dece iki kelime: Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resulullah! Allah tan baflka ilah, rab, kanun koyucu, terbiye edici, r z k da t c... yoktur; Muhammed ancak onun kulu ve elçisidir. flte müflrikler buna karfl ç k yorlard. Bütün dertleri buydu. slâm a ve Müslümanlara besledikleri kin ve nefretin sebebi sadece bu idi, baflka bir fley de il. Mekke sokaklar nda yürekleri da layan inleme sesleri yank lan yordu. Her evde ve her sokakta iflkence manzaralar na rastlamak mümkündü. flkence sesleri sadece kimsesiz fakir fukara evlerden yükselmiyordu. Varl kl ve itibarl ailelerden de iflkence gören nice Müslüman vard. Fakat iflkenceler, Müslümanlar n iman nurunu söndürece i yerde daha da art rd. Müflriklerden ve onlar n insanl k d fl muamelelerinden asla korkmuyorlard. En büyük tesellileri Hz. Peygamber in iki duda- aras nda ç kan sadra flifa sözleriydi. Allah n Resulü onlara sabretmeleri karfl l - nda cenneti müjdeliyordu. Gelip geçmifl bütün peygamberlerin ve onlara iman eden mü minlerin de benzer ve hatta daha fliddetli iflkencelere çarpt r ld n haber veriyor, her zorluktan sonra mutlaka bir kolayl n gelece ini hat rlat yordu. Kureyfl içinde Ebu Talip ve Haflimo ullar n n önemli bir yeri oldu undan müflrikler önceleri Hz. Peygamber e dokunmaya cesaret edemediler. Amcas Ebu Lehep d fl nda bütün amcalar ve kabilesi Peygamberimiz i koruyacaklar n söylediler. Müflrikler de Hz. Peygamber i karalama kampanyas bafllatt lar. Onun flair, sihirbaz, büyücü, kâhin ve mecnun oldu unu söylediler. Hac için Mekke ye gelen putperest Araplara, Hz. Peygamber in as ls z fleyler uydurdu unu bu sebeple onun bu yalanlar na asla inanmamalar gerekti ini telkin ediyorlard. Her f rsatta Hz. Peygamber i küçük düflürmeye ve alaya almaya çal flt lar. Ebu Lehep in Eli Kurusun Hz. Peygamber e en a r iflkenceleri yapanlar n bafl nda ne ac d r ki amcas Ebu Lehep ve kar s Ümmü Cemil geliyordu. Hiçbir amcan n ye enine yapamayaca kötülükleri onlar Kâinat n Efendisi ne reva görüyorlard. Ebu Lehep ve kar s Ümmü Cemil, Hz. Peygamber in kap s n n önüne pislikler at yor, geçti i yollara dikenler saç yorlard. Bir gün Resul-i Ekrem, insanlar ve bilhassa yak n akrabalar n hak dine davet etmek için Safa Tepesi ne ç karak kavmini yan na ça rd ve onlara flöyle seslendi: - Ey Abdülmuttalipo ullar! Ey Fihro ullar! E er flu da n ard nda bir düflman var, gelip sizi ya ma edecek desem bu sözüme inan r m yd n z? Oradakiler hep birlikte: - Evet, dediler. Resul-i Ekrem: - Öyleyse ben de sizi önünüzdeki k yamet gününün azab ile uyar yorum. man ediniz, dedi. 15

16 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta Amcas Ebu Lehep k zd ve bu k zg nl kla a z n bozdu: - Bizi bu söz için mi ça rd n, diyerek Efendimiz i azarlad ve onun kalbini k rd. Bunun üzerine flu ayetler indi: Ebu Lehep in iki eli kurusun! Kurudu da. Mal ve kazand klar ona fayda vermedi. O, alevli bir atefle girecektir. Odun tafl y c olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüfl bir ip oldu u halde kar s da atefle girecektir. (Tebbet Suresi) Ebu Lehep bu ayetlere ve kar s için odun hamal denilmesine çok öfkelendi. Hemen o ullar Utbe ile Uteybe yi ça rd. Han mlar Rukiyye ile Ümmü Gülsüm ü boflamalar için kesin sûrette emir verdi. Onlar da müflrik olduklar ndan hemen bu emri yerine getirdiler. Ümmü Gülsüm ün kocas olan Uteybe, Peygamberimizin huzuruna ç k p: - Ben senin dinini inkâr ediyorum, seni sevmem, sen de beni sevmezsin, onun için k z n boflad m, diyerek Kâinat n Efendisi nin üzerine yürüdü ve yakas ndan tutup gömle ini y rtt. Resul-i Ekrem de: - Ya Rabbi! Üzerine canavarlar ndan bir canavar gönder, diye beddua etti. Cenab- Allah, sevgili kulunun duas n hiç reddeder miydi? Uteybe, fiam a giderken bir yerde konaklam flt. çinde hep tarifsiz bir korku vard. Resul-i Ekrem in bedduas akl ndan bir türlü ç km yordu. O, ne demiflse olmufltu ve asla yalan söylemezdi. Konaklad yerde korkudan tek bafl na yatamad, insanlar n aras na kar fl p saklan rcas na yatt. Ama çaresi yoktu. nsanl n Efendisi ne yap lan kötülükler karfl l ks z kalamazd. Bir defa Allah n ve Resulü nün lanetini kazanm flt. Bu da muhakkak gerçekleflecekti. Bir aslan onu yol boyunca takip etmiflti. Herkes uykuya dalm flken aralar na girip onu buldu ve paramparça etti. 16

17 Siyer NANCIMIZ (AKA D) slam n nanç Esaslar Sevgili Gençler, slam dini; ak l sahibi insanlar n kendi arzu ve istekleri ile hem dünyada hem de ahirette huzur ve mutlulu a ulaflmalar için Yüce Rabbimiz in Peygamber Efendimiz arac l ile gönderdi i kurallar n bütünüdür. slam dini, cahillikten, inkârdan, küfürden, flirkten kurtulmak için bir müjdedir. slam dini iki dünyada da mutlu yaflaman n formülüdür. slam dini hayat n her alan n düzenleyen mükemmel bir programd r. Bugün yeryüzünde birçok din, yani birçok yaflam biçimi vard r. Ancak Allah kat nda makbul olan tek din, yani tek yaflam biçimi slam d r. H ristiyanl k, Yahudilik, Budizm, Satanizm gibi dinlerden Allah m z raz de ildir. Kur an- Kerim de Allahu Teala flöyle buyurmufltur: Allah kat nda (geçerli) din hiç flüphesiz ancak slam d r. (Âl-i mran, 19) Kim slam dan baflka bir din tercih ederse (bilsin ki o din), o kifliden asla kabul edilmeyecek ve o kifli ahirette zarara u rayanlardan olacakt r. (Âl-i mran, 85) 17

18 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta Biz elhamdülillah Müslüman z. Dinimizin ad slam d r. Dinimizin gayesi insanlar hem dünyada ham de ahirette huzur ve mutlulu a kavuflturmakt r. Dinimiz bütün insanl a gönderilmifltir. Daha önce gönderilen bütün peygamberleri ve ilahi kitaplar tasdik eder, do rular. Ancak bunlar n hükümlerini yürürlükten kald rm flt r. Art k insanlar ancak slam dininin kurallar na göre yaflarlarsa mutlu ve huzurlu olurlar. B R KAVRAM: GAYB Görünmeyen, bilinmeyen, yani ak l ve befl duyu ile alg lanamayan âlem. Biz Yüce Allah a, O nu görmeden iman ederiz. Meleklere, onlar görmeden inan r z. man m z yücelten de budur. Sevgili Gençler, Bir kifli kelime-i tevhidi veya kelime-i flahadeti söyleyerek slam dinine girer ve Müslüman olur. Kelime-i Tevhid fludur: Lâ ilâhe illallâh, Muhammedür resûlullâh Yani: Allah tan baflka ilah yoktur. Hz. Muhammed (sav) O nun resulüdür. Kelime-i flahadet ise fludur: Eflhedü en lâ ilâhe illallâh ve eflhedü enne Muhammeden abduhû ve resulüh Yani: Ben flahitlik ederim ki Allah tan baflka bir ilah yoktur ve yine flahitlik ederim ki Hz. Muhammed (sav) O nun kulu ve resulüdür. flte bir kimse kelime-i tevhidi veya kelime-i flahadeti içinden gelerek, inanarak, samimi bir flekilde söylerse Müslüman olur, di er Müslümanlar n kardefli haline gelir, sonsuza kadar cennette mutlu yaflamay hak eder. man Nedir? man: Yüce Allah m z n Sevgili Peygamberimiz vas tas yla tüm insanl a göndermifl oldu u esaslar n, kurallar n do ru oldu una kalben inanmak, yani tasdik etmek ve dil ile de söylemek, yani ikrar etmektir. man n alt tane flart vard r: 1) Allah n varl na ve birli ine inanmak 2) Allah n meleklerine inanmak 3) Allah n kitaplar na inanmak 4) Allah n peygamberlerine inanmak 5) Ahiret gününe (öldükten sonra dirilmeye) inanmak 6) Kaza ve kadere (iyilik ve kötülü ün Allah n yaratmas yla meydana geldi ine) inanmak. 18

19 Bu flartlar Amentü dedi imiz duada flöylece özetlenmifltir: tikat (Her Müslüman çocu u bunu ezbere bilmelidir. Siz de mutlaka ezberleyiniz.) Amentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve l-yevmi l-âhiri ve bil kaderi hayrihi ve flerrihi minellâhi teâla ve l ba sü ba de l-mevti hakkun eflhedü en lâ ilâhe illallâh ve eflhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Anlam : (Allah a, meleklerine, kitaplar na, peygamberlerine, ahiret gününe, hay r ve flerriyle kaderin Yüce Allah tan oldu una, ölümden sonra diriliflin hak oldu- una iman ettim; Allah tan baflka ilah olmad na flahadet ederim, Hz. Muhammed in O nun kulu ve elçisi oldu una flahadet ederim.) Sevgili Gençler, nanç yönünden insanlar dört k sma ayr l r: a) Mü min: Allah n varl na ve birli ine, Hz. Muhammed (sav) in O nun kulu ve resulü oldu una kalpten inanan kimseye denir. b) Kâfir: Allah n varl na ve birli ine, Sevgili Peygamberimiz in peygamberli- ine, getirdi i ilahi esaslara kalben inanmayan, inanmad n da aç kça söyleyen kimseye denir. H ristiyanlar, Yahudiler, dinsizler ve ateistler bu gruba girer. c) Müflrik: Allah n varl n kabul eden; ama birtak m varl klar n, putlar n Allah n ortaklar oldu unu kabul eden kifliye denir. Budistler ve atefle tapan Mecusiler bu gruba girer. d) Münaf k: Allah n varl na ve birli ine, Sevgili Peygamberimiz in de peygamberli ine kalben inanmad halde dili ile inand n söyleyen kimseye denir. Mü minler ebedi olarak cennette yaflayacaklar; kâfirler, müflrikler ve münaf klar ise ebedi olarak cehennemde yanacaklard r. 19

20 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta MÜNAFIKLARIN DURUMU nsanlardan, inanmad klar halde, Allah a ve ahiret gününe inand k diyenler de vard r. Bunlar Allah ve mü minleri aldatmaya çal fl rlar. Oysa sadece kendilerini aldat rlar da fark nda de illerdir. Kalplerinde (münaf kl ktan kaynaklanan) bir hastal k vard r. Allah da onlar n hastal klar n art rm flt r. Söyledikleri yalana karfl l k da onlara elem dolu bir azap vard r. Bunlara, Yeryüzünde fesat ç karmay n. denildi inde, Biz ancak slah edicileriz! derler. yi bilin ki, onlar bozguncular n ta kendileridir. Fakat fark nda de- illerdir. Onlara, nsanlar n inand klar gibi siz de inan n. denildi inde ise, Biz de ak ls zlar gibi iman m edelim? derler. yi bilin ki, as l ak ls zlar kendileridir, fakat bilmezler. man edenlerle karfl laflt klar zaman, nand k. derler. Fakat fleytanlar yla (münaf k dostlar yla) yaln z kald klar zaman, fiüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz. derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylar ndan dolay onlar cezaland r r); azg nl klar içinde bocalay p dururlarken onlara mühlet verir. flte onlar, hidayete karfl l k sap kl sat n alm fl kimselerdir. Bu yüzden al flveriflleri onlara kâr getirmemifl ve (sonuçta) do ru yolu bulamam fllard r. Onlar n durumu, (geceleyin) atefl yakan kimsenin durumuna benzer: Atefl tam çevresini ayd nlatt s rada Allah fl klar n yok ediverir de onlar göremez bir flekilde karanl klar içinde b rak verir. Onlar, sa rd rlar, dilsizdirler, kördürler. Art k (hakka) dönmezler. (Bakara, 8-18) fiimdi iman n flartlar n s ras yla aç klayal m: 20

21 tikat BADETLER M Z ( LM HAL) badet Nedir? badet, bizi ve her fleyi yaratan Yüce Allah a sevgi ve sayg göstererek kulluk etmeye denir. K saca, O nun emrettiklerini yerine getirmek, yasaklar ndan da kaç nmakt r. Kur an- Kerim de Allah (cc) Ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarat m. (Zariyat, 56), baflka bir ayette de Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr, 99) buyurmaktad r. Biz Allah a ibadet ederek O na teflekkür etmifl oluruz. badetlerimizle Allah a karfl sevgimizi, inanc m z, ba l l m z ifade etmifl oluruz. Sevgili Gençler, Allah çok sevdi ini belirten, fakat O na ibadet etmeyen, O nun önünde e ilmeyen bir insan, sevgisinde samimi de il demektir. Biz Allah çok seviyoruz. Bize verdi i sonsuz nimetler için O na flükrediyoruz. O na olan inanc m z ve s k ba l l m z itiraf ediyoruz. flte bu sevgiyi, bu flükrü, bu inanç ve ba l l ifade etmenin en güzel yolu Yüce Allah a ibadet etmektir. 21

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul.

Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. ÖNSÖZ Hikmet en iyi rehber man en iyi yoldaflt r. Cehaletin karanl ndan Ve ac s ndan kaç kurtul Ayd nlanman n fl n arabul. (The Teaching of Buda) Dünyan n ilk kiliyle son insan n hamurunu yo urdular Sonra

Detaylı

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK 1 Ç NDEK LER I El-Münk zü min-eddalâl ( mâm- Muhammed Gazâlî)...3

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES slâmî limler Dergisi, Y l 2, Say 1, Bahar 2007 (63-85) DAM CEZASININ KALDIRILMASININ KUR AN VER LER AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Ahmet NAN * THE EVALUAT ON OF DEATH PENALTY S ABOL T ON ACCORD NG TO QORAN

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 811 Broşür : 45 Bu eser, Din þleri Yüksek Kurulu taraf ndan haz rlanm þt r. 1. Baskı, Ankara 2010 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 30.06.2010/66 Tashih Mustafa KAYA Grafik

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı