Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder."

Transkript

1 Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder. Adalet iki kefeli bir terazi, bir ölçüdür. Birinci kefesi hak sahibine hak ettiği ödülü vermek, ikincisi haksız olana hak ettiği cezayı vermektir. İnsana ve sosyal hayata bakan yönü ile adalet ödül ve ceza dağıtımı ile ilgili kurallardır. Adaletin tevziine hukuk sistemi denir. Kanunlar da hukuka uygun olmalıdır; aksi taktirde kanunun kendisi zulmün ve haksızlığın kaynağı olur. Bu nedenle devlet açısından istenen ve özlenen hukuk devletidir, kanun devleti değildir. Adaleti Allah emretmiş ve insanlar tarafından uygulanmasını istemektedir. Dolayısıyla haklara saygı gösterecek, hakların kullanılmasını sağlayacak olan ve haksızlıkları giderecek olan insan ve bilhassa sorumluluk mevkiinde bulunan idarecilerdir. Haksızlığa uğrayanlara hak aramaları için gerekli kurumlan oluşturmak ve hakkı kurumlar aracılığı ile alınıp adaletin sağlanması görevi başta devlete aittir. Fertler haklarını kurumlar aracılığı ile arar ve hak edene cezayı yine kurumlar verecektir. Aksi kargaşa, kaos ve zulüm olur. Adalet, ödül ve cezaları düzenleyen mekanizma olunca sadece mali hususları değil, hak ve hürriyetler gibi dağıtılması mümkün olan tüm hususları kapsamaktadır. Ahlâkî hususlar ve fazilete ait konular hukuk sisteminin dışındadır. Çok evlilik ahlâkidir; ama eşitlik ilkesine aykırı olabilir ve bu hususlar adalet kavramı dışındadır. Buna benzer hususlar da böyledir. Geleneksel olarak adalet dağıtımı ve hukuk sistemi, insan hak ve hürriyetlerinin korunması ve hakka tecavüz edenlerin nasıl cezalandırılmaları ve hakkının alınarak haklıya verilmesi ile ilgilidir. Bu nedenle filozoflar adaleti hak sahibine hakkını vermek şeklinde tarif etmişlerdir. Y öneticiler adil oldukları sürece toplumlar barış ve refah içinde yaşayabilirler demişlerdir. John Locke adaleti hayatın korunması, hürriyet ve eşitlik ile eşit tutmuştur. Davide Hume adaleti çatışmalardan kaçınmak veya en aza indirmek olarak görür. Ona göre insanlar diğer insanlarla işbirliği yaparak hayatta kalabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir ve zengin olabilir. Bunun için herkesin uyacağı âdil kuralların belirlenmesine ihtiyaç vardır. Adalet ve adaletsizlik tek başına oluşmaz, diğer insanlarla beraber onlara zarar verip vermemekle ilgilidir. Mülkiyete ilişkin adalet kuralları her şeyden önce mülkiyetin barışçıl şekilde kazanılması, rıza dahilinde aktarılması ve verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Bu durumda adalet hürriyete ve mülkiyete saygı göstermekle ortaya çıkar. Kanunlar zorunlu olarak adil olmak durumundadır. Çoğu zaman kanunlar adil olmadıkları gerekçesi ile değiştirilmesi için kampanyalar düzenlenir. Adalet sisteminin yetkileri görev ve yargılama sisteminin çeşitli kurulları aracılığı ile sınırlandırılmıştır. Hakimlerin tarafsız olmaları ve davalarda bir tarafı tutmamaları esastır. Yoksa adalet mekanizmasının kendisi zulme sebep olur. Yargısal adalet kurallara saygı göstermekle ilgilenir. Yasaların içeriğinin adil olması ile ilgilenmez. Görevi kararların nasıl alınacağı ile ilişkilidir. Kurallara uymakla elde edilen sonuç âdildir. Herkesin aynı mesafeyi koşması, verilen sürenin aynı olması ve yetkililerin tarafsız olması gibi belirlenen kurallara uyularak yapılan bir koşunun sonucunun adildir. Farklı zamanlarda yapılan yarışmalarda farklı kişilerin kazanmaları adaletsizlik olarak kabul edilmez. Hakimlerin ve savcıların kanunlarda yazılı olan adalet kuralları yerine kendi doğruları ve yaklaşımları ile karar vermeleri adalete yönelik bir tehdit olabilmektedir. Buna Hukukî Aktivizm adı verilir. Esasen yasaların suç saymadığı hususlar suç sayılmazlar. Hakimlerin kendi irade, inisiyatif ve görüşlerine çok fazla yer vermeleri adaleti zayıflatır ve adalete olan güveni sarsar. Gelir dağılımında zorunlu olarak adaletin, yani Ekonomik Adalet olması gerektiği iddia edilmiştir; ancak bu mümkün görülmemektedir. En zengin ile en fakir arasında ciddi bir uçurum bulunan toplum da pekala adil olabilir. Refah ve gelir dağılımına ait bilgi adalet konusunda bir şey söylemez. Zira toplumsal refah ve zenginlik çalışma, yardımseverlik, rıza ile bölüşüm esaslarına dayanır. Adaletin burada ilgilendiği alan haksız mal kazanımı ile ilgilidir. Adalet birden fazla kişileri kapsaması durumunda toplumsal adalet adını alır. Günümüz politikacıları tarafından en çok kullanılan popüler bir slogandır. Bunun nedeni de devlete ve onu idare edenlere kimin

2 t I Allah Korkusu %?/ Adaleti Sağlar

3 neye sahip olacağının yetkisini vermesidir. Toplumsal adaleti savunanlar özgürce yapılan mübadelenin oluşturduğu ekonomik dağılımın adil olmadığını iddia etmektedirler. Onlara göre devlet gelir ve refahı ona sahip olanlardan alıp kendi himaye ettiği gruplara dağıtmaktadır. Bu ise hak ve adalet ilkeleri ile çelişir. Dolayısıyla bu adalet anti-sosyaldir ve gerçek adalete zıttır. Toplumun adaleti sağlayamayacağı tezine dayanır. Frederic Hayek toplumsal adalet düşüncesini hür bir toplumda anlamsız görerek bütünüyle reddetmiştir. İnsanların ihtiyaçlarına göre özgürce mübadelede bulunmalarına izin verildiği sürece herkes ihtiyacı olanı alacak ve hiç kimse bu özgürlük sürecini kendi amacına hizmet ettiremeyecektir. Devlet gelir dağılımını düzenlediği ve dağıtımı kendisi yaptığı sürece adil olmayacak ve politik bir güç olarak refah kaynağı haline gelecektir. Politik gücü etkileyenler de haksız kazanç elde etmek için hak sahibi olduklarını iddia edeceklerdir. Bu durumda: Adil olmayan bölüşümü adil olmayan kişiler yapacaktır. Zorla yapılan dağıtımdan da çoğu insanlar memnun olmayacaklardır. Adil dağıtım göreceli olacaktır. Toplum devamlı değişkendir. Zamanla yapılan yasalar toplumun değişmesi ile adil olmayan sonuçlar doğuracaklardır. (Konut yardımı ve zorunlu tasarruf gibi...) Dağıtım refaha zarar vermektedir. İnsanlar çalışma yerine dayatılan kriterleri kazanmaya çalışacaktır; bu da zamanla üretimi düşürecektir. Dağıtım yapanlar daha fazla hak alma hakkını kendilerinde görecekler ve politik gücün tesirinden de kendilerini kurtaramayacaklardır. Politik siyaset siyasi olarak kendilerine destek olanları ister istemez destekleyecektir. Bu da adil olmayacaktır. Sosyal adalet ilkesi totaliter sonuçları içermektedir. Bu da bireyleri devletin kölesi yapmaktadır. Halbuki insan başkasının amaçlarını gerçekleştiren bir araç olmamalıdır. İnsanın kendisi Ahsen-i takvimde yaratılan hür ve bağımsız, her şeyin kendisine hizmet ettiği en değerli varlıktır ve bu fıtrî hali korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Köleliği yasaklayan bu temel ilkedir. Hür yaratılan insanları köle haline getirmek insanlığa en büyük kötülüktür. Bu nedenle iki cihan serveri ve ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (sav) Eyleme hiçbir nefsi kendi nefsine hamal, kırbacın düşse attan in de yere kendin al buyurmuşlardır. Özgür birey yerine bağımlı birey oluşturmak insanlığa hizmet değil, insanlığı yok etmek demektir. Her nevi istibdat ve baskıyı insanlığın mahîsi yani mahvedicisi olarak gören Ben ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam diyen Bediüzzaman Said Nursi insanlığın dört devir geçirdiğini, beşinci devrin Malikiyet ve Serbestiyet Devri olacağı tespitini yapar. İnsanlık köle olmak istemediği gibi, ecir yani ücretli olmak istemediğini, mülkün sahibi, efendisi ve bağımsız/hür birey olarak yaşamak istediğini, insanın buna layık ve insanlığın da buna uygun olduğunu açıklar. Tabii ki hürriyetin olmadığı yerde adaletten de bahsedilemez. Adalet ancak hürriyetle beraber gerçek adalet olabilir. Eşitlik, Adalet ve Fazilet: Eşitlikçiler ahlakî bölüşümün gelir ve refah eşitliği olduğunu savunurlar. Gelirdeki belirsizliği adaletsizlik olarak değerlendirirler. Gerçekte ve fıtrî olanın eşitsizliğin doğal olduğudur. Eşitsizlik aynı işi aynı sürede yapanlara verilen ücretlerin eşit olmamasından doğar. Emeğe ve üretime ücret verilmelidir. Aksi taktirde tembellik ve beceriksizlik ödüllendirilmiş olur. İhtiyaçlar bir zorunluluktur ve ihtiyaçlar istek ve arzulardan daha çoktur. Temel ihtiyaçlar ise gıda, giyecek, barınma gibi hayatta kalmayı sağlayan hususlardır. Bunlar aynı zamanda birer haktır. Bu nedenle diğer ihtiyaçlardan önde gelirler. Eşitlikçilere göre temel ihtiyaçların karşılanması birer haktır ve zengin ülkelerdeki varlıklı insanların ellerinden zorla alınarak fakir ülkelerin fakir insanlarına dağıtılmalıdır. İhtiyaçlar ilkesi bunu gerekli kılar derler. Ancak ne olursa olsun bu iş rıza ve gönüllülük çerçevesinde yapılmalıdır. Zorla almak ve başkasına vermek haksızlıktır. Kur ân-ı Kerim Zekat ın Allah rızası için verilmesi prensibi ile bu meseleyi halletmiştir. Temel ihtiyaç dışındaki ihtiyaçlar ise gerçekte ihtiyaç değillerdir ve bu ihtiyaçlar devamlı olarak değişiklik arz ederler. Yaşamak için böbreğe ihtiyacı olan birinin bu ihtiyacını gidermek için bir başkasından zorla böbrek alarak vermek zulümdür.

4

5 İnsanların diğer insanlara karşı yükümlülükleri aile, akraba, komşu, arkadaş ve yabancı olup olmadıklarına bağlı olarak değişiklik arz eder. Bir de çok çalıştığı halde işinde başarılı olmayanlar vardır. Bunlar bizde hayal kırıklığı meydana getirir. Ama ne ki üretilen şeyden ziyade üreticinin gösterdiği çabanın ödüllendirilmesi de saçmadır. Bu amelenin en çok ücreti alması, patron ve mühendisin çaba göstermediği için ameleden daha az ücret alması demektir. Malların minimum maliyet ve çaba ile üretilebilmesi arzulanır bir şeydir. Bu da toplumun bütün fertlerinin aynı amaç ve hedef için çalıştığı düşüncesinden kaynaklanır. Malların minimum maliyet ve çaba ile üretilmesi hem etkinliği, hem de refahı artırır. Toplum geniş çeşitliliğe sahip farklı amaçları olan bireylerden oluşur. Her iş meslek bir ihtiyaçtan doğmuştur. İhtiyaçların değeri açısından toplumda bir mutabakat yoktur. Öğretmenlik mi daha değerlidir, yoksa hekimlik mi? Her ikisi de yerine göre değerlidir. Kimin daha çok kazanacağı da ihtiyacın önemine göre değişmektedir. Değerler ise tamamen öznel olduğundan nesnel bir değeri de yoktur. Bir kısım değerler de yaratılıştan verilmiş yeteneklerden kaynaklanır. Özel bir beceri, güzel bir yüz ve tatlı bir ses fıtrîdir. Kişinin bu gibi nimetlerden dolayı övünmeye hakkı yoktur, ancak şükür ile mükelleftir. Şükür ise bu gibi nimetleri yaratılış ve veriliş amacına uygun yerli yerinde kullanmaktır. Bu gibi hususların toplumda pirim yapması da insanların verdiği değere göre değişir. Hayek e göre maddi ödüllerin çoğunlukla insanların değerli gördükleri şeylere denk düşmesi ne arzulanan ve ne de uygulanan şeyler değildir. Bireylerin konumlarının akranlarının görüşlerine bağlı olmaması hür bir toplumun gerekli bir özelliğidir. Liyakat ve fazilet değerleri belirlemede önemli bir ölçüdür. İyi bir eğitim alan ve üretken olan kişiler ödüllendirilir. Fakat ahlaki değerlere bağlı olmayan yaratılıştan ihsan edilen zeka, görünüm ve talih de birer unsurdur. Bunların rolleri asla inkar edilemez. Ancak Herbert Spencer in dikkatleri çektiği gibi, hür bir toplumda değerleri bireyler ve gruplar değil, arz ve talep belirler. Bu da her gün milyarlarca insanların aldığı kararlar vasıtası ile piyasaya yansır. Adalet haklar üzerine temellendirilir ve kurallara uymak ve uygulamakla gerçekleşir. Adalet iyi bir toplumun temelini oluşturur. İdarecilerin adil olması yeterli değildir. Toplumun da adaleti istemesi ve adalete yardımcı olması halinde gerçekleşir. Adalet bireyseldir. Toplumsal adalet talepleri adalet için bir tehdittir.

6 ALET OLMAZ SAN OLUR MU? OLUI& OLMAK OLUR MU? ISÂZ OLSUN

7 Adalet ve Hukuk ile ilgili Güzel Sözler Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA Adalet güzeldir, fakat emir lerde olursa daha güzel olur. HZ. MUHAMMED Adalet, evrenin ruhudur. Ö M ER HAYYAM Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON Adalet mülkün temelidir. HZ. Ö M ER Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.mirebau Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.chateubriand Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.j.a. FROUDE Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W. S. LANDOR Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.amyot Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. MONTAIGNE Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN W EBSTER Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.montaigne Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.hazreti MUHAMMED Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. GANDHI Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. EFLATUN Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. WILLIAM WATSON

8 Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. HEYW OOD BRAUN Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. HZ. MUHAMMED Devletin hazinesi adalettir. KONFUÇYUS Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. G EO R G ES DUHAMEL Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. MAHATMA GHANDI Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.seneca Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. J. ADDISON Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. MAURICE DUEVERGER İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. VAUVENARG UES İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. ABDÜLMELİK B. MERVAN İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. VICTOR HUGO Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur. SAINT EX U P ER Y Kılıcın yapamadığını adalet yapar.kanuni SULTAN SÜLEYMAN Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. LAO-TSE Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. LIMON LUCE Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir.timurlenk Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu? A LB ER T CAMUS Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. ALAIN Tanrı adaleti, onu sevene verir. AM ENEM OPE Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin Adalet devletin amacıdır. James Madison Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir. Alexander Hamilton Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü

9 C a u U v cyuxréy okulda o^rcrtirle/

10 Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir. Marcus Tullius Cicero Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Thrasymachus Adalet güzeldir, fakat emir lerde olursa daha güzel olur.hz. MUHAMMED Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristo Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir. Alexander Hamilton Adalet mülkün temelidir. HZ. ÖMER Adalet mülkün temelidir. Nizamülmülk Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY Adalet olan yere kim sığınmaz ki. Zhantang Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. Edmund Burke Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.mirebau Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir. W alt Whitman Adalet, evrenin ruhudur.ömer HAYYAM Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat i ve devamlı bir iradedir. Lustinianus Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.chateubriand Adalet... Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. Ulpianus Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J.A. FROUDE Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.w. S. LANDOR Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.amyot Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN W EBSTER Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

11 "kluwétinfi çüvenerek zayıfları h or göreni n kuvateti.

12 Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. MONTAIGNE Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi... Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume Adaletli ol... Merikare Adaletli olmayı öğren. Vergil Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.hazreti MUHAMMED Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.eflatun Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak m evcut kötülükten daha kötüdür. Henry David Thoreau Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak isteksamimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz. Robespierre Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir. Seneca

13 EL KALDIRAN PAŞA OLSA DA... facebook.com/gercektarlh Kadıya El Kaldıran Paşa Olsa da Fâtih Sultan Mehmed, adaletin mülkün temeli olduğunu bilir, adalete ve adaleti dağıtan kadılara çok değer verirdi. Rumeli Beylerbeyi olan Dâvûd Paşa, yaptığı bir işten dolayı Edirne kadısına şikâyet edilir. Kadı (Osmanlı da kadı bugünkü valinin ve belediyenin işlerini de görmekteydi) da, Dâvûd Paşa'ya adam göndererek yapmakta olduğu o işten vazgeçmesi hükmünü bildirir. Dâvûd Paşa bu hükme hiç aldırış etmez. Bu sefer, kadı, bizzat kendisi Dâvûd Paşa'ya gider. O işten vazgeçmesini bir kez daha ihtar eder. Aralarında tartışma çıkınca, Dâvûd Paşa kadıya birkaç kez vurur. Durum Fâtih Sultan Mehmed'e arz edilince, derhâl şu emri verir. "Dinimizin hadimi(hizmetkarı) olan kadıyı döven, dîni tahkir etmiş (önemsememiş) olur. O hâlde, onun katli lâzımdır." Ardından emrin acele yerine getirilmesini ister. Paşalar, beyler kim varsa Dâvûd Paşa'ya yardımcı olmak ve onu kurtarmak isterler. Fâtih'e, böyle bir komutanın öldürülmesini uygun görmediklerini bildirirler. Ancak, Fâtih'i emrinden döndüremezler. Sonunda, paşalar gidip Kazasker Vildan Efendi'yi bulurlar. Durumu îzâh edip fetva isterler. Kazasker Vildan Efendi; "Eğer ki, Kadı Efendi kadılık makamında dövülse idi katli lâzım olurdu. Amma, Kadı Efendi yerinden kalkıp, Davûd Paşa'nın mekânına gitmiş olduğu için katli lâzım değildir" diye fetva verir.

14 Adalet İle İlgili Hikayeler Bir Gün Hz Musa İbadetini B itirdikten Sonra Bir Ağacın Altına Oturur. Hemen Yakınındaki Çeşmeyi Seyrederken, Atlı Bir Savaşçının Çeşm eye G eldiğini Görür. Savaşçı Su İçmek İçin Eğildiğinde Boynundaki Altın Kesesini Islanm asın Diye Ç ıka rır Çeşm e Başına Bırakır. Suyunu İçtikten Sonra Altın Kesesini Unutur ve Yoluna Devam Eder. Hemen A rkasından Hoplaya Zıplaya Bir Ç ocuk Gelir. Tam Su İçecekken Altın Kesesin Farkeder ve Hiç Düşünm eden A lır ve Uzaklaşır. Çocuğun A rkasından Çok Yaşlı Bir İh tiy ar inleyerek Su İçm eye Gelir. Bu Arada Altın Kesesini Su Başında Unutan Savaşçı Keseyi Alm ak İçin Çeşm eye Doğru Y aklaşır. Fakat Çeşm e Başında Hiç Bir Şe y Bulam az. Hemen Yanındaki Yaşlı Adam ın Boğazına S arılır ve Altın Kesesini Verm esini İster. İh tiyar Ne Kadar "Ben Alm adım " Dese de Savaşçıyı İkna Edemez. İyice Sinirlenen Savaşçı K ılıcını Çeker Ve Y aşlı Adam ı O racıkta Ö ldürür. Olan Biteni Gören Musa ''Ey Rabbim Bu Nasıl Bir A d alettir'' der.. "Ben Hiç Bir Şey Bilm iyorum.. Senin İşine sual olm az ama ben anlam adım " Der. Bu isyana benzer açık lıktak i sözlere ka rşılık Rab şöyle se sle n ir : ''Ey Musa ; Ben Sana Benim İşlerim i A nlayacak Kadar Akıl Verm edim ki, sen Benim hakkım da yorum Yapıyorsun Ama K albinin Yatışm ası İçin gerçek Şudur : Savaşçı O Küçük Çocuğun Babasının Malını Y ağm alam ıştı. Ölen İhtiyar İse Gençliğinde Çok Güçlü Bir Adamdı Ama Bir Hiç Uğruna Bir Köylüyü Ö ldürm üştü. O İhtiyarı Öldüren Savaşçı İşte O Köylünün O ğludur.. Ey Benim Gafil Kulum Şimdi Tövbe Et Çünkü Benim Adaletim İşte Bu Kadar A çıktır. Adalet ve Tevazu Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışm alarında ayrı işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve m illet işleriyle ilgili yazışm alarda kullanırdı. Halife, birden fazla göm leği ol mayan, v a rlık sız biriydi. Yakınlarından birisi Ömer b. Abdülaziz'e bir elma hediye gönderm işti. O da elm ayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren gö revliye şöyle dedi: - Ona de ki, elma yerini bulm uştur.

15 Fakat görevli itiraz edecek oldu: - Ey m üm inlerin başkanı! Rasulullah Aleyhisselâm hediye kabul ederdi. Bu elm ayı gönderen de senin ya kınlarında ndır. Halife cevap v e rd i: -Evet ama, Rasulullah s.a.v.'e verilen hediye idi. Bize gelince, bize verilen hed iyeler rüşvet olur. V alile rin m aaşlarını çok bol verirdi. Sebebini şöyle açıklardı: - V aliler para sıkıntısı çekm ezler, bütün ihtiyaçları karşılanırsa, kendilerini halkın işlerine vakfederler. Bir gece halifenin yanında bir m isafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenm işti. Misafi r dedi ki: - H izm etçiyi uyandıralım da kandilin yağını koyuversin. - Hayır, bırak onu uyusun. Ben ona iki ayrı işi ya ptırm ak istem em. - Ö yleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım. - Olm az, m isafire iş gördürm ek y iğ itlik te n sayılm az. Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi: - Ben kalkıp iş yaparken de Öm er'dim ; gelip oturdum, yine aynı Öm er'im. İki buçuk y ıllık halifelik dönem inde İslâm alem inde adaleti hakim kılm ıştı. Büyük dedesi Hz. Ömer r.a. Gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarında iken onu çekem eyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizm etçisi eliyle zehirlenm işti. Hizm etçisi suçunu itiraf ettiğinde, Ömer b. Abdülaziz, paraları adamdan alarak devlet hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakm ış, öldürülm ekten kurtulm ası için de kaçm asını söylem işti. Adalet İstanbul un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün m ahkum ları serbest bırakm ıştı. Fakat bu m ahkum ların içinden iki papaz zindandan çıkm ak istem ediklerini söyleyerek dışarı çıkm adılar. Papazlar Bizan s im paratorunun halka yaptığı zülüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılm ışlardı. O nlar da bir daha hapisten çıkm am aya yemin etm işlerdi. Durum Hazreti Fatih e bildirildi. O, asker göndererek, papazları huzuruna davet etti. Pap azlar hapisten niçin çıkm ak istem ediklerini Hazreti Fatih e de a n la ttılar. Fatih o dünyaya kahreden iki papaza şöyle hitap etti: - Sizlere şöyle bir teklifim var: Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği m em leketim i geziniz, müslüman hakim lerin ve müslüman halkım ın davalarını dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz, hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hâlâ küsm ekte haklı olduğunu isbat ediniz. Hazreti Fatih in bu teklifi papazlar için çok cazip gelm işti. Hemen Padişahtan aldıkları tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa idi Bursa da şöyle bir hadiseyle ka rşılaştılar: Bir Müslüman bir yahudiden bir at satın alm ış, fakat hiçbir kusuru yok diy e satılan at hasta imiş. Müslüm anın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılm ış. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olm asını beklem iş, sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutm uş. Fakat olacak ya, o saatte de kadı henüz dairesine gelm em iş olduğundan bir m üddet bekledikten sonra

16 adam kadının gelm eyeceğine hükm ederek atını alıp ahırına götürm üş. Atını alıp götürm üş ama at da o gece ölm üş. Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı, atı alan m üslümanı çağırtıp m eseleyi şu şekilde halletm iş: -S iz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsa idim, sağlam diye satılan atı sahibine iade eder, paranızı alırdım. Fakat ben zam anında makamımda bulunam adığım dan hadisenin bu şekilde gelişm esine madem ki ben sebep oldum, atın ölüm ünden doğan zararı benim ödemem lazım, deyip atın parasını m üslüm ana verm iş. Papazlar islam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parm aklarını ısırm ışlar ve hiç zorlanm adan bir kimsenin kendi cebinden mal tazm in etmesi karşısında hayret etm işler. Mahkemeden çıkan papazların yolu İznik e uğramış. Papazlar orada şöyle bir m ahkem e ile karşılaşm ışlar: Bir m üslüman diğer bir m üslüm andan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı sürm eye başlar. Kara sabanla tarlayı sürm eye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılm az mı Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür m üslümana götürüp teslim etm ek ister; - Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bils eydin herhalde bu fiata bana satm azdın. Al şu a ltın la rın ı, der. Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünm ektedir. O da şöyle söyler: - Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi, taşı ile toprağı ile beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğim den, içinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir dilediğini yap, der. Tarlayı alanla satan anlaşam ayınca m esele kadıya, yani m ahkemeye intikal eder. Her iki taraf iddialarını kadının huzurunda da tekrarlarlar. Kadı, her iki şahsada çocukları olup olm adığını sorar. Onlardan birinin kızı birinin de oğlunun olduğunu öğrenir ve oğlanla kızı nikahlayarak altını cehiz olarak verir. Papazlar daha fazla gezm elerinin lüzum suz olduğunu anlayıp doğru İstanbul a H azreti Fatih in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle derler: - Bizler artık inandık ki, bu kadar adalet ve biribirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük yapam azlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrim izden vazgeçtik, sizin idarenizde hiç kim senin zulm e uğram ayacağına inanm ış bulunuyoruz, derler.

17 HACI OLMAK YETMEZ Adil davranmadıktan sonra Hacı hoca olmuşsun kaç para Hırka, teşbih, p o st, seccade güzel Tanrı kanar mı bunlara ÖMER HAYYAM

18 Camiyi Yık Ama Adaleti Yıkma İkinci halife Hz. Ömer (ra) zam anında, Suriye'deki Şam valisi, kente büyük ve güzel bir cami yapm ak ister. Am acı, Şam 'daki M üslüm anlar'ın topluca biraraya gelebilecekleri m erkezî bir ibadethanelerinin olm asıdır. Zira kentte Müsüm anlar'ı biraraya getirebilecek böyle bir adrese ihtiyaç da vardır. Bu yüzden, yapılacak olan cam inin kentin m erkezî bir yerinde inşâ edilm esi gerekm ektedir. Şam valisi, inşâ edilecek olan cami için en uygun yeri belirlem ek üzere ekip görevlendirir ve bunlar şehrin her köşesini "alıcı gözüyle" incelerler. Günl er süren keşif ve taram adan sonra, cami inşâsı için en uygun yeri belirlerler. Ondan sonra hiç vakit kaybetm eden toprağa ilk kazm aları vurup inşaata başlarlar, ta b iî ki. Şam 'daki Müslüm anlar cami projesine öyle büyük bir aşk ve şevkle girişm işlerdir ki, başından beri bir şeyi hiç akıllarına getirm ezler; o şevkten dolayı bir hususu unuturlar: Üzerinde cami inşâ ettikleri arsanın bir sahibinin olabileceği ve arsa sahibinden ne arsasının satın alındığı, ne de böyle bir inşaat için izin istendiği. İşin garabeti şu ki, üzerinde cam inin inşâ edildiği arsanın m ülkiyeti bir Yahudî'ye aittir. Lakin, arsa sahibi Yahudî bir süredir Şam dışında olduğundan, bütün bu olanlardan habersizdir ve cami inşaatı nerdeyse bitm ek üzereyken çıkagelir. Uzun bir süre sonra Şam'a geri dönen Yahudî, arsasının üzerinde inşâ edilm ekte olan camiyi görünce hayretler içinde kalır, doğal olarak. Ve buna itiraz etm ek için, valinin kapısına dayanır! Toprağının gaspedildiğini söyleyen Y ahudî, cami yapım ının du rduru lm asını ister. Ancak Şam valisi, Yahudî'nin şikâyetlerine hak verm ekle birlikte, bu kadar emek ve m asraf harcanm ış olan bir inşaatın durdurulam ayacağını söyleyerek bu talebi reddeder ve Yahudî'ye, arsayı değerinin çok üzerinde ücret ödeyerek satın almaya hazır olduklarını bildirir. Fakat Yahudî bu teklife olumlu yanıt verm ez, her ne pahasına olursa olsun, arsasını satm aya razı olm adığını ve kesinlikle satm ayacağını, üstelik, kendisine ait bir arsa üzerinde cami istem ediğini belirtir. Şam valisi, m üteakip günlerde de defaatle aynı teklifi götürür ama Yahudî her seferinde bu teklifi geri çevirir. Şam valisi bu duruma çok bozulur; zira çoktandır inşaatına başlanan ve yapım ı neredeyse bitm ek üzere olan bir cam iden feragat etm ek olacak iş değildir. Yahudî'den her seferinde olumsuz yanıt alan ve sürekli fiyat yükseltm elerin de işe yaram adığını gören Şam valisi,

19 işi gittikçe zora bindirm eye başlar. Yahudî'yi satışa razı etme çabası her denem ede başarısız olunca, vali artık tekliflerini tehditvarî bir üslûpla yapmaya başlar. İş artık zûlüm boyutuna varm ıştır; Yahudî'yi ikna çabaları, ona eziyet etme ve sıkıntı verm e noktasına varm ıştır. Topraklarının zorla gaspedildiğini, buna karşılık hakkını geri alam ayacağını düşünen Yahudî, Şam valisine haber göndererek, "Sizi halife Ömer bin Hattab'a şikâyet edeceğim ; hakkımı alm ak için tâ Medine'ye gideceğim. İslam halifesi Öm er adaletli bir yö n e ticid ir, inanıyorum ki beni g ö zetecektir" der.... ve, yollara düşer! Tâ M edine'ye kadar gelerek M üslüm anlar'ın halifesinin, H attab'ın oğlu Ö m er'in huzuruna çıka r. Yahudî, Şam'da olan biteni başından sonuna kadar, olduğu gibi Hz. Ömer'e anlatır. Yahudî'yi sükûnetle ve büyük bir dikkatle dinleyen Hz. Ömer, hiçbir şey söylem ez ve etrafındaki yardım cılarına, "Çabuk bana ölmüş bir hayvanın kemiğini bulup getirin" diye emreder. Dışarı çıkan Müslüm anlar, bir süre sonra ellerinde bir kem ikle geri gelirler ve Öm er'in bunu ne yapacağını bilm edikleri için büyük bir m erakla kendisine ve rirler. Halife Ömer, kemiğe bir şeyler yazar ve Yahudî'ye verir. Sonra da der ki: "Bu benim Şam va lisin e m ektubum dur. Bunu götür ve kendisine ver!" Hz. Ömer, Şam valisine bir mesaj yazm ıştır ve bu mesajı da kâğıda değil, bir kem iğe ya zm ıştır, hayvan kem iğine. Yahudî bunu alır ve günler süren bir yolculuktan sonra Şam'a geri döner. Döner dönmez de Şam valisinin huzuruna çıkar. Vali, onun kendisini şikâyet etm ek için Halife Öm er'in yanından geldiğini bildiğinden, m erak içinde beklem ektedir. Yahudî, Hz. Öm er'in yanından geldiğini, hakkını aram ak için Medine'ye kadar gittiğini söyleyince, Şam valisi, "Söyle o zaman, Ömer sana ne dedi?" diye sorar. Bunun üzerine Yahudî, "Öm er bana tek kelim e bile etm edi, hiçbir şey söylem edi. Sadece size şunu gönderdi" diyerek elind eki kem iği Şam v a lisin e uzatır. Kısa bir şaşkınlık geçiren vali, m erak ve hayretle kemiği eline alır ve üzerindeki yazıyı okum aya başlar. Yazıyı okuyan Şam va lisin in yüzü kıpkırm ızı

20 kolaydır,zor olaıt adil olmaktır. UM U,o

21 olm uş, şaşkınlıktan gözleri açık kalm ıştır. Kemiğin üzerinde aynen şunla r yazılıdır: "V A Lİİİ, VALİİİ! CAM İYİ YIK AMA AD ALETİ YIK M A!"

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ

ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ ÖZGÜR TOPLUMUN İLKELERİ Özgür toplumun ilkeleri hakkında bir çalışma kılavuzu Yazar: DR. NIGEL ASHFORD Yayınlayan ve sipariş eden: Jarl Hjalmarson Vakfı JARL HJALMARSON VAKFI 1994 yılında kuruldu. Amacımız

Detaylı

Bahai Eserleri. sım ve Dağıtım

Bahai Eserleri. sım ve Dağıtım İngilizce Baskı: The Secret of Divine Civilization Copyright 1957, 1970, 1990 by the National Spiritual Assembly of the Bahá ís of the United States All rights reserved. Published 1990 Printed in the United

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Kitabın Adı: Soma Raporu. Hazırlayan: Abdulvahap METE. Emrah ENEZ. Metin Yüksel DENİZASLAN. Muammer BİLGİÇ. Yavuz Selim DUMANGÖZ. Tashih: Üzeyir Türk

Kitabın Adı: Soma Raporu. Hazırlayan: Abdulvahap METE. Emrah ENEZ. Metin Yüksel DENİZASLAN. Muammer BİLGİÇ. Yavuz Selim DUMANGÖZ. Tashih: Üzeyir Türk Kitabın Adı: Soma Raporu Hazırlayan: Abdulvahap METE Emrah ENEZ Metin Yüksel DENİZASLAN Muammer BİLGİÇ Yavuz Selim DUMANGÖZ Tashih: Üzeyir Türk Mizanpaj: Osman Samed ÖZKAN Kapak Tasarım: Mehmet Tarık Talha

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar: Yusuf Enes Sezgin, Firdevs Bulut İSLAM İKTİSADI VE PİYASA

Yayına Hazırlayanlar: Yusuf Enes Sezgin, Firdevs Bulut İSLAM İKTİSADI VE PİYASA Yayına Hazırlayanlar: Yusuf Enes Sezgin, Firdevs Bulut İSLAM İKTİSADI VE PİYASA İSLAM İKTİSADI VE PİYASA İGİAD YAYINLARI: 17 İslam İktisadı Kitaplığı: 2 Dizi Editörü: Taha Eğri İGİAD Türkiye İktisadi

Detaylı

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru 1 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma

Detaylı

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi.

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi. Selam ile Sence 1 yaşında. Sen istedin diye, Sen destek verdin diye, Sen varsın diye Sence yayın hayatına 1 yıldır devam edebiliyor. Seninle ve senin için varlığını sürdürebilmeyi ümit ediyoruz. Mübarek

Detaylı

GÜNDEM ANALİZ. Sorular ve Cevaplar

GÜNDEM ANALİZ. Sorular ve Cevaplar GÜNDEM ANALİZ Sorular ve Cevaplar İçindekiler 1. Devlet işlerinde kullanılan paralar kara para dahi olsa hem İslami hizmetlere harcanıyor hem de ekonomimize katkıda bulunuluyor. Öyleyse Hizmet neden buna

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24(037-062) Spring-2008 V.7 N.24 ANTİK ÇAĞDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE ANCIENT

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4. Sorumlu: Raşit Paktürk E-mail: maneviyat@ahmadiyya.de ISSN: 2192-3396

Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4. Sorumlu: Raşit Paktürk E-mail: maneviyat@ahmadiyya.de ISSN: 2192-3396 Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4 Ekim, Kasım, Aralık 2011 (Miladi) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer 1432-1433 (Hicri) İhaa, Nübüvvet, Fatah 1390 (Hicri Şemsi) Yayınlayan: Ahmadiyya Muslim Jamaat Verlag der Islam

Detaylı

Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1

Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 299 Ahmet Hamdi Akseki nin (1887-1951) Temel Haklarla İlgili Hukukî Görüşleri 1 Legal Views of Ahmet Hamdi Akseki(1887-1951) on Basic Rights Ali Aslan TOPÇUOĞLU ÖZET Ahmet

Detaylı

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ (DİN VE LAİKLİK) Dr. Fahri DEMİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi KÜRS0 VRVINCILIK Her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayın hakları

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 84 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 145. YIL SEMPOZYUMU 10 MAYIS 2013 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Enver KAYA Danıştay

Detaylı

Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız!

Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! ISSN 2148-5062 YIL: 8 SAYI: 44 TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! YIL: 8 SAYI: 44 TEMMUZ/AĞUSTOS

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

ŞERİATÇILAR, İŞÇİ HAKLARI VE HAK-İŞ YILDIRIM KOÇ

ŞERİATÇILAR, İŞÇİ HAKLARI VE HAK-İŞ YILDIRIM KOÇ ŞERİATÇILAR, İŞÇİ HAKLARI VE HAK-İŞ YILDIRIM KOÇ İçindekiler Sunuş Giriş I. İSLAMCI DÜŞÜNCEDE İŞÇİ HAKLARI VE SENDİKAL HAKLAR A. İslamcıların Günümüzde Savundukları Düzen Kapitalizmdir 1. Sermaye Teşvik

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ

HAKSIZ HALKSIZ HALSİZ mm n ı H ı İKTİDAR HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ Bugünün Biftyasında Din Kavramı ve Dindarlık Meselesi M u h a m J n H a te n il^ ^ ^ (İran Cumhurbaşkanı) ı n d a ş Y ıld ız EYLÜL - EKİM 1997 SAYI: 39 FİYATI:

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

AK Parti, İstanbul da en çok oyu yine Sultanbeyli den aldı

AK Parti, İstanbul da en çok oyu yine Sultanbeyli den aldı 12 HAZİRAN 2015 YIL: 12 SAYI: 332 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com AK Parti, İstanbul da en çok oyu yine Sultanbeyli den aldı 07 Haziran Milletvekili Seçimlerinden

Detaylı

Yıllarca hayatını çobanlıkla geçiren bir insanın daha sonra okuyup fizik mühendisi olması ne ile izah edilebilir?

Yıllarca hayatını çobanlıkla geçiren bir insanın daha sonra okuyup fizik mühendisi olması ne ile izah edilebilir? 1 İçindekiler 2 Peygamberimiz birisine "yaptığın iyililerin hayrına müslüman olmuşsun", başka birisine de "iyilikleri ona bir faydası olmayacaktır" demiştir. Bu hadisler çelişkili değil midir? Birinci

Detaylı

Dinimiz Ne Diyor Biz Ne Yapıyoruz?

Dinimiz Ne Diyor Biz Ne Yapıyoruz? Dinimiz Ne Diyor Biz Ne Yapıyoruz? 6 DERLEME İÇİNDEKİLER Kurgu: Tek Adam ın kurgusu Ayşe Sucu aysesucu@sozcum.com 2 Mart 2015, SÖZCÜ GAZETESİ...6 KABA üslup, TAŞ kalplilik Ayşe Sucu aysesucu@sozcum.com

Detaylı

Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ

Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ YARATILIŞ SEBEBİMİZ İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri VE YARATILIŞ 1 DUÂ Öz Bilimin ilk amacı, Tanrı (Allah) hakkında bilgi edinmek, O nun eserleriyle O na hayranlık duymaktır. Anthony Standen Nehirler

Detaylı

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998 GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ Dost Kazanmak 8.5.1998 Dost kazanmanın yolu, insanlara değer vermekten geçer. Değer vermek için de insanların hep iyi taraflarını görmeli ve bu hâllerini takdir etmeliyiz.

Detaylı