İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının içeriğinden yazarları sorumludur.

2 BÖLÜM: TARİH DÖNEM (GÜZ / BAHAR): BAHAR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI: DERSİN ADI: MEDENİYET VE KÜLTÜR TARİHİ II DERS NOTU YAZARININ ADI-SOYADI: PROF. DR. ALİ ARSLAN YRD. DOÇ. DR. ABDURRAHMAN BOZKURT 2 / 16

3 1. HAFTA DERS NOTU 3 / 16

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ: DERSİN KAPSAMI VE KULLANILACAK OLAN YÖNTEM 1. MS 4. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYANIN SİYASİ PANORAMASI 2. KAVİMLER GÖÇÜ 4 / 16

5 ÖZET Dersin kapsamı ve derste kullanılacak olan yöntemlerden kısaca bahsedildikten sonra MS 4. yüzyıl başlarında dünyanın siyasi panoraması ana hatları ile ele alınacak, bu yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Kavimler Göçü hakkında bilgi verilecektir. 5 / 16

6 GİRİŞ: DERSİN KAPSAMI VE KULLANILACAK OLAN YÖNTEM Medeniyet bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir ve sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü ya da insanların daha iyi bir yaşayışa kavuşmaları ve doğaya egemen olabilmeleri için gösterdikleri çabalardan çıkan düşünsel, teknolojik, bilimsel ve kültürel sonuçlar şeklinde tanımlanmaktadır. Kültür ise tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içerisinde ortaya çıkarılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları ortaya çıkarmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren amaçların bütünü ya da bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin tamamı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan yola çıkarak medeniyet ve kültür tarihinin, insanlığın maddi ve manevi sahalarda ürettiği değerlerin ve elde ettiği kazanımların tamamını kapsadığını söyleyebiliriz. Ancak sahiplenme arzusu, üretilen bazı değerlerin bir kenara atılmasına ya da görmezden gelinmesine neden olmaktadır. Dersimizde böyle bir yanılgıya düşmemek ve hata payını en aza indirmek adına dünya coğrafyası genelinde ilk medeniyetlerden itibaren hangi dönemlerde hangi değerlerin ortaya çıktığını, hangi kazanımların elde edildiğini, dinî ve etnik kimliklerine bakmaksızın kimlerin bu noktada ne tür katkılar sağladıklarını açıklamaya çalışacağız. Bu noktada Medeniyet ve Kültür Tarihi I dersinde tarihi devirlerin ve dolayısıyla İlk Çağ ın başlangıcı olarak kabul edilen yazının icadından İlk Çağ ın sona erişine kadar geçen dönemde belirleyici faktör olduğu için yazıdan başlanarak insanlık tarafından ortaya çıkarılan maddi ve manevi değerler aşağıdaki ana başlıklar altında değerlendirilmiştir: 1. Yazı 2. Devlet Örgütlenmesi 3. Hukuk 4. Ordu 5. Sosyal Yapı 6. Eğitim 6 / 16

7 7. Dil ve Edebiyat 8. İktisadi ve Mali Yapı 9. Tarım ve Hayvancılık 10. Ticaret 11. Zanaat ve El Sanatları 12. Bilim-Teknik 13. Sanat, Mimari 14. Din ve İnanış Esas konuya geçmeden önce yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesi açısından bazı meseleleri açıklığa kavuşturmakta fayda vardır. Birinci mesele tarihlerle ilgilidir. Bilindiği üzere İlk Çağ ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmı arkeolojik kalıntılara dayandığı için tarihler sonradan belirlenmiştir. Orta Çağ ile ilgili tarihler biraz daha net olsa da farklı takvim sistemlerinin kullanılmasından dolayı benzer sıkıntılar devam etmektedir. Dolayısıyla farklı kaynaklar olaylar hakkında farklı tarihler telaffuz etmektedir. Dersimizi başlattığımız yazının kullanıldığı tarih konusunda dahi MÖ 3500, MÖ 3200 ve MÖ 3000 gibi üç farklı tarih ileri sürülmektedir. Bu nedenle notlarımızda yaygın olarak kullanılan tarihler esas alınarak öğrencilerimizin en azından olay ya da olgunun geliştiği dönemi algılaması hedef alınmıştır. Sınavlarımızda da kesin olarak kanıtlanmadığı müddetçe notlarımızdaki tarihler esas alınacaktır. Bir diğer mesele yer, makam, unvan, kişi vb. özel isimlerle ilgilidir. Kaynaklar bu konuda da farklı isimler telaffuz edebilmektedir. Bu noktada da notlar hazırlanırken tarih tespiti için kullanılan yönteme müracaat edilmiştir. Son olarak şunu vurgulamak istiyoruz; her ne kadar tarihin kendisi statik de olsa tarih bilimi dinamik bir yapıya sahiptir. Elde edilen yeni bilgi ve bulgular mevcut bilgilerin değişmesine neden olabilir. Misal olarak MÖ 3200 yılında Mezopotamya da Sümerlerin değil de MÖ 5000 yılında Orta Asya da Türklerin ilk yazıyı kullandıklarına dair bir kanıt elde edildiği zaman mevcut bilgiler ve İlk Çağ la ilgili anlayış kökünden değişebilir. Dolayısıyla notlar hazırlanırken başvurulan kaynaklardaki bilgiler esas alınmıştır. Yeni kaynakların ve yeni bilgilerin medeniyet ve kültür tarihine farklı bakış ve yaklaşımlar kazandırması dileğimizi tekrarlayarak Orta Çağ ın temel karakteristik özelliklerine geçiyoruz. 7 / 16

8 1. MS 4. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYANIN SİYASİ PANORAMASI İlk Çağ da medeniyet ve kültür hayatının gelişmesinde önemli katkıları olan Asya kıtasında MS 4. yüzyıl başlarında Hun, Çin ve Sasani (II. Pers) İmparatorlukları dikkat çekmekteydi. Hindistan da ise yine siyasi karışıklıklar devam ediyor, Gupta İmparatorluğu ülkede birliği sağlamaya çalışıyordu. Bunun dışında kalan topraklarda Türk, Moğol, Pers, Çin, Hindistan ve Tibet kökenli ya da farklı kökenlere mensup çok sayıda kavim birbirleri ile mücadele içerisinde varlıklarını sürdürüyorlardı. MS. 4. yüzyıl başlarında eski dünyanın en önemli güçlerinden biri olan Roma İmparatorluğu Akdeniz havzasını içerisine alacak şekilde Avrupa nın büyük bir kısmını kontrol altında bulunduruyordu. Buradan itibaren Trakya nın tamamı Anadolu nun büyük bir kısmı, Suriye ve Kuzey Afrika nın Akdeniz e bakan kıyıları da Roma İmparatorluğu na bağlıydı. Geniş topraklarına rağmen 4. yüzyıl başlarından itibaren Roma İmparatorluğu durağan bir seyir izlemeye başlamıştı. Britanya dâhil olmak üzere Roma İmparatorluğu nun hâkimiyeti dışında kalan Avrupa topraklarında (Karadeniz in kuzeyinden doğu-batı istikametinde Britanya ya kadar) siyasi örgütlenmeler devlet düzeyine ulaşamış olup, bu bölgelerde çeşitli kavimler varlığını sürdürüyorlardı. Arap dünyasında da karışıklıklar devam etmekte idi ve bölge siyasi birlikten mahrumdu. Eski dünya kıtaları (Asya, Avrupa ve Afrika) ile yeni dünya kıtaları arasında henüz irtibat sağlanmamış olsa da Amerika da Mayalar doğal gelişimlerine ve kendilerine özgü güçlü bir medeniyete sahiplerdi. Onun dışındaki yeni dünya topraklarında da kabile yaşamının sürdüğüne dair izlere rastlanmaktadır. Orta Çağ 476 ila 1453 yılları arasını kapsayan yaklaşık bin yıllık uzun bir dönemi kapsar. Bu süreçte belirleyici bir etken olarak kabul edilen Kavimler Göçü nden itibaren dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısında olumlu ya da olumsuz önemli gelişmeler yaşanmıştır. Orta Çağ denilince akla genel olarak karanlık bir dönem gelir. Ancak bu dönem sadece Batılılar açısından karanlık bir dönem olarak nitelendirilebilir. Doğu dünyası doğal tarihi gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Hatta İslamiyet in ortaya çıkışı ve geniş kitleler arasında yayılması medeniyet ve kültür alanında doğu dünyasında yepyeni bir sayfa açmıştır. 8 / 16

9 Dolayısıyla Orta Çağ Batılıların karanlık çağı iken İslam dünyasının aydınlık çağı olduğu şeklinde bir ifade hatalı olmayacaktır. Orta Çağ ın bir diğer önemli özelliği de bu dönemde milli kimliklerin yapılanmaya başlamasıdır. Daha çok Batı da ancak genel olarak dünyada ırklar arası yakınlaşmalar yeni milli kimliklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Elbette bu yapılanmanın da hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olacaktır. Orta Çağ ın yaygın olarak kabul edilen diğer bir özelliği de feodalizmin (derebeylik sisteminin), dünyada siyasi, sosyal ve ekonomik düzenin kurulmasında belirleyici olmasıdır. Oysa Batı da bu yönde bir eğilim olmasına rağmen genel olarak yaklaşık bin yıllık bir süreçte farklı coğrafyalarda farklı sistemler ya da düzenler varlığını sürdürmüştür. Bir diğer düşünce Orta Çağ a skolastik düşüncenin hâkim olması, kilisenin ve din adamlarının nüfuz kazanmasıdır ki bu da Batılılar açısından ya da Batılılar baz alınarak yapılan değerlendirmelerin bir neticesidir. Orta Çağ da İslam dünyasına skolastik düşüncenin hâkim olduğunu herhâlde İslam a karşı olanlar dahi ileri süremezler. Zaten İslam devletlerinde halifelik kurumu tesis edilmiş olsa da dinin herhangi bir kurumun tekeline geçmesine müsaade edilmemiştir. Skolastik düşünce ve kilise baskısı nedeniyle Orta Çağ da bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yavaşladığı hatta gerilediği şeklindeki değerlendirmeler de eksik ve hatalıdır. Evet, Batılılar bilimsel ve teknolojik açıdan yerlerinde saymış, hatta geri gitmiş olabilirler ancak İslam dünyasında bunun tersine son derece önemli gelişmeler yaşanmıştır. Müslüman bilim adamları Orta Çağ da bilim ve teknoloji bayrağını devralarak ileriye taşıyacaklardır. Orta Çağ a damgasını vuran diğer bir olgu da Haçlı Seferleri olacaktır. Geri kalan Batı ile gelişen Doğu arasında çatışma kaçınılmaz hâle gelecek, Batılılar siyasi ve ekonomik gayelerine ulaşabilmek amacıyla dinî ön plana çıkaracak ve çatışma unsuru hâline getireceklerdir. Toplumsal hayatta düzeni ve huzuru sağlamayı hedefleyen dinler, bundan sonraki süreçte maalesef çatışmanın kaynağı hâline getirileceklerdir. 9 / 16

10 2. KAVİMLER GÖÇÜ MS 4. yüzyılın ortalarından itibaren Asya da gerek siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlardan gerekse Çin in baskılarından kurtulmak ve yeni yaşam alanları bulmak isteyen -aralarında Hunların çoğunlukta olduğu- kavimler Batı ya doğru tarihin bilinen en büyük kitlesel göç hareketini (Kavimler Göçü nü) başlatmışlardır. Günümüz Moğolistan içlerinden başlayarak Hazar Denizi ile Ural Altaylar arasında bulunan ve Kavimler Kapısı olarak bilinen yol güzergâhı üzerinden gerçekleşen bu göç hareketi bilindiğinin aksine sadece Avrupa nın siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını değiştirmemiş, sonuçları itibarıyla Asya ve hatta Afrika dolayısıyla eski dünyanın hemen hemen tamamının bu değişimden nasibini almasını sağlamıştır. Hazar Denizi ve hinterlandından başlayan Karadeniz in kuzeyini takip ederek Karpat Havzası nı da içine alacak şekilde Transilvanya Ovaları na kadar uzanan sahaları doğrudan etkileyen Kavimler Göçü dolaylı sonuçlarıyla da eski dünyanın hemen hemen tamamını etkilemiştir. Kitlesel göçe neden olan ya da bu harekette itici olan temel faktörler incelendiğinde dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerinin belirleyici olduğu anlaşılır. Doğal afetler, nüfus artışı, tarım alanlarının ve otlakların yetersizliği, siyasi çatışmalar ya da anlaşmazlıklar, dış baskılar ve Türklere cihan hâkimiyeti mefkuresi bir başka deyişle yeni ve verimli topraklar ele geçirerek bağımsız bir şekilde yaşama/yaşatma güdüsü hemen hemen her alanda kaos yaşayan toplumları harekete geçiren temel etkendir. 4. yüzyıl ortalarında kitlesel göçü başlatanlar Hunlardır fakat zamanla Sabarlar, Kutrigurlar, Utigurlar, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler, Oğuzlar ve Kumanlar gibi Türk-Moğol kökenli kavimler göçlerini devam ettirmişlerdir. Elbette Türk-Moğol kavimlerinin ulaştıkları Doğu Avrupa da dönemine özgü bir düzen söz konusudur. Göç eden kavimlerin kurmak istedikleri yeni sistemle ulaşılan coğrafyada bulunan mevcut sistemin çatışması da kaçınılmazdır. Çatışmanın, beraberinde siyasi, sosyal ve ekonomik manada çöküşü getirmesi muhtemeldir. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus; çatışmalar devam ederken, tarihi sürecin, doğal akışında değişmeler ve sapmalar olsa da, devam edeceği gerçeğidir. 10 / 16

11 Tarihi süreçteki değişmeler ve sapmalar medeniyet ve kültüre ait değerler ve kurumlarda da benzer değişme ve sapmaların meydana gelmesine yol açacaktır. Bu yargıya dayanarak Medeniyet ve Kültür Tarihi nde de yeni bir oluşumun gerçekleşeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. 11 / 16

12 ÇALIŞMA SORULARI 1.Aşağıdakilerden hangisi MS. 4. yüzyıl başlarında varlığını sürdüren imparatorluklardan biri değildir? a) Hun b) Sasani c) Çin d) Roma e) Hitit 2. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü nün nedenlerinden biri değildir? a) Doğal afetler b) Nüfus artışı c) Tarım alanlarının ve otlakların yetersizliği, d) Roma İmparatorluğu nun Asya üzerindeki baskıları e) Siyasi çatışmalar ya da anlaşmazlıklar Yanıtlar: 1. e, 2. d. 12 / 16

13 KAYNAKLAR Akdoğan, C. (1993). Bilim Tarihi. Eskişehir. Akurgal, E. (2005). Anadolu Kültür Tarihi (17. Basım). TÜBİTAK, Başak Matbaacılık. Ankara. Altun, M. (2009). Yukarı Mezopotamya da -Başlangıcından 3. Binyıla Kadarki Süreçte Ortaya Çıkan- Devletin Temelleri ve İnşası. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Asimov, I. (2006). Bilim ve Buluşlar Tarihi, (Çev. E. Topçugil). İmge Kitabevi. Ankara. Balık, İ. (2011). Orta Çağ Tarihi ve Medeniyeti. Ankara. Bottéro, J. (2012). Kültürümüzün Şafağı Babil. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. Ceylan, A. ( ). Mısır ve Afrika Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları. Ceylan, A. ( ). Pers Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları. Cevizci, A. (2008). Orta Çağ Felsefesi Tarihi. Bursa. Çığ, M. İ. (2011). Uygarlığın Kökeni Sümerliler-2 Sümerlilerde Günlük Yaşam. Kaynak Yayınları. İstanbul. Demirkent, I. (1994). Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi (S.35 ss.65-78). İstanbul. Eberhard, W. (1987). Çin Tarihi ( 2. Baskı). TTK Basımevi. Ankara. 13 / 16

14 Frankfort, H. (1989). Uygarlığın Doğuşu, (Çev. A. Şenel). Verso Yayıncılık, Ankara. Günay, D. (1999). Medreseden Üniversiteye Trajik Bir Yolculuk. Mimar ve Mühendis( S.26, ss ). Harman, P. M. (1991). Bilim Devrimi (Çev. F. Günergun). İstanbul. Hoodbhoy, P. (1992). İslâm ve Bilim. İstanbul. Hornung, E. (2004). Mısır Bilimine Giriş (Çev. Z. A. Yılmazer). Kabalcı Yayınları. İstanbul. Kınal, F. (1987). Eski Anadolu Tarihi. TTK. Ankara. Konyar, E. ( ). Anadolu Tarihi I Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Konyar, E. ( ). Anadolu Tarihi II Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Konyar, E. ( ). Mezopotamya Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Köroğlu, K. (2006). Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere Kadar. İletişim Yayınları. İstanbul. Kramer, S. N. (2002). Sümerler, (Çev. Ö. Buz). Kabalcı Yayınevi. İstanbul. Kuhrt, A. (2009). Eski Çağ da Anadolu MÖ. ( ), C.I, (Çev. D. Şendil). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Mangaltepe, İ. ( ). Hun Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. 14 / 16

15 Mangaltepe, İ. ( ). Türk Tarihine Giriş Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Matthew, D. (1988). Orta Çağ Avrupası. İstanbul. Mendires, B. (2010). Mezopotamya Kavimlerinde Sosyal Ve Ekonomik Hayat (Sumer, Babil ve Asur) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Memiş, E. (2007). Eski Çağda Mezopotamya (En Eski Çağlardan Asur İmparatorluğu nun Yıkılışı na Kadar). Ekin Kitabevi. Bursa. Mieroop, M. V. D. (2004). Antik Yakındoğu nun Tarihi İ.Ö (Çev. S. Gül). Dost Kitabevi. Ankara. Moscati, S. (2004). Fenikeliler (Çev. S. Gül). Dost Kitabevi. Ankara. Öz, E. (2005). Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu nun Etnik ve Sosyal Yapısı. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Öz, M. (2009). Yukarı Mezopotamya da -Başlangıcından 3. Binyıla Kadarki Süreçte Ortaya Çıkan- Devletin Temelleri Ve İnşası. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Özçelik, N. (2002). İlk Çağ Tarihi ve Uygarlığı. Nobel Yayınevi. Ankara. Pirenne, H. (1983). Orta Çağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul. Sabine, G. (1969). Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi (Çev. Ö. Ozankaya). Ankara. Saraç, C. (1983). Bilim Tarihi (Matematik-Astronomi). Ankara. Soweby, R. (2012). Yunan Kültür Tarihi /Homerik Çağ, tarih, din, sosyal yaşam, spor, edebiyat, mitoloji, felsefe ve sanat (Çev. Ö. U. Hoşafçı). İnkılâp Kitabevi. İstanbul. 15 / 16

16 Stephen F. M. (2001). Bilimler Tarihi (Çev. U. Daybelge). Başbakanlık Basımevi. Ankara. Tansuğ, K. ve Özel İ. Sümerlinin Dünya Görüşü ve Babil Edebiyatı na Toplu Bir Bakış. Tekeli S. (1999). Bilim Tarihine Giriş. Nobel Yay. Ankara. Tekin, O. (2011). Hellen ve Roma Tarihi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Tunçay, M. (2010). Batı da Siyasal Düşünceler Tarihi 1 (Seçilmiş Yazılar Eski ve Orta Çağlar). İstanbul. Yılmaz, A. R. (2006). Medeniyetlerin Devlet ve Hukuk Tarihi. Bakü. Yücel, M. U. ( ). Hindistan Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul Yücel, M. U. ( ). Çin Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul Ural, Ş. (1994). Bilim Tarihi. Ağaç Yay. İstanbul. Ülgen, P. (2010). Orta Çağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış. Mukaddime (S.1, ss.1-17). Yıldırım, C. (1992). Bilim Tarihi. Remzi Kitabevi. İstanbul. Yıldırım, C. (1995). Bilimin Öncüleri. TÜBİTAK. Ankara. 16 / 16

17 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının içeriğinden yazarları sorumludur.

18 BÖLÜM: TARİH DÖNEM (GÜZ / BAHAR): BAHAR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI: DERSİN ADI: MEDENİYET VE KÜLTÜR TARİHİ II DERS NOTU YAZARININ ADI-SOYADI: PROF. DR. ALİ ARSLAN YRD. DOÇ. DR. ABDURRAHMAN BOZKURT 2 / 16

19 2. HAFTA DERS NOTU 3 / 16

20 İÇİNDEKİLER 3. SİYASİ YAPI 3.1. Avrupa da Siyasi Yapı 3.2. İslam Dünyasında Siyasi Yapı 3.3. Türklerde Siyasi Yapı 3.4. Hindistan ve Çin de Siyasi Yapı 3.5. Amerika da Siyasi Yapı 4 / 16

21 ÖZET Orta Çağ da Avrupa, İslam dünyası, Türk devletleri, Hindistan, Çin ve Amerika da siyasi yapı ele alınacaktır. 5 / 16

22 3. SİYASİ YAPI 3.1. Avrupa da Siyasi Yapı Geçen haftaki notlarımızda; Orta Çağ ın yaygın olarak kabul edilen diğer bir özelliğinin de feodalizmin (derebeylik sisteminin) dünyada; siyasi, sosyal ve ekonomik düzenin kurulmasında belirleyici olduğu, oysa Batı da bu yönde bir eğilim olmasına rağmen genel olarak yaklaşık bin yıllık bir süreçte farklı coğrafyalarda farklı sistemler ya da düzenlerin varlığını sürdürdüğü şeklinde bir değerlendirme yapmıştık. Hakikaten de Batı Roma İmparatorluğunun çöktüğü 5. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Avrupa kıtasında merkezî bir güç ortaya çıkmadı. Normal şartlar altında bir devleti başka bir devlet yıktığı zaman, galip olan, yıkılan devletin sistem ve kurumlarını ortadan kaldırarak kendininkileri koyar ya da yıkılan devlete ait sistem ya da kurumlar arasından varlığını sürdürmesini faydalı gördüklerini özümseyerek kendi siyasi rejimi içerisine entegre etmeye çalışır. Ne yazık ki Germen kavimlerinin, yıktıkları Batı Roma İmparatorluğu sistem ve kurumlarının yerini alacak bir yapıları yoktu. Germen kavimlerinin siyasi rejimleri de Roma kurumlarını özümseyebilecek bir yapıya ulaşamamışlardı. Daha açıkça ifade edecek olursak farklı kollardan saldırarak Batı Roma İmparatorluğu nu ortadan kaldıran Germen kavimleri Avrupa da oluşan siyasi boşluğu doldurabilecek kadar güçlü bir örgütlenmeye sahip değillerdi. Germen kavimlerinin merkezî olmaktan uzak, kendilerine mahsus bir siyasi yapıları vardı. 5. yüzyılda yerleşik hayata yeni geçmiş, savaşçı karaktere sahip Germen kavimleri, gelişmişlik düzeyleri dikkate alındığında Roma ya oranla oldukça geride sayılırlardı. Halkın güvenini kaybettikleri andan itibaren Gemen kavimleri yöneticilerinin siyasi iktidarları da tehlikeye girerdi. Devletin yükselen teorisi ya da devletin popülist teorisi olarak da adlandırılan ve kulağa demokratikmiş gibi gelen bu yapı aslında kavim içerisindeki çatışmaların, dengelerin, gelenek ve göreneklerin belirleyici olduğu bir sistemden ibaretti. Aslında bu sistem derebeylik (feodalite) adı verilen yönetim biçimi idi. Tabii, yönetim biçimi feodalite olunca sosyal, ekonomik ve kültürel yapılar da böyle bir düzenin gereklerine uygun bir şekilde yapılanmaya başlayacaktı. Sadece feodal düzenin kurulamadığı ya da nüfuz edemediği bölgelerde bazı kavimler merkezî yönetim anlayışını esas alarak küçük krallıklar kurmaya çalışacaklar ancak 6 / 16

23 bu kavimler dışından gelen baskılara karşı direnecek güce sahip olamayacaklardı. 8. yüzyılda Frank Kralı olan Şarlman ın temellerini attığı Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu bu çabaların bir ürünü idi. Karolenj İmparatoru Kısa Pepin ülkesinin topraklarını oğulları arasında paylaştırır. Kardeşi ölünce Frank Kralı olan Şarlman, Lombardia ve Saksonya yı da topraklarına katar. Bir taraftan Müslüman-Arap Endülüs Emevileri ile mücadele eden Şarlman diğer taraftan Türk kökenli Avarlar ve Macarlarla savaşarak topraklarını daha da genişletir. Bu savaşlar neticesinde çok sayıda prensliği ve dükalığı topraklarına katan Şarlman böylece Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu nu kurmuştur. Amsterdam, Rotterdam, Frizye, Gelderland, Frankfurt ve Münih gibi stratejik öneme sahip bölgeleri de ele geçiren Şalman, siyasi başarılarını Papalığın dinî desteği ile pekiştirmeye karar verir. Bu amaçla Papa ya müracaat eden Şarlman, Papalığın da desteğini arkasına alır. Artık Papalık, Şarlman ın Roma İmparatorluğu nun varisi olduğunu kabul etmiştir. Papalığın desteği Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu nun kısa bir süre içerisinde Almanya topraklarının büyük bir kısmında denetimi sağlar. Küçük krallıklar, prenslikler, kontluklar ve dükalıklar bir bir ele geçirilir. Ayrıca Sakson, Anglo, Germen ve Got kabileleri de bu imparatorluğun gücünü kabul ederek vergi ve asker gönderirler. Siyasi ve dinî gücüyle birlikte ekonomik ve askerî gücü de artan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Avusturya ve Fransa topraklarını da ele geçirir. 9. yüzyıl başlarına gelindiğinde Şarlman artık, Frankların, Cermenlerin, Anglo-Saksonların ve Gotların hükümdarı hâline gelmiştir. Şarlman ın ölümünden sonra Kutsal Roma Cermen İmparatoru olan I. Otto, 962 yılında Alman Kralı olarak taç giyer. Milli kimliklerin oluştuğu süreçte Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu da kavimler, ırklar veya devletler üstü ya da bunların birliğine dayalı konfederal bir yapıya kavuşur. Bu yapı iç ve dış dinamiklerin sürekli değişmesi nedeniyle zaman zaman ciddi darbeler almış olsa da hatta bazı dönemlerde birlik yapısından tamamen uzaklaşılmış olsa da 1806 yılına kadar devam edecektir. Tarihi süreçte Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bünyesinde Habsburg(Avusturya, Bohemya ve İspanya), Hohenzoller (Brandenburg ve Franken), Wettin (Albercht ve Ernst), Wittelsbach (Bavyera, Pfalz), Oldenburg (Danimarka Holstein-Golttorp) gibi çok sayıda hanedan ortaya çıkacak ve konfederal yapıya rağmen bu hanedanların menfaatleri birbirleri ile kesişecektir. Bazı dönemlerde konfederasyona bağlı hanedanlar arasında çatışmalar yaşanırken, bu tartışmalar dışarıdan müdahalelere açık hâle gelecekti. Şunu da hatırlatmakta fayda vardır ki; Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu konfederal yapıya tam anlamıyla hâkim olamadığı gibi özel 7 / 16

24 şahıslara ya da kiliselere ait -özel statüye sahip- topraklarda hiç bir zaman denetimi ele geçirememiştir. Roma İmparatorluğu nun kurularak dünyaya yayıldığı İtalya da da önce Venedikliler daha sonra Ceneviz, Pizza ve Floransa gibi diğer şehirler Cermenlerin çok fazla ilgi göstermediği deniz aşırı ticarete yönelerek zenginleşmiş ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu nun baskısını çok fazla hissetmeden özgürce ancak siyasi birlik ruhundan uzak bir şekilde yaşayabilmişlerdir. Doğa boşluğu affetmez. şeklindeki bilimsel klişeyi Orta Çağ Avrupa sının siyasi yapısı için kullanırsak herhâlde yanılmış olmayız. Zira Roma sonrası merkezî yönetimin çökmesinden kaynaklanan boşluğu dolduracak yeni bir merkezî yapı kurulamadığı için yerel idareciler kendilerine mahsus nüfuz alanları belirlemeye teşebbüs ettiler. Öte yandan Germenlerin sağlam bir siyasi yapı kuramayacağının bilincinde olan Vatikan Kilisesi (Papalık) etki ve hâkimiyet alanını genişletme fırsatı buldu. Vatikan a bağlı örgütlü dinî kurumlar, siyasallaşarak Batı yaşamına yön vermeye başladılar. Burada tabii ki merkez Vatikan güçlü örgütü sayesinde her geçen gün gücünü ve nüfuzunu artıracak, adeta devletler üstü bir güç hâline gelecekti. Avrupa da siyasi birliği sağlamaya yönelik en önemli teşebbüslerden biri de Haçlı Seferleridir. Haçlı Seferleri, Avrupa açısından olumlu ve olumsuz özellikleri ile tartışılmaya devam etmektedir. Siyasi birliği sağlamaya yönelik çabalar kısa vadede kilise baskısının daha da yakından hissedilmesine neden olacak, ancak başarısızlık uzun vadede kilise ve ona bağlı kurumların sorgulanmasına yol açacaktır. Haçlı Seferleri ile Doğu nun refahını ve zenginliğini gören Avrupalılar savaşlarla ele geçiremedikleri bölgelerdeki zenginliklere ticaret yoluyla sahip olmak isteyecekler bu sayede Avrupa Doğu nun gelişmişliğinden payına düşeni alacaktır. Doğu ile Batı nın etkileşimi neticesinde Avrupalılar barut, matbaa, kâğıt ve pusula gibi dönemin önemli buluşlarıyla tanışma imkânına sahip olacaklardı. 8 / 16

25 3.2. İslam Dünyasında Siyasi Yapı İslam öncesinde dağınık kabileler hâlinde çatışma içerisinde yaşayan Arap kabileleri Hz. Muhammed in rehberliğinde ve önderliği altında kurulan İslam Devleti çatısı altında bir arada yaşama kültürüne sahip olmuşlardır. Hz. Muhammed, Peygamber ve aynı zamanda İslam Devleti nin lideri olarak bu devletin gelişmesini sağladıktan sonra vefat etmiş ve Hz. Peygamberden sonra yerine kimin geçeceği ile ilgili tartışmalar ortak bir uzlaşma ile sağlanmış ve bundan sonra halkın temsilci kabul ettiği kişilerin oylarıyla halifeler işbaşına gelmişlerdir. İlk halife olarak seçilen Hz. Ebubekir in ardından sırayla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali bu şekilde halife seçilmişlerdir. Bir yönüyle demokratik sayılabilen bu sistem Emevilerden itibaren terk edilecek, halifelik babadan oğula dönüşen adeta bir hanedan hâline getirilecektir. Abbasilerde ve onlardan halifeliğin geçtiği Memlüklerde de bu sistem devam edecektir. Persler ve Türkler de Müslüman olduktan sonra mevcut sistemlerini İslam ın gereklerine uygun şekilde yeninden inşa sürecine gireceklerdir Türklerde Siyasi Yapı Kavimler göçünden sonra Batı ya doğru göç eden Türk kökenli kavimler son derece geniş bir coğrafyada bağımsız bir şekilde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Hunların bir nevi mirasçısı olan Göktürkler Asya da Hunların mirasına sahip çıkarken Batıya doğru giden Avarlar ve Avrupa Hunları güçlü merkezî devletler kurmuşlardır. Henüz İslamiyeti kabul etmemiş olan Türklerin ve Müslümanların merkezî devletlere sahip oldukları dönemlerde Avrupa da feodalite varlığını sürdürmektedir. Türkler Müslüman olduktan sonra da güçlü merkezî devletler kurmaya devam edeceklerdir. Türk-İslam sentezinin bir mahsülü olan bu devletlerden ilki Karahanlılardır. Onları Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları gibi güçlü devletler izleyecek, 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti varlığını hissettirmeye başlayacaktır. 9 / 16

26 3.4. Hindistan ve Çin de Siyasi Yapı Orta Çağ da Türk ve Perslerden başka Asya kıtasındaki diğer güçler Çin ve Hindistan krallıkları idi. Siyasi karışıklıkların devam ettiği Hindistan da Gupta İmparatorluğu birliği sağlamaya çalışıyordu. Çin de ise Sui, Tang, Song ve Yuan hanedanları siyasi birliği sağlama yolunda atılımlar yapmışlardır Amerika da Siyasi Yapı Amerika da Orta Çağ ın güçlü tek devleti olan Maya İmparatorluğu gelişmiş olmasına karşın belki de imparatorluk özelliğinden dolayı tek bir ulus hâline gelemedi. Bunun sonucu olarak Mayalar ayrı hükümetler tarafından yönetilen şehir-devletler hâlinde yaşadılar. Bununla beraber Mayaları bir arada tutan ortak kültürleri, sosyal yapıları, dilleri, takvimleri, dinleri ve yaşam biçimleri idi. Maya şehir devletlerinde yerel krallara halach unic (asıl adam) adı veriliyordu. Halach unic devleti danışmanlarının yardımıyla yönetirdi ancak savaşa girme kararı da dâhil bütün konularda son sözü söyleme hakkına sahipti. Maya hükümdarları tanrı-krallar olarak düşünülmekteydi. Dinî törenleri de yöneten krallar bu törenler sırasında halktan üstün olduklarını gösterecek ihtişamlı kıyafetler giyerlerdi. Yerel krallar kendilerine bağlı kasabaların yöneticileri olan batabları (batabob) seçerler ve bu yöneticiler de bir danışma meclisi rehberliğinde bulundukları yeri yönetirlerdi. Yürütme ve yargı yetkisine sahip batablar askerî yetkilerini ise nakom adı verilen ve üç yıllığına atanan nakomlarla paylaşırlardı. Yerel kral öldüğü zaman oğlu ya da onun yakın erkek akrabalarından biri yerine geçerdi. Bütün Maya kralları erkek olmasına karşın araştırmacılar, kadınların da ailedeki fonksiyonları itibarıyla önemli bir nüfuza sahip olduklarını ileri sürmektedir. 10 / 16

27 ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu na asker gönderen kavimlerden biri değildir? A) Sakson B) Hun C) Anglo D) Germen E) Got 2. Amerika da Orta Çağ ın güçlü tek devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Maya B) Aztek C) İnka D) Toltek E) Olmek Yanıtlar: 1. b, 2. a. 11 / 16

28 12 / 16

29 KAYNAKLAR Akdoğan, C. (1993). Bilim Tarihi. Eskişehir. Akurgal, E. (2005). Anadolu Kültür Tarihi (17. Basım). TÜBİTAK, Başak Matbaacılık. Ankara. Altun, M. (2009). Yukarı Mezopotamya da -Başlangıcından 3. Binyıla Kadarki Süreçte Ortaya Çıkan- Devletin Temelleri ve İnşası. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Asimov, I. (2006). Bilim ve Buluşlar Tarihi, (Çev. E. Topçugil). İmge Kitabevi. Ankara. Balık, İ. (2011). Orta Çağ Tarihi ve Medeniyeti. Ankara. Bottéro, J. (2012). Kültürümüzün Şafağı Babil. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. Ceylan, A. ( ). Mısır ve Afrika Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları. Ceylan, A. ( ). Pers Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları. Cevizci, A. (2008). Orta Çağ Felsefesi Tarihi. Bursa. Çığ, M. İ. (2011). Uygarlığın Kökeni Sümerliler-2 Sümerlilerde Günlük Yaşam. Kaynak Yayınları. İstanbul. Demirkent, I. (1994). Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi (S.35 ss.65-78). İstanbul. Eberhard, W. (1987). Çin Tarihi ( 2. Baskı). TTK Basımevi. Ankara. 13 / 16

30 Frankfort, H. (1989). Uygarlığın Doğuşu, (Çev. A. Şenel). Verso Yayıncılık, Ankara. Günay, D. (1999). Medreseden Üniversiteye Trajik Bir Yolculuk. Mimar ve Mühendis( S.26, ss ). Harman, P. M. (1991). Bilim Devrimi (Çev. F. Günergun). İstanbul. Hoodbhoy, P. (1992). İslâm ve Bilim. İstanbul. Hornung, E. (2004). Mısır Bilimine Giriş (Çev. Z. A. Yılmazer). Kabalcı Yayınları. İstanbul. Kınal, F. (1987). Eski Anadolu Tarihi. TTK. Ankara. Konyar, E. ( ). Anadolu Tarihi I Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Konyar, E. ( ). Anadolu Tarihi II Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Konyar, E. ( ). Mezopotamya Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Köroğlu, K. (2006). Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere Kadar. İletişim Yayınları. İstanbul. Kramer, S. N. (2002). Sümerler, (Çev. Ö. Buz). Kabalcı Yayınevi. İstanbul. Kuhrt, A. (2009). Eski Çağ da Anadolu MÖ. ( ), C.I, (Çev. D. Şendil). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Mangaltepe, İ. ( ). Hun Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. 14 / 16

31 Mangaltepe, İ. ( ). Türk Tarihine Giriş Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Matthew, D. (1988). Orta Çağ Avrupası. İstanbul. Mendires, B. (2010). Mezopotamya Kavimlerinde Sosyal Ve Ekonomik Hayat (Sumer, Babil ve Asur) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Memiş, E. (2007). Eski Çağda Mezopotamya (En Eski Çağlardan Asur İmparatorluğu nun Yıkılışı na Kadar). Ekin Kitabevi. Bursa. Mieroop, M. V. D. (2004). Antik Yakındoğu nun Tarihi İ.Ö (Çev. S. Gül). Dost Kitabevi. Ankara. Moscati, S. (2004). Fenikeliler (Çev. S. Gül). Dost Kitabevi. Ankara. Öz, E. (2005). Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu nun Etnik ve Sosyal Yapısı. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Öz, M. (2009). Yukarı Mezopotamya da -Başlangıcından 3. Binyıla Kadarki Süreçte Ortaya Çıkan- Devletin Temelleri Ve İnşası. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Özçelik, N. (2002). İlk Çağ Tarihi ve Uygarlığı. Nobel Yayınevi. Ankara. Pirenne, H. (1983). Orta Çağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul. Sabine, G. (1969). Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi (Çev. Ö. Ozankaya). Ankara. Saraç, C. (1983). Bilim Tarihi (Matematik-Astronomi). Ankara. Soweby, R. (2012). Yunan Kültür Tarihi /Homerik Çağ, tarih, din, sosyal yaşam, spor, edebiyat, mitoloji, felsefe ve sanat (Çev. Ö. U. Hoşafçı). İnkılâp Kitabevi. İstanbul. 15 / 16

32 Stephen F. M. (2001). Bilimler Tarihi (Çev. U. Daybelge). Başbakanlık Basımevi. Ankara. Tansuğ, K. ve Özel İ. Sümerlinin Dünya Görüşü ve Babil Edebiyatı na Toplu Bir Bakış. Tekeli S. (1999). Bilim Tarihine Giriş. Nobel Yay. Ankara. Tekin, O. (2011). Hellen ve Roma Tarihi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Tunçay, M. (2010). Batı da Siyasal Düşünceler Tarihi 1 (Seçilmiş Yazılar Eski ve Orta Çağlar). İstanbul. Yılmaz, A. R. (2006). Medeniyetlerin Devlet ve Hukuk Tarihi. Bakü. Yücel, M. U. ( ). Hindistan Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul Yücel, M. U. ( ). Çin Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul Ural, Ş. (1994). Bilim Tarihi. Ağaç Yay. İstanbul. Ülgen, P. (2010). Orta Çağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış. Mukaddime (S.1, ss.1-17). Yıldırım, C. (1992). Bilim Tarihi. Remzi Kitabevi. İstanbul. Yıldırım, C. (1995). Bilimin Öncüleri. TÜBİTAK. Ankara. 16 / 16

33 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının içeriğinden yazarları sorumludur.

34 BÖLÜM: TARİH DÖNEM (GÜZ / BAHAR): BAHAR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI: DERSİN ADI: MEDENİYET VE KÜLTÜR TARİHİ II DERS NOTU YAZARININ ADI-SOYADI: PROF. DR. ALİ ARSLAN YRD. DOÇ. DR. ABDURRAHMAN BOZKURT 2 / 16

35 3. HAFTA DERS NOTU 3 / 16

36 İÇİNDEKİLER 4. DİN VE İNANIŞ 4.1. Roma İmparatorluğu nda Din ve İnanış 4.2. İran da Din ve İnanış 4.3. Türklerde Din ve İnanış 4.4. Çin de Din ve İnanış 4.5. İslamiyet in Doğuşu 4 / 16

37 ÖZET Roma İmparatorluğu, İran da, Türklerde ve Çin de din ve inanış özelliklerinden bahsedildikten sonra ana hatlarıyla İslamiyet in doğuşu ele alınacaktır. 5 / 16

38 4. DİN VE İNANIŞ Orta Çağ denilince genel olarak ilk akla gelen skolastik düşüncenin * hâkimiyetidir. Bu düşünce daha çok Avrupa yı ilgilendirmekle birlikte günümüzde gelişen Batı medeniyetinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerde belirleyici olması, Orta Çağ için de aynı değerlendirmelerin yapılması gibi bir yanılgı içerisine düşülmesine yol açabilir. Bilindiği üzere İlk Çağ ın başlangıcından itibaren medeniyet ve kültür Doğu da hızla gelişerek dünyaya yayılmıştı. Ancak yaklaşık 3,500 yıl sürdüğü düşünülen İlk Çağ ın sadece son yılında Yunan şehirleri ve Roma İmparatorluğu dengeyi sağlayabilmiş bir nebze olsun medeniyet ve kültür alanında ileri gidebilmişlerdi. Roma İmparatorluğu nun parçalanması ve İslamiyet in doğuşu ile birlikte Doğu dünyasında yeni bir canlanma başlayacaktır. Öte yandan siyasi sorunlarına rağmen Çin, Hindistan, İran ve Türk dünyasında medeniyet ve kültür sahasında atılımlar devam etmektedir. Amerika da da Mayalar kendilerine özgü medeniyetleri ile yol almaktadırlar. Dolayısıyla salt Batı ya yoğunlaşmak bu gelişmelerin göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu noktada sadece kronolojik karmaşaya düşmemek adına Batı dan başlayarak dünya çapındaki gelişmeleri ve dinin siyasete nasıl nüfuz ettiğini, insanların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarını nasıl etkilediğini ele almaya çalışacağız Roma İmparatorluğu nda Din ve İnanış Hatırlatma: İlk Çağ ın sonlarına doğru Yunanlıların da etkisiyle Roma tanrıları önce cismani daha sonra karma bir yapıya sahip olmuşlar. Bu süreçte Hz. İsa ortaya çıkarak Hristiyanlıkla ilgili öğretileri çevresine yaymaya çalışmıştı. Hz. İsa nın çarmıha gerilmesinden sonra havariler MS 1. yüzyıl içerisinde Roma topraklarında Hristiyanlığı yaydılar. Roma yöneticileri başlangıçta Hristiyanlığı engellemeye çalıştılar. Ancak zamanla bazı devlet adamları hatta imparatorlar Hristiyanlığa ilgi duymaya başladılar. 313 yılında Roma İmparatoru Konstantinus yayınladığı Milano Fermanı ile Hristiyanlığın serbest bir din olduğunu ilan etti. İmparator Theodosius un 380 yılında vaftiz olmasıyla Hristiyanlık Roma İmparatorluğu nda resmi din olarak kabul edildi. * Evren ve doğanın kurallarını din kurallarına göre açıklamaya çalışan düşünce biçimidir. 6 / 16

39 Roma İmparatorluğu nda Hristiyanlığın resmen ilan edildiği sıralarda Kavimler Göçü nün olumsuz etkileri hissedilmeye başlanmıştı. Karadeniz in kuzeyinden gelen Türk kavimleri Doğu Avrupa yı etkileri altına almışlar, Kuzey ve Doğu Avrupa da bulunan kavimler de Roma İmparatorluğu nun hâkimiyeti altındaki Orta Avrupa ya doğru baskı yapmaya başlamışlardı. Cermen kavimlerinin baskısıyla Roma İmparatorluğu nun çökmesi Avrupa siyasi hayatında ciddi bir boşluk doğurmuştu. Siyasi boşluk Avrupa da ekonomik, sosyal ve kültürel sahalardaki çöküşle eş zamanlı olarak yaşanıyordu. Bu durumda örgütlü bir yapıya sahip olan Papalık etkin bir güç olarak ortaya çıkacaktı. Papalık, Tanrı kaynaklı iktidarın Hz. İsa aracılığıyla Saint Paul e dolayısıyla kiliselere devredildiği şeklinde bir düşünce sistemini benimsemişti. Bu düşünce kilisenin, Tanrı iktidarının yeryüzündeki tek temsilcisi olduğu ifadesiydi. Dolayısıyla önce Hristiyan dünya daha sonra da tüm dünya iktidarları kiliseye tabi olmak zorundaydı. Başka bir ifadeyle dünyada mevcut bütün iktidarlar, kiliselerin merkezî olan Vatikan ve başındaki Papa ya bağlı olmak durumundaydı. Roma İmparatorluğu nun çöküşü bu düşüncenin yerleşebilmesi için uygun bir zemin hazırladı. 5. yüzyıldan itibaren Batı dünyasında gücünü hissettiren Papalık, kurumsallaşarak ve örgütlenerek etki alanını her geçen gün daha da artırdı. Birkaç yüzyıl içerisinde Papalık, Batı daki siyasi iktidarlardan daha güçlü merkezî bir mekanizmaya sahip olmuştu. Hristiyanlığı yorumlayarak kendilerine göre içtihatlar yapan Papa nın buyrukları temel alınarak özel bir hukuk sistemi tesis edildi. Papalık, Batı da adeta en üst yasama organı hâline gelmiş, hukuk sistemi ile yargı yetkisini de ele geçirmişti. Batı da bulunan siyasi iktidarlar ise Papalık tarafından alınan kararları uygulayacak ya da yürütecek merciler hâline getirilmek isteniyordu. Doğal olarak bu düşünce Papalıkla siyasi birimleri karşı karşıya getirecek ve Orta Çağ boyunca taraflar birbirlerine üstünlük sağlama arayışı içerisine gireceklerdi. Papalığın yerel güçleri pasifize etmesi kısmen daha kolaydı. Ancak Papalık, Orta Çağ da merkezî bir güç olma yolunda ilerleyen Kutsal Roma Germen İmparatorluğu nu iktidarına karşı bir tehdit olarak görmekteydi. Aynı düşünce Kutsal Roma Germen İmparatorluğu yöneticilerinde de hâkimdi. Bu düşünceler XI. yüzyılda Kutsal Roma Germen İmparatoru IV. Heinrich ile Papa VII. Gregorius arasında sert, yetki tartışmalarının yaşanmasına neden olacaktı. Fakat ibre Papalıktan yanadır. Bu sıralarda düzenlenen Haçlı Seferleri, Papalığın gücünü zirveye 7 / 16

40 çıkarmıştı. Siyasi iktidar ancak Haçlı Seferleri nde alınan yenilginin hissedilmesi ve Avrupa da 15. yüzyıldan sonra gerçekleşen Rönesans ve Reform hareketleri neticesinde kilise karşısında kaybettiği gücünü geri alma fırsatına sahip olacaktı İran da Din ve İnanış Hatırlatma Başlangıçta çevre ülkeler gibi çok tanrılı bir inanış biçiminin benimsendiği İran da MÖ 3000 lerden itibaren Zerdüştlük inancının şekillenmeye başladığı düşünülmektedir. İyilikle kötülüğün mücadelesini esas alan Zerdüştlük inancı MÖ 600 lerde yaşadığına inanılan III. Zerdüşt ün mevcut inanç sistemini, tek tanrının kabul edildiği Mazdeizm adı altında sistemleştirmesi ile yeni bir boyuta ulaşmıştır. Böylece artık tek tanrının kötülükleri affetmeyeceğine ve tanrının kötülüklere karşı savaşmayı emrettiğine inanılır. Zerdüştlük te su, toprak ve ateş kutsal kabul edilmekle birlikte ateşe, aydınlığa ve güneşe bakılarak dua edilir. Ateş, ışık ya da aydınlığın Tanrı Ahura Mazda yı temsil ettiğine inanılır. Canlı cansız bütün varlıkların özünde ateş vardır ve üstün, kutsal bir ateş Ahura Mazda ile insan arasında bulunur. Zerdüştlük inancına ait metinlerin derlenmesi ile kutsal kitap Avesta oluşturulmuştur. Sasani (II. Pers) İmparatorluğu hükümdarı III. Yezdigirt yılları arasında İslam Devleti ile mücadele içerisine girer. İslam Devleti nin bu savaştan galip gelmesi üzerine Sasanilerin hakimiyet kurdukları İran, Irak, Kafkasya ve Afganistan a kadar olan topraklarda İslamiyet hızla yayılır Türklerde Din ve İnanış Hatırlatma: Bozkır kültürü Türk toplumunda farklı inanç sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eski Türklerde ata gibi görülen kurda karşı saygı duyulması ve ona bir nevi kutsallık atfedilmesi Totemciliğin; tabiat kuvvetlerine atfedilen güçler Şamanlığın; ölmüş büyüklere ve atalara saygı Atalar Kültü nün benimsendiğini göstermektedir. Bozkırda yaşayan Türk 8 / 16

41 topluluğu arasında en fazla tercih edilen din ise Gök-Tanrı dinî idi. İlk Çağ daki diğer medeniyetlerden farklı olarak Türklerin inanç sistemi içerisinde, yaratıcı ve tam iktidar sahibi Tengri (Tanrı) en yüksek varlık olarak merkezde yer alırdı. Türk inanç sistemi içerisinde yaratıcı semavi yönünden dolayı Gök-Tanrı diye anılırdı. Ayrıca Türk toplulukları dinî inanç ve ibadet konusunda özgür bir yapıya sahip olup tarih içerisinde çevre uygarlıklar tarafından kabul edilen din ve inanışları da benimsemişlerdir. Budizm, Maniheizm, Musevilik, Hristiyanlık ve son olarak da İslamiyet Türk toplulukları tarafından kabul edilmiştir. Daha çok Gök-Tanrı inancını benimsemekle birlikte farklı din ve inanışları benimseyen Türk topluluklarının büyük bir kısmı İslamiyet le tanıştıktan sonra eski inanış sistemlerini terk edeceklerdir. Kama Irmağı civarında kurulan İtil Bulgarları nın 920 yılından önce Almış Han zamanında İslamiyet i ilk defa kabul eden Türk devleti olduğu düşünülmektedir. Kaynaklarda genel olarak Karlukların ve onlar tarafından kurulan Karahanlıların İslamiyet i benimseyen ilk Türk topluluğu ve devleti olduğu iddia edilir. Herhâlde iki devlet birbirlerine yakın tarihlerde belki de eş zamanlı olarak İslamiyet i benimsediler. Burada kesin olan, Türklerin 10. yüzyıl içerisinde kitleler hâlinde İslamiyet e geçmeye başladığıdır. İslamiyet e geçiş 11. ve 12. yüzyılda hızlı bir ivme kazanacak ve 13. yüzyıla gelindiğinde Türklerin büyük bir kısmı artık Müslüman olacaktır. Gazneliler ve Selçuklular tarafından kurulan çok sayıda devlet İslamiyet i benimsemekle kalmayıp, İslam ın öncüsü olacaklar ve İslamiyet i geniş alanlara yayacaklardır. Türkler, İslamiyet i Orta Asya, Uzak Doğu, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlara taşıyacaklardır Çin de Din ve İnanış Hatırlatma: Çin de Shang lar da çok tanrılı din ve inanışlara sahiplerdi. İmparatorların Tanrı adına halkı yönettiğine inanılırdı. Chou lardan itibaren Türklerin de etkisiyle Gök-Tanrı dinî yayılmaya başladı. Bu Taoizim şeklinde formüle edilecekti. MÖ 771 yılından itibaren derebeyleri üzerinde siyasi otoritesini kaybeden imparatorlar, dinî otoritelerini sürdürmek amacıyla din alimlerini çevrelerine topladılar. Din alimlerinin sayısı her geçen gün arttı. Münferit derebeyleri de bir yandan alimleri yanlarına alarak çocuklarına ders verdirirken diğer 9 / 16

42 yandan kurban ve diğer merasimleri idare ettirdiler. Bu alimlerden biri olan Konfüçyüs e (K ung-tze) ayrı bir yer ayırmak gerekir. MÖ 551 yılında Shantung eyaletine bağlı Lu derebeyliğinde Shang sülalesinin papaz ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya gelen Konfüçyüs dinî bilgilerle donatıldıktan sonra asil ailelerin çocuklarına ders vermeye başlamıştı. Yüksek vazifelere girmeye çalışan Konfüçyüs elde ettiği hizmetlerde başarılı olamadığından işten uzaklaştırılmıştı. Bundan sonra doğduğu Lu ya giden Konfüçyüs hayatının sonuna kadar burada ders vermiştir. Eberhard, Konfüçyüs ün kendisi tarafından hazırlanmamış Çin in yüksek tabakası için geçerli dinî ve ahlaki akideleri talebelerine öğretme yeteneğine sahip olduğunu iddia etmektedir. Aristokratik bir yaklaşımla üst tabakaya hitap eden Konfüçyüs, mevcut gök tanrı dini ile ilgili bilgileri sistemleştirmiştir. Han sülalesi döneminde Çin Budizm le tanıştı. Budizm derin felsefi fikirler ve akideler altında ezilmiş halka hitap ediyordu. İyilik ve kötülük kavramlarının detaylı bir şekilde işlendiği Budizm halka eziyet eden memurların ahirette cezalandırılacaklarını ve ezilen halkların ise mükafatlandırılacağını savunuyordu. Bu fikirler özellikle ikinci Han sülalesi döneminde ezilen halk için umut oldu. Budizm MS 220 yılından itibaren Çin de önem kazandı. Budist manastırları banka, borsa ve depo olarak kullanan tüccarlar, mabed için para ve toprak teberru edebiliyorlardı. Bu topraklara fakir köylüler kabul edildiklerinden onlar da Budizm i rahatlıkla benimsediler. Budizm le birlikte özellikle köylerde bir nevi şamanistik ve bereket dinî yaşamaktaydı. MÖ 3. yüzyıldan itibaren Taoizm ve kısmen Konfüçyanizm bu dinin etkisinde kalmıştı. İşte bu aşamada eski Taoizim inancından farklı olarak rahip/şamanlar Taoist dini adında yeni bir inanış geliştirdiler. İlerleyen dönemde bu din Budizm i taklit ederek rağbet gördü. Böylece Gök dini adeta resmi din, Şamanizm ise gündelik hayatın dinî hâline geldi. Çin de İlk Çağ da etkili olan din ve inanış sistemleri Orta Çağ da da etkisini sürdürdü. Aynı şekilde Konfüçyanizm, Budizm, Taoizim gibi din ve inanışlar yayılmaya devam etti İslamiyet in Doğuşu Son ilahi din olan İslamiyet, Hz. Muhammed tarafından 613 yılından itibaren Mekke de insanlara tebliğ edildikten sonra inanılmaz bir ilgi ve teveccühle karşılanarak kısa süre içerisinde yayılmıştır. Önce Arap Yarımadası nda daha sonra yakın çevresinde yayılan 10 / 16

43 İslamiyet, insan hak ve hürriyetleri ile ilgili düzenlemeler getirmiş, sosyal adaleti sağlama yolunda oldukça ilgi çekmiştir. İslam kültür ve medeniyetinin merkezinde Araplar olsa da zamanla İranlılar, Persler, Türkler ve daha birçok millet kültür ve medeniyet sahasına önemli katkılarda bulunmuşlardır. 11 / 16

44 ÇALIŞMA SORULARI 1. Hristiyanlık ilk defa aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından resmi bir din olarak kabul edilmiştir? a) Pers b) Roma c) İskender d) Mısır e) Makedonya 2. Türkler kaçıncı yüzyıldan itibaren kitleler hâlinde İslamiyet i benimsemeye başlamışlardır? a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 11 Yanıtlar: 1.b, 2.d. 12 / 16

45 KAYNAKLAR Akdoğan, C. (1993). Bilim Tarihi. Eskişehir. Akurgal, E. (2005). Anadolu Kültür Tarihi (17. Basım). TÜBİTAK, Başak Matbaacılık. Ankara. Altun, M. (2009). Yukarı Mezopotamya da -Başlangıcından 3. Binyıla Kadarki Süreçte Ortaya Çıkan- Devletin Temelleri ve İnşası. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Asimov, I. (2006). Bilim ve Buluşlar Tarihi, (Çev. E. Topçugil). İmge Kitabevi. Ankara. Balık, İ. (2011). Orta Çağ Tarihi ve Medeniyeti. Ankara. Bottéro, J. (2012). Kültürümüzün Şafağı Babil. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. Ceylan, A. ( ). Mısır ve Afrika Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları. Ceylan, A. ( ). Pers Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları. Cevizci, A. (2008). Orta Çağ Felsefesi Tarihi. Bursa. Çığ, M. İ. (2011). Uygarlığın Kökeni Sümerliler-2 Sümerlilerde Günlük Yaşam. Kaynak Yayınları. İstanbul. Demirkent, I. (1994). Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi (S.35 ss.65-78). İstanbul. Eberhard, W. (1987). Çin Tarihi ( 2. Baskı). TTK Basımevi. Ankara. 13 / 16

46 Frankfort, H. (1989). Uygarlığın Doğuşu, (Çev. A. Şenel). Verso Yayıncılık, Ankara. Günay, D. (1999). Medreseden Üniversiteye Trajik Bir Yolculuk. Mimar ve Mühendis( S.26, ss ). Harman, P. M. (1991). Bilim Devrimi (Çev. F. Günergun). İstanbul. Hoodbhoy, P. (1992). İslâm ve Bilim. İstanbul. Hornung, E. (2004). Mısır Bilimine Giriş (Çev. Z. A. Yılmazer). Kabalcı Yayınları. İstanbul. Kınal, F. (1987). Eski Anadolu Tarihi. TTK. Ankara. Konyar, E. ( ). Anadolu Tarihi I Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Konyar, E. ( ). Anadolu Tarihi II Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Konyar, E. ( ). Mezopotamya Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Köroğlu, K. (2006). Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere Kadar. İletişim Yayınları. İstanbul. Kramer, S. N. (2002). Sümerler, (Çev. Ö. Buz). Kabalcı Yayınevi. İstanbul. Kuhrt, A. (2009). Eski Çağ da Anadolu MÖ. ( ), C.I, (Çev. D. Şendil). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Mangaltepe, İ. ( ). Hun Tarihi Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. 14 / 16

47 Mangaltepe, İ. ( ). Türk Tarihine Giriş Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İstanbul. Matthew, D. (1988). Orta Çağ Avrupası. İstanbul. Mendires, B. (2010). Mezopotamya Kavimlerinde Sosyal Ve Ekonomik Hayat (Sumer, Babil ve Asur) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Memiş, E. (2007). Eski Çağda Mezopotamya (En Eski Çağlardan Asur İmparatorluğu nun Yıkılışı na Kadar). Ekin Kitabevi. Bursa. Mieroop, M. V. D. (2004). Antik Yakındoğu nun Tarihi İ.Ö (Çev. S. Gül). Dost Kitabevi. Ankara. Moscati, S. (2004). Fenikeliler (Çev. S. Gül). Dost Kitabevi. Ankara. Öz, E. (2005). Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu nun Etnik ve Sosyal Yapısı. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Öz, M. (2009). Yukarı Mezopotamya da -Başlangıcından 3. Binyıla Kadarki Süreçte Ortaya Çıkan- Devletin Temelleri Ve İnşası. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Özçelik, N. (2002). İlk Çağ Tarihi ve Uygarlığı. Nobel Yayınevi. Ankara. Pirenne, H. (1983). Orta Çağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul. Sabine, G. (1969). Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi (Çev. Ö. Ozankaya). Ankara. Saraç, C. (1983). Bilim Tarihi (Matematik-Astronomi). Ankara. Soweby, R. (2012). Yunan Kültür Tarihi /Homerik Çağ, tarih, din, sosyal yaşam, spor, edebiyat, mitoloji, felsefe ve sanat (Çev. Ö. U. Hoşafçı). İnkılâp Kitabevi. İstanbul. 15 / 16

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MEDENİYETLER ÇATIŞMASI TEZİ NİN TÜRKİYE DE YARATTIĞI ETKİ VE TEPKİLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK VE LİBERALİZM YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRE 09.2007 MUĞLA 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ

AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ Hazırlayan: Hüseyin ERDÖNMEZ Danışman: Prof.Dr.İlker ALP Lisansüstü Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TEZİN ADI AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ VE ORTADOĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TEZİN ADI AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ VE ORTADOĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TEZİN ADI AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ VE ORTADOĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Esra TUĞAÇ DEMİRCAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Ulvi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Sosyal Politika Nedir? Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü

Detaylı

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE

JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE 1 Doç.Dr.Sait Yılmaz* Türk tarihinin jeopolitik eksenini özetlersek, karşımıza çıkan manzara şudur; ilk bin yılda Türk tarihinin ana ekseni Asya da dönmüş, ikinci bin yılda özellikle

Detaylı

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ Ermenek doğumlu. Orta öğrenimini Konya Lisesinde, lise öğrenimini Antalya Lisesinde yapmış, 1950 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girerek 1956 yılında mezun olmuştur. Askerlik ve kısa dönem hizmet sonrası

Detaylı

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım)

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) 1 XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) Güç Kavramı Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER Devletlerin uluslararası politikalarının analizleri yapılırken ve bu çerçevede uluslararası ilişkiler

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

GELİŞEN TÜRKİYE YENİ ANAYASA 2012. Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik Derneği Yayın No: 1-2012 - İstanbul

GELİŞEN TÜRKİYE YENİ ANAYASA 2012. Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik Derneği Yayın No: 1-2012 - İstanbul GELİŞEN TÜRKİYE VE YENİ ANAYASA 2012 Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını Teşvik Derneği Yayın No: 1-2012 - İstanbul GELİŞEN TÜRKİYE VE YENİ ANAYASA 2012 Türk Mallarının Tanıtımı ve Kullanılmasını

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Doç. Dr. Şinasi GÜNDÜZ OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı sgunduz@omu.edu.tr Misyon ve

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

DİN VE EKONOMİ İLİŞKİSİ

DİN VE EKONOMİ İLİŞKİSİ DİN VE EKONOMİ İLİŞKİSİ Mustafa KARAHÖYÜK ÖZET Din ve ekonomi, toplumsal yaşamı yönlendiren ve günlük siyaseti belirleyen iki önemli olgudur. Toplumda önem atfedilen bu iki kavram sık sık araştırmaların

Detaylı

Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri

Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri Akademik İncelemeler Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2007 Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri Memet Yetişgin myetisgin@ksu.edu.tr Özet Türk kimliğinin gelişmesinde, Türklerin

Detaylı

AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI

AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI Dr. SalhAKYÜREK Dr. M. Sad Bİ L Gİ Ç AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI (MISIR-FAS-SENEGAL-TANZANYA) Dr. Salih AKYÜREK Dr. M. Sadi BİLGİÇ BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ AFRİKA DA TÜRKİYE VE

Detaylı

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK Erol Kurubaş GİRİŞ İnsan aklı, gerçekliği genelde hep verili dünyanın sundukları çerçevesinde algılama

Detaylı

TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT

TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT TÜRKMENİSTAN'DA SOSYO-EKONOMİK YAPI VE DîNî HAYAT * Yrd. Doç.Dr. Durmuş Tatlılıoğlu GİRİŞ Türkmenistan'da sosyo-ekonomik yapı ve dini hayat konusu, din sosyolojisi açısından ele alınıp incelenecektir.

Detaylı