GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 10. SINIF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 10. SINIF"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ PİYANO DERS KÝTABI 10. SINIF YAZARLAR Zeynep Gülnur SAYAR Esin ÖZTÜRK İbrahim ACER Korcan DİRİK DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012

2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4772 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: ?.Y Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Elif Sevil ESEN BİRLİK Dil Uzmanı Turgay ANAR Program Geliştirme Uzmanı Muharrem Hilmi AKBULUT Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı İsmail GÜNDAY Rehberlik Uzmanı Meral PARLAR Görsel Tasarım Uzmanı Füruzan ŞİMŞEK Zeliha POYRAZ ISBN Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 100 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve 3398 sayılı yazısı ile üçüncü defa adet basılmıştır.

3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇL E H TABES Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n, bütün kaleleri zapt edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular da t lm fl ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! flte, bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r! Muhtaç oldu un kudret, damarlar ndaki asîl kanda, mevcuttur!

5 .. MUSTAFA KEMAL ATATURK

6

7 ÝÇÝNDEKÝLER ÖÐRENME ALANI: PÝYANO ÇALMA TEKNÝKLERÝ 1. ÜNÝTE 3.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DÝZÝ ÇALIÞMALARI 1. Do-Sol-Re-La-Mi Majör Dizileri Fa ve Si Majör Dizileri Hüseyni Makamý Dizisi Kürdi Makamý Dizisi...13 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý ÜNÝTE 3. BASAMAK ETÜT ÇALIÞMALARI 1. Üçleme Baþ Parmak Geçiþi Baðlý Çift Ses Notalar On altýlýk Notalar Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý...33 ÖÐRENME ALANI: PÝYANO LÝTERATÜRÜNDE BASAMAK SÝSTEMÝ 1. ÜNÝTE 3.BASAMAK BAROK DÖNEM ESERLERÝ 1. Non-Legato ve Staccato Teknikleri...36 Okuma Metni: Partisyona Sadýk Kalmak Gavotte Formu, Süslemeler ve Dinamikler Bir Oktav Arpej Tekniði...44 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý...46

8 2. ÜNÝTE 3. BASAMAK KLASÝK DÖNEM ESERLERÝ 1. Cümle, Tema ve Sonatin Formu Artikülasyon, Duateler ve Dinamikler Tempo ve Süslemeler...54 Okuma Metni: Piyanoda Ezber Teknikleri...57 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý ÜNÝTE 3. BASAMAK ROMANTÝK VE ÇAÐDAÞ DÖNEM ESERLERÝ 1. Cümle, Tema ve Artikülasyon...64 Okuma Metni: Cumhuriyet Döneminde Müzik Tempo, Dinamikler ve Süslemeler Pedallarýn Kullanýmý...71 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý...74 Daðarcýk...76 Öz Deðerlendirme Formu Öðrenci Gözlem Formu Akran Deðerlendirme Formu Tutum Ölçeði Terimler Sözlüðü Kaynakça...140

9 Kitabýmýzý Tanýyalým Konu Bu bölüm iþlenecek konu adlarýný gösterir. > 1. DO- SOL- RE- LA -MÝ MAJÖR DÝZÝLERÝ Hazýrlýk Çalışmaları Bu bölüm, yeni bilgilerin öðrenilmesi amacýyla önbilgilerin harekete geçirilmesini, konuyu sezdirmeyi amaçlar. Tanýmlama-Çözümleme-Uygulama Dersin sorular ve etkinlikler aracýlýðýyla iþlendiði, konuya yönelik etkinliklerin uygulandýðý bölümdür. Bilgi Notu Konuya iliþkin küçük bilgilerin verildiði bölümdür. > > > Hazýrlýk Çalýþmalarý 2. Piyano tekniði açýsýndan dizi çalmanýn önemini araþtýrýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama Bilgi Notu Menuet: ¾ ölçülü bir Fransýz dansýdýr. Etkinlik Sýnýf içinde öðrencilerin konuya yönelik etkin katýlýmýnýn saðlandýðý bölümdür. > 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki dansý çalýnýz. Okuma Metni Konuya veya etkinliðe yönelik okuma metinlerini belirtir. > > Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý Öðrencilerin, ünite ile ilgili öðrendiklerini çoktan seçmeli, boþluk doldurmalý, doðruyanlýþ, eþ-leþtirmeli ve açýk uçlu sorularla deðerlendirilmelerine yönelik bölümdür. Okuma Metni Piyanoda Ezber Teknikleri Bir eser müzikal ve enstrümantal planda analizle öðrenildiðinde bir daha unutulmaz. Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen ifadelerdeki noktalý yerlere uygun kelimeleri yazýnýz. 3. Müzikteki ana fikre. denir. Açýklama Ürün Dosyasý: Hazırlık çalışmalarında yapılan araştırmalar sonucunda seçerek saklanılan ürünlerin yerleştirildiği dosyadır. Ayrýca öðretmenin süreç deðerlendirmesinde kullanacaðý bir materyaldir. 1. Ek: Öz Deðerlendirme Formu: Her konu sonunda öðrencinin kendisini deðerlendirmesi için konulmuþtur. 2. Ek: Öðrenci Gözlem Formu: Yapýlan etkinliklerde her bir öðrencinin öðretmen tarafýndan deðerlendirilmesi için konulmuþtur. 3. Ek: Akran Deðerlendirme Formu: Ýlgili bölümlerde öðrencinin arkadaþlarýný deðerlendirmesi için konulmuþtur. 4. Ek: Tutum Ölçeði: Piyano programý ile ilgili tutumlarý ölçmek için hazýrlanmýþtýr. 1

10

11

12 1. DO- SOL- RE- LA -MÝ MAJÖR DÝZÝLERÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Dizi terimi hakkýnda bilgi toplayýnýz.topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 2. Piyano tekniði açýsýndan dizi çalmanýn önemini araþtýrýnýz. 3. Kadans terimi hakkýnda bilgi toplayýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine, verilen donanýmlara uygun tonlarda bir oktav çýkýcý ve inici paralel hareketli dizileri ve parmak numaralarýný yazýnýz. Oluþturduðunuz bu dizileri çalýnýz. 4

13 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. I IV V I Etkinlik l Aþaðýdaki kadanslarý, verilen baþlangýç akoruna göre yazarak çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim

14 4. Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. 5. Etkinlik l Aþaðýdaki kadanslarý, verilen baþlangýç akoruna göre derecelendirerek yazýnýz ve çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. 6

15 7. Etkinlik l Aþaðýdaki kadanslarý, verilen baþlangýç akoruna göre derecelendirerek yazýnýz ve çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. 7

16 9. Etkinlik l Aþaðýdaki kadanslarý, verilen baþlangýç akoruna göre derecelendirerek yazýnýz ve çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim Etkinlik l Aþaðýda verilen kök konumundaki kadansý çalýnýz. 8

17 11. Etkinlik l Aþaðýda verilen kadanslarý verilen baþlangýç akoruna göre derecelendirerek yazýnýz ve çalýnýz. 1. Çevrim 2. Çevrim Etkinlik l Aþaðýdaki dizek üzerine, baþlangýç akoruna göre tam kadans yazýnýz ve çalýnýz. 9

18 2. FA VE SÝ MAJÖR DÝZÝLERÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Fa ve si majör dizilerin parmak numaralarýný araþtýrýnýz. 2. Fa ve si majör diziler ile diðer beyaz tuþlarla baþlayan dizilerin parmak numaralarý arasýndaki farklarý söyleyiniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine, verilen donanýmlara uygun tonlarda çýkýcý ve inici paralel hareketli dizileri ve parmak numaralarýný yazýnýz. Oluþturduðunuz bu dizileri çalýnýz. 10

19 2. Etkinlik l Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine, verilen donanýmlara uygun tonlarda çýkýcý ve inici paralel hareketli dizileri ve parmak numaralarýný yazýnýz. 11

20 3. HÜSEYNÝ MAKAMI DÝZÝSÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Hüseyni makamý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 2. Hüseyni makamý dizisinin piyanoda nasýl çalýnabileceðiyle igili bir araþtýrma yapýnýz. 3. Hüseyni makamýnda bestelenmiþ eserlerden sýnýfa örnekler getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik Hüseyni Makamý Dizisi l Yukarýda gösterilmiþ olan diziden yola çýkarak piyanoda hüseyni makamý dizisini nasýl çalabileceðinizi tartýþýnýz. 2. Etkinlik l Aþaðýdaki dizek üzerine, re notasýndan baþlayarak piyanoda çalabileceðiniz hüseyni makamý dizisini yazýnýz. 12

21 4. KÜRDÝ MAKAMI DÝZÝSÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Kürdi makamý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. 2. Kürdi makamý dizisinin piyanoda nasýl çalýnabileceðiyle ilgili bir araþtýrma yapýnýz. 3. Kürdi makamýnda bestelenmiþ eserlerden sýnýfa örnekler getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki kürdi makamý dizisini piyanoda çalýnýz. Kürdi Makamý Dizisi 2. Etkinlik l Aþaðýdaki dizek üzerine, mi notasýndan baþlayarak piyanoda çalabileceðiniz kürdi makamý dizisini yazýnýz. l Ýkinci etkinlikte yazdýðýnýz diziyi piyanoda çalýnýz. 13

22 Hüseyni Sentez e =176 Gülnur SAYAR Kürdi Sentez qk =60 Gülnur SAYAR 14

23 15

24 3. Etkinlik l Aþaðýda verilen dizileri çalýnýz. Do Majör Re Majör 16

25 Mi Majör Sol Majör 17

26 La Majör Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen eserin sol eldeki kadans çeþitlerini söyleyiniz ve bunlarý eser üzerinde derecelendirerek gösteriniz. Carl CZERNY (Karl ÇERNÝ) Op:

27 B. Aþaðýda verilen bilgilerin karþýsýna bilgiler doðru ise D, yanlýþ ise Y yazýnýz. 1. Tonal müzikte tonikten toniðe sayýlan ses grubuna kadans denir. ( ) 2. Bir müzik cümlesinde bitiþ etkisi yapan armonik zincirlemeler bütününe dizi denir. ( ) 3. Kürdi dörtlüsü ve buselik beþlisinden oluþan makama kürdi makamý denir. ( ) 4. Hüseyni beþlisi ve uþþak dörtlüsünden oluþan makama uþþak makamý denir. ( ) C. Aþaðýdaki dizek üzerine fa majör dizisini ve parmak numaralarýný yazýnýz. D. Aþaðýdaki dizek üzerine si majör dizisini ve parmak numaralarýný yazýnýz. 19

28

29 1. ÜÇLEME Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Üçleme ritminin yazýlýþý, okunuþu ve çalýnýþýyla ilgili bilgi toplayýnýz. 2. Triolet (triyole),triplum (triplum),terzina(terzina), triole(triyole),triplet(triple) kelimelerinin anlamýný araþtýrýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen dizekler üzerine üçleme ritimlerinden oluþan ritmik okuma egzersizleri yazýnýz. l Yazdýðýnýz ritmleri elinizle ölçülerine uygun vuruş yaparak okuyunuz. 21

30 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen sað el üçlemeli alýþtýrmayý çalýnýz. 1. Alýþtýrma Gülnur SAYAR q =108 22

31 3. Etkinlik l Aþaðýda verilen sol el üçlemeli eseri çalýnýz. q =88 Romance Anonim Düzenleme: Komisyon 23

32 2. Alýþtýrma Carl CZERNY Op: 599 q =108 24

33 2. BAÞ PARMAK GEÇÝÞÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Piyano çalma tekniði açýsýndan baþ parmaðýn iþlevi ve önemini araþtýrýnýz. 2. Dizi çalýþýrken sað ve sol elde baþ parmak geçiþ tekniðiyle ilgili bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen baþparmak alýþtýrmasýný çalýnýz. 1. Alýþtýrma Gülnur SAYAR q =108 25

34 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen etüdü çalýnýz. 2. Alýþtýrma Carl CZERNY Op: 599 q =108 26

35 3. BAÐLI ÇÝFT SES NOTALAR Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Çift ses notalarýn legato çalýnýþ tekniðini araþtýrýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla paylaþýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki iki el baðlý çift ses alýþtýrmasýný çalýnýz. 1. Alýþtýrma q =88 Gülnur SAYAR 2. Etkinlik l 28. sayfadaki etüdü çalýnýz. 27

36 2. Alýþtýrma Carl CZERNY Op: 599 q =108 28

37 4. ON ALTILIK NOTALAR Hazýrlýk Çalýþmalarý l On altýlýk nota gruplarýný eþit çalabilmek için yazýlmýþ teknik egzersizleri araþtýrýnýz. Bulduðunuz notalarý sýnýfa getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen boþ dizekler üzerine on altýlýk nota gruplarýndan oluþan ritmik okuma alýþtýrmalarý yazýnýz. Yazdýðýnýz ritmleri elinizle ölçülerine uygun vuruş yaparak okuyunuz. 29

38 2. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmayý çalýnýz. 3. Alýþtýrma q =76 Gülnur SAYAR 3. Etkinlik l 31. sayfada verilen etüdü çalýnýz. 30

39 4. Alýþtýrma q =108 Carl CZERNY Op:

40 4. Etkinlik l Aþaðýdaki etüdü çalýnýz. 5. Alýþtýrma Carl CZERNY q =108 Op:

41 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen ifadelerdeki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz. 1. Sol majör bir oktav çýkýcý dizi çalarken sað elde kullanýlan parmak numaralarý... dir. 2. Si majör bir oktav çýkýcý dizi çalarken sol elde kullanýlan parmak numaralarý.... dir. B. 3, 4 ve 5. sorularý verilen diziye göre cevaplandýrýnýz. 3. Dizideki 3-1 ve 4-1 parmak geçiþlerini iþaretleyerek diziyi çalýnýz. 4. Yukarýdaki dizinin ritmik kalýbýný aþaðýdakilerden hangisi gösterir? A) Sekizlik B) Dörtlük C) Üçleme D) Noktalý dörtlük E) Ýkilik 5. Aþaðýdakilerden hangisi yukarýdaki dizinin niteliðini açýklar? A) Ters hareketli dört oktavlýk dizi B) Ters hareketli üç oktavlýk dizi C) Paralel hareketli dört oktavlýk dizi D) Paralel hareketli üç oktavlýk dizi E) Ters hareketli iki oktavlýk dizi 33

42 34

43

44 1. NON-LEGATO VE STACCATO TEKNÝKLERÝ Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Barok dönemin stil özellikleri ve bestecileri hakkýnda bilgi toplayarak sýnýfa getiriniz. 2. Menuet ve gavotte formlarýnýn ritmik yapýsýný araþtýrýnýz. 3. Çarpma, mordan ve tril kelimelerinin anlamýný araþtýrýnýz. 4. Piyano yazýsýnda kullanýlan süs notalarý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l 9. sınıfta öğrendiğiniz bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki alıştırmada sağ ve sol ellerde hangi tekniklerin kullanılması gerektiğini söyleyiniz. Eseri bu tekniklere uygun çalýnýz. 1. Alýþtýrma q =108 Korcan DÝRÝK 36

45 Bilgi Notu Motif: Müzik cümlesi de dilde olduðu gibi sözcüklerden oluþur. Çok kez birbirini tamamlayan iki motif müzik cümlesini oluþturur. Motif, müzikte geliþmeye elveriþli en küçük fikir, en küçük form ögesi ve eseri oluþturan en önemli temel taþtýr. Cümle: Genellikle iki, üç veya daha fazla motifin birbirini tamamlamasýndan meydana gelen tam bir müzik fikridir. Tema: Edebî eserlerin merkezinde yer alan temel duygu ve düþünceleri gösteren bir ana fikir vardýr. Yazar, eserinin ana fikrini ortaya koyarken çeþitli edebi sanatlar ve anlatým teknikleri kullanýr. Müzikteki bu ana fikre tema denir. Bir müzik eserinin temasý bir motif ya da bir cümle olabileceði gibi çok kez geniþletilmiþ bir cümle veya bir dönemdir. 2. Etkinlik l Edindiðiniz bilgilerden yola çýkarak aþaðýdaki eserin bir bölümü üzerindeki motif, cümle ve temalarý gösteriniz. Gavotte Samuel ARNOLD (Samuel ARNILD) Bilgi Notu Menuet: ¾ lük ve ölçülü bir Fransýz dansýdýr. Ýlk olarak 17. yüzyýl baþlarýnda Fransýz operalarýnda görül-müþ; daha sonra Bach, Rameau suitlerinden geçerek Haydn, Mozart ve Beethoven senfonilerine yerleþmiþtir. Gavotte: 17. yüzyýlýn süitleriyle balelerinde bugünkü kadar moda olan popüler bir danstýr. Cazip ritmiyle hareketli sevimli sesleriyle çabuktan ziyade aðýrdýr. Her zaman ölçünün yarýsýndan baþlar. Daha çok üç bölümlü þarký formunda yazýlýr. Fuad KORAY Müzik Formlarý (Düzenlenmiþtir.) 37

46 3. Etkinlik l Aþaðýda menuet formunun ritmik yapýsý verilmiþtir. Bu yapýyý inceleyerek menuet biçiminde verilmiþ olan alýþtýrmayý çalýnýz ve sol eldeki portato tekniðinin uygulanýþýný açýklayýnýz. Menuet Leopold MOZART q =108 38

47 Okuma Metni Büyük çoðunlukla piyanistler tarafýndan önem verilen veya verilmesi gereken önemli bir nokta, partisyonu kiþisel ve keyfi deðiþimlere uðratmadan, ona sadýk kalarak çalmaktýr. Genç piyanistleri bu konuda düþündürecek küçük bir anekdotu burada aktarmak isterim. Ünlü viyolonselist Pablo Casals'a bir konserinden Partisyona Sadýk Kalmak sonra hayranlarýndan biri heyecanla sorar: Usta ne çaldýnýz ama! Cevap kýsaca; Ne yazýyorsa onu. olur. Bu bir müzikal ve genel kültür sorunudur. Kasetleri, CD' leri dinleyerek fikir ediniriz. Fakat asýl sorun, yorumcunun düþünceleriyle, duygularýyla partisyonun özüne vararak ve kendinden bir þeyler katarak eseri yaþatmasýdýr. Partisyonda hiçbir iþaret, hiçbir nüans kompozitör tarafýndan rastgele, nedensiz konulmamýþtýr. Nedenlerini araþtýrmak ve çözmek profesyonelliðin gereklerindendir. Partisyon basýmlarýndaki farklýlýklar bu gün hâla yayýnevleri arasýnda tartýþma konusudur. Bu bakýmdan iþaretlerin doðruluklarý, yanlýþlýklarý bilgi çerçevesinde bir deðerlendirme ve geniþ kapsamlý bir araþtýrma gerektirir. Seba Baþtuð ÞEN (Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temeli) 39

48 2. GAVOTTE FORMU, SÜSLEMELER VE DÝNAMÝKLER Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Gavotte formunun cümle yapýsý, ritmik yapýsý hakkýnda bilgi toplayýnýz. 2. Müzik dilinde kullanýlan dinamikleri araþtýrarak topladýðýnýz bilgileri sýnýfa getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama Gavotte formunun ritmik yapýsý, 4 zamanlý veya iki zamanlý yapýlar içinde aþadaki gibi gösterilir. 1. Etkinlik l Yukarýdaki gavotte formu ritmik yapýsý ile 38. sayfada verilen menuet formlarýnýn ritmik yapýlarýný tekrar inceleyerek aþaðýda bir bölümü verilen eser örneklerinin hangi forma uygun olduðunu, eser bölümlerinin sol alt bölümünde verilen noktalý boþluklara yazýnýz

49 Etkinlik l Aþaðýda verilen süslemeli çalma örneklerini piyano ile çalarak uygulayýnýz. l MORDAN l ÇARPMA l TRÝL 41

50 4. Etkinlik l Aþaðýdaki eser üzerinde cümle sonlarýna uygun olan dinamikleri nokta ile gösterilmiþ boþluklara yazarak eseri çalýnýz. q =108 Menuet W.A. MOZART

51 5. Etkinlik l Aþaðýda gavotte formunda verilmiþ olan eseri süs notalarýna, legato- non legato tekniðine ve dinamiklerine dikkat ederek çalýnýz. Gavotte Samuel ARNOLD q =108 43

52 3. BÝR OKTAV ARPEJ TEKNÝÐÝ Hazýrlýk Çalýþmasý l Müzikte arpej kelimesinin anlamýný araþtýrarak topladýðýnýz bilgileri sýnýfa getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Do dizisindeki arpej seslerinin isimlerini söyleyiniz. l Do dizisindeki arpej seslerinin sað el ve sol elde hangi parmak numaralarýyla çalýnmasý gerektiðini söyleyiniz. l Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine bir oktavlýk do majör dizisinin çýkýcý ve inici arpej seslerini ve parmak numaralarýný yazarak arpeji çalýnýz. l Aþaðýda arpej tekniðini geliþtiren alýþtýrmalarý çalýnýz. 1. Alýþtýrma q =108 Leyla PAMÝR 44

53 2. Alýþtýrma Gülnur SAYAR q =108 45

54 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýdaki noktalý yerleri anlamlý þekilde doldurunuz menuet denir gavotte denir. B. Aþaðýdaki soruyu cevaplandýrýnýz. 3. Aþaðýdaki bestecilerden hangisi barok dönem bestecisidir? A) Frederic Chopin (Fredrik ÞOPEN) B) Ludvig van Beethoven (Ludvig fon BEYTHOFIN) C) Wolfgang Amadeus Mozart D) Johann Sebastian Bach (Yohan Sabastiyan BAH) E) Maurice Ravel (Moris RAVEL) C. Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 4. Aþaðýda verilen ritmik çalýþma kalýbý üzerine menuet ritmini yazýnýz. 5. Aþaðýda verilen ritmik çalýþma kalýbý üzerine gavotte ritmini yazýnýz. 6. Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine çarpma, mordan ve tril örnekleri yazýnýz. 46

55 7. Aþaðýda verilen eser üzerindeki motif, cümle, periyot ve temalarý iþaretleyiniz. Ýngiliz Halk Þarkýsý 47

56 8. Aþaðýdaki dinamik iþaretlerinin karþýsýndaki boþluklara isimleri ve anlamlarýný yazýnýz. ÝSÝM ANLAM Aþaðýdaki boþ dizekler üzerine, donanýmlarý dikkate alarak uygun tonlarda birer oktavlýk arprej sesleri ve parmak numaralarýný yazýnýz. 48

57

58 1. CÜMLE, TEMA VE SONATÝN FORMU Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Sonatin formu hakkýnda bilgi toplayarak topladýðýnýz bilgileri sýnýfa getiriniz. 2. Piyano için yazýlmýþ 3 adet sonatinin notasýný bulunuz. Bulduðunuz notalarý sýnýfa getiriniz. 3. Klasik dönem stil özellikleri ve bestecileri hakkýnda bilgi toplayýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama MOTÝF ÖRNEÐÝ 1. Etkinlik l Yukarýda verilen motif örneðinden yola çýkarak aþaðýdaki alýþtýrmanýn motiflerini iþaretleyiniz. 50

59 CÜMLE ÖRNEÐÝ 2. Etkinlik l Yukarýda verilen cümle örneðinden yola çýkarak aþaðýdaki alýþtýrmanýn cümlelerini iþaretleyiniz. TEMA ÖRNEÐÝ 3. Etkinlik l Yukarýda verilen tema örneðinden yola çýkarak aþaðýdaki alýþtýrmanýn temasýný iþaretleyiniz. 4. Etkinlik l Sýnýfa getirdiðiniz sonatinin notalarýný inceleyerek bunlarýn üzerinde motif, cümle ve temalarý gösteriniz. 51

60 2. ARTÝKÜLASYON, DUATELER VE DÝNAMÝKLER Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Artikülasyon ve duate kelimelerinin anlamlarýný araþtýrýnýz. 2. Barok dönem eserleri ünitesinde öðrendiðiniz tempo ifadelerinin metronom sayýlarýný araþtýrýnýz. Sonuçlarý defterinize yazýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmanýn sað eldeki cümlelerine legato baðý koyarak çalýnýz. 2. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmanýn sol eldeki tüm notalarýný staccato iþaretleri koyarak çalýnýz. 52

61 3. Etkinlik l Aþaðýda verilen müzik cümlesi ile uyumlu olan cümle baðlarýný yazýnýz. 4. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmayý, üzerine uygun parmak numaralarýný yazarak çalýnýz. 5. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmanýn üzerine uygun nüans iþaretlerini yazarak çalýnýz. 53

62 3. TEMPO VE SÜSLEMELER Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Metronom üzerinde yazan tempo sayý aralýklarýnýn adlandýrýlmasýný belirleyiniz. 2. Tempo ifadelerinin anlamlarýný müzik sözlüðünden bularak defterinize yazýnýz. 3. Piyano için yazýlmýþ, içinde süslemeler olan bir eserin notalarýný sýnýfa getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrmayý deðiþik metronom deðerleriyle çalýnýz. Anlamý kuvvetlendirdiðini düþündüðünüz metronom deðerini alýþtýrmanýn uygun yerine yazýnýz. 54

63 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen eserdeki süslemelerin adýný ve hangi ölçülerde bulunduðunu söyleyerek bunlarý nota üzerinde iþaretleyiniz. Menuet Jean Henri d ANGLEBER 55

64 3. Etkinlik l Aþaðýdaki süslemeli alýþtýrmayý önce metronom 60 ile sonra da metronom 108 ile çalýnýz. Hangi tempoda çalmanýn eserin anlamýný kuvvetlendirdiðini söyleyiniz. Menuet Jean Philippe RAMEAU 56

65 Okuma Metni Piyanoda Ezber Teknikleri Bir eser müzikal ve enstrümantal planda analizle öðrenildiðinde bir daha unutulmaz. Bunun anlamý ezberin hem düþünceye (beyne) hem göze hem kulaða hem de hareketlere dayalý olmasý demektir. Örneðin eser daha çalýþýlma aþamasýnda müzikal analizle, alýnan duyumlarla, dinleyerek, müzikal ifadeye yönelik hareketlerle, baþlangýçta zor olsa da klavye dýþýnda klavyeyi kafanda canlandýrarak hareketleri hatýrlatma (eseri düþüncede çalma) yöntemiyle, atmosfer deðiþikliklerinde hissedilenler anýmsanarak ya da yüksek sesle anlatýlarak zaten büyük bir bölümü en baþtan hâlledilmiþ olmaktadýr. Bir eserin ritmiyle, yapýsal analizle, klavye analiziyle, doðru parmaklarla, armonileriyle, kadanslarýyla, modülasyonlarýyla, sonorite, atmosfer deðiþiklikleriyle vb. öðrenilmesi, ezberin bir daha unutulmamak üzere öðrenilmesi anlamýna gelir. Arnold Schönberg Armoni Kurallarý adlý kitabýnda, müzikal planda en doðru þekilde ezberlemenin, çalýnan her notanýn hangi akorun notasý veya çevirmesi, geçiþ notasý ya da gecikme vb. olduðunun düþünülmesi gerektiðini söyler. Çünkü eðer notalar müziðin harfleri ise akorlar kelimeleri, cümleler de paragraflarýdýr. Müzik yazýsýnýn dikey ve yatay (armoni ve kontrpuan) olarak öðrenilmesi, özellikle de füglerin ezberlenmesinde kolaylýk saðlar. Yine füglerde bir partinin çalýnýrken öteki partinin aðýzla söylenmesi; Chopin'in ünlü Piyano çalmak istiyorsanýz þarký söylemelisiniz sözünü bize anýmsatacaktýr. Eserin tamamýný yazýya geçirmek de bir ezber yöntemi olabilir. Genellikle melodi hattýnýn akýllarda kalmasý daha kolay olduðundan, ilk baþlangýçta sol elin ezberlenmesi, ezberin kalýcýlýðýna büyük ölçüde katkýda bulunur. Böylelikle piyanist, teknik ve ezber problemlerinin halledilmesiyle birlikte yavaþ yavaþ müzisyenliðin ortaya çýkýþýný gözlemler. Dolayýsý ile bu aþamada ezber de mikro ve makro yapýsýyla entelektüel olmaktan çýkarak yavaþ yavaþ müzikal olmaya baþlar. Seba Baþtuð Þen (Piyano Tekniðinin Biyomekanik Temeli) 57

66 4. Etkinlik l Aþaðýda verilen sonatinin motif, cümle ve temalarýný iþaretleyiniz. Sonatine Allegro Thomas ATTWOOD 58

67 5. Etkinlik l Yukarýda verilen sonatin üzerindeki süslemelerin adýný söyleyerek iþaretleyiniz. 6. Etkinlik l Yukarýdaki sonatinin üzerine dinamikler yazarak sonatini bu dinamiklere göre çalýnýz. 7. Etkinlik l Yukarýdaki sonatin üzerine sað ve sol ele uygun duateleri yazýnýz. 8. Etkinlik l Yukarýdaki sonatin üzerine artikülasyon iþaretleri koyarak sonatini bu artikülasyon iþaretlerine göre çalýnýz. 59

68 Bilgi Notu Sonatin Formu: Çoðunlukla iki, kimi zaman üç, pek ender de dört bölümlü olan küçük bir sonattýr. Yeterli az bir teknik ile çalýnabilmesi, kýsa oluþu ve sade yapýsý ile sonattan ayýrt edilebilir. Sonatinlerde birinci bölüm form þemasý þöyle gösterilebilir. A B A A B Sergi Geliþme Serginin tekrarý 9. Etkinlik l 58 ve 59. sayfalarda incelemiþ olduðunuz sonatinin orjinal hâli verilmiþtir. Verilen edisyon üzerindeki tüm iþaretlemelere dikkat ederek sonatini çalýnýz. Allegro Sonatine Thomas ATTWOOD 60

69 10. Etkinlik l Çaldýðýnýz sonatini form yönünden inceleyiniz. 61

70 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen ifadelerdeki noktalý yerlere uygun kelimeleri yazýnýz. 1. Müzikte geliþmeye elveriþli en küçük fikir, en küçük form öðesi ve eseri oluþturan en önemli temel taþa.denir. 2. Genellikle iki, nadiren üç motifin birbirini tamamlamasýndan meydana gelen ve anlam bütünlüðü oluþturan müzik fikrine.. denir. 3. Müzikteki ana fikre. denir. B. Aþaðýdaki soruyu cevaplayýnýz. 3. Aþaðýdakilerden hangisi klasik dönem bestecisidir? A) Robert Schumannn (Robert ÞUMAN) B) Frederic Chopin (Fredrik ÞOPEN) C) Johann Sebastian Bach D) Claude Debussy (Klaut DEBUSÝ) E) Wolfgang Amadeus Mozart C. Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 4. Aþaðýdaki verilen boþluða sonatin formuyla ilgili bildiklerinizi yazýnýz Aþaðýda verilen boþ dizek üzerine 8 ölçülük bir müzik fikri yazarak üzerinde motif, cümle ve temayý gösteriniz. 62

71

72 1. CÜMLE, TEMA VE ARTÝKÜLASYON Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Romantik Dönemin stil özellikleri ve form yapýlarý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Topladýðýnýz bilgileri sýnýfta arkadaþlarýnýzla tartýþýnýz. 2. Þarký (Lied) formlarý hakkýnda bilgi toplayýnýz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen alýþtýrmadaki cümlelere uygun olan cümle baðlarý koyunuz. Daha sonra alýþtýrmanýn temasýný da iþaretleyerek çalýnýz. R. SCHUMANN 64

73 2. Etkinlik l Aþaðýdaki eserin ilk iki satýrýndaki cümle üzerinde kaç sesli bir yazý olduðunu inceleyiniz. Eserde önde duyulmasý gereken sesleri numaralandýrarak nota üzerine yazýnýz. R. SCHUMANN 65

74 3. Etkinlik l Aþaðýdaki eseri form açýsýndan inceleyiniz ve artikülasyon iþaretlerine uygun olarak çalýnýz. q =138 R. SCHUMANN 66

75 Okuma Metni Cumhuriyet Döneminde Müzik Atatürk ün doðrudan yönlendiriciliðinde cumhuriyetimizin ilk on beþ yýlý ( ) süresince gerçekleþtirilmiþ olan atýlýmlar, Türk Müzik Ýnkýlâbý nýn açýk mesajlarý niteliðindedir: Makam-ý Hilâfet Mýzýkasýnýn Ýstanbul'dan baþkent Ankara ya getirilerek Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adý altýnda yeni bir yapýya dönüþtürülmesi (1924). Ankara da Musiki Muallim Mektebinin kurulup açýlmasý (1924). Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öðretimi Birleþtirme Yasasýnýn) yürürlüðe girmesiyle genel müzik eðitiminin laik bir temele oturtulmasý (1924). Tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýyla tekke müziði nin varlýk nedeni ve ortamýnýn kaldýrýlmasý (1924). Müzik öðrenimi için Avrupa ya yetenekli gençlerin gönderilmeye baþlanmasý (1925). Halk müziði ezgilerimizin derlenmeye baþlamasý (1925) ve notaya alýnan ezgilerin yayýmýna geçilmesi (1926). Batý müziði bölümü de olan Ýstanbul daki Dârülelhanýn konservatuvara dönüþtürülmesi (1926). Ýstanbul Belediye Konservatuvarýnda geleneksel Türk Sanat Müziði eserlerinin saptanmasýyla görevli Tesbit ve Tasnif Heyeti nin kurulmasý (1926) ve bu eserleri seslendirmek için Konservatuvarda Ýcra Heyeti nin oluþturulmasý (1927). Çok sesli müziðe temel olmak üzere müzik teorisi kitaplarýnýn yayýmlanmaya baþlamasý (1928). Atatürk ün ünlü 10. Yýl Söylevi de Türk müzik kültüründe çaðdaþlaþma amacýný belirtmesi (1933) ve TBMM'nin açýlýþ söylevinde evrenselleþme yi açýkça dile getirip kültürel hedef olarak göstermesi (1934). Ýlk Türk operasý kabul edilen Öz Soy un Adnan Saygun tarafýndan bestelenip sahnelenmesi (1934). Millî Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu nun çýkarýlmasý (1934). Müzik alanýný da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðünün kurulmasý (1935). Baþta Paul Hindemith olmak üzere, Avrupa dan ünlü müzik uzmanlarýnýn davet edilerek görevlendirilmesi ( ). Ankara Devlet Konservatuvarýnýn kurulmasý ve öðretime baþlamasý (1936). Musiki Muallim Mektebinin Gazi Terbiye Enstitüsüne aktarýlarak baðlanmasý ( ). Türkiye de bilimsel yöntemle uygulanan en büyük ve en geniþ kapsamlý halk ezgileri derleme çalýþmalarýnýn baþlamasý (1937). (Düzenlenmiþtir.) 67

76 2. TEMPO, DÝNAMÝKLER VE SÜSLEMELER Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Çaðdaþ Türk bestecileri hakkýnda bilgi toplayýnýz. 2. Türk bestecilerine ait eserlerden sýnýfa örnek nota ve CD getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýdaki alýþtýrma üzerine deðiþik metronom sayýlarý yazarak alýþtýrmayý yazdýðýnýz metronomlarla çalýnýz. Gülnur SAYAR 68

77 2. Etkinlik l Aþaðýda verilen eserdeki süslemeleri tespit ediniz. Eseri bu süslemelere uygun çalýnýz. Gülnur SAYAR 69

78 3. Etkinlik l Ýkinci etkinlikteki eserin süsleme iþaretlerini açýk biçimde ve hangi nota deðerlikleriyle çalýnmasý gerektiðini verilen boþ dizek üzerine yazýnýz. 4. Etkinlik l Aþaðýda, Ulvi Cemal Erkin'e ait olan Kaðný isimli eseri tempo, dinamik ve nüanslarýna uygun çalýnýz. Largo 70

79 3. PEDALLARIN KULLANIMI Hazýrlýk Çalýþmalarý 1. Romantik dönem bestecileri hakkýnda bilgi toplayýnýz. 2. Piyanodaki pedallarýn isimleri ve iþlevleri hakkýnda bilgi toplayarak topladýðýnýz bilgileri sýnýfa getiriniz. 3. Piyanoda pedal kullanýmýný gerektiren notalardan sýnýfa örnekler getiriniz. Tanýmlama Çözümleme Uygulama 1. Etkinlik l Aþaðýda verilen nota üzerine örnekten yola çýkarak pedal iþaretleri koyunuz. Notayý pedal iþaretlerine uygun olarak çalýnýz. 71

80 2. Etkinlik l Aþaðýdaki eser üzerine her ikilik notada bir deðiþmek üzere pedal iþareti koyarak eseri çalýnýz. Largo Choral R. SCHUMANN 72

81 Bilgi Notu U.C: (Una Corda - Tek tel) Kuyruklu piyanolarda sol pedaldýr. Bu pedala basýp tuþ mekanizmasýnýn saða doðru kaymasý ve tokmaklarýn tek tele vurmasý saðlanýr. Böylece daha mat ve hafif ses elde edilir. 3. Etkinlik l Bilgi notundan yola çýkarak ikinci etkinlikte çaldýðýnýz eserin üçüncü satýrýna U.C iþareti ekleyiniz ve eseri sonuna kadar U.C pedalýný kullanarak çalýnýz. 73

82 Ölçme ve Deðerlendirme Çalýþmalarý A. Aþaðýda verilen ifadedeki noktalý yerleri anlamlý þekilde doldurunuz þarký formu denir. B. Aþaðýdaki sorularý cevaplandýrýnýz. 2. Aþaðýdakilerden hangisi klasik dönem bestecisi deðildir? A) Joseph HAYDN B) Frederic CHOPIN C) C. W. GLUCK (GULUK) D) Wolfgang Amadeus MOZART E) M. CLEMENTI 3. Aþaðýdaki dans üzerine uygun olabilecek pedal iþaretlerini yerlerini bularak iþaretleyiniz. Gülnur SAYAR 74

83 4. Aþaðýda verilmiþ olan iþaretlerin isimlerini ve anlamlarýný karþýsýna yazýnýz. ÝSÝM ANLAM

84

85 Allegro con brio Etüt Albert LOESCHHOF (Albýrt Löþhof) 77

86 78

87 Allegro moderato Etüt J. B. DUVERNOY Op

88 80

89 q =76 Musette Johann Sebastian BACH 81

90 Allegro Sonatin Thomas ATTWOOD 82

91 83

92 Menuet Andante 84

93 85

94 Rondo Allegro 86

95 87

96 Moderato French Song (Fransýz Þarkýsý) P. I. TSCHAIKOVSKY (ÇAYKOVSKÝ) 88

97 Allegro Etüt Carl CZERNY Allegro Etüt Carl CZERNY 89

98 q =100 Minnetto J. S. BACH 90

99 Allegro moderato Sonatin L. KOHLER 91

100 92

101 Andantino 93

102 Rondo Allegro 94

103 95

104 q =138 Mozzie Elissa MILNE 96

105 q =96 Etüt DUVERNOY 97

106 Etüt Henry LEMOINE Op

107 q =100 Menuet J. S. BACH 99

108 Moderato Sonatin L. V. BEETHOVEN 100

109 101

110 Romanze Allegretto 102

111 103

112 q =176 Köy Yolunda Ýlhan TONGER 104

113 105

114 Allegro Etüt NEKRASOV 106

115 Allegro con brio Etüt Ludwig SCHYTTE 107

116 q =108 Menuetto J. S. BACH 108

117 109

118 Andante Sonatin Ignaz Joseph PLEYEL 110

119 111

120 Rondo Allegro 112

121 113

122 114

123 115

124 q =80 Wonderful Tonight Eric CLAPTON Düzenleme:Julian Mc Namara 116

125 Allegro Etüt C. CZERNY Op

126 Allegro Etüt C. CZERNY Op. 821 Presto Etüt C. CZERNY Op

127 q =84 Minuetto J. S. BACH 119

128 Allegro Moderato Sonatine T. HASLINGER 120

129 121

130 122

131 Rondo Allegrato 123

132 124

133 Allegro Caprice PAGANINI 125

134 e =196 Drama Köprüsü Metin SÜNER 126

135 127

136 Allegro vivace DÖRT EL ESERLERÝ Secondo Bohemya Dansý J. LÖW 128

137 Allegro vivace Primo Bohemya Dansý J. LÖW 129

138 Secondo Gavotte GOSSEC (GOSEK) Allegretto 130

139 Primo Gavotte GOSSEC Allegretto 131

140 132

141 133

142 ÖZ DEÐERLENDÝRME FORMU Adý Soyadý :... Tarih:.../.../... Sýnýfý :... Numara :... Bu çalýþmada neler yaptým? Bu çalýþmada neler öðrendim? Bu çalýþmada baþarýlý olduðum bölümler: Bu çalýþmada en çok zorlandýðým bölümler: Çalýþmamý yaparken nelerle karþýlaþtým? Bu çalýþmayý tekrar yapsaydým nasýl yapardým? EK 134

143 ÖÐRENCÝ GÖZLEM FORMU Açýklama: Bu form, etkinlik süresince öðrencilerin, yapýlan çalýþmalara katýlma düzeylerini gözlemeniz amacýyla hazýrlanmýþtýr. Ünite Adý:... Adý Soyadý :... Öðrenci Numarasý:... Sýnýfý :... DERECELER BECERÝLER I. DERSE HAZIRLIK 1. Bilgi kaynaklarýna nasýl ulaþacaðýný bilir. 2. Ulaþtýðý kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanýr. 3. Derse deðiþik yardýmcý kaynaklarla gelir. 4. Derse hazýrlýklý gelir. Toplam II. ETKÝNLÝKLERE KATILMA 1. Konu ile ilgili görüþlerini çekinmeksizin ifade eder. 2. Görüþü sorulduðunda söyler. 3. Yeni ve özgün sorular sorar. 4. Belirttiði görüþler ve verdiði örnekler özgündür. 5. Dersi iyi dinlediði izlenimi veren sorular sorar. Toplam III. ÝNCELEME - ARAÞTIRMA - GÖZLEM Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Sýklýkla Her Zaman Bilgi toplamak için çeþitli kaynaklara baþvurur. 2. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip baþka kaynaklar araþtýrýr. 3. Ýnceleme ve araþtýrma ödevlerini özenerek yapar. 4. Gözlemlerini dikkatli bir þekilde yapar. 5. Gözlemleri sonucunda mantýksal çýkarýmlarda bulunur. 6. Araþtýrma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. GENEL TOPLAM Toplam 2. EK 135

144 AKRAN DEÐERLENDÝRME FORMU Deðerlendiren öðrencinin; Grup numarasý :... Adý Soyadý : Arkadaþýnýn Adý Soyadý:... Sýnýfý : Arkadaþýnýn Adý Soyadý:... Grubumuzdaki Öðrenciler Her Zaman Etkinliðin Baþýnda Etkinliðin Sonunda Hiçbir Zaman Ben 1. Arkadaþým 2. Arkadaþým Ben 1. Arkadaþým 2. Arkadaþým Ben 1. Arkadaþým 2. Arkadaþým Ben 1. Arkadaþým 2. Arkadaþým Etkinliðe katýlýmda gönüllüdür. Görevini zamanýnda yerine getirir. Farklý kaynaklardan bilgi toplayýp sunar. Grup arkadaþlarýnýn görüþlerine saygýlýdýr. Arkadaþlarýný uyarýrken olumlu bir dil kullanýr. Ders araç-gereçlerini kullanýrken dikkatli ve titizdir. Malzemeleri kullanýrken israf etmez. Temiz, tertipli ve düzenli çalýþýr. (Kullandýðý aletleri yerine koyar, kirlettiklerini temizler vb.) Sonuçlarý tartýþýrken anlaþýlýr konuþur, konuþulanlarý anlar. 3. EK 136

145 TUTUM ÖLÇEÐÝ Bu ölçek piyano programý ile ilgili tutumlarý ölçmek için hazýrlanmýþtýr. Bir ifadeyi okuduktan sonra aklýnýza ilk geleni iþaretleyiniz. Adý Soyadý :... Sýnýfý :... Tamamen Katýlýyorum Katýlýyorum Kararsýzým Katýlmýyorum Hiç Katýlmýyorum 1. Piyano dersi müzikal geliþimim için gereklidir. 2. Piyano dersinden keyif almýyorum. 3. Günlük yaþamda piyanoyu kullanabilirim. 4. Piyano dersi bana müzikal statü katar. 5. Piyano dersinde performansým her zaman iyidir. 6. Piyanoda etüt ve eserlere çalýþmak her zaman hoþuma gider. 7. Piyano çalarken kendimi gevþek hissederim. 8. Piyano eserlerini dinlemeyi hiç sevmem. 9. Klasik müzikten hoþlanýrým. 10. Çalamadýðým zaman derse olan ilgim azalýr. 11. Piyano dersinde öðrendiklerimin yeterli olduðunu düþünüyorum. 12. Piyano dersinde seçilen eserleri beðenirim. 13. Zor eserleri çalýþýrken kasýlýrým. 14. Piyano sýnavlarý mutlaka komisyon önünde olmalýdýr. 15. Piyano dersinde teknik çalýþmalara daha çok aðýrlýk verilmelidir. 16. Piyano derslerinin uygulanýþ yönteminden memnunum. 17. Piyano derslerini yetersiz buluyorum. 18. Piyano çalýþmak benim için çok zevklidir. 19. Piyano dersinin neden zorunlu olduðunu anlayamýyorum. 20. Her zaman kendi seçtiðim eserleri çalýþmak isterim. 4. EK 137

146 TERÝMLER SÖZLÜÐÜ akor arpej artikülasyon : Uygu, en az üç sesin bir anda duyulmasý. : Akor seslerinin art arda çalýnmasý. : Açýk. Saðlam, doðru olarak belirterek. A barok cümle çevrim çarpma dinamik duate gavotte hüseyni kadans kürdi lied majör minör menuet mordan partisyon periyot romans : Müzikte süsleme ögesinin önem kazandýðý çað. B C : Müziksel biçimlerin temel yapýsý Ç : Akordaki bas sesin yerini deðiþtirerek elde edilen yeni dizilim. : Müzik notasyonu içinde kullanýlan, ifadeye yönelik bir süsleme biçim D : Sesin gürlük derecesi ile ilgili iþaretler. : Parmak numarasý. : Eski bir Fransýz halk dansý. G H : Klasik Türk müziðinde dügah perdesinde karar kýlan bir makam. K : Durgu. : Klasik türk müziðinde sibemol notasýný andýran perde ve dügah perdesindeki bir makam. L : Bir þiir üzerine yazýlmýþ, genel olarak piyano eþliðindeki þarký. M : Büyük. : Küçük. : Eski bir Fransýz dansý. Bir bölüm adý. : Dokunma, bir ezgi süsü, duyurulan ilk sesin üst yada alt sesine dokunularak kendisine dönülür. P : Yapýtýn tüm notalarýný içine alan nota kitabý. : Eserde iki müzik cümlesinin birleþmesinden oluþan bölüm. R : Romans duygulu ve dokunaklý þiirden esinli parça baþlýk adý, çoðunlukla küçük þarký. 138

147 sonatin : Küçük, kýsa sonat. S tema tril triole üçleme T : Bir bestede baþlýca müzikal fikir ya da konu. : Bir sesin bir alt yada üst notasý ile süratle yinelenmesi. : Üçleme. : Bir vuruþun üç eþit zamana bölünmesi. Ü 139

148 KAYNAKÇA Bach, Johann Sebastian, Anna Magdalena, Peters Edition. Bastien, James, Piano level 2, Neil A.Kjos Music Company, Calfornia, Burkard, J.Alex.,Neune Anleitung für das Klavierspiel, Edition Schott, Germany, Bütün Dünya Dergisi 2000, Baþkent Üniversitesi Yayýnlarý, Kasým, Ankara, Ciaikovski, Album Per La Gioventu, op.39, Per Pianoforte. Czerny, Carl, Op.599, Ricordi Edition, t.y., Milano, Çalgan, Koral, Müzik Fýkralarý, Müzik Ansiklopedisi Yayýnlarý, Ankara, Çimen, Gül - Ercan, Nevhiz, Piyano Albümü, Arkadaþ Yayýnevi, Ankara, 2002, Duvernoy, Elementary Studies, Op.176 Piano Solo, Universal Edition A.G, LEIPZIG Printed in Austria. Emonts, Fritz, Erstes Klavierspiel, Schott, Germany, Fenmen, Mithat, Müzikçinin El Kitabý, Müzik Ansiklopedisi Yayýnlarý, Ankara, Ferýdunoðlu, Lâle, Müziðe Giden Yol, Ýnkýlap Yayýnlarý, Ýstanbul, Hanon, Charles Louis, Il Pianista Virtuoso, Ricordi, Ýtalya, Heller, M.P., Sonatinen Album, Richard Birnbach, Musikverlag. Irmer, Otto V., Ein Weg Zum Musizieren Am Klavier, P.J. Tonger-Musikverlag, Rodenkirchen Rhein. Ýlyasoðlu, Evin, Zaman Ýçinde Müzik, Yapý Kredi Yayýnlarý, Ýstanbul, Kasap, Belir Tecimer, En Güzel Piyano Sonatinleri, Evrensel Müzikevi, Ankara, Koray, Fuad, Müzik Formlarý, Maarif Basýmevi, Ýstanbul, Krentzlin, Richard, Der Junge Pianist, Berlin-Lichterfelde,1937. Lemoine, Henry; Etudes Faciles Et progressives Pour Piano. Nafilyan, Henri-Masson,Thierry Le Piano pour Enfant Vol.2, Editions Henry Lemoine, Paris, Schaum, John W., Fingerkraft, Bosworth Edition, t.y., New York, Schmoll, A., Nouvelle Methode De Piano, Editeur de musique J.Schmoll, Paris, Þen, Seba Baþtuð, Piyano Tekniðinin Biyomekanik Temeli, Pan yayýncýlýk, Ýstanbul, The Associated Board Of The Royal Schools of Music, Piano Exam Pieces, Ýnternet Adresi 140

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ YAZARLAR Gökmen ÖZEN Serpil TÝMURKAAN Dr. Mehmet GÜLLÜ H. Salih TÝMURKAAN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Internet Etiði, Web adresle Arama Motorlarý Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Ýþletim Sistemi Bilgisayara Giriþ Kelime Ýþlemci Internet Hazýr Slayt Kullanmak, Slayta Efekt Eklemek Dosya Sýkýþtýrma, Program

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ DERS KİTABI YAZARLAR İlhan UÇAR Tahir EKİM Filiz TÜRKMEN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4846 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1437

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 2 YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5686 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 396 12.?.Y.0002.4189 Her hakkı

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI...,

DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI 12 YAZARLAR İsmail Şamil YAMAN Tahir EKİM Serpil SUNGUR Ceyhan ÖZER DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M İ LLÎ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I YAYINLARI...

Detaylı

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi

Beden Egitimi Ve Spor Tarihi 1-16:Mizanpaj 1 31.03.2012 10:20 Page 1.... GUZEL SANATLAR ve SPOR LISELERI -... Beden Egitimi.. Ve Spor Tarihi YAZARLAR M. Nuri KILIÇ Fatih ÖZBAYRAKTAR Engin YÜCEL Cihan KIVANÇ Adem HAN Mahmut KILIÇ DEVLET

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5002 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi "Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu Akran Eðitimi Alt Komitesi Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR Sezgin ÇEKÜÇ Gülsen SAGUN Zeynep DOYMUŞ Berna ERGENER Özlem ÖZDEMİR DEVLET KÝTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI

Detaylı

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU PLANLAMADAN UYGULAMAYA 27-28 Kasým 2008, Mersin BÝLDÝRÝ KÝTABI TEPAV Yayýnlarý No: 45 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝ KÝTABI Kitap içeriðinden

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı