Türkiye de islamofaşizm: ekonomik açıdan olumsuz etkileri ve çözüm önerileri. Islamofaschism negative effects of economy and solutions in Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de islamofaşizm: ekonomik açıdan olumsuz etkileri ve çözüm önerileri. Islamofaschism negative effects of economy and solutions in Turkey"

Transkript

1 Türkiye de islamofaşizm: ekonomik açıdan olumsuz etkileri ve çözüm önerileri Mehmet Emin AKKAYA a a South Russian University (IMBL) PhD Student Özet. Türkiye' de azınlıklar ciddi baskılara maruz kalmaktadırlar. İnançlarını özgürce yaşamakta zorlanmaktadırlar. Ortadoks, Musevi, Hristiyan, Alevi gibi azınlık grupların yaşadıkları baskılar temel insan ihtiyacı olan inanç özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Türkiye' nin dini demografik yapısı, din hürriyetine saygı durumu, dinsel konulara hukuki ve politik yaklaşımı, İslamofaşizm kavramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. İslam dinine mensup olanların baskın olduğu bir toplumun örgütlenmesi ve diğer inanç mensuplarına yönelik baskıcı tavırları ele alınmıştır. Bu baskıcı tavırların; global dünyaya açılamayan, uluslararası ilişkilerde zayıf kalan, içe kapanık bir Türkiye yarattığının, aynı zamanda ülkeyi diplomatik ve ekonomik anlamda başarısız bir konuma getirdiğinin üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler : İslamofaşizm, Türkiye de islamofaşizm, islami faşizm, müslüman faşizmi, islami bezdiri, azınlıklar. Islamofaschism negative effects of economy and solutions in Turkey Abstract. Minorities in Turkey are exposed to serious pressures. Are forced to live their faith freely. Orthodox, jewish, christian, Alawite minority groups their basic human pressures restricts the freedom of belief in the need. Turkey's religious demography, to respect the right to freedom of religion status, religious issues the legal and political approach, within the framework of the concept of Islamofascism have been evaluated. Those who belong to the religion of islam that is dominated by a repressive attitudes towards members of other faith and the organization of society are discussed. This repressive attitudes; can not be opened in a global world, remaining weak in international relations, introverted create a Turkey that is also focused on diplomatic and economic terms, a position that brought fail. Keywords: Islamofaschism, Islamofaschism in Turkey, Islamic fascism, Muslim fascism, Islamic mobbing, minorities. 1 İSLAMOFAŞİZM KAVRAMI İslamofaşizm teriminin kökeni belirsizdir. Türk Dil Kurumu na göre İslam; Müslümanlık anlamındadır. Faşizm ise; yetkinin tek partide toplandığı düzen anlamına gelmektedir. 1 İlgili kavramlara göre İslamofaşizm; demokrasideki kuvvetler ayrılığı olmaksızın, yasama yürütme ve yargı organlarının tamamına ait yetkilerin tek partide toplandığı, yönetimi İslami kuralların belirlediği, İslam tabanlı teokratik düzen anlamına gelmektedir.yeni Oxford Amerikan Sözlüğü (New Oxford American Dictionary) de; bu tartışmalı terim, bazı modern İslami hareketler ile erken dönem yirminci yüzyıl başlarındaki, Avrupa daki Faşist hareketleri bir 1 Türk Dil Kurumu resmi web sitesi: (Erişim Tarihi: 23/02/2015)

2 tutmaktadır. 2 Bu terim ilgili sözlük anlamına göre Stephen Schwartz ve Christopher Hitchens isimli yazarlar tarafından yazılan makalelerde kullanılmıştır.yazar Stephen Schwartz; "İslami Faşistler" teriminin Amerikan Başkanı George W. Bush tarafından 11 Eylül komplocuları için saldırı sonrası kullandığını makalesinde belirtmiştir. Stephen Schwartz'a göre İslamofaşizm; Başlangıçta doğrudan 11 Eylül saldırılarını, İslami baskı altındaki toplulukları ve totaliter İslami rejimi anlatmaktadır. Bunlar; radikal, fenomen, Suudi finanslı Vahabiler gibi köktendinciler tarafından Sünni Müslümanlar safında yer alan, Pakistanlı mücahitler ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler, Cihatçı ve Cemaatçiler olarak bilinen topluluklar ve taraftarlarıdır. Şii Müslümanların saflarında ise, Lübnan'da Hizbullah ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, çevresindeki kliği anlatmaktadır. 3 Christopher Hitchens El Kaide, Hamas ve Hizbullah gibi terörist gruplar dâhil olmak üzere aşırı İslamcıları tanımlamak için kullanmıştır. 4 William Safire; İslamofaşizm teriminin ilk kez 1990 yılında, Malise Ruthven tarafından kullanıldığını yazmıştır. Ruthven Otoriter yönetim demek, İslamofaşizm demek değildir, bunun istisnası Fas ve Pakistan dır. Şeklinde belirtmiştir. 5 Mobbing kavramı bilinen en genel tanımı ile, ingilizce mob kökünden türemiş olup, mob sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamına gelmektedir. 6 Türk dil kurumuna gore Türkçe anlamı bezdiri dir. 7 Kendisini Müslüman olarak tanımlayan, islamcıların, islam inancına mensup olmayanlara yönelik, uygulamış olduğu dinsel şiddet veya aşırı şiddetle ilişkili, yasaya uygun olmayan kabalık, alaycı tavırlarla aşağılama, hor görme, islami unsurları önplana çıkararak baskı kurmaya çalışma durumu; islami bezdiri anlamına gelmektedir. 2 DİNİ DEMOGRAFİ Türkiye İstatistik Kurumu nun 2011 yılı nüfus tahmini 74,7 milyondur. 8 Yapılan araştırmaya göre,devlet nüfusun %99.2 si Müslüman dır. Bunlardan %77,5 i Hanefi %11,1 i Şafii dir. %9,3 ü mezhepsizdir. %1 i Caferi dir. 9 Dini grupların temsilcileri, Müslümanların gerçek yüzdesinin biraz daha düşük olduğunu beyan etmektedir.akademisyenler, hem Şii hem de Sünni İslam ın unsurlarını içine alan ve bölgedeki diğer yerli dini grupların geleneklerine de dayanan bir inanç sisteminin takipçisi olan 15 ile 20 milyon arasında Alevi olduğunu tahmin etmektedirler. Alevi vakıf liderleri bu sayının 20 ile 25 milyon arasında olduğunu beyan etmektedir.kesin rakamlar mevcut olmamakla beraber, bu gruplar içinde yaklaşık olarak Şii Caferi Müslüman, Ermeni Ortodoks Hristiyan (bunların tahminen kadarı vatandaş, kadarı da Ermenistan dan gelen kayıt dışı göçmenlerdir), The New Oxford American Dictionary, Second Edition, Erin McKean (Editor), 2096 pages, May 2005, Oxford UniversityPress, ISBN Schwartz, Stephen. "What Is 'Islamofascism'?". TCS Daily (Erişim tarihi: 23/02/2015) 4 Hitchens, Christopher: DefendingIslamofascism: It's a validterm. Here'swhy, Slate, scism.html (Erişim tarihi: 23/02/2015) 5 William Safire (2006). "IslamofascismAnyone?"The New York Times, Opinion-Editorial (Erişim Tarihi:23/02/2015) 6 (Erişim Tarihi:23/02/2015) 7 Türk Dil Kurumu resmi web sitesi: (Erişim Tarihi: 23/02/2015) 8 (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015) 9 TÜRKİYEDE DİNİ HAYAT ARAŞTIRMASI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ANKARA 2014 (www2.diyanet.gov.tr/stratejigelistirme/afisalanlari/dinihayat.pdf, Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015)

3 Katolik Hristiyan (bunların çoğu yakın tarihlerde Afrika ve Filipinler den gelmiş göçmenlerdir), Musevi, Ortodoks Süryani Hristiyan, Rus Ortodoks Hristiyan (bunların çoğu yakın tarihlerde Rusya dan gelmiş ve oturma iznine sahip göçmenlerdir), Bahaî, Yezidi, Yehova Şahidi, başka Protestan mezheplerinden Hristiyan, Irak Keldani Hristiyan ve Rum Ortodoks Hristiyan bulunmaktadır. Ayrıca, sayıları tam olarak bilinmeyen Bulgar Ortodoks, Nasturi, Gürcü Ortodoks, Süryani Katolik ve Maruni Hristiyanlar da vardır DEVLETİN DİN HÜRRİYETİNE SAYGI DURUMU Türkiye'de bazı yasalar dini özgürlükleri kısıtlamaktadır. Ancak Anayasadaki Laiklik ilkesi din özgürlüğünü genel olarak korumaktadır. Başörtüsü yasağı resmi kurumlar, okullar ve üniversitelerde serbesttir. Bu durum diğer inanç sahiplerini baskı altına almaktadır. Müslümanlara cami inşa etmek için ücretsiz olarak arazi tahsis edilmektedir. Ancak diğer inanç sahipleri; Aleviler, Ortodoks, Katolik, Protestan Hristiyanlara ve Musevilere ibadethane açmaları için devlet tarafından arazi tahsis edilmemektedir. Diğer inanç sahipleri kendi paraları ile arazi satın alarak kendi ibadethanelerini gayri resmi olarak inşa etmektedir. Müslümanlara ait camiler dışındaki yerler ibadethane olarak tanınmamaktadır. Cami inşa eden Müslümanlar caminin masraflarını vergi borcundan düşebilmektedir. Bu durum, vergi borcu olan işadamlarının sürekli camii inşa etmesine sebebiyet vermektedir. Cami için ücretsiz arazi tahsis edildiğinden, vakıf kurmak suretiyle, camiye ait arazide alışveriş merkezi gibi gelir getirici işler yapabilmek için sürekli arazi talep etmekte ve cami yaptırmaktadırlar. İş adamları vergi borcunu nakit ödemek yerine cami yaptırmayı daha karlı görmektedir. Çünkü yüksek fatura karşılığında cami maliyetini yüksek göstermektedir. Bu durum nakit vergi ödemekten daha avantajlıdır. Diğer inanç sahiplerine bu imkânlar devlet tarafından sunulmamaktadır. Arazi dahi tahsis edilmemekte, ibadethaneler, resmen tanınmadığı için, masrafları da karşılanmamaktadır. Oysa Müslümanlara ait camilere atanan din görevlilerinin maaşını dahi devlet ödemektedir. Diğer inanç sahipleri, din görevlilerinin maaşını kendileri karşılamaktadır civarında İmam Hatip Lisesi nde Müslümanlar için Camilere ve Kuran kurslarına, imam ve din adamları yetiştirmektedir. Bu okullar devlete aittir ve devlet bu okulların tüm masrafların karşılamaktadır. Ancak diğer inanç sahiplerine din adamlarını yetiştirmeleri için kendi paraları ile dahi okul açmalarına izin verilmemektedir. Türkiye' deki tüm okullarda zorunlu din dersi vardır. Zorunlu din dersi, diğer inançlara ait insanlar üzerinde asimilasyona sebep olmaktadır. Diğer inanç sahipleri asimilasyona uğradıklarını kabul etmektedir. Ancak başka alternatiflerinin olmadığını söylemektedir. Devlet diğer inanç sahibi çocuklara, okullarda din dersi almamak gibi bir alternatif sunmaktadır. Ancak böyle bir durum çocuğun mobbinge maruz kalmasına sebebiyet vermektedir. Dışlanmasına neden olmaktadır. Bazı dini gruplar; mülk edinmek, üye ve din adamlarını eğitmek ve devlete resmi olarak kayıt yaptırmak gibi güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Dini propaganda ve din değiştirme yasal olsa da, bazı Müslüman, Hristiyan, Bahaî ve Aleviler hükümetin kısıtlamalarıyla, zaman zaman tacize varan din propagandası ve çocuklara dini eğitim verme suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir dine mensup olma, inanç ve ibadet konularında sosyal taciz ve ayrımcılık yapıldığına dair haberler basında görülmektedir. Hristiyanlar, Bahaîler, yüksek sayıdaki Alevilerin de içinde bulunduğu Sünni olmayan birçok Müslüman ve diğer dini azınlık grupları tehdit ve toplumsal kuşkuya maruz kalmaktalar. İnançlarını özgürce yaşayamayarak asimilasyona maruz kalmaktadırlar. Musevi karşıtı düşünceler Müslüman toplumun her kesiminde yer etmiştir. Bir dine mensup olma, inanç ve ibadet konularında sosyal taciz ve ayrımcılık yapılmaktadır. İnanç özgürlüğü yoktur ve bu 10 ABD ULUSLARARASI DİN ÖZGÜRLÜKLERİ RAPORU 2012: TÜRKİYE KISMI (http://turkish.turkey.usembassy.gov/din_ozgurlugu_2012_turkiye.html, Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015)

4 durum muhafazakâr İslamcı hükümetlerin genellikle işine gelmektedir. Bu durumu siyasi olarak kullanmaktadırlar. İktidarda kalmanın yolu olarak görmektedirler. Hristiyanlar, Bahaîler, yüksek sayıdaki Alevilerin de içinde bulunduğu Sünni olmayan birçok Müslüman ve diğer dini azınlık grupları, geçmişte olduğu gibi, günümüzde tehdit ve toplumsal kuşkuya maruz kalmaktadırlar. Dini ayrımcılık ve dini gruplar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmaya yönelik hükümet yetkilileri herhangi bir çaba sarf etmemektedir. Aynı zamanda bu durum siyasi iktidar olmalarına sebebiyet verdiği için gayri resmi çalışmalarla desteklemektedir HUKUKİ VE POLİTİK YAKLAŞIM Anayasa ve diğer kanun ve politikalar din hürriyetini genel olarak korumaktadır, ancak bazı kanun, politika ve anayasal hükümler din hürriyetini kısıtlamaktadır. Anayasa ülkeyi laik bir devlet olarak tanımlar ve inanç, ibadet ve dini fikirlerin özel olarak ifadesi hürriyetini öngörür. Anayasa dini ayrımcılığı yasaklamaktadır. Sosyal yaşamı düzenleyen diğer yasalar Anayasaya aykırıdır. Yalnızca camilerin ibadethane olarak kabul edilmesi anayasaya aykırıdır. Anayasa tüm inançlara aynı mesafede yaklaşan Laiklik ilkesi üzerinde durmaktadır. Bu konuda yargı organını ilgilendiren bir sorumluluk söz konusudur. Ancak Türkiye' de yargı bu konuda işlem tesis etmemektedir. Buna yargı mensuplarının Laiklik ilkesini benimsememiş olması ve Müslüman olması etkendir. Türkiye' de yalnızca kâğıt üzerinde kalan bir inanç özgürlüğü söz konusudur. Türkiye' de dini işleri yürütmek ile ilgili bir kurum olan; Diyanet İşleri Başkanlığı' nın görevi, kuruluş kanunu olan 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Kanun da İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve dini kurumları idare etmek şeklinde ifade edilmiştir. İlgili kurumun kuruluş maddesi Anayasa' ya aykırılık teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Laiklik ilkesi ile tüm inançlara eşit mesafede yaklaşılması gerektiğinden söz ederken; Yalnızca İslam dininin ibadet alanı ile ilgili bir kurumun kurulmuş olması Anayasaya aykırıdır. Kaldı ki; Din işleri ile ilgilendiği iddia edilen Diyanet işleri yalnızca Müslümanlara ait camilere din görevlisi atamaktadır. Sadece Müslüman topluluklara ait inançsal maliyetleri karşılamaktadır. Müslüman toplum için çalışmalar yapmaktadır. Aynı vergiyi ödeyen Museviler, Hristiyanlar ve Aleviler insansı bir ihtiyaç olan tapınma ihtiyacını vergi ödedikleri halde karşılayamamaktadırlar. Devletin inanç ile ilgili masrafları; diğer inanç sahiplerinin ödediği vergiler ile karşılanmaktadır. Devlet sadece Müslümanlara ve İslam dinine harcama yapmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı den çok kayıtlı caminin işleyişini düzenler ve hepsi devlet memuru statüsüne sahip den çok imam, Kuran Kursu öğreticisi, müezzin ve başka dini personel istihdam eder. Tüm maaşları ve maliyetleri vergiden karşılar. Vergiyi tüm halktan toplar ancak diğer inanç sahiplerine dini hizmet vermez. Sadece Müslümanların dinsel ihtiyaç giderlerini karşılar. Diyanet pek çok camilerin mülkiyetine sahiptir. Camilerin Elektrik su ve diğer giderlerini karşılar. Din adamlarını istihdam eder. Din adamlarının maaşı da vergiden karşılanır. Tamamı tüm halkın vergisinden karşılanır. Diğer inanç sahipleri de vergilerini öderler. Ancak inanç hizmeti alamazlar. Bu hizmet yalnızca Müslümanlara sağlanır. Devlet, Aleviliği heterodoks bir İslam mezhebi olarak görür ve Alevi Müslümanlar için dini ibadete mali destek sağlamaz. Ceza kanununa göre tüm din adamlarının devlet aleyhine konuşmaları yasaktır. Kabul edilen bir dine hakaret etme, böyle bir dini cemaatin hizmetlerine engel olma veya onun mülklerini tahrip etme fiillerine karşı hukuki yaptırımlar vardır. Hukuki olarak yaptırımlar kağıt üzerinde mevcuttur ancak uygulamada zayıf kalmaktadır. Örneğin 6-7 Eylül 1955 tarihinde; İstanbul' da Rumlara ve diğer azınlıklara inançlarından ötürü yapılan pogrom türü tahrip ve yağma hareketinde, ev, işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 11 ABD ULUSLARARASI DİN ÖZGÜRLÜKLERİ RAPORU 2012: TÜRKİYE KISMI (http://turkish.turkey.usembassy.gov/din_ozgurlugu_2012_turkiye.html, Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015)

5 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu mekân saldırıya uğramıştır. O günün rakamları ile; Maddi hasarın, 150 milyon - 1 milyar Türk Lirası arasında olduğu tahmin edilmektedir. "Asıl suçlu, Türkleri provoke eden Rumlardır" şeklinde basında çıkan haberler ve propagandalar neticesinde olaya karışan failler devlet tarafından kollanmış ve tamamı beraat etmiştir. Her ne kadar bu konuda Anayasa Laiklik ilkesinden söz etsede, Laiklik ilkesini benimsememiş Müslüman çoğunluğun, tüm kurumlarda yer alıyor olması sebebiyle, devlet eli ile ilgili yasanın uygulanmaması söz konusu olmakta yasaya aykırı davranışlar inanç sahipleri tarafından göz ardı edilmektedir. 12 Net bir ifade olmaksızın gayrimüslim azınlıklara atıfta bulunan 1923 Lozan Antlaşması, sadece kabul gören üç cemaate özel hukuki azınlık statüsü vermektedir. Bunlar Ermeni Ortodoks Hristiyanlar, Museviler ve Rum Ortodoks Hristiyanlardır. Ancak, devlet bu cemaatlerin idari yapılarını, liderlik organlarını resmi olarak tanımadığı için mülk satın almalarına da izin vermediğinden, yasal olarak mahkemelerde hak aramaları mümkün olmamakta ve devlet eli ile müsaade edilmemektedir. Türkiye' de devlet Müslümanlar için din adamı yetiştirmek üzere okullar açmaktadır.2074 İmam hatip lisesi mevcuttur. 13 Camilere din adamı yetiştirmekte ve maaşlarını ödemektedir. Diğer azınlıkların din adamı yetiştirmek için faaliyet gösteren okulları yoktur. Bu konuda faaliyet yürüten Rum Ortodoks Ruhban Okulu 1971 yılında özel yüksekokulların bir devlet üniversitesine bağlı olmalarını gerektiren bir yasa ile kapatılmıştır. Rum Ortodoks cemaati ülke içinde din adamı yetiştiren okulundan mahrum bırakılmıştır. 14 Bunun sonucunda Rum Ortodoks cemaati, ülke dışından din adamı getirmeye çalışmışsa da, İstanbul Valiliği emri neticesinde, Ermeni Apostolik ve Musevi cemaatlerinin liderlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu getirtilerek, Yurtdışından din adamı temini engellenmiştir. Yani sistem; diğer inanç sahiplerinin, ülke içinde okul açarak din adamı yetiştirmesine engel olmakla birlikte aynı zamanda yurtdışından getirtilmesini de engelleyerek sert bir asimilasyon çalışması yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye' de Din adamları için vize kategorisi olmadığından yurtdışından din adamı getirtmeye çalışmaları halinde idari sorunlar yaşanmaktadır. 15 Devlet, dini sebeplerle askerlik hizmetinde vicdani ret talebini kabul etmemekte ve hapis cezası ile cezalandırmaktadır. Askerlik hizmetine karşı olanlar sivil ve askeri mahkemelerde yargılanmaktadır. 16 Bu yargılamalar Anayasa'nın Laiklik ilkesine aykırıdır.devlet Süryanileri Lozan antlaşması kapsamında korunan azınlıklar arasında tanımadığından, Süryani çocuklarını okutacak okullar açılamadığından, Süryani Ortodoks çocuklar kendi dilleri olan Arami de eğitim alma hakkından mahrumdurlar. Yeni eğitim sisteminde modeli getirilmiş ve 2074 civarı İmam Hatip Lisesi açılmış veya mevcut okullardan dönüştürülmüştür. Bir önceki sistemde olduğu gibi 8 yıllık eğitim sonrası değil, 4 12 ABD ULUSLARARASI DİN ÖZGÜRLÜKLERİ RAPORU 2012: TÜRKİYE KISMI (http://turkish.turkey.usembassy.gov/din_ozgurlugu_2012_turkiye.html, Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015) 13 (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015) 14 T.B.M.M ARAŞTIRMA MERKEZİ, HEYBELİADA RUHBAN OKULU (HAZİRAN 2009) (Erişim: 17/02/2015) 15 RADİKAL GAZETESİ-Misyonerlere Gizli Fişleme Ve Sürgün Mü Var? (Erişim: 17/02/2015) 16 Vicdani Red Aktivisti Mehmet Tarhan a emre itaatsizlik cezası zasi (Erişim: 17/02/2015)

6 yıllık eğitim sonrası çocuklar din temalı bir okula yani İmam Hatip okullarına gidebilmektedir. Okulların yaklaşık %50' si imam Hatip okuludur. Çocuklar Temel Eğitimden ortaöğretime geçiş isimli TEOG Sınavından aldıkları puan ile okullara yerleşmektedirler. Mevcut okulların yarısının İmam Hatip Okulu olması ve sistemin puanlamaya göre atama yaptığı durumdan ötürü, gayri Müslim azınlığın İmam Hatip okullarına düşme ihtimalini yükseltmekte ve bu durum da imam hatip okullarında gayrimüslim çocukların eğitim alma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Böyle bir durumda gayrimüslim bir aile, çocuğunun asimilasyona maruz kalmasının önüne geçememekte aynı zamanda gayrimüslimler devlet eliyle böyle bir asimilasyona maruz kalmaktadır. 17 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hiç kimsenin dini inançlarını açıklamaya zorlanamayacağını ifade etmektedir. Oysa yine Anayasa' ya aykırı olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında din hanesi mevcuttur. Devlet tüm resmi kurumlara, üniversiteler dâhil mescit açmış ancak Alevilerin; sadece Cami bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde küçük bir Cemevi yaptırma talebini reddetmiştir. 18 Yeni kiliselerin açılmasının reddedilmesi neticesinde, 1923' ten beri sadece 1 kilise tanınmış, dolayısıyla Protestan gruplar halen gayri resmi olarak toplanmakta ve ibadetlerini gayri resmi olarak yapmaktadırlar. Gayri resmi ibadetlere bazen polis müdahalesi olmakta, polisler gayri resmi ibadetleri dağıtmakta ve ilgili toplantıları düzenleyen cemaat liderlerinin defalarca gözaltına alınma durumu söz konusu olmuştur. Yerel yetkililer Camilerden istemedikleri ve çok küçük yerlere dahi istenilen büyüklükte arazi üzerine kurulabilen Camileri kabul ettikleri gibi, kiliselerden 27 bin m2 şartı öne sürmüş, talepte bulunan cemaatler, küçük cemaatler olsa bile imar şartlarındaki asgari mekân gereğini öne sürmüşlerdir. Cami inşa etmek isteyenlere kolaylıklar sağlanmış ancak diğer ibadethaneler için, bürokratik engeller öne sürülmüş, dilekçeler cevaplanmamış, aksatılmış, işlemler kasıtlı olarak yavaşlatılmıştır. 19 Devletin içerik olarak tüm dinleri kapsadığını iddia ettiği, İçerik olarak Hanefi Sünni inancını yansıtan din dersleri, zorunlu olarak okullarda dayatılmıştır. İçeriğinde tamamen Hanefi Sünni inancı yansıtılmakta olan dersler aynı zamanda diğer inançlar hakkında olumsuz içeriklere sahiptir. Devlet muafiyet hakkı verdiğini söylemesine rağmen, okullarda; Alevilere, Ortodoks, Katolik ve Musevi vatandaşlara derslerden muaf olmayı talep etmeleri halinde sorunlar çıkarmış ve muaf olmalarına engel olmaya çalışılmıştır. 20 Müslüman; zorunlu din dersinde din eğitimi alan öğrencilere yönelik hazırlanan ders müfredatında Alevi öğretileri veya inançlarına yer vermeyerek ayrımcılık yapıldığı görülmektedir yılında verilen bir AİHM kararında, bu dayatmanın yanlış olduğuna karar verilmiş, bunun neticesinde Alevilik öğretileri kitaba eklenmiş ancak yine de Alevi Dernekleri tarafından bu eklentilerin hatalı, yanlış ve eksik olduğu yeterli olmadığı ileri sürülmüştür. Alevi liderler, derse katılmak istemeyen öğrencilerin tokatlandığını, mobbinge uğradığını aynı zamanda toplumdan dışlandığını, pek çok kez okuldaki öğretmenler tarafından sınıf içerisinde "Sen Alevi misin? Buraya Gel, Dinimizi Yanlış Biliyorsunuz. Yanlış Öğreniyorsunuz. Yüksek sesle kelime-i şehadet getir." şeklinde rencide edici, aşağılayıcı, topluma hedef gösteren, psikolojisini bozan tarzda yaklaşımlarla, baskı ve asimilasyona maruz kaldığı görülmektedir. 21 Savcı ve polisler, dini konuşma ve faaliyetlere kuşku ile bakmış, ders kitaplarında, misyonerlik faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer almış ve takip gibi unsurlarla baskı altında tutulmuş zaman zaman ailelerine 17 HÜRRİYET GAZETESİ: Gayrimüslimlere İmam Hatip Şoku (Erişim: 18 Mecliste Cemevi Talebine Redhttp://www.ntv.com.tr/arsiv/id/ (Erişim: 19 HÜRRİYET GAZETESİ: Kilise Açmak İçin Yargıda Hak Arıyor (Erişim: 20 Protestan Kiliseler Derneği 2012 Hak İhlalleri Raporuhttp://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=118 (Erişim: 21 Habertürk Gazetesi:http://www.haberturk.com/gundem/haber/ ogretmendenskandal-soru

7 ihbara varan tacizlerle karşı karşıya kalmışlardır. 22 Birçok yabancı azınlık mensubu din adamları oturma izni alamadıklarını veya süresini uzatamadıklarını bu sebeple ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını bilgi edinme haklarını kullanarak sorduklarında ise cevaben bir din adamı oturma izninin mevcut olduğunu resmi makamların bildirdiğini ancak uygulamada nasıl alınabileceği konusunda bilgi verilmediğini bildirmiştir. Askerlik hizmetinde vicdani retçiler zorluklarla karşılaşmaktadır. Yehova Şahitleri yetkilisi, yaptığı açıklamada, bu grubun üyelerinin askerlik hizmetini reddetmesi halinde hapis ve para cezası aldığını söylemektedir. Barış Görmez adında bir vicdani retçi emirlere itaatsizlik suçlamasıyla 2007 den beri 13 defa cezai takibata uğramıştır. 23 Piyanist Fazıl SAY, İran şairi olan Ömer Hayyam ın bir şiirini kaynak gösteren ve cennetteki Kevser ırmakları vaadini bir meyhane olarak tasvir edip öbür dünyada bakireler vaat edilmesini de bir genelev ile kıyaslayan tweet mesajları göndermek yoluyla dini değerleri aşağılama ve halk arasında kin ve düşmanlığı tahrik etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Fazıl Say, bundan başka, akşam ezanını 22 saniyede okuyan bir müezzin hakkında bir tweet göndermiş ve sevgilisiyle buluşmak için mi yoksa rakı içmeye gitmek için mi bu kadar acele ettiğini sormuştu. Fazıl Say ın 18 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmektedir. 24 Sünni olmayan Müslümanlara karşı tehditler, dini azınlık gruplarının bazı üyeleri için bir korku atmosferi yaratmaya devam etmektedir. Temmuz ayında, Malatya nın Sürgü köyünde öfkeli bir kalabalık bir Alevi ailenin evine taşlar fırlatmış ve ahırını yakmıştır. Aile, Ramazan davulcusundan onları sahur için uyandırmamasını istemiş ve olay bundan sonra olmuştu. 25 Olayın ardından, savcılar hem Alevi aileye hem de Sünni kitleye karşı dava açtılar. Savcılar, kendi ahırlarını yaksın diye kalabalığı tahrik etme suçlamasıyla aile üyelerinin 14 yıl; davulcunun 10 yıl ve 48 protestocunun altı buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediler. Protesto demokratik bir hak olmasına rağmen, savcıların antidemokratik taleplerinin yargı tarafından kabul görmesi ayrı bir handikaptır. Protesto demokratik bir hak olmasına rağmen böyle bir protestoda altı buçuk yıl hapis cezası ile yargılanma talep eden savcı Anayasa'yı ihlal etmiş, bununla da kalmayıp mahkeme savcının talebini kabul edip dava açmıştır. Ekim ayında savcılar, Alevi aileye karşı yalancılık suçlamasıyla bir başka dava açtılar ve ilk ifadelerinde saldırının tarihini yanlış verdikleri iddiasıyla aile üyelerinin 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep ettiler. Musevi liderler anti-semitizm hakkında endişelenmektedirler. 26 Birçoğu antisemitik duvar yazılarını ve tehditleri Orta Doğu da yaşanan olaylara bağlamaktadır. Yerel resmi makamlar, Musevi ibadet yerlerini korumak için, cemaat liderleri ve sinagog yetkilileriyle beraber çalışmaya devam etmektedirler. Ancak Museviliği düşmanca gören halkın bilinçlendirilmesi için hiçbir çalışma yapmamaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan' ın Soma' da maden çökmesi neticesinde bölgeye intikal edip, öfkeli kalabalığın tepkisi ve yuhalaması sonucu, teskin etmek için oraya gidip, bir madenci yakınına "İsrail dölü" şeklinde hakaret edip üzerine saldırması, devletin Museviliğe bakış açısının 22 Milliyet Gazetesi: İncil Dağıtımına Polis Müdahale Etti (Erişim: 23 Habertürk Gazetesi: Yehova Şahidi ne Askerlik Tazminatı 24 Vatan Gazetesi: Savcı Fazıl Say İçin 1,5 Yıl Hapis İstedi (Erişim: 25 Habertürk Gazetesi: Malatya da Tehlikeli Gerginlik (Erişim: 26 Hamburghaber: Türkiye de Antisemitizm Endişesi (Erişim:

8 göstergesidir. 27 Bazı Protestan rahipler ve cemaat üyeleri yıl içinde tehdit telefonları veya mesajları aldıklarını, bazı Protestan kiliseler ise tahribat ve hasar verici saldırılara uğradıklarını bildirdiler. Ülkenin muhtelif yerlerinde tehditler sebebiyle bazı Protestan rahipler, kilise hukuk danışmanları ve kiliselere yönelik polis koruması arttırılmıştır. Paskalya sabahında, İstanbul da bir Protestan rahip, kendi kilisesinde, üç kişinin saldırısına uğradı. Rahibi döven bu kişiler, Hristiyanlık hakkında aşağılayıcı sözler ederek, rahibi buradan gitmesi için tehdit etti, bir Müslüman mahallesinde bulunmaya hakkı olmadığını söylediler DEĞERLENDİRME Türkiye'nin Ortodokslar, Aleviler, Museviler gibi diğer azınlık inanç grupları ve cemaatleri üzerinde ciddi bir baskı kurduğu gerçektir. Ancak siyasi olarak bu politikanın doğru olduğu kanaatine varılamaz. Türkiye de bulunan azınlık gruplarına ait inanç mensuplarının inancını özgürce yaşayamıyor olması, baskı altında olması, Yurtdışında yaşayan Müslüman Türk vatandaşların, aynı muameleyi görmesine sebebiyet vermektedir. Türkiye de, Cemevleri resmi ibadethane olarak tanınmamakta, Din adamlarına maaş ödememektedir. Ortadoks din adamlarının yetiştirilmesine ve Ortadoksların inançlarını özgürce yaşamasına izin vermemektedir. Aynı şekilde vergi ödeyen Ortadoks ve Musevi vatandaşların da inancını yaşaması ve insansı bir ihtiyaç olan tapınma ihtiyacını karşılaması için maddi olarak herhangi bir destekte bulunmamaktadır. Bu durumu her ne kadar Türkiye kendi içerisinde meşru görse de; Yurtdışında azınlık konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Müslüman toplulukların dinini özgürce yaşaması konusunda diplomatik darbeler almaktadır. Avusturya meclisinin aldığı karar ile, Türk din adamları İmamların sınırdışı edilmesi bunun en bariz örneğidir. 29 Almanya nın da aynı kararı almak üzere olduğu bilinmektedir. Yasa ile ilgili olarak; her ne kadar, dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Bu yasa tasarısıyla, aslında; Avusturya dini özgürlükler konusunda 100 sene geriye gitmiş olur diye endişe ediyorum şeklinde açıklama yapsa da, olaylara evrensel yaklaşamamakta ve aynı sorunu Türkiye de yaşayan azınlık gruplar için aynı ifadeleri kullanmamaktadır. Türkiye deki azınlıkların inançsal ihtiyaçlarını karşılaması konusundaki talepleri geri çevrilmektedir. Türkiye artık yalnız başına olmadığının; dünya üzerinde tek dil, tek ırk, tek inanç olarak yaşamadığının farkına varmalıdır. Olaylara evrensel yaklaşılmalı, çözüm önerileri objektif olmalıdır. Türkiye' de halk ve yönetim; 600 yıl boyunca, Mutlak Monarşi ile yöneten Osmanlı döneminin etkisinde kalmakta, Stockholm sendromu yaşamaktadır. Baskı ile yönetmeyi atalarından gelen bir gelenek olarak tanımlamaktadır. Bundan haz duymakta ve zevk almaktadır. Bu tavır normal bir toplum psikolojisinin çok ötesindedir. Psikolojik baskı ve olumsuzluk yaşamamış topluluklar, huzur ve barışın temin edilmesini, barışçı yaklaşım içerisinde yaşamayı teminat olarak görür, diğer inançlara verilen hakları empati yaparak değerlendirir toplum içerisindeki farklı inançlara mensup toplulukların da inancını özgürce yaşamasını barışın ve özgürlüğün teminatı olarak görürler. Ancak Türkiye de durum farklıdır. Müslümanlar için Cami açılırken sevinen topluluk, Hristiyanlar için Kilise açılmasına şiddetle karşı çıkmakta, saldırgan tavırlar sergilemekte, baskı kurmaya ve engel olmaya çalışmaktadır. Bu baskı anlayışının kökeni Mutlak Monarşi ile yönetilen Osmanlı dan gelen bir gelenektir. 27 Sözcü Gazetesi: Erdoğan dan Vatandaşa İnanılmaz Hakaret (Erişim: 28 Radikal Gazetesi: Hristiyan Din Adamına Tekmeli Saldırı (Erişim: /(Erişim: )

9 Dünya üzerinde hiçbir topluluk baskıyı sevmez. Bunun tek istisnası, Stockholm sendromu yaşayan topluluklardır. Bilimsel olarak bu sendrom; insanın kendisini zora sokan, üzen koşulları benimsemesi, savunması ve bu koşulları yaratan nedenleri görmemesi, ezenin yanında yer alması olarak tanımlanmıştır. İlgili sendrom belli başlı gruplardan; yoğun dini (tarikat benzeri) ve siyasi baskı uygulanması durumlarında (brainwashing durumlarında) (takipçi-lider) gruplarında yoğun bir şekilde görülmektedir. 30 Görüldüğü üzere psikolojide ezenin yanında yer almak psikolojik bir rahatsızlıktır. Baskının gelenek halini alması, bu geleneğin devam ediyor olması, toplumun mevzubahis sendromu yaşamaya devam etmekte olduğunun göstergesidir. Bu politikanın hatalı bir politika olduğunun, yönetim de, halk da farkında değildir. Görüldüğü gibi devlet yöneticileri halen bu konuda köklü çözümler üretecek adımlar atmamaktadır. Halkın düşünce yapısı da değişmemektedir. Yetkililerin; bu konuda halkı aydınlatan, dış politikayı zora sokan bu durumları ortadan kaldıracak duyarlılığı göstermesini talep edecek bir pozisyonda olması gerekirken, aksine baskıcı tavırları başarı gibi lanse ettirmekte ve bunları bir zafer edası ile halka yansıtmaktadır. Psikolojik olarak ezilen bir gelenekten gelen, ve ezenin yanında yer almayı kabullenmiş, zafer addetmiş bir topluluğun, daha fazla baskı uygulayan ve baskının şiddetini gün geçtikçe arttıran yönetimden, daha da memnun olma sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Kendisini demokrat olarak tanımlayan yönetim, halkın çoğunluğunun memnun olduğunu gördükçe baskıya devam etmektedir. Bu durum kısır bir döngüye dönüşmekte; seçim, ülke ve toplum politikası halini almaktadır. Tüm bu durumlar diplomatik ilişkiler içerisinde bulunulan ülkelerin, Türkiye ye karşı olumsuz bakış açısına sahip olmasına sebebiyet vermektedir. Yurtdışında yaşayan azınlık Türk ve Müslüman yurttaşları risk altına almaktadır. Avrupa Birliği sürecini sekteye uğratmakta, Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Yurttaşlarının baskı gördüğünü düşünen devletler, Türkiye ye hasmane tavır takınmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği defalarca din özgürlüğü üzerinde durmuştur. Ancak Türkiye bu konuda Avrupa Birliği nin taleplerini yerine getirmekten uzak hareket etmiştir. Örneğin; okullardaki zorunlu din dersinin kaldırılması talebi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu durum ülkenin ticaret sahasını daraltmakta, yeni pazarlara açılmasını engellemekte, ekonomik kayıplar vermesine neden olmaktadır. İslam dünyası olarak tabir edilen, geri kalmış Ortadoğu ülkelerinin dar pazarında faaliyetini yoğun bir şekilde sürdürmekte, ancak mevzu bahis nedenlerden ötürü Avrupa ligine bir türlü yükselememektedir. 6 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Türkiye artık yeni dünya düzeninde, baskıcı tavırları bir kenara bırakmalı, Osmanlı geleneğinden gelen despot uygulamalardan sıyrılmalı, evrensel bir bakış açısı ile sorunlara diplomatik çözümler üretecek potansiyeli yakalamalıdır. Madımak ta Alevileri yakan islamofaşizmin, Filistin i söndüremeyeceğini kabullenmelidir. İnanç konusunda özgürlükçü yaklaşımlar sergilemelidir. Tüm inançlara eşit mesafede yaklaşmak, Devlet geleneği haline getirilmeli, toplumda diğer inançlara saygı duyulması gerektiğini, azınlıkların ve ezilenlerin yanında yer almanın sosyal sorumluluk olduğu aşılanmalı, öncelikle azınlıkların sorunlarının çözülmesinden başlanmak üzere tüm insanların insansı ihtiyacı olan tapınmanın engellenmeye çalışılmasının Yaratan ile kul arasına girmek olduğunu bilmeli ve tüm toplulukların kendi topraklarında özgürce inançlarını yaşayabilmesinin önünü açmalı aynı zamanda maddi ve manevi anlamda desteklemelidir. Toplumun, diğer inançlara bakış açısının empati kurarak, objektif ve evrensel düzeye gelmesi sağlanmalı bu konuda farkındalık yaratılmalıdır. Baskı ve yasaklar daima illegali doğurur. Resmi olarak azınlıklara ait inanç merkezleri ve ibadethanelerin yasaklanması, toplumların illegal ortamlarda ibadet etmesine neden olmakta, merdiven altı, bodrum kat şeklinde tabir edilen yerlere itmektedir. Böylelikle 30 (Erişim Tarihi: )

10 denetleme sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Bugün yasal olarak 20 ibadethane olduğunu iddia edenler bu rakamın illegal olarak 200 ün üzerinde olduğunu bilmemektedir. Bunun neticesinde denetleme mekanizması çalıştırılamamakta, gayri resmi görünen ve devlet kontrolünde olmayan ibadethanelerin illegal faaliyetler yürütmesinin önüne geçilememektedir. Yasal zemine oturtmak daima kontrol ve denetim demektir. Zaten var olan azınlıkların görmezden gelinmesi onları yok etmemekle birlikte, illegal yollarla ve baskıyla daha da çoğaldığı gerçeğini değiştirmeyecektir. Yasal düzenlemeler yapılması, tüm inançlara ait yasal izinlerin verilmesi, tüm azınlıklara ait ibadethanelerin tamamının resmi olarak tanınması, ibadethane açmak isteyen azınlıklara arazi tahsisi, din adamlarının maaş ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Resmi olarak kontrol ve denetleme altında tüm azınlıkların dini faaliyetlerini özgürce gerçekleştirmelerine izin verilmelidir. Azınlık gruplara yönelik okulların devlet tarafından açılmasına izin verilmeli, dinsel eğitim almaları konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Azınlıkların din adamlarını yetiştirmek için devlet desteği verilmelidir. Okullarda zorunlu din dersi kaldırılmalı, baskı unsuru yaratmasının önüne geçilmelidir. Devlet; din eğitimini verirken, herkese açık kamusal alan olan okullar yerine, ibadethaneleri tercih etmelidir. İbadethanelere sadece o inancı benimsemiş olan kişiler gelmektedir. Dayatma ve baskı unsuru ortadan kalmaktadır. Bizzat devlet eliyle dinler arası diyaloglar düzenlemek suretiyle halkın kin, nefret ve düşmanlık duyguları pasifize edilmeli, tüm inançların yolunun aynı yaratıcıya çıktığı irdelenmelidir. Türkiye tüm inançlara eşit yaklaşım gösteren Laiklik kavramı üzerinde durmalı, tüm dünyaya bu şekilde tanıtmalı ve inanç özgürlüğü kapsamında azınlıklar ile ilgili yürüteceği faaliyetler ile de bunu göstermelidir. Aksi durumda; ticari, ekonomik ve sosyal faaliyetleri, İslam dünyası ile sınırlı kalacak, gelişmemiş ülkeler ile aynı kategoride yer alacaktır. Batı medeniyetine yakınlaşabilmenin tek yolu, tüm dinlere eşit mesafede yaklaşmak anlamına gelen laikliktir. Laiklik tüm inançların teminatıdır. Türkiye deki yönetimin; yurtiçinde ve yurtdışında, söylemlerinde daima kullandığı, İslamcı bir politika izliyor olması dış politikada Türkiye nin inanç ırkçılığı yapan, islamofaşist bir ülke olarak tanımlanmasına sebebiyet vermekte, ticari anlamda, diğer inanç mensuplarının Türkiye den uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu İslamcı tavır ekonomide pazar daraltmak dışında Türkiye ye bir çıkar sağlamamaktadır. Türkiye ekonomisinin iyileşebilmesi pazarını genişletmesine bağlıdır. Bunu ancak tüm inançlara eşit mesafede yaklaşarak gerçekleştirebilir. Bireylerin inançları bireysel özgürlükler kapsamında değerlendirilmekle beraber, yalnızca tüm inançlara eşit mesafede yaklaşan, inanç özgürlüğünü benimseyen ve inanç yönünden tarafsız olan, Laik bir ülke bunu başarabilir. İyi bir ekonominin güçlü bir orduyu, güçlü bir ordunun, güçlü bir siyaseti getireceği göz önünde bulundurularak, bulunduğu coğrafyada söz sahibi olabilmesi adına, Türkiye nin öncülü iyi bir ekonomi olmalıdır. References Türk Dil Kurumu resmi web sitesi: (Erişim Tarihi: 23/02/2015) The New Oxford American Dictionary, Second Edition, Erin McKean (Editor), 2096 pages, May 2005, Oxford UniversityPress, ISBN Schwartz, Stephen. "What Is 'Islamofascism'?". TCS Daily (Erişim tarihi: 23/02/2015) Hitchens, Christopher: DefendingIslamofascism: It's a validterm. Here'swhy, Slate, scism.html (Erişim tarihi: 23/02/2015)

11 William Safire (2006). "IslamofascismAnyone?"The New York Times, Opinion-Editorial (Erişim Tarihi:23/02/2015) (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015) TÜRKİYEDE DİNİ HAYAT ARAŞTIRMASI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ANKARA 2014 (www2.diyanet.gov.tr/stratejigelistirme/afisalanlari/dinihayat.pdf, Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015) ABD ULUSLARARASI DİN ÖZGÜRLÜKLERİ RAPORU 2012: TÜRKİYE KISMI (http://turkish.turkey.usembassy.gov/din_ozgurlugu_2012_turkiye.html, Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015) (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2015) T.B.M.M ARAŞTIRMA MERKEZİ, HEYBELİADA RUHBAN OKULU (HAZİRAN 2009) (Erişim: 17/02/2015) RADİKAL GAZETESİ-Misyonerlere Gizli Fişleme Ve Sürgün Mü Var? (Erişim: 17/02/2015) Vicdani Red Aktivisti Mehmet Tarhan a emre itaatsizlik cezası zasi (Erişim: 17/02/2015) HÜRRİYET GAZETESİ: Gayrimüslimlere İmam Hatip Şoku (Erişim: Mecliste Cemevi Talebine Red (Erişim: HÜRRİYET GAZETESİ: Kilise Açmak İçin Yargıda Hak Arıyor (Erişim: Protestan Kiliseler Derneği 2012 Hak İhlalleri Raporuhttp://www.aihmiz.org.tr/?q=node/42&vaka=118 (Erişim: HABERTÜRK GAZETESİ: Öğretmenden Skandal Soru (Erişim: 23/02/2015) Milliyet Gazetesi: İncil Dağıtımına Polis Müdahale Etti (Erişim: Habertürk Gazetesi: Yehova Şahidi ne Askerlik Tazminatı (Erişim:

12 Vatan Gazetesi: Savcı Fazıl Say İçin 1,5 Yıl Hapis İstedi (Erişim: Habertürk Gazetesi: Malatya da Tehlikeli Gerginlik (Erişim: Hamburghaber: Türkiye de Antisemitizm Endişesi (Erişim: Sözcü Gazetesi: Erdoğan dan Vatandaşa İnanılmaz Hakaret (Erişim: Radikal Gazetesi: Hristiyan Din Adamına Tekmeli Saldırı (Erişim: Rusya ve Polonya'da dindarlık ayrıntılı karşılaştırmalı istatistikleri (Erişim: 22/02/2015) Milliyet Gazetesi: Avusturya imamları Türkiye ye yolluyor /(Erişim: ) Mobbing Nedir? (Erişim: 23/02/2015) Mehmet Emin Akkaya is a PhD student at the South Russian University (IMBL). He received his B.Sc. degree in Business Administration from the Anadolu University in 2011 and M.Sc. degree in Management Information System from the Gazi University in Continues the PhD degree in Business Administration from the South Russian University (IMBL). His current research interests include data mining, artificial intelligence, information system, management information system and knowledge systems.

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan TÜRKİYE Önemli Bulgular: Türk hükümeti geçtiğimiz yıllarda azınlık topluluklarının mülkiyet hakları, dini kıyafetler ve eğitim dahil olmak üzere dini özgürlüklere ilişkin bazı reformları hayata geçirmiş

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

TÜRKİYE. Geniş Özet. 2011 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu ABD Dış İşleri Bakanlığı Demokrasi Bürosu, İnsan Hakları ve İşgücü

TÜRKİYE. Geniş Özet. 2011 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu ABD Dış İşleri Bakanlığı Demokrasi Bürosu, İnsan Hakları ve İşgücü Geniş Özet Din özgürlüğü, Anayasa, diğer yasalar ve politikalar ile korunmaktadır; hükümet uygulamada genel olarak din özgürlüğüne saygı göstermiştir. Ancak bazı anayasa hükümleri bu hakkı kısıtlamaktadır.

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Türkiye Temel Bulgular Arka Plan

Türkiye Temel Bulgular Arka Plan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrı ve bağımsız bir kuruluştur. Amerikan Kongresi tarafından kurulan komisyon, tüm dünyada din özgürlüğünü gözlemleyen ve Devlet

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Üzerine Düşünceler Baskın Oran Başlıca kaynak: B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar. 5. baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009 baskinoran@gmail.com www.baskinoran.com Azınlık:

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU

TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU 1 Geniş Özet TÜRKİYE 2013 ULUSLARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU Dini özgürlükler, bazı anayasal hükümler, kanunlar ve politikalar tarafından kısıtlanmış olsa da, anayasa ve diğer kanun ve politikalar genel olarak

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Bu tebliğde, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür.

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür. Anayasa din özgürlüğü sağladığı gibi diğer yasa ve politikalar da genellikle dine özgür ibadet edilmesine katkıda bulunmuştur; ancak, laik devletin bütünlüğü ve mevcudiyeti ile ilgili anayasal koşullar

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı rapor Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmüne Kararname 14.09.2011 Tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 8 Kitabın Adı Türkiye de Eğitim Editör Bekir S. GÜR Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-25-9 Baskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık Ömür

Detaylı

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik.

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik. Vergi barışı, Hazine'ye varlık barışından daha çok gelir getirir 23.11.2009 Bumin Doğrusöz Geçen günlerde yine vergi affı dedikoduları çıktı. Bu arada bir toplantıda Maliye Bakanı, vergide af olmayacağını

Detaylı

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu

Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Yeni CHP'nin yeni anayasa vizyonu Dr. Burak Çelik Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 21. Yüzyılın Anayasası / Çağdaş bir anayasaya doğru 2010 yılının ilk günlerinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Türkiye. Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 2003. Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır.

Türkiye. Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 2003. Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır. Türkiye Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 2003 Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanmıştır. Anayasa din özgürlüğünü garanti eder ve Hükümet uygulamada genel olarak bu hakka saygı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul

Detaylı

ABD Komisyonunun Uluslararası Din Özgürlüklerine İlişkin 2010 Yıllık Raporuna Genel Bakış

ABD Komisyonunun Uluslararası Din Özgürlüklerine İlişkin 2010 Yıllık Raporuna Genel Bakış ABD Komisyonunun Uluslararası Din Özgürlüklerine İlişkin 2010 Yıllık Raporuna Genel Bakış 1998 tarihli Uluslararası Din Özgürlüğü Kanunuyla (IRFA) oluşturulan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE ŞURA KARARLARI

EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE ŞURA KARARLARI EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE ŞURA KARARLARI Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı E-mail: erkanaydogan@gmail.com Twitter: @eaydoganoglu 1 EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ Eğitim sisteminin, önceden

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 62

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 62 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 62 i Bu sayıda; Başbakan ın Taksim Gezi Parkında vatandaş ile inatlaşmasının ekonomiye maliyeti değerlendirilmiştir. i 1 Ekonomi iç ve dış

Detaylı

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir.

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir. YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi.. etti *Mailime gelen bir notta;

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Türkiye ve Din veya İnanç Özgürlüğü

Türkiye ve Din veya İnanç Özgürlüğü Alevi cem evleri: Türkiye ve Din veya İnanç Özgürlüğü Toplumsal tartışmaya katkı No. 3-2014 Demokratikleşme Yolunda Önemli bir Dönüm Noktası- Cem evlerinin İbadet Yeri Statüsü Cem evlerinin ibadet yeri

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR!

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, sesini yükselten kesimlere karşı

Detaylı

Türkiye de İnanç Grupları: Sorunlar ve Taleplere Yönelik Yeni bir Çerçeve

Türkiye de İnanç Grupları: Sorunlar ve Taleplere Yönelik Yeni bir Çerçeve Türkiye de İnanç Grupları: Sorunlar ve Taleplere Yönelik Yeni bir Çerçeve Eylül 2011 Bu rapor, Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan Bermek tarafından başlatılan Yeni Anayasa Sürecinde İnanç Özgürlükleri

Detaylı

2009 Hak İhlalleri İzleme Raporu

2009 Hak İhlalleri İzleme Raporu - 2009 Hak İhlalleri İzleme Raporu 30.01.2010 2009 Hak İhlalleri İzleme Raporu Hazırlayan Hukuk ve İnanç Özgürlüğü İzleme Kurulu 30.01.2010 - 2009 Hak İhlalleri İzleme Raporu 30.01.2010 DİKKAT: Ocak 2009

Detaylı

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katından Fazla Parayı 10,5 Yılda Kullandı Türkiye de, çok partili

Detaylı

ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu. Kıbrıs Cumhuriyeti. Yönetici Özeti

ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu. Kıbrıs Cumhuriyeti. Yönetici Özeti ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetici Özeti Anayasa ibadet, din eğitimi ve dini vecibeleri yerine getirme özgürlüklerini korumaktadır. İç işlerini düzenleme ve yönetme

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır

Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır 2007 ULUSLARARASI DİN ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU 2007 Önsöz Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanmıştır Raporların Hazırlanmasındaki Amaç Bu rapor, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1998

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÖZEL KURSLARIN ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULARI. TOBB Türkiye Eğitim Meclisi

ÖZEL KURSLARIN ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULARI. TOBB Türkiye Eğitim Meclisi ÖZEL KURSLARIN ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULARI TOBB Türkiye Eğitim Meclisi 2016 (2/3) ASİL GÖREVLİ EĞİTİMCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNUN ÇEŞİTLİ KURSLARDAN KALDIRILMASI Örgün Eğitim Kurumlarında (okullarda) olması

Detaylı

CAFERİ CEMAATİN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI CAMİLERE YAPILAN SALDIRILAR HAKKINDA İNCELEME VE GÖZLEM RAPORU

CAFERİ CEMAATİN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI CAMİLERE YAPILAN SALDIRILAR HAKKINDA İNCELEME VE GÖZLEM RAPORU CAFERİ CEMAATİN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI CAMİLERE YAPILAN SALDIRILAR HAKKINDA İNCELEME VE GÖZLEM RAPORU 21 Ağustos 2014 MAZLUMDER İstanbul Şubesi Din, Vicdan, Düşünce ve İfade Hürriyeti Komisyonu Hazırlayanlar

Detaylı