Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder."

Transkript

1 Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder. Adalet iki kefeli bir terazi, bir ölçüdür. Birinci kefesi hak sahibine hak ettiği ödülü vermek, ikincisi haksız olana hak ettiği cezayı vermektir. İnsana ve sosyal hayata bakan yönü ile adalet ödül ve ceza dağıtımı ile ilgili kurallardır. Adaletin tevziine hukuk sistemi denir. Kanunlar da hukuka uygun olmalıdır; aksi taktirde kanunun kendisi zulmün ve haksızlığın kaynağı olur. Bu nedenle devlet açısından istenen ve özlenen hukuk devletidir, kanun devleti değildir. Adaleti Allah emretmiş ve insanlar tarafından uygulanmasını istemektedir. Dolayısıyla haklara saygı gösterecek, hakların kullanılmasını sağlayacak olan ve haksızlıkları giderecek olan insan ve bilhassa sorumluluk mevkiinde bulunan idarecilerdir. Haksızlığa uğrayanlara hak aramaları için gerekli kurumlan oluşturmak ve hakkı kurumlar aracılığı ile alınıp adaletin sağlanması görevi başta devlete aittir. Fertler haklarını kurumlar aracılığı ile arar ve hak edene cezayı yine kurumlar verecektir. Aksi kargaşa, kaos ve zulüm olur. Adalet, ödül ve cezaları düzenleyen mekanizma olunca sadece mali hususları değil, hak ve hürriyetler gibi dağıtılması mümkün olan tüm hususları kapsamaktadır. Ahlâkî hususlar ve fazilete ait konular hukuk sisteminin dışındadır. Çok evlilik ahlâkidir; ama eşitlik ilkesine aykırı olabilir ve bu hususlar adalet kavramı dışındadır. Buna benzer hususlar da böyledir. Geleneksel olarak adalet dağıtımı ve hukuk sistemi, insan hak ve hürriyetlerinin korunması ve hakka tecavüz edenlerin nasıl cezalandırılmaları ve hakkının alınarak haklıya verilmesi ile ilgilidir. Bu nedenle filozoflar adaleti hak sahibine hakkını vermek şeklinde tarif etmişlerdir. Y öneticiler adil oldukları sürece toplumlar barış ve refah içinde yaşayabilirler demişlerdir. John Locke adaleti hayatın korunması, hürriyet ve eşitlik ile eşit tutmuştur. Davide Hume adaleti çatışmalardan kaçınmak veya en aza indirmek olarak görür. Ona göre insanlar diğer insanlarla işbirliği yaparak hayatta kalabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir ve zengin olabilir. Bunun için herkesin uyacağı âdil kuralların belirlenmesine ihtiyaç vardır. Adalet ve adaletsizlik tek başına oluşmaz, diğer insanlarla beraber onlara zarar verip vermemekle ilgilidir. Mülkiyete ilişkin adalet kuralları her şeyden önce mülkiyetin barışçıl şekilde kazanılması, rıza dahilinde aktarılması ve verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Bu durumda adalet hürriyete ve mülkiyete saygı göstermekle ortaya çıkar. Kanunlar zorunlu olarak adil olmak durumundadır. Çoğu zaman kanunlar adil olmadıkları gerekçesi ile değiştirilmesi için kampanyalar düzenlenir. Adalet sisteminin yetkileri görev ve yargılama sisteminin çeşitli kurulları aracılığı ile sınırlandırılmıştır. Hakimlerin tarafsız olmaları ve davalarda bir tarafı tutmamaları esastır. Yoksa adalet mekanizmasının kendisi zulme sebep olur. Yargısal adalet kurallara saygı göstermekle ilgilenir. Yasaların içeriğinin adil olması ile ilgilenmez. Görevi kararların nasıl alınacağı ile ilişkilidir. Kurallara uymakla elde edilen sonuç âdildir. Herkesin aynı mesafeyi koşması, verilen sürenin aynı olması ve yetkililerin tarafsız olması gibi belirlenen kurallara uyularak yapılan bir koşunun sonucunun adildir. Farklı zamanlarda yapılan yarışmalarda farklı kişilerin kazanmaları adaletsizlik olarak kabul edilmez. Hakimlerin ve savcıların kanunlarda yazılı olan adalet kuralları yerine kendi doğruları ve yaklaşımları ile karar vermeleri adalete yönelik bir tehdit olabilmektedir. Buna Hukukî Aktivizm adı verilir. Esasen yasaların suç saymadığı hususlar suç sayılmazlar. Hakimlerin kendi irade, inisiyatif ve görüşlerine çok fazla yer vermeleri adaleti zayıflatır ve adalete olan güveni sarsar. Gelir dağılımında zorunlu olarak adaletin, yani Ekonomik Adalet olması gerektiği iddia edilmiştir; ancak bu mümkün görülmemektedir. En zengin ile en fakir arasında ciddi bir uçurum bulunan toplum da pekala adil olabilir. Refah ve gelir dağılımına ait bilgi adalet konusunda bir şey söylemez. Zira toplumsal refah ve zenginlik çalışma, yardımseverlik, rıza ile bölüşüm esaslarına dayanır. Adaletin burada ilgilendiği alan haksız mal kazanımı ile ilgilidir. Adalet birden fazla kişileri kapsaması durumunda toplumsal adalet adını alır. Günümüz politikacıları tarafından en çok kullanılan popüler bir slogandır. Bunun nedeni de devlete ve onu idare edenlere kimin

2 t I Allah Korkusu %?/ Adaleti Sağlar

3 neye sahip olacağının yetkisini vermesidir. Toplumsal adaleti savunanlar özgürce yapılan mübadelenin oluşturduğu ekonomik dağılımın adil olmadığını iddia etmektedirler. Onlara göre devlet gelir ve refahı ona sahip olanlardan alıp kendi himaye ettiği gruplara dağıtmaktadır. Bu ise hak ve adalet ilkeleri ile çelişir. Dolayısıyla bu adalet anti-sosyaldir ve gerçek adalete zıttır. Toplumun adaleti sağlayamayacağı tezine dayanır. Frederic Hayek toplumsal adalet düşüncesini hür bir toplumda anlamsız görerek bütünüyle reddetmiştir. İnsanların ihtiyaçlarına göre özgürce mübadelede bulunmalarına izin verildiği sürece herkes ihtiyacı olanı alacak ve hiç kimse bu özgürlük sürecini kendi amacına hizmet ettiremeyecektir. Devlet gelir dağılımını düzenlediği ve dağıtımı kendisi yaptığı sürece adil olmayacak ve politik bir güç olarak refah kaynağı haline gelecektir. Politik gücü etkileyenler de haksız kazanç elde etmek için hak sahibi olduklarını iddia edeceklerdir. Bu durumda: Adil olmayan bölüşümü adil olmayan kişiler yapacaktır. Zorla yapılan dağıtımdan da çoğu insanlar memnun olmayacaklardır. Adil dağıtım göreceli olacaktır. Toplum devamlı değişkendir. Zamanla yapılan yasalar toplumun değişmesi ile adil olmayan sonuçlar doğuracaklardır. (Konut yardımı ve zorunlu tasarruf gibi...) Dağıtım refaha zarar vermektedir. İnsanlar çalışma yerine dayatılan kriterleri kazanmaya çalışacaktır; bu da zamanla üretimi düşürecektir. Dağıtım yapanlar daha fazla hak alma hakkını kendilerinde görecekler ve politik gücün tesirinden de kendilerini kurtaramayacaklardır. Politik siyaset siyasi olarak kendilerine destek olanları ister istemez destekleyecektir. Bu da adil olmayacaktır. Sosyal adalet ilkesi totaliter sonuçları içermektedir. Bu da bireyleri devletin kölesi yapmaktadır. Halbuki insan başkasının amaçlarını gerçekleştiren bir araç olmamalıdır. İnsanın kendisi Ahsen-i takvimde yaratılan hür ve bağımsız, her şeyin kendisine hizmet ettiği en değerli varlıktır ve bu fıtrî hali korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Köleliği yasaklayan bu temel ilkedir. Hür yaratılan insanları köle haline getirmek insanlığa en büyük kötülüktür. Bu nedenle iki cihan serveri ve ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (sav) Eyleme hiçbir nefsi kendi nefsine hamal, kırbacın düşse attan in de yere kendin al buyurmuşlardır. Özgür birey yerine bağımlı birey oluşturmak insanlığa hizmet değil, insanlığı yok etmek demektir. Her nevi istibdat ve baskıyı insanlığın mahîsi yani mahvedicisi olarak gören Ben ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam diyen Bediüzzaman Said Nursi insanlığın dört devir geçirdiğini, beşinci devrin Malikiyet ve Serbestiyet Devri olacağı tespitini yapar. İnsanlık köle olmak istemediği gibi, ecir yani ücretli olmak istemediğini, mülkün sahibi, efendisi ve bağımsız/hür birey olarak yaşamak istediğini, insanın buna layık ve insanlığın da buna uygun olduğunu açıklar. Tabii ki hürriyetin olmadığı yerde adaletten de bahsedilemez. Adalet ancak hürriyetle beraber gerçek adalet olabilir. Eşitlik, Adalet ve Fazilet: Eşitlikçiler ahlakî bölüşümün gelir ve refah eşitliği olduğunu savunurlar. Gelirdeki belirsizliği adaletsizlik olarak değerlendirirler. Gerçekte ve fıtrî olanın eşitsizliğin doğal olduğudur. Eşitsizlik aynı işi aynı sürede yapanlara verilen ücretlerin eşit olmamasından doğar. Emeğe ve üretime ücret verilmelidir. Aksi taktirde tembellik ve beceriksizlik ödüllendirilmiş olur. İhtiyaçlar bir zorunluluktur ve ihtiyaçlar istek ve arzulardan daha çoktur. Temel ihtiyaçlar ise gıda, giyecek, barınma gibi hayatta kalmayı sağlayan hususlardır. Bunlar aynı zamanda birer haktır. Bu nedenle diğer ihtiyaçlardan önde gelirler. Eşitlikçilere göre temel ihtiyaçların karşılanması birer haktır ve zengin ülkelerdeki varlıklı insanların ellerinden zorla alınarak fakir ülkelerin fakir insanlarına dağıtılmalıdır. İhtiyaçlar ilkesi bunu gerekli kılar derler. Ancak ne olursa olsun bu iş rıza ve gönüllülük çerçevesinde yapılmalıdır. Zorla almak ve başkasına vermek haksızlıktır. Kur ân-ı Kerim Zekat ın Allah rızası için verilmesi prensibi ile bu meseleyi halletmiştir. Temel ihtiyaç dışındaki ihtiyaçlar ise gerçekte ihtiyaç değillerdir ve bu ihtiyaçlar devamlı olarak değişiklik arz ederler. Yaşamak için böbreğe ihtiyacı olan birinin bu ihtiyacını gidermek için bir başkasından zorla böbrek alarak vermek zulümdür.

4

5 İnsanların diğer insanlara karşı yükümlülükleri aile, akraba, komşu, arkadaş ve yabancı olup olmadıklarına bağlı olarak değişiklik arz eder. Bir de çok çalıştığı halde işinde başarılı olmayanlar vardır. Bunlar bizde hayal kırıklığı meydana getirir. Ama ne ki üretilen şeyden ziyade üreticinin gösterdiği çabanın ödüllendirilmesi de saçmadır. Bu amelenin en çok ücreti alması, patron ve mühendisin çaba göstermediği için ameleden daha az ücret alması demektir. Malların minimum maliyet ve çaba ile üretilebilmesi arzulanır bir şeydir. Bu da toplumun bütün fertlerinin aynı amaç ve hedef için çalıştığı düşüncesinden kaynaklanır. Malların minimum maliyet ve çaba ile üretilmesi hem etkinliği, hem de refahı artırır. Toplum geniş çeşitliliğe sahip farklı amaçları olan bireylerden oluşur. Her iş meslek bir ihtiyaçtan doğmuştur. İhtiyaçların değeri açısından toplumda bir mutabakat yoktur. Öğretmenlik mi daha değerlidir, yoksa hekimlik mi? Her ikisi de yerine göre değerlidir. Kimin daha çok kazanacağı da ihtiyacın önemine göre değişmektedir. Değerler ise tamamen öznel olduğundan nesnel bir değeri de yoktur. Bir kısım değerler de yaratılıştan verilmiş yeteneklerden kaynaklanır. Özel bir beceri, güzel bir yüz ve tatlı bir ses fıtrîdir. Kişinin bu gibi nimetlerden dolayı övünmeye hakkı yoktur, ancak şükür ile mükelleftir. Şükür ise bu gibi nimetleri yaratılış ve veriliş amacına uygun yerli yerinde kullanmaktır. Bu gibi hususların toplumda pirim yapması da insanların verdiği değere göre değişir. Hayek e göre maddi ödüllerin çoğunlukla insanların değerli gördükleri şeylere denk düşmesi ne arzulanan ve ne de uygulanan şeyler değildir. Bireylerin konumlarının akranlarının görüşlerine bağlı olmaması hür bir toplumun gerekli bir özelliğidir. Liyakat ve fazilet değerleri belirlemede önemli bir ölçüdür. İyi bir eğitim alan ve üretken olan kişiler ödüllendirilir. Fakat ahlaki değerlere bağlı olmayan yaratılıştan ihsan edilen zeka, görünüm ve talih de birer unsurdur. Bunların rolleri asla inkar edilemez. Ancak Herbert Spencer in dikkatleri çektiği gibi, hür bir toplumda değerleri bireyler ve gruplar değil, arz ve talep belirler. Bu da her gün milyarlarca insanların aldığı kararlar vasıtası ile piyasaya yansır. Adalet haklar üzerine temellendirilir ve kurallara uymak ve uygulamakla gerçekleşir. Adalet iyi bir toplumun temelini oluşturur. İdarecilerin adil olması yeterli değildir. Toplumun da adaleti istemesi ve adalete yardımcı olması halinde gerçekleşir. Adalet bireyseldir. Toplumsal adalet talepleri adalet için bir tehdittir.

6 ALET OLMAZ SAN OLUR MU? OLUI& OLMAK OLUR MU? ISÂZ OLSUN

7 Adalet ve Hukuk ile ilgili Güzel Sözler Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA Adalet güzeldir, fakat emir lerde olursa daha güzel olur. HZ. MUHAMMED Adalet, evrenin ruhudur. Ö M ER HAYYAM Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON Adalet mülkün temelidir. HZ. Ö M ER Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.mirebau Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.chateubriand Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.j.a. FROUDE Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W. S. LANDOR Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.amyot Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. MONTAIGNE Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN W EBSTER Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.montaigne Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.hazreti MUHAMMED Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. GANDHI Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. EFLATUN Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. WILLIAM WATSON

8 Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. HEYW OOD BRAUN Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. HZ. MUHAMMED Devletin hazinesi adalettir. KONFUÇYUS Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. G EO R G ES DUHAMEL Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. MAHATMA GHANDI Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.seneca Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. J. ADDISON Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. MAURICE DUEVERGER İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. VAUVENARG UES İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. ABDÜLMELİK B. MERVAN İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. VICTOR HUGO Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur. SAINT EX U P ER Y Kılıcın yapamadığını adalet yapar.kanuni SULTAN SÜLEYMAN Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. LAO-TSE Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. LIMON LUCE Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir.timurlenk Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu? A LB ER T CAMUS Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. ALAIN Tanrı adaleti, onu sevene verir. AM ENEM OPE Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin Adalet devletin amacıdır. James Madison Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir. Alexander Hamilton Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü

9 C a u U v cyuxréy okulda o^rcrtirle/

10 Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir. Marcus Tullius Cicero Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Thrasymachus Adalet güzeldir, fakat emir lerde olursa daha güzel olur.hz. MUHAMMED Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristo Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir. Alexander Hamilton Adalet mülkün temelidir. HZ. ÖMER Adalet mülkün temelidir. Nizamülmülk Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY Adalet olan yere kim sığınmaz ki. Zhantang Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. Edmund Burke Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.mirebau Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir. W alt Whitman Adalet, evrenin ruhudur.ömer HAYYAM Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat i ve devamlı bir iradedir. Lustinianus Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.chateubriand Adalet... Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. Ulpianus Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J.A. FROUDE Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.w. S. LANDOR Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.amyot Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN W EBSTER Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

11 "kluwétinfi çüvenerek zayıfları h or göreni n kuvateti.

12 Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. MONTAIGNE Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi... Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume Adaletli ol... Merikare Adaletli olmayı öğren. Vergil Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.hazreti MUHAMMED Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.eflatun Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak m evcut kötülükten daha kötüdür. Henry David Thoreau Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak isteksamimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz. Robespierre Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir. Seneca

13 EL KALDIRAN PAŞA OLSA DA... facebook.com/gercektarlh Kadıya El Kaldıran Paşa Olsa da Fâtih Sultan Mehmed, adaletin mülkün temeli olduğunu bilir, adalete ve adaleti dağıtan kadılara çok değer verirdi. Rumeli Beylerbeyi olan Dâvûd Paşa, yaptığı bir işten dolayı Edirne kadısına şikâyet edilir. Kadı (Osmanlı da kadı bugünkü valinin ve belediyenin işlerini de görmekteydi) da, Dâvûd Paşa'ya adam göndererek yapmakta olduğu o işten vazgeçmesi hükmünü bildirir. Dâvûd Paşa bu hükme hiç aldırış etmez. Bu sefer, kadı, bizzat kendisi Dâvûd Paşa'ya gider. O işten vazgeçmesini bir kez daha ihtar eder. Aralarında tartışma çıkınca, Dâvûd Paşa kadıya birkaç kez vurur. Durum Fâtih Sultan Mehmed'e arz edilince, derhâl şu emri verir. "Dinimizin hadimi(hizmetkarı) olan kadıyı döven, dîni tahkir etmiş (önemsememiş) olur. O hâlde, onun katli lâzımdır." Ardından emrin acele yerine getirilmesini ister. Paşalar, beyler kim varsa Dâvûd Paşa'ya yardımcı olmak ve onu kurtarmak isterler. Fâtih'e, böyle bir komutanın öldürülmesini uygun görmediklerini bildirirler. Ancak, Fâtih'i emrinden döndüremezler. Sonunda, paşalar gidip Kazasker Vildan Efendi'yi bulurlar. Durumu îzâh edip fetva isterler. Kazasker Vildan Efendi; "Eğer ki, Kadı Efendi kadılık makamında dövülse idi katli lâzım olurdu. Amma, Kadı Efendi yerinden kalkıp, Davûd Paşa'nın mekânına gitmiş olduğu için katli lâzım değildir" diye fetva verir.

14 Adalet İle İlgili Hikayeler Bir Gün Hz Musa İbadetini B itirdikten Sonra Bir Ağacın Altına Oturur. Hemen Yakınındaki Çeşmeyi Seyrederken, Atlı Bir Savaşçının Çeşm eye G eldiğini Görür. Savaşçı Su İçmek İçin Eğildiğinde Boynundaki Altın Kesesini Islanm asın Diye Ç ıka rır Çeşm e Başına Bırakır. Suyunu İçtikten Sonra Altın Kesesini Unutur ve Yoluna Devam Eder. Hemen A rkasından Hoplaya Zıplaya Bir Ç ocuk Gelir. Tam Su İçecekken Altın Kesesin Farkeder ve Hiç Düşünm eden A lır ve Uzaklaşır. Çocuğun A rkasından Çok Yaşlı Bir İh tiy ar inleyerek Su İçm eye Gelir. Bu Arada Altın Kesesini Su Başında Unutan Savaşçı Keseyi Alm ak İçin Çeşm eye Doğru Y aklaşır. Fakat Çeşm e Başında Hiç Bir Şe y Bulam az. Hemen Yanındaki Yaşlı Adam ın Boğazına S arılır ve Altın Kesesini Verm esini İster. İh tiyar Ne Kadar "Ben Alm adım " Dese de Savaşçıyı İkna Edemez. İyice Sinirlenen Savaşçı K ılıcını Çeker Ve Y aşlı Adam ı O racıkta Ö ldürür. Olan Biteni Gören Musa ''Ey Rabbim Bu Nasıl Bir A d alettir'' der.. "Ben Hiç Bir Şey Bilm iyorum.. Senin İşine sual olm az ama ben anlam adım " Der. Bu isyana benzer açık lıktak i sözlere ka rşılık Rab şöyle se sle n ir : ''Ey Musa ; Ben Sana Benim İşlerim i A nlayacak Kadar Akıl Verm edim ki, sen Benim hakkım da yorum Yapıyorsun Ama K albinin Yatışm ası İçin gerçek Şudur : Savaşçı O Küçük Çocuğun Babasının Malını Y ağm alam ıştı. Ölen İhtiyar İse Gençliğinde Çok Güçlü Bir Adamdı Ama Bir Hiç Uğruna Bir Köylüyü Ö ldürm üştü. O İhtiyarı Öldüren Savaşçı İşte O Köylünün O ğludur.. Ey Benim Gafil Kulum Şimdi Tövbe Et Çünkü Benim Adaletim İşte Bu Kadar A çıktır. Adalet ve Tevazu Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışm alarında ayrı işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve m illet işleriyle ilgili yazışm alarda kullanırdı. Halife, birden fazla göm leği ol mayan, v a rlık sız biriydi. Yakınlarından birisi Ömer b. Abdülaziz'e bir elma hediye gönderm işti. O da elm ayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren gö revliye şöyle dedi: - Ona de ki, elma yerini bulm uştur.

15 Fakat görevli itiraz edecek oldu: - Ey m üm inlerin başkanı! Rasulullah Aleyhisselâm hediye kabul ederdi. Bu elm ayı gönderen de senin ya kınlarında ndır. Halife cevap v e rd i: -Evet ama, Rasulullah s.a.v.'e verilen hediye idi. Bize gelince, bize verilen hed iyeler rüşvet olur. V alile rin m aaşlarını çok bol verirdi. Sebebini şöyle açıklardı: - V aliler para sıkıntısı çekm ezler, bütün ihtiyaçları karşılanırsa, kendilerini halkın işlerine vakfederler. Bir gece halifenin yanında bir m isafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenm işti. Misafi r dedi ki: - H izm etçiyi uyandıralım da kandilin yağını koyuversin. - Hayır, bırak onu uyusun. Ben ona iki ayrı işi ya ptırm ak istem em. - Ö yleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım. - Olm az, m isafire iş gördürm ek y iğ itlik te n sayılm az. Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi: - Ben kalkıp iş yaparken de Öm er'dim ; gelip oturdum, yine aynı Öm er'im. İki buçuk y ıllık halifelik dönem inde İslâm alem inde adaleti hakim kılm ıştı. Büyük dedesi Hz. Ömer r.a. Gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarında iken onu çekem eyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizm etçisi eliyle zehirlenm işti. Hizm etçisi suçunu itiraf ettiğinde, Ömer b. Abdülaziz, paraları adamdan alarak devlet hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakm ış, öldürülm ekten kurtulm ası için de kaçm asını söylem işti. Adalet İstanbul un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün m ahkum ları serbest bırakm ıştı. Fakat bu m ahkum ların içinden iki papaz zindandan çıkm ak istem ediklerini söyleyerek dışarı çıkm adılar. Papazlar Bizan s im paratorunun halka yaptığı zülüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılm ışlardı. O nlar da bir daha hapisten çıkm am aya yemin etm işlerdi. Durum Hazreti Fatih e bildirildi. O, asker göndererek, papazları huzuruna davet etti. Pap azlar hapisten niçin çıkm ak istem ediklerini Hazreti Fatih e de a n la ttılar. Fatih o dünyaya kahreden iki papaza şöyle hitap etti: - Sizlere şöyle bir teklifim var: Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği m em leketim i geziniz, müslüman hakim lerin ve müslüman halkım ın davalarını dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz, hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hâlâ küsm ekte haklı olduğunu isbat ediniz. Hazreti Fatih in bu teklifi papazlar için çok cazip gelm işti. Hemen Padişahtan aldıkları tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa idi Bursa da şöyle bir hadiseyle ka rşılaştılar: Bir Müslüman bir yahudiden bir at satın alm ış, fakat hiçbir kusuru yok diy e satılan at hasta imiş. Müslüm anın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılm ış. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olm asını beklem iş, sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutm uş. Fakat olacak ya, o saatte de kadı henüz dairesine gelm em iş olduğundan bir m üddet bekledikten sonra

16 adam kadının gelm eyeceğine hükm ederek atını alıp ahırına götürm üş. Atını alıp götürm üş ama at da o gece ölm üş. Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı, atı alan m üslümanı çağırtıp m eseleyi şu şekilde halletm iş: -S iz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsa idim, sağlam diye satılan atı sahibine iade eder, paranızı alırdım. Fakat ben zam anında makamımda bulunam adığım dan hadisenin bu şekilde gelişm esine madem ki ben sebep oldum, atın ölüm ünden doğan zararı benim ödemem lazım, deyip atın parasını m üslüm ana verm iş. Papazlar islam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parm aklarını ısırm ışlar ve hiç zorlanm adan bir kimsenin kendi cebinden mal tazm in etmesi karşısında hayret etm işler. Mahkemeden çıkan papazların yolu İznik e uğramış. Papazlar orada şöyle bir m ahkem e ile karşılaşm ışlar: Bir m üslüman diğer bir m üslüm andan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı sürm eye başlar. Kara sabanla tarlayı sürm eye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılm az mı Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür m üslümana götürüp teslim etm ek ister; - Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bils eydin herhalde bu fiata bana satm azdın. Al şu a ltın la rın ı, der. Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünm ektedir. O da şöyle söyler: - Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi, taşı ile toprağı ile beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğim den, içinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir dilediğini yap, der. Tarlayı alanla satan anlaşam ayınca m esele kadıya, yani m ahkemeye intikal eder. Her iki taraf iddialarını kadının huzurunda da tekrarlarlar. Kadı, her iki şahsada çocukları olup olm adığını sorar. Onlardan birinin kızı birinin de oğlunun olduğunu öğrenir ve oğlanla kızı nikahlayarak altını cehiz olarak verir. Papazlar daha fazla gezm elerinin lüzum suz olduğunu anlayıp doğru İstanbul a H azreti Fatih in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle derler: - Bizler artık inandık ki, bu kadar adalet ve biribirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük yapam azlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrim izden vazgeçtik, sizin idarenizde hiç kim senin zulm e uğram ayacağına inanm ış bulunuyoruz, derler.

17 HACI OLMAK YETMEZ Adil davranmadıktan sonra Hacı hoca olmuşsun kaç para Hırka, teşbih, p o st, seccade güzel Tanrı kanar mı bunlara ÖMER HAYYAM

18 Camiyi Yık Ama Adaleti Yıkma İkinci halife Hz. Ömer (ra) zam anında, Suriye'deki Şam valisi, kente büyük ve güzel bir cami yapm ak ister. Am acı, Şam 'daki M üslüm anlar'ın topluca biraraya gelebilecekleri m erkezî bir ibadethanelerinin olm asıdır. Zira kentte Müsüm anlar'ı biraraya getirebilecek böyle bir adrese ihtiyaç da vardır. Bu yüzden, yapılacak olan cam inin kentin m erkezî bir yerinde inşâ edilm esi gerekm ektedir. Şam valisi, inşâ edilecek olan cami için en uygun yeri belirlem ek üzere ekip görevlendirir ve bunlar şehrin her köşesini "alıcı gözüyle" incelerler. Günl er süren keşif ve taram adan sonra, cami inşâsı için en uygun yeri belirlerler. Ondan sonra hiç vakit kaybetm eden toprağa ilk kazm aları vurup inşaata başlarlar, ta b iî ki. Şam 'daki Müslüm anlar cami projesine öyle büyük bir aşk ve şevkle girişm işlerdir ki, başından beri bir şeyi hiç akıllarına getirm ezler; o şevkten dolayı bir hususu unuturlar: Üzerinde cami inşâ ettikleri arsanın bir sahibinin olabileceği ve arsa sahibinden ne arsasının satın alındığı, ne de böyle bir inşaat için izin istendiği. İşin garabeti şu ki, üzerinde cam inin inşâ edildiği arsanın m ülkiyeti bir Yahudî'ye aittir. Lakin, arsa sahibi Yahudî bir süredir Şam dışında olduğundan, bütün bu olanlardan habersizdir ve cami inşaatı nerdeyse bitm ek üzereyken çıkagelir. Uzun bir süre sonra Şam'a geri dönen Yahudî, arsasının üzerinde inşâ edilm ekte olan camiyi görünce hayretler içinde kalır, doğal olarak. Ve buna itiraz etm ek için, valinin kapısına dayanır! Toprağının gaspedildiğini söyleyen Y ahudî, cami yapım ının du rduru lm asını ister. Ancak Şam valisi, Yahudî'nin şikâyetlerine hak verm ekle birlikte, bu kadar emek ve m asraf harcanm ış olan bir inşaatın durdurulam ayacağını söyleyerek bu talebi reddeder ve Yahudî'ye, arsayı değerinin çok üzerinde ücret ödeyerek satın almaya hazır olduklarını bildirir. Fakat Yahudî bu teklife olumlu yanıt verm ez, her ne pahasına olursa olsun, arsasını satm aya razı olm adığını ve kesinlikle satm ayacağını, üstelik, kendisine ait bir arsa üzerinde cami istem ediğini belirtir. Şam valisi, m üteakip günlerde de defaatle aynı teklifi götürür ama Yahudî her seferinde bu teklifi geri çevirir. Şam valisi bu duruma çok bozulur; zira çoktandır inşaatına başlanan ve yapım ı neredeyse bitm ek üzere olan bir cam iden feragat etm ek olacak iş değildir. Yahudî'den her seferinde olumsuz yanıt alan ve sürekli fiyat yükseltm elerin de işe yaram adığını gören Şam valisi,

19 işi gittikçe zora bindirm eye başlar. Yahudî'yi satışa razı etme çabası her denem ede başarısız olunca, vali artık tekliflerini tehditvarî bir üslûpla yapmaya başlar. İş artık zûlüm boyutuna varm ıştır; Yahudî'yi ikna çabaları, ona eziyet etme ve sıkıntı verm e noktasına varm ıştır. Topraklarının zorla gaspedildiğini, buna karşılık hakkını geri alam ayacağını düşünen Yahudî, Şam valisine haber göndererek, "Sizi halife Ömer bin Hattab'a şikâyet edeceğim ; hakkımı alm ak için tâ Medine'ye gideceğim. İslam halifesi Öm er adaletli bir yö n e ticid ir, inanıyorum ki beni g ö zetecektir" der.... ve, yollara düşer! Tâ M edine'ye kadar gelerek M üslüm anlar'ın halifesinin, H attab'ın oğlu Ö m er'in huzuruna çıka r. Yahudî, Şam'da olan biteni başından sonuna kadar, olduğu gibi Hz. Ömer'e anlatır. Yahudî'yi sükûnetle ve büyük bir dikkatle dinleyen Hz. Ömer, hiçbir şey söylem ez ve etrafındaki yardım cılarına, "Çabuk bana ölmüş bir hayvanın kemiğini bulup getirin" diye emreder. Dışarı çıkan Müslüm anlar, bir süre sonra ellerinde bir kem ikle geri gelirler ve Öm er'in bunu ne yapacağını bilm edikleri için büyük bir m erakla kendisine ve rirler. Halife Ömer, kemiğe bir şeyler yazar ve Yahudî'ye verir. Sonra da der ki: "Bu benim Şam va lisin e m ektubum dur. Bunu götür ve kendisine ver!" Hz. Ömer, Şam valisine bir mesaj yazm ıştır ve bu mesajı da kâğıda değil, bir kem iğe ya zm ıştır, hayvan kem iğine. Yahudî bunu alır ve günler süren bir yolculuktan sonra Şam'a geri döner. Döner dönmez de Şam valisinin huzuruna çıkar. Vali, onun kendisini şikâyet etm ek için Halife Öm er'in yanından geldiğini bildiğinden, m erak içinde beklem ektedir. Yahudî, Hz. Öm er'in yanından geldiğini, hakkını aram ak için Medine'ye kadar gittiğini söyleyince, Şam valisi, "Söyle o zaman, Ömer sana ne dedi?" diye sorar. Bunun üzerine Yahudî, "Öm er bana tek kelim e bile etm edi, hiçbir şey söylem edi. Sadece size şunu gönderdi" diyerek elind eki kem iği Şam v a lisin e uzatır. Kısa bir şaşkınlık geçiren vali, m erak ve hayretle kemiği eline alır ve üzerindeki yazıyı okum aya başlar. Yazıyı okuyan Şam va lisin in yüzü kıpkırm ızı

20 kolaydır,zor olaıt adil olmaktır. UM U,o

21 olm uş, şaşkınlıktan gözleri açık kalm ıştır. Kemiğin üzerinde aynen şunla r yazılıdır: "V A Lİİİ, VALİİİ! CAM İYİ YIK AMA AD ALETİ YIK M A!"

DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİMLERİ ADALET

DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİMLERİ ADALET 1 DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİMLERİ ADALET Adalet, evrenin ruhudur. ÖMER HAYYAM 2 3 Adalet İle İlgili Sözler *Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman) *Kuvvete dayanmayan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

KİTAP VE OKUMA SEVGİSİ ÜZERİNE HAZIRLAYAN: FERİDUN ESER GEYVE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FELSEFE ÖĞRETMENİ

KİTAP VE OKUMA SEVGİSİ ÜZERİNE HAZIRLAYAN: FERİDUN ESER GEYVE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FELSEFE ÖĞRETMENİ KİTAP VE OKUMA SEVGİSİ ÜZERİNE HAZIRLAYAN: FERİDUN ESER GEYVE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FELSEFE ÖĞRETMENİ BİR GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTÜ: KİTAP OKUMA Günümüzde gelişmişliğin, kalkınmışlığın ölçütlerinden biri,

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır

Başarı Testi. Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Başarı Testi Kazanan: Ağlamak yerine ÇALIŞIR. Kaybeden: Çalışmak yerine AĞLAR. Kazanan: KAFASINI çalıştırır. Kaybeden: ÇENESİNİ çalıştırır Kazanan: Her sorunda bir ÇÖZÜM görür. Kaybeden: Her çözümde bir

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F B (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

İçindekiler. 1PERESE adalet

İçindekiler. 1PERESE adalet İçindekiler Acaba Ben...2 Adaletli Biri Aranıyor...4 Sen Olsaydın Ne Gelirdi Diline?...5 Dilekçe...6 Kurumsal Adalet...7 Adalete Yardım Edenler...8 Duruşma Salonu...10 Problem Çözüyoruz...12 Logo Puanlama

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik

MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014. 1- Dostluk ve Kardeşlik 2013-2014 MERKEZ TOKİ İLKOKULU ADAP YILLIK UYGULAMA TAKVİMİ 2013 2014 YIL LAR LARA GÖRE DEĞER BAŞLIKLARI EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MIS HAZİRAN 1- Dostluk ve Kardeşlik 1- Temizlik ARA RAPOR

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2. Önsöz 3. Üye 4. Menejerler ve Liderler 5. Önce ekip ve kota bilgisi 6. Bronz Menejerler 7. Gümüş Menejer 8. Altın Menejer 9. Platin Menejer 10. Direktörler 11. Zümrüt Lider

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

GELIR VE SERVET BÖLÜŞÜMÜ 2

GELIR VE SERVET BÖLÜŞÜMÜ 2 GELIR VE SERVET BÖLÜŞÜMÜ 2 1. LORENZ EĞRİSİ 2 2. GELİR BÖLÜŞÜMÜ 3 3. PROBLEMLER VE REFORM ÖNERİLERİ 4 4. BENZERİ BENZERLE KIYASLAMAK; SERVET VE GELİR EŞİTLİĞİ 4 5.1. BEŞERİ SERMAYE 5 6. FAKTÖR FİYATLARI

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu. Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Örselenebilir Gruplar Hekim Tutumu Doç.Dr. Aysun Balseven Odabaşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Sunum Planı Olgu örnekleri Örselenebilirlik, incinebilirlik, savunmasızlık Tartışma Öneriler

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN TEŞEKKÜR Kısa Film Senaryosu Yazan Bülent GÖZYUMAN Sahne:1 Akşam üstü/dış Issız bir sokak (4 sokak çocuğu olan Ali, Bülent, Ömer ve Muhammed kaldıkları boş inşaata doğru şakalaşarak gitmektedirler.. Aniden

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Mitler «Gelecek nesil!» «Bugünün küçüğü yarının büyüğü.» «Çocuklar

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F A (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F A 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı