Sade Nesir: Halkın konuştuğu dilden fazla uzaklaşılmadan oluştumuştur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sade Nesir: Halkın konuştuğu dilden fazla uzaklaşılmadan oluştumuştur."

Transkript

1 HAZIRLAYAN SERDAR GÜL DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK EDEBİYATI) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL NESİR ÖZELLİKLERİ Nesir ihmal edilmiş bir türdür; çünkü nesir ürünleri edebi eser sayılmamış. Eserlerde paragraf kullanılmamış. Noktalama işaretleri kullanılmamış. Cümleler bağlaçlar kullanılarak çok uzatılmış. Nesir yazılarına "münşi", nesir yazmaya "inşa", nesir yazılarıyla oluşturulan eserlere "münşeat" denir. Divan Nesri KONU ANLATIMI SADE SÜSLÜ ORTA Sade Nesir: Halkın konuştuğu dilden fazla uzaklaşılmadan oluştumuştur. Halk kitapları, Kuran, hadis açıklamaları yazılmış. En başarılı örneğini "Kabusname" adlı çevirisiyle Mercimek Ahmet vermiştir. Süslü Nesir: Bu nesir türünde şiirde olduğu gibi hüner göstermek amaçlanmıştır. Uzun cümlelerin, secilerin, sanatların olduğu nesirdir. Başarılı örneğini 15.yy da "Tazarruname" adlı eseriyle Sinan Paşa vermiştir. Veysi ve Nergisi'nin de eserleri bu türdedir. GENEL ÖZELLİKLERİ Türklerin İslamiyeti benimsedikten sonra Arap ve Fars (İran) edebiyatını örnek alarak oluşturdukları edebiyat. 11. ve 12. yüzyıllarda verilen geçiş ürünlerinden sonra 13. yüzyılda Anadolu'da verilen ilk ürünlerle başlar ve 19. yüzyıla, Tanzimat dönemi, kadar devam eder. Medrese kültürüyle yetişen aydınların "saray" çevresin de verdikleri "Yüksek Zümre Edebiyatı" dır. Önceden belirlenmiş katı kuralları olan bir edebiyattır. Sanatçılar Arapça, Farsça ve Türkçenin birleşiminden oluşan "Osmanlıca" denilen dili kullanır. Bu dil saray çevresinde konuşulan halkın anlamadığı ağır bir dildir. Yalın sözden çok, süslü, sanatlı, gösterişli bir anlatım benimsenmiştir. Klişe bir edebiyattır. Kalıplaşmış sözler (MAZMUN) kullanılır. Anlatılan konu değil, konunun anlatılış tarzı çok önemlidir. Aşk, şarap, rindlik, hikmet gibi dindışı kunuların yanında din ve tasavvuf kunularına da yer verilmiştir. Sanatçılar konuları bulmak için: Kuran ayetleri, hadis, tefsir,fıkıh, fıkıh kelam gibi dini bilimler; İslam tarihi, tasavvuf İran mitolojisi, pefgamber ve evliya hikayeleri, kimya, simya, tıp, astronomi, musiki gibi bilimlerdem yararlanır. Nesirden (düzyazı) çok nazım (şiir) önem kazanmış,nesir ihmal edilmiş. NAZIM ÖZELLİKLERİ Arap edebiyatından alınan "aruz ölçüsü" kullanılmış. Nazın birimi olarak "beyit ve bend" kullanılmış. Göz için kafiye anlayışı benimsenmiş. Tam ve zengin uyak kullanılmış. Bütün güzelliği yerine parça güzelliği benimsenmiş, anlam beyitte tamamlanmıştır. Şiirler sanatçıların kendi oluşturduğu "Divan" denilen defterlerde toplanmış. Divan oluşturamayanlar şair sayılmazmış. Şiirlerin belli başlıkları yoktur. Şiirler yazıldıkları tür ve kafiyeye göre isimlendirilir. (Kerem redifli gazel gibi) Soyut bir anlatım kullanılmış; aşk, aşk acısından duyulan mutluluk, kişisel sevinçler... Şairler toplumsal konulara girmemiş. Bireysel konulardan bahsetmiş. Söz oyunlarıyla yüklü, ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır Mazmunlara oldukça fazla yer verilmiştir. İnsanla iç içe insanın iç dünyasını her yönüyle anlatır. Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı sözcükler kullanılmış. Tasavvufla ilgili ili terimlere yer verilmiştir. i Orta Nesir: Yer yer süslü nesre kaçmakla birlikte bir konuyu anlatma, öğretme amacı güder. Tarih, gezi, coğrafya ve din kitaplar bu türde yazılmış. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Naima güzel örnekler vermiştir. Divan Edebiyatı Akımları Türki i Basit Mahallileşme Sebk i Hindi Türki i Basit: 14. ve 15. yy'larda şiirimizin Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaların işgaline uğradığını, bunun sonucunda Türk şiir dilinin i kimliğini i kaybettiğini i düşünenü 1

2 bazı sanatçıların bu duruma tepki göstermeleri sonucu ortaya çıkmış bir akımdır. Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi, Tatavlalı Mahremi adlı sanatçılar desteklemiş. Hemen hemen öz Türkçe şiirler yazdılar. Yabancı sözcük ve tamlamaları şiire sokmadılar;ama biçim olarak Divan şiiri geleneğine bağlı kaldılar Mazmunlar yerine halk dilindeki mecazları, deyim ve atasözlerini kullanmışlardır. Mahallileşme: İstanbul'un fethinden sonra "Necati" ile oluşmaya başlayan, 18 yy'da Nedim'le zirveye ulan bir akım. İstanbul Türkçesine özgü söyleyişleri, deyimleri şiire soktular. Divan şiirinin soyut dünyasının dışına çıkıp günlük yaşamı yansıttılar. Şarkı nazım şeklini bulup hece ile şiir yazdılar. Sebk i Hindi: Bilmeceyi andıran, karmaşık anlatımlara; hayal oyunlarına, güçlükle anlaşılan benzetmelere yer verdiler. Divan şiirinin kalıplarını kırmadılar bu kalıplarla oynadılar. Şeyh Galip, Nef'i, Naili, Neşati önemli temsilcileri. Beyitle Kurulanlar Gazel Kaside Mesnevi Müstezat Kıt'a Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Beyitlerle Kurulan Nazım Şekilleri GAZEL: Divan edebiyatının en sevilen,en yaygın şeklidir. "Kadınlar için söylenen güzel söz" anlamındadır. Beyit sayısı 5 ile 15 arasındadır. Uyak düzeni: aa/ba/ca/da... Şeklindedir. İlk beytine "matla", son beytine "makta" denir. Matla'nın altındakine "hüsn i matla", makta'nın üstündki dekine "hüsn i makta" denir. Bendle Kurulanlar Şarkı Rubai Tuyuğ Murabba Terkib i bend Terci i bend DİKKAT: Kaside nazım şeklinin türleri vardır bunlar: Tevhit, Münacaat, Naat, Mersiye, Methiye, Hicviye Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL En güzel beytine "beytü'l gazel ya da şah beyit" denir. Şairlerin mahlası son beyitte geçer. Beyitler arasında anlam bütünlüğü varsa "yek ahenk" bütün beyitler aynı güzellikteyse "yek avaz" denir. Aşkı işleyenler "aşıkane gazel" Dünyanın faniliğini işleyenler "rindane gazel" Hayat dersi verenlere "hikemi gazel" Çapkınlığı anlatanlara "şuhane gazel" denir. Baki, Nedim, Fuzuli önemli. Gazel Araplardan alınan bir türdür. KASİDE: Din ve devlet büyüklerini övmek ya da yermek amacıyla yazılır. Beyit sayısı 33 ile 99 arasındadır. Uyak düzeni gazelle aynıdır. İlk beytine "matla", son beytine "makta" denir. En güzel beytine "beytü'l kasid" denir Şairin mahlası "taç beyit" te geçer. Kaside 6 bölümden oluşur: a) Nesib Teşbib: Tasvir bölümü. b) Girizgah: Genelde tek beyittir. Medhiye ile nesib arasında bağlantı kurar. c) Methiye: Kasidenin sunulacağı kişi övülür/yerilir. Asıl bölündür ve çokça sanat yapılır. d) Tegazzül: Arada söylenen gazel. e) Fahriye: Şair kendini över. f) Dua: Şairin, övdüğü kişi için dua ettiği bölüm. Kasideler işledikleri konuya göre değişik isimler alır: Tevhit: Allah'ın varlığını ve birliğini anlatır. En güzel tevhidi Nabi yazmıştır. Münacaat: Allah'a yalvarmak için yazılır. Naat: Peygamberimizi övmek için yazılır. En ünlü naatı Fuzuli ( Su Kasidesi) yazmıştır. Mersiye: Birinin ölümü üzerine söylenir. En ünlü mersiyeyi Baki (Kanuni Mersiyesi) yazmıştır Methiye: Birini övmek için yazılır. En ünlü methiyeyi Nef'i yazmıştır. Hicviye: Bir kimseyi yermek için yazılır. En ünlü hicviyeyi Nef'i yazmıştır. Fahriye: Şairler kendilerini övmek için yazarlar. En ünlü fahriyeyi Nef'i yazmıştır. Kaside Araplardan alınan bir türdür. Kasideler ya nesib bölümüne göre ya da redifine göre adlandırılır. DİKKAT: Dize ortaları uyaklı olan ve ortadan bölünebilen gazele "musammat gazel" denir. (Gazelde yazmayı unutmuşum :) ) Kamu bimarına canan deva yı derd eder ihsan Niçün kılmaz bana derman beni ibimar sanmaz mı. 2

3 MESNEVİ: Tanzimat döneminde kullanılmaya başlayan; roman ve hikayenin Divan edebiyatındaki karşılığıdır. Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir. Her beyit kendi arasında uyaklıdır. (aa/bb/cc/dd...) Aşk, tasavvuf, savaş, bir şehrin güzellikleri, mizah, bir konuda öğüt ve bilgi verme gibi konuları işler. Beş mesnevi bir "Hamse" oluşturur. Mesnevilerde konu bütünlüğü vardır. Önemli Mesneviler: Kutadgu Bilig > Yusuf Has Hacip Garipname > Aşık Paşa İskendername > Ahmedi Vesiletü'n Necat > Süleyman Çelebi Harname > Şeyhi Leyla ve Mecnun > Fuzuli Hüsrev ü Şirin > Şeyhi Hüsn ü Aşk > Şeyh Galip Hayriyye > Nabi Mesnevi İranlılardan alınan bir türdür. Önemli hamse yazarları: Ali Şir Nevai Taşlıcalı Yahya Nev'i zade Atayi Lamii KIT'A: Araplardan alınan bir türdür. 2 beyitten oluşur. 2'den fazla beyitten oluşanlara (12 beyte kadar çıkabilir) "Kıt'a i Kebire" denir. Kafiye düzeni: xa/xa şeklindedir. Felsefi konular, tasavvuf, şairin dünya görüşü işlenir. Gazelden farkı Matla beyti yoktur. Şair mahlasını kullanmaz. Beyitler arasında anlam birliği bulunur. MÜSTEZAT: Gazelin uzun dizelerinden sonra kısa dizenin eklenmesiyle oluşur. Kısa dizelere "ziyade" denir. Ah eylemeye başladı aya ne bu halet N'olsun bu hararet (ziyade) Bilmem yine bir derdi mi var bülbül i canım Ol mürg i nihanım (ziyade) Kafiyelenişi gazel gibidir. Yazılması zor olduğundan fazla örneği yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Bendlerle Kurulan Nazım Şekilleri RUBAİ: İran edebiyatından alınmıştır. Tek dörtlükten oluşur. Asıl söylenmek istenen son iki dizededir. Aşk, şarap, dünya nimetleri, hayatın anlamı, hayat felsefesi, ölüm, rindlik gibi konular işlenir. Aruzun özel kalıplarıyla yazılır. Mahlas kullanılmaz. Kafiye düzeni: aaxa' dır. En büyük şairi Ömer Hayyam'dır. Türk edebiyatında Yahya Kemal' dir. TUYUĞ: Türklerin kullandığı ve Diven edebiyatına kazandırdığı bir nazım türüdür. Tek dörtlükten oluşur. Halk edebiyatındaki maniye benzer. Kafiye düzeni: aaxa'dır Mahlas ve konu sınırlaması yoktur. Cinaslara yer verilir. En büyük şairi Kadı Burhanettin ve Nesimi'dir. MURABBA: En az 3 en çok 7 dörtlükten oluşur. Her konuda yazılabilir. Kafiye düzeni: aaaa/bbba/ccca...'dır Son dörtlükte şair mahlasını kullanır. En büyük şairi Namık Kemal'dir. ŞARKI: Türklerin kullandığı ve Diven edebiyatına kazandırdığı bir nazım türüdür. Kafiye düzeni murabbayla aynıdır. Aşk ve sevgilinin güzelliği işlenir. Bestelenmek için yazılır. Üçüncü dizeye "miyan" denir. En az 3 en çok 7 dörtlükten oluşur. En büyük şairi Nedim'dir. Halk edebiyatındaki koşma ve türküye benzer. TERKİB İ BEND: Toplumun bozuk yönleri, dalkavuklar,kötü idareciler riyakarlıklar, talihten şikayet işlenen konulardır. Vasıta beyiti her bendin sonunda değişir Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa önemli temsilcileridir. TERCİ İ BEND: Allah'ın varlığı ve kudreti, kainatın sonsuzluğu, hayattaki zıtlıklar işlenir. Vasıta beyiti her bendin sonunda değişmez. 3

4 Divan Edebiyatı Nesir Türleri TEZKİRE: Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı eserler. Türk edebiyatında ilk tezkire Ali Şir Nevai tarafından yazılan Mecalisü'n Nefais'tir. SEFARETNAME: Yurtdışına gönderilen elçilerin gittikleri yerleri anlattığı eserlerdir. En tanınmış örneği 28 Mehmet Çelebi'nin "Paris Sefadevlet düzenini anlatan eserlerdir. retnamesi"dir SEYAHATNAME: Gezilip görülen yerlerin anlatıldığı eserlerdir. Günümüzün gezi yazılarıdır. Seydi Ali Reis'in "Miratü'l Memalik", Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"si türün önemli örnekleridir. SİYASETNAME: Devlet adamlarına yöneticilikle ilgili bilgi veren, ideal İlk siyasetnamemiz Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig" adlı eseridir. En ünlüsü ise Nizamülmülk' ün yazdığı eserdir. MÜNŞEAT: Mektuplardan ve düzyazılardan oluşan eserlerdir. SİYER: Peygamberimizin hayatını anlatan eserlerdir. HİLYE: Peygamber efendimizin özellikleri anlatılar. SURNAME: Şehzadelerin sünnet ve düğün törenleri anlatılır. ŞEHRENGİZ: Bir şehrin güzellikleri anlatılır. GAZAVATNAME: Din uğruna yapılan savaşları (gaza) anlatır. MENAKIBNAME: Evliyaların ve din büyüklerinin hayatı anlatılır. Divan Edebiyatı Sanatçıları 13. YÜZYIL HOCA DEHHANİ: Anadoluda ilk kez dindışı şiirler yazkıştır. Bu nedenle Anadolu Divan edebiyatının kurucusu sayılır. Selçuk Şehnamesi adlı Farsça yazılmış bir eseri vardır. MEVLANA: Afganistan'ın Belh şehrinde doğup Konya'ya gelmiştir. Hayatındaki en önemli kişi Şems Tebrizi'dir. Eserlerini Farsça yazmıştır. Eserlerinde tasavvuf düşüncesini işler. "Hamdım, piştim yandım" ve Ne olursan ol yine gel" sözleri önemlidir yılı UNESCO tarafınta "Mevlana Yılı" ilan edildi. Ölüm gününe "Şeb i Arus" demiştir. 4 Tü ürk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Mesnevi: beyitten oluşur. Tasavvufi hikayeler vardır. Divan ı Kebir: Çeşitli konularda söylediği şiirlerinden oluşur beyit civarındadır. Mektubat: Selçuklu hükümdarına ve devrin ileri gelenlerine yazdığı nasıhatlar ve kendine sorulan soruların cevaplarıdır. 147 mektup vardır eserde. Fihi Ma Fih: "Ne varsa içindedir." anlamındadır. Mevlananın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetlerdir. Meclis i Seb'a: Mevlana'nın 7 vaazının toplanmasıyla oluşmuştur. SULTAN VELED: Mevlana'nın oğludur. Babasının ölümünden sonra "Mevlevilik Tarikatı"nı kurmuştur. Anadolu'da Oğuz Lehçesi'yle ilk şiirleri yazmıştır. ŞEYYAD HAMZA: Anadolu'da Yunus Emre'den önce Türkçe şiir yazan ilk kişidir. Heceyle yazdığı şiirler daha başarılıdır. Yusuf ile Züleyha adlı mesnevisi önemlidir. AHMET FAKİH: "Çarhname" adlı eseri önemlidir. Bu eser dini ve ahlaki öğütler veren bir mesnevidir. 14. YÜZYIL NESİMİ: Azeri Türkçesiyle söylediği tuyuğlar önemlidir. Tasavvuf düşüncesini işlemiştir. Hurufilik düşüncesini yaymaya çalışmıştır. "Ene'l Hak" dediği için Halep'te derisi yüzülüp öldürülmüştür. GÜLŞEHRİ: Türkçeyi bir sanat dili haline getirmeye çalışmıştır. Asıl adı "Ahmet"tir. Kırşehir'de Mevlevi tekkesini kurmuştur. Feridüttin Attar'ın "Manıku't Tayr (Kuşların Dili)" adlı eserini temiz bir Türkçe ile çevirmiştir. Felekname adlı bir mesnevisi de vardır. AŞIK PAŞA: Türk dilinin gelişmesi için büyük emekler vermiştir. Arapça ve Farsçaya karşı Türkçeyi savunmuştur. En tanınmış eseri beyitlik "Garibname"dir Mesnevi olarak yazılan eserde dini ve tasavvufi öğütler verir. Aydınlardan Türkçeye gereken önemi vermelerini ister. Süleyman Çelebi bu eserden çok etkilenmiştir.

5 KADI BURHANEDDİN: SÜLEYMAN ÇELEBİ: Eretnaoğulları'na vezirlik yapan şair sonradan Sivas'ta Peygamberimizin hayatını anlattığı "Vesilet ün Necat" sultanlığını ilan etmiştir. yani "Mevlit" adlı eseri çok ünlüdür. Şiirlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Bu eser: Münacaat, Veladet, Risalet, Mirac, Rıhlet Tuyuğlarıyla tanınmıştır. ve Dua adlı 6 bölümden oluşur. Bir "Divan"ı ve "İksi i Saadet" adlı eseri vardır. Bu eser görünüşte kolay olan ama benzerinin yazılması Eserlerinde mahlas kullanmamıştır. çok zor olan bir eserdir. KUL MESUT: SİNANPAŞA: Bedeba'nın eserini Türkçeye tercüme etmiştir. Divan edebiyatının düzyazı ustalarındandır. (Kelile ve Dimne) Fatih'in hocalarındandır. AHMEDİ: En önemli eseri "Tazarruname" süslü nesrin güzel Divan sahibi ilk Anadolu şairidir. örneğidir. İskandername, Cemşid ü Hurşid önemli eserleridir. Bunun dışında "Tezkiret ül Evliya ve Maarifname" adlı eserleri vardır. 15. YÜZYIL AŞIKPAŞAZADE: Bu dönemde II. Bayezid "Adli", II. Murat "Muradi", "Tevarih i Al'İ Osman" adlı eseri orta nesrin önemli Fatih Sultan Mehmet "Avni" mahlasıyla şiirler yazmıştır. örneğidir. ŞEYHİ: MERCİMEK AHMET: Devrinde "Şeyh ül Şuara" olarak bilinir. "Kabusname" adlı eseri sade nesrin önemli örneğidir. Göz doktorudur. Şeyhlik de yapmış büyük bir mutasavvuftur. 16.YÜZYIL Kendisine verilen tımarı almaya giderken tımarın eski sahipleri onu dövmüştür. Bu durumu "Harname" Divan edebiyatının en güçlü şairlerinin yetiştiği dönem. FUZULİ: adlı mesnevisinde hicvetmiştir. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır. En ünlü eseri ise "Husrev ü Şirin"dir. Aşk ve ızdırap şairi olarak bilinir. NECATİ: Şiirlerinde genelde ilahi aşktan bahsetmiştir. Divan katipliği de yapan bir şairdir. Şiirlerinde Türkçe kavramları, atasözlerini, halk deyimlerini Türkçe Divan: İçindeki "Su Kasidesi" önemli kullanır. Bu özelliğiyle "Mahallileşme"nin Farsça Divan başlatıcısı sayılır. Arapça Divan Bir divanı vardır. Şikayetname: Kendisine verilen maaşı alamaması üzerine AHMET PAŞA: yazdığı "mektup" türündeki bir eserdir. Şeyhi ile Necati arasında yetişmiş en ünlü divan şairidir Leyla ve Mecnun Kendi devrinin "Sultan'uş Şura"sı olarak bilinir. Kırk Hadis Tercümesi Bir divanı vardır. Hadikatu's Süeda: Kerbela olayını anlatır. ALİ ŞİR NEVAİ: Beng ü Bade Anadolu dışındaki (Çağatay) en ünlü divan şairidir. Heft Cam (Sakiname) Rind ü Zahid Hamse: Sanatçının hamsesi şu mesnevilerden oluşur: ZATİ: Hayretü'l Ebrar, Lela vü Mecnun, Sedd i İskenderi, Baki'nin yetişmesinde emeği olan bir üstattır. Ferhad ü Şirin, Seb'a yı Seyyare "Şems ü Pervane" adlı mesnevi ile "Edirne Şehrengiz"i Mecalis ün Nefais: İlk şuara tezkizesidir. vardır. Mizan ül Ezvan: Türklerin kullandığı nazım ve musiki BAKİ: şekilleri hakkında bilgi verir. Divan edebiyatının "Sultanü'ş Şuara"sıdır Muhakemet ül Lugateyn: Türkçenin Farsçadan üstün Çok iyi bir eğitim görmüş müderris olmuş ama hayaolduğunu anlatır. lindeki şeyh ül islamlığa ulaşamamıştır. Bunların dışında 4 Türkçe Divan 1 Farsça Divan'ı vardır. Yazdığı her beyti bir kuyumcu titizliğiyle işlemiştir. Eserlerinde Çağatay Türkçesini kullanmıştır. Tasavvufla hiç ilgilenmemiştir. Kanunı'nin ölümü üzerine yazdığı "Kanuni Mersiyesi" önemlidir. ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL 5 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Türk Dili v

6 BAĞDATLI RUHİ: NAİMA: En önemli eseri divanındaki "Terkib i Bend"dir. Bu ese İlk resmi "Vak'anüvist"tir. re en güzel nazireyi Ziya Paşa yazmıştır. "Naima Tarihi" en önemli eseridir. TAŞLICALI YAHYA: PEÇEVİ İBRAHİM: Anadolu'daki önemli mesnevi yazarıdır. "Peçevi Tarihi" en önemli eseridir. Eserlerinde yalın bir dil kullanarak divan şiirinin yerlileşmesinde katkıları olmuştur. Veysi ve Nergisi bu dönemin önemli süslü nesir yazarlarıdır Bir hamsesi vardır. Bu eserde yer alan mesneviler: Gence i Raz, Kitab ı Usul, Gülşen i Envar, Şah u Geda 18. YÜZYIL Yusuf u Züleyha NEDİM: LATİFİ: Lale Devri'nin önemli bir şairidir. "Latifi Tezkiresi" önemli eseridir. Şarkı nazım biçimini edebiyatımıza kazandırmıştır. SEHİ BEY: Mahallileşme akımının en büyük temsilcisidir. Anadolu'daki ilk tezkireyi yazan kişidir. Divan edebiyatında ilk kez somut bir güzelden söz Eserinin adı "Heşt Behişt"tir. etmiştir. SEYDİ ALİ REİS: Zevk ve eğlence şairidir. Türk edebiyatındaki ilk gezi yazısı olan "Mir'at ül Memalik"i Hece ölçüsüyle bir de türkü yazmıştır. yazmıştır. Patrona halil isyanında damdan dama atlarken araya düşüp ölmüştür. "Malumdur benim sühanım mahlas istemez" demiştir. FITNAT HANIM: Dili sade ve ahenklidir. 17. YÜZYIL NEF'İ: Asıl adı Ömer'dir. Hiciv ve medhiye edebiyatımızın en ünlü şairidir. Dilinin ölçüsü olmayan övdüğünü göklere çıkaran yer diğini yerin dibine sokan biridir. En önemli eseri "Siham ı Kaza"dır. Vezir Bayram Paşa'yı hicvettiği için öldürülmüştür. Türkçe ve Farsça divanı vardır. NABİ: Divan edebiyatının önemli didaktik şiir yazarıdır. Şiirlerinde hikmetli sözler söylemiş, halka hitap etmiş. "Hayriye ve Hayrabat" önemli mesnevileridir. "Tuhfet ül Harameyn" önemli gezi kitabıdır. ŞEYHÜLİSLAM YAHYA: Baki'den sonraki en büyük gazel şairidir. EVLİYA ÇELEBİ: Edebiyatımızda gezi türünün en büyük yazarıdır. 10 ciltlik "Seyahatname" adlı eseri önemlidir. KATİP ÇELEBİ: Çok önemli bir bilgindir, Avrupalılar ona "Hacı Kalfa" demiştir. Keşfü'z Zünun: Batı'da önem verilen bu eser bir bibliyografyadır kitap hakkında bilgi verilir bu eserde. Cihannüma: Önemli bir coğrafya kitabıdır. Türkçe Fezleke: Osmalı tarihini anlatır. Arapça Fezleke: Dünyanın yaratılışını anlatır. Tuhfetü'l Kibar fi Esrari'l Bihar: Osmanlı donanmasını anlatır. Takvimü't Tevarih: Peygamberler tarihini anlatır. Mizanü'l Hak fi İhtiyari'l Ahak: Dönemin din bilginlerinini l i i tartıştıkları konularla ilgili düşüncelerini söyler. 6 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Türk Dili ve e Edebiyatı Öğretmeni SERDAR GÜL Koca Ragıp Paşa ve Şair Haşmet ile konuşmaları ve şakalaşmaları ünlüdür. KEÇECİZADE İZZET MOLLA: "Mihnet i Keşan" taşra ile kent yaşamını karşılaştırdığı önemli eseridir. ŞEYH GALİP: Divan edebiyatının son büyük şairidir. Sebk i Hindi akımının önemli temsilcisidir. Mevlevi şeyhidir. Türk edebiyatında sembolizme benzeyen şiir çığırını açmıştır. Hüsn ü Aşk adlı eseri önemli tasavvufi bir mesnevidir. SİZİN NOTLARINIZ

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DERS:SİYASET VE EDEBİYET KONU:DİVAN EDEBİYATI Gökhan GÜLLÜ Şerafettin ALPDEĞER Azad ŞEKER DİVAN EDEBİYATI Divan edebiyatı Türklerin İslam

Detaylı

Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i

Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i Ö n e m l i Ö z e l l i k l e r i Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış. Dil; Türkçe, Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan Osmanlıca dır Şairler anlatıma (üslup) çok önem vermişler. Her konuda kurallar vardır.

Detaylı

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar.

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar. TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ Şiirler nazım birimlerine, kafiyelerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım

Detaylı

9-10-11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI DEVELİ LİSESİ

9-10-11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI DEVELİ LİSESİ 9-10-11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI DEVELİ LİSESİ 25.04.2013 TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ TABLOSU 1. İslamiyet Öncesi T. Edb. 2. Geçiş Dönemi T. Edb. 4. Divan Edebiyatı 5. Batı Edebiyatı a) Sözlü Edebiyat

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

divan edebiyatı Aruz ölçüsü

divan edebiyatı Aruz ölçüsü Türklerin İslamiyet e geçişinden sonra; İslam uygarlığının bilim, inanç ve kuralları etkisi altında, Arap ve Fars edebiyatının estetik kuralları üzerine kurulan edebiyat akımına divan edebiyatı denir.

Detaylı

DİVAN EDEBİYATI. Divan edebiyatı, Türklerin, on üç ve on dokuz yüzyıllar arasında Anadolu da

DİVAN EDEBİYATI. Divan edebiyatı, Türklerin, on üç ve on dokuz yüzyıllar arasında Anadolu da DİVAN EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ Divan edebiyatı, Türklerin, on üç ve on dokuz yüzyıllar arasında Anadolu da oluşturdukları, temelinde İslam dininin bulunduğu Türk, Arap ve İran edebiyatlarının karışımı,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

DİVAN EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI

DİVAN EDEBİYATI DİVAN EDEBİYATI A: Divan Edebiyatına Giriş 1. Temel Kavramlar 2. Divan Edebiyatının Oluşumu 3. Divan Edebiyatının Gelişim Dönemleri 4. Divan Edebiyatının Kaynakları 5. Divan Edebiyatının Özellikleri 6. Divan Edebiyatının

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

İslam medeniyetinde Türk Edebiyatı

İslam medeniyetinde Türk Edebiyatı On5yirmi5.com İslam medeniyetinde Türk Edebiyatı İslam medeniyetinde Türk Edebiyatı'nın özellikleri... Yayın Tarihi : 1 Nisan 2014 Salı (oluşturma : 7/12/2017) KUTADGU BİLİG 11. yy.da (1069-1070) Yusuf

Detaylı

DÎVÂN EDEBİYATI FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ. Mücahid Serçek Türk Edebiyatı Öğretmeni

DÎVÂN EDEBİYATI FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ. Mücahid Serçek Türk Edebiyatı Öğretmeni DÎVÂN EDEBİYATI FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ Mücahid Serçek Türk Edebiyatı Öğretmeni DÎVAN EDEBİYATI Türklerin İslam kültüründen etkilenmeleri sonucu oluşturdukları bir edebiyattır. Klasik Türk

Detaylı

İSLÂMÎ DEVİR TÜRK EDEBİYATI ( yy.)

İSLÂMÎ DEVİR TÜRK EDEBİYATI ( yy.) Yazı İçerik İslamiyetin Kabulünden Sonraki Destanlar Kutadgu Bilig Divanü Lugati't-Türk Atabetü'l-Hakayık Divan-ı Hikmet Kitab-ı Dede Korkut Türk Halk Edebiyatı Türk halk edebiyatının başlıca özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 I. BÖLÜM EDEBİYAT NEDİR? 1.1. Edeb den Edebiyata...11 1.2. Edebî Eser...13 1.3. Edebî Metin...14 1.4. Edebiyat Bilimi...33 1.5. Edebiyat Sosyolojisi...33 1.6. Edebiyat Tarihi...35

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE TÜR BİLGİSİ ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL BİLGİSİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE TÜR BİLGİSİ ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL BİLGİSİ ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE TÜR BİLGİSİ ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL BİLGİSİ Nazım biçimi, bir manzumenin dış yapı özelliklerinin bütünüdür. Nazım biçimini belirleyen faktörler şunlardır: Nazım Birimi

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY Divan yazma Anadolu da 13. ve 19. yüzyıllar arasında görülen şairlerin değişik nazım türlerinde kaleme alınmış şiirlerini bir araya topladıkları

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU DAKİ İLK ÜRÜNLERİ (XIII. - XIV.

OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU DAKİ İLK ÜRÜNLERİ (XIII. - XIV. OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU DAKİ İLK ÜRÜNLERİ (XIII. - XIV. yüzyıl) Bu ürünler Türklerin 19. yy.a kadar devam ettireceği ve yeni kültürün etkisiyle 13. yüzyılda Anadolu'da örneklerini vermeye başladığı Divan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

5.DEYİM Bir kavramı bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan

5.DEYİM Bir kavramı bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan 5.DEYİM Bir kavramı bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük öbekleri ya da tümcelere deyim denir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 D 4 C

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 D 4 C HALK EDEBİYATI 1 1. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden A) Din etkisi dışında oluşturulan halk edebiyatıdır. B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür. C) Genellikle

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete ROMAN ROMAN *dünya edebiyatında ilk modern roman: Don Kişot, Servone *ilk çeviri roman: Fenelonda (Tercümanı Telemogue) *ilk yerli roman: Taaşuku Talat ve Fitnat *bir edebi akım (romantizm) etkisiyle yazılan

Detaylı

TG 1 ÖABT EDEBİYAT. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014

TG 1 ÖABT EDEBİYAT. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014 TG 1 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN 71 AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN Nihat ŞEMİN Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf, I. Öğretim Öğrencisi. AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂ- RİH-İ MÜLÛK-İ

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

I. HECE ÖLÇÜSÜYLE YAZILAN HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ ve TÜRLERİ. Sevgi, tabiat, övgü, yergi, evlât sevgisi, ayrılık, hasret ve aşk konularını işler.

I. HECE ÖLÇÜSÜYLE YAZILAN HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ ve TÜRLERİ. Sevgi, tabiat, övgü, yergi, evlât sevgisi, ayrılık, hasret ve aşk konularını işler. NAZIM BİÇİMLERİ (ŞEKİLLERİ) VE TÜRLERİ Şiirler nazım birimlerine, kafiyeleniş şekillerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 KISALTMALAR...13 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası na Dair...15 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası...20 Türk Dili...20 Türk Yazıları...20 Eski Türk Şairlerinin Vazifeleri...21 Elde Bulunan

Detaylı

Veysel BALCI YSSAL TD ve Ed. Öğrt.

Veysel BALCI YSSAL TD ve Ed. Öğrt. Veysel BALCI YSSAL TD ve Ed. Öğrt. GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Güzel sanatların sınıflandırılması Geleneksel sınıflandırma Görsel sanatlar: (plastik sanatlar)resim, heykel, mimari İşitsel sanatlar (fonetik):

Detaylı

HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP

HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP HALK EDEBİYTI IV AŞIK EDEBİYATINDA ÜSLUP Türk halk şiirinde kullanılan dilin, yalın veya sadece olduğu yönünde yaygın bir kanaat vardır. Divan Şiiri'nde kaleme alınmış şiirler göz önüne alındığında bu

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24) 1. Edebiyat tarihi; bir toplumun çağlar boyunca oluşturduğu edebiyat eserlerini, bunları yaratan edebiyatçıların yaşayışlarını ve sanat anlayışlarını tarihsel gelişim

Detaylı

TG 4 ÖABT EDEBİYAT. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014

TG 4 ÖABT EDEBİYAT. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 TG 4 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

ÜNİTE NO: II TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ. (Bu ünite 2. Hafta nın devamı niteliğindedir. 2. Hafta nın ders notlarını almayı unutmayınız.

ÜNİTE NO: II TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ. (Bu ünite 2. Hafta nın devamı niteliğindedir. 2. Hafta nın ders notlarını almayı unutmayınız. ÜNİTE NO: II TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ (Bu ünite 2. Hafta nın devamı niteliğindedir. 2. Hafta nın ders notlarını almayı unutmayınız.) AMAÇLARIMIZ: 1. Türkçenin derinliğini göstermek 2. Türkçenin eserlerini

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

TÜRK ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ (Divan Şiiri, Halk Şiiri, Yeni Türk Şiiri) FERİDE TURAN UZ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

TÜRK ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ (Divan Şiiri, Halk Şiiri, Yeni Türk Şiiri) FERİDE TURAN UZ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENİ TÜRK ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ (Divan Şiiri, Halk Şiiri, Yeni Türk Şiiri) FERİDE TURAN UZ. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENİ 01.08.2008 İÇİNDEKİLER DİVAN ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM ŞEKİLLERİ...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

DİVANDAN SESLENEN BİLGE ŞAİR 1

DİVANDAN SESLENEN BİLGE ŞAİR 1 CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 DİVANDAN SESLENEN BİLGE ŞAİR 1 Mine YILDIRIM Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI (1926-1992) Prof. Dr. Haluk İpekten, 1926 da Kırklareli nin Saray kazasında doğdu. 1949 yılında Vefa Lisesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları Sebk-i Hindî Sebk-i Hindî, Fars ve Türk edebiyatının yanında Fars, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan ve Tacikistan edebiyatında da etkili olmuş bir üsluptur. İzlerine 16. Asırda rastlanmaya başlayan bu

Detaylı

ÖRNEKTİR EDEBİYAT 10. SINIF. Edebiyat Tarihi - Dönemleri - Özellikleri 01 GENEL

ÖRNEKTİR EDEBİYAT 10. SINIF. Edebiyat Tarihi - Dönemleri - Özellikleri 01 GENEL EDEBİYAT 10. SINIF GENEL Edebiyat Tarihi - Dönemleri - Özellikleri 01 1. Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin temel özelliklerinden biri değildir? A) Yazardan izler taşıması B) Eğiticilik amacının olması

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

MEVLÂNÂ NıN İNCİLERİ (Rubâîler) Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca

MEVLÂNÂ NıN İNCİLERİ (Rubâîler) Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca MEVLÂNÂ NıN İNCİLERİ (Rubâîler) Farsça asıllarından çeviren: Ahmet Kırca AHMET KıRCA: 18 Şubat 1936 da Suşehri nde doğdu. Suşehri Cumhuriyet İlkokulu nda ilkokulu; Şebinkarahisar, Tirebolu ve Sivas ta

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI I. ÜNİTE - GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır. Güzel sanatlar için yapılan

Detaylı

LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 1. Günü gününe yazıldığı için, günlükler, anılara göre daha nesnel değil öznel olur. Zaten anılar toplumun okuması, günlükler ise kişinin kendi okuması için yazıldığından

Detaylı

XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI

XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI EDB301U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE XVI. Yüzyılda Siyasal, Kültürel ve Edebî Hayat OSMANLI

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

TG 2. 1 2 Haziran 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 2. 1 2 Haziran 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 2 1 2 Haziran 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

TÜRK İSLAM EDEBİYATI

TÜRK İSLAM EDEBİYATI TÜRK İSLM EDEBİYTI DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk İslam Edebiyatı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Tasavvuf şiirinde "mazmun ve mefhum" olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

PROF. DR. FİLİZ KILIÇ KİMDİR?

PROF. DR. FİLİZ KILIÇ KİMDİR? Prof. Dr. Filiz KILIÇ ile Klasik Türk Edebiyatı Üzerine PROF. DR. FİLİZ KILIÇ KİMDİR? 1964 yılında Avanos'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Eskişehir de tamamladı. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

EDEBİ BİLGİLER. verilir.

EDEBİ BİLGİLER. verilir. EDEBİ BİLGİLER 1. Türk edebiyatının milli ölçüsüne. adı verilir. 22. Üç Şehitler Destanı... şiir türünün güzel bir örneğidir. 2. Tevfik Fikret in hece ölçüsünü kullandığı şiir kitabının adı 23. 8 li hece

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ 1953 yılında Adapazarı nda doğan Mustafa İsen, 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. Mezuniyetten

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI www.edebiyatogretmeni.org Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri Kaynak Sitesi RETGREGTGTGRTGTRGGT[Metni yazın] Sayfa 1 I. ÜNİTE - GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT 1. GÜZEL

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI I. ÜNİTE GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Özellikleri GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellikinsanda coşku ve estetik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI I. ÜNİTE GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.güzel sanatlar için yapılan

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS) A) Alp Er Tunga Oğuz Türeyiş Şehname B) Şu Türeyiş Gılgamış Oğuz C) Türeyiş

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

EDEBİ BİLGİLER. verilir.

EDEBİ BİLGİLER. verilir. EDEBİ BİLGİLER 1. Türk edebiyatının milli ölçüsüne hece adı 22. Üç Şehitler Destanı...epik... şiir türünün güzel bir örneğidir. 2. Tevfik Fikret in hece ölçüsünü kullandığı şiir kitabının adı 23. 8 li

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı