Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma"

Transkript

1 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma Đbrahim Sani Mert * - urzahit Keskin ** - Türker Baş *** Özet: Türkiye'deki iki ayrı kamu bankasının 18 şubesinde gerçekleştirilen araştırma ile toplulukçu özelliğe sahip örgüt ortamında, yöneticiler tarafından izlenen farklı stratejilere astlar tarafından verilen tepkiler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, tüm çalışanlara eşit mesafede olmaya gayret gösteren şube müdürlerinin, astlarıyla olan etkileşimi "Adalet Senaryosu", çalışanları arasında adaletsizlik olarak tanımlanabilecek ölçüde ayrımcılığa giden şube müdürlerinin astlarıyla olan etkileşimi "Ayrımcılık Senaryosu" başlıkları altında ele alınmıştır. Her bir senaryoya temel oluşturan veriler ise, araştırmacılar tarafından her biri yaklaşık 20 dakika süren görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, astlarına karşı ayrımcı stratejiyi uygulayan şube müdürlerinin, ayrımcı stratejiye gitmeksizin herkese eşit davranmaya gayret gösteren şube müdürlerine oranla daha başarılı oldukları ve lider olarak kabullerinin daha kolay gerçekleştiği gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Örgütsel adalet, lider-üye etkileşimi, bankacılık, toplulukçuluk Can Justice Be a Management Strategy? An Explanatory Research in Banking Sector Abstract: This study makes a comparative analysis of employee responses to the different management strategies in an organizational context featuring collectivism. The study was conducted at 18 branches of two public banks in Turkey. Interactions between the branch-managers and their subordinates were grouped under two categories: "Justice Scenario" and "Discrimination Scenario". In the former were included the ones who made efforts in maintaining an equal distance with all subordinates and, in the latter, the ones who kept varying distances with subordinates, which may be labeled as injustice among employees. The data enabling the categorization were gathered by researchers via 20 - minute interviews. At the end of the investigation, the branch managers, who implemented discrimination strategy upon their subordinates, were found to be more successful and their leadership was received with more acceptance than those who preferred justice strategies. Key Words: Organizational justice, leader-member exchange, banking, collectivism * Dr., Genelkurmay Personel Başkanlığı ** Dr., Halkbank Genel Müdürlüğü *** Prof.Dr., Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, Haziran 2011, s

2 100 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 Liderlik, bireysel ve örgütsel başarıya doğrudan etkisi nedeniyle yönetim biliminin başlangıcından bugüne kadar en fazla araştırılan konulardan biri olma özelliğini korumuştur. Bununla birlikte, liderlik fenomeni hakkında hâlen çok sayıda cevaplanmamış soru bulunmaktadır (House ve Aditya, 1997; Hies, vd., 2006). Ayrıca, teknolojik ve çevresel faktörlere bağlı olarak, örgüt yapısı ve örgüt içi ilişkilerde yaşanan değişimler, cevap bekleyen soruların sayısının gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır (Kühl, vd., 2005). Diğer yandan liderliğin, hâlen gelişmekte olan bir ülke konumundaki Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki rolü göz önüne alındığında, konu hakkındaki bilgi düzeyimizin arttırılmasının hayati öneme sahip olduğu söylenebilir. Özellikle Türkiye'deki profesyonel yönetici sayı ve niteliğindeki sınırlılıklar (Büte, 2008; Öge ve Yılmaz, 2008) yönetsel liderlik alanında yeni ve daha etkin yaklaşımların gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Mevcut liderlik yazını incelendiğinde ise liderlikle ilgili konuları inceleyen iki farklı yaklaşım dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımlardan ilki, liderin, liderlik sürecinin temel belirleyicisi olduğu bir "ortalama liderlik stilinin" varlığına dayanmaktadır. Buna göre lider, belirli bir liderlik modelinin öngördüğü davranışları tüm astlarına karşı benzer şekillerde uygular. Bu yaklaşımı temel alan araştırmalarda sadece liderin davranışları dikkate alınırken, astların davranışları ihmal edilir (Graen ve Uhl-Bien, 1995). Bununla birlikte, örgütlerin hızla değişen rekabetçi ortamlara uyum sağlayabilmek için bürokratik hiyerarşileri daha katılımcı ve iş birliğine dayanan yapılarla değiştirmek zorunda kalmaları, mevcut liderlik yaklaşımlarının gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır (Sarros ve Santora, 2001). Bu gözden geçirme ise, etkin liderlik sistemlerinin oluşturulmasında takipçilerinin rolü ve öneminin kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır (Dienesch ve Liden, 1986). Böylece, önceleri sadece liderin rolünün ayrıcalıklı olarak vurgulandığı liderlik araştırmalarının odağı, takipçilerin beklenti ve algıları, lider ile takipçileri arasında gerçekleşen etkileşim gibi liderlik sürecini etkileme potansiyeline sahip faktörleri de içerecek şekilde genişletilmiştir (Schriesheim, vd., 1999). Bu çerçevede, temelleri Graen ve arkadaşları (Dansereau, vd., 1975; Graen ve Cashman, 1975; Graen ve Schiemann, 1978) tarafından atılan ve günümüzde pek çok liderlik araştırmasına yön veren Lider-Üye Etkileşimi (LÜE) Teorisinin, liderliğe ilişkin bu yeni bakış açısını temsil ettiği söylenebilir. LÜE Teorisi, yönetici ve her bir astı arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanan bir yaklaşımdır (Dansereau, vd., 1975). Teori, çalışma grubu içerisinde liderin davranışları ve astların bu davranışlara ilişkin algılarındaki değişkenliğin anlamlı ve sistematik olduğu varsayımına dayanmaktadır (Schriesheim, vd., 1999). Buna göre lider, astlarını, onlarla girdiği etkileşimin kalitesine bağlı olarak sınıflandırmaktadır. Düşük kaliteli etkileşimler resmî örgütsel otoritenin uygulanması şeklinde karakterize edilebilir. Bu kategorideki astlar iş tanımlarında yer alan görevleri yerine getirirken, sergiledikleri vasat performans karşılığında

3 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma 101 sadece sözleşmelerinde yer alan hakları alırlar. Lider ile astlar arasında ekonomik mübadeleye dayalı bir ilişki söz konusudur. Buna karşılık olarak yüksek kaliteli etkileşim, karşılıklı güven ve desteğe dayalı arkadaşça bir ilişkiyi temsil etmektedir (Sparrowe ve Liden, 2005). Dolayısıyla, bu kategorideki astlar ile lider arasında ekonomik mübadelenin ötesinde sosyal mübadeleye dayanan bir ilişki olduğu söylenebilir. Daha açık bir ifade ile lider bir grup çalışana sağladığı birtakım ayrıcalıkların yanında güven ve yakınlık gösterirken, liderin bu tutumu çalışanların vatandaşlık davranışı (Lapierre ve Hackett, 2007; Wayne ve Green, 1993) ve yüksek performans (Dunegan, vd., 1992; Hui vd., 2005) gösterme zorunluluğu hissetmelerine yol açmaktadır. LÜE yazınında liderin astlarıyla farklı düzeylerde etkileşim kurduğunu destekleyen bulgular iyi tanımlanmış olmasına rağmen, söz konusu etkileşimin kalitesini belirleyen faktörler üzerindeki tartışmalar hâlen devam etmektedir. Bununla birlikte lider ile astları arasında karşılıklı güven ortamının oluşabilmesi için öncelikle liderin astlarına adil davranması gerektiği görüşünün ağırlık kazandığı söylenebilir (Aryee, vd., 2002; Erdem, 2003, s. 168). Buna göre, eğer lider astlarını genel kabul gören kriterleri temel alarak sınıflandırır ve bu işlemi adil bir şekilde gerçekleştirirse, çalışanlar liderin kendilerine karşı izlemiş olduğu tutumdan dolayı rahatsızlık hissetmeyeceklerdir (Masterson vd., 2000; Pillai, vd., 1999). Bununla birlikte, lider ile astları arasındaki etkileşimde, kültürel faktörler etkili olacaktır. Araştırmacılar farklı ülke ve toplumların çeşitli kültürel boyutlardaki eğilimlerini inceleyerek kültürlerarası belirgin farklılıklar olduğunu tespit etmişlerdir (Aiken ve Bacharach, 1979; Hofstede, 1984; Trompenaars ve Turner,1998). Yazında toplumsal kültür araştırmalarında en çok kullanılan sınıflama, Hofstede tarafından geliştirilen modeldir. Hofstede (1980) her ülkenin kendine özgü kültürünün, örgütleri ve yönetimi etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada ortaya konan boyutlar; güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillikdişilik, bireyci-toplulukçuluk olarak sayılabilir. Buna göre; güç mesafesi boyutu, insanların, bir örgütün veya kurumlardaki gücün eşit bir şekilde dağıtılmadığına olan kabulleri; belirsizlikten kaçınma boyutu, bir toplumda veya örgütte bireylerin belirsiz ve değişken durumlar karşısında kendilerini nasıl hissettikleri ve bunlardan kaçınmak için neler yaptıkları; Dişillik-Erillik boyutu, bir toplumda erkeklere ve kadınlara atfedilen ya da yüklenen rollerin, toplumda geçerli ve baskın değerlerin ne ölçüde erkeğe veya kadına özgü olduğunu; Bireycilik- Toplulukçuluk boyutu ise, örgütteki kişilerin bireyler olarak mı, yoksa bir grubun üyesi olarak mı davranışta bulunmayı tercih ettikleri ile ilgilidir (Hofstede, 1984). Hofstede'nin araştırmasında, Türkiye yüksek güç mesafeli, belirsizlikten kaçınma eğilimi içinde olan, dişil değerleri esas alan toplulukçu ülkeler arasında yer almıştır (Hofstede, 1984: 123).

4 102 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 Türkiye'nin toplumsal kültürünün toplulukçu bir özellik taşıması (Hofstede, 1980; Sargut, 2001; Wasti, 1998; Bodur ve Kabasakal, 2002) nedeniyle, yapılan bu araştırmada da, örneklemdeki çalışanlarının toplulukçu özellik taşıdığı değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili yazın incelendiğinde, bireycilik ve toplulukçuluğun, hem kuramsal hem de görgül örgütsel çalışmalarda en çok incelenen kültürel farklılaşma unsurları olduğu görülmektedir (Triandis, 1995). Bireyci kültürlerde, kişilerin amaçları ait oldukları gruplarla ortak olmayabilir. Bu tür kültürlerde anlaşmazlık halinde, kişisel amaçlar önceliklidir (Wasti ve Erdil, 2007: 40). Toplulukçu kültürde ise, bireyler için ilişkiler daha fazla önem taşır. Çatışma durumunda, bireyci kültürlerde adalet arayışına girilirken, toplulukçu kültürlerde çatışmalar, ilişkiler zedelenmeden sonlandırılmaya çalışılır (Triandis, 2001: 909). Bununla birlikte, toplulukçu kültürlerde bireyler kendilerini gruba bağımlı hissettikleri için, bireyci kültürlerle kıyaslandığında daha esnek ve değişken kişilik özellikleri sergilerler (Triandis, 2001 : 920). Toplulukçu kültürlerde yönetici ve çalışan arasındaki iletişim dolaylı ve muğlaktır. Toplulukçu kültür çoğunlukla itibarlı ve uyumlu ilişkileri esas almaktadır (Bond ve Hwang, 1986). Ayrıca, toplulukçu kültürde çalışma arkadaşları, çalıştıkları ekibin ahenk ve uyumunu zedeleyecek, çalışma ortamındaki iyi ilişkileri olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaktadırlar (Hofstede, 2001). Yazında büyük ölçüde kabul görmesinden dolayı, bireycilik ve toplulukçuluk farklı açılardan da incelenmiş ve Triandis (1995) tarafından dikey ve yatay boyutla ilişkilendirerek, daha geniş bir çerçevede açıklamıştır. Dikey ve yatay boyutlar, bireylerin diğer grup üyelerine göre kendilerini farklı/eşit olmayan veya aynı/eşit bir şekilde görmesini açıklayıcı bir yapıdadır. Dikey boyutun artması hiyerarşinin benimsenmesini ve kişiler arasındaki eşitsizliğin kabullenilmesini ifade eder. Yatay boyutta üst seviyede olan bireyler ise, eşitliği vurgulayacak ve herkesin eşit hak ve statüye sahip olduğuna inanacaktır. Bu durumda dört çeşit alternatif söz konusu olabilecektir; dikey bireycilikte, kişi bağımsızdır ve kendini diğerlerinden farklı algılar; yatay bireycilikte, kişi bağımsızdır ve kendisini diğerleriyle aynı algılar; dikey toplulukçulukta, kişi diğerleriyle bağımlıdır ve kendisini onlardan farklı algılar; son olarak yatay toplulukçulukta ise kişi diğerleriyle bağımlıdır ve kendisini onlarla aynı algılar (Soh ve Leong, 2002: 3). Kültürler arası çalışmalar, ABD gibi bireyci kültürlerde gerçekleştirilen araştırmaların dayandığı varsayımların farklı kültürlere sahip ülkelerde geçerli olmayabileceğini ortaya koymaktadır (Ayçan vd., 2000; Özen, 2003: 200; Wasti, 1998). Ayrıca, her ülkenin kendine özgü bir bireycilik ve toplulukçuluk özelliği olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Triandis ve Gelfand, 1998: 119). Benzer şekilde Erez (1994), toplumsal kültürün yönetim uygulamalarının, çalışanların davranışlarını belirleyen önemli unsurlardan biri olduğunu belirtmiştir. Paşa, Kabasakal ve Bodur (2001) ise, Türkiye'de astların yöneticilerinden beklentilerinin ve buna bağlı olarak uygulanan liderlik yaklaşımlarının Batı ülkelerinden

5 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma 103 önemli ölçüde farklılık gösterdiğini belirlemişler ve liderlik fenomeninin daha iyi anlaşılabilmesi için liderlik davranışları üzerindeki kültürel etkilerin araştırılması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Bu öngörüye paralel olarak Erdoğan, Liden ve Kraimer in (2006) Türk örneklem üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, örgüt kültürünün, adalet ile lider-üye etkileşimi arasındaki ilişkiye aracılık ettiği ve liderin astlarla kurduğu etkileşimde adil olmaya verdiği önemin kültürel değerlere bağlı olarak farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu bağlamda Sözen, Yeloğlu ve Ateş (2009) tarafından yapılan bir çalışmada da Adams ın (1963) çalışan motivasyonuna ilişkin geliştirdiği eşitlik kuramının temel iddiasının ülkemizde ne kadar geçerli olabileceği sorgulanmıştır. Buna göre, eşitsizliğe karşı gösterilen tepkide kendini yetersiz görme eğiliminin anlamlı sonuçlar vermesi, Türk ulusal kültürüne has yüksek güç mesafesinin çalışanların davranışlarını kısıtlayıcılığıyla ilişkili olabileceği değerlendirilebilir. ve çalışan arasındaki güç mesafesinin yüksek olması, çalışanların tepki göstermede cesaretsiz ve kendilerini yetersiz görmelerinin bir sonucu olarak gösterilebilir (Sözen, vd., 2009: 405). Erdoğan ve Liden (2006)'in toplulukçuluğun örgütsel adalet ile lider-üye etkileşimi ilişkisindeki rolünü inceledikleri bir diğer araştırma sonuçları ise toplulukçuluk özelliği yüksek bireylerin adaletsizliğe olan toleranslarının yüksek olduğunu ve liderin adil olmayan tutumlarına sert tepki göstermek yerine yanaşma davranışı ile karşılık verdiklerini göstermektedir. Bu bulgu ışığında, liderüye etkileşiminde adalet kavramına atfedilen önemin Türk kültüründe, bireyci Batı kültürlerinden önemli derecede farklılaştığı sonucuna varılabilir. Erdoğan ve Liden (2006)'in anılan çalışmasında, liderin ayrımcılığa dayanan stratejisinden olumsuz etkilenen astların tutumları büyük ölçüde tanımlanmakla birlikte, adaletsizlikten fayda sağlayan astların bu duruma verdikleri tepki yeterince ele alınmamıştır. Bununla birlikte, Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplulukçu kültürlerde yöneticilerin ağırlıklı olarak izledikleri ayrımcı stratejinin (Kim vd., 2004) sonuçlarının, bu stratejiden olumlu ve olumsuz olarak etkilenen astların karşılaştırmalı olarak incelenmesi hâlinde daha sağlıklı tanımlanabileceği söylenebilir. Bu kapsamda çalışanlarının toplulukçu özellik taşıdığı değerlendirilen iki ayrı kamu bankasının 18 şubesinde, şube müdürleri ile çalışanlar arasındaki etkileşimin kalitesi, alt teori yaklaşımı (Glaser ve Strauss, 1967) kullanılarak incelenmiştir. Kullanılan yöntem itibari ile genelleme amacı güdülmeyen araştırma sonrasında, şube müdürlerinin adaletsizlik olarak tanımlanabilecek ayrımcı stratejiye, bu durumdan olumsuz etkilenenlerin, Erdoğan ve Liden (2006)'in bulgularıyla uyumlu olarak yanaşma davranışı ile cevap verirken, fayda sağlayanların, yüksek performans ve vatandaşlık davranışı göstermeye çalıştıkları gözlenmiştir. Herhangi bir ayrımcı stratejiye gitmeksizin, tüm çalışanlara adil davranmaya ve eşit mesafede olmaya çalışan şube müdürlerinin ise astları tarafından

6 104 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 kabulünün düşük düzeyde gerçekleştiği, bu tür şube müdürlerinin astlarından yüksek performans elde etmekte zorlanırken, daha fazla yönetsel sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. YÖ TEM Katılımcılar Araştırma iki kamu bankasının Đstanbul'da faaliyet gösteren toplam 18 şubesinde gerçekleştirilmiştir. Her bir şubede, şube müdürü ve farklı görevlerdeki iki personel olmak üzere toplam üç kişi ile görüşülmüştür. Şube müdürü dışındaki görüşülecek kişilerin belirlenmesi aşamasında, şube müdüründen en yüksek ve en düşük performansa sahip üçer personelin ismini vermesi istenmiş ve görüşme müdür tarafından verilen isimler arasından tesadüfi olarak seçilen iki kişi ile yapılmıştır. Katılımcıların % 9'u lise, % 24'ü meslek yüksek okulu, % 67'si üniversite mezunudur. Ayrıca % 7'si 5 yıldan az, % 20'si 6-10 yıl arası, % 11'i yıl arası, % 16'sı yıl arası, % 24'ü yıl arası, % 22'si 25 yılın üzerinde hizmet süresine sahiptir. Verilerin Toplanması Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış karşılıklı görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede katılımcılara, önceden tasarlanmış açık uçlu soruların yanı sıra, görüşme sırasında geliştirilen tamamlayıcı sorular da sorulmuştur. Görüşme kapsamında, şube müdürlerinden, genel müdürlük tarafından belirlenen performans hedeflerini gerçekleştirebilmek için izledikleri yönetim stratejisinin detayları hakkında bilgi alınmıştır. Çalışanlarla yapılan görüşmelerde ise, şube müdürünün onlara karşı olan tutumunu değerlendirmeleri ve şube müdürü hakkında ne düşündüklerini belirtmeleri istenmiştir. Görüşmeler 2008 yılının Kasım ve Aralık aylarında bizzat araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Şube müdürleriyle yapılan görüşmeler dakika, çalışanlarla yapılan görüşmeler ise dakika sürmüştür. Verilerin Analizi Görüşme verilerinin derlenmesi ve analizi, Glaser ve Strauss (1967) tarafından geliştirilen Alt Teori Yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analitik sürecin bu ilk aşaması, açık kodlama olarak da adlandırılmaktadır. Bu aşamada yapılan görüşme kayıtları satır satır incelenerek katılımcıların izlenen yönetim stratejisi hakkındaki düşünce ve değerlendirmeleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan bu görüşmelere ait bazı ifadeler Tablo-1'de sunulmuştur. Görüşmelerden örnek olarak alınan bu ifadeler, şube müdürlerinin yönetim stratejilerinin ve çalışanların bu stratejilere karşı olan yaklaşımlarının belirlenmesinde kullanılan ifadelerdir. Bu ifadelerin değerlendirilmesinde farklı katılımcılara ait benzer ifadeler kodlanarak kategoriler oluşturulmuştur. Örneğin, "Hiç kimse adil olma-

7 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma 105 dığımı söyleyemez", "Herkesi çabaları ölçüsünde ödüllendiriyorum", "Mahiyetinizden size destek olacak, sizinle çatışmayacak kişileri iyi seçmeniz gerekir." gibi ifadeler, şube müdürlerinin yönetim stratejilerini; "Şube müdürü çok iyi bir insan", "Şube müdürünü başarılı buluyorum", "Şubenin başarılı bir şekilde yönetildiğine inanmıyorum." gibi ifadeler ise çalışanların şube müdürlerinin yönetim stratejilerine karşı olan tutumlarını belirlenmek maksadıyla kodlanmıştır. Ardından her bir kodun altında yer alan ifadeler içerik açısından tekrar karşılaştırılarak sınıflandırmanın uygun olarak yapılması sağlanmış ve kodlar bağlamları göz önüne alınarak şube müdürleri için "Mutlak eşitlikçi", "Göreli eşitlikçi" ve "Ayrımcı" şeklinde yönetim stratejisi kategorileri; çalışanlar için ise "", "" ve "Yanaşmacı" şeklinde Bireysel / Örgütsel Çıktılar kategorileri altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma Tablo-1'de gösterilmiştir. Ana hatları ile açıklanan bu işlemler NVivo nitel araştırma yazılımı 1 kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Tablo 1. Şube Müdürleri ve Çalışanların Đfadeleri ve Kullandıkları Yaklaşımlar N O 1 YÖNETĐCĐ VE ÇALIŞAN ĐFADELERĐ Şubede herkesin yapacağı iş bellidir. Yani herkes kendinden ne beklendiğini bilir. Görevini iyi yaparsa rahat eder. Aksatırsa sorun yaşar. (Peki ya çok fazla çaba sarf eden, yüksek performans gösterenlere nasıl davranıyorsunuz? Onları ödüllendiriyor musunuz?) Dediğim gibi zaten herkesin işi belli. Herkes kendi işini en iyi yapmak zorundadır. Bir kişiye zaten yapması gereken işi yaptı diye neden özel muamele yapılsın? Herkes yaptığı işin karşılığını maaş olarak almıyor mu?... Benim için işlerin yürütülmesi önemlidir. Eğer birilerine öyle veya böyle diye farklı davranırsam, bu hem bana yakışmaz hem de anlamsız sonuçlar doğurabilir.... Bence, herkesin yaptığı işin esas alınması ve çalışanların bunun böyle olacağını bilmesi, daha büyük sorunların ortaya çıkmasına engel olur. Burada çalışan her kişi kadar faklı karakter, faklı kişilik var.... Yani önemli olan iştir. Kişiler gelip geçer, aksi halde her gelene göre işler değişirdi.... Benim hakkımda, belki şikâyetleri vardır. Bazı konularda... Ancak hiç kimse adil olmadığımı söyleyemez. Buna çok dikkat ederim. Herkesin gözü sizdedir. Yapacağınız en küçük bir iltimas saygınlığınızı ortadan kaldırır.. Burası benim ilk çalışma yerim. Üç yıldır bu şubede çalışıyorum.... Ben işimi dört dörtlük yaptığıma inanıyorum, ama bazen neden bu kadar kendimi paralıyorum diye sormaktan da kendimi alamıyorum. (Sizin böyle düşünmenizde etkili olan faktörler neler?) Bilemiyorum belki de ben yanlış düşünüyorum. Başka alternatiflerim de vardı ama ben burayı tercih ettim... Yöneti- Mutlak Eşitlikçi 1 Alt Teori yönteminin ayırtıları ve NVivo yazılımının kullanımı için bakınız: Baş, Türker, Akturan Ulun, Nitel Araştırma Yöntemleri: NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.

8 106 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı cilerimiz iyi insanlar, güler yüzlüler ama insan ister istemez farklı şeyler bulmayı bekliyor.... Ben idealistim, sadece aynı pozisyonda kalmak istemiyorum, ama bazen hep burada kalıp hep aynı işi yapacakmışım gibi geliyor bana.... Zamanla çok çalışmanın değil uyumlu çalışmanın önemli olduğunu anlıyor insan, ama her şey tecrübe işi tabi.... Geçmiş ile kıyasladığımda şubemizi başarısız buluyorum. Her ne kadar çok çalışmamız gerektiği devamlı söylense de, bu sözden öteye pek geçmemekte. Her şey gene aynı devam ediyor. Değişen bir şey olmuyor... (Size göre neden böyle oluyor?) Belki, alıştığımız tarzda yönetilmiyor olmamızdan kaynaklanıyordur. Eskiden birbirimize daha yakındık. Birbirimizden çok koptuk. Öğle yemeklerini bile beraber yemiyoruz nerede ise. Bizim işimizde karşılıklı destek olmak çok önemlidir.... Müşterilerle de durum pek farklı değil.... Biz her gece çalışıyoruz. Ben onları rica ederek çalıştırıyorum. Đşleri zamanında yapmanın önemini anlatıyorum. Zamanında çalışıp bitirelim, yoksa daha fazla kalırız, diyorum. Böyle yani aşırı yüz göz olmadan, bağırıp çağırmadan işleri hallediyorum.... Herkesin özel hayatı var. Sonuçta kimsenin hayatı burada yapılan işten ibaret değil elbette. (Bu düşüncenizi işinize nasıl yansıtıyorsunuz?) Biz bu şubede bir amaç için bir aradayız. Söylemek istediğim, sosyal faaliyetler icra etmek için değil. Zaten işimiz yeterince ağır, işe vakit ancak yetiyor.... Yıllardır edindiğim tecrübe, çalışanlara odaklı bir çalışma yöntemi benimsenirse, kişiliklerden kaynaklanan problemlerin arttığını bana öğretti. Bazı çalışanlar devamlı kendilerini ön plana çıkartmak, size yakın olmak isterler. Buna müsaade ederseniz, hakkınızda dedikodu çıkar hemen, haksızlığa uğrarsınız.... En iyisi mesafelerin korunması ve herkese eşit mesafede olmaktır. Böylece, siz müdür olursunuz, diğer herkes de çalışan.... Müdürümüz belki çalışanlara çok yakın davranmasa bile, iyi niyetli ve çok çalışkan birisi. Biz çalışırken o bizden daha çok çalışır.... Müdürümüz statüsü gereği her zaman bizim içimizde olmasını beklemek yanlış olur. Ancak, bu demek değil ki biz göz ardı edilelim, fark edilmeyelim veya kendimizi unutalım. Đyi insan olmak farklı iyi yönetici olmak farklı bence. "Yönetimin mektebi olmaz." Sözü geliyor aklıma... Đyi bir iş ortamı oluşturmak sadece müdürün görevi mi? Kıdemli çalışanların üzerinde sorumluluk var bu konuda.. Đşler çok yoğun, giderek de yoğunlaşmakta. Ama bu yoğunluk işlerin çokluğundan ziyade, planlı programlı hareket edilmemesinden kaynaklanmakta. Müdürümüz devamlı, "kendinizi benim yerime koyup olayları öyle değerlendirin" der, bunu içtenlikle yaptım. Kendimi onun yerine koydum, kısmen haklı olabilir ama bizden daha yoğun olan ve daha şevkli çalışan yüzlerce banka şubesi olduğuna inanıyorum. Bazı yanlışlara mazeret bulmak kolay olur. ( e gibi yanlışlar?) Söylediğim gibi, şube çalışanlarını önemsemek gibi.... Kurumsal banka olsa gönderebilir. Atabilir yani. Ancak burada çok fazla yaptırımım yok. Yani. Kime bir şey olmuş ki? Pazarlamacı özellikle. Pazarlamacıya ihtiyaç var. 0 yüzden benim onlara tepkimi fazla hissetmiyorlar. Onların tepkisini ben daha fazla hissediyorum. Çünkü hedefleri gerçekleşti- Mutlak Eşitlikçi Mutlak Eşitlikçi Göreli Eşitlikçi

9 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma remezsem beni kötü bir yere tayin ederler. Beni işten atabilirler belki de. Asıl stresi ben yaşıyorum. Onlar benim kadar yaşamıyor. (Sizce bütün çalışanlarınız böyle mi? Aralarında fark yok mu?) Doğruyu söylemek gerekirse, bence yok. Sorumluluk başka bir şey, bunu hesap verme sorumluluğu olmayan birinin hissetmesi zor. (Eğer bu sorumluluğu hisseden bir çalışanınız veya çalışanlarınız olsaydı onlara farklı davranır mıydınız?) Bilmiyorum belki davranırdım. Diğerlerine göre herkesin kabul edeceği seviyede Đyi performans gösteren, farklı bir şeyleri hak eder.. Ama dediğim gibi bizde böyle bir durum da yok.... Bir de diğer çalışma arkadaşları ile arası çok iyi olanlar var. Bunları ne gönderebilirsin ne de yerine birini getirebilirsin. Bir keresinde böyle bir olay oldu. Şube, yeni gelecek personeli istemedi. Ben izindeydim. Faks o zaman gelmiş. Yani istediğim değişikliği yapamadım. Sistem işlemiyor ve ben yalnız kalıyorum.... Genel olarak doğru bulsam da yönetilme şeklimizin mükemmel olduğu söylenemez. ( eden böyle düşünüyorsunuz?) Müdür bey iyi bir insan. Ancak bundan önceki müdür XXX bey bambaşka bir insandı. Yapılan işin ve işi yapan kişilerin kıymetini çok iyi bilirdi. Belki, şimdi müdür bey herkese eşit davranmaya çalışıyor ama bilemiyorum. (Şimdi eskisi gibi çalışmıyor musunuz?) Hayır, öyle demek istemedim. Ben her zaman işimi tam yaparım. Sadece eskiden biraz daha farklıydı. Mesela, müdürümün performansımı takdir ettiğini biliyorum. Yaptığım işlere yaklaşımı bunu gösteriyor. Ama bunu bana yansıtmıyor. Sanki o işi yapan ben değilim de bir başkası yapmış da ben almış bu işi ona götürmüşüm. Benim için yapılan iş kadar iş yerindeki iletişim de önemli. Birileri suistimal edebilir diye kurunun yanında yaşı da yakmak yanlış bence... Bizim hâlimiz iyi. Özel bankada olsak gece yarılarına kadar çalışırsın. Geleceğin, müdürün iki dudağının arasında olur. Ama bizde zimmetine para geçirmezsen ya da yüz kızartıcı bir suç işlemezsen en fazla şube değiştirirsin. 0 da çok zor. Bu kadar yoğun bir iş ortamında bundan daha iyi yönetim uygulanabileceğini sanmıyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. (Çalışanların birbirinden farklı performans gösterdikleri durumda, yönetim tarzı nasıl etkileniyor?) Her çalışan kendi sorumluluğundaki işini yapıyor. Performansı düşük olan ikaz edilir, ancak ben böyle bir duruma rastlamadım ve de duymadım... Herkese kapasitesine göre iş veririm. Kapasitesi düşük olanı asla dışlamam. Onun kapasitesi o... Bu duruma anlamayanlar oluyor. Kapasitesi düşük olanları kaytarmakla suçluyorlar. Bütün işleri kendilerinin yaptığını söylüyorlar. Ben bu tür kişilere izin vermem. Anlayışla karşılaması lazım. Daha yetenekli olabilirsin. Fakat bu sana diğerlerinden üstün olma hakkını vermez. Ben herkese eşit davranma taraftarıyım.... Benim için fark etmez. Ben kim müdür olursa olsun aynı şekilde çalışırım. Bu kişilikle ilgili bir şey, ailenizden nasıl gördüğünüz ve nasıl öğrendiğinizle ilgili bir şey... Bazı arkadaşlarımız çok çalıştıkları halde bunun önemsenmediğinden yakınıyorlar. Kendilerine göre haklı sebepleri var. Ama daha öncede söyledim ya, benim için fark etmez, ben çok çalışmaktan rahatsızlık duymuyorum. (Peki, sizce doğrusu bu mu?) Doğrusu, çalışanla çalışmayanın Mutlak Eşitlikçi Göreli Eşitlikçi

10 108 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı ayırt edilmesidir. Siz hep çalışanlara yüklenip diğerlerini görmezden gelirseniz bu haksızlık olur.... Müdür Bey, ciddi bir kişiliğe sahiptir. Herkesin kendine özgü bir karakteri var. Yönetim şeklinden ne çok memnunum ne de rahatsızım ben işimi ve kendime verilen ek görevleri en iyi şekilde yaparım. Ama özverili çalışanda aynı zorlamayla iş yaptırılan da aynı... Burada yeni bir şey yapmak çok zordur. Bizim insanımız yeni şeylere her zaman tepki duyar. Bir sistem vardır. Kurulu bir düzen vardır. Burada ciddi bir şikâyet yoksa ki varsa dahi onun bozulmasını istemez insanlar. Şimdi herkes iş yerinden şikâyet eder, müdüründen şikâyet eder, gider kocasına karısına arkadaşlarına anlatır da anlatır, ama orada bir değişiklik yapalım dediğinizde o şikâyet ettiği şeyleri korumaya başlar. Herkesi çabaları ölçüsünde ödüllendiriyorum. Ödül alamayan arkadaşlara diyorum: XXX Hanım bak, sen de başarılı olabilirsin, XXX Bey gibi yapmalısın. Yani serviste çalışmalısın, boş zamanlarda müşterilerle irtibat kurmalısın, diyorum. Senin de başarılı olmanı istiyorum, diyorum. Onları sürekli motive etmeye çalışıyorum. Ben XXX Bey'den, yönetim şeklinden memnunum. Ben buraya XXX şubesinden geldim. Orada işler çok daha kötüydü... Müdürümüz devamlı olarak performansımızın düşüklüğünü vurguluyor. Geçen yıl nerede ise bölgemizin en başarılı şubesiydik. Bu bir tezat değil mi? Motivasyonumuz olumsuz etkileniyor haliyle. Ben sadece aldığım maaşı hak etmeye çalışmıyorum, şubenin performansının artması için ekstra bir çaba harcıyorum. Bunun için müdüre o mesafeli de olsa ben mesafeyi açmıyorum. Hedefleri karşılayamamanız, sıralamada, ölçeklendirmede geriye düşmeniz demek, sizin imaj kaybetmeniz demek. Yalnız genel müdürlük nezdinde değil, Đstanbul'daki diğer şube müdürlerinin arasında imaj kaybı... Akşamdan her birinin iş planını yapıyorum. Yarın yapılacakları anlatıyorum. Ertesi gün neler yapılmış takip ediyorum. lik zaten başkaları ile iş yapmak değil miydi? Yani planlama, organizasyon, koordinasyon, kontrol. Ben de bunları yapıyorum.... Ben çok farklı müdürlerle çalıştım. Hepsi şubenin birinci olmasının ne kadar önemli olduğunu anlattı durdu. Bu şube hep iyi bir yerlerde de oldu. Ancak, bunun çok fazla yararını göremedik. Bırakın faydayı daha fazla çalışmak zorunda kaldık. Ben şimdiki müdürün çabasını doğal karşılıyorum.... Yani jokey dinç ama at artık yoruldu. Zaman zaman bazı ekstra işler çıkıyor. Biz de ileride sorun yaşamamak için bunları biriktirmeden yapmaya çalışıyoruz.... Eğer bir problemi zamanında çözmezseniz, o problem başka bir probleme neden olur, sonra yine siz uğraşırsınız.... Göreli Eşitlikçi Yanaşmacı Göreli Eşitlikçi Burası özel sektörden farklı. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, performans falan, ama henüz somut bir şey yok. O nedenle herkes aman sorun çıkmasın, laf işitmeyeyim, moralim bozulmasın diye çalışıyor. Belki bu nedenle pek çok şeyi sineye çekiyor.. 7 Mutlak

11 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma Benim için bütün çalışanların ihtiyaçları da, önerileri de, fikirleri de önemlidir. Birini dinlerken diğerini göz ardı edemezsiniz. Hepsi, belirli bir eğitimi almış, elit kişiler (Tüm personelinize eşit mi davranırsınız?) Genellikle ama bu konuya göre değişir. Mutlaka eşit olacaksınız diye bir şey yok. Her durum kendi dinamiklerine göre etkiler sizi. (Çalışanların ne gibi özellik veya davranışları, bu davranışlarınızda etkilidir?) Dediğim gibi, çok farklı dinamikler ama özellikle gösterdiği performans etkili olur benim için... Eşim de bankacı, ister istemez her akşam işle ilgili konuşuyoruz. Dost çevreniz de haliyle bankacı olunca, bir çok şubede ne oluyor ne bitiyor haberdar oluyorum. Büyük resmi görünce, bizim şubemizin güzel yönetildiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımla birlikte ben de elimden geleni yapıyorum. Müdürümüzün gözüne bakıyoruz neredeyse. Şubedeki diğer arkadaşlarıma göre ben yeni sayılırım, henüz bu şubeye geleli bir yıl oldu. (Size göre müdürünüzün yönetim şekli ve çalışanlarla olan iletişimi nasıl?) Ben pek olumlu bulmuyorum... Söylediğim şeyler zaman zaman dirençle karşılanıyor. Zaman zaman top gibi geri geliyor. Bu gibi durumlarda kişilerle tekrar tekrar konuşmak zorunda kalıyorum. Đşin neden önemli olduğunu açıklıyorum. Bak bu olmuyor diyorum. Đstediğim gibi olmuyor, diyorum. Senden bunu bekliyorum, diyorum. Bazıları bu ikazlardan olumlu etkilenirken bazıları için değişen bir şey görmüyorum. Ancak beni asıl üzen, bu adamların sürekli benzer şeylerle karşıma gelmeleri. (Bu gibi durumlar yönetim tarzınızı etkiliyor mu? Çalışanlar arasında ayrım yapıyor musunuz?) Her ne kadar siz bir baba gibi tüm çocuklarınıza aynı hakları vererek yaklaşsanız da, bazen ister istemez onların tavırları bu durumu değiştirmeye zorluyor... Bir işi kimi 10 dakikada yapar. Kimi 15 dakikada yapar. Herkesin kapasitesi farklı. Bir de herkes aynı çabayı göstermek istemiyor. Aldığım para bu, benden bu kadar diyor. Eğer siz aynı işi 5 dakikada yaparsanız tepki çekersiniz. Çünkü artık hiç kimse bu işin yapılma süresi 15 dakikadır diyemez. Zaman zaman bazı ekstra işler çıkıyor. Biz de ileride sorun yaşamamak için bunları biriktirmeden yapmaya çalışıyoruz.... Eğer bir problemi zamanında çözmezseniz, o problem başka bir probleme neden olur, sonra yine siz uğraşırsınız. Geçen sene şubemizde eskiye nazaran daha fazla bir değişim oldu. Ama buna rağmen, ben genel olarak şubemizin uyumlu ve iyi bir şekilde çalıştırıldığına inanıyorum. Yani yönetim şeklinde bir sorun yok... Artık işler eskisi gibi kolay değil. En az % 80'i yakalamalısınız. Eğer yakın bölgedeki şubeler % 100, % 120 yapıyorlarsa, % 80 bile yetmez. Bu bizim bankamızla ilgili bir şey de değil. Artık işin doğası değişti. Eskiden müşteri buraya gelirdi. Şimdi biz müşterinin peşinden koşuyoruz... Örneğin pazarlama yönü ağır olan müdürler, ben de öyle addediyorum kendimi, daha çok ticari pazarlamadaki kişilerle ilişki kuruyor. Öyle olunca operasyondaki insanlar ve kısmen de bireyseldeki insanlarla daha uzak oluyorsunuz. Belki bazıları bu duruma içerliyor ama işin gereği bu. Benim hedeflerime ulaşmamda Eşitlikçi Göreli Eşitlikçi Yanaşmacı Mutlak Eşitlikçi Göreli Eşitlikçi Ayrımcı

12 110 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı en fazla katkıyı kimler sağlayacaksa onları diğerlerinden ayırmak durumundayım. Đşin pratik yönü bu. Pek çok müdür size "ben tüm çalışanlarıma eşit mesafedeydim" diyecektir. Fakat işler öyle yürümez. Benim fikrim, işlerin iyi yönetildiği yönünde, iş baskıları karşısında, başarılı bir şekilde, işin altından kalkabiliyoruz, bunda Müdür Bey'in büyük etkisi var. Bana göre Müdür Bey'in benle de diğer çalışanlarla da iyi bir iletişimi var, bizlerle çok iyi bir iletişim içersinde Müdür Bey. XXX Bey, çalışanlarına iyi davranan bir yöneticidir.... Bankacılık sektöründe, uzmanlaşma esastır, bütün arkadaşlar ne yapacağını iyi bilirler. Fazla müdahaleye gerek kalmaz. XXX Bey de bunun farkında elbet, fazla boğmaz bizi.... (Size göre XXX Bey çalışanlarla olan iletişimi nasıl? Herkese eşit mesafeli midir?) Evet, XXX Bey tüm çalışanlarıyla ilgili bir insandır.. Özel bankalarda çalışanlar müdüre tapıyorlar. Çünkü primleri müdürler dağıtıyor. Bizde ise hem primler sınırlı hem de dağıtım merkezden yapılıyor. Kapıdaki güvenlik görevlisi de, pazarlama yönetmeni de aynı primi alıyor. Belki ayrımcılık olarak göreceksiniz ama eğer kritik personele özel ilgi göstermezsem bu şartlar altında onları motive edemem. XXX Bey iyi bir yöneticidir. Genellikle de, kriz haline varacak çok yoğun dönemleri mükemmel idare eder. Ben yaklaşık 15 yıldır bu bankadayım. Emeğimin kıymet gördüğünü bilmek beni sevindiriyor. Müşteri portföyümüz eskisi gibi değil, değişti. Karşınızda, daha bilinçli ve bilgi arayışı içerisinde olan insanlar var. Müşterilerimizle yakından ilgili olmak gerekir. Lakin bu sizin yavaş çalıştığınız şeklinde yorumlanabiliyor. Bu imajı yıkmak için çaba harcıyorsunuz haliyle... Ben bütün çalışanlara hep şirin görünme hevesinde değilim. olmak demek herkesi idare etmek demek değildir. Tatlı söz. Yakın ilgi. Bunların hepsi bedava. Hiçbiri için para ödemezsiniz. Ancak, bedava oldukları için sorumsuzca dağıtırsanız, değerlerini yitirirler. Daha sonra elinizde değerli hiçbir şey kalmaz. Ben kendimi katılımcı bir yönetici olarak görüyorum, her bir çalışanımla ilgilenirim.. Şube müdürü aslında iyi bir insan. Ancak, pek çok kişi ondan gereksiz yere çekiniyor. Bence zamanla daha iyi tanıyacaklar. Müdür bey size daha yakın davrandığında büyük bir sorumluluk hissediyorsunuz. Arkadaşlarınız hissettiriyorlar bunu size. Siz de onu kapatmak için daha çok çalışmak zorunda kalıyorsunuz.... Yani hem size gösterilen yakın ilginin karşılığını vermelisiniz hem de hata yapıp küçük düşmenizi bekleyen insanlara bu fırsatı vermemelisiniz... Daha önce bir çok şef ve müdürle çalıştım. Ben XXX Bey'in iş idaresini yeterli bulmuyorum. Bence bilgili olmak bir yöneticide ön plandadır (Size göre müdürünüzün çalışanlarla olan iletişimi nasıl?) Đletişimde önemli olan samimi olmaktır. Yanlış anlamayın, ben devamlı samimiyet göstermeye çalışıyorum ve bunu bütün içtenliğimle yapıyorum. Fakat, aynı şeyin bana da Ayrımcı Yanaşmacı Ayrımcı Yanaşmacı Yanaşmacı

13 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma yapıldığını ifade etmem zor gibi.. Belki ideal olan herkesle bütünleşmek. Fakat diğerleri kadar işin içine girmeyen, diğerleri kadar adapte olmayan bir grup var. Bu hem kişilikten kaynaklı hem de onların da hedefleri var. Bunların yapmak istedikleri şeyler, şube müdürünün aklındakilerle uyuşmuyor. Tabi bunun tam tersi bir grup da var. Siz doğal olarak ikinci grupla çalışmayı seçiyorsunuz. Örneğin benim yapmak istediklerim hedeflerim, özellikle genç arkadaşların hedefleriyle daha çok uyuşuyor.o yüzden genç, arzulu arkadaşları yanıma almaya çalışıyorum. Kişinin emekliliği yaklaşmışsa bazı şeylere ne gerek var diyebiliyor.... Çaba gösterenleri diğerlerinden net olarak ayırırım. Örneğin, onları daha fazla onore ederim, toplantılarda onların fikirlerini daha çok sorarım. Onlara daha aktif işler veririm. Müşteriye onları gönderirim. Diğerlerini ise geriye çekerim, back ofiste görevlendiririm, gerekirse evrak taşıttırırım.. Bir istekliler vardır, bir de zorunluluktan çalışanlar vardır. XXX Bey bunu çok iyi görüyor. Đsteklilere sorumluluk veriyor. Onlara kendilerini gösterme fırsatı tanıyor. Önlerini açıyor. Bir sorun yaşadığınızda, bu özel sorun da olabilir, kendi sorunuymuş gibi ilgileniyor. (Şubenizde kendisine verilen işleri yapmayan, savsaklayan kişiler var mı?) Yok, yok burada iş yapmamak diye bir şey olmaz. Đş senin işindir. Yani yapmama şansın yok. Belki bazıları kendilerine verilen işleri beğenmeyebilir. Ama yine de yaparlar. Yani hem ağlarım hem giderim misali, sevsen de yaparsın sevmesen de. Müdür Bey bazen bizim hala stajyer çalışanlar olduğumuzu düşünüyor gibi. Oysa herkes elinden geleni yapıyor. Bazen burada bir iş yapıyor değil de oyun oynuyormuşuz gibi geliyor bana. "Hadi sana küstüm, sen oyundan çık.", "Sen yandın. Hadi sen gene ebesin." gibi. (Peki siz, nasıl bir yaklaşım içerisindesiniz? Bu durumlar sizi uzaklaştırıyor mu?) Hayır, tam tersi ben idealist biriyim, işimde yükselmek istiyorum. Daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla çalışmak beni yormaz, güçlendirir. Bu oyunda bende varım. Bu birtakım şeylerde tolerans olabilir. Đzinde tolerans olabilir. Primler geliyor zaman zaman, bunlara çalışanlar önem veriyor. Bir kişiyi üst üste iki üç kez es geçerseniz bu onu kendine getirici bir etki yapıyor. Bu primleri üst üste almak ise zaman içerisinde alışkanlık yapabiliyor. O nedenle, uyarıcı olarak etkili fakat motivasyon aracı olarak çok etkili değil. Özellikle yüksek performans gösterenler üzerinde. Bu kişiler zaten primi hak ettiklerini düşünüyorlar. Onları motive etmenin yolu ise ilişkilerle oluyor. Onlara daha yakın davranıyorsunuz. Her zaman onları desteklediğinizi hissettiriyorsunuz. Geri plandaki kişileri de zaman zaman görmelisiniz. Örneğin bir şeyler yaptığında ki mutlaka yapar, bir para bağlar ya da bir şeyler yapar, hemen takdir edip gözümün üzerinde olduğunu hissettiririm. Ancak bu takdir, diğerlerine göre mesafeli bir takdirdir. Bunu herkes anlar.. Bizim işlerimiz çoğu banka şubesinde olduğu gibi oldukça yoğun. Müdür Bey bu iş yoğunluğunda boğulmuyor. Hem işler yürüyor hem de şubede çok iyi bir iletişim ortamı kurabiliyor. Đşler ne kadar yoğun olursa olsun, bir ihtiyacınız olduğunda arkanızda Müdür Bey'in desteğini hissedebiliyorsunuz. Bu beni bir hayli motive eden bir etki.... Ayrımcı Yanaşmacı Ayrımcı

14 112 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı Burada müdür dahil, hepimiz büyük bir sistemin bir parçasıyız. Hepimizin bazen benzer olsa da farklı farklı işleri, sorumlulukları var. Aynı bir saat gibi. Siz hiçbir saat içinde şu parça önemli şu parça önemsiz diyebilir misiniz? Ben bir başkasının yerinde olsaydım, ben onun işini yapıyor olacaktım. Büyük sistemi göz ardı eden bir yaklaşımın, doğru bir yönetim şekli olduğuna inanmıyorum. Bizim sektörde yaşanan kriz ve bu krizin etkisiyle özel bankalardaki işten çıkartmalardan sonra, genel olarak banka çalışanları eskisinden daha iyi performans göstermeye başladı. Biz kamuda olmamıza rağmen bu krizin bu yöndeki olumlu yansımalarını yaşadık, tabi performansa yönelik olarak söylüyorum. Bu durum şube müdürlerinin otoritesini de pozitif yönde etkiledi tabi.... Benim için her çalışan kıymetlidir. Đnsan olarak herkes değerlidir bunun aksini söylemek günümüzün çağdaş anlayışına sığmaz. Ben bir yönetici olarak kimsenin insanlığını değerlendirme gibi bir misyona sahip değilim. Ama bir yönetici olmam dolayısıyla, çalışanlarıma farklı davranırım, ama bu farklılık işe yöneliktir. (Bu farklılığı biraz daha açar mısınız! Performanslarını mı dikkate alırsınız?) Performans önemli ama sadece performans değil, çalışanların iş yapma şekli de belirleyici olur. Örneğin bazı çalışanlara yakın davranmazsanız hemen soğurlar, bazıları ise mesafeli olsanız bile fark etmez. Ayrıca sizinle olan çalışma uyumu da etkili, bazıları ile çok tecrübeli olmasalar bile daha uyumlu çalışılır... Bence Müdür Bey şubemizi çok başarılı bir konuma getirdi. Hepimiz bu durumdan memnunuz. Çalışmamın karşılığını aldığımı hissediyorum. Daha önce çok çalışmanın beni rahatsız ettiği zamanlar olmuştu, şimdi bunu söyleyemem.. Müdür Bey oldukça başarılı, şubemiz ilk sıralarda yer alıyor son zamanlarda. (Peki şubenizin başarısında, müdürünüzün çalışanlarla olan iletişimi ne derece etkili?) Böyle olduğunu savunmak bence yanlış olur. Örneğin, ben kendim için ele alırsam, XXX Bey'le iyi bir iletişimim olduğunu söyleyemem. Bizim çalışmalarımızda tecrübe önemlidir. Đşler genellikle çok yoğundur ve planda olmayan bir çok girdi ile karşı karşıya kalırsınız. Bunların altından kalkabilmek iyi bir tecrübe ile mümkün olabilir sadece. Bu bizim sektörün karakteristiğidir. Benim için tecrübeli elemanlar diğerlerinden daha önde gelir. (Peki tecrübeli olan personeliniz, her zaman iyi performans mı gösterir?) Tabiî ki hayır. Ama bu onların benim için farklı bir yerde oldukları gerçeğini değiştirmez. Başarı. Beni çalışmaya motive eden tek şey. Diğerleri beni ilgilendirmez. Ben kendime bakarım. Ancak, onlardan ayrı tutulmak isterim.. XXX Bey çalışkan bir insan, iyi bir insan, bizleri kırmıyor. Đyi yani. (Peki hiç mi olumsuz bir yönü yok?) Sadece bazı kişilere daha yakın davranıyor. Bu da bazı arkadaşlarda rahatsızlık yaratıyor. (Bu rahatsızlık işe yansıyor mu?) Đşe yansımaz. Zaten XXX Bey buna izin vermez. Sadece bazı arkadaşlar bu du- Ayrımcı Göreli Eşitlikçi Ayrımcı Yanaşmacı

15 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma rumdan rahatsız. Benim için önemli değil. Ben de daha önceki müdür beyle zaman zaman yemeğe gidiyordum. Çok önemli bir şey değil benim için. Üst taraftan devamlı bir baskı hissediyorsunuz. Malum bizim sahada bu baskı ve yoğunluk normal. Ve müdür olarak beklentileri karşılamak durumundasınız. Elbette işler kolay olmuyor, olsaydı yönetme şeklinin, uygulanan stratejinin önemi de olmazdı. Önemli olan yoğun ortamda iyi iş çıkartmak. Üzerinizdeki baskıyı alta yansıtmanın bir anlamı olmaz. Böyle yapmanın iyi bir yönetim anlayışına da ters olduğu ortada. Önemli olan gereksiz yere zaman kaybetmemek. Mahiyetinizden size destek olacak, sizinle çatışmayacak kişileri iyi seçmeniz gerekir. Çalışanlarınızı iyi tanıyacaksınız. Eğer onları işe alma veya işten çıkartma gibi bir yetkiniz yoksa, seçme hakkınız yoksa, böyle bir yaklaşım uygulamak zorundasınız. Belki özel bir bankada çalışsam daha fazla para alabilirim. Ancak burası benim için çok farklı bir anlam taşıyor. Burada bir yeriniz, bir ağırlığınız var. Bu benim için çok önemli. Tabi bu durum müdürünüze bağlı. Sağ olsun müdür bey çalışanın kıymetini bilir ve ona göre davranır. Ben çok farklı müdürlerle çalıştım. Kimileri sürünün başında giderken, kimileri sürünün arkasında, geride kalanları toplamakla uğraşır. Ben birinci tip müdürü, yani sürünün başında gidenlerle çalışmayı tercih ederim. Sürünün başında müdürle birlikte olmak pek çok kişi için önemlidir. Çünkü kendinizi başarılı hissedersiniz, güvende hissedersiniz.. Geride kalanlar ise kurda kuşa yem olmaktan korkarlar.o nedenle kimse çok gerilere düşmek istemez. Üzülerek söylüyorum, ön yargıları yıkmak çok zor. Ben gösterdiğim emeğin fark edilmediğini biliyorum. Bir arkadaşım bana geçen günlerde "Keşke senin gibi olsaydım, mesafeli ve rahat." dedi, ne demek istediğini anladım tabi. Sanki ben işten kaçıyormuşum gibi algılanıyor, oysa ben her fırsatta müdürüme istekliliğimi gösteriyorum. Bugün müdür olmak eskiye göre çok zorlaştı. Đşler eğitimlerde size danışmanların anlattığı gibi yürümüyor maalesef. Kimse sizden hedeflerinize nasıl ulaştığınızı sormuyor. Bu hedeflere ulaşıp ulaşamadığınız önemli sadece. Arkadaşlar olaya sizin gibi bakamıyorlar. Sizin gibi düşünemiyorlar. Adam 100 milyarlık iş bağlayacağı gün aklında hafta sonu oynanacak futbol maçı var. Bunu biliyorum. Eğer işleri iyi takip etmezseniz sonra dağılır gidersiniz. Sorunlu bir çevrede iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sorunlara bir de şube çalışanlarının sorunları eklenince iş iyice karmaşıklaşır. ( e gibi sorunları kastediyorsunuz?) Kişisel sorunları, işini yapmadaki farklılıkları gibi.... Mutlaka iş daha çok çalışana verilir. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok iş yapmak zorunda kalırsınız. XXX Hanım da aynı şeyi yapıyor. Fakat ben bana verdiği ekstra işleri de severek yapıyorum. Çünkü motivasyon şeyi çok yüksek bir insan. Her zaman yanınızda olduğunu hissedersiniz. Çabalarınızı takdir eder, size farklı davranır. Kendinizi önemli hissettirir... Şubenin başarılı bir şekilde yönetildiğine inanmıyorum. Bu kadar çok kalifiye çalışanın olduğu nadir şube vardır. Ama bu değerli kaynaktan yeterince yararlanılmamakta. Çok çalışmama rağmen yeterince takdir görememek beni Ayrımcı Yanaşmacı Ayrımcı Yanaşmacı

16 114 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 18 üzen bir durum. Đnsan kendini psikolojik bir baskı altında hissediyor. Çalışıyor ama çalışmanızın karşılığını alamıyorsunuz. (Peki bunun karşılığında ne yapıyorsunuz?) Ne yapabilirsiniz ki? Eğer kulak verilirse, ben de varım demeye çabalıyorsunuz sadece... Ben yıllardır müdürlük yapıyorum, bu şubeden önce de başka bir şubede müdür olarak çalışıyordum. Ayrıca insan bir anda da bu müdür olmuyor tabii, yılarca daha alt seviyelerde çalıştım. Şu anki yönetim uygulamalarımda özellikle alt seviyede çalışırken edindiğim tecrübelerin büyük yararı oldu. ( e gibi tecrübeler bunlar?) Đyi bir yönetimin iyi bir ekiple olacağı. Siz personelinizi seçemiyorsunuz ama elinizdeki personelden oluşturacağınız güçle başarılı işler çıkarabilirsiniz. Bunun için çalışanlarınızı iyi tanımanız gerekir. Herkesin bir yapısı var. Onların yeteneklerini iyi bilmeniz gerekir. Bunlar arasında kendi öz ekibinizi kurmalısınız. Đşin önemli kısmını bunlarla yürütürsünüz. Tabi bunları diğerlerinden farklı ve hoş tutmanız gereklidir. (Bu çalışanlarla en iyi performans gösterenleri mi kastediyorsunuz?) Çoğunlukla evet, ama her zaman böyle olacak diye de bir şey yok tabi, mesela XXXX Bey, çalışkan birisi olduğunu söylemek zor ama onu yakınınıza almazsanız, problem yaşarsınız. Diğer çalışanlar üzerinde oldukça etkili bir kişiliğe sahiptir. Başarmak benim için çok önemli. Onsuz yapamam gibi geliyor.o psikolojik bir şey yani. Normalde çekilebilirim bir kenara, yapabilirim. Ama yapı meselesi, insanın karakteri ile beklentileri ile ilgili. Kendini görmek istediği yer ile alakalı bir şey. Bunlar da çalışma hayatına yansıyor. Eğer amiriniz sizi diğerlerinden farklı bir yere koyar, çabalarınızın karşılığını verirse daha mutlu oluyorsunuz daha içten çalışıyorsunuz. Eğer böyle olmazsa moraliniz bozuluyor, kendinizi kullanılmış hissediyorsunuz. (Yani müdürünüzün size daha ayrıcalıklı davranmasını mı istiyorsunuz?) Bakın dışarıda başarılıysanız çok para kazanırsınız. Başarılıysanız terfi edersiniz. Bizde ise kademeler çok nettir. Dört yıl sonra sınava girersiniz ve şef yardımcısı olursunuz. Başarının çok etkisi yoktur. Burada başarının kanıtı yöneticinizin size nasıl davrandığıdır. Sizi diğer çalışanlar arasında nereye koyduğudur. Ne yazık ki, ben Müdürün gözünde bir iyi konumda değilim (Sizi böyle düşündüren nedir?) Bana pek güvenmediğini hissediyorum. Yaptığım işleri en ince ayrıntısına kadar kontrol eder. Ama herkese böyle davranmaz. Ben müdürümün güvenini kazanmak isterim, belki yanlış anlaşılan bir davranışım olmuş olabilir. Biraz panik bir kişiliğim olduğunun ben de farkındayım, belki yanlış anlaşılan budur. Bu açıdan baktığımda ona hak vermiyor değilim... (Bu durumlar sizin çalışmanızı nasıl etkiliyor?) Benim çalışma şeklimin bana nasıl davranıldığıyla bir ilgisi olamaz. Ben her durumda işimi tam ve eksiksiz yapmaya gayret ederim... Ayrımcı Göreli Eşitlikçi Yanaşmacı

17 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma 115 Verilerin Yorumlanması Araştırmanın gerçekleştirildiği banka şubelerinde, şube müdürlerinin üç temel yönetim stratejisi izledikleri gözlenmiştir. "Mutlak eşitlikçi" strateji olarak adlandırılan ilk stratejide şube müdürü, kişilik özellikleri ya da benimsemiş olduğu yönetim stili doğrultusunda tüm şube çalışanlarına karşı hemen hemen aynı yaklaşımı sergilemektedir. "Göreli eşitlikçi" strateji olarak isimlendirilen ikinci strateji, şube müdürünün çalışanlarının her biri ile ayrı ayrı etkileşime girerek, yönetim stilini çalışanların özellik ve beklentilerine göre oluşturması şeklinde tanımlanabilir. Bu stratejide yöneticinin gösterdiği yaklaşımda esas olan en önemli faktör, çalışanların gösterdiği performans olarak belirmektedir. "Ayrımcı" strateji olarak adlandırılan üçüncü stratejide ise şube müdürü, kendi "ayrıcalıklı" ekibini oluşturarak, çalışanları grup içi ve grup dışı olmak üzere sınıflandırmaktadır. Bu stratejide, her ne kadar bazı şube müdürleri, bu ayrımı performansa göre yaptıklarını belirtmiş olsalar da, esas olan faktörün müdür ve çalışanlar arasındaki kişilik uyumu vb., performans dışı faktörler olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede, ilk iki strateji, çalışanlar arasındaki dengeyi korumaya verilen önem nedeniyle "Adalet" başlığı altında ele alınmıştır. 2 Üçüncü stratejide ise çalışanlar arasında bir ayrıma gidildiğinden "Ayrımcılık" başlığı altında incelenmiştir. Ayrıca, örgütsel adalet yazının çalışanların çıkarlarının eşitlendiği varsayımı üzerine oturtulduğu (Özen, 2003: 189) göz önüne alınırsa, eşitlik yerine ayrımcılığın esas alındığı bu son stratejinin "Adaletsiz" olarak nitelendirilebileceği söylenebilir. Araştırmada, şube müdürleri tarafından kullanılan yönetim stratejilerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde, şube müdürünün personeli tarafından kabul düzeyi esas alınmıştır. Bu aşamada performans, iş tatmini gibi daha somut göstergeler, liderlik dışındaki örgütsel faktörlerden etkilenmeleri ve ölçümlerindeki zorluklar nedeniyle tercih edilmemiştir. Bununla birlikte, astları tarafından kabul edilmeyen bir liderin onları etkileme imkânı olmayacağından (Kim vd., 2004) liderin kabulünün, çalışanların yüksek performans göstermelerinin ön şartı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, şube müdürlerinin uyguladığı stratejilere karşı çalışanların düşünce ve tutumları, "", "" ve "Yanaşmacı" şeklinde üç başlık altında incelenmiştir. "" durumda çalışanlar, yöneticilerinin kullandığı yönetim stratejisinin uygun ve doğru olduğunu düşünmekte, "" durumda çalışanlar, yöneticilerinin kullandığı yönetim stratejisinin yanlış ve yetersiz olduğunu düşünmekte ve "Yanaşmacı" durumunda ise, çalı- 2 Araştırmada şube müdürleri tarafından uygulanan üç yönetim stratejisi hem ayrı ayrı hem de ikiye indirgenerek "Adalet" ve "Ayrımcılık" başlıkları altında değerlendirilmiştir. Böyle bir yöntem izlenmesinde, "Mutlak Eşitlikçi" ve "Göreli Eşitlikçi" stratejinin şube müdürleri tarafından birlikte kullanılma eğiliminde olunması etkili olmuştur. Çünkü bu stratejiler toplam sekiz yönetici tarafından kullanılmış ve dört yönetici bunları birlikte kullanırken, sadece ikişer yönetici ayrı ayrı kullanılmıştır.

18 116 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 şanlar yöneticilerinin kullandığı yönetim stratejisi karşısında onlara yakın olma, onların beğenisini kazanma ve daha çok iş yapmaya gönüllü olma gibi bir tutum içerisine girebilmektedir. Özetle, araştırma kapsamında şube müdürleri tarafından kullanılan yönetim stratejileri, "Mutlak eşitlikçi", "Göreli eşitlikçi" ve "Ayrımcı" başlıkları altında, şube müdürlerinin uyguladığı stratejilere karşı çalışanların düşünce ve tutumları ise "", "" ve "Yanaşmacı" başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Şube müdürü ve çalışanların bunlardan bir veya birkaçını aynı kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Daha sonra, şube müdürlerinin uyguladığı her bir stratejinin etkinliği, şube müdürünün astları tarafından kabul düzeyi esas alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. BULGULAR Tablo-2'de, şube müdürlerinin uyguladığı yönetim stratejileri (mutlak eşitlikçi, göreli eşitlikçi ve ayrımcı strateji) ve bu stratejilere karşı çalışanların düşünce ve tutumları (olumlu, olumsuz ve yanaşmacı) sayısal olarak ifade edilmiştir. Tablo 2. Şube Müdürlerinin Yönetim Stratejileri ve Çalışanların Bu Stratejilere Yaklaşımları Uygulanan Yönetim Stratejisi Çalışanlar (Başarılı ve Başarısız) Çalışanlar (Birlikte) Adalet ve Ayrımcılık UYGULA A STRATEJĐ Uygulanan Şube Sayısı Başarı Durumu Yanaşmacı Yanaşmacı Yanaşmacı Mutlak Eşitlikçi 2 Başarılı Başarısız ADALET Mutlak Eşitlikçi ve Göreli eşitlikçi 4 Başarılı Başarısız Göreli eşitlikçi 2 Başarılı Başarısız AYRIMCILIK Ayrımcı Strateji ve Göreli eşitlikçi 2 Ayrımcı Strateji 8 Başarılı Başarısız Başarılı 9-1 Başarısız TOPLAM* * Tablo'da gösterilen sayılar toplam satırındaki sayılara bölündüğünde kullanım oranını vermektedir.

19 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma 117 Tablo 2 ye göre, bazı şube müdürleri (12 şube müdürü) araştırma kapsamında değerlendirilen yönetim stratejilerinden sadece birini uygulamaktadır. Tek bir stratejiyi uygulayan şube müdürlerinden ikisi (2/18) "Mutlak eşitlikçi" stratejiyi, ikisi (2/18) "Göreli eşitlikçi" stratejiyi ve sekiz tanesi de (8/18) "Ayrımcı" stratejiyi kullanmaktadır. Görüldüğü gibi şube müdürleri en fazla, ayrımcı stratejiyi uygulamaktadır. Diğer yandan, dört şube müdürü (4/18) "Mutlak ve Göreli eşitlikçi" stratejiyi birlikte uygularken, iki şube müdürü de (2/18) "Ayrımcı ve Göreli eşitlikçi" stratejiyi birlikte uygulamaktadır. Bu durum, mutlak ve göreli eşitlikçi stratejilerin birbiriyle uzlaşan stratejiler olduğu ve ayrımcı ile göreli eşitlikçi stratejilerin ise yöneticiler tarafından farklı durum ve zamanlarda az da olsa uygulanabilen stratejiler olabileceği şeklinde değerlendirilebilir. Bununla birlikte, mutlak eşitlikçi ve ayrımcı stratejilerin birlikte kullanılmaması ise bu stratejilerin birbiriyle uzlaşmaz stratejiler olduğunu göstermektedir. Tablo 2'de, çalışanların şube müdürlerinin yönetim stratejilerine karşı gösterdikleri "", "" ve "Yanaşmacı" şeklindeki düşünce ve tutumlarını ifade eden yaklaşımların hangi oranda kullanıldığı da görülmektedir. Buna göre, sadece mutlak eşitlikçi stratejiyi uygulayan yöneticilerin, hem başarılı hem de başarısız çalışanlar tarafından olumsuz karşılandığını ve bu yöneticilerin astları tarafından kabullenilmesinin düşük olduğu görülmektedir. Göreli eşitlikçi stratejinin uygulanmasında ise, astlar tarafından kabulün mutlak eşitlikçi stratejiye göre nispeten daha yüksek olduğu söylenebilir. Diğer yandan, sadece ayrımcı stratejiyi uygulayan yöneticilerin başarılı astları tarafından olumlu karşılandığı, başarısız astları tarafından ise olumsuz karşılansa da bu astları tarafından yöneticilerine karşı yanaşmacı bir tutum izlendiğinden dolayı, astları tarafından kabul gördüğü değerlendirilmektedir. Tablo 2'deki bulgulara göre; başarılı çalışanlar en fazla (9/17) "Ayrımcı stratejiye" olumlu yaklaşmaktadır. Bununla birlikte, başarısız çalışanların en çok bu stratejiye karşı "" (7/21) ve "Yanaşmacı" (6/10) bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Yanaşmacı tutumun, dikkat çekici bir oranda (6/10) ayrımcı stratejiyi uygulayan yöneticiler karşısında başarısız çalışanlar tarafından gösterilmesi, bu kimselerin performanslarını genellikle düşürmediklerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Diğer yandan, zaten başarılı olan ve iyi performans gösteren çalışanların yöneticileri tarafından uygulanan ayrımcı stratejiye karşı olumlu bir yaklaşım içerisinde olmaları (9/17) genellikle performanslarını düşürmedikleri şeklinde değerlendirilmiştir. Tablo 2'de ayrıca, çalışanlar bir bütün olarak düşünülerek başarılı ve başarısız olarak görülen astların yaklaşımları birleştirilmiş ve şube müdürleri tarafından kullanılan beş ayrı yaklaşım (tek başına uygulanan üç temel stratejiye ek olarak, "Mutlak ve Göreli eşitlikçi" ve "Ayrımcı ve Göreli eşitlikçi" stratejiler),

20 118 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 "Adalet" ve "Ayrımcılık" başlıkları altında toplanmıştır. Bu bağlamda, daha öncede belirtildiği üzere mutlak eşitlikçi, göreli eşitlikçi ve bu iki stratejiyi birlikte kullananlar "Adalet" başlığı altında, ayrımcı strateji ile ayrımcı ve göreli eşitlikçi stratejiyi birlikte kullananlar ise "Ayrımcılık" başlığı altında toplanmıştır. 3 Böylece, "Adalet" başlığı altında incelenen stratejilerin toplam uygulanma oranı 8/18, "Ayrımcılık" başlığı altında toplanan yönetici oranı 10/18 olmaktadır. Adaletli yaklaşımın tüm çalışanlar tarafından (başarılı ve başarısız) daha çok olumsuz (12/21) karşılandığı görülürken, ayrımcılık yaklaşımının ise adaletli yaklaşıma göre daha olumlu (13/17) ve yanaşmacı (8/17) bir tutumla karşılandığı belirlenmiştir. Yukarıda şube müdürlerinin uyguladığı yönetim stratejileri ve bu stratejilere karşı çalışanların düşünce ve tutumlarının ne şekilde kullanıldığı oranlar dahilinde belirtilmiştir. Aşağıda ise, bunların nasıl belirlendiği, bir süreç mantığı ile incelenmiştir. Yönetimin bir süreç mantığı ile incelenmesi, pek çok araştırmacı tarafından tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu araştırmada da şube müdürlerinin izledikleri yönetim stratejileri süreç mantığı içerisinde ele alınmıştır. Bu çerçevede şube müdürlerinin göreve başladığı dönemdeki gözlemleri "Başlangıç Durumu" olarak nitelendirilmiştir. Daha sonra şube müdürlerinin içinde bulundukları duruma tepki olarak izledikleri yol ve yöntemler "Yönetim Stratejisi", ulaştıkları sonuçlar ise "Bireysel ve Örgütsel Çıktılar" olarak adlandırılmıştır. Đnceleme sırasında modelin temel bileşenleri, yukarıda da belirtildiği gibi "Adalet senaryosu" ve "Ayrımcık senaryosu" başlıkları altında sunulmuş, daha sonra söz konusu bileşene temel teşkil eden görüş ve değerlendirmeler verilmiştir. Modelin bu şekilde sunulmasının, her bir uygulamanın modele katkısını göstermesi açısından yaralı olacağı düşünülmüştür. Başlangıç Durumu Ortak Senaryo: Şube müdürü kendisine genel müdürlük tarafından verilen performans hedeflerinin baskısı altındadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için çalışanların daha fazla gayret göstermesi gerekmektedir. Örneğin operasyon görevlileri işlem hızlarını arttırmalı, müşteri temsilcileri tüm müşterilere bireysel ilgi göstererek farklı taleplerine daha iyi cevap vermenin yollarını aramalıdır. Çalışanlar ise, mevcut performansları ile aylık sabit maaşlarını hak ettiklerini ve daha fazla gayret göstermenin onlara büyük bir getirisi olmayacağını düşünmektedirler. Aslında şube müdürünün onlara ekstra çabalarının karşılığında 3 Ayrımcı ve göreli eşitlikçi stratejiyi beraber kullanan iki yöneticinin görüşleri incelendiğinde, her ne kadar göreli eşitlikçi stratejinin kullanılmasına yönelik ifadeler yer alsa da, ayrımcı stratejinin daha ağırlıklı kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca, "adaletsiz" olarak nitelendirdiğimiz ayrımcı stratejinin yanında göreceli eşitlikçi stratejinin kullanılmasının, adaletsizliği ortadan kaldırmayacağı da değerlendirilmiştir.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi GOLEMAN Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi Araştırmamızda her liderlik tarzının işyerindeki iklimin, yani çalışma ortamının altı itici kuvvetini nasıl etkilediğini

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız:

Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız: Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız: Emir KAYA. Hukuk Zihniyeti. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016. http://adaletyayinevi.com/yynadlt/ktpdty.asp?kid=8081 https://www.academia.edu/29437017/hukuk_zihniyeti

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı Çalışma Ahlakı Meslek Ahlakı 2 Çalışma Ahlakı Çalışma ahlakı, bir toplumda işe ve çalışma karşı geliştirilen

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

YÖNETİM KADININ HAKKI

YÖNETİM KADININ HAKKI YÖNETİM KADININ HAKKI Dr. Zehra Güngör KAGİDER Başkan Yardımcısı 25. Kalite Kongresi / KALDER 16 Kasım, Çarşamba İstanbul Üretmek, hizmet etmek tek başına yeterli değil. Müşteri çok önemli, ama... Müşteriye

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar

Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar 1 Liderlik Nedir? Belirli ortamlarda, izleyenleri belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışıdır. 2 Liderlik Seviyeleri Doğrudan Liderlik Kurumsal

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL

BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL 1 BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Hem patronların

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts

STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts STK Yönetimi Konferans Yazıları no 1, 2004 Bugün burada sizinle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktur. Sizlerin uzun geçen haftadan sonra, böyle bir

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

Fark Yarattığın Sürece Varsın

Fark Yarattığın Sürece Varsın KAPSAM ZAMAN KAPSAM ZAMAN KALİTE KALİTE KAPSAM ZAMAN KALİTE ZAMAN KAPSAM KAPSAM ZAMAN KALİTE KALİTE Fark Yarattığın Sürece Varsın 12 Mart 2015 Oğuz SÜZER Proje Yönetim Müdürü Ajanda Süreçler Gerekli Ama

Detaylı

İnsanı Okumayı Bilir. R. ŞAFAK KEKLİK

İnsanı Okumayı Bilir. R. ŞAFAK KEKLİK L o g o İnsanı Okumayı Bilir. R. ŞAFAK KEKLİK Ahmet Beyin, Yönetim Koçu Şafak Beyle görüşmesi üzerinden bir hafta geçmişti. Cuma görüşme için Ahmet Bey Şafak Beyin Ofisine gitti. R.Şafak KEKLİK Hoş geldin

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN

KARİYER YÖNETİMİ. Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN KARİYER YÖNETİMİ Ö ğr. G ör. Sultan TÜRKME N KESKİN Kariyer, meslekte ilerleme, yükselme ve başarılı olma Kariyer, bir kişinin tüm çalışma yaşamı boyunca çalıştığı işle ilgili ileriye dönük planlar yapmasıdır.

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Liderlik S*lleri ve Durumsallık. C. S. Şahin Tulga

Liderlik S*lleri ve Durumsallık. C. S. Şahin Tulga Liderlik S*lleri ve Durumsallık C. S. Şahin Tulga Orkestra Şeflerinin Liderlik S*lleri Itay Talgam 20.52 dk h/p://www.ted.com/talks/itay_talgam_lead_like_the_great_conductors.html 2 Liderlik S*lini Etkileyen

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları AKILLI VE ÇEVRECİ BİNA ÇÖZÜMLERİ HABERORTAK.com Mayıs 2015 Sayı: 02 Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları Mimar Serter Karataban Danışman Cemil Yaman DANIŞMANDAN l CEMİL YAMAN 6 Biz Danışmanlar, Yatırımcıyı

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

Koçluk, danışanın problemlerini çözüme ulaştırmak ve yolunu aydınlatmaktır.

Koçluk, danışanın problemlerini çözüme ulaştırmak ve yolunu aydınlatmaktır. BEN BĐR YAŞAM KOÇUYUM 7.SEANS Koçluk ve danışmanlık Bazen öyle zamanlar olur ki danışanlarınızın koçluk hizmetinin sınırları içinde olmayan problemlerine yardım etme durumunda kalırsınız. Böyle zamanlarda

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı.

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. ÇAYLAK Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. Alt katta genel tıbbi muayene ve müdahaleleri yapılıyordu. Bekleme salonu ve küçük bir de laboratuar vardı. Orta katta diş kliniği ve ikinci bir muayene

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI

ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI ÜYELERE YÖNELĐK ANKET ÇALIŞMASI PEYZAJ MĐMARLARI ODASI ĐSTANBUL ŞUBESĐ ÜYE ANKETĐ SORULARI PMO Đstanbul Şube etkinliklerinden hangisine katılmak istersiniz? ( ) Fotoğraf ( ) Sinema Tiyatro ( ) Mesleki

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI. HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI. HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI Sayfa 1 CASUS OYUNU FİLMİ ABD nin merkezi haber alma ve haber verme teşkilatı. İngilizce

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme Doç. Dr.Ersin KAVİ Performans Nedir? Aynı okuldan mezun olan, aynı eğitimi alan, aynı yaştaki, aynı zamanda aynı mesleğe atanan kişilerin bir süre sonra yolları ayrılmakta, birisi

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar...

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan Reklam Çalışanları Memnuniyeti ve Beklentileri araştırması tamamlandı. Araştırmada

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal PERFORMANS DEĞER ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal Performans, çalışanlara yönelik yapılırsa personel performans değerlendirmesi

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

SATIŞ-PAZARLAMA KARŞILAŞTIRMASI. Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA

SATIŞ-PAZARLAMA KARŞILAŞTIRMASI. Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA SATIŞ-PAZARLAMA KARŞILAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA Kayseri 2015 Pazarlama -Satış Karşılaştırması Pazarlama ve satış öteden beri yağ ile su karışımı gibi bir şeydir. Dave Sutton ve Tom Klein, (2007).

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ

2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ 2015 DİJİTAL SAĞLIK REHBERİ Teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişen dünyada her sektörün değişmesiyle beraber sağlık sektörü de değişmektedir. Fakat sağlık sektörü diğer sektörlere göre biraz daha yavaş

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 VERITAS FOCUS İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma Çalıştay Çalışanların çoğu kez fark edilmeyen psikolojik sorunları verimlilik ve iş tatmininin önündeki

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ (ATAUM) AB NĐN TÜRKĐYE NĐN BÜROKRATĐK DÖNÜŞÜMÜNE ETKĐLERĐ 27 Ocak 2012 ATAUM Cemal Gürsel Caddesi, 06590 Cebeci, Ankara, TÜRKĐYE

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM

OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM Programın İş Sonuçlarına Faydaları: Birinci kademe yöneticilerden, hem takımın bir üyesi hem de takımın yöneticisi olarak, Bir yandan istenen sonuçları

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ Performans değerlendirme kavramını statik anlamda bir değerlendirme faaliyeti olarak değil de, dinamik bir süreç olarak ele alarak çalışanların performanslarını planlama,

Detaylı

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır.

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır. Sales For Success Satışı seven, firmasına tutkuyla bağlı, müşterilerinin her daim yanında olan, neşeli, canlı, yaratıcı ve yılmayan satış profesyonelleri yetiştirmek için; satış ve pazarlama duayeni Sinan

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı