Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder."

Transkript

1 Adalet Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder. Adalet iki kefeli bir terazi, bir ölçüdür. Birinci kefesi hak sahibine hak ettiği ödülü vermek, ikincisi haksız olana hak ettiği cezayı vermektir. İnsana ve sosyal hayata bakan yönü ile adalet ödül ve ceza dağıtımı ile ilgili kurallardır. Adaletin tevziine hukuk sistemi denir. Kanunlar da hukuka uygun olmalıdır; aksi taktirde kanunun kendisi zulmün ve haksızlığın kaynağı olur. Bu nedenle devlet açısından istenen ve özlenen hukuk devletidir, kanun devleti değildir. Adaleti Allah emretmiş ve insanlar tarafından uygulanmasını istemektedir. Dolayısıyla haklara saygı gösterecek, hakların kullanılmasını sağlayacak olan ve haksızlıkları giderecek olan insan ve bilhassa sorumluluk mevkiinde bulunan idarecilerdir. Haksızlığa uğrayanlara hak aramaları için gerekli kurumlan oluşturmak ve hakkı kurumlar aracılığı ile alınıp adaletin sağlanması görevi başta devlete aittir. Fertler haklarını kurumlar aracılığı ile arar ve hak edene cezayı yine kurumlar verecektir. Aksi kargaşa, kaos ve zulüm olur. Adalet, ödül ve cezaları düzenleyen mekanizma olunca sadece mali hususları değil, hak ve hürriyetler gibi dağıtılması mümkün olan tüm hususları kapsamaktadır. Ahlâkî hususlar ve fazilete ait konular hukuk sisteminin dışındadır. Çok evlilik ahlâkidir; ama eşitlik ilkesine aykırı olabilir ve bu hususlar adalet kavramı dışındadır. Buna benzer hususlar da böyledir. Geleneksel olarak adalet dağıtımı ve hukuk sistemi, insan hak ve hürriyetlerinin korunması ve hakka tecavüz edenlerin nasıl cezalandırılmaları ve hakkının alınarak haklıya verilmesi ile ilgilidir. Bu nedenle filozoflar adaleti hak sahibine hakkını vermek şeklinde tarif etmişlerdir. Y öneticiler adil oldukları sürece toplumlar barış ve refah içinde yaşayabilirler demişlerdir. John Locke adaleti hayatın korunması, hürriyet ve eşitlik ile eşit tutmuştur. Davide Hume adaleti çatışmalardan kaçınmak veya en aza indirmek olarak görür. Ona göre insanlar diğer insanlarla işbirliği yaparak hayatta kalabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir ve zengin olabilir. Bunun için herkesin uyacağı âdil kuralların belirlenmesine ihtiyaç vardır. Adalet ve adaletsizlik tek başına oluşmaz, diğer insanlarla beraber onlara zarar verip vermemekle ilgilidir. Mülkiyete ilişkin adalet kuralları her şeyden önce mülkiyetin barışçıl şekilde kazanılması, rıza dahilinde aktarılması ve verilen sözlerin yerine getirilmesidir. Bu durumda adalet hürriyete ve mülkiyete saygı göstermekle ortaya çıkar. Kanunlar zorunlu olarak adil olmak durumundadır. Çoğu zaman kanunlar adil olmadıkları gerekçesi ile değiştirilmesi için kampanyalar düzenlenir. Adalet sisteminin yetkileri görev ve yargılama sisteminin çeşitli kurulları aracılığı ile sınırlandırılmıştır. Hakimlerin tarafsız olmaları ve davalarda bir tarafı tutmamaları esastır. Yoksa adalet mekanizmasının kendisi zulme sebep olur. Yargısal adalet kurallara saygı göstermekle ilgilenir. Yasaların içeriğinin adil olması ile ilgilenmez. Görevi kararların nasıl alınacağı ile ilişkilidir. Kurallara uymakla elde edilen sonuç âdildir. Herkesin aynı mesafeyi koşması, verilen sürenin aynı olması ve yetkililerin tarafsız olması gibi belirlenen kurallara uyularak yapılan bir koşunun sonucunun adildir. Farklı zamanlarda yapılan yarışmalarda farklı kişilerin kazanmaları adaletsizlik olarak kabul edilmez. Hakimlerin ve savcıların kanunlarda yazılı olan adalet kuralları yerine kendi doğruları ve yaklaşımları ile karar vermeleri adalete yönelik bir tehdit olabilmektedir. Buna Hukukî Aktivizm adı verilir. Esasen yasaların suç saymadığı hususlar suç sayılmazlar. Hakimlerin kendi irade, inisiyatif ve görüşlerine çok fazla yer vermeleri adaleti zayıflatır ve adalete olan güveni sarsar. Gelir dağılımında zorunlu olarak adaletin, yani Ekonomik Adalet olması gerektiği iddia edilmiştir; ancak bu mümkün görülmemektedir. En zengin ile en fakir arasında ciddi bir uçurum bulunan toplum da pekala adil olabilir. Refah ve gelir dağılımına ait bilgi adalet konusunda bir şey söylemez. Zira toplumsal refah ve zenginlik çalışma, yardımseverlik, rıza ile bölüşüm esaslarına dayanır. Adaletin burada ilgilendiği alan haksız mal kazanımı ile ilgilidir. Adalet birden fazla kişileri kapsaması durumunda toplumsal adalet adını alır. Günümüz politikacıları tarafından en çok kullanılan popüler bir slogandır. Bunun nedeni de devlete ve onu idare edenlere kimin

2 t I Allah Korkusu %?/ Adaleti Sağlar

3 neye sahip olacağının yetkisini vermesidir. Toplumsal adaleti savunanlar özgürce yapılan mübadelenin oluşturduğu ekonomik dağılımın adil olmadığını iddia etmektedirler. Onlara göre devlet gelir ve refahı ona sahip olanlardan alıp kendi himaye ettiği gruplara dağıtmaktadır. Bu ise hak ve adalet ilkeleri ile çelişir. Dolayısıyla bu adalet anti-sosyaldir ve gerçek adalete zıttır. Toplumun adaleti sağlayamayacağı tezine dayanır. Frederic Hayek toplumsal adalet düşüncesini hür bir toplumda anlamsız görerek bütünüyle reddetmiştir. İnsanların ihtiyaçlarına göre özgürce mübadelede bulunmalarına izin verildiği sürece herkes ihtiyacı olanı alacak ve hiç kimse bu özgürlük sürecini kendi amacına hizmet ettiremeyecektir. Devlet gelir dağılımını düzenlediği ve dağıtımı kendisi yaptığı sürece adil olmayacak ve politik bir güç olarak refah kaynağı haline gelecektir. Politik gücü etkileyenler de haksız kazanç elde etmek için hak sahibi olduklarını iddia edeceklerdir. Bu durumda: Adil olmayan bölüşümü adil olmayan kişiler yapacaktır. Zorla yapılan dağıtımdan da çoğu insanlar memnun olmayacaklardır. Adil dağıtım göreceli olacaktır. Toplum devamlı değişkendir. Zamanla yapılan yasalar toplumun değişmesi ile adil olmayan sonuçlar doğuracaklardır. (Konut yardımı ve zorunlu tasarruf gibi...) Dağıtım refaha zarar vermektedir. İnsanlar çalışma yerine dayatılan kriterleri kazanmaya çalışacaktır; bu da zamanla üretimi düşürecektir. Dağıtım yapanlar daha fazla hak alma hakkını kendilerinde görecekler ve politik gücün tesirinden de kendilerini kurtaramayacaklardır. Politik siyaset siyasi olarak kendilerine destek olanları ister istemez destekleyecektir. Bu da adil olmayacaktır. Sosyal adalet ilkesi totaliter sonuçları içermektedir. Bu da bireyleri devletin kölesi yapmaktadır. Halbuki insan başkasının amaçlarını gerçekleştiren bir araç olmamalıdır. İnsanın kendisi Ahsen-i takvimde yaratılan hür ve bağımsız, her şeyin kendisine hizmet ettiği en değerli varlıktır ve bu fıtrî hali korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Köleliği yasaklayan bu temel ilkedir. Hür yaratılan insanları köle haline getirmek insanlığa en büyük kötülüktür. Bu nedenle iki cihan serveri ve ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (sav) Eyleme hiçbir nefsi kendi nefsine hamal, kırbacın düşse attan in de yere kendin al buyurmuşlardır. Özgür birey yerine bağımlı birey oluşturmak insanlığa hizmet değil, insanlığı yok etmek demektir. Her nevi istibdat ve baskıyı insanlığın mahîsi yani mahvedicisi olarak gören Ben ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam diyen Bediüzzaman Said Nursi insanlığın dört devir geçirdiğini, beşinci devrin Malikiyet ve Serbestiyet Devri olacağı tespitini yapar. İnsanlık köle olmak istemediği gibi, ecir yani ücretli olmak istemediğini, mülkün sahibi, efendisi ve bağımsız/hür birey olarak yaşamak istediğini, insanın buna layık ve insanlığın da buna uygun olduğunu açıklar. Tabii ki hürriyetin olmadığı yerde adaletten de bahsedilemez. Adalet ancak hürriyetle beraber gerçek adalet olabilir. Eşitlik, Adalet ve Fazilet: Eşitlikçiler ahlakî bölüşümün gelir ve refah eşitliği olduğunu savunurlar. Gelirdeki belirsizliği adaletsizlik olarak değerlendirirler. Gerçekte ve fıtrî olanın eşitsizliğin doğal olduğudur. Eşitsizlik aynı işi aynı sürede yapanlara verilen ücretlerin eşit olmamasından doğar. Emeğe ve üretime ücret verilmelidir. Aksi taktirde tembellik ve beceriksizlik ödüllendirilmiş olur. İhtiyaçlar bir zorunluluktur ve ihtiyaçlar istek ve arzulardan daha çoktur. Temel ihtiyaçlar ise gıda, giyecek, barınma gibi hayatta kalmayı sağlayan hususlardır. Bunlar aynı zamanda birer haktır. Bu nedenle diğer ihtiyaçlardan önde gelirler. Eşitlikçilere göre temel ihtiyaçların karşılanması birer haktır ve zengin ülkelerdeki varlıklı insanların ellerinden zorla alınarak fakir ülkelerin fakir insanlarına dağıtılmalıdır. İhtiyaçlar ilkesi bunu gerekli kılar derler. Ancak ne olursa olsun bu iş rıza ve gönüllülük çerçevesinde yapılmalıdır. Zorla almak ve başkasına vermek haksızlıktır. Kur ân-ı Kerim Zekat ın Allah rızası için verilmesi prensibi ile bu meseleyi halletmiştir. Temel ihtiyaç dışındaki ihtiyaçlar ise gerçekte ihtiyaç değillerdir ve bu ihtiyaçlar devamlı olarak değişiklik arz ederler. Yaşamak için böbreğe ihtiyacı olan birinin bu ihtiyacını gidermek için bir başkasından zorla böbrek alarak vermek zulümdür.

4

5 İnsanların diğer insanlara karşı yükümlülükleri aile, akraba, komşu, arkadaş ve yabancı olup olmadıklarına bağlı olarak değişiklik arz eder. Bir de çok çalıştığı halde işinde başarılı olmayanlar vardır. Bunlar bizde hayal kırıklığı meydana getirir. Ama ne ki üretilen şeyden ziyade üreticinin gösterdiği çabanın ödüllendirilmesi de saçmadır. Bu amelenin en çok ücreti alması, patron ve mühendisin çaba göstermediği için ameleden daha az ücret alması demektir. Malların minimum maliyet ve çaba ile üretilebilmesi arzulanır bir şeydir. Bu da toplumun bütün fertlerinin aynı amaç ve hedef için çalıştığı düşüncesinden kaynaklanır. Malların minimum maliyet ve çaba ile üretilmesi hem etkinliği, hem de refahı artırır. Toplum geniş çeşitliliğe sahip farklı amaçları olan bireylerden oluşur. Her iş meslek bir ihtiyaçtan doğmuştur. İhtiyaçların değeri açısından toplumda bir mutabakat yoktur. Öğretmenlik mi daha değerlidir, yoksa hekimlik mi? Her ikisi de yerine göre değerlidir. Kimin daha çok kazanacağı da ihtiyacın önemine göre değişmektedir. Değerler ise tamamen öznel olduğundan nesnel bir değeri de yoktur. Bir kısım değerler de yaratılıştan verilmiş yeteneklerden kaynaklanır. Özel bir beceri, güzel bir yüz ve tatlı bir ses fıtrîdir. Kişinin bu gibi nimetlerden dolayı övünmeye hakkı yoktur, ancak şükür ile mükelleftir. Şükür ise bu gibi nimetleri yaratılış ve veriliş amacına uygun yerli yerinde kullanmaktır. Bu gibi hususların toplumda pirim yapması da insanların verdiği değere göre değişir. Hayek e göre maddi ödüllerin çoğunlukla insanların değerli gördükleri şeylere denk düşmesi ne arzulanan ve ne de uygulanan şeyler değildir. Bireylerin konumlarının akranlarının görüşlerine bağlı olmaması hür bir toplumun gerekli bir özelliğidir. Liyakat ve fazilet değerleri belirlemede önemli bir ölçüdür. İyi bir eğitim alan ve üretken olan kişiler ödüllendirilir. Fakat ahlaki değerlere bağlı olmayan yaratılıştan ihsan edilen zeka, görünüm ve talih de birer unsurdur. Bunların rolleri asla inkar edilemez. Ancak Herbert Spencer in dikkatleri çektiği gibi, hür bir toplumda değerleri bireyler ve gruplar değil, arz ve talep belirler. Bu da her gün milyarlarca insanların aldığı kararlar vasıtası ile piyasaya yansır. Adalet haklar üzerine temellendirilir ve kurallara uymak ve uygulamakla gerçekleşir. Adalet iyi bir toplumun temelini oluşturur. İdarecilerin adil olması yeterli değildir. Toplumun da adaleti istemesi ve adalete yardımcı olması halinde gerçekleşir. Adalet bireyseldir. Toplumsal adalet talepleri adalet için bir tehdittir.

6 ALET OLMAZ SAN OLUR MU? OLUI& OLMAK OLUR MU? ISÂZ OLSUN

7 Adalet ve Hukuk ile ilgili Güzel Sözler Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA Adalet güzeldir, fakat emir lerde olursa daha güzel olur. HZ. MUHAMMED Adalet, evrenin ruhudur. Ö M ER HAYYAM Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON Adalet mülkün temelidir. HZ. Ö M ER Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.mirebau Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.chateubriand Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.j.a. FROUDE Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED Adaletin gecikmesi adaletsizliktir. W. S. LANDOR Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.amyot Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. MONTAIGNE Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN W EBSTER Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.montaigne Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.hazreti MUHAMMED Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. GANDHI Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. EFLATUN Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. WILLIAM WATSON

8 Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. HEYW OOD BRAUN Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. HZ. MUHAMMED Devletin hazinesi adalettir. KONFUÇYUS Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. G EO R G ES DUHAMEL Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. MAHATMA GHANDI Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.seneca Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. J. ADDISON Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. MAURICE DUEVERGER İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. VAUVENARG UES İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. ABDÜLMELİK B. MERVAN İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. VICTOR HUGO Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur. SAINT EX U P ER Y Kılıcın yapamadığını adalet yapar.kanuni SULTAN SÜLEYMAN Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. LAO-TSE Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. LIMON LUCE Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir.timurlenk Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu? A LB ER T CAMUS Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir. ALAIN Tanrı adaleti, onu sevene verir. AM ENEM OPE Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin Adalet devletin amacıdır. James Madison Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir. Alexander Hamilton Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü

9 C a u U v cyuxréy okulda o^rcrtirle/

10 Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir. Marcus Tullius Cicero Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Thrasymachus Adalet güzeldir, fakat emir lerde olursa daha güzel olur.hz. MUHAMMED Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristo Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir. Alexander Hamilton Adalet mülkün temelidir. HZ. ÖMER Adalet mülkün temelidir. Nizamülmülk Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY Adalet olan yere kim sığınmaz ki. Zhantang Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. Edmund Burke Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.mirebau Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir. W alt Whitman Adalet, evrenin ruhudur.ömer HAYYAM Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat i ve devamlı bir iradedir. Lustinianus Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.chateubriand Adalet... Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. Ulpianus Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J.A. FROUDE Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.w. S. LANDOR Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.amyot Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN W EBSTER Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

11 "kluwétinfi çüvenerek zayıfları h or göreni n kuvateti.

12 Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. MONTAIGNE Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi... Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume Adaletli ol... Merikare Adaletli olmayı öğren. Vergil Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.hazreti MUHAMMED Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.eflatun Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir. BACON Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak m evcut kötülükten daha kötüdür. Henry David Thoreau Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak isteksamimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz. Robespierre Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir. Seneca

13 EL KALDIRAN PAŞA OLSA DA... facebook.com/gercektarlh Kadıya El Kaldıran Paşa Olsa da Fâtih Sultan Mehmed, adaletin mülkün temeli olduğunu bilir, adalete ve adaleti dağıtan kadılara çok değer verirdi. Rumeli Beylerbeyi olan Dâvûd Paşa, yaptığı bir işten dolayı Edirne kadısına şikâyet edilir. Kadı (Osmanlı da kadı bugünkü valinin ve belediyenin işlerini de görmekteydi) da, Dâvûd Paşa'ya adam göndererek yapmakta olduğu o işten vazgeçmesi hükmünü bildirir. Dâvûd Paşa bu hükme hiç aldırış etmez. Bu sefer, kadı, bizzat kendisi Dâvûd Paşa'ya gider. O işten vazgeçmesini bir kez daha ihtar eder. Aralarında tartışma çıkınca, Dâvûd Paşa kadıya birkaç kez vurur. Durum Fâtih Sultan Mehmed'e arz edilince, derhâl şu emri verir. "Dinimizin hadimi(hizmetkarı) olan kadıyı döven, dîni tahkir etmiş (önemsememiş) olur. O hâlde, onun katli lâzımdır." Ardından emrin acele yerine getirilmesini ister. Paşalar, beyler kim varsa Dâvûd Paşa'ya yardımcı olmak ve onu kurtarmak isterler. Fâtih'e, böyle bir komutanın öldürülmesini uygun görmediklerini bildirirler. Ancak, Fâtih'i emrinden döndüremezler. Sonunda, paşalar gidip Kazasker Vildan Efendi'yi bulurlar. Durumu îzâh edip fetva isterler. Kazasker Vildan Efendi; "Eğer ki, Kadı Efendi kadılık makamında dövülse idi katli lâzım olurdu. Amma, Kadı Efendi yerinden kalkıp, Davûd Paşa'nın mekânına gitmiş olduğu için katli lâzım değildir" diye fetva verir.

14 Adalet İle İlgili Hikayeler Bir Gün Hz Musa İbadetini B itirdikten Sonra Bir Ağacın Altına Oturur. Hemen Yakınındaki Çeşmeyi Seyrederken, Atlı Bir Savaşçının Çeşm eye G eldiğini Görür. Savaşçı Su İçmek İçin Eğildiğinde Boynundaki Altın Kesesini Islanm asın Diye Ç ıka rır Çeşm e Başına Bırakır. Suyunu İçtikten Sonra Altın Kesesini Unutur ve Yoluna Devam Eder. Hemen A rkasından Hoplaya Zıplaya Bir Ç ocuk Gelir. Tam Su İçecekken Altın Kesesin Farkeder ve Hiç Düşünm eden A lır ve Uzaklaşır. Çocuğun A rkasından Çok Yaşlı Bir İh tiy ar inleyerek Su İçm eye Gelir. Bu Arada Altın Kesesini Su Başında Unutan Savaşçı Keseyi Alm ak İçin Çeşm eye Doğru Y aklaşır. Fakat Çeşm e Başında Hiç Bir Şe y Bulam az. Hemen Yanındaki Yaşlı Adam ın Boğazına S arılır ve Altın Kesesini Verm esini İster. İh tiyar Ne Kadar "Ben Alm adım " Dese de Savaşçıyı İkna Edemez. İyice Sinirlenen Savaşçı K ılıcını Çeker Ve Y aşlı Adam ı O racıkta Ö ldürür. Olan Biteni Gören Musa ''Ey Rabbim Bu Nasıl Bir A d alettir'' der.. "Ben Hiç Bir Şey Bilm iyorum.. Senin İşine sual olm az ama ben anlam adım " Der. Bu isyana benzer açık lıktak i sözlere ka rşılık Rab şöyle se sle n ir : ''Ey Musa ; Ben Sana Benim İşlerim i A nlayacak Kadar Akıl Verm edim ki, sen Benim hakkım da yorum Yapıyorsun Ama K albinin Yatışm ası İçin gerçek Şudur : Savaşçı O Küçük Çocuğun Babasının Malını Y ağm alam ıştı. Ölen İhtiyar İse Gençliğinde Çok Güçlü Bir Adamdı Ama Bir Hiç Uğruna Bir Köylüyü Ö ldürm üştü. O İhtiyarı Öldüren Savaşçı İşte O Köylünün O ğludur.. Ey Benim Gafil Kulum Şimdi Tövbe Et Çünkü Benim Adaletim İşte Bu Kadar A çıktır. Adalet ve Tevazu Emevi halifelerinin büyüğü Ömer b. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışm alarında ayrı işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve m illet işleriyle ilgili yazışm alarda kullanırdı. Halife, birden fazla göm leği ol mayan, v a rlık sız biriydi. Yakınlarından birisi Ömer b. Abdülaziz'e bir elma hediye gönderm işti. O da elm ayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren gö revliye şöyle dedi: - Ona de ki, elma yerini bulm uştur.

15 Fakat görevli itiraz edecek oldu: - Ey m üm inlerin başkanı! Rasulullah Aleyhisselâm hediye kabul ederdi. Bu elm ayı gönderen de senin ya kınlarında ndır. Halife cevap v e rd i: -Evet ama, Rasulullah s.a.v.'e verilen hediye idi. Bize gelince, bize verilen hed iyeler rüşvet olur. V alile rin m aaşlarını çok bol verirdi. Sebebini şöyle açıklardı: - V aliler para sıkıntısı çekm ezler, bütün ihtiyaçları karşılanırsa, kendilerini halkın işlerine vakfederler. Bir gece halifenin yanında bir m isafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenm işti. Misafi r dedi ki: - H izm etçiyi uyandıralım da kandilin yağını koyuversin. - Hayır, bırak onu uyusun. Ben ona iki ayrı işi ya ptırm ak istem em. - Ö yleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım. - Olm az, m isafire iş gördürm ek y iğ itlik te n sayılm az. Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi: - Ben kalkıp iş yaparken de Öm er'dim ; gelip oturdum, yine aynı Öm er'im. İki buçuk y ıllık halifelik dönem inde İslâm alem inde adaleti hakim kılm ıştı. Büyük dedesi Hz. Ömer r.a. Gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarında iken onu çekem eyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizm etçisi eliyle zehirlenm işti. Hizm etçisi suçunu itiraf ettiğinde, Ömer b. Abdülaziz, paraları adamdan alarak devlet hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakm ış, öldürülm ekten kurtulm ası için de kaçm asını söylem işti. Adalet İstanbul un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün m ahkum ları serbest bırakm ıştı. Fakat bu m ahkum ların içinden iki papaz zindandan çıkm ak istem ediklerini söyleyerek dışarı çıkm adılar. Papazlar Bizan s im paratorunun halka yaptığı zülüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılm ışlardı. O nlar da bir daha hapisten çıkm am aya yemin etm işlerdi. Durum Hazreti Fatih e bildirildi. O, asker göndererek, papazları huzuruna davet etti. Pap azlar hapisten niçin çıkm ak istem ediklerini Hazreti Fatih e de a n la ttılar. Fatih o dünyaya kahreden iki papaza şöyle hitap etti: - Sizlere şöyle bir teklifim var: Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği m em leketim i geziniz, müslüman hakim lerin ve müslüman halkım ın davalarını dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz, hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hâlâ küsm ekte haklı olduğunu isbat ediniz. Hazreti Fatih in bu teklifi papazlar için çok cazip gelm işti. Hemen Padişahtan aldıkları tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerlerden biri Bursa idi Bursa da şöyle bir hadiseyle ka rşılaştılar: Bir Müslüman bir yahudiden bir at satın alm ış, fakat hiçbir kusuru yok diy e satılan at hasta imiş. Müslüm anın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılm ış. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olm asını beklem iş, sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutm uş. Fakat olacak ya, o saatte de kadı henüz dairesine gelm em iş olduğundan bir m üddet bekledikten sonra

16 adam kadının gelm eyeceğine hükm ederek atını alıp ahırına götürm üş. Atını alıp götürm üş ama at da o gece ölm üş. Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı, atı alan m üslümanı çağırtıp m eseleyi şu şekilde halletm iş: -S iz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsa idim, sağlam diye satılan atı sahibine iade eder, paranızı alırdım. Fakat ben zam anında makamımda bulunam adığım dan hadisenin bu şekilde gelişm esine madem ki ben sebep oldum, atın ölüm ünden doğan zararı benim ödemem lazım, deyip atın parasını m üslüm ana verm iş. Papazlar islam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parm aklarını ısırm ışlar ve hiç zorlanm adan bir kimsenin kendi cebinden mal tazm in etmesi karşısında hayret etm işler. Mahkemeden çıkan papazların yolu İznik e uğramış. Papazlar orada şöyle bir m ahkem e ile karşılaşm ışlar: Bir m üslüman diğer bir m üslüm andan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı sürm eye başlar. Kara sabanla tarlayı sürm eye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılm az mı Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür m üslümana götürüp teslim etm ek ister; - Kardeşim ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bils eydin herhalde bu fiata bana satm azdın. Al şu a ltın la rın ı, der. Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünm ektedir. O da şöyle söyler: - Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi, taşı ile toprağı ile beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğim den, içinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir dilediğini yap, der. Tarlayı alanla satan anlaşam ayınca m esele kadıya, yani m ahkemeye intikal eder. Her iki taraf iddialarını kadının huzurunda da tekrarlarlar. Kadı, her iki şahsada çocukları olup olm adığını sorar. Onlardan birinin kızı birinin de oğlunun olduğunu öğrenir ve oğlanla kızı nikahlayarak altını cehiz olarak verir. Papazlar daha fazla gezm elerinin lüzum suz olduğunu anlayıp doğru İstanbul a H azreti Fatih in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle derler: - Bizler artık inandık ki, bu kadar adalet ve biribirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük yapam azlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrim izden vazgeçtik, sizin idarenizde hiç kim senin zulm e uğram ayacağına inanm ış bulunuyoruz, derler.

17 HACI OLMAK YETMEZ Adil davranmadıktan sonra Hacı hoca olmuşsun kaç para Hırka, teşbih, p o st, seccade güzel Tanrı kanar mı bunlara ÖMER HAYYAM

18 Camiyi Yık Ama Adaleti Yıkma İkinci halife Hz. Ömer (ra) zam anında, Suriye'deki Şam valisi, kente büyük ve güzel bir cami yapm ak ister. Am acı, Şam 'daki M üslüm anlar'ın topluca biraraya gelebilecekleri m erkezî bir ibadethanelerinin olm asıdır. Zira kentte Müsüm anlar'ı biraraya getirebilecek böyle bir adrese ihtiyaç da vardır. Bu yüzden, yapılacak olan cam inin kentin m erkezî bir yerinde inşâ edilm esi gerekm ektedir. Şam valisi, inşâ edilecek olan cami için en uygun yeri belirlem ek üzere ekip görevlendirir ve bunlar şehrin her köşesini "alıcı gözüyle" incelerler. Günl er süren keşif ve taram adan sonra, cami inşâsı için en uygun yeri belirlerler. Ondan sonra hiç vakit kaybetm eden toprağa ilk kazm aları vurup inşaata başlarlar, ta b iî ki. Şam 'daki Müslüm anlar cami projesine öyle büyük bir aşk ve şevkle girişm işlerdir ki, başından beri bir şeyi hiç akıllarına getirm ezler; o şevkten dolayı bir hususu unuturlar: Üzerinde cami inşâ ettikleri arsanın bir sahibinin olabileceği ve arsa sahibinden ne arsasının satın alındığı, ne de böyle bir inşaat için izin istendiği. İşin garabeti şu ki, üzerinde cam inin inşâ edildiği arsanın m ülkiyeti bir Yahudî'ye aittir. Lakin, arsa sahibi Yahudî bir süredir Şam dışında olduğundan, bütün bu olanlardan habersizdir ve cami inşaatı nerdeyse bitm ek üzereyken çıkagelir. Uzun bir süre sonra Şam'a geri dönen Yahudî, arsasının üzerinde inşâ edilm ekte olan camiyi görünce hayretler içinde kalır, doğal olarak. Ve buna itiraz etm ek için, valinin kapısına dayanır! Toprağının gaspedildiğini söyleyen Y ahudî, cami yapım ının du rduru lm asını ister. Ancak Şam valisi, Yahudî'nin şikâyetlerine hak verm ekle birlikte, bu kadar emek ve m asraf harcanm ış olan bir inşaatın durdurulam ayacağını söyleyerek bu talebi reddeder ve Yahudî'ye, arsayı değerinin çok üzerinde ücret ödeyerek satın almaya hazır olduklarını bildirir. Fakat Yahudî bu teklife olumlu yanıt verm ez, her ne pahasına olursa olsun, arsasını satm aya razı olm adığını ve kesinlikle satm ayacağını, üstelik, kendisine ait bir arsa üzerinde cami istem ediğini belirtir. Şam valisi, m üteakip günlerde de defaatle aynı teklifi götürür ama Yahudî her seferinde bu teklifi geri çevirir. Şam valisi bu duruma çok bozulur; zira çoktandır inşaatına başlanan ve yapım ı neredeyse bitm ek üzere olan bir cam iden feragat etm ek olacak iş değildir. Yahudî'den her seferinde olumsuz yanıt alan ve sürekli fiyat yükseltm elerin de işe yaram adığını gören Şam valisi,

19 işi gittikçe zora bindirm eye başlar. Yahudî'yi satışa razı etme çabası her denem ede başarısız olunca, vali artık tekliflerini tehditvarî bir üslûpla yapmaya başlar. İş artık zûlüm boyutuna varm ıştır; Yahudî'yi ikna çabaları, ona eziyet etme ve sıkıntı verm e noktasına varm ıştır. Topraklarının zorla gaspedildiğini, buna karşılık hakkını geri alam ayacağını düşünen Yahudî, Şam valisine haber göndererek, "Sizi halife Ömer bin Hattab'a şikâyet edeceğim ; hakkımı alm ak için tâ Medine'ye gideceğim. İslam halifesi Öm er adaletli bir yö n e ticid ir, inanıyorum ki beni g ö zetecektir" der.... ve, yollara düşer! Tâ M edine'ye kadar gelerek M üslüm anlar'ın halifesinin, H attab'ın oğlu Ö m er'in huzuruna çıka r. Yahudî, Şam'da olan biteni başından sonuna kadar, olduğu gibi Hz. Ömer'e anlatır. Yahudî'yi sükûnetle ve büyük bir dikkatle dinleyen Hz. Ömer, hiçbir şey söylem ez ve etrafındaki yardım cılarına, "Çabuk bana ölmüş bir hayvanın kemiğini bulup getirin" diye emreder. Dışarı çıkan Müslüm anlar, bir süre sonra ellerinde bir kem ikle geri gelirler ve Öm er'in bunu ne yapacağını bilm edikleri için büyük bir m erakla kendisine ve rirler. Halife Ömer, kemiğe bir şeyler yazar ve Yahudî'ye verir. Sonra da der ki: "Bu benim Şam va lisin e m ektubum dur. Bunu götür ve kendisine ver!" Hz. Ömer, Şam valisine bir mesaj yazm ıştır ve bu mesajı da kâğıda değil, bir kem iğe ya zm ıştır, hayvan kem iğine. Yahudî bunu alır ve günler süren bir yolculuktan sonra Şam'a geri döner. Döner dönmez de Şam valisinin huzuruna çıkar. Vali, onun kendisini şikâyet etm ek için Halife Öm er'in yanından geldiğini bildiğinden, m erak içinde beklem ektedir. Yahudî, Hz. Öm er'in yanından geldiğini, hakkını aram ak için Medine'ye kadar gittiğini söyleyince, Şam valisi, "Söyle o zaman, Ömer sana ne dedi?" diye sorar. Bunun üzerine Yahudî, "Öm er bana tek kelim e bile etm edi, hiçbir şey söylem edi. Sadece size şunu gönderdi" diyerek elind eki kem iği Şam v a lisin e uzatır. Kısa bir şaşkınlık geçiren vali, m erak ve hayretle kemiği eline alır ve üzerindeki yazıyı okum aya başlar. Yazıyı okuyan Şam va lisin in yüzü kıpkırm ızı

20 kolaydır,zor olaıt adil olmaktır. UM U,o

21 olm uş, şaşkınlıktan gözleri açık kalm ıştır. Kemiğin üzerinde aynen şunla r yazılıdır: "V A Lİİİ, VALİİİ! CAM İYİ YIK AMA AD ALETİ YIK M A!"

DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİMLERİ ADALET

DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİMLERİ ADALET 1 DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİMLERİ ADALET Adalet, evrenin ruhudur. ÖMER HAYYAM 2 3 Adalet İle İlgili Sözler *Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman) *Kuvvete dayanmayan

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

KISSADAN HİSSE ADALET

KISSADAN HİSSE ADALET DÜRÜSTLÜK Yalan nedir? Gerçek olmayan bir şeyi söyleyerek karşımızdakini inandırmaktır. Birini bile bile yanlış yola sürme, kandırmaktır. Bilgisizliğinden yararlanarak onun zararına kazanç sağlamaktır.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ADÂLET VE HAZRETİ ÖMER

ADÂLET VE HAZRETİ ÖMER VE HAZRETİ ÖMER Verdiği hükümlerde, âilesinin ve halkın yönetiminde adâletli davranan yöneticiler, Kıyâmet Gününde Allah Teâlâ nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. (Hadis) Müslim, İmâre

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

"Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. Gandhi Bu sayfada yer alan "Hukuk", "Hak" ve "Adalet" kavramları üzerine söylenmiş güzel sözler, vecizeler ve atasözleri Av.Hasan Basri Öztürk'ün katkılarıyla derlenmiştir. "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU Türkiye de hayırseverlik etmek olarak anlaşılıyor. TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU HAYIRSEVERLİK FAALİYETLERİ NEDEN YAPILIYOR? Dini vecibeleri yerine getirmek 3,2 228 TL 41, Bu bağışların kurumlar aracılığı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Acele karar vermeyin Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞIN DURUMU Türkiye de yapılan tüm ve bağışların toplamı 13,7 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Bu tutar 2014 Türkiye GSYİH sinin %0,8 ine denk geliyor. Türkiye de hayırseverlik etmek

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

Dostluk en çok sözlere yansır. Bazı sözlerin ise bizzat kendisi hayatımız boyunca bizlere dost olur. İşte o sözlerden bazıları

Dostluk en çok sözlere yansır. Bazı sözlerin ise bizzat kendisi hayatımız boyunca bizlere dost olur. İşte o sözlerden bazıları On5yirmi5.com Sözlerdeki Dostluk Dostluk en çok sözlere yansır. Bazı sözlerin ise bizzat kendisi hayatımız boyunca bizlere dost olur. İşte o sözlerden bazıları Yayın Tarihi : 19 Eylül 2009 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok. Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok. Yâri ararım devrederek hâne be hâne

Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok. Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok. Yâri ararım devrederek hâne be hâne Kendim yanarım aşk ile gayre zararım yok Ser tâ be kadem ateşim amma şererim yok Yâri ararım devrederek hâne be hâne Yâr ise benim hâneme gelmiş haberim yok. Said Paşa Meşhur bir ressam günün birinde dünyanın

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

HUKUK ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER

HUKUK ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER HUKUK ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER (Derleyen: Prof.Dr.Coşkun Can Aktan) Nomos (hukuk) herşeyin kralıdır. Heredotus İnsanları iyi yapan yasalardır. Aristo Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Aristo Hukuk her

Detaylı

Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım.

Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım. Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım. Cenaze namazıyla yapılan cenaze törenine bir kere daha canım sıkıldı da diyemeyeceğim Devrimcilerin bu türlü davranışlarına alıştık

Detaylı

İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.

İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum. Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, biri de doğmamıştır. Çin Atasözü İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde

Detaylı

İçindekiler. 1PERESE adalet

İçindekiler. 1PERESE adalet İçindekiler Acaba Ben...2 Adaletli Biri Aranıyor...4 Sen Olsaydın Ne Gelirdi Diline?...5 Dilekçe...6 Kurumsal Adalet...7 Adalete Yardım Edenler...8 Duruşma Salonu...10 Problem Çözüyoruz...12 Logo Puanlama

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı Çalışma Ahlakı Meslek Ahlakı 2 Çalışma Ahlakı Çalışma ahlakı, bir toplumda işe ve çalışma karşı geliştirilen

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

KİTAP VE OKUMA SEVGİSİ ÜZERİNE HAZIRLAYAN: FERİDUN ESER GEYVE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FELSEFE ÖĞRETMENİ

KİTAP VE OKUMA SEVGİSİ ÜZERİNE HAZIRLAYAN: FERİDUN ESER GEYVE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FELSEFE ÖĞRETMENİ KİTAP VE OKUMA SEVGİSİ ÜZERİNE HAZIRLAYAN: FERİDUN ESER GEYVE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FELSEFE ÖĞRETMENİ BİR GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTÜ: KİTAP OKUMA Günümüzde gelişmişliğin, kalkınmışlığın ölçütlerinden biri,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı