ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYEMİZ, YENİ ÇALIŞMA VE YOL ARKADAŞIMIZ HÜSEYİN DURAN I 7 MAYIS 2008 DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYEMİZ, YENİ ÇALIŞMA VE YOL ARKADAŞIMIZ HÜSEYİN DURAN I 7 MAYIS 2008 DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK ..."

Transkript

1 ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYEMİZ, YENİ ÇALIŞMA VE YOL ARKADAŞIMIZ HÜSEYİN DURAN I 7 MAYIS 2008 DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK O nu ilk kez, 1995 y l nda, Seyrantepe de, stanbul Büyükflehir Belediyesi nin bir flantiyesinde gördüm. Dönem, SHP li stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Nurettin SÖZEN in seçimi kaybetti i, yerine Refah Partisi nden flimdiki Baflbakan Recep Tayyip ERDO AN n geldi i dönemdi. Belediye de büyük bir k y m olmufl, kimi belediye görevlileri nedenini kendilerinin de bilmedi i bir sürgün sonucu, kendilerini Seyrantepe deki flantiyede bulmufllard. Az konuflan, sessiz ama dikkatle izleyen, kendini yetifltirmifl, efendi, sayg l ve bir o kadar da mütevazi, demokrat ve namuslu bir kiflili e sahipti... Dikkat çekmemesi olanaks zd... Bak fllar ndan, buralarda ne iflimiz var! diyen endifleli ve haks zl a u ram fl bir insan olarak isyan etti i anlafl l yordu... Bunu hiç d fla vermeden içsellefltirmifl, büyük bir sab rla direncini arkadafllar yla paylaflt ortamda kendine düflen iflleri yaparak hafifletmeye çal flt anlafl l yordu... Kendi elleriyle ikram etti i çay yudumlarken, bu kez fiiflli Belediyesi nde benim de buna benzer bir uygulamaya tabi tutuldu umu an msayarak, belki bizleri buluflturan n ayn kader oldu unu düflündüm... Sahipleri yoktu... Arkadafl dayan flmas ile birbirlerine kenetlenmifllerdi... Onurluydular ve bafllar dikti. Görevlerinde baflar l yd lar, ancak geçmiflte, ö rencilik y llar nda hiç önemsemedikleri, tersine küçümsedikleri ve varl klar n bile dikkate almad klar bir düflünce (!) iktidar olmufltu... fiaflk nd lar... Bu düflüncenin bu kadar sert ve vahfli olabilece ini kestirememifllerdi... Onlar buraya gönderenlerin, aradan y llar geçtikten sonra ülke yönetimine de geleceklerini ve benzer haks zl klar n daha da büyü ünü bu kez her düflünceden binlerce kifliye yaflatabileceklerini bilemezlerdi... Hüseyin DURAN, 1957 y l nda Uflak - Karahall da do du. lk, Orta ve Lise e itimini Uflak ta tamamlad ktan sonra 1980 y l nda DMMA Galatasaray Mühendislik Fakültesi nflaat Bölümü nden mezun oldu. S ras yla; Anadolu Otoyolu Gebze- zmit Kesimi ikmal inflaat nda, Kad köy Bölgesi kanalizasyon inflaat nda, Ataköy 2. K s m 9. ve 10. mahalle inflaatlar nda proje, hakedifl ve flantiye mühendisi olarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Yollar inflaat nda ise TCK ad na kontrol mühendisi olarak çal flt. ki sene özel çal flarak altyap projeleri yapt ktan sonra 1990 y l nda stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl nda göreve bafllay p 2001 y l nda Beykoz Belediye Baflkanl na geçti. Belediyelerde çeflitli kademelerde görev yapt ktan sonra emekli olarak, MO stanbul fiubesi nde profesyonel olarak çal flmaya bafllam flt. fiube yönetim kurulu olarak, Hüseyin DURAN kaybetmifl olman n derin üzüntüsünü yafl yor, efli Güzin, k zlar Ekin ve Nisan baflta olmak üzere, tüm yak nlar yla birlikte dost ve arkadafllar na baflsa l diliyoruz. O NUN ARDINDAN... Bir çok kez o flantiyeye giderek, ben de, bu insanlar n bir parças oldum... Gördüklerim, yaflad klar m, dinlediklerim, benim bir köfleye çekilip sessizce geliflmeleri izlemek yerine, mesle inde daha kapsaml uzmanlaflmay, yaflam sivil toplumla içiçe paylaflmay ö retti A ustos Marmara da büyük depremin yafland gün... Bugün, ayn zamanda, benim Beykoz Belediyesi nde Belediye Baflkan Yard mc s görevine bafllad m gündür. Dönem de iflmifl, gün dönmüfl, bu kez y llarca biriktirdi im, ö rendi im bilgileri uygulama flans n yakalam flt m... Bu ifller tek bafl na baflar lamazd... Akl ma, yaflam mda hiç unutmad m yerlerden biri olan, o flantiye geldi... Y llar sonra, Beykoz Belediyesi nde, Belediye Baflkan Yard mc s olarak görev yapt m odamda, O yine karfl mdayd... Hiç de iflmemiflti... flantiyedeki kiflili i ve davran fllar ndan hiç bir fley kaybetmemiflti... utangaç ancak bu kez kararl ve kendine uzat lan eli yakalam fl güçlü bir kiflilik sergiliyordu... Bu kez yaln z de ildi... Kendisine el uzatan n kendinizi ifade etmeniz için her türlü deste e sahipsiniz, özgürce bildiklerinizi, deneyimlerinizi Beykoz da yaflayan insanlar m z n hizmetine sunabilir, kendinizi ifade edebilirsiniz, lütfen, benim, sizlerin amiri oldu umu unutun fleklindeki sözlerimden cesaret alm fl gibiydi... Ancak, yine de hiç önde olmak istemiyordu... Fen flleri Müdürü olmas teklifimi sürekli geçifltiriyordu... Israrlar m, üzerinde hiç etkili de ildi... Bilgiliydi, her ifli yapacak ve baflaracak yap dayd, ancak önlerde gözükmeyi ve birinci adam olmay istemiyordu... Sonunda, Fen flleri Müdür Yard mc s olmay kabul etti... Di er müdürlüklerde, ayn kaderi paylaflt 23

2 hüseyin duran a veda... kifliler de, kendisi gibi ifle bafllam flt... O flantiye günleri geride kalm fl, kader arkadafllar Beykoz da buluflmufltu... Güzel günler çabuk geçmiflti... Yaflarken paylafl lan, paylaflt kça ço alan de erlerin buluflturdu u kader arkadafll kökleflmiflti... Beykoz daki ilk görev y llar zor geçmiflti... Beykoz Belediyesi nin kimi (!) görevlileri, d flar dan gelenleri kabullenmek istememiflti. Bu kifliler, tezgahlar n (?) bozabilirlerdi... Öyle de oldu... Dürüst, yard msever, s cak iliflkilerin bilgili ve verimli ifl anlay fl ile birleflmesi, Beykoz da görülmemifl bir olumlu etki ve sevgi yuma oluflturmufltu... Beykoz ve belediye çal flanlar, yaflamlar nda pek tan d k olmad klar, ender karfl laflt klar bu insanlar sevmifllerdi... lk günlerde, bu insanlara karfl negatif davrananlar n san ld gibi çok olmad klar, ancak seslerinin çok ç kmas ndan etkili olduklar yarg s de iflmiflti... Befl y l çabuk geçmifl, belediye yönetimine bildik düflünce tekrar gelmiflti... Fen flleri Müdür Yard mc s görevinden al nd halde, O nu hep bir köflede tuttular... Çünkü iflini lay k yla yapan ender bir kifliydi... Kendini sevdirmiflti... Herkes O na sayg l yd... Düflüncelerini, kiflili ini herkes biliyordu... Ancak görev adam yd ve iflinde baflar l yd... Beykoz Belediyesi nde 2004 y l yla birlikte, yeni dönemde, AKP Belediyesinde, bildik uygulama ve bask lar n üzerimde ac mas zca sürdürüldü ü y llarda, emeklilik hakk m kazand mda 2006 A ustos unda görevi b rakt m... Ancak, O nunla Hac KURU nun evinde belirli periyodik dönemlerdeki sohbet toplant lar nda sazl -sözlü ortamlarda beraberli imizi sürdürdük... Emekli olaca n söylemifl ve sessiz sedas z bu düflüncesini gerçeklefltirmiflti... Birilerinin kap lar na dayan p, kap kap dolafl p ifl isteyemezdi... nflaat Mühendisleri Odas Baflkan Sevgili Cemal GÖKÇE ve de erli yönetim kurulu üyesi arkadafllar m z n kendisine uzatt eli yakalam fl ve nflaat Mühendisleri Odas nda çal flmaya bafllam flt... Tüm arkadafllar rahatlam flt k... Art k, O, s k nt lar ve özverilerle geçen bunca yaflam n n ard ndan, rahat ve mutlu olaca, bilgilerini sevdi i meslektafllar n n hizmetine büyük bir keyifle sunaca bir ortama kavuflmufltu... Ancak, zamans z aram zdan ayr ld... Yaflam n ac mas zl, güzel insanlar çabuk yitirildiklerinde anlafl l yor... Bir gece gelen telefonda O nu yitirdi imiz söylendi inde yüre im s zlad... Gençti, yaflama doyamam flt... Hayat n n en verimli ve rahat yaflayaca dönemine yeni girmiflti... Yaflam gerçekten ac mas zd yafl nda, gencecik yaflama veda etti... Levent Cami avlusunda, Beykoz Belediyesi ni 1984 y l ndan bu yana yöneten befl belediye baflkan ndan ikisi hariç, üç belediye baflkan oradayd... ANAP, DSP+CHP, AKP li belediye baflkanlar n buluflturmufltu... Bunu baflarabilmek herkes için kolay de ildir... Giderken ne kadar sevildi ini görebilseydi flafl rmazd... Beykoz Belediye çal flanlar otobüslerle O nu son yolculu unda u urlamaya gelmifllerdi... nflaat Mühendisleri Odas, baflkan, yönetim kurulu oradayd... Herkes üzgündü... O flimdi, Kilyos Mezarl nda 185 nolu parseldedir... Gönlümüz, sevgimiz kendisiyledir... Rahat uyu... Sevgili Hüseyin DURAN... Sevgiyle kal... Dr. Erdal KÖKTÜRK Beykoz Belediyesi Emekli Baflkan Yard mc s HÜSEY N DURAN IN ÖLÜMÜNDEN 6 GÜN ÖNCE DOSTLARINA GÖNDERD KALP KR Z LE LG L E-POSTA MESAJI Diyelim ki, mesai saati bitti ve siz de akflam 18:30 civar nda, al fl lmad k derecede zorlu bir ifl gününün ard ndan (tabii ki tek bafl n za) araban za binip evin yolunu tuttunuz. Çok yorgunsunuz ve can n z da fena halde s kk n. Müthifl gergin ve sinirli bir haldesiniz Birdenbire gö sünüzde, kolunuza ve çenenize do ru yay lmaya bafllayan korkunç bir a r hissediyorsunuz. En yak n hastaneye sadece on dakikal k mesafedesiniz ama hastaneye ulaflmay baflar p baflaramayaca n zdan bile emin de ilsiniz. Ne yapacaks n z??? lk yard m kurslar na kat lacak kadar akl bafl nda biriydiniz ama kurstaki e itmen, sizin bafl n za bir fley geldi inde ne yapaca n z ö retmedi!!! Yaln z bafl n zayken kalp krizi geçirirseniz nas l hayatta kal rs n z? Pek çok insan kalp krizi geçirdi i s rada tek bafl na oluyor; etrafta yard m edecek kimse bulunmuyor. Kalp at fllar düzensizleflen ve kendisini bay lacakm fl gibi hisseden birinin bilincini yitirmeden önce yaln zca 10 saniye kadar zaman vard r. Bu durumda ne yapman z gerekir? Cevap: Pani e kap lmadan üst üste kuvvetlice öksürmeye bafllay n. Öksürmeden önce her seferinde derin bir nefes al n; öksürükleriniz güçlü olsun, derinden gelsin ve uzun sürsün, t pk gö sünüzde birikmifl balgam atmaya çal fl r gibi öksürün. Her iki saniyede bir derin nefes al p öksürün ve bunu ya yard m gelene dek ya da kalp at fllar n z tekrar normale dönene dek sürekli yap n. Neden?: Derin nefes almak ci erleri oksijenle doldurur. Öksürmek kalbe tazyik yapar ve kan dolafl m n rahatlat r. Kalbe uygulanan bu tazyik, kalbin normal ritmine dönmesini kolaylaflt r r. Bütün bunlar size, bilincinizi kaybetmeden önce hastaneye yetiflecek zaman tan r. Bu konuda mümkün oldu unca çok kifliyi bilgilendirin. Bu bilgi say s z insan n hayat n kurtarabilir!!! Asla, benim bafl ma gelmez! diye düflünmeyin. Hayat tarz m z n epeyce de iflti i flu son y llarda art k her yaflta insan kalp krizi geçiriyor. Gerçek bir dost oldu unuzu gösterip bu makaleyi tan d n z herkese yollay n... 24

3 SEVG L HÜSEY N DURAN IN ARDINDAN... nsan n sevdi i arkadafllar n kaybetmesinin ard ndan yaz yazmak kolay olmuyor. Sevgili Hüseyin DURAN arkadafl m z çok naif biri idi. Sessiz, sakin, kendisiyle bar fl k, üstlendi i görevi lay k yla yapan sorumlulu unu bilen bir arkadafl m zd. Ölümü çok erken oldu. Her ölüm ac d r ancak genç ölümler ve böylesi de erli arkadafllar m z n ölümü de çok sars c oluyor. Hüseyin DURAN la fiube yönetim kurulumuzun 40. ve 41. dönemlerinde birlikte çal flt k. Yönetim kurulumuzun kimi zaman bir konu üzerinde tart flt konularda, Hüseyin DURAN hemen o konuya çok de iflik bir bak fl aç s yla görüfllerini bildirir ve dolay s yla yönetim kurulumuz aç s ndan da tart fl lan o konunun çözümü kolaylafl rd. Farkl bir yap s vard. Hüseyin in ölüm haberini ald mda inanmak istemedim. ki gün önce KK etkinli inde birlikteydik Cuma günü bir araya gelmek için sözleflmifltik. Hüseyin DURAN la 1990 y l nda tan flt k. stanbul Büyükflehir Belediyesi nde farkl müdürlüklerde görevde iken mesken ve gecekondu iflleri müdürlü ünde idareci olarak birlikte çal flmaya bafllad k.birlikte birçok çal flma gerçeklefltirdik. Dostlu umuz pekiflti. Sürgüne beraber gittik. Yol bak m barakalar nda birlikte oturduk. Hüseyin iflini önemseyen, insanlara, arkadafllar na karfl son derece yard mc, hoflgörülü, halk deyimi ile efendi bir arkadafl m zd. Buna karfl n mesle inin uygulamalar nda, yapt iflte, görevinde sorumluluk sahibi, ilkelerinden taviz vermeyen ödünsüz ve onurlu bir duruflu vard. Üstlendi im idari görevde uyar c, yönlendirici, yanl fl yapmamam z için çaba sarf eden bir anlay flla dayan flman n en güzel örne ini verdi. Bazen sessizli ini uyar olarak ald k. Birlikte çal flt tüm ifl arkadafllar üzerinde sayg n bir iz b rakt. Yanl fl an msam yorsam oturdu u evin ilk inflaat aflamas nda, O sessizli inin alt nda olaylara karfl derin bir yaklafl m vard. Hüseyin arkadafl m z son bir ayd r da fiubemizde çal fl yordu. Onunla mesai arkadafll yapt k. Orada da yine son derece titiz biriydi. Sevgili Hüseyin DURAN, tüm arkadafllar n seni kaybetmenin derin üzüntüsünü yaflad. Üzülerek söylemek gerekir ki, ölümleri yaflarken baz de erlerin de h zla toplumumuzda azald n hissetmekteyiz. Seni unutmayaca z. Sevgili eflin Güzin ve güzel k zlar n (senin onlara olan sevgin de bir baflka yan n idi) Ekin ve Nisan da hep bizlerle birlikte olacaklar. Emin ol. Topra n bol olsun. Rezan BULUT KAYBED LEN HER DE ER B ZDEN ÇOK fiey ALIP GÖTÜRÜYOR... temel kaz s yap lm fl beton at lacak, ifl ertesi güne kal nca bitiflikteki tek katl binan n kayma tehlikesi olabilir mi endiflesiyle sabahlam fl, erken saatte betonun dökülmesiyle ifle uykusuz ve yorgun gelmesine ra men mesleki sorumlulu un gere ini yerine getirmiflti. Bugün birçok kiflinin önemsemedi i mesleki uygulamalarda duyarl davranmaktayd. Genç meslektafllara örnek gösterebilece imiz adam gibi adam bir dostu erken kaybettik. Hüseyin le saz m z birlikte çald k ayn türküleri birlikte söyledik. Hayyam birlikte okuduk. Tüm arkadafllar ve dostlar ad na sayg ve sevgiyle an yorum. Güzelim can ç k p gidince bedenimizden Birkaç kerpiç olacak mezar m z örten; Gün gelecek,mezar yapmak için baflkas na Kerpiç dökecekler kalacak toprakla bizden Nail GÜLER (Harita ve Kadastro Mühendisi) Ömer Hayyam 25

4 hüseyin duran a veda Tan flt m zda ben 18 yafl mdayd m Hüseyin ise 19. Üniversitenin ilk y l yd. Hüseyin, Uflak'tan gelmiflti, sürekli gülümseyen ve sakin konuflan, her zaman herkese yard ma haz r yan k tenli delikanl... Bir yandan çal fl yor, bir yandan da okula devam ediyorduk, okulun nadiren aç k oldu u s k nt l günlerdi. Ders notlar n paylafl rd k, gelecek hakk nda konuflurduk, Uflak ta inflaatlarda çal flt günleri, dokuma tezgah nda tüm aile çal flt klar n, tersanede kaynakç l k yapt n anlat rd. Bir de babas n n ortaokul için gerekli olan flapkay, zorlukla ald gün ortaokullarda flapka mecburiyetinin kalkt n yafla ne çok fley s d rm flt. Okul dönüfllerinde yol arkadafll yapard k, okul bittikten sonra hayat arkadafll yapmaya karar verdik. Tan flmam z n onuncu y l yd. 2 Eylül dü yaz çok kurak geçmiflti, ilk ya mur damlas o gün düfltü flehre. Dostlar m z u ur dediler... Evlendik y l nda k z m z Ekin, 1996 y l nda ise k z m z Baflak Nisan dünyaya geldi. Birlikte büyüttük bebeklerimizi, çok sevdik, hiçbir gece tek bafl ma emzirmedim bebeleri, tek bafl ma ölçmedim atefllerini... Hiçbir zaman tek bafl ma yemek yapmad m ve hiçbir zaman üç günden fazla ayr kalmad k yan k tenli delikanl yla, hep birlikteydik , yeni emeklilik, yeni bir ifl, çocuklar n s navlar, hayallerimiz... 7 May s do du u gün, pastan n üstünde üç mum, saat Baba dilek tut, Tuttum, Hani görmedik, Avucumda diyerek s ms k yumruk yapt sa eli havada, gözlerinin içi gülüyor. Hayat paylafl rken, bir kez bile incitmeyen, gözlerimi hiç gölgelemeyen, nas l iyi insan olunuru yaflam yla ö reten, arkadafl, dostu, efli olmaktan onur duydu um yan k tenli delikanl m hep 19 yafl nda... Ben, yoklu uyla 18 yafl m bitirip 50 yafl ma girdim... 7 May s 2008, saat Biliyorum ki; yürek yang n m n sebebi bize katt n iyilikler, güzellikler... yi ki do dun Hüseyin, iyi ki do dun canparem. günün kutlu olsun. Güzin DÖNMEZ DURAN Bir varm fl bir yokmufl... Evvel zaman içinde kalbur saman içinde çok güzel bir ülkede bir kraliyet ailesi yaflarm fl... Bu aile çok iyi bir kral, kraliçe ve onlar n minik prenseslerinden oluflurmufl. Halk krallar n çok severmifl, çünkü ülkelerini ondan iyi yönetecek birinin oldu una inanmazlarm fl. Bu çok yetenekli kral gerçekten ülke yönetiminde bir numaraym fl ama buna ra men ülkesi ailesinin önüne hiçbir zaman geçemezmifl. Ailesi onun tek dünyas ym fl. Onlar almadan yolculu a ç kmaz, onlar olmadan yeme ini yemez hatta uyuyamazm fl bile. Tabi ki bu sevgisi karfl l ks z de ilmifl. Kraliçe ona büyük bir aflkla, prensesler ise tutkulu bir baba sevgisiyle ba l ym fl. Her f rsatta babalar n n ne kadar özel oldu unu ve kendilerinin di er k zlardan ne kadar flansl olduklar n düflünürlermifl. Gerçekten de di er tüm k zlardan flansl larm fl; ama prenses olduklar için de il, böyle bir babaya sahip olduklar için. Babalar prensesler ne isterlerse yaparm fl; sadece istedikleri fleyleri almakla kalmaz onlar sevdi ini her f rsatta belli edermifl. Beraber gezer, tatillere gider, sohbet ederlermifl. Gerçekten mükemmel tan m na uyan hayatlar n yaflarlarm fl. Günler, aylar, y llar geçmifl... Prensesler büyümüfl okullar nda çok baflar l ö renciler olmufllar. Att klar ad mlarda hep anne babalar n örnek alm fllar, onlar düflünerek yaflam fllar hayatlar n... Ama prensesler büyümelerine ra men hala çocukça bir inançla anne babalar n n sonsuza kadar yanlar nda olaca n düfllerlermifl. Çünkü onlar öyle bir yetiflmifller ki; onlar için hayat demek art k aile demekmifl... Kraliyet ailemizin hayat böyle mükemmel sürüp giderken bir gün kral hastalanm fl. Kraliçe ve prenseslerin yan nda tüm halk da üzüntüye bo ulmufl. Dünyan n en iyi doktorlar gelip muayene etmifller kral ama hiç biri çözümünü bulamam fl. Kral yata nda gitgide hayattan daha da kopuyor, kraliyetin çaresizli i gitgide daha da art yormufl. Derken günlerden bir gün flehri ziyarete çok iyi bir doktor gelmifl. Halk hemen doktora kral n rahats zl n anlatm fl ve ondan kral muayene etmesini istemifl. Doktor onlar k ramam fl ve kral saatlerce dikkatli dikkatli muayene etmifl. Odadan ç k p kraliçenin yan na gelince kral n hastal n n çok ciddi oldu unu ve flifas n n çok uzak diyarlardaki bir çiçekte oldu unu anlatm fl. E er kraliçe isterse kral tedavi için götürebilece ini ancak tedavinin çok uzun zaman alabilece ini de eklemifl. Kraliçe ve prensesler oturup uzun uzun düflünmüfller ve sonunda krallar n n bu 26

5 tedaviyi görmesi gerekti ine karar vermifller. Krallar n n iyi ve mutlu olmas için bir ömür onu görmemeye raz larm fl... Yeter ki krallar hep o bildikleri gülümsemeyle, huzurla yaflas n... Derken ayr l k günü gelmifl çatm fl... Tüm ülke hüzünle kaplanm fl, herkesin gözü yafll ym fl... Kimse böyle bir ayr l beklemiyormufl çünkü... Kraliçe kral n tüm eflyalar n haz rlam fl, onu öpüp sadece iyi olmas n diledi ini söylemifl. Kraliçenin ard ndan prensesler gelmifl babalar n n yan na. kisi de mutsuz ve a lamakl ym fl. Doya doya sar lm fllar babalar na, öpmüfller onu; ve onu çok özleyeceklerini söylemifller. Babalar da onlar öpmüfl ve iki elini de k zlar n n kalbine koyup Ben hep buraday m. Her saniye yan n zday m. demifl... Kral ailesiyle vedalafl p uça a binince uçak yavafl yavafl havalanm fl... Kraliçe ve prensesler ard ndan el sallam fllar kral n ve birbirlerine çok iyi bakacaklar na dair söz vermifller... Can m babam... Kahraman m... Kral m... Biliyorum flu an bir yerlerden beni izliyorsun sen... Çünkü asl nda sen hiç gitmedin hep benimlesin... Seni çok seviyorum... Prensesin... Ekin... CANIM BABAM, HERfiEY M; Güzel bir bahar sabah yd. 7 May s t. Kufllar n c v lt s yla uyand k; çiçeklerin kokusunu hissettik. Ve en önemlisi babam n do um günüydü. Çok mutluyduk. Ne alaca z diye düflünüyor. Ya babam be enmezse deyip vazgeçiyorduk. Ama biliyorduk ki babam be enir. Çünkü onun için hediye de il düflünce önemlidir. Her fley güzel gidiyordu akflam oldu. Etraf karard. Ben babama bir hediye alamam flt m. Fakat babam çok mutluydu. Çünkü babam bizim gülümsedi imizi gördükçe mutlu oluyordu. Onun gülümseyifli de bizi çok mutlu ediyordu. O, son gülümseyifli olsa bile! Biliyorum hala bizi gördükçe gülümsüyor. Mutlu oluyor. Biz üzülünce o da üzülüyor. Çünkü biz onun biricik k zlar y z. Ailesiyiz... Ve bu gün 2 ay 1 gündür babam göremiyorum ama hissediyorum. Biz onun izinden ilerledikçe, bize aferin diyecek biliyorum! Çünkü o bizim babam z, her fleyimiz, can m z, bir tanemiz. Çünkü o bizim kalbimiz... K z ndan, her fleyine... Nisan K z Nisan n çizgisiyle Hüseyin DURAN ÖLÜM ACISI, YiNE... Bir arkadafl kaybettik. O ayn zamanda benim en eski arkadafl m n kocas, iki dünya güzeli k z çocu unun babas, her zaman güleç, her zaman sa l kl, hep hareketli, ondan istedi iniz her yard ma her zaman koflmaya haz r, a z ndan ç kan her fleyi her zaman kula hep duymufl ve san yorum bu özeni yüzünden hayatta hiç özür dilemesi gerekmemifl güzelim bir insand. Hüseyin Duran art k yaln zca an lanm zda. Ölüm ondan h zl ç kt. Do um gününde, ailesiyle kesti i pastas n n taba elindeyken, bir of bile demeksizin gitmifl sevgili arkadafl m z. Apartman m zda yas var. Büyük bir ac duyuyorum. Hem çok konuflmak hem çok susmak istiyorum. Susmak daha iyi geliyor. Seval ESASLI, Saat: Bir rak sofras hat rl yorum, keyifli, ço unlukla kahkahal bir rak sofras. Orada tan m flt m o beyefendi adam, eflini ve k zlar n... Bafl m z sa olsun... Sinan DiRliK, Saat: GÜLÜMSEYEN YÜZÜNÜZ Ç N TEfiEKKÜR EDER Z 2006 y l ndan beri fiubemizin Yönetim kurulu yedek üyesi olan Hüseyin DURAN, Nisan 2008 de aram za kat ld. K sa sürede kaynaflt k. Sanki uzun y llard r birlikte çal fl yormufluz gibi hiç yabanc l k çekmedik. Hepimizde mütevazili in böylesi de varm fl tan mlamas, onunla ilgili ortak cümle olarak dile geldi. Sevecen ve bir o kadar da sayg l olmay baflaran bir insanla çal flmaktan memnun kald k. K sac k zaman diliminde s cac k çal flma arkadafll n z ve bize b rakt n z gülümseyen yüzünüz için teflekkür ederiz. MO stanbul fiubesi Çal flanlar 27

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu.

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Yazan: METE AKYOL 12 Haziran 2011 gecesi, partilileri, partisizleriyle, iktidar yanl lar, iktidar karfl tlar yla, fiunlar bir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an BD MART 2016 ne Deli inden S zan Ifl kla Zaman Durdurmak (Pinhole) Foto raf çekmek için milyon pikselli makinelere, gövdesinden daha pahal objektiflere ihtiyac n z yok.

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Alo Say n Yaflar Kemal... Buras Moskova... Ben Semra Özal.

Alo Say n Yaflar Kemal... Buras Moskova... Ben Semra Özal. Alo Say n Yaflar Kemal... Buras Moskova... Ben Semra Özal. Mete Akyol un bu yaz s, 1993 y l nda Sabah gazetesinin eki Star dergisinde ve 2008 y l nda, yazar n Bir Baflkad r Benim Mesle im adl kitab nda

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

S ARAYIN BAHÇIVANLARI

S ARAYIN BAHÇIVANLARI S ARAYIN BAHÇIVANLARI Çeviri: NURAY BARTOSCHEK Bir zamanlar krall kla yönetilen küçük bir ülkede yaflayan kral ve kraliçe vard. kisi de büyüleyici güzellikte bir flatoda yafl yorlard ve kendilerine ait

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı