GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 10. SINIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 10. SINIF"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 10. SINIF YAZARLAR Zeynep Gülnur SAYAR Esin ÖZTÜRK İbrahim ACER Korcan DİRİK DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4772 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Elif Sevil ESEN BİRLİK Dil Uzmanı Turgay ANAR Program Geliştirme Uzmanı Muharrem Hilmi AKBULUT Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı İsmail GÜNDAY Rehberlik Uzmanı Meral PARLAR Görsel Tasarım Uzmanı Füruzan ŞİMŞEK Zeliha POYRAZ ISBN Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 100 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve 3398 sayılı yazısı ile üçüncü defa adet basılmıştır.

3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur!

5 .. MUSTAFA KEMAL ATATURK

6

7 ÝÇÝNDEKÝLER ÖÐRENME ALANI: PÝYANO ÇALMA TEKNÝKLERÝ 1. ÜNÝTE 3.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DÝZÝ ÇALIÞMALARI 1. Do-Sol-Re-La-Mi Majör Dizileri Fa ve Si Majör Dizileri Hüseyni Makamý Dizisi Kürdi Makamý Dizisi...13 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý ÜNÝTE 3. BASAMAK ETÜT ÇALIÞMALARI 1. Üçleme Baþ Parmak Geçiþi Baðlý Çift Ses Notalar On altýlýk Notalar Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý...33 ÖÐRENME ALANI: PÝYANO LÝTERATÜRÜNDE BASAMAK SÝSTEMÝ 1. ÜNÝTE 3.BASAMAK BAROK DÖNEM ESERLERÝ 1. Non-Legato ve Staccato Teknikleri...36 Okuma Metni: Partisyona Sadýk Kalmak Gavotte Formu, Süslemeler ve Dinamikler Bir Oktav Arpej Tekniði...44 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý...46

8 2. ÜNÝTE 3. BASAMAK KLASÝK DÖNEM ESERLERÝ 1. Cümle, Tema ve Sonatin Formu Artikülasyon, Duateler ve Dinamikler Tempo ve Süslemeler...54 Okuma Metni: Piyanoda Ezber Teknikleri...57 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý ÜNÝTE 3. BASAMAK ROMANTÝK VE ÇAÐDAÞ DÖNEM ESERLERÝ 1. Cümle, Tema ve Artikülasyon...64 Okuma Metni: Cumhuriyet Döneminde Müzik Tempo, Dinamikler ve Süslemeler Pedallarýn Kullanýmý...71 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý...74 Daðarcýk...76 Öz Deðerlendirme Formu Öðrenci Gözlem Formu Akran Deðerlendirme Formu Tutum Ölçeði Terimler Sözlüðü Kaynakça...140

9 Kitabýmýzý Tanýyalým Konu Bu bölüm iþlenecek konu adlarýný gösterir. > 1. DO- SOL- RE- LA -MÝ MAJÖR DÝZÝLERÝ Hazýrlýk Çalışmaları Bu bölüm, yeni bilgilerin öðrenilmesi amacýyla önbilgilerin harekete geçirilmesini, konuyu sezdirmeyi amaçlar. Tanýmlama-Çözümleme-Uygulama Dersin sorular ve etkinlikler aracýlýðýyla iþlendiði, konuya yönelik etkinliklerin uygulandýðý bölümdür. Bilgi Notu Konuya iliþkin küçük bilgilerin verildiði bölümdür. > > > Hazýrlýk Çalýþmalarý 2. Piyano tekniði açýsýndan dizi çalmanýn önemini araþtýrýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama Bilgi Notu Menuet: ¾ ölçülü bir Fransýz dansýdýr. Etkinlik Sýnýf içinde öðrencilerin konuya yönelik etkin katýlýmýnýn saðlandýðý bölümdür. > 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki dansý çalýnýz. Okuma Metni Konuya veya etkinliðe yönelik okuma metinlerini belirtir. > > Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý Öðrencilerin, ünite ile ilgili öðrendiklerini çoktan seçmeli, boþluk doldurmalý, doðruyanlýþ, eþ-leþtirmeli ve açýk uçlu sorularla deðerlendirilmelerine yönelik bölümdür. Okuma Metni Piyanoda Ezber Teknikleri Bir eser müzikal ve enstrümantal planda analizle öðrenildiðinde bir daha unutulmaz. Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen ifadelerdeki noktalý yerlere uygun kelimeleri yazýnýz. 3. Müzikteki ana fikre. denir. Açýklama Ürün Dosyasý: Hazırlık çalışmalarında yapılan araştırmalar sonucunda seçerek saklanılan ürünlerin yerleştirildiği dosyadır. Ayrýca öðretmenin süreç deðerlendirmesinde kullanacaðý bir materyaldir. 1. Ek: Öz Deðerlendirme Formu: Her konu sonunda öðrencinin kendisini deðerlendirmesi için konulmuþtur. 2. Ek: Öðrenci Gözlem Formu: Yapýlan etkinliklerde her bir öðrencinin öðretmen tarafýndan deðerlendirilmesi için konulmuþtur. 3. Ek: Akran Deðerlendirme Formu: Ýlgili bölümlerde öðrencinin arkadaþlarýný deðerlendirmesi için konulmuþtur. 4. Ek: Tutum Ölçeði: Piyano programý ile ilgili tutumlarý ölçmek için hazýrlanmýþtýr. 1

10

11

12 1. DO- SOL- RE- LA -MÝ MAJÖR DÝZÝLERÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Dizi terimi hakkýnda bilgi toplayýnýz.topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 2. Piyano tekniði açýsýndan dizi çalmanýn önemini araþtýrýnýz. 3. Kadans terimi hakkýnda bilgi toplayýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine, verilen donanýmlara uygun tonlarda bir oktav çýkýcý ve inici paralel hareketli dizileri ve parmak numaralarýný yazýnýz. Oluþturduðunuz bu dizileri çalýnýz. 4

13 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. I IV V I Etkinlik l Aþaðýdaki kadanslarý, verilen baþlangýç akoruna göre yazarak çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim

14 4. Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. 5. Etkinlik l Aþaðýdaki kadanslarý, verilen baþlangýç akoruna göre derecelendirerek yazýnýz ve çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. 6

15 7. Etkinlik l Aþaðýdaki kadanslarý, verilen baþlangýç akoruna göre derecelendirerek yazýnýz ve çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. 7

16 9. Etkinlik l Aþaðýdaki kadanslarý, verilen baþlangýç akoruna göre derecelendirerek yazýnýz ve çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. 8

17 11. Etkinlik l Aþaðýda verilen kadanslarý verilen baþlangýç akoruna göre derecelendirerek yazýnýz ve çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim Etkinlik l Aþaðýdaki dizek üzerine, baþlangýç akoruna göre tam kadans yazýnýz ve çalýnýz. 9

18 2. FA VE SÝ MAJÖR DÝZÝLERÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Fa ve si majör dizilerin parmak numaralarýný araþtýrýnýz. 2. Fa ve si majör diziler ile diðer beyaz tuþlarla baþlayan dizilerin parmak numaralarý arasýndaki farklarý söyleyiniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine, verilen donanýmlara uygun tonlarda çýkýcý ve inici paralel hareketli dizileri ve parmak numaralarýný yazýnýz. Oluþturduðunuz bu dizileri çalýnýz. 10

19 2. Etkinlik l Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine, verilen donanýmlara uygun tonlarda çýkýcý ve inici paralel hareketli dizileri ve parmak numaralarýný yazýnýz. 11

20 3. HÜSEYNÝ MAKAMI DÝZÝSÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Hüseyni makamý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 2. Hüseyni makamý dizisinin piyanoda nasýl çalýnabileceðiyle igili bir araþtýrma yapýnýz. 3. Hüseyni makamýnda bestelenmiþ eserlerden sýnýfa örnekler getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik Hüseyni Makamý Dizisi l Yukarýda gösterilmiþ olan diziden yola çýkarak piyanoda hüseyni makamý dizisini nasýl çalabileceðinizi tartýþýnýz. 2. Etkinlik l Aþaðýdaki dizek üzerine, re notasýndan baþlayarak piyanoda çalabileceðiniz hüseyni makamý dizisini yazýnýz. 12

21 4. KÜRDÝ MAKAMI DÝZÝSÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Kürdi makamý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 2. Kürdi makamý dizisinin piyanoda nasýl çalýnabileceðiyle ilgili bir araþtýrma yapýnýz. 3. Kürdi makamýnda bestelenmiþ eserlerden sýnýfa örnekler getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki kürdi makamý dizisini piyanoda çalýnýz. Kürdi Makamý Dizisi 2. Etkinlik l Aþaðýdaki dizek üzerine, mi notasýndan baþlayarak piyanoda çalabileceðiniz kürdi makamý dizisini yazýnýz. l Ýkinci etkinlikte yazdýðýnýz diziyi piyanoda çalýnýz. 13

22 Hüseyni Sentez e =176 Gülnur SAYAR Kürdi Sentez qk =60 Gülnur SAYAR 14

23 15

24 3. Etkinlik l Aþaðýda verilen dizileri çalýnýz. Do Majör Re Majör 16

25 Mi Majör Sol Majör 17

26 La Majör Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen eserin sol eldeki kadans çeþitlerini söyleyiniz ve bunlarý eser üzerinde derecelendirerek gösteriniz. Carl CZERNY (Karl ÇERNÝ) Op:

27 B. Aþaðýda verilen bilgilerin karþýsýna bilgiler doðru ise D, yanlýþ ise Y yazýnýz. 1. Tonal müzikte tonikten toniðe sayýlan ses grubuna kadans denir. ( ) 2. Bir müzik cümlesinde bitiþ etkisi yapan armonik zincirlemeler bütününe dizi denir. ( ) 3. Kürdi dörtlüsü ve buselik beþlisinden oluþan makama kürdi makamý denir. ( ) 4. Hüseyni beþlisi ve uþþak dörtlüsünden oluþan makama uþþak makamý denir. ( ) C. Aþaðýdaki dizek üzerine fa majör dizisini ve parmak numaralarýný yazýnýz. D. Aþaðýdaki dizek üzerine si majör dizisini ve parmak numaralarýný yazýnýz. 19

28

29 1. ÜÇLEME Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Üçleme ritminin yazýlýþý, okunuþu ve çalýnýþýyla ilgili bilgi toplayýnýz. 2. Triolet (triyole),triplum (triplum),terzina(terzina), triole(triyole),triplet(triple) kelimelerinin anlamýný araþtýrýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen dizekler üzerine üçleme ritimlerinden oluþan ritmik okuma egzersizleri yazýnýz. l Yazdýðýnýz ritmleri elinizle ölçülerine uygun vuruş yaparak okuyunuz. 21

30 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen sað el üçlemeli alýþtýrmayý çalýnýz. 1. Alýþtýrma Gülnur SAYAR q =108 22

31 3. Etkinlik l Aþaðýda verilen sol el üçlemeli eseri çalýnýz. q =88 Romance Anonim Düzenleme: Komisyon 23

32 2. Alýþtýrma Carl CZERNY Op: 599 q =108 24

33 2. BAÞ PARMAK GEÇÝÞÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Piyano çalma tekniði açýsýndan baþ parmaðýn iþlevi ve önemini araþtýrýnýz. 2. Dizi çalýþýrken sað ve sol elde baþ parmak geçiþ tekniðiyle ilgili bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen baþparmak alýþtýrmasýný çalýnýz. 1. Alýþtýrma Gülnur SAYAR q =108 25

34 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen etüdü çalýnýz. 2. Alýþtýrma Carl CZERNY Op: 599 q =108 26

35 3. BAÐLI ÇÝFT SES NOTALAR Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Çift ses notalarýn legato çalýnýþ tekniðini araþtýrýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki iki el baðlý çift ses alýþtýrmasýný çalýnýz. 1. Alýþtýrma q =88 Gülnur SAYAR 2. Etkinlik l 28. sayfadaki etüdü çalýnýz. 27

36 2. Alýþtýrma Carl CZERNY Op: 599 q =108 28

37 4. ON ALTILIK NOTALAR Hazýrlýk Çalýþmalarý l On altýlýk nota gruplarýný eþit çalabilmek için yazýlmýþ teknik egzersizleri araþtýrýnýz. Bulduðunuz notalarý sýnýfa getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen boþ dizekler üzerine on altýlýk nota gruplarýndan oluþan ritmik okuma alýþtýrmalarý yazýnýz. Yazdýðýnýz ritmleri elinizle ölçülerine uygun vuruş yaparak okuyunuz. 29

38 2. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmayý çalýnýz. 3. Alýþtýrma q =76 Gülnur SAYAR 3. Etkinlik l 31. sayfada verilen etüdü çalýnýz. 30

39 4. Alýþtýrma q =108 Carl CZERNY Op:

40 4. Etkinlik l Aþaðýdaki etüdü çalýnýz. 5. Alýþtýrma Carl CZERNY q =108 Op:

41 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen ifadelerdeki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz. 1. Sol majör bir oktav çýkýcý dizi çalarken sað elde kullanýlan parmak numaralarý... dir. 2. Si majör bir oktav çýkýcý dizi çalarken sol elde kullanýlan parmak numaralarý.... dir. B. 3, 4 ve 5. sorularý verilen diziye göre cevaplandýrýnýz. 3. Dizideki 3-1 ve 4-1 parmak geçiþlerini iþaretleyerek diziyi çalýnýz. 4. Yukarýdaki dizinin ritmik kalýbýný aþaðýdakilerden hangisi gösterir? A) Sekizlik B) Dörtlük C) Üçleme D) Noktalý dörtlük E) Ýkilik 5. Aþaðýdakilerden hangisi yukarýdaki dizinin niteliðini açýklar? A) Ters hareketli dört oktavlýk dizi B) Ters hareketli üç oktavlýk dizi C) Paralel hareketli dört oktavlýk dizi D) Paralel hareketli üç oktavlýk dizi E) Ters hareketli iki oktavlýk dizi 33

42 34

43

44 1. NON-LEGATO VE STACCATO TEKNÝKLERÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Barok dönemin stil özellikleri ve bestecileri hakkýnda bilgi toplayarak sýnýfa getiriniz. 2. Menuet ve gavotte formlarýnýn ritmik yapýsýný araþtýrýnýz. 3. Çarpma, mordan ve tril kelimelerinin anlamýný araþtýrýnýz. 4. Piyano yazýsýnda kullanýlan süs notalarý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l 9. sınıfta öğrendiğiniz bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki alıştırmada sağ ve sol ellerde hangi tekniklerin kullanılması gerektiğini söyleyiniz. Eseri bu tekniklere uygun çalýnýz. 1. Alýþtýrma q =108 Korcan DÝRÝK 36

45 Bilgi Notu Motif: Müzik cümlesi de dilde olduðu gibi sözcüklerden oluþur. Çok kez birbirini tamamlayan iki motif müzik cümlesini oluþturur. Motif, müzikte geliþmeye elveriþli en küçük fikir, en küçük form ögesi ve eseri oluþturan en önemli temel taþtýr. Cümle: Genellikle iki, üç veya daha fazla motifin birbirini tamamlamasýndan meydana gelen tam bir müzik fikridir. Tema: Edebî eserlerin merkezinde yer alan temel duygu ve düþünceleri gösteren bir ana fikir vardýr. Yazar, eserinin ana fikrini ortaya koyarken çeþitli edebi sanatlar ve anlatým teknikleri kullanýr. Müzikteki bu ana fikre tema denir. Bir müzik eserinin temasý bir motif ya da bir cümle olabileceði gibi çok kez geniþletilmiþ bir cümle veya bir dönemdir. 2. Etkinlik l Edindiðiniz bilgilerden yola çýkarak aþaðýdaki eserin bir bölümü üzerindeki motif, cümle ve temalarý gösteriniz. Gavotte Samuel ARNOLD (Samuel ARNILD) Bilgi Notu Menuet: ¾ lük ve ölçülü bir Fransýz dansýdýr. Ýlk olarak 17. yüzyýl baþlarýnda Fransýz operalarýnda görül-müþ; daha sonra Bach, Rameau suitlerinden geçerek Haydn, Mozart ve Beethoven senfonilerine yerleþmiþtir. Gavotte: 17. yüzyýlýn süitleriyle balelerinde bugünkü kadar moda olan popüler bir danstýr. Cazip ritmiyle hareketli sevimli sesleriyle çabuktan ziyade aðýrdýr. Her zaman ölçünün yarýsýndan baþlar. Daha çok üç bölümlü þarký formunda yazýlýr. Fuad KORAY Müzik Formlarý (Düzenlenmiþtir.) 37

46 3. Etkinlik l Aþaðýda menuet formunun ritmik yapýsý verilmiþtir. Bu yapýyý inceleyerek menuet biçiminde verilmiþ olan alýþtýrmayý çalýnýz ve sol eldeki portato tekniðinin uygulanýþýný açýklayýnýz. Menuet Leopold MOZART q =108 38

47 Okuma Metni Büyük çoðunlukla piyanistler tarafýndan önem verilen veya verilmesi gereken önemli bir nokta, partisyonu kiþisel ve keyfi deðiþimlere uðratmadan, ona sadýk kalarak çalmaktýr. Genç piyanistleri bu konuda düþündürecek küçük bir anekdotu burada aktarmak isterim. Ünlü viyolonselist Pablo Casals'a bir konserinden Partisyona Sadýk Kalmak sonra hayranlarýndan biri heyecanla sorar: Usta ne çaldýnýz ama! Cevap kýsaca; Ne yazýyorsa onu. olur. Bu bir müzikal ve genel kültür sorunudur. Kasetleri, CD' leri dinleyerek fikir ediniriz. Fakat asýl sorun, yorumcunun düþünceleriyle, duygularýyla partisyonun özüne vararak ve kendinden bir þeyler katarak eseri yaþatmasýdýr. Partisyonda hiçbir iþaret, hiçbir nüans kompozitör tarafýndan rastgele, nedensiz konulmamýþtýr. Nedenlerini araþtýrmak ve çözmek profesyonelliðin gereklerindendir. Partisyon basýmlarýndaki farklýlýklar bu gün hâla yayýnevleri arasýnda tartýþma konusudur. Bu bakýmdan iþaretlerin doðruluklarý, yanlýþlýklarý bilgi çerçevesinde bir deðerlendirme ve geniþ kapsamlý bir araþtýrma gerektirir. Seba Baþtuð ÞEN (Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temeli) 39

48 2. GAVOTTE FORMU, SÜSLEMELER VE DÝNAMÝKLER Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Gavotte formunun cümle yapýsý, ritmik yapýsý hakkýnda bilgi toplayýnýz. 2. Müzik dilinde kullanýlan dinamikleri araþtýrarak topladýðýnýz bilgileri sýnýfa getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama Gavotte formunun ritmik yapýsý, 4 zamanlý veya iki zamanlý yapýlar içinde aþadaki gibi gösterilir. 1. Etkinlik l Yukarýdaki gavotte formu ritmik yapýsý ile 38. sayfada verilen menuet formlarýnýn ritmik yapýlarýný tekrar inceleyerek aþaðýda bir bölümü verilen eser örneklerinin hangi forma uygun olduðunu, eser bölümlerinin sol alt bölümünde verilen noktalý boþluklara yazýnýz

49 Etkinlik l Aþaðýda verilen süslemeli çalma örneklerini piyano ile çalarak uygulayýnýz. l MORDAN l ÇARPMA l TRÝL 41

50 4. Etkinlik l Aþaðýdaki eser üzerinde cümle sonlarýna uygun olan dinamikleri nokta ile gösterilmiþ boþluklara yazarak eseri çalýnýz. q =108 Menuet W.A. MOZART

51 5. Etkinlik l Aþaðýda gavotte formunda verilmiþ olan eseri süs notalarýna, legato- non legato tekniðine ve dinamiklerine dikkat ederek çalýnýz. Gavotte Samuel ARNOLD q =108 43

52 3. BÝR OKTAV ARPEJ TEKNÝÐÝ Hazýrlýk Çalýþmasý l Müzikte arpej kelimesinin anlamýný araþtýrarak topladýðýnýz bilgileri sýnýfa getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Do dizisindeki arpej seslerinin isimlerini söyleyiniz. l Do dizisindeki arpej seslerinin sað el ve sol elde hangi parmak numaralarýyla çalýnmasý gerektiðini söyleyiniz. l Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine bir oktavlýk do majör dizisinin çýkýcý ve inici arpej seslerini ve parmak numaralarýný yazarak arpeji çalýnýz. l Aþaðýda arpej tekniðini geliþtiren alýþtýrmalarý çalýnýz. 1. Alýþtýrma q =108 Leyla PAMÝR 44

53 2. Alýþtýrma Gülnur SAYAR q =108 45

54 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýdaki noktalý yerleri anlamlý þekilde doldurunuz menuet denir gavotte denir. B. Aþaðýdaki soruyu cevaplandýrýnýz. 3. Aþaðýdaki bestecilerden hangisi barok dönem bestecisidir? A) Frederic Chopin (Fredrik ÞOPEN) B) Ludvig van Beethoven (Ludvig fon BEYTHOFIN) C) Wolfgang Amadeus Mozart D) Johann Sebastian Bach (Yohan Sabastiyan BAH) E) Maurice Ravel (Moris RAVEL) C. Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 4. Aþaðýda verilen ritmik çalýþma kalýbý üzerine menuet ritmini yazýnýz. 5. Aþaðýda verilen ritmik çalýþma kalýbý üzerine gavotte ritmini yazýnýz. 6. Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine çarpma, mordan ve tril örnekleri yazýnýz. 46

55 7. Aþaðýda verilen eser üzerindeki motif, cümle, periyot ve temalarý iþaretleyiniz. Ýngiliz Halk Þarkýsý 47

56 8. Aþaðýdaki dinamik iþaretlerinin karþýsýndaki boþluklara isimleri ve anlamlarýný yazýnýz. ÝSÝM ANLAM Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine, donanýmlarý dikkate alarak uygun tonlarda birer oktavlýk arprej sesleri ve parmak numaralarýný yazýnýz. 48

57

58 1. CÜMLE, TEMA VE SONATÝN FORMU Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Sonatin formu hakkýnda bilgi toplayarak topladýðýnýz bilgileri sýnýfa getiriniz. 2. Piyano için yazýlmýþ 3 adet sonatinin notasýný bulunuz. Bulduðunuz notalarý sýnýfa getiriniz. 3. Klasik dönem stil özellikleri ve bestecileri hakkýnda bilgi toplayýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama MOTÝF ÖRNEÐÝ 1. Etkinlik l Yukarýda verilen motif örneðinden yola çýkarak aþaðýdaki alýþtýrmanýn motiflerini iþaretleyiniz. 50

59 CÜMLE ÖRNEÐÝ 2. Etkinlik l Yukarýda verilen cümle örneðinden yola çýkarak aþaðýdaki alýþtýrmanýn cümlelerini iþaretleyiniz. TEMA ÖRNEÐÝ 3. Etkinlik l Yukarýda verilen tema örneðinden yola çýkarak aþaðýdaki alýþtýrmanýn temasýný iþaretleyiniz. 4. Etkinlik l Sýnýfa getirdiðiniz sonatinin notalarýný inceleyerek bunlarýn üzerinde motif, cümle ve temalarý gösteriniz. 51

60 2. ARTÝKÜLASYON, DUATELER VE DÝNAMÝKLER Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Artikülasyon ve duate kelimelerinin anlamlarýný araþtýrýnýz. 2. Barok dönem eserleri ünitesinde öðrendiðiniz tempo ifadelerinin metronom sayýlarýný araþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmanýn sað eldeki cümlelerine legato baðý koyarak çalýnýz. 2. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmanýn sol eldeki tüm notalarýný staccato iþaretleri koyarak çalýnýz. 52

61 3. Etkinlik l Aþaðýda verilen müzik cümlesi ile uyumlu olan cümle baðlarýný yazýnýz. 4. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmayý, üzerine uygun parmak numaralarýný yazarak çalýnýz. 5. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmanýn üzerine uygun nüans iþaretlerini yazarak çalýnýz. 53

62 3. TEMPO VE SÜSLEMELER Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Metronom üzerinde yazan tempo sayý aralýklarýnýn adlandýrýlmasýný belirleyiniz. 2. Tempo ifadelerinin anlamlarýný müzik sözlüðünden bularak defterinize yazýnýz. 3. Piyano için yazýlmýþ, içinde süslemeler olan bir eserin notalarýný sýnýfa getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmayý deðiþik metronom deðerleriyle çalýnýz. Anlamý kuvvetlendirdiðini düþündüðünüz metronom deðerini alýþtýrmanýn uygun yerine yazýnýz. 54

63 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen eserdeki süslemelerin adýný ve hangi ölçülerde bulunduðunu söyleyerek bunlarý nota üzerinde iþaretleyiniz. Menuet Jean Henri d ANGLEBER 55

64 3. Etkinlik l Aþaðýdaki süslemeli alýþtýrmayý önce metronom 60 ile sonra da metronom 108 ile çalýnýz. Hangi tempoda çalmanýn eserin anlamýný kuvvetlendirdiðini söyleyiniz. Menuet Jean Philippe RAMEAU 56

65 Okuma Metni Piyanoda Ezber Teknikleri Bir eser müzikal ve enstrümantal planda analizle öðrenildiðinde bir daha unutulmaz. Bunun anlamý ezberin hem düþünceye (beyne) hem göze hem kulaða hem de hareketlere dayalý olmasý demektir. Örneðin eser daha çalýþýlma aþamasýnda müzikal analizle, alýnan duyumlarla, dinleyerek, müzikal ifadeye yönelik hareketlerle, baþlangýçta zor olsa da klavye dýþýnda klavyeyi kafanda canlandýrarak hareketleri hatýrlatma (eseri düþüncede çalma) yöntemiyle, atmosfer deðiþikliklerinde hissedilenler anýmsanarak ya da yüksek sesle anlatýlarak zaten büyük bir bölümü en baþtan hâlledilmiþ olmaktadýr. Bir eserin ritmiyle, yapýsal analizle, klavye analiziyle, doðru parmaklarla, armonileriyle, kadanslarýyla, modülasyonlarýyla, sonorite, atmosfer deðiþiklikleriyle vb. öðrenilmesi, ezberin bir daha unutulmamak üzere öðrenilmesi anlamýna gelir. Arnold Schönberg Armoni Kurallarý adlý kitabýnda, müzikal planda en doðru þekilde ezberlemenin, çalýnan her notanýn hangi akorun notasý veya çevirmesi, geçiþ notasý ya da gecikme vb. olduðunun düþünülmesi gerektiðini söyler. Çünkü eðer notalar müziðin harfleri ise akorlar kelimeleri, cümleler de paragraflarýdýr. Müzik yazýsýnýn dikey ve yatay (armoni ve kontrpuan) olarak öðrenilmesi, özellikle de füglerin ezberlenmesinde kolaylýk saðlar. Yine füglerde bir partinin çalýnýrken öteki partinin aðýzla söylenmesi; Chopin'in ünlü Piyano çalmak istiyorsanýz þarký söylemelisiniz sözünü bize anýmsatacaktýr. Eserin tamamýný yazýya geçirmek de bir ezber yöntemi olabilir. Genellikle melodi hattýnýn akýllarda kalmasý daha kolay olduðundan, ilk baþlangýçta sol elin ezberlenmesi, ezberin kalýcýlýðýna büyük ölçüde katkýda bulunur. Böylelikle piyanist, teknik ve ezber problemlerinin halledilmesiyle birlikte yavaþ yavaþ müzisyenliðin ortaya çýkýþýný gözlemler. Dolayýsý ile bu aþamada ezber de mikro ve makro yapýsýyla entelektüel olmaktan çýkarak yavaþ yavaþ müzikal olmaya baþlar. Seba Baþtuð Þen (Piyano Tekniðinin Biyomekanik Temeli) 57

66 4. Etkinlik l Aþaðýda verilen sonatinin motif, cümle ve temalarýný iþaretleyiniz. Sonatine Allegro Thomas ATTWOOD 58

67 5. Etkinlik l Yukarýda verilen sonatin üzerindeki süslemelerin adýný söyleyerek iþaretleyiniz. 6. Etkinlik l Yukarýdaki sonatinin üzerine dinamikler yazarak sonatini bu dinamiklere göre çalýnýz. 7. Etkinlik l Yukarýdaki sonatin üzerine sað ve sol ele uygun duateleri yazýnýz. 8. Etkinlik l Yukarýdaki sonatin üzerine artikülasyon iþaretleri koyarak sonatini bu artikülasyon iþaretlerine göre çalýnýz. 59

68 Bilgi Notu Sonatin Formu: Çoðunlukla iki, kimi zaman üç, pek ender de dört bölümlü olan küçük bir sonattýr. Yeterli az bir teknik ile çalýnabilmesi, kýsa oluþu ve sade yapýsý ile sonattan ayýrt edilebilir. Sonatinlerde birinci bölüm form þemasý þöyle gösterilebilir. A B A A B Sergi Geliþme Serginin tekrarý 9. Etkinlik l 58 ve 59. sayfalarda incelemiþ olduðunuz sonatinin orjinal hâli verilmiþtir. Verilen edisyon üzerindeki tüm iþaretlemelere dikkat ederek sonatini çalýnýz. Allegro Sonatine Thomas ATTWOOD 60

69 10. Etkinlik l Çaldýðýnýz sonatini form yönünden inceleyiniz. 61

70 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen ifadelerdeki noktalý yerlere uygun kelimeleri yazýnýz. 1. Müzikte geliþmeye elveriþli en küçük fikir, en küçük form öðesi ve eseri oluþturan en önemli temel taþa.denir. 2. Genellikle iki, nadiren üç motifin birbirini tamamlamasýndan meydana gelen ve anlam bütünlüðü oluþturan müzik fikrine.. denir. 3. Müzikteki ana fikre. denir. B. Aþaðýdaki soruyu cevaplayýnýz. 3. Aþaðýdakilerden hangisi klasik dönem bestecisidir? A) Robert Schumannn (Robert ÞUMAN) B) Frederic Chopin (Fredrik ÞOPEN) C) Johann Sebastian Bach D) Claude Debussy (Klaut DEBUSÝ) E) Wolfgang Amadeus Mozart C. Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 4. Aþaðýdaki verilen boþluða sonatin formuyla ilgili bildiklerinizi yazýnýz Aþaðýda verilen boþ dizek üzerine 8 ölçülük bir müzik fikri yazarak üzerinde motif, cümle ve temayý gösteriniz. 62

71

72 1. CÜMLE, TEMA VE ARTÝKÜLASYON Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Romantik Dönemin stil özellikleri ve form yapýlarý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 2. Þarký (Lied) formlarý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen alýþtýrmadaki cümlelere uygun olan cümle baðlarý koyunuz. Daha sonra alýþtýrmanýn temasýný da iþaretleyerek çalýnýz. R. SCHUMANN 64

73 2. Etkinlik l Aþaðýdaki eserin ilk iki satýrýndaki cümle üzerinde kaç sesli bir yazý olduðunu inceleyiniz. Eserde önde duyulmasý gereken sesleri numaralandýrarak nota üzerine yazýnýz. R. SCHUMANN 65

74 3. Etkinlik l Aþaðýdaki eseri form açýsýndan inceleyiniz ve artikülasyon iþaretlerine uygun olarak çalýnýz. q =138 R. SCHUMANN 66

75 Okuma Metni Cumhuriyet Döneminde Müzik Atatürk ün doðrudan yönlendiriciliðinde cumhuriyetimizin ilk on beþ yýlý ( ) süresince gerçekleþtirilmiþ olan atýlýmlar, Türk Müzik Ýnkýlâbý nýn açýk mesajlarý niteliðindedir: Makam-ý Hilâfet Mýzýkasýnýn Ýstanbul'dan baþkent Ankara ya getirilerek Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adý altýnda yeni bir yapýya dönüþtürülmesi (1924). Ankara da Musiki Muallim Mektebinin kurulup açýlmasý (1924). Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öðretimi Birleþtirme Yasasýnýn) yürürlüðe girmesiyle genel müzik eðitiminin laik bir temele oturtulmasý (1924). Tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýyla tekke müziði nin varlýk nedeni ve ortamýnýn kaldýrýlmasý (1924). Müzik öðrenimi için Avrupa ya yetenekli gençlerin gönderilmeye baþlanmasý (1925). Halk müziði ezgilerimizin derlenmeye baþlamasý (1925) ve notaya alýnan ezgilerin yayýmýna geçilmesi (1926). Batý müziði bölümü de olan Ýstanbul daki Dârülelhanýn konservatuvara dönüþtürülmesi (1926). Ýstanbul Belediye Konservatuvarýnda geleneksel Türk Sanat Müziði eserlerinin saptanmasýyla görevli Tesbit ve Tasnif Heyeti nin kurulmasý (1926) ve bu eserleri seslendirmek için Konservatuvarda Ýcra Heyeti nin oluþturulmasý (1927). Çok sesli müziðe temel olmak üzere müzik teorisi kitaplarýnýn yayýmlanmaya baþlamasý (1928). Atatürk ün ünlü 10. Yýl Söylevi de Türk müzik kültüründe çaðdaþlaþma amacýný belirtmesi (1933) ve TBMM'nin açýlýþ söylevinde evrenselleþme yi açýkça dile getirip kültürel hedef olarak göstermesi (1934). Ýlk Türk operasý kabul edilen Öz Soy un Adnan Saygun tarafýndan bestelenip sahnelenmesi (1934). Millî Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu nun çýkarýlmasý (1934). Müzik alanýný da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðünün kurulmasý (1935). Baþta Paul Hindemith olmak üzere, Avrupa dan ünlü müzik uzmanlarýnýn davet edilerek görevlendirilmesi ( ). Ankara Devlet Konservatuvarýnýn kurulmasý ve öðretime baþlamasý (1936). Musiki Muallim Mektebinin Gazi Terbiye Enstitüsüne aktarýlarak baðlanmasý ( ). Türkiye de bilimsel yöntemle uygulanan en büyük ve en geniþ kapsamlý halk ezgileri derleme çalýþmalarýnýn baþlamasý (1937). (Düzenlenmiþtir.) 67

76 2. TEMPO, DÝNAMÝKLER VE SÜSLEMELER Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Çaðdaþ Türk bestecileri hakkýnda bilgi toplayýnýz. 2. Türk bestecilerine ait eserlerden sýnýfa örnek nota ve CD getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrma üzerine deðiþik metronom sayýlarý yazarak alýþtýrmayý yazdýðýnýz metronomlarla çalýnýz. Gülnur SAYAR 68

77 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen eserdeki süslemeleri tespit ediniz. Eseri bu süslemelere uygun çalýnýz. Gülnur SAYAR 69

78 3. Etkinlik l Ýkinci etkinlikteki eserin süsleme iþaretlerini açýk biçimde ve hangi nota deðerlikleriyle çalýnmasý gerektiðini verilen boþ dizek üzerine yazýnýz. 4. Etkinlik l Aþaðýda, Ulvi Cemal Erkin'e ait olan Kaðný isimli eseri tempo, dinamik ve nüanslarýna uygun çalýnýz. Largo 70

79 3. PEDALLARIN KULLANIMI Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Romantik dönem bestecileri hakkýnda bilgi toplayýnýz. 2. Piyanodaki pedallarýn isimleri ve iþlevleri hakkýnda bilgi toplayarak topladýðýnýz bilgileri sýnýfa getiriniz. 3. Piyanoda pedal kullanýmýný gerektiren notalardan sýnýfa örnekler getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen nota üzerine örnekten yola çýkarak pedal iþaretleri koyunuz. Notayý pedal iþaretlerine uygun olarak çalýnýz. 71

80 2. Etkinlik l Aþaðýdaki eser üzerine her ikilik notada bir deðiþmek üzere pedal iþareti koyarak eseri çalýnýz. Largo Choral R. SCHUMANN 72

81 Bilgi Notu U.C: (Una Corda - Tek tel) Kuyruklu piyanolarda sol pedaldýr. Bu pedala basýp tuþ mekanizmasýnýn saða doðru kaymasý ve tokmaklarýn tek tele vurmasý saðlanýr. Böylece daha mat ve hafif ses elde edilir. 3. Etkinlik l Bilgi notundan yola çýkarak ikinci etkinlikte çaldýðýnýz eserin üçüncü satýrýna U.C iþareti ekleyiniz ve eseri sonuna kadar U.C pedalýný kullanarak çalýnýz. 73

82 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen ifadedeki noktalý yerleri anlamlý þekilde doldurunuz þarký formu denir. B. Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 2. Aþaðýdakilerden hangisi klasik dönem bestecisi deðildir? A) Joseph HAYDN B) Frederic CHOPIN C) C. W. GLUCK (GULUK) D) Wolfgang Amadeus MOZART E) M. CLEMENTI 3. Aþaðýdaki dans üzerine uygun olabilecek pedal iþaretlerini yerlerini bularak iþaretleyiniz. Gülnur SAYAR 74

83 4. Aþaðýda verilmiþ olan iþaretlerin isimlerini ve anlamlarýný karþýsýna yazýnýz. ÝSÝM ANLAM

84

85 Allegro con brio Etüt Albert LOESCHHOF (Albýrt Löþhof) 77

86 78

87 Allegro moderato Etüt J. B. DUVERNOY Op

88 80

89 q =76 Musette Johann Sebastian BACH 81

90 Allegro Sonatin Thomas ATTWOOD 82

91 83

92 Menuet Andante 84

93 85

94 Rondo Allegro 86

95 87

96 Moderato French Song (Fransýz Þarkýsý) P. I. TSCHAIKOVSKY (ÇAYKOVSKÝ) 88

97 Allegro Etüt Carl CZERNY Allegro Etüt Carl CZERNY 89

98 q =100 Minnetto J. S. BACH 90

99 Allegro moderato Sonatin L. KOHLER 91

100 92

101 Andantino 93

102 Rondo Allegro 94

103 95

104 q =138 Mozzie Elissa MILNE 96

105 q =96 Etüt DUVERNOY 97

106 Etüt Henry LEMOINE Op

107 q =100 Menuet J. S. BACH 99

108 Moderato Sonatin L. V. BEETHOVEN 100

109 101

110 Romanze Allegretto 102

111 103

112 q =176 Köy Yolunda Ýlhan TONGER 104

113 105

114 Allegro Etüt NEKRASOV 106

115 Allegro con brio Etüt Ludwig SCHYTTE 107

116 q =108 Menuetto J. S. BACH 108

117 109

118 Andante Sonatin Ignaz Joseph PLEYEL 110

119 111

120 Rondo Allegro 112

121 113

122 114

123 115

124 q =80 Wonderful Tonight Eric CLAPTON Düzenleme:Julian Mc Namara 116

125 Allegro Etüt C. CZERNY Op

126 Allegro Etüt C. CZERNY Op. 821 Presto Etüt C. CZERNY Op

127 q =84 Minuetto J. S. BACH 119

128 Allegro Moderato Sonatine T. HASLINGER 120

129 121

130 122

131 Rondo Allegrato 123

132 124

133 Allegro Caprice PAGANINI 125

134 e =196 Drama Köprüsü Metin SÜNER 126

135 127

136 Allegro vivace DÖRT EL ESERLERÝ Secondo Bohemya Dansý J. LÖW 128

137 Allegro vivace Primo Bohemya Dansý J. LÖW 129

138 Secondo Gavotte GOSSEC (GOSEK) Allegretto 130

139 Primo Gavotte GOSSEC Allegretto 131

140 132

141 133

142 ÖZ DEÐERLENDÝRME FORMU Adý Soyadý :... Tarih:.../.../... Sýnýfý :... Numara :... Bu çalýþmada neler yaptým? Bu çalýþmada neler öðrendim? Bu çalýþmada baþarýlý olduðum bölümler: Bu çalýþmada en çok zorlandýðým bölümler: Çalýþmamý yaparken nelerle karþýlaþtým? Bu çalýþmayý tekrar yapsaydým nasýl yapardým? EK 134

143 ÖÐRENCÝ GÖZLEM FORMU Açýklama: Bu form, etkinlik süresince öðrencilerin, yapýlan çalýþmalara katýlma düzeylerini gözlemeniz amacýyla hazýrlanmýþtýr. Ünite Adý:... Adý Soyadý :... Öðrenci Numarasý:... Sýnýfý :... DERECELER BECERÝLER I. DERSE HAZIRLIK 1. Bilgi kaynaklarýna nasýl ulaþacaðýný bilir. 2. Ulaþtýðý kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanýr. 3. Derse deðiþik yardýmcý kaynaklarla gelir. 4. Derse hazýrlýklý gelir. Toplam II. ETKÝNLÝKLERE KATILMA 1. Konu ile ilgili görüþlerini çekinmeksizin ifade eder. 2. Görüþü sorulduðunda söyler. 3. Yeni ve özgün sorular sorar. 4. Belirttiði görüþler ve verdiði örnekler özgündür. 5. Dersi iyi dinlediði izlenimi veren sorular sorar. Toplam III. ÝNCELEME - ARAÞTIRMA - GÖZLEM Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Sýklýkla Her Zaman Bilgi toplamak için çeþitli kaynaklara baþvurur. 2. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip baþka kaynaklar araþtýrýr. 3. Ýnceleme ve araþtýrma ödevlerini özenerek yapar. 4. Gözlemlerini dikkatli bir þekilde yapar. 5. Gözlemleri sonucunda mantýksal çýkarýmlarda bulunur. 6. Araþtýrma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. GENEL TOPLAM Toplam 2. EK 135

144 AKRAN DEÐERLENDÝRME FORMU Deðerlendiren öðrencinin; Grup numarasý :... Adý Soyadý : Arkadaþýnýn Adý Soyadý:... Sýnýfý : Arkadaþýnýn Adý Soyadý:... Grubumuzdaki Öðrenciler Her Zaman Etkinliðin Baþýnda Etkinliðin Sonunda Hiçbir Zaman Ben 1. Arkadaþým 2. Arkadaþým Ben 1. Arkadaþým 2. Arkadaþým Ben 1. Arkadaþým 2. Arkadaþým Ben 1. Arkadaþým 2. Arkadaþým Etkinliðe katýlýmda gönüllüdür. Görevini zamanýnda yerine getirir. Farklý kaynaklardan bilgi toplayýp sunar. Grup arkadaþlarýnýn görüþlerine saygýlýdýr. Arkadaþlarýný uyarýrken olumlu bir dil kullanýr. Ders araç-gereçlerini kullanýrken dikkatli ve titizdir. Malzemeleri kullanýrken israf etmez. Temiz, tertipli ve düzenli çalýþýr. (Kullandýðý aletleri yerine koyar, kirlettiklerini temizler vb.) Sonuçlarý tartýþýrken anlaþýlýr konuþur, konuþulanlarý anlar. 3. EK 136

145 TUTUM ÖLÇEÐÝ Bu ölçek piyano programý ile ilgili tutumlarý ölçmek için hazýrlanmýþtýr. Bir ifadeyi okuduktan sonra aklýnýza ilk geleni iþaretleyiniz. Adý Soyadý :... Sýnýfý :... Tamamen Katýlýyorum Katýlýyorum Kararsýzým Katýlmýyorum Hiç Katýlmýyorum 1. Piyano dersi müzikal geliþimim için gereklidir. 2. Piyano dersinden keyif almýyorum. 3. Günlük yaþamda piyanoyu kullanabilirim. 4. Piyano dersi bana müzikal statü katar. 5. Piyano dersinde performansým her zaman iyidir. 6. Piyanoda etüt ve eserlere çalýþmak her zaman hoþuma gider. 7. Piyano çalarken kendimi gevþek hissederim. 8. Piyano eserlerini dinlemeyi hiç sevmem. 9. Klasik müzikten hoþlanýrým. 10. Çalamadýðým zaman derse olan ilgim azalýr. 11. Piyano dersinde öðrendiklerimin yeterli olduðunu düþünüyorum. 12. Piyano dersinde seçilen eserleri beðenirim. 13. Zor eserleri çalýþýrken kasýlýrým. 14. Piyano sýnavlarý mutlaka komisyon önünde olmalýdýr. 15. Piyano dersinde teknik çalýþmalara daha çok aðýrlýk verilmelidir. 16. Piyano derslerinin uygulanýþ yönteminden memnunum. 17. Piyano derslerini yetersiz buluyorum. 18. Piyano çalýþmak benim için çok zevklidir. 19. Piyano dersinin neden zorunlu olduðunu anlayamýyorum. 20. Her zaman kendi seçtiðim eserleri çalýþmak isterim. 4. EK 137

146 TERÝMLER SÖZLÜÐÜ akor arpej artikülasyon : Uygu, en az üç sesin bir anda duyulmasý. : Akor seslerinin art arda çalýnmasý. : Açýk. Saðlam, doðru olarak belirterek. A barok cümle çevrim çarpma dinamik duate gavotte hüseyni kadans kürdi lied majör minör menuet mordan partisyon periyot romans : Müzikte süsleme ögesinin önem kazandýðý çað. B C : Müziksel biçimlerin temel yapýsý Ç : Akordaki bas sesin yerini deðiþtirerek elde edilen yeni dizilim. : Müzik notasyonu içinde kullanýlan, ifadeye yönelik bir süsleme biçim D : Sesin gürlük derecesi ile ilgili iþaretler. : Parmak numarasý. : Eski bir Fransýz halk dansý. G H : Klasik Türk müziðinde dügah perdesinde karar kýlan bir makam. K : Durgu. : Klasik türk müziðinde sibemol notasýný andýran perde ve dügah perdesindeki bir makam. L : Bir þiir üzerine yazýlmýþ, genel olarak piyano eþliðindeki þarký. M : Büyük. : Küçük. : Eski bir Fransýz dansý. Bir bölüm adý. : Dokunma, bir ezgi süsü, duyurulan ilk sesin üst yada alt sesine dokunularak kendisine dönülür. P : Yapýtýn tüm notalarýný içine alan nota kitabý. : Eserde iki müzik cümlesinin birleþmesinden oluþan bölüm. R : Romans duygulu ve dokunaklý þiirden esinli parça baþlýk adý, çoðunlukla küçük þarký. 138

147 sonatin : Küçük, kýsa sonat. S tema tril triole üçleme T : Bir bestede baþlýca müzikal fikir ya da konu. : Bir sesin bir alt yada üst notasý ile süratle yinelenmesi. : Üçleme. : Bir vuruþun üç eþit zamana bölünmesi. Ü 139

148 KAYNAKÇA Bach, Johann Sebastian, Anna Magdalena, Peters Edition. Bastien, James, Piano level 2, Neil A.Kjos Music Company, Calfornia, Burkard, J.Alex.,Neune Anleitung für das Klavierspiel, Edition Schott, Germany, Bütün Dünya Dergisi 2000, Baþkent Üniversitesi Yayýnlarý, Kasým, Ankara, Ciaikovski, Album Per La Gioventu, op.39, Per Pianoforte. Czerny, Carl, Op.599, Ricordi Edition, t.y., Milano, Çalgan, Koral, Müzik Fýkralarý, Müzik Ansiklopedisi Yayýnlarý, Ankara, Çimen, Gül - Ercan, Nevhiz, Piyano Albümü, Arkadaþ Yayýnevi, Ankara, 2002, Duvernoy, Elementary Studies, Op.176 Piano Solo, Universal Edition A.G, LEIPZIG Printed in Austria. Emonts, Fritz, Erstes Klavierspiel, Schott, Germany, Fenmen, Mithat, Müzikçinin El Kitabý, Müzik Ansiklopedisi Yayýnlarý, Ankara, Ferýdunoðlu, Lâle, Müziðe Giden Yol, Ýnkýlap Yayýnlarý, Ýstanbul, Hanon, Charles Louis, Il Pianista Virtuoso, Ricordi, Ýtalya, Heller, M.P., Sonatinen Album, Richard Birnbach, Musikverlag. Irmer, Otto V., Ein Weg Zum Musizieren Am Klavier, P.J. Tonger-Musikverlag, Rodenkirchen Rhein. Ýlyasoðlu, Evin, Zaman Ýçinde Müzik, Yapý Kredi Yayýnlarý, Ýstanbul, Kasap, Belir Tecimer, En Güzel Piyano Sonatinleri, Evrensel Müzikevi, Ankara, Koray, Fuad, Müzik Formlarý, Maarif Basýmevi, Ýstanbul, Krentzlin, Richard, Der Junge Pianist, Berlin-Lichterfelde,1937. Lemoine, Henry; Etudes Faciles Et progressives Pour Piano. Nafilyan, Henri-Masson,Thierry Le Piano pour Enfant Vol.2, Editions Henry Lemoine, Paris, Schaum, John W., Fingerkraft, Bosworth Edition, t.y., New York, Schmoll, A., Nouvelle Methode De Piano, Editeur de musique J.Schmoll, Paris, Þen, Seba Baþtuð, Piyano Tekniðinin Biyomekanik Temeli, Pan yayýncýlýk, Ýstanbul, The Associated Board Of The Royal Schools of Music, Piano Exam Pieces, Ýnternet Adresi 140

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 9. SINIF YAZARLAR

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 9. SINIF YAZARLAR GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 9. SINIF YAZARLAR Zeynep Gülnur SAYAR İbrahim ACER Korcan DİRİK DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4767 DERS

Detaylı

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK,

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO II Ders No : 0310330076 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI: Piyano çalma teknikleri. Basamak. Konumda Temel Davranışlar DİĞER DEĞERLEN EYLÜL 3. -Doğru oturuş biçimini fark eder. * Doğru

Detaylı

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ ÜNİTE :.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Do-sol-re-lami minör gamları.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN: GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Doç. Dr. Damla Bulut Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB, Müzik Eğitimi ABD dbulut@ohu.edu.tr Yasemin Gülsoy

Detaylı

HAZIRLIK 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

HAZIRLIK 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça PİYANO PROGRAMI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK 1. SINIF * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça *CZERNY Op. 599 No 18 e kadar 1 Etüd *Serbest bir Parça *GAM Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ 1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK KULAK SINAVI İÇERİKLERİ İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş Gaziosmanpaşa Üniversitesi sumuzdas@yahoo.com Özet Bu çalışma,

Detaylı

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME 1667 MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME ÖZET GĠRĠġ Yard. Doç. Dr. Feyza SÖNMEZÖZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI

6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ 6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI 1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI: 1. Kategori:

Detaylı

SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF. * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça SERTİFİKA PROGRAMLARI PİYANO PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF * BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça Op. 599 No 18 e kadar 1 Etüd *Serbest bir Parça *GAM Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI ONAYLAYAN SÜRÜM NO SAYFA NO 1. TALİMAT DAYANAĞI: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı. tarihli Konservatuvar Kurulu Kararı. 2. AMAÇ VE KAPSAM: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 1803152 Kulak

Detaylı

İLKÖĞRETİM 2 ve üstü sınıflar içinse müzikal algı (kulak) ile fiziksel uygunlukla birlikte enstrüman seviyesi aranır.

İLKÖĞRETİM 2 ve üstü sınıflar içinse müzikal algı (kulak) ile fiziksel uygunlukla birlikte enstrüman seviyesi aranır. Piyano Sanat Dalı Giriş Seviye Sınavları İLKÖĞRETİM 1. sınıf giriş sınavında adaylardan müzikal algı (kulak) ile piyano için fiziksel uygunluk şartı aranır. İLKÖĞRETİM 2 ve üstü sınıflar içinse müzikal

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 65-77 Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi The Importance of the Studies Composed by Using Maqams in

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BAÐLAMA 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BAÐLAMA 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BAÐLAMA 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Ali Kazým AKDAÐ Uður Yalçýn DERÝN DEVLET KÝTAPLARI BİRİNCİ BASKI...2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5852 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...:

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 4.SINIF VII. YARIYIL MZ401A - Piyano VII* (1-0-1) Paralel üçlü, altılı, onlu diziler

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 Ses eğitiminin

Detaylı

PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI

PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI DEÜ. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ANASANAT DALI PİYANO SANAT DALI 11. SINIFA NAKİL VE GEÇİŞ SINAVLARI FARK DERSLERİ MÜFREDATLARI Konservatuvarlar arası geçiş sınavı için öğrenciler sadece

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOI:10.7816/sed-02-01-04

DOI:10.7816/sed-02-01-04 DOI:10.7816/sed-02-01-04 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI LİSANS PİYANO EĞİTİMİNDE KULLANILAN ESERLERİN PİYANO ÇALMA DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇISINDAN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI 1 Feyza SÖNMEZÖZ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı _ 40, 41, 42, 43, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 numaralı parçalar,

1. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı _ 40, 41, 42, 43, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 numaralı parçalar, DEÜ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĐK VE BALE ORTAOKULU NAKĐL GEÇĐŞ SEVĐYE TESPĐT SINAV ĐÇERĐKLERĐ 6. SINIF NAKĐL GEÇĐŞ SEVĐYE TESPĐT SINAVI 1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI: 1. Kategori: LAVIGNAC 1/A Kitabı _ 40,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF III. YARIYIL MZ201A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma III (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ MÜZİK ALANI MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA 10 YAZARLAR KOM İSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5685 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF VI. YARIYIL MZ302A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma VI (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Bilgisayar I Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Bilgisayar I Ön Koşul III. Yarıyıl ( GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Bilgisayar I 1 2+2 3 4 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Yard.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SANATSAL GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI FLÜT SINAV REPERTUVARI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SANATSAL GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI FLÜT SINAV REPERTUVARI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SANATSAL GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI FLÜT SINAV REPERTUVARI HAZIRLIK KADEMESİ Do M-la m Gam+Arpej (1 oktav Dörtlük birimlerle- Dilli) Katılımcının

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3000 Number: 38, p. 177-199, Autumn II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5101 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5102 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 2 7 Dersin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER Op. 33/I ETÜT KİTABININ ANALİZİ *

FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER Op. 33/I ETÜT KİTABININ ANALİZİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss6961 Number: 58, p. 11-18, Summer II 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÇALGI (VİYOLONSEL) DERSİ 3. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

ÇALGI (VİYOLONSEL) DERSİ 3. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÇALGI (VİYOLONSEL) DERSİ 3. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZEL AMAÇLAR 1. Konçerto formu bilgisi. 2. Konçerto formundaki bir eseri viyolonsel ile çalabilme. 3. Konçerto formunun müzik dönemleriyle olan ilişkisini

Detaylı

KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ. Kazım ÇAPACI

KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ. Kazım ÇAPACI Kazım ÇAPACI KLASİK DÖNEM MÜZİĞİ 1750-1827 Klasik dönemin evreleri Müzikte klasisizm, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın başlarını kapsayan dönem müziğini karakterize eden estetik eğilimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ. ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10 ve 11. Sınıflar

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ. ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10 ve 11. Sınıflar T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10 ve 11. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar)

Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, Genel Başarı Değerlendirmesi (2013-2014/Bahar) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Programları: Başvuru Koşulları, Giriş Sınavları, (2013-2014/Bahar) 1 İçindekiler Sayfa Nr. Bale Anasanat Dalı Koreoloji Yüksek Lisans Programı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

VIII. Yarıyıl (BAHAR)

VIII. Yarıyıl (BAHAR) VIII. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Koro ve Yönetimi 452 8 0+2 1 3 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim

Detaylı

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ

ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ ADNAN SAYGUN UN KEMAN VE PİYANO SÜİTİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ TURKISH FOLKLORIC MUSIC IN ADNAN SAYGUN'S VIOLIN AND PIANO SUITES ТУРЕЦКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА В СЮИТЕ ДЛЯ СКРИПКИ И ПИАНИНО АДНАНА САЙГУНА Samir GÜLAHMEDOV

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK SINIFI 1803108 Şan H (1 + 1) Kredi: 1,5 Bu dersin amacı,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Tasarım I (4-4-6) Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 FLÜT DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ GİTAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 201 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 GİTAR DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SANATSAL GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI GİTAR SINAV REPERTUVARI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SANATSAL GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI GİTAR SINAV REPERTUVARI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SANATSAL GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI GİTAR SINAV REPERTUVARI HAZIRLIK SEVİYESİ 1-Teknik 25 puan Sağ el değişik arpej varyasyonları (Boş tellerde

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 7-2 EKİM (5. Hafta) EKİM 0-4 EKİM (4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ EKİM 03-07 EKİM (3.Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI MIZI DOĞRU

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sınava Başvuru Koşulları 1. I pek U niversitesi Konservatuvarı Müzik Bo lümünün Özel Yetenek Sınavlarına, 2016

Detaylı

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude M. Kayhan KURTULDU * Özet Bu çalışmada piyano eğitimi sürecinde

Detaylı

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri İşitme, Şarkı Söyleme Müzikal Üretkenlik İşitme, Şarkı Söyleme, Müzikal Üretkenlik Çalgı Çalma

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri İşitme, Şarkı Söyleme Müzikal Üretkenlik İşitme, Şarkı Söyleme, Müzikal Üretkenlik Çalgı Çalma Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri 1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme öncesinde; a) Müzik yetenek alanında günde 4 oturum şeklinde alınacak öğrenciler her oturumda 10 kişilik

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF V. YARIYIL MZ301A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma V (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3)

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3) T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1-(1) Bu

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

W.A.MOZART IN KV 498 TRİO SUNUN TARİHÇESİ VE ANALİZİ

W.A.MOZART IN KV 498 TRİO SUNUN TARİHÇESİ VE ANALİZİ DOI: 10.7816/idil-03-13-03 İDİL, 2014, Cilt 3, Sayı 13, Volume 3, Issue 13 W.A.MOZART IN KV 498 TRİO SUNUN TARİHÇESİ VE ANALİZİ Anıl ÇELİK 1 ÖZET Bu makalede, klasik dönem bestecisi olan W.A.Mozart ın

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

Gümüşlük te Festival sahnesinde Keman Piyano düeti

Gümüşlük te Festival sahnesinde Keman Piyano düeti Gümüşlük te Festival sahnesinde Keman Piyano düeti Rus asıllı kemancı Olga Martinova ve Fransız piyanist Jean- Bernard Pommier çifti, 8 Ağustos Cuma akşamı 11. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO VE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310330317 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz Ön Koşul

VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz Ön Koşul VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz 1+0 1 3 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı

Detaylı

MÜZİK TEORİSİ VE ARMONİ

MÜZİK TEORİSİ VE ARMONİ ADIM ADIM UYGULAMALI MÜZİK TEORİSİ VE ARMONİ Başlangıçtan İleri Düzeye Doç. Dr. Serhat YENER Varol ÇİÇEK Editör: Yrd. Doç. Dr. Köksal Apaydınlı Yazarlar: Doç. Dr. Serhat Yener Müzik Öğretmeni Varol Çiçek

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

POLİFONİK NİHAVENT BİR PİYANO ESERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

POLİFONİK NİHAVENT BİR PİYANO ESERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ POLİFONİK NİHAVENT BİR PİYANO ESERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ Öğr. Gör. Dr. Turgay Tunç Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Zonguldak trgtunc@gmail.com

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır?

müziği bestekârlarındandır? sesliliğin adıdır? A A 1 Doğal minör moddaki bir dizinin 7. Derecesi üzerine kurulacak bir uygu (akor) hangi nitelikte olur? 33954 A ) Majör B ) Minör C ) Artık D ) Eksik E ) Dominant 4 Geleneksel Türk Sanat Müziği'nde fasıl

Detaylı

II. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredi AKTS Müziksel İşitme Okuma Yazma II MÜ Ön Koşul

II. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredi AKTS Müziksel İşitme Okuma Yazma II MÜ Ön Koşul II. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredi AKTS Müziksel İşitme Okuma Yazma II MÜ 152 2. 2+2 3 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi

Detaylı

( YAYLI ÇALGILAR ) D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ

( YAYLI ÇALGILAR ) D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ ORTAOKUL / LİSE MÜFREDATLARI ( 25 sayfa ) ( 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL-LİSE SOLFEJ-DİKTE-TEORİ DERSİ NAKİL ve GEÇİŞ KONTENJANLARI SEVİYE TESPİT SINAV PROGRAMI DÖKÜMANIN EN ALT KISMINA YERLEŞTİRİLMİŞTİR)

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı