1. basým: basým: Mayıs 2013, İstanbul Bu kitabýn 27. baskýsý adet yapýlmýþtýr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. basým: 1984 27. basým: Mayıs 2013, İstanbul Bu kitabýn 27. baskýsý 2 000 adet yapýlmýþtýr."

Transkript

1

2

3 HOMEROS ODYSSEÝA 1

4 Odysseia, Homeros Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 1984 Tüm haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn yazýlý izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz. 1. basým: basým: Mayıs 2013, İstanbul Bu kitabýn 27. baskýsý adet yapýlmýþtýr. Kapak tasarýmý: Ayþe Çelem Design Kapak baskı: Azra Matbaası Ýç baský ve cilt: Özal Matbaası Davutpaşa Cad. Emintaş Kâzım Dinçol San. Sit. No: 81/39, Topkapı, İstanbul Sertifika No: ISBN CAN SANAT YAYINLARI YAPIM, DAÐITIM, TÝCARET VE SANAYÝ LTD. ÞTÝ. Hayriye Caddesi No: 2, Galatasaray, Ýstanbul Telefon: (0212) Fax: e-posta: Sertifika No:

5 HOMEROS ODYSSEÝA ESKÝ YUNANCA ASLINDAN ÇEVÝRENLER AZRA ERHAT - A. KADÝR CAN YAYINLARI 3

6 HOMEROS UN CAN YAYINLARI NDAKÝ DÝÐER KÝTABI ÝLYADA / destan 4

7 Homeros, Eski Yunan ýn en büyük destanlarý Ýlyada ve Odysseia nýn yaratýcýsý olarak kabul edilir. Yaþamýna iliþkin pek az bilgi bulunmak la birlikte, çoðu tarihçi, Homeros un MÖ IX. ya da VIII. yüzyýlda yaþamýþ bir Ýon olduðu konusunda birleþmektedir. Ýlyada ve Odysseia, Antik Çað dan bu yana Batý edebiyatýný da de rin den et kilemiþ, modern dillere sayýsýz çevirileri yapýlmýþtýr. Bu yapýtlarýn asýl deðeri, tanrýlar ve kahramanlýk serüvenleriyle ilgili yüceltici an la tým dan zaman zaman sýyrýlarak de rin insani duygula rý da iþ leyen þiirsel dilindedir. Azra Erhat, 1915 te Ýstanbul da doðdu. Eski Yunan edebiyatýnýn Sop hokles, Aristophanes, Hesiodos gibi yazarlarýnýn yapýtlarýnýn yaný sýra Homeros un Ýlyada ve Odysseia destanlarýný da A. Ka dir le birlikte Türkçeleþtirdi. Mavi Anadolu ve Mavi Yolculuk gibi ki tapla rýn da, Anadolu nun kültür deðerlerine öncelik verdi de Ýstanbul da öldü. A. Kadir, 1917 de Ýstanbul da doðdu kuþaðý toplumcu þairleri ara sýnda yer aldý; dünya þiirinden çeviriler yaptý. Kara Harp Okulu öð rencisiyken Nâzým Hikmet le birlikte tutuklanarak hapse atıldı; bu olayý, Harp Okulu Olayý ve Nâzým Hikmet adlý kitapta aydýnlattý. Teblið, Hoþ Geldin Halil Ýbrahim, Dört Pencere, Mutlu Olmak Varken gibi þiir kitaplarýnýn yaný sýra Mevlânâ, Ömer Hayyam, Tevfik Fikret gibi þairlerin þiirlerini sadeleþtirdi te Ýstanbul'da öldü. 5

8 6

9 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ... 9 Odysseia nýn Kuruluþu Odysseia nýn Ýnsanlarý Masal ile Gerçek Odysseus un Uðraklarý ODYSSEÝA I. Sesleniþ - Tanrýlar Toplantýsý - Athene nin Öðütleri - Þölen II. Ýthakelilerin Toplantýsý - Telemakhos un Yola Çýkýþý III. Pylos ta IV. Lakedaimon da V. Kalypso nun Maðarasý - Odysseus un Salý VI. Odysseus un Phaiak Ýline Geliþi VII. Odysseus Alkinoos un Sarayýnda VIII. Odysseus un Onuruna Þenlik IX. Odysseus Anlatýr - Kikonlar - Lotosyiyenler - Tepegözler X. Aiolos - Laistrygonlar - Kirke XI. Ölüler Ülkesinde XII. Seirenler - Skylla - Kharybdis - Güneþ in Sýðýrlarý XIII. Odysseus un Phaiaklar Ýlinden Ayrýlmasý - Ýthake ye Varýþý XIV. Odysseus un Eumaios la Konuþmasý XV. Telemakhos un Eumaios un Kulübesine Geliþi XVI. Telemakhos un Babasýný Tanýmasý XVII. Telemakhos un Kente Dönüþü XVIII. Odysseus la Ýros un Güreþi XIX. Odysseus la Panelopeia nýn Görüþmesi - Ayak Yýkama Sahnesi XX. Tanrýdan Ýþmarlar

10 XXI. Odysseus un Oku XXII. Taliplerin Öldürülmesi XXIII. Odysseus la Panelopeia nýn Kavuþmasý XXIV. Ölülerin Ülkesi - Son KRONOLOJÝK SIRAYA GÖRE ODYSSEUS UN YOLCULUÐU VE SERÜVENLERÝ ODYSSEÝA DA GEÇEN ADLAR ODYSSEÝA ÇEVÝRÝSÝNDE KULLANILAN BAÞLICA METÝN VE ÇEVÝRÝLER

11 ODYSSEÝA 11

12 12

13 BÝRÝNCÝ BÖLÜM 13 Birinci Bölüm SESLENÝÞ TANRILAR TOPLANTISI ATHENE NÝN ÖÐÜTLERÝ ÞÖLEN Anlat bana, tanrýça, binbir düzenli yaman adamý, kutsal Troya yý yerle bir etmiþti hani, sonra sürünmüþ durmuþtu ordan oraya, ne çok yerler görmüþ, ne çok insan tanýmýþtý, ne çok acý çekmiþti denizlerde yüreði, kurtarayým derken kendi canýný, yoldaþlarýna dönüþ yolunu açayým derken... 5 Ama gene de kurtaramadý onlarý bir türlü, taþkýnlýklarý yüzünden hepsi yok oldu, Güneþ Tanrý nýn sýðýrlarýný yemiþ, budalalar, yücelerin oðlu da kapatmýþ onlarýn dönüþ yolunu. Al bir yerinden, tanrýça, anlat bize de. 10 Ölüm uçurumundan kurtulanlar kurtulmuþtu, savaþtan ve denizden dönenler dönmüþtü, bir o kavuþamamýþtý yurduna ve karýsýna, oyuk maðaralarda alýkoymuþtu onu Kalypso, yüce Tanrýça, yanýp tutuþuyordu, güçlü peri, kocasý olsun diye o. 15 Yýllar birbiri ardýndan geldi ve geçti, ve tanrýlarýn büktüðü kader ipliði vardý Ýthake ye, yurduna döneceði güne, dertleri orda da tükenmeyecekti ya, ama tekmil tanrýlar o gün acýdýlar ona, bir Poseidon vardý ona acýmayan, çok içerliyordu tanrýya denk Odysseus a, 20 yurduna ayak basýncaya dek içerleyecekti. Poseidon, uzakta oturan Yüzüyanýklara gitmiþti o gün, dünyanýn en ucundaki insanlardýr Yüzüyanýklar, ikiye bölünmüþler, kimi batan günde oturur, kimi doðan günde, kurbanlýk boða ile koç almaya gitmiþti oraya, 25

14 14 ODYSSEÝA orda dalmýþtý þölende gönül eðlendirmeye, öbür tanrýlarsa Zeus un sarayýnda toplanmýþlardý, o ara, Tanrýlarýn ve Ýnsanlarýn Babasý baþladý söze, kusursuz Aigisthos u anýyordu yüreðinde, çok ünlü Agamemnonoðlu Orestes öldürmüþtü onu, 30 iþte o Aigisthos u anýp þöyle dedi ölümsüzlere: Ne diye insanlar tanrýlardan bilir birçok þeyi! Sanýrlar bütün belalar bizden gelir, oysa kaderin dýþýnda acý yýðar baþlarýna kendi kendileri, kendi taþkýnlýklarý, Aigisthos da kadere karþý gelmedi mi, 35 Atreusoðlu nun asýl karýsýný almadý mý, yurduna dönen Agamemnon u öldürmedi mi, oysa Aigisthos da biliyordu her þeyi, bir gün düþeceðini ölüm uçurumuna, önceden söylemiþtik biz ona, Hermeias ý gönderip, Argos u öldüren keskin gözlü tanrýyý, öldürmesin onu, demiþtik, karýsýný almasýn. Orestes alacak Atreusoðlu nun öcünü, 40 özleyince, yurdunu, ergen çaðýnda, demiþti Hermeias. Ama kandýramadý onu Hermeias ýn iyi niyeti. Aigisthos da sonunda ettiðini buldu. Gök gözlü tanrýça Athene karþýlýk verdi, dedi ki: Baba, Kronosoðlu, tanrýlarýn en güçlüsü, 45 ölümü çoktan hak etti bu adam, onun gibi suç iþleyenler ölmeli. Ama akýllý Odysseus a parçalanýr yüreðim, ne kadar da karaymýþ zavallýnýn bahtý, acý çeker durur sevdiklerinden uzakta, sular ortasýnda bir adada, göbeðinde denizin. 50 Bol aðaçlý bir ada, içinde bir peri, kara yürekli, uðursuz Atlas ýn kýzý, bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarýný ve koca direkleri omuzlarýnda taþýr, yeri göðü birbirinden ayýran direkleri. Ýþte o Atlas ýn kýzý alýkor zavallýyý, 55 büyüler onu, konuþur tatlý tatlý, etmediðini komaz unutsun diye Ýthake yi. Oysa Odysseus yurdu için can atar, tüter gözünde ocaðýnýn dumaný. Dokunmaz mý yüreðine senin bunlar, Olymposlu? 60

15 BÝRÝNCÝ BÖLÜM 15 Odysseus, Argoslularýn gemileri yanýnda, kurbanlar kesip senin yüreðini sevindirmedi mi, öyleyken, ne diye içerlersin ona bu kadar? Bulutlarý devþiren Zeus karþýlýk verdi, dedi ki: Ne biçim söz kaçtý, yavrum, diþlerinin arasýndan? Hiç unutur muyum ben tanrýsal Odysseus u, 65 ölümlülerin en üstünüdür akýldan yana, engin gökteki tanrýlara az mý kurbanlar kesti. Ama yeri sarsan Poseidon çok içerler ona, tanrýya denk Polyphemos un gözünü kör etti diye, Polyphemos, Tepegözler arasýnda en üstündür güçte, 70 Peri Thoosa dýr anasý onun, ekin vermeyen denizin efendisi Phorkys in kýzý, Thoosa, Poseidon la birleþmiþti oyuk maðaralarda. Ýþte Poseidon, Odysseus a ondan bu yana öfkeli. Ama ne öldürür, ne de yurduna koyverir onu. 75 Haydi gelin, verelim burada baþ baþa, bulalým evine kavuþturmanýn yolunu. Poseidon da býraksýn artýk öfkesini, bütün ölümsüzler, tanrýlar ona karþý, kafa tutamaz onlara tek baþýna. Gök gözlü Athene karþýlýk verdi, dedi ki: 80 Baba, Kronosoðlu, tanrýlarýn en güçlüsü, mutlu tanrýlarýn þimdi isteði ne, çok akýllý Odysseus un evine dönmesi mi, Hermeias ý salalým, Argos u öldüren kýlavuz tanrýyý, gitsin bi koþu Ogygie Adasý na, 85 güzel örgülü periye desin deðiþmez kararýný senin, saðlamaya baksýn sabýrlý Odysseus un yurda dönmesini. Ýthake ye gideyim ben de, kýþkýrtayým oðlunu, bir özlem koyayým yüreðine, çaðýrsýn toplantýya gür saçlý Akhalarý, 90 haydi kovun, desin, þu talipleri buradan, baksanýza, durmadan boðazlarlar, desin, yünlü koyunlarýmý, paytak yürüyen boynuzlu öküzlerimi. Sonra onu Sparta ya göndereyim, kumsal Pylos a, anlasýn bakalým babasý dönecek mi, dönmeyecek mi, insanlar arasýnda soylu bir ün de kazanýr belki. 95 Böyle dedi, ayaklarýna güzel sandallarýný baðladý, bu tanrýsal altýn sandallarý giyince o, rüzgârlarla bir olur, uçardý sular üstünde,

16 16 ODYSSEÝA uçsuz bucaksýz topraklar üstünde uçardý. Sivri temreni tunçtan kargýsýný aldý eline, aðýr, iri, saðlam kargýsýný, 100 öfkelendi mi yiðit sýralarý onunla kýrar geçerdi, en üstün güçlü tanrýnýn kýzýydý o. Bir fýrlayýþta indi Olympos un doruklarýndan, tunç kargýsý elinde, Ýthake ye vardý, buldu Odysseus un evini, durdu avlu kapýsý eþiðinde, girmiþti Taphoslularýn önderi Mentes in kýlýðýna, 105 gördü orada, avluda, azgýn talipleri, bir kapý önünde tavla oynayýp eðleniyorlardý, kestikleri sýðýrlarýn postlarýna oturmuþlardý. Dönüp duruyordu çevrelerinde bir sürü uþak, kimisi suyla þarabý karýþtýrýyordu küpte, 110 kimi de çok delikli süngerlerle masalarý siliyordu, etler koyuyorlardý önlerine bol bol. Onu en önce tanrýya denk Telemakhos gördü, talipler arasýnda oturuyordu, yüreði tasalý, soylu babasý tütüyordu gözünde Telemakhos un, 115 bir gelseydi, krallýðýný alsaydý eline, otursaydý kendi malýnýn mülkünün baþýna, nasýl daðýtýrdý onlarý çil yavrusu gibi, alýrdý öcünü! Bunlarý geçirirken aklýndan, görmüþtü Athene yi, kalktý ve dosdoðru avlu kapýsýna yürüdü, ayýptý avlu kapýsýnda bekletmek bir konuðu, 120 durdu yanýnda, tuttu sað elini, kargýsýný aldý, kanatlý sözlerle seslendi ona, dedi ki: Selam sana, konuðum, hoþ geldin evimize, sonra dersin neden geldin, önce yemek ye. Böyle deyip yol gösterdi, Athene de girdi arkasýndan, 125 vardýklarý zaman yüksek çatýlý evin içine Telemakhos büyük bir taþ direðe dayadý kargýyý, cilalý bir kargý dolabý vardý taþýn içinde, orada bir sürü kargýsý dururdu sabýrlý Odysseus un. Götürdü Athene yi bir tahta oturttu, 130 iþlemeli güzel bir keten örtü serilmiþti üstüne, altýnda tokmak vardý ayaklarý dayamak için, kendi de alacalý bir iskemleye oturdu yanýnda, taliplerden epeyce uzakta oturmuþlardý, yan yana otursaydýlar o taþkýn adamlarla, konuk belki bunalýr, tadýný çýkaramazdý þölenin,

17 BÝRÝNCÝ BÖLÜM 17 babasýyla ilgili þeyler de konuþulamazdý. 135 Su döktü hizmetçi güzel bir altýn ibrikten, yýkadýlar ellerini gümüþ bir leðen üstünde, gene o hizmetçi cilalý bir masa açtý yanlarýna, saygýdeðer kâhya kadýn da ekmeði getirdi koydu, sonra yemekler getirdi daðýttý çok çok. 140 Sofracýbaþý tabaklar taþýdý önlerine, tabaklar türlü türlü etlerle doluydu, altýn taslar koydu tabaklarýn yaný baþýna, bir uþak doldurdu taslarý þarapla, gide gele. Derken o azgýn talipler girdi içeriye, gelip tahtlara, iskemlelere sýrayla oturdular, 145 kendi uþaklarý su döktü ellerine, hizmetçi kadýnlar da ekmek yýðdýlar sepet sepet, delikanlýlar içkiyle doldurdular küpleri. Sonra hepsi uzattýlar ellerini bol yemeklere. Yenilip içilince doyasýya, 150 uyandý yüreklerde baþka istekler, çalgýyla, oyunla þölen tam olsundu. Uþak, çok güzel bir saz verdi Phemios un eline, bu ozana düþmüþtü taliplere ezgi söylemek, dokundu tellere, bir türkü tutturdu. 155 O sýra Telemakhos seslendi gök gözlü Athene ye, eðmiþti baþýný ona, duymasýn diye ötekiler: Sevgili konuðum, kýzma bu diyeceklerime, bunlarýn derdi günü sazla türkü, yeme içme bedava, mallar baþkasýnýn, 160 yaðmurda þu sýra ak kemikleri çürür belki bir adamýn, bir kýyýya atýlmýþ ya da dalgalarý arasýnda denizin. Görürlerse onun Ýthake ye döndüðünü bir gün, diyecekler, alýn bütün altýnlarýmýz sizin, tek ayaklarýmýz çevik olsun, kaçalým burdan. 165 Ama artýk gelmez o, kurban gitti kara kadere, kim derse desin onun yurduna döneceðini, inandýramaz yeryüzünde beni buna hiç kimse. Sen gene de hiçbir þey saklama, söyle bana: Adýn ne, nerden gelirsin, atalarýn kim? 170 Buralara yaya gelmiþ olamazsýn sen, söyle, hangi gemiyle ve nasýl geldin, kimler seni Ýthake ye getiren gemiciler? Gerçeði söyle bana, bileyim iyicene:

18 18 ODYSSEÝA Ýlk geliþin mi bu, konuðu musun yoksa babamýn? 175 Çok adamlar gelmiþtir bizim evimize, konukseverdi Odysseus, babam benim. Gök gözlü Athene karþýlýk verdi, dedi ki: Dinle beni, konuþacaðým iþte açýk açýk. Adým Mentes, övünürüm Ankhialos un oðlu olmakla, 180 kralýyým küreksever Taphoslularýn. Geldim buraya gemiyle, yoldaþlarýmla, geçtim yaban diller konuþan insanlar arasýndan, yolum þarap rengi denizde Temes e doðru, ýþýldayan demir verip tunç alacaðým. Gemim kýyýda, kentten uzakta, 185 ormanlý Neion Daðý eteðinde, Reithros Limaný nda. Eski baba dostuyuz, övünürüz bununla, yaþlý Laertes e git sor istersen, o yiðit þimdi kentte deðilmiþ, öyle mi, uzakta, kýrlara çekilmiþ, yas içinde, 190 bir yaþlý hizmetçi varmýþ yanýnda, yemeðini o yedirirmiþ, o içirirmiþ suyunu, yorgunluk çökünce eline ayaðýna þarap veren baðýnda baþýboþ dolaþmaktan. Geldim buraya, ama uzaktaymýþ baban, tanrýlar alýkoymuþlar yolundan onu. 195 Ama ölmedi Odysseus, yeryüzünde, sað, engin denizde, sular ortasýnda bir adada, azgýn, kaba adamlar tutar onu diri diri, o da kalýr orda zorla, istemeye istemeye. Bilici milici deðilim, anlamam kuþ falýndan, ama bir þeyler dedi tanrýlar yüreðime 200 diyeyim sana olaný, bir de olacaðý: Artýk uzak kalmayacak Odysseus baba topraðýndan, demir zincirlerle baðlasalar onu kýskývrak, gene bulacak buraya gelmenin yolunu, çünkü binbir türlü çare var onda. 205 Ama söyle þimdi, anlat bana açýkça, Odysseus un oðlu musun, bu kadar büyüdün mü? Yüzünle, gözlerinle çok benzersin ona, týpký böyle buluþurduk onunla sýk sýk, gitmeden önce öbür Argoslularla Troya ya, 210 yiðitler koca karýnlý gemilere binmeden önce. Sonra ne ben onu gördüm, ne o beni.

19 BÝRÝNCÝ BÖLÜM 19/4 Akýllý Telemakhos karþýlýk verdi, dedi ki: Hiçbir þey saklamam senden, konuðum, anama bakarsan, Odysseus tan olmuþum, 215 doðrusu ben bilmem, kimse de bilmez babasý kim? Mutlu bir adamýn oðlu olaydým keþke, malý mülkü arasýnda geçirseydi son günlerini. En talihsiz ölümlülerden benim babam, öyle derler, madem sordun, bunu böylece bil. 220 Gök gözlü tanrýça Athene de ona dedi ki: Demek senin gibi bir oðul doðurmuþ Penelopeia, tanrýlar düþünmüþler demek soyunuzun ününü. Sen þimdi söyle bana, açýkça anlat, bu þölen, bu kalabalýk ne, nedir bunlar? 225 Düðün dernek mi var, yemekleriyle gelmemiþ gibiler, nedir bu içip coþmalar senin evinde, baksana, ne çok azmýþ bu adamlar, karýþsa aranýza aklý baþýnda bir adam, görse bu olanlarý, ne der? Akýllý Telemakhos buna karþýlýk dedi ki: 230 Madem ilgilendin bu kadar, konuðum, dinle beni, bu ev varlýklý, düzenliydi eskiden, ama yiðit yurdundaydý o zaman, yýkým kuran tanrýlarýn þimdi isteði baþka, tekmil insanlar arasýnda onun izini komadýlar, 235 öldü diye yasýný tutaydým keþke, Troya ilinde yoldaþlarýyla düþseydi, doldurup savaþ çilesini, ölseydi dost elinde, Akhalar toplanýr, bir mezar yýðarlardý ona. Bana onur payý býrakýrdý arkasýnda, oðluna. 240 Yýrtýcý yeller alýp götürmüþtür þimdi onu. Ne adý saný kaldý, ne izi, acýlar, hýçkýrýklar býraktý bana, ona acýmak, dövünmek bir þey deðil, tanrýlar daha bir sürü dert sardý baþýma. Ne kadar soylu kiþi varsa adalarda, 245 Dulikhion da, Same de, ormanlý Zakynthos ta, ne kadar sözü geçer adam varsa Ýthake de, hepsi talip anama, sömürürler varýmý yoðumu. Anam razý deðil böyle pis bir evlenmeye, ama kesip atamaz da bir türlü, onlar da yer içer, yýkarlar evimi, 250

20 20 ODYSSEÝA yok edecekler nerdeyse beni de. Pallas Athene nin çok sýkýldý caný buna, dedi ki: Ne kadar istersin kimbilir Odysseus un geri gelmesini, indiriversin yumruðunu þu utanmazlarýn suratýna. Bi gelse de dikilse dýþ kapýnýn eþiðine, þuraya, 255 tolgasýyla, kalkanýyla, iki kargýsýyla, onu ilk gördüðüm günkü gibi týpký, Mermerosoðlu Ýlos un kentinden gelmiþti, Ephyre den, içip eðleniyordu evimizde bizim, katýlmýþtý þölene. Hýzlý bir gemiyle gitmiþti Odysseus oraya, 260 adam öldüren bir zehir almaya gitmiþti, sürecekti o zehri tunç temrenlerine. Ama Ýlos ona zehri vermemiþti, korkmuþtu hep var olan tanrýlardan. Oysa babam çok severdi onu, verdi istediðini. O günkü gibi bi çýksa þunlarýn karþýsýna, 265 topunun ömürleri kýsalýr, düðünleri kanlý olurdu. Ama karar vermek tanrýlarýn elinde, biz bilemeyiz yurduna dönecek mi, dönmeyecek mi, gelip alacak mý sarayýnda bu adamlarýn öcünü. Sen þimdi adamakýllý düþün taþýn, onlarý burdan kovmanýn yolunu bul. 270 Kulak ver bana, iyi dinle beni: Yarýn Akha yiðitlerini çaðýr toplantýya, tanýk tut tanrýlarý, anlat baþýnýza geleni, buyur þu heriflere, çekip gitsinler evlerine. Ýlle de evlenmek isterse anan, ona da de ki, 275 yanýna dönsün gücü yaygýn babasýnýn, düðünü orada hazýrlansýn, çeyizi orada düzülsün, sevgili kýzýna bol bol versin istediðini. Candan bir öðüdüm var sana, dinlersen beni, yirmi kürekçi bindir bir gemiye, 280 ama olsun dayalý döþeli bir gemi, git soruþtur yurdundan uzaktaki adamý, babaný, belki bir ölümlüden haber gelir sana, Zeus tan gelme bir söylenti duyarsýn belki de, söylenti götürür ünü aðýzdan aðýza, çok uzaða. Ýlkin Pylos a git, tanrýsal Nestor u ara, gidersin ordan sarýþýn Menelaos un yanýna, Sparta ya. 285 Tunç zýrhlý Akhalardan odur en son dönen. Duyarsan babanýn yaþadýðýný, yakýnda döneceðini,

21 BÝRÝNCÝ BÖLÜM 21 daha bir yýl bu sýkýntýlara dayan. Ama bu dünyadan göçtüðü çalýnýrsa kulaðýna, hiç durma, dön baba topraðýna gerisin geri, 290 bir mezar yýð, ona yaraþýr törenlerle, ananý da ver kocaya gitsin. Bitirdikten sonra bütün bu iþleri, kafanda, yüreðinde düþün taþýn, bul bu adamlarý öldürmenin yolunu, 295 ya bir düzen kur ya da göz göre göre yap. Büyüdün artýk, baksana çocuk deðilsin. Nasýl bir ün kazandý Orestes, duymadýn mý, öldürdü diye babasýný öldüreni, pis bir düzenle babasýna kýyan Aigisthos u? 300 Güçlü, yakýþýklý bir delikanlýsýn iþte, korkmadan karþý koy sen de erkekçe, övgüsünü kazan gelecek kuþaklarýn. Haydi döneyim ben de artýk hýzlý gemime, dostlarýn caný sýkýlmýþtýr bekleye bekleye. Sen de düþün taþýn, unutma sakýn dediðimi. 305 Akýllý Telemakhos da karþýlýk verdi, dedi ki: Tam dostça dedin, konuðum, bana ne dediysen, bir baba oðluna der bunlarý dese dese, unutmam ölünceye kadar bu öðütlerini. Ama ne olur, kalkma birden, kal biraz daha, yýkan, dinlen, hoþ et gönlünü, 310 bir armaðanýmý al, git güle güle sonra gemine, deðerli, güzel bir armaðan, dostun dosta verdiði, ne iyi olur, anarsýn beni ara sýra. Gök gözlü Athene de ona karþýlýk dedi ki: Yolumdan alýkoma beni, yeter kaldýðým, 315 canýndan kopan armaðanýný da verme þimdi, öbür geliþimde ver, götüreyim evime, benden de bir armaðan alýrsýn o deðerde. Gök gözlü Athene böyle dedi, gitti, uçtu bir kuþ gibi, gözden ýrak oldu, 320 atýlganlýk koymuþtu Telemakhos un yüreðine, daha çok düþünmeye baþladý babasýný, Telemakhos dalar dalmaz sarsýldý birdenbire: Tanrý olduðunu seziverdi bu gelenin. Taliplerin yanýna gitti çabucak. Türkü çaðýrýp duruyordu ünlü ozan, 325

22 22 ODYSSEÝA sessiz sedasýz oturmuþ dinliyorlardý onlar da. Ozan söylüyordu Akhalarýn acýklý dönüþünü, Athene, Troya dönüþü belalar yaðdýrmýþtý baþlarýna. Ýkarios un kýzý akýllý Penelopeia dinliyordu üst katta, tanrýdan gelme sözler iþliyordu yüreðine. Aþaðý indi evinin yüksek basamaklarýndan, 330 tek baþýna deðildi, iki hizmetçi ardýndan geliyordu. Tanrýsal kadýn durdu taliplerin karþýsýnda, erkeklere ayrýlan odanýn eþiðinde tam, örttü yanaklarýný pýrýl pýrýl yaþmaðýyla, bir hizmetçi bir yanýndaydý, bir hizmetçi bir yanýnda. 335 Seslendi aðlaya aðlaya tanrýsal ozana, dedi ki: Nice türküler bilirsin, Phemios, açar insanýn içini, nice masallar bilirsin, ozanlarýn dile getirdiði, anlatýver þimdi bir tanesini bunlarýn, þunlar da içsinler þaraplarýný ses çýkarmadan, yürek yakan bu acýklý türküyü býrak, 340 parça parça eder yüreðimi göðsümde bu türkü, dayanýlmaz bir yas çökmüþtür üstüme, o güzel yüzü getiririm gözümün önüne durmadan, Hellas ta ve Argos ta ünü yaygýn kocamý. Akýllý Telemakhos döndü ona, dedi ki: 345 Sadýk ozanýmýza ne kýzarsýn, anacýðým, nasýl isterse býrak öyle eðlendirsin bizi, bu iþte Zeus suçlu olsa gerek, ozanlar deðil, alýnteri dökenlere Zeus verir kader payýný. Ozana darýlmamalý, dile getirdi diye Danaolarýn kaderini. 350 Kulak verenler bakar ki türküde yepyeni bir konu var, severler türküyü, canla baþla dinlemeye koyulurlar. Sen de zorla yüreðini, onu dinle. Bir Odysseus deðil ki dönüþ gününü yitiren, daha nice yiðit öldü Troya da. 355 Haydi evine git, bak iþine gücüne, git dokuma tezgâhýna, ipliðine bak, buyur hizmetçilerine, iþe göz kulak olsunlar, konuþmak erkeklere vergi, en baþta bana, benim bu evin tek efendisi. Penelopeia þaþýrdý ve döndü kendi katýna, 360 oðlunun akýllýca sözü yüreðine iþlemiþti. Hizmetçi kadýnlarla yukarýya çýkar çýkmaz oturdu, baþladý sevgili kocasý için doya doya aðlamaya.

23 BÝRÝNCÝ BÖLÜM 23 Athene gözkapaklarýna uyku dökünceye dek aðladý. Geceyle örtülü sarayda talipler baðýrýp çaðýrýyorlardý, 365 hepsi can atýyordu o kadýnla yataða uzanmaya. Telemakhos aralarýnda söz aldý, dedi ki: Ýleri gidersiniz, ey anamýn talipleri, býrakýn çýkaralým þölenin tadýný, baðýracak ne var, bir usta ozanýn türküsüne verelim kendimizi, 370 baksanýza, sesi týpký tanrý sesi. Sabahleyin alanda toplanalým hepimiz, bir þey diyeceðim size orda açýkça, burdan gidin, diyeceðim, baþka yerde kurun sofranýzý. Yiyin kendi paranýzý, çaðýrýn birbirinizi þölene. Ama derseniz daha kolay bizce, daha çýkarlý, yiyip tüketmek tek bir adamýn varýný yoðunu, 375 yolun onu istediðiniz gibi, yolun, hep var olan tanrýlarý tanýk tutarým ben de, bir gün Zeus elbet ödetir size bunu, topunuz zýbarýr gidersiniz bu sarayýn içinde, o zaman çýkmaz öcünüzü alacak bir tek kiþi. 380 Telemakhos böyle dedi, hepsi dudak ýsýrdý, þaþtýlar, nasýl da yiðitçe konuþmuþtu. Karþýlýk verdi ona Antinoos, Eupeites in oðlu: Ne o, Telemakhos, amma da savurdun ha, tanrýlar öðretmiþ sana bunu, besbelli. 385 Kral soyundansýn, ama dilerim Kronosoðlu gene de, denizle çevrili Ýthake de kral yapmasýn seni. Akýllý Telemakhos buna karþý dedi ki: Kýzacaksýn, ama, Antinoos, demeden edemem, krallýðý armaðan ederse Zeus bana, alýrým. 390 Ne dersin, çok kötü bir armaðan mý bu? Krallýk öyle kötü bir þey olmasa gerek. Kral oldun mu deðerin artar, zenginlik yaðar evine. Ama kral olabilecek daha bir sürü Akha var, genci var, yaþlýsý var denizle çevrili Ýthake de, 395 Odysseus öldüyse kral olsun onlardan biri, ben olacaðým kendi evimin, uþaklarýmýn efendisi, tanrýsal Odysseus tan kaldý onlar bana. Karþýlýk verdi ona Eurymakhos, Polybos un oðlu: Ýthake de Akhalardan kimin kral olacaðýný tanrýlar bilir, Telemakhos, tanrýlar, 400 senin olsun nen varsa, senin olsun bu saray,

24 24 ODYSSEÝA Ýthake de insanlar ve halk yaþadýkça senin malýný zorla alamaz hiç kimse. Söyle de bilelim, dostum, kimdi bu yabancý? 405 Hangi topraktan olmakla övünür? Nerde soyu sopu, yeri yurdu nerde? Sana iyi bir haber mi getirdi babandan, yoksa kendi iþi için mi gelmiþ buraya? Ne de çabuk kalktý gitti, anlamadým, 410 öyle sýradan bir adam deðildi o. Akýllý Telemakhos karþýlýk verdi, dedi ki: Eurymakhos, artýk babamdan umut yok, inanmam hiçbir habere bundan böyle, tanrý sözcüsüne bile kulak asmam, çaðýrsýn onu anam, sorsun isterse. 415 Bu yabancý Taphoslu bir baba dostu, övünür yiðit Ankhialos un oðlu Mentes olmakla, kralýdýr küreksever Taphoslularýn. Telemakhos böyle dedi, ama sezmiþti yüreðinde onun bir tanrý olduðunu. 420 Talipler döndüler gene oyuna, yürek avutan türküye, akþama kadar eðlendiler doya doya. Bu ara kara gece geldi çöktü. Her biri gitti kendi odasýna yatmaya. Telemakhos un bir odasý vardý güzel avluda, yüksek bir yapýydý, uzakta tek baþýna. Telemakhos gidiyordu yatmaya, düþüne düþüne, 425 Eurykleia, Peisenoroðlu Ops un kýzý, çevresinde onun dört döne döne, çýraðýlar tuttu yoluna pýrýl pýrýl. Onu Laertes parasýyla satýn almýþtý çok eskiden, körpecik bir kýzken almýþtý yirmi sýðýra karþýlýk, 430 sayardý onu sarayýnda asýl karýsý gibi, ama yataðýna almamýþtý bir kez olsun, ödü kopuyordu karýsýnýn öfkesinden. Ýþte bu Eurykleia ydý çýraðýyý tutan, Telemakhos u en çok seven de oydu, bebekken dadýlýða baþlamýþtý Telemakhos a, 435 bakmýþtý ta çocukluðundan kocaman oluncaya dek. Ustaca yapýlmýþ kapýyý açtý Eurykleia, Telemakhos oturdu yataðýn üstüne, çýkardý yumuþak gömleðini, verdi hamarat kadýna.

25 BÝRÝNCÝ BÖLÜM 25 O da düzeltip katladý gömleði, astý oymalý döþeðin yanýndaki askýya, 440 sonra çýktý odadan dýþarý, kapýyý tutup çekti gümüþ halkasýndan, sürgünün kayýþý çekilince kapý kapandý. Telemakhos, ince yün örtüsü altýnda bütün gece düþündü Athene nin salýk verdiði yolculuðu.

26 26 ODYSSEÝA Ýkinci Bölüm ÝTHAKELÝLERÝN TOPLANTISI TELEMAKHOS UN YOLA ÇIKIÞI Erken doðan gül parmaklý Þafak görününce, Odysseus un sevgili oðlu yataðýndan kalktý, giyinip sivri kýlýcýný astý omzuna, parlak ayaklarýna baðladý güzel sandallarýný. Çýkarken odadan týpký tanrý gibiydi. 5 Ossaat buyurdu çýnlayan sesi habercilere, çaðrýlsýn dedi toplantýya gür saçlý Akhalar. Haber yayýldý, toplanýldý çabucak. Toplanýnca tekmil halk bir araya, Telemakhos, elinde tunç kargýsý, derneðe yürüdü. 10 Tek baþýna deðildi, iki hýzlý köpeði arkasýndaydý. Athene tanrýsal bir güzellik saçmýþtý üstüne. Yaklaþtýkça, ona dönüyordu bütün gözler. Yol açtý ihtiyarlar, babasýnýn tahtýnda otursun diye, sonra yiðit Aigyptios baþladý söze: 15 Çok þey biliyordu bu yaþlý, iki büklüm adam. Oðlu, savaþçý Antiphos, gitmiþti tanrýsal Odysseus la koca karýnlý gemilerle, at yetiþtiren Troya ya gitmiþti, yabani Kyklop öldürmüþtü onu oyuk maðarasýnda, onun etiyle yapmýþtý son akþam yemeðini. 20 Üç oðlu daha vardý Aigyptios un, biri taliplerdendi, Eurynomos tu adý, öbür ikisi çalýþýyorlardý babalarýnýn topraklarýnda. Ama dinmemiþti yüreðinde Antiphos un acýsý, ona gözyaþý döke döke dile geldi, dedi ki: Dinleyin de konuþayým, Ýthakeliler, dinleyin beni, 25 tanrýsal Odysseus koca karýnlý gemileriyle savaþa gittiðinden bu yana toplanmamýþtýk böyle, derneðimiz olmamýþtý,

27 ÝKÝNCÝ BÖLÜM 27 þimdi bizi buraya toplayan kim? Gençlerden mi o, yoksa yaþlý biri mi? Neden gerekti böyle çarçabuk toplanmamýz? Ordumuz geri mi gelir, bir haber mi var ki? 30 Duyduðu bir haberi, bize de bildirmek mi ister? Yoksa halkýn baþka bir iþi var da o mu tartýþýlacak? Bence doðru, yararlý bir iþ yapýyor bu adam. Dilerim, Zeus yüzünü güldürsün onun. Böyle dedi, Odysseus un sevgili oðlu da sevindi, 35 konuþmaya can atýyordu, duramadý yerinde, yürüdü meydanýn ortasýna, elinde deðnekle, o deðneði oracýkta, Peisenor vermiþti ona, Peisenor, iyi öðütler bilen haberci. Ýlkin ihtiyara döndü, baþladý söze, dedi ki: O adam uzakta deðil, ihtiyar, iþte taný: 40 Halký buraya toplayan benim, bir acý var içimde, kocaman, derin, ordu dönüyor diye bir haber almýþ deðilim, duyduðum bir baþka haber de yok ki diyeyim, tartýþacaðýmýz þeyle halkýmýzýn da bir ilgisi yok, bu benim kendi derdim, yuvama çöken iki bela: 45 Yitirdim eski kralýnýzý, soylu babamý, hepimizin babasýydý o, yumuþak ve dost. Ama þimdi daha da kötüsü geldi baþýma: Evimde nem var nem yok tükenecek nerdeyse, yok olacak yiyeceklerimin tümü. Anamýn aklýnda hiç evlenmek yokken, bir sürü isteyen sardý çevresini onun, 50 burdaki en soylu kiþilerin sevgili oðullarý bunlar. Çekinirler dedem Ýkarios un evine gitmekten, gidip konuþsalar onunla, iþi bitirseler ya; o da kýzýna bir çeyiz hazýrlardý elbet, anam kimden hoþlanýrsa ona verirdi anamý. Oysa gelip sermiþler postu bizim eve, 55 keserler sýðýrlarýmý, koyunlarýmý, semiz keçilerimi, yer içer, þölen yaparlar gece gündüz, tüketirler kýzýl þarabýmý boþ yere, yok oldu gitti bir sürü ötem berim, Odysseus gibi bir erkek de yok ki yanýmýzda, kovsun atsýn bu belayý yuvamýzdan, biz de savunacak güçte deðiliz kendimizi, 60

28

29

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

İlyada. Çev. Azra Erhat, A. Kadir. İstanbul: Can Yayõnlarõ, 1988. Onsekizinci Bölüm, 368-617. dizeler, ss. 452-60.

İlyada. Çev. Azra Erhat, A. Kadir. İstanbul: Can Yayõnlarõ, 1988. Onsekizinci Bölüm, 368-617. dizeler, ss. 452-60. Homeros İlyada. Çev. Azra Erhat, A. Kadir. İstanbul: Can Yayõnlarõ, 1988. Onsekizinci Bölüm, 368-617. dizeler, ss. 452-60. Aşağõda verilen dize rakamlarõ, Yunanca metnin aslõna değil, sõnõfta kullanõşlõlõk

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Odysseia Destanı İthake Kralı Odysseus un Serüvenleri

Odysseia Destanı İthake Kralı Odysseus un Serüvenleri Odysseia Destanı İthake Kralı Odysseus un Serüvenleri Bilgin Adalı (11 Aralık 1944, Safranbolu - 29 Eylül 2012, Antalya) AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu nda radyo ve televizyon programcılığı

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu DESTANLAR VE MASALLAR Masal-Şiir Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Gür Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

Süleyman Bektaþ. HTML clipboard HAYALÝNÝ ASTIM YÜCE DAÐLARA. Adýný yazdým, gönlümdeki saraya. Hayalini astým, yüce daðlara.

Süleyman Bektaþ. HTML clipboard HAYALÝNÝ ASTIM YÜCE DAÐLARA. Adýný yazdým, gönlümdeki saraya. Hayalini astým, yüce daðlara. Süleyman Bektaþ Onaylayan Administrator Salý, 13 Ocak 2009 Son Güncelleme Perþembe, 04 Haziran 2009 Besteciler.org HAYALÝNÝ ASTIM YÜCE DAÐLARA Adýný yazdým, gönlümdeki saraya. Hayalini astým, yüce daðlara.

Detaylı

KİTAPLARDAN KORKAN ÇOCUK

KİTAPLARDAN KORKAN ÇOCUK Susanna Tamaro KİTAPLARDAN KORKAN ÇOCUK Roman ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Çeviren: Eren Cendey Resimleyen: Mustafa Delioğlu 37. basım Susanna Tamaro KİTAPLARDAN KORKAN ÇOCUK Çeviren: Eren Cendey Resimleyen:

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda

Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda kuzu çobanlýðý yapýyordum. Koþmaktan düþmekten yoruldum,

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ Çetin Öner DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Mustafa Delioğlu Çetin Öner DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Nurten

Detaylı

eselia da Iolkos şehrinin kralı Pelias tahtını abisi Aison dan gasp etmiştir. Aison un bir erkek evladı dünyaya gelince, zalim Pelias çocuğun

eselia da Iolkos şehrinin kralı Pelias tahtını abisi Aison dan gasp etmiştir. Aison un bir erkek evladı dünyaya gelince, zalim Pelias çocuğun eselia da Iolkos şehrinin kralı Pelias tahtını abisi Aison dan gasp etmiştir. Aison un bir erkek evladı dünyaya gelince, zalim Pelias çocuğun gelecekte taht hakkını iddia edeceği düşüncesiyle onu öldürmeye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi Deniz Feneri Bir zamanlar bir deniz feneri vardý. Uçsuz bucaksýz bir denizin kýyýsýnda gemileri beklerdi. Hemen arkasýndaki yamaçta da bir kasaba uzanýrdý. Bir liman kasabasý... Gemiciler, gemilerini bu

Detaylı

Nazým Hikmet Ran. (Bir müteverrime nin baþucunda) Nazým Hikmet. Ölecek anladýk artýk iyice. Kalbimiz þimdiden hicrile dolu

Nazým Hikmet Ran. (Bir müteverrime nin baþucunda) Nazým Hikmet. Ölecek anladýk artýk iyice. Kalbimiz þimdiden hicrile dolu Ran Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org (Bir müteverrime nin baþucunda) Ölecek anladýk artýk iyice Kalbimiz þimdiden hicrile dolu "Her günün ufkunu sarýnca gece" "Diyoruz

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Koray Avcı Çakman. Öykü FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ. 1. basım. Resimleyen: Reha Barış

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Koray Avcı Çakman. Öykü FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ. 1. basım. Resimleyen: Reha Barış Resimleyen: Reha Barış Koray Avcı Çakman FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 1. basım Koray Avcı Çakman FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ Resimleyen: Reha Barış 2010 yılında İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

Halime Aktaþ. Mehmedi Anmak. Bir çelik yürekli kartal bakýþlý. Mehmedi mehmede deneyim bakýn. Yüreði pek yufka çok çatýk kaþlý

Halime Aktaþ. Mehmedi Anmak. Bir çelik yürekli kartal bakýþlý. Mehmedi mehmede deneyim bakýn. Yüreði pek yufka çok çatýk kaþlý Halime Aktaþ Onaylayan Administrator Pazar, 24 Þubat 2008 Son Güncelleme Salý, 06 Ocak 2009 Besteciler.org Mehmedi Anmak Bir çelik yürekli kartal bakýþlý Mehmedi mehmede deneyim bakýn Yüreði pek yufka

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI

Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 1 21 Ý B Ü R O kaide E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Ý B Ü R O E M EK ÇÝ L ER 1998 S E N D Ý K A S I BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 8 MART Eðer bana yardým etmeye geldiyseniz,

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2. Çeviren: Esra Özdoğan. 10. basım. Resimleyen: Sempé

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2. Çeviren: Esra Özdoğan. 10. basım. Resimleyen: Sempé Goscinny / Sempé PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Esra Özdoğan Resimleyen: Sempé 10. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2 Çeviren: Esra Özdoğan cancocuk.com

Detaylı

Güngör Dilmen DESTANLAR VE MASALLAR MAVİ ORMAN. Masal. Resimleyen: İsmail Gülgeç

Güngör Dilmen DESTANLAR VE MASALLAR MAVİ ORMAN. Masal. Resimleyen: İsmail Gülgeç MAVİ ORMAN Güngör Dilmen Resimleyen: İsmail Gülgeç DESTANLAR VE MASALLAR Masal Güngör Dilmen MAVİ ORMAN Bir Tavşanın Serüvenleri Resimleyen: İsmail Gülgeç Yayın Yönetmeni: Samiye Öz Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KARA DELÝK GAZETECÝ EZGÝ ÝÞ PEÞÝNDE Ülkenin büyük gazetesinin yazý iþleri müdürü yanýnda çalýþanlara: -Bana Ezgi yi çaðýrýn dedi. Bir süre sonra muhabir Ezgi, müdürünün

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA

ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA Zehra İpşiroğlu ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA Resimleyen: Gözde Bitir Bu kitabın ilk baskısı ÇYDD için Toroslu Kitaplığı tarafından yapılmıştır. Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Leyla Nebioğlu Kapak

Detaylı

HAYALLERÝMÝZ Cumartesi, 08 Aralýk 2012

HAYALLERÝMÝZ Cumartesi, 08 Aralýk 2012 HAYALLERÝMÝZ Cumartesi, 08 Aralýk 2012 Ninem Osmanlý kadýný, Mahallede sözü geçer Kapý önü sohbetlerinde dinlenir Genellikle söylenir. Demem o ki Hani bi zamanlar yani Kubeli mahallesinde ark önünde Zamanýn

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez DESTANLAR VE MASALLAR Masal samed Behrengi Küçük Kara Balık Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Yayın

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Bölüm 1. Bruno Keþif Yapýyor

Bölüm 1. Bruno Keþif Yapýyor Bölüm 1 Bruno Keþif Yapýyor Bruno, bir akþamüstü okuldan eve döndüðünde, baþý hep öne eðik, gözlerini yerden kaldýrmayan hizmetçileri Maria yý odasýnda, dolabýndaki bütün eþyalarý, dört büyük sandýða doldururken

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Lev Tolstoy KÜÇÜK ŞEYTAN. Masal. Çeviren: Füsun Tayanç Resimleyen: Vaqar Aqaei

DESTANLAR VE MASALLAR. Lev Tolstoy KÜÇÜK ŞEYTAN. Masal. Çeviren: Füsun Tayanç Resimleyen: Vaqar Aqaei Lev Tolstoy KÜÇÜK ŞEYTAN Çeviren: Füsun Tayanç Resimleyen: Vaqar Aqaei DESTANLAR VE MASALLAR Masal Lev Tolstoy KÜÇÜK ŞEYTAN çeviren: Füsun Tayanç Resimleyen: Vaqar Aqaei Yayın Koordinatörü: İpek Gür Kapak

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK. Çeviren: Vivet Kanetti. 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti 29. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK KÜÇÜK PITIRCIK 1 Çeviren: Vivet Kanetti cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK TATİLDE. Çeviren: Vivet Kanetti

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK TATİLDE. Çeviren: Vivet Kanetti Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK TATİLDE 4 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK TATİLDE 4 Çeviren: Vivet Kanetti www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süreyya Berfe. Şiir ÇOCUKÇA. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süreyya Berfe. Şiir ÇOCUKÇA. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Resimleyen: Burcu Yılmaz Süreyya Berfe ÇOCUKÇA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir 2. basım Süreyya Berfe ÇOCUKÇA Resimleyen: Burcu Yılmaz www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Detaylı

MATBAACILIK OYUNCAĞI

MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman 1. basım Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü SAKIZ KIZIN GÜNLERİ 18. basım

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü SAKIZ KIZIN GÜNLERİ 18. basım Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak SAKIZ KIZIN GÜNLERİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 18. basım Sevim Ak SAKIZ KIZIN GÜNLERİ Resimleyen: Behiç Ak Bu kitaptaki üç öykü, daha önce 1998 yılında Sabah Kitapları arasında

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Pavlus un. Seyahatleri Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Pavlus un Şaşõrtan Seyahatleri Yazarõ: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR

Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR Sosyal Güvenlik Eğitim Serisi - 1 GÜVEN VE YARIŞÇI ÇOCUKLAR 1 1 2 Fatih ACAR Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Sevgili Çocuklar, Sizler geleceðimizin teminatýsýnýz. Sizlerin güven içerisinde bir yaþam sürmenizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47

İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 İÇİNDEKİLER FARE İLE KIZI 5 YUMURTALAR 9 DÜNYANIN EN AĞIR ŞEYİ 13 DEĞİRMEN 23 GÜNEŞ İLE AY 29 YILAN 35 ÇINGIRAK 43 YENGEÇ İLE YILAN 47 KUYUDAKİ TİLKİ 49 TİLKİ ON YAŞINDA, YAVRUSU ON BİR 51 KURT, TİLKİ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Öykü KURABİYE EV. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Öykü KURABİYE EV. Resimleyen: Burcu Yılmaz Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş KURABİYE EV ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Refik Durbaş KURABİYE EV Resimleyen: Burcu Yılmaz www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör:

Detaylı

DUMANA KARIÞAN HAYAT

DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT Bu kitap Türk Dil Kurumu Ýmla Kýlavuzu esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. ERDEMLER SERÝSÝ DUMANA KARIÞAN HAYAT Yayýn Yönetmeni : Editör : Hüseyin Yanýk Hasan Öztürk

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Bilmece ŞİPŞAK BİLMECELER DEYİM VE ATASÖZLERİ. 2. basım. Resimleyen: Ferit Avcı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Süleyman Bulut. Bilmece ŞİPŞAK BİLMECELER DEYİM VE ATASÖZLERİ. 2. basım. Resimleyen: Ferit Avcı Resimleyen: Ferit Avcı Süleyman Bulut ŞİPŞAK BİLMECELER 2 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Bilmece DEYİM VE ATASÖZLERİ 2. basım Süleyman Bulut ŞİPŞAK BİLMECELER 2 DEYİM VE ATASÖZLERİ Resimleyen: Ferit Avcı www.cancocuk.com

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Hikayelerle çocuklara 40 HADÝS. Prof. Dr. Mehmet Yaþar KANDEMÝR

Hikayelerle çocuklara 40 HADÝS. Prof. Dr. Mehmet Yaþar KANDEMÝR Hikayelerle çocuklara 40 HADÝS Prof. Dr. Mehmet Yaþar KANDEMÝR AMASYA BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI 2012 YAYIN YÖNETMENÝ OSMAN AKBAÞ BELEDÝYE BAÞKAN YARDIMCISI YAYIN DANIÞMANI ÝSMAÝL ÝPEK AMASYA ÝL MÜFTÜSÜ

Detaylı

Yalýn AÞKTA TELAFÝ OLMAZ. Söz - Müzik: Yalýn. Bittiyse söyle. Yok yere savaþmayalým. Canýn çekmiyorsa yýllarý boþuna harcamayalým.

Yalýn AÞKTA TELAFÝ OLMAZ. Söz - Müzik: Yalýn. Bittiyse söyle. Yok yere savaþmayalým. Canýn çekmiyorsa yýllarý boþuna harcamayalým. Yalýn Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org AÞKTA TELAFÝ OLMAZ Bittiyse söyle Yok yere savaþmayalým Canýn çekmiyorsa yýllarý boþuna harcamayalým

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Cadı böyle diyerek süpürgesine bindi. Daha yüz metre uçmadan. paldır küldür yere düştü. Ağaçtaki kargalar Gak gak diye güldüler.

Cadı böyle diyerek süpürgesine bindi. Daha yüz metre uçmadan. paldır küldür yere düştü. Ağaçtaki kargalar Gak gak diye güldüler. MASAL CADISI Masal Cadı sının canı sıkılıyordu. Ormandaki kulübesinde tek başına otururdu. Yıllardır insan yüzü görmemişti. Bu gidişle bütün yeteneklerim kaybolacak, diye düşünüyordu. Süpürgemle uçabileceğimi

Detaylı

YAZ KAMPI. Birinci Bölüm

YAZ KAMPI. Birinci Bölüm Birinci Bölüm YAZ KAMPI Necdet Karaman, güneþli bir pazar sabahý bahçeden gelen gürültülerle isteksizce uyandý. Homurdanarak yataðýndan kalktý ve perdeyi aralayarak dýþarý baktý. Çocuklarý Murat ve Zeynep,

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU. Çeviren: Vivet Kanetti. 23. basım. Resimleyen: Sempé

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU. Çeviren: Vivet Kanetti. 23. basım. Resimleyen: Sempé Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU 3 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti Resimleyen: Sempé 23. basım Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK FUTBOLCU 3 Çeviren: Vivet Kanetti cancocuk.com

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon DESTANLAR VE MASALLAR Masal Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Yayın Yönetmeni: Samiye

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

BÖCEK ORKESTRASININ MUHTEŞEM SINIFI

BÖCEK ORKESTRASININ MUHTEŞEM SINIFI Göknil Genç BÖCEK ORKESTRASININ MUHTEŞEM SINIFI 1 Çeviren: Saadet Özen ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 5. basım Resimleyen: Mustafa Delioğlu Göknil Genç BÖCEK ORKESTRASININ MUHTEŞEM SINIFI 1 Resimleyen: Mustafa

Detaylı

Noray Demirci. Bilemem Bilemem. Söz: Ülkü Aker. Müzik: Norayr Demirci. Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem. Gece gündüz aðlarým ben,

Noray Demirci. Bilemem Bilemem. Söz: Ülkü Aker. Müzik: Norayr Demirci. Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem. Gece gündüz aðlarým ben, Noray Demirci Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Bilemem Bilemem Niye geldim bu dünyaya, bilemem bilemem Gece gündüz aðlarým ben, gülemem gülemem Ne yaptýmsa talihim gülmedi bana

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı