12-14 Yafl Ders Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12-14 Yafl Ders Program"

Transkript

1 YAZ OKULU Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu

2 Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi B1 Blok No:63 kitelli-baflakflehir/ stanbul Tel: (0212) Kitab n bas m haklar Medeniyet Derne i ne aittir. Medeniyet Derne i mensuplar na meccanen da t l r. 1. Bask : Haziran 2012 Foto raflar: Ramazan Tunç, M. Salih zgöer Medeniyet Derne i Vatan Caddesi Zaviye Sokak No:12 Fatih- stanbul Tel: (0212) e.mail:

3 Ç NDEK LER Önsöz HAFTA... 7 slâm ın Mekke Dönemi...8 slâm a Davet ve lk Müslümanlar...10 nancımız...17 man Nedir...18 badetlerimiz...21 Ef âl-i Mükellefîn (Mükellefin Fiilleri)...22 Oruç...24 Çevremize Karflı Göstermemiz Gereken Bazı Ahlâk Kuralları...27 Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA...39 Habeflistan a Hicret ve Kral Necafli...40 Allah ın Varlı?ına ve Birli ine man...48 Allah ın Sıfatları...49 Abdest...53 Gusül (Boy Abdesti)...55 Teyemmüm...56 Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA...59 Hüzün Yılı...60 sra ve Miraç Mucizesi...61 Medine ye Hicret...64 Allah ın Meleklerine man...69

4 Namaz...72 Befl Vakit Namaz Nasıl Kılınır...77 Cuma Namazı...85 Ezân ve Kamet...86 Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA...91 slâm ın Medine Dönemi...92 Bedir Savaflı...97 Allah ın Kitaplarına man Namazda Okunan Dualar Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA Mekke nin Fethi Veda Haccı Peygamberimizin Mucizeleri Allah ın Peygamberlerine man Namazda Okunan Bazı Sureler Bil Bakalım Bul Bakalım HAFTA Sevgili Peygamberimizin Güzel Ahlâkı Ahiret Gününe man Ahiret Hayatının Evreleri Kazâ ve Kadere man Namazda Okunan Bazı Sureler Bil Bakalım Bul Bakalım Bil Bakalım Bul Bakalım Cevap Anahtarı...144

5 Önsöz Her ö retim yılı sona erdi inde anne babaları bir endifle kaplar. Koskoca üç ay boyunca evladı acaba ne yapmalıdır? Vaktini en güzel nasıl de erlendirmelidir? Çok çalıflan çocuklar biraz dinlenmeli, kendine gelmelidir. Peki ama tatil, hiçbir fley yapmamak mı demektir? Tatil kelimesi, atalet kelimesinden türemifltir. Atalet; bofl durma, tembellik, iflsizlik anlamına gelir. Oysa hayat bofllu u kabul etmez. Peygamber Efendimizin buyurdu u gibi insanlar sa lıklarının ve bofl zamanlarının kıymetini kaybetmeden bilmelidir. nsanlar, en büyük sermayesi olan zamanı en güzel fiekilde de erlendirmeli, yafladı ı hayatın hakkını vermelidir. Bu sebepten Yüce Allah (cc), bize bir ifli bitirince di erine bafllamayı emretmifltir. Bir iflten yorulunca veya sıkılınca baflka bir ifle bafllamaya ise aktif dinlenme denir. Yaz tatilini faydalı bir çalıflma ile geçirmek, bir yaz okulu programına katılmak da aktif dinlemedir. Bu vesile ile çocuklarımız eksik kalan dini bilgilerini tamamlama, çeflitli sosyal faaliyetlerle hayata hazırlanma fırsatı bulabilir. Bu kitap, Medeniyet Derne i E itim Komisyonu tarafından yafl gurubu ilkö retim ö rencilerine yönelik yaz okulu çalıflmasında kullanılmak üzere hazırlanmıfltır. Bu yafl gurubundaki çocuklarımızın slam dininin temel esaslarını basit ve anlaflılır bir dille ö renmeleri hedeflenmifl, gerekli bilgiler özenle derlenerek ve görsel ö elerle zenginlefltirilerek bir arada sunulmufltur. Kitabımız altı haftalık bir çalıflmaya göre planlanmıfltır. Her hafta bir ünite olarak de erlendirilmifl ve her ünite üç bölümden oluflmufltur: 1. Siyer ve Ahlâk: Bu bölümde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) in hayatı ve bazı ahlâk kuralları ifllenmifltir. 2. tikat: Bu bölümde imanın flartları ele alınmıfltır. 3. Fıkıh: Bu bölümde oruç, abdest, namaz, namaz duaları ve kısa sureler ifllenmifltir. Ünite sonlarına ifllenen konuları tekrar etme fırsatı sunan e lenceli bulmacalar eklenmifltir. Yaz okulu çalıflmamızın çocuklarımıza faydalı olmasını Yüce Allah (cc) tan niyaz ediyor ve yardım diliyoruz. Kitabı okuyan ve çalıflmalarımıza katılanlardan da dua bekliyoruz. Gayret bizden, bafları Allah tandır.

6

7 1. Hafta 1) slam n Mekke Dönemi 2) slam n nanç Esaslar 3) badetlerimiz 4) Oruç 5) Ahlak Kurallar

8 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta SLAM IN MEKKE DÖNEM lk Vahyin Gelifli (610) Vahiy, Cenab- Allah n peygamberlere gönderdi i ilahî emir ve haberlerdir. Hz. Peygamber e çeflitli flekillerde vahiy gelmifltir. a) Sad k rüyalar b) Allah n do rudan onun kalbine ilham etmesi c) Cebrail in insan veya kendi aslî suretinde vahiy getirmesi d) Vahyin ç ng rak sesine benzer bir ses fleklinde gelmesi e) Aradan bir vas ta olmaks z n Allah n do rudan kendisine hitap etmesi f) Perde arkas ndan bir ses iflitilmesi fleklinde gelmesi. Peygamberimiz e ilk vahiy k rk yafl nda iken geldi. Bu sûretle bafllayan peygamberlik devri on üç y l Mekke, on y l da Medine dönemi olmak üzere toplam yirmi üç y l sürmüfltür. Peygamberimiz kavmi içinde ahlâk ile seçilmiflti. Do rulu u ve güvenirli i, verdi i sözlere ba l l, hayâ duygusu, cömertli i ve a r bafll l ile herkesin takdirini kazanm flt. Bu sebeple Kureyflliler kendisine daha önce de geçti i gibi Elemîn demifllerdi. Seveni, sevmeyeni, dostu düflman herkes emanetlerini, k ymetli eflyalar n ona teslim ediyordu. Küçüklü ünden itibaren asla putlara tapmam fl, putlar için kesilen kurbanlar n etinden yememiflti. çki içmemifl, kumar oynamam fl, 8

9 Siyer Câhiliye devrinde yayg n olan e lence törenlerine ve putlar için düzenlenen bayramlara kat lmam flt. Cenab- Hak, sevgili kulunu her türlü kötü ve çirkin davran fllardan daima korumufltur. Sevgili Peygamberimiz, Câhiliye nin sap kl klar ndan kaç yor, kâinat n yarat l fl n, hayat ve ölümün, hay r ve flerrin hakikatini anlamaya çal fl yordu. Özellikle otuz befl yafl ndan sonra s k s k Mekke yak nlar ndaki Hira ma aras na gidiyor, bu hususlar uzun uzun düflünüyordu. Efendimiz den baflka Mekke de bulunan Hanifler de baz zamanlar böyle yaparlard. Peygamberimiz, ilk vahyin gelmesinden önce sad k rüyalar görmeye bafllad. Rüyas nda gördü ü her fley alt aya kalmadan aynen ç k yordu. Bu rüyalar onun gönlünü iyice olgunlaflt rd. nzivaya çekilmek Allah taraf ndan kendisine sevdirildi. Yiyece ini haz rlatarak Hira ma aras na gidiyor, Ramazan ay n orada geçiriyordu. Mekke ye sadece erzak bitince iniyor, erzak n temin ettikten sonra yeniden ma araya dönüyordu. Miladî 610 senesinin Ramazan ay nda ibadet için yine Hira ma aras nda inzivaya çekilmiflti. Bu ay n 27. gecesi (Kadir Gecesi) sabaha karfl vahiy mele i Cebrail kendisine ilk vahyi getirdi. lk vahiy flöyle cereyan etti. Peygamberimiz ma arada tefekküre dalm flken kendisine görünen Cebrail: - Oku, dedi. Peygamberimiz büyük bir heyecan içinde: - Ben okuma bilmem, karfl l n verdi. Cebrail onu tutarak takati kesilinceye kadar s kt ve tekrar: - Oku, dedi. Hz. Peygamberin cevab yine: - Ben okuma bilmem, oldu. Cebrail, onu tekrar tutup daha kuvvetli bir flekilde s kt ve Alak Suresi nin ilk befl ayetini okudu. Oku, yaratan Rabbinin ad yla oku! O, insan kan p ht s ndan yaratt. Oku, Rabbin büyük bir kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmay ö retti. nsana bilmedi- ini ö retti. lk vahiy bu flekilde geldi. Görüldü ü gibi Allah n son peygamberi vas tas yla insanl a verdi i ilk emir oku olmufltur. Bu da dinimizin okumaya, ö renmeye, düflünmeye verdi i önemi gösterir. Peygamberimiz, ilk vahyin tesiriyle korku ve heyecana kap lm flt. Telafll bir flekilde evine döndü ve sevgili efli Hatice ye: Beni örtünüz, beni örtünüz! dedi. Ken- 9

10 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta disine bir kötülü ün isabet etmesinden korkmufltu. Biraz sonra titreme hali geçince olup bitenleri ve duydu u endifleyi Hz. Hatice ye anlatt. Hz. Hatice ise onun yüksek faziletini, iyili ini, güzelli ini, do rulu unu, cömertli ini, yard mseverli ini sayarak korkmas için hiçbir sebep bulunmad n ve Cenab- Allah n kendisini asla yaln z b rakmayaca n söyledi. Sonra da onu Haniflerden olan ve ncil i çok iyi bilen amcao lu Varaka b. Nevfel e götürdü. Yafll Varaka, Efendimizi dikkatle dinledikten sonra: - Müjdeler olsun sana ey Muhammed! Sen Meryem o lu sa n n haber verdi i âhir zaman peygamberisin. Sana gelen, Allah n Musa ya gönderdi i vahiy mele- i Cebrail dir. Keflke davet günlerinde genç olsayd m da kavmin seni yurdundan ç kar rken sana yard m edebilseydim, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz: - Onlar beni yurdumdan m ç karacaklar, diye sordu. Varaka: - Evet, senin gibi vahiy tebli etmifl hiçbir peygamber yoktur ki, düflmanl a u ramam fl ve yurdundan ç kar lmam fl olsun, cevab n verdi. Bundan sonra vahiy bir müddet kesildi ve Cebrail (as) görünmez oldu. Vahyin kesildi i bu döneme fetret- i vahiy (vahyin kesilmesi) denir. slâm a Davet ve lk Müslümanlar Peygamberler, Allah n emir ve yasaklar n insanlara bildiren yine insanlar aras ndan seçilmifl görevli kullard r. Kendilerine yeni bir kitap ve din verilen peygamberlere Resul, yeni bir kitap ve din verilmedi i halde insanlar resullerin getirdi i dine ça ran peygamberlere de Nebî denir. Buna göre her resul ayn zamanda nebî say l r, ama her nebî resul say lmaz. Peygamber Efendimiz de hem resul hem nebî idi. Vahyin kesilifli Resulullah (sav) i çok üzmüfltü. Bir gün yolda yürürken ses iflitti. Bafl n gökyüzüne kald rd nda kendisine ilk vahyi getiren mele i gördü. Yine büyük bir korku ve heyecan ile titremeye bafllad. Hemen evine dönüp yatt ve üstünü s k s k örttürdü. Bu s rada vahiy mele i Cebrail, slâmî daveti bafllatan Müddessir Suresi nin ilk ayetlerini getirdi: Ey örtüye bürünüp yatan Resulüm! Kalk ve insanlar uyar. Rabbinin ismini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülü ün her çeflidinden uzak dur. Bu ayetlerle slâm a davet bafllam fl oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah tan ald emir ve yasaklar sadece güvendi i kimselere tebli etmeye bafllad. Bu gizli bir tebli idi. Çünkü putlara körü körüne tapan ve Allah a flirk koflan Kureyfl toplumunu aç kça davet onlarda büyük bir flok etkisi yaratabilirdi. Bu sebep- 10

11 Siyer le Peygamberimiz slâm kabul eden dostlar n bu ifli hiç kimseye açmamalar hususunda s k s k ya tembihliyordu. Gizli davet üç y l kadar sürdü. Bu davete ferdî davet de denir. Hz. Muhammed (sav) e ilk iman eden kifli muhterem efli Hz. Hatice oldu. Sonra çocuklardan ye eni Hz. Ali, hürriyetine kavuflturulmufl eski kölesi Hz. Zeyd b. Hârise, sad k dostu Hz. Ebu Bekir slâm kabul ederek Müslüman oldular. Bunlardan sonra da Osman b. Affan, Zübeyr b. Avam, Abdurrahman b. Avf, Sad b. Ebi Vakkas, Talha b. Ubeydullah Müslümanl seçtiler. De erli Gençler, lk Müslümanlar, gizli olarak Dâru l-erkam da (Erkam n Evi) toplan yorlard. Peygamberimiz Erkam n evinde arkadafllar yla ibadet ediyor ve onlara Allah n emirlerini ö retiyordu. Daru l-erkam toplant lar Müslümanlar için çok önemli bir yere sahipti. Üç y l süren gizli davet neticesinde slâm a girenlerin say s k rka ulaflm flt. Üç y l n sonlar nda Mekke müflrikleri bu daveti duymufl ve yap lan toplant - lardan haberdar olmufllard. Müslümanlar n vadilerde, evlerde gizlice namaz k ld - n gören müflrikler, onlar n ibadetiyle alay ediyor ve onlar küçümsüyorlard. Tam bugünlerde çok önemli bir ayet nazil oldu. Cenab- Allah, bu ayette Peygamber Efendimize davetini aç a vurmas n, Kureyfllileri aç kça slâm a ça rmas n emrediyordu: fiimdi sen ne ile emrolunuyorsan apaç k bildir. Müflriklere ald r fl etme. (Hicr, 94) Bu ayet slâm a davet için yeni bir dönemi, yani aç k davet dönemini bafllatm fl oluyordu. Bu emir üzerine Peygamberimiz, Kur an- Kerim i aç ktan okumaya ve insanlar aç kça slâm a davet etmeye bafllad. Kureyfl Müflrikleri, aç k davetin ilk günlerinde pek ald r fl etmediler. Önceden oldu u gibi Peygamberimiz i ve yan nda bulunan Müslümanlar küçümsemeye, onlarla alay etmeye devam ettiler. Ancak putlara tapman n faydas z ve çok kötü bir davran fl oldu unu, putlar n cans z, ruhsuz birer tafl y n ndan ibaret bulundu unu duyduklar nda çok sinirlendiler ve ân nda tepki gösterdiler. Peygamberimiz e ve bütün Müslümanlara düflmanca tav rlar içine girdiler. Tabiî, Peygamberimiz bu çirkin ve düflmanca tav rlara hiç ald r fl etmeden slâm davetini sürdürüyordu. Allah tan ald emir üzerine önce yak n akrabalar n, sonra da bütün Kureyfllileri toplant ya ça rd. Toplant larda kendisinin Allah taraf ndan gönderilmifl bir peygamber oldu unu söyleyerek onlar Müslüman olmaya davet etti. Ama Mekke müflrikleri Müslüman olmak bir yana düflmanl klar n iyice art rd lar. Efendimize ve ona iman eden bir avuç Müslüman a kötülük etmeye devam etiler. 11

12 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta Müflriklerin Kötülükleri slâmî davetin halka halka yay ld n ve insanlar derinden etkiledi ini gören Mekke müflrikleri Müslümanlara ak l almaz kötülükler yapmaya bafllad lar. Hz. Muhammed (sav) le ve Müslümanlarla önceleri alay etmekle yetiniyorlard. Peygamberimiz i birbirlerine gösterip Gökten haber veren iflte budur! diyerek kendilerince e leniyorlard. Müslümanlar n namazlar yla ve inançlar yla alay ediyorlard. Putlar n iflitmez görmez cans z ve ruhsuz varl klar oldu unu söyleyen ayetler inmeye bafllay nca alay safhas ndan hakaret safhas na geçtiler. Putlar n afla l k ve bofl fleyler oldu unun söylenmesi onlar çileden ç karm flt. Efendimiz e ve Müslümanlara son derece çirkin hakaretler ya d rmaya bafllad lar. Ama Peygamberimiz onlar n ne alaylar na ne de hakaretlerine asla ald r fl etmedi. slâmî davetine ara vermeden devam etti. Müflrikler, atalar ndan miras kalan puta tap c l n sona erece inden korkuyorlard. Onca hakaretin hiçbir fayda vermedi ini de görüyorlard. Çareyi Resulullah himaye eden amcas Ebu Talip e gitmekte buldular. lk baflvurular nda ondan ya ye enini bu iflten vazgeçirmesini ya da art k aradan çekilmesini istediler. Peygamberimiz yine davetine devam ediyor, Müslümanlar da gün geçtikçe ço al yorlard. Bu geliflmeleri gören müflrikler Ebu Talip e ikinci kez gittiler. Ye enini engellemedi i takdirde hem kendisine hem de ye enine karfl savafl açacaklar tehdidinde bulundular. Ve Ebu Talip le bütün iliflkilerini kestiler. Ebu Talip, ye enini ça r p: - Kendine ve bana ac, güç yetiremeyece im bir ifli bana yükleme, dedi. 12

13 Siyer Peygamberimiz bu sözlerden amcas n n kendisini korumaktan vazgeçti ini anlad. Ona flöyle seslendi: - Ey amca! Sen de mi beni terk etmek istiyorsun? Sen de mi bana cephe al - yorsun? Ben Allahu Teâlâ n n dinini anlatmakla görevliyim. Allah a yemin ederim ki, günefli sa elime, ay da sol elime koysalar yine de bu davadan vazgeçmem. Allah bu dini hâkim k l ncaya ya da bu yolda ölünceye kadar mücadele ederim. Bunun üzerine Ebu Talip çok duyguland, ölünceye kadar ye enini koruyaca- n yan na gelen Kureyfllilere aç kça söyledi. kinci müracaatlar n n da fayda vermedi ini gören Kureyfl liderleri, kabilelerinin en seçkin gençlerinden Umare b. Velit i Ebu Talip e getirdiler. Umare ile Peygamberimiz i de ifltirmeyi teklif ettiler. Güya Umare, Ebu Talip in o lu olacak, onlar da karfl l nda Peygamberimiz i al p öldüreceklerdi. Bu çirkin teklife son derece öfkelenen Ebu Talip: - Elinizden geleni yap n, diyerek onlar kovdu. Müflrikler bu defa do rudan Hz. Peygamber e geldiler. Ona flöyle dediler: - Ey Muhammed! Senin için yapabilece imiz son fleyleri bildirmeye geldik. Bunlar da kabul etmezsen art k günah bizden gider. Araplar aras nda kendi kavmine senin getirdi in fleyleri getiren birini hiç görmedik, duymad k. Atalar m z kötüledin, dinimizi ay plad n, putlar m za hakaret ettin, ak ll lar m z ahmak yerine koydun, birli imizi parçalad n. Bafl m za bundan daha büyük bela gelemezdi. Maksad n ne, niyetini aç kça bize bildir. Mal m istiyorsun, zengin olmak m istiyorsun? Aram zda para mal toplay p sana verelim, en zenginimiz sen ol. Makam, mevkiî mi istiyorsun? Seni bafl m za reis yapal m. Hükümdarl k istiyorsan onu da kabul ederiz. K z m istiyorsun? En güzel en soylu k zlar m z sana efller yapal m. Yok, e er, cinlerin fleytanlar n flerrine u ram fl da delirmiflsen o zaman seni en iyi doktorlar - m za muayene ettirelim, flifa bulas n. Peygamberimiz bu basit ve gülünç tekliflere flu karfl l verdi: - Ey Kureyflliler! Ey Mekkeliler! Sizin bu söylediklerinizle benim hiçbir alakam yok. Ben bu haberleri ne sizin mallar n z elde etmek ne de bafl n za reis veya kral olmak için getirdim. Ancak Rabbim beni size peygamber olarak gönderdi. Bana bir kitap indirdi. Sizi cennetle müjdeleyip cehennemle korkutmam istedi. Ben sadece Rabbimden ald m vahiyleri size ulaflt ran bir nasihatçiyim. Baflka bir fley de ilim. E er benim getirdiklerimi dinler ve kabul ederseniz bu size dünya ve ahiret az olarak yeter. Her iki dünyada da mesut olursunuz. Reddederseniz, bana düflen Allah n hükmü gelinceye kadar sabretmek ve ilahi hükümleri tebli etmektir. Ebu Cehil ve lk fiehitler Önce Ebu Talip e sonra da do rudan Peygamberimiz e yapt klar baflvurular n fayda vermedi ini gören müflrikler, Müslümanlara iflkence etmeye bafllad lar. Kimsesizlere, özellikle de kölelere ac mas zca davrand lar. 13

14 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta Kimini yak c kumlar üzerine yat r p gö üslerine a r tafllar koyarak k zg n günefl alt nda bekletiyorlar, kimini de ateflte k zd r lm fl demirlerle da l yorlard. Baz - lar n afl r flekilde dövüyorlar, baz lar n da günlerce aç ve susuz b rak yorlard. Baz lar n ise bo ulsun diye suya bat r yorlard. Bilâl-i Habeflî, Yâsir, han m Sümeyye ve o lu Ammar, Habbap b. Eret, Süheyb-i Rumî en çok iflkence görenlerin bafl nda geliyordu. Müflriklerin lideri Ebu Cehil Hz. Peygamber e düflmanl k edenlerin bafl nda geliyordu. As l ad Amr b. Hiflam d. Allah ve Resulü nün en az l düflman o idi. slâm a ve Müslümanlara ondan daha fazla kin duyan ve ondan daha fazla düflmanl k besleyen bir baflkas yok gibiydi. O kadar ki Ebu Cehil ad slâm düflmanl n n simgesi haline gelmiflti. Câhiliye döneminde künyesi hikmetlilerin, ak ll lar n babas anlam na gelen Ebu l-hakem idi; ama cehâletin, kötülü ün ve karanl n savunuculu unu yapt ndan Hz. Peygamber ona Ebu Cehil ad n vermiflti. Ebu Cehil, cehâletin babas anlam na gelmektedir. Hz. Yâsir ve efli Hz. Sümeyye slâm n bu az l düflman n n iflkencesi alt nda can verdiler. Ne mutlu onlara ki slâm n ilk flehitleri olma flerefine erifltiler. Müflrikler Neye Niçin Karfl Ç k yordu? Mekke müflrikleri içinde Ebu Cehil den baflka slâm a ve Müslümanlara düflmanl k besleyen daha pek çok kimse bulunuyordu. Utbe b. Rebia, Ümeyye b. Halef, Ukbe b. Ebu Muayt, Ebu Lehep, As b. Vail bunlardan sadece birkaç yd. Bunlar ayn zamanda Kureyfl in ileri gelen kimseleriydi. Kendilerini putlar n ve puta tap c l n yegâne koruyucusu olarak görüyorlard. Asl nda slâm n yay lmas yla kabile içindeki makam ve mevkilerini, toplum nezdindeki etkinliklerini kaybetmekten korkuyorlard da denebilirdi. Çünkü slâm, haks z elde edilmifl bütün kazançlar, üstünlükleri ve ayr cal klar reddediyordu. Çünkü slâm, kendilerinin de içinde bulundu u her türlü haks zl, ahlâks zl ve tüm câhilî âdetleri toptan reddediyordu. Çünkü slâm sadece bir ve tek olan Allah n egemenli ini kay ts z flarts z kabul ediyor, bunun d fl ndaki bütün egemenlikleri, bütün kanun ve kurallar, bütün inanç ve düflünceleri reddediyordu. Çünkü slâm sadece ve sadece Tevhit anlay fl n kabul ediyordu. Peygamberimizin getirdi i mesaj temelde iflte bu idi. ki kelimeydi. Sa- 14

15 Siyer dece iki kelime: Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resulullah! Allah tan baflka ilah, rab, kanun koyucu, terbiye edici, r z k da t c... yoktur; Muhammed ancak onun kulu ve elçisidir. flte müflrikler buna karfl ç k yorlard. Bütün dertleri buydu. slâm a ve Müslümanlara besledikleri kin ve nefretin sebebi sadece bu idi, baflka bir fley de il. Mekke sokaklar nda yürekleri da layan inleme sesleri yank lan yordu. Her evde ve her sokakta iflkence manzaralar na rastlamak mümkündü. flkence sesleri sadece kimsesiz fakir fukara evlerden yükselmiyordu. Varl kl ve itibarl ailelerden de iflkence gören nice Müslüman vard. Fakat iflkenceler, Müslümanlar n iman nurunu söndürece i yerde daha da art rd. Müflriklerden ve onlar n insanl k d fl muamelelerinden asla korkmuyorlard. En büyük tesellileri Hz. Peygamber in iki duda- aras nda ç kan sadra flifa sözleriydi. Allah n Resulü onlara sabretmeleri karfl l - nda cenneti müjdeliyordu. Gelip geçmifl bütün peygamberlerin ve onlara iman eden mü minlerin de benzer ve hatta daha fliddetli iflkencelere çarpt r ld n haber veriyor, her zorluktan sonra mutlaka bir kolayl n gelece ini hat rlat yordu. Kureyfl içinde Ebu Talip ve Haflimo ullar n n önemli bir yeri oldu undan müflrikler önceleri Hz. Peygamber e dokunmaya cesaret edemediler. Amcas Ebu Lehep d fl nda bütün amcalar ve kabilesi Peygamberimiz i koruyacaklar n söylediler. Müflrikler de Hz. Peygamber i karalama kampanyas bafllatt lar. Onun flair, sihirbaz, büyücü, kâhin ve mecnun oldu unu söylediler. Hac için Mekke ye gelen putperest Araplara, Hz. Peygamber in as ls z fleyler uydurdu unu bu sebeple onun bu yalanlar na asla inanmamalar gerekti ini telkin ediyorlard. Her f rsatta Hz. Peygamber i küçük düflürmeye ve alaya almaya çal flt lar. Ebu Lehep in Eli Kurusun Hz. Peygamber e en a r iflkenceleri yapanlar n bafl nda ne ac d r ki amcas Ebu Lehep ve kar s Ümmü Cemil geliyordu. Hiçbir amcan n ye enine yapamayaca kötülükleri onlar Kâinat n Efendisi ne reva görüyorlard. Ebu Lehep ve kar s Ümmü Cemil, Hz. Peygamber in kap s n n önüne pislikler at yor, geçti i yollara dikenler saç yorlard. Bir gün Resul-i Ekrem, insanlar ve bilhassa yak n akrabalar n hak dine davet etmek için Safa Tepesi ne ç karak kavmini yan na ça rd ve onlara flöyle seslendi: - Ey Abdülmuttalipo ullar! Ey Fihro ullar! E er flu da n ard nda bir düflman var, gelip sizi ya ma edecek desem bu sözüme inan r m yd n z? Oradakiler hep birlikte: - Evet, dediler. Resul-i Ekrem: - Öyleyse ben de sizi önünüzdeki k yamet gününün azab ile uyar yorum. man ediniz, dedi. 15

16 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta Amcas Ebu Lehep k zd ve bu k zg nl kla a z n bozdu: - Bizi bu söz için mi ça rd n, diyerek Efendimiz i azarlad ve onun kalbini k rd. Bunun üzerine flu ayetler indi: Ebu Lehep in iki eli kurusun! Kurudu da. Mal ve kazand klar ona fayda vermedi. O, alevli bir atefle girecektir. Odun tafl y c olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüfl bir ip oldu u halde kar s da atefle girecektir. (Tebbet Suresi) Ebu Lehep bu ayetlere ve kar s için odun hamal denilmesine çok öfkelendi. Hemen o ullar Utbe ile Uteybe yi ça rd. Han mlar Rukiyye ile Ümmü Gülsüm ü boflamalar için kesin sûrette emir verdi. Onlar da müflrik olduklar ndan hemen bu emri yerine getirdiler. Ümmü Gülsüm ün kocas olan Uteybe, Peygamberimizin huzuruna ç k p: - Ben senin dinini inkâr ediyorum, seni sevmem, sen de beni sevmezsin, onun için k z n boflad m, diyerek Kâinat n Efendisi nin üzerine yürüdü ve yakas ndan tutup gömle ini y rtt. Resul-i Ekrem de: - Ya Rabbi! Üzerine canavarlar ndan bir canavar gönder, diye beddua etti. Cenab- Allah, sevgili kulunun duas n hiç reddeder miydi? Uteybe, fiam a giderken bir yerde konaklam flt. çinde hep tarifsiz bir korku vard. Resul-i Ekrem in bedduas akl ndan bir türlü ç km yordu. O, ne demiflse olmufltu ve asla yalan söylemezdi. Konaklad yerde korkudan tek bafl na yatamad, insanlar n aras na kar fl p saklan rcas na yatt. Ama çaresi yoktu. nsanl n Efendisi ne yap lan kötülükler karfl l ks z kalamazd. Bir defa Allah n ve Resulü nün lanetini kazanm flt. Bu da muhakkak gerçekleflecekti. Bir aslan onu yol boyunca takip etmiflti. Herkes uykuya dalm flken aralar na girip onu buldu ve paramparça etti. 16

17 Siyer NANCIMIZ (AKA D) slam n nanç Esaslar Sevgili Gençler, slam dini; ak l sahibi insanlar n kendi arzu ve istekleri ile hem dünyada hem de ahirette huzur ve mutlulu a ulaflmalar için Yüce Rabbimiz in Peygamber Efendimiz arac l ile gönderdi i kurallar n bütünüdür. slam dini, cahillikten, inkârdan, küfürden, flirkten kurtulmak için bir müjdedir. slam dini iki dünyada da mutlu yaflaman n formülüdür. slam dini hayat n her alan n düzenleyen mükemmel bir programd r. Bugün yeryüzünde birçok din, yani birçok yaflam biçimi vard r. Ancak Allah kat nda makbul olan tek din, yani tek yaflam biçimi slam d r. H ristiyanl k, Yahudilik, Budizm, Satanizm gibi dinlerden Allah m z raz de ildir. Kur an- Kerim de Allahu Teala flöyle buyurmufltur: Allah kat nda (geçerli) din hiç flüphesiz ancak slam d r. (Âl-i mran, 19) Kim slam dan baflka bir din tercih ederse (bilsin ki o din), o kifliden asla kabul edilmeyecek ve o kifli ahirette zarara u rayanlardan olacakt r. (Âl-i mran, 85) 17

18 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta Biz elhamdülillah Müslüman z. Dinimizin ad slam d r. Dinimizin gayesi insanlar hem dünyada ham de ahirette huzur ve mutlulu a kavuflturmakt r. Dinimiz bütün insanl a gönderilmifltir. Daha önce gönderilen bütün peygamberleri ve ilahi kitaplar tasdik eder, do rular. Ancak bunlar n hükümlerini yürürlükten kald rm flt r. Art k insanlar ancak slam dininin kurallar na göre yaflarlarsa mutlu ve huzurlu olurlar. B R KAVRAM: GAYB Görünmeyen, bilinmeyen, yani ak l ve befl duyu ile alg lanamayan âlem. Biz Yüce Allah a, O nu görmeden iman ederiz. Meleklere, onlar görmeden inan r z. man m z yücelten de budur. Sevgili Gençler, Bir kifli kelime-i tevhidi veya kelime-i flahadeti söyleyerek slam dinine girer ve Müslüman olur. Kelime-i Tevhid fludur: Lâ ilâhe illallâh, Muhammedür resûlullâh Yani: Allah tan baflka ilah yoktur. Hz. Muhammed (sav) O nun resulüdür. Kelime-i flahadet ise fludur: Eflhedü en lâ ilâhe illallâh ve eflhedü enne Muhammeden abduhû ve resulüh Yani: Ben flahitlik ederim ki Allah tan baflka bir ilah yoktur ve yine flahitlik ederim ki Hz. Muhammed (sav) O nun kulu ve resulüdür. flte bir kimse kelime-i tevhidi veya kelime-i flahadeti içinden gelerek, inanarak, samimi bir flekilde söylerse Müslüman olur, di er Müslümanlar n kardefli haline gelir, sonsuza kadar cennette mutlu yaflamay hak eder. man Nedir? man: Yüce Allah m z n Sevgili Peygamberimiz vas tas yla tüm insanl a göndermifl oldu u esaslar n, kurallar n do ru oldu una kalben inanmak, yani tasdik etmek ve dil ile de söylemek, yani ikrar etmektir. man n alt tane flart vard r: 1) Allah n varl na ve birli ine inanmak 2) Allah n meleklerine inanmak 3) Allah n kitaplar na inanmak 4) Allah n peygamberlerine inanmak 5) Ahiret gününe (öldükten sonra dirilmeye) inanmak 6) Kaza ve kadere (iyilik ve kötülü ün Allah n yaratmas yla meydana geldi ine) inanmak. 18

19 Bu flartlar Amentü dedi imiz duada flöylece özetlenmifltir: tikat (Her Müslüman çocu u bunu ezbere bilmelidir. Siz de mutlaka ezberleyiniz.) Amentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve l-yevmi l-âhiri ve bil kaderi hayrihi ve flerrihi minellâhi teâla ve l ba sü ba de l-mevti hakkun eflhedü en lâ ilâhe illallâh ve eflhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Anlam : (Allah a, meleklerine, kitaplar na, peygamberlerine, ahiret gününe, hay r ve flerriyle kaderin Yüce Allah tan oldu una, ölümden sonra diriliflin hak oldu- una iman ettim; Allah tan baflka ilah olmad na flahadet ederim, Hz. Muhammed in O nun kulu ve elçisi oldu una flahadet ederim.) Sevgili Gençler, nanç yönünden insanlar dört k sma ayr l r: a) Mü min: Allah n varl na ve birli ine, Hz. Muhammed (sav) in O nun kulu ve resulü oldu una kalpten inanan kimseye denir. b) Kâfir: Allah n varl na ve birli ine, Sevgili Peygamberimiz in peygamberli- ine, getirdi i ilahi esaslara kalben inanmayan, inanmad n da aç kça söyleyen kimseye denir. H ristiyanlar, Yahudiler, dinsizler ve ateistler bu gruba girer. c) Müflrik: Allah n varl n kabul eden; ama birtak m varl klar n, putlar n Allah n ortaklar oldu unu kabul eden kifliye denir. Budistler ve atefle tapan Mecusiler bu gruba girer. d) Münaf k: Allah n varl na ve birli ine, Sevgili Peygamberimiz in de peygamberli ine kalben inanmad halde dili ile inand n söyleyen kimseye denir. Mü minler ebedi olarak cennette yaflayacaklar; kâfirler, müflrikler ve münaf klar ise ebedi olarak cehennemde yanacaklard r. 19

20 Yaz Okulu Yafl 1. Hafta MÜNAFIKLARIN DURUMU nsanlardan, inanmad klar halde, Allah a ve ahiret gününe inand k diyenler de vard r. Bunlar Allah ve mü minleri aldatmaya çal fl rlar. Oysa sadece kendilerini aldat rlar da fark nda de illerdir. Kalplerinde (münaf kl ktan kaynaklanan) bir hastal k vard r. Allah da onlar n hastal klar n art rm flt r. Söyledikleri yalana karfl l k da onlara elem dolu bir azap vard r. Bunlara, Yeryüzünde fesat ç karmay n. denildi inde, Biz ancak slah edicileriz! derler. yi bilin ki, onlar bozguncular n ta kendileridir. Fakat fark nda de- illerdir. Onlara, nsanlar n inand klar gibi siz de inan n. denildi inde ise, Biz de ak ls zlar gibi iman m edelim? derler. yi bilin ki, as l ak ls zlar kendileridir, fakat bilmezler. man edenlerle karfl laflt klar zaman, nand k. derler. Fakat fleytanlar yla (münaf k dostlar yla) yaln z kald klar zaman, fiüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz. derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylar ndan dolay onlar cezaland r r); azg nl klar içinde bocalay p dururlarken onlara mühlet verir. flte onlar, hidayete karfl l k sap kl sat n alm fl kimselerdir. Bu yüzden al flveriflleri onlara kâr getirmemifl ve (sonuçta) do ru yolu bulamam fllard r. Onlar n durumu, (geceleyin) atefl yakan kimsenin durumuna benzer: Atefl tam çevresini ayd nlatt s rada Allah fl klar n yok ediverir de onlar göremez bir flekilde karanl klar içinde b rak verir. Onlar, sa rd rlar, dilsizdirler, kördürler. Art k (hakka) dönmezler. (Bakara, 8-18) fiimdi iman n flartlar n s ras yla aç klayal m: 20

21 tikat BADETLER M Z ( LM HAL) badet Nedir? badet, bizi ve her fleyi yaratan Yüce Allah a sevgi ve sayg göstererek kulluk etmeye denir. K saca, O nun emrettiklerini yerine getirmek, yasaklar ndan da kaç nmakt r. Kur an- Kerim de Allah (cc) Ben insanlar ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarat m. (Zariyat, 56), baflka bir ayette de Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr, 99) buyurmaktad r. Biz Allah a ibadet ederek O na teflekkür etmifl oluruz. badetlerimizle Allah a karfl sevgimizi, inanc m z, ba l l m z ifade etmifl oluruz. Sevgili Gençler, Allah çok sevdi ini belirten, fakat O na ibadet etmeyen, O nun önünde e ilmeyen bir insan, sevgisinde samimi de il demektir. Biz Allah çok seviyoruz. Bize verdi i sonsuz nimetler için O na flükrediyoruz. O na olan inanc m z ve s k ba l l m z itiraf ediyoruz. flte bu sevgiyi, bu flükrü, bu inanç ve ba l l ifade etmenin en güzel yolu Yüce Allah a ibadet etmektir. 21

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Düfle Düflen1. Düfl içinde düflünmeyi seviyorsan z

Düfle Düflen1. Düfl içinde düflünmeyi seviyorsan z ANADOLU NUN DÜNYASI Bekir Özgen Düfle Düflen1 Düfl içinde düflünmeyi seviyorsan z e er, hüzünler, sevinçler ve say s z an n biriktirdi i zaman karmaflas yla u raflmay göze al yorsunuz demektir. Evvelki

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı