Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet"

Transkript

1 Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan ortamda tatil baský ve geçirebilmeleri zulmü amacýyla kýnadý. gerekli tedbirler alýndý. * HABERÝ * HABERÝ 7 DE 7 DE CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz ÇORUM 9 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Akþemseddin Camii nde iyilik sofrasý ve enderun teravih Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen Ýyilik Sofrasý adlý iftar programý önceki akþam Akþemseddin Camii yanýnda gerçekleþti. Ýftarýn ardýndan Akþemseddin Camii nde ilk defa Enderun usulü teravih namazý kýlýndý. Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Ýyilik Sofrasý adlý iftar programý organize * HABERÝ 9 DA Türkiye kudretli olmalý Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað, milletin sandýkta siyasi partilere uzlaþarak, hükümet kurmasý için talimat verdiðini belirterek, Milletin talimatýna hepimizin uymasý lazým. Ýnþallah bu süreç sonunda milletin talimatý doðrultusunda yeni hükümetimiz gecikmeden kurulur dedi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Önce kutladý, sonra söz aldý Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 4 DE Sanayi Sitesi ni Çevre Yolu na baðlayacak yol 25 metreye çýkarýldý. Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Çorum Belediyesi nin iftar programýnda gündemi deðerlendirdi. AK Parti'den PKK'ya karþý flaþ plan AK Parti'nin özellikle Güneydoðu Anadolu'daki köylerde HDP'ye çýkan tulum oylar nedeniyle seçim sistemiyle ilgili bir çalýþma baþlattýðý ortaya çýktý. * HABERÝ 5 DE Þehirler ve Kültürler projesine baþvurular baþladý Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen, Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nce yürütülen 'Þehirler ve Kültürler' projesi baþvurularý baþladý. * HABERÝ 3 DE Sanayiye bulvar yol Çorum Sanayi Sitesi'ni çevreyoluna baðlayan yol Çorum Belediyesi tarafýndan yeniden yapýlýyor. * HABERÝ 7 DE Engelli Eðitim Merkezi 1,5 yýl içerisinde 350 engelliye ulaþtý. Engellerini sanatla aþýyorlar Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezindeki engelli kursiyerler, katýldýklarý kurslarda çeþitli eserler ortaya koyarak hayata sanatla baðlanmanýn mutluluðunu yaþýyor. * HABERÝ 3 DE Alaybey Sokak ta bulunan elektrik trafosunun kaldýrýlmasý isteniyor. Alaybey Sokak sakinleri çileden çýktý: Kaldýrýn bu trafoyu! Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak ta bulunan elektrik trafosu direðinin bulunduðu yerden kaldýrýlmasý istendi. * HABERÝ 9 DA Hanoðlu Konaðý Ramazan ayýnda ilgi gören mekanlar arasýnda yer aldý. Hanoðlu Konaðý ilgiye müteþekkir Hanoðlu Konaðý sahibi Melih Hanoðlu, Çorum halkýnýn Ramazan ayýnda iþletmelerine gösterdiði yoðun ilgiye teþekkür etti. * HABERÝ 12 DE

2 2 PERÞEMBE 9 TEMMUZ 2015 Milletin talimatýna uyarýz darý Türkiye kaybetmiþ durumda. Ýnþallah kurulacak hükümet güçlü bir iktidar gibi çalýþýr. Dileðimiz, arzumuz odur. Siyasi istikrarý korumaya özen gösterin, dileðimiz isteðimiz odur dedi. Siyasetin belirsizlik götürmediðine dikkat çeken Bozdað, Bakýn 7 Haziran dan bugüne bir ay geçti. Türkiye de yarýn hükümeti yarýn kimin kimlerle kuracaðý belli mi? Belli deðil. Bir ay oldu Türkiye nin hükümeti AK Parti, CHP koalisyonu mu, AK Parti, MHP koalisyonu mu, AK Parti HDP koalisyonumu? Yoksa HDP, CHP, MHP koalisyonu mu? Yoksa azýnlýk hükümeti mi belli deðil. Emin olun iþin içinde olanlar da yarýn ne olacaðýný bu formüllerden hangisinin Türkiye nin geleceðini yöneteceðini onlarda bilemiyorlar. Büyük bir belirsizlik var. Belirsizlik her zaman devlete de millete de zarar verir. Biz parti olarak, AK Parti olarak belirsizliðin ortadan kalkmasý için her türlü gayreti, çabayý ortaya koyacaðýz. Bundan kimsenin endiþesi olmasýn. Görevden kaçmayacaðýz. Taþýn altýna, elimizi deðil, her zaman olduðu gibi gövdemizi koymaya devam edeceðiz. Dileriz ki bu belirsizlik fazla sürmez. Siyasi parti- lerin genel baþkanlarý, yöneticileri Türkiye için. Millet için özverili þekilde koalisyon görüþmelerine yanaþýrlar Türkiye yi hükümetsiz idaresiz býrakmamak için ellerinden geleni samimi olarak yaparlar diye konuþtu. Erken seçim olasýlýðý hakkýnda da görüþlerini dile getiren Bozdað, Bazýlarý þöyle bir þey de yapýyorlar, Türkiye eðer 45 gün içerisinde hükümet kuramazsa seçimlerin yenilenmesine veya parlamentonun erken seçim kararý almasý gibi bir sürece gidebilir. Aman ha biz bu süreçte oyun bozan olmayalým diye bir yandan koalisyona karþý mesafeli dururken, öte yandan da koalisyon hükümetini engelleyen biz olmayalým yaklaþým içerisinde. Bu bir þark kurnazlýðýdýr buna gerek yok. Herkes samimi olarak bir hesabýn, kitabýn içerisinde girmeden Türkiye hükümetsiz kalmayýn diye elini taþýn altýna mutlaka koymalýdýr. Milleti kandýrmak, aldatmak için þark kurnazlýðý yapmaya kimsenin hakký yoktur. Herkes samimi olmalýdýr. Çünkü bu millet sandýkta uzlaþma talimatý verdi, uzlaþýn ve hükümeti kurun dedi. Milletin talimatýna hepimizin uymasý lazým. Ýnþallah bu süreç sonunda milletin talimatý doðrultu- Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Çorum Belediyesi nin iftar programýnda gündemi deðerlendirdi. Bekir Bozdoað, belediyenin davetlisi olarak Çorum a geldi. sunda yeni hükümetimiz gecikmeden kurulur ifadelerini kullandý. KÝM TÜRKÝYE HERHANGÝ BÝR TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM EDÝYOR DÝYORSA BU BÜYÜK BÝR ÝFTÝRADIR Türkiye nin terörden çok çektiðini, 30 yýlý aþkýn süredir bölücü terörle mücadele ettiðini hatýrlatan Bozdað, Ýçimizde yanan terör ateþini söndürmek için de ciddi adýmlar atmýþtýr. Atmaya da devam etmektedir Kardeþlik hukukumuzu tahkim etmek, birliðimizi, beraberliðimizi daha ileri noktalara taþýmak hepimizin arzu ettiði þeydir. Biz bugün bunu yapýyoruz. Baþardýðýmýzda eminim ki sizler Türkiye nin dört bir yanýnda yaþayan insanlarýmýzý mutlu olacaktýr. Terörün silahlarý býraktýðý, tasfiye olduðu Türkiye nin her yerinde barýþ ikliminin kalýcý iklime dönüþtüðü bir ortam hepimizin arzu ettiði bir ortamdýr. Bu noktada gayretimiz, çabamýz aralýksýz sürecektir. ama buna raðmen Türkiye yi teröre yardým eden, terörü destekleyen bir ülke gibi göstermek isteyenler var. Onlara karþý da hepimizin uyanýk olmasý lazým. Kim derse ki Türkiye herhangi bir terör örgütüne yardým ediyor onun yanýndadýr, arkasýndadýr diyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine, Türk milletine yapýlmýþ büyük bir iftiradýr. DAEÞ terör örgütü dolaysýyla hem HDP hem Türkiye nin içerisindeki bazý çevreler Türkiye nin DAEÞ e yardým yaptýðýn aleni bir þekilde ifade etmeye çalýþýyorlar. Bunlarda milletimize devletimize, hükümetimize alenen iftira ediyorlar. Buradan o iftiralarý yüzlerine bir kez daha çarpmak isterim þeklinde konuþtu. TÜRKÝYE DAEÞ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARÞI DA EN DÝK DURAN, YAPMASI GEREKENLERÝ YAPAN BÝR ÜLKEDÝR DAEÞ terör örgütünün uluslararasý proje bir terör örgütü olduðunu açýklayan Bozdað, Egemen güçlerin güdümünde bir terör örgütüdür. Kim ne derse desin, bizim kanaatimizi budur. Bakýn dünyanýn dört bir yanýndan dilleri baþka, kültürleri baþka, analarý, babalarý baþka, vatanlarý, milletleri baþka bu kadar farklý insanlarý hangi güç Irak a, Suriye ye ölmeye, öldürmeye davet edip, onlarý ikna edip oralara getirebiliyor. Be teknolojiyi, bilgiyi, birikimi, bu kadar bü- BUHARAEVLER DE MAHALLE ÝFTARI Çorum Belediyesi mahalle iftarlarýnýn üçüncüsünü Buharaevler Mahallesi nde düzenledi. Ýftara her zamanki olduðu gibi yoðun bir katýlým oldu. Mahalle sakinleri hem bir arada iftar açma fýr7satý buldu hem de sohbet etti. yük bir organizasyonu kim yapýyor iþte bu bölgeyi kana bulayan güçler yapýyor. DAEÞ terör örgütü de o güçlerin taþeronu bir örgüttür. Türkiye DAEÞ terör örgütüne karþý da en dik duran, yapmasý gerekenleri yapan bir ülkedir. DAEÞ terör örgütü 2013 te birden bire ortaya çýkmadý. Elbette birileri bunlarý bu hale getirdi. Ama bakýn 2013 te birden bire ortaya çýkmadý diyoruz ama mantar gibi ortaya çýkýyor ve dünyanýn dört bir yanýndan teröristleri Irak a Suriye ye çekecek bir güç ortaya koyuyor. Çok net söylüyoruz bunun arkasýnda uluslararasý egemen güçler var. Enerji kaynaklarý ve bir takým siyasal hedefleri için DAEÞ terör örgütü kullanýlýyor, öte yandan da Ýslam dan ve Müslüman dan nefreti saðlamak için de DAEÞ terör örgütüne büyük bir vazife yüklenmiþ durumda. Ýslam dan, Müslüman dan insanlarý uzaklaþtýrmak için bir yapý ortaya konun dense belki ancak böylesi bir felaket, böyle bir kötü, böyle bir iðrenç yapý ortaya konabilirdi. Bir yandan insanlarý öldürüyorlar Allahu Ekber diyor, ölen kiþiler kelime-i þehadet getiriyor. Bunun Ýslam la, Kuranla, Müslümanlýkla ne alakasý var. Ama birileri Ýslam dan hem Müslümanlarý soðutmak, hem de Müslüman olmayanlarý Ýslam a karþý ve Müslüman a karþý ön yargýlarýný çoðaltmak için buna büyük bir destek veriyorlar. Onun içinde diyoruz ki DAEÞ terör örgütü uluslararasý bir proje terör örgütüdür. Ona karþý mücadele etmek de hepimizin vazifesidir. Bu noktada hiç tereddüt yok. Ama buna raðmen Türkiye yi DAEÞ terör örgütüne yardým eden bir ülke gibi göstermek isteyen hanilere, alçaklara da buradan seslenmek istiyorum. Türkiye ne bugün ne de gelecekte hiçbir terör örgütüne yardýmcý olmamýþtýr. Olmayacaktýr Terörle mücadele etmiþtir, mücadele edecektir þeklinde açýklamalarda bulundu. TÜRKÝYE NÝN GÜÇLÜ OLMALI Türkiye nin her zaman güçlü olmasý gerektiðini vurgulayan Bozdað, þunlarý kaydetti: Bizim etrafýmýzda olaylarý iyi deðerlendirmek gibi vazifemiz var. Türkiye o nedenle her daim güçlü olmalý. Siyasi istikrarý tam olmalý. Güçlü iktidarlarý olmalý. Ýyi yönetimleri olmalý. Zayýf iktidarlarla, istikrasýz yönetimlerle bir metre önünü görmeyen bir bakýþ açýsý ile Türkiye bu kadar dolabýn döndüðü bölgede güçlü kudretli olamaz. Onun için istikrarýmýza, iktidarý- mýza, iyi yönetimimize, dýþarýda içerde kim ne hesap yaparsa yapsýn biz hep beraber sahip çýkmalýyýz. Çünkü Türkiye nin geliþmesi buradan geçiyor. Biz geçmiþte yaþadýðýmýz pek çok sýkýntýlarýn neden kaynaklandýðýný yaþarak gördük. Ama yeni nesiller bir çok þeyi bilmiyor. Geçmiþi bilmiyor. Geçmiþle mukayese þansý yok. Bölünmüþ yollarýn 100 senedir olduðunu düþünenler var. Saðlýkta bir hastanenin kapýsýnda kuyruða durmamýþ, saðlýk sisteminin belki 50 yýldýr böyle olduðunu zanneden insanlar var. Ama bir iþçinin eczaneden 2004 yýlýndan önce ilaç alamadýðýný yaþamamýþlar. Onun içinde diyoruz ki Türkiye nin istikrarýný ve güçlü yapýsýný korumak içinde her birimizin bu konu üzerinde hassasiyet göstermesi lazým. Türkiye güçlü istikrarla yönetilsin. Kim tarafýndan yönetilirse yönetilsin. Önemli deðil. Yeter ki güçlü iktidarlar yönetsin. Yeter ki ülkede siyasi istikrar olsun. Yeter ki iyi yönetim olsun bu üçü olduðu zaman Türkiye her zaman kazançlý çýkar. Geçmiþe bakýn zayýf iktidarlar döneminde Türkiye hep kaybetti. Ýnþallah oluþacak yeni hükümetimiz güçlü bir hükümet olur. Güçlü bir iktidar olur. Türkiye nin koalisyon ortamda da istikrarý sürdürebileceðini gösterir böylesi bir baþarý hikayesi ortaya kor temennimiz odur. Ýftar yemeðine Bozdað ýn yaný sýra AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Ýlksen Ceritoðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de katýldý.(ýha) (Ç.HAK:2502) Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað, milletin sandýkta siyasi partilere uzlaþarak, hükümet kurmasý için talimat verdiðini belirterek, Milletin talimatýna hepimizin uymasý lazým. Ýnþallah bu süreç sonunda milletin talimatý doðrultusunda yeni hükümetimiz gecikmeden kurulur dedi. Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Çorum Belediyesi tarafýndan Buharaevler Mahallesi nde düzenlenen halk iftarýna katýldý. Ýftarda bir konuþma yapan Bozdað, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Türkiye nin son 13 yýldýr siyasi istikrar, güçlü iktidar ve iyi yönetimle büyüyerek, geliþtiðini dile getiren Bozdað, 7 Haziran seçimlerinde milletin sandýkta ortaya koyduðu irade ile de yeni bir sayfa açýldýðýný söyledi. Bu sayfada milletin iradesi doðrultusunda bir hükümet oluþumuna ihtiyaç olduðunu hatýrlatan Bozdað, Milletimiz tek baþýna bir hükümetin ülkeyi tek baþýna idare etmesini deðil, koalisyonla bir hükümetin Türkiye yi idare etmesini arzu etti. Siyasi istikrar çok önemli. Güçlü iktidar çok önemli. Ve biz bununla 13 yýlda Türkiye nin büyük deðiþim yaþamasýný saðladýk. Ama 7 Haziran dan sonra güçlü ikti- ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci (Ç.HAK:1753) Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr. Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: DANA TRANÇ DANA ANTRÝKOT DANA GULAÞ DANA KABURGA SARMA DANA YEMEKLÝK KIYMA DANA KÖFTELÝK KIYMA : KUZU BUT : : KUZU KOL KUZU GERDAN : KUZU KABURGA : KUZU TARAKLI PÝRZOLA : KUZU KALEM ÖZEL ÝNDÝRÝM PÝRZOLA DANA LOP KUZU KEMÝKSÝZ PÝLÝÇ BÜTÜN PÝLÝÇ BUT PÝLÝÇ BAGET PÝLÝÇ TALEKS PÝLÝÇ PÝRZOLA PÝLÝÇ BONFÝLE PÝLÝÇ KANAT : PÝLÝÇ YEMEKLÝK : : : : : 5.90 : 6.50 : 8.50 : 9.90 : : : : 1.90 Taze Hindi : parçalarý satýþý : baþlamýþtýr. Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel:

3 Engellerini sanatla aþýyorlar Çorum Belediyesi donanýma sahip bu merkezimizde Engelli Eðitim Merkezindeki açtýðýmýz engelli kursiyerler, katýldýklarý kurslarda çeþitli eserler ortaya koyarak hayata sanatla baðlanmanýn mutluluðunu yaþýyor. kurslarýmýzla engellilerimizin adeta elinden tutuyor, yaþam mücadelelerinde destekçileri oluyoruz. Hiçbir sosyal iliþkisi olmayan, yüksek Çorum Belediye oranda konuþma zorluðu Baþkaný Muzaffer Külcü, AA muhabirine, kent merkezinde geçen yýl hizmet vermeye baþlayan Engelli Eðitim Merkezi'nin 1,5 yýl içerisinde 350 engelliye ulaþtýðýný belirterek, þu an 70 kiþinin kursa devam ettiðini anlattý. Merkezde seramik, çini, nakýþ, saz baþta olmak üzere çeþitli kurslar düzenlendiðini dile getiren Külcü, bu kurslar sayesinde engelli çocuklarýn zihinsel geliþimine çeken çocuklarýmýz burada engellerini unutuyor. Seramik kursunda çamura dokunarak, çini kursunda fýrçalarla, müzik kurslarýnda baðlama ve sazlarla sanatla tanýþýyor, sanatýn farkýndalýðýyla engellerini unutuyorlar" diye konuþtu. Kurslar sayesinde çeþitli geliþmeler gösteren engelli çocuklarýn sayýsýnýn gün geçtikçe arttýðýna dikkati çeken Külcü, "Çocuklarýmýz burada çok mutlu, biz de de katký saðlandýðýný onlarýn baþarýsýndan söyledi. mutluyuz. Anne ve babalar baþta olmak üzere Külcü, çeþitli fiziksel ve zihinsel engeli aileler de biricik yavrularýnýn mutlu oluþunu olan çocuklara ve vatandaþlara bu merkezle be- yaþamlarýna yansýtýyor, gözlerindeki mutluluk lediyelerin güler yüzünü çemberleri geniþliyor" yansýttýklarýný ifade ederek, "Her türlü modern dedi. Külcü, Engelli Eðitim Okulu için de çalýþmalar yürüttüklerini kaydederek, böylece iki modern ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen merkezle hizmete devam edeceklerini aktardý. Kursiyeler de mutlu Kursiyerlerden Murat Akkoyunlu ise katýldýðý çini kursu sayesinde çeþitli eserler üretebilmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, "Bizler bu kurslar sayesinde evden dýþarý çýkýyoruz. Bazý þeyleri ispatlýyor, yapabileceklerimizi gösteriyoruz. Çini sanatýnda da önemli geliþmeler yaþadým. Fýrça ve boyalarla hayallerimdeki desenleri çiziyorum" ifadesini kullandý. Seramik kursuna katýlan Emre Sakman da Hitit medeniyetinin izlerini yansýtan figürler ve küçük heykeller yaptýðýný belirterek, "Kurs sayesinde sanatla tanýþtýk. Yeni eserler üretiyoruz. Burada geçirdiðimiz vakit, bizim kendimize özel zaman dilimlerimiz. Eserlerimize baktýkça, eserler yaptýkça daha da mutlu oluyoruz" diye konuþtu. Seramik öðretmeni Demet Sancar, kurslara katýlan öðrencilerin sosyalleþtiðini ve yeni tanýþtýklarý arkadaþ gruplarýyla sorunlarýna çözümler aradýklarýný kaydetti.(a.a.) Engelli Eðitim Merkezi 1,5 yýl içerisinde 350 engelliye ulaþtý. PERÞEMBE 9 TEMMUZ Merkezde seramik, çini, nakýþ, saz baþta olmak üzere çeþitli kurslar düzenleniyor. Þehirler ve Kültürler e baþvuru baþladý Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen, Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nce yürütülen 'Þehirler ve Kültürler' projesi baþvurularý baþladý. Çorumlu gençler, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca düzenlenen farklý þehirleri gezme imkâný bulacak. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nden verilen bilgiye göre, 'Þehirler ve Kültürler' Projesi Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca gençlerin ülkenin doðal güzelliklerini görmeleri, tarihini ve kültürel deðerleri öðrenmeleri, medeniyeti, þehirleri ve kültürleri tanýmalarý için baþlatýlan eðitim amaçlý bir proje. Anadolu'da kök salýp büyümüþ derin ve heybetli medeniyeti, þehirleri ve kültürü tanýmak için baþlatýlan hareketlilik projesinden yaþ arasýndaki gençler yararlanabilecek. Proje kapsamýnda Çorum'da yaþ aralýðýnda bulunan 240 genç Adýya- TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ man, Bursa, Çanakkale'yi gezecek. Geziler 22 Temmuz 2015 tarihinde baþlayýp, 31 Aðustos 2015 tarihinde sona erecek. Baþvurular 7 Temmuz itibariyle baþladý. adresinden kayýtlar alýnmaya devam ediyor. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, yaptýðý açýklamada, "Bu seyahatlerde gençler proje kapsamýnda hiçbir ücret ödemeyecek. Konaklama yol ve yemek bedeli Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz tarafýndan karþýlanacak. Farklý illerden gelen gençler, program boyunca birbirlerini tanýma imkaný bulacak. Yeni dostluklara ve kardeþliklere yelken açacaklar." Dedi. Ö t e yandan gençlerin ayrýntýlý bilgi için Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezine þahsen gelebilecekleri veya numaralý telefonu arayabilecekleri belirtildi. ÇORUM ANA BAYÝÝ

4 4 PERÞEMBE 9 TEMMUZ Güney Kampüs ve hastaneyi konuþtular Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu ziyaret etti. Milletvekili Uslu'nun verdiði bilgiye göre, yapýlan çalýþmalar hakkýnda Uslu'ya bilgiler veren Rektör Alkan, "Yeni döneminiz hayýrlý uðurlu olsun. Kampüs alanlarýmýzýn üniversitemize kazandýrýlmasýnda katký ve emekleriniz oldukça yüksek teþekkür ediyoruz. Sungurlu ilçemize yapýlacak olan 300 Uslu A Haber e konuþtu kiþilik Öðrenci yurdunun proje ihalesinin yapýlmýþ olmasý ve takibinizle yýl sonundan önce yapým ihalesinin planlanmasýndan dolayý da teþekkür ederiz" dedi. Yeniden Rektör atanan Alkan'ý tebrik eden Rektör Reha Metin Alkan, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'yu ziyaret etti. Uslu ise, güzel bir ekip çalýþmasýyla üniversiteyi iyi bir noktaya getirdik. Yeni dönemlerimizde çok daha verimli çalýþmalar yaparak üniversitemizi daha iyiye götüreceðimize inanýyorum. Yapýmý devam eden Eðitim Araþtýrma Hastanemizle birlikte Güney Kampüsümüzün de en kýsa sürede yapýmýna baþlanmasý için gereken desteði vermeye hazýrýz. Önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda yurt kapasitemiz 5.000'e yaklaþmýþ olacaktýr. Dört yýl önce kapasitenin öðrenci olduðunu düþünürsek nasýl bir büyüme kat ettiðimiz ortadadýr. Bu bir eþ güdümün ve istikrarýn sonucudur. Baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim" dedi. Salim Uslu dan formüller AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kanal 24 Moderatör programýnda Nagehan Akbulut'un sorularýný cevaplandýrdý. Azýnlýk hükümeti kurulmasý, koalisyon ve erken seçim ihtimallerini deðerlendirdi. Milletvekili Uslu, Baþkanlýk Divaný'nda grup baþkanlarýnýn TBMM Baþkaný ile uzlaþma saðlayamamalarý halinde sorunun meclis genel kurulunda çözüleceðini söyledi. Parlamentoda uzlaþma çýkacaðý yorumunu yapan Uslu, erken seçimden önce tüm alternatiflerin denenmesi gerektiðini ifade etti. Uslu, koalisyon seçeneklerinin hiçbirinin yanýnda olmadýðýný belirterek, þöyle dedi: Ýçtüzük 9. madde ve Anayasa 94. madde Divan üyelerinin alt sýnýrlarýný belirlemiþtir. Üst sýnýrlara çýkabilir. Bunu da ancak Meclis Genel Kurulu karar verebilir. Eðer Grup Baþkan Vekilleri Meclis Baþkanýmýzla uzlaþamazlarsa muhtemelen Genel Kurul düðümü çözecek. Nitekim farklý dönemlerde baþkanlýk divaný üye sayýsý muhtelif þekilde deðiþmektedir. Baþkanlýk divaný mesela 24. dönem 18 kiþiyle, 23. dönemde 17 kiþiyle hizmet vermiþtir. Yani bu zaman zaman deðiþmektedir. Bu sayýnýn ne kadar olacaðýna Baþkanlýk Divaný karar verecek. Þu anki tartýþma konusu 2 küçük muhalefet partisinden birisi benim oyum daha fazla ben daha fazla katip üyeye sahip olmam lazým diyor. Diðeri hayýr milletvekili sayýmýz eþittir bu nedenle eþit sayýda 3'er katip üyeye sahip olmamýz gerekir diyor. Böyle bir tartýþma var. Yapýlan toplantýdan alýnan karara herkes uymak zorundaki karar çýkarsa. Yok eðer uzlaþma olmazsa o zaman genel kurul düðümü çözer. Parlamentoda uzlaþma olur. Uzlaþma ön yargýlardan, ön kabulden ve ön retlerden uzak, karþýdakini dinleme, anlama ve esneme çabasýdýr. Uzlaþmanýn tam da karþýlýðý budur. Bu noktada eðer demokratik teamüllere ve ilkelere uyarak þayet bir pazu gösterisi yapýlmayacaksa uzlaþma çok kolaydýr ve çokta insanidir. Toplum sandýkta böyle bir mesaj vermiþtir. Uzlaþýn mesajý vermiþtir. Herkesin bu konuda yapýcý olmasý gerekir. Karþýdakinin ön þartlarla masaya oturmak yerine dinlemesi, anlamasý ve esnemesi gerekir. Nitekim meclis baþkanlýðý seçimlerinde de ben hep demokratik ilkelerin, teamüllerin söz konusu olduðunu ve bu konuda bir pazarlýðýn söz konusu olmamasý gerektiðini ifade ediyordum. Burada da ayný þeyi söylüyorum. Koalisyon 3. Dünya ülkesi mantýðýyla sadece pazarlýklarýn, sandalye hesaplarýnýn sandalye numaralarýnýn ya da baðlý kuruluþlarýn tartýþma yapýldýðý bir faaliyet deðil. Ýlkeler üzerinden hangi ilkelerin, önceliklerin, toplumsal beklentilerin dikkate alýnacaðý konusundaki siyasi yaklaþýmlarýn konuþulmasý gereken bir zemindir diye düþünüyorum. Böyle bir zeminde, böyle bir siyaset anlayýþýnda bir araya gelebilenler elbette uzlaþýrlar. Aksi halde siyaseti bir vuruþma, tartýþma sanatý haline getirenlerin koalisyonlarýn kurulmasý, iþletmesi, etkin ve verimli çalýþmasý konusunda söyleyebilecekleri fazla bir þey olduðunu sanmýyorum" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, A Haber e deðerlendirme yaptý. Þu anda bütün seçenekleri denemek, mümkün olanlarla, imkansýzlarý görmek lazým. Elbette demokrasilerde düðümü halk çözer ve yeniden sandýða gidilir. Bu zaman zaman Dünyada olmuþtur, örneði de vardýr. Ben inanýyorum ki parlamento bu konuda bir adým atacaktýr. Fakat Türkiye de koalisyonlarýn ömrü çok uzun deðil. 15 tane koalisyon hükümeti kurulmuþ bugüne kadar ve ortalama ömrü 180 gün. Yani 180 gün Türkiye'nin istikrarýna nasýl katkýda bulunur? Doðrusu çok emin deðilim ama denenmesi gerekir. Toplumun verdiði mesaja uygun olarak toplum mesajýný da deðiþtirebilir sandýkta ben vazgeçtim istikrar için tek parti iktidarý istiyorum diyebilir. Herhangi bir partiyi desteklemek üzere yönelebilir veya yeniden uzlaþýn mesajý verebilir. Bence siyaset yapanlarýn ön kabullerini ve ön retlerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Kýrmýzýçizgi iddiasýný çok doðru bir yaklaþým bulmuyorum. Çok aceleci ve seçim heyecanýyla söylenmiþ sözler sonradan eðer kýrmýzý plakaya dönüþürse o zaman siyasetin güvenilirliði ilkeli ve ahlaklý tutumu tartýþmaya açýlmýþ olur. Hiç te doðru bir yaklaþým olmaz diye düþünüyorum. Elbette koalisyon ihtimalleri olabilir. Ýlkeler etrafýnda yapýlacak uzlaþma hangi partiyle olursa olabilir. Ama sonuçta bizim siyaset geleneðimize baktýðýnýz zaman koalisyonlarýn uzun ömürlü olmadýðý hem de gelecek seçimlere yönelik, heveslerin ve hesaplarýn çok fazla önce çýktýðý bir süreç olarak görmekteyiz. AK partinin bence azýnlýk hükümeti kurmasý daha doðru olur. Azýnlýk hükümeti Türkiye'yi 6 ay gibi kýsa bir süre içerisinde seçime götürebilir ve seçim sonuçlarýna herkes saygýlý olur. AK Parti'nin bir azýnlýk hükümeti kurmasý diðer partilerle uzlaþarak da olabilir, meclise girmeyebilirler, formüller çoðalabilir, ama bence koalisyon yerine tek parti iktidarý daha doðru olur, istikrarýn devamý bakýmýndan. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, seçim döneminde yayýnlarý nedeniyle A Haber'e verilen ceza sayýsýnýn 40'a yükselmesini eleþtirdi. Konuya iliþkin A Haber TBMM Muhabiri Levent Eke'nin sorularýný cevaplandýran Uslu, þöyle dedi: "A Haberin baþýna gelen ilk olay deðil. Daha doðrusu Türkiye'de düþünen, üreten yayýn yapanlarýn baþýna ilk gelen sorun deðil. Böyle bir kafa yapýsý oldukça Ýnsan aklýnýn en kutsal ürünü olan düþünceden korkan kurumlar ve de kiþiler var olmaya devam ettikçe bu tür cezalandýrmalar devam edecektir. Gerçi bunlar eski Türkiye'nin kalýntýlarýdýr. Yeni Türkiye de þiddete baþvurmadýkça her faklý düþüncenin hatta toplumu sarsan düþüncelerin bile özgürce ifade edilebilmesi gerekiyor. Yüksek Seçim kurulunun bu tür çeliþkili kararlarý, hem demokratik ilkelere uygun olmadýðý gibi hem de kendi içerisinde tutarlý deðil. Nitekim 2010 referandumunda "Darbelerin kararlarýnýn demokrasinin aydýnlýðýna evet" dediðim için billboardlardaki afiþleri toplatma kararý vermiþ ve daha önceki kendi kararýna aykýrý bir þekilde karar vermek suretiyle yani daha önce sendikalarýn bu tür faaliyetlerine karýþmam diyen Yüksek Seçim Kurulu bu defa karýþma ihtiyacý duymuþ. Zanlýnýn ya da suçlanmasý gereken mahkûm olmasý gereken kimliðine, kim olduðuna ve ne söylediðine bakarak karar veriliyor ise orada hukuktan, düþünce özgürlüðünden demokratik ilkelerden bahsetmek mümkün deðil. Bence Yüksek Seçim Kurulunun bu yapýsýnýn devam etmeyeceðini bir siyasetçi olarak söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu adeta kendisini halkýn seçim tercihlerine, hukuki sonuçlarýna yönelik açýklama ve karar almasý gereken bir mekanizmadan öte eski devletin bir öncü kurumu gibi geliyor. Buna göre vaziyet almayý tercih ediyor. Oysa politik vaziyet almak kurumlarýn iþi deðildir. Ýnsanlar politik vaziyet alabilirler ama kurumlar hukuktan ve demokratik ilkelerden ayrýlmamalýdýr. A Haberin yayýncýlýðýný beðeniyorum. Haber yayýncýlýðý, objektifliði ve tarafsýzlýðý konusunda özellikle algý yönetiminde ve kara propaganda karþýsýnda çok düzgün yayýncýlýk yaptýðýna inanýyorum. Ve öyle zannediyorum ki Yüksek Seçim Kurulunun tarihindeki kara lekelerinden biri de bu olacaktýr. Önce kutladý, sonra söz aldý Hitit Üniversitesi Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi nde düzenlenen Üniversite Tercih Fuarý nda öðrencilerle buluþtu. Eðitim fuarýna Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Okt. Mehmet Aydýnkal, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Personeli Ali Saçak ile öðrencimiz Ýsmael Kabore katýldý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine önem veren Üniversitemiz, Türkiye genelinde 100 e yakýn üniversitenin katýlýmýyla Üniversitemizin tercih edilirliðinin daha da artmasý için En Özel Devlet Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM) tarafýndan yürütülen C Sýnýfý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmanlýðý Temel Eðitim Programý na olan yoðun talep üzerine yeni dönem kayýtlarý baþladý. Bölgede eðitim veren tek kurum olan HÝTÝTSEM, daha önceki tecrübeleri ile bu dönemde de aktif olarak eðitimlere devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, 20 þer kiþilik 2 sýnýf olarak açýlmasý planlanan eðitim 90 Saat Uzaktan Eðitim + 90 Saat Örgün Eðitim + 40 Saat Staj olmak üzere toplam 220 saatlik bir programý kapsýyor. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmanlýðý eðitimi hafta içi 1. Grup sabah arasý; 2. Grup ise saatleri arasýnda düzenlenecek. Yapýlan eðitim ile Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Üniversitesi sloganýyla öðrenci odaklý bir üniversite olmayý hedefleyen Üniversitemiz, gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda katýlýmcýlarýn ilgi odaðý oldu. Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Üniversitede yapýlan çalýþmalar ile gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin tüm mensuplarýnýn gayretli çalýþmalarý beraberinde paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim kaydettiðini belirtti. AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt u tebrik ederek, baþarý dileklerinde bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, bugüne dek üniversiteye verilen ve bundan sonrasýnda da artarak devam edeceðine inandýðý desteklerden dolayý mmilletvekillerine teþekkür etti. Üniversitenin her anlamda þehirle bütünleþmiþ olmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren milletvekilleri, olumlu geliþmeleri yakýndan ve büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, üniversite için þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da her türlü katký ve desteði vereceklerini ifade ettiler. Üniversite Ýstanbul da tanýtýldý Hitit Üniversitesi Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi nde düzenlenen Üniversite Tercih Fuarý nda öðrencilerle buluþtu. Çok sayýda üniversitenin yaný sýra çeþitli eðitim kurumlarýnýn da katýldýðý fuarda standýmýzý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversitemiz hakkýnda tanýtýcý bilgiler verilerek Hitit Üniversitesi nde öðrenci olmak anlatýldý. denildi. Yoðun talep üzerine kurs C Sýnýfý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmanlýðý Temel Eðitim Programý kursu düzenlenecek öðrenciler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yapýlan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmanlýðý C sýnýfý sertifika sýnavýna girmeye hak kazanýyor. Sýnav yýlda 2 defa yapýlýyor, bu dönem eðitime katýlacak öðrenciler Aralýk ayýnda yapýlacak sýnava girmeye hak kazanmýþ olacak. Eðitimler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilmiþ Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi öðretim üyeleri tarafýndan verilmektedir. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmanlýðý Eðitimi için Temmuz- Aðustos dönemi kursunun son kayýt tarihi 17 Temmuz 2015 olarak belirlendi, uzaktan eðitimlerin 20 Temmuz 2015 tarihinde baþlamasý planlanlanýyor.. Kayýt yaptýrmak isteyenlerin HÝTÝTSEM e þahsen müracaat ederek kayýtlarýný tamamlamalarý gerekiyor. Yapýlacak olan eðitim ve diðer konular ile ilgili detaylý bilgiler için HÝTÝT- SEM in web sayfasý ve numaralý telefonundan yararlanýlabilir. Deniz Feneri daðýtýyor Deniz Feneri Ankara Þubesi, Birleþik Arap Emirlikleri'nden Halife bin Zayed al Nahyan Vakfý tarafýndan tedarik edilen koli gýda malzemesini Suriyeli savaþ maðdurlarýna teslim edecek. Sýnýr komþumuz Suriye'de iç savaþ tüm acýmasýzlýðý ile devam ediyor. Milyonlarca Suriyeli, evini, ocaðýný terk etmiþ, ya sýnýr bölgelerindeki kamplarda, ya da komþu ülkelerde sýðýnmacý olarak yaþýyor. Ülkemizde ise bir milyondan fazla Suriyeli muhacir bulunuyor. On beþ yýldýr Ankara ve civar illerinde yardým çalýþmasý yapan Deniz Feneri Ankara Þubesi, Suriyeli ailelerin Ankara'ya gelmeye baþlamalarýndan beri Suriyelilerle ilgili yardým çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Ankara'ya sýðýnan Suriyeli aileleri bizzat ikamet ettikleri adreslerde inceleyerek, gýda, giysi ve bütün ev eþyalarýný karþýlayan Deniz Feneri Ankara Þubesi, Birleþik Arap Emirlikleri Büyükelçiliði gözetiminde BAE Kýzýlayý tarafýndan tedarik edilen koli gýda malzemesini Suriyeli savaþ maðdurlarýna teslim edecek. Bu gýdalarýn bir kýsmý Ankara'da yaþayan Suriyeli ailelere, bir kýsmý ise sýnýr bölgelerine ve Suriye'nin içine ulaþtýrýlacak.

5 Alkollü sürücü kaza yaptý Ahçýlar Sokak ta meydana gelen trafik kazasýna müdahale eden emniyet ekipleri, yaptýklarý kontrolde 19 DE 057 plakalý araç sürücüsü B.A. nýn (22) alkollü olduðunu tespit etti. Yapýlan alkol testinde 261 promil alkollü çýkan B.A. hakkýnda trafiði tehlikeye sokmak suçundan iþlem yapýldý. (Haber Merkezi) Ýstifçinin baþýna kiremit düþtü Ýskilip yolu üzerinde yer alan bir kiremit fabrikasýnda, istif iþçisinin baþýna kiremit istifi yýkýldý. Fýrýna kiremit istifi yapan B.M. (35) isimli çalýþan, üst sýradan kayan kiremitlerin altýnda kaldý. Baþýndan yaralanan istif iþçisi 112 ekipleri tarafýndan olay yerinde müdahalesi yapýlarak, hastaneye kaldýrýldý. Yaralý iþçinin saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. (Haber Merkezi) Balkondan düþtü Balkonda baþý dönen 40 yaþýndaki L.S., 4 metre yükseklikteki balkondan düþtü. Önceki gün Sarýya Köyü'nde saat 10,30 sularýnda meydana gelen kazada, yaklaþýk dört metre yükseklikteki balkondan düþerek baygýnlýk geçiren S.L., aile yakýnlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýldý. Hastanede tedavi edilen talihsiz kadýnýn tedavisinin devam ettiði ifade edildi. (Haber Merkezi) AK Parti'den PKK'ya karþý flaþ plan AK Parti'nin özellikle Güneydoðu Anadolu'daki köylerde HDP'ye çýkan tulum oylar nedeniyle seçim sistemiyle ilgili bir çalýþma baþlattýðý ortaya çýktý. Çalýþma ile Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde, köy ve mezralardaki seçmenin þehir veya ilçe merkezlerinde oy kullanabilmesi amaçlanýyor. Böylece söz konusu köy veya mezranýn hangi sandýkta oy kullandýðý bilinmeyecek. Ak Parti'nin 7 Haziran seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bu yönde bir baþvuru yaptýðý, ancak kurulun mevzuatý gerekçe göstererek talebi reddettiði de öðrenildi. Yeni hükümetin kurulmasýnýn ardýndan Ak Parti'nin ilk olarak bu düzenlemeyi gündemine almayý planladýðý kaydedildi. Milletvekili genel seçimlerinde özellikle Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde birçok köy ve mezrada açýk oy kullanýldýðý, tek partiye baskýyla halkýn yönlendirildiði iddialarý nedeniyle Ak Parti seçim sistemiyle ilgili çalýþma baþlattý. Özellikle bazý köy ve mezralarda HDP'nin tulum çýkarmasýnýnn bu çalýþmada etkili olduðu vurgulandý. ÇAPRAZ VE KARMA SANDIK Çalýþmanýn partide bir hukukçu ekibi tarafýndan yürütüldüðü öðrenilirken, Ak Parti, köy ve mezralardaki vatandaþlarýn il veya ilçe merkezlerinde oy kullanabilmesini amaçlýyor. Üzerinde çalýþýlan düþünceye göre, özellikle güvenlik riski halinde, köy ve mezralardaki seçmen, ilçe veya il merkezine taþýnacak. Seçmenler þehirdeki bir okulda çeþitli sandýklara daðýtýlacaðýndan sandýk sonuçlarýna bakýlsa bile köyün veya mezranýn hangi partiye oy verdiði belli olmayacak. Ak Parti bu yöntemle baský olmaksýzýn "seçmen iradesinin sandýða tam olarak yansýyacaðý"ný savunuyor. Ak Parti'nin 7 Haziran genel seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu'na seçmenlerin taþýnmasý ve il merkezlerinde oy kullanmasý yönünde birkaç kez baþvuru yaptýðý ancak YSK'nýn mevzuatý gerekçe göstererek talebi reddettiði de öðrenildi. ÝSTÝHBARAT YSK'YA ÝLETÝLDÝ Gelen bazý baský ve tehdite yönelik istihbari bilgilerin de YSK'ya sunulduðu ancak hiçbir karþýlýk alýnamadýðý ifade edildi. yeni hükümetin kurulmasýnýn ardýndan konunun TBMM gündemine getirilecek ilk baþlýklardan biri olacaðý ifade edilirken, YSK ile ilgili genel bir düzenleme paketinin de gündeme alýnabileceði konuþuluyor.(milliyet) Serinlemenin yolunu buldular Ýskilip te aþýrý sýcaklardan bunalan çocuklar serinleme yönteminde geleneði bu yýlda bozmadý. Hava sýcaklarýnýn hissedilir derece arttýðý son günlerde Ýskilipli çocuklarýn serinleme yöntemleri bu yýlda geçen yýllarý aratmadý. Ýskilip halkýnýn çeþme baþlarýnda her yaz görmeye alýþýk olduðu çocuklar gönüllerince eðlenirken serinlemenin de keyfine varýyor. Hava sýcaklýlýklarýndan bunalan çocuklar çareyi çeþme oluklarýna girmekte bulurken, etraftan geçenlerin þaþkýn bakýþlarýna aldýrýþ etmeden kameralara poz vermekten de kaçýnmýyor. Aþýrý sýcaktan bunalan oruçlu vatandaþlarda serinlemek için þehir parkýnda bulunan havuz baþýný ve yeþil alanlarý tercih ediyor. Hava sýcaklýklarý Ýskilip te bu hafta 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.(ýha) Ýskilipli çocuklarýn serinleme yöntemleri bu yýl da geçen yýllarý aratmadý. PERÞEMBE 9 TEMMUZ Þeker çuvalýnýn altýnda kaldý Ahilyas Köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir iþyerinde, þeker çuvallarýndan oluþan 3 metrelik istif devrilince, bir kiþi her biri 50 kilogram gelen þeker çuvallarýnýn altýnda kaldý. 35 yaþýndaki S.S., hayati tehlike oluþturmayacak þekilde yaralý olarak kurtulduðu kazanýn ardýndan tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. (Haber Merkezi) Beygircioðlu nda kaza; 3 yaralý Kargý Beygircioðlu Kavþaðý'nda otobüs ile kamyonet çarpýþtý. Sabah 06,30 saatlerinde yaþanan kazada, Tosya-Osmancýk istikametinde seyreden C.B. (50) yönetimindeki otobüs, kavþaða hýzlý girdiði için manevrasýný tam alamayýp, önünde bulunan H.C. (52) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptý. Meydana gelen kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Þ.B. (54), H.C. (50) ve M.P. (59) yaralandý. Yaralýlar Osmancýk Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Fren yerine gaza basýnca okul duvarýndan uçtu S. A. (36) isimli bayan sürücü, 19 FF 051 plakalý otomobilini park edeceði sýrada fren yerine gaz pedalýna basýnca olanlar oldu. Okul duvarýna çarpan aracýyla okul bahçesine düþen talihsiz sürücü büyük bir yok yaþadý. Ahçýlar Sokak'ta meydana gelen kazayý hafif yaralý olarak atlatan bayan sürücü, çevre sakinlerinin yardýmýyla atlattýðý þoktan kurtulurken, araç çekici ile düþtüðü yerden çýkartýldý. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:1749)

6 6 PERÞEMBE 9 TEMMUZ R 'Bu ise indirdiðimiz tam, çok mübarek bir kitaptýr. Bundan böyle buna uyun ve korunun ki, rahmetimize eresiniz.' (En'âm/155) RAMAZAN amazan Elveda Ya Þehr-i Ýmsak Ýftar Veysel Uysal Kur an-ý Kerim in Gönderiliþ Amacý 16 Kur'an-ý Kerim hayatýmýzý kuþatan her konuda bilgi ve malumat verdiði gibi, dünya'da ki yaþadýðýmýz imtihan sürecinde þeytanýn hile, vesvese ve tuzaklarýndan korunma yollarýný da göstermiþtir. Kötülüðün temsilcisi ve teþvikçisi olan þeytan, Allah'ý (c.c) seven, onun yolundan gitme gayreti içerisinde olan müminler baþta olmak üzere herkesin düþmaný olarak, kötülüðün sembolü haline gelmiþ, ruhani bir varlýktýr. Þeytan, rahmet ve haktan uzaklaþan, öfkeden tutuþan, helak olan, her þeye zarar veren anlamlarýna gelir. Her iþimize Euzu Besmele çekerek "Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla, kovulmuþ olan þeytanýn þerrinden ve vesveselerinden Allah'ým sana sýðýnýrým" diye baþlarýz. Peygamberimiz kahrolsun þeytan diyen bir sahabeye "Sen böyle dersen o büyüklenir ve gücümle onu yendim der. Allah'ýn adýyla dediðinde ise o küçülür" buyurmuþtur. Kur'an-ý Kerim'de "Hani biz meleklere (ve cinlere) Âdem'e itaat edin, demiþtik. Ýblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladý, böylece kâfirlerden oldu. Biz: Ey âdem! Sen ve eþin beraberce cennete yerleþin, cennet nimetlerinden yiyin. Sadece þu aðaca yaklaþmayýn. Eðer bu aðaçtan yerseniz her ikinizde kendinize kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik. Þeytan onlarýn ayaklarýný kaydýrýp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulunduklarý (cennetten) onlarý çýkardý. Bunun üzerine: Bir kýsmýnýz diðerine düþman olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barýnak ve belli bir zamana dek yaþamak vardýr, dedik. Bu durum devam ederken Âdem Rabbinden bir takým ilhamlar aldý ve derhal tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandýr." (Bakara 34-37) "Ýblis secde edenlerle beraber olmaktan kaçýndý. (Allah) Ey iblis! Secde edenlerle beraber olmayýþýnýn sebebi nedir? Dedi. (iblis) ben kuru bir çamurdan þekillenmiþ kara balçýktan yarattýðýn bir insana secde edecek deðilim, dedi. Allah þöyle buyurdu: öyleyse cennetten mahrum edildin. Muhakkak ki kýyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktýr. (iblis) Rabbim! Öyleyse insanlarýn tekrar diriltileceði güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah: sen bilinen bir vakte (kýyamete) kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu. (iblis) dedi ki: Rabbim cennetten mahrum edilmeme karþýlýk bende yeryüzünde onlara (günahlarý) süsleyeceðim ve onlarýn hepsini mutlaka azdýracaðým! Ancak onlardan ihlâslý kullarýn müstesna. (Allah) þöyle buyurdu. Þüphesiz kullarým üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur. Ancak azgýnlardan sana uyanlar müstesna. Muhakkak cehennem onlarýn hepsine vaat olunan yerdir. (Allah'ýn azabýndan korkup rahmetine sýðýnan) takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve nimetler içerisinde olacaklar. Onlara, oraya emniyet ve selametle gidin denilecek." (Hicr 31-46) Dedi ki: "Þu benden üstün kýldýðýna da bir bak! Yemin ederim ki, eðer beni kýyamete kadar yaþatýrsan, pek azý dýþýnda, onun neslini kendime baðlayacaðým! Allah buyurdu: Git! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezasý cehennemdir. Tam bir ceza! Þeytan, insanlara, aldatmadan baþka bir þey vaat etmez. Þurasý muhakkak ki, benim (ihlâslý) kullarým üzerinde senin hiçbir aðýrlýðýn olmayacaktýr. (Ýsra 62-65) "Ýblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dýþarý çýktý. Þimdi siz, beni býrakýp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düþmanýnýzdýr. Zalimler için bu ne fena bir deðiþmedir!" (Kehf 50) "Ey Âdem! Dedik, bu, hem senin için hem de eþin için büyük bir düþmandýr. Sakýn sizi cennetten çýkarmasýn; sonra yorulur, sýkýntý çekersin! Þimdi burada senin için ne acýkmak vardýr, ne de çýplak kalmak. Yine burada sen, susuzluk çekmeyecek, sýcaktan da bunalmayacaksýn. Derken þeytan onun aklýný karýþtýrýp Ey Âdem! Dedi, sana ebedîlik aðacýný ve sonu gelmez bir saltanatý göstereyim mi? Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine üzerlerindeki manevi perde düþtü. (Bu suretle) Âdem Rabbine âsi olup yolunu þaþýrdý. Sonra Rabbi onu seçkin kýldý; tövbesini kabul etti ve doðru yola yöneltti. Dedi ki: Birbirinize düþman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artýk benden size hidayet geldiðinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz." (Ta-ha ) Þeytan Allah'tan özür ve af dileme yerine, itiraz edip üstünlük taslayarak intikam duygularýyla hareket etmiþtir. "Ýblis: Ben ondan hayýrlýyým! Beni ateþten yarattýn, onu çamurdan yarattýn, dedi. Senin mutlak kudretine an dolsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiþ kullarýn bir yana, hepsini mutlaka azdýracaðým, dedi." (Sâd 82-83) Þeytan kendisinin de insanýnda yaratýcýsýnýn Allah olduðunu itiraf etmesine raðmen, Hz. Âdemin Allah'ýn halifesi ve Allah'tan bir ruh taþýmasýný göz ardý etmiþtir. "(Âdeme) Þekil ve ruh verdiðim zaman ona itaat edin" (Hicr29) Nas suresinde ise "Deki insanlarýn kalplerine vesvese veren, pusuya çekilen cin ve insan þeytanýnýn þerrinden insanlarýn Rabbine, Melikine ve ilahýna sýðýnýrým". Bu sure nazik olduðunda peygamberimize ey Allah'ýn resulü insanlardan da þeytan mý var? Diye sorulduðunda; peygamberimiz þeytan sadece vesvese verir. Þeytanýn kontrol altýna aldýðý insanlar ise insanlarý günaha zorlarlar onlar daha tehlikelidirler. Buyurmuþtur. Eðer birisi sizi Allah'a imandan ve ibadetten alý koymanýn yollarýný arýyor, Allah'ýn haram ve yasak kýldýðý bir þeye zorluyor veya teþvik ediyorsa hiç þüphesiz bilmiþ olunki þeytan onu devreye sokmuþtur. Zümer suresi 36-39'da Allah'ýn doðru yolunu býrakýp, yasaklarýný çiðneyip, emirlerine itibar etmeyenlerin mutlaka þeytanýn tuzaðýna düþecekleri bildirilir. Þeytandan korunmanýn yoluysa Allah'a sýðýnýp onun iradesine teslim olmaktýr. "Þeytan seni dürtecek olursa Allah'a sýðýn, doðrusu o iþitir ve bilir. Allah'a karþý gelmekten sakýnanlar þeytan tarafýndan bir vesveseye uðrayýnca, Allah'ý anar (ona sýðýnýr) ve hemen gerçeði görürler. (þeytanlarýn) dostlarýna gelince þeytanlar onlarý azgýnlýða sürüklerler sonrada yakalarýný býrakmazlar." (A'raf ) Ýnsaný þeytana tutsak eden nefsi hastalýklar ise iman zafiyeti, övünmek, kendini beðenmek, aç gözlülük, hýrs, gösteriþ, cehalet, kincilik, isyankârlýk, haddi aþmak, mal ve dünya sevgisinde aþýrýya kaçmak, þüpheye mahal verecek davranýþlarda bulunmak gibi. Nefis bu tür hastalýklardan kurtulup güç ve kudret sahibimizin Allah olduðunu anlayarak, onun iradesine teslim olduðunda, insanýn maneviyatý güçlenerek erdem ve fazilete ulaþmýþ olur. Peygamberimiz itikâftayken hanýmý safiye validemiz iftar yemeðini getirir. Gecenin karanlýðýnda onu eve götürürken iki sahabeyle karþýlaþýr ve onlara bu eþim safiyedir deyince, bildik ey Allah'ýn resulü bunu neden söyleme ihtiyacý hissettiniz. Peygamberimiz: "Þeytan insanoðlunda kanýn akýþý gibi akar. Ben sizin kalbinize bir þey fýsýldamasýndan korktum" buyurmuþtur. Þeytan niçin yaratýlmýþtýr? Denilebilir. Ýslam âlimlerimiz þeytanýn yaradýlýþýnýn bir takim hikmetleri olduðunu söylemiþlerdir. Allah varlýklarý zýtlarýyla birlikte yaratmýþtýr. Böyle olmasaydý birini diðerinden ayýrt edemez ve farký fark edemezdik. Eðer þeytan yaratýlmamýþ olsaydý Allah'ýn rahmet, maðfiret ve Settar (günahlarý örten baðýþlayan) gibi kemal sýfatlarý tecelli etmezdi. Yine þeytanýn kandýrmasý olmasaydý Allah'a ibadet ve salih amellerden söz etmek de mümkün olmazdý. Ey Rabbimiz nefsimizin, þeytanýn ve þeytanýn kontrolü altýna aldýðý insanlarýn þerlerinden,vesveselerinden ve tuzaklarýndan sanan sýðýnýrýz. Kýymetli okuyucularým! Bugün de deðiþik konularla alakalý soru ve cevaplarý paylaþmayý uygun buluyorum. 37- Nefis muhasebesinin gayesi ve baþarýlý olmasý için uyulmasý gereken ilkeler nedir? Nefis muhasebesinin gayesi: Ýnsanýn arzularýnýn etkisinden kurtulup, nefsinin isteklerine gerektiði kadar karþýlýk vererek, yaratanýna gerçek anlamda kul olmasýdýr. Nefis muhasebesinin baþarýlý olmasý için uyulmasý gereken ilkeler: 1- Geçmiþ günahlarý hatýrlamak. 2- Sürekli Allah'ýn denetim ve gözetimi altýnda olduðunu düþünmek. 3- Baþkalarýnýn hatalarýndan önce kendi hatalarýný görmek. 4- Kazanýlanlarý Allah'tan bilmek. 5- Aþýrýlýklardan kaçýnmak. 38- Tebük Seferine ihmalkârlýklarý sebebiyle katýlmayan, Peygamberimizin (s.a.s.) sahabe efendilerimize kendileriyle tam elli gün konuþma yasaðý koyduðu, doðruluklarýyla kurtulan üç sahabe efendimizin isimleri ve haklarýnda tevbelerinin kabul edildiðini bildiren âyet hangisidir? Ka'b b. Mâlik (r.a.), Mürare b. Rebi' (r.a.) ve Hilâl b. Ümeyye (r.a.). Tevbelerinin kabulünü bildiren âyet "Tevbe sûresi" 118. âyettir. Þöyle ki: "Bütün geniþliðine raðmen yer onlara dar gelerek nefisleri kendilerini sýkýþtýrýp, Allah'tan baþka sýðýnacak kimse olmadýðýný anlayan, savaþtan geri kalmýþ üç kiþinin tevbesini de kabul etti. Allah, tevbe ettikleri için onlarýn tevbesini kabul etmiþtir. Çünkü O tevbeleri kabul eden, merhametli olandýr." 39- Peygamberlerin gönderiliþ gayeleri nelerdir? 1- Kulluk (ibadet). Allah'a nasýl ibadet edeceðiz? Peygamberler bunu yaþayarak göstermiþlerdir. 2- Teblið. (duyurmak) Mâide sûresi 67. âyet: "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni teblið et, eðer bunu yapmazsan O'nun elçiliðini yapmamýþ olursun. Allah seni insanlardan korur. Doðrusu Allah kâfirlere yol göstermez." 3- Güzel Örnek. Ahzab sûresinin 21. Bir Soru Bir Cevap 4 âyetinde þöyle buyurulmaktadýr: "Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuþmayý umanlar ve Allah'ý çok anan kimseler için Resulullah (Allah'ýn Elçisi) en güzel örnektir. 4- Dünya- ahret dengesini saðlamak. Bu konuda Kasas sûresinin 76. ve 77. âyetlerinde þöyle buyurulmaktadýr: "Karun, Musa'nýn milletindendi; ama onlara karþý azdý. Biz ona, anahtarlarýný güçlü bir topluluðun zor taþýdýðý hazineler vermiþtik. Milleti ona: "Böbürlenme, Allah þüphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Allah'ýn sana verdiði þeylerde, âhiret yurdunu gözet, dünyadaki payýný da unutma; Allah'ýn sana yaptýðý iyilik gibi, sen de iyilik yap; yeryüzünde bozgunculuk isteme; doðrusu Allah bozguncularý sevmez" demiþlerdi. 5- Ýtiraz kapýsýný kapatmak. Ýnsanlar bu geçici dünyada nasýl mazeretler ileri sürerlerse ahirette de özür ve mazeret beyanýnda bulunacaklardýr. Peygamberlerin dünyaya geliþ gayelerinden biri de budur. Bu konuda Kur'an-ý Kerîm'e kulak verelim: " Müjdeleyici ve sakýndýrýcý olarak peygamberler (gönderdik) ki insanlarýn peygamberlerden sonra Allah'a karþý bir bahaneleri olmasýn. Allah azizdir, Hakîmdir." (Nisâ 165.) Ayrýca Fatýr sûresinin 37. âyetine de kulak verelim: "Orada; "Rabbimiz! Bizi çýkar; yaptýðýmýzdan baþka, yararlý iþ iþleyelim" diye baðrýþýrlar. O zaman onlara þöyle deriz: "Öðüt alacak kiþinin öðüt alabileceði kadar bir süre sizi yaþatmadýk mý? Size uyarýcý da gelmiþti. Artýk azabý tadýnýz, zalimlerin yardýmcýsý olmaz." 40- Tenâsüh (Reenkarnasyon) nedir? Tenâsüh: Ölüm sonrasýnda ruhun, bir baþka bedene girmek suretiyle yaþadýðýna, yani ruh göçüne inanýþ anlamýnda kullanýlýr. Ýslâm'da tenâsüh yoktur. Ýnsan dünyaya imtihan için bir defa gelir ve bir defa vefat eder. Bu mevzuda Müminûn sûresinin 99. ve 100. âyetlerinin meâlini veriyorum: "Onlardan birine ölüm gelince: "Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan býraktýðýmý tamamlar, iyi iþ iþlerim" der. Hayýr; bu söylediði sadece kendi lafýdýr. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarýnda geriye dönmekten onlarý alýkoyan bir engel vardýr. 41- Buluntu (lukata) eþyayý alan kimsenin yapacaðý iþler nelerdir? Buluntu eþyayý alan kimse, onu bulduðu yerde uygun vasýtalarla ilan eder, "bir kaybý olan bana baþvursun" der. B ilânýn süresi, bulunan eþyanýn cins ve miktarýna göre deðiþir. Bulunan eþyanýn deðeri on dirhem (bir dirhem üç gramdan biraz fazladýr.) veya daha fazla ise, sahibini bulmak için ilân edilir bir yýl bekletilir. Yapýlan ilân sonunda sahibi çýkarsa, ona verilir. Sahibi çýkmazsa fakirlere daðýtýlýr. Bulunan eþyanýn deðeri on dirhem'den daha az ise onu, sahibini bulmak için birkaç gün ilân etmek yeterli olur. Yitik olan eþya ilân edildikten sonra sahibi çýkmazsa, onu bulan kiþi zengin ise ondan faydalanmasý caiz olmaz, fakirlere sadaka olarak verilmesi gerekir. Çünkü baþkasýna ait olan bir maldan, onun rýzasý olmaksýzýn faydalanmak câiz deðildir. Peygamberimiz (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Buluntu mal helâl olmaz. Onu bulup da alan kimse onu bir yýl ilân etsin; sahibi çýkarsa ona versin, sahibi çýkmazsa onu sadaka olarak daðýtsýn." (Ýbn Mace ve Ebû Dâvud Lukata bahisleri). Ýlan süresi geçtikten sonra mal sahibi çýkýp geldiðinde, isterse verilen sadakayý kabul eder ve sevabý kendisine ait olur. Þayet kabul etmezse eþyayý bulana ödetir. Eðer eþya fakirin elinde aynen duruyorsa onu alabilir. (Diyanet Ýslâm Ýlmihali, S. 397.) Yüce Mevlâ bizleri dünya ve ahirette huzur ve baþarýlara kavuþtursun. Murat AKÇAY (Dodurga Ýlçe Müftüsü)

7 Sanayi Sitesi ne 25 metre yol Sanayi Sitesi ni Çevre Yolu na baðlayacak yol 25 metreye çýkarýldý. Fen Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler bölgede çalýþma yapýyor. Külcü ye yol teþekkürü Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Çorum-Ankara yolunu sanayi sitesine baðlayan yolda yapýlan çalýþmalardan dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Yolun 2 geliþ, 2 gidiþ olmak üzere çift þeritli yapýlacak olmasýnýn sanayi trafiðini de rahatlatacaðýný ayrýca Ankara istikametinden gelen müþterilerin Çorum Sanayi Sitesi'ne daha rahat ulaþabileceðini ifade eden Necmettin Uzun, yol çalýþmasý ile birlikte Çorum'un deðiþiminde ve modern bir kent görünümüne sahip olma- Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun ve yönetimi Baþkan Külcü ye teþükkür etti. Çorum Sanayi Sitesi'ni çevreyoluna baðlayan yol Çorum Belediyesi tarafýndan yeniden yapýlýyor. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, geniþliði 10 metre olan mevcut yolu 25 metreye geniþletecek ve çift þeritli hale getirecek olan Çorum Belediyesi, bölgedeki trafik akýþýný da rahatlatmýþ olacak. Sanayi sitesinde 40 dükkânýn yapýmýnýn hýzla devam ettiðini belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, 25 metrelik yolun bu dükkânlarýn önünden geçeceðini söyledi. Çift þeritli yolun sol tarafýnýn mekanik malzeme seriminin yapýldýðý sað tarafta da çalýþmalarýn sürdüðünü kaydeden Zahir, "Sanayi Sitesi'ni çevre yoluna baðlayacak olan 25 metre geniþliðindeki yolu bu ay içerisinde tamamlayýp hizmete açmak istiyoruz. Aþaðý Sanayi'nin de buraya taþýnmasý ile birlikte trafik daha yoðun hale gelecektir. Biz de bunu düþünerek çalýþmalarýmýzý planladýk." dedi. sýnda emeði büyük olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye minnettar olduklarýný kaydetti. Çorum Sanayi Sitesi'nde devan eden yol çalýþmalarýný beraberinde Baþkan Vekili Alaattin Yalçýn, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Akdað, Mehmet Murat Ýlter, Adem Kabadayý, Halil Yiðitoðlu ve Mustafa Fýndýkçý ile birlikte inceleyen Oda Baþkaný Necmettin Uzun, ayrýca sanayi esnafý adýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür pankartý asmayý da ihmal etmedi. Bayram tedbirleri tamam Ramazan Bayramý süresince vatandaþlarýn huzurlu ve güvenli bir ortamda tatil geçirebilmeleri amacýyla gerekli tedbirler alýndý. Tüm Çorumlular ýn ve Ýslam aleminin Ramazan Bayramý ný kutlayan Vali Ahmet Kara, konuya iliþkin þu açýklamalarda bulundu; 17/07/2015 tarihi itibariyle bütün kurumlarýmýzda zorunlu hizmetlere yönelik olarak 24 saat esasýna dayalý nöbetçi memur görevlendirilmesi ve irtibat telefonlarý ile birlikte Valiliðimiz Ýl Yazý Ýþleri Müdürlüðüne bildirilmesi, Trafik yoðunluðunda önemli bir artýþ olacaðýndan Bakanlýðýmýzca yayýnlanan trafik tedbirleri doðrultusunda hareket edilmek suretiyle baþta karayolu geçiþleri olmak üzere bütün geçiþ güzergâhlarýnda betiyle her türlü trafik tedbirlerinin alýnarak takviye ekiplerin oluþturulmasý ve denetimlerin artýrýlmasý, trafiðin en yoðun olduðu noktalarda ve özellikle sürücülerimizin yorgun ve uykusuz olacaðý saatler dikkate alýnarak belirli noktalardaki trafik kontrollerinin artýrýlmasý, Ýlimiz genelinde yaþanmasý muhtemel her türlü kazalara karþý tüm saðlýk kuruluþlarýmýzda, nöbetçi saðlýk ekiplerinin 24 saat esasýna dayalý olarak görevlendirilmesi ve 112 Acil Servis ekiplerimizin artýrýlmasý, Bayram münase- Vali Ahmet Kara iþyerlerinde büyük yoðunluk yaþanacaðý dikkate alýnarak halk saðlýðýna yönelik olarak baþta fýrýn, pastane, lokanta, gezici satýcýlar vb. yerlerdeki gýda denetimleri olmak üzere her türlü iþyeri denetimlerinin artýrýlmasý, Bayram tatili nedeniyle piknik eðlence ve benzeri etkinliklerin artacaðý dikkate alýnarak ormanlýk alanlar, mesire yerleri, çayýr ve otlarýn bulunduðu park bahçe ve benzeri ilanlarda ateþ yakýlmamasý için denetim ekiplerinin oluþturularak vatandaþlarýmýzýn uyarýlmasý ve yangýn ihtimaline karþý hazýrlýklý olunmasý, bunun yaný sýra hasat mevsimi olmasý nedeniyle anýz yakýlmasýný önleyici ve engelleyici tedbirlerin alýnarak özellikle kýrsaldaki denetim ekiplerinin artýrýlmasý, Halkýmýzýn huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi, herhangi bir aksaklýk ve sýkýntý yaþanmamasý amacýyla su, kanalizasyon, elektrik, doðalgaz ve benzeri konularda gerekli kamusal tedbirlerin alýnarak 24 saat esasýna dayalý olarak nöbetçi memur görevlendirilmesi, Her yýl olduðu gibi bu yýl da ülkemizin birliði, vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü için canlarýný feda etmekten çekinmeyen þehitlerimizin acýlý aileleri ve bu uðurda yaralanan gazilerimizin yanýnda olmak, devletimizin þefkatli elini onlara uzatarak yanlarýnda olduðumuzu bir nebze olsun duyurabilmek amacýyla baþta Kaymakamlarýmýz olmak üzere bütün yöneticilerimizin þehit aileleri ve gazilerimiz nezdinde bayram ziyareti gerçekleþtirmeleri hususlarýnda tedbirler PERÞEMBE 9 TEMMUZ Çorum Sanayi Sitesi'nde bilhassa iftar vakti hýrsýzlýk olaylarýnýn arttýðý iddia edildi. Sanayide güvenlik tedbiri Berberlerin çalýþma saatleri serbest Çorum'da faaliyet gösteren berber ve kuaför esnafýnýn mesai saatleri önümüzdeki Ramazan Bayramý dolayýsýyla 9 Temmuz Perþembe gününden itibaren serbest býrakýldý. Konuya iliþkin açýklamada bulunan Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, yaklaþan Ramazan Bayramý dolayýsýyla berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinin 9 Temmuz Perþembe gününden itibaren serbest býrakýldýðýný bildirdi. Tüm berber ve kuaför esnafýnýn Ramazan Bayramý'ný da þimdiden kutlayan Mustafa Köse, berber ve kuaför esnafýna iþlerinde de bol kazanç diledi. Çorum Sanayi Sitesi'nde bilhassa iftar vakti hýrsýzlýk olaylarýnýn arttýðý iddia edildi. GENÝÞ BÝR ALAN TEL ÖRGÜYLE ÇEV- RÝLDÝ Oto Tamirciler Odasý, belediye ile ortak bir çalýþma baþlatarak geniþ bir alanda tel örgü çalýþmasý yaptý. Burada firma sahiplerinin malzemelerini güvenli bir þekilde koyabilecekleri alan oluþturuldu. NECMETTÝN UZUN TAKÝPTE Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, iftar saatinde sýk sýk sanayi sitesine gittiðini belirterek, önceki gün yine bir hýrsýzlýk olayýna þahit olduðunu anlattý. At arabalarýyla sanayi sitesine gelen þüpheli kiþi ya da kiþilerin iþyerlerinin önündeki malzemeleri aldýklarý gözlemlediðini ve 'Siz kimsiniz, burada ne yapýyorsunuz, hemen aldýklarýnýzý yerine býrakýn' þeklindeki sözlerine raðmen, þüphelilerin at arabasýna binerek hýzla kaçmaya baþladýklarýný söyledi. Durumu polise bildirdiðini aktaran Baþkan Uzun, polisin hýrsýzlarýn jandarma bölgesine kaçmasýndan dolayý bir þey yapamadýðýný ancak durumu jandarmaya bildirdiðini, jandarmanýn da hemen gönderdiði bir ekiple hýrsýzlarýn yerini tespit ettiðini kaydetti. AT ARABALARINA EL KONULDU Daha önce Çorum Belediyesi, Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma ile ortak bir çalýþma yaptýklarýný ve bu çalýþma sonucunda þüphelilerin at arabalarýnýn toplatýldýðýný belirten Necmettin Uzun, sayýlarý 20'leri bulan at arabalý þüphelilerin bu çalýþma ile sayýlarýnýn düþürüldüðünü ancak hala birkaç kiþinin bu yöntemle hýrsýzlýk yapmaya devam ettiðini gözlemlediklerini iddia etti. GÜVENLÝK NOKTASI OLUÞTURULA- CAK Oto Tamirciler Odasý olarak Çorum Sanayi Sitesi'nde güvenlik noktasý kurulmasý için çalýþmalarýnýn olduðunu aktaran Uzun, güvenlik noktasý ile hýrsýzlýk olaylarýnýn bir daha yaþanmayacaðýna dikkat çekti. Güvenlik noktasý için fizibilite çalýþmalarýnýn Valilik, Belediye ve Emniyet Müdürlüðü ile birlikte ortak hareket edilerek devam ettiðini vurgulayan Necmettin Uzun, oda baþkanlarýnýn da desteðini alarak en kýsa zamanda güvenlik noktasýnýn kurulacaðý gibi sanayi çevresinin de tel örgüyle çevrileceðini söyledi. KÜLCÜ'YE TEÞEKKÜR ETTÝ Uzun, ayrýca hýrsýzlýk olaylarý baþta olmak üzere görüntü kirliliðine neden olan hurda araçlarýn toplanýlmasý için geniþ bir alanda tel örgü çalýþmasý yapýlmasýnda emeði geçen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Tahtasýz zulmü kýnadý CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, Doðu Türkistan'da Uygur Türkleri ne yapýlan baský ve zulmü kýnadý. Baský ve zulmün sadece Çin'de deðil özellikle büyük çoðunluðu Müslüman coðrafyasý olmak üzere dünyanýn büyük bir bölümünde yaþandýðýna dikkat çeken Tahtasýz, Bugün Ýslam Coðrafyasýna ýlýmlý Ýslam, Büyük Ortadoðu Projesi demokrasi ve kalkýnma masallarýyla girenler, Müslümanlarýn kanlarýný emmekle kalmadýlar. Müslümanlarý yapay ayrýlýklara zorlayarak iþbirlikçileri ile kýþkýrtarak bu coðrafyayý kan gölüne çevirdiler. Türkiye'de daha önce bu kýþkýrtmalarýn sonucu olarak Maraþ, Çorum, Sivas, Gazi ve benzeri adlarla sahnelenen aþaðýlýk, soysuz katliamlarý örnek vermek mümkündür. Bugün bu olaylarýn aynýsý Suriye, Irak, Kuveyt, Yemen, Tunus, Arýkan, Doðu Türkistan gibi yine Müslüman nüfusunun fazla olduðu coðrafi bölgelerde sahnelenmektedir. Baský, þiddet, zulüm, dünyanýn neresinde olursa olsun kime yapýlýrsa yapýlsýn insanlýk suçudur. Bu insanlýk suçunu nefretle kýnýyorum. Ýnsanlarýn etnik kökenlerinden, dinlerinden, dillerinden, mezheplerinden, kültürlerinden, renklerinden, cinsiyetlerinden, düþüncelerinden dolayý baský ve zulüm görmeleri insanlýk suçudur. Dini, dili, ýrký, rengi düþüncesi ne olursa olsun yaratýlaný yaratandan ötürü sevmeliyiz. Barýþ, kardeþlik, huzur isteyebilmek için ayrýmcýlýðý hukuksuzluðu reddedip özgürlük, eþitlik, adalet ve hakkaniyeti ödün vermeden savunmak gerekir. Baþkalarýnýn hakkýný yiyerek kardeþliðe hizmet edilemeyeceði gibi baþkalarýnýn hakkýndan zekat vererek iman da tazelenmez. Haftasonu kesinti var Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkez ilçe ve Alaca ilçesinde enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, yarýn saatleri arasýnda merkez ilçesine baðlý Bügdüz Köyü, Kýlýç Ören Köyü, Boðralý Baðlarý ve Kýlýç Ören yeni yerleþime; saatleri arasýnda Þenyurt 2.,4.,11.,13.,5.,7 sokaklara; 11 Temmuz 2015 Cumartesi günü CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse saatleri arasýnda Alaca ilçesine baðlý Denizhan Mahallesi, Sebze Pazarý Civarý,TOKÝ Bölgesi, Cengizhan Mahallesi Ýtfaiye Bölgesine; 12 Temmuz 2015 Pazar günü saatleri arasýnda Çorum merkez ilçesine baðlý Hürriyet 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Sokaklarýn ve Hürriyet Cad. tamamý, Çiriþ 1. Sokak, Taþhan Cad. ve Hürriyet 4. Sokaðýn bir kýsmýna programlý olarak elektrik verilmeye-

8 8 PERÞEMBE 9 TEMMUZ 2015 Hz. Ömer Camii nde gelenek sürdü BURAK YALÇIN Hayýrseverlerin katkýlarýyla düzenlenen programda 250'yi aþkýn öðrenci ayný sofrada iftar açtý. Ýftar programý yoðun katýlým nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu bahçesinde düzenlendi. Hz. Ömer Camii Yaz Kuran Kursu öðrencilerine iftar yemeði verdi. Yoðun katýlým nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programýna Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn, Hz. Ömer Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Recep Ýnanýr, Hz. Ömer Camii ÝmamHatibi Arif Kýsakol, Müezzini Mehmet Atak, Kuran Kursu Öðreticisi Kamile Çalýþ, geçici öðreticiler ve öðrenciler katýldý. Hayýrseverlerin katkýlarýyla düzenlenen programda 250'yi aþkýn öðrenci ayný sofrada iftar açtý. Ýftar programýný geleneksel hale getirdiklerini ve bu sene ikincisini gerçekleþtirdiklerini belirten Hz. Ömer Camii Ýmam Hatibi Arif Kýsakol, organizasyonda emeði geçenlere teþekkür etti. Yaz Kuran Kursu öðrencilerinin yoðun ilgi gösterdiði iftar yemeði, yapýlan duanýn ardýndan sona erdi. Mültecilerle iftar yaptýlar Mülteci Haklarý Derneði ve ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nca mülteciler için Fatih Saraçhane Parký'nda iftar programý düzenlendi. Çorum ÝHH'dan yapýlan açýklamaya göre, Mülteci Haklarý Derneði ve ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nca 'Dünya Mülteciler Günü' dolayýsýyla Fatih Saraçhane Parký'nda düzenlenen iftara, Suriye, Doðu Türkistan ve Irak gibi ülkelerden yaklaþýk 500 sýðýnmacý katýldý. Ýftar programýnda konuþan Uluslararasý Mülteci Haklarý Derneði Baþkan yardýmcýsý Av. Fikret Özgül, Peygamber efendimizin veda hutbesindeki sözlerine deðinerek, "Arap'ýn Arap olmayana, beyaz derilinin siyah derili üzerine üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takvadadýr" öðüdü çerçevesinde peygamberimizin ümmeti olarak her türlü söylem ve fiillerimizde ýrkçýlýk deðil kardeþlik, menfaat deðil hasenâtý önde tutmaya gayret ediyoruz" dedi. Mülteci Haklarý Derneði ve ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý iftar sofrasý açtý. letlerin ve dillerin farklýinanýyoruz."dedi. lýðýna aldýrmadan ümmet Ýftar programýna ve kardeþlik sofrasýna katýlan milli rallici Burcu oturduk" diye konuþtu. Savaþtan, baskýdan Çetinkaya da, sýðýnmacýve iþkenceden dolayý va ÝNSANLIÐIN larla yer sofrasýnda iftar tanlarýný ve ailelerini terk ÖLMEDÝÐÝNÝ GÖSTE- yapmaktan duyduðu etmek zorunda kalarak RECEÐÝZ mutluluðu dile getirdi. Türkiye'ye sýðýnan mülçetinkaya, "Burada oldünyaya insanlýðýn tecilere insani, Ýslami ve mak, birçok zengin iftar ölmediðini göstereceklevicdani olarak kucak açsofrasýnda olmaktan darini belirten Özgül, 'Tüm týklarýný ifade eden Özha güzel. Mülteci kardünya gözlerini kapasa gül, "Dernek olarak elideþlerimizle iftar etmeda, bizler Müslüman mizden gelen her türlü nin mutluluðu bir baþka. Kardeþleri olarak insanyardýmý yapmaya gayret Lakin Allah kimseyi ülediyoruz. Bu çerçevede lýðýn ölmediðini tüm kesinden ve yurdundan oluþturduðunuz kardeþdünya'ya göstermeye ayýrmasýn" diye konuþtu. lik sofralarý ile de peygayret edeceðiz. Bu sofýftar programý, akþam gamberimizin ümmetiralarýn sadece Ýslam alenamazýnýn kýlýnmasýyla nin ay'ý olarak buyurdumini deðil, tüm insanlýðý sona erdi. ðu Ramazan ayýnda milferaha kavuþturacaðýna KARDEÞLÝK SOFRASINA OTURDUK Ramazan da keþkek geleneði Çorum un Ýskilip ilçesinde yüzyýllardýr yaþatýlan Ramazan Keþkeði geleneði devam ediyor. Ramazan aylarýnda iftar sofralarýnýn vazgeçilmez tadý olan Ýskilip Keþkeði fýrýn yolculuðuna artýk sahur vaktinde çýkýyor. Ýskilip Dolmasý ndan sonra Ýlçenin en uzun piþen yemeði olan Ýskilip Keþkeði nin piþme süresi kadar lezzet yolculuðu da hayli uzun. Sabahýn erken saatlerinde fýrýnlara verilen keþkek için artýk yeni bir yöntem düþünülmüþ. Sahurda hazýrlanan Ýskilip Keþkeði sokaðýn merkezlerinde bir yerde bulunan dolablara konuluyor. Keþkek dolaplarýnýn yerinin belirlenmesinde çoðunlukla çeþme baþlarý ve cami yanlarý tercih ediliyor. Sabah yola çýkan keþkek fýrýný sahipleri, sokaklarý tek tek dolaþarak sahur vaktinde dolaplara konulan çömlekleri araçlarý ile topluyor. Suyunun konulmasý ile fýrýna sürülen keþkekler piþme sürelerinin ardýndan akþam vakti tekrar araçlara yükleniyor. Sokaklar gezilerek her çömlek alýndýðý dolaba tekrar býrakýlýyor. Çömlek sahipleri de iftara yakýn bir zamanda dolabýn baþýna giderek iftar sofralarýnýn vaz- geçilmezi olan keþkeði evine götürüyor. Ev hanýmlarý bu yöntemle hem zamandan hem de iþ gücünden tasarruf saðlýyor. Bu yöntem Ýskilip in her ma- hallesinde uygulanmasa da bazý sokaklarýnda uygulanýyor. Ev hanýmlarýný hayli rahatlatan bu uygulama Ýskilip in keþkek kültürüne yeni bir heyecan katýyor.(ýha) Ýskilip te yüzyýllardýr yaþatýlan Ramazan Keþkeði geleneði devam ediyor. Ýftarý Kamil-Talip Akgönül verdi Ramazan Çadýrý'nda iftarý Kamil-Talip Akgönül verdi. Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftarý Kamil-Talip Akgönül verdi. Ramazan çadýrýnda iftar programlarý devam ediyor. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrý, bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ýnal Köyü Derneði Ýstanbul da iftar verdi Osmancýk Ýnal Köyü Derneði tarafýndan Ýstanbul da iftar programý düzenlendi. Ataþehir deki dernek merkezinde düzenlenen iftara Ýstanbul un farklý semtlerinde yaþayan Ýnallýlarýn yaný sýra çok sayýda Osmancýklý katýldý. Ýnal Köyü Derneðini Çorum Dernekler Federasyonu yönetimi ile Osmancýklý dernek baþkanlarý da yalnýz býrakmadý. Ýftar programýna katýlan Osmancýklýlar samimi bir ortamda hemþehrileri ile birlikte oruç açma fýrsatý buldu. Ýnal Köyü Derneði Baþkaný Recep Kaya, iftar vesilesi ile bir kez daha güzel bir hemþeri ortamýnýn saðlandýðý kaydetti. Büyükþehirde bir araya gelmenin kolay olmadýðýný ifade eden Kaya, Her birimiz farklý semtlerde yaþýyoruz. Çok uzak ilçelerden gelen hemþehrilerimiz var. Ýftar vesilesi ile güzel bir kaynaþma ortamý saðladýk ve hemþehrilerimizle bir arada bulunmanýn hazzýný yaþýyoruz. Büyük þehirde gerek iþ yoðunluðundan gerek trafik sorunundan dolayý yakýn akrabalarýmýzla Osmancýk Ýnal Köyü Derneði tarafýndan Ýstanbul da iftar programý düzenlendi. Ýftarda semazen gösterisi ve tasavvuf müziði dinletisi de yer aldý. bile istediðimiz sýklýkta Ýnal Köyü derneði oladüzenlemeye gayret görüþemiyoruz. Bu neediyoruz dedi. Ýftarda rak hemþehrilerimizin denle birlikteliðe vesile semazen gösterisi ve tabirlik ve beraberliðine olan bu programlar vesile olacak programsavvuf müziði dinletisi önem taþýyor. Biz de de yer aldý. larý daha sýk aralýklarla 6 yýl önce inþaatý baþladý ama... Kargý ilçesi Arýk köyünde 6 yýldýr tamamlanamayan cami, hayýrsever vatandaþlardan yardým bekliyor. Kargý ilçesine baðlý Arýk köyü Öksüzler mahallesinde 6 yýl önce inþaatý baþlayan cami tamamlanamadý. Mahalle halký ibadetlerini yapamayarak maðdur durumda. Konuyla ilgili açýklama yapan, Kargý Arýk Köyü Öksüzler Mahallesi Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Halil Durmaz, 6 yýl önce kendi imkânlarýmýz ile baþla- dýðýmýz cami inþaatýný bu yýla kadar hala tamamlayamadýk. Öksüzler mahallesi olarak þu an tam anlamýyla mahallemizin ismini taþýyoruz. Maðduruz, camimizde ibadet yapamýyoruz þu mübarek Ramazan ayýnda bile. Hayýrsever vatandaþlarýmýzdan yardým istiyoruz. dedi. (Kargý-Havadis) Kargý ya baðlý Arýk köyü camii 6 yýldýr bekliyor.

9 M.A. Dersanesi nden LYS de büyük baþarý RECEP MEBET M.A. Butik&Fen Bilimleri Dersanesi kurucusu Metin Akbay, 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre büyük bir baþarýya daha imza attýklarýný açýkladý. Sýnav sonuçlarýyla ilgili dün dersane binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Metin Akbay, LYS MF-3 puan türünde Çorum birincisinin öðrencileri olduðunu bildirdi. MF-1, MF-2, MF-4 il ikincisi, MF-3 il beþincisi, TM-1, TM-2 ve TM-3 il ikincisi, Dil-1 il beþincisi, Dil- 2 il dördüncüsü ve Dil-3 il ikincisinin de dersanelerinin M.A. Dersanesi, YGS deki baþarýsýný LYS de de sürdürdü. Alaybey Sokak sakinleri çileden çýktý: Kaldýrýn bu trafoyu! Fadime Yalçýn hayatýný kaybetti RECEP MEBET Sazköyü'nden gelme Fadime Yalçýn (75) vefat etti. Battal, Yaþar ve Selahattin Yalçýn'ýn annesi Fadime Yalçýn (Fatma Geven), kalp krizi nedeniyle yaþamýný yitirdi. RECEP MEBET Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen iftar yemeði, 12 Temmuz Pazar günü Gülüm Düðün Salonu nda gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan Dernek Baþkaný Ýsmail Akdaþ, Çorum da yaþayan tüm Karahacipliler i öðrencisi olduðunu belirten Akbay, Baþarýlarýndan dolayý tüm öðrencilerimizi kutluyor, emeði geçen idareci ve öðretmenlerimizi tebrik ediyorum dedi. M.A. Butik&Fen Bilimleri Dersanesi nin temel liseye dönüþtüðünü de hatýrlatan Akbay, Özel Merkez Ada (M.A.) Temel Lisesi, sezonunda eðitimöðretime açýlýyor diye konuþtu. Milli Eðitim Bakanlýðý ndan ruhsat alan Özel M.A. Temel Lisesi nin yeni sezona hazýr olduðunu belirten Akbay, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Eðitimdeki 30 yýlý aþan tecrübemizle Çorum a yeni bir özel okul kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Özel dersanecilik alanýnda bugüne kadar pek çok baþarýya imza attýk. Eðitimdeki tecrübemizi temel lise çatýsý altýnda hizmete sunmaya devam edeceðiz. Üniversiteye hazýrlýktaki baþarýmýzý okul çatýsý altýnda da sürdürme konusunda kararlýyýz. Deneyimli eðitim kadromuz ve nezih bir fiziki mekana sahip binamýzda Çorumlu gençleri hedeflerine taþýmaya devam edeceðiz. Detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak numara 68 de eðitime sunduðumuz Özel M.A. Te- Metin Akbay RECEP MEBET Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak ta bulunan elektrik trafosu direðinin bulunduðu yerden kaldýrýlmasý istendi. Katipler Konaðý civarýndaki trafo direðinin yol üstünde ve apartmanlarýn hemen yaný baþýnda olmasýndan dolayý büyük tehlike oluþturduðuna dikkat çeken mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini söylediler. Trafo nedeniyle yaþadýklarý sýkýntýyý daha önce defalarca ilgililere bildirmelerine karþýn hiç bir adým atýlmadýðýný vurgulayan vatandaþlar, YEDAÞ tan bu hususta duyarlýlýk beklediklerini kaydettiler. Esnafýn da tepkisine neden olan trafodan çevreye gürültü, yað ve pas gibi atýklar yayýldýðýna dikkat çeken vatandaþlar, etraftaki konutlara iki metre yakýnlýktaki direðin olumsuz hava koþullarýnda mahalleliyi endiþelendirdiðini belirtiler. Tarihi konaklarýn bulunduðu sokaðý ziyaret eden yerli ve yabancý turistler açýsýndan da çirkin bir görüntü arzeden trafo direðinin, bulunduðu konum itibariyle yolu daraltarak araç trafiðini de olumsuz etkilediðine dik- Alaybey Sokak ta bulunan elektrik trafosunun kaldýrýlmasý isteniyor. Merhumenin cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Abdibey Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðý'nda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Fadime Yalçýn a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Gülabibey Derneði nden bayramlýk kampanyasý Bir çocuk da sen sevindir Yunus Erdal Fadime Yalçýn RECEP MEBET Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarý için bayramlýk kampanyasý baþlattý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Yunus Erdal, yaklaþan Ramazan Bayramý öncesinde 100 çocuða bayramlýk kýyafet hediye etmeyi hedeflediklerini açýkladý. Bir çocuk da sen sevindir sloganýyla düzenledikleri kampanya hususunda Çorumlu hayýrseverlere çaðrýda bulunan Yunus Erdal, Ramazan Ayý yardýmlarýnýn sürdüðünü hatýrlattý. Ramazan da muhtaçlarý unutmayýn diyen Erdal, iftar pidesi yardýmý geleneðini bu yýl da devam ettirdiklerini kaydetti. Ýyilik gönüllüsü mahallelilerin bir araya gelerek kurduðu Gülabibey Derneði nin yaklaþýk 3 yýldýr muhtaçlarýn yanýnda olduðunu vurgulayan Erdal, Bayramlýk kýyafet kampanyasý dýþýnda evlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir durumda giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar baðýþlarýný Malazgirt Sokak taki Gülabibey Mahallesi eski muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðimize ulaþtýrabilirler diye konuþtu. Karahacipliler in iftarý 12 Temmuz da iftar yemeðine davet etti. Ramazan Ayý nýn birlik ve beraberlik açýsýndan önemli bir zaman dilimi olduðuna iþaret eden Ýsmail Akdaþ, Kuran-ý Kerimtilavetiyle baþlayacak program hakkýnda detaylý bilginin Karahacipliler Derneði nden alýnabileceðini sözlerine ekledi. PERÞEMBE 9 TEMMUZ Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Ýyilik Sofrasý adlý iftar programý organize etti. Akþemseddin Camii nde iyilik sofrasý ve enderun teravih RECEP MEBET týlar. Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Çorum AKÞEMSEDDÝN CA- Þubesi tarafýndan organize edilen Ýyilik Sofrasý adlý iftar programý önceki akþam Akþemseddin Camii yanýnda gerçekleþti. Hayýrsever iþadamlarýnýn katkýlarýyla düzenlenen iftar programýnda mülteciler, kimsesizler ve ihtiyaç sahipleri bir araya geldi. MÝÝ NDE ÝLK ENDERUN TERA- VÝH Akþemseddin Camii nde önceki gece ilk defa Enderun usulü teravih namazý kýlýndý. Cami cemaatinin büyük ilgi gösterdiði namaza Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað, AK Parti Çorum Çorum Müftüsü Dr. Ahmet Milletvekili Salim Uslu, Belediye Akýn ýn evsahipliðindeki programa Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Abdullah Pamuklu, TDV Ýl Temsilcisi Mustafa Dr. Ahmet Akýn Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Müftü Dr. Ahmet Akýn ile çok sayýda vatandaþ Ersoy, Müftülük personeli ve din görevlileri de katýldý. Akþemsettin Camii Ýmam-Hatibi Sefa Kýrcý, Hicret Camii Müezzini Ýlhami Kurt, Abdibey Camii Müezzini Fatih Meþe ve Devane Camii Müezzini Selahattin Meþe den oluþan Türk Tasavvuf Musýkisi grubu iftar öncesi ilahi ve kasideler seslendirdi. Ýstanbul Fatih Ýlçe Müftülüðü Emekli Din Görevlisi Þerafettin Pamuklu'nun okuduðu Kur'an-ý Kerim'in ardýndan Müftü Dr. Ahmet Akýn davetlilere hitaben selamlama konuþmasý yaptý. Müftü Akýn konuþmasýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn her yýl Ramazan Ayý na özel bir tema belirleyerek toplumda duyarlýlýk oluþturmaya gayret katýldý. Yatsý namazý öncesi yaptýðý vaazda gecenin feyzinden bahseden Müftü Ahmet Akýn, Enderun teravihinin bir Osmanlý geleneði olduðunu belirterek, Kaybolan bu geleneði Çorum da her hafta bir camide uyguluyoruz. Bu akþam da ibadete sunulan Akþemseddin Camii'nde ilk defa uygulanacak. Ramazan da farklý uygulamalarla cemaatimize manevi atmosfer yaþatmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Namazlardan sonra cemaatten gelen memnuniyet ifadelerinden de bunu anlýyoruz. Enderun teravihi ve cumhur müezzinliði çerçevesinde teravihin her dört rekatýný ayrý bir imam-hatip'in kýldýrdýðý ve 6 Müezzin-Kayyým tarafýndan ettiðini belirtti. Tespit edilen temalarýn herkesin ihtiyaç duyduðu konular olduðunu anlatan Akýn, þunla- Ramazan ayýna ulaþmaktan duyulan sevincin dile getirildiði Saba, Uþþak, Muhayyer Kürdi, Nihavent, Rast ve Acem Aþiran makamlarýnda ilâhilerin okunduðu hatýrlatýldý. rý söyledi: "Geçtiðimiz yýl 'Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasýn' derken, bu yýl da 'Vakit Ýyilik Vakti, bu Ramarun usulü teravih namazý, manevi atmosferiyle cami Akþemsettin Camii'nde ilk defa kýlýnan Endezan ve her zaman' temasýyla her daim bir iyilik çabasý içerisinde olma konusunda insanlarýmýzý gayre- cemaatine unutulmaz bir gece yaþattý. te teþvik etmekteyiz. Hepimiz geldik ve gidiyoruz, Akþemsettin Camii görevlileri, Ramazan boyunca teravihten sonra cemaate yapýlan çay ve simit bizler için önemli olan arkamýzda küçük de olsa bir iyilik býrakabilmek. Burada toplanan bütün kardeþlerimiz ikramý geleneðini namaz çýkýþýnda da devam ettirdi. bu sofranýn bereketi. Ýyilik soframýzýn hazýrlanmasýnda emeði geçen baþta Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi ne ve hayýrsever bütün vatandaþlarýmýza ayrý ayrý teþekkür ediyorum Ýftar vaktinin girmesiyle birlikte ezaný Fatih Sultan Mehmet Camii Müezzini Ýsmail Þanal okurken yemeðe katýlanlar hep birlikte oruçlarýný aç- Akþemseddin Camii nde ilk defa Enderun usulü teravih namazý kýlýndý. Akþemsettin Camii yanýnda düzenlenen iftarda mülteciler, kimsesizler ve ihtiyaç sahipleri bir araya geldi. Bozdað ve Külcü yü çiçeklerle karþýladý RECEP MEBET Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü çiçeklerle karþýladý. Mahalle iftarý için Buharaevler e gelen protokol mensuplarýna evsahipliði yapan Abdulkadir Erdoðan, yemek öncesi yaptýðý konuþmada yapýlan hizmetlerden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Buharaevler Mahallesi ne yapýlan Kültür Merkezi ve Hz. Ýbrahim Camii nden dolayý þükranlarýný ifade eden Erdoðan, yapýlan yatýrýmlarda Çorum Belediyesi nin payýnýn büyük olduðunu vurguladý. Erdoðan, konuþmasýnýn sonunda mahalle sakinlerinin Ramazan-ý Þerifleri ni tebrik etti. Abdulkadir Erdoðan, Bekir Bozdað ve Muzaffer Külcü yü çiçeklerle karþýladý.

10 10 PERÞEMBE 9 TEMMUZ Memur Sen toplu sözleþmeye hazýr Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 2015 yýlý sendika konfederasyonlarýnýn üye sayýlarýnýn Resmi Gazete'de açýklandýðýný belirterek, sendika olarak liderlikte rakiplerine tur bindirdiklerini bildirdi. Saatcý'nýn verdiði bilgiye göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunu gereðince Kamu Görevlileri Sendikalarý ile Konfederasyonlarýn Üye Sayýlarýna Ýliþkin 2015 yýlý Teblið Resmi Gazete'de yayýmlandý. Toplu sözleþme masasýna taraf olarak oturacak sendikalarýn belirlenmesinde esas alýnan kamu görevlileri sendikalarýnýn üye sayýlarý belli oldu. Yayýmlanan tebliðe göre, Memur-Sen 836 bin üye sayýsýyla rakipleriyle arasýndaki farký katlayarak liderliðini açýk ara sürdürdü. Memur-Sen, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn, 2015 yýlý Mayýs ayý istatistiklerine göre, Türkiye'deki toplam 1 milyon 679 bin 28 memurdan, 836 bin 505'ini üye kaydetme baþarýsý göstererek zirvedeki yerini pekiþtirdi ve en yakýn rakibine kapanmasý zor bir fark attý. Toplu sözleþme masasýna 11'de 11 oturacaklarýný belirten Saatcý, þöyle dedi:"7 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yer alan tebliðe göre, Memur-Sen'e baðlý sendikalar, 11 hizmet kolunun 11'nde de yetkili olma baþarýsýný bir kez daha tekrarladý. Sendikalaþma oraný ise geçen yýla göre artýþ göstererek yüzde oldu. Sendikalý üye sayýsý 1 milyon 679 bin 28'e ulaþtý. Sendikalý kamu görevlilerinin 836 bin 505'i Memur- Sen Konfederasyonunu tercih ederek, konfederasyonun icraatlarýndan ve ürettiði kazanýmlardan memnuniyetini yeniden teyit etti. Memur-Sen, kamu görevlileri tarihinin en yüksek rakamýna ulaþarak, kendi rekorlarýný kýrmaya devam ediyor yýlýnýn verilerine göre, Memur-Sen'in üye sayýsýnda 73 bin 855 artýþ kaydedildi. Memur-Sen bu artýþla, rakipleriyle arasýndaki farký zirveye taþýyarak, rakiplerini sendikal mücadelede yarýþ dýþý býraktý. Memur-Sen ve baðlý sendikalar rakiplerine fark attý. Hatta bazý hizmet kollarýnda rakiplerini ikiye, üçe katladý. Bu baþarýnýn arkasýnda, kamu görevlilerine yeni kazanýmlar üretme, millet iradesine kararlýlýkla sahip çýkma, dünya mazlumlarýnýn yardým taleplerine anýnda karþýlýlýk verme, insanlýk ve medeniyet deðerleriyle bütünleþme ile teþkilatlarýmýzýn bütün þartlarý zorlayarak yaptýðý yoðun çalýþmalar olduðu bilinmelidir. Rakiplerimizle arayý açarak zirve yolculuðumuzu sürdürmede katkýsý olan, emeði geçen konfederasyon yönetim kurulu üyelerine, sendikalarýmýzýn genel merkez yöneticilerine, il baþkanlýklarýmýza, il, ilçe, kurum ve iþyeri temsilcilerimize, þube baþkanlarý ve yönetimlerine, en önemlisi tüm üyelerimize teþekkür ediyorum. Büyük Memur-Sen ailesine, çalýþma hayatýna, ülkemize, milletimize ve mazlumlara hayýrlý olsun. 1 milyon üyeli, uluslar arasý toplumda etkili bir Memur-Sen konfederasyonu hedefliyoruz. Birinci hedefimiz, 850 binleri bulan üye sayýmýzý 1 milyonun üzerine çýkarmaktýr. Ýkinci hedefimiz ise, Türkiye'de edindiðimiz tecrübe ve birikimleri, medeniyet coðrafyamýzýn sivil toplum kuruluþlarýyla paylaþmak istiyoruz. Bu kapsamda, Balkanlar baþta olmak üzere medeniyet coðrafyamýzýn sivil toplum kuruluþlarýyla ittifaklar kurmak, ortak platformlar oluþturmak istiyoruz. Bu yolda ilk adýmlarý attýk, karþýlýklý ziyaretleþmeler baþladý. Üçüncü hedefimiz, Batý dünyasýnýn ve demokrasilerinin kurduðu uluslar arasý platformlarla eþit þartlarda diyalog kurmak, insanlýðýn ortak beklentileri noktasýnda iþbirliði yapmak istiyoruz. Dördüncü olarak da, Türkiye'nin hem demokrasisini hem de ekonomisini büyütmek, ülkemizin büyüyen ve geliþen refahýndan ve özgürlüklerinden pay almak istiyoruz. Büyük Memur-Sen ailesi olarak, çalýþma hayatýnýn ve sendikal hareketin liderliðini, sivil toplum kuruluþlarýnýn çatý kuruluþu olma hüviyetini sürdüreceðiz. Sosyal ortaklarýmýzla birlikte Türkiye ve milletimiz için deðer ve kazýným üretmeye devam edeceðiz. Memur-Sen 3. Dönem toplu sözleþme hazýrlýklarýný tamamladý. Ramazan Bayramý'ndan sonra talepler kamuoyu ile paylaþýlacak. Konuyla ilgili baþkanlarýmýzýn, danýþmanlarýmýzýn ve akademisyenlerin içinde yer alacaðý bir çalýþtayla taleplerimizi olgunlaþtýrdýk. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na sunmadan önce bu taleplerimizi teþkilatlarýmýzla paylaþarak süreci tamamlayacaðýz. Talepler paketimizin içeriðinde, taban aylýða zam, yüzdelik zam, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý, ek gösterge oranlarýnýn yükseltilmesi, 4/C'li, 4/B'li personel ile tüm sözleþmelilerin kadroya geçirilmesi, kamu görevlileri emeklilerine aile yardýmý verilmesi (eþ-çocuk), ulaþým ve kreþ yardýmý yapýlmasý, emeklilere banka promosyonu verilmesi, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesi, iþçi statüsünde geçirilen sürelerin kazanýlmýþ hak aylýðý ve emekli keseneðine esas aylýktan sayýlmasý, kadýn kamu görevlilerinin doðum öncesi ve sonrasý izin sürelerinin artýrýlmasý ve ilave mali ve sosyal haklarýn saðlanmasý geliyor. Memur- Sen olarak, toplu sözleþme masasýna hazýrýz, hükümetin de hazýrlýklý gelmesini bekliyoruz. Tarým iþçiliðine dikkat çekti Ziraat Mühendisleri Ýl Temsilcisi Necati Gül, tarým iþçilerinin ilkel koþullarda, birçok temel gereksinimden yoksun bir biçimde hayat mücadelesine atýldýklarýný, yaz aylarýnda sürekli hareketlilik içinde olan yüz binlerin çoluk-çocuk yollara döküldüðünü hatýrlattý. Tarým iþçiliðinin, emek yoðun tarým üretim sürecinde karþýmýza çýkan bir istihdam türü olduðunu, tarým iþçiliðinde yaþanan sorunlarýn çözümünde herkese görevler düþtüðünü belirten Gül, açýklamasýnda þöyle dedi: "Bilinen ve kabul gören geleneklere ve kurallara uygun olmayan, resmi gerekliliklerin dýþýnda kalan özelliklere sahip bir çalýþma alanýdýr. Kendilerine özgü bir çalýþma yasasý olmayan tarým iþçileri, çalýþmaya dayalý birçok evrensel haktan mahrum ve yoksundurlar. Ne yazýk ki Türkiye'de henüz tarým iþçilerinin sayýsýna iliþkin resmi anlamda saðlýklý bir veri de bulunmamaktadýr. Bu durum ilimizde de ne yazýk ki farklý deðildir. Sessizlerin sessizi kategorisinde olup adeta sorunlarý karþýsýnda "sessiz çýðlýk" atmaktadýr. Ancak üzücü bir hadise meydana geldiðinde konuþulur. Gündemi çok hýzlý deðiþen ülkemizde bu konuþma ne hazindir ki ikinci günde sessizliðe mahkum olur. Manisa ilimizde meydana gelen kazada görünürde 15 can mezara girdi. Geride kalanlarýn hergün mezara girdiðinden kimsenin haberi yok. Dün konuþtuk. Bakýn bugün bu konu hakkýnda kimse konuþmuyor. Biliyoruz ki yarýn da kimse konuþmayacak. Kýsa bir ifade; Ölenlere Allah tan rahmet, kalanlara baþsaðlýðý. Ana sorun bu iþçilerimizin sesini duymak, duyarlý olmak, sorunlarýna çözüm bulabilmektedir. Saðlýk, çalýþma koþullarý, ücret koþullarý, sosyal güvenceden yoksun olmak, trafik ve iþ kazalarý, kadýnlarýn ev içi ve ev dýþý rollerinin aðýrlýðý-zorluðu, sahipsizlik, vb. bütün bunlar tarým iþçileri için sorunlarýn ne kadar çok ve bir o kadar da aðýr olduðunu göstermektedir. Hak kavramý tarým iþçileri için ütopik kalmaktadýr. Kayýt dýþýlýk, örgütsüzlük, kamunun ilgisizliði, iþ kaybý endiþesi, yasalarýn uygulanmayýþý ve de sahipsizlik hak aramayý tarým iþçileri açýsýndan imkânsýz hale getiriyor. Türkiye'de tarým iþçiliðinde yaþanan sorunlar sürekli gündemde olmasýna raðmen halen çözüme kavuþmuþ durumda deðildir. El atýlmasý için daha kaç canýn kara topraða verilmesi lazým.ateþ düþtüðü yeri deðil ülkemizdeki yetkili ama etkisiz kalplere düþmesi lazým. Bu nedenle; her düzeyde ve her kesimde toplumsal ve kamusal duyarlýlýk oluþturulmasý önem taþýmaktadýr. Ýlgili kurum ve kuruluþlarýn hasiyetlerini artýrmalarý önemlidir. Konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak ve eþgüdüm içerisinde yapacaðý çalýþmalarla sorunlar çözülebilecektir. Tarým iþçiliði politikalarýnýn yerel, bölgesel, ulusal düzeylerde eylem planlarýna dönüþtürülerek ele alýnmasý gerekmektedir. Yerel yönetimler duyarlý hale gelmelidir. Çýðlýklarý duyulmayan, sessizlerin sessizi diyebileceðimiz tarým iþçileri için sorumluluk doðrudan veya dolaylý herkese düþmektedir. Bu sesi duymak her þeyden önce dünyada tarým ekonomisi açýsýndan ön sýralarda geldiðimizi belirten kamu otoritelerine, karar vericilere düþmektedir. Yaþanan sorunlar büyüme, kalkýnma iddiasýný devam ettirmek isteyen ülkemize yakýþmamakta ve bu sessizlere saha fazla ses ve kulak vermek temel sorumluluk alanlarýmýzdan olmalýdýr. Eðitim Bir Sen in üye sayýsý arttý Eðitim-Bir-Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Erdoðan, eðitim çalýþanlarýnýn haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi, sorunlarýna çözüm bulunmasý yönünde mücadele veren, Türkiye'nin ve dünyanýn sosyal ve siyasal meselelerine hassasiyet gösteren bir örgüt olmak hedefiyle kurulan Eðitim-Bir- Sen'in üye sayýsýnýn, Resmi Gazete'de yayýmlanan mutabakat sayýlarýna göre 340 bin 365 olduðunu bildirdi. Türkiye'de sendikalaþma oranýnýn arttýðýný belirten Erdoðan, açýklamasýnda þöyle dedi: "Ülkemizde sendikalý üye sayýsý 1 milyon 679 bin 28'e ulaþýrken, sendikalaþma oraný geçen yýla göre artýþ göstererek yüzde 71,32, Eðitim-Bir-Sen'in sendikalaþma oraný ise yüzde 30,51'e çýkmýþtýr. Yýllardýr süren istikrarlý büyüme ve ortaya çýkan bu sayýsal fark, ilkeli, tutarlý, sorunlardan beslenmek yerine çözümlerle güçlenmenin, kazanýmlarýný akademik ve kültürel faaliyetlerle besleyen sendikacýlýk anlayýþýnýn geçerli olduðunu ortaya koymuþtur. Etnik ayrýþmaya ve ideolojik saplantýlara dayalý bazý bölgelerde örgütlenme sorunu yaþayan kýsmi sendikacýlýðýn teveccüh bulmakta zorlandýðý bu rakamlar ýþýðýnda bir kez daha görülmüþtür. Ülke geliþtikçe, demokratik tercihler risk olmaktan çýktýðý oranda eriyen bu sorun kaþýmaya odaklý sendikacýlýk anlayýþlarý da iflas edecektir. 4/C'lisiyle, hizmetlisiyle, memuruyla, þefiyle, öðretmeniyle, idari personeliyle, akademisyeniyle, bütün eðitim çalýþanlarýyla büyük bir aile olan Eðitim-Bir-Sen olarak, omzumuzdaki emanetin büyüklüðünün ve eðitim çalýþanlarýnýn beklentilerinin farkýndayýz. Ýnsan onuruna yaraþýr bir hayat için gerekli olan sosyal haklarýn ve mali iyileþtirmelerin yapýlmasý noktasýndaki duruþumuzu, talepleri kazanýma dönüþtürme mücadelemizi bundan sonra da kararlýlýkla sürdürecek, eðitim çalýþanlarýnýn taleplerini genel yetkili sendika olarak toplu sözleþme masasýna taþýyarak, yeni kazanýmlar elde etmenin gayreti içerisinde olacaðýz. Eðitim-Bir-Sen'in bu noktaya gelmesinde emeði olan, gecesini gündüzüne katarak, kar kýþ, yaðmur çamur demeden çalýþan baþta Þube baþkanlarýmýz ve yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe temsilcilerimiz ve yönetimleri, iþyeri temsilcileri olmak üzere, bütün üyelerimize teþekkür bir kez daha ediyoruz. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Merkez Yönetimi vekillere mektup gönderdi. SES in talepleri vekillerde Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Merkez Yönetimi, TÝS taleplerine dikkat çekmek amacýyla TBMM önünde basýn açýklamasý yaparak, milletvekillerine mektup gönderdi. Basýn açýklamasýna CHP ve HDP'li milletvekilleri destek verdi. SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek'in verdiði bilgiye göre, SES Eþ Genel Baþkaný Gönül Erden'in okuduðu açýklamanýn ardýndan KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak ve CHP Ýstanbul Milletvekili Ali Þeker kýsa konuþma yaptý. Yine bir TÝS sürecinin baþladýðýný belirten Hasan Toprak, TÝS görüþmelerinin Eylül ayýnda yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Ayrýca geçen yýl yandaþ sendika ile yapýlan TÝS ile emekçilerin yaklaþýk bin TL kayýplarýnýn oluðunu ve enflasyon oranlarýnýn kasýtlý olarak düþük gösterildiðini iddia etti. CHP Ýstanbul Milletvekili Ali Þeker ise, AKP Hükümetinin yandaþlarýna kâr saðlamak amacýyla saðlýðýn paralý hale getirildiðini, þehir hastaneleri ile halkýn borçlandýrýldýðýný ve yine yandaþlara kaynak saðlandýðýný ileri sürdü. Basýn açýklamasýnýn ardýndan taleplerimizi içeren mektuplar milletvekillerine gönderildi. Ýþte o mektup: Saðlýk ve sosyal hizmetlerde uygulanan neoliberal programlarýn sonucu olarak saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri bakýmýndan herkese eþit, ücretsiz, nitelikli, anadilinde saðlýk ve sosyal hizmet sunumu giderek zorlaþmaktadýr. Saðlýk ve sosyal hizmetler alaný, hizmete ihtiyaç duyan kesimlerin ihtiyaçlarý deðil, siyasi iktidarýn ve sermayenin ihtiyaçlarýný ön planda tutulmakta ve paran kadar hizmet anlayýþý baþta saðlýk olmak üzere tüm kamu hizmetlerinde uygulanmaktadýr. Tedavi olmak için ödenen faturalarýn artmasý emekçileri ve yoksullarý zor durumda býrakmaktadýr. Saðlýk alanýnýn ticarileþmesi sonucu koruyucu saðlýk önlemleri giderek azaltýldýðý için salgýn hastalýklarýn önü açýlmaktadýr. Saðlýk ve sosyal hizmetler, bir ekip hizmeti anlayýþý ile verilmesi gerekirken esnek/parçalý ve güvencesiz istihdam biçimlerine geçilmiþtir. Kamu alanýnda taþeron iþçi sayýsý 600 binin üzerindedir ve bunlarýn çoðu saðlýk alanýnda istihdam edilmektedir. Aile ve sosyal politikalar bakanlýðýnda hizmet alýmý ile çalýþanlarýn sayýsý kadrolu çalýþanlarýn sayýsýný geçmiþ durumdadýr.2014 sonu itibariyle Türkiye'de taþeron iþçi sayýsý 1 milyon 482 bin 690'dýr. Ayný iþi yapan, ayný eðitimi alan hatta ayný okuldan mezun olan saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri, farklý statülerde ve giderek daha çok taþeron þirketler aracýlýðýyla güvencesiz çalýþmaya zorlanmaktadýr. Saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretlerinin ise yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olmasý ve performansa göre ücretlendirme ise saðlýk hizmeti sunumunun olumsuz etkilemesinin yaný sýra adalet duygusunun da yitimine neden olmaktadýr. Saðlýðýn her adýmda paralý hale gelmesi saðlýk emekçilerini hastalarla karþý karþýya getirmektedir. Saðlýk Bakanlýðý 113 Beyaz Kod kayýtlarýna göre; 14 Mayýs 2012'den 2015 Mart ayýna kadar saðlýk çalýþaný þiddete uðramýþtýr. Bunlarýn 'ini hekimler oluþturmaktadýr. Saldýrýlarýn üçte biri fiziki saldýrýdýr. Bakanlýða her ay 1000'e yakýn, her gün 30'dan fazla saðlýkta þiddet olgusu bildirilmektedir. Bu rakamlar hastanelerde, polikliniklerde aile saðlýðý merkezlerinde açýða çýkan þiddetin sadece bildirilen bölümüne aittir. Saðlýkta uygulanan bu politikalar, saðlýk emekçilerinin çalýþma koþullarýný doðrudan etkilediðinden onlarýn nitelikli hizmet vermelerini engellemekte, bunun yaný sýra saðlýk hizmetine ihtiyaç duyan kesimler de olumsuz etkilenmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak; Saðlýkta dönüþüm programý ve sosyal hizmetler alanýnda mevcut iktidarýn politik ihtiyaçlarýný gidermek üzere sürdürülen yeniden yapýlandýrma programýnýn iptal edilmesini, Nitelikli saðlýk hizmeti verilebilmesi bakýmýndan saðlýk alanýnda katký payý baþta olmak üzere tüm ilave ödemelerin kaldýrýlmasýný, Saðlýk ve sosyal hizmetlerin herkese eþit, ücretsiz nitelikli ve anadilinde verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný Taþeron þirketler aracýlýðýyla mal ve hizmet alýmýnýn sonlandýrýlarak taþeron iþçilerin kadroya alýnmasýný, Saðlýk emekçilerine yönelik þiddetin sonlandýrýlmasý için emek ve meslek örgütleri ile birlikte etkili bir eylem programýnýn çýkarýlmasýný, Ýþ barýþýna ve kamu hizmetinin niteliðine zarar veren performansa dayalý ücret sistemine son verilmesini, asgari ücretin iki katýna çýkarýlmasýný ve ek ödemelerin 2 katýna çýkarýlarak emekliliðe yansýtýlmasýný, Gece gündüz demeden, günün 24 saati kesintisiz hizmet verilen saðlýk ve sosyal hizmet kurumlarýnda 24 saat açýk, parasýz ve anadilinde kreþ imkânýnýn saðlanmasýný, Tehlikeli iþler kapsamýnda yer alan saðlýk ve sosyal hizmetlerde çalýþan tüm saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerine fiili hizmet zammý verilmesini, Saðlýk ve sosyal hizmet alanýnda emekçilerin her kademedeki yöneticileri seçebileceði demokratik bir seçim sisteminin oluþturulmasý ve seçilen yöneticilerin belirli bir süre sýnýrý ile seçilip yine saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri tarafýndan geri çaðrýlabileceði, sendika, dernek ve odalardan temsilcilerinin sürece dâhil olacaðý mekanizmalarýn oluþturulmasý Saðlýk ve sosyal hizmet alaný toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin en yoðun yaþandýðý alanlardan bir tanesidir. TÜÝK verilerine göre çalýþanlarýn %67'sinin kadýn olduðu ve kadýn emeðinin bu kadar yoðun olduðu bir alan olmasýna raðmen toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin bir yansýmasý olarak kadýn emeði bakým hizmetlerine sýkýþtýrýlmýþ ve karar verme süreçlerinde yok sayýlmýþtýr. Bu nedenle yönetim kademeleri için pozitif ayrýmcýlýk ilkesi gözetilerek kadýn kotalarý getirilmelidir. Türkiye'nin de taraf olduðu ancak gereklerini yerine getirmediði Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün örgütlenme özgürlüðü ve grev hakkýný düzenleyen 87 ve 98 nolu sözleþmeleri baþta olmak üzere ifade ve örgütlenme özgürlüðü önündeki tüm engellerin ortadan kaldýrýlarak özgür toplu pazarlýk ve grev hakkýnýn tanýnmasýný talep etmekteyiz. Bu hedeflere ulaþabilmek için, saðlýk, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik alanýnýn daha eþitlikçi, adil olmasý, ayrýmcýlýk ve dýþlama içermeyen mekanizmalarla düzenlenmesi adýna mücadelemiz durmaksýzýn devam edecektir. Sizleri de toplum için harcayacaðýnýz mesailerde toplumun istisnasýz tüm kesimlerinin eriþilebilir, ayrýmcýlýk ve dýþlamadan uzak herkesin nitelikli, eþit, ücretsiz, anadilinde kamu hizmetinden yararlanma hakkýný mutlaka göz önünde bulundurmanýzý talep ediyor, çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz." MEB yanlýþta ýsrar ediyor Eðitim Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan, 7 Haziran seçimlerinin ardýndan hükümetin kurulmasý sürecinin baþlatýlmamasýnýn, bütün bakanlýklar ve kamu kurumlarýnda olduðu gibi, Milli Eðitim Bakanlýðý'nda da hukuksuz ve keyfi adýmlarýn atýlmasýna neden olduðu iddiasýnda bulundu. Kundukan, Danýþtay eðitim yöneticilerinin görevlendirilmesine iliþkin esaslarýn düzenlendiði yönetmeliðin bazý hükümlerinin yürütmesini durdurmuþtur. Yürütmesi durdurulan yönetmeliðin mahkeme kararýna göre tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. MEB bu düzenlemeyi yapmadan hala mevcut yönetmelikle atama yapma yoluna gitmektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn eðitim yöneticilerinin görevlerine iadesi ile ilgili yüksek yargý kararlarýný fiilen uygulamamasý, okul müdürlerini deðiþtirmek için telaþlý bir acelecilik içinde olmasý, eðitim ile ilgili yönetmeliklerde yapýlan tartýþmalý deðiþikliklerin son bir ay içinde peþ peþe gerçekleþmesi dikkat çekicidir. YENÝ HÜKÜMETÝN KURULMASI BEKLEN- MELÝDÝR Henüz koalisyon hükümeti kurulmamýþ olmasýna raðmen MEB`in, AK Parti tek baþýna iktidarmýþ gibi davranmaya devam ettiðini ve yargý kararlarýný yok sayarak tam bir keyfilik örneði sergilediðini belirten Kundukan, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Eðitim Sen`in zorunlu rotasyon uygulamasýnýn kaldýrýlmasý, en azýndan hükümet kurulana kadar bu konuda herhangi bir iþlem yapýlmamasý yönündeki talebine raðmen bakanlýk, 4 Temmuz`da MEB Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinde yaptýðý deðiþiklik ile rotasyon süresini 15 yýla çýkarmýþtýr. Hafta baþýndan itibaren ayný eðitim kurumunda 15 yýlý dolduran öðretmenlerin tespitine iliþkin iþlemler alelacele baþlatýlmýþtýr. Okullara bugün gönderilen yönerge ile bu durumdaki öðretmenlerin tespitinin 13 Temmuz 2015 saat 17:00'ye kadar tamamlanmasý ve onaylanmasý gerektiði belirtilmiþtir. ROTASYON SÜRGÜNDÜR! KABUL EDÝLE- MEZ! Öðretmenlerin tatilde olduðu dönemde bakanlýðýn aceleci bir þekilde zorunlu rotasyon uygulamasýný hayata geçirmesi demek, ilk etapta 13 bin deneyimli öðretmenin kendi isteði ve iradesi dýþýnda zorla sürgün edilmesi anlamýna gelmektedir ve böylesi bir dayatmanýn kabul edilmesi mümkün deðildir. MEB, hükümetin bir aydýr kurulamamýþ olmasýný fýrsat bilerek ve açýkça "þark kurnazlýðý" yaparak eðitim alanýnda attýðý adýmlarýn tamamý hukuksuzdur. Önce eðitim yöneticilerini tasfiye eden ve AKP'nin siyasal kadrolarýný eðitim yöneticisi yapan bakanlýk, þimdi de deneyimli öðretmenleri çalýþtýklarý okullardan resmen sürgün etmektedir. Hiç kimsenin hem öðretmenlerin aile yaþantýsýný hem de okullardaki çalýþma ortamýný altüst etmeye hakký yoktur. Eðitimsen Çorum Þubesi olarak bugüne kadar attýðý her adýmda, aldýðý her kararda hayal kýrýklýðý yaratan, tüm eðitim bileþenlerini öðretmenleri, öðrencileri ve velileri sürekli maðdur etmeyi adeta görev edinen MEB'in sorumsuz tavrý ve uygulamalarýna bir an önce son vermesini istiyor ve bakanlýðý ciddiyete davet ediyoruz.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Ramezân 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:26 Haziran 1431 Hýzýr: TEMMUZ Nefsini günahtan ve kötü ahlâktan korumayan kimseye, ilim fayda vermez. Ýmâm-ý Þâfiî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Mýsýr Çarþýsý'nda patlama (1998) - Rumeli Hisarý'nýn açýlýþý (1452) Beklenen Þahýs 2 "Tamam Abdullah sen þimdi Sabri Efendi ile beraber gidin evi geriden göster ve eve dön" "Tamam babacýðým" Bu habere oldukça sevinen Sabri Efendi, Abdullah ile arkadaþlarýnýn olduðu yere giderler. "Bakýn arkadaþlar durum biraz nazik, Hoca Efendi bizleri kabul buyurmuþ, fakat içeri birer birer gireceðiz. Önce ben gireyim, ondan üç-beþ dakika sonra biriniz, daha sonra sýra ile girersiniz." Bu þekilde Üstad ýn evine yakýn bir yere kadar gelirler. Abdullah evin yerini ve kapýsýný gösterir ve gider. Ýlk defa Sabri Efendi girer içeri, ikinci katta bulunan Bediüzzaman ýn huzuruna vardýðý zaman heyecaný had safhadadýr. Merdivenleri yavaþ yavaþ çýkar. "Selamun aleyküm Efendim hoþ geldiniz." "Sen hoþ gelmiþsin kardeþim safa geldin" Ýki dizinin üzerine oturan Sabri Efendi den sonra, planlandýðý gibi bir bir diðer arkadaþlarý da gaerlirler, el öpmek isterler Bediüzzaman müsaade etmez tokalaþýp otururlar. Hepsi ayný heyecan ve helecan içindedirler. "Nereli olduklarýný ve ne iþ yaptýklarýný olduklarýný sorar" Bediüzzaman Her biri mesleðini ve Ýneboludan olduklarýný söylerler. (Sürecek) Gram METEOROLOJÝ ALIÞ 99,91 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net SATIÞ 99,95 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ S.AHMET BOSTANCI (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI ESER ECZANESÝ ESER HIÞIR (TEL: ) OSMANCIK CAD. NO : 44/C - ULU CAMÝ VE YAZI ÇARÞI ARASI VEFAT EDENLER 1-Kuþsaray Köyü' nden gelme, Almanya' da ikamet eden Güldane ve Çelebi ERKAN' ýn oðlu, Münüse ERKAN' ýn eþi, Vedat, Bülent, Asuman ve Müzeyyen ERKAN' ýn babasý; Hamdi ERKAN. 2-Çukurören Köyü' nden gelme, Taksici Esnafýndan Kamber, Muttalip ve Ali BAÞARAN' ýn aðabeyi; Ömer BAÞARAN. 3-Þeyhmustafa Köyü' nden, Elektrikçi Esnafýndan Metin ve Eyüp ERDEM ile Eski Muhtar Memduh ERDEM' in babasý; Bekir ERDEM. 4-Kösürelik Köyü' nden, Ali MÝRZA' nýn babasý; Bahri MÝRZA. 5-Sazköyü' nden gelme, eski Yimpaþ çalýþaný Battal ve Yaþar YALÇIN ile HÜSEYÝN KARAKUÞ çalýþaný Selahattin YALÇIN' ýn annesi; Fatma GEVEN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. BU BAYRAMDA, YÝNE BANA AÐLAMAK DÜÞTÜ-1 Bayramlarýn hayatýmýzda çok önemli yeri vardýr. Çünkü bayram sevinç, neþe, mutluluk, huzur, saadet demektir. Ama maalesef 'gönül ister, kader güler' hesabý bu tarif herkes için ayný oranda geçerli deðildir. Bunu biraz açacak olursak, özellikle boþanmalarýn günden güne arttýðý Mahir ODABAÞI günümüzde parçalanmýþ aileler Milli Eðitim Müdürlüðü buna adaydýr. Neden derseniz, ortada çocuklar iki taraf arasýnda da Sivil Savunma Uzmaný husumet bulunuyorsa ve ailelerde bilinçsizce bir birinden öç alabilmek adýna o masum çocuklarý kullanýyorsa diðer zamanlarla beraber bayramlarda sýkýntý, üzüntü, gözyaþý zirveye ulaþýr. Çünkü koyun kuzusuyla, tavuk civcivleriyle, anne- babalar çocuklarýyla, çocuklarda anne babalarýyla mutludur. Çoðu þeyin alternatifi vardýr ama anne- babanýn ve çocuklarýn alternatifi yoktur. Kimse anne- babasýný veya çocuklarýný seçme lüksüne sahip deðildir. Onun için, dünyanýn neresinde olursa olsun anne annedir, baba babadýr, çocuk yine çocuktur. Þu ibretlik hikâyeyi isterseniz dikkatle okuyalým. Eþinden ayrýlan baba küçük kýzýna yaþ günü için bir hediye almak üzere oyuncakçý dükkânýna gitti. Baba, satýcý kýza: 'Bakýn' dedi. ''Ben eþimden ayrýldým ve kýzým bütün gün evde bakýcýsýyla kalýyor. Öyle bir oyuncak istiyorum ki ona annesinin yokluðunu hissettirmesin. Kýzým üzülmesin'' Satýcý kýz baþýný salladý. ''Sizi çok iyi anlýyorum beyefendi'' dedi.' Dükkânýmýz bu bölgenin en zengin çeþide sahip, oyuncakçýsýdýr. Size istediðiniz hemen her türlü oyuncaðý verebilirim. Oyuncak ayýlar, oyuncak askerler, itfaiyeciler, her türlü oyuncak bebekler Ancak OYUNCAK ANNEMÝZ YOK! Hiçbir zamanda olmadý üzgünüm.'' Annenin -babanýn oyuncaðý olmadý, olmayacak. Allah kimsenin aile yuvasýný yýkmasýn (daha doðrusu Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Paylaþmak Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla "Sevdiðiniz þeylerden Allah için baþkalarýna harcamadýkça, gerçek erdemliliðe ve hayra ulaþmýþ olamazsýnýz. Ve her ne harcarsanýz Allah onu mutlaka bilir." (Al-i Ýmran:92) Ayet-i Kerime'de ifade edildiði gibi paylaþmak imanýn gereði bir ahlaki meziyettir. Erdemli ve hayýr sahibi olmanýn yolu paylaþmaktan geçmektedir. Ýnsanlar dünyalarýný güzelleþtirmek için baþkalarýný da düþünmeli, Mü'min kardeþinin mutluluðuyla mutlu olabilmelidir. Çünkü mutlu olmanýn yolu baþkalarýný da mutlu etmekten geçer. Yüce Yaratan bizleri kendisine yaklaþtýran yollarý Kur'an-ý Kerimde sýkça zikretmiþtir. Bu yollardan biri de, Ýslam kardeþliðinin þuurunda olup bu kardeþliðin gerektirdiði davranýþlarý sergilemektir. Þimdi bir düþünelim. Fatiha Süresinin ilk Ayetinde "Hamd (þükür, ta'zim) Âlemlerin Rabbi Allah'adýr. Rabbimiz merhametlidir, cömerttir, bizlere hesapsýz nimetleri bahþedendir, gökten yaðmur indirip yeryüzünü bütün cömertliðiyle bizler için donatandýr, bizlere görmemiz için gözler, iþitmemiz için kulaklar, anlamamýz ve çeþitli duygularý tatmamýz için kalpler verendir. Ýþte Cenab-ý Hakk, bizleri kendi sýfatlarýný anlamaya ve gereði gibi kulluk yapmaya davet etmektedir. Yine "Size ne oluyor ki mallarýnýzý Allah yolunda harcamýyorsunuz oysa göklerin ve yerin mirasý Allah'ýndýr" (Hadid 10) mealindeki ayette Cenab'ý Hakk mülkün zaten kendisine ait olduðunu ve paylaþmanýn önemini bir kez daha vurgulamýþtýr. Allah Rasûlünün de hayatý paylaþmakla ve büyük fedakarlýkla geçmemiþ midir? Malca epey zengin olan hanýmý Hz. Hatice ona bu konuda epeyce eþlik etmiþtir ve bütün malýný Allah yolunda harcamýþtýr. Rasulullah ve Sahabileri bu konuda en güzel örnekleri sergilemiþlerdir. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in, paylaþmak ve Allah rýzasý için mallarýný baðýþlamak adýna adeta yarýþtýklarýný hepimiz duymuþuzdur. Bu uðurda adeta eþsiz ve eriþilmez fedakârlýk örnekleri göstermiþler, gerektiðinde yurtlarýndan, mallarýndan ve canlarýndan fedakârlýk etmiþlerdir Hz. Cabir (R A) anlatýyor: Hz Peygamber (AS) buyurdular ki: "Satýþýnda, satýn alýþýnda, borcunu ödeyiþinde, cömert ve kolaylaþtýrýcý davranan kimseye Allah rahmetini bol kýlsýn" Buhari, Büyû,16; Tirmizi, Büyû, 75. Yine baþka bir Hadis-i Þerifte Hz. Peygamber: "Ýki haslet vardýr ki mü'minde asla beraber bulunmazlar. Cimrilik ve kötü ahlak '' buyurmuþlardýr. Tirmizi, Bir 41, Hz. Ali o kadar cömerttir ki, canýný bile Allah yolunda, Rasûlünün yolun da gözünü kýrpmadan feda edebilme cesaretini göstermiþtir. Oruçluyken kapýsýný çalan ihtiyaç sahiplerine, evin de iftariyelik ne varsa hepsini vermiþ üç gün sade su ile iftar etmiþ bir cömertlik örnegidir Hz Ali. (Ýlmin kapýsý Hz. Ali, N. Fazýl Kýsakürek) Bizlerin Müslümanlar olarak Cenab-ý Hakký, Rasûlünü, onu sevenleri sevmek boynumuzun borcudur. Ancak sevmenin bir þartý, bir göstergesi varsa o da sevdiðinin rengine boyanmaktýr. Öyleyse sevmek ayný zaman da onlar gibi yaþamaya çalýþmakla olur. Onlara benzemekle olur. Züleyha'nýn, Hz. Yusuf'tan haber getirdiðini söyleyen herkese elinde ne varsa vermesi gibi sevmek gerekir. Üstad Necip Fazýl'ýn yaðmurlu bir akþam eve dönerken yol kenarýnda gördüðü dilenciye ayakkabýlarýný verip eve yalýnayak dönmesidir paylaþmak. Üstad Necip Fazýl Bir þiirin de : ''Allah dostu odur ki tek pay biçmez Kýrk yýl bir ekþi ayran özer de onu içmez'' diyerek Allah için Sabrýn ve paylaþmanýn önemini bir kez daha vurgulamaktadýr. Bizler eðer Cenab'ý hak layýk görürse gülümsemeyi bile sadaka olarak gören ve gösteren bir Peygamberin Ümmeti olmakla Þerefyâb olmuþuz. Öyleyse bunun hakkýný en güzel þekil de vermek gerekmez mi? Þanlý tarihimiz boyunca büyük imparatorluklar biz sudan sebeplerle yýkmayalým) çocuklarýmýzý annebabalarýndan ayýrmasýn. Bu baðlamda eðer aile parçalanmasý baþa gelmiþse, tekrar birleþme imkâný ortadan kakmýþsa ve ortada çocuklar varsa iþte bu noktada her iki tarafa da büyük görev düþüyor. Özellikle aile büyüklerinin hissi davranmaktan, kýzlarýna, oðullarýna baský yapmaktan kaçýnmasý, çocuklarýn saðlýklý büyüyebilmesi için, anne tarafýnýn babayý, baba tarafýnýn anneyi çocuklarýn yanýnda KÖTÜLEMEMESÝ - telafisi mümkün olmayacak sözleri sarf etmemesi lazýmdýr. Diðer taraftan çocuklarýn anne veya babaya karþý ÖÇ ALMA aracý olarak kesinlikle kullanýlmamasý gerekmektedir. Çocuklarýn istediði an anne veya babasýyla iletiþim kurmasý, görüþmesi, düðünde bayramda boynu bükük kalmamasý çok ama çok önem arz etmektedir. Buna engel olmak büyük bir vebaldir. Bir babanýn (fark etmez tersi de olabilir) aðzýndan kaleme almaya çalýþtýðým ve yazarken gözyaþýyla karýþtýrdýðým aþaðýdaki þiirimi þu mübarek günlerde anne- baba hasreti çeken çocuklara, yavrularýný koklayýp öpmek isteyip te engeller yüzünden ulaþamayan anne - babalara armaðan ediyorum (görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: ) * Bayramlar kimine sevinç, kimine acý Benim için Arife gününden baþlýyor sancý Öz evlatlarým, bana karþý yapýldý yabancý Þartlar oluþunca, ayrýlýk artýk hak oldu Ýki yavrumda annesinin yanýnda kaldý Çocuklara demiþ: babanýz bizi kovdu Kalabalýklar içerisinde yalnýzým Artýk bana, bayram þekeri deðil lazým Elimi öpecek yavrularýma çok muhtacým Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : PERÞEMBE 9 TEMMUZ Bu Bayram da Yine Bana Aðlamak Düþtü 1 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský kurmuþ zalime kýlýç, mazluma güneþ gibi doðmuþ bir milletiz. Dünyanýn neresin de olursa olsun yardýma ihtiyacý olanýn yarasýna merhem olmayý þiar edinmiþiz. Bizi biz yapan en büyük ve en önemli deðerlerden biri cömertliðimizdir. Atalarýmýz dünyaya cömertlikleri ve yardýmseverlikleri ile nam salmýþlardýr. En büyük vakýflar Yardým kuruluþlarý þifahanelerle dünyaya bir cömertlik ve hayýr medeniyeti oluþturmuþuz. Millet olarak geçmiþten bu güne Ýslamý yaymak peþinde olmak gibi büyük bir amaca hizmet ederken dini, dili, ýrk rengi ne olursa olsun tüm dünya insanlarýna kucak açmýþ þefkat ve merhamet kanatlarýný germiþ güzel ahlaklý bir millet olmuþuz. Büyük Ýmparator Fatih Sultan Mehmet bizzat kanunnamesinde, aþ evleri kurulmak suretiyle gece yarýlarý gariplerin ve yoksullarýn kapýlarýna aþ býraktýrmaktan söz etmektedir. Yine II. Abdulhamit Han'ýn eþlerinin Osmanlý- Rus harbin de askerlerimizin istikaký için bütün mücevherlerini feda ettiklerini söylemeden geçmek olmaz. Kültürümüze iyice sinmiþ olan cömertlik ve paylaþmak hususunda da bazý atasözlerini sayabiliriz. "Aðalýk vermekle olur", "Veren el alan elden üstündür.''veren eli herkes öper.'' Denmiþtir. Bir tasavvuf adamý olan Yunus Emre'nin þu dörtlüðü paylaþmanýn ve dünya malýndan uzaklaþmanýn en güzel örneðidir. ''Ne varlýða sevinirim Ne yokluða yerinirim Aþkýn ile avunurum Bana seni gerek seni'' Varlýða sevinmeyen yokluktan dolayý da yerinmeyen üzülmeyen yunus'un en büyük arzusu Allaha yaklaþmaktýr. Paylaþmanýn zengin olmakla ilgisi yoktur. Zira yine atalarýmýz ''Az veren candan çok veren maldan verir demiþtir. Böyle güzel hasletlere sahip bir dinin mensubu olarak naim cennetine talip olmanýn yolu Allah için vermekten geçmektedir. Sözün özü bilmeliyiz ki paylaþmak en önce Allah rýzasý gütmek için gereklidir. Sevdiðimizi göstermenin en iyi yolu onun için bir þeyler vermekten, fedakârlýk göstermekten geçer ve hep söylenir: ''Cennetin kapýsýný cömertler açacaktýr.'' Yüksel ÇELÝK Boðazkale Müftüsü KOÇTÜRK MATBAACILIK Benim de körpe kuzularým vardý Þimdi benden çok uzaklarda kaldý Bayramlýklarýný, bilmem ki kim aldý? Acý haber, tatlý dille verilmez ki, El çocuðu yavrun gibi sevilmez ki, Yaþamayan bu hasreti bilmez ki, Zile basýnca, kapýya koþan olmuyor Baba bize ne aldýn diye kimse sormuyor Daðýttýðýnýz oyuncaklar öylece ortada duruyor Dün gece küçük kýzýmý gördüm rüyamda Aðlayarak dedi: 'hani baba bizi seviyordun ya, Seni çok özledik, al götür bizi bu bayram yanýna' Dedim: 'Kýzým izin vermiyor ki, annen buraya' Tam sarýlacakken uyandým, baþladým aðlamaya Anneler bilirim, çocuklarý için kendini heba eder, Anneler bilirim, kendisi için çocuklarýný heder eder Dünya hali bu, bize de yazýlmýþ böyle acý kader MAHÝR der, anne annedir, baba babadýr unutulmasýn Ne olur, boþanmalarda çocuklar öç almak için tutulmasýn Birde onlarýn yanýnda, anne- babaya pervasýzca atýlmasýn Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 9 TEMMUZ Beytepe öðrencilerinden Ramazan kampanyasý Beytepe Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri Ramazan ayý nedeniyle yardým kampanyasý baþlattý. Irak ve Suriye'deki savaþ ortamýndan uzaklaþýp Çorum'a sýðýnan muhacir ailelere yönelik düzenlenen kampanyaya Yaz Kuran Kursu öðrencilerinin velileri de destek verdi. Ýl Müftülüðü nden yapýlan açýklamaya göre, Veren el ile alan eli buluþturuyoruz sloganýyla baþlatýlan kampanya dahilinde harekete geçen öðrenciler, Gülabibey Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi sýðýnmacý ailelere gýda kolisi hediye etti. Beytepe Camii'nde gerçekleþtirilen yardým programýna Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Ayniyat Saymaný Abdullah Sanar, Beytepe Camii Görevlileri Rýfat Sert, Mustafa Uysal, ihtiyaç sahibi mülteci aileler ve Yaz Kur'an Kursuna katýlan öðrenciler ve veliler katýldý. Beytepe Camii Müezzin-Kayyýmý Rýfat Sert, kampanya ile ilgili önceki yýllarda da sürdürdükleri cami yardým geleneðini bu yýl da devam ettirdiklerini belirterek öðrenciler arasýnda gerçekleþen 'Veren El Alan Elden Üstündür' yardým organizasyonu çerçevesinde 65 paket erzak kolisi hazýrladýklarýný söyledi. Beytepe Camiinde gerçekleþtirilen program da mülteci bir kiþinin okuduðu Kur'an-ý Kerim'in ardýndan bir konuþma yapan Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu þöyle konuþtu; "Yüce Dinimiz Ýslam bizlere yardýmlaþmayý ve paylaþmayý emrediyor. Hamdolsun halkýmýzda bunun gereðini yerine fazlasýyla getiriyor. Bunun en güzel örneklerinde birini de þu anda Beytepe Camiimizde Görevlilerimiz ve öðrencilerimizin gayretleriyle yaþýyor bulunmaktayýz. Rabbimizin "Ýyilik ve takvada birbirinizle yardýmlaþýnýz" ayeti gereðince, memleketimiz ve Ülkemizde yapýlan yardýmlarla muhacir kardeþlerimize ensar olabilmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu hizmetler hayýrda bir yarýþtýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýzýn da bu yýl baþlatmýþ olduðu 'Vakit Ýyilik Vakti, bu ramazan ve her zaman' ramazan ayý sloganýyla bu kampanyalarý baþlatmýþ olduk. Beytepe Camiimizde de bu sosyal ve manevi hizmetin hazýrlanmasýnda emeði geçen baþta Cami Görevlilerimize, öðrencilerimize ve velilerine, ayrýca hayýrsever bütün vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum." dedi. Gýda kolilerinin içeriðini hazýrlanma iþlemlerinin öðrenciler tarafýndan yapýldýðýný vurgulayan Rýfat Sert, "Çocuklarýmýzýn hayýr ve hasenat duygularýný geliþtirmek için geleneksel olarak düzenlediðimiz kampanya ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarý þenlendi." dedi. Rahmet ayý Ramazan'da yardýmlaþma bilincini yaymayý amaçlýyoruz diyen Sert, "Peygamberimizin 'Veren el, alan elden hayýrlýdýr' hadisini kendimize düstur edindik. Ramazan Ayý'nda mahallemizdeki ihtiyaç sahipleri için gýda paketi hazýrlayýp daðýtmaya karar verdik. Paketlerin tamamýný öðrencilerimiz hazýrladý. Gýda malzemelerini itina ile paketleyen öðrencilerimiz, daðýtýmýný da bizzat kendileri yaptýlar. Böylece hayýr kampanyasýnýn her aþamasýnda görev alarak Ramazan Ayý'nda yardýmlaþmanýn sevincini yaþamýþ oldular." diye konuþtu. Beytepe Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri Ramazan Sert, kampanyaya destek veren tüm hayýrseayý nedeniyle yardým kampanyasý baþlattý. verlere de teþekkür etti. Ýþ cinayetleri kitlesel oldu Mevsimlik iþçiler, aðýr çalýþma koþullarý, uzun çalýþma saatleri ve düþük ücretlere raðmen çalýþmak zorunda kalýrken bir de kitlesel iþçi katliamlarý ile karþýlaþýyor. diyen Halklarýn Demokratik Kongre Delegesi Ümit Küçük Bayatlý, Yine bir iþçi katliamý ile sarsýldýk. Hemen her gün yeni bir iþçinin ölümüyle, yeni iþ cinayetleri haberleri ile karþýlaþýyoruz. dedi. Mevsimlik tarým iþçilerinin can güvenliðini tehdit eden koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý için önlemler alýnmasýný isteyen Bayatlý, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Önce Manisa'da kamyonet kasasýnda taþýnan 15 tarým iþçisi hayatýný kaybetti. Ardýndan Karaman'da iþçi servisinin þarampole devrilmesi nedeniyle 19 iþçi yaralandý. Ýþ cinayetleri, seri ve toplu cinayetlere dönüþmüþ durumda. Her gün çok sayýda iþçi "iþ kazasý" adý verilen cinayetlerle katlediliyor; sakatlanýyor. Patronlarýn gözünü kar hýrsý bürümüþ durumda. Daha fazla sömürü için iþçilerin yaralanmasý ve ölmesine açýkça göz yumuluyor. Patronlarýn kârýný yükseltmek uðruna, iþçilerin caný pahasýna her yolu mubah kabul ettikleri açýktýr. Hal böyle olunca, iþyerlerinde ölüm, yaralanma, sakat kalma ve meslek hastalýklarýna yakalanmaya sebep olabilecek riskleri kontrol altýna alacak önlemler, basit bir maliyet unsuru kabul edilerek bir kenara atýlmakta- dýr. Esnek, güvencesiz çalýþma biçimleri iþ cinayetlerinin artmasýnýn da bir baþka nedeni. Ýþyerleri denetlenmiyor, bin bir zorlukla mahkeme önüne çýkarýlan patronlar ya da yöneticiler bir biçimde serbest býrakýlýyor, ceza almýyorlar. Yasalarýn da caydýrýcý olmamasý nedeniyle iþ cinayetlerinin önü alýnamýyor. Ýþçi ölümlerinin yaygýnlaþmasý tesadüf deðil. Kapitalizmin fýtratýnda iþ güvencesini, gelir güvencesini ve can güvencesini ortadan kaldýrmak var Halklarýn Demokratik Kongresi olarak: Mevsimlik tarým iþçilerinin can güvenliðini tehdit eden koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý için; Saðlýksýz, trafik kurallarýna ve güvenliðe aykýrý koþullarda iþçi taþýyan araç sahiplerinin ruhsatlarý, sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi baþta olmak üzere, Bu katliamlara göz yuman patronlarýn cezalandýrýlmasý, Mevsimlik iþçilerin örgütlenme hakkýnýn gerçekleþmesi, Ulaþým, barýnma, beslenme, temiz su, tuvalet, ücret, çalýþma saatleri, iþ güvenliði, saðlýk, sosyal güvence, çocuklarýn eðitiminin saðlanmasý ve her türlü ayrýmcý uygulamalara karþý mücadelemizi yükselteceðiz. Yemekhane sorununu TBMM ye taþýdý Çorum olaylarýnýn yýldönümü münasebetiyle Çorum a gelen HDP Ýstanbul Milletvekili Ali Kenanoðlu, Çorum Valiliði yemekhanesinin Ramazan ayýnda kapalý olduðu bilgisine ulaþtýðýný ifade ederek, konuyu TBMM ye taþýdý. Hazýrladýðý soru önergesinin Ýçiþleri Bakaný Sebahattin Öztürk tarafýndan cevaplandýrýlmasýný talep eden Kenanoðlu, Çorum katliamýný anma programý için tarihinde bulunduðum Çorum Ýlinde yaptýðým halk toplantýlarýnda, Çorum Valiliði yemekhanesinin kapalý olduðu bilgisini aldým. Edindiðim bilgiye göre; Çorum Tarým Ýl Müdürlüðünün Nisan ayýnda yaptýðý denetlemede yemekhanede bazý eksiklikler tespit edilmiþ ve boyanmasý gerektiðine karar verilmiþtir. Ancak Nisan ayýnda yapýlmasý gereken boyama iþlemi Ramazan ayýna ertelenmiþ, Ramazan ayýnda bina bakýma alýnmýþ ve boyama iþlemi 2 gün sürmüþtür. Ýçerisinde, Tapu müdürlüðü, Ka- dastro, Sosyal Hizmetler, Bayýndýrlýk, Milli Emlak, Defterdarlýk, Göç Müdürlüðü ve Saðlýk Müdürlüðü bölümlerinin de bulunduðu ve yaklaþýk olarak 500 kiþinin yemek yediði yemekhane yapýlan bakým onarým çalýþmalarýndan sonra tüm itirazlara raðmen tekrar hizmete açýlmamýþtýr. Bu baðlamda ; Yaklaþýk 500 kiþinin yemek yediði yemekhane tamir bakým iþlemleri bittiði halde neden tekrar hizmete açýlmamýþtýr? Eðer çalýþanlara söylendiði gibi Ramazan ayý nedeni ile kapatýlmýþ ise, her çalýþanýn oruç tuttuðu bilgisine nasýl ulaþýlmýþtýr? Valilik yemekhanesi kapatýldýktan sonra, oruç tutmayan çalýþanlarýn öðlen yemeði haklarýnýn nasýl iade edilmesi düþünülmektedir? Çorum Valiliðinin bu keyfi tutumuna karþý nasýl bir yaptýrým uygulanmasý düþünülmektedir? diye sordu. Hanoðlu Konaðý ilgiye müteþekkir Hanoðlu Konaðý Ramazan ayýnda ilgi gören mekanlar arasýnda yer aldý. Hanoðlu Konaðý sahibi Melih Hanoðlu, Çorum halkýnýn Ramazan ayýnda iþletmelerine gösterdiði yoðun ilgiye teþekkür etti. Çorumlular ýn tarihi konaða ilgisi ve sahip çýkmasý açýsýndan da ayrýca gurur duyduklarýný, Çorum un tarihi açýsýndan Hanoðlu Konaðý nýn tarih ve bahçesiyle de çevre illerden de ilgi gördüðünü ifade eden Melih Hanoðlu, Gerek Çorum halkýna gerekse de çevre illerde yaþayan vatandaþlara bizlere göstermiþ olduklarý yoðun ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz. dedi. Ramazan boyunca semazen gösterimi de gerçekleþtirerek, tarihi konak ile semazenin bütünleþmesiyle insanlara huzur verici bir ortam saðladýklarýný da Hanoðlu Konaðý Ramazan ayýnda iþletmelerine gösterdiði yoðun ilgiye teþekkür etti. Ben bu vesile ile de rinin karþýlýðýný yoðun belirten Hanoðlu, iftar þimdiden tüm hemþeriilgiyle aldýklarýný ifade vaktinde Kuraný Kerim eden Melih Hanoðlu, lerimizin, esnaf odalaokunmasýyla ve konaða Çorum da ki odalarýrýmýzýn ve kurumlarýgelen misafirlerle hep mýza, kurumlarýmýza da birlikte dua etmenin mýzýn Ramazan Bayraayrýca çok teþekkür etmutluluðunu da yaþamý ný en içten dilekletiðimizi belirtmek istidýklarýný söyledi. rimle kutluyorum ve BÝR TEÞEKKÜR yorum. Çorum da faali- gösterilen ilgiden dolayet gösteren oda ve kuyý herkese teþekkür edide KURUMLARA rumlarýn konaðýmýza yorum. diye konuþtu. Hanoðlu Konaðý göstermiþ olduklarý ilgi olarak kaliteli hizmetlebizleri onurlandýrdý. 6 çiftin nikahýný kýydý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediyesi Nikah Dairesi nde altý çiftin mutluluðuna ortak oldu. Keziban Akþan ve Hakan Küçüksarýyýldýz, Sinem Bozkuþ ve Adem Bozkuþ, Çiçek Tanrýkoloðlu ve Fatih Daðaþan, Ayþe Aksu ve Halil Koçak, Edagül Dölkeleþ ve Murat Dölkeleþ, Ayþe Abdulkadir Þahiner, Belediyesi Nikah Dairesi nde altý çiftin mutluluðuna ortak oldu. Karabaðýrlý ve düþtüðünü aktaran Baþkan Þahiner, "Evliliklerin Haydar Yüzübenli çiftlerinin nikahlarýna katýlan mutlaka sevgi ve saygý üzerine kurulmasý lazým. Baþkan Þahiner, nikah sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Bunlar mutlaka olmalýdýr. Hoþgörü olmalýdýr. Birbiçiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, evliliklerimizi sevip, sayacaðýz. Cenab-ý Allah sizleri bir rin uzun soluklu olmasý temennisinde bulundu. yastýkta kocatsýn. Allah hayýrlý Uðurlu etsin" þeklinevlenen gençlere ve ailelerine çeþitli iþlerin de konuþtu.(ýha) Baþkan iftar çadýrýnda Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ilçede bulunan tüm mahalle muhtarlarý, oda baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte belediye iftar çadýrýnda bir araya gelerek orucunu açtý. Her fýrsatta Oda baþkanlarý ve mahalle muhtarlarý ile bir araya gelen Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, düzenlenen iftar yemeðinde gelen taleplerini de dinledi. Öncelikle tutmuþ olduðumuz oruçlarýn, yapmýþ olduðumuz ibadetlerin kabul olmasýný Cenab-ý Hakk tan niyaz ediyorum diyen Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner, Birlik ve beraberlik içerisinde hem kaynaþmamýza vesile olmasý an- lamýnda hem de birlik ve beraberliðimizin sergilenmesi anlamýnda önemli iftarlardan birisidir. Emeði geçenlerden Allah razý olsun. 500 yakýn insanýmýza yemek daðýtýyoruz. Bir o kadarda dýþarýya gidiyor dedi. En güzel yemeði iftar sofralarýna getirmek için büyük gayret sarf ediliyoruz diyen Baþkan Þahiner, Caný yürekten söylüyorum Belediye olarak bu iftar yemekleri maddi anlamda bize hiçbir yük getirmiyor. Sungurlunun hayýr sahipleri birbirleriyle yarýþýyor. Verilen iftar yemeklerinin bedellerini yine hayýr sever vatandaþlarýmýz karþýlýyor. Bizlerde Belediye olarak organizasyonu yapýyoruz di- ye konuþtu. Þahiner, Hayýrsever vatandaþlarýmýza huzurunuzda bir kez daha teþekkür ediyorum. Tüm katýlýmcýlarýn Ramazanýný kutluyorum. Ramazan ayýmýzýn hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederim. Allah ibadetlerimizi kabul etsin inþallah Ýfadelerini kullandý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, iftar çadýrýnda vatandaþla buluþtu.dý.

13 Öðrenci Koçluðu Saygý deðer Hakimiyet okurlarý her ni bakýþ açýlarý geliþtirerek daha iyiye Perþembe günü olduðu gibi bu Perþembe.:: KARÝYER ::. ulaþmasýna yardýmcý olur. de kariyer köþemde sizlerle olmaktan duyduðum memnuniyeti belirtmek isterim. KÝMLER ÖÐRENCÝ KOÇLUÐU DESTEÐÝ ALIRLAR? Ayrýca haftaya Perþembe günü mü- 1- Uyum sorunu olanlar barek ramazan bayramýný idrak edeceðimiz için sizlerle bayramdan sonra beraber olacaðýmýz için þimdiden bayramýný- 2- Baþarý grafiðini yükseltmek isteyenlerzý tebrik ediyor, bütün Ýslam âlemine hayýrlara Fuat AYKAÇ 3- Sýnav stresi yaþayanlar vesile olmasýný yüce Allah'tan ni- Yaþam Koçu 4- Motivasyon eksikliði yaþayanlar yaz ediyorum. 5- Özgüven eksikliði olanlar ÖÐRENCÝ KOÇU KÝMDÝR? 6- Kariyerine yön vermek isteyenler Öðrencinin okul yaþamýný ve hayatýnýn diðer alanlarýný düzenlemesinde çözüm saðlayýcý 7- Planlý çalýþmak isteyenler 8- Verimli ders çalýþamayanlar yaklaþýmlarda bulunur. Öðrencinin içsel dünyasýnda farkýndalýðýný artýrýr. Ders ve okul baþarýsýnýn yaný sýra hayat baþarýsý konusunda yardýmcý olur, yön gösterir, ye- 9- Okuduðunu anlayamayanlar 10 -Temel yeteneklerini geliþtirmek isteyen bütün öðrenciler. Çocuk istismarýna karþý farkýndalýk Halk Saðlýðý Müdürlüðü nce Çorum merkez ve ilçelerde 'Çocuk Ýhmal ve Ýstismarý/Cinsel Ýstismar Farkýndalýk Eðitimleri' devam ediyor. Ýl Müftülüðü Konferans Salonu'nda Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü'nden Psikolog Binnur Karagöz ve Ýl Müftülüðü Cezaevi Vaizi Emin Kaplan Ýmam Hatip, Müezzin Kayyým ve Kur'an Kursu öðreticilerine 'Çocuk Ýhmal ve Ýstismarý / Cinsel Ýstismar Farkýndalýk Eðitimi' verdi. Ýlçelerde görev yapan Ýmam-Hatip, Müezzin Kayyým ve Kur'an Kursu Öðreticilerine yönelik eðitimler, kuruma baðlý Toplum Saðlýðý Merkezlerinde görevli personel ile Ýlçe Müftülüðü personeli aracýlýðýyla gerçekleþtirildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, konuya iliþkin þu uyarýlarda bulunuldu: "Bir toplumun geleceði olan çocuklarýmýz, tüm canlýlar içinde en fazla korunmaya ve sevgiye ihtiyacý olan varlýklardýr. Toplumlarýn ilerleyebilmesi için çocuklarýn bedensel, ruhsal ve sosyal yönden saðlýklý geliþmeleri gerekmektedir. Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarýna Sözleþmesi'nin1. Maddesine göre; 18 yaþýna kadar her insan çocuktur. Dünya Saðlýk Örgütü (2002) çocuk istismarýnýn tanýmýný þöyle yapmýþtýr: "Çocuðun saðlýðýný, büyüme ve geliþmesini olumsuz olarak etkilenmesine neden olan her türlü fiziksel ve/veya duygusal, cinsel, ihmal veya ihmale neden olacak ticari reklam amaçlý ya da diðer bütün etkileme þekilleri de dâhil olmak üzere her türlü tutum ve davranýþlara maruz kalmasýdýr." "Bir baþka deyiþle; çocuðun beden veya ruh saðlýðýna zarar veren, zarar verme riski taþýyan, fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel geliþimini olumsuz etkileyen, kendisine bakmakla yükümlü kiþi veya kiþiler tarafýndan zarar verici olan, kaza dýþý ve önlenebilir bir davranýþa maruz kalmasý çocuða karþý kötü muamele ya da çocuk istismarý þeklinde tanýmlanmaktadýr." CÝNSEL ÝSTÝSMAR ÞÜPHESÝ Cinsel Ýstismardan Ne Zaman Kuþkulanmalýyýz? (Ortaya Çýkabilecek Belirtiler) Cinsel içerikli konulara aþýrý ilgi ya da bunlardan aþýrý kaçýnma, cinsel davranýþlarda artma, mastürbasyon, uyku sorunlarý, kâbuslar, depresyon ya da aile/arkadaþ iliþkilerinde içe kapanma, bedeninin kirli ya da zarar gördüðü þeklindeki söylemler ya da genital organlarýnda bir sorun olduðu düþünceleri, tahrik edici davranýþlar, Enürezis (Gece iþemesi) ve enkoprezis (Dýþký kaçýrma), okul devamsýzlýðý ya da kurallara uymama, aþýrý ketum tavýrlar, çizim, oyun ve fantezilerinde cinsel saldýrganlýk öðeleri, aþýrý sinirlilik, agresyon Halk Saðlýðý Müdürlüðü nce eðitim veriliyor. (saldýrgan davranma eðilimi), intihar düþünceleri / giriþimleri, gebelik, cinsel yolla bulaþan hastalýk varlýðý Bu belirtiler çocuklarda farklý sebeplerle de görülebilmektedir. O nedenle Cinsel Ýstismar olarak kesin sonuca varýlmamalý, ancak istismar ile ilgili mutlaka deðerlendirilmelidir. ÝSTÝSMAR SONRASI ÇOCUK Çocuklar olayý hiçbir zaman, hiç kimseye anlatmayabilmektedirler. Aile de durumdan hiçbir zaman þüphelenmezse olay fark edilmeden yýllar geçebilmektedir. Aile çocuðun bazý davranýþlarýndan þüphelenip doktora baþvurabilmektedir (iþtah bozukluðu, depresyon, fobiler, suçluluk duygusu, konversiyonlar, uyku bozukluklarý, intihar giriþimi, aþýrý mastürbasyon, cinsellik dolu oyunlar, diðer çocuklara ya da eriþkinlere yönelik cinsel eylemler). Aile çocuðun bazý fiziksel bulgularýndan þüphelenip doktora baþvurabilmektedir (vajinal kanama, rektal kanama, genital bölgede kaþýntý, kýzarýklýk, morluk,vb). ÇOCUK NEDEN ANLATMAZ? Tacizci tanýdýðý biriyse onu korumak isteyebilmektedir. Ailenin parçalanmasýndan korkabilmektedir. Tacizcinin tehditlerinden korkabilmektedir. Kendisine inanýlmayacaðýný düþünebilir. Utanýr, Suçluluk duyar. Çocuk güvendiði birine olayý anlatabilir. Ancak aile olayý örtbas etme eðiliminde olabilmektedir. Çocuk güvendiði birine olayý üstünden zaman geçtikten sonra anlatabilmektedir. Aile týbbi/psikolojik destek almak için baþvuru yapar. Fiziksel bulgular varsa bile büyük olasýlýkla kaybolmuþtur. Çocuk olayý hemen anlatabilir. Aile acil olarak hastaneye baþvuru yapar. Sonuç olarak; ihmal ve istismar aile üyeleri ve çocuðun yakýnlarý tarafýndan yapýlabileceði gibi okulda öðretmenler, yöneticiler, diðer okul personeli ya da öðrenciler tarafýndan da yapýlabilir. Bu nedenle ailenin ve eðitimcilerin bu konuda çok duyarlý ve dikkatli olmalarý gerekir. Çocukla karþýlaþan ve karþýlaþma ihtimali olan tüm kamu personeline yönelik farkýndalýk eðitimi düzenlenecek." ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI NDAN Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan, 1.325,00 m2 yüzölçümlü Aþýk Mahsuni Þerif Parký, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; çay bahçesi, büfe ve kafeterya olarak, hazýrlanan þartnamesi dahilinde, 2886 Sayýlý Devlet ihale Kanununun 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir. ihale Tarihi ve Yeri : Çarþamba günü saat : 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Tahmini Bedeli : 1 Yýllýðý ,00 TL+ KDV Geçici Teminatý: 1.200,00 TL Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- istekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- isteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-isteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr, Keyfiyet ilan olunur. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) (Ç.HAK:3157) 9 TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Özel hizmet alýmý (Temizlik, danýþma ve yönlendirme ile teknisyen yardýmcýsý) iþi hizmet alýmý. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü / Valilik ek bina kat 8 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçe köylerine çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Giyim kuþam eþyalarý alýmý iþi. Yer: Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü (Çankýrý-Ýskilip) Ayr-Bayat Ýl Yolu Km: arasý yol yapým iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun Saat: TEMMUZ T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Suudi Arabistan çalýþma ziyareti hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: Samsun PTT Baþmüdürlüðü Yapý ve Teknik Ýþler Müdürlüðü Çorum PTT Merkez Müdürlüðü binasýnýn güçlendirilmesi ve tadilatý yapým iþi. Yer: PTT Baþmüdürlüðü Liman Mah, Bafra Cad. No:1 Ýlkadým/Samsun Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü 5 adet Aile Saðlýðý Merkezi onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Kent Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý sývý bazlý sitoloji kiti alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýþaretleme, levhalama ve sinyalizasyon malzemeleri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY 7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý PERÞEMBE 9 TEMMUZ YENÝLENDÝK Yenilenen yüzümüzle iftara bekleriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

14 14 PERÞEMBE 9 TEMMUZ 2015 Mahalleler futbol 14 Temmuz da baþlýyor Çorum Belediyesi tarafýndan desteklenen ASKF ve Futbol Ýl Temsilciliði tarafýndan organize edilen geleneksel Mahalleler arasý futbol turnuvasý 14 Temmuz Salý günü baþlýyor. 14 mahalle takýmýnýn iki grupta mücadele edeceði turnuvadaki takýmlarýn malzemeleri 13 Temmuz pazartesi günü saat de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan daðýtýlýcak. Geçtiðimiz yýl düzenlenen malzeme daðýtým töreninde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü mahalle temsilcileri ile toplu halde Bu sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Manavgatspor yeni sezon hazýrlýklarýna start verdi. Sportif direktör Kamil Atalay, sportif koordinatör Öner Özmen, antrenörler Ýsmail Kýsa ve Can Güçer ile kaleci antrenörü Cevdet Bilgin gözetiminde ilk antrenmanýný 8 Temmuz'da yapacak. 31 Temmuz'a kadar kendi tesislerinde günde çift idman yapacak Manavgatspor, 1 Aðustos'ta Nevþehir'de 15 günlük kampa girecek. Öte yandan Manavgatspor'da Emrah Þenol, Enes Þimþek, Ahmet Demir ve Cevat Kuy ile sözleþmelerin karþýlýklý olarak feshedildiðini bildirildi. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Mahallelerarasý futbol turnuvasýnda malzeme daðýtýmý pazartesi günü yapýlacak. Turnuvada bu yýlda 14 mahalle adýna takýmlar mücadele edecekler. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Futbol Ýl Temsilciliði ta- rafýndan düzenlenen turnuvada gruplar çekilen kura ile belirlendi. Buna göre A grubunda Bahçelievler, Buharaevler, Çöplü, Kale, Karakeçili, Üçtutlar ve Yeniyol Mahallesi, B grubunda ise Akkent, Çepni, Gülabibey, Kunduzhan, Mimar Sinan, Ulukavak ve Yavruturna Mahallesi takýmlarý mücadele edecek. Müsabakalarda 2003 ve daha sonra doðan sporcular oynayabileceler. Takýmlar listelerine en fazla 20 isim yazabilecek ve müsabakalar 7+1 sporcu ile oynanacak. Maçlar 25x2 devre halinde oynanacak ve devre arasý onar dakika olacak. Ýki grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk dört sýrayý alan sekiz takým play-off a yükse- lecek. Play-Off maçlarý tek maçlý eleminasyon sistemine göre oynanacak. Turnuvada müsabakalar 14 Temmuz Salý günü baþlayacak, 23 Temmuz perþembe günü sona erecek. Play-Off müsabakalarý ilk turu 24 Temmuz da yarý final maçlarý 25 Temmuz da oynanacak ve final 26 Temmuz pazar günü oy- nanacak final maçý ile sona erecek. Çorum Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak turnuvada mücadele edecek takýmlarýn malzemeleri pazartesi günü saat de 1 nolu sentetik çim sahada düzenlenecek törenle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan daðýtýlacak. Gençler görücüye çýktý MURAT KARASU Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Çorum da sürdüren Belediyespor la Çorum amatöründen sekiz genç isim antrenmanlara çýkmaya baþladý. Ýlk etap çalýþmalarýna Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli nin aldýðý raporlar doðrultusunda kýrmýzý siyahlý takýmýn alt yapýsýndan kaleciler Onur Tekin ve Dursun Kýzýl, Murat Akar, Kadir Taþ, Burak Yýl- dýrým ve Þakir Kütük ile HE Kültürspor dan Eyüp Çýnar ve Eti Lisesi Gençlikspor dan Ýsmail Savaþ katýlmaya baþladýlar. Bu genç isimler ilk etap çalýþmalarýnda takýmla birlikte antrenmanlara çýkacaklar. Bu çalýþmalardaki performanslarýna göre Teknik Heyetin raporu doðrultusunda ikinci etap ve ardýndan gidilecek kamp kadrosuna dahil edilecekler. Ýþitme Engelliler e malzeme desteði Çorum Ýþitme Engelliler kulbüne Federasyon tarafýndan gönderilen malzemeler teslim edilirken HALÝL ÖZTÜRK Güreþ Federasyonu'ndan Çorum Ýþitme Engelliler Güreþ takýmýna malzeme desteði geldi. Geçtiðimiz yýl güreþ branþýnda faaliyete baþlayan Çorum Ýþitme Engelliler kulübü malzeme ihtiyaçlarýný Çorum Belediyesi Güreþ Koordinatörü ve Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke'ye iletti. Ýl Temsilcisi Teke, Çorum Ýþitme Engelliler güreþ takýmý için Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke nin giriþimleri sonucunda Güreþ Federasyonu tarafýndan gönderilen malzemeler teslim edildi. Kulüp Baþkaný Mürsel Barýldar malzeme desteðinden dolayý Ýl Temsilcisi ve Federasyora teþekkür etti. konuyu Güreþ Federasyonu'na iletti ve önceki gün eþofman, þort ve tshirt'ten oluþan malzemeler Hüseyin Teke tarafýndan Çorum Ýþitme Engelliler Kulübü Baþkaný Mürsel Barýldar'a teslim edildi. Kulüp Baþkaný Mürsel Barýldar ve Baþkan Yardýmcýsý-Güreþ Antrenörü Caner Bayraktar, malzeme desteði nedeniyle Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve federasyon yetkililerine teþekkür etti. Malzeme teslim törenine katýlan Çorum Belediyespor Amatör Branþlar Sorumlusu Mustafa Ercan da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün talimatlarý doðrultusunda kulübe yardýmcý olacaklarýný söyledi. Tavþanlý da yeni yönetim Stad için imza kampanyasý Çorum Belediyespor alt yapýsý ve diðer kulüplerden profesyonel takýmla çalýþmaya çýkan futbolcular toplu bir aradalar Önümüzdeki sezon Spor Toto 3. Lig de mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor taraftarý, yýkýlacak olan stadyumlarýnýn yerine yenisinin yapýlmasý için imza kampanyasý baþlattý. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen komisyon toplantýsýnda Zonguldak Emniyet Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan raporda tribünlerin çökme tehlikesi oluþturduðu gerekçesiyle yýkým kararý verilen Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu nun yeniden ayný yere yapýlmasý için taraftarlar kollarý sývadý. Zonguldak Kömürspor taraftarlarý takýmlarýnýn birçok baþarýya imza attýðý Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu nun yýkým kararýnýn ardýndan imza kampanyasý baþlattý. Futbolla yatýp futbolla kalkan kentte stadyumlarýnýn yýkým kararýna isyan eden taraftar gruplarý, stadyumlarý için ellerinden gelen her þeyi yapa- caklarýný ifade etti. TÜM TARAFTAR GRUPLARI BÝR ARAYA GELDÝ Gazipaþa Caddesi nde kurulan stantta Zonguldak halkýndan imza toplayan 1966 Zonguldakspor Taraftar Derneði, Genç Zonguldaklýlar Taraftar Grubu ve Ultras Elmas Taraftar grubu, takýmlarýnýn oynayacaðý stadyum için bir araya geldi. Kömürspor un tüm taraftar gruplarý tarafýn- dan ortaklaþa gerçekleþtirilen imza kampanyasýna Zonguldak halký da büyük ilgi gösterdi. Stadyumlarýnýn ayný yerinde yapýlmasý için bu kampanyayý baþlattýklarýný ifade eden 1966 Zonguldakspor Taraftar Derneði Baþkaný Bayram Demir, Biz stadyumumuzun ayný yerde yapýlmasýný istiyoruz. Baþka yerde yapýlmasýný istemiyoruz. 100 binin üzerinde imza toplamayý planlýyoruz. Ankara ya Spor Ba- kanlýðý na kadar sesimizi duyurmayý planlýyoruz. Bu stat bizimdir bizim kalacak þeklinde konuþtu. Genç Zonguldaklýlar Taraftar Grubu nun sevilen amigosu Zeki Beybeyoðlu ise þehrin ve Zonguldak Kömürspor un sahipsiz olduðunu ifade ederek, Bizim amacýmýz taraftar gruplarý olarak birlik beraberliðimizi herkese göstermek. Biz sahipsiz kentin çocuklarýyýz. Biz her yerde bu yokluðu hissediyoruz. Þehrimiz pis, stadýmýz yýkýlýyor. Bu Zonguldak ýn tek eðlencesi var o da Zonguldakspor. Ýnsanlar çoluðunu çocuðunu alýp maçlara gidiyor, onu da elimizden alacaklar. Biz buna izin vermiyoruz. Þimdi bunun için imza kampanyasýna baþladýk. Gerekirse yürüyüþ yapacaðýz. Gerekirse Vali nin kapýsýna dayanacaðýz. Biz bu þehri sahipsiz býrakmayacaðýz. Biz tüm taraftar gruplarý olarak her þeye hazýrýz. Bu daha baþlangýç, herkes gücümüzü görecek ifadelerini kullandý. Yeni sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan TKÝ Tavþanlý Linyitspor da yeni yönetim belirlendi. Kütahya nýn Tavþanlý ilçesine baðlý Tunçbilek Arif Peçenek Spor Tesisleri'nde gerçekleþtirilen kongrede TKÝ Tavþanlý Linyitspor'un yeni baþkaný Hayrettin Yüksel oldu. Yeni baþkan Yüksel, kongre sonrasý yaptýðý açýklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaþlarýna destek verenlere teþekkür etti. Kongreye TKÝ Garp Linyitleri Ýþletmesi Müessese Müdürü Mustafa Çokuslu da katýldý. Hayrettin Yüksel baþkanlýðýndaki yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: Nizamettin Düzgün, Hüseyin Yeðen, Osman Uzuner, Yaþar Kaleli, Ayhan Yýldýrým, Yüksel Duyum.

15 GREYDER AYAKKABI Ayakkabý Üretimi sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere idari kadro ve üretimde çalýþabilecek personeller alýnacaktýr. Ýdari Kadro (Güvenlik, Sekreterya, Planlama, Ýnsan Kaynaklarý) ; * Lise, tercihen üniversite mezunu, * Ms Office uygulamalarýna hakim * Takým çalýþmasýna uyumlu, sorumluluk sahibi, disiplinli, * Prezantabl, diksiyonu düzgün * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, * Bay ve Bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr Üretim; Ayakkabý imalatýnda çalýþabilecek (tercihen dikiþ makinesi kullanmýþ) arkadaþlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1774) KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 8. (Ç.HAK:1733) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Cad. No: 4 ÇORUM Tel: Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren Þirketimize; MAKÝNA MÜHENDÝSÝ ALINACAKTIR Ýstenilen Þartlar: - Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Yurt dýþý seyahat sorunu olmayan Ýletiþim: YTM Makine Enerji Ýn. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1766) Adres: Mimar Sinan Mh. Ankara Yolu Bulvarý No:87 ÇORUM Tel : (364) , Faks : (364) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Diþ polikliðimizde çalýþtýrýlmak üzere temizlik ve yemek iþlerine bakacak bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özel Ýlgi Aðýz ve Diþ Saðlýðý (Ç.HAK:1776) Polikliniði Tel: Uður Mumcu Cad. No:143/7 Tel: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail ÞAHÝN Nuri oðlu 1/2/1932 Çorum Çamlýpýnar Köyü Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1777) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Gülizar SEVER Mehmet kýzý 1989 Çorum Doðumlu Ali Osman SEVER Onur oðlu 2013 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1775) YÝTÝK Çorum Alaca Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nazým ARSLAN Reþit oðlu 24/01/1956 Çorum Alaca Doðumlu (Ç.HAK:1773) SATIÞ VE PAZARLAMA görevi üstlenecek, Pazarlama Bölümü Mezunu iyi derecede yabancý dil bilen (Ýngilizce +2'inci Dil),seyahat özgürlüðü olan deneyimli eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin CV leri ile birlikte þahsen baþvurmalarý rica olunur. Piramit Kazan Ýmalat Sanayii Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No:3/A-5 ÇORUM Telefon : Cep Telefonu : (Ç.HAK:1734) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1702) KONFEKSÝYONA MAKÝNACILAR Tekstil fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere taban TL-1400 TL ücretle çalýþacak tecrübeli makinacýlar alýnacaktýr. Yol+SSK+Yemek YILTEX Teknik Tekstil (Ç.HAK:1703) (Ç.HAK:1748) Organize San. Böl. 8. Cad. No: 20 Tel: Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek, memuriyet tayin sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Halý ekipmanlarý ve sevkiyat minibüsü ile birlikte verilecektir. (Ç.HAK:1724) Devren Satýlýk Ýþyeri Ýþ deðiþikliði nedeniyle halen faal durumda olan 2 katlý teraslý 100 kiþi kapasiteli, Dürüm-Izgara Salonu Devren Satýlýktýr. Adres: Bahabey Cad. (Ýþ Bankasý Yaný) Tel: CNC TORNA OPERATÖRÜ TECRÜBELÝ YADA YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ASKERLÝK GÖREVÝNÝ TAMAMLAMIÞ YADA ASKERLÝKTEN MUAF, TEMEL TORNACILIK BÝLGÝLERÝNE SAHÝP CNC TORNA OPERATÖRÜ ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. (Ç.HAK:1771) ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8.CAD.NO:7 ÇORUM Adres: Müze karþýsý (Mavi Otel altý) Tel: ÇORUM TEKNÝK ÇELÝK DÖKÜM MAKÝNA ÝNÞ.TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Firmamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; * Marangoz * CNC Operatörü * Kaynakçý * Boyacý * Tornacý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ADRES : Organize San. Böl. (Ç.HAK:1767) (Ç.HAK:1742) ELEMAN ARANIYOR Tercihen askerliðini yapmýþ vasýflý-vasýfsýz bay eleman (Ç.HAK:1754) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: Satýlýk Öðrenci Yurdu (Ç.HAK:1728) alýnacaktýr Bay-Bayan Gayrimenkul Danýþmanlarý aranmaktadýr Müracaatlarýn þahsen yada adresine yapýlmasý rica olunur. Tel: Gsm: BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:1747) 8. Cadde No :30 Ýrt.Tel : Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: Malzemeleri Mür. Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1660) PERÞEMBE 9 TEMMUZ PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen otomotiv sektöründe tecrübeli, * En az Lise mezunu, * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Showroom Bay & Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:1729) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:1725) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen mobilya sektöründe tecrübeli * En az lise ve yüksek okul mezunu * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Bay&bayan satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Müracaatlar gizli tutulacaktýr. (Ç.HAK:1763) HANSEL MOBÝLYA (BELLONA) ÇEVRE YOLU BULVARI NO:89 ÇORUM TEL: Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Sabah kondisyon akþam taktik Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný sabah kondisyon akþam ise taktik ve teknik aðrýlýklý çalýþma ile sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlýlarýn tam kadro olarak yaptýðý çalýþmalarda tempo her geçen gün artýyor. HALÝL ÖZTÜRK Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný günde çift idman ile sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah fizik kondisyon akþam ise topla teknik ve taktik çalýþma yapýyor. Belediyespor sabah Naz- mi Avluca sahasýnda saat de baþlayan günün ilk antrenmanýnda tempolu koþular ve ardýndan dan çabuk kuvvet hareketleri yaptý. Tüm futbolcularýn katýldýðý antrenman oldukça aðýr tempoda geçti. Sabah çalýþmasýnýn son bölümünde ise iki grup halinde taktiksel çalýþma yaptýran Teknik Direktör Fahrettin Sayhan son bölümde ise hafif tempo koþu ile günün ilk çalýymasýný tamamladý. Sýcak ve yorucu antrenmanýn ardýndan lojmanda dinlenen kýrmýzý siyahlýlar akþam ise saat de yine Nazmi Avluca sahasýnda antrenmana çýktýlar. Akþam çalýþmasýnda ise topla kýsa ve uzun pas çalýþmasý yaptýr. Bu çalýþma sýrasýnda atak yönünü deðiþtirmeye dönelik uzun top atma çalýþmasýnda sýk sýk futbolculara uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný bugünde sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek. PERÞEMBE 9 TEMMUZ 2015 Dörder takým düþecek 3. ligde bu sezon gruplardan üçer takým düþecek. 19 ar takýmýn mücadele ettiði gruplarda mücadele 23 Aðustos ta baþlayacak ilk yarý 13 Aralýk ta sona erecek. Beþ hazýrlýk maçý HARUN AKKAYA Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda beþ hazýrlýk maçý planlýyor. Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný 16 Temmuz da tamamlayacak ve üç günlük bayram iznine çýkan kýrmýzý siyahlý takým 20 Temmuz da ikinci etap için Çorum da yeniden toplanacak ve 26 Temmuz a kadar çalýþmalarýný sürdürecek. Bu etabýn son gününde bir hazýrlýk maçý planlayan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan 28 Temmuz da Kýzýlcahamam Patalya Otel de baþlayacak kampta ise üç maç planlýyor. 2, 6 ve 9 Aðustos tarihlerinde kampta hazýrlýk maçý planlayan Sayhan son hazýrlýk maçýný ise 16 pazar günü fikstürde ilk maçýn oynanacaðý sahaya göre planlama yapacak. 3. Ligde bu sezon gruplarda son dört sýrada alan takýmlar küme düþecek. Futbol Federasyonu tarafýndan önceki gün çekilen kura ile gruplar belirlenen 3. ligde statüde netleþmeye baþladý. Futbol Federasyonu ndan alýnan bilgiye göre bu sezon gruplarda 19 ar takým mücadele edecek. Çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda grupta son dört sýrayý alan takýmlar Bölgesel Amatör Lig e düþecekler. Öte yandan 3. ligin baþlama tarihindeki deðiþiklik yapýlmadý. 23 HÝTOK tan TSO ya teþekkür ziyareti HALÝL ÖZTÜRK HÝTOK yöneticileri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti. Ziyarette 17 Mayýs'ta TSO desteðiyle Çorum'da düzenlenen slalom yarýþlarý gündeme geldi. Ziyarette açýklamalarda bulunan HÝTOK önceki dönem Baþkaný Mehmet Özenç, geçmiþ yýllardan da gelen tecrübeleri ile güzel bir organizasyona imza attýklarýný söyledi. Gerekli bütün güvenlik tedbirlerini aldýklarýný ve dolayýsýyla sorunsuz bir yarýþma gerçekleþtirildiðini ifade eden Özenç, "Organizas- ne teþekkür ederek, bu tür organizasyonlarýn artarak devam etmesi temennisinde bulundu. HÝTOK Baþkaný Cihat Bayar da ziyaretin sonunda, Slalom Yarýþlarý'na saðlanan katkýdan dolayý TSO Yönetim Kurulu adýna Baþkan Baþaranhýncal'a teþekkür plaketi verdi. 'Çorum, Türkiye için yarýþýyor' Çorum'da Hitit Oto- mobil ve Motor Sporlarý Kulübü (HÝTOK) tarafýndan 15 yýldýr düzenlenen otomobil ve motor sporlarý organizasyonlarý, bu yýl Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn desteðiyle, 17 Mayýs Pazar günü düzenlenmiþti. 'Çorum, Türkiye için yarýþýyor' sloganýyla, geniþ kitlelere ulaþmak amacýyla gerçekleþtirilen organizasyon, gerek Çorum halký, gerekse Çorum basýnýndan yoðun ilgi görmüþtü. baþlayacak ve ligde mücadele 30 Nisan da sona erecek. Liglerin statüsünün önümüzdeki günlerde detaylý olarak açýklanmasý bekleniyor. HARUN AKKAYA Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný Çorum da Nazmi Avluca sahasýnda sürdüren Çorum Belediyespor antrenmanýnýn önceki akþam bir konuðu vardý. Minik köpek antrenman boyunca yaptýklarý ile çalýþmanýn en çok koþaný ünvanýna layýk görüldü. Çalýþma sýrasýnda sahaya giren minik köpek saha içinde koþan herkesin peþine takýldý ve onlarlarla birlikte koþtu. Önce toplu olarak koþu yapan kalecilerin peþinden koþan minik köpek daha sonra saha içine huni yerleþtirmek için koþan malzemeci Veli nin ardýndan saha içine kadar depar attý. Yaptýðý bu çalýþma ile antrenmanýn en çok koþaný olan minik köpek antrenmanýnda ilgi odaðý olmayý baþardý tabiki. Ön libero arayýþý sürüyor HÝTOK Yönetimi TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal a katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi verdi 23 Aðustos ta oynanacak maçlarla baþlayacak 3. ligde ilk yarý 13 Aralýk ta sona erecek. 23 günlük aranýn ardýndan ikinci devre 10 Ocak ta En çok koþan!... HÝTOK Yönetimi 17 Mayýs ta organize ettiði Çorum Türkiye için yarýþýyor adlý organizeye verdiði destekten dolayý TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal a teþekkür plaketi verdi. yon sürecinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan önemli ölçüde destek gördük. Bu desteðin bundan sonraki yýllarda da devam etmesini diliyorum" dedi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, organizasyonun amacýna ulaþtýðýný söyledi. Slalom yarýþlarý ile Çorum'un sosyal hayatýnýn renklendiðini anlatan Baþaranhýncal, harcadýklarý emekten dolayý HÝTOK yöneticileri- Aðustos olarak açýklanan kulüplerden gelen istek üzerine bir hafta ertelenmesi gündeme gelen liglerin baþlama tarihinde deðiþiklik yapýlmadý. Çorum Belediyespor da ön libero arayýþý sürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn ön liberoya yapacaðý transfer için görüþmelerin sürdüðü öðrenildi. Gündemde olan iki üç isimle görüþmelerin devam ettiði ancak bonservis sorunlarý nedeniyle anlaþmanýn olmadýðý belirtildi. Transfer Komitesi sezon baþý kampýna kadar transferi gerçekleþtirerek takýmý tam kadro olarak göndermeyi planlýyor. Genç ve tecrübe bir arada Çorum Belediyespor kaleci kadrosu hayli geniþ. Kýrmýzý Siyahlý takým önceki günden itibaren antrenmanlarda beþ kaleci ile çalýþýyor. Bir yanda profesyonel takýmýn kalecileri Fatih, Utku ve Osman Kaç diðer yanda ise alt yapý kalecileri Onur ve Dursun. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn yeni kaleci antrenörü Mehmet Bahtiyar gözetiminde takýmla yapýlan fiziksel çalýþmalarýn ardýndan taktiksel bölümde ayrýlan kaleciler özel olarak çalýþýyorlar. Gençler geleceðe yatýrým yapýyor abiler ise tatlý bir rekabet içinde kaleye geçmek için mücadele ediyorlar.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı