HAFIZ IN KABR OLAN BAHÇEDE BR GÜL VARMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAFIZ IN KABR OLAN BAHÇEDE BR GÜL VARMI"

Transkript

1 HAFIZ IN KABR OLAN BAHÇEDE BR GÜL VARMI Münevver Oan Yaar Kemal in Hâfız hakkında kaleme aldıı bir iirden yola çıkılarak yazılan bu makalede Hâfız ın çok yönlülüü ele alınmıtır. Hâfız ın Fars edebiyatındaki etkisi ne kadar kuku götürmez ise Türk edebiyatı üzerinde bıraktıı etki de kuku götürmezdir. Makalede Hâfız ın düünce dünyası yansıtılmaya çalıılmı ve ele aldıı kavramların Türk edebiyatındaki yansımaları izlenmitir. Rindlerin Ölümü Hafız ın kabri olan bahçede bir gül varmı; Yeniden hergün açarmı kanayan rengiyle, Gece, bülbül aaran vakte kadar alarmı Eski iraz ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; Gönlü her yerde buhardan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz de böyle anlatır Hafız ı, Hafız ın felsefesini... altıyüzyılı akın bir süreyi geride bıraktı Hafız... Yirmi birinci yüzyılda da aramızda... ülkenin hısımlıında belki kan baı yok; ama kültürel balar öylesine güçlü ki ran Edebiyatının bu büyük airi de gönül tellerimizi hala titretiyor. Bu bildirimde Dou ve Batı edebiyatlarını etkileyen bu ölümsüz air ve onun gazelleri üstünde durmaya çalıacaım. Yaam Öyküsü Hafız irazi, ran Edebiyatının en büyük airlerinden biridir. iraz da domutur. Asıl adı emseddin Muhammed tir. Yaamı üstüne ayrıntılı bir bilgi yoktur; gençlik dönemi ve nasıl bir eitim aldıı da bilinmemektedir. Onunla ilgili, çadalarının yazdıı yazılardan, sfahan dan iraz a göçmü bir ailenin olu olduu anlaılmaktadır.

2 Adından, Kuran ı ezberleyerek hafız sanını aldıı, yapıtları üzerine yapılan çalımalardan ise iyi bir medrese eitimi gördüü; hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf okuduu anlaılmaktadır. irazlı bilginlerden Sucai nin Enisü l- Nas (Gönül Yoldaı) adlı eserinde belirttiine göre; Hafız, ran ı ele geçiren Timur la görümütür. Gazan Han döneminde Fars Valisi olan ah Ebu shak la yakınlık kurmu ve ondan yardım almıtır. Bazı kaynaklarda da Hafız ın yoksul bir yaam sürdüü, kimi devlet büyüklerince de zaman zaman korunduu belirtilmektedir. Hafız, bu devlet büyüklerine övgü nitelii taıyan birer gazel göndermekle yetinmitir. Edebi Kimlii Edebiyat alanında Hafız, Hafız-ı irazi olarak anılır. Yapıtlarından kendinden önceki ran ve Arap airlerini, yazarlarını çok iyi inceledii anlaılmaktadır. Hafız dan önceki ran iirinde; destan, kaside, rubai ve mesnevi gibi türler yaygındır. Gazel türü ise yeterince gelimemitir. O dönemde, yani Hafız ın yaadıı çada, ran iiri bir geçi dönemini yaamaktaydı. Bu geçi döneminde, iiirlerin temaları, benimsenen konunun içeriiyle örtüen, airin yaam anlayıını yansıtan niteliktedir. O dönem airlerini kısaca hatırlamakta yara var: Firdevsi, ran halk öykülerinden, kahramanlık masallarından esinlenerek destan türünün en güzel örneklerini vermitir. Ömer Hayyam, felsefe ve yaam sevinciyle dolu iirlerinde, mutluluun bu dünyada olduunu savunmutur. Enveri, kaside türünün temellerini atmıtı. Sadi, slam daki hikmet (bilgelik) düüncesini iirine konu etmitir. Nizami, Türk olmasına karın iirlerini Farsça yazmı ve mesnevi türünü dorua çıkarmıtır. Hafız a gelince, o bütün bu airleri de Arap airlerini de çok iyi biliyordu. Bu birikimin üzerine hayat felsefesini kurmu, kendi hayat felsefesinin esiniyle de sevgiyi ve mutluluu konu almıtı.

3 Hafız ın iirinde dile getirdii sevgi nasıl bir sevgidir? Bu sevgi ; halktan aydına, yoksuldan zengine herkesi kuatan bir sevgidir. Çünkü gücünü yaamın kendisinden alır. Ayakları yere basar. Acı çeker, özlem duyar. nsana özgüdür, dahası insanlık hallerinin ifadesidir bu sevgi. Hafız ın iirinde dile getirilen sevgi, yaadıımız evrene dönüktür. Nesnel bir yaama biçimini içerir. Birey ve nesne, birey ve meken, birey ve doa bu iirlerde birlik- bütünlük içindedir. Hafız ın sevgi dünyası böyledir, ya mutluluk anlayıı nasıldır? Hafız a göre yaamın gerei mutlu olmaktır.mutlu olmak da dünya varlıklarına karı aırı eilim duymamak, tutkulara kapılmamak, barı içinde yaamak gibi olumlu davranılarla salanır. Dünya gelip geçicidir; ancak yine de kiinin mutluluu yaadıı dünyadır. Hafız ın iir Dili ve iire Getirdii Yenilikler Hafız ın iirinde dört temel öe öne çıkar: Duygu; iirde sevgi, özlem, üzüntü ve sevinç gibi öeleri içerir. Uyum; seçilen sözcüklerin ses ve yapı bakımından birbirine yakınlıı ve hepsinin belli bir anlamı oluturmak için iç içe kaynamasını dile getitir. Düzen; iirin tabanını oluturan ölçüye dayanır. Bütünlük; dizelerin anlam ve konu bakımından birliine dayanır. Gazel türüne özgü bir özellik olan birbirinden baımsız beyitler Hafız ın gazellerinde pek görülmez. Onun gazelleri anlam ve konu açısından bir bütündür. Hafız, bata gazel ve rubai olmak üzere, slâm edebiyatında yaygın olan iir biçimlerinin hepsinden örnekler vermitir. En büyük baarıyı ise gazellerinde salamıtır. Bütün iirlerinin toplandıı Divan ında altmı altı rubai, mesnevi türünde bir Saikname ve bir Muganniname, be kaside, bir muhammes, dört mesnevi, otuz dört kıta, be yüz dokuz gazel vardır.

4 Hafız ın Dile Getirdii Yenilikler Hafız ın yaadıı çada ran, bir yandan Mool, bir yandan da Arap saldırılarına uramaktadır. slam dinî, daha önceki yüzyıllarda olduu gibi, düünce alanındaki egemenliini sürdürmektedir. Bu düünce ürünleri Fars kültürüne de girmitir. Buna karın Hafız ın iirlerinde Arapça sözcükler dilin bütünlüünü bozacak nitelikte deildir. O seçtii sözcükleri bile, Farsçanın ses uyumuna ve söz dizimine göre irine sokmu;onları eritmeye çalımıtır. Bu yüzden Hafız ın iir dili akıcı ve anlaılması kolaydır. iirin bütününü kapsayan ses, yalnız sözcükleri birbirine balamakla kalmaz, okuru da kendine çeker, iirin anlamını kavratır. Bu özellik ona özgüdür. Hafız ın Türk ve Dünya Edebiyatına Etkisi Hafız, daha yaadıı dönemde pek çok airi etkilemitir. Ölümünden sonraki dönemde ise bütün islam ülkelerinin Hafız dan etkilendii görülür. ran ve Osmanlı divan edebiyatında kullanılan Farsça iir kavramlarının en önemlileri ondan alınmıtır. Osmanlı divan iirinde, bata Ahmed Paa, eyhi, Fuzuli, Baki, Hayali, Yahya, Nef i, Naili, Neati, Nedim, Nabi, eyh Galip olmak üzere pek çok airimiz, Hafız dan etkilenmitir. ran ve Anadolu da Hafız ın Lisan-ül Gayb ( Gizliliin Dili) adıyla anılan Divan ı balıca bavuru kitabı olarak kullanılmıtır. Neredeyse tüm ran airlerini etkilemi, iir dillerinin niteliini artırmıtır. 18. yüzyıldan sonra pek çok Batılı aydın ve bilgin Hafızla ilgilenmitir. Almanların büyük airi Goethe, ona özenerek gazel türündeki iirlerini West-Östlicher Divan (Divanı arki) adı altında toplamıtır. Hafız ın Divan ı birçok Batı diline çevrilmi, Farsça üzerinde çalıan dil bilginlerince incelenmitir. UNESCO tarafından 1988 yılının kasım ayında iraz da, Hafız irazi nin 600. ölüm yıldönümü nedeniyle uluslararası bir sempozyum düzenlenmitir. Aynı yıl ülkemizde de çeitli kültürel etkinlikler yapılmıır.

5 Hafız ın Gazellerinde Mazmunlar Hafız ın gazellerindeki mazmunlara geçmeden önce, gazelin ne olduunu hatırlayalım: Bu sözcüün sözlükteki anlamı, "kadınlarla aıkane muhabbet etmek" tir. Özellikle ak, güzellik, arap konusunda yazılmı belirli biçimdeki iirlere gazel denildiini biliyoruz. Kitabü l Agani adlı eserde, Araplarda gazelin oldukça erken dönemlerde (göç yıllarında) var olduu yazılmaktadır.bir önceki yüzyılda, Kayravani nin El-Umde fi Sına ati i r adlı eserinde de gazel yerine kaside biçiminin kullanıldıı da yazılıdır. 'Nesib', 'tebib', ve 'tegazzül'terimleri de gazel anlamında kullanılmaktadır. ran edebiyatında gazel terimi, ilk çalardan beri vardır. ran edebiyatının ilk dönem airlerinden Rudegi (öl. H. 329 M. 941) gazelleriye ünlüdür. ran edebiyatındaki bu gazel biçiminde kasidelerden kopmu nesib ve tebib bölümleri olduu sanılmaktadır. Gazel, Türk edebiyatına baımsız bir nazım biçimi olarak ran edebiyatının etkisiyle girmitir. Türk airlerince de en çok sevilen bir nazım biçimi olarak yüzyıllarca kullanılmıtır. Mazmun sözcüünün sözlük anlamı ise " gizli anlam, gizli kavram" dır. Divan iirinde 'bir eyi, niteliklerini ya da onu çarıtıracak sözcük ve kavramları dile getirerek gizlemek'yani 'bir sözün içinde, zımmında bulunan gizli, nükteli, cinaslı anlam'demektir. skender Pala Mazmunun Mazmunu balıklı yazısında, Prof. Dr. Mine Mengi den u alılntıyı yapıyor: Mazmun, Divan iirinin yapısal özelliklerinin ve daha çok estetik anlayıının bir gerei olarak vardır. O, deiik edebi sanatlarla balantılı bir dil ustalııdır... Mazmun, öncelikle kavramlara anlam verebilme iidir. (Müstena Güzeller:50) Bu anımsatmalardan sonra gazel ustası Hafız irazi, mazmunları gazellerinde nasıl kullanmı incelemeye çalıalım: (bu bölümdeki gazellerin çevirileri ve açıklamaları, Abdulbaki Gölpınarlı nın Varlık Yayınların nda çıkan Hafız adlı kitabından alınmıtır.)

6 iraz ın suyu, havası ve mesire yerleri airi öylesine etkilemitir ki öyle bir beyit kurmutur: Nemi dehend icazet mera be-seyr u sefer Nesim-i bad-i Musalla vu Rükn-abad air, iraz da Musalla Mesiresi ve Rükn-abadsuyu kenarından ayrılamayıını böyle dillendirir. Hafız ın iraz a olan tutkusu da bir beyitte öyle anlatılır: Hava-yi menzil-i yar ab-i zindegani-i mast Saba biyar nesimi zi hak-i irazem Sevgilinin konaının havası, bizim için ab-ı hayattır. Ey saba, irazımın topraından bana bir ho rüzgar getir. Dostum, felein on günlük sevgisi masaldan hikayeden ibarettir. Dostlara iyilik etmek için u on günlük fırsatı ganimet bil! (s.4) Zaman, yaamamız için bize sunulmu armaandır Bu armaanı doyasıya yaa ve dostlarına da yaat, elini çabuk tut! Sabah rüzgarı bizim daralmı gönlümüzü nasıl açabilir Koncanın kıvrım kıvrım yaprakları gibi birbiri üstüne sarılmı, kat kat. (s.18) Gönül o denli zarif, incinebilir bir yapıdadır ki tıpkı goncanın kıvrım kıvrım sarılmı yaprakları gibidir. Zorlayarak açmaya kalkma, zamana bırak kendiliinden yavaça açılsın! Zaman ömrünün harmanına ate salarsa de ki: Yak, zaten bence ömür harmanının bir saman çöpü kadar bile deeri yok. (s.26)

7 Ömür de bir harman yerine benzer Yandıı zaman bir saman çöpü kadar deeri kalmaz, bu yüzden yaamdan tat almaya bak! Sofi, arabın parıltısıyla gizli sırları bildi. Herkesin iç yüzünü bu lal ile bilebilirsin. (s.27) arabın etkisiyle insan iç dünyasını olduu gibi yansıtabilir Ya da yürekten dinlenildiine inanırsa! Pirimugan, sana seccadeyi arapla boya derse boya; Çünkü yol ehli, konak yerlerinin yolundan yordamından gafil deildir. (s.27) Zerdüt dininde hayat kaynaı ve temizlik sembolü sayılan güne ve ate kutsanır. Ate yakılan yerlere, 'ate yurdu'anlamında 'atekede', bu dinin ruhanilerine 'mu', reislerine de 'muların ulusu, baı' anlamında 'pirimugan'denir. slâmî edebiyatta arap, atee ve günee benzetilmitir; meyhane, bu bakımdan atekedeye tebih edilmitir ki bu takdirde pirimugan, meyhanecidir. Tasavvufda alem ve kamil insanın feyiz yurdu, meyhaneye benzetilmi, bu yüzden pirimugan, mürittir, kamil insandır. Bu varlık ve mekan i yurdunun meydana getirdii eyler, hiçbir ey deil. arap sun, dünyanın malının mülkünün hiçbir deeri yok! (s.39) Asıl mal mülk salıktır, paylaabilme, söyleebilmedir. Saki, o artan arabı sun Çünkü cenette ne Rüknabad deresinin kıyısını bulabilirsin, ne Musalla bahçesini. (s39)

8 Rüknabad, iraz daki bir deredir. Musalla, namazgah anlamına gelir. iraz ın bu mesire yerini Hafız çok severmi. Ölünce de buraya gömülmüür ve mezarı imdi oradadır. Ey konduu yer Sidre olan yüce bakılı doan kuu, Senin duraın, mihnetlerle dopdolu olan bu bucak deil. (s.41) Sidre, bir aacın adıdır. Müslüman inancına göre yedinci kat göün hayli ilerisinde Sidre denen bir sınır aacı vardır. Muhammed Peygamber, Cebrail ile göe çıktıı zaman, Cebrail i bu aacın yanında görmütür. Cebaril, buradan ileriye geçemezmi. Sufilerin bir kısmına göre Cebrail, akıldır ve sidre, akılla ulaılacak, kavranılacak eylerin sonudur. Halkı bir yana bırak yalnızlıı seç, Anka dan ibret alda gör Bir bucaa sıınıp gizlenenlerin adı sanı, Kaf tan Kaf a bütün dünyayı tutar. (s.43) Kaf, eskilere göre dünyayı çepe çevre kuatmı olan gayet yüksek bir dadır. Anka, boynu uzun anlamına gelir. Mitolojik bir kuun adıdır. Otuz ku büyüklüünde olan bu ku, gayet yükseklerden uçarmı, bu yüzden de görünmezmi ve görünmedii için, göze görünmez anlamına gelen "mugrıb" sözüyle vasıflanmıtır. ranlılar, bu kua, otuz ku demek olan "simurg" adını verirler. Bizde her iki kelime, birletirilerek "zümrüdüanka" ekline girmi ve masallarımızın bir unsuru olmutur. Ey kademi kutlu Hızır, tut elimi. Yoldaların hepsi atlı, sade ben yayayım. (s.148) Hızır, bir peygamber yahut erendir. Türkçe de "bengisu" denen dirilik kaynaını bulmu, lyas peygamberle beraber bu sudan içmitir. Bu

9 yüzden kıyamete kadar bu iki zat hayattadır. Hızır karada, lyas denizde kalanların yardımına eriirler. ark efsanelerinde bengisuya, dirilik suyu anlamına gelen 'abıhayat'adı verilir. Rintlik ören kerem sahibi. arap içmek o kadar büyük bir hüner deil... Hayvan da içmiyor ama insan deil ki! (s.148) nsan gibi davranmanın önemi, erdemi vurgulanıyor. Aaılık kiileri doyurup besleyen zaman sofrasında huzur ve istirahat balı yoktur. Gönül, tamahını, hırsını bu sofranın acısından da kes, tatlısından da. (s.290) Aaılık kiilere heves etme! Hafız ın iirlerinden iraz a, Rüknabad ırmaına Musalla mesiresine çok balı olduu anlaılmaktadır. airin sevgilisiyle maceraları, ayrılık acısı, bu ayrılıın onda yarattıı yıkımı gazellerinde görebiliriz. Hafız, gazellerinde ölüm temasını da ilemitir. airin ruhsal durumundaki ini çıkılar, gazellerine olduu gibi yansımıtır. Bu yüzden kiminde cokulu bir yaama sevinci sezilirken, kimi gazellerinde ayrılık acısıyla perian bir insanı; bir bakasında ölümün çaresizliini; bir bakasında ise bilge bir kiinin tutumunu görebiliriz. Abdülbaki Gölpınarlı dan alıntıladıımız bu bölümde Dante ile Hafız ın karılatırılması yapılıyor: Merhum Browne, Hafız ı çok kudretli bir surette tercüme eden Miss Gertrude Lowthian Bell in, Hafız ve Dante hakkındaki mülahazalarını aaı yukarı öyle kaydediyor: "Hafız a göre modern misallerin deeri yoktur. Dante nin Floransa yı sevdii kadar iraz ı seven Hafız, sevdii bu ehrin be altı kere muhasarasını, zaptını, padiların birbiri ardınca geçiini seyretmi, halkın zulümlere ve katillere uradıını ve iretin

10 men edildiini, zevk kapılarının ardına kadar açıldıını görmü, bütün bu hadiseler, Hafız ın iirlerinde pek az akisler bırakmıtır. Fakat bu kayıtsızlık, onun felsefesine Dante ninkinde bulunmayan bir mahiyet vermektedir. Dante kendi felsefesine balıdır, kainatı, asrının görgüsüne uyarak görürü. Hafız ın görüüyse daha derin ve genitir. Onun görüü, kendisinden sonraki asırların fikir vadilerine kadar nüfuz eder." Hakikaten de o dadaalı devir, Hafız ın gazellerinde ancak tarama kalemiyle yapılan belirsiz resimler gibi görünür. Fakat bazen o karmakarıık devri en içli, en hazin ve tahlili yekpare bir gazelle ifade ettii de vardır. Hafız, gazellerinde arap ve meyhaneden çok sık söz eder. arap; ak, coku, nee, birlik sembolü olarak; meyhane ise gönül ya da dünya oarak yorumlanabilir. Ancak deniz nice derin olsa da alacaınız su kabınıza balıdır. Bu yüzden Hafız ın gazelleri daha yüzlerce yıl çeit çeit balam içinde yorumlanacaktır. u dizelerdeki gönül zenginlii ve dinginliine sahip Hafız ın insanlıa verecei daha çok ey vardır: ükr Huda ki her çe taleb kerdem ez Huda Ber münteha-yi matlab-i hod karman odem Allah a ükürler olsun ki Hak dan ne istemisem stediimden daha fazlasına kavumuum Farsça bilmediimiz için, Hafızı ın gazellerindeki mazmunları, özgün beyitlerden arayamıyoruz ne yazık ki... Burada, onun gazellerinin çevirisinden yola çıkarak yorumlar yapmaya çalıtık. Ünlü airimiz Yahya Kemal Beyatlı, Rindlerin ölümü balıklı iirinde onun yaam felsefesini neredeyse içselletirmitir. Gerçekte serin serviler altındaki mezarda, her seher vakti ne bir gül açar ne de her gece bir bülbül öter... Ama Hafız, ite bu bilinmeyeni dületir bize, gidilmeyen ama bir gün mutlaka gidilecek olan yolu aydınlatır. Belki de gazelleriyle hepimizi teselli ederek yol göstermeye çalıır... Aynı ormanın mahsülü ve aynı ormanda kaybolan çocuklar içinbir sis çanıdır, Hafız...

11 Ber ser-i türbet-i ma çün güzeri himmet hwah Ki ziyaretgah-i rindan-i cihan hwahed bud Bizim türbemizden geçtiinde himmet iste Çünkü bizim kabrimiz cihan rindlerinin ziyaretgahı olacaktır Kaynakça Gölpınarlı, Abdülbaki (Haz.), Hafız, (1954), varlık Yay. stanbul. Gölpınarlı, Abdülbaki (Haz. ve çev.), Hafız irazi Divanı, (1968), kinci Baskı, MBE Yay. stanbul. slam Ansiklopedisi, (1996), Diyanet Vakfı Yay. Ankara Kalpaklı, Mehmet (Haz.), Osmanlı Divan iiri Üzerine Metinler, (1999), Yapı Kredi Yay. stanbul. Karahan, Abdülkadir (Haz.), irazlı Hafız ve iirlerinden Seçmeler, (1988), TC Kültür ve Turizm Bakanlıı Yay. Ankara Pala, skender, Divan Edebiyatı, (1966), kinci Baskı, Ötüken Yay. Ankara Divan Edebiyatında Müstesna Gazeller, (1997), kinci Baskı, Ötüken Yay. Ankara

DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK

DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- DVAN R SEVGL

Detaylı

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN Erol ÇAMYAR* Öz Kur ân ve hadislerde sıklıkla geçen ve Divan iirinde de hayli fazla

Detaylı

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR

Detaylı

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi A ladım her yerde hep ah eyledim. Gördü üm her kul için dostum dedim. Herkesin zannında dost oldum ama, Kimse talip olmadı esrarıma. sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI13 2007 Ç NDEK LER

Detaylı

NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK

NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK NECP FAZIL KISAKÜREK N HAYATINDA VE ESERLERNDE TASAVVUF OLGUSU THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK Turan GÜLER Öz Necip Fazıl Kısakürek Cumhuriyet devri Türk edebiyatını,

Detaylı

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1 (0312) 384

Detaylı

DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK

DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK Behiye KÖKSEL Özet Divanü Lugati t-türk, Türk kültürü açısından çok önemli bir eserdir. Dil ve edebiyat açısından zengin örneklere

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N!!!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 Abbas Kiarostami nin film yönetimi, modern Fars!iiri esteti"ine, özellikle de Fürû" Ferruhzad ve Söhrab Sepehri nin!iirlerine

Detaylı

FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR

FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ LÂH YAT ANAB L M DALI TASAVVUF B L M DALI FUZÛLÎ N N LEYLÂ VE MECNÛN UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE UNSURLAR Yüksek Lisans Tezi NURGÜL KARAYAZI Danı man: Prof.

Detaylı

NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN*

NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN* NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN* Öz Namık Kemal, Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci kuak air ve yazarlarından biridir. Nazım ve nesir

Detaylı

Ve kurtardım insanları önledim Hades in karanlıklarında yok olup gitmelerini

Ve kurtardım insanları önledim Hades in karanlıklarında yok olup gitmelerini 61. Ölüm Yıldönümünde Sabahattin Ali yi Anmak: Yazgısını Seven Adam ve iirinde Ölüm ü Çaırmak Temi Remember Sabahattin Ali on the 61 th Anniversary of Death: The Man Likes His Predestination and in His

Detaylı

- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz

- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MERUTYET DÖNEM

Detaylı

BÂKÎ DÎVÂNI NDA TASAVVUFÎ VE BATINÎ KÜLTÜR * SUFI AND HETERODOX CULTURE IN BAKI S DIVAN Esma AHN **

BÂKÎ DÎVÂNI NDA TASAVVUFÎ VE BATINÎ KÜLTÜR * SUFI AND HETERODOX CULTURE IN BAKI S DIVAN Esma AHN ** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BÂKÎ DÎVÂNI NDA TASAVVUFÎ VE BATINÎ

Detaylı

Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi

Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi Abdülbaki Gölpınarlı'yla Tanımam Beni Mevlânâ Aratırmalarına Yönlendirdi Prof. Dr. Tevfik Subhani Sayın Subhani, sohbetimizi baında bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben, 1317 (1938) yılında Tebriz

Detaylı

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR TC GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TÜRK D L B L M DALI BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR MASTER TEZ Hazırlayan Aytaç D NÇ YILDIRIM Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL

Detaylı

TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES

TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES THE RESEARCH OF THE NAMES OF FIELDS IN THE VILLAGE OF ARZULU, MURATLI, TEKIRDAG IN TERMS OF ONOMASTIC Nigar KARAKULAK* Öz

Detaylı

EDEBİYAT DERS NOTLARI

EDEBİYAT DERS NOTLARI EDEBİYAT DERS NOTLARI ŞİİR TÜRLERİ LİRİK ŞİİR:Duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiirlerdir. Akıldan çok hayal gücüne,duygusallığa hitap eder.(gurbet,ayrılık,hasret) Gurbet o kadar acı ki Ne varsa

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

I. BÖLÜM : TELF YAZILAR

I. BÖLÜM : TELF YAZILAR I. BÖLÜM : TELF YAZILAR D.E.Ü.lahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XXIII, zmir 2003, ss.3-20 RUSSELL IN DN FELSEFESNDE NANÇ SORUNUNA EPSTEMOLOJK BR YAKLAIM Dr. Aydın Iık * AN EPISTEMOLOGICAL APPROACH TOWARDS

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi.

- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÜLTEN DAYIOLU NUN TUNA DAN UÇAN KU

Detaylı

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * ÖZET Bu çalımada,

Detaylı

Felsefenin amacı doruya (doru bilgiye) varma koullarını göstermek, yani doru bilgiyi temellendirmektir. Felsefe bu varma gösterme iini bir yanda

Felsefenin amacı doruya (doru bilgiye) varma koullarını göstermek, yani doru bilgiyi temellendirmektir. Felsefe bu varma gösterme iini bir yanda ETK KOMSYONU Ahlâk, bir arada yaamayı baarmaya çalıan insanların yalnızca siyasal, hukuksal, toplumbilimsel, ruhbilimsel bakılarla sorunlarını çözemeyeceklerini bir gün anladıklarında, üzerinde daha önemle

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk 3 SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ CİNİUS YAYINLARI İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı