Şaban Kuzgun, İslâm Tarihi Kaynaklarına Göre Nevruz Bayramı, Türk Kültüründe Nevruz Bayramı, Bilgi Şöleni Bildirileri, Ank Mart, 1995, s.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şaban Kuzgun, İslâm Tarihi Kaynaklarına Göre Nevruz Bayramı, Türk Kültüründe Nevruz Bayramı, Bilgi Şöleni Bildirileri, Ank. 20-22 Mart, 1995, s."

Transkript

1 NEVRUZ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Ulusları oluşturan temel unsurlardan birisi de kültür dediğimiz maddi ve manevi değerlerdir. Dil, Gelenek-görenek, inançlar, sanat ve edebiyat bir toplumun geçmiş yüzyıllardan akıp gelen değerleridir. Gelenekler ve görenekler gibi toplum üzerinde etkin birer yaptırım gücü bulunan kültürel öğeler, dünya halklarını bir arada tutan önemli sentez unsurlarıdır. Çoğu zaman bir sosyal olay nedeniyle bir kaynaktan çıkmış bir kültür öğesinin coğrafi açılardan hatırı sayılır uzaklıklarda bulunan toplumlar tarafından benzer şekillerde görüldüğüne dair, dünya folklor panoramasında pek çok örnek bulunabilir. İşte bu örneklerden biri de Nevruz bayramıdır. Nevruz, tüm Türk toplumlarının en önemli değerlerinden biridir. Aslında güneşin koç burcuna girdiği gün olup miladi 22 Mart a rastlamaktadır. Bu nedenle Nevruz a Mart dokuzu da denmektedir. Bu tarih Türklerde yılbaşı olarak kabul edilir. Türklerde kış mevsimi çeşitli bölgelerimizde çile ayları olarak ifade edilmektedir. 21 Aralık- 30 Ocak arası zemheri, olup büyük çiledir. 30 Ocak tan 22 Mart a kadar olan ve hamsin adıyla bilinen dönem küçük çiledir. Bilindiği gibi Hızır inancı doğrudan doğruya baharın gelmesi merasimi ile ilgili bir inanç olup Hıdrellez adı ile 5 Mayıs ı 6 Mayıs a bağlayan gece ve 6 Mayıs günü olarak bilinir. Oysa Anadolu nun çeşitli yerlerinde Zemheri nin 27 si ile Şubat ayının üçüne kadar olan günler arası olarak kabul edilir. Nevruz, yeni anlamına gelen nev sözcüğü ile gün anlamını taşıyan "ruz" sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuş Farsça kökenli bir birleşik sözcüktür. Birleşik sözcük olarak nevruz yeni gün, yeni yılın ilk günü anlamlarına gelmektedir. Nevruz sözcüğünün Farsça kökenli oluşu araştırmacıların çoğunu yanıltmış ve Nevruz un İran kökenli bir bayram olduğu yargısına ulaştırmıştır. Ancak son yıllarda özellikle İslami kaynakların taranması sonucunda ulaşılan kanıya göre Nevruz bir Türk bayramıdır. Asya kavimlerinin bir kısmında ortak olarak bulunan Nevruz bayramının İslam Tarihi kaynaklarında araştırmasını yaparken, bu kaynaklardan bazılarının Nevruz u Zerdüştlük dinine ve bu dinin kurucusu Zerdüşt e bağladıklarına tanık olmaktayız. Ancak Zerdüşt İranlı değildir Diğer bazı İslam kaynaklarının da belirttiği gibi Zerdüşt ün kendisi İran asıllı değildir ve o Nevruz bayramını ilk olarak Azerbaycan da Türkler arasında ortaya koymuştur. Bu kaynakların değerlendirilmesi sonucunda Nevruz un İran menşeli bir bayram olmadığı aksine Türk menşeli olduğu bilâhare İranlılara ve diğer kavimlere geçtiği ortaya çıkmaktadır. 1 Eski Türklerde ve İranlılar arasında Nevruz yılbaşı olarak kabul görüyordu. Miladi olarak 21 marta, Rumi takvime göre de 9 Marta karşılık gelmektedir. Bu nedenle Nevruz bazı toplumlarda Mart dokuzu olarak kutlanır. İlk Türk takvimi olan 12 hayvanlı Türk takviminin başlangıcının 21 marta rastladığı ve Ergenekon dan çıkışın bir simgesi olarak kutlandığını belirtmekte yarar vardır. Türk mitolojisine göre, ilk insan baharda yaratılmıştır. Göktürk mitolojisinin anlam çözümlemesi, Mısır Kıpçaklarının açıkça belirtilen inanmaları, yaratılışın baharda olduğuna inanıldığını göstermektedir. Nitekim doğu mitolojisinin birçok verisi aynı şekilde baharı işaret etmektedir. Sonuç olarak, kuzey yarım kürede ana karanın merkezinde yer alan bütün kültürlerde hayat baharda başlamıştır. 2 Tüm Türk kitleleri arasında baharın başlangıcı açısından 26 Mart 6 Mayıs tarihleri yaygınlık kazanmış, doğal olarak da bu tarihler yılın başlangıcı sayılmıştır. 1 Şaban Kuzgun, İslâm Tarihi Kaynaklarına Göre Nevruz Bayramı, Türk Kültüründe Nevruz Bayramı, Bilgi Şöleni Bildirileri, Ank Mart, 1995, s M. Öcal Oğuz, Boz Atlı Hızır ve Ren Geyikli Noel Baba İkilemesinde Türklerde Yılbaşı, Türk Dünyasında Nevruz, III. Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Mart 1999, Elazığ, s.247

2 Yılın başlangıcında Noel Baba ile Hızır ın insanlara yardım etmek ve onları mutlu etmek için gösterdikleri çabadaki benzerlik gözardı edilmemelidir. Yine, Nevruz bayramının mitolojik bir değeri olduğunu ve Şamanist dönemlerdeki Yer-Gök ikili inancına dayandığını da gözden kaçırmamak gerekir. Şamanizm gibi Türklerin doğa ile ilişkilerinin göçebe kültür nedeniyle çok daha yoğun yaşandığı bir inanç sürecinde Nevruz gibi bir bahar bayramının kutlanıyor olması çok olasıdır. Zaten yeryüzündeki pek çok kültürde mevsimlik bayramlar içerisinde var olduğu kabul edilen bahar bayramı kutlama geleneği mevcuttur. Türk mitolojisinde eskiden beri görülen animizm ve fetişizm ile ilgili tözler / ruhlar, atalar Kültü ile ilgilidir. Tabiattaki canlı ve cansız bütün varlıkların birer ruhu olduğuna inanmak şeklinde tanımlanacak animizm, diğer bir ifade ile Yer- Su inançlarının atalara karşı gösterilen saygıdan dolayı oluşan inançlar bütünü olan Atalar Kültü şeklinde asırlardan beri gelenek dairesinde devam ettirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 3 Nevruz a yüklenen değerler toplumdan topluma değişkenlik göstermekle birlikte genel kabul Nevruz un bir mevsimlik bayram olduğu, bir bahar bayramı olduğu şeklindedir. Anadolu daki uygulamalara baktığımızda Nevruz un bahar bayramı olarak kabul edildiğini görüyoruz. Zira tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumumuz, baharın gelişini ürün almaya yönelik bir işlem, yani toprağı işlemeye başlama ve hayvanların doğa ile buluşması olarak algılar. Bu açıdan bakıldığında, yaşam bir anlamda doğaya bağlıdır. Doğanın canlanması elbette coşku ile karşılanacaktır. 4 Yazın gelmesi, konar göçer ve çiftçilikle uğraşan bütün Türk toplulukları için bir hayat olayıdır. Toprağın ısınması çok önemlidir. Bu nedenle çeşitli Türk toplulukları yazı önceden karşılamak için törenler yaparlar. Böylece ağaçların, bitkilerin, çiçeklerin yeşermesi, hayvanların kuzulaması, doğanın canlanması yeni bir yaşamın başlaması mümkün olabilecektir. Türk düşünce sisteminde ateşi yani sıcaklığı temsil eden Hızır la suyu temsil eden İlyas ı birleştirerek doğaya can geleceğini düşünmüş ve o yılın bereketli olması için Hızır Nebi yi karşılama törenleri yapmayı gelenek haline getirmiştir. Anadolu da Türk halkının baharla kutladıkları önemli bir gün de saya bayramıdır. Saya bayramı genellikle koç katımından sonraki 100. Günde olur. Bu da Şubat sonuna, Nevruz öncesine rastlamaktadır. Nevruz kutlamalarının nedenleri toplumlardan toplumlara farklılık göstermektedir. Nevruz kutlamalarının temeli olan ve bugün olduğuna inanılan olayları şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Hz. Ali nin doğum günü, 2. Hz. Ali ile Hz. Fatma nın evlendikleri gün, 3. Hz. Ali nin Hz. Muhammed tarafından halife ilân edildiği gün, 4. Hz.Musa nın asasıyla Kızıldeniz i yararak halkı kurtardığı gün, 5. Balık tarafında yutulan Yunus peygamberin kurtulduğu gün, 6. Adem peygamberin tövbesinin kabul edildiği gün, 7. İnsanlığın atası Hz. Adem in çamurunun yoğrulduğu gün, 8. Hz Adem ile Hz. Havva nın cennetten kovulduktan sonra Arafat dağında yeniden buluştukları gün, 9. Nuh un gemisinin Cudi dağına oturduğu gün, 10. İbrahim peygamberin Urfa da yakılmak istendiği gün, 11. Hz. Yusuf un kuyuya atıldığı gün, 12. Hz. Musa nın Mısır dan ayrıldığı gün, 13. Güneşin balık burcundan koç burcuna girdiği gün, 3 Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC si İstanbul, 1998, s.9 4 Azat Kaya, İşlevsel Açıdan Nevruz Geleneği, Uluslar arası Nevruz Sempozyumu, Bildirileri, Ank Mart, 2000, s.85

3 14. Gece ile gündüzün eşit olduğu gün, 15. Kışın bitip baharın başladığı gün, 16. On İki Hayvanlı Türk Takvimine göre eski yılın bitip yeni yılın başladığı gün, 17. Türklerin Ergenekon dan çıkış günü. 5 Nevruz un daha doğrusu Nevruz kutlamalarının kökeni konusunda çok durulmuş ve bir takım iddialarda bulunulmuştur. Nevruz bazı araştırmacılara göre Türk, bazılarına göre ise İran kaynaklı bir bayramdır. İran kökenli olduğu yolundaki iddialarda Nevruz sözcüğünün Farsça olmasının büyük payı vardır. Ancak tarihi kaynaklara baktığımızda, Hun Türklerinin M.Ö. 3.yy daki Mete Han zamanından beri bu günü bayram olarak kutladıkları görülmektedir. İran kaynaklarında ise Nevruz hakkındaki bilgilere M.S. 11. yy da rastlanmaktadır. Eğer İranlılar ın bir bayramı olsaydı eski kaynaklarında da yer alırdı. Nevruz un çok köklü bir geleneğin ürünü olduğuna ve binlerce yıldan beri Türk ve Arap toplulukları arasında kutlandığına dair bilimsel bilgilere Ebu Reyhan Biruni nin Kanun-i Mecudi ve Müneccimlik Sanatından Başlangıç Düşünceleri ile Ömer Hayyam ın Nevruzname adlı eserlerinden ulaşabiliyoruz. Biruni Nevruz bayramının İran da ateşi bulduğuna inanılan padişah Cemşid döneminde kutlanmaya başlandığını belirtmektedir. Biruni Eski İranlılar ın Tanrı nın Hz. Adem i Nevruz günü yarattığına ve yıldızların o gün burçlarına ayırıldığına inandıkları için Nevruz kutladıklarını anlatmaktadır. Bu konuda anlatılan farklı rivayetler de vardır. Bunlardan biri kısaca şöyledir: Asıl adı Cem olan efsanevi İran Hükümdarı Cemşid, bütün dünyayı dolaştıktan sonra Azerbaycan a gelir, burayı çok beğenir. Yüce bir taht kurdurarak buraya yerleşir. Çok gösterişli bir elbise ve şatafatlı bir taç giyerek tahtına oturur. Güneş doğduktan sonra güneşin ışınlarının Cemşid in tacına ve tahtına vurması sonucunda her taraf ışığa boğulur. Herkes bugünü uğurlu sayarak eğlenceler düzenler. İşte, bugün Nevruz günüdür. Bu konuda dile getirilen diğer bir önemli rivayet ise şöyledir: Hükümdar Cemşid, tavşan avı sırasında gördüğü yılana bir ok atar ve bu ok kayalara çarparak kıvılcım çıkarır. Daha sonra etraftaki otların tutuşmasıyla bir ateş oluşur. İranlılar, ilk kez gördükleri bu ateşe secde ederler ve Ateşgede adı verilen tapınaklar yaparak ateşe secde etmeye başlarlar. İşte Cemşid tarafından ateşin bulunduğu bugün Nevruz günüdür ve o günden itibaren her yıl Zerdüşt inancının bir simgesi olarak İran da kutlanır olmuştur. Bunun dışında Nevruz Demirci Kawa efsanesi çerçevesinde bir kısım Kürt topluluklarında, Arap, Babil ve Eski Mısır halkları arasında farklı başlıklar altında kutlanan geleneksel bir doğa bayramı olma özelliğini korumuştur. Araplar da Nevruz kutlamaları aynı zamanda vergilerin toplandığı gün olduğu için resmi bir özellik taşımaktadır. Nevruz, Türk Dünyasının geniş bir coğrafi alana yayılması ve farklı lehçe ve şive özellileri nedeniyle kimi zaman deyişik biçimde adlandırılmıştır. Altay Türkleri : Cılgayak Bayramı; Azerbaycan : Novruz, Ergenekon Bayramı, Bozkurt Bayramı, Ölüler Bayramı; Başkurtlar : Ekin Bayramı, Doğu Türkistan : Yeni Gün, Baş Bahar, Gagavuzlar : İlkyaz; Karaçay-Malkar Türkler i:gollü, Gutan, Saban Toy, Tegri Toy; Kazaklar : Nevruz Bayramı, Nevruz Köce, Ulus Günü; Kazan Türkleri : Ergenekon Bayramı 5 Filiz Kılıç, Osmanlı Devletinde Klasik Edebiyatımızda Nevruz Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni, Elazığ, Mart 1999, s.204

4 Karapapaklar : Ergenekon Bayramı; Kırgızlar : Noruz; Kumuk Türkleri : Yaz baş; Nogay Türkleri : Navruz, Saban Toy; Özbekler : Nevroz; Tatarlar : Nevruz; Türkmenler : Teze Yıl; Uygur Türkleri : Yeni Gün adlarıyla bu güne özel bir önem vermektedirler. 6 Türklerde Nevruz Türklerde özellikle Alevi, Bektaşi inancına sahip topluluklarda Nevruz kutlamalarının daha kapsamlı olduğu görülmektedir. Alevi - Bektaşi topluluklarında Nevruz un öneminin şu olaylardan kaynaklandığına inanılmaktadır: 1) Nevruz, Hz. Ali nin doğum günüdür. 2) Nevruz, Hz. Ali ile Hz. Fatma nın evlendikleri gündür. 3) Nevruz, Hz.Ali nin Hz. Muhammed tarafından halife ilan edildiği gündür. Ayrıca Balkan Alevi topluluklarında Nevruz gününün Su Dolu Ana inancına bağlı olarak kutlandığı bilinmektedir. Söylenceye göre Hacı Bektaşi Veli, iş piri Su Dolu Ana yı tüm suların kaynağı olması için Kırşehir den Arnavutluk a göndermiştir. Burada yaşayan halklar arasında gelişen inanca göre Su Dolu Ana, her yıl Nevruz sabahı güneş doğarken sudan çıkmakta ve elleriyle saçlarını taramaktadır. Bu inancın Türklerin animistik döneminden kaynaklanan su kültü inancı ile ilişkisi vardır. Sünni topluluklarda ise nevruz bayramı Nevruz-i Sultani yada Sultan Nevruz başlıkları altında kutlanmakta ve Ergenekon efsanesi ile ilişki kurularak bir kurtuluş günü olarak algılanmaktadır. Ergenekon Destanı kısaca şöyledir: Köktürkler, çok geniş topraklara sahip, tüm illere hükmeden bir devlet haline gelmişlerdi. Düşmanları sık sık saldırıp Köktürkleri güçsüz bırakmak istedilerse de bunda başarılı olamamışlardır. Sonuçta bir hile yoluyla Köktürkler i yendiler, onların yurtlarını dağıttılar ve mallarına el koydular. Bu savaşta Köktürklerden sadece dört kişi kurtuldu. Bunlar Köktürk Hanı İlhan nın küçük oğlu (Kıyan) Kayan ve eşi ile İlhan ın yeğeni Tuguz (Nergüz) ve onun eşidir. Onlar düşmanın elinden kurtuldular ve geriye kalan hayvanlarını (deve, at, öküz ve koyunlar) alıp bir dağın iç yamacını kendilerine yurt tuttular. Burada giderek çoğalmaya başlayan Köktürkler, dört yüz yıl sonra Ergenekon adını verdikleri etrafı dağlarla çevrili bu vadiye sığmaz oldular. Köktürk hakanı Börteçine ve devletin diğer ileri gelenleri bir demir madeni olan Ergenekon dağını kırk devenin derisinden yaptıkları körüklerle ve tonlarca odunla ısıtıp delerek geniş Asya coğrafyasına çıktılar. İşte Köktürklerin Ergenekon u delerek Asya coğrafyasına dağıldıkları güne Ergenekon veya Nevruz günü demişlerdir. Mevsimlere, olaylara ve sosyal yaşama bağlı olarak bilinen günlere bu denli önem veren Türk halkı Nevruz a da gereği gibi önem vermiş ve hem yeni yıl, hem de baharın başlangıcı olarak kabul etmiştir. Nevruz, yenilenme bayramıdır. İnsanlar Nevruz u kendilerini yenilemek için kutlarlar, yeni giysiler giyip, süslenip ev ve çevresini temizleyip baharla doğanın yenilenmesine ayak uydururlar. Nevruz, Türk halkının sosyal yaşamındaki en önemli günlerden biridir. Dostluklar tazelenir, küsler barışır. Bu kutlamaların, törenle sevinç ifade edilmesinin tek amacı baharı karşılamaktır. Çünkü bahar bolluk ve bereket demektir. Nevruz bayramının en temel sembolü nevruz çiçeğinin yanı sıra yeşil ve taze filizlenmiş buğday başağıdır. Çünkü, yeşil ve buğday bereket demektir. 6

5 Yumru, otsu ve beyaz çiçekli bir bitki olan nevruz çiçeği Anadolu da çiğdem ve kardelenle karıştırılmakta, hepsine birden halk nevruz çiçeği demektedir. Nevruz çiçeğinin çeşitli yörelerde sarı ve eflatun renginde olanları da bulunmaktadır. Orta Anadolu da baharın müjdecisi çiğdem çiçeğidir. Karlar erimeye başladığı zaman tepelerde bu çiçek açmaya başlar. Çiğdemin açtığını gören çocuklar hemen çiğdem eğlencesi düzenlerler. Çiğdem eğlencesi şu şekilde yapılır: Mart ayı ortalarında çıkan çiğdemleri toplamak için çocuklar ucu sivri değnek ya da demir parçalarıyla tepelere tırmanırlar. Topladıkları çiğdemleri taşıyabilecekleri büyüklükte bir iğde dalına asmak suretiyle mahalleyi ya da köyün evlerini tek tek dolaşarak baharın geldiğini ev sahiplerine müjdelerler. Bu arada hep bir ağızdan çiğdem çiçeğiyle ilgili türküler söylerler. Çiğdem çiğdem çiçecik Ebem oğlu köçecik Çiğdem geldi kapıya Yağ çıkarın yapıya Yağ olmazsa bal olsun Oğlun uşağın sağ olsun Kızlar evde otursun Oğlanlar yoldaş olsun biçiminde türkülere ev sahibi yanıt vermezse çocuklar: Dam başında boyunduruk Dura dura yorulduk Verirseniz giderik Vermezseniz dururuk biçiminde söylemlerine devam ederler. Bu şekilde kapı kapı toplanan yağ ve bulgurla çiğdem aşı da denilen çiğdem pilavı pişirilir. Bu pilavın içine çiğdem de atıldığından bu ad verilir. Bütün bu saptamalara göre Türklerde yılbaşı gününü baharın başlangıcı olarak aramak gerekir. Türk halkı için önemli olan bahar başlangıcıdır. Baharın gelmesiyle sıkıntılar bitecek, bolluk ve bereket gelecektir. Bu tarih 21 Mart yani Nevruz dur. Anadolu da Nevruz bayramı genellikle üç gün sürer ve Mart günleri çeşitli kutlamalar yapılır. İlk gün erkenden kalkılır pınardan taze su içilir. Beklememiş taze su ile yıkanılır. Hayvanlara bekletilmemiş taze su verilir. Haftalar önce kaplara ıslatılmış, çimlendirilmiş arpa, mercimek gibi yeşilliğin içine boyanmış yumurtalar yerleştirilir. Pilav, çörek, börek, katmer, şeker, yedi çeşit tatlı ve yemişle süslenmiş olarak odanın ortasına yer sofrası hazırlanır. Odalara gülsuyu serpilir, ev halkı tepeden tırnağa yeni elbiseler giyer. Önceden kaynatılan ve boyanan yumurtalar tokuşturulur. Her bayramda olduğu gibi Nevruz bayramında da bayramlaşma geleneği yerine getirilir. Nevruz günü yas tutmak günah sayıldığından yasta olanlar da bayram etkinliklerine katılmak zorundadır. Nevruz dan bir gün önce Anadolu nun bazı yörelerinde hali vakti iyi olan aileler kendi aralarında şeker, un, yağ, piriç, bulgur toplayarak mahallede ya da köyde yoksul ailelere torbalarla gönderilir. Bu geleneğe torba gezdirme denir. Bayramlaştıktan, yeme içme faslı bittikten sonra köy meydanında ya da genişçe bir çayırlıkta toplanılır. Bayramın ilk günü büyük şenlikler yapılır. Orta yere bir ateş yakılarak geçen yılın üzüntü ve sıkıntılarını atma niyeti ile ateş üzerinden atlanır. Ateş üzerinden atlanırken: Şükür kıldım Hüda ya Nevruz mübarek ola

6 diye tekerlemeler söylenir. Anadolu da Sultan Nevruz, Mart Dokuzu ve Nevruz Sultan adları ile bilinen Nevruz da mezhep farkı gözetmeksizin ortaklaşa bir kutlamanın olduğu görülmektedir. Yörelere göre davul, zurna, düdük, kaval, saz eşliğinde oyunlar oynanmakta, türküler söylenmektedir. Yörük ve Tahtacı Türkmenleri nde yemek adeti evlerde değil, topluca, herkesin evinden getirdiği yemeklerle kırlarda yapılmaktadır. Eğlencelerin de topluca yapıldığı görülmektedir. Hatta Anadolu da, halk arasında yaygın bir inanca göre 21 Mart ı 22 Mart a bağlayan gece Sultan Nevruz belli olmayan bir saatte gökte, ayaklarındaki halhalları çıngırdatarak önündeki gergefini işleyerek batıdan doğuya doğru göç eden güzel bir kız olarak yorumlanır. Anadolu daki bir başka inanca göre ise: Kuş donuna giren ve ayaklarındaki halhalı çıngıldatarak uçan bir ermiş olarak nitelendirilir. Bu nedenle Nevruz gecesi Sultan Nevruz un geçtiği saatte uyanık olanların bütün dileklerinin gerçekleşeceğine inanılır. Değişik coğrafyalarda yaşayan Türklerin Nevruz gelenekleri incelendiğinde şu özelliklerin benzerlik gösterdiği görülmektedir: a.tüm Türk boylarında genel temizlik yapılır. b.topluca, bayram yemeği gibi özel hazırlanan yemekler yenilir. c. Ölen aile büyükleri için mezarlık ziyareti yapılır. ç. Küsler barıştırılır. d. Kırlara ve çayırlara gidilir; toplu eğlenceler, müzik şölenleri düzenlenir. e. Yoksullara yardım edilir. f. Yüzerliksin havasın Bin-bir derde devasın Yüzerliksin çatlasın Kötü bakan patlasın biçiminde tekerlemeler söylenerek geçmiş yılın üzüntü, sıkıntı ve nazarı gitsin, yeni yıla rahat, huzurlu ve hafif girilmesi için iyi dileklerle yüzerlik otu tütsüsü yapılır. Ayrıca Nevruz da yörelere göre at yarışı, cirit oynanır, güreş yapılır, sinsin oynanır, Orta oyunları sergilenir, halay çekilir. Niyet oyunlarından; Baht çömleği (Isparta), Bahtiyar (Gelibolu), Gül Bahtiyarı (Denizli), Yüzük çekme (Sinop). Mantuvar (Bursa-Tokat), Martoval çömleği (Bergama), Niyet çıkarma (Kırklareli) gibi toplu oyunlar sergilenir. Nevruzla ilgili Anadolu da sonradan bazı gelenekler oluşmuş, bazı gelenekler de edebiyat alanına yansımıştır. Nevruz nedeniyle yazılan şiirlere nevruziye denir. Bektaşilerde nevruziyeler dergâh bahçelerinde ve kırlarda bir karşılık beklemeksizin coşkuyla okunurken divan edebiyatı şairlerince nevruzdan söz eden gazellerle, nevruziyeler caize denilen bahşiş almak için devlet büyüklerine sunulurdu. Nevruz da Yapılan Uygulamalar *Evdeki bütün kap kacağa su doldurulur. *Fadime Ana pekmezi adı ile tatlı ekmek yapılır. *Yumurta kaynatılır. (Kaynatılırken suyuna soğan kabuğu atılarak renklendirilir.) *Kömbe ya da kete gibi ev ekmeği yapılır. *Mesir macunu yapılır (Manisa) *Mart ipliği adıyla dilek dilenip ağaca bez bağlanır.(silifke) *Nevruz günü başı (S) ile başlayan soğan, sarımsak, simit gibi yiyecekler yenilir.(giresun) *Mart ayında ortaya çıkan kuzukulağı, peygamber çiçeği gibi çiçekler iyice temizlenerek yumurtalı ıspanak gibi (mıhlama) yapılarak yenir.

7 * Yel önü töreni adıyla kurban kesilip pilav pişirilir., lokma adı verilen peksimet biçiminde ekmek yapılır. Halk köy meydanında toplanarak pişirilenleri yer. Es kaba yel es diyerek bahar karşılanır.(divriği) Kutlu Özen in Yel önü Töreniyle İlgili Saptadığı Bir Halk Anlatısı Divriği deki köylerden birinde yaşayan oldukça fakir bir aile varmış. O yıl kış çok ağır geçmiş, yağan kar kalkmamış. Hayvanların yemi bitmiş... Köylü bir gün sabretmiş, iki gün sabretmiş, çalmadık kapı bırakmamış ama nafile...hayvanların önüne koymak için bir tutam ot bulamamış. Bütün kapılar yüzüne kapanmış. Diğer köylülerin de ancak birkaç günlük hayvan yemi kalmış... O civarda bir Ermeni köyü varmış. Hayvanlar açlıktan ölmesin diye o köye ot istemeye gitmiş. Ermeni: -Senin güzel bir kızın var. Onu bana verirsen ben de sana istediğin kadar ot, saman veririm demiş. Köylü boynu bükük ve çaresiz, tek kelime konuşmadan köyüne dönmüş... Durumu ailesine açıklamış. Onlar da: -Hele bir gün daha bekleyelim. Allah büyüktür belki kaba bir yel eser de karlar erir demişler. Ama dedikleri gibi olmamış... Köylü hayvanların mahzun bakışına dayanamayıp tekrar gâvurun köyüne gitmiş. -Hayvanlar açlıktan kırılmasın, sana kızımı vermeye razıyım demiş. Gâvur köye hayvan yemi getirecek ve karşılığında da kızı alıp götürecekmiş. Kız bunları duymuş... İki gözü iki çeşme, sabaha kadar ağlayıp Allah a yalvarmış.. Beni gâvurun kapısına kul etme, senin kapının kulu olayım demiş... Genç kız bir yandan ağlıyor, bir yandan da: Es gaba yel es diye dua ediyormuş. Derken sabah olmuş... Bir de ne görsünler?... Güney yönünden bir gaba yel çıkmış, karları eritmeye başlamış.. Öğleye doğru ne kar kalmış, ne de kış... Karların eridiği yerlerde kar çiçekleri, nevruzlar çıkmış. Köylüler şaşkınlıkları geçtikten sonra tepelere doğru koşmuşlar... Gâvur köyüne eli boş dönmüş. Genç kız duaları kabul olduğu için Allah a şükretmiş... Ama babasının yaptığı hareket de ağırına gitmiş... Giderken de: Es gaba yelim es Gâvurun kapısından kes Babam beni atıyor Üç burmaya satıyor dörtlüğünü söyleyerek tepelere doğru gitmiş. Bir daha da köye dönmemiş. Gidiş, o gidiş... Üçlere mi karışmış, kırklara mı?... Onu kimse görmemiş... O günden bu yana Divriği ye bağlı köylerde, malın davarın yiyeceği azalırsa, kar bir türlü kalkmak bilmezse, kaba yelin çıkması için törenler yapılır, isimsiz ermiş kızın ruhuna dua edilir Kutlu Özen, Divriği Köylerindeki Mevsimlik Toplu Törenler Türk Folkloru, S.23, Haziran 1981, s.21-22

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

TÜRKLÜĞÜN EN ESKİ BAYRAMI NEVRUZ VE TARİHÎ ALT YAPISI

TÜRKLÜĞÜN EN ESKİ BAYRAMI NEVRUZ VE TARİHÎ ALT YAPISI TÜRKLÜĞÜN EN ESKİ BAYRAMI NEVRUZ VE TARİHÎ ALT YAPISI Prof. Dr. Necati DEMİR Nevruz Nedir? Eski takvimlerde yılın ilk günüdür. Bu yüzden Türk dünyasının büyük bir bölümünde Yeni Gün olarak bilinmektedir.

Detaylı

5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece Hızır ın iyilik, mutluluk dağıtacağı, sorunları olanlara yardım edeceği inancı birtakım

5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece Hızır ın iyilik, mutluluk dağıtacağı, sorunları olanlara yardım edeceği inancı birtakım HIDRELLEZ Hıdrellezden bir gün önce oruç tutulur. Bu uygulama kendine sıkıntı, çile çektirme ve canlılığa geçici bir dönem ara vermedir. Bu yolla yaşamın sona erişiyle bir başka deyişle kışın sona ermesiyle,

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI MERKEZ KAMPÜS 19 MART 2012

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ NEVRUZ BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI MERKEZ KAMPÜS 19 MART 2012 MERKEZ KAMPÜS 19 MART 2012 : Prof. Dr. Arif AMİROV Konferans Salonu Saat : 16.00 Yabancı Uyruklu Öğrencilerimizin Müzik, Dans ve Tiyatro Gösterisi 20 MART 2012 : Tahir KARAUĞUZ Konferans Salonu Saat :

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

NEVRUZ GELENEĞĐ. Yard.Doç.Dr. Mehmet Naci ÖNAL

NEVRUZ GELENEĞĐ. Yard.Doç.Dr. Mehmet Naci ÖNAL ÖNAL, Mehmet Naci, (2006), Nevruz Geleneği, Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim, S. 72, s. 28-31. NEVRUZ GELENEĞĐ Yard.Doç.Dr. Mehmet Naci ÖNAL NEVRUZ ADI Yeni gün anlamına gelen nevruz, Farsça kökenli

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Milli bayramlarımız 4 tanedir.

Milli bayramlarımız 4 tanedir. BAYRAMLARIMIZ İnsanlar, ülkelerinin ve inançlarının özel günlerinde bayram yaparlar. Bizim de bayram günlerimiz vardır. Bayramlarımız Milli ve Dini bayramlar olarak 2 ye ayrılır. 1 Milli bayramlarımız

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik Sonbahar

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ 1 TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ Prof. Dr. Erman ARTUN Nevruz, Türk dünyasında, ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahip olup Türklük dünyasında ve Anadolu da ortak inanmalarla, ortak heyecanlarla

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI 4 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Sonbahar mevsiminde havadaki değişiklikler nelerdir? Çiftlikte hangi hayvanlar yaşar? Çiftlik hayvanlarının bize faydaları nelerdir? Sebze ve meyvelerin

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK

Detaylı

OKULUMUZUN SESİ ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi

OKULUMUZUN SESİ ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi Okulumuza gelen Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerini Şehri SEVER öğretmenimizin 3/G sınıfının Al Yazmalım gösterisi ve Mehmet TÜRKER öğretmenimizin

Detaylı

NEVRUZ-KURBAN İLİŞKİSİ VE KURBANA BAĞLI OLARAK YAPILAN RİTLER-PRATİKLER. Yrd. Doç. Dr. Salahaddin Bekki *

NEVRUZ-KURBAN İLİŞKİSİ VE KURBANA BAĞLI OLARAK YAPILAN RİTLER-PRATİKLER. Yrd. Doç. Dr. Salahaddin Bekki * NEVRUZ-KURBAN İLİŞKİSİ VE KURBANA BAĞLI OLARAK YAPILAN RİTLER-PRATİKLER [Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 29, (2004), s. 11-18.] Yrd. Doç. Dr. Salahaddin Bekki * ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

6 YAŞ NİSAN AYI BÜLTENİ .İLKBAHAR HAFTASI .SAĞLIK HAFTASI .POLİS TEŞKİLATI HAFTASI .23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

6 YAŞ NİSAN AYI BÜLTENİ .İLKBAHAR HAFTASI .SAĞLIK HAFTASI .POLİS TEŞKİLATI HAFTASI .23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 6 YAŞ NİSAN AYI BÜLTENİ.İLKBAHAR HAFTASI.SAĞLIK HAFTASI.POLİS TEŞKİLATI HAFTASI.23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI YARATICI ETKİNLİK: İlkbahar konumuz ile ilgili artık malzemelerden(su şisesi,pul,boncuk

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri

Çalgı Müziği. Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Çalgı Çeşitleri Çalgı Müziği Müzik aletleri ile yapılan müziğe çalgı müziği denir. Çalgı müziği, tek veya birden fazla çalgının bir araya gelmesiyle yapılır. Bütün müzik aletleri, çeşitlerine

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s.

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. Abdulkadir KIYAK Kutsalla sürekli etkileşim içerisinde bulunan insanoğlunun

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13 NİSAN PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13-17 NİSAN 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

Mevsimler & Giyisilerimiz. Elif Naz Fidancı

Mevsimler & Giyisilerimiz. Elif Naz Fidancı Mevsimler & Giyisilerimiz Dünyamızın Güneş çevresinde dönmesiyle mevsimler oluşur ur. Türkiye de bir yılda 4 mevsim yaşarız. Mevsimler Đlkbahar Yaz Sonbahar Kış Đlkbahar Yılın ilk mevsimidir. Ayları; Mart,

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Eski çağlara dönüp baktığımızda geçmişteki gç ş insan topluluklarının yazılı, yazısız kültür miraslarında Güneş ve Ay tutulmalarının nedeni hep doğaüstü güçlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan tasvirlerde

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

NEVRUZ BAYRAMI İSMAİL ONARLI ÖZET. Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu, Ali m ne yatarsın günlerin geldi, Korular kalmadı kara yurt oldu,

NEVRUZ BAYRAMI İSMAİL ONARLI ÖZET. Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu, Ali m ne yatarsın günlerin geldi, Korular kalmadı kara yurt oldu, NEVRUZ BAYRAMI İSMAİL ONARLI Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu, Ali m ne yatarsın günlerin geldi, Korular kalmadı kara yurt oldu, Ali m ne yatarsın günlerin geldi. (...) Pir Sultan Abdal ım bu sözüm Hakk

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Peygamber ve Peygamberlere İman

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber ve Peygamberlere İman İslam da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah a imanın gereğidir. Peygamber, Allah tarafından

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ

Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф KAVRAMLARIMIZ Ф ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ Ф PROJEMİZ Ф MUTFAK ETKİNLİKLERİ Ф AYIN PARTİSİ Ф DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN Ф AİLE KATILIMI Ф ÖZEL KUTLAMALARIMIZ Ф SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIMIZ Ф SEVGİ MENÜSÜ

Detaylı

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Bu proje AB tarafından desteklenmektedir. Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Türkiye & AB Sivil Toplum Diyaloğu II Kültür

Detaylı

SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI

SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI ULAŞIM VE TRAFİK HAFTASI * Trafiğin tanımı yapıyoruz(yayalar,taşıtlar vb.) *Trafik işaretlerini öğreniyoruz. Trafik polisinin görevlerini öğreniyoruz.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ GEMS ETKİNLİĞİMİZ: FİLLER TUTUM-YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI OTANTİK EŞYA SERGİMİZ ETİ PETİTO ETKİNLİĞİMİZ DÜZENLİ ODA ETKİNLİĞİMİZ

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy YENİ BİR YIL YENİ BİR SİZ Kendimizde dahil, birçok kişi, yeni bir yıla birçok yeni kararla başlar.

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile)

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile) www.kebapkar.com.tr Antep Fıstığı Gaziantep yemekleri, Türk mutfağında malzeme çeşitliliği, pişiriliş tarzları, göze ve damak tadına hitap eden sunuluş şekilleriyle her zaman için önemli biryer tutmaktadır.

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Sabahları dua okurum. Her gün mum yakarım. 4. Pişmanlık hisset. Tanrı ya yakın ol. İşlediğin günahlar için ağla.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

NEVRUZ GELENEĞİ VE KIRGIZLARDA NEVRUZ Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA

NEVRUZ GELENEĞİ VE KIRGIZLARDA NEVRUZ Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA 1 NEVRUZ GELENEĞİ VE KIRGIZLARDA NEVRUZ Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA Nevruz Farsça bileşik isimdir. Nev; yeni, ruz: gün demektir. Genel olarak bu söz kullanılmakla beraber, çeşitli boylar ve ülkeler nevruzu

Detaylı

PROJE RAPORU. PROJE ADI: Yerel Tohumlarımızın İçindeki Milli Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkalım

PROJE RAPORU. PROJE ADI: Yerel Tohumlarımızın İçindeki Milli Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkalım PROJE RAPORU PROJE ADI: Yerel Tohumlarımızın İçindeki Milli Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkalım PROJENİN AMACI: Bu projede; -Milli kültür ve tarihimizin bir parçası olan yerel tohum çeşitliliğimizin

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAVRU VATAN ANAOKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YILLIK EYLEM PLANI

2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAVRU VATAN ANAOKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YILLIK EYLEM PLANI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAVRU VATAN ANAOKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI YILLIK EYLEM PLANI AYLAR HAFTA EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMALAR 3 Türkiye Çevre Eğitim Vakıf (TÜRÇEV) sitesinin incelenmesi,

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

İstanbul un. Sosyal Yaşantısını Renklendiren. 100 Adet. İstanbul un 100 leri Serisi / İstanbul un 100 Adeti / 71

İstanbul un. Sosyal Yaşantısını Renklendiren. 100 Adet. İstanbul un 100 leri Serisi / İstanbul un 100 Adeti / 71 İstanbul un Sosyal Yaşantısını Renklendiren 100 Adet İstanbul un 100 leri Serisi / İstanbul un 100 Adeti / 71 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Osmanlı nın ve İstanbul un sosyal hayatına ışık

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu)

Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) Prof. Dr. Erman Artun GELİN VERME OYUNU Gelinlerin anasının üç kızıyla oyun alanına gelmesiyle başlar. "Haydee gelin satıyorum,

Detaylı