ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYEMİZ, YENİ ÇALIŞMA VE YOL ARKADAŞIMIZ HÜSEYİN DURAN I 7 MAYIS 2008 DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYEMİZ, YENİ ÇALIŞMA VE YOL ARKADAŞIMIZ HÜSEYİN DURAN I 7 MAYIS 2008 DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK ..."

Transkript

1 ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYEMİZ, YENİ ÇALIŞMA VE YOL ARKADAŞIMIZ HÜSEYİN DURAN I 7 MAYIS 2008 DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK O nu ilk kez, 1995 y l nda, Seyrantepe de, stanbul Büyükflehir Belediyesi nin bir flantiyesinde gördüm. Dönem, SHP li stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Nurettin SÖZEN in seçimi kaybetti i, yerine Refah Partisi nden flimdiki Baflbakan Recep Tayyip ERDO AN n geldi i dönemdi. Belediye de büyük bir k y m olmufl, kimi belediye görevlileri nedenini kendilerinin de bilmedi i bir sürgün sonucu, kendilerini Seyrantepe deki flantiyede bulmufllard. Az konuflan, sessiz ama dikkatle izleyen, kendini yetifltirmifl, efendi, sayg l ve bir o kadar da mütevazi, demokrat ve namuslu bir kiflili e sahipti... Dikkat çekmemesi olanaks zd... Bak fllar ndan, buralarda ne iflimiz var! diyen endifleli ve haks zl a u ram fl bir insan olarak isyan etti i anlafl l yordu... Bunu hiç d fla vermeden içsellefltirmifl, büyük bir sab rla direncini arkadafllar yla paylaflt ortamda kendine düflen iflleri yaparak hafifletmeye çal flt anlafl l yordu... Kendi elleriyle ikram etti i çay yudumlarken, bu kez fiiflli Belediyesi nde benim de buna benzer bir uygulamaya tabi tutuldu umu an msayarak, belki bizleri buluflturan n ayn kader oldu unu düflündüm... Sahipleri yoktu... Arkadafl dayan flmas ile birbirlerine kenetlenmifllerdi... Onurluydular ve bafllar dikti. Görevlerinde baflar l yd lar, ancak geçmiflte, ö rencilik y llar nda hiç önemsemedikleri, tersine küçümsedikleri ve varl klar n bile dikkate almad klar bir düflünce (!) iktidar olmufltu... fiaflk nd lar... Bu düflüncenin bu kadar sert ve vahfli olabilece ini kestirememifllerdi... Onlar buraya gönderenlerin, aradan y llar geçtikten sonra ülke yönetimine de geleceklerini ve benzer haks zl klar n daha da büyü ünü bu kez her düflünceden binlerce kifliye yaflatabileceklerini bilemezlerdi... Hüseyin DURAN, 1957 y l nda Uflak - Karahall da do du. lk, Orta ve Lise e itimini Uflak ta tamamlad ktan sonra 1980 y l nda DMMA Galatasaray Mühendislik Fakültesi nflaat Bölümü nden mezun oldu. S ras yla; Anadolu Otoyolu Gebze- zmit Kesimi ikmal inflaat nda, Kad köy Bölgesi kanalizasyon inflaat nda, Ataköy 2. K s m 9. ve 10. mahalle inflaatlar nda proje, hakedifl ve flantiye mühendisi olarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Yollar inflaat nda ise TCK ad na kontrol mühendisi olarak çal flt. ki sene özel çal flarak altyap projeleri yapt ktan sonra 1990 y l nda stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl nda göreve bafllay p 2001 y l nda Beykoz Belediye Baflkanl na geçti. Belediyelerde çeflitli kademelerde görev yapt ktan sonra emekli olarak, MO stanbul fiubesi nde profesyonel olarak çal flmaya bafllam flt. fiube yönetim kurulu olarak, Hüseyin DURAN kaybetmifl olman n derin üzüntüsünü yafl yor, efli Güzin, k zlar Ekin ve Nisan baflta olmak üzere, tüm yak nlar yla birlikte dost ve arkadafllar na baflsa l diliyoruz. O NUN ARDINDAN... Bir çok kez o flantiyeye giderek, ben de, bu insanlar n bir parças oldum... Gördüklerim, yaflad klar m, dinlediklerim, benim bir köfleye çekilip sessizce geliflmeleri izlemek yerine, mesle inde daha kapsaml uzmanlaflmay, yaflam sivil toplumla içiçe paylaflmay ö retti A ustos Marmara da büyük depremin yafland gün... Bugün, ayn zamanda, benim Beykoz Belediyesi nde Belediye Baflkan Yard mc s görevine bafllad m gündür. Dönem de iflmifl, gün dönmüfl, bu kez y llarca biriktirdi im, ö rendi im bilgileri uygulama flans n yakalam flt m... Bu ifller tek bafl na baflar lamazd... Akl ma, yaflam mda hiç unutmad m yerlerden biri olan, o flantiye geldi... Y llar sonra, Beykoz Belediyesi nde, Belediye Baflkan Yard mc s olarak görev yapt m odamda, O yine karfl mdayd... Hiç de iflmemiflti... flantiyedeki kiflili i ve davran fllar ndan hiç bir fley kaybetmemiflti... utangaç ancak bu kez kararl ve kendine uzat lan eli yakalam fl güçlü bir kiflilik sergiliyordu... Bu kez yaln z de ildi... Kendisine el uzatan n kendinizi ifade etmeniz için her türlü deste e sahipsiniz, özgürce bildiklerinizi, deneyimlerinizi Beykoz da yaflayan insanlar m z n hizmetine sunabilir, kendinizi ifade edebilirsiniz, lütfen, benim, sizlerin amiri oldu umu unutun fleklindeki sözlerimden cesaret alm fl gibiydi... Ancak, yine de hiç önde olmak istemiyordu... Fen flleri Müdürü olmas teklifimi sürekli geçifltiriyordu... Israrlar m, üzerinde hiç etkili de ildi... Bilgiliydi, her ifli yapacak ve baflaracak yap dayd, ancak önlerde gözükmeyi ve birinci adam olmay istemiyordu... Sonunda, Fen flleri Müdür Yard mc s olmay kabul etti... Di er müdürlüklerde, ayn kaderi paylaflt 23

2 hüseyin duran a veda... kifliler de, kendisi gibi ifle bafllam flt... O flantiye günleri geride kalm fl, kader arkadafllar Beykoz da buluflmufltu... Güzel günler çabuk geçmiflti... Yaflarken paylafl lan, paylaflt kça ço alan de erlerin buluflturdu u kader arkadafll kökleflmiflti... Beykoz daki ilk görev y llar zor geçmiflti... Beykoz Belediyesi nin kimi (!) görevlileri, d flar dan gelenleri kabullenmek istememiflti. Bu kifliler, tezgahlar n (?) bozabilirlerdi... Öyle de oldu... Dürüst, yard msever, s cak iliflkilerin bilgili ve verimli ifl anlay fl ile birleflmesi, Beykoz da görülmemifl bir olumlu etki ve sevgi yuma oluflturmufltu... Beykoz ve belediye çal flanlar, yaflamlar nda pek tan d k olmad klar, ender karfl laflt klar bu insanlar sevmifllerdi... lk günlerde, bu insanlara karfl negatif davrananlar n san ld gibi çok olmad klar, ancak seslerinin çok ç kmas ndan etkili olduklar yarg s de iflmiflti... Befl y l çabuk geçmifl, belediye yönetimine bildik düflünce tekrar gelmiflti... Fen flleri Müdür Yard mc s görevinden al nd halde, O nu hep bir köflede tuttular... Çünkü iflini lay k yla yapan ender bir kifliydi... Kendini sevdirmiflti... Herkes O na sayg l yd... Düflüncelerini, kiflili ini herkes biliyordu... Ancak görev adam yd ve iflinde baflar l yd... Beykoz Belediyesi nde 2004 y l yla birlikte, yeni dönemde, AKP Belediyesinde, bildik uygulama ve bask lar n üzerimde ac mas zca sürdürüldü ü y llarda, emeklilik hakk m kazand mda 2006 A ustos unda görevi b rakt m... Ancak, O nunla Hac KURU nun evinde belirli periyodik dönemlerdeki sohbet toplant lar nda sazl -sözlü ortamlarda beraberli imizi sürdürdük... Emekli olaca n söylemifl ve sessiz sedas z bu düflüncesini gerçeklefltirmiflti... Birilerinin kap lar na dayan p, kap kap dolafl p ifl isteyemezdi... nflaat Mühendisleri Odas Baflkan Sevgili Cemal GÖKÇE ve de erli yönetim kurulu üyesi arkadafllar m z n kendisine uzatt eli yakalam fl ve nflaat Mühendisleri Odas nda çal flmaya bafllam flt... Tüm arkadafllar rahatlam flt k... Art k, O, s k nt lar ve özverilerle geçen bunca yaflam n n ard ndan, rahat ve mutlu olaca, bilgilerini sevdi i meslektafllar n n hizmetine büyük bir keyifle sunaca bir ortama kavuflmufltu... Ancak, zamans z aram zdan ayr ld... Yaflam n ac mas zl, güzel insanlar çabuk yitirildiklerinde anlafl l yor... Bir gece gelen telefonda O nu yitirdi imiz söylendi inde yüre im s zlad... Gençti, yaflama doyamam flt... Hayat n n en verimli ve rahat yaflayaca dönemine yeni girmiflti... Yaflam gerçekten ac mas zd yafl nda, gencecik yaflama veda etti... Levent Cami avlusunda, Beykoz Belediyesi ni 1984 y l ndan bu yana yöneten befl belediye baflkan ndan ikisi hariç, üç belediye baflkan oradayd... ANAP, DSP+CHP, AKP li belediye baflkanlar n buluflturmufltu... Bunu baflarabilmek herkes için kolay de ildir... Giderken ne kadar sevildi ini görebilseydi flafl rmazd... Beykoz Belediye çal flanlar otobüslerle O nu son yolculu unda u urlamaya gelmifllerdi... nflaat Mühendisleri Odas, baflkan, yönetim kurulu oradayd... Herkes üzgündü... O flimdi, Kilyos Mezarl nda 185 nolu parseldedir... Gönlümüz, sevgimiz kendisiyledir... Rahat uyu... Sevgili Hüseyin DURAN... Sevgiyle kal... Dr. Erdal KÖKTÜRK Beykoz Belediyesi Emekli Baflkan Yard mc s HÜSEY N DURAN IN ÖLÜMÜNDEN 6 GÜN ÖNCE DOSTLARINA GÖNDERD KALP KR Z LE LG L E-POSTA MESAJI Diyelim ki, mesai saati bitti ve siz de akflam 18:30 civar nda, al fl lmad k derecede zorlu bir ifl gününün ard ndan (tabii ki tek bafl n za) araban za binip evin yolunu tuttunuz. Çok yorgunsunuz ve can n z da fena halde s kk n. Müthifl gergin ve sinirli bir haldesiniz Birdenbire gö sünüzde, kolunuza ve çenenize do ru yay lmaya bafllayan korkunç bir a r hissediyorsunuz. En yak n hastaneye sadece on dakikal k mesafedesiniz ama hastaneye ulaflmay baflar p baflaramayaca n zdan bile emin de ilsiniz. Ne yapacaks n z??? lk yard m kurslar na kat lacak kadar akl bafl nda biriydiniz ama kurstaki e itmen, sizin bafl n za bir fley geldi inde ne yapaca n z ö retmedi!!! Yaln z bafl n zayken kalp krizi geçirirseniz nas l hayatta kal rs n z? Pek çok insan kalp krizi geçirdi i s rada tek bafl na oluyor; etrafta yard m edecek kimse bulunmuyor. Kalp at fllar düzensizleflen ve kendisini bay lacakm fl gibi hisseden birinin bilincini yitirmeden önce yaln zca 10 saniye kadar zaman vard r. Bu durumda ne yapman z gerekir? Cevap: Pani e kap lmadan üst üste kuvvetlice öksürmeye bafllay n. Öksürmeden önce her seferinde derin bir nefes al n; öksürükleriniz güçlü olsun, derinden gelsin ve uzun sürsün, t pk gö sünüzde birikmifl balgam atmaya çal fl r gibi öksürün. Her iki saniyede bir derin nefes al p öksürün ve bunu ya yard m gelene dek ya da kalp at fllar n z tekrar normale dönene dek sürekli yap n. Neden?: Derin nefes almak ci erleri oksijenle doldurur. Öksürmek kalbe tazyik yapar ve kan dolafl m n rahatlat r. Kalbe uygulanan bu tazyik, kalbin normal ritmine dönmesini kolaylaflt r r. Bütün bunlar size, bilincinizi kaybetmeden önce hastaneye yetiflecek zaman tan r. Bu konuda mümkün oldu unca çok kifliyi bilgilendirin. Bu bilgi say s z insan n hayat n kurtarabilir!!! Asla, benim bafl ma gelmez! diye düflünmeyin. Hayat tarz m z n epeyce de iflti i flu son y llarda art k her yaflta insan kalp krizi geçiriyor. Gerçek bir dost oldu unuzu gösterip bu makaleyi tan d n z herkese yollay n... 24

3 SEVG L HÜSEY N DURAN IN ARDINDAN... nsan n sevdi i arkadafllar n kaybetmesinin ard ndan yaz yazmak kolay olmuyor. Sevgili Hüseyin DURAN arkadafl m z çok naif biri idi. Sessiz, sakin, kendisiyle bar fl k, üstlendi i görevi lay k yla yapan sorumlulu unu bilen bir arkadafl m zd. Ölümü çok erken oldu. Her ölüm ac d r ancak genç ölümler ve böylesi de erli arkadafllar m z n ölümü de çok sars c oluyor. Hüseyin DURAN la fiube yönetim kurulumuzun 40. ve 41. dönemlerinde birlikte çal flt k. Yönetim kurulumuzun kimi zaman bir konu üzerinde tart flt konularda, Hüseyin DURAN hemen o konuya çok de iflik bir bak fl aç s yla görüfllerini bildirir ve dolay s yla yönetim kurulumuz aç s ndan da tart fl lan o konunun çözümü kolaylafl rd. Farkl bir yap s vard. Hüseyin in ölüm haberini ald mda inanmak istemedim. ki gün önce KK etkinli inde birlikteydik Cuma günü bir araya gelmek için sözleflmifltik. Hüseyin DURAN la 1990 y l nda tan flt k. stanbul Büyükflehir Belediyesi nde farkl müdürlüklerde görevde iken mesken ve gecekondu iflleri müdürlü ünde idareci olarak birlikte çal flmaya bafllad k.birlikte birçok çal flma gerçeklefltirdik. Dostlu umuz pekiflti. Sürgüne beraber gittik. Yol bak m barakalar nda birlikte oturduk. Hüseyin iflini önemseyen, insanlara, arkadafllar na karfl son derece yard mc, hoflgörülü, halk deyimi ile efendi bir arkadafl m zd. Buna karfl n mesle inin uygulamalar nda, yapt iflte, görevinde sorumluluk sahibi, ilkelerinden taviz vermeyen ödünsüz ve onurlu bir duruflu vard. Üstlendi im idari görevde uyar c, yönlendirici, yanl fl yapmamam z için çaba sarf eden bir anlay flla dayan flman n en güzel örne ini verdi. Bazen sessizli ini uyar olarak ald k. Birlikte çal flt tüm ifl arkadafllar üzerinde sayg n bir iz b rakt. Yanl fl an msam yorsam oturdu u evin ilk inflaat aflamas nda, O sessizli inin alt nda olaylara karfl derin bir yaklafl m vard. Hüseyin arkadafl m z son bir ayd r da fiubemizde çal fl yordu. Onunla mesai arkadafll yapt k. Orada da yine son derece titiz biriydi. Sevgili Hüseyin DURAN, tüm arkadafllar n seni kaybetmenin derin üzüntüsünü yaflad. Üzülerek söylemek gerekir ki, ölümleri yaflarken baz de erlerin de h zla toplumumuzda azald n hissetmekteyiz. Seni unutmayaca z. Sevgili eflin Güzin ve güzel k zlar n (senin onlara olan sevgin de bir baflka yan n idi) Ekin ve Nisan da hep bizlerle birlikte olacaklar. Emin ol. Topra n bol olsun. Rezan BULUT KAYBED LEN HER DE ER B ZDEN ÇOK fiey ALIP GÖTÜRÜYOR... temel kaz s yap lm fl beton at lacak, ifl ertesi güne kal nca bitiflikteki tek katl binan n kayma tehlikesi olabilir mi endiflesiyle sabahlam fl, erken saatte betonun dökülmesiyle ifle uykusuz ve yorgun gelmesine ra men mesleki sorumlulu un gere ini yerine getirmiflti. Bugün birçok kiflinin önemsemedi i mesleki uygulamalarda duyarl davranmaktayd. Genç meslektafllara örnek gösterebilece imiz adam gibi adam bir dostu erken kaybettik. Hüseyin le saz m z birlikte çald k ayn türküleri birlikte söyledik. Hayyam birlikte okuduk. Tüm arkadafllar ve dostlar ad na sayg ve sevgiyle an yorum. Güzelim can ç k p gidince bedenimizden Birkaç kerpiç olacak mezar m z örten; Gün gelecek,mezar yapmak için baflkas na Kerpiç dökecekler kalacak toprakla bizden Nail GÜLER (Harita ve Kadastro Mühendisi) Ömer Hayyam 25

4 hüseyin duran a veda Tan flt m zda ben 18 yafl mdayd m Hüseyin ise 19. Üniversitenin ilk y l yd. Hüseyin, Uflak'tan gelmiflti, sürekli gülümseyen ve sakin konuflan, her zaman herkese yard ma haz r yan k tenli delikanl... Bir yandan çal fl yor, bir yandan da okula devam ediyorduk, okulun nadiren aç k oldu u s k nt l günlerdi. Ders notlar n paylafl rd k, gelecek hakk nda konuflurduk, Uflak ta inflaatlarda çal flt günleri, dokuma tezgah nda tüm aile çal flt klar n, tersanede kaynakç l k yapt n anlat rd. Bir de babas n n ortaokul için gerekli olan flapkay, zorlukla ald gün ortaokullarda flapka mecburiyetinin kalkt n yafla ne çok fley s d rm flt. Okul dönüfllerinde yol arkadafll yapard k, okul bittikten sonra hayat arkadafll yapmaya karar verdik. Tan flmam z n onuncu y l yd. 2 Eylül dü yaz çok kurak geçmiflti, ilk ya mur damlas o gün düfltü flehre. Dostlar m z u ur dediler... Evlendik y l nda k z m z Ekin, 1996 y l nda ise k z m z Baflak Nisan dünyaya geldi. Birlikte büyüttük bebeklerimizi, çok sevdik, hiçbir gece tek bafl ma emzirmedim bebeleri, tek bafl ma ölçmedim atefllerini... Hiçbir zaman tek bafl ma yemek yapmad m ve hiçbir zaman üç günden fazla ayr kalmad k yan k tenli delikanl yla, hep birlikteydik , yeni emeklilik, yeni bir ifl, çocuklar n s navlar, hayallerimiz... 7 May s do du u gün, pastan n üstünde üç mum, saat Baba dilek tut, Tuttum, Hani görmedik, Avucumda diyerek s ms k yumruk yapt sa eli havada, gözlerinin içi gülüyor. Hayat paylafl rken, bir kez bile incitmeyen, gözlerimi hiç gölgelemeyen, nas l iyi insan olunuru yaflam yla ö reten, arkadafl, dostu, efli olmaktan onur duydu um yan k tenli delikanl m hep 19 yafl nda... Ben, yoklu uyla 18 yafl m bitirip 50 yafl ma girdim... 7 May s 2008, saat Biliyorum ki; yürek yang n m n sebebi bize katt n iyilikler, güzellikler... yi ki do dun Hüseyin, iyi ki do dun canparem. günün kutlu olsun. Güzin DÖNMEZ DURAN Bir varm fl bir yokmufl... Evvel zaman içinde kalbur saman içinde çok güzel bir ülkede bir kraliyet ailesi yaflarm fl... Bu aile çok iyi bir kral, kraliçe ve onlar n minik prenseslerinden oluflurmufl. Halk krallar n çok severmifl, çünkü ülkelerini ondan iyi yönetecek birinin oldu una inanmazlarm fl. Bu çok yetenekli kral gerçekten ülke yönetiminde bir numaraym fl ama buna ra men ülkesi ailesinin önüne hiçbir zaman geçemezmifl. Ailesi onun tek dünyas ym fl. Onlar almadan yolculu a ç kmaz, onlar olmadan yeme ini yemez hatta uyuyamazm fl bile. Tabi ki bu sevgisi karfl l ks z de ilmifl. Kraliçe ona büyük bir aflkla, prensesler ise tutkulu bir baba sevgisiyle ba l ym fl. Her f rsatta babalar n n ne kadar özel oldu unu ve kendilerinin di er k zlardan ne kadar flansl olduklar n düflünürlermifl. Gerçekten de di er tüm k zlardan flansl larm fl; ama prenses olduklar için de il, böyle bir babaya sahip olduklar için. Babalar prensesler ne isterlerse yaparm fl; sadece istedikleri fleyleri almakla kalmaz onlar sevdi ini her f rsatta belli edermifl. Beraber gezer, tatillere gider, sohbet ederlermifl. Gerçekten mükemmel tan m na uyan hayatlar n yaflarlarm fl. Günler, aylar, y llar geçmifl... Prensesler büyümüfl okullar nda çok baflar l ö renciler olmufllar. Att klar ad mlarda hep anne babalar n örnek alm fllar, onlar düflünerek yaflam fllar hayatlar n... Ama prensesler büyümelerine ra men hala çocukça bir inançla anne babalar n n sonsuza kadar yanlar nda olaca n düfllerlermifl. Çünkü onlar öyle bir yetiflmifller ki; onlar için hayat demek art k aile demekmifl... Kraliyet ailemizin hayat böyle mükemmel sürüp giderken bir gün kral hastalanm fl. Kraliçe ve prenseslerin yan nda tüm halk da üzüntüye bo ulmufl. Dünyan n en iyi doktorlar gelip muayene etmifller kral ama hiç biri çözümünü bulamam fl. Kral yata nda gitgide hayattan daha da kopuyor, kraliyetin çaresizli i gitgide daha da art yormufl. Derken günlerden bir gün flehri ziyarete çok iyi bir doktor gelmifl. Halk hemen doktora kral n rahats zl n anlatm fl ve ondan kral muayene etmesini istemifl. Doktor onlar k ramam fl ve kral saatlerce dikkatli dikkatli muayene etmifl. Odadan ç k p kraliçenin yan na gelince kral n hastal n n çok ciddi oldu unu ve flifas n n çok uzak diyarlardaki bir çiçekte oldu unu anlatm fl. E er kraliçe isterse kral tedavi için götürebilece ini ancak tedavinin çok uzun zaman alabilece ini de eklemifl. Kraliçe ve prensesler oturup uzun uzun düflünmüfller ve sonunda krallar n n bu 26

5 tedaviyi görmesi gerekti ine karar vermifller. Krallar n n iyi ve mutlu olmas için bir ömür onu görmemeye raz larm fl... Yeter ki krallar hep o bildikleri gülümsemeyle, huzurla yaflas n... Derken ayr l k günü gelmifl çatm fl... Tüm ülke hüzünle kaplanm fl, herkesin gözü yafll ym fl... Kimse böyle bir ayr l beklemiyormufl çünkü... Kraliçe kral n tüm eflyalar n haz rlam fl, onu öpüp sadece iyi olmas n diledi ini söylemifl. Kraliçenin ard ndan prensesler gelmifl babalar n n yan na. kisi de mutsuz ve a lamakl ym fl. Doya doya sar lm fllar babalar na, öpmüfller onu; ve onu çok özleyeceklerini söylemifller. Babalar da onlar öpmüfl ve iki elini de k zlar n n kalbine koyup Ben hep buraday m. Her saniye yan n zday m. demifl... Kral ailesiyle vedalafl p uça a binince uçak yavafl yavafl havalanm fl... Kraliçe ve prensesler ard ndan el sallam fllar kral n ve birbirlerine çok iyi bakacaklar na dair söz vermifller... Can m babam... Kahraman m... Kral m... Biliyorum flu an bir yerlerden beni izliyorsun sen... Çünkü asl nda sen hiç gitmedin hep benimlesin... Seni çok seviyorum... Prensesin... Ekin... CANIM BABAM, HERfiEY M; Güzel bir bahar sabah yd. 7 May s t. Kufllar n c v lt s yla uyand k; çiçeklerin kokusunu hissettik. Ve en önemlisi babam n do um günüydü. Çok mutluyduk. Ne alaca z diye düflünüyor. Ya babam be enmezse deyip vazgeçiyorduk. Ama biliyorduk ki babam be enir. Çünkü onun için hediye de il düflünce önemlidir. Her fley güzel gidiyordu akflam oldu. Etraf karard. Ben babama bir hediye alamam flt m. Fakat babam çok mutluydu. Çünkü babam bizim gülümsedi imizi gördükçe mutlu oluyordu. Onun gülümseyifli de bizi çok mutlu ediyordu. O, son gülümseyifli olsa bile! Biliyorum hala bizi gördükçe gülümsüyor. Mutlu oluyor. Biz üzülünce o da üzülüyor. Çünkü biz onun biricik k zlar y z. Ailesiyiz... Ve bu gün 2 ay 1 gündür babam göremiyorum ama hissediyorum. Biz onun izinden ilerledikçe, bize aferin diyecek biliyorum! Çünkü o bizim babam z, her fleyimiz, can m z, bir tanemiz. Çünkü o bizim kalbimiz... K z ndan, her fleyine... Nisan K z Nisan n çizgisiyle Hüseyin DURAN ÖLÜM ACISI, YiNE... Bir arkadafl kaybettik. O ayn zamanda benim en eski arkadafl m n kocas, iki dünya güzeli k z çocu unun babas, her zaman güleç, her zaman sa l kl, hep hareketli, ondan istedi iniz her yard ma her zaman koflmaya haz r, a z ndan ç kan her fleyi her zaman kula hep duymufl ve san yorum bu özeni yüzünden hayatta hiç özür dilemesi gerekmemifl güzelim bir insand. Hüseyin Duran art k yaln zca an lanm zda. Ölüm ondan h zl ç kt. Do um gününde, ailesiyle kesti i pastas n n taba elindeyken, bir of bile demeksizin gitmifl sevgili arkadafl m z. Apartman m zda yas var. Büyük bir ac duyuyorum. Hem çok konuflmak hem çok susmak istiyorum. Susmak daha iyi geliyor. Seval ESASLI, Saat: Bir rak sofras hat rl yorum, keyifli, ço unlukla kahkahal bir rak sofras. Orada tan m flt m o beyefendi adam, eflini ve k zlar n... Bafl m z sa olsun... Sinan DiRliK, Saat: GÜLÜMSEYEN YÜZÜNÜZ Ç N TEfiEKKÜR EDER Z 2006 y l ndan beri fiubemizin Yönetim kurulu yedek üyesi olan Hüseyin DURAN, Nisan 2008 de aram za kat ld. K sa sürede kaynaflt k. Sanki uzun y llard r birlikte çal fl yormufluz gibi hiç yabanc l k çekmedik. Hepimizde mütevazili in böylesi de varm fl tan mlamas, onunla ilgili ortak cümle olarak dile geldi. Sevecen ve bir o kadar da sayg l olmay baflaran bir insanla çal flmaktan memnun kald k. K sac k zaman diliminde s cac k çal flma arkadafll n z ve bize b rakt n z gülümseyen yüzünüz için teflekkür ederiz. MO stanbul fiubesi Çal flanlar 27

AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor!

AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor! AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 55 4 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Büyük

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Erdal nönü (1926-2007)

Erdal nönü (1926-2007) Aram zdan Ayr lanlar Erdal nönü (1926-2007) Erdal nönü, 6 Haziran 1926 da, smet ve Mevhibe nönü nün o lu olarak Ankara da dünyaya geldi. lk, orta ve lise ö renimini Ankara da yapt. Lise yi Ulus taki Gazi

Detaylı

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi

Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bas m Yeri: Kansu Matbaac l k Bas m Tarihi : 2008 Grafik Tasar m ve Uygulama: GrafikaSU - Sabanc Üniversitesi Bu kitapta foto raflar yla destek veren herkese teflekkür ederim. 2 BAfiLARKEN Ç NDEK LER Kurulma

Detaylı

s.5kurucumuz Hüseyin Ekrem s.20 s.31 s.36 s.40 içindekiler Elginkan vefat n n 10 uncu y l nda an yoruz

s.5kurucumuz Hüseyin Ekrem s.20 s.31 s.36 s.40 içindekiler Elginkan vefat n n 10 uncu y l nda an yoruz içindekiler s.20 E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi, stiklal Marfl n n kabul ediliflinin 88. y l n kutlayarak büyük flair Mehmet Akif Ersoy u and s.36 Art Grup Efl Baflkan Özgür Sa lam: Vizyoner liderlere

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa 34-37 ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi.

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Bülten - lkbahar 20117

Bülten - lkbahar 20117 itibar Bülten - lkbahar 20117 FAT H KURALKAN KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES LET fi M VE YAYIN KOM TES BAfiKANI Kandilli Kulübü nün De erli Dostlar ; Uzun bir aradan sonra yine sizlere seslenebiliyor,

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

AKUT Büyüyor AKUT Çal fl yor AKUT a Duyulan Güven ve Türkiye nin Güven Bunal m Vatan Sevgimiz AKUT un Ulusal Konulardaki Duruflu AKUT un Ald Ba fllar

AKUT Büyüyor AKUT Çal fl yor AKUT a Duyulan Güven ve Türkiye nin Güven Bunal m Vatan Sevgimiz AKUT un Ulusal Konulardaki Duruflu AKUT un Ald Ba fllar AKUT un Öyküsü 81 2. Bölüm AKUT UN ÖYKÜSÜ AKUT Büyüyor AKUT Çal fl yor AKUT a Duyulan Güven ve Türkiye nin Güven Bunal m Vatan Sevgimiz AKUT un Ulusal Konulardaki Duruflu AKUT un Ald Ba fllar 82 Vatan

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI May s 2004 5 Hizmet zordur ama... PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR Dergimizin her say s n yeni bir heyecanla bekledi imi söyleyerek bafllamak istiyorum söze. Bekliyorum

Detaylı

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K

NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN. Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi. Editör Hatice SEV ND K NES BE AYDIN OKULLARI Ad na Sahibi Hüsamettin AYDIN Yay n Yönetmeni Dr. Özlem BAfi Editör Hatice SEV ND K Yay n Kurulu Sema BÜLBÜL Nilay EV RGEN Ekin BAfiAKLAR Ali Murat KARABA Mehtap ALKAN Asl han AKAY

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim

bag lant Noktas b1 EK M 2010 »SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim N bag b1 EK M 2010 S:21 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi»SERP L TIMURAY, VODAFONE DAK FARKI ANLATIYOR Yasemin Bal k: Bihter olmak istemezdim»» Süleyman Karaman:

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı