KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik"

Transkript

1 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004

2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Bu rapor, 2003 yýlýnda baþlatýlan "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma " çalýþmalarý kapsamýnda yürütülen "Kamu Yönetiminde Bürokrasinin ve Kýrtasiyeciliðin Azaltýlmasý" çalýþmalarý çerçevesinde oluþturulan Tapu ve Kadastro Hizmetleri Çalýþma Grubu tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Çalýþma grubu aþaðýdaki kiþilerden oluþmaktadýr. Arif YILDIRIM Doç. Dr. Ekrem TATOÐLU Recai YILDIZ Arif AYTÜRK Yavuz CANDEMÝR Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Bahçeþehir Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Ayrýca raporun hazýrlanmasýnda Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, Çankaya, Yenimahalle, Gölbaþý, Antalya Merkez, Manavgat ve Alanya Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri yönetici ve personelinin katkýlarý bulunmaktadýr.

3 ÖNSÖZ Bürokrasiyle mücadele bütün hükümet programlarýnda ve kalkýnma planlarýnda yer almasýna raðmen, bürokrasi gün geçtikçe artarak kamu yönetiminde ve halkýmýzýn hayatýnda olumsuz etkilerini devam ettirmektedir. Sürdürülen mücadeleden her zaman bürokrasi galip çýkmýþ, kamu yönetiminin iyileþtirilmesi ve yeniden düzenlenmesi amacýyla hazýrlanan Merkezi Hükümet Araþtýrma Projesi (MEHTAP) ve Kamu Yönetimi Araþtýrma (KAYA) Raporu gibi projeler de hayata geçirilememiþtir. Acil Eylem Planý çerçevesinde 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri tarafýndan baþlatýlan kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn en temel amaçlarýndan birisi, vatandaþlarýmýzýn kamu hizmetlerinden doðrudan ve hýzlý bir þekilde yararlanmasýný engelleyen bürokrasi ve kýrtasiyeciliðin azaltýlmasýdýr. Bu amaçla Hükümetimiz tarafýndan hazýrlanan "Kamu Yönetimin Temel Ýlkeleri ve Yeniden Yapýlandýrýlmasý Hakkýnda Kanun" ve diðer yasal düzenlemelerde, kamu hizmetlerinin sunumunda; iþ ve iþlem süreçlerinin belirlenerek görev yetki ve sorumluluklarýn hizmetten yararlananlara en yakýn ve en uygun birime verilmesi, kamu hizmetlerine iliþkin usul ve standartlarýn belirlenerek vatandaþlarýn bunlarý önceden bilmesinin saðlanmasý, hizmet sunumunda sadece usul ve standartlarda öngörülen bilgi ve belgelerin istenilmesi, bilgi teknolojilerinden etkili ve yaygýn þekilde yararlanýlmasý, kamu kurumlarýna duyulan güvenin artýrýlmasý, vatandaþ odaklý ve performansa dayalý yönetim anlayýþýnýn oluþturulmasý, takdir yetkisinin objektif kriterlere baðlanmasý, hizmetlerin daha kaliteli sunulmasý, etkinlik, verimlilik, þeffaflýk ve hesap verilebilirliðin saðlanmasý gibi hususlar, uyulmasý gereken temel ilkeler olarak belirlenmektedir. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý koordinatörlüðünde vatandaþlarýmýzýn günlük hayatýnda sürekli ve yaygýn olarak yararlandýðý hizmetleri üreten kamu kuruluþlarýna

4 öncelik verilmek suretiyle baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda, tapu ve kadastro hizmetlerinin öncelikli çalýþma alaný olarak seçilmesinin nedeni; hizmet sunum sürecinin uzunluðu, istenilen evrak sayýsýnýn fazlalýðý, iþ tamamlanýncaya kadar birkaç kez gidip gelme zorunluluðu, güvensizliðe dayalý bir iþlem sürecinin olmasý, bir iþlemin birden fazla memurun katýlýmýyla sonuçlanmasý ve iþlem sürecine dahil olan kurumlar arasýnda elektronik bilgi akýþýnýn saðlanamamasýdýr. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik Raporunda, yeni kamu yönetimi anlayýþýnda yer alan ilkeler doðrultusunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü teþkilat ve hizmetlerinin bir durum analizi yapýlarak çözüm önerileri getirilmektedir. Tespit edilen sorunlarýn çözümü ve önerilerin hayata geçirilmesine yönelik yasal ve idari düzenleme çalýþmalarý da devam etmektedir. Raporda getirilen önerilerin hayata geçirilmesiyle, bürokratik engeller kaldýrýlarak Türkiye kadastrosunun en kýsa sürede tamamlanmasý, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemiyle (TAKBÝS) daha saðlýklý ve hýzlý hizmet sunumunun gerçekleþtirilmesi, e- Dönüþüm Türkiye Projesi çerçevesinde Türkiye Coðrafi Bilgi Sistemi kurularak, saðlýklý verilerin özel sektör ve kamunun hizmetine sunulmasý, harita bilgi bankasýnýn kurulmasý gibi geleceðin Türkiye'sini kurmaya yönelik adýmlar da atýlmýþ olacaktýr. Bu vesileyle raporun hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Recep Tayyip ERDOÐAN BAÞBAKAN

5 SUNUÞ Kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn amaçlarýndan biri, küresel geliþmelere uygun cevaplar vererek, yaþam kalitesi ve rekabet gücü yüksek bir ülke haline gelmektir. Küresel deðiþme ve geliþmelerin etkisiyle ortaya çýkan yeni yönetim anlayýþ ve uygulamalarý toplumsal yaþamýn her alanýnda köklü deðiþiklikler yapmayý gerektirmektedir. Rekabet gücü ve yaþam kalitesi yüksek ülkelerde yaþananlar, mevcut yönetim anlayýþý ve örgüt yapýsý ile bu deðiþimin gerçekleþtirilemeyeceðini göstermektedir. Bu sebeple yeniden yapýlanma çalýþmalarýna, öncelikle yönetim zihniyetinin deðiþtirilmesi gerekmektedir: Devlet, vatandaþ, memur, birey, kamusal alan, kamu hizmeti, kamu yararý, hak ve özgürlükler konusunda yeni bir vizyona ve içerik tanýmlamasýna ihtiyaç vardýr. Ayrýca, merkeziyetçilik yerine, yerinden yönetim; geçmiþ yönelimli bir yönetim yerine gelecek yönelimli bir yönetim; kapalý ve tek taraflý bir yaklaþým yerine, açýk ve katýlýmcý bir yaklaþým; bürokratik odaklý hizmet yerine, vatandaþ odaklý hizmet ve güvensizliðe dayalý iþlem süreçleri yerine beyana güveni esas alan iþlem süreçleri öne çýkmaya baþlamýþtýr. Baþka bir ifadeyle, kamu yönetiminin her alanýnda 'yönetiþim' söz konusu olmaktadýr. Kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çalýþmalarý sadece geleneksel yönetim zihniyetinin deðiþtirilmesi ile yetinemez. Ayný zamanda liderlik tarzlarý, örgüt yapýlarý ve iþ süreçlerinin de gözden geçirilmesi gerekir. Özellikle, vatandaþlarýn hayatlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý amacýna yönelik olarak; kýrtasiyeciliðinin ortadan kaldýrýlmasý, karar ve iþ süreçlerinin daha kýsa sürede tamamlanmasý, maliyetlerin azaltýlmasý yeniden yapýlanmanýn diðer yüzüdür. Bu amaçla birçok proje çalýþmasý baþlatýlmýþ bulunmaktadýr. Bürokrasinin azaltýlmasý ve iþlemlerin sadeleþtirilmesi projelerden biri de tapu ve kadastro hizmetlerinin etkinliðinin artýrýlmasý ile ilgili olmuþtur. Çünkü, bu hizmetler vatandaþ

6 memnuniyetinin en düþük olduðu hizmet alanlarý arasýnda yer almaktadýr. Kadastro çalýþmalarýnýn bir türlü tamamlanamamasý, taþýnmazlarýn satýþý, devri ve tescili gibi iþlemlerin on iki aþamadan oluþan uzun ve yorucu bir iþlem sürecine tabi tutulmasý, iþlemlerin birden çok kurumun katýlýmýyla farklý binalarda yapýlmasý ve ayný gün sonuçlanmamasý ve uzun kuyruklar gibi sorunlar görülmektedir. Yönetim zihniyetindeki deðiþime paralel olarak her vatandaþýn iþlemlerini kolayca yaptýrabildiði, etkili ve verimli hizmet sunulan, kuyruklarýn ve beklemenin olmadýðý, vatandaþ ve çalýþan memnuniyetinin yüksek ve ölçülebilir baþarý göstergelerinin olduðu bir yapýya geçilecektir. Tapu ve kadastro hizmetlerinde esnek, yatay ve küçük bir organizasyon yapýsýnýn kurulmasý, bölge müdürlüðü ve kadastro þeflikleri gibi iþlevsiz birimlerin kapatýlarak taþra teþkilatýnýn tek çatý altýnda toplanmasý, gereksiz bürokratik iþlemlere sebep olan uygulamalarýn kaldýrýlmasý gibi hususlar, tapu ve kadastro hizmetlerinde yeniden yapýlanmanýn örgütsel tasarým boyutunu oluþturmaktadýr. Tapu ve kadastro hizmetlerinin sunumunda uygulanan süreçlerin gözden geçirildiði, iþlemlere iliþkin zaman ölçümlerinin yapýldýðý, vatandaþ ve çalýþan memnuniyetinin ölçüldüðü, etkili ve verimli hizmet sunumunu saðlayacak önerilerin bulunduðu Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik Raporunun, vakit geçirilmeksizin uygulamaya konulmasýnýn halkýmýzýn hayatýný kolaylaþtýrma ve hizmet kalitesini artýrma açýsýndan önemli katkýlar saðlayacaðýný umut ediyorum. Proje çalýþmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ederim. Prof. Dr. Ömer DÝNÇER Baþbakanlýk Müsteþarý

7 ÝÇÝNDEKÝLER I- GÝRÝÞ...15 II- ÇALIÞMANIN AMACI...23 A- Genel Amaç...25 B- Özel Amaç...25 III- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜNÜN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ VE GÖREVLERÝ...27 A- Tarihsel Geliþimi...29 B- Görevleri...31 IV- AVRUPA ÜLKELERÝNDEN TAPU VE KADASTRO UYGULAMA ÖRNEKLERÝ...33 A- Avusturya Örneði Tapu Sicil Uygulamalarý Kadastro Uygulamalarý...36 B- Yunanistan Örneði...39 C- Ýsviçre Örneði...41 D- Almanya Örneði...45

8 V- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEÞKÝLATI...47 A- Merkez Teþkilatý Tasarruf Ýþlemleri Dairesi Baþkanlýðý Tapu Dairesi Baþkanlýðý Kadastro Dairesi Baþkanlýðý Fen Dairesi Baþkanlýðý Fotogrametri ve Jeodezi Dairesi Baþkanlýðý : Personel Dairesi Baþkanlýðý Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý Yabancý Ýþler Dairesi Baþkanlýðý...59 B- Taþra Teþkilatý Tapu Sicil Müdürlüklerinde Ýþleyiþ Kadastro Müdürlüklerinde Ýþleyiþ...65 VI- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜNCE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER...69 A- Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBÝS) Projesi...71 B- Marmara Deprem Bölgesi Arazi Bilgi Sistemi (MERLÝS) Projesi...77 C- Tarým Reformu Uygulama Projesi (ARÝP)...83 VII- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ YÖNETÝCÝLERÝNÝN KÝÞÝSEL GÖRÜÞLERÝ...85 A- Genel Müdür Vekili M. Zeki ADLI...87 B- Genel Müdür Yardýmcýsý Celal KAÞAK;...89 C- Genel Müdür Yardýmcýsý Nihat ÞAHÝN...103

9 D- Genel Müdür Yardýmcýsý Þinasi BAYRAKTAR E- Tasarruf Ýþlemleri Dairesi Baþkaný Abdülbaki SAÐLAM F- Kadastro Dairesi Baþkaný Davut GÜNEY G- Personel Dairesi Baþkaný Fethi AKSU H- Fen Dairesi Baþkaný Mustafa AÇIKSÖZ I- Tapu Dairesi Baþkaný A.Latif ÝNAN J- Yabancý Ýþler Dairesi Baþkaný Özkan CERÝT; K- Teftiþ Kurulu Baþkaný Hüseyin KAVLAK L- 1. Hukuk Müþaviri Ahmet KELEÞ M- Tapu Arþiv Dairesi Baþkaný Dr. Tahir AYDOÐMUÞ VIII- ANKET UYGULAMALARI A- Kurum Personeli ile Vatandaþlar Üzerinde Uygulanan Anketler ve Sonuçlarý Araþtýrmanýn Amacý Araþtýrmanýn Tasarýmý Örnek Kitlenin Özellikleri B- Veri Analizi ve Bulgular TKGM Personeli ile Ýlgili Bulgular Vatandaþlar ile Ýlgili Bulgular IX- TAPU SÝCÝL VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERÝNDE YOÐUN OLARAK YÜRÜTÜLEN ÝÞLEMLER X- SONUÇ VE ÖNERÝLER A- Sonuç...195

10 B- Öneriler Yasal Düzenlemeyi Gerektirenler : a) Noterlere ve avukatlara akit yapma yetkisi verilmesi b) Bilgi formunun (yollama listesi) kaldýrýlmasý c) Gayrimenkulün kayýtlý bulunduðu yer dýþýnda iþlem yaptýrýlabilmesi d) Kat irtifaký ve kat mülkiyeti iþlemlerinde dayanak belgeleri sayýsýnýn azaltýlmasý e) Konut kredisi ipoteðinin onama suretiyle tescil edilebilmesi f) Tescile tabi harita ve planlarýn dayanak belgelerinin azaltýlmasý g) Diðer kurum ve kuruluþlarýn yaptýklarý iþlemlerin doðruluðunun araþtýrýlmasý yükümlüðünün kaldýrýlmasý..226 h) Zorunlu deprem sigortasý (DASK) poliçesi ibraz edilmesi zorunluluðunun kaldýrýlmasý I) Kadastro sonrasý talebe baðlý iþlemlerin özel kuruluþlara devri i) Çizim hatalarýnýn düzeltilmesinin ilanen tebliði imkanýnýn getirilmesi j) Ýlgisini inanýlýr kýlma konusunda yazýlý beyanýn yeterli görülmesi k) Kadastro çalýþmalarýnýn tek elden, genel müdürlüðün denetim ve sorumluluðunda özel sektöre yaptýrýlabilmesi l) Emlak Müþavirliði Kanun Tasarýsý'nýn yasalaþmasý m) Sayýsallaþtýrma iþleminin düzenlenmesi...239

11 n) Cins deðiþiklikleri için belirli bir süre içerisinde talepte bulunma yükümlülüðü getirilmesi o) Muhtar ve bilirkiþilerin kadastro ekibinin zorunlu üyesi olmaktan çýkarýlmasý p) Yabancýlarýn Türkiye'de gayrimenkul satýn almasý r) Teþkilatýn yeniden yapýlandýrýlmasý s) Halkla iliþkiler ve tanýtým birimleri kurulmasý t) Coðrafi Bilgi Sistemi kurulmasý : u) Harita Bilgi Bankasý kurulmasý ü) Personel eksikliklerinin nitelikli personel temini ile giderilmesi v) Mali sorumluluk sigorta sistemi kurulmasý y) Harçlardan kurum giderleri için pay ayrýlmasý, z) Kadastro görevlilerine fazla çalýþma ücreti ödenmesi ve döner sermaye gelirlerinden pay ayrýlmasý Ýdari Düzenlemelerle Gerçekleþtirilebilecek Öneriler a) Vezne veya büro sistemi kurulmasý ya da harçlar ve döner sermaye ücretlerinin, müdürlükler tarafýndan tahsil edilebilmesi b) Ön baþvuru (kontrol), banko ve numaratör sistemlerinin kurulmasý c) Ýmza yetkileri yönergesi çýkartýlmasý ve müdür yardýmcýlarýna imza yetkisi verilmesi ile kadastro þefliklerine mühür ve imza yetkisi verilmesi d) Kadastro programýnýn, þantiye çalýþmasý þeklinde hazýrlanmasý...272

12 e) Taþýnmaz kaydý istenilmesi zorunluluðunun kaldýrýlarak beyan esasýnýn getirilmesi f) ALO Tapu Hattýnýn iþlevsel hale getirilmesi g) Yürütülmekte olan projelerin tamamlanmasý : h) Mesai çizelgelerinin daha uzun aralýklarla gönderilmesi I) Fiziksel donaným ve yerleþim yetersizliklerinin giderilmesi I) Kadastro hizmet araçlarýnýn bakým ve onarýmýnýn zamanýnda yapýlmasý C- Önerilerin Gerçekleþmesi Halinde Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Ýþleyiþ EKLER...289

13 I. GÝRÝÞ

14

15 Bu çalýþma ile kamu yönetiminde yeniden yapýlanma kapsamýnda; Genel olarak; etkinlik, verimlilik ve þeffaflýk esasýna dayalý yönetim anlayýþýnýn gerçekleþtirilmesi, bürokrasinin ve kýrtasiyeciliðin azaltýlmasý, yetki devri, hesap verilebilirliðin saðlanmasý, siyasal sisteme ve kamu kurumlarýna duyulan güvenin artýrýlmasý, vatandaþ odaklý yönetim anlayýþýnýn geliþtirilmesi, performansa dayalý yönetim ve denetim anlayýþýnýn oluþturulmasý, toplam kalite anlayýþýnýn geliþtirilmesi, takdir yetkisinin objektif kriterlere baðlanmasý ve katýlýmcý yönetimin geliþtirilmesi, Özel olarak; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliþtirilmesi, bürokrasi ve kýrtasiyeciliði artýran gereksiz süreç ve iþlemlerin ayýklanmasý; hizmetlerin etkili, verimli, süratli, vatandaþlarýn ihtiyaç ve taleplerine uygun þekilde sunulmasýný saðlayacak çalýþmalarýn yapýlmasý ve alýnacak tedbirlerin belirlenmesi, amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesi hedeflenmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü personeli ile yýllýk olarak ortalama 1 milyon civarýnda parselin kadastrosunu ve 3 milyona yakýn tapu iþlemini yapmaktadýr. Bu büyüklükte iþlem hacmine sahip bir kurumun, kamu yönetimindeki çaðdaþ geliþmelere paralel olarak yeniden yapýlanmasýna olan ihtiyaç tartýþmasýzdýr. 17

16 Bu çalýþmanýn baþlatýlmasýnýn baþlýca gerekçeleri; Hizmet süreçlerinin uzunluðu, istenilen evrak sayýsýnýn fazlalýðý ve iþlemler sýrasýnda ilgili kuruma birçok defa gidip gelme zorunluluðundan dolayý, vatandaþlarýn yakýnmalarýna neden olan kurumsal yapý ve iþleyiþin gözden geçirilerek, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliþtirilmesi, bürokrasi ve kýrtasiyeciliði artýran gereksiz süreç ve iþlemlerin kaldýrýlmasý, Hizmetlerin daha etkili, verimli, süratli, vatandaþlarýn ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak sunulmasýný saðlayacak kurumsal yapýnýn oluþturulmasý suretiyle tapu ve kadastro hizmetlerinde vatandaþ memnuniyetinin üst düzeye çýkarýlmasý, Bugüne kadar yürütülen klasik yönetim anlayýþýnýn Dünyadaki geliþmelere paralel olarak deðiþmesi ve Avrupa Birliðine uyum çalýþmalarý kapsamýnda her kurumun kendi misyonunu, vizyonunu, hedef ve ilkelerini yansýtacaðý stratejik planýnýn hazýrlanmasýna ýþýk tutacak verilerin analizinin yapýlarak kurumun yeni kamu yönetimi anlayýþýna uygun hale getirilmesine katký saðlanmasý, olarak sayýlabilir. Bu Kapsamda; Öncelikle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün tarihsel geliþimi, görevleri ve sunduðu hizmetler ile ilgili mevzuat mercek altýna alýnarak incelenmiþtir. 18

17 Avrupa ülkelerinden, Avusturya, Ýsviçre, Yunanistan ve Almanya örnekleri incelenip, Avrupa Birliði ile uyum çalýþmalarý da göz önünde bulundurularak,türkiye'de tapu ve kadastro hizmetlerinin etkili ve verimli þekilde sunulmasý için bu ülke örneklerinden de yararlanýlmýþtýr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü merkez teþkilatýnda ana hizmet daire baþkanlýklarý ve personel dairesi baþkanlýðý ile taþra teþkilatýnda bölge müdürlükleri, tapu sicil ve kadastro müdürlükleri tarafýndan yürütülen hizmetlerin müracaattan itibaren sonuçlandýrýlýncaya kadar bütün aþamalarýnýn nasýl kýsaltýlabileceði tartýþýlmýþtýr. Tapu ve kadastro hizmetleri ile ilgili süreçlerin yerinde incelenmesi amacýyla TAKBÝS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) Projesinin pilot olarak uygulanmakta olduðu Çankaya Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri ile iþlemlerin klasik þekilde yürütülmekte olduðu Yenimahalle ve Manavgat Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde incelemeler yapýlarak uygulamaya iliþkin örnekler ve bilgilerin deðerlendirilmesi sonucunda, bürokratik süreçlerin kýsaltýlmasýný saðlayacak önerilerin geliþtirilmesi hedeflenmiþtir. Hizmet süreçlerinin kýsaltýlmasý açýsýndan, genel müdür, genel müdür yardýmcýlarý ve ana hizmet birim baþkanlarýnýn konu hakkýndaki kiþisel görüþleri alýnarak kurumun hizmeti yürüten üst düzey yöneticilerinin bakýþ açýlarý da çalýþmalara yansýtýlmýþtýr. Diðer taraftan, tapu ve kadastro hizmetlerinde etkinlik ve verimliliðin artýrýlmasý konusunda yapýlan bilimsel çalýþmalar ile yayýnlanmýþ makale, kitap 19

18 ve araþtýrmalar incelenerek bilimsel bakýþ açýsýnýn da çalýþmalara ýþýk tutmasý saðlanmýþtýr. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü merkez ve taþra teþkilatý personeli üzerinde anket uygulanmak suretiyle, yürütmekte olduklarý hizmetlerde etkinlik ve verimliliðin artýrýlmasý yönünde yapýlabilecek deðiþikliklere nasýl baktýklarý ve konu hakkýndaki eðilimleri tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ayrýca, kurum hizmetlerinden yararlanmakta olan vatandaþlar üzerinde uygulanan anket ile vatandaþlarýn kurumun iþleyiþi ve hizmetlerinin daha kýsa sürede, ihtiyaç ve taleplerine uygun þekilde sunulmasýný saðlayacak tedbirler konusundaki düþünceleri deðerlendirilerek çözüm önerileri geliþtirilmiþtir. Son zamanlarda ulusal ve yerel basýnda konu hakkýnda yayýnlanan haber ve makaleler takip edilerek derlenen küpür örnekleri, basýnýn ve kamuoyunun konuya gösterdiði duyarlýlýk ile konunun güncelliðini de yansýtmak açýsýndan çalýþmanýn sonuna ek olarak konulmuþtur. Tüm bu inceleme ve araþtýrmalar ile ulaþýlan bilgiler bir arada deðerlendirilmek suretiyle, tapu ve kadastro hizmetlerinde etkinlik ve verimliliðin artýrýlarak, bu hizmetlerin daha kýsa sürede, vatandaþlarýn ihtiyaç ve taleplerine uygun þekilde sunulmasý için yapýlmasý gereken yasal ve idari düzenlemeler ile alýnacak diðer tedbirler belirlenmiþtir. Çalýþma sonucunda ortaya konulan önerilerin bir kýsmýnýn, kurum yönetici ve çalýþanlarý ile kurum hizmetlerinden yararlanan vatandaþlar için radikal, 20

19 hatta uygulanmasýnýn güç görünmesi, bu tür deðiþiklik önerilerinin geliþtirildiði tüm kurum ve hizmetlerde karþýlaþýlan doðal bir tepki olarak deðerlendirilmektedir. Önerilen deðiþiklikler, uygulama açýsýndan yürütülmekte olan hizmetleri kolaylaþtýran, geleneksel ve el yordamýyla yürütülmekte olan birtakým iþlemlerin daha bilimsel, demokratik, þeffaf ve güven esasýna dayanan bir sistem içerisinde yürütülmesine imkan saðlayacaktýr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün teþkilat yapýsý ve yürüttüðü hizmetlerin gözden geçirilerek genel bir analize tabi tutulmasý sonucu hazýrlanan bu rapordaki önerilerin, hazýrlanacak bir eylem planý çerçevesinde takvime baðlanarak ilgili kuruluþlarla da iþbirliði yapýlmak suretiyle hayata geçirilmesi gerektiði deðerlendirilmektedir. 21

20

21 II. ÇALIÞMANIN AMACI

22

23 Bu çalýþmanýn temel amacý, tapu ve kadastro hizmetlerinde etkinlik ve verimliliðin artýrýlmasý, bürokrasi ve kýrtasiyeciliðin azaltýlmasý olmasýna raðmen yeniden yapýlanma çalýþmalarý kapsamýnda aþaðýda iki ana baþlýk altýnda toplanan genel ve özel amaçlarýn gerçekleþtirilmesi hedeflenmiþtir. A- Genel Amaç Kamu yönetiminde yeniden yapýlanma çalýþmalarý kapsamýnda; 1- Etkinlik, verimlilik ve þeffaflýk esasýna dayalý yönetim, 2- Bürokrasinin ve kýrtasiyeciliðin azaltýlmasý, 3- Yetki devri, 4- Hesap verilebilirliðin saðlanmasý, 5- Siyasal sisteme ve kamu kurumlarýna duyulan güvenin geliþtirilmesi 6- Vatandaþ odaklý yönetim anlayýþýnýn geliþtirilmesi, 7- Performansa dayalý yönetim ve denetim anlayýþýnýn oluþturulmasý, 8- Toplam kalite anlayýþýnýn geliþtirilmesi, 9- Takdir yetkisinin objektif kriterlere baðlanmasý, 10- Katýlýmcý yönetim, amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesi hedeflenmektedir. B- Özel Amaç Yeniden yapýlanma çalýþmalarý kapsamýnda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü hizmet süreçlerinin gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliþtirilmesi, bürokrasiyi ve kýrtasiyeciliði artýran gereksiz süreç ve iþlemlerin ayýklanmasý; hizmetlerin etkili, verimli, süratli ve vatandaþlarýn ihtiyaç ve taleplerine uygun þekilde sunulmasýný saðlayacak çalýþmalarýn yapýlmasý ve alýnacak tedbirlerin belirlenmesi amaçlanmaktadýr. 25

24

25 III. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜNÜN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ VE GÖREVLERÝ

26

27 A- Tarihsel Geliþimi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, kuruluþu 1847 yýllarýna dayanan 157 yýllýk bir kurumdur. Ýlk tapu teþkilatý 21 Mayýs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adý altýnda ve taþýnmaz mallara ait iþlemlerin yapýlmasý amacýyla kurulmuþtur. Yýllar içerisinde deðiþen Osmanlý arazi rejimi ile birlikte geliþen özel mülkiyet hakkýnýn ortaya çýkardýðý tapu sicil kavramýna baðlý olarak, bu yýldan itibaren "temellük hücceti" ve "temessük" yerine tapu senetleri verilmeye baþlanmýþtýr yýlýnda çýkarýlan "Emvali Gayrimenkulün Tahdit ve Tahriri Hakkýnda Kanunu Muvakkat" ile ülkemizde, tüm taþýnmazlarýn sýnýrlarý ve maliklerinin belirlenmesi ile deðerleri ve gelirlerinin gösterilmesine yönelik "kadastro" çalýþmalarýna baþlanmýþ ve "Defter-i Hakani Nezareti"ne baðlý olarak Kadastro teþkilatý kurulmasý öngörülmüþtür. Cumhuriyetin kurulmasýndan sonra, 1924 yýlýnda Tapu Umum Müdürlüðü teþkilatý kurulmuþ, 1925 yýlýnda bu teþkilat bünyesine 658 sayýlý Kanunla kadastro birimi ilave edilmiþtir tarihli Medeni Kanunun 916. maddesi "Tapu dairelerinin teþkilatý ahkamý mahsusasýna tabidir" hükmünü içermekte olup, bu düzenlemeye baðlý olarak önce 1932 tarih ve 2015 sayýlý "Tapu Sicil Müdürlüðü ve Tapu Sicil Muhafýzlýðý Teþkilatýna Dair Kanun"ile tarih ve 2997 sayýlý "Tapu ve 29

28 Kadastro Umum Müdürlüðü Teþkilat ve Vazifeleri Hakkýndaki Kanunlar" çýkarýlmýþtýr sayýlý Kanun ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Maliye Bakanlýðý'na baðlý ve müstakil bütçeli bir genel müdürlük olarak kurulmuþ ve tarih 3707 sayýlý Kanun ile Adalet Bakanlýðý'na, tarih ve 5840 sayýlý Kanun ile Baþbakanlýða baðlanmýþtýr. Genel Müdürlük, 26 Eylül 1984 tarih ve 3045 sayýlý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Teþkilatý Kuruluþu Ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun ile bugünkü statüsüne kavuþmuþtur. 27 Kasým 2002 tarihinden itibaren ise Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna baðlý bir genel müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 30

29 B- Görevleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nün bugünkü yapýsý ve görevleri, tarih ve 3045 Sayýlý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Teþkilatý Kuruluþu ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun'un 2. maddesinde; 1- Taþýnmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil iþlerinin yapýlmasýný, Hazinenin sorumluluðu altýndaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasýný, siciller üzerinde deðiþikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasýný ilgili mevzuata uygun olarak saðlamak, 2- Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu konudaki her türlü koordinasyonu saðlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapýlmasýný, uygulanmasýný, deðiþikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama niteliðini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarýnýn yenilenmesini saðlamak, 3- Kadastral ve topoðrafik haritalarýn düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoðraf alýmý, havai nirengi, deðerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu saðlamak, 4- Tapu ve kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliþtirilmesini, koordinasyonu saðlayacak esaslarý tespit etmek, uygulamasýný takip etmek, denetlemek, çalýþanlarýn niteliklerini belirlemek ve bunlarýn eðitimi ile ihtiyaçlarýný planlamak ve satýn alýnmasýný saðlamak, olarak belirlenmiþtir. 31

30

31 IV. AVRUPA ÜLKELERÝNDEN TAPU VE KADASTRO UYGULAMA ÖRNEKLERÝ

32

33 A- Avusturya Örneði 1- Tapu Sicil Uygulamalarý 1982 yýlýnda kabul edilen Avusturya Medeni Kanunu'na göre taþýnmaz mal mülkiyet sistemi, "Her mülkiyet tapuya baðlýdýr" ve "Tapusuna sahip olan kiþi o alan üzerindeki her þeye sahiptir." ilkeleri üzerine kurulmuþtur. Bu iki temel üzerine kurulan taþýnmaz mal mülkiyeti sisteminde tapu sicil iþlemleri Adalet Bakanlýðýna baðlý 168 Bölge Mahkemesinde (Court), bu mahkemeler adýna hukuk mezunu uzmanlar tarafýndan yürütülmektedir. Tapu sicil sisteminde sözleþme açýsýndan noterler mevcut olmakla birlikte, sözleþmelerin sadece noterlerce yapýlmasý zorunluluðu bulunmamakta, gerekli özellikleri taþýmalarý kaydýyla avukatlar tarafýndan da bu sözleþmeler hazýrlanabilmektedir. Avusturya Tapu Sicil Sisteminin en önemli özelliði, tapu sicil bilgilerinin aleniyetidir. Bu aleniyet Türk Tapu Sisteminden farklý olarak tapu sicil bilgilerinin sadece "ilgilisine" deðil "herkese" açýk olmasýdýr. Tapu sicil bilgileri kamuya açýk olup maskelenmiþ olarak internet ortamýnda dahi öðrenilebilmektedir yýllarýnda tapu sicilini sayýsal ortama geçirmeye baþlayan Avusturya bugün merkezi olarak tüm ülkede otomasyona geçmiþtir. 35

34 Merkezi olarak tutulan veri tabanýndan internet ortamýnda ücreti karþýlýðý, kamu ve özel ayrýmý yapýlmaksýzýn herkes yararlanabilmektedir. Tapu sicilinin sayýsal ortama aktarýmý sýrasýnda; Tapu sicilindeki bilgilerin sayýsal ortama aktarýlmasýnda hangi verilerin nasýl girileceði ile giriþten ne kadar süre sonra kesinleþeceði gibi hususlar yönerge veya tüzük ile düzenlenmiþtir. Tapu sicil bilgilerinin giriþ tarihi itibariyle son durumu aktarýlmýþ, bu tarihten önceki pasif kayýtlar dikkate alýnmamýþtýr. Parsel üzerindeki haklarýn bir kýsmý girilmemiþtir. (1000 þilin altýndaki ipotekler gibi) 2- Kadastro Uygulamalarý Avusturya 8 milyon nüfuslu km 2 yüzölçümlü, yaklaþýk 11 milyon parsel, yatay kontrol noktasý, 26 milyon köþe noktasý, ile arasý sayýsal kadastro paftasý bulunan ve kadastrosu tamamen bitmiþ (sayýsallaþtýrma devam etmektedir) federal bir hükümettir. Kadastronun Organizasyonu; Federal Ofis, Yerel Eyalet Odalarý ve Sivil Teknikerler tarafýndan yerine getirilmektedir. Federal Ofise baðlý 9 tane yerel federal ofisi; bunlara baðlý 41 kadastro bölgesi ve bu bölgelerde 250 tane yeminli özel teknik büro vardýr. Kadastro, Ekonomi Bakanlýðýna baðlýdýr. 1800'lü yýllarda baþlayan kadastroya mali kadastro, 1968 yýlýnda baþlayan kadastroya da sýnýr kadastrosu denilmektedir. Bu 36

35 sistemde koordinatlý ölçmeye geçilmiþ, 1994 yýlýnda yapýlan kadastroda ise 1968 yýlýnda yapýlan kadastroda olmayan detaylar ölçülmüþtür. Avusturya'da deðeri çok düþük olan yerlerdeki ifraz iþlemleri federal büroda, diðer haritacýlýk iþlemleri ise yeminli özel bürolarda yapýlmaktadýr. Bu bürolar kendisinin ve yakýnlarýnýn iþlemlerini yapamamaktadýr. Yaptýklarý iþlerden sonuna kadar sorumludurlar ve hatalarýndan dolayý maddi zarar meydana gelirse, tazminat ödemeye mahkum edilerek yetkilerini kaybederler. Avusturya'da tapu sicil iþlemleri, alýcýnýn iþlem yapacaðý taþýnmaz malý internet ya da ilgili kuruluþlardan (Kadastro, BRZ, Adalet Bakanlýðý gibi) tespiti ile baþlamakta, taþýnmaz mal sahibi ile anlaþma saðlandýðý takdirde usul biliniyorsa kendileri tarafýndan hazýrlanacak sözleþme, bilinmiyorsa noter tarafýndan hazýrlanacak sözleþmenin imzalanmasýný takiben yine hazýrlanan bu sözleþmenin noter tarafýndan iþlemin taraflarca yapýldýðýna tanýklýk anlamýnda tasdiki suretiyle Adalet Bakanlýðý bünyesinde yapýlandýrýlan tescil ofisine sunumu ile son bulmaktadýr. Diðer iþlemler ise konuyla ilgili bürolar ya da resmi kuruluþlardan geçmek suretiyle ayný usullerle tescil ofisine intikal etmektedir. Ayný usullerle diðer ülkelerin konsolosluk ya da büyükelçiliklerinde yapýlan sözleþmeler de Avusturya vatandaþlarý açýsýndan geçerli sözleþmeler olarak kabul edilmiþtir. Yabancýlarýn taþýnmaz mal tasarruflarýnýn doðal olarak Devletler Özel Hukuku kapsamýnda ve karþýlýklýlýk ilkesi doðrultusunda yapýlmasý mümkündür. 37

36 Örneðin bir köyde taþýnmaz mal alýmý için o köyde 5 yýldýr ikamet etmek zorunluluðu bulunmaktadýr. Aleniyet herkes içindir. Ýsteyen her türlü bilgiyi görebilmekte, ücretini ödediði takdirde bilgiyi çýktý suretiyle de alabilmektedir. Kat mülkiyeti uygulamasý bulunmakla birlikte, bu durum kayýt ve þerh anlamýnda uygulanmakta, Türkiye'de olduðu gibi kat mülkiyeti ayrý bir sicilde tutulmamaktadýr. Taþýnmaz mal niteliði genel anlamda parsel olarak deðerlendirildiðinden tarla, bað, bahçe gibi veriler ancak kaydýn açýklamalarýnda yer almaktadýr. Bunun sebebi Devletin istediði doðrultuda arazi kullanýmýnýn malike kredi imkaný yaratmasýdýr, ancak malikte kullaným serbestisi bulunmaktadýr. Genel anlamda, imar uygulamasý bilinmemektedir. Bu ülkede buna gerek de yoktur. Ülkenin tarihi yapýsý, nüfus azlýðý ve diðer sosyo - ekonomik nedenlerle imar gereksinimi ortadan kalkmýþtýr. Ülkedeki tüm bilgiler BRZ adlý kuruluþta toplanmakta, buradan kullanýcýlara sunulmaktadýr. Kadastro ve tescil birlikteliðinde iþlem tamamlanýncaya kadar kayda belirtme yapýlmakta (ifraz-tevhit gibi) iþlem tamamlandýðýnda belirtme kaldýrýlmaktadýr. Yapýlanma Türkiye'de olduðu gibi ayrý müdürlükler þeklinde olmayýp Adalet Bakanlýðý bünyesinde oluþturulmuþ (Court) ofisler biçimindedir. 38

37 B- Yunanistan Örneði Avrupa Birliðine üye ülkeler arasýnda Kadastrosu olmayan tek ülke Yunanistan'dýr. Bu eksikliðin giderilmesi için ülke genelinde 1994 yýlýnda modern anlamda Kadastro projesi tasarýmý yapýlarak 1996 yýlýndan itibaren aktif olarak arazi çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Resmi kayýtta, mülkiyet sahiplerini kapsayan ve arazi üzerindeki devir ve ipotek gibi haklarý kayýt altýna alan bir gayrimenkul mevzuat sistemi bulunmaktadýr yýlýndan itibaren 394 ayrý ofiste bu iþlemler yürütülmektedir. Ülkenin önemli bir bölümünün kesin mülkiyeti (titles registration) kayýt altýna alýnamadýðýndan ve var olan mülkiyet kayýt sisteminde (deed registration) denetim yapýlamadýðýndan, devlet tarafýndan kayýt yapýlmýþ verilerde iþlemlerin yasaya uygunluðu garanti edilememektedir. Yunan Kadastrosunun görevi; mülkiyet kayýt sistemini oluþturan kadastro haritalarýný, mülkiyet üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte ülke genelinde standart, düzenli, sistematik ve her zaman güncellenebilir hale getirerek geliþtirmektir. Böylece bu bilgilerin doðruluðu ve yasallýðý Yunan Devleti tarafýndan garanti edilmiþ olacaktýr. Mortgage Bereaux sisteminden sayýsal kadastro sistemine geçilmesi için ülke genelinde pilot çalýþmalar devam etmektedir. Bu proje sonunda, ülke 39

38 genelinde sayýsal mülkiyet haritalarý ve bu haritalar üzerindeki hukuksal bilgiler, merkezi bir veri tabanýnda tutulacaktýr. Her türlü Kadastral haritalarýn ve tapu sicil bilgilerinin yönetiminden ve güncellenmesinden Çevre Planlama ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý altýndaki Yunan Harita ve Kadastro Kurumu (HEMCO) sorumludur. Ülke genelinde Kadastro ile ilgili birimler kuruluncaya kadar; pilot çalýþma alanlarý dýþýnda Adelet Bakanlýðý altýndaki Mortagge Office'ler tarafýndan iþlemler yapýlmaya ve bilgiler tutulmaya devam edilecektir. Proje kapsamýndaki yerlerde mülkiyete baðlý tescil iþlemleri noterler kanalý ile kadastro müdürlüklerinde, proje kapsamý dýþýndaki yerlerde ise Mortage Office (eski tapu ofisleri) tarafýndan yapýlmaktadýr yýlýnda Ekonomi Bakanlýðý ile Çevre Planlama ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan yeni Yunan ulusal kadastrosunu kurmak ve yönetmek amacý ile Ktimaologia S.A adýnda özerk bir firma kurulmuþtur. Özel sektör kurallarýna göre çalýþan bu firma Bakan tarafýndan 3 yýl süre ile görev yapmak üzere atanan 7 üyeden oluþan bir yönetim kurulu tarafýndan yönetilmektedir. Yunanistan'da hali hazýrda ilk tesis kadastro çalýþmalarý devam etmektedir. Bu iþler için 110 milyon euro harcanmýþtýr. Tüm Yunanistan'ýn kadastrosunun 2014 yýlýnda tamamlanacaðý düþünülmektedir. 40

39 C- Ýsviçre Örneði Tapu iþlemleri ulusal seviyede verilmektedir. Yapýlan iþlemler devletin garantisi altýndadýr. Her kantonun tapu sicilleri ve haritalarý o kanton düzeyinde tutulmaktadýr. Federal düzeyde tapu kayýtlarý ile ilgili iþlemler adalet ve polis teþkilatlarý tarafýndan (Department of Justice and Police) denetlenmektedir. Tapu sicil hizmetlerinden adliyeler ile polis teþkilatý sorumludur. Bu sorumluluk kantonlar düzeyinde tapu sicil bürolarý tarafýndan yerine getirilmektedir. Tapu siciline iliþkin iþlemler federal büro tarafýndan yönetilip denetlenmektedir. Tapu sicil bürosu yöneticisinin yasal bir gücü yoktur, tescil sadece yerlerin kütüðe kayýt edilmesi anlamýna gelmektedir. Eðer bir þüphe var ise yargýç veya bir diðer otorite bu konuda karar verir. Tescil sistemi, kayýt memuru tarafýndan, önceden belirlenmiþ konu baþlýklarýnda yapýlan sorgulama temeline dayanmaktadýr. Özel mülkiyet, iþtirak halinde mülkiyet ve ortaklýk halinde mülkiyet olmak üzere üç çeþit mülkiyet vardýr. 41

40 Kira sözleþmeleri ile ilgili açýklayýcý bilgi (þerh) biçiminde kayýt yapýlabilir, ancak bu tür bir kayýt yapýlmasý konusunda bir zorunluluk yoktur, ayrýca sözleþmenin þerhi için en az süre veya dönem sýnýrlamasý yoktur. Haciz ve ipotek ile ilgili olarak da mülkiyet kayýtlarý üzerine þerh konulabilmektedir. Yasalar gereði kantonlar tapu sicillerindeki hatalardan sorumludurlar. Kadastral haritalar tapu sicilinin bir parçasýdýr. Tapu ve kadastro hizmetlerinin ücretlerinin tamamý bu hizmetlerden yararlananlar tarafýndan ödenir, bu ücretler bir yönetmelikle belirlenmektedir. Satýþ sözleþmeleri ve benzeri sözleþmeler noterler tarafýndan tasdik edilmektedir. Tescil sadece noterlerce yapýlan tasdikten sonra yapýlabilmektedir. 350 adet tapu sicil birimi vardýr. Noterler iþlemleri burada yaparlar. Noterlik, bazý kantonlarda kamu kurumu, bazý kantonlarda ise özel sektör kuruluþu niteliðindedir. Kadastral haritalar ve tapu sicilleri kadastro ölçümlerine dayanmak zorundadýr. 42

41 Tapu sicilleri ile arazi ölçümleri arasýndaki iliþki ve uyum nedeniyle arazi ölçümleri tescil iþleminden önce yapýlmaktadýr. Tapu sicil iþlemleri için hem kaðýt biçiminde hem de dijital müracaat formlarý üretilmiþtir. Her parsele özgün bir numara verilmesi gerekmektedir. Federal Kadastro Ölçümü Yönetimi Birimi kantonlarý denetlemekle görevlidir. Kanton düzeyinde bu görevi kanton ölçüm bürolarý yürütmektedir. Kadastro, Savunma Bakanlýðýna baðlýdýr.(department of Defense,Civil Protection and Sport) Bu Bakanlýk altýnda Federal Topoðrafya birimine baðlý Kadastral Ölçme Genel Müdürlüðü'ne baðlý 21 bölge (kanton) ve bölgelere baðlý yaklaþýk 15 Kadastro müdürlüðü ile toplam 270 adet lisanslý ölçme bürosu vardýr. 43

42

43 D- Almanya Örneði Tapu sicil müdürlükleri Adalet Bakanlýðýna baðlýdýr ve yerel mahkemelerin bir parçasý olarak çalýþmaktadýr. Kadastro Müdürlükleri eyaletlerde genellikle Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý olarak çalýþmakla birlikte bazý eyaletlerde Ekonomi, Maliye veya Bayýndýrlýk Bakanlýklarýndan birine baðlý olarak çalýþmaktadýr. Tapu kayýtlarýnda yapýlan mülkiyet üzerindeki malik deðiþiklikleri vergi dairesi müdürlüðüne ve kadastro müdürlüðüne bildirilmekte, kadastro müdürlükleri ise parsel hakkýnda arazinin kullanýmý, yeri (koordinatlar) ve büyüklüðü hakkýndaki bilgiler ile gerekirse kadastro haritasýný tapu sicil dairesine göndermektedir. Kadastro iþlerini organize eden "ADV = Almanya Eyaletleri Tapu - Kadastro Ýdari Birimleri Çalýþma Topluluðu " kadastro iþlerine standart getiren, teknik metotlarý ortaya koyan, personel alýmlarýný düzenleyen eyaletler arasýnda koordinasyonu da saðlayan bir birimdir. Kadastro olarak, çok amaçlý kadastro hedeflenmiþtir. Arazinin kullanýmý, mal sahipleri, deðeri gibi bir çok bilgi de tutulmaktadýr. Bu bilgiler çevre koruma, istatistik ve arazi bilgi sistemi amaçlý kullanýlmaktadýr. Tapu iþlemleri noter aracýlýðý ile matbu formlarýn doldurulmasý ile yerine getirilmekte ve tapu dairesindeki görevliler tarafýndan tescil edilmektedir. 45

44 Kadastro ile ilgili iþlemler ise lisanslý arazi ve ölçme mühendisleri tarafýndan yapýlarak Kadastro dairelerinde kayýt altýna alýnmaktadýr. Almanya'da var olan kadastro haritalarýnýn tamamý sayýsaldýr. Tapu sicil verilerinin de sayýsallaþtýrýlmasý çalýþmalarý devam etmektedir. Bavyera Eyaleti dýþýnda tüm kadastral haritalarýn oluþturulmasýnda lisanslý ölçme bürolarý kullanýlmaktadýr. Tapu ve kadastro iþleri ücreti karþýlýðýnda yapýlýr. Tapu ve kadastro dairelerinin sorumlu olduklarý görevleri yerine getirmede ihtiyaç duyduklarý sermayenin %90'ý vatandaþlardan %10'u devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Mülkiyet bilgileri kamu görevlilerine, noterlere ve mal sahiplerine açýktýr. Kadastrosu tamamlanmýþ 61.3 milyon parsel vardýr. Verilerin %60 - %70 i sayýsal ortamdadýr. Mülkiyet üzerinde yapýlan tüm iþlemler devletin garantisi altýndadýr. Tapu tescil iþlemlerinde kadastro haritasý gerekiyorsa, mutlaka lisanslý ölçme bürolarý tarafýndan hazýrlanmýþ ve kadastro müdürlüklerinden onaylanmýþ olmalýdýr. 46

45 V. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEÞKÝLATI

46

47 Bu bölümde genel müdürlüðün merkez ve taþra teþkilatýnda yürütülmekte olan hizmetlere iliþkin iþlem süreçleri ele alýnmýþtýr. A- Merkez Teþkilatý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülmekte veya sonuçlandýrýlmakta olan hizmetlerde; Vatandaþ veya kurum müracaatý ya da taþra teþkilatý tarafýndan baþlatýlýp mevzuat gereði Genel Müdürlükçe sonuçlandýrýlan iþlemlerde, talebin ilgili birime ulaþmasýndan itibaren, Bu hizmetler sonuçlandýrýlýncaya kadar müracaat sýrasýnda istenilen belge sayýsý, iþlem sayýsý, paraf sayýsý, imza sayýsý, yazýþma sayýsý, hizmetin vatandaþ ve kurum açýsýndan maliyeti ve ortalama sonuçlandýrýlma süresini kapsayacak bilgiler Genel Müdürlükten istenmiþ, komisyonumuza ulaþan bilgiler ýþýðýnda bu birimlerin iþleyiþi aþaðýya çýkartýlmýþtýr. 1- Tasarruf Ýþlemleri Dairesi Baþkanlýðý Bu Daire Baþkanlýðý ana hizmet birimleri arasýnda en geniþ görevle donatýlmýþ olanýdýr. Bizzat vatandaþlar veya kurumlardan gelen taleplere iliþkin iþlemlerin yürütülerek sonuçlandýrýlmasý yanýnda kurum birimleri arasýnda uygulama birliðinin saðlanmasýna yönelik görüþler de bu dairede üretilmektedir. 49

48 a) Vatandaþlardan ve Kurumlardan Gelen Talepler 1- Vatandaþ Talepleri Vatandaþlardan gelen talepler için ilgilisinden ayrýca belge istenilmemektedir. Gelen talepler, taþýnmaz malýn bulunduðu yerin baðlý olduðu Bölge Müdürlüðüne gönderilerek incelettirilmekte ve inceleme sonuçlandýðýnda ilgilisine, duruma göre Bölge Müdürlüðünce veya Genel Müdürlükçe cevap verilmektedir. Dilekçenin evrak giriþinden itibaren, ortalama gün içinde ilgili Bölge Müdürlüðüne intikali saðlanmakta, ilgilisine ise tereddüt nedeniyle yeni bir yazýþma yapýlmadýðý takdirde yaklaþýk olarak en geç iki ay içerisinde sonuç hakkýnda bilgi verilmektedir. 2- Kurum Talepleri a) Kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarý ile ilgili görüþ istemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde deðerlendirilmekte ve görüþler hazýrlanarak imzaya sunulmakta olup iþlem evrak giriþinden itibaren yaklaþýk gün içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. b) Taþýnmaz mal mülkiyetine iliþkin talepler; öncelikle, bölge müdürlükleri vasýtasýyla mahallinde incelettirilerek sonuç hakkýnda yaklaþýk 2-3 ay içerisinde ilgili kuruma bilgi verilmektedir. 50

49 c) Haciz, ihtiyati tedbir ve mal varlýðý tespitine yönelik talepler; taþýnmaz mal bilgilerinin merkezden takip imkaný bulunmadýðýndan, gelen talepler ayný gün mahalli birimlere gönderilerek talebin yerine getirilmesi saðlanmaktadýr. b) Taþra birimlerinde Baþlatýlýp Genel Müdürlük Birimlerinde Sonuçlandýrýlan Ýþlemler 1- Hukuki muktezaya yönelik iþlemler Taþra birimlerinden gelen hukuki muktezaya yönelik talepler, mevzuat çerçevesinde deðerlendirilerek incelenmekte, noksan belge bulunmamasý halinde hemen, noksan belge bulunmasý halinde bu belgelerin gönderilmesi temin edildikten sonra soru konusu ile ilgili görüþ hazýrlanmakta ve iþlem ortalama gün içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. 2- Ret kararlarýna konu iþlemler a) Ýlgilisince doðrudan Genel Müdürlüðe itirazda bulunulmasý durumunda; mahalli birimlerden ret kararýna konu iþleme yönelik bilgi ve belgeler istenilip, bu bilgi ve belgeler ile itiraz dilekçesinde belirtilen hususlar deðerlendirilmekte, deðerlendirme sonucu varýlacak kanaat doðrultusunda ret kararý onaylanmakta veya bozulmaktadýr b) Ýlgilisince ret kararýný veren müdürlüðe itirazda bulunulmasý durumunda; ilgili müdürlükçe, ret kararýna konu iþleme iliþkin bilgi ve belgeler itiraz dilekçesi ile birlikte gönderileceðinden, bu belgeler üzerinde gerekli deðerlendirmeler yapýlarak ret kararý onaylanmakta veya bozulmaktadýr 51

50 Ret kararlarýna yönelik itirazlar, mahalli birimlerden bilgi ve belge istemi de dahil yaklaþýk 2-3 ay içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. Bu hizmetler karþýlýðýnda, Genel Müdürlük merkez birimlerince talep sahibi vatandaþ ve kurumlardan harç, vergi ve döner sermaye ücreti de dahil, herhangi bir ad altýnda ücret talep edilmemektedir. Genel Müdürlük evrak bürosundan havalesi yapýlarak gelen evrak, ilgili birimin gelen evrakýna kaydedilerek daire baþkan yardýmcýsý konumundaki þube müdürü tarafýndan ilgili þube veya memura havalesi yapýlarak iþleme alýnmakta, iþlem ile ilgili yazýþmalar ilgili memur veya uzman, þube müdürü, daire baþkaný ve genel müdür yardýmcýsý tarafýndan parafe edildikten sonra genel müdür tarafýndan imzalanarak sonuçlandýrýlmaktadýr. 2- Tapu Dairesi Baþkanlýðý Daire Baþkanlýðý tarafýndan, kuruma baðlý tapu sicil müdürlüklerinin bütçe, donaným ve personelinin atama talepleri ile disiplin iþlemlerine yönelik hizmetleri ilgili þube müdürlükleri eliyle verilmekte olup vatandaþ ile birebir muhatap olunmamaktadýr. Ayrýca kamu kurum ve kuruluþlarý ile tapu sicil müdürlükleri arasýndaki koordinasyon da saðlanmaktadýr. Disiplin iþlemleri, Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý, Ýl ve Ýlçe Ýdare Kurulu ve Bölgeler ile baðlý müdürlüklerin raporlarýna göre 4 parafe ve 1 imza ile 657 sayýlý Kanunda belirtilen süreler içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. 52

51 Tapu sicil müdürlüklerinin 3 aylýk sürelerle gelen bütçe ve donaným taleplerine iliþkin iþlemler 4 parafe ve 1 imza ile ortalama 5 gün içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. Tapu sicil müdürlükleri personelinin atama ve geçici görev talepleri þubat ve temmuz dönemlerinde karþýlanmakta olup iþlemler 2 parafe ve 1 imza ile ortalama 5 gün içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tapu sicil müdürlükleri ile olan koordinasyonlarý ve mevzuat deðiþikliklerine iliþkin iþlemler 2 parafe ve 1 imza ile ortalama 5 gün içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. 3- Kadastro Dairesi Baþkanlýðý Tesis kadastrosu talebi, afet kadastrosu talebi, 3402 sayýlý Kadastro Kanunu'nun 39/1 ve 39/2. maddelerine göre öncelikli kadastro talebi ve kadastro konusundaki baþvuru ve þikayetler Kadastro Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan sonuçlandýrýlmaktadýr. Tesis kadastrosu talebine iliþkin iþlemler, afet kadastrosu talebine iliþkin iþlemler ve 3402 Sayýlý Kadastro Kanunu'nun 39/2. maddesine göre öncelikli kadastro talebine iliþkin iþlemler, mahalline talimat verilmesi, mahallinden alýnan programýn onanmasý, bakanlýklara bildirimde bulunulmasý ve mahallince kadastro çalýþmalarýnýn yapýlarak sonuçlandýrýlmasý aþamalarýndan geçirilmek suretiyle sonuçlandýrýlmakta olup bu aþamalardan mahalline talimat verilmesi, mahallinden alýnan programýn onanmasý ve bakanlýklara bil- 53

52 dirimde bulunulmasý görevleri baþkanlýkça yerine getirilmekte ve en geç 30 dakika içerisinde, 3 parafe ve 1 imza ile sonuçlandýrýlmaktadýr. Tesis kadastrosu çalýþmalarý yaklaþýk 1000 parsellik bir köy için yersel metot ile kanuni süreler hariç yaklaþýk 8 ay içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. Bu iþlemlerde ilgilisine herhangi bir maliyet getirilmemekte, ancak iþlemin kuruma maliyeti parsel baþýna yaklaþýk 40 USD olmaktadýr sayýlý Kadastro Kanunu'nun 39/1 maddesine göre öncelikli kadastro talebine iliþkin iþlemler, mahalline talimat verilmesi (iþlemin yapýlacaðý gayrimenkule iliþkin detay bilgilerin mahallinden istenilmesi), Kadastro giderinin hesaplanarak ilgilisine ve döner sermayeye iletilmesi, sözleþme/protokol düzenlenmesi, mahalline iþlemin yapýlmasý talimatýnýn verilmesi, mahallinden alýnan programýn onanmasý, bakanlýklara bildirimde bulunulmasý (Çevre ve Orman Bakanlýðý ile Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý) ve mahallinde kadastro çalýþmalarýnýn yapýlmasý aþamalarýndan geçirilmek suretiyle sonuçlandýrýlmaktadýr. Bu aþamalardan mahalline talimat verilmesi (iþlemin yapýlacaðý gayrimenkule iliþkin detay bilgilerin mahallinden istenilmesi), kadastro giderinin hesaplanarak ilgilisine ve döner sermayeye iletilmesi, sözleþme/protokol düzenlenmesi, mahalline iþlemin yapýlmasý talimatýnýn verilmesi, mahallinden alýnan programýn onanmasý, bakanlýklara bildirimde bulunulmasý (Çevre ve Orman Bakanlýðý ile Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý) görevleri baþkanlýkça yerine getirilmekte ve 15 dakika ile 2 saat içerisinde, 3-4 parafe ve 1 imza ile sonuçlandýrýlmaktadýr. 54

53 3402 sayýlý Kadastro Kanunu'nun 39/1. maddesine göre öncelikli kadastro çalýþmasý yaklaþýk 1000 parsel için yersel metot ile kanuni süreler hariç yaklaþýk 8 ay içerisinde sonuçlandýrýlmaktadýr. Bu iþlemlerin ilgilisine ve kuruma ayrý ayrý maliyeti hektar baþýna TL olmaktadýr (2004 ylý). Kadastro ile ilgili baþvuru ve þikayetlere iliþkin iþlemler, içeriðine göre doðrudan cevap verilmesi, içeriðine göre mahalline talimat verilmesi, mahallinden alýnan bilgilere göre cevap verilmesi, baþvuru þikayet içerikli ise Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýna gönderilmesi þeklinde en geç 30 dakika içerisinde, 3 parafe ve 1 imza ile sonuçlandýrýlmaktadýr. 4- Fen Dairesi Baþkanlýðý Genel Müdürlük evrak bürosundan havale edilerek gelen evraklar ve merkez teþkilatýna dahil diðer birim baþkanlýklarýndan gelen evraklar kaydedildikten sonra, daire baþkaný veya görevlendirdiði þube müdürü tarafýndan ilgili þubeye havale edilerek iþleme alýnmakta, iþlem ile ilgili yazýþmalar ilgili memur veya uzman, þube müdürü, daire baþkaný ve genel müdür yardýmcýsý tarafýndan parafe edildikten sonra genel müdür tarafýndan imzalanarak sonuçlandýrýlmaktadýr. 5- Fotogrametri ve Jeodezi Dairesi Baþkanlýðý : Genel Müdürlük evrak bürosundan havalesi yapýlarak gelen evraklar ve merkez teþkilatýna dahil diðer birim baþkanlýklarýndan gelen evraklar kaydedile- 55

54 rek daire baþkaný veya görevlendirdiði þube müdürü tarafýndan ilgili þubeye havalesi yapýlarak iþleme alýnmakta, iþlem ile ilgili yazýþmalar ilgili memur veya uzman, þube müdürü, daire baþkaný ve genel müdür yardýmcýsý tarafýndan parafe edildikten sonra genel müdür tarafýndan imzalanarak sonuçlandýrýlmaktadýr. Daire Baþkanlýðý tarafýndan yürütülmekte olan iþlemlerden, Nirengi nivelman deðerlerinin talebinde 1 adet belge ile baþvuru yapýlmakta, döner sermaye ücreti yatýrýldýktan sonra, talep ortalama 20 dakikada sonuçlandýrýlmaktadýr. Hava fotoðrafý filmi talebinde, istenilen film gizlilik dereceli deðilse 1 gün, gizlilik dereceli ise ilave olarak Genel Kurmay Baþkanlýðý yazýsý veya mahkeme kararý istenilmekte, döner sermaye ücreti yatýrýldýktan ve foto laboratuarýnda baskýlar yapýldýktan sonra 2 gün içerisinde karþýlanmaktadýr. 6- Personel Dairesi Baþkanlýðý Genel Müdürlük evrak bürosundan havalesi yapýlarak gelen evraklar ve merkez teþkilatýna dahil diðer birim baþkanlýklarýndan gelen evraklar kaydedilerek, daire baþkaný veya görevlendirdiði þube müdürü tarafýndan ilgili þubeye havalesi yapýlarak iþleme alýnmakta, iþlem ile ilgili yazýþmalar ilgili memur veya uzman, þube müdürü, daire baþkaný ve genel müdür yardýmcýsý tarafýndan parafe edildikten sonra genel müdür tarafýndan imzalanarak sonuçlandýrýlmaktadýr. 56

55 Yürütülmekte olan hizmetlerden; Hasta sevk kaðýtlarý, memurlara saatlik izin verilmesi, memur kimlik kartlarý, görevden ayrýlýþ, baþlayýþ ve benzeri evraklarýn dosyalarýna takýlmasýna karar verilmesi, sonuçlanan kadro tenkis, tahsis, terfi onaylarý, atama onaylarýnýn suretlerinin onaylanarak mahalline iletilmesi ve saðlýk karneleri iþlemleri þube müdürü, Resmi belge teyidi,iþ baþvurularý ile ilgili yazýþmalar,t.c Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðüne emekli onayýnýn intikal ettirilmesi ve buna iliþkin yazýþmalar, olumsuz sicillerle ilgili yazýþmalar, mal bildirimleri ile ilgili yazýþmalar, kuruluþlar arasý yazýþmalar ile tekit ve benzeri yazýþmalar, mevzuata uygun olmayan veya sonuçlanan yazýlar, belge, bilgi, tebligat ve benzeri yazýlar, mahkemelerden, valiliklerden, personelle ilgili karar sonuçlarýnýn takip yazýlarý, icralarla ilgili yazýþmalar, SSK ve BAÐ-KUR, Genel Müdürlükleri ile ilgili yazýþmalar, maaþ nakil ilmuhaberi, tasarruf teþvik formu, þahýs emeklilik fiþleri, sendikalarla ilgili yazýþmalar Daire Baþkaný, Ýstifa onayý, memuriyet asalet tasdiki onayý, ücretsiz izin onayý, hastalýk izni onayý, pasaport ile ilgili yazýþmalar, maaþ bordrolarý ve tedavi yolluklarý ile ilgili tahakkuk müzekkereleri Genel Müdür Yardýmcýlarý, Atama, terfi, kadro tahsisi, unvan yükselme, geçici görev, emeklilik onaylarý ve güvenlik tahkikatý ile ilgili yazýþmalar, kurumlar arasý nakil, kurumlar arasý muvafakat, takdirname, disiplin cezalarýna iliþkin iþlemler, Genel Müdür kararýný gerektiren kurum içi ve kurumlar arasý yazýþmalar, yan ödeme ve özel hizmet cetvelleri, Güneydoðu Anadolu Eylem Planý ile ilgili 57

56 yazýþmalar, Baþbakanlýk ve Devlet Personel Baþkanlýðýna dolu, boþ kadro bildirimi ve üst kademe yöneticileri bilgi formunun Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilmesi iþlemleri Genel Müdür, Baþbakanlýktan atama izni, daire baþkaný ve müfettiþ atamalarý ile bakanlýklar arasý yazýþmalar Bakan, Tarafýndan imzalanmak suretiyle sonuçlandýrýlmaktadýr. 7- Tapu Arþiv Dairesi Baþkanlýðý Yürütülmekte olan iþlemler; re sen yürütülen iþlemler ( tescil, tablo mahzen defterlerine ait iþlemler, ikinci nüsha tapu kütüklerinin arþivlenmesi, tapu sicil müdürlükleri ile ilgili olarak hazýrlanan basit raporlarýn deðerlendirilmesi, ikinci nüsha tapu senetlerinin arþivlenmesi, kayýt yenileme ve otomasyon iþlemleri) ve talebe baðlý iþlemler, (gerçek kiþilerden gelen tapu kayýt örneði talepleri ve araþtýrma talepleri ile kamu kurum ve kuruluþlarýndan gelen tapu kayýt örneði, tahrir defterlerinden fotokopi,köy sýnýr kaydý ve mer a tahsis kararlarýndan talepler ve malvarlýðý araþtýrmasýna iliþkin talepler) olmak üzere iki baþlýk altýnda toplanmaktadýr. Bu iþlemlere iliþkin iþ akýþý ; Dilekçe veya resmi yazýnýn genel evraktan giriþinin yapýlmasý, daire baþkanlýðý evrak servisine intikali, baþkanlýkça evraklarýn gözden geçirilmesi, evrak servisince havale için ilgili þube müdürlüðüne gönderilmesi, tapu tetkik memurlarýna intikali, tapu kayýtlarýnýn zabýt defterinden veya ikinci 58

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Adalet Ýlkesi Iþýðý Altýnda Vergide Tarhiyat Uygulamasýnýn Sorunlarý Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/524 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Konut Ediniminde Uzun Vadeli Ýpotek Kredisi Sistemi Hülya DEMÝR 1, Vildan KURT PALABIYIK 2 Özet: Konut finansmaný uygulamalarý,

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý.

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý. TÜRK - ÝÞ Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Bayýndýr Sokak No: 10 06410 Kýzýlay - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 Hat) Faks : (0.312) 433 68 09-433 85 80 http://www.turkis.org.tr e-posta: turkis@turkis.org.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu

OCAK 2009. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu OCAK 2009 SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporu sýnýrlamalar Bu derecelendirme raporu, TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Þ. (Türk-KrediRating) tarafýndan,

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı