Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma"

Transkript

1 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma Đbrahim Sani Mert * - urzahit Keskin ** - Türker Baş *** Özet: Türkiye'deki iki ayrı kamu bankasının 18 şubesinde gerçekleştirilen araştırma ile toplulukçu özelliğe sahip örgüt ortamında, yöneticiler tarafından izlenen farklı stratejilere astlar tarafından verilen tepkiler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, tüm çalışanlara eşit mesafede olmaya gayret gösteren şube müdürlerinin, astlarıyla olan etkileşimi "Adalet Senaryosu", çalışanları arasında adaletsizlik olarak tanımlanabilecek ölçüde ayrımcılığa giden şube müdürlerinin astlarıyla olan etkileşimi "Ayrımcılık Senaryosu" başlıkları altında ele alınmıştır. Her bir senaryoya temel oluşturan veriler ise, araştırmacılar tarafından her biri yaklaşık 20 dakika süren görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, astlarına karşı ayrımcı stratejiyi uygulayan şube müdürlerinin, ayrımcı stratejiye gitmeksizin herkese eşit davranmaya gayret gösteren şube müdürlerine oranla daha başarılı oldukları ve lider olarak kabullerinin daha kolay gerçekleştiği gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Örgütsel adalet, lider-üye etkileşimi, bankacılık, toplulukçuluk Can Justice Be a Management Strategy? An Explanatory Research in Banking Sector Abstract: This study makes a comparative analysis of employee responses to the different management strategies in an organizational context featuring collectivism. The study was conducted at 18 branches of two public banks in Turkey. Interactions between the branch-managers and their subordinates were grouped under two categories: "Justice Scenario" and "Discrimination Scenario". In the former were included the ones who made efforts in maintaining an equal distance with all subordinates and, in the latter, the ones who kept varying distances with subordinates, which may be labeled as injustice among employees. The data enabling the categorization were gathered by researchers via 20 - minute interviews. At the end of the investigation, the branch managers, who implemented discrimination strategy upon their subordinates, were found to be more successful and their leadership was received with more acceptance than those who preferred justice strategies. Key Words: Organizational justice, leader-member exchange, banking, collectivism * Dr., Genelkurmay Personel Başkanlığı ** Dr., Halkbank Genel Müdürlüğü *** Prof.Dr., Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, Haziran 2011, s

2 100 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 Liderlik, bireysel ve örgütsel başarıya doğrudan etkisi nedeniyle yönetim biliminin başlangıcından bugüne kadar en fazla araştırılan konulardan biri olma özelliğini korumuştur. Bununla birlikte, liderlik fenomeni hakkında hâlen çok sayıda cevaplanmamış soru bulunmaktadır (House ve Aditya, 1997; Hies, vd., 2006). Ayrıca, teknolojik ve çevresel faktörlere bağlı olarak, örgüt yapısı ve örgüt içi ilişkilerde yaşanan değişimler, cevap bekleyen soruların sayısının gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır (Kühl, vd., 2005). Diğer yandan liderliğin, hâlen gelişmekte olan bir ülke konumundaki Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki rolü göz önüne alındığında, konu hakkındaki bilgi düzeyimizin arttırılmasının hayati öneme sahip olduğu söylenebilir. Özellikle Türkiye'deki profesyonel yönetici sayı ve niteliğindeki sınırlılıklar (Büte, 2008; Öge ve Yılmaz, 2008) yönetsel liderlik alanında yeni ve daha etkin yaklaşımların gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Mevcut liderlik yazını incelendiğinde ise liderlikle ilgili konuları inceleyen iki farklı yaklaşım dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımlardan ilki, liderin, liderlik sürecinin temel belirleyicisi olduğu bir "ortalama liderlik stilinin" varlığına dayanmaktadır. Buna göre lider, belirli bir liderlik modelinin öngördüğü davranışları tüm astlarına karşı benzer şekillerde uygular. Bu yaklaşımı temel alan araştırmalarda sadece liderin davranışları dikkate alınırken, astların davranışları ihmal edilir (Graen ve Uhl-Bien, 1995). Bununla birlikte, örgütlerin hızla değişen rekabetçi ortamlara uyum sağlayabilmek için bürokratik hiyerarşileri daha katılımcı ve iş birliğine dayanan yapılarla değiştirmek zorunda kalmaları, mevcut liderlik yaklaşımlarının gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır (Sarros ve Santora, 2001). Bu gözden geçirme ise, etkin liderlik sistemlerinin oluşturulmasında takipçilerinin rolü ve öneminin kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır (Dienesch ve Liden, 1986). Böylece, önceleri sadece liderin rolünün ayrıcalıklı olarak vurgulandığı liderlik araştırmalarının odağı, takipçilerin beklenti ve algıları, lider ile takipçileri arasında gerçekleşen etkileşim gibi liderlik sürecini etkileme potansiyeline sahip faktörleri de içerecek şekilde genişletilmiştir (Schriesheim, vd., 1999). Bu çerçevede, temelleri Graen ve arkadaşları (Dansereau, vd., 1975; Graen ve Cashman, 1975; Graen ve Schiemann, 1978) tarafından atılan ve günümüzde pek çok liderlik araştırmasına yön veren Lider-Üye Etkileşimi (LÜE) Teorisinin, liderliğe ilişkin bu yeni bakış açısını temsil ettiği söylenebilir. LÜE Teorisi, yönetici ve her bir astı arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanan bir yaklaşımdır (Dansereau, vd., 1975). Teori, çalışma grubu içerisinde liderin davranışları ve astların bu davranışlara ilişkin algılarındaki değişkenliğin anlamlı ve sistematik olduğu varsayımına dayanmaktadır (Schriesheim, vd., 1999). Buna göre lider, astlarını, onlarla girdiği etkileşimin kalitesine bağlı olarak sınıflandırmaktadır. Düşük kaliteli etkileşimler resmî örgütsel otoritenin uygulanması şeklinde karakterize edilebilir. Bu kategorideki astlar iş tanımlarında yer alan görevleri yerine getirirken, sergiledikleri vasat performans karşılığında

3 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma 101 sadece sözleşmelerinde yer alan hakları alırlar. Lider ile astlar arasında ekonomik mübadeleye dayalı bir ilişki söz konusudur. Buna karşılık olarak yüksek kaliteli etkileşim, karşılıklı güven ve desteğe dayalı arkadaşça bir ilişkiyi temsil etmektedir (Sparrowe ve Liden, 2005). Dolayısıyla, bu kategorideki astlar ile lider arasında ekonomik mübadelenin ötesinde sosyal mübadeleye dayanan bir ilişki olduğu söylenebilir. Daha açık bir ifade ile lider bir grup çalışana sağladığı birtakım ayrıcalıkların yanında güven ve yakınlık gösterirken, liderin bu tutumu çalışanların vatandaşlık davranışı (Lapierre ve Hackett, 2007; Wayne ve Green, 1993) ve yüksek performans (Dunegan, vd., 1992; Hui vd., 2005) gösterme zorunluluğu hissetmelerine yol açmaktadır. LÜE yazınında liderin astlarıyla farklı düzeylerde etkileşim kurduğunu destekleyen bulgular iyi tanımlanmış olmasına rağmen, söz konusu etkileşimin kalitesini belirleyen faktörler üzerindeki tartışmalar hâlen devam etmektedir. Bununla birlikte lider ile astları arasında karşılıklı güven ortamının oluşabilmesi için öncelikle liderin astlarına adil davranması gerektiği görüşünün ağırlık kazandığı söylenebilir (Aryee, vd., 2002; Erdem, 2003, s. 168). Buna göre, eğer lider astlarını genel kabul gören kriterleri temel alarak sınıflandırır ve bu işlemi adil bir şekilde gerçekleştirirse, çalışanlar liderin kendilerine karşı izlemiş olduğu tutumdan dolayı rahatsızlık hissetmeyeceklerdir (Masterson vd., 2000; Pillai, vd., 1999). Bununla birlikte, lider ile astları arasındaki etkileşimde, kültürel faktörler etkili olacaktır. Araştırmacılar farklı ülke ve toplumların çeşitli kültürel boyutlardaki eğilimlerini inceleyerek kültürlerarası belirgin farklılıklar olduğunu tespit etmişlerdir (Aiken ve Bacharach, 1979; Hofstede, 1984; Trompenaars ve Turner,1998). Yazında toplumsal kültür araştırmalarında en çok kullanılan sınıflama, Hofstede tarafından geliştirilen modeldir. Hofstede (1980) her ülkenin kendine özgü kültürünün, örgütleri ve yönetimi etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada ortaya konan boyutlar; güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillikdişilik, bireyci-toplulukçuluk olarak sayılabilir. Buna göre; güç mesafesi boyutu, insanların, bir örgütün veya kurumlardaki gücün eşit bir şekilde dağıtılmadığına olan kabulleri; belirsizlikten kaçınma boyutu, bir toplumda veya örgütte bireylerin belirsiz ve değişken durumlar karşısında kendilerini nasıl hissettikleri ve bunlardan kaçınmak için neler yaptıkları; Dişillik-Erillik boyutu, bir toplumda erkeklere ve kadınlara atfedilen ya da yüklenen rollerin, toplumda geçerli ve baskın değerlerin ne ölçüde erkeğe veya kadına özgü olduğunu; Bireycilik- Toplulukçuluk boyutu ise, örgütteki kişilerin bireyler olarak mı, yoksa bir grubun üyesi olarak mı davranışta bulunmayı tercih ettikleri ile ilgilidir (Hofstede, 1984). Hofstede'nin araştırmasında, Türkiye yüksek güç mesafeli, belirsizlikten kaçınma eğilimi içinde olan, dişil değerleri esas alan toplulukçu ülkeler arasında yer almıştır (Hofstede, 1984: 123).

4 102 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 Türkiye'nin toplumsal kültürünün toplulukçu bir özellik taşıması (Hofstede, 1980; Sargut, 2001; Wasti, 1998; Bodur ve Kabasakal, 2002) nedeniyle, yapılan bu araştırmada da, örneklemdeki çalışanlarının toplulukçu özellik taşıdığı değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili yazın incelendiğinde, bireycilik ve toplulukçuluğun, hem kuramsal hem de görgül örgütsel çalışmalarda en çok incelenen kültürel farklılaşma unsurları olduğu görülmektedir (Triandis, 1995). Bireyci kültürlerde, kişilerin amaçları ait oldukları gruplarla ortak olmayabilir. Bu tür kültürlerde anlaşmazlık halinde, kişisel amaçlar önceliklidir (Wasti ve Erdil, 2007: 40). Toplulukçu kültürde ise, bireyler için ilişkiler daha fazla önem taşır. Çatışma durumunda, bireyci kültürlerde adalet arayışına girilirken, toplulukçu kültürlerde çatışmalar, ilişkiler zedelenmeden sonlandırılmaya çalışılır (Triandis, 2001: 909). Bununla birlikte, toplulukçu kültürlerde bireyler kendilerini gruba bağımlı hissettikleri için, bireyci kültürlerle kıyaslandığında daha esnek ve değişken kişilik özellikleri sergilerler (Triandis, 2001 : 920). Toplulukçu kültürlerde yönetici ve çalışan arasındaki iletişim dolaylı ve muğlaktır. Toplulukçu kültür çoğunlukla itibarlı ve uyumlu ilişkileri esas almaktadır (Bond ve Hwang, 1986). Ayrıca, toplulukçu kültürde çalışma arkadaşları, çalıştıkları ekibin ahenk ve uyumunu zedeleyecek, çalışma ortamındaki iyi ilişkileri olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaktadırlar (Hofstede, 2001). Yazında büyük ölçüde kabul görmesinden dolayı, bireycilik ve toplulukçuluk farklı açılardan da incelenmiş ve Triandis (1995) tarafından dikey ve yatay boyutla ilişkilendirerek, daha geniş bir çerçevede açıklamıştır. Dikey ve yatay boyutlar, bireylerin diğer grup üyelerine göre kendilerini farklı/eşit olmayan veya aynı/eşit bir şekilde görmesini açıklayıcı bir yapıdadır. Dikey boyutun artması hiyerarşinin benimsenmesini ve kişiler arasındaki eşitsizliğin kabullenilmesini ifade eder. Yatay boyutta üst seviyede olan bireyler ise, eşitliği vurgulayacak ve herkesin eşit hak ve statüye sahip olduğuna inanacaktır. Bu durumda dört çeşit alternatif söz konusu olabilecektir; dikey bireycilikte, kişi bağımsızdır ve kendini diğerlerinden farklı algılar; yatay bireycilikte, kişi bağımsızdır ve kendisini diğerleriyle aynı algılar; dikey toplulukçulukta, kişi diğerleriyle bağımlıdır ve kendisini onlardan farklı algılar; son olarak yatay toplulukçulukta ise kişi diğerleriyle bağımlıdır ve kendisini onlarla aynı algılar (Soh ve Leong, 2002: 3). Kültürler arası çalışmalar, ABD gibi bireyci kültürlerde gerçekleştirilen araştırmaların dayandığı varsayımların farklı kültürlere sahip ülkelerde geçerli olmayabileceğini ortaya koymaktadır (Ayçan vd., 2000; Özen, 2003: 200; Wasti, 1998). Ayrıca, her ülkenin kendine özgü bir bireycilik ve toplulukçuluk özelliği olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Triandis ve Gelfand, 1998: 119). Benzer şekilde Erez (1994), toplumsal kültürün yönetim uygulamalarının, çalışanların davranışlarını belirleyen önemli unsurlardan biri olduğunu belirtmiştir. Paşa, Kabasakal ve Bodur (2001) ise, Türkiye'de astların yöneticilerinden beklentilerinin ve buna bağlı olarak uygulanan liderlik yaklaşımlarının Batı ülkelerinden

5 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma 103 önemli ölçüde farklılık gösterdiğini belirlemişler ve liderlik fenomeninin daha iyi anlaşılabilmesi için liderlik davranışları üzerindeki kültürel etkilerin araştırılması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Bu öngörüye paralel olarak Erdoğan, Liden ve Kraimer in (2006) Türk örneklem üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, örgüt kültürünün, adalet ile lider-üye etkileşimi arasındaki ilişkiye aracılık ettiği ve liderin astlarla kurduğu etkileşimde adil olmaya verdiği önemin kültürel değerlere bağlı olarak farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu bağlamda Sözen, Yeloğlu ve Ateş (2009) tarafından yapılan bir çalışmada da Adams ın (1963) çalışan motivasyonuna ilişkin geliştirdiği eşitlik kuramının temel iddiasının ülkemizde ne kadar geçerli olabileceği sorgulanmıştır. Buna göre, eşitsizliğe karşı gösterilen tepkide kendini yetersiz görme eğiliminin anlamlı sonuçlar vermesi, Türk ulusal kültürüne has yüksek güç mesafesinin çalışanların davranışlarını kısıtlayıcılığıyla ilişkili olabileceği değerlendirilebilir. ve çalışan arasındaki güç mesafesinin yüksek olması, çalışanların tepki göstermede cesaretsiz ve kendilerini yetersiz görmelerinin bir sonucu olarak gösterilebilir (Sözen, vd., 2009: 405). Erdoğan ve Liden (2006)'in toplulukçuluğun örgütsel adalet ile lider-üye etkileşimi ilişkisindeki rolünü inceledikleri bir diğer araştırma sonuçları ise toplulukçuluk özelliği yüksek bireylerin adaletsizliğe olan toleranslarının yüksek olduğunu ve liderin adil olmayan tutumlarına sert tepki göstermek yerine yanaşma davranışı ile karşılık verdiklerini göstermektedir. Bu bulgu ışığında, liderüye etkileşiminde adalet kavramına atfedilen önemin Türk kültüründe, bireyci Batı kültürlerinden önemli derecede farklılaştığı sonucuna varılabilir. Erdoğan ve Liden (2006)'in anılan çalışmasında, liderin ayrımcılığa dayanan stratejisinden olumsuz etkilenen astların tutumları büyük ölçüde tanımlanmakla birlikte, adaletsizlikten fayda sağlayan astların bu duruma verdikleri tepki yeterince ele alınmamıştır. Bununla birlikte, Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplulukçu kültürlerde yöneticilerin ağırlıklı olarak izledikleri ayrımcı stratejinin (Kim vd., 2004) sonuçlarının, bu stratejiden olumlu ve olumsuz olarak etkilenen astların karşılaştırmalı olarak incelenmesi hâlinde daha sağlıklı tanımlanabileceği söylenebilir. Bu kapsamda çalışanlarının toplulukçu özellik taşıdığı değerlendirilen iki ayrı kamu bankasının 18 şubesinde, şube müdürleri ile çalışanlar arasındaki etkileşimin kalitesi, alt teori yaklaşımı (Glaser ve Strauss, 1967) kullanılarak incelenmiştir. Kullanılan yöntem itibari ile genelleme amacı güdülmeyen araştırma sonrasında, şube müdürlerinin adaletsizlik olarak tanımlanabilecek ayrımcı stratejiye, bu durumdan olumsuz etkilenenlerin, Erdoğan ve Liden (2006)'in bulgularıyla uyumlu olarak yanaşma davranışı ile cevap verirken, fayda sağlayanların, yüksek performans ve vatandaşlık davranışı göstermeye çalıştıkları gözlenmiştir. Herhangi bir ayrımcı stratejiye gitmeksizin, tüm çalışanlara adil davranmaya ve eşit mesafede olmaya çalışan şube müdürlerinin ise astları tarafından

6 104 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı 2 kabulünün düşük düzeyde gerçekleştiği, bu tür şube müdürlerinin astlarından yüksek performans elde etmekte zorlanırken, daha fazla yönetsel sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. YÖ TEM Katılımcılar Araştırma iki kamu bankasının Đstanbul'da faaliyet gösteren toplam 18 şubesinde gerçekleştirilmiştir. Her bir şubede, şube müdürü ve farklı görevlerdeki iki personel olmak üzere toplam üç kişi ile görüşülmüştür. Şube müdürü dışındaki görüşülecek kişilerin belirlenmesi aşamasında, şube müdüründen en yüksek ve en düşük performansa sahip üçer personelin ismini vermesi istenmiş ve görüşme müdür tarafından verilen isimler arasından tesadüfi olarak seçilen iki kişi ile yapılmıştır. Katılımcıların % 9'u lise, % 24'ü meslek yüksek okulu, % 67'si üniversite mezunudur. Ayrıca % 7'si 5 yıldan az, % 20'si 6-10 yıl arası, % 11'i yıl arası, % 16'sı yıl arası, % 24'ü yıl arası, % 22'si 25 yılın üzerinde hizmet süresine sahiptir. Verilerin Toplanması Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış karşılıklı görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede katılımcılara, önceden tasarlanmış açık uçlu soruların yanı sıra, görüşme sırasında geliştirilen tamamlayıcı sorular da sorulmuştur. Görüşme kapsamında, şube müdürlerinden, genel müdürlük tarafından belirlenen performans hedeflerini gerçekleştirebilmek için izledikleri yönetim stratejisinin detayları hakkında bilgi alınmıştır. Çalışanlarla yapılan görüşmelerde ise, şube müdürünün onlara karşı olan tutumunu değerlendirmeleri ve şube müdürü hakkında ne düşündüklerini belirtmeleri istenmiştir. Görüşmeler 2008 yılının Kasım ve Aralık aylarında bizzat araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Şube müdürleriyle yapılan görüşmeler dakika, çalışanlarla yapılan görüşmeler ise dakika sürmüştür. Verilerin Analizi Görüşme verilerinin derlenmesi ve analizi, Glaser ve Strauss (1967) tarafından geliştirilen Alt Teori Yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analitik sürecin bu ilk aşaması, açık kodlama olarak da adlandırılmaktadır. Bu aşamada yapılan görüşme kayıtları satır satır incelenerek katılımcıların izlenen yönetim stratejisi hakkındaki düşünce ve değerlendirmeleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan bu görüşmelere ait bazı ifadeler Tablo-1'de sunulmuştur. Görüşmelerden örnek olarak alınan bu ifadeler, şube müdürlerinin yönetim stratejilerinin ve çalışanların bu stratejilere karşı olan yaklaşımlarının belirlenmesinde kullanılan ifadelerdir. Bu ifadelerin değerlendirilmesinde farklı katılımcılara ait benzer ifadeler kodlanarak kategoriler oluşturulmuştur. Örneğin, "Hiç kimse adil olma-

7 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma 105 dığımı söyleyemez", "Herkesi çabaları ölçüsünde ödüllendiriyorum", "Mahiyetinizden size destek olacak, sizinle çatışmayacak kişileri iyi seçmeniz gerekir." gibi ifadeler, şube müdürlerinin yönetim stratejilerini; "Şube müdürü çok iyi bir insan", "Şube müdürünü başarılı buluyorum", "Şubenin başarılı bir şekilde yönetildiğine inanmıyorum." gibi ifadeler ise çalışanların şube müdürlerinin yönetim stratejilerine karşı olan tutumlarını belirlenmek maksadıyla kodlanmıştır. Ardından her bir kodun altında yer alan ifadeler içerik açısından tekrar karşılaştırılarak sınıflandırmanın uygun olarak yapılması sağlanmış ve kodlar bağlamları göz önüne alınarak şube müdürleri için "Mutlak eşitlikçi", "Göreli eşitlikçi" ve "Ayrımcı" şeklinde yönetim stratejisi kategorileri; çalışanlar için ise "", "" ve "Yanaşmacı" şeklinde Bireysel / Örgütsel Çıktılar kategorileri altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma Tablo-1'de gösterilmiştir. Ana hatları ile açıklanan bu işlemler NVivo nitel araştırma yazılımı 1 kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Tablo 1. Şube Müdürleri ve Çalışanların Đfadeleri ve Kullandıkları Yaklaşımlar N O 1 YÖNETĐCĐ VE ÇALIŞAN ĐFADELERĐ Şubede herkesin yapacağı iş bellidir. Yani herkes kendinden ne beklendiğini bilir. Görevini iyi yaparsa rahat eder. Aksatırsa sorun yaşar. (Peki ya çok fazla çaba sarf eden, yüksek performans gösterenlere nasıl davranıyorsunuz? Onları ödüllendiriyor musunuz?) Dediğim gibi zaten herkesin işi belli. Herkes kendi işini en iyi yapmak zorundadır. Bir kişiye zaten yapması gereken işi yaptı diye neden özel muamele yapılsın? Herkes yaptığı işin karşılığını maaş olarak almıyor mu?... Benim için işlerin yürütülmesi önemlidir. Eğer birilerine öyle veya böyle diye farklı davranırsam, bu hem bana yakışmaz hem de anlamsız sonuçlar doğurabilir.... Bence, herkesin yaptığı işin esas alınması ve çalışanların bunun böyle olacağını bilmesi, daha büyük sorunların ortaya çıkmasına engel olur. Burada çalışan her kişi kadar faklı karakter, faklı kişilik var.... Yani önemli olan iştir. Kişiler gelip geçer, aksi halde her gelene göre işler değişirdi.... Benim hakkımda, belki şikâyetleri vardır. Bazı konularda... Ancak hiç kimse adil olmadığımı söyleyemez. Buna çok dikkat ederim. Herkesin gözü sizdedir. Yapacağınız en küçük bir iltimas saygınlığınızı ortadan kaldırır.. Burası benim ilk çalışma yerim. Üç yıldır bu şubede çalışıyorum.... Ben işimi dört dörtlük yaptığıma inanıyorum, ama bazen neden bu kadar kendimi paralıyorum diye sormaktan da kendimi alamıyorum. (Sizin böyle düşünmenizde etkili olan faktörler neler?) Bilemiyorum belki de ben yanlış düşünüyorum. Başka alternatiflerim de vardı ama ben burayı tercih ettim... Yöneti- Mutlak Eşitlikçi 1 Alt Teori yönteminin ayırtıları ve NVivo yazılımının kullanımı için bakınız: Baş, Türker, Akturan Ulun, Nitel Araştırma Yöntemleri: NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.

8 106 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı cilerimiz iyi insanlar, güler yüzlüler ama insan ister istemez farklı şeyler bulmayı bekliyor.... Ben idealistim, sadece aynı pozisyonda kalmak istemiyorum, ama bazen hep burada kalıp hep aynı işi yapacakmışım gibi geliyor bana.... Zamanla çok çalışmanın değil uyumlu çalışmanın önemli olduğunu anlıyor insan, ama her şey tecrübe işi tabi.... Geçmiş ile kıyasladığımda şubemizi başarısız buluyorum. Her ne kadar çok çalışmamız gerektiği devamlı söylense de, bu sözden öteye pek geçmemekte. Her şey gene aynı devam ediyor. Değişen bir şey olmuyor... (Size göre neden böyle oluyor?) Belki, alıştığımız tarzda yönetilmiyor olmamızdan kaynaklanıyordur. Eskiden birbirimize daha yakındık. Birbirimizden çok koptuk. Öğle yemeklerini bile beraber yemiyoruz nerede ise. Bizim işimizde karşılıklı destek olmak çok önemlidir.... Müşterilerle de durum pek farklı değil.... Biz her gece çalışıyoruz. Ben onları rica ederek çalıştırıyorum. Đşleri zamanında yapmanın önemini anlatıyorum. Zamanında çalışıp bitirelim, yoksa daha fazla kalırız, diyorum. Böyle yani aşırı yüz göz olmadan, bağırıp çağırmadan işleri hallediyorum.... Herkesin özel hayatı var. Sonuçta kimsenin hayatı burada yapılan işten ibaret değil elbette. (Bu düşüncenizi işinize nasıl yansıtıyorsunuz?) Biz bu şubede bir amaç için bir aradayız. Söylemek istediğim, sosyal faaliyetler icra etmek için değil. Zaten işimiz yeterince ağır, işe vakit ancak yetiyor.... Yıllardır edindiğim tecrübe, çalışanlara odaklı bir çalışma yöntemi benimsenirse, kişiliklerden kaynaklanan problemlerin arttığını bana öğretti. Bazı çalışanlar devamlı kendilerini ön plana çıkartmak, size yakın olmak isterler. Buna müsaade ederseniz, hakkınızda dedikodu çıkar hemen, haksızlığa uğrarsınız.... En iyisi mesafelerin korunması ve herkese eşit mesafede olmaktır. Böylece, siz müdür olursunuz, diğer herkes de çalışan.... Müdürümüz belki çalışanlara çok yakın davranmasa bile, iyi niyetli ve çok çalışkan birisi. Biz çalışırken o bizden daha çok çalışır.... Müdürümüz statüsü gereği her zaman bizim içimizde olmasını beklemek yanlış olur. Ancak, bu demek değil ki biz göz ardı edilelim, fark edilmeyelim veya kendimizi unutalım. Đyi insan olmak farklı iyi yönetici olmak farklı bence. "Yönetimin mektebi olmaz." Sözü geliyor aklıma... Đyi bir iş ortamı oluşturmak sadece müdürün görevi mi? Kıdemli çalışanların üzerinde sorumluluk var bu konuda.. Đşler çok yoğun, giderek de yoğunlaşmakta. Ama bu yoğunluk işlerin çokluğundan ziyade, planlı programlı hareket edilmemesinden kaynaklanmakta. Müdürümüz devamlı, "kendinizi benim yerime koyup olayları öyle değerlendirin" der, bunu içtenlikle yaptım. Kendimi onun yerine koydum, kısmen haklı olabilir ama bizden daha yoğun olan ve daha şevkli çalışan yüzlerce banka şubesi olduğuna inanıyorum. Bazı yanlışlara mazeret bulmak kolay olur. ( e gibi yanlışlar?) Söylediğim gibi, şube çalışanlarını önemsemek gibi.... Kurumsal banka olsa gönderebilir. Atabilir yani. Ancak burada çok fazla yaptırımım yok. Yani. Kime bir şey olmuş ki? Pazarlamacı özellikle. Pazarlamacıya ihtiyaç var. 0 yüzden benim onlara tepkimi fazla hissetmiyorlar. Onların tepkisini ben daha fazla hissediyorum. Çünkü hedefleri gerçekleşti- Mutlak Eşitlikçi Mutlak Eşitlikçi Göreli Eşitlikçi

9 Adaletsizlik, Bir Yönetim Stratejisi Olabilir mi? Bankacılık Sektöründe Keşfedici Bir Araştırma remezsem beni kötü bir yere tayin ederler. Beni işten atabilirler belki de. Asıl stresi ben yaşıyorum. Onlar benim kadar yaşamıyor. (Sizce bütün çalışanlarınız böyle mi? Aralarında fark yok mu?) Doğruyu söylemek gerekirse, bence yok. Sorumluluk başka bir şey, bunu hesap verme sorumluluğu olmayan birinin hissetmesi zor. (Eğer bu sorumluluğu hisseden bir çalışanınız veya çalışanlarınız olsaydı onlara farklı davranır mıydınız?) Bilmiyorum belki davranırdım. Diğerlerine göre herkesin kabul edeceği seviyede Đyi performans gösteren, farklı bir şeyleri hak eder.. Ama dediğim gibi bizde böyle bir durum da yok.... Bir de diğer çalışma arkadaşları ile arası çok iyi olanlar var. Bunları ne gönderebilirsin ne de yerine birini getirebilirsin. Bir keresinde böyle bir olay oldu. Şube, yeni gelecek personeli istemedi. Ben izindeydim. Faks o zaman gelmiş. Yani istediğim değişikliği yapamadım. Sistem işlemiyor ve ben yalnız kalıyorum.... Genel olarak doğru bulsam da yönetilme şeklimizin mükemmel olduğu söylenemez. ( eden böyle düşünüyorsunuz?) Müdür bey iyi bir insan. Ancak bundan önceki müdür XXX bey bambaşka bir insandı. Yapılan işin ve işi yapan kişilerin kıymetini çok iyi bilirdi. Belki, şimdi müdür bey herkese eşit davranmaya çalışıyor ama bilemiyorum. (Şimdi eskisi gibi çalışmıyor musunuz?) Hayır, öyle demek istemedim. Ben her zaman işimi tam yaparım. Sadece eskiden biraz daha farklıydı. Mesela, müdürümün performansımı takdir ettiğini biliyorum. Yaptığım işlere yaklaşımı bunu gösteriyor. Ama bunu bana yansıtmıyor. Sanki o işi yapan ben değilim de bir başkası yapmış da ben almış bu işi ona götürmüşüm. Benim için yapılan iş kadar iş yerindeki iletişim de önemli. Birileri suistimal edebilir diye kurunun yanında yaşı da yakmak yanlış bence... Bizim hâlimiz iyi. Özel bankada olsak gece yarılarına kadar çalışırsın. Geleceğin, müdürün iki dudağının arasında olur. Ama bizde zimmetine para geçirmezsen ya da yüz kızartıcı bir suç işlemezsen en fazla şube değiştirirsin. 0 da çok zor. Bu kadar yoğun bir iş ortamında bundan daha iyi yönetim uygulanabileceğini sanmıyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. (Çalışanların birbirinden farklı performans gösterdikleri durumda, yönetim tarzı nasıl etkileniyor?) Her çalışan kendi sorumluluğundaki işini yapıyor. Performansı düşük olan ikaz edilir, ancak ben böyle bir duruma rastlamadım ve de duymadım... Herkese kapasitesine göre iş veririm. Kapasitesi düşük olanı asla dışlamam. Onun kapasitesi o... Bu duruma anlamayanlar oluyor. Kapasitesi düşük olanları kaytarmakla suçluyorlar. Bütün işleri kendilerinin yaptığını söylüyorlar. Ben bu tür kişilere izin vermem. Anlayışla karşılaması lazım. Daha yetenekli olabilirsin. Fakat bu sana diğerlerinden üstün olma hakkını vermez. Ben herkese eşit davranma taraftarıyım.... Benim için fark etmez. Ben kim müdür olursa olsun aynı şekilde çalışırım. Bu kişilikle ilgili bir şey, ailenizden nasıl gördüğünüz ve nasıl öğrendiğinizle ilgili bir şey... Bazı arkadaşlarımız çok çalıştıkları halde bunun önemsenmediğinden yakınıyorlar. Kendilerine göre haklı sebepleri var. Ama daha öncede söyledim ya, benim için fark etmez, ben çok çalışmaktan rahatsızlık duymuyorum. (Peki, sizce doğrusu bu mu?) Doğrusu, çalışanla çalışmayanın Mutlak Eşitlikçi Göreli Eşitlikçi

10 108 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 44 Sayı ayırt edilmesidir. Siz hep çalışanlara yüklenip diğerlerini görmezden gelirseniz bu haksızlık olur.... Müdür Bey, ciddi bir kişiliğe sahiptir. Herkesin kendine özgü bir karakteri var. Yönetim şeklinden ne çok memnunum ne de rahatsızım ben işimi ve kendime verilen ek görevleri en iyi şekilde yaparım. Ama özverili çalışanda aynı zorlamayla iş yaptırılan da aynı... Burada yeni bir şey yapmak çok zordur. Bizim insanımız yeni şeylere her zaman tepki duyar. Bir sistem vardır. Kurulu bir düzen vardır. Burada ciddi bir şikâyet yoksa ki varsa dahi onun bozulmasını istemez insanlar. Şimdi herkes iş yerinden şikâyet eder, müdüründen şikâyet eder, gider kocasına karısına arkadaşlarına anlatır da anlatır, ama orada bir değişiklik yapalım dediğinizde o şikâyet ettiği şeyleri korumaya başlar. Herkesi çabaları ölçüsünde ödüllendiriyorum. Ödül alamayan arkadaşlara diyorum: XXX Hanım bak, sen de başarılı olabilirsin, XXX Bey gibi yapmalısın. Yani serviste çalışmalısın, boş zamanlarda müşterilerle irtibat kurmalısın, diyorum. Senin de başarılı olmanı istiyorum, diyorum. Onları sürekli motive etmeye çalışıyorum. Ben XXX Bey'den, yönetim şeklinden memnunum. Ben buraya XXX şubesinden geldim. Orada işler çok daha kötüydü... Müdürümüz devamlı olarak performansımızın düşüklüğünü vurguluyor. Geçen yıl nerede ise bölgemizin en başarılı şubesiydik. Bu bir tezat değil mi? Motivasyonumuz olumsuz etkileniyor haliyle. Ben sadece aldığım maaşı hak etmeye çalışmıyorum, şubenin performansının artması için ekstra bir çaba harcıyorum. Bunun için müdüre o mesafeli de olsa ben mesafeyi açmıyorum. Hedefleri karşılayamamanız, sıralamada, ölçeklendirmede geriye düşmeniz demek, sizin imaj kaybetmeniz demek. Yalnız genel müdürlük nezdinde değil, Đstanbul'daki diğer şube müdürlerinin arasında imaj kaybı... Akşamdan her birinin iş planını yapıyorum. Yarın yapılacakları anlatıyorum. Ertesi gün neler yapılmış takip ediyorum. lik zaten başkaları ile iş yapmak değil miydi? Yani planlama, organizasyon, koordinasyon, kontrol. Ben de bunları yapıyorum.... Ben çok farklı müdürlerle çalıştım. Hepsi şubenin birinci olmasının ne kadar önemli olduğunu anlattı durdu. Bu şube hep iyi bir yerlerde de oldu. Ancak, bunun çok fazla yararını göremedik. Bırakın faydayı daha fazla çalışmak zorunda kaldık. Ben şimdiki müdürün çabasını doğal karşılıyorum.... Yani jokey dinç ama at artık yoruldu. Zaman zaman bazı ekstra işler çıkıyor. Biz de ileride sorun yaşamamak için bunları biriktirmeden yapmaya çalışıyoruz.... Eğer bir problemi zamanında çözmezseniz, o problem başka bir probleme neden olur, sonra yine siz uğraşırsınız.... Göreli Eşitlikçi Yanaşmacı Göreli Eşitlikçi Burası özel sektörden farklı. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, performans falan, ama henüz somut bir şey yok. O nedenle herkes aman sorun çıkmasın, laf işitmeyeyim, moralim bozulmasın diye çalışıyor. Belki bu nedenle pek çok şeyi sineye çekiyor.. 7 Mutlak

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması *

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması * Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 195-224 195 İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar ISBN: 978-605-61015-1-9 SOGEP Sosyal Kalkınma

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan

Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan Türkiye Sağlık Sektörü İçerisinde Mümessiller Mustafa EREN 6 mümessil, 2 doktor ve 1 eczacıyla yapılan derinlemesine mülakatlar ve belge-arşiv taraması üzerinden gerçekleştirilen

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR. Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr. Özet Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 2004 ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR Erdem CAM ecam@politics.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmada, bir devlet dairesindeki kadın

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV de oluşturulan proje grubu

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Ertuğrul Oral 1 ve Merve Tama

Detaylı

Karar Analizi 1. Hafta

Karar Analizi 1. Hafta 1 Karar Analizi 1. Hafta Karar verme, alternatifler arasından seçim yapmaktır. Karar verme, karar vericinin karşı karşıya bulunduğu durumlarda, bunlar arasından kendi amaçlarına en uygun, kendisince belirlenmiş

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

Salih Paşa Memişoğlu 1, Mete Sipahioğlu, Mustafa Çelik. Abstract

Salih Paşa Memişoğlu 1, Mete Sipahioğlu, Mustafa Çelik. Abstract Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 447-466 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 447-466 w w w. k u e y. n e t Lise Müdürlerinin Zorunlu

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI ÖZ Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir.

Detaylı