Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor"

Transkript

1 ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN AZLİ İLE İLGİLİ KARAR) İMZALAYtP İMZALAMIYACAĞt MEÇHUL GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASÎ GAZETE SAYI 5080 YIL 14 ÇARŞAMBA 14 TEMMUZ 1965 FIATI 15 MİL Dizilip Basıldığı Yer: BOZKURT BASIMEVİ, 144 Girne Caddesi, Lefkoşa. Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdürü: CEMAL TOGAN: Mes ul Yazı işleri Müdürü: SADİ C TOGA Ne oiuyorsa Kıbrıs Türküne oiduğunu beîirten 'S on Baskı" gazetesine göre; Yunanistana Enosisin Otmayacağ) Arttk Kesin Şekitde Aft)att!ma!t İSTANBUL Istanbulda yaymlanmakolan 'Son Baskı' gazetesi 3ış Politika' sütununda İrk Yunan ikili müzakelerine temas etmiştir. ürk-yunan müzakereleri" işliğini taşıyan bu yazıda yle denilmektedir: Yunan Başbakanı Papand u, Enosis, vaitleri ile ikti tra geldi. Kıbrıstaki 21 alık 1963 tecavüzlerinden t yana Enosis sloganını imeyen, öğrenmeyen kal Rİı. Yunan hükümeti bile e Kıbns davasmı bir rk Yunan Davası haline tirdi Bu gerçeği bir türlü bul etmez görüldü ama, li temaslara yanaşmakla tıdi bu gerçekle karşı kar adır. O halde ne olacak? teessüs etmiş olan toprak dengesinin bozulmaması isteğindedir Türkiye, Kıbrıs - taki iki cemaatten herhangi birinin diğeri üzerine tahak kümünün karşısmdadır. Ha dişeler artık 2 cemaatin bir arada yaşayamıyacağı gerçeğini de ortaya koymuştur Bu, değişmiyecek bir gerçek tir. Türkiye en makûl hal şeklini federal sistemde bul maktadır. Bunun dışında son hal şekli, Londra ve Zürih Andlaşmalan ile gömülen Taksim fikrinin diri! tilmesi olacaktır Yunanis - tan bu anlaşmazlığı bu nok taya tekrar getirecek mi, bi lemeyiz. Gördüğümüz tu tum. Yunan hükümetinin Enosisten vazgeçtiğini göste ren bir emarenin henüz göze çarpmamakta olduğudur. nanistan Türkiyenin ne Fakat Enosisin ediğini biliyor. Türkiye, ülke arasmda Lozanda olamayaca ğmı Yunanistana daha kesin olarak anlatmak da şart Kanadah Askerlere Rumlar Ateş Açtılar tır. Bugüne kadar enerjik hareket ettiği görülen Ur - güplü hükümetinin tarafların görüşü malûm olduğu - na göre Yunanlıların oyala ma taktiklerinin önlenmesi ve esas konuya girilmesini sağlaması gerekir Yunanis tana, Enosisten vazgeçmedi!um Askerleri geçen gün lerdir. Bu durumda taşıtlarına dönen Birleşmiş Mület ah Birleşmiş Milletler Ba Gücü Askerlerine ateş ler Barış Gücü Askerleri o- uşl ardır. Verilen bügiye!ay yerinden uzaklaşmışlar e Kanada Birliğine bağlı ve durumu üst makamlarına tad bir devriye kolu Live rapor etmişlerdir. Devriye kalarındaki fiziksel gelişme Rum köyünün yanm mil kolunun arkasından da üç el terin gözde meydana getirdiği yanıltmalar mı? Bilgin ar dışında durduğu bir ateş açıldığı büdirilmekteda tecavüze uğramıştır. dir. Atüan kurşunlardan hiç lerin kafalarım kurcalayan Tiye kolunun sorumlu birisi isabet etmemiştir. soru, bugünlerde budur.. Lâ ayı, üç el silâh sesi işit Rumlar, Birleşmiş Milletler tin Amerikada esrarengiz, etrafına baktığı zaman devriye koluna ateş aç mala uçan daireleri gören bir Larios'un askerlerinden nndaki nedenleri açıklamamışlardırlatıyorlar: yaşlı karı-koca şunları an tıi görmüştür. Subayın üsine doğru yaklaştığını "Silindir biçiminde birşey m Rum Askeri, Barış Gü di. Başaşağı çevrilmiş bir mensuplarına derhal orakavanoza benziyordu Gökyüzünde pek yavaş yol al uzaklaşmalannı emrettir. Fakat Kanadah subay GAZETEMİZ BUGUX makta idi. Sonra aniden na giderek sorumlu su durdu; o anda sanki bize nı görmek istediğini bü baktığını hissettik." üştir. Bu sırada diğer ı Askerleri de derhal zi alarak silâhlarım Katlı askerlere tevcih etmiş LEFKOŞA: SAYFADIR ği takdirde hiçbir anlaşma olamıyacağmı anlatmak ve zamanın birşey kazandıra - mıyacağını öğretmek ldzım dır. Yunanistana anlayacağı dille konuşulmazsa, bu dava da sürüncemede kalır. Ne oluyorsa Kıbrıs Türküne oluyor." ATINA: Atina'dan gelen haberlere göre, George Papandreu nun Merkez Birlik Partisi Meclis Grubu dün toplanmış ve Savunma Bakanı Petros Garufalyas'm partiden ihracına karar vermiştir Meclis Grubunun toplantısı yanm saat surmuş ve George Papandreunun konuşmasmdan sonra oylamaya geçilmiştir. t Bir hükümet sözcüsü ka - } rarın oy birliği ile alındığı ( nı söylemiş ve Papandreu' } nun Meci.s Grubunda yap- tığı konuşma hakkında bazı j açıklamalarda bulunmuş - ) tur. Sözcüye göre George ' Papandreu Konuşmasında ' şöyle demiştir: "Bir Bakanın istifası isten diği, fakat istifayı reddettiği bizim siyasi gelenekleri mizde görülmemiş bir şeydir. Siyasî tarihimizde, istifa etmesi istenen bir bakan ilk defa olarak direnmektedir. Bu tutumu ile Garufai yas, kendi kendisini parti - den ihraç etmiş ve görev sü resince parti dışındaki un - surların menfaatlerine hiz met etmiştir Bakanların kendi kişisel politikaları yoktur.. Onlar, hükümetin politikasına uymak mecburi yetindedirler Hükümetin po litikası ile hemfikir olmadık lan zaman istifa ederler." KRAL İMZALAMAZSA NE OLACAK? Meclis Grubunun toplantı smdan sonra Kabineyi toplantıya çağıran Papandreu, Garufalyas'm azli ile ilgili kararnameyi imzalaması için Krala göndereceğini söylemiştir. Bu toplantıda Garufalyas hazır bulunmamıştır. Hükümet kaynakları, Yunan Anayasasına göre Kralın bu kararnameyi im - zalamayı reddetmek hakkına sahip olmadığını iddia etmektedir. Hükümet kay nakiarı, Papandreunun bu konuda şöyle dediğini bil d irmektedirler. "Petros Garufalyas'm azli ile ilgili kararnameyi imza lamasını Kraldan isteyeceğim. Bunu yaparsa kuvvetli bir hükümet haline geleceğiz Ancak Garufalyas'm az tini tasvip etmez ve karar nameyi imzalamazsa, o zaman da tamamen kuvvetli bir halk olacağız." DURUM BUĞUN BELLİ OLACAK Atmadaki Siyasî Gözlemciler, bunu, Kral kararname yi reddetiğı takdirde Papandeu'nun istifa ederek ge nel seçimler yapılmasını tavsiye edeceği şeklinde yo rumiamaktadırlar. Gerek Ba kanlar Kurulu gerekse Parti Meclisi Grubu, Garufalyas' m görevinden uzaklaştırılmasını hedef tutan Papand reunun isteğini desteklemiş (Devamı 6. sayfada) Uzaydan Gelen Meçhul Cisimler Lâtin Amerika'da Panik Yarattı "Uçan Daireler" İddialarına Kesin Cevap Veremiyen İlgiliter Durumu Dikkatle İnceliyorlar Washington: Meçhul seyyarelerden gelen uçan daireler yeniden mey dana çıkmıştır. Söylentiler gün geçtikçe artıyor, uçan daire gördüğünü iddia eden insanların sayısı bir hayli kabarıyor. Bir iki haftadan beri Antartika'dan Lâtin A- merikaya ve Lâtin Amerika nm son adalarına kadar olan büyük bir alan içinde görülen meçhul cisimler ger çekten bir uçan daire mi yoksa atmosferin üst taba ŞAŞIRTICI HIZ = Ayni uçan daireyi gördü ğünü iddia eden bir başka Lâtin Amerikalı da şunları anlatmıştır: "Yaklaşık olarak 2 metre yükseklikte idi. Adeta mual İdkta duruyordu. Öylece üç dakika kadar kaldı Kırmızı ya çalan bir rengi vardı. Bir tarafı diğer tarafına nazaran daha parlaktı. Aniden şaşırtıcı bir hızla kayboldu" DURUM İLGİ İLE İZLENİYOR gözden Bu arada uçan dairenin görüldüğü bölgede, radyo, yayıniarında kuvvetli bir parazit belirmiş ve sesler uçan dairenin kaybolmasın dan sonra aniden kesiliver miştir. Bir başka bölgede de geçen gün öğleden sonra yuvarlak ve parlak bir ci - sim görülmüştür. Cismi gördüklerini üeri süren dört kişinin anlattığına göre uçan daire birkaç saniye havada durmuş, daha sonra arkasında ateşten bir iz bırakarak hızla kaybolmuş - tur. Ote yandan Amerikan Hava Kuvvetleri, uçan daire lergörüldüğü yolundaki ha herleri soğukkanlılıkla kar şılamaya devam etmektedir. B Çeşitli bölgelerde görüldü -! ğü bildirilen bu gibi mahi yeti meçhul uzay cis mlerini incelemekle görevli dairenin bir sözcüsü izahı mümkün olmayan bu cisimler hakkın da birşey bilmediğini söyie miştir. Sözcü bununla bera ber geçmişte olduğu gibi uçan daire iddialarının daima metroloji balonları veya yaz aylannda görülmesi normal olan meteorlarla izah edilmesinin mümkün olduğunu sözlerine eklemiş tir. Meçhul uzay cisimleri - nin mahiyetini araştırmak üzere kurulmuş bulunan bir teşkilât, 1957 yılından be ri ilk defa olarak meçhul cisimlerde bu kadar yüksek bir artma müşahade edildiğini bildirmiştir. Uzaydaki meçhul cisimlerin mahiyeti ni incelemekle görevli kuru luşlar üe Amerikan Hava Kuvvetlerinin ilgili daireleri konu üzerine hassasiyetle iğilmiş bulunmaktadırlar, ilgililer, uzay cisimlerini gör müş olduklarını üeri süren kimselerle ta, onları dirier. Baf KazasmdaH Tiirk Köylerine SebebsizAteş Açdıyor Rumlar son günlerde Baf Kazasındaki tahriklerine hay li hız vermiş bulunmaktadırlar.. Olay yaratmak için tah rık edici hareketlere başvuran Rumlar, sebebsiz olarak Türk köylerini kurşun yağ muruna tutmaktadırlar. Mev suk kaynaklardan elde edilen bügiye göre, 11 Temmuz günü saat 22.30'da iki Land-Ro ver içinde Baf Kazasına bağ Iı Tabanalı, eski ismiyle îstinco köyüne yaklaşan Rum lar köye iki el ateş açmışlar ve derhal kaçmışlardır. Taba nah köyündeki Türk Mücahitleri bu tahriksiz Rum atış lanna karşılık vermemişlerdir. Diğer taraftan 12 Tem muz günü saat raddeie rinde yine Baf kazasına bağ h Çakırlar, eski ismiyle Tera köyüne dört el ateş açmışlar "Hgine göre her Birleşmiş Mület duyurulmuş

2 . k ö z ü n d e k i #wa a y #«Hu i< o# a##, Ao awa [ Ur. yaa gh m e r t e k a a a M TVMMT Turktea uaf< Mİ y or "lura -s < )g w aunn l M + ) <! a y tan " < k<aa)aaaa<a wa aa aa -aç tur " Saa«aaaaaa tgta gwvkydı. yaptık f W a. a frim nırik htrh mi mahallehi ı e c a u Y a p t ı ğ ı K o n u ş m a n ı n Metni Dün Açıkj K. T.l B. F. Türk îşciteriı! G e ç i m İmkâm Bahşedecek Yapt Rolüne Devam Etmek Karannd f a ş k t n, H ü r i $ c i K o n g r e s i n d e, F a k i r T ü r k iş c il f i n e Y a p ı d a n B a s k! v e H a k $! x h k! a r < A n t c AMSTERDjHt Kıbrıs Türk işçi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Necati Taşkın in 7 Temmuz da Amsterdam'dt an Uluslararası Hür işçi Konfederasyonu 8'nci Dünya Kongresinde yaptığı konuşmanın tam metni dün 3% itamlar tarafından açıklanmıştır. Necati Taşkın bu konuşmasında Kıbrıstaki gerçek durum üzerinde dr Kumların 21 Aralık 1963 tarihinden beri Kıbrıs Türklerine ve Türk işçilere yapmakta oldukları baskılara özetini yapmıştır. Makarios Yönetiminin aüesinin maişetini temin etmekten başka bir kaygısı olamayan Türk işcüerine yaptığı haksızlıkları anlatan konuşmanın metni şudur: Anayasa tah tinde eşitlik <tumun iyi niyetini gerektiri derek bütün geçim kaynakla arzu, yalınız hayat hr hürriyetten istifade etmek] yordu. Maamafih gaye Anaya nm ve mallarını arkada b) tahribata ve TüA top için her hakka sahip o lar sa nın değiştirilmesi değildi. değüdi. raktılar. Devletin sözde meş nun haklarından m Türk Toplumu. 21 Aralık, Fakat zamanla bu Anayasa yı ru kuvvetleri Türk köylerini edilmesine sebep oim i963 tarihinden beri Kıbrıs feshetmek ve böylece Kıbns göçe zorladıktan sonra önle tır fakat ayni zamanh Cumhuriyetinin Hükümet m Yunanistan a birleşmesini rinde bulduklan menkûl ma toplumu arasında de - k aa MotMW -MHosna Mkılma yetkisini ve idaresini kaba sağlamaktı. lı ahp götürdüler ve gayr! bir işsizlik yaratmıştı aaa g)mm) w«rw W lek miml kuvvet yoluyle ele geçirenle Kibns ın sözde Rum ordu menkûl malın hemen hemen 000 Türk işei ve miiset a M M İ a g a a t u a ia r ö o e e tin Anayasa dışı ve gayri in laruun ilk komutam General hepsini tahrip ettüer. Köyle min üçte ikisi şimdi ip i y s a i ı a y t ü o t r Türk. sani hareketlerine tabi tutul Karayannis'in son zamanlar rini terkeden Türk köylüleri Hadiselerin başlanpa ' cnvıadkj htrm-r muştur. 120,000 nufuslu Kıb da Rum basınında ifşa ettiği sadece Türkiye Kızılay Der beri 3,500'e baliğ olan! fıs Türk toplumu, Türk top- ne göre, Makarios, gayesine neğinin nin yiyecek yardımına hizmeti memuru vei w t <' t um unu tahakküm altına al ulaşmak için sırasıyle şu tabi olarak şimdi gayri sıh amme hizmeti miistah mak ve idare etmek için Hü merhaleleri tatbik etmeyi hi ve kötü hayat şartlan lerinin amme hm kûmet kisvesi altmda kuvve plânlamıştı: içinde yaşamaktadır. çalışmasına fırsat w te ve tedhişçiliğe tevessül "1. Anayasa'nm işlemez Lef koşa Türk kesiminin iniştir. edenlerin kurbanı olmuştur, noktalarım revizyona ta Belediye hudutlan dahüinde, Türk toplumu, Türk toplu- bi tutmak. yaşıyan Türk göçmenlerüün, otunun ana haklan ve Anaya 2. Garanti Anlaşmasını fes L 'J ı 3,000'm üstünüdür d e m sa daki imtiyazları pahasına hetmek. ttarkr ndr etme Hamit Mandrez. Lûricina snmızda yegâne gayeleri 3. Kıbrıs'a self-determinas l y i M defa topraklarım artırmak olan ve Erenköy gibi birçok Türk idediü! - Ü < M a n M a m a? Mafnt yon tanınması konusu köyleri, çok mahdut kaynak Mukunıt'tı. _ Sunan Hükümetinin ve asi nu ileri götürmek. tamu M)- lan içerisinde binlerce Türk Turk K'bns Rum idaresinin kur 4. Plebisit yoluyle Kıbns' ta e))#, aaş e atep mah ged göçmeni barındırmaktadır. nmlarmı nimaruu yaptığı banı olmuştur. m Yunanistan'a ilhakım ic )a a n<aa)hf#r BMtheria bunla Kıbns beş yıl kadar önce sağlamak." Seyahat serbestisi yoktur, gorta Fonundan TûAip M daka M b r Una öklürii tbir yerden başka bir yere ne her hangi bir ma bağımsızlığına kavuşmuştu, ). #w<wta 1 Tkrkler olduğunu Kıbns durumunun siyasi seyahat etmeğe teşebbüs ödemeği reddetmekte#, yaayar 'ürih ve Londra Anlaşmala veçheleri hakkında fazla taf edenler, devletin sözde meş yal Sigorta Kanunu tam nmn bu sonucu olan Anaya. aayaa ataa. wva<wk aldanaek, :or süâta girmek istemiyorum ru kuvvetlerinin çok gayri Türk iştirak sahiplerine! a ve Uluslararası anlaşma a a a aaaatna ao a v aavranışur fakat kendimi, daha fazla insani ve uygunsuz yoklama faat temin etmek yönâa!ar, imzalan ile bu anlaşma <aa ta, <vawae ıırsizyou. Türk toplumunu tahakküm tanna tabi tutulurlar. İşleri gayretlerimiz, sözde & la ra saygı göstereceklerine altına almak için Kıbns ne gidip gelmek için seyahat Hükümeti nin menfi tat ve bu anlaşmalan tatbik ede Rumlarının önceden hazırla den işçüer, saatlerce yoklan ve haksız reddi ym" çeklerine söz veren Türk dıklan plânlarının tesirleri makta ve hiç bir haklı sebep akim kalmıştır. Takrü ve Rum toplumlan tnn.m!mtn urasmna arasında t münhasır kılmak istiyo- olmaksızın yol barikatların 100 Türk normal zan tafekle biçen aaaaa#«rtaktyaaaaaaa.ama hir ortaktık ön görmektedir. da bekletilmektedirler. Türk Eminim ki, şimdiki uuru Sandığa iştirak bedd duru! Türk toplumunu tabak- terin hürriyetini engelleyen a a a a güm g#amrea yanmanın mun Cumhuriyet Anavasa'sı Anayasa sı tum altına almak ıçm once y ; lerın barikattan, hürriyetini Türk engelleyen devamb ödemekteydi. M toplu ) p< aanatgynu! d herhaldt nmön gördüğü ortaklığı yol harikatlan, Türk toplu erattan sözde Kıbnsc <en den hazırlanan kampanya mımdan kurban yakalanma bozmak ve dağıtmak ve böy ıııeti Rum iştirak sahip ahgkt wt arbarkğı geürealet. zorla kce Türk toplumunun arzu başladıktan sonra, çoğu ka için çoğu zaman bir tuzak dm ve çocuk olmak üzere tır. menfaatlann tamamım KaaMdır. ia ten oncr w hilâfına Kıbrıs'ı Yunanis 214 Türk katledilmiştir. Türk meğe devam etmiştir j rg dt MM )ta 4nce ba adada tavuk tana ilhak etmek gayretle üııun ilk dokuz ayıa kurbanlarının 16'sı Kıbns Örfi idareler ve Türk toplu < aw -< şndl totunun yzma "inin doğrudan doğruya bir iştirak sahiplerine 5w Türk İşçi Birlikleri Federas munun hareketini kısıtlama Cç y maaaaa ve sonucu olduğuna kimsenizin hayret verici rakkamı v onu nun üyesi idi. Türk top lar, sözde Kıbns Hükümeti j baaka bâr yap n ufak bir şüphesi yoktur. açıklamak isterim. 19 _,,- gbm ahşaa Rumtarnı Kıbnsb Rumlar. çoğu za lumu üyelerini öldürmek için tarafından arzusunu empoze nm ilk dokuz ayil nm ilk dokuz ayında wa< a bw u üktarım drvam man. Anayasa nın işlemez ol kullanılan kahpe, barbar ve etmek için çoğu zaman bir iştirak İstiralr sajıiplenne 0 a<h vnaso t<#ana kahuşacaman duğunu ve değiştirilmesi ge korkunç metodlar, yalınız tırsat olarak telâkki edilmiş miktar " 9 2.., V# ay <a. AraMtta, kan kokuna rektiğini iddia etmişlerdi. Bu Kıbnsb Rumların kendileri tir. Bir ve her hadise, muha Bu miktar bir ' gm. kamıı kotüaya hidia her hangi makûl delil için değil, genel olarak insan sara altında bulunan Türk ilk dokuz ayında ödev lerle desteklenmemişti. Aksi lık için aa bir.cm leke Olacaktır.) olacaktır, kasaba - - ve köylerine uru örfi ıua) ida tardan tardan yüzde yüzde -3-3 dac ' olarak Anayasa kabili Bu katliam, korkunçluğu ot! or re ve iktisadi abluka ablûka tatbik t dır. Kayda değer K i kayva<a gh tafa!«jd!rantar tatbikti fakat yalınız her iki ta caclann çağların ir.k katliamlarına edilmesi için sebep olmuştu!. 1.1 ı miktardan Türk H -oagarak kaaa potun hu oplumun iyi niyetini gerekti sit oiarak dünya tarihinde Bu şekilde tatbik edilen kısıt! hinlritv M kur mutlaka kara bir sayfa ola Bu şeküde tatbik edüen kısıt hiplerine bir tek riyordu. İd sizi temin ederim. Türk tarafı buna her -Lva<kSM<ç Kanpetik! ailesinin geçimini MjrtAmah sahipleri aleyhine _ caktt w.. '---- ' lamalar, keza yegâne gayesi ödenmemiştir. SAHH ÇK LEAtOALt 'aman hazırdı. ler ve iğrenç cinayetler karşı tolan bir avuç Türk işçisinin kâr bir tefrik smda Turk toplumu intikam) hareketini engellemiştir. b sebep vardır? Türk toplumu aleyhine alma yoluna gitmemiş.cmenmştır. M şa sebep h in vardır? Tiı 'nm f n tecavüzleri e c a i h banladıktan a ş S S S milli kara!r+-: mmemiş fakat) T Dört aya yakın bir zaman sahiplerine Sosyal_ mim karakterine bağh k ala-) lan beri Bağlıköy'ün Türk m enfaatlan ö d e n m M Î L H w bir süre sonra nefret -efret rak. v.ı - - "ü -M aa! işçileri <sd)eh ve - diğer t, a sa<mumen, a k in i- İş ı- I---en.aatn i o o e n n -- m# için istifa eden Kıbrıst X K! L A P etmiştir.! terine gidememektedirler tğmen kazançlı işler# n eski Yüksek Anavasa Mah wwsi Bkam Profösör t çüpkü Kıbns m Kuzçy Batı Şan $an Türk işcüer haftab haimt 411 müstahdem olan 209 smda olan köyleri muhasara tınmlaruu yapmağa Ş iirle ri Rmst ForstofT. Heidelgede Kıbnsh Türk kaçırılmıştır i altındadır. Bu köyün takri M U T A etmişlerdir. Maamafih ciated Press e Anavasa ve bunlarm nerede oldukla ben 40 Türk işçisi, maişetle a, bu gibi menfaati +. 4 T < n :A a islemer olduğuna dab A T M rina dair veya akibetlen rini yakındaki madenlerden çok ihtiyaç Rumlarm iddiaları ile üzili hakkında her hangi bir bügi temin etmekteydi. trak sunian bildirmişti: yoktur.. Kaçırılan a trııan T Turk mcas zamanda, Sandıgm Hadisetrî- T a bew" "Evet, görevime başladı tahdemlerin hemen hemen cyuı. menfaatlardan mahreç Hadiselerin patlak verdiği mişlerdir. Sözde H CARTT CTAREV! andan itibaren. Anayasa ht psi ya işlerinde idiler veya işlerine gidip, tarihten beri Türk toplumu, küme ti, haftalık dönerlerken revh devletin posta, telefon ve nm yapmakta {hal. tutuimaaı. "? \kalanmışlardı. Sözde Kıb gerekti dair ve bana benzer id ns Hükümeti, tonlumu tara telgraf hizmetlerinden mab Türk iştirak sahipicy nn W -- " ---- tmdan kullamlan bu çok kah rum edilmiştir. 20 Nisan, talik menfaatim d a tn T' ve korkunç metod hakkın 1964 tarihinden beri Türkler ği katiyetle red d e tm la sükutu muhafaza etmiş lc meskûn birçok bölgeler 1964 yılının ilk dok"- tir. Kurbanların nerede ol mektuplarım gönderip, alma da Sandıktan ernekh hakkından mahrum edilmiş duklannı tesbit etmek için tir Kıbrıs'taki BirİMwisarfedilen bütan gayretler "'h aç m akim kalmıştır. Devletin sözde meşru kuv setleri yalınız önlerine gelen her Türkü öldürmekle jt nrfvudılar fakat Ş! olarak H 43, ya Sandıktan ödenen " menfaatlann tutarının r g si ödenmiştir. H er P ta problemini hallehîn "andeki bınnizi hayal sükûtun. si? kalmıştır. B A n rhnak istemiyorum. y Sigorta Kanur ve keyfi hareketler! tinde emeklilik nıekünir nu nmaşi vüzünden Türk toplumunun t hak kazanmış en az u u n e n lm Türk dıs dünya ile irtibatı tamar! h Türk kişi bulum herim, köylerini t men kesilmiştir.! men tek bir Turk t daha sarm Türk Anavasa'vı feshetmek ve nin dahi Sandıktan Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilha t maaşı alamadığım kını temin etmek için Türk le mükellefim. Bu. topluma tecavüz halirmi- aleyhine -süâhh lumn aleyh in e

3 -!spanyoi Genci, Evleneceği Ktzdan ARICILIKTA YENİ BULUgLAR (Hanrlıyon: Ahmet KADIOGLU) (Türk Arıcılar Birliği Başkanı) X I 58) Kâfi derecede bilgi edindikten sonra arıcılığa nasıl başlamalı? Şimdiye kadar ancılık hakkında okuyucularıma hayli bilgi ve öğüt vermiş bulunmaktayım. Arıcılıkta muvaffakiyetin sim daha evvel de bahis ettiğim gibi anlan sevmek ve daha mühim olan fazla bügi edin mektir. Ancılık hem zevkli hem de kârlıdır. Bulunduğumuz Kıbııs adasının hemen hemen her yeri ancılığa uygun olup meraklı iseniz hemen birkaç fenni kovan edinmeye bakın. Bunun için Türk Arıcılar Birliğine başvurun ve üye olun, civarda arıcılarle konuşun. Evvelâ bir ancı arkadaşdan oğul mevsimi olan ilkbaharda bir oğul satın alm. Olmazsa, hazır 1-2 ana kovan alm. Bundan sonra ancılık hakkında bilginizi genişletmeye çalışınız. Kovanların nasü açılıp, anların nasıl bakılacağı, ilkbahar işleri, oğul önleme çareleri, bal hasadı, kışlatma ve an hastalıklan hakkında bilgi edininiz. Aradan bir mevsim geçince arüan sevecek ve onlara bağlanacaksınız. An sokması sanıldığı kadar aıiı değüdir. Ancılara sorun, an sokmasından hiç şikâyet etmezler. Yeni modem Langstrot tipi kovan ihtiyacınızı Türk Ancüar Birliğinden sağlıya bilirsiniz. Bu arada maske, körük, eldiven gibi gerekli araçlardan da birer tane almalısınız. Hiçbir zaman ancılığa birdenbire pek çok kovanlarle başlamayınız. Pek çok kovanlarle işe başlayan acemi ancılann bu işi başaramıyarak zarar ettikleri her yerde defatla görülmüştür. Acemi ancılann ancak bir iki kovanla işe başlamalan lâzımdır. İlk seneleri ancılığm incelikleri, zorluklan ve yapüan işle rin verdiği neticeler öğrenüerek, bu işi muvaffakiyetle büyütmek ve başarmak için kendisinde heves ve arzu görenler ertesi sene kovan adedini biraa daha çoğaltarak, emin adımlarle iş görmüş olurlar, iki kovam iyice idare ederek güzel kullanan bir ancı, beceriksiz ve hatta bakımım dahi para zoru üe başkalarına yaptıran bir anemin elinde bulunan 10 kovanın yapacağı baldan daha ziyade mahsul veya kâr alabilir. 59) Bir an ailesi nedir ve hangi anlardan mürek keptir? Bize bal yapan anlan tanırsınız. Bahar ve yaz aylarında çiçekten çiçeğe koşar, kışlık yiyecekle rini toplarlar. Bir arının peşine taküıp gidersek, onun ancılar dilinde kovan dediğimiz yuvaya girdiğini görürüz. Bu yuva içinde binlerce an vardır ve hepsi de birlikte bir aüe gibi yaşarlar. An Ailesinin bütün fertleri birbirine benzemez Yuvada çoğunluk olan bedence küçük, fakat gördüğü işler bakımından önemli olanlar, işei anlardır. Kovanın bütün iç ve dış işlerini bunlar görürler. Kırdan bal ve çiçek tozu getirir; yavru besler; ko vanı temizler, havalandmr ve korur; mum ve petek yaparlar. Kovan içinde bir de iri olan anlar vardır. Bun lann sayısı işçi anlar kadar çok değildir. Sadece yaz aylannda göze çarpar ve büyük vızıltı çıkararak uçarlar. Bunlara erkek anlar diyoruz. Kovan içinde tek ödevleri ana an üe çiftleşmektir. Her kovanda sadece bir tane, uzun karınlı, zarif görünüşlü bir an vardır; buna ana an veya kıraliçe diyoruz. Ana an dişidir ve onun da bütün ödevi, yumurtlamak ve an soyunu çoğaltmaktır, işte tüm olarak bu an birliğine veya çeşitlerine bir an ailesi diyoruz. NOT: (a ) Daha fazla bügi edinmek veyahut herhangi bir ancılık eşyası satın almak isterseniz, Lefkoşada Mahkemeler önü No. 21, Türk Ancılar Birliğine müracaatınız menfaatiniz icabıdır. B ) ARICILARIMIZA BİLDİRİ BAL KESME zamanı artık gelmiş bulunmak tadır. En modem sentrafüj kuvvetiyle ve el deymeden bal çıkanp süzen, elektrikle çalışan makinelerimizle bütün ancılanmızm ihtiyaçlarım karşılayacak vaziyetteyiz. En erken bir zamanda yukandaki adresimize geüp yazılmalan alâkadarlara duyurulur. (Devamı var) KASAPLİK İNEK VE YAVRU DANA SATIŞ! 18 Temmuz, 1965 Pazar günü sabah saat 9.00'da Çömlekçi Örnek Eğitim ve Üretim Çiftliğine ait olan, bir aylık ile 4 aylık arası 12 baş erkek ile 8 baş dişi dana ve 10 tane kasaplık inek açık aktırma ile satılacaktır. Satış, Beyarmudu Türk Ziraat Kollejinde yapılacaktır. Müessese satışta, en yüksek veya en düşük teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir. % Maddi ve Manevi Bekâret îster ispanya da Genç ÜMtarm Coguna Coz Hçhntmaz... İSPANYOL KİZLARi ÇOK ZAMAN AĞABEYLERİN) YANİNA ALARAK NİŞAN LİLARİYLA GEZEBİLİRLER dütsüzce bir çekiçle yahut SOLDAN SAĞA: yumruğumla kırarım" I. Analiz Si, 2. Malakof İTALYADA BİLE FARKLI 3. Fren Rica, 4. ik m al Modem bir İspanyol, "Pi Ler, 5. To Amir, 5. Ezan renelerde Avrupa sona erer Akek, 7. Re Tama, 8. ve Afrika başlar" demişti. Ta Mir Ey, 9. Ramazan. yayı ilk bakışta birbirine Bir turist, İtalya üe ispan benzetebilir, ikisi de Akdeniz YUKARIDAN AŞAĞIYA: memleketidir, insanları ve Le, 5. To Amir, 6. Ezan halkmm sıcak kanlılığı, bir 1. Amfiteatr, 2. Narkoz, birine benzer, ikisinde de Aa, 3. Alem Ar, 4. Lana güneş, zeytin yağı ve müzik Nema, 5. ik La iz boldur. Aşka gelince, bu 6. Zor Matra, 7. Filika, 8. memleketlerin ikisinde de Cereme, 9. imar Kaya. kızların çoğuna göz açtırıl GENÇ kızın başında, yalancı taşlarla süslü bir taca iliş maz ve boşanma yoktur. tirilmiş, kenarlan dantelli şahane bir duvak vardı. Yeni Fakat italyada genç nesü evlendiği kocasiyle, İspanyolların kanım tutuşturan Fan- eski kaideleri ortadan kaldır dango'yu oynarken, danteller başının etrafında uçuşuyor m ak ve kendilerinden esirgenen serbestliği elde etmek du Esmer tenli ve saçlan zeytinyağı üe yatıştırılmış Juan. hayatının bu en mühim gecesi için kiraladığı bir frak peşindedir. giymişti. Genç adam, on iki saat devam eden düğün Gelgelelim, vasat İspanyol töreninin en büyük kısmım dans etmekle geçirdiğinden genci, evleneceği kızdan, tıb kan ter içindeydi. bi bekâretinden gayri, ruhen ve bedenen de masum olma sim talep eder. İspanyol erkekleri, hayat arkadaşlarının dudaklarına ilk öpücüğü kon Birdenbire genç karısının duvağım kaptığı gibi havaya savurdu. Dans pistinin et rafında bekleyen on altı üe yirmi dört yaş arasındaki tuzlar derhal faaliyete geçti ler. Çok geçmeden, yirmi parçaya bölünen duvağın bir kısmiyle büyüklerinin masa sına dönmüş bulunuyorlardı Duvak parçası ele geçireme yen kızların haklı olarak su ratlan asıktı. Zira İspanyol inanışına göre, duvağın bir parçasını kapabüen kızlar aym yılın içinde mutlaka evlenirlerdi. B u t m a c a ] 2 J 1 S t 7! ' ı o o n a n a n a n 2 o n a a H a a n a 3 aoaoahdha 4 a n n a n a n n t ı 5 aaaaahdah 6aaaoaaaao 7 O H E O O O D H n s a a a a n a a 9 a H D H H a a a a SOLDAN SACA: 1. Sebzelerdendir, 2. ölüm Nezir, 3. Bir din adamıdır 4. Genişlik Elektrik cereyanı verme kolu, 5. Vahit Bir renk, 6. Omuzdadır Bir hayvan, 7. Rehber veya kanıt vesika, 8. Askerler. Vilâyet, 9. Balık tutma aracıdır. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. İstanbul'un meşhur Bizans su depolarından biri, 2. Yabancı (Eski dilde çoğul) 3. Yol Vahşi ata binme oyunudur, 4. Göz nuru dökü lerek yapılan eser (Çoğul), 5. Bir yabancı kadın ismi, 6. Su Balkanların meşhur diktatörlerinden biri, 7. Oldu ğu gibi 8. Şart edatı Bir göz rengi Bir hayvan, 9. Tersi Türk içkisidir Tersi malzemesidir. Dünkü Rnlmarsmusan Çözümü EVLİLİĞ İN GERÇEKLERİ Biraz sonra takırtılı bir taksi Juan'la Dolores'i, büyük fedakârlıklarla satm aldıklan bir buçuk odalık yu valanna götürüyordu. iki genç, yeni bir aüe kur mak amaciyle ailelerinin oca ğmı terketmişlerdi. Lüks bir hayat sürmeyi bir otomo bil satm almayı, yahut paha!ı bir balayı seyahatine çıkmayı akıllarından büe geçir miyorlardı. Ailenin kendilerinden ne beklediğini de çok iyi biliyorlardı. Uç ay ka dar sonra Juan'm annesi ge linine, elbiselerinin vücudüne hâlâ olup olmadığını sora çaktı, ikisi de, o vakte kadar genç gelinin elbiselerinin biraz daralmış olmasını diliyorlardı. BİR SEMBOL: CAMDAN KURE Düğünden üç gün sonra bir yabancı gazeteci, JuanTa Dolores'e misafir gitmişti. Genç kadının saadeti gözlerinden okunuyordu. Az sonra Juan, misafirini genç ka nsıyle yalnız bırakarak şarap almaya gitti. Halbuki daha dört gün evveline kadar Dolores'ini en samimi arkadaşıyle büe yalnız bırak ması bahis konusu olamazdı. Su değişilklik neden üeri geliyordu? Juan, sokaktan nefes nefe se geldikten sonra misafirinin merakım tatmin etti. Büfenin yukarısında bir ipin ucunda sallanan camdan küreyi işaret ederek, "Şunu elinize alm" dedi. Gazeteci, sallanınca şangır dıyan camdan kürenin içinde bir yığın madeni para seçti. Juan gülümsüyordu. "Bu pa ralar tam doksan yedi peseta eder," dedi. "Onlan Mad ridin garlarından birindeki gişeye verdiğim takdirde, me mur bana, karım Dolores'in geldiği şehre kadar muteber bir büet keser. Sonra büeti Dcleres'in eline sıkıştırır ve bohçasını tren kompartımanına kadar taşırım/ ' "iyi ama bir evliliğe bu gibi düşüncelerle başlamak yazık değü mi?" "Katiyen! Dolores ken dişine itimat ettiğimi, bu İti m adımı suistimal ettiği takdirde ise başına geleceği bi lir. O zaman bu küreyi tered durmayı, onun ilk öğretme ni olmayı istemektedir. Fakat ispanyollar ateşlidirler; nişan müddetinin sonuna ka dar sabretmek, çok kere in san üstü bir gayret sarfetme lerini gerektirmektedir. Buna rağmen, İspanyol genci nişanlısından yedi yıl sabret meleri icap etse dahi vereme yeceği şeyi istemeyi akimdan geçirmez. Kız ona teslim olduğu takdirde de, ondan der hal soğur. Bu görüşün tesiriyledir ki, ispanyada kadınların yüz de 90-98'i bakire olarak ev lenmektedir. Sekiz ay üe yir mi bir yaş arasında on iki çocuğun babası olan Prof. Lopez-ibor bu konuda şu iza hatı veriyor: Ahlâk kaideleri belki orta tabakalarda da biraz gevşemeye yüz tutmuştur. Serbest hareket edebilmek için kendini nişanlı olarak tanıtan, fakat sonra evlenmi yen çiftler de bulunabilir. En aşağı tabakalarla yüksek sosyetenin küçük bir kısmın da kaidelerin çiğnendiğini tahmin ediyorum. Fakat yu kankı nisbet yine de varittir." Sahiden de genç İspanyol kızı, ekseriya ancak ağabeyi sini de yanma almak şartiy le nişanlısiyle gezebilir. Bir tanıdıklariyle ciddî bir ote lin barında saat on bire ka dar başbaşa oturan yahut ta nıdık bir evdeki partiye giden MadritTi kızlar büe eüe rinin hafifçe okşanmasından fazlasına müsaade etmezler. YARIN: KENDİSİNE FAHİŞE" D İYEN NİŞANLISINI ÖLDÜRMÜŞTÜ KOÇ BURCU: (21 Mart 20 Nisan) Daima açık düşünmediğiniz ve arada bir yanıldığınız halde münakaşaya meraklısınız. Biraz da sükûtu tercih edi niz. Faydasını göreceksiniz. BOĞA BURCU: (21 Nisan 20 Mayıs) Fevkalâde bir gün. işlernıiz gayet güzel gelişiyor. Bazı arzularınız gerçekleşiyor. Aşkta da şansınız beklenmedik bir anda açılacaktır. İKİZLER BURCU: (21 Mayıs 20 Haziran) Sinirleriniz biraz gergin, moraliniz bozuk ve can sıkın tısından bunalıyorsunuz. Aceleci olmıyan işleri ge ciktiriniz. işde de teferruata dikkat. YENGEÇ BURCU: (21 Haziran 20 Temmuz) Gayet güzel bir gün. Hayallerinizi gerçekleştirmek için tereddüt göstermeyiniz. Ufak tefek dertleriniz halloluyor. Gece bir haber var. ASLAN BURCU. (21 Temmuz 20 Ağustos) Sabırlı olun, daha ziyade ufak tefek işlerle meşgul olun. Ev dışında vasıtalara dikkat edin. His har yatınızda anlaşmazlık muhtemel. BAŞAK BURCU: (21 Ağustos 20 Eylül) Sinirle riniz bozuk, içinizi kemiren şüpheler ise tamamen yersiz. Kötümserliğe kapılmanın zamanı değü, saar detinize mâni oluyorsunuz. TERAZİ BURCU: (21 Eylül 20 Ekim) Dünya nm sonu geldi zannediyorsunuz, yanılıyorsunuz Herkes, hatasının bedelini öder, ama hatadan büe faydalanmanın yolunu bulmalıdır. AKREP BURCU: (21 Ekim 20 Kasım) Durum genellikle lehinizde, onun için ufak tefek aksamalar sizi düşündürmesin. Kendinizi işinize ve yuvanıza verin, para işlerinde dikkatli olun. YAY BURCU: (21 Kasım 20 Aralık) Eski dost lan ziyaret, evde değişiklik için müsait bir gün. Onu da daha fazla ihmale son verin, rakipleriniz var, elden kaçırabilirsiniz. OĞLAK BURCU: (21 Aralık 20 Ocak) Her işe birden el atmak, her şeyi bir anda bitirmek istiyor sunuz. Daha sabırlı olun, aksi takdirde yorgunluk işinize büe sekte verecek. KOVA BURCU: (21 Ocak 20 Şubat) Onu ken dinize biraz uzak hissediyorsunuz yanılıyorsunuz. Kendini suçlu bulduğu için sizinle yüz yüze gelmek istemiyor, ona kollarınızı açınız. BALIK BURCU: (21 Şubat 20 Mart) Bugün evle ügili birçok ufak tefek meseleyi halle muvaffak olacaksınız. Çoktandır halle çalıştığınız bir para işi de yoluna girmek üzere. W "" :

4 ŞANSINDA BÖYLESL İ n Defa NiMMan Geri Döndü <ea &w: y HH) «awt. HtMUa tubtm yt 33 y<$jfmsd<mu 0<#w!n auowt ofhanr $n6t #UCU a gomhrtc tatad #nn M CBtatMw W w w!v!" b«# arnw. w dav#ü8'!mr M t!<s«a Kat dh f%fstmn Q< ttdf -#1 vwd nnba&ai haysîro T# <f ttahath «tmvww<at MarVm h)j<)hııw 4R!ahwrt -«HidBttOH ÜC w M!W! v -f)an <ja!e W OCR MUso-m +!Mww ha wwda tfndüs w n l f rrfwhw fw% frrü rw SM pt tw<hm w# Atun br <ü#t!vf daha <irwisejr knw; jmnoyu "a w tfa çta omaa ana8ş w Hxwn 7 AUBS1Z t ha#<n<!nweu t& da İM giystnâ hazrlannya 6aataox$ va bo sırada üd kilbedh) em boa dö < h aaa &xaat lan Buryan heye MMf İ7F' Bir İngiliz Cebinin Birinci Mhâiuna Apandisi &mci Niâbtna Penfonif Mani OMu snnı _ b üy s ü peritonit yüzünden suya düştüğünsonra. hastahanede nişanlısı ile görülüyor. can içinde beklemiştir. Damat ve davetlüer yine tr aksilik çıkmasın diye 't p birlikte dua etmişler ve nihayet gelin hâdisesiz kilisf ye gelmiş, nikâhı da üçün cü seferde hâdisesiz kıyıla. bümiştir. Princess Tuvalet DI AL Sabunu: Princess Dial sabunların Princessidir. DİAL ŞAMPU: Saçlan canlı, daha parlak tutar ve besler- İstediğiniz şekli kolaylıkla verebilirsiniz Bir deia deneyiniz, kâfidir. PANAYIR (Yedi Hikâye bir arada) Yazan: Adnan Özyalçmer Satış Yeri: H. CAHİT Kitabevi, Lefkoşa Bu akşamki Nöbetçi Eczahane Kamuran Aziz 'saat arası açıkttr.) V RAZAN)M EZDİĞİ OTOMOBİLİM İNDEKİLER m U v M L E. MMHAK BİR ÖLÜMDEN ;0R UFAK YARALARLA KURTULDULAR M h d t h a. "H Oha! syiggma: Kazadan sonra yanan otomobilin iğnddnler ancak yanm saat sonra pkardammher HAM1LTON, (tskoçya İng ilte re ) Trafik tarihinin en mucizevi kazası, evvelki gün burada vukubulmuş ve muazzam bir kazanın altında kalıp, kâğıt gibi ezildikten sonra da tutuşan bir otomobilin içinde bulunan dort kişi, çok hafif yaralarla kur- Fantastik kazanın bir numaralı kahramanı olan 27 ya şandaki Thomas Forsyth, kansı Ellen üe annesini ve baba-1 sini yeni arahn<=".'- - karmıştır. Yold Dünyaca Tanınmış Güzellik Tuvalet Sabunu Dial, cildi korur taze kalmasına yardım ah AGON gazetesi bu konudaki başyazısında Yunanistandaki temizlikten sonra Dial-da kibar Parfüm. Dial-da okşayıcı köpük. Yunan hükümetinin nazarı dikkatim Kıbrısa çevirmesi DİAL, seven ve sevilenlerin sabunu. veherşeyden önce btr kan - Cildinizin taze ve yumuşak kalmasını ser yaram haline geldiğini iddia ettiği Türk Yunan istiyorsam ikiti müzakerelerini kesmesi Dial sabununu tercih ediniz lüzumunu ileri sürmektedir. reylerin taşıdığı.-.den kaymış, yola düşmüş otomobilin üzerine düşmüştür. M toniuk kaztn bulunduğu 1 arabası yetişmiş ve yanan,! içinde bulunanlar ancak yanm saatte} r. Thomas İle trazniian y a!v '"' Hannesininbii d a : Genel dağıtıcıları, BEDEL VE ŞİRKET! BUNLAR! BİLİYOR MUSUNUZ? AYNI KANDAN OLANLAR EVLENMELİ Mİ? TURK-YUMAN MUZAKERELEMNOEN VAZGEÇMELİDİR Rum gazeteleri Yunanistandaki siyasî gelişmeleri yorumlamakta ve anlaşmazlık lana halledilerek birlik ve beraberliğin temin edilmesi için Yunan politikacılarına müracaatlarda bulunmaktadırlar. Gazetelerin, Yunanistanda temizlik yapılması ve Savunma Bakanı Garufalyas'm azledilmesi görüsünü desteklemektedirler Bu arada Yunanistanda yapılacak temizliğin, Kıbnstaki durum üzerinde de hayırlı tesirler icra edeceği kanaatini ileri sürmektedirler. Ağon gazetesi ise Türk Yu nan müzakerelerinde.bir anlaşma zemini bulunması ihtimalinin binde bir bile olmadığım iddia etmekte ve bundan vazgeçilmesini istemektedir Gazete, Türk Yunan müza kerelerinden bir anlaşma zemini bulunması ihtimalinin binde bir bile olmadığı nı iddia etmekte ve bundan vazgeçilmesini istemektedir. DELEFDEA ORA gazetesi Yunanistandaki durumla il gili başyazısında Makarios hükümetinin de bu durum üzerinde bir vaziyet alması gerektiği görüşünü yeniden ileri sürmekte ve bu mesele nin tereddüt kaldırmadığını ve Garufalyas aleyhinde va ziyet alınmasının şart oldu ğunu ileri sürmektedir. Delefdea Ora ya göre, Yunanis tandaki kritik siyasî gelişme lerde yabancıların parmağı bulunmaktadır, ve güdülen maksat, Yunanistanda kukla bir diktatörlük kurarak, Kıbrıs meselesinin yabancı menfaatlerine uygun bir hal şekline bağlanmasına müsait şartlar Bir ailede daimat ni kandan olanlannf Ierimelerinin birtaic HERKES HERŞEY! mahzurları vardır 4SÖYLESİN hazırlamak- ni kandan olup da f ELEFrERÎA gazetesi., yulenenlerin çocuklaş karıdaki başlık altındaki da ekseriya hayat&bir yazısında Yunanistanda ve kuvvet bakınudaki durumun tehlikelerine işa bir azalma müşahkret etmekte ve birlik ve beedilir. raberliğin mutlaka temin YAKIN AKRABA edilmesi gerektiğini İsrarla İLE EVLENME ileri sürerek şöyle demekte ZARARLI MI? dir Bu, akrabalıgm! "Sorumlu kimselerin sükût kmlık derecesine bf%etmesi, gerçeklerin gizlen - dır. Bir oii! Mümesi ve halkın karanlıkta yahut glzh anonmm bırakılması şüpheleri ve kötü vasıflar, irs! anlaşmazlıkları artıran bir talıklar varsa, yseamil olmaktadır.. Durumun akraba üe evleneom! temizlenmesi için bütün ger Çocuklarında bu v%ceklerin gün ışığına çıkarıl tann betirmest RMmay tazimdir. Bu itibaria ü daha fazladır. % herkes konuşmalı ve 1954 anne üe b a b a aympten b". olup bitenleri dan, aynı soydabd%samımıyetle ve elim vıcdave ik in in dejeol%2 '"a k arak açıklamalıdır, de avm vasıflar başka çaresi yoktur, cuttur Bugün birlik hastadır. Has Emtt VvrrmMAK balığın teşhis ve tedavi edil 2 K A T rd T c vr mesi zaruridir. Hastalar şar R T R Y? rılıklarla tedavi e<me t, ' - cmez. Henüz tedavi zamanı Evet. Buna SH<y.. k h r " adı verilir. Bühas aegııoır. ilâ 12 yaş!anndmmilli İHTİYAÇ cuklar, ders yapar Filelftheros gazetesi yuka sıralarm üzerine &rıdaki başlık altındaki bir eğildikleri için şif" yazısında Rum iktidarının yavaş yavaş karoüzerinde olağanüstü yetkig aşmağa başlar. D ler alması fikrini ileri sür g kat edilmezse sonmekte ve şunları yazmakta dan önünü almak Jjdır: zor olur. Çocugü % "Yunanistandaki siyasî kri ru oturmağa alıştzin pek yakında ralledüerek S İldir. durumun temizleneceğini İYt ANLAŞMA? etmekteyiz. Yunanisg ŞARTI NEDİR? tanda durumun temizlenece Lâuhnnn&<! şimdiden muhakak na meydan v e n n r\ y bakılabilir. Fakat te Eşler tbhhiızlenmesi gereken durum ne karsı üsi gösteriydiniz Yunanistanda değil- miştir. Türkiyerün ve mütte Hdirler B irb irle ri Kıbrısta da en kısa za fiklerinin şimdiye kadarki hareketlerine, s ö z n d a temldenmesi gere- gayretlerinin maksadı Kabrıs ne, hattâ giyimle#'" hır durum vardır Kıb meselesini Birleşmiş Millet &ıem vermeliditf da karışıklık yarat - ler çerçevesinden çıkanp Aym çatı altında isteyen çevreler, Yuna bir Türk Yunan toprak ndakiler gibi faaliyet iki yabancı ihtilâfı haline getirmekti. ektedirler. Geçirmek gelmemek için Bu maksatlarına muvaffak rırcasma aşın b ir' olduğumuz bu kritik gün olmuşlardır. Türk Yunan de, bu türlü hareketlerin müzakereleri bir kanser ya Ki göstermeml amma müsaade edilmesi rası halini almıştır. Bu müzakerelerin Birleşmiş Mület }&kayt da da? u değildir. Tam bir bir hdır. Arada ve beraberlik temin edil hkh saygıyı _ ler Genel Kurulunda yapüa takdirde Kıbrıs sava eden bir mesafe cak müzakerelerle Kıbrıs başarı üe sonuçlandı- Rum görüşleri aleyhinde tesir yapacağına ve hatta Kıb malıdır. Kadın, mümkün olamaz. y saklamasını, Fakat dahası var: Mili! teh rıs meselesinin Genel Kurul e zamanında ince lerle karşı karşıya bulu da görüşülmesini akamete hareketle gönü ve sert bir uğratılacağına inanılmakta -w yapmakta olan bir hükû - met, üzerine olağaüstü yet kiler almakta ve bu müca deleyi baltalayanları ezmek te asla tereddüt göstermeme lidir. Bizim samimi kanaati miz odur ki Kıbrıs hükûme ti durumu kökten temizle - mek maksadıyla azimli ve amansız tedbirler alabilmek için gerekli bütün olağanüs tü yetkileri üzerine almakta daha fazla tereddüt göstermemelidir. Çünkü bu milli bir ihtiyaçtır." ÖNLENMELİDİR PATRIS gazetesi, yukarı - daki başlık altındaki diğer bir yazısında, Yunanlı su - bayların Rum polisleri tara fından aramaya tabi tutul duklarmı yazmakta ve bu hareketi tenkid ederek şöyle demektedir: 'Yunanlı subayların araştırılmasındaki maksat ne - dir? Geçen Cumartesi günü, bazı polisler kendilerince de iyi tanınan bir Yunanlı Yüz başıyla bir binbaşının nüfus ÖĞRENCİLER MESELESİ MAHI gazetesi, Kıbrısa dönmelerine müsaade edil- kâğıtlarım görmeyi İsrarla istemişlerdir. Polisler bu hareketleriyle bizi kurtar mak için buraya gelen Yunanlı kardeş subayların res mi çevreler tarafından sevil mediklerini ispat etmek mi istemektedirler? Bizce bu çeşit yakışıksız hareketlerin önünü almak için hükümet harekete geçmek durumundadır.' miyen Türkiyedeki Kıbrıslı Türk öğrencilerin durumunu ele aldığı bir yazısında şunları yazmaktadır: 'Öğrenci kisvesine bürü - nen çetecilerin Krbrısa so - kulması için Kıbrıs hükûme ti üzerinde baskı kullanıl makta ve Kıbrısa tehditler savrulmaktadır. Kıbrısa sokulmak istenen sözde öğren cüerin kim olduğu hususun da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant'a Kıbrıs hükümeti tarafından delil - ler verilmiş bulunmaktadır. Bunlar Türkiyede askeri eği tim görmüş olup, adadaki Türk asilerini takviye etmek maksadıyla gelmek istemek tedirler. Bu itibarla hu konu da Ankaraya vermiş olduğu muz ohi cevabım değiştirmemeliyiz." SIYASI GÖZLEMCİLERİN MUŞAHADELERI AGON gazetesi tam man şet olarak şunları bildirmektedir: "Kıbrıstaki siyasî gözlem cüerin kanaatine göre Türk Yunan ikili müzakereleri Kıbrıs meselesini bir seli determination davası olmak tan çıkarmış ve onu Türkiye ile Yunanistan arasında bir toprak ihtilâfı haline getirmiştir. Böylece Türklerin güttükleri gaye gerçekleş - dır. Devam etmekte olan müzakereler, P aza raporurunun Rumlar için getirdiği avantajları da bertaraf et mektedir. Türkiyenin Yunanistanla yapmakta olduğu müzake relerde iki ülke arasındaki toprak dengesinin muhaia - zası behanesiyle Enosis'e muvafakat etmek için top - rak talebi üzerinde İsrar etmektedir. Türkiyenin müt tetikleri ise Kibrisin Türk Yunan müzakerelerine gösterdiği muhalefeti hafifletmek maksadıyla Kıbrıs hü kûmetine karşı yeni bir tak tiğe başvurmakta, güler yüz göstermekte ve hiç bir hal çaresinin Kıbrısa empoze edümiyeceğine dair teminat vererek Lefkoşanm endişele riniyatıştırmağa çalışmakta dırlar. Bir maksatları da bu aldatıcı taktikle Kıbrıs hü kûmetini Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna müracaat fikrinden vazgeçirmektir. M hai maksatları, zamanla Kıbrıs ve Yunanistanda meydana gelecek kötü ikti sadi ve siyasi kelişmelerin tesiri altında kendilerini bo yun eğmeğe mecbur vaziye te düşürmektir." TÜRKİYENİN TOPRAK TALEBİ DELEFDEA ORA gazetesi Atina basınına atfen aşaşı - daki haberi vermektedir: 'Bildirildiğine göre Türki ye, Enosis'e muvafakat etmek için Batı Trakyada 1,200 kilometre karelik, ya ni Kibrisin yüzde 20 si ka dar bir saha talep etmekte dir. Geçenlerde Ankarada Çankaya Cumhubaşkanlığı Sarayında Başkan Gürsel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nasır Zeytinoğlu, Prof. Nihat Erim, Prof. Fahir Armaoğlu, Dışişleri Bakanı İşık ve Kara Kuvvetleri Ko mutanı Cemal Tural ile Kıb rıs konusunda bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda Dış işleri Bakanı İşık, yaptığı konuşmada, diğer şeyler arasında şunları da söyle miştir: Defalarca belirttiğimiz gı bi Kıbrıs üzerinde toprak el de etmek gayesi gütmüyc ruz. Ktbrıs için istediğimiz şey, Ada Türklerinin hakh hukukunun teminat altına alınması ve bizim savunma durumumuzun garanti edil mesidir. Bu durumda bize. Kıbrısta verilecek bir topra ğm faydası yoktur. Enosis' in gerçekleşmesinin bize yapacağı yegâne zarar, mil li egoizmimizi rencide etmesi olacaktır. Ote yandan Türk Yunan hududunun de ğiştirilmesi yolunda müttefiklerimizin yaptığı teklif müzakereye değer." Prof. Fahir Armaoğlu, yap tığı konuşmada şunları söy lemiştir: "Türk ve Yunan huduaunun değiştirilmesi, bize büyük milli faydalar sağlaya cak ve bizim için yeni ufuk lar açacaktır. Bu milli fay dalar bize, Kıbrıstan verilecek bir toprağın faydalann dan çok daha büyük olacak tır. Ote yandan İstihbarat kavnaklarımızm bildirdiğine göre General Grivas böy le bir hal çaresine taraftar dır. Çünkü bütün Kıbrıs Yunanistana bağlandığında Grivas, Kıbrısm fatihi ola rak arzı endam edebilecektir. Böylece Gri - vas, bizim nihaî gayelerimi ze yardım ederken, biz de (Devamı $. "KIBRIS TÜRK MÜCAHİDİNİN SESİ İstiklâl Marşı Mücahitler Marşı Açılış ve Program Yurttan Sesler Türkçe Haberler iki sesten şarküar: LEFKE SANCAK RADYOSt (Kısa dalga 37,5 Metre 8000 K/C) ÖĞLEDEN EVVEL: Açılış ve Program (Sevim Tanürek Ke türküler ve mal Oncan) Oyun Havaları Orkestralardan seçme ıo.l5 Haberler ve Yorum ler İngilizce Haberler Ara Melodileri Rumca Haberler Kapanış Eski Kahramanlar Marşlar İngilizce Haberler Plâk Dolabımızdan Rumca Haberler Esen Altadan ÖĞLE YAYINI: Basın-Yayın özeti Açılış ve Program 12. Semra Ozbay ve Kapanış Mehmet Derya dan Türk Basınından Yankılar Bir solist: Turhan ÖĞLEDEN SONRA: Açılış ve Program Nuri Sesigüzelden Haber Bülteni Toper Ahmet Çağandan Ankara'dan Haberler 12.50Türk Batı Toplulukları Türkçe Tangolar Oyun Havaları Türkçe Haberler ve Yorum Lâtin Amerikadan Müzik İngilizce Haberler Frank Sinatradan Rumca Haberler Kapanış Açılış ve Program Batüı Sanatkârlar Geçidi Dilek Kutusu : "TURK MUZIGI" Türkçe Haberler ve yorum Aylâ Gürsesten Bir Yıldız Bir Şarkı İngilizce Haberler Rumca Haberler Los Espanioles Bekir Sıtkı Sezginden yıllık mücadelemiz Birlikte ve yalnız Sohbet Saati Eddie Calvert'den Trompet Soloları Kapanış İngilizce Haberler Cliff Richard ve Shadows Topluluğu Rumca Haberler Fikret Kozinoğludan Kısa Haberler Kapanış. MAGUSA CANBULAT RADYOSU (Orta Dalga 265 Metre) Açılış ve Program Türkçe Haberler Sabah Melodüeri 07J25 inci Atalyadan Şarküar Cemile Cevher Çiçek - ten türküler Kapanış ÖĞLE YAYINI: Açılış ve Program Reklâmlar Geçiti Batı Müziğinden Seçmeler Basından Yankılar Mustafa Sağyaşardan Türkçe Haberler Ankara Mektubu İsmail Polafdan Kapanış Açılış ve Program Sanatkârlardan Birer Türkü Edebiyatçılarımızı Tanıyalım Feriha Tunçeli'den Rumca Program İngilizce Haberler Türkçe Dans ) Türkçe Haberler Yorum Kapanış LARNAKA DOĞAN IN SES (Orta Dalga 250 Metre) İstiklâl Marşı Paul Anka ile 10 Dakika Gönül Akından Hafif Müzik 10.00, ve Oyun Havalan Haberler Sanatçıdan 5 Şarkı Kapanış ÖĞLE SONU YAYINI Açıüş ve Program Türkçe Dans Şarküarı Muzaffer Akgünden Hafif Melodiler Safiye Aylâ'dan Amatör bir Solist Haberler ve yorum Karma Türk Müziği Kapanış Açılış Rumca Rumca Haberler İngilizce Melodiler İngilizce Haberler ve Yorum Aralık Açılış ve Program Kıbrıs'a Selâm Çocuk Saati Akşam Konseri Dans Müziği Mustafa Gecayatmaz' dan Haberler ve Yorum Geçmişte Bugün Dinleyici istekleri İstiklâl Marşı ve Kapanış K.T.Î.B.F. Türk İşçilerine Geçim İmkânı Bahşedecek Yapıcı Roiüne Devam Etmek Kararında (ikinci sayfadan kalan) Maamafih bu anlaşmaların riktir ve Anayasanın ve Kıb vapüdğı her defasında K ıb ns Hükümeti tarafından da rıslı Rum idaresi, bu anlaş tasdik edüen İnsan Haklan malan feshetmek için maaze Evrensel Beyannamesinin ruhuna ve lâfzına aykındır. Tek sebeple Türk oldukla n için haksızlığa uğrayan daha birçok insanlar vardır. 18 Türk işçi, Pnevmokonia sis Kanunu tahtinde menfaat almakta idi. Geçimleri sadeıe söz konusu kanun tahtin de aldıklan menfaatlara da ' man bu fakir işcüer, men faatlannı alamamışlardır. Keza durumun sonuçların İpn mütezamr olan Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Federas yonu, kendüerine yardım im 'diri ve fırsatı bulmak için Lefkoşa dışındaki üyeleri ile temas kurmakta birçok güç HikLerle karşılaşmıştır. Hadi melerin başlangıcından beri f ıhrıs Türk Işci Birlikleri Federasyonu, Anayasa dışı hareketlerin kurbanı olan Türk isçilere kendi imkânla n dahilinde, mümkün olan t ardımı yapmak için hazır vaziyette durmuştur. Yaratılan bütün güçlükle - rağmen Kıbrıs Türk Işci Birlikleri Federasyonu, iş yerleri makûl emniyet bölge dnhilinde kalan yüzler "e tsriye iş temin etmeği başarmıştır. Kıbrıs Türk İş ci Birlikleri Federasyonu nun '%er tonlum müesseseleri Be yaptığı anlaşmalar netice sinde binlerce Türk işei yiye rek ve maü yardımlardan istifade etme imkânını bul muştur. Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Federasyonu, her İki toplu mun menfaatma serbest ve retier yarattı. Bu, aşikâr olarak, Türk toplumunun bu gibi anlaşmalara ve angaj manlara karşı itimadım sars miştir. Sonuç olarak sizi temin etmek isterim ki, karşımı za çıkacak bütün güçiükiere rağmen Kıbns Türk işei Birlikleri Federasyonu, Türk işçileri için geçim imkânlan bahşedecek şartların yaratıl masında faal ve yapıcı rolü ne devam edecektir." ŞAHtN StNEMASt-Tel: 6437 Bugün saat 2.30 ve gece 8.30 da İKİ FİLM BİR ARADA Renkli "ngilizce Sinemaskop Escape From Zahrain (Yu! Brynner, Sai Mineo) İlâveten Türkçe Film Zoraki Milyoner (Orhan Günçircry, Filiz Akm) Cumartesi, Pazar EDCE0F

5 Aatcara Mektubu' Yazan Necdet Onur, Kıbns Konusundaki Kanaatini Böriismeter Netice Vermezse Kibrts. i s i T ü r ü i y e n t n istediği Gibi HaHedtiecek H KMn " Mu. Qnw. <a< M< Mifoüt &n 1 «İMİMİ MHüt HPmüOO 6u rinstha fot -n )t «ws<3 $4ı www KM HMUm TM)w tmaatha WMn ) r y w t MUm t Oy faat w kaf t m KfMKA\LIK HAKLAR! 4ath w ijaottn AndhanM! KAmt T vktf ri bi tasmaal h<ultna! Mazaa m )< h r Kbna n-ami di TMf M Yantncadır Kaça )<Hi<M<rtK(âın Yftlımcı) T t "! " tihmhur %fduacmma fsmmtb no))!<f<)< wr(c haktu vardır TÛrtJrhnln M t yapıbunat Ax d fs t ir Bu Mdla aanlm tt Kıbn% TürHed Mmbâ dfmlr. HĞtdn Kıb nhhhtr atarak hakünt W! #h«a Hd bindir A\AKADAU GE\EL KVSAAT Bturaya kadar jmibdtıkian Mm «maca Kft. Kıbn%ta Türldcrtf ohrak hüâüm t t lmaa M nw naanhrtar Zurih w Londra Uadbaaaahan Ur Girinti And jumsumı Bf Garanti Andla? M<Ha Kıbna Türkiertoiaa Ktamhfa Mr de Mtan hdücri w - Girinti vrrtn W dt)rma. yd Türtdye.!ı<cU<w w Yunanistan her MKİ Mh. tvrtttigndf tek madıhıif rtmek. Ktb na 4myMMMun vürürhiı a u t tım k hıkiırkhr. Ve tuhhmt fttıkifri için nmemdtrtfr Turkiyr Yu r r hon Ktbnıa bundur, hrm df Y a imstnua'dm (Ubı kuvrftu htdde Lnodn ve Zü eniyor (Birinci sayfadan devam) ctğıni açıklama ' - b u l u n m a k t a d ı r. Anadolu [ruialyas, Merkez si Meclis Grubun' A j a n s ı n ı n bildirdiğine göre, dan sonra da dünü P a r t i d e n A ç ı k l a d ı : çıkarıldıktan sonra tnek niyetinde g ) G a r u f a A y a s yine istifa etmi boylemıştir. KeadS' y e c e k olursa, işinden uzakl a ş t ı r ı l m a s ı, ancak Kralın den ihraç eden jdikten sonra gagg i m z a l a y a c a ğ ı kararname ile nuşan Petros G S ) m ü m k ü n olabilecektir. Yun a n hükümetine yakm çev ğunu, bu konuda İS tifa etmemek karaiy reler, Kralın orduya komünist unsurların sızmasına Orufalyas'm göstm dar direneceğini bh f ı r s a t verecek bütün hare - f&vkalâde direnmej ketlerin karşısında olduğu nan Siyasi Çevrele! nu ve bakanlarını seçmek i ekse yabancı dipl k o n u s u n d a Başbakanın işle relerde büyük bir h mb. <r,n< K.bns Türtderimn elrn rine karışmıyacağmı ileri tenmektedir. rih ındiınniın bütün Kıb den hiçbir kuvvet alamıya sürmektedirler. Yabancı mü yaratan durumda, f!atı Türkierie Rumim eşi! çaktır. Kıbrıs Adaşım en az şahitler, eğer bu iddia doğru ise, Atinada kriz yaratan oiın k hükümnn kümıkia önemli gelişmelerin 20,000 askerle işgal ederek kıimım. Kıbrıs Türklennf etmesi beklenme Türk Topiumuna bir cehen çetin mücadeleden Papand- Hunıiardın dibi sırlım ve si çevrelerin bütün i nem hayatı yaşatmakta olan dibi kuvvetli bir gırantı reu'nun muzaffer çıktığının kararnameyi Kralın) Yunanistanrn pek çok devlet aşikâr olduğunu işaret etmektedirler. Mamafih. Kral zinde toplanmakta# trrtniytir. Kıbns Runüın yıp imzalamıyaca& j idamları ve parlamenter üye t nnar' Zurih ve leri de Kıbns işinin toplantı Lnndn Andiışmıiaruu ten henüz kararnameyi imzaia- rarname imzalandın masasında 24 saatte biteceği M edebüirier ve eiierinden mış değildir ve durumun imzalanmadığı takttr] kamsmdadırlar. Yunanldara triirse bozmıyı dı çıbşıbi gerçek çehresi ancak bugün gibi gelişmeler olao olaoa ve Kıbns Rumlarına kalsa tirier. Fıkı t Ktbns Türkieri anlaşılabilecektir. Papand- rakla bekleme Kıbns Türklerinin işini 24 Zürib ve Londra Andiaşma reu, Garufalyas Kabineden K R İZ NASIL saatte değü, 6 saatte bitirmek isteyecekler. Yunan Dev tın Gınnti Andiışmısı ve uzaklaştırıldıktan sonra Sa Bilindiği gibi Atî beie 650 kişilik Türk Askeri vunma Bakanlığını uhdesine alacağını b ldirmiştir. içindeki sağcı bu kriz, Papandreu'h!et Adamlarının ve parlâmen Birliğinin hakiki manaiamu ter üyelerinin bu kurnaz nu j yam'mmi" kavradılar. Şen maralanna kanmayalım.. On Garufalyas'tan sonra Genel fiyesine karar tikler ve bıynmlır ettiler.. lara zaman kazandırarak Kurmay Başkanı Yannima- bhşgöstermiştir. Ktbns Türklerinde ellerinde Kıbnstaki askeri işgallerini tes'in de görevinden uzak durumda Orduya j bu hükümranlık haklarını sağlamlaştırmak fırsatım ver laştırılması beklenmektedir., ren Garufalyas, Pa;x unsurlann sızaca&mf Kıbrıs Rumlarına ve Megalo miyelim.. 30 milyonluk Türk İdeı Rüyalaruu gerçekleştir MÜleti de Kıbns Problemi GARUFALYAS İSTİFA ET nun fikrine şidde& me hülyısında olan Yunanis MEMEK KARARINDA tını kıptıracak göz yoktur. Diğer taraftan Savunma Kıbrıs Türkieri gelmiş ve geiecek bütün Türkiye Cum huriyeti Hükümetlerinin bu andlaşmalan ve bu andlaş malardaki eşit hükümranlık haklarım koruyacaklarından mindirler. Kıbrıs Türkieri rin bu andlaşmalardaki eşit 'ükümranlık haklarım hiçbir devlet veya kurul bozamaz bozmaya teşebbüs edemez Bozanlar veya bozmaya te şebbüs edenler Kıbrıs Türk terinin dostu değü, düşmam hr. Kihns Türkieri, Zürih n Londra Andlaşmalan Üe Ktbns Türklerine verümiş olan Mit hükümranlık hakla TAKSİM SiNEMAS! M Ş U h A U T t!9 DA YAZLIK SAAT 8.30 DA M C< XDE\ PAZARA KADAR 'K! n m BİR ARADA 11 ' w i R tn U i lnyitizce Sinemaskop CAM-CAM Sintnt, Shirley Mc Laine) trryhid sinema aeyircüeh tarafından gösterilmesi sawr?miikh bu füm. şimdiye kadar çevrilen müzikal film fzh bedenilen ve hasılat rekorları kıranıdır. &B ft&h&btamamlanması tam beş senede mümkün olabilve dimyadaki en meşhur Revü yıldızlarının senrwçtbşmatan sayesinde bir şaheser olarak yarattıkları fsmi tekrar gnnek isteyeceksiniz. Kank dünyasuun bir numaralı meşhur yıldızı Frank Sinat filmi 3e kadınların nlann kabindeki yerini MTB&tM- g # en buy5k ve en meşhur film firması olan nx irkeü'nin bir bankası olan bu filmde RSTMt ve Tw; $ahnel n rm -mnnft'ttm seyretm eye dnyam tyacaksım z KAÇ1RMAY r \!\!7. HIR FİLM C A M - C A N. -7-f M 'tu n Tcrt.se Film BE! A ) 1 TORUN nin 24 saatte biteceği kanaa tindedir. Ve ikili görüşmeler bir netice vermez ve Yunan hlar bu kafada ısrar ederler se, Kıbns işi Türk Milletinin istediği şeküde, 24 saatte hal ledilecektir. daha da fazlalaş- ğünün RUM BAS1MNDAH (5. sayfadan kalan) onun Yunanistan diktatörü olmasına yardım etmiş ola cağız.' ÖĞRENCİLERİN ADAYA DÖNMESİ MESELESİ Rum gazeteleri, Türkiye' de yüksek tahsiı görmekte olan Kıbrıslı Türk öğrencile rin tatillerini geçirmek üze adaya gelmeleri konusu nun kritik bir hal almakta olduğunu bildirmekte va Türkiyenin bu konuda ütü matom vereceğine dair TürK basınında çıkan haberleri iktibas etmektedirler. MAHI gazetesi şunları yazmakta tadır: "Türk hükümeti yeniden gerginlik yaratmak maksadıyla mahut öğrenciler meselesini. tekrar iieri sürmeğe başlamıştır. Fakat, Kıbrıs hükûmeü bu meselede hiç bir taviz vermemeğe kararlı dır.' PATRIS gazetesi ise şunla rı bildirmekedir:,ö ş ği oşortayaortaya çp "Türkler, bundan birkaç ay önce Türk alayının değiş ürilmesi meselesinde oldu - ğu gibi yeni bir kriz yarat mak maksadı gütmektedirler. Lefkoşada bir hükümet sözcüsü, bir gazetecinin bu konuda sorduğu bir suale verdiği cevapta, Kıbrıs öğrenciler konu sunda almış olduğu kararı değiştirmek niyetinde değü dir demiş ve Kıbrıs Hükû meünin bu konuda Türk Hükümetinden herhangi bir nota almadığını söylemiştir. Ote yandan dünkü Türk gazetelerinde, Türk Maarif Bakanı Petros Garufalyas, h a l â istifasını vermemekte direnmektedir. Bakanlar Ku rulunun geçen günkü toplan tısından sonra istifa etmiye ÖZETLER gore Kıbrıs Türk Liderliği askeri eğitime tabi tutul - mak üzere Türkıyeye tahsil yaptırmak gayesiyle yeni gençler göndermeğe hazır - lanmaktadır.' Fransa Yeni Bir Atom Bombası Yapıyor Fransız Atom Enerjisi Ko misyonu Fransanm yeni ve geliştirilmiş bir atom bom bası yapımına başladığını resmen açıklamıştır. Komisyonun ydbk raporunda, yeni bombanın eskilere göre çok daha üstün ve güçlü ni telikler taşıdığı ileri sürülmektedir. Yeni bomba, "Mirai 4" supersonik bom bardıman uçaklarının meydana getireceği atom gücü nün başlıca silâhı olacaktır. SİYİL SAVUNMA jfaallyehne HIZ YERDİLER öğrendiğimize göre, Papaz idaresinin Sivil Savunma ser visleri bugün Lefkoşa ve Gir ne bölgelerinde tatbikat yapa çaktır. Sabahleyin tehlike borularının ve kilise çanlarının çalması üe alarm işa ret\, verüecek, Rum halkı sığmaklara çağrılacaktır HAYA RAPORU Müdürlüğünün bir büdirisi yayınlanmıştır. Bu bildiride Türkiye Kuzey batıdan gelmekte üniversitelerinde okumak olan serin bir hava tabaka isteyenlerin müra- smm Kıbrısı 24saat daha te caatlan yapmalan istenmek KRyet g tedir. Bundan siri altmda bulundurm ası anlaşıldığına beklenmektedir. Bu süre içinde hava açık olmakta de vam edecek ve rüzgârlar Hân hafif şiddette esecektir. Ha va bugün özellikle dağlık bölgelerle ve adanm doğu kısımlarında yağışlı olacak tır. Bu gün hava sıcaklıkları dünküne nazaran daha yüksek olacak, iç bölgelerde 32, sahillerde ise 30 de rece- santigtata kadar çıka hak çaktır. Rüzgârlar sabahleyin hafif şiddette, öğleden nin DS 47/(K Daırasi sonra ise hafif ile orta arası şiddette denb ' meltemleri halinde esecektir. Lefkoşa olduğunu açıklamışta ' falyasın fikrini Kralmh teklemesi üzerine duaı tik bir safhaya irna miş ve bunun pandreu tasfiye işine Jr falyas'tan başlamap vermiştir. Daha sote pandreu, Yunan Se I Bakanını iktidar pmr birliğini bozmakla stai Garufalyas'm parti dşre unsurlann emellerimila 3tm"kte olduğunu ihği nıiştir. y s AÇIKLAMA YAPAK Atina'dan dün akştgg ran en son haberlen Garufalyas'm son hakkında açıklama sonra istifa edeceği leri dolaşmaya Merkez Birlik L nan Kabinesinin "tsar yen Adam" ilân ettiğ.ar falyas'm Milli RadiMki Partisine kat ılmaa Emmektedir. Garufal%, ; dan beri Merkez M-tır: Partisinin üyesi buları idi. ce K:!rak'm Ankara 'ı Biiyükeiçisi Bakaniığma Atag Türkiye Radyolar I dirdiklerine g ö r e. Ye&tışi lan İrak Kabinesin#, Bakanlığı g ö r e l i... irak'm Ankara BîiyR Abdüllâtif Ekberra? balı Anavatan D ı ş ı nı Haşan Işık'ı ziya tir. Işık üe Ekberri ki görüşme saat dar sürmüştür. Atina'da Diin Gazeteier Daha iyi çalışma ve ücretlerine zam gazeteciler ve müf başlattıkları 24 saa yüzünden dün A bir gazete Grev ayrıca mahalh ajansları ile d E lündeki Atina rady< -i i etkilemiştir. ıe Tiirkçe nim i Müsadere Ettitcf Mağusa Kapısı katında görevli R Polisleri, dün den Lefkoşaya biı Türk oto' mak için durd Zafer Sinemasın Bazen Tatlıdır is mi kanunsuz olafj, re etmişlerdir. Polisleri, Türkçe dere etmelerindeki açıklamamışlardır-

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ Kıbrıs Türk Filateli Derneği tarafından kurulan komisyon başarılı bir çalışma ile Kıbrıs Türk Posta Tarihi konusunda iki ciltlik son derece kapsamlı bir eser ortaya çıkardılar. Bu anlamlı çalışmayı Kıbrıs

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda...

4. ve 5. Değerlendirme Sınavları. Puanlama Aşağıda... 4. ve 5. Değerlendirme Sınavları Puanlama Aşağıda... 4. Sınav Test Soruları 5 puan 6x5=30 Çetele tablosu 5 puan 10x5=50 Doğru-Yanlış 2 puan 5x2=10 Sayı örüntüsü 2 puan 5x2=10 5. Sınav Test Soruları 5 puan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2

Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2 dare Kararlar Tarih: 03.20.2014 Sa KDV-67/2014-2 Konusu: KDV Kanununun (17/4-g) maddesi Vergisi (KDV) Kanununun 6552 -g) paz, safir, zebercet, inci) Sermaye Pi daki ithal ve teslimlerde KDV is- KDV Genel

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03]

Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03] dare Kararlar Tarih: 11.02.2015 Sa 91378753-010.06.01[40-03] ntikal eden olaylardan; - de haciz veya ihtiyati haciz bu- - Gayri resmi yoldan hurda va- maz du- - Nakliyecilik faaliyetinde kul- - - Veraset

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI 1035 Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.5 1964 - Sayı

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Ocak 20, 2017-4:19:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını

Detaylı

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik.

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. HAYRETTİN KARAMAN HOCAMA CEVAB Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. Ancak sizlerin bazı noktalarda

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı