Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s. 220-236"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s Duygu PİJİ KÜÇÜK 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EŞLİĞİ ALANINDAKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI Özet Bu araştırma müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin piyano eşliği ve alt boyutlarındaki özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenleri açısından fark yaratıp yaratmadığının belirlenmesi, araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarını belirlemek üzere kullanılan Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği, Marmara, Van Yüzüncü Yıl ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 171 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulguları, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında ve alt boyutlarında orta düzeyde bir özyeterlik algısına sahip olduklarını göstermiştir. Öğrencilerin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamış, yaş değişkenine göre yaş aralığında bulunan öğrencilerin lehine ve mezun olunan okul türü değişkenine göre ise güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lehine anlamlı bir fark yaratmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmenliği eğitimi, müzik öğretmenliği öğrencileri, piyano eşliği, özyeterlik algısı. THE SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF THE MUSIC TEACHING STUDENTS IN THE FIELD OF PIANO ACCOMPANIMENT Abstract This study has been conducted for the purpose of determining the self-efficacy perceptions of music teaching students in the field of piano accompaniment. In addition, the determination as to whether the self-efficacy perceptions of the students in piano accompaniment and its sub-dimensions make any difference in terms of variables like gender, class and the graduation school forms the other aim of the study. The Scale of Sufficiency Perception in the Field of Accompaniment with Piano which is used for the purpose of determining the self-efficacy perceptions of music teaching students in the field of piano accompaniment has been applied to a total of 171 students who have been studying in Marmara, Yüzüncü Yıl and Karadeniz Technical Universities Education Faculties FAED 1 Dr., Marmara Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği ABD,

2 221 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Music Teaching Departments. The findings of the study have shown that the students of music teaching have a self-efficacy perception at the middle level in the field of piano accompaniment and the sub-dimensions. The self-efficacy perceptions of the students have not made any significant difference depending on the variables of gender and class; and depending on the variable of graduation school, it has made a significant difference in favor of the students who graduated from fine arts high school. Keywords: The education of music teaching, the students of music teaching, piano accompaniment, self-efficacy perception. GİRİŞ Özyeterlik, kişinin verilen erişileri üretmek için gerekli olan eylem planını organize etme ve yürütmedeki kabiliyetine olan inancı olarak ifade edilmektedir (Bandura, 1997). Özyeterlik inancı, kişinin görev seçimini, gayretini, ısrarını, istikrarını, öğrenme taktiklerinin kullanımını ve başarısını etkilemektedir (Schunk, 1995; Bandura, 1997; Bembenutty ve Zimmermann, 2003). Bir görevi öğrenme ve beceriyle uygulama konusunda kendini yeterli hisseden kişiler daha kolayca katılımda bulunmaya, daha çok çalışmaya, zorluklarla yüzleştiklerinde daha uzun süre dayanmaya ve daha fazla başarı elde etmeye eğilimlidirler (Schunk ve Pajares, 2001). Yeterliklerinden şüphe duyan kişiler ise, kendi inisiyatifleri ile davranamama ve yaptıkları bir işi sonuçlandırmadan bırakma tutumundadırlar (Jerusalem 2002, akt. Yılmaz, Gürçay ve Ekici, 2007). Yaklaşık otuz yıldır yapılan araştırmalar özyeterlik inancının, öğrencilerin performans içeriğinde ince değişikliklere duyarlı olma, öz düzenleyici öğrenme süreçleri ile etkileşim içinde bulunma ve öğrencilerin motivasyonu ve akademik başarılarında arabuluculuk görevi üstlenme gibi boyutlara dayanak sağladığını göstermektedir (Pajares, 1996; Zimmerman, 2000). Öğrenciler özyeterliklerini, gerçek performansları, dolaylı deneyimleri, çevresel algıları ve psikolojik tepkilerinden yola çıkarak değerlendirmek üzere bilgi toplarlar (Schunk ve Pajares, 2001). Öğrencilere bilgi sunan öğretmenler de öğretme sürecini uygun ve etkili bir biçimde sürdürebilmek için bazı özelliklere ihtiyaç duyarlar. Öğretmen adaylarının lisans eğitimleri boyunca edindikleri akademik beceriler ve duyuşsal özellikler gelecekte verecekleri eğitimin niteliği için büyük öneme sahiptir (Saygı ve Kırmızı, 2012). Bu bağlamda, farklı branşlarda eğitim alan öğretmen adaylarının kendilerine ilişkin özyeterlik algıları, eğitim araştırmalarında üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir (Aşkar ve Umay, 2001; Morgil, Seçken ve Yücel, 2004; Akbulut, 2006; Hamurcu, 2006; Afacan, 2008). Farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler gibi, müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrenciler için de, özyeterlik algılarının etkisi büyüktür. Müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrenciler başarılı performanslar gerçekleştirebilmek için içsel kontrollere ihtiyaç duyarlar. Uzun süren bir başarı, motivasyon ve kontrol duygusu, müzik gibi zorlu uğraşlarda istenen hedeflerdir. Öğrencilerin bu hedeflere ulaşabilmelerine ilişkin inançları, günlük birçok engel ve ilgi dağıtıcı olay karşısında sebat etmelerinde yardımcı olur. Bu nedenle müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin kendi alanları üzerinde etkili olan özyeterlik algılarının rolünü ve bu algılarını geliştirmenin önemini kavramaları gerekmektedir. Müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin özyeterlik algılarının fark edilmesi, bu öğrencilerin algılarını artırmak için düzenlenen eğitim programları ve müzik eğitimcileri için çok değerli verileri oluşturmaktadır (Pearson, 2003). Müzik eğitimi alanında özyeterlik algısının araştırıldığı bazı çalışmalara rastlanmaktadır.

3 Duygu Piji Küçük 222 McPherson ve Zimmerman (2002) çalgı eğitiminde özyeterlik algısının en önemli etken olduğunu saptamışlardır. McPherson ve McCormick (2006) ın çalışmasında, özyeterliğin müzikal başarının en önemli belirleyicisi olduğu belirtilmiştir. Müzik eğitimi boyutunda ele alınması gereken önemli konulardan biri olan özyeterlik algısı, bu çalışmada da müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanına ilişkin özyeterlik algılarının irdelenmesi üzerine odaklanmaktadır. Okul müziği eğitiminde, şarkılara müzik öğretmeni tarafından piyano ile eşlik edilmesi, entonasyonun düzenlenmesi, ezgiyi desteklemesi ve onu zenginleştirmesi, öğrencilerin melodi, ritim ve armoni duygularının ve doğaçlama becerilerinin geliştirilmesi, çokseslilik duygusunu uyandırmaya yardımcı olması ve seslerin tanınması açısından önem taşımaktadır (Runfola Hale, 1977; Brittin, 2002; Guilbault, 2004; Bilgin, 2006; Piji Küçük, 2007). Bir okul şarkısının eşlikle söylenmesinin önemine karşın, okul müziği repertuarında eşlikli yazılan şarkı yok denecek kadar azdır. Özellikle müzik dersinde öğretmenin kullandığı kaynak kitaplardaki tek sesli ve çoksesli şarkıların piyano eşliği bulunmamaktadır. Yayınlanan bazı eşlikli okul şarkıları kitapları, müzik öğretmenlerinin ve müzik öğretmenliği öğrencilerinin dikkatini çekmemektedir. Bu ilgisizliğin temel nedeninin, şarkı eşliklerini çalamayacaklarını düşünmeleri olduğu söylenebilir. Çünkü müzik öğretmenlerinin şarkı öğretiminde piyano eşliği yapması, öğretmenin kuramsal bilgi, piyano becerisi ve uygulamadaki yeterliği ile sınırlıdır (Dağdeviren, 2006a; Bilgin ve Şaktanlı, 2007; Piji Küçük, 2007). Müzik öğretmenliği öğrencileri, piyano eşliği alanındaki bilgi ve beceriyi, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı nda yer alan Eşlik Çalma dersinden almaktadırlar. Dört yıl/sekiz yarıyılı kapsayan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı nın beşinci yarıyılında yer alan Eşlik Çalma dersi ile öğrencinin okul müziği eşliklerini ve temel oda müziği repertuarını tanıması ve çalması amaçlanmıştır (YÖK, 2006). Bunun yanında, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan piyano eğitiminde daha çok solo piyano repertuarı ve teknik çalışmalar gibi becerilerin kazandırılması hedeflemekte, doğaçlama eşlik çalışmalarına yer verilmemektedir. Ancak, okul müziğinin ilkokul, ortaokul ve lise sınıflarındaki öğrencilere öğretimi, artistik piyano becerilerinin ötesinde işlevsel piyano becerilerinin de kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle müzik öğretmenliği öğrencilerinin, mesleğe başladıklarında piyano eşliği alanında yeterli olabilmeleri için, ezgiyi armoni ve form yönünden inceleyebilme, ezgiye doğaçlama eşlik yapabilme, eşlik yaparken ezginin yapısına uygun eşlik figürlerini kullanabilme, deşifre çalabilme, transpoze edebilme, çokseslendirme yapabilme, kadans çalabilme, birlikte çalabilme, koro ve orkestra eserlerinin partilerini piyanoda çalabilme vb. becerilerini eğitim sürecinde geliştirmeleri gerekmektedir (Tecimer Kasap, 2005; Piji Küçük, 2007). Piyano eşliği alanında bu tür bilgi ve beceriler açısından yeterli donanıma sahip bir müzik öğretmeninin, çalgı ve ses alanında bir performans grubuna eşlik etme, öğrencilere şarkının akor yürüyüşlerini ve pasajlarını gösterme, öğrenciler ve diğer müzik öğretmenleriyle performans topluluklarına katılma, özel gün ve etkinliklerde okul için işlevsel müzik sağlama gibi boyutlarda faaliyet gösterecek niteliklere sahip olması beklenmektedir (Bobetsky, 2004). Türkiye de müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği yeterlikleri ile ilgili birçok çalışma yapılmış, bu çalışmaların sonucunda öğrencilerin Eşlik Çalma ve alana yönelik diğer derslere katıldıkları halde piyano eşliği yaparken kendilerini beklenen düzeyde yeterli hissetmedikleri ortaya konmuştur (Şentürk, 1994; Kıyanus, 1996; Kutluk, 1996; Bilgin, 1998; Özen, 1998; Koçak, 2001; Eğilmez, 2003; Bulut, 2004; Aydınoğlu, 2005; Dağdeviren, 2006b; Sönmezöz, 2006; Çevik, 2011). Yurt dışında yapılan araştırmalarda da, müzik öğretmenlerinin

4 223 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları eşlik alanında kendilerini yetersiz olarak algıladıkları saptanmıştır (Taebel, 1980; Christensen, 2000; Cutietta, 2007). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki yeterlik algılarının saptandığı, öğrencilerin yetersizliğine sebep olan boyutların tartışıldığı ve önerilerin sunulduğu bu çalışmalara karşın, son olarak öğretim yılında yürürlüğe giren Müzik Öğretmenliği Lisans Programı da dâhil olmak üzere, bu alandaki yetersizliği gidermeye yönelik bir çalışmanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Piyanoda eşlik yeterliği, müzik öğretmenliği eğitiminin niteliği açısından incelenmesi gereken bir konudur. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin kendi alanlarına sahip oldukları bilgi düzeyi kadar, özyeterlik algılarının da düzeyi önemli görülmektedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarının belirlenmesi, onların kendilerini bu alanda daha iyi tanıyabilmelerine olanak sağlayacak ve bu farkındalık, genel müzik eğitimi alanındaki nitelik düzeyleri hakkında düşünmelerinde yol gösterici olabilecektir. Ayrıca, araştırma bulgularının müzik öğretmenliği eğitimi programları dâhilinde verilen işlevsel piyano ve piyano eşliği eğitiminin yeniden düzenlenmesiyle ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutması umulmaktadır. Bu düşüncelerden hareketle, araştırmada müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki ve ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algılarının belirlenmesi ve bu boyutlar arasındaki ilişkilerin saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin piyano eşliği alanındaki ve alt boyutlarındaki özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farlılaşmadığının belirlenmesi de araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Yöntem Araştırma Modeli Bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Betimsel araştırma yöntemi, eğitimde güncel konular hakkındaki davranışları tanımlayarak insanların algılarını, görüşlerini, tercihlerini, tutum ve inançlarını belirleyerek ve bunlar arasındaki yaygın ilişkileri keşfederek çalışmanın amacı hakkında genellenebilir ifadeler sağlamaktadır (Gable, 1994; Gorard, 2006; Lodico, Spaulding ve Voegtle, 2010). Bu araştırmada da, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında özyeterlik algısı düzeylerinin, özyeterlik algısı ve alt boyutları arasındaki ilişkilerin, özyeterlik algısının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul değişkenleri açısından fark yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amacıyla betimsel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma Grubu Araştırma grubunu, eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 171 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

5 Duygu Piji Küçük 224 Tablo 1. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Cinsiyet, Sınıf, Yaş ve Mezun Olunan Okul Türü Değişkenlerine Göre Dağılımları Marmara Van Yüzüncü Karadeniz Teknik Toplam Üniversitesi AEF Yıl Üniversitesi EF Üniversitesi FEF Cinsiyet Kız Erkek Toplam Sınıf Toplam Yaş arası arası Toplam Mezun Olunan Okul Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Toplam Tablo 1 deki dağılıma bakıldığında, müzik öğretmenliği öğrencilerinin sınıf ve yaş değişkenlerine göre dengeli bir dağılım gösterdikleri, buna karşılık cinsiyet ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre kız öğrenciler ve güzel sanatlar lisesi mezunu öğrenciler yönünde bir yoğunlaşma olduğu anlaşılmaktadır. Veri Toplama Araçları Bu araştırmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarını belirlemek üzere Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıfları, yaşları ve mezun oldukları okul türü ile ilgili verilerin toplanması amacıyla bireysel bilgi formu hazırlanmıştır. Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği: Piji Küçük (2007) tarafından geliştirilen Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliğinin farklı basamaklarındaki yeterlik algılarının ölçülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Eşlik alanında sahip olunabilecek yeterlikler sıralanmış ve bu yeterlikler basitten karmaşığa doğru düzenlenmiştir. Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği, dört dereceli bir ölçektir ve 20 maddeden oluşmaktadır. Puanlama 1 ve 4 arasındadır. Puanlama hiç katılmıyorum (1 puan), az katılıyorum (2 puan), çok katılıyorum (3 puan), tamamen katılıyorum (4 puan) şeklindeki cevaplara göre yapılmaktadır. Buna göre ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise 20 dir. n yüksek olması, öğrencinin piyano ile eşlik alanında yüksek yeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin tümünün güvenirliği için yapılan içtutarlılık analizleri sonucu Cronbach alpha katsayısı.94 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ilişkin dört alt ölçeğin ilki Ezgiye Eşlik Etme, okul şarkısı niteliğindeki herhangi bir ezgiye piyano ile eşlik etmedeki yeterlik algısını ölçmektedir. Eşliği olmayan bir ezginin fonksiyonlarını bulma, fonksiyonları değişik eşlik figürleri kullanarak çalma, ezgiye çeşitli eşlik teknikleri kullanarak eşlik etme, ton duygusunu eşlikte kullanma becerilerine ilişkin yeterlik algısını ölçen sekiz madde, bu ölçeğe aittir. Bu alt ölçek için hesaplanan Cronbach alpha katsayısı.89 dur. İkinci alt ölçek, Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma, eşlik için gerekli olan ton, akor ve kadans bilgisinin piyano tekniği ile birleştirilmesine yönelik yeterlik algısını içermektedir. Bu ölçekte sağ ve sol el ile akor

6 225 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları bağlantılarını yapabilme becerisine yönelik yeterlik algısı ölçülmektedir. İkinci alt ölçeğin Cronbach alpha katsayısı.90 olarak hesaplanmıştır. Üçüncü alt ölçek, Piyanoda Teknik Yeterlik, teknik bilgi ve beceriler ile ilgili yeterlik algısını belirlemeye yöneliktir. Bu alt ölçekte üç madde yer almaktadır ve maddeler piyano tekniğinin eşlikte kullanılması ile ilgilidir. Üçüncü alt ölçeğe ait Cronbach alpha katsayısı.84 dür. Dördüncü alt ölçek, Okul Müziği Yaratma, okul müziği örneklerinin form analizini yapma, fonksiyon bulma ve bir ezgiye piyano için eşlik yazma becerilerine ilişkin yeterlik algısını ölçmeye yöneliktir. Bu alt ölçeğin güvenirliğine yönelik yapılan analizler sonucu Cronbach alpha katsayısı.83 olarak hesaplanmıştır. Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nin araştırma grubu üzerinden yapılan güvenirlik analizleri sonucu, tüm ölçek için Cronbach alpha katsayısı.94, Ezgiye Eşlik Etme alt ölçeği için.88, Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma alt ölçeği için.90, Piyanoda Teknik Yeterlik alt ölçeği için.78, Okul Müziği Yaratma alt ölçeği için.83 olarak hesaplanmıştır. Verilerin Çözümlenmesi Araştırmada piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı puan ortalaması ve alt ölçek puan ortalamaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, değişkenler arasında nasıl ve ne kadar ilişki olduğu konusunda bilgi sağlar (Punch, 2005). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı toplam puanları ve alt ölçek puanlarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenine göre farklarının belirlenmesi için ise, bağımsız iki farklı örnek kütleden gelen verilere ilişkin ortalamaların karşılaştırılması amacıyla yapılan ilişkisiz grup t testi kullanılmıştır (Kurtuluş, 2010). Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiş, araştırmanın verileri SPSS 13.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular Bu bölümde araştırmanın problemlerine cevap aramak amacıyla yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur. Araştırma grubunun piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı ve alt ölçek puanlarına ilişkin betimleyici değerleri aşağıda verilmiştir. Tablo 2. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Puanları ve Alt Ölçek Puanlarına Ait Betimleyici Değerler Özyeterlik Algısı Genel Ölçek ve Alt Ölçek Puanları Özyeterlik Algısı Toplam n En az En çok x ss Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma

7 Duygu Piji Küçük 226 Tablo 2 de görüldüğü gibi, müzik öğretmenliği öğrencilerinin Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nden aldıkları en yüksek puan 80, en düşük puan ise 23 dür. Öğrencilerin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı puanı ortalamaları ise dir. Bu puan ortalaması Piji Küçük (2007) tarafından ortaya konan ölçüte göre orta düzeyde piyano eşliği özyeterlik algısını ifade etmektedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin diğer dört alt ölçekten aldıkları puan ortalamalarına bakıldığında ise, öğrencilerin Ezgiye Eşlik Etme (21.11), Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma (14.98), Piyanoda Teknik Yeterlik (8.43) ve Okul Müziği Yaratma (8.28) alt ölçeklerindeki puan ortalamalarının da orta düzeyde bir piyano eşliği özyeterlik algısını ifade ettiği söylenebilir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular müzik öğretmenliği öğrencilerinin genel olarak orta düzeyde piyano eşliği özyeterlik algısına sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı toplam puan ortalamaları ile alt ölçek puanları arasındaki ilişkiye yönelik bulgu Tablo 3 de sunulmuştur. Tablo 3. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanları Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma Toplam Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma Toplam - r=.759** r=.677** r=.675** r=.936** - - r=.710** r=.542** r=.902** r=.515** r=.814** r=.755** **p<.01 Tablo 3 de görüldüğü gibi, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano ile eşlik alanında yeterlik algısı ölçeğinden aldıkları toplam puanı ile alt ölçeklerden aldıkları toplam puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan Pearson Korelasyon Analizi sonucu, ölçek toplam ve 1. alt ölçek, ölçek toplam ve 2. alt ölçek, ölçek toplam ve 3. alt ölçek, ölçek toplam ve 4. alt ölçek puanları arasında p<.01 düzeyinde anlamlı ilişki bulunmuştur. 1. ve 2. alt ölçek, 1. ve 3. alt ölçek, 1. ve 4. alt ölçek, 2. ve 3.alt ölçek, 2. ve 4. alt ölçek, 3. ve 4. alt ölçeğin puanları arasında da p<.01 düzeyinde anlamlı ilişki bulunmuştur. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki ve alt boyutlarındaki özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenleri açısından fark yaratıp yaratmadığının ile ilgili elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

8 227 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Tablo 4. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklarının Belirlenmesi İçin Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları Cinsiyet n x ss sd t p Toplam Kız Erkek Ezgiye Eşlik Etme Kız Erkek Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Kız Erkek Piyanoda Teknik Yeterlik Kız Erkek Okul Müziği Yaratma Kız Erkek Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında özyeterlik algısı toplam puan ortalamaları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt ölçeği puan ortalamaları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır.

9 Duygu Piji Küçük 228 Tablo 5. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklarının Belirlenmesi İçin Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları Sınıf n x ss sd t p Toplam Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma ** Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma **p<.01 Tablo 5 de müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı toplam puan ortalamaları ile ezgiye eşlik etme, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt ölçeği puan ortalamaları sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. Piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma alt ölçeği puan ortalamaları sınıf değişkenine göre dördüncü sınıf öğrencilerinin lehine yüksek düzeyde anlamlı bir fark oluşturmuştur. Elde edilen bulgular, dördüncü sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıf öğrencilerine göre piyano tekniği ve armoni konusundaki birikimleri bakımından daha yüksek düzeyde özyeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir.

10 229 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Tablo 6. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklarının Belirlenmesi İçin Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları Yaş n x ss sd t p Toplam arası arası * Ezgiye Eşlik Etme arası arası Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma arası arası Piyanoda Teknik Yeterlik arası arası ** arası Okul Müziği Yaratma arası **p<.01 *p<.05 Tablo 6 da görüldüğü gibi, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı puan ortalamaları ile piyanoda teknik yeterlik alt ölçeği puan ortalamaları yaş değişkenine göre yaş aralığında bulunan öğrencilerin lehine anlamlı bir farkı ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, yaş aralığındaki öğrencilerin piyano eşliği ve piyano tekniği açısından diğer yaş aralığındaki öğrencilere göre daha yüksek düzeyde özyeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, okul müziği yaratma alt ölçek puan ortalamaları yaş değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır.

11 Duygu Piji Küçük 230 Tablo 7. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanlarının Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre Farklarının Belirlenmesi İçin Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları Toplam Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma **p<.01 *p<.05 Mezun Olunan Okul Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise n x ss sd t p * * * ** Tablo 7 de müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında özyeterlik algısı puan ortalamaları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma ve piyanoda teknik yeterlik alt ölçeği puan ortalamaları mezun olunan okul türü değişkenine göre güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lehine anlamlı bir fark yaratmıştır. Buna karşılık, öğrencilerin okul müziği yaratma alt ölçeği puan ortalamaları mezun olunan okul değişkenine göre anlamlı bir fark ortaya koymamıştır. Tartışma ve Öneriler Bu araştırmada müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliğine ve alt boyutlarına ilişkin özyeterlik algıları cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenleri açısından irdelenmiş, elde edilen sonuçlar araştırma bulgularının sunuş sırasına uygun olarak tartışılmıştır. Araştırmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin Ezgiye Eşlik Etme, Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma, Piyanoda Teknik Yeterlik ve Okul Müziği Yaratma alt boyutlarında da orta düzeyde bir özyeterlik algısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuç, genel olarak öğrencilerin piyano eşliği alanında beklenen özyeterlik algısına sahip olmadıklarını göstermektedir. Piji Küçük (2007) tarafından yapılan araştırma kapsamında Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nden elde edilen sonuçlara bakıldığında, müzik öğretmenliği öğrencilerinin ölçeğin tümünden ve alt ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları ile, yine orta düzeyde bir özyeterlik algısına sahip oldukları görülmektedir.

12 231 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Bu alanda aynı konuya odaklanan birçok araştırma yapılmış, benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin okul şarkısı eşliklerini deşifre edebilme, okul şarkısına doğaçlama eşlik yapabilme, eşlik yazabilme, eşlik partisini transpoze edebilme, şarkının türüne ve ritmik karakterine uygun armoni ve eşlik figürü kullanabilme, eşlik yapılan öğrenci veya öğrenci grubuna uyum sağlayabilme becerilerinde beklenen yeterlik algısına sahip olmadıkları saptanmıştır (Aydınoğlu, 2005; Görsev, 2006; Sönmezöz, 2006; Çevik, 2011). Yapılan araştırmaların sonuçları, bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Müzik Öğretmenliği Lisans Programı çerçevesinde, piyano eşliği alanında bilgi ve becerilerin kazanılmasının hedeflendiği Piyano, Eşlik Çalma, Elektronik Org Eğitimi, Armoni-Kontrpuan- Eşlik gibi dersleri alan bir öğrencinin, eşlik alanında beklenen özyeterlik algısına sahip olmaması, bu derslerin süre, hedef, içerik, uygulama, değerlendirme vb. boyutlarının ve bu derslerin birbiri arasındaki bağlantıların düzeyi ile ilgili işleyiş sorunlarının olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, öğrencilerin piyano eşliği çalmaya ilişkin ön bilgilerinin ve eşlik çalışma alışkanlıklarının düzeyi gibi boyutlar da öğrencilerden beklenen özyeterlik algısına etki eden faktörler olabilir. Bu bağlamda, piyano eşliği özyeterlik algısını etkileyen bu gibi alt boyutların araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algıları arasında yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca alt boyutların birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik yapılan analizler sonucu anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Piji Küçük (2007) tarafından yapılan çalışmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı ve alt boyutlarındaki özyeterlik algıları arasında, alt boyutların da birbirleri arasında yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. İki çalışmanın sonuçları birbirini destekler niteliktedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin mesleki özyeterlik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, kız ve erkek öğrencilerin mesleki özyeterlik algıları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır (Akbulut, 2006; Saygı ve Kırmızı, 2012; Ekinci, 2013). Birbirini destekleyen bu bulgulara göre, cinsiyet farkının müzik alanında özyeterlik algısı düzeyini etkilemediği söylenebilir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları ile ezgiye eşlik etme, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algıları sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. Oysa beklenen sonuç, dördüncü sınıf öğrencilerinin, üçüncü sınıf öğrencilerine göre kendilerini sözü edilen alanlarda daha yeterli olarak algılamaları yönündedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin lisans programının dördüncü yılında devam eden ve piyano eşliği alanını destekleyen piyano, eğitim müziği besteleme, öğretmenlik uygulaması vb. alanlarda aldıkları eğitim, dördüncü sınıf öğrencilerinin daha yüksek özyeterlik algısına sahip olmaları konusunda beklenti oluşturmaktadır. Fakat dördüncü sınıf öğrencilerinin piyano eşliği özyeterlik algılarının beklenen düzeyde olmaması düşündürücüdür. Piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma alt boyutundaki özyeterlik algıları sınıf değişkenine göre dördüncü sınıf öğrencilerinin lehine yüksek düzeyde anlamlı bir fark oluşturmuştur. Elde edilen bulgular, dördüncü sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıf

13 Duygu Piji Küçük 232 öğrencilerine göre piyano tekniği ve armoni alanındaki dört yıllık birikimlerinin eşliğe yansıtılması bakımından olumlu sonuçlar oluşturmuştur. Araştırma sonuçları, piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı puan ortalamaları ile piyanoda teknik yeterlik alt boyutundaki özyeterlik algıları yaş değişkenine göre yaş aralığında bulunan öğrencilerin lehine anlamlı bir farkı ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, yaş aralığındaki öğrencilerin yaş aralığındaki öğrencilere göre kendilerini piyano tekniği açısından daha yüksek düzeyde özyeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, öğrencilerin piyanoya başlama yaşı, geçmiş piyano eğitimlerinin niteliği, günlük piyano çalışma süresi, piyano çalışma alışkanlıkları vb. değişkenlerle ilişkili olabileceğini, bu nedenle bu yargının istatistiksel açıdan araştırılması gerektiğini düşündürmektedir. Ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algıları yaş değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. Otacıoğlu (2008) tarafından yapılan çalışmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin yaş gruplarına göre yeterlik düzeyleri incelenmiş, 23 yaş ve üstü öğrencilerin yeterlik düzeylerinin yaş arasındaki öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Bireyin önceki yaşantılarındaki başarılarının ve deneyimlerinin, yeterlik algısını arttırdığı düşüncesine dayanarak, bu araştırmada elde edilen sonucun, diğer araştırma sonuçlarını ve beklentileri desteklemediği görülmektedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma ve piyanoda teknik yeterlik alt boyutlarındaki özyeterlik algıları mezun olunan okul türü değişkenine göre güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lehine anlamlı bir fark yaratmıştır. Buna karşılık, öğrencilerin okul müziği yaratma alt boyutundaki özyeterlik algıları mezun olunan okul değişkenine göre anlamlı bir fark ortaya koymamıştır. Elde edilen bulgular, güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin genel lise mezunu öğrencilere göre, lise eğitimleri boyunca aldıkları müzik eğitiminin piyano eşliği alanında ve üç alt boyutunda kendilerini daha yeterli olarak algılamasını sağlayabileceğini düşündürmektedir. Okul müziği yaratma alt boyutunda, öğrencilerin müzikal yaratıcılık düzeylerinin sonuçları etkileyebileceği, bu nedenle müzikal yaratıcılık değişkeninin okul müziği yaratma boyutundaki etkisinin araştırılmasının gerektiği söylenebilir. Piji Küçük (2007) çalışmasında, güzel sanatlar lisesi mezunu olan öğrencilerin, genel lise mezunu olan öğrencilere göre piyano eşliği alanında daha yeterli algılara sahip olduklarını belirtmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, yapılan araştırmanın bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Araştırma sonuçları çerçevesinde, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliğine ilişkin özyeterlik algılarının beklenen düzeye ulaşmasına yönelik, bu alanı destekleyen derslerin işlevsellik düzeylerinin araştırılması önerilebilir. Piyano eşliği eğitiminin verildiği derslerin süre, hedef, içerik, uygulama, değerlendirme vb. boyutları ve derslerin birbirleri arasındaki bağlantılar öğrenci ve öğretim elemanlarının bakış açısı ile değerlendirilebilir. Müzik öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin piyano eşliğine ilişkin özyeterlik algısı düzeylerinin yükseltilmesine yönelik olarak, öğrencilerin piyano eşliği alanında hazır bulunuşluk düzeyleri saptanarak, ön hazırlıklarının yapılması, eksik bilgi ve becerilerinin tamamlanmasına ilişkin çalışmalar yapılması, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması adı altında gerçekleştirilen staj etkinliklerinde, sınıflarda piyanoyu kullanmaları ve özellikle piyano eşliği konusunda pratik yapabilmelerine yönelik planlamaların yapılması önerilebilir. Yeni yapılacak çalışmalar ilişkin, araştırmada kullanılan ölçeğin daha geniş bir çalışma grubuna uygulanması önerilebilir. Piyano eşliği özyeterlik algısı ile piyano eşliği akademik başarısı, müzikal yaratıcılık, piyano çalışma

14 233 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları alışkanlıkları, deşifre ve doğaçlama performansına ilişkin yeterlikler, müzik öğretimi özyeterlik algısı vb. boyutlar arasındaki ilişkiler incelenebilir. KAYNAKLAR AFACAN, Ş. (2008), Müzik Öğretimi Özyeterlilik Ölçeği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), AKBULUT, E. (2006), Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Özyeterlik İnançları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), AŞKAR, P.; UMAY, A. (2001), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8. AYDINOĞLU, O. (2005), Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Eşlik (Korrepetisyon) Dersinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. BANDURA, A. (1997), Self-Efficacy: The Exercise of Control, Freeman, New York. BEMBENUTTY, H.; ZIMMERMAN, B. J. (2003), The Relation of Motivational Beliefs and Self-Regulatory Processes to Homework Completion and Academic Achievement, Meeting of the American Educational Research Association. (ERIC Document Reproduction Service No. ED477449). BİLGİN, S. (1998), İlköğretim Okullarının 2. Kademesinde Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Çıkışlı Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi, Gazi Üniversitesi, Ankara. BİLGİN, S. (2006), Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. BİLGİN, S.; ŞAKTANLI, C. (2007), Okul Şarkılarının Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, BOBETSKY, V. V. (2004), Piano Proficiency: The Perfect Accompaniment for Successful Music Educators, Teaching Music, 11 (4), BRITTIN. R. V. (2002), Instrumentalists Assessment of Solo Performances with Compact Disc, Piano, or No Accompaniment, Journal of Research in Music Education, 50 (1), BULUT, D. (2004), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Alınan Piyano Eğitiminin Müzik Öğretmenliğinde Kullanılabilirliği, Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. CHRISTENSEN, L. (2000), A Survey of the Importance of Functional Piano Skills as Reported by Band, Choral, Orchestra and General Music Teachers, University of Oklahoma, Norman, OK.

15 Duygu Piji Küçük 234 CUTIETTA, R. (2007), Content for Music Teacher Education in This Century, Arts Education Policy Review, 108 (6), ÇEVİK, D. B. (2011), Müzik Öğretmeni Adaylarının Eşlik Dersine Bakış Açıları İle Derste Zorlandıkları Konulara İlişkin Çözüm Önerileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), DAĞDEVİREN, M. (2006a), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyanoda Eşlik Öğretimi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. DAĞDEVİREN, M. (2006b), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyanoda Eşlik Öğretimi, Niğde Üniversitesi, Niğde. EĞİLMEZ, H. O. (2003), Türkiye deki Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Piyano Öğretiminin Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Piyano/Elektronik Orgu Kullanabilme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Ankara. EKİNCİ, H. (2013), Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları: Müzik, Resim ve Beden Eğitimi, Turkish Studies, 8 (3), GABLE, G. G. (1994), Integrating Case Study and Survey Research Methods: An Example in Information Systems, European Journal of Information Systems, 3 (2), GORARD, S. (2006), Quantitative Methods in Educational Research: The Role of Numbers Made Easy, MPG Books, UK. GÖRSEV, A. (2006), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Piyano Eğitimi, Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi ve Eşlik (Korrepetisyon) Dersleri İle Okul Şarkılarına Doğaçlama Eşlik Becerileri Arasındaki İlişkiler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. GUILBAULT, D. M. (2004), The Effect of Harmonic Accompaniment on the Tonal Improvisations of Children in Kindergarten and First Grade, Journal of Research in Music Education, 52, HAMURCU, H. (2006), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları, Eğitim Araştırmaları, 24, KIYANUS, M. M. (1996), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Temel Piyano Eğitiminin Yeri ve Önemi Hakkında Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Konya. KOÇAK, B. (2001), Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Kurumlardaki Piyano İle Eşlik Faaliyetleri, Gazi Üniversitesi, Ankara. KURTULUŞ, K. (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul. KUTLUK, Ö. (1996), Okul Şarkılarına Piyano İle Eşlik Yapabilme Becerisinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi, Konya. LODICO, M. G., SPAULDING, D. T.; VOEGTLE, K. H. (2010), Methods in Educational Research: From Theory to Practice, Jossey-Bass, CA.

16 235 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları MCPHERSON, G. E.; MCCORMICK, J. (2006), Self-efficacy and Music Performance, Psychology of Music, 34 (3), MCPHERSON, G. E.; ZIMMERMAN, B. J. (2002), Self-regulation of Musical Learning: A Social Cognitive Perspective, (Ed. R. Colwell, C. Richardson), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, s , Oxford University: New York. MORGİL, İ., SEÇKEN, N.; YÜCEL, A. S. (2004), Kimya Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), OTACIOĞLU, S. G. (2008), Müzik Öğretmenliği Okul Deneyimi I Uygulamalarına Katılan Öğretmen Adaylarının Öz Etkililik-Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (1), ÖZEN, M. (1998), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Piyanoyu Müzik Öğretmenliğinin Gerekleri Doğrultusunda Kullanma Becerileri, Gazi Üniversitesi, Ankara. PAJARES, F. (1996), Self-efficacy Beliefs in Achievement Settings, Review of Educational Research, 66, PEARSON, K. R. (2003), Design and Development of The Self-efficacy for Musical Studies Scale, Brigham Young University, Provo, Utah, U.S. PİJİ KÜÇÜK, D. (2007), Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nin Geliştirilmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26, PUNCH, K. P. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara. RUNFORA HALE, M. (1977), An Experimental Study of The Comparative Effectiveness of Harmonic and Melodic Accompaniment in Singing as It Relates to the Development of A Sense of Tonality, Bulletin of the Council for Research in Music Education, 53, SAYGI, C.; KIRMIZI, F. S. (2012), An Evaluation of Elementary and Music Teacher Candidates Perceptions of Professional Self-efficacy: The Cases of Pamukkale and Adnan Menderes Universities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, SCHUNK, D. H. (1995), Self-efficacy and Education and Instruction, (Ed. J. E. Maddux), Self-efficacy, Adaptation, and Adjustment: Theory, Research, and Application, s , Plenum Press: New York. SCHUNK, D. H.; PAJARES, F. (2001), The Development of Academic Self-Efficacy, (Ed. A. Wigfield, J. Eccles), Development of Achievement Motivation, s. 2-27, Academic Press: San Diego. SÖNMEZÖZ, F. (2006), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Eşlik Dersine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Ulusal

17 Duygu Piji Küçük 236 Müzik Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. ŞENTÜRK, N. (1994), Müzik Öğretmenliği Programındaki Uygulama Dersleri ve Çevre İlişkileri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel sayı), TAEBEL, D. K. (1980), Public School Music Teachers' Perceptions of the Effect of Certain Competencies on Pupil Learning, Journal of Research in Music Education, 28 (3), TECİMER KASAP, B. (2005), İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), YILMAZ, M., GÜRÇAY, D.; EKİCİ, G. (2007), Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, YÖK. (2006), Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programları nın Yeniden Düzenlenmesi, YÖK, Ankara. ZIMMERMAN, B. J. (2000), Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn, Contemporary Educational Psychology, 25 (1),

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE İNCELENMESİ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:33 53 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.3.1C0643 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.3.1C0643 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.3.1C0643 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Deniz Beste Çevik

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 48-58 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 1, 48-58 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 91-102 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Deniz Mehmetlioğlu*, Çiğdem Haser** Özet ISSN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: motivasyon, öğretmenlik mesleği, öğretmen adayları

Anahtar Kelimeler: motivasyon, öğretmenlik mesleği, öğretmen adayları 1 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN MOTĠVASYON DÜZEYLERĠ (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği) Arş. Gör. Ceyhun OZAN* Arş. Gör. Fatih Bektaş** Özet: Bu çalışmada öğretmen

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLER İÇİN KONUŞMA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI M.Eyyüp SALLABAŞ Yrd.Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü,

Detaylı

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0422 Ahmet Küçük AyĢe Arzu Arı BarıĢ Demir EDUCATION SCIENCES Tuğba Baran Received: August 2010 Kocaeli

Detaylı

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 855-870, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ Dr.Fatma Hazır Bıkmaz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Riggs ve

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk Yoldaş Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kütahya cenkyoldas@hotmail.com Uzman Ferhat

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Ocak 2011 Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 251-266 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Mustafa ŞEKER Haşim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 44 60, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 44-60, Summer 2013

Detaylı

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 137-148 Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Kenan Yüksel*,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 17-30 17 WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer skills according to various variables 1

Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer skills according to various variables 1 ElementaryEducationOnline, 13(3), 847 864, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 847 864, 2014. [Online]:http://ilkogretim online.org.tr Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer

Detaylı

Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case

Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION April 2010/ Volume. 11, Issue. 1, pp. 4159 ISSN: 1300 2899 Examining Computer SelfEfficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları *

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 37-57 Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR***

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR*** Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Zekâ Alanları ile Biyoloji Dersine Yönelik Akademik Başarıları ve Cinsiyetleri Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Pınar Fettahlıoğlu Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7274 pinardnz@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Pınar Fettahlıoğlu Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7274 pinardnz@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0433 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Pınar Fettahlıoğlu Accepted: July 2011 Gülay Ekici Series

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ Sami ACAR 1, Dilek USLU 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, web destekli öğretimde E-Öğrenme Sistemi-Sanal

Detaylı