9. sınıf TEDES. Zambak Teknoloji Destekli E itim Seti. Tarih

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. sınıf TEDES. Zambak Teknoloji Destekli E itim Seti. Tarih"

Transkript

1 9. sınıf TEDES Zambak Teknoloji Destekli E itim Seti Tarih

2 1. ÜNİTE Tarih Bilimi Neler Öğreneceğiz? 1. Bölüm: Tarih Bilimine Giriş Tarihin tanımı ve konusunu, olay ve olguyu Tarihi olaylar arasında sebep sonuç, yer - zaman ilişkilerinin önemini Tarih biliminin kullandığı yöntemleri ve tarihi olayların sınıflandırılmasını Geçmişte ve günümüzde kullanılan bazı takvimleri Tarih öğrenmenin önemini ve olayların değişebilme özelliklerini öğreneceğim. 2. Bölüm: Tarih Yazıcılığının Gelişimi ve Tarihin Diğer Bilimlerle İlişkisi Tarih yazıcılığının gelişimi ve tarih yazım şekillerini Tarih biliminin diğer bilim dalları ile ilişkilerini öğreneceğim.

3 1. BÖLÜM Tarih Bilimi Giriş TARÝHÝN TANIMI Poster Bilgi Penceresi Tarih, insan topluluklarýnýn geçmiþteki yaþayýþlarýný (boy, klan, beylik, devlet, inançlarý, kültürleri, sanat anlayýþlarý), birbirleriyle olan iliþkilerini (savaþ, barýþ, kültürel etkileþim, ticari etkinlikler), neden - sonuç iliþkisi içerisinde (olaylarýn birbiri üzerindeki etkileri) yer ve zaman göstererek, belgeler ýþýðýnda objektif (yansýz) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir Bu tanýma bakarak tarihi, insanlarýn meydana getirdiði görülecektir. Ýnsanlar, Nereden gelip, nereye gidiyoruz? sorularýnýn cevabýný tarih aracýlýðýyla bulmaya çalýþmaktadýr. TARÝHÝN KONUSU Ýnsan topluluklarýnýn eski dönemlerden günümüze kadar geçirmiþ olduðu siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve dinî faaliyetleri tarihin konusunu oluþturur. Ýnsanlarýn yaþamýný etkileyen deprem, sel, yangýn, tsunami, iklim deðiþikliði gibi coðrafi olaylarýn ortaya çýkardýðý bazý sonuçlar da tarihin konusu içinde yer alýr. Aşağıdaki görsellerde tarihin konusu içerisinde yer alan unsurlar yer almaktadır: 9757 Poster Tarihi Olaylarýn Özellikleri Ýnsan topluluklarýný etkiler ve kaynaklarla belgelenir. Belirli bir mekanda ve belirli bir zaman diliminde gerçekleþir. Tarihi olaylar devamlýdýr. Aralarýnda neden - sonuç iliþkisi vardýr. Oluþumlarýnda ya da sonuçlarýnda sabit kanunlar ve kurallar yoktur. Zaman, mekan ve kiþiler sürekli deðiþtiðinden tarihi olaylarýn ayný þekilde tekrar etmesi mümkün deðildir. Bu nedenle tarih araþtýrmalarýnda deney ve gözlem yöntemleri kullanýlamaz Sınıf >>

4 Tarih Bilimi 1. Ünite Bilgi Penceresi Zaman içerisinde tek tek meydana gelen deðiþmelere olay denir. Olgu ise, ayný türdeki olaylarý bir bütün olarak anlatmak için kullanýlan bir kavramdýr. Olgu, olaya göre daha soyut ve geneldir, belli bir yer ve zaman söz konusu deðildir. Olayı olgudan ayýran diðer önemli bir özellik ise olayýn baþlangýç ve bitiþ tarihinin belli olmasýdýr. Olaylar belli bir süre içerisinde meydana gelir, olgu ise genellik ve süreklilik gösterir. Sonuç olarak kýsa sürede olup biten iþler olay, uzun bir zaman diliminde oluþan durumlar ise olgudur. OLAY Yazý ve matbaanýn bulunmasý Osmanlýlarýn Ýstanbul u fethetmesi Anadolu nun fethedilmesi Fransýz Ýhtilali nin yapýlmasý Atatürk ün çeþitli alanlarda inkýlaplar yapmasý OLGU Bilgi birikimi ve aktarýmýnýn kolaylaþmasý, bilim ve kültürün gelişmesi Ýstanbul un bir Türk þehri haline gelmesi Anadolu nun Türkleþmesi ve Ýslamlaþmasý Fransa nýn demokratikleþmesi Türkiye nin çaðdaþlaþmasý TARÝHTE SEBEP - SONUÇ VE YER - ZAMAN ÝLÝÞKÝSÝ Tarihi olaylarýn aydýnlatýlmasýnda ve araþtýrma yapýlan konularla ilgili doðru sonuçlara ulaþýlmasýnda olaylarýn; sebebinin ne olduðu, hangi sonuçlarý ortaya çýkardýðý, nerede, ne zaman meydana geldiðinin bilinmesi önemlidir. Bu kriterlerden birinin veya birkaçýnýn eksikliði olaylarýn tam olarak ortaya konulmasýný engellediði gibi bazý kiþi veya toplumlar hakkýnda yanlýþ kanaatlere ulaþýlmasýna sebep olabilmektedir. Tarihi Olaylarda Sebep - Sonuç Ýliþkisi Tarihi olaylar sürekli devam ettiði için aralarýnda sebep - sonuç iliþkisi vardýr. Bir olay, kendinden önceki bir olayýn sonucu, kendisinden sonraki bir olayýn sebebini oluþturabilir. Bu nedenle, tarihte kronoloji önemlidir. Olaylarýn üzerinden belli bir sürenin geçmesi ve olayýn kesin olarak sona ermesi, sonuçlarýnýn tüm yönleriyle ortaya çýkmasý, hangi olayýn sebebi, hangi olayýn sonucu olduðunun tesbit edilmesi için önemlidir. Avrupalýlarýn, Orta Çaðda Doðu nun zenginliklerine ulaþmak istemesi, Haçlý Seferlerine neden olmuþtur. Haçlý Seferleri sonucunda Avrupalýlar tarafýndan öðrenilen pusula, Coðrafi Keþiflerin yapýlmasýnda etkili olmuþ, keþifler sonucunda sömürgeciliðe baþlayan Avrupalýlar deðerli madenlere sahip olarak zenginleþmiþler, bunun sonucunda Avrupa da sanat ve edebiyata ilgi duyan mesen sýnýfý ortaya çýkmýþ, mesenlerin sanatçýlarý desteklemeleri sonucunda Avrupa da Rönesans baþlamýþ, bu dönemde bilim alanýnda yapýlan çalýþmalarýn teknoloji ve sanayide kullanýlmasý sonucunda Sanayi Ýnkýlabý gerçekleşmiş, sanayileþen Avrupa ülkeleri arasýnda ham madde ve pazar rekabeti ortaya çýkmýþ, bu geliþme I. Dünya Savaþý na neden olmuþ, I. Dünya Savaþý nýn sonuçlarý II. Dünya Savaþý na neden olmuþ, II. Dünya Savaþý nýn sonuçlarý... Tarihi Olaylarda Yer - Zaman Ýliþkisi Tarihi olaylarýn gerçekleþmesinde yer ve zaman belirleyici önemli faktörlerdendir. Tarihî olaylar belirli bir coðrafî mekanda gerçekleþmektedir. Dolayýsýyla coðrafî koþullarýn olaylarýn oluþumu ve geliþimi üzerinde etkisi olmaktadýr. Bu nedenle tarihî olaylarýn açýklanabilmesi için olayýn gerçekleþtiði bölgenin özellikleri ve zamaný bilinmelidir. Örneðin, I. Viyana kuþatmasýnýn baþarýsýz olmasýnda, Viyana nýn Osmanlý Devleti nin merkezinden uzak olmasý, kalenin kuþatýlmasý zor bir konumda bulunmasý ve kuþatmanýn zaman itibarýyla kýþa gelmesi etkili olmuþtur. Bu durum bize olaylarýn açýklanmasýnda yer ve zaman faktörlerinin yardýmcý olduðunu göstermektedir. Ayný þekilde Sarýkamýþ ta savaþmadan binlerce askerimizin þehit olmasý, olayýn yer ve zamanýnýn bilinmesiyle açýklanabilecek bir durumdur. Viyana Kuşatması >> Tarih 9

5 1. Ünite Tarih Bilimi Tarih Biliminin Yöntemi Tarama Tasnif Tahlil Tenkit Terkip Bir tarih araþtýrmasýnda takip edilen yöntem þu aþamalardan oluþur: Tarama (Kaynak Arama) Sarıkamış Faciası Ýnsanlarýn yaþadýðý bölgelerin yer þekilleri ve iklim özellikleri; Fiziki yapýlarý ve karakteri üzerinde etkilidir. Yazýn çok sýcak, kýþýn çok soðuk olan bölgelerde yaþayan insanlarýn saðlam vücutlu, cesur, azimli ve iradeli olduklarý tecrübeyle sabittir. Geniþ ve çorak araziler ise insanlarýn yaþama isteðini artýrýp, savaþçý hislerini uyandýrýr. Arazisi engebeli, iklimi þiddetli daðlýk arazide yaþayan insanlar kanaatkar, savaþçý olup tehlikeden çekinmezler. Ýklimi yumuþak, sakin ve rahat bölgelerde oturanlar ise topraða baðlý olup itaatkâr, sebatlý ve çalýþkanlýk gibi birtakým huylara sahip olurlar. Ekonomik yapýlarýný ve uðraþ alanlarýný etkiler. Deniz kýyýsýnda yaþayanlarýn deniz taþýmacýlýðý ve ticareti, ovalardakilerin tarým, bozkýrlarda yaþayanlarýn hayvancýlýk faaliyetleriyle uðraþmasý bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Siyasi ve askeri yapýlarý üzerinde etkili olur. Denize kýyýsý olan devletlerin donanma, stratejik ve istilalara açýk sýnýrlara sahip olanlarýn güçlü ve kalabalýk ordular kurmasý bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Sonuç olarak coðrafyanýn toplumlarýn yaþayýþ ve olaylarýn sebep ve sonuçlarý üzerindeki etkisiyle ilgili örnekler artýrýlabilir. TARÝH BÝLÝMÝNÝN YÖNTEMÝ Bir sonuca ulaþmak amacýyla, bilime, mantýða ve tecrübeye dayanarak izlenen araþtýrma þekline yöntem denir. Her bilimin kendine uygun bir yöntemi vardýr. Fen bilimleri; gözlemlere, deneylere, laboratuvar ölçümlerine, formüllere, kural, yasa ve sonuçlara dayalý bir yöntem kullanýr. Sosyal bir bilim olan tarih ise geçmiþte yaþanmýþ, bitmiþ ve tekrarlanmayan olaylarý konu edindiðinden deney ve gözlem gibi yöntemler kullanamaz. Tarihin yöntemi, tarihî olaylarý inceleyerek anlamak ve açýklamaktýr. Tarihi olaylarla ilgili bilgi veren, onu doðru anlayabilmemiz için tanýklýk yapan her türlü malzemeye kaynak (belge, vesika) denir. Kaynaklara dayanmayan bilgiler, tarih araþtýrmalarýnda deðer taþýmaz ve dikkate alýnmaz. Bundan dolayý tarihçi, bir konuyu ele aldýðýnda mutlaka o konuyla ilgili kaynaklarý taramalýdýr. Kaynaklar; genel olarak birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar þeklinde ayrýlýr: Birinci Elden Kaynaklar (Ana Kaynaklar) Tarihî olayýn geçtiði döneme ait, kitabeler, paralar, arkeolojik malzemeler, sanat eserleri gibi her türlü bulgulardýr. Birinci elden kaynaklar, tarihi olaylar ile ilgili aracýsýz bir þekilde bilgi verirler. Bu nedenle tarih araþtýrmalarýnda öncelikle ana kaynaklar incelenmelidir. İkinci Elden Kaynaklar Olayýn geçtiði döneme yakýn ya da o dönemin kaynaklarýndan yararlanýlarak meydana getirilen (geçmiþte yazýlmýþ tarih kitaplarý) eserlerdir. Tarihi kaynaklar, bilgi veren kaynaðýn ve malzemenin cinsine göre aþaðýdaki şekilde sýnýflandýrýlýr: Sözlü Kaynaklar Yazýya geçirilmeden önce halk arasýnda aðýzdan aðýza söylenen tarihle ilgili bilgilerdir. Sözlü kaynaklara; hikayeler, efsaneler, menkýbeler, þiirler ve destanlar örnek olarak gösterilebilir Sınıf >>

6 Tarih Bilimi 1. Ünite Yazılı Kaynaklar En güvenilir tarihi kaynaklardýr. Yazýlý kaynaklara; kitabeler (yazýt), þecereler (soy kütükleri), yýllýklar (anallar), biyografiler (hal tercümesi), takvimler, seyahatnameler, hatýralar, vekayinameler (kronikler), mektuplar, yazýlý arþiv malzemeleri örnek gösterilebilir. Kalıntılar Arkeolojik kazýlarda elde edilen malzemelerdir. Taþ, toprak, kemik veya çeþitli madenlerden yapýlmýþ eþyalar, maðara resimleri, kabartmalar, mezarlar, heykeller bunlardandýr. Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar Bu kaynaklara; haritalar, planlar, taþ plaklar, kaset, cd, dvd, fotograf vs. örnek olarak gösterilebilir. Ancak, montaj yapýlabilmesi kaset, cd, dvd vs. belgelerin yüzde yüz güvenilir kaynak olma özelliðini yitirmesine neden olmaktadýr. Tasnif (Sýnýflandýrma) Tarihsel verilerin, gerçekleþtiði mekana, zamana ve konusuna göre bölümlere ayrýlarak düzenlenmesine tasnif denir. Tarihçi çalýþmasýnýn amacýna ve konusuna göre bilgi ve verileri istediði þekilde sýnýflandýrabilir. Tahlil (Çözümleme) Elde edilen verilerin yeterli olup olmadýðýnýn kontrol edilmesine tahlil denir. Bu aþamada eksiklikler tamamlanýr, veriler gruplandýrýlýr. Eldeki malzemeler kullanýma hazýr duruma getirilir. Tenkit (Eleþtiri) En doðru bilgiye ulaþmak amacýyla bütün belgelerin eleþtiri süzgecinden geçirilerek bilgilerin doðruluðunun ya da yanlýþlýðýnýn ayýrt edilmesine tenkit denir. Kaynaklarýn (belgelerin) eleþtirisi dýþ ve iç tenkit olmak üzere iki aþamada yapýlýr Dış Tenkit Eserin adý, yazarýnýn kim olduðu, nerede ve hangi tarihte basýldýðý belirlenir, belgelerin orijinal olup olmadığı araştırılır. TENKİT Terkip (Sentez) Yapma Terkip, bir araya getirmek, sentez yapmak demektir. Tarihçinin hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladýktan sonra eseri anlaþýlýr bir dil kullanarak birleþtirmesine terkip denir. Bu aşamada; bilgi ve veriler gözden geçirilerek sıraya konulur, eksiklikler giderilir, fazlalıklar çıkarılır. Bu işlemden sonra sade ve anlaşılır akıcı bir dille eserin yazımına geçilir. Tarihi olaylar yazılırken olayla ilgili coğrafi, sosyolojik, ekonomik, ticari, kültürel etkinlikler göz önünde bulundurulmalıdır. Tarihi olaylarýn açýklanmasýnda, İç Tenkit Yazarýn görüþlerinin eser üzerindeki etkileri ile verilen bilgilerin farklý kaynaklarda nasýl yer aldığı incelenir. Tarihi olaylarla ilgili kural koymak, genelleme yapmak mümkün deðildir. Çünkü tarihsel geliþmelerin belli bir kuralý yoktur. Örneðin, devletlerarasý iliþkilerde benzer nedenler karþýsýnda bazý devletler diplomasi, bazý devletler savaþ yolunu tercih edebilmektedir. Yer ve zaman unsurlarý belirtilmeli, olaylar arasýnda neden - sonuç iliþkisi kurulmalýdýr. Araþtýrýlan konular objektif (tarafsýz) bir þekilde incelenmeli ve aktarýlmalýdýr. Tarafsýzlýðýn saðlanabilmesi için þu þartlara uyulmalýdýr: Olaylarýn üzerinden belli bir sürenin geçmesi, yani olaylarýn sonuçlanmasý beklenmelidir. Olaylar meydana geldiði günün deðer yargýlarý göz önüne alýnarak incelenmeli, günümüzün deðer yargýlarý ile yorumlanmamalýdýr. Olayda rolü olan kiþilerin katkýlarýnýn doðru deðerlendirilmesi için olayýn geçtiði zamanýn þartlarý göz önünde bulundurulmalýdýr. Araþtýrmacýlar duygularýyla, ulusal ve dini kimlikleriyle hareket etmemelidir. Yeni belgeler bulundukça ilgili tarihi olaylar yeniden deðerlendirilmelidir. Çünkü, en son bulunan belge, bilgileri artýrabilir veya tamamen deðiþtirebilir. Bu durum tarihin duraðan bir bilim olmadýðýný, yeni deðerlendirmelere açýk olduðunu göstermektedir. >> Tarih 11

7 1. Ünite Tarih Bilimi TARÝHÝN TASNÝFÝ (Sýnýflandýrýlmasý) Tarih araþtýrmalarýnýn ve tarih öðretiminin kolaylaþtýrýlmasý amacýyla tarihi geliþmeler; zaman, mekan ve konularýna göre üçe ayrýlmýþtýr: Zamana Göre Sýnýflandýrma Tarihte en fazla kullanýlan yöntemlerden birisi olan zamana göre sýnýflandýrmada, olaylar kronolojik dilimlere veya çaðlara bölünmüþtür. Tarihin çaðlara ayrýlmasýnda insanlýk tarihinde yaþanan önemli olaylar dönüm noktasý olarak alýnmýþtýr. Zamana göre sýnýflandýrmaya, Ýlk Çað, XVI. yüzyýl, Fatih Devri gibi isimlendirilmiþ dönemler örnek olarak gösterilebilir. Bu sýnýflandýrma kullanýþlý olmakla birlikte bütün toplumlarý kapsayýcý deðildir. Çünkü çað ayrýmý Akdeniz havzasý ve Avrupa nýn tarihi geçmiþine uygun olarak yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu ayrým bütün uluslarý doðrudan ilgilendirmemektedir. Mekana Göre Sýnýflandýrma Mekana göre sýnýflandýrmaya coðrafi sýnýflandýrma da denilmektedir. Bu sýnýflamada kýtalar, ülkeler, þehirler ve bölgeler göz önüne alýnmaktadýr. Asya tarihi, Orta Doðu tarihi, Türkiye tarihi, Ýstanbul tarihi gibi sýnýflandýrmalar örnek olarak gösterilebilir ZAMAN VE TAKVÝM Zamaný ölçmek için hazýrlanan çizelgelere takvim denir. Ýnsanlar günlük iþlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi için takvimler yapmýþlardýr. Tarih bilimi için takvimin önemli bir yeri vardýr. Tarihi olaylarýn meydana geliþ zamanýna göre incelenebilmesi, olaylarýn hangisinin önce, hangisinin sonra meydana geldiðinin öðrenilmesi, olayýn meydana geldiði zamanýn koþullarýnýn ve olaylarýn birbiri üzerindeki etkisinin açýklanmasý takvim bilimi yardýmýyla yapýlabilir. Takvim zaman ölçüsü olarak Sümerlerden itibaren kullanýlmýþtýr. Sümerler Ay yýlý, Mýsýrlýlar Güneþ yýlý esasýna göre ilk takvimleri yapmýþlardýr. Güneþ Yýlý: Dünya nýn, Güneþ etrafýnda bir tam dönüþü sırasında geçen süreye bir Güneþ yýlý denir. Güneþ yýlý, 365 gün, 6 saattir. Ay Yýlý: Ay ýn, Dünya etrafýnda 12 defa dönmesi sýrasýnda geçen süreye Ay yýlý denir. Ay yýlýna göre bir sene 354 gündür. Ay yýlý ile Güneþ yýlý arasýnda 11 günlük fark olmasý nedeniyle Güneþ yýlý esaslý takvimle Ay yýlý esaslý takvim arasýnda 33 yýlda yaklaþýk 1 yýllýk fark oluþur. Her millet, takvim baþlangýcý olarak kendi hayatlarýný etkileyen önemli olaylarý seçmiþlerdir. Yunanlýlar ilk olimpiyat oyunlarýnýn yapýldýðý MÖ 776 tarihini, Romalýlar, Roma þehrinin kuruluþu olan MÖ 753 ü, Hristiyanlar Hz. Ýsa nýn doðumunu (0), Müslümanlar Hz. Muhammed in Mekke den Medine ye göçünü (622) takvimlerine baþlangýç olarak kabul etmiþlerdir. Poster Konuya Göre Sýnýflandýrma Ýnsanlarýn faaliyet gösterdikleri alanlarýn araþtýrýlmasý amacýyla yapýlmýþ bir sýnýflamadýr. Bu sýnýflama ile toplumlarýn siyasal, dini, ekonomik, sosyal vb. yönleri ayrý ayrý incelenir. Örneðin, sanat tarihi, bilimler tarihi, medeniyetler tarihi, dinler tarihi gibi Hayvanlı Türk Takvimi Sınıf >>

8 Tarih Bilimi 1. Ünite TÜRKLERÝN KULLANDIÐI TAKVÝMLER Takvimin Adý 12 Hayvanlý Türk Takvimi Esas Alýnan Yýl Sistemi Güneþ Takvimin Özellikleri Türklerin kullandýklarý ilk takvim olup, bir yýl 365 gün, 5 saattir. 12 yýlda bir devir yapar ve her yýl bir hayvan adý ile isimlendirilmiþtir. Aylar sayýlarla (birinç, ikinç vb.) belirtilmiþtir. 21 Mart Bahar Bayramý (Nevruz) takvimin yýlbaþý kabul edilmiþtir. Türklerden baþka Tibetliler ve Çinliler tarafýndan da kullanýlmýþtýr. Türklerin bu takvimi yapmalarý astronomi alanýnda ilerlediklerini göstermektedir. Bir yýl 354 gündür. Hz. Ömer döneminde kabul edilmiþtir Hicri Takvim Ay Hz. Muhammed in Mekke den Medine ye göç ettiði yýlý (622) baþlangýç kabul ettiði için Hicri takvim adýný almýþtýr. Türkler, Müslüman olduktan sonra Hicri takvimi kullanmaya baþlamýþtýr. Hicri takvim günümüzde dini gün ve aylarýn belirlenmesinde kullanýlmaktadýr Celali Takvim Güneþ Büyük Selçuklular Döneminde Melikþah ýn emriyle Ömer Hayyam baþkanlýðýndaki bir komisyon tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Güneþ yýlý esasýna göre düzenlenmiþ olup bir yýl 365 gün 6 saat olarak hesaplanmýþtýr. Takvimin baþlangýç tarihi 1079 yýlýdýr. 1 Mart yýlbaþýdýr. Babürler tarafýndan da bir süre kullanýlmýþtýr Bir yýl 365 gün 6 saattir. Takvimin baþlangýç yýlý 622 dir. Rumi Takvim Güneþ Osmanlýlar tarafýndan mali iþlerde (vergi, maaþ vb.) aksama olmamasý için hazýrlanmýþtýr. Rumi takvim 1676 da ekonomik alanda kullanýlmaya baþlanmýþ, 1839 dan itibaren de bütün resmi iþlemlerde kullanýlmýþtýr yýlýnda ise Takvim-i Garbi adýyla Miladi takvime yakýn bir takvim kullanýlmýþtýr. Bir yýl 365 gün 6 saattir. Gregoryen takvimi olarak da bilinir. Miladi Takvim Güneþ Yýl baþlangýcý 1 Ocak týr. Takvimin baþlangýcý (0 yýlý) Hz. Ýsa nýn doðum yýlýdýr. Bu nedenle miladi (doðum) takvim denilmiþtir. Güneþ yýlý esasýna göre düzenlenen ilk takvimi Mýsýrlýlar bulmuþtur. Bu takvime daha sonralarý Ýyonyalýlar, Yunanlýlar, Romalýlar ve Papa XIII. Gregor katkýda bulunarak geliþtirmiþtir. Ülkemizde 1 Ocak 1926 dan itibaren kullanýlmaya baþlanmýþtýr. >> Tarih 13

9 1. Ünite Tarih Bilimi IV. Yüzyýl III. Yüzyýl II. Yüzyýl I. Yüzyýl I. Yüzyýl II. Yüzyýl III. Yüzyýl TARÝH ÖNCESÝ ÇAÐLAR Çivi Yazýsýnýn Bulunmasý Kadeþ Antlaþmasý ÝLK ÇAÐ MÝLAT Kavimler Göçü Hicret Ýstanbul un Fethi ORTA ÇAÐ YENÝ ÇAÐ YAKIN ÇAÐ T A R Ý H Ç A Ð L A R I Fransýz Ýhtilali Milattan Önce (MÖ) Milattan Sonra (MS) MÝLAT Tarihî sürecin çað, yüzyýl, tarih öncesi, tarih çaðlarý, Milattan önce, Milattan sonra gibi kronolojik dilimlere bölünmesine zamana göre tasnif denir. TARÝH ÖÐRENMENÝN ÖNEMÝ Tarihin yararlarý ile iligili bazý sözler: Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarýný göremez, yarýný inþa edemez; hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düþünemez. (Abdülbâki Gölpýnarlý) Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kýlavuzdur. (J.J. Rousseau) Tarihini bilmeyen milletler baþka milletlerin avý olurlar. (Mustafa Kemal Atatürk) Tarih kâinatýn vicdanýdýr. (Ömer Hayyam) Ecdadýný unutanlar, kaynaksýz ýrmaða, köksüz aðaca benzerler. (Çin Atasözü) Tarih, milletlerin tarlasýdýr. Her toplum, ne ekmiþse gelecekte onu biçer. F. M. Arouet (Voltaire) Tarih ile efsanenin amacý birdir: Geçici insanda ebedî insaný anlatmak. (Victor Hugo) Yukarýdaki sözlerden de yararlanarak tarih öðrenmenin faydalarýný, Vatan ve millet kavramlarýnýn öðrenilmesi, millî birlik ve beraberlik, sorumluluk ve vatandaþlýk duygularýnýn geliþmesi Geçmiþteki olaylardan dersler alarak, günümüzdeki olaylar karþýsýnda nasýl davranýlacaðý konusunda fikir edinilmesi Günümüz yöneticilerinin geçmiþ dönemlerdeki yönetim birikimlerinden faydalanmasý Ýnsanlarýn geçmiþleri ile ilgili sorularýna cevap bularak meraklarýnýn giderilmesi Geçmiþteki kültür, sanat, mimari, bilim, ekonomik durum vs. alanlarýndaki birikimlerden faydalanýlmasý Uygarlýðýn tüm toplumlarýn katkýsýyla oluþtuðu bilincinin oluþmasý, böylelikle bireylerin ortak deðerlere sahip çýkarak din, dil, ýrk gibi ayrýmlara girmeden barýþ içinde yaþamayý öðrenmesi Çeþitli olaylar arasýnda iliþki kurup, mantýk yürüterek sonuca varabilme yeteneði kazanýlmasý þeklinde sýralayabiliriz. Atatürk ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem Tarihe büyük bir ilgi duyan Atatürk, Türk tarihinin doðru kaynaklara dayandýrýlarak araþtýrýlmasýna da önem vermiþtir de Türk tarihi ile ilgili bilimsel çalýþmalar yapýlabilmesi için Türk Tarih Kurumu nu kurdurmuþ, mirasýndan bir bölümünü bu kuruma býrakmýþtýr. Atatürk, Büyük devletler kuran ecdadýmýz büyük ve Atatürk, Tarih Kurumu toplantısında þümullu medeniyetlere de sahip olmuþtur. Bunu aramak tetkik etmek, Türklüðe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuðu ecdadýný tanýdýkça daha büyük iþler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktýr. sözleri ile tarih öðrenmenin önemini ve gerekliliðini ifade etmiþtir Sınıf >>

10 Tarih Bilimi 1. Ünite TARÝHÎ OLAYLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Tarihî olaylar, meydana geldiði dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansýtýr. Bu nedenle bir olayý deðerlendirirken olayýn meydana geldiði dönemin koþullarý dikkate alýnmalýdýr. Tarihî olaylarýn doðru bir þekilde deðerlendirilebilmesi için nesnel yani objektif olunmalýdýr. Ancak bazý tarihçilerin mensup olduðu milleti, inancı, siyasi anlayýþý, aldýðý eðitim gibi nedenlerle tarihî olaylara duygusal yaklaþtýklarý görülmektedir. Bu yaklaþým tarafsýzlýða zarar veren bir durum olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Atatürk; Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadýk kalmazsa deðiþmeyen hakikat, insanlýðý þaþýrtacak bir mahiyet alýr. sözüyle de tarihî olaylarýn deðerlendirilmesinde tarafsýz olmanýn önemini vurgulamýþtýr. TARÝHÎ OLAYLARIN DEÐÝÞEBÝLME ÖZELLÝÐÝ Tarih mutlak doðru bilgilerden oluþmaz. Yeni belgeler ortaya çýktýkça tarih yeniden deðerlendirilmelidir. Bulunacak her yeni kaynak (belge) bu bilgileri güçlendirebilir veya deðiþikliðe uðratabilir. Örneðin; ilk Osmanlý parasýnýn Orhan Bey döneminde basýldýðý biliniyordu. Ancak Ýbrahim Artuk adlý nümizmat (para bilimci) Osman Bey e ait bir para bulmuþtur. Bu paranýn bulunmasý, Osmanlý tarihi ile ilgili mevcut bilgilerimizin deðiþmesine neden olmuþ, ilk Osmanlı parasınýn Orhan Bey döneminde deðil, Osman Bey döneminde basýldýðý gerçeðini ortaya çýkmýþtýr. Aşağıdaki boşlukları doğru bilgi ile doldurunuz Etkinlik.. 2 Türkiye nin çaðdaþlaþmasý,... örnek olarak gösterilebilir. Tarihçinin hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladýktan sonra eseri anlaþýlýr bir dil kullanarak birleþtirmesine... denir. Tarih,... yaþayan insan topluluklarýnýn sosyal, siyasal, ekonomik faaliyetlerini, birbirleriyle iliþkilerini,... ve zaman belirterek, iliþkisi içinde araþtýran, belgelere dayandýrarak ve tarafsýz olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Etkinlik.. 3 Aþaðýdaki görselleri kaynak ve malzemenin türüne göre (yazýlý, sözlü, görüntülü, arkeolojik) sınýflandýrýnýz. Etkinlik.. 1 Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D yanlış ise Y olarak kutucuklara işaretleyiniz. 1 Hicri takvim, güneþin hareketlerine göre düzenlenmiþtir. Y 2 Asya tarihi, Orta Doðu tarihi, Türkiye tarihi, Ýstanbul tarihi gibi sýnýflandýrmalar, mekana göre sýnýflandýrmaya örnek olarak gösterilebilir. D 3 Tarih biliminde doðru sonuçlara ulaþmak için deney ve gözlem yöntemleri kullanýlamaz. D >> Tarih 15

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI

İçindekiler. 1. Ünite TARİH BİLİMİ. 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR. 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ. 4. Ünite İSLAM TARİHİ ve UYGARLIĞI İçindekiler 1. Ünite TARİH BİLİMİ 1. Bölüm : Tarih Bilimine Giriş... 5 2. Bölüm : Tarih Yazıcılığı ve Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları...13 2. Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU ve İLK UYGARLIKLAR 1. Bölüm : Tarihî

Detaylı

DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI...,

DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI..., ORTAÖĞRETİM TARİH 9 YAZARLAR Yasemin OKUR İlhan GENÇ Tuğrul ÖZCAN Mevlüt YURTBAY Akın SEVER DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI..., 2013 MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... 4554 DERS KİTAPLARI DİZİSİ... 1328

Detaylı

DEVLET KİTAPLARI YEDİNCİ BASKI...,

DEVLET KİTAPLARI YEDİNCİ BASKI..., ORTAÖĞRETİM TARİH 9 YAZARLAR Yasemin OKUR İlhan GENÇ Tuğrul ÖZCAN Mevlüt YURTBAY Akın SEVER DEVLET KİTAPLARI YEDİNCİ BASKI..., 2014 MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... 4554 DERS KİTAPLARI DİZİSİ... 1328

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr?

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr? Soru - Yanýt 7 1. Selçuklularda ülke topraklarý kime aittir? Yanýt: Selçuklularda ülke topraklarý devlete aittir. 2. Týmar sisteminin Selçuklulardaki adý nedir? Yanýt: Týmar sisteminin Selçuklulardaki

Detaylı

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP

Editörden... YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP II YGS -LYS TARiH SORU - CEVAP EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar Mehmet DARDAĞAN Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÜNÝTE - 1 ÜNÝTE - 2 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI

ÜNÝTE - 1 ÜNÝTE - 2 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI DESTAN DÖNEMÝ TÜRK EDEBÝYATI ÜNÝTE - 1 TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI BÖLÜM 1: TARÝH ÝÇÝNDE TÜRK EDEBÝYATI - I...15 A. EDEBÝYAT - TARÝH ÝLÝÞKÝSÝ...15 Edebiyatýn Tarihle Etkileþimi...15 Edebî Eser - Tarih Ýliþkisi...15 Edebî Metin - Tarihî

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Toprak Ana. sebze ve meyve bahçeleri, zeytinlikler ve nadas alanlarý) vb. topraklarýmýzýn üçte birini oluþturmaktadýr.

Toprak Ana. sebze ve meyve bahçeleri, zeytinlikler ve nadas alanlarý) vb. topraklarýmýzýn üçte birini oluþturmaktadýr. 215 Toprak Ana Toprak, yeryüzündeki bütün canlýlarýn hayat kaynaðýdýr. Dünyada yaþam toprak sayesinde devam eder. Tarýmsal faaliyetler de insanlarýn topraktan yararlanma þekillerinden biridir. Toprak,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ 1. Psikolojinin Konusu 2. Psikolojinin Amaçlarý 3. Psikolojide Ekoller ve Yaklaþýmlar 4. Çaðdaþ Psikolojide Uzmanlýk Alanlarý 5. Psikolojide Araþtýrma Yöntemleri 6. Psikolojinin

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Fiziðin Doðasý. (9. sýnýf) Fizik

Fiziðin Doðasý. (9. sýnýf) Fizik 1 Fiziðin Doðasý Bu bölümde fiziðin ne ile uðraþtýðýný, gözlem ve deneyin fizikteki önemini, fizikteki büyüklüklerin nasýl sýnýflandýrýldýðýný, ölçmenin ne anlama geldiðini, fiziðin matematikten nasýl

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

TARÝH ÖNCESÝ ÇAÐLAR. Taþ Çaðý (MÖ 600.000-5.000) Eski Taþ (Paleolitik) Çaðý (MÖ 600.000-10000) Orta Taþ (Mezolitik) Çaðý (MÖ 10000-8000)

TARÝH ÖNCESÝ ÇAÐLAR. Taþ Çaðý (MÖ 600.000-5.000) Eski Taþ (Paleolitik) Çaðý (MÖ 600.000-10000) Orta Taþ (Mezolitik) Çaðý (MÖ 10000-8000) TARÝH ÖNCSÝ ÇAÐLAR Yazýnýn bulunmasýndan (M.Ö. 3000) önceki döneme Tarih Öncesi Çaðlar denir. Ýnsanlýk tarihini ilgilendiren önemli olaylarýn baþlama ve bitiþlerini dikkate alarak belirlenen dönemlere

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı