Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor"

Transkript

1 ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN AZLİ İLE İLGİLİ KARAR) İMZALAYtP İMZALAMIYACAĞt MEÇHUL GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASÎ GAZETE SAYI 5080 YIL 14 ÇARŞAMBA 14 TEMMUZ 1965 FIATI 15 MİL Dizilip Basıldığı Yer: BOZKURT BASIMEVİ, 144 Girne Caddesi, Lefkoşa. Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü: CEMAL TOGAN: Mes ul Yazı işleri Müdürü: SADİ C TOGA Ne oiuyorsa Kıbrıs Türküne oiduğunu beîirten 'S on Baskı" gazetesine göre; Yunanistana Enosisin Otmayacağ) Arttk Kesin Şekitde Aft)att!ma!t İSTANBUL Istanbulda yaymlanmakolan 'Son Baskı' gazetesi 3ış Politika' sütununda İrk Yunan ikili müzakelerine temas etmiştir. ürk-yunan müzakereleri" işliğini taşıyan bu yazıda yle denilmektedir: Yunan Başbakanı Papand u, Enosis, vaitleri ile ikti tra geldi. Kıbrıstaki 21 alık 1963 tecavüzlerinden t yana Enosis sloganını imeyen, öğrenmeyen kal Rİı. Yunan hükümeti bile e Kıbns davasmı bir rk Yunan Davası haline tirdi Bu gerçeği bir türlü bul etmez görüldü ama, li temaslara yanaşmakla tıdi bu gerçekle karşı kar adır. O halde ne olacak? teessüs etmiş olan toprak dengesinin bozulmaması isteğindedir Türkiye, Kıbrıs - taki iki cemaatten herhangi birinin diğeri üzerine tahak kümünün karşısmdadır. Ha dişeler artık 2 cemaatin bir arada yaşayamıyacağı gerçeğini de ortaya koymuştur Bu, değişmiyecek bir gerçek tir. Türkiye en makûl hal şeklini federal sistemde bul maktadır. Bunun dışında son hal şekli, Londra ve Zürih Andlaşmalan ile gömülen Taksim fikrinin diri! tilmesi olacaktır Yunanis - tan bu anlaşmazlığı bu nok taya tekrar getirecek mi, bi lemeyiz. Gördüğümüz tu tum. Yunan hükümetinin Enosisten vazgeçtiğini göste ren bir emarenin henüz göze çarpmamakta olduğudur. nanistan Türkiyenin ne Fakat Enosisin ediğini biliyor. Türkiye, ülke arasmda Lozanda olamayaca ğmı Yunanistana daha kesin olarak anlatmak da şart Kanadah Askerlere Rumlar Ateş Açtılar tır. Bugüne kadar enerjik hareket ettiği görülen Ur - güplü hükümetinin tarafların görüşü malûm olduğu - na göre Yunanlıların oyala ma taktiklerinin önlenmesi ve esas konuya girilmesini sağlaması gerekir Yunanis tana, Enosisten vazgeçmedi!um Askerleri geçen gün lerdir. Bu durumda taşıtlarına dönen Birleşmiş Mület ah Birleşmiş Milletler Ba Gücü Askerlerine ateş ler Barış Gücü Askerleri o- uşl ardır. Verilen bügiye!ay yerinden uzaklaşmışlar e Kanada Birliğine bağlı ve durumu üst makamlarına tad bir devriye kolu Live rapor etmişlerdir. Devriye kalarındaki fiziksel gelişme Rum köyünün yanm mil kolunun arkasından da üç el terin gözde meydana getirdiği yanıltmalar mı? Bilgin ar dışında durduğu bir ateş açıldığı büdirilmekteda tecavüze uğramıştır. dir. Atüan kurşunlardan hiç lerin kafalarım kurcalayan Tiye kolunun sorumlu birisi isabet etmemiştir. soru, bugünlerde budur.. Lâ ayı, üç el silâh sesi işit Rumlar, Birleşmiş Milletler tin Amerikada esrarengiz, etrafına baktığı zaman devriye koluna ateş aç mala uçan daireleri gören bir Larios'un askerlerinden nndaki nedenleri açıklamamışlardırlatıyorlar: yaşlı karı-koca şunları an tıi görmüştür. Subayın üsine doğru yaklaştığını "Silindir biçiminde birşey m Rum Askeri, Barış Gü di. Başaşağı çevrilmiş bir mensuplarına derhal orakavanoza benziyordu Gökyüzünde pek yavaş yol al uzaklaşmalannı emrettir. Fakat Kanadah subay GAZETEMİZ BUGUX makta idi. Sonra aniden na giderek sorumlu su durdu; o anda sanki bize nı görmek istediğini bü baktığını hissettik." üştir. Bu sırada diğer ı Askerleri de derhal zi alarak silâhlarım Katlı askerlere tevcih etmiş LEFKOŞA: SAYFADIR ği takdirde hiçbir anlaşma olamıyacağmı anlatmak ve zamanın birşey kazandıra - mıyacağını öğretmek ldzım dır. Yunanistana anlayacağı dille konuşulmazsa, bu dava da sürüncemede kalır. Ne oluyorsa Kıbrıs Türküne oluyor." ATINA: Atina'dan gelen haberlere göre, George Papandreu nun Merkez Birlik Partisi Meclis Grubu dün toplanmış ve Savunma Bakanı Petros Garufalyas'm partiden ihracına karar vermiştir Meclis Grubunun toplantısı yanm saat surmuş ve George Papandreunun konuşmasmdan sonra oylamaya geçilmiştir. t Bir hükümet sözcüsü ka - } rarın oy birliği ile alındığı ( nı söylemiş ve Papandreu' } nun Meci.s Grubunda yap- tığı konuşma hakkında bazı j açıklamalarda bulunmuş - ) tur. Sözcüye göre George ' Papandreu Konuşmasında ' şöyle demiştir: "Bir Bakanın istifası isten diği, fakat istifayı reddettiği bizim siyasi gelenekleri mizde görülmemiş bir şeydir. Siyasî tarihimizde, istifa etmesi istenen bir bakan ilk defa olarak direnmektedir. Bu tutumu ile Garufai yas, kendi kendisini parti - den ihraç etmiş ve görev sü resince parti dışındaki un - surların menfaatlerine hiz met etmiştir Bakanların kendi kişisel politikaları yoktur.. Onlar, hükümetin politikasına uymak mecburi yetindedirler Hükümetin po litikası ile hemfikir olmadık lan zaman istifa ederler." KRAL İMZALAMAZSA NE OLACAK? Meclis Grubunun toplantı smdan sonra Kabineyi toplantıya çağıran Papandreu, Garufalyas'm azli ile ilgili kararnameyi imzalaması için Krala göndereceğini söylemiştir. Bu toplantıda Garufalyas hazır bulunmamıştır. Hükümet kaynakları, Yunan Anayasasına göre Kralın bu kararnameyi im - zalamayı reddetmek hakkına sahip olmadığını iddia etmektedir. Hükümet kay nakiarı, Papandreunun bu konuda şöyle dediğini bil d irmektedirler. "Petros Garufalyas'm azli ile ilgili kararnameyi imza lamasını Kraldan isteyeceğim. Bunu yaparsa kuvvetli bir hükümet haline geleceğiz Ancak Garufalyas'm az tini tasvip etmez ve karar nameyi imzalamazsa, o zaman da tamamen kuvvetli bir halk olacağız." DURUM BUĞUN BELLİ OLACAK Atmadaki Siyasî Gözlemciler, bunu, Kral kararname yi reddetiğı takdirde Papandeu'nun istifa ederek ge nel seçimler yapılmasını tavsiye edeceği şeklinde yo rumiamaktadırlar. Gerek Ba kanlar Kurulu gerekse Parti Meclisi Grubu, Garufalyas' m görevinden uzaklaştırılmasını hedef tutan Papand reunun isteğini desteklemiş (Devamı 6. sayfada) Uzaydan Gelen Meçhul Cisimler Lâtin Amerika'da Panik Yarattı "Uçan Daireler" İddialarına Kesin Cevap Veremiyen İlgiliter Durumu Dikkatle İnceliyorlar Washington: Meçhul seyyarelerden gelen uçan daireler yeniden mey dana çıkmıştır. Söylentiler gün geçtikçe artıyor, uçan daire gördüğünü iddia eden insanların sayısı bir hayli kabarıyor. Bir iki haftadan beri Antartika'dan Lâtin A- merikaya ve Lâtin Amerika nm son adalarına kadar olan büyük bir alan içinde görülen meçhul cisimler ger çekten bir uçan daire mi yoksa atmosferin üst taba ŞAŞIRTICI HIZ = Ayni uçan daireyi gördü ğünü iddia eden bir başka Lâtin Amerikalı da şunları anlatmıştır: "Yaklaşık olarak 2 metre yükseklikte idi. Adeta mual İdkta duruyordu. Öylece üç dakika kadar kaldı Kırmızı ya çalan bir rengi vardı. Bir tarafı diğer tarafına nazaran daha parlaktı. Aniden şaşırtıcı bir hızla kayboldu" DURUM İLGİ İLE İZLENİYOR gözden Bu arada uçan dairenin görüldüğü bölgede, radyo, yayıniarında kuvvetli bir parazit belirmiş ve sesler uçan dairenin kaybolmasın dan sonra aniden kesiliver miştir. Bir başka bölgede de geçen gün öğleden sonra yuvarlak ve parlak bir ci - sim görülmüştür. Cismi gördüklerini üeri süren dört kişinin anlattığına göre uçan daire birkaç saniye havada durmuş, daha sonra arkasında ateşten bir iz bırakarak hızla kaybolmuş - tur. Ote yandan Amerikan Hava Kuvvetleri, uçan daire lergörüldüğü yolundaki ha herleri soğukkanlılıkla kar şılamaya devam etmektedir. B Çeşitli bölgelerde görüldü -! ğü bildirilen bu gibi mahi yeti meçhul uzay cis mlerini incelemekle görevli dairenin bir sözcüsü izahı mümkün olmayan bu cisimler hakkın da birşey bilmediğini söyie miştir. Sözcü bununla bera ber geçmişte olduğu gibi uçan daire iddialarının daima metroloji balonları veya yaz aylannda görülmesi normal olan meteorlarla izah edilmesinin mümkün olduğunu sözlerine eklemiş tir. Meçhul uzay cisimleri - nin mahiyetini araştırmak üzere kurulmuş bulunan bir teşkilât, 1957 yılından be ri ilk defa olarak meçhul cisimlerde bu kadar yüksek bir artma müşahade edildiğini bildirmiştir. Uzaydaki meçhul cisimlerin mahiyeti ni incelemekle görevli kuru luşlar üe Amerikan Hava Kuvvetlerinin ilgili daireleri konu üzerine hassasiyetle iğilmiş bulunmaktadırlar, ilgililer, uzay cisimlerini gör müş olduklarını üeri süren kimselerle ta, onları dirier. Baf KazasmdaH Tiirk Köylerine SebebsizAteş Açdıyor Rumlar son günlerde Baf Kazasındaki tahriklerine hay li hız vermiş bulunmaktadırlar.. Olay yaratmak için tah rık edici hareketlere başvuran Rumlar, sebebsiz olarak Türk köylerini kurşun yağ muruna tutmaktadırlar. Mev suk kaynaklardan elde edilen bügiye göre, 11 Temmuz günü saat 22.30'da iki Land-Ro ver içinde Baf Kazasına bağ Iı Tabanalı, eski ismiyle îstinco köyüne yaklaşan Rum lar köye iki el ateş açmışlar ve derhal kaçmışlardır. Taba nah köyündeki Türk Mücahitleri bu tahriksiz Rum atış lanna karşılık vermemişlerdir. Diğer taraftan 12 Tem muz günü saat raddeie rinde yine Baf kazasına bağ h Çakırlar, eski ismiyle Tera köyüne dört el ateş açmışlar "Hgine göre her Birleşmiş Mület duyurulmuş

2 . k ö z ü n d e k i #wa a y #«Hu i< o# a##, Ao awa [ Ur. yaa gh m e r t e k a a a M TVMMT Turktea uaf< Mİ y or "lura -s < )g w aunn l M + ) <! a y tan " < k<aa)aaaa<a wa aa aa -aç tur " Saa«aaaaaa tgta gwvkydı. yaptık f W a. a frim nırik htrh mi mahallehi ı e c a u Y a p t ı ğ ı K o n u ş m a n ı n Metni Dün Açıkj K. T.l B. F. Türk îşciteriı! G e ç i m İmkâm Bahşedecek Yapt Rolüne Devam Etmek Karannd f a ş k t n, H ü r i $ c i K o n g r e s i n d e, F a k i r T ü r k iş c il f i n e Y a p ı d a n B a s k! v e H a k $! x h k! a r < A n t c AMSTERDjHt Kıbrıs Türk işçi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Necati Taşkın in 7 Temmuz da Amsterdam'dt an Uluslararası Hür işçi Konfederasyonu 8'nci Dünya Kongresinde yaptığı konuşmanın tam metni dün 3% itamlar tarafından açıklanmıştır. Necati Taşkın bu konuşmasında Kıbrıstaki gerçek durum üzerinde dr Kumların 21 Aralık 1963 tarihinden beri Kıbrıs Türklerine ve Türk işçilere yapmakta oldukları baskılara özetini yapmıştır. Makarios Yönetiminin aüesinin maişetini temin etmekten başka bir kaygısı olamayan Türk işcüerine yaptığı haksızlıkları anlatan konuşmanın metni şudur: Anayasa tah tinde eşitlik <tumun iyi niyetini gerektiri derek bütün geçim kaynakla arzu, yalınız hayat hr hürriyetten istifade etmek] yordu. Maamafih gaye Anaya nm ve mallarını arkada b) tahribata ve TüA top için her hakka sahip o lar sa nın değiştirilmesi değildi. değüdi. raktılar. Devletin sözde meş nun haklarından m Türk Toplumu. 21 Aralık, Fakat zamanla bu Anayasa yı ru kuvvetleri Türk köylerini edilmesine sebep oim i963 tarihinden beri Kıbrıs feshetmek ve böylece Kıbns göçe zorladıktan sonra önle tır fakat ayni zamanh Cumhuriyetinin Hükümet m Yunanistan a birleşmesini rinde bulduklan menkûl ma toplumu arasında de - k aa MotMW -MHosna Mkılma yetkisini ve idaresini kaba sağlamaktı. lı ahp götürdüler ve gayr! bir işsizlik yaratmıştı aaa g)mm) w«rw W lek miml kuvvet yoluyle ele geçirenle Kibns ın sözde Rum ordu menkûl malın hemen hemen 000 Türk işei ve miiset a M M İ a g a a t u a ia r ö o e e tin Anayasa dışı ve gayri in laruun ilk komutam General hepsini tahrip ettüer. Köyle min üçte ikisi şimdi ip i y s a i ı a y t ü o t r Türk. sani hareketlerine tabi tutul Karayannis'in son zamanlar rini terkeden Türk köylüleri Hadiselerin başlanpa ' cnvıadkj htrm-r muştur. 120,000 nufuslu Kıb da Rum basınında ifşa ettiği sadece Türkiye Kızılay Der beri 3,500'e baliğ olan! fıs Türk toplumu, Türk top- ne göre, Makarios, gayesine neğinin nin yiyecek yardımına hizmeti memuru vei w t <' t um unu tahakküm altına al ulaşmak için sırasıyle şu tabi olarak şimdi gayri sıh amme hizmeti miistah mak ve idare etmek için Hü merhaleleri tatbik etmeyi hi ve kötü hayat şartlan lerinin amme hm kûmet kisvesi altmda kuvve plânlamıştı: içinde yaşamaktadır. çalışmasına fırsat w te ve tedhişçiliğe tevessül "1. Anayasa'nm işlemez Lef koşa Türk kesiminin iniştir. edenlerin kurbanı olmuştur, noktalarım revizyona ta Belediye hudutlan dahüinde, Türk toplumu, Türk toplu- bi tutmak. yaşıyan Türk göçmenlerüün, otunun ana haklan ve Anaya 2. Garanti Anlaşmasını fes L 'J ı 3,000'm üstünüdür d e m sa daki imtiyazları pahasına hetmek. ttarkr ndr etme Hamit Mandrez. Lûricina snmızda yegâne gayeleri 3. Kıbrıs'a self-determinas l y i M defa topraklarım artırmak olan ve Erenköy gibi birçok Türk idediü! - Ü < M a n M a m a? Mafnt yon tanınması konusu köyleri, çok mahdut kaynak Mukunıt'tı. _ Sunan Hükümetinin ve asi nu ileri götürmek. tamu M)- lan içerisinde binlerce Türk Turk K'bns Rum idaresinin kur 4. Plebisit yoluyle Kıbns' ta e))#, aaş e atep mah ged göçmeni barındırmaktadır. nmlarmı nimaruu yaptığı banı olmuştur. m Yunanistan'a ilhakım ic )a a n<aa)hf#r BMtheria bunla Kıbns beş yıl kadar önce sağlamak." Seyahat serbestisi yoktur, gorta Fonundan TûAip M daka M b r Una öklürii tbir yerden başka bir yere ne her hangi bir ma bağımsızlığına kavuşmuştu, ). #w<wta 1 Tkrkler olduğunu Kıbns durumunun siyasi seyahat etmeğe teşebbüs ödemeği reddetmekte#, yaayar 'ürih ve Londra Anlaşmala veçheleri hakkında fazla taf edenler, devletin sözde meş yal Sigorta Kanunu tam nmn bu sonucu olan Anaya. aayaa ataa. wva<wk aldanaek, :or süâta girmek istemiyorum ru kuvvetlerinin çok gayri Türk iştirak sahiplerine! a ve Uluslararası anlaşma a a a aaaatna ao a v aavranışur fakat kendimi, daha fazla insani ve uygunsuz yoklama faat temin etmek yönâa!ar, imzalan ile bu anlaşma <aa ta, <vawae ıırsizyou. Türk toplumunu tahakküm tanna tabi tutulurlar. İşleri gayretlerimiz, sözde & la ra saygı göstereceklerine altına almak için Kıbns ne gidip gelmek için seyahat Hükümeti nin menfi tat ve bu anlaşmalan tatbik ede Rumlarının önceden hazırla den işçüer, saatlerce yoklan ve haksız reddi ym" çeklerine söz veren Türk dıklan plânlarının tesirleri makta ve hiç bir haklı sebep akim kalmıştır. Takrü ve Rum toplumlan tnn.m!mtn urasmna arasında t münhasır kılmak istiyo- olmaksızın yol barikatların 100 Türk normal zan tafekle biçen aaaaa#«rtaktyaaaaaaa.ama hir ortaktık ön görmektedir. da bekletilmektedirler. Türk Eminim ki, şimdiki uuru Sandığa iştirak bedd duru! Türk toplumunu tabak- terin hürriyetini engelleyen a a a a güm g#amrea yanmanın mun Cumhuriyet Anavasa'sı Anayasa sı tum altına almak ıçm once y ; lerın barikattan, hürriyetini Türk engelleyen devamb ödemekteydi. M toplu ) p< aanatgynu! d herhaldt nmön gördüğü ortaklığı yol harikatlan, Türk toplu erattan sözde Kıbnsc <en den hazırlanan kampanya mımdan kurban yakalanma bozmak ve dağıtmak ve böy ıııeti Rum iştirak sahip ahgkt wt arbarkğı geürealet. zorla kce Türk toplumunun arzu başladıktan sonra, çoğu ka için çoğu zaman bir tuzak dm ve çocuk olmak üzere tır. menfaatlann tamamım KaaMdır. ia ten oncr w hilâfına Kıbrıs'ı Yunanis 214 Türk katledilmiştir. Türk meğe devam etmiştir j rg dt MM )ta 4nce ba adada tavuk tana ilhak etmek gayretle üııun ilk dokuz ayıa kurbanlarının 16'sı Kıbns Örfi idareler ve Türk toplu < aw -< şndl totunun yzma "inin doğrudan doğruya bir iştirak sahiplerine 5w Türk İşçi Birlikleri Federas munun hareketini kısıtlama Cç y maaaaa ve sonucu olduğuna kimsenizin hayret verici rakkamı v onu nun üyesi idi. Türk top lar, sözde Kıbns Hükümeti j baaka bâr yap n ufak bir şüphesi yoktur. açıklamak isterim. 19 _,,- gbm ahşaa Rumtarnı Kıbnsb Rumlar. çoğu za lumu üyelerini öldürmek için tarafından arzusunu empoze nm ilk dokuz ayil nm ilk dokuz ayında wa< a bw u üktarım drvam man. Anayasa nın işlemez ol kullanılan kahpe, barbar ve etmek için çoğu zaman bir iştirak İstiralr sajıiplenne 0 a<h vnaso t<#ana kahuşacaman duğunu ve değiştirilmesi ge korkunç metodlar, yalınız tırsat olarak telâkki edilmiş miktar " 9 2.., V# ay <a. AraMtta, kan kokuna rektiğini iddia etmişlerdi. Bu Kıbnsb Rumların kendileri tir. Bir ve her hadise, muha Bu miktar bir ' gm. kamıı kotüaya hidia her hangi makûl delil için değil, genel olarak insan sara altında bulunan Türk ilk dokuz ayında ödev lerle desteklenmemişti. Aksi lık için aa bir.cm leke Olacaktır.) olacaktır, kasaba - - ve köylerine uru örfi ıua) ida tardan tardan yüzde yüzde -3-3 dac ' olarak Anayasa kabili Bu katliam, korkunçluğu ot! or re ve iktisadi abluka ablûka tatbik t dır. Kayda değer K i kayva<a gh tafa!«jd!rantar tatbikti fakat yalınız her iki ta caclann çağların ir.k katliamlarına edilmesi için sebep olmuştu!. 1.1 ı miktardan Türk H -oagarak kaaa potun hu oplumun iyi niyetini gerekti sit oiarak dünya tarihinde Bu şekilde tatbik edilen kısıt! hinlritv M kur mutlaka kara bir sayfa ola Bu şeküde tatbik edüen kısıt hiplerine bir tek riyordu. İd sizi temin ederim. Türk tarafı buna her -Lva<kSM<ç Kanpetik! ailesinin geçimini MjrtAmah sahipleri aleyhine _ caktt w.. '---- ' lamalar, keza yegâne gayesi ödenmemiştir. SAHH ÇK LEAtOALt 'aman hazırdı. ler ve iğrenç cinayetler karşı tolan bir avuç Türk işçisinin kâr bir tefrik smda Turk toplumu intikam) hareketini engellemiştir. b sebep vardır? Türk toplumu aleyhine alma yoluna gitmemiş.cmenmştır. M şa sebep h in vardır? Tiı 'nm f n tecavüzleri e c a i h banladıktan a ş S S S milli kara!r+-: mmemiş fakat) T Dört aya yakın bir zaman sahiplerine Sosyal_ mim karakterine bağh k ala-) lan beri Bağlıköy'ün Türk m enfaatlan ö d e n m M Î L H w bir süre sonra nefret -efret rak. v.ı - - "ü -M aa! işçileri <sd)eh ve - diğer t, a sa<mumen, a k in i- İş ı- I---en.aatn i o o e n n -- m# için istifa eden Kıbrıst X K! L A P etmiştir.! terine gidememektedirler tğmen kazançlı işler# n eski Yüksek Anavasa Mah wwsi Bkam Profösör t çüpkü Kıbns m Kuzçy Batı Şan $an Türk işcüer haftab haimt 411 müstahdem olan 209 smda olan köyleri muhasara tınmlaruu yapmağa Ş iirle ri Rmst ForstofT. Heidelgede Kıbnsh Türk kaçırılmıştır i altındadır. Bu köyün takri M U T A etmişlerdir. Maamafih ciated Press e Anavasa ve bunlarm nerede oldukla ben 40 Türk işçisi, maişetle a, bu gibi menfaati +. 4 T < n :A a islemer olduğuna dab A T M rina dair veya akibetlen rini yakındaki madenlerden çok ihtiyaç Rumlarm iddiaları ile üzili hakkında her hangi bir bügi temin etmekteydi. trak sunian bildirmişti: yoktur.. Kaçırılan a trııan T Turk mcas zamanda, Sandıgm Hadisetrî- T a bew" "Evet, görevime başladı tahdemlerin hemen hemen cyuı. menfaatlardan mahreç Hadiselerin patlak verdiği mişlerdir. Sözde H CARTT CTAREV! andan itibaren. Anayasa ht psi ya işlerinde idiler veya işlerine gidip, tarihten beri Türk toplumu, küme ti, haftalık dönerlerken revh devletin posta, telefon ve nm yapmakta {hal. tutuimaaı. "? \kalanmışlardı. Sözde Kıb gerekti dair ve bana benzer id ns Hükümeti, tonlumu tara telgraf hizmetlerinden mab Türk iştirak sahipicy nn W -- " ---- tmdan kullamlan bu çok kah rum edilmiştir. 20 Nisan, talik menfaatim d a tn T' ve korkunç metod hakkın 1964 tarihinden beri Türkler ği katiyetle red d e tm la sükutu muhafaza etmiş lc meskûn birçok bölgeler 1964 yılının ilk dok"- tir. Kurbanların nerede ol mektuplarım gönderip, alma da Sandıktan ernekh hakkından mahrum edilmiş duklannı tesbit etmek için tir Kıbrıs'taki BirİMwisarfedilen bütan gayretler "'h aç m akim kalmıştır. Devletin sözde meşru kuv setleri yalınız önlerine gelen her Türkü öldürmekle jt nrfvudılar fakat Ş! olarak H 43, ya Sandıktan ödenen " menfaatlann tutarının r g si ödenmiştir. H er P ta problemini hallehîn "andeki bınnizi hayal sükûtun. si? kalmıştır. B A n rhnak istemiyorum. y Sigorta Kanur ve keyfi hareketler! tinde emeklilik nıekünir nu nmaşi vüzünden Türk toplumunun t hak kazanmış en az u u n e n lm Türk dıs dünya ile irtibatı tamar! h Türk kişi bulum herim, köylerini t men kesilmiştir.! men tek bir Turk t daha sarm Türk Anavasa'vı feshetmek ve nin dahi Sandıktan Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilha t maaşı alamadığım kını temin etmek için Türk le mükellefim. Bu. topluma tecavüz halirmi- aleyhine -süâhh lumn aleyh in e

3 -!spanyoi Genci, Evleneceği Ktzdan ARICILIKTA YENİ BULUgLAR (Hanrlıyon: Ahmet KADIOGLU) (Türk Arıcılar Birliği Başkanı) X I 58) Kâfi derecede bilgi edindikten sonra arıcılığa nasıl başlamalı? Şimdiye kadar ancılık hakkında okuyucularıma hayli bilgi ve öğüt vermiş bulunmaktayım. Arıcılıkta muvaffakiyetin sim daha evvel de bahis ettiğim gibi anlan sevmek ve daha mühim olan fazla bügi edin mektir. Ancılık hem zevkli hem de kârlıdır. Bulunduğumuz Kıbııs adasının hemen hemen her yeri ancılığa uygun olup meraklı iseniz hemen birkaç fenni kovan edinmeye bakın. Bunun için Türk Arıcılar Birliğine başvurun ve üye olun, civarda arıcılarle konuşun. Evvelâ bir ancı arkadaşdan oğul mevsimi olan ilkbaharda bir oğul satın alm. Olmazsa, hazır 1-2 ana kovan alm. Bundan sonra ancılık hakkında bilginizi genişletmeye çalışınız. Kovanların nasü açılıp, anların nasıl bakılacağı, ilkbahar işleri, oğul önleme çareleri, bal hasadı, kışlatma ve an hastalıklan hakkında bilgi edininiz. Aradan bir mevsim geçince arüan sevecek ve onlara bağlanacaksınız. An sokması sanıldığı kadar aıiı değüdir. Ancılara sorun, an sokmasından hiç şikâyet etmezler. Yeni modem Langstrot tipi kovan ihtiyacınızı Türk Ancüar Birliğinden sağlıya bilirsiniz. Bu arada maske, körük, eldiven gibi gerekli araçlardan da birer tane almalısınız. Hiçbir zaman ancılığa birdenbire pek çok kovanlarle başlamayınız. Pek çok kovanlarle işe başlayan acemi ancılann bu işi başaramıyarak zarar ettikleri her yerde defatla görülmüştür. Acemi ancılann ancak bir iki kovanla işe başlamalan lâzımdır. İlk seneleri ancılığm incelikleri, zorluklan ve yapüan işle rin verdiği neticeler öğrenüerek, bu işi muvaffakiyetle büyütmek ve başarmak için kendisinde heves ve arzu görenler ertesi sene kovan adedini biraa daha çoğaltarak, emin adımlarle iş görmüş olurlar, iki kovam iyice idare ederek güzel kullanan bir ancı, beceriksiz ve hatta bakımım dahi para zoru üe başkalarına yaptıran bir anemin elinde bulunan 10 kovanın yapacağı baldan daha ziyade mahsul veya kâr alabilir. 59) Bir an ailesi nedir ve hangi anlardan mürek keptir? Bize bal yapan anlan tanırsınız. Bahar ve yaz aylarında çiçekten çiçeğe koşar, kışlık yiyecekle rini toplarlar. Bir arının peşine taküıp gidersek, onun ancılar dilinde kovan dediğimiz yuvaya girdiğini görürüz. Bu yuva içinde binlerce an vardır ve hepsi de birlikte bir aüe gibi yaşarlar. An Ailesinin bütün fertleri birbirine benzemez Yuvada çoğunluk olan bedence küçük, fakat gördüğü işler bakımından önemli olanlar, işei anlardır. Kovanın bütün iç ve dış işlerini bunlar görürler. Kırdan bal ve çiçek tozu getirir; yavru besler; ko vanı temizler, havalandmr ve korur; mum ve petek yaparlar. Kovan içinde bir de iri olan anlar vardır. Bun lann sayısı işçi anlar kadar çok değildir. Sadece yaz aylannda göze çarpar ve büyük vızıltı çıkararak uçarlar. Bunlara erkek anlar diyoruz. Kovan içinde tek ödevleri ana an üe çiftleşmektir. Her kovanda sadece bir tane, uzun karınlı, zarif görünüşlü bir an vardır; buna ana an veya kıraliçe diyoruz. Ana an dişidir ve onun da bütün ödevi, yumurtlamak ve an soyunu çoğaltmaktır, işte tüm olarak bu an birliğine veya çeşitlerine bir an ailesi diyoruz. NOT: (a ) Daha fazla bügi edinmek veyahut herhangi bir ancılık eşyası satın almak isterseniz, Lefkoşada Mahkemeler önü No. 21, Türk Ancılar Birliğine müracaatınız menfaatiniz icabıdır. B ) ARICILARIMIZA BİLDİRİ BAL KESME zamanı artık gelmiş bulunmak tadır. En modem sentrafüj kuvvetiyle ve el deymeden bal çıkanp süzen, elektrikle çalışan makinelerimizle bütün ancılanmızm ihtiyaçlarım karşılayacak vaziyetteyiz. En erken bir zamanda yukandaki adresimize geüp yazılmalan alâkadarlara duyurulur. (Devamı var) KASAPLİK İNEK VE YAVRU DANA SATIŞ! 18 Temmuz, 1965 Pazar günü sabah saat 9.00'da Çömlekçi Örnek Eğitim ve Üretim Çiftliğine ait olan, bir aylık ile 4 aylık arası 12 baş erkek ile 8 baş dişi dana ve 10 tane kasaplık inek açık aktırma ile satılacaktır. Satış, Beyarmudu Türk Ziraat Kollejinde yapılacaktır. Müessese satışta, en yüksek veya en düşük teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir. % Maddi ve Manevi Bekâret îster ispanya da Genç ÜMtarm Coguna Coz Hçhntmaz... İSPANYOL KİZLARi ÇOK ZAMAN AĞABEYLERİN) YANİNA ALARAK NİŞAN LİLARİYLA GEZEBİLİRLER dütsüzce bir çekiçle yahut SOLDAN SAĞA: yumruğumla kırarım" I. Analiz Si, 2. Malakof İTALYADA BİLE FARKLI 3. Fren Rica, 4. ik m al Modem bir İspanyol, "Pi Ler, 5. To Amir, 5. Ezan renelerde Avrupa sona erer Akek, 7. Re Tama, 8. ve Afrika başlar" demişti. Ta Mir Ey, 9. Ramazan. yayı ilk bakışta birbirine Bir turist, İtalya üe ispan benzetebilir, ikisi de Akdeniz YUKARIDAN AŞAĞIYA: memleketidir, insanları ve Le, 5. To Amir, 6. Ezan halkmm sıcak kanlılığı, bir 1. Amfiteatr, 2. Narkoz, birine benzer, ikisinde de Aa, 3. Alem Ar, 4. Lana güneş, zeytin yağı ve müzik Nema, 5. ik La iz boldur. Aşka gelince, bu 6. Zor Matra, 7. Filika, 8. memleketlerin ikisinde de Cereme, 9. imar Kaya. kızların çoğuna göz açtırıl GENÇ kızın başında, yalancı taşlarla süslü bir taca iliş maz ve boşanma yoktur. tirilmiş, kenarlan dantelli şahane bir duvak vardı. Yeni Fakat italyada genç nesü evlendiği kocasiyle, İspanyolların kanım tutuşturan Fan- eski kaideleri ortadan kaldır dango'yu oynarken, danteller başının etrafında uçuşuyor m ak ve kendilerinden esirgenen serbestliği elde etmek du Esmer tenli ve saçlan zeytinyağı üe yatıştırılmış Juan. hayatının bu en mühim gecesi için kiraladığı bir frak peşindedir. giymişti. Genç adam, on iki saat devam eden düğün Gelgelelim, vasat İspanyol töreninin en büyük kısmım dans etmekle geçirdiğinden genci, evleneceği kızdan, tıb kan ter içindeydi. bi bekâretinden gayri, ruhen ve bedenen de masum olma sim talep eder. İspanyol erkekleri, hayat arkadaşlarının dudaklarına ilk öpücüğü kon Birdenbire genç karısının duvağım kaptığı gibi havaya savurdu. Dans pistinin et rafında bekleyen on altı üe yirmi dört yaş arasındaki tuzlar derhal faaliyete geçti ler. Çok geçmeden, yirmi parçaya bölünen duvağın bir kısmiyle büyüklerinin masa sına dönmüş bulunuyorlardı Duvak parçası ele geçireme yen kızların haklı olarak su ratlan asıktı. Zira İspanyol inanışına göre, duvağın bir parçasını kapabüen kızlar aym yılın içinde mutlaka evlenirlerdi. B u t m a c a ] 2 J 1 S t 7! ' ı o o n a n a n a n 2 o n a a H a a n a 3 aoaoahdha 4 a n n a n a n n t ı 5 aaaaahdah 6aaaoaaaao 7 O H E O O O D H n s a a a a n a a 9 a H D H H a a a a SOLDAN SACA: 1. Sebzelerdendir, 2. ölüm Nezir, 3. Bir din adamıdır 4. Genişlik Elektrik cereyanı verme kolu, 5. Vahit Bir renk, 6. Omuzdadır Bir hayvan, 7. Rehber veya kanıt vesika, 8. Askerler. Vilâyet, 9. Balık tutma aracıdır. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. İstanbul'un meşhur Bizans su depolarından biri, 2. Yabancı (Eski dilde çoğul) 3. Yol Vahşi ata binme oyunudur, 4. Göz nuru dökü lerek yapılan eser (Çoğul), 5. Bir yabancı kadın ismi, 6. Su Balkanların meşhur diktatörlerinden biri, 7. Oldu ğu gibi 8. Şart edatı Bir göz rengi Bir hayvan, 9. Tersi Türk içkisidir Tersi malzemesidir. Dünkü Rnlmarsmusan Çözümü EVLİLİĞ İN GERÇEKLERİ Biraz sonra takırtılı bir taksi Juan'la Dolores'i, büyük fedakârlıklarla satm aldıklan bir buçuk odalık yu valanna götürüyordu. iki genç, yeni bir aüe kur mak amaciyle ailelerinin oca ğmı terketmişlerdi. Lüks bir hayat sürmeyi bir otomo bil satm almayı, yahut paha!ı bir balayı seyahatine çıkmayı akıllarından büe geçir miyorlardı. Ailenin kendilerinden ne beklediğini de çok iyi biliyorlardı. Uç ay ka dar sonra Juan'm annesi ge linine, elbiselerinin vücudüne hâlâ olup olmadığını sora çaktı, ikisi de, o vakte kadar genç gelinin elbiselerinin biraz daralmış olmasını diliyorlardı. BİR SEMBOL: CAMDAN KURE Düğünden üç gün sonra bir yabancı gazeteci, JuanTa Dolores'e misafir gitmişti. Genç kadının saadeti gözlerinden okunuyordu. Az sonra Juan, misafirini genç ka nsıyle yalnız bırakarak şarap almaya gitti. Halbuki daha dört gün evveline kadar Dolores'ini en samimi arkadaşıyle büe yalnız bırak ması bahis konusu olamazdı. Su değişilklik neden üeri geliyordu? Juan, sokaktan nefes nefe se geldikten sonra misafirinin merakım tatmin etti. Büfenin yukarısında bir ipin ucunda sallanan camdan küreyi işaret ederek, "Şunu elinize alm" dedi. Gazeteci, sallanınca şangır dıyan camdan kürenin içinde bir yığın madeni para seçti. Juan gülümsüyordu. "Bu pa ralar tam doksan yedi peseta eder," dedi. "Onlan Mad ridin garlarından birindeki gişeye verdiğim takdirde, me mur bana, karım Dolores'in geldiği şehre kadar muteber bir büet keser. Sonra büeti Dcleres'in eline sıkıştırır ve bohçasını tren kompartımanına kadar taşırım/ ' "iyi ama bir evliliğe bu gibi düşüncelerle başlamak yazık değü mi?" "Katiyen! Dolores ken dişine itimat ettiğimi, bu İti m adımı suistimal ettiği takdirde ise başına geleceği bi lir. O zaman bu küreyi tered durmayı, onun ilk öğretme ni olmayı istemektedir. Fakat ispanyollar ateşlidirler; nişan müddetinin sonuna ka dar sabretmek, çok kere in san üstü bir gayret sarfetme lerini gerektirmektedir. Buna rağmen, İspanyol genci nişanlısından yedi yıl sabret meleri icap etse dahi vereme yeceği şeyi istemeyi akimdan geçirmez. Kız ona teslim olduğu takdirde de, ondan der hal soğur. Bu görüşün tesiriyledir ki, ispanyada kadınların yüz de 90-98'i bakire olarak ev lenmektedir. Sekiz ay üe yir mi bir yaş arasında on iki çocuğun babası olan Prof. Lopez-ibor bu konuda şu iza hatı veriyor: Ahlâk kaideleri belki orta tabakalarda da biraz gevşemeye yüz tutmuştur. Serbest hareket edebilmek için kendini nişanlı olarak tanıtan, fakat sonra evlenmi yen çiftler de bulunabilir. En aşağı tabakalarla yüksek sosyetenin küçük bir kısmın da kaidelerin çiğnendiğini tahmin ediyorum. Fakat yu kankı nisbet yine de varittir." Sahiden de genç İspanyol kızı, ekseriya ancak ağabeyi sini de yanma almak şartiy le nişanlısiyle gezebilir. Bir tanıdıklariyle ciddî bir ote lin barında saat on bire ka dar başbaşa oturan yahut ta nıdık bir evdeki partiye giden MadritTi kızlar büe eüe rinin hafifçe okşanmasından fazlasına müsaade etmezler. YARIN: KENDİSİNE FAHİŞE" D İYEN NİŞANLISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ KOÇ BURCU: (21 Mart 20 Nisan) Daima açık düşünmediğiniz ve arada bir yanıldığınız halde münakaşaya meraklısınız. Biraz da sükûtu tercih edi niz. Faydasını göreceksiniz. BOĞA BURCU: (21 Nisan 20 Mayıs) Fevkalâde bir gün. işlernıiz gayet güzel gelişiyor. Bazı arzularınız gerçekleşiyor. Aşkta da şansınız beklenmedik bir anda açılacaktır. İKİZLER BURCU: (21 Mayıs 20 Haziran) Sinirleriniz biraz gergin, moraliniz bozuk ve can sıkın tısından bunalıyorsunuz. Aceleci olmıyan işleri ge ciktiriniz. işde de teferruata dikkat. YENGEÇ BURCU: (21 Haziran 20 Temmuz) Gayet güzel bir gün. Hayallerinizi gerçekleştirmek için tereddüt göstermeyiniz. Ufak tefek dertleriniz halloluyor. Gece bir haber var. ASLAN BURCU. (21 Temmuz 20 Ağustos) Sabırlı olun, daha ziyade ufak tefek işlerle meşgul olun. Ev dışında vasıtalara dikkat edin. His har yatınızda anlaşmazlık muhtemel. BAŞAK BURCU: (21 Ağustos 20 Eylül) Sinirle riniz bozuk, içinizi kemiren şüpheler ise tamamen yersiz. Kötümserliğe kapılmanın zamanı değü, saar detinize mâni oluyorsunuz. TERAZİ BURCU: (21 Eylül 20 Ekim) Dünya nm sonu geldi zannediyorsunuz, yanılıyorsunuz Herkes, hatasının bedelini öder, ama hatadan büe faydalanmanın yolunu bulmalıdır. AKREP BURCU: (21 Ekim 20 Kasım) Durum genellikle lehinizde, onun için ufak tefek aksamalar sizi düşündürmesin. Kendinizi işinize ve yuvanıza verin, para işlerinde dikkatli olun. YAY BURCU: (21 Kasım 20 Aralık) Eski dost lan ziyaret, evde değişiklik için müsait bir gün. Onu da daha fazla ihmale son verin, rakipleriniz var, elden kaçırabilirsiniz. OĞLAK BURCU: (21 Aralık 20 Ocak) Her işe birden el atmak, her şeyi bir anda bitirmek istiyor sunuz. Daha sabırlı olun, aksi takdirde yorgunluk işinize büe sekte verecek. KOVA BURCU: (21 Ocak 20 Şubat) Onu ken dinize biraz uzak hissediyorsunuz yanılıyorsunuz. Kendini suçlu bulduğu için sizinle yüz yüze gelmek istemiyor, ona kollarınızı açınız. BALIK BURCU: (21 Şubat 20 Mart) Bugün evle ügili birçok ufak tefek meseleyi halle muvaffak olacaksınız. Çoktandır halle çalıştığınız bir para işi de yoluna girmek üzere. W "" :

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik

JohnsonjGeldi. tik. Biz de ihtilaflı bir çağın millî gücümüzü teşkil etmesini sağlamak yolunda tesanüdümüzü mükemmel bir safhaya eriştirdik M*'" % & yndon merika, rilmesine B o z ı u r t * * *» *» > -,, B i l i m B M, n, i Y L: 1, 'B * V V 3 J K İJ H u1 2 h U B Ju9 JU H m S K E 1 J K u je4u E J İ 3 j SA Y: 2283 l>ull)i) H.'iMidıt, Yrr hm.,..,.

Detaylı

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi j^^v li l ^8«8Q5 DEVLET SAY: 333 22 MART 1976 Sayfa: 1 HAFT Anarşi-iki fakülte ve T;. haysiyeti adınaiki davranış Geçen hafta İçinde Ankara Siya sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Feyyaz Gölcüklü ile bu fakülteye

Detaylı

MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti

MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti U umm a uç vıaaaetık Bir Hân Sunan MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASÎ GAZETE SAYI 51921 1TL 14 PAZAR 12 EYLÜL 1965 FİATI 15 MİL Dizilip

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN

Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN PERŞEMBE 13 AĞUSTOS 1964 yil: 13 SAYI: 2970 d B o z h u r t Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü Cemal TOGAN Mes'ul Yan içleri Müdürü Sadi C. TOGAN Papandreu, Makarios a gönderdiği özel mesaj ında şöyle dedi:

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

ALEVfStYLE SÜNNÎSİYLE TÜRKME RDÜYLE BÜTÜN CANLAR BİR OLSUN

ALEVfStYLE SÜNNÎSİYLE TÜRKME RDÜYLE BÜTÜN CANLAR BİR OLSUN ALEVfStYLE SÜNNÎSİYLE TÜRKME RDÜYLE BÜTÜN CANLAR BİR OLSUN KON KON çıkarken HAYRI BAŞBUĞ Yüzyıllar boyunca hür yaşamış, bağımsızlığın sembolü olan mille* timiz; bugün "komünizm" ve "bölücülük" tehlikesi

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

Can Dündar. SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar

Can Dündar. SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar Can Dündar 10. yıla önsöz İnanması güç: Sarı Zeybek yazılalı 10 yıl olmuş. Kitabı bitirdiğim günü dün gibi anımsıyorum oysa... 1994 güzüydü. Gece eşim

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın Genç Birikim den... Kıymetli okurlarımız, Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü büyük bir emeğin ardından hazırlanarak elinize geçen dergimiz vesilesiyle sizlere

Detaylı

DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ

DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ CUMHURIYET MEDENÎYETÎ'NIN Uç TEMELI : HÜRRİYET, GÜVEN ve REFAH DUN ÜÇÜ DE BERABERDİ... YİNE BERABER OLACAK! Yer No :1987.02251 Dmbs No:1993.02257 DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ Yapım/Grafik

Detaylı

ŞAHIN: SEÇMEN BIZE UYARI YAPTI

ŞAHIN: SEÇMEN BIZE UYARI YAPTI 1Syf_Layout 1 7/6/15 7:45 PM Page 1 Ak de niz Man şet https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Yüz güldüren ekip çalısıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Necip

Detaylı

MER IH E NASIL KA CIRILDIM U CAN K URRE (Ya sanmı s, ger cek bir hikˆ aye) Yazan Emekli Binba sı AL I KOCAER Il Basımevi K utahya 1966

MER IH E NASIL KA CIRILDIM U CAN K URRE (Ya sanmı s, ger cek bir hikˆ aye) Yazan Emekli Binba sı AL I KOCAER Il Basımevi K utahya 1966 MERİH E NASIL KAÇIRILDIM UÇAN KÜRRE (Yaşanmış, gerçek bir hikâye) Yazan Emekli Binbaşı ALİ KOCAER İl Basımevi Kütahya 1966 - 2 - ÖN SÖZ Bu küçük hikâye bir hayal mahsulü değildir. Yaşanmış, gerçek bir

Detaylı

21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma

21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma 21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma 21. Yüzyılın Yol Haritası: DEMOKRASİ VE KALKINMA Avrupa Birliği ile İlişkiler Daha önce de belirttiğim gibi, Avrupa artık hiçbir zaman tekrar bölünmemelidir.

Detaylı

TemsİlcİLER UYUYOR mu?

TemsİlcİLER UYUYOR mu? TemsİlcİLER UYUYOR mu? Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung / OCAK / JANUAR 2012 / AUSGABE 130 / Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien / Plus.Zeitung 10Z038438P / Tel: 01 513 76 15-0 / office@yenivatan.at

Detaylı

Dilin kurusun. terbiyesiz kadın! Peygambere hakaret etmek hangi kitapta yazar. FPÖ nün fitne ve fesatlıkları nereye kadar. Haberin Devamı S.

Dilin kurusun. terbiyesiz kadın! Peygambere hakaret etmek hangi kitapta yazar. FPÖ nün fitne ve fesatlıkları nereye kadar. Haberin Devamı S. Peygambere hakaret etmek hangi kitapta yazar Dilin kurusun Haberin Devamı S. 4-5 de terbiyesiz kadın! FPÖ nün fitne ve fesatlıkları nereye kadar office@yenivatan.at Ocak/Januar 2008/86/Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı