Two Brilliant Children In The Field Of Piano and Violin dil Biret-Suna Kan (Visions And Suggestions)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Two Brilliant Children In The Field Of Piano and Violin dil Biret-Suna Kan (Visions And Suggestions)"

Transkript

1 Elementary Education Online, 9(1), , lkö retim Online, 9(1), , [Online]: Two Brilliant Children In The Field Of Piano and Violin dil Biret-Suna Kan (Visions And Suggestions) Burcu Sezginsoy Elif Güven ABSTRACT. Gifted and talented people are the underground wealth of the civilizations. Therefore to discover and work with them will help society to evolve and to provide them being one step ahead in the evolving world. The talet dispersion of the super talented children is quite wide. Musical talent is a different part of this dispersion. It is important for the society to notice the potentials of the super talented children in music and to direct the child correctly in this field. In this study, the comparison of the vision and suggestions of our world wide famous artists; dil Biret and Suna Kan about the needs and education of super talented people and interaction with their environments, their point of view to the life, their experience and their passion to the music are explicated. Key words: Musical talent, Gifted and talented, dil Biret, Suna Kan SUMMARY Purpose and significance: The concept of talent that also includes the musical talent is a resource for scientific researches in various fields and still mystic at the present day. To some point of view the concept of talent is a feature that is owned naturally and genetic but to the others suggest that talent can be developed by education. Besides, the point of view that the most of the society own musical talent in various levels is a reality that cannot be disregarded. The ones which are not musical is at most %10. If it is regarded that most of the people who belong to this group are wrongly or inadequately educated or they never educated it is clear that this rate will be lower. So it is obvious that all of us have a musical talent. But the distinction between the talented person and a genius should be done. Gifted and talented people are rarely found in societies. But the talented children in musical area are the most important assets for their countries. These brilliant children are gifts submitted to their countries. If they are educated in the right way they will help society to evolve and to provide them being one step ahead and gain different dimensions to art. To find out the brilliant children and their education should be the responsibility of the society and the government and the concept of education should be managed in this manner. Method: Descriptive method is used for the research. Data is collected by the interview method and analyzed by content analysis. In the phase of preparing the interview questions data related with the gifted people in the music area in the literature is used. In this context 12 interview questions are prepared. Questions are established by using the interviews and biographies of the artists which are published before. Results: At the end of the research, the suggestions of dil Biret and Suna Kan who evaluated their super talent in a good way help us to reach the findings that will guide the families and educators of the super talented children. To these findings, the type and the development of the talent is structured by the effect of the social and cultural environment. As a result of this study, the importance of the personal knowledge to discover and to evaluate the superior talent that is gained from the talent, family, environmental factors and musical, social and cultural experience is displayed. Discussion and Conclusions: Experience, practice and hard work is essential for the success of talented children in the area of music regardless of they are genius or not. Children are easily motivated to hard work in the fields that they have a special talent. But a normal child doesn t have an excitement that is proper to the dabsters and none of the children can be compelled to work hard as a dabster can do. The huge motivation that provides the gifted people in the area of music working hours is probably the reflection of their nature in this field. In this study, the comparion of the vision and suggestions of our worldwide famous artists; dil Biret and Suna Kan about the needs and education of super talented people and interaction with their environments, their point of view to the life, their experience and their passion to the music are explicated. This study has been presented in II. International Conference on Special Education. ArA.Gör. Burcu SEZGNSOY, BalEkesir Üniversitesi, ArA.Gör. Elif GÜVEN, BalEkesir Üniversitesi,

2 Piyano ve Keman Alan(nda ki Harika Çocuk: dil Biret-Suna Kan (Görü1 ve Önerileri) Burcu Sezginsoy Elif Güven ÖZ. Üstün yetenekliler medeniyetlerin yer alte zenginlikleridir. Bu nedenle ortaya çekartelep ialenmeleri toplumlaren ilerlemesini kolaylaateracak, hezla geliaen dünyada bir adem önde olmaye sa layacakter. Üstün yetenekli çocuklaren yetenek da ElEmlarE oldukça geniatir. Müzikal yetenek bu da ElEmEn ayre bir bölümünü oluaturur. Müzik alanenda üstün yetenekli çocuklaren potansiyellerinin erken yaata fark edilmesi ve çocu un bu alanda do ru Aekilde yönlendirilmesi toplum açesendan önem taaemaktader. Bu çaleamada, müzik alanenda üstün yetene e sahip, dünyaca ünlü sanatçelaremez dil Biret ve Suna Kan En üstün yeteneklili in do ase, üstün yetenekli bireylerin gereksinimleri, ve e itimine yönelik görüalerinin karaelaaterelmasena yer verilmia, sanatçelaremezen çevreleri ile etkileaimleri, hayata bakea açelare, deneyimleri, müzi e olan tutkulare irdelenmiatir. Anahtar Sözcükler: Müziksel yetenek, üstün yetenekli, dil Biret, Suna Kan GR5 Üstün yetenekliler, toplumda oldukça ender rastlanan bireylerdir. Müzik alanenda üstün yetenekli çocuklar ise bulunduklare ülkenin en önemli de erlerindendir. Bu harika çocuklar ülkelerine sunulmua birer arma ander. Do ru yetiatirildikleri takdirde bulunduklare toplumu sosyal ve kültürel açedan daha da ileriye taaeyacak, evrensel açedan sanat anlayeaena farkle boyutlar kazanderacaklarder. Harika çocuklaren keafedilmesi ve e itimi toplumun ve ülke yönetiminin sorumlulu unda olmale, e itim anlayeae bu do rultuda düzenlenmelidir. Müzikal yetene i de içinde bulunduran yetenek kavrame çeaitli alanlarda bilimsel araatermalara konu olmakta ve gizemini günümüzde de korumaktader. Kimi görüae göre yetenek kavrame do uatan sahip olunan ve kaletemsal bir özellik iken, bazelare yetene in e itimle geliatirilebilece ini öne sürmektedir. Bununla beraber toplumun büyük bir kesmenen müzikal yetene e farkle seviyelerde sahip oldu u görüaü de gözarde edilemez bir gerçektir. Müzikal olmayanlaren orane ise en fazla %10 dolayendader. Bu gruba girenlerin büyük ço unlu unun yanlea ya da yetersiz e itim görmüa veya hiç e itim görmemia oldu u göz önüne alenersa oranen daha da düaük oldu u ortaya çekar. Buna göre hepimizin müzik yetene i oldu u açekter. Fakat yetenekli insan ile deha arasendaki ayreme da yapmak gerekir. (Weinberger,2001; Sloboda, 1993; Tao, 2006) Dahi olsun veya olmasen müzik alanenda yetenekli çocuklaren baaarele olabilmesi için deneyim, pratik ve seke çaleama AarttEr. Çocuklar özel yetenekleri olan alanlarda seke çaleamaya kolayca motive olurlar. Fakat normal hiçbir çocuk ustalara özgü bir coakuya sahip de ildir ve normal hiçbir çocuk dehalaren çaleaabildi i kadar yo un bir Aekilde çaleamaya zorlanamaz. Müzik alanenda üstün yeteneklilerin saatlerce çaleaabilmelerini sa layan yo un motivasyonlarenen kayna Enda ise muhtemelen bu alandaki do alarenen yansemase varder. (Winner ve Martino, 2002) Müzik alanenda üstün yetenekli çocuklaren potansiyellerinin erken yaata fark edilmesi ve çocu un bu alanda do ru Aekilde yönlendirilmesi toplum açesendan önem taaemaktader. 7 Temmuz 1948 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi iki harika çocu una yönelik do ru yönlendirmeyi gerçekleatirmia ve onlaren yurt deaenda e itim almasena karar vermiatir. CumhurbaAkanE smet nönü nün talimate ve Milli E itim BakanE Hasan Ali Yücel in özel ilgisiyle, 5245 sayele Harika Çocuk Kanunu adeyla bir yasa çekartelmeater. Bu yasa ile dil Biret ve Suna Kan En Paris KonservatuarEnda müzik e itimi almalarena olanak tanenmeater. Türkiye de özel yetenekli çocuklaren yetiatirilmesi için e itim olana E oluaturma çabalare Atatürk ün iste iyle, 1925 yelenda baalameater. Bu uygulama, 1929 yelenda yürürlü e giren 1416 sayele yasayla belirginlik kazanmea, 1943 yelenda yürürlü e giren 4489 sayele yasayla biraz daha genialetilmiatir yelenda kabul edilen 5245 sayele yasayla özel yetenekli çocuklaren yurtdeaenda e itimi sa lanmeater. dil Biret ve Suna Kan Paris te bu yasa kapsamenda e itim almealarder yelenda 6660 sayele yasayla ialemin kapsame genialetilmiatir. Bu yasa ile Gülsin Onay, Verda Erman, Hüseyin Sermet gibi piyanistlerimiz dea ülkelerde e itim görmüalerdir. Daha sonra, yasanen ialeyiaindeki sorunlar ve Devlet KonservatuarEnda duyulan gereksinimle, 1976 yelenda Bakanlar Kurulu tarafendan üstün çocuklar için özel statüye iliakin yönetmelik Bu çaleama II. Uluslar arase Özel E itim KonferansEnda bildiri olarak sunulmuatur. ArA.Gör. Burcu SEZGNSOY, BalEkesir Üniversitesi, ArA.Gör. Elif GÜVEN, BalEkesir Üniversitesi, 129

3 onaylanmeater. Bu yönetmelik ile yurt deaenda e itim alan piyanistler arasenda Burçin Büke, FazEl Say, Muhittin Dürrüo lu ve YeAim Alkaya bulunmaktader (Birkan, 2004;). Günümüzde ise bu tür uygulamalara gidilmemekte ve üstün yetene e sahip çocuklaren aileleri zor durumda kalmaktader. dil Biret ve Suna Kan gibi yeni yeteneklerin keafedilmesi için Atatürk döneminde atelan bu ademlaren devam ettirilmesi gerekir. Bu çaleamada, müzik alanenda üstün yetene e sahip, dünyaca ünlü sanatçelaremez dil Biret ve Suna Kan En üstün yeteneklili in do ase, üstün yetenekli bireylerin gereksinimleri, ve e itimine yönelik görüalerinin karaelaaterelmasena yer verilmia, sanatçelaremezen çevreleri ile etkileaimleri, hayata bakea açelare, deneyimleri, müzi e olan tutkulare irdelenmiatir. DL BRET: dil Biret, 1942 yelenda Ankara da do du. Müzi e karae yo un ilgisi müzikle iç içe olan ailesi ve yaken çevresi tarafendan henüz yürümeye ve konuamaya baalamadan önce fark edilmiatir. Absolut (çok iyi iaitebilen) bir kula a sahip oldu u ve dünyada eaine az rastlaner bir belle i temsil etti i müzik otoriteleri tarafendan belirlenmiatir. BeA yaaenda iken Ankara Devlet KonservatuarE Piyano bölümü baakanle E yapan Mithat Fenmen den piyano dersi almaya baalameater yelenda, 5245 sayele özel kanunla devlet tarafendan Paris e gönderilen Biret, Paris KonservatuarEnda Nadia Boulanger in ö rencisi olmuatur. Alfred Cortot, Wilhelm Kempff gibi dünyaca ünlü piyanistler ile çaleaan sanatçe, 11 yaaenda, Wilhelm Kempff ile Paris te Mozart En iki piyano için konçertosunu seslendirmiatir. 15 yaaenda, Paris Ulusal KonservatuarEnE yüksek piyano, ealikçilik ve oda müzi i dallarenda birinci olarak bitiren sanatçe, dünya çapenda konser kariyerine 16 yaaenda baalameater. ÇeAitli kaynak ve kaynak kiailere göre dünyanen en genia da ara sahip piyanisti olan Biret e 1971 yelenda T.C. Devlet SanatçEsE ünvane verilmiatir. YaAamEnE Belçika da sürdüren sanatçe konser kariyerine Türkiye de ve yurt deaenda devam etmekte, uluslararase yareamalarda jüri üyeli i yapmaktader. (Xardel, 2007; Birkan, 2004) SUNA KAN: 1936 yelenda Adana da do du. Müzi e karae ilgisi 5 yaaendayken keman dersleri almaya baalade Enda fark edildi. BabasE CumhurbaAkanlE E Senfoni orkestrasenda keman sanatçeseyde. Ankara'da Gerhardt, Albayrak, Back ve Licco Amar'la çaleate. Dokuz yaaenda halk önündeki verdi i ilk konserinde Mozart'in La majör ve Viotti'nin la minör keman konçertolarene çalde yelenda, 5245 sayele özel kanunla devlet tarafendan Paris e gönderildi. Paris KonservatuarEnda Gabriel Bouillon ile çaleaan Kan, buraye 1952 yelenda birincilikle bitirdi. 1954'de Cenevre keman yareamasenda birincilik ödülü, 1955 Viotti keman yareamasenda birincilik ödülü, 1956 Münih keman yareamasenda ikincilik ödülü, 1957 Marguerite Long / Jacques Thibaud yareamasenda Paris Aehri ödülünü kazande. YaAamEnE Ankara da sürdüren sanatçe konser kariyerine Türkiye de ve yurt deaenda devam etmektedir.(say,2005) YÖNTEM Bu araaterma nitel araaterma yöntemine dayale olarak desenlenmiatir. Nitel çaleamada temel amaç örneklemi daha derinlemesine incelemektir. (YEldErEm ve ZimAek, 2000). AraAtErmanEn gerçekleamesinde nitel araaterma yöntemlerinden olan betimsel yöntemden yararlanelmeater. Veriler yapelanderelmea görüame ve kaynak tarama yöntemleriyle elde edilmiatir. GörüAme tekni i bireylerin çeaitli konulardaki bilgi, düaünce, tutum ve davranealare ile bunlaren olase nedenlerinin ö renilmesinde en kesa yol olarak kullanelmaktader (Karasar,2003). GörüAme tekni i yapelanderelmea, yare yapelanderelmea ve yapelanderelmamea görüame olmak üzere üçe ayreler. YapElanmEA görüamelerde izlenecek yol ve sorular en ince ayrentelarena kadar önceden hazerlanmea olmaktader. Bu tip görüamelerde objektifli in daha yüksek olaca E düaünülmektedir (Kaptan, 1998). GörüAme sorularenen hazerlanmase aaamasenda, literatürde yer alan müzik alanenda üstün yeteneklilik ile ilgili verilerden yola çekelmeater. Bu do rultuda 12 görüame sorusu hazerlanmeater. Sorular, sanatçelaren daha önce yayenlanmea olan söyleaileri ve biyografilerinden yola çekelarak temellendirilmiatir. SanatçElarEn görüame sorularena verdikleri yanetlar karaelaatermale olarak analiz edilmiatir. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, görüame formundan elde edilen bilgiler do rultusunda formda yer alan her soru ayre ayre incelenmia, görüaler arasendaki benzerlik ve farkleleklar EAE Enda elde edilen bulgular ortaya konmuatur. 130

4 Tablo 1. Sanatçlarmzn birinci soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru1: Do uatan getirdi iniz üstün özellikleriniz olmasayde ayne baaareye elde edebilir miydiniz? Belirli kolayleklara sahip olmak insana büyük bir rahatlek sa layep, iainde yardemce oluyor. Tabi baze kolayleklare var. lk baalarda küçük parçalare kolay çekarteyor, çabuk ezberliyordum. Örne in her konuyu daha çabuk ö reniyor, zaman kazaneyorsunuz. Yetenekli kimseler çok kez kolayle a da kaçma yolunu seçiyorlar. Nadiren daha iyi, daha mükemmele yöneliyorlar. Yetenekli çocuk bir parçaye 10 saatte çekareyorsa, tamamen çaleamayla çekaran bir çocuk 25 saatte çekarer. Üstün yetenekliler tembel oluyor, çaleameyorlar, yeteneksiz ve ciddi çaleaanlar mutlaka bir yere geliyorlar. Tablo 1 de görüldü ü gibi üstün özelliklere sahip çocuklar daha kesa sürede daha uzun mesafeli yol kat edebilmektedirler. Ancak bazelare sadece yeteneklerine güvenip çaleamaye arka plana atma yoluna gidebilirler. Tablo 2. Sanatçlarmzn ikinci soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 2: Müzik deaenda üstün özellikler gösterdi iniz alanlar var me? HafEzam sayesinde lisanlare kolaylekla ö renirim. Matematik problemlerinin do ru sonucunu hezla bulurdum. YazE Belki ama öyle bir Aey olmade. Benim hayatem kemanla gitti. Yönlendirilseydi belki olabilirdi. yazmak, kelimelerle oynamaye, de iaik anlamlarene araatermaktan çok hoalaneyorum. Üstün yetenekli çocuklar tek bir alanda yeteneklerini gösterebildikleri gibi farkle alanlarda da yetenek sahibi olabilirler. Bunun en güzel örne i dil Biret tir. Tablo 3. Sanatçlarmzn üçüncü soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 3: Bir müzik eseri sizin tarafenezdan nasel bu kadar güzel yorumlaneyor? Dikkatli, do ru ve zekice çaleamak Tabi ki çalarken, müzik seni bir yere etkendir. En ufak bir hataye bile götürüyor. Ama çalan kiai kontrollü geçiatirmeden, tam bir konsantrasyonla olmaleder. çaleaelmaleder. Bilincini ve beynini her an çaleatermazsan, Ancak sahneye çekenca, bu hazerlek dönemi unutulmaleder. Sahnede dinleyip, ne yapaca EnE düaünmezsen, dalep ta gidersen onun sonunu getiremezsin. geliaen müzikal Aekillere yön vermelidir insan. Ain bir teknik tarafe var. Önce beyin sonra parmak. Eserdeki en yüksek noktaya eriaebilmek mühimdir. Ancak çaleaa çaleaa otomatik hale gelmek de tehlikelidir. Mesela bir eseri baatan Artistin enerji seviyesi ve disiplini, do ru nefes, konsantrasyon ve dinleme gücü önem taaer. sona çalarem, do ru olur ama kafam baaka yerdedir. Bu da iyi de il. Tablo 3 te görüldü ü gibi üstün yeteneklilik çaleamadan bir anlam ifade etmemektedir. Teknik olarak hazer olmak ve sahneye çekmadan önce ciddi ve disiplinli bir hazerlek sürecinden geçmek gereklidir. 131

5 Tablo 4. Sanatçlarmzn dördüncü soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 4: Üstün yetenekli olmanen dezavantajlare var meder? Yeteneklerinizin çocuklu unuzda içsel olarak do ru yapterde E Aeylerin bilincine Ne olursa olsun bir sorumluluk yüklüyor insana. Bir konserde çok be enilmiaseniz, varde EmEzda problemli olabiliriz. bir ayrecalek hissediyorsanez ondan sonraki konserinizde kötü olmamale, hayal kerekle Ena u ratmamalesenez. SanatçElarEmEzEn da belirtti i gibi, üstün yetenekli çocuklar bir çok yönden avantajle gibi görünseler de özellikle yeteneklerinin farkena vardektan sonra a Er bir sorumluluk almaya baalamaktaderlar. Bu da onlaren üzerlerinde baske hissetmelerine neden olabilir. Tablo 5. Sanatçlarmzn beinci soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 5: Üstün yeteneklilikte cinsiyet faktörünü nasel de erlendiriyorsunuz? lk önce insanez. Ben de insan olmaye, Müzikte fiziksel veya duygusal olarak anlamsez ayremlara düameden, tercih kaden erkek ayreme yapelamaz. Orada tam ediyorum. Müzikte erkek, kaden çaleae eaitlik var. diye farklar yoktur. Ancak iyi çalea, kötü çalea varder. Görüldü ü gibi her iki sanatçe da bir müzik aletini çalarken, bir eseri yorumlarken kaden veya erkek olmanen bir etkisi bulunmade EnE belirtmialerdir. Önemli olan eseri do ru yorumlayabilmektir. Tablo 6. Sanatçlarmzn altnc soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 6: ArtEk çalmeyorum! dedi iniz isyan dönemleriniz oldu mu? Evet oldu. Ama çok kesa sürdü. 18 yaaendayken bir ara isyan bayra EnE çektim ve tep okumaya karar verdim. Ancak tep okursam müzi in haliyle ikinci plana geçece ini düaünerek vazgeçtim ve müzikten kopamadem. Yok öyle bir Aey olmade. hatta bir ara kolumu kerde Emda bir daha keman çalamayaca Emdan korkarak az daha depresyona bile giriyordum Müzik alanenda üstün yetenekli ö renciler ileriki yaalarenda zor bir dönemden geçerler. Biret, böyle bir dönemden geçti ini ifade etmia, ancak Kan, böyle bir süreç yaaamade EnE belirtmiatir. Tablo 7. Sanatçlarmzn yedinci soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 7: AldE EnEz müzik e itimi sürecinde psikolojik daneamanlek yardemena ihtiyaç duydunuz mu? HayatEmEn hiçbir döneminde HayEr duymadem psikolojik daneamanle a ihtiyaç duymadem. Üstün yetenekli çocuklar bu dönemde psikolojik yardema ihtiyaç duyabilmektedir. Biret ve Kan ise hayatenen hiçbir döneminde böyle bir yardema gereksinim duymade EnE belirtmiatir. 132

6 Tablo 8. Sanatçlarmzn sekizinci soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 8: AlEnan müzik e itimi sürecinde kültürel çevrenin etkisi naselder, nasel olmaleder? Müzikle yakendan ilgilenen bir aileden Tabi ki en baata babam, iyi hocalara geliyorum. Annem, anneannem, düamüa olmam. teyzelerimiz, yaken akrabalarem, hepsi Bir eseri iyi yorumlamak insanen piyano, keman çalarde. kültürüne de ba le. Örne in Rokoko Do du um günden beri klasik müzik duydum. tarzenda bir kilise süslemesi gördü ünüz zaman Vivaldi yi daha iyi Çok ufakken Ankara da konserlere yorumlayabilirsiniz. O dönemdeki götürüldüm. Sonradan Paris te ayne mimari, resim, edebiyat, bütün bunlar Aekilde bu faaliyet devam etti. yoruma kateleyor. NotanEn üstüne bir Aey Evimizde plaklar varde. ÇalEp dinlemek eklemek için bilinçli olmak lazem. de bana çok ilham vermiatir Keman çaleyorsanez yalnez keman. konserlerine gitmeyin. Operaya da gidin. Bir senfoni konserine, tiyatroya gidin Diyelim ki Fransa daysanez bir Moliere i seyredin. O devrin müzi ini çalarken o devrin keyafetlerini, tarzene düaüneceksiniz. YalnEz resim yapmak veya edebiyatla u raamak de il, çok boyutlu olmak gerekir. Müzik alanenda üstün yetenekli çocuklaren e itiminde kültürel çevreleri önemli rol oynamaktader. Her iki sanatçemez da ailelerinin ve bulunduklare kültürel çevrenin etkisini hissettiklerini ifade etmialerdir. Tablo 9. Sanatçlarmzn dokuzuncu soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 9: Size göre üstün yetenekli bir çocu un okul yaaantese ve müzik e itimi nasel dengelenmelidir? Çocu u sekmadan hem müzik, hem de okul tahsili yapelabilir. Örne in sabahlare, Bir iai meslek olarak çok iyi yapmak istiyorsanez, yani hem ilkokul, orta okul ö leden sonra baaena kadar okul. Saat lise okuyup hem de kemance veya piyanist 16 dan sonra da müzik çaleamalare olmak çok zor. Çünkü kemana her gün en yapelabilir. az ciddi olarak bir bea-alte saat çaleamanez Saatlerce bir enstrumane çaleamak Aart gerekiyor. de ildir kanemca. Tam bir Fransa ya gitti imizde özel hoca tuttular konsantrasyonla çaleaenca az zamanda çok iyi sonuçlar alenabilir. ama genel kültür dersleri aldem sadece. Hiçbir zaman geometri dersi almadem. Ama tarih, edebiyat, felsefe dersleri aldem. Kendi kendimi de geliatirdim. Biret ve Kan üstün yeteneklilerin e itimleri konusunda farkle görüalere sahiplerdir. Biret müzik e itiminin okul e itimi ile kaynaaterelmase gerekti ini düaünmektedir. Kan ise müzik e itimine daha fazla a ErlEk verilmesi gerekti ini belirtmiatir. Tablo 10. Sanatçlarmzn onuncu soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 10: ÇocuklarEnEn müzik alanenda üstün yetenekli oldu unu fark eden ailelere üstün yetenekli bir birey olarak tavsiyeleriniz nelerdir? lk önce do al bir davranea lazem. Çocu a dünyanen sekizinci harikase imia gibi özellikle davranelmamaleder. Her duydu u AarkEyE do ru söyleyen çocuk üstün yetenekli demek de ildir. Aileler çocu u abartele bir hayranlekla karaelamamaleder. 133

7 Üstün yetenekli çocuklara sahip ebeveynlerin görevi sadece yeteneklerini fark edip do ru e itmenlere yönlendirmekle senerle de ildir. Evde çocu a sunulan ortam ve ailenin davranea Aekilleri de önem taaemaktader. SanatçElarEmEzEn görüaleri de bu do rultudader. Tablo 11. Sanatçlarmzn onbirinci soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 11: Türkiye de müzik alanenda üstün yetenekli çocuklaren yetiatirilme sürecini nasel de erlendiriyorsunuz? Her çocuk kendine haster. Acaba bir yetenekli çocuklar okulu (Rusya ve baze ülkelerde oldu u gibi) iyi sonuç verir mi? Bilemiyorum. Bir taraftan yetenekli çocuklare cemiyetten ayermanen karakterlerinin sa lekle geliaimi bakemendan zararle olabilece ini düaünüyorum. Konservatuar ö rencilerinin arasendan seyrelan üstün yetenekli bir çocuk, senef atlayarak konservatuare yaaenda bitirebilir. Ama ondan sonra yurt deaena gönderilmesinde büyük fayda var. Çünkü orda görüyorsun ki, tamam sen iyisin ama ilah de ilsin. Burada hiç kimse yokken AEmarmak, ünlü oldum zannetmek çok kolay. Orada dibe vurabilirsin. Görüldü ü gibi, Kan ve Biret üstün yeteneklilerin e itimi sürecini farkle yönlerden ele almealarder. Biret üstün yeteneklilerin akranlare ile beraber e itimlerini sürdürmeleri gere i üzerinde durmuatur. Kan ise üstün yeteneklilerin özel statüye tabi tutularak senef atlamase gerekti ini belirtmiatir. Tablo 12. Sanatçlarmzn onikinci soruya verdikleri yantlarn karlatrlmas Soru 12: Üstün yetenekli bir birey olarak, yetiatirdi iniz ö rencileriniz var me? Buna yeterince zaman ayerameyorum. Var. Ancak sürekli burada olmade Em Çünkü turnelerimden dolaye ayne devamle turnelere gitti im için yüksek yerde çok uzun süre kalameyorum. lisans dersi veriyorum. Küçük yaata bir çocu u kemana baalatmak apayre bir konu. AyrE bir merak. Ben onu yapmeyorum, keake yapabilsem. Her iki sanatçemez da, yo un konser programlare ve uzun süre ayne yerde ikamet edemediklerinden dolaye ö renci yetiatirmek için zaman ayeramadeklarene belirmialerdir. TARTI5MA, SONUÇ VE ÖNERLER dil Biret ve Suna Kan Türkiye nin yetiatirmia oldu u ve dünya çapenda isme sahip iki sanatçemezder. Türkiye Cumhuriyeti nin henüz yeni kuruldu u dönemde, zamanen ileri görüalü devlet adamlare ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafendan bu sanatçelaren e itimlerine imkan sa lanmeater. Böylece üstün yetenek potansiyelleri en iyi Aekilde ortaya çekartelmeater. Onlar da ülkelerine karae sorumluluklarenen bilincine çok küçük yaata varmealar ve yurt deaenda aldeklare e itimi çok kesa sürede yansetmealarder. AraAtErma sonucunda, üstün yetene ini en güzel Aekilde de erlendirmia olan sanatçelaremez dil Biret ve Suna Kan En görüaleri do rultusunda, müzik alanenda üstün yetenekli çocuklaren ailelerine ve e itimcilerine yol gösterebilecek bulgulara ulaaelmeater. Bu bulgulara göre yetene in türü ve geliaimi bireyden bireye de iamekte ve içinde bulunulan sosyal ve kültürel çevrenin etkisi ile biçimlenmektedir. ÇalEAmanEn sonucunda üstün yetene in ortaya çekartelep de erlendirilmesinde yetenek, aile, çevre faktörleri ile müzikal, sosyal, kültürel yaaantelarendan edindikleri kiaisel birikimin önemi ortaya konmuatur. Bu çaleamada her iki sanatçenen müzik alanenda üstün yeteneklilik ile ilgili görüalerinin alenmase önemli görülmüatür. Bu görüalerde dikkat çeken noktalar Au Aekilde ifade edilebilir: Üstün yetenekli çocuklaren ne kadar yetenekli olursa olsun çaleamalare gerekti i Müzik alanenda üstün yetenekli çocuklaren farkle alanlarda da yetenekli olabilecekleri 134

8 Üstün yetenekli çocuklaren yetenekleri fark edildikten sonra sorumluluk duygusunu a Er bir Aekilde hissettikleri Üstün yetenekli çocuklaren aileleri ve ö retmenleri tarafendan üstün olduklarenen çok fazla vurgulanmamase gerekti i Yetene in küçük yaalardan itibaren keafedilip ö rencinin do ru Aekilde, do ru e itmenlere yönlendirilmesi gerekti i BazE üstün yetenekli çocuklaren ileriki yaalarenda yetenek alanlarendan vazgeçerek baaka alanlara yönelebilece i E itim sisteminin üstün yetenekli çocuklaren ihtiyaçlare da göz önünde bulundurularak düzenlenmesi. Müzik alanenda üstün yetene in keafinde ve yönlendirilmesinde aile, toplum ve okullara önemli görevler düamektedir. BaAta aile ve daha sonra okul olmak üzere, yetene in küçük yaalardan itibaren keafedilip ö rencinin do ru Aekilde yönlendirilmesi gereklidir. Bu durumda ailelerin uzman kiailerden oluaan ortak bir komisyon tarafendan bilgilendirilmesi, halk e itim merkezlerinde okul öncesi e itim kurslare açelarak yetene in ortaya çekartelmase ve yönlendirilmesi sa lanabilir. Okullarda görev yapan müzik ö retmenlerine, üstün yetenekli ö rencilerin geliaimi konusunda periyodik olarak hizmet içi e itim verilmelidir. Müzik alanenda üstün yetenekli ö renciler müzikle çok erken yaalardan itibaren kaynaamaya baalamaleder. Ancak bu durum kimi zaman onlaren müzikten so umasena hatta müzikten vazgeçmesine bile neden olabilir. Bu yüzden ilk müzik e itmenlerinin sorumluluklare bir kat daha artmaktader. Müzi i çocu a sevdirmek, oyun gibi algelatmak, onu müzikten so utmamak ama ayne zamanda hezle ve tutarle bir çizgi tutturmak ustalek iaidir. Ailelerin bu kritik dönemde do ru e itmenle yola çekmase önemlidir. Müzik alanenda üstün yetenekliler ileriki yaalarenda (13-14 yaa) zor bir dönemden geçerler. Erken yaalarda aldeklare yo un e itimden bir anda vazgeçmek isteyebilirler. Bu süreçte kariyerlerine müzikle mi yoksa müziksiz mi devam edeceklerini kestiremezler. Ancak bu yaalar onlaren profesyonel kariyerlerine adem atacaklare önemli bir dönemi teakil eder. Bu sebeple onlare içine düatükleri bu belirsizlikten kurtaracak ve kariyer planlamalarene do ru Aekilde gerçekleatirmelerini sa layacak uzmanlara yönlendirmek gerekir. KAYNAKÇA Birkan, Ü.(2004). "dil Biret: Piyanodaki Harika. Ankara: Sevda Cenap And Müzik VakfE YayEnlarE. Kaptan, S. (1998). Bilimsel Aratrma ve "statistik Teknikleri. Ankara:TekEAEk Ofset Karasar, N. (2003). Bilimsel Aratrma Yöntemi. Ankara: Nobel YayEn Da EtEm. Say, A. (2005). Müzik Ansiklopedisi (Cilt 2). Ankara:Müzik Ansiklopedisi YayEnlarE Sloboda, J. (1993) Musical Ability. Ciba Foundation Symposium USA Tao, A. (2006). Do You Have a Musical Brain?. Ask Magazine, September internet adresi: kaynak eriaim tarihi: YEldErEm, A. ve ZimAek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratrma Yöntemleri (3. baske). Ankara: Seçkin YayEnevi. Weinberger, N.M (2001). Musical Talent: Real or a Myth?, MuSICA Research Notes, Volume VIII, Issue 2 Winner, Ellen; Martino, Gail Wilhelm (2002). Giftedness in Non-Academic Domains: The Case of the Visual Arts and Music. (Eds. Heller K.A., Mönks F.J., Sternberg R.J. and Subotnik R.F.) International Handbook of Giftedness and Talent. 2nd Edition ElsevEer Science Ltd. ss Xardel, D. (2007). Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti-"dil Biret. stanbul:can YayEnlarE 135

Müzik Alanında Üstün Bir Yetenek: İdil Biret (Görüş ve Önerileri)

Müzik Alanında Üstün Bir Yetenek: İdil Biret (Görüş ve Önerileri) Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Müzik Alanında Üstün Bir Yetenek: İdil Biret (Görüş ve Önerileri) Elif Güven, Burcu Sezginsoy Balıkesir Üniversitesi Necatibey

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK Yrd.Doç.Dr. Faruk Levent Marmara Üniversitesi 19 Şubat 2016 3.Marmara Pediatri Kongresi Hilton Kozyatağı, İstanbul ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK ve ÜSTÜN YETENEKLİLİK KAVRAMI

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Yetişen Solist Piyanistlerimizin Piyano Eğitimi Üzerine Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma

Cumhuriyet Döneminde Yetişen Solist Piyanistlerimizin Piyano Eğitimi Üzerine Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Cumhuriyet Döneminde Yetişen Solist Piyanistlerimizin Piyano Eğitimi Üzerine Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma Elif Kodak,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

GENÇ YETENEKLERİN KEŞFEDİLMESİ

GENÇ YETENEKLERİN KEŞFEDİLMESİ GENÇ YETENEKLERİN KEŞFEDİLMESİ YETENEK(KABİLİYET) NEDİR? 1.Bir kimsenin bir şeyi anlama ya da yapabilme niteliği, dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü. 2. Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm: İnşaat Mühendisliği Sınıf: 3 Kiminle Yaşadığı: Ailesi ile

Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm: İnşaat Mühendisliği Sınıf: 3 Kiminle Yaşadığı: Ailesi ile Kullanıcılar Damla Sagin Bana fayda sağlayacak ise kullanırım. Bilgileri Yaş: 21 Medeni Hali: Bekar Meslek: Öğrenci Yaşadığı Yer: İstanbul Gelir Seviyesi: Yok Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir.

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 1 NEYZEN ERCAN IRMAK 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 2 Müzik tutkusu, çocukluk yıllarında kaval çalarak başladı. Bu tutku onun önce Bursa ya, sonra İstanbul a yerleşmesine

Detaylı

Levent Ahi ii. Abstract. zet. liri olarak ifade edilmektedir. ransfer

Levent Ahi ii. Abstract. zet. liri olarak ifade edilmektedir. ransfer THE EFFECT OF TRANSFER EXPENDITURES IN SOLVING INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY PROBLEM: CASE OF TURKEY Yazar / Author: rabulut i Levent Ahi ii iii Abstract The distribution of income equally is an important

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET DÖNEMİNDE YETİŞEN PİYANİSTLERİN ÜLKEMİZDE KLASİK MÜZİK ETKİNLİKLERİ VE PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TÜRKİYE DE CUMHURİYET DÖNEMİNDE YETİŞEN PİYANİSTLERİN ÜLKEMİZDE KLASİK MÜZİK ETKİNLİKLERİ VE PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 719-726 TÜRKİYE DE CUMHURİYET DÖNEMİNDE YETİŞEN PİYANİSTLERİN ÜLKEMİZDE KLASİK MÜZİK ETKİNLİKLERİ VE PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Neyzen olabilmek için en önemli özellik; sabretmeyi bilmektir. In order to be a neyzen the most important thing is to be patient.

Neyzen olabilmek için en önemli özellik; sabretmeyi bilmektir. In order to be a neyzen the most important thing is to be patient. www.neyzen.com NEY METODU SAYFA 033 NEY METHOD PAGE 033 Yücel Müzik İKİNCİ DEVRE SESLER Öğreneceğimiz NEVÂ, NÎM HİCÂZ, ÇÂRGÂH, SEGÂH, KÜRDÎ, DÜGÂH ve RAST seslerinin tümünü üflerken, aşîrân perdesinin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

ÖZET. Özge Gençel ATAMAN * Özgür EROĞLU ** Öğr.Grv.Dr. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

ÖZET. Özge Gençel ATAMAN * Özgür EROĞLU ** Öğr.Grv.Dr. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ PROFİLİ The Profile of the Student Candidates Applied to the Musical Special Ability Examination

Detaylı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı 12. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Bodrum Antik Tiyatro da sanatseverlerle buluştu. 12 yıldır Bodrum un Gümüşlük beldesinde gerçekleştirilen

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Tevfik ECDER, İstanbul Bilim Üniversitesi,

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7290 Status : Original Study NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Turan Sağer İnönü Uni.

Detaylı

SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:EBRU BAHADIR ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 Tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri siz değerli velilerimizle paylaşıyoruz.

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

Mümtaz Hakan SAKAR 1, Adem MABA 2 TÜRKİYE DE MÜZİKSEL ALANDA ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Mümtaz Hakan SAKAR 1, Adem MABA 2 TÜRKİYE DE MÜZİKSEL ALANDA ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Mümtaz Hakan SAKAR 1, Adem MABA 2 TÜRKİYE DE MÜZİKSEL ALANDA ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Türkiye de tüm alanlarda üstün yetenekli bireylerin eğitiminde gelişmeler kaydedildiği

Detaylı

ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ŞİRKET PROFİLİ Aloha International SDN BHD. 1993 yılında Malezya da kurulan 5 kıtada,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s Feyza SÖNMEZÖZ 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PİYANO DERS TANIMLARINDA YER ALAN DİZİ ÇALIŞMALARI NIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı