4.ÜNĠTE: ÜLKEMĠZĠN KAYNAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.ÜNĠTE: ÜLKEMĠZĠN KAYNAKLARI"

Transkript

1 4.ÜNĠTE: ÜLKEMĠZĠN KAYNAKLARI KAZANIMLAR 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 2. Türkiye nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar. 3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir. 6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. KAVRAMLAR GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Doğal kaynaklar Enerji Girişimci İhracat İsraf İşsizlik İthalat Kaynak Sermaye Tasarruf Ticaret Turizm Ulaşım Vergi Bütçe Çevre Çevre kirliliği Ekonomi Ekonomik faaliyet Emek İklim Meslek Teknoloji Tüketim EKONOMĠK FAALĠYETLER Ekonomi: Ekonomi, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalıdır. BaĢlıca Ekonomik faaliyetler: A-Tarım ve Hayvancılık 1-Tarım 2- Hayvancılık 3- Balıkçılık 4- Ormancılık C- Ticaret 1- İç Ticaret 2- Dış Ticaret B- Sanayi 1- Makine Sanayii 2- Elektrik-Elektronik Sanayii 3- Orman Ürünleri Sanayii 4- Gıda Sanayii 5- Tekstil Sanayii 6- Petro-kimya sanayi 7- Otomotiv Sanayii D- Hizmet Sektörü 1- Sağlık 2- Eğitim 3- Turizm 4- Ulaştırma Ekonomik Faaliyetleri Etkileyen Faktörler 1- Yer Ģekilleri: Ülkemiz arazilerinin dağlık, engebeli olması; tarım, sanayi ve ulaşımı olumsuz etkiler. Yükseltinin az olduğu ovalarda tarımsal verimlilik fazladır, ürün çeşitliliği fazladır, ulaşım kolaydır. 2- Ġklim: Türkiye'de iklim çeşitliliğinin görülmesi çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesini sağlar. Bu durum tarıma dayalı sanayi kollarının gelişmesine neden olmuştur. Aynı anda farklı mevsim koşullarının yaşanması turizmde avantaj sağlar. Ege ve Akdeniz kıyılarında plaj turizmi, yüksek dağlık alanlarda kış turizmi gelişmiştir. Bu yolla ülkemize önemli miktarda döviz sağlanır. 3- Teknolojik GeliĢmeler: Dünyada teknolojik gelişmelerin artması, yeni is kollarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 4- Ġhtiyaç ve Ġstekler: Dünyada ve Türkiye'de nüfus arttıkça, teknoloji geliştikçe, pazarlama ve ulaşım ağı fazlalaştıkça ihtiyaçlar da değişmektedir. Sanayinin de bu yeni doğan isteklere uyması gerekir. 5- Devletin Katkısı: Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amacı; kaynakları en iyi şekilde kullanmak, gelir dağılımını dengelemek, istikrarlı bir kalkınma sağlamaktır. Devlet bu amaçla kalkınma planları hazırlamaktadır. 6- Doğal Kaynaklar: Ülkemiz doğal kaynaklar bakımından zengindir. Doğal kaynakların bulunduğu yerlerde bunlara bağlı ekonomik faaliyetler yoğunlaşmıştır. Türkiye de Tarım Tarım: Topraktan ürün elde etmek için yapılan çalışmalara tarım denir. Tarımı Etkileyen Faktörler 1- iklim (Sıcaklık, Yağış miktarı, Yağış rejimi) Çok düşük sıcaklıklarda don olayı, çok yüksek sıcaklıklarda buharlaşma şiddeti nedeniyle oluşan kuraklık tarımı olumsuz etkiler. 2- Yükselti (Sıcaklığı etkilediği için) 3- Denize göre konum (iklimi etkilediği için ) Yağış isteği fazla olan ve düşük kış sıcaklıklarına karşı dayanıksız bitkiler deniz etkisindeki yerlerde yetişir. Denize kıyısı olmayan iç bölgelerde iklim karasal olduğu için, soğuğa dayanıklı ve az neme ihtiyaç duyan bitkilerin tarımı yapılır. 4- Toprak Ģartları Ülkemizde Tarımı Destekleyen KuruluĢlar 1- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2- Tarım Kredi Kooperatifleri 3- Devlet Su İşleri 4- Toprak Mahsulleri Ofisi 5- Ziraat Bankası 6- Güneydoğu Anadolu Projesi idaresi Başkanlığı 7- Tarım Satış Kooperatifleri 8- Ziraat Odaları ve Mesleki Örgütler Türkiye de Tarımı Etkileyen Faktörler: 1. Sulama: Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur. Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz G.Doğu Anadolu Bölgesi iken, bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir. 2.Gübre Kullanımı: Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır. 3.Tohum Islahı: Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır. 4.Makine Kullanımı: Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim için makine kullanımı şarttır. Ancak makine kullanımı yurdumuzda dağlık yerlerde zordur. Ege, Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri makime kullanımı için uygundur. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri engebeli olduğu için makine kullanımına uygun değildir. 1

2 5.Zirai Mücadele: Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerin meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır. Zirai mücadelede daha çok ilaç kullanılmaktadır. 6.Toprak Bakımı: Tarla yağışlardan önce sürülmeli, yabancı otlardan arındırılmalıdır. Erozyona karşı korunmalıdır. 7.Toprak Analizi: Toprak analizleri ile en iyi verim alınabilecek ürün belirlenir. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mineraller tespit edilerek kullanılacak gübre belirlenir. 8.Destekleme Alımı ve Pazar: Verimi etkilemez. Üretim miktarını etkiler. 9. Çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalıdır. Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Türkiye Nüfusunun %47 si tarımla uğraşmaktadır. İhracat ürünlerini (yurt dışına satılan ürünlerin) büyük bir kısmını tarım ürünleri oluşturmaktadır. Ülkemizde farklı iklimler görüldüğü için tarım ürünü çeşidi de fazladır. Türkiye tarımsal üretimi kendisine yeterli ülkelerden birisidir. GAP (Güneydoğu Anadolu projesi) 2.ARPA Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir. Ayrıca düşük sıcaklıktan dolayı buğdayın yetişemediği Doğu Anadolu nun yüksek yerlerinde de tarımı yapılabilir. Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir. GAP, verimli ancak kurak tarım alanlarına sahip Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tarım alanlarını sulamayı ve hidroelektrik enerjisi üretmeyi amaçlayan projedir.fırat ve Dicle nehirleri üzerine yapılacak barajlarla gerçekleştirilecektir. Bu proje kapsamındaki en büyük baraj, Atatürk Barajıdır. Proje tamamlandığında: 1- Bölgede tarım alanları sulanabilecek, sulu tarım yaygınlaşacak. 2- Bölgede yılda birden fazla tarım ürünü yetiştirilebilecek. 3- Bölgede tarıma dayalı sanayi gelişecek. 4- Elektrik enerjisi üretiminde artış meydana gelecek. 5- Bütün bunlara bağlı olarak da bölgede iş olanakları artacak, işsizlik azalacak, bölgeden diğer bölgelere olan göçler azalacak. TÜRKĠYE DE YETĠġTĠRĠLEN TARIM ÜRÜNLERĠ TAHILLAR 1.BUĞDAY İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekir. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz. Ayrıca düşük sıcaklılardan dolayı Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz. Bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. 3.MISIR Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir. Yağ elde edilmeye başlandıktan sonra tarımı Akdeniz Bölgesinde hızla gelişmiştir. Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesinden elde edilir (Adana çevresi başta gelir). Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir (Buğdayın yerine tarımı yapılmaktadır.) Bölge halkının temel besin maddesi olduğundan ticarette değeri yoktur. 2

3 çeltik ekim alanıdır. SANAYĠ BĠTKĠLERĠ 1.TÜTÜN Kıraç arazilerde yetişebilir. İlk yetişme döneminde su ister. Daha sonra mutlaka kuraklık olmalı. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. 4.ÇELTĠK (PĠRĠNÇ) Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Yurdumuzun sıcaklık şartları çeltik tarımına elverişlidir. Fakat su sorunu vardır. Bu sebeple tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Üretimde 1. Ege Bölgesidir ( Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevresi). 2. G.Doğu Anadolu Bölgesi 3.Karadeniz Bölgesidir. Pirincin yetiģme alanları. 2.ġEKER PANCARI Yurdumuzda tarımı 1925 yılında Uşak ta başlamıştır (ilk fabrika Uşak ta 1926 yılında kuruldu). Bugün fabrikaların kurulduğu her yerde tarımı yapılmaktadır. Belirli iklim ve toprak isteği yoktur. Sulama imkânı olan her yerde tarımı yapılabilir. Üretimde 1. İç Anadolu Bölgesidir. Üretimde en büyük paya sahip bölgemiz Marmara Bölgesidir. Başta Edirne ilimiz gelmektedir. Ayrıca Balıkesir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde de tarımı yapılır. Üretimde ikinci bölge Karadeniz Bölgesidir. Başta Samsun olmak üzere, Çorum, Sinop, Kastamonu çevresinde tarımı gelişmiştir.akdeniz bölgesinde Silifke ve Amik ovaları önemli **Ş.pancarı tarladan söküldükten sonra kısa bir süre sonra işlenmesi gerektiğinden tarımı fabrikalar 3

4 çevresinde yapılır. Ayrıca pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için buralarda besi hayvancılığı da gelişmiştir. ***Kıyı bölgelerimizde tarımı yapılmaz. Sebebi buralarda daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik verilmesidir. 3.PAMUK Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetişme döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde 1.Güneydoğu Anadolu Bölgesir(En fazla Ş.Urfa Çevresi). Gap ile birlikte tarımı hızla gelişmektedir. 5.HAġHAġ Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak uyuşturucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolündedir. Bugün başta Afyon olmak üzere Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Konya çevresinde tarımı yapılır. Son yıllarda tütün bitkisine altarnatif bitki olsun diye Manisa'nın kırsal kesimlerinde (Gördes, Demirci, Kula,Selendi gibi) haşhaş tarımına müsade edilmiştir. 6.KETEN- KENEVĠR Lifleri dokuma sanayisinde, ip ve halat yapımında kullanılır. Yurdumuz üretiminin tamamına yakını Karadeniz Bölgesinden karşılanır. Başta Kastamonu olmak üzere Samsun,Amasya ve Çorum çevresinde tarımı yapılır. 4.ÇAY Tropikal iklim bitkisidir. Bol ve düzenli yağış ister. Bulutlu gün sayısı fazla olmalıdır. Kışlar ılık geçmelidir. Yurdumuzda en iyi yetişme şartlarını Doğu Karadeniz Bölümünde bulmuştur. Bugün Rize başta olmak üzere Ordu dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesimde tarımı yapılmaktadır. Yurdumuzda çay tarımı Cumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır (1924). Çay tarımının tamamı Karadeniz bölgesindedir. 7.AYÇĠÇEĞĠ İlk yetişme döneminde su, hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde 1. Marmara Bölgesi (Ergene Bölümü). 2. Karadeniz Bölgesi (Orta Karadeniz) 3. İç Anadolu Bölgesi dir. 4

5 2.ELMA Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Niğde, Nevşehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa, Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir. 3.ĠNCĠR ***Son yıllarda Akdeniz ve Ege Bölgelerinde tarımı hızla geliģme göstermektedir. Sebebi pamuk bitkisine göre daha az masraflı olmasıdır. 8.ZEYTĠN Akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ister ve yaz kuraklığı ister. En fazla tarımı Ege Bölgesi nde gelişmiştir (Başta Aydın gelir.) Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır. Ayrıca Akdeniz Bölgesi, G. Marmara ve G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısı ile Karadeniz kıyılarında (Doğu Karadeniz kıyıları hariç) tarımı yapılabilir. Türkiye Dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür. Akdeniz iklim bitkisidir. Bugün üretimde 1. Ege Bölgesi (Kıyı Ege Bölümündeki ova ve kenarlarında- Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Denizli çevresi). 2. Marmara Bölgesi-Güney Marmara kıyıları (en kaliteli sofralık zeytin bu bölgeden Gemlik çevresinden elde edilir). 3. Akdeniz Bölgesi (Antalya çevresi en fazla). MEYVECĠLĠK 4.FINDIK Anavatanı Türkiye dir. En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %90 ını Karadeniz bölgesi karşılar. En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesinde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır (%60-70). 1.Üzüm Kışın 4oºC ye kadar dayanabilir. Bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır. Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (Manisa, İzmir, Denizli ) gelir. 2. G.Doğu Anadolu Bölgesidir. 3. İç Anadolu Bölgesidir. Dünya kuru üzüm üretimde birinciyiz ve ihracat yapmaktayız. 5.ANTEP FISTIĞI En iyi yetişme şartlarını G.Doğu Anadolu Bölgesinde bulmuştur (% 90). Başta Ş.Urfa ve G.Antep gelir. Ayrıca Akdeniz ve Ege 5

6 Bölgelerinde çitlembik ağaçlarının aşılanması ile de tarımı yapılabilmektedir. Önemli ihracat ürünümüzdür. 6.TURUNÇGĠLLER (Narenciye) (Portakal, mandalina, limon, greyfurt ve turunç) Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir (%88) Antalya başta olmak üzere bütün Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. Ayrıca Ege Bölgesinde İzmir e kadar olan güney kıyılarında, G.Marmara Bölümünün soğuktan korunmuş kıyılarında, Doğu Karadeniz Bölümünde Rize çevresinde ve G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında tarımı yapılmaktadır. b) KüçükbaĢ Hayvancılık: Koyun yetiştiriciliği en fazla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilmektedir. Kıl keçisi en fazla Akdeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir. c) Kümes Hayvancılığı: En fazla Güney Marmara ve Batı Karadeniz Bölümlerinde yetiştirilir. d) Ġpekböcekçiliği: En fazla Marmara Bölgesinde Bursa, Bilecik ve Denizli, Elazığ, Ankara ve Diyarbakır da yetiştirilir. e) Arıcılık: Rize, Ordu, Muğla, Hakkari illerinde yapılmaktadır. f) Balıkçılık: Karadeniz de %85, Marmara Denizinde %10, Ege Denizinde %3, Akdeniz de %2 oranında yapılmaktadır. ÜLKEMĠZDE MADENLER ve ENERJĠ KAYNAKLARI MADENLER: Maden: Yeraltında bulunan zenginlik kaynaklarına maden denir. Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Not: Doğu Anadolu Bölgesi maden varlığı bakımından en zengin bölgemizdir. HAYVANCILIK Türkiye'de yer şekillerinin ve iklimin çeşitlilik göstermesi hayvancılık faaliyetlerinin de çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Bölgelerimizde genelde hayvancılık, tarımla birlikte yürütülür. Hayvancılık Ahır Hayvancılığı ve Mera Hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan maden teknik ve arama (M.T.A) Maden Tetkik Arama Enstitüsü, madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan bir kuruluştur. Bu kuruluş, arama çalışmaları gerçekleştirirken yine cumhuriyet döneminde kurulan ETİBANK, işletme ve pazarlama işlerini yürütmeye başlamıştır. Bu devlet kuruluşlarından başka, özel sektör kuruluşları da bulunmaktadır. 1954'te devlet adına petrol arama, üretim ve arıtma görevi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kuruldu. Hayvancılıkta Verimi Etkileyen Faktörler 1-Hayvan soylarının iyileştirilmesi. 2-Otlakların bakımı ve iyileştirilmesi. 3-Kaliteli yem kullanılması 4-Pazarlama 5-Besicilik ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması 6-Erken kesimin önlenmesi. 7-Çiftçiye Kredi sağlanması. a) BüyükbaĢ Hayvancılık: Sığır yetiştiriciliği en fazla Karadeniz Bölgesinde yapılmaktadır. İkinci sırada Doğu Anadolu Bölgesi ( Erzurum Kars Bölümünde)gelmektedir 'de Türkiye Kömür isletmeleri Kurumu (TKi) kuruldu. 1963'te madencilikle ilgili politika oluşturmak, uygulamaları denetlemek ve yönlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur. Rezerv: Toprak altında bulunan çıkarılmamış maden miktarına denir. Cevher: İşlenmemiş madendir. Bir Maden Yatağının İşletilebilmesi İçin: 1- Maden rezervi içindeki saf maden miktarının yüksek olması. 2- Maden yatağının yeryüzüne yakın olması. 3- Teknik eleman olması. 4- Yeterli sermayenin bulunması. 5- Maden yatağına ulaşımın kolay olması. TÜRKĠYE DE TURĠZM İnsanların gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek, doğa güzelliklerinden yararlanmak veya bilgi ve kültürlerini artırmak amacıyla yaptığı gezilere turizm denir.

7 Ülkemizin Turizm Potansiyeli 1- Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ülkemiz tarihi eserler bakımından zengindir. Tarih turizmi ülkemizde yaygındır. 2- Akdeniz ikliminin görüldüğü ve temiz kumsallara sahip Akdeniz ve Ege kıyıları deniz turizmi için oldukça elverişlidir. 3- Doğal güzelliklere sahip özellikle Karadeniz Bölgesi gibi yerler, doğa turizmi açısından elverişlidir. 4- Kaplıcalar bakımından zengin olan ülkemiz ( en fazla Marmara ve Ege de) sağlık turizmi açısından zengindir. 5- Bursa-Uludağ, Erzurum-Palandöken, Kayseri-Erciyes, Kars- Sarıkamış, Bolu-Kartalkaya da kayak tesisleri mevcut olup kış turizmi için elverişlidir. Turizmin ÇeĢitleri Ġç turizm: Ülkemiz insanlarının ülke sınırları içinde yaptigi turizm faaliyetleridir. DıĢ turizm: Turizm etkinliğinin ülkeler arasında yapılmasıdır. Turizmin sağladığı yararlar *Ülkeye döviz girişini artırır. *Ekonomiyi güçlendirir. *Birlik beraberlik duygusunu güçlendirir. *Uluslararası dayanışma ve yakınlaşmayı artırır. *EI sanatlarını geliştirir ve uluslar arası alanda tanınmasını sağlar. *Hizmet sektörüne katkı sağlar. *Ticareti canlandırır. *Ulaşım ve haberleşme olanaklarını arttırır. Not: Ülkemizde Turizm gelirinin en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesidir. VERGĠ Vergi: Devletin vatandaşlardan gelir durumuna göre aldığı paradır. Devletin vatandaşlara karşı bazı görevleri vardır. Devlet, ülkede birtakım hizmetleri yerine getirmek (eğitim, sağlık, savunma vb.) ve birtakım yatırımlar yapmak zorundadır. Devlet, bu hizmetler için paraya ihtiyaç duyar. Bu para ihtiyacının önemli bir kısmını da vergilerden karşılar. Devlet her türlü mal ve hizmetlerden vergi alır. Ayrıca herkes kazancına ve gelir düzeyine göre vergi öder. Motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV), gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi vergi çeşitlerinden bazılarıdır. DOĞAL KAYNAKLARIN TÜKENMESĠ ve ÇEVRE SORUNLARI Doğal Kaynaklar; Ormanlar, Madenler, Sular, Toprak ve Havadır. Günümüzde aşırı tüketim ve kirlilik nedeniyle doğal kaynaklar hızla yok olmaktadır. Bu durumu Çevre sorunlar diye de adlandırmaktayız. Örneğin; 7 - Tarım alanları erozyon, aşırı sulama ve kullanımdan dolayı hızla verimsizleşmektedir. - Tarımda ve günlük hayatımızda kullandığımız su kaynakları kurumaktadır. Bunun en çarpıcı örneği İç Anadolu Bölgesinde görmekteyiz. Tarım alanlarının aşırı sulanmasıyla yer altı suları her geçen gün azalmaktadır. Tarım alanları ise aşrı sulamadan dolayı tuz oranı artmakta ve çoraklaşmaktadır. Yer altı suları için bir olumsuzluk da tarım alanı oluşturmak için bataklıkların kurutulmasıdır. Bu olayla birlikte o çevredeki yer altı su seviyeleri düşmüştür. - Ormanlar yok olmaktadır. Ülkemizde özellikle kurak iklimin görüldüğü Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde görülen orman yangınları ormanlarımızı hızla yok etmektedir. Ormanların faydalarını düşünecek olursak felaketin boyutlarını anlayabiliriz. Ayrıca Ormanların yok olması erozyon ve çölleşmeye neden olmaktadır. - Fabrikalar ve konutlardan çevreye arıtılmadan bırakılan atıklar toprağı, suları ve havayı kirletmektedir. Özellikle Marmara Bölgesinde sanayi bölgelerinde hava kirliliğinin aşırı boyutlara ulaştığını görebiliriz. - Akarsular, göller ve denizler hızla kirlenmektedir. Bu kirlilik bu ortamlardaki canlı hayatını yok etmektedir. Deniz canlıları ve balıklar kirlilik nedeniyle ölmektedir. -Soluduğumuz hava hızla kirlenmektedir. Özellikle bazı zararlı gazlar, zararlı güneş ışınlarını süzen Ozon tabakasına zarar vermekte ve bu zararlı ışınların doğrudan yeryüzüne ulaşmasına yol açmaktadır. Ayrıca hava kirliliği sera etkisi yaratmakta ve atmosferin fazla ısınmasına neden olmaktadır. Bu durumları biz kuraklık olarak hissediyoruz. Neler Yapılabilir? 1- Çevreyi kirleten atıkların doğaya kontrolsüz bırakılması önlenmelidir. Atıklar için arıtma tesisleri kurulmalıdır. Fabrikalardan çıkan zararlı gazlar için filtre (süzme) sistemleri kurulmalıdır. 2- Motorlu taşıtların havaya verdikleri zararlı gazları azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Araçların bakımları yapılmalı, düşük yakıt tüketimli araçlar tercih edilmeli, çevreye daha az zarar veren yakıtlar (lpg gibi) tercih edilmelidir. Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. 3- Ormanları korumak için her türlü önlem taviz vermeden alınmalıdır. 4- Su kullanımında tasarruf yapılmalıdır. Tarımda sulama yaparken damlama sulama gibi daha az su sarfiyatı gerektiren yöntemler tercih edilmelidir. 5- Kömür, petrol, doğalgaz gibi yandığında havayı kirleten fosil yakıtların yerine rüzgar, güneş ve elektrik enerjisi gibi çevreci enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 6- Sonuç olarak; tasarruf yaparak çevre sorunlarının artmasını engelleyebiliriz. KALKINMA ve NĠTELĠKLĠ ĠNSAN GÜCÜ

8 Nitelikli insan ülkemi kalkınması için olumlu katkı yapar. Nitelikli insan, yaptığı mesleğin eğitimini almış, bilinçli insandır. Nitelikli insan; - İşinin eğitimini almıştır. - İşinde başarılıdır ve severek yapar. - Üretkendir. - Yeniliklere ve gelişmelere açıktır. - Zamanı, enerjiyi, malzemeyi ve emeğini verimli bir şekilde kullanır. Nitelikli elemanın yetişmesi için meslek seçimi büyük önem taşır. Meslek seçerken; - Kişinin ilgi duyduğu ve sevdiği mesleği seçmesi gerekir. - Seçtiği meslek kişinin kişilik özelliklerine uygun olmalıdır. - Kişinin küçük yaştan itibaren o mesleğe yönlendirilmesi gerekir. - O mesleğin gerektirdiği teorik ve pratik eğitimleri ilgili okullarda almalıdır. TĠCARET Mal ya da hizmetlerin belli bir kar karşılığında tüketiciye ulaştırılması işlemine ticaret denir. Ülke sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret, ülkeler arasında yapılan ticarete dış ticaret denir. Dış Ticaret Dış ülkelere mal satma (ihracat) ve onlardan mal alma (ithalat) seklinde gerçekleşir. BaĢlıca ihraç Ürünlerimiz (Sattıklarımız) Tarım Ürünleri: Pamuk, tütün, fındık, meyveler, baklagiller Madenler: Krom, demir, bakır, bor, tuz, cıva Sanayi Ürünleri: Tekstil, dokuma ürünleri, bitkisel ve hayvansal yağlar, deri, mobilya, porselen, seramik, içki, beyaz eşya, otomobil, vagon BaĢlıca Ġthal Ürünlerimiz (Aldıklarımız) Petrol Demir-Çelik ürünleri İlaç ve tıbbi malzeme Elektronik araçlar Tropikal meyveler Motorlu araçlar Silah Kimyasal Ürünler Optik ürünler Not: Gelişmiş ülkeler genellikle hammadde ithal edip işlenmiş madde İhraç etmektedirler. İç Ticaret Ülke içindeki alışveriş sistemidir. Türkiye; ürün çeşitliliğinin fazla, ulaşımın gelişmiş olması ve yoğun nüfusu nedeniyle iç ticaretin canlı olduğu bir ülkedir. Gelişmiş kentlerde ticaret canlıdır. ULAġIM İnsanların bir yerden bir başka yere gitmesi, mal ve eşya taşınması, haberlerin iletilmesi işlemlerinin tümüne ulaģım denir. Türkiye'de UlaĢımı Etkileyen Etmenler Yüksek dağların doğu-batı yönlü uzanması ve kuzeydegüneyde kıyıya paralel olması Derin ve geçit vermeyen vadilerinin varlığı İç bölgelerde uzun, sert, karlı geçen kışlar Yol yapımı için gereken sermayenin yetersiz olması UlaĢım Türleri 1- Karayolu UlaĢımı Türkiye'de ulaşımın % 90'ı karayolundan yapılır. Dağların genellikle doğu-batı uzantılı olması nedeniyle yol yapım maliyetinin düşük olabilmesi için, yollar da genellikle aynı doğrultuda yapılmış ve gelişmiştir. Dağların kıyıya paralel uzanması iç kesimlerle kıyı kesimler arasındaki bağlantıların geçitlerle yapılmasını zorunlu kılmıştır. 2-Demiryolu UlaĢımı Türkiye'de ilk demiryolu 1858 yılında İngilizlerin yaptığı İzmir- Aydın demiryoludur. Daha sonra İstanbul u Avrupa'ya bağlayan demiryolu tamamlanmıştır. Yabancıların elindeki demiryolları Cumhuriyetin ilk yıllarında millileştirilmiştir. Demiryolları daha çok canlı hayvan, maden cevheri taşımacılığında kullanılmaktadır. 3- Denizyolu UlaĢımı İzmir, Haliç ve Sinop başlıca doğal limanlardır. İzmir Limanı zengin hinterlandı (art bölge) sayesinde gelişmiş ve Türkiye'nin en büyük, en işlek limanlarından biri olmuştur. Sinop Limanı hinterlandının yetersizliği nedeniyle gelişememiştir. Başlıca limanlarımız; İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Samsun, Trabzon, Ereğli (Zonguldak)'dır. 4-Havayolu UlaĢımı Türkiye'deki hava limanları daha çok büyük kentlerde ve turizm, ticaret kentlerinde bulunmaktadır. Oldukça pahalı olduğundan yaygın olarak kullanılmayan hava yollarıyla, daha çok hafif ama pahalı ürünler ile acil gitmesi gereken ürünler taşınmaktadır. ÜLKEMĠZDE SANAYĠ (ENDÜSTRĠ) Sanayi: sanayi işlenmemiş(ham) veya yarı işlenmiş ürünlerin fabrika ve imalathanelerde işlenerek kullanılır hale dönmesidir. NOT: Ülkemizde Sanayi Kuruluşlarının en yoğun olduğu yer Marmara Bölgesinde Çatalca- Kocaeli Bölümüdür. Bunun nedeni Bu bölümde ulaşım koşullarının elverişli olmasıdır. Bu bölüm kara, deniz ve demiryolu ulaşımının en uygun olduğu yerdir. 8

9 Sanayinin Kurulabilmesi için Gerekli Olan Faktörler: 1- Hammadde: Fabrikada işlenecek olan üründür. Örneğin iplik fabrikası için hammadde pamuktur. 2- Enerji: Fabrikalarda makineleri çalıştırmak için gerekli olan enerjidir. Elektrik gibi. 3- ĠĢgücü: Fabrikada çalışacak işçi gereklidir. 4- Sermaye: Fabrikanın kurulması için gerekli olan paradır. 5- UlaĢım: Fabrikaya hammaddenin getirilmesi ve üretilen ürünlerin pazara ulaştırılabilmesi için ulaşım koşullarının elverişli olması gereklidir. Bu mesafe ne kadar fazla olursa işletmenin karlılığı o ölçüde azalır. Bunun için ülkemizde fabrikalar hammaddenin bulunduğu yerlere kurulmuştur. 6- Pazarlama: Fabrikada üretilen ürünlerin satılacağı yer ya da piyasadır. Eğer fabrika ürettiği ürünleri satamazsa zarar eder ve kapanır. 7- GiriĢimci: Fabrikayı kuracak ve işletecek sermaye sahibi kişi gereklidir. 8- Uzman Eleman: Fabrikada üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için o konuda uzmanlık eğitimi almış mühendis teknisyen ve teknikerler gereklidir. 9- Teknoloji: İşletmenin kurulabilmesi için gerekli olan bilgi, makine ve cihazların sağlanması gereklidir. Günümüzde konserve fabrikasının çoğunluğu Bursa, Balıkesir gibi sebze ve meyve tarımının geliştiği illerde toplanmıştır. Gelibolu, Çanakkale ve Erdek gibi kıyı kentlerimizde ise balık konserveciliği gelişmiştir. Bitkisel Yağ Sanayisi Ülkemizde bitkisel sıvı yağ olarak ayçiçeği, zeytinyağı, mısırözü ve pamuk yağı kullanılır. Ayrıca mutfak yağı olarak katı bitkisel yağlar da (margarin) kullanılmaktadır. En önemli yağ hammaddesi olan zeytinyağı en çok Marmara ve Ege bölgelerinde ve Gaziantep ilinde elde edilir. Ayrıca zeytinin prina adı verilen küspesinden sabun yapılır. Ülkemizin Marmara, Ege bölgelerinde ayçiçeği yağı üreten fabrikalar bulunur. Dokuma Sanayisi Türkiye de en eski ve en fazla gelişme gösteren sanayi dalıdır. İşyeri ve çalışan işçi bakımından diğer sanayi kolları arasında ilk sırada yer almaktadır. Keten dokuma: Kastamonu Taşköprü de Pamuklu dokuma : Bursa, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Nazillli ( Aydın ), Denizli, Kayseri. Ġpekli dokuma : İstanbul, Bursa, Gemlik Yünlü dokuma : İstanbul, Bursa, İzmir, ve Hereke ( Kocaeli ) Deri ve Kösele : İstanbul, İzmir, Uşak Ülkemizde Sanayi KuruluĢlarının Dağılımı Süt ve Süt Ürünleri Sanayisi Pastörize süt, yoğurt, peynir, tereyağı, süt tozu ve dondurma gibi ürünlerden oluşan bu sanayi kolu özellikle hayvancılığın birinci derecede etkili olduğu Kars-Erzurum yöresi ile Doğu Karadeniz bölümünde gelişmiştir. Et ve Et Ürünleri Sanayisi Büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde bulunmaktadır. Çay Sanayisi Türkiye'de bu sanayi kolu Doğu Karadeniz bölümü kıyı şeridinde toplanmıştır. Fabrikaların çoğunluğu Rize ilindedir. Diğer fabrikalar ise Artvin, Trabzon, Giresun illerinde bulunur. Konserve Sanayisi Ülkede taze sebze ve meyvenin bulunması bu sanayi kolunun yeterince gelişmesine engel olmuştur. 9 Halı ve kilim dokumacılığı : Isparta, Burdur, Uşak, Demirci Gördes Kula ( Manisa ), Kayseri ve Sivas gibi illerde bulunmaktadır. Battaniye dokuma : Siirt, Uşak Kimya sanayisi Petrol rafinerisi : Batman ( Batman Petrol rafinerisi), İzmir ( Aliağa Petrol rafinerisi ), Mersin ( Ataş petrol rafinerisi ), Kırıkkale ( Orta Anadolu petrol rafinerisi ), İzmit ( İpraş petrol rafinerisi ). Maden sanayisi Yer altından çıkarılan madenlerin fabrikalara işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesine maden işleme sanayi ( metalurji ) denilmektedir. Ülkemizde maden çeşitliliği fazladır. Ancak rezerv miktarlarının az olmasından dolayı maden sanayii pek fazla gelişme göstermemiştir. Demir-çelik fabrikaları : Kırıkkale, Karabük, Ereğli, İskenderun Bakır iģleme : Ergani ( Artvin ), Samsun ve Maden ( Elazığ ) Alüminyum tesisleri : Seydişehir ( Konya ) Ferro krom : Antalya ve Elazığ

10 KurĢun ve Çinko : Keban ( Elazığ ) Otomotiv sanayii : Bursa, İzmir, Sakarya, Kocaeli Demiryolu araçları: Sakarya, Eskişehir ve Sivas Gemi yapımı ( Tershane ) : Marmara bölgesi ilk sırada gelmektedir. İstanbul ( Pendik- Tuzla Hasköy... ), İzmir ( Alaybey ). Ayrıca Bodrum, Marmaris ve Karadeniz kıyılarımızda kotra ve yat gibi küçük deniz araçları da yapılmaktadır. Uçak sanayii : Ankara Akıncı da ve Eskişehir. Orman ürünleri sanayiisi : Bu fabrikalar ormanların daha çok kıyı bölgelerimizde bulunmasına bağlı olarak buralarda toplanmıştır. a) Kereste fabrikaları : Bolu, Düzce, Bartın, Ayancık, Rize, ve Ordu da b)kağıt Fabrikaları: Aksu ( Giresun ), Çaycuma ( Zonguldak ), Bartın, Taşköprü( Kastamonu ), İzmit, Dalaman ( Muğla ), Balıkesir ve Mersin Taşucu. Çimento,cam ve seramik sanayii : a)çimento sanayisi : Ankara, Çanakkale, İzmir, Adana, Konya, Nevşehir,Bolu... vb illerde bulunmaktadır. b)tuğla ve kiremit sanayisi: Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve İzmir çevresinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Bolu, Bartın ve Eskişehir de de bulunmaktadır. c)cam sanayisi: İstanbul,Kırklareli, Sinop, İzmit, Bursa Mersin... vb d)seramik sanayii : Kil toprağının çamurundan yapılan çeşitli eşyaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle oluşmaktadır.bursa ( İznik ) Bilecik ( Bozüyük), Kütahya ve Çanakkale çevresinde fabrikalar yoğunlaşmıştır.savunma sanayii : Kırıkkale, ve Ankara ORMANLAR Ormanları Faydaları 1- Yakacak ve hammadde kaynağıdır. 2-Yer altı sularını zenginleştirir. 3-İklimi dengeler. 4- Savunma güvenlik açısından önemlidir. 5- İnsanlar için dinlenme ve sağlıklı vakit geçirme alanlarıdır. 6-Hava kirliliğini ve gürültüyü önler. 7- İnsanlar için iş olanağı sağlar. 8- Ülke turizmine katkı sağlar. 9- Erozyonu önler. Ormanları Korumak Ġçin Yapılması Gerekenler 1- Ormanlarda kontrolsüz ağaç kesimi engellenmelidir. 2- Ormanlara zarar verecek hayvanlar ormana sokulmamalıdır. 3- Orman yangınlarına karşı tedbir alınmalıdır. 4- Boş alanlar ağaçlandırılmalıdır. GÖLLER ve DENĠZLER Göller, karalar üzerindeki çukurluklarda oluşan doğal su birikintileridir. Yapay su birikintilerine de baraj gölü denir. Türkiye'de göller belirli yörelerde toplanmıştır. Göllerin toplandığı bu yerler; Göller yöresi, Tuz Gölü çevresi, Güney Marmara ve Van Gölü çevresidir. Göllerin, insana ve çevreye sağladığı baslıca yararlar şunlardır: * Basta balık olmak üzere su ürünlerinin beslenme ortamıdır. * Ulaşımda yararlanılır. * Sahip oldukları doğal güzellikler sayesinde çevreleri, insanlar için dinlenme ve eğlenme yeridir. * Bazılarından tuz elde edilerek yarar sağlanır (Tuz gölünden olduğu gibi). Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu denizler; Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'dir. Denizlerimizden turizm, deniz ürünleri elde etme, ulaşım ve su sporları yönünden faydalanılır.c- Atabetü'l Hakayık (Edip Ahmet Yükneki) Ahlak kitabı Bilim ve Sanat Selçuklularda Vezir Nizamülmülk'ün, Alparslan ın emriyle Bağdat ta kurduğu Nizamiye Medresesi dünyanın ilk modern üniversiteleri arasındadır. Ünlü bilim insanları Farabi, Biruni, ibn-i Sina, Harezmi, Ömer Hayyam, Zemah Sehri'dir. Ömer Hayyam Celali Takvimini hazırlamıştır. Vezir Nizamülmülk Siyasetname adlı kitabı yazmıştır. Camiler, medreseler, çeşmeler, hamamlar, kervansaraylar önemli mimari yapıtlardır. Selçuklulardan kalma bir başka yapı tipi de kümbetlerdir. Kümbetler iki katlıdır. Alt katı mezar, üst katı mescittir. Geleneksel Türk El Sanatları: 1- Halıcılık: Hayvancılıkla uğraşan Türkler, bu yaşamlarına uygun olarak halıcılıkla uğraşmaya başlamışlardır. 2- Çinicilik: Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu çini sanatıdır. Çinicilik Selçuklularla birlikte Anadolu'ya girmiştir. Ebru: Ebru, kitreli yoğun su üzerine, özel hazırlanmış boyalarla resim yapma ve bunu kâğıda aktarma sanatıdır. 10

Ülke gelirimizde en fazla pay hizmet sektörü % 64-ikincisi sanayi % 24-Üçüncüsü tarımdır % 12

Ülke gelirimizde en fazla pay hizmet sektörü % 64-ikincisi sanayi % 24-Üçüncüsü tarımdır % 12 ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 4.ÜNİTE Ülke gelirimizde en fazla pay hizmet sektörü % 64-ikincisi sanayi % 24-Üçüncüsü tarımdır % 12 TARIM Nüfusumuzun % 47 si tarımla uğraşır.ürün çeşidimiz çoktur çünkü farklı iklimlere

Detaylı

Türkiye'de Sanayi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN

Türkiye'de Sanayi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN Türkiye'de Sanayi Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkiye'de sanayinin gelişimi ve bu gelişim üzerinde etkili olan faktörler hakkında fikir sahibi olacak, Türkiye'de

Detaylı

SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız.

SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. 11. SINIFLAR SAYFA 31 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. Ülkelerin gelişmişlik yapılarına

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ

TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ KARADENİZ BÖLGESİ Bölge, Türkiye nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik in

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

ZİRAAT ODALARI. Onbinlerce Çiftçi Eğitim İçin Başvurdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 26. Olağan Genel Kurulu na Hazır

ZİRAAT ODALARI. Onbinlerce Çiftçi Eğitim İçin Başvurdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 26. Olağan Genel Kurulu na Hazır Bayraktar: "Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliğiyle düzenlediğimiz kadın çiftçi, genç çiftçi, sürü yönetimi elemanı, güvenli traktör gibi eğitimlerimize çiftçilerimiz büyük ilgi gösteriyor."

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ U L U S A L E Y L E M P L A N I (2012-2016) 2012 - ANKARA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kasım 2012 - ANKARA ISBN:

Detaylı

ÇORUM YATIRIM REHBERİ. Çorum Yatırım Rehberi

ÇORUM YATIRIM REHBERİ. Çorum Yatırım Rehberi ÇORUM YATIRIM REHBERİ İÇİNDEKİLER ÇORUM İLİ GENEL BİLGİLER...4 ÇORUM VE İLÇELERİ...5 ÇORUM COĞRAFİ KONUM VE İKLİM...6 EĞİTİM...7 SAĞLIK...9 ÇORUM TARIM VE HAYVANCILIK... 10 TABİİ KAYNAKLAR... 14 ÇORUM

Detaylı

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU CİLT III 2012 & DOĞUKAN İMAR & BHA PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5.

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. 1 1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI... 4 2.6. YATIRIM SÜRESİ... 4

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ Prof.Dr. A.Vahap YAĞANOĞLU (1) ÖZET Bu çalışma, Doğu Anadolu Projesi nin (DAP); amacı, kapsamı, son durumu, kapsadığı iller, tarım ve kırsal kalkınma

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ kayalık dağlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? 1-Başkentini yazınız. -Washington D.C İTALYA 2-ABD de görülen iklimleri yazınız. 1-İtalya haritalardaki şekliyle neye benzetilmektedir?

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

5.ÜNĠTE: EKONOMĠ ve SOSYAL HAYAT

5.ÜNĠTE: EKONOMĠ ve SOSYAL HAYAT 5.ÜNĠTE: EKONOMĠ ve SOSYAL HAYAT KAZANIMLAR 1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. 2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA 2009 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.ii GİRİŞ iii TABLOLAR LİSTESİ..iv

Detaylı

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM DİKİLİ: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 541 Nüfusu 2006 (Projeksiyon) kişi/

KÜNYE. DEĞİŞKEN YIL BİRİM DİKİLİ: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 541 Nüfusu 2006 (Projeksiyon) kişi/ 350 KÜNYE DEĞİŞKEN YIL BİRİM DİKİLİ: VERİ/AÇIKLAMA Yüzölçümü 2006 km 2 541 Nüfusu 2006 kişi (Projeksiyon) 32.995 Nüfus yoğunluğu 2006 kişi/ (Projeksiyon) km 2 61 Kentleşme oranı 2006 yüzde 41,4 Rakımı

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz 1957 EKiM / KASIM / ARALIK YIL:2009 / SAYI: 34 TiCARET COMMODITY EXCHANGE Gelece in Yak t Biyogaz Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar R. Hisarc kl o lu nun Büyük Baflar s Kalk nma Ajanslar, Düzey 1 ve

Detaylı