Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s. 220-236"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s Duygu PİJİ KÜÇÜK 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EŞLİĞİ ALANINDAKİ ÖZ YETERLİK ALGILARI Özet Bu araştırma müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin piyano eşliği ve alt boyutlarındaki özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenleri açısından fark yaratıp yaratmadığının belirlenmesi, araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarını belirlemek üzere kullanılan Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği, Marmara, Van Yüzüncü Yıl ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 171 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulguları, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında ve alt boyutlarında orta düzeyde bir özyeterlik algısına sahip olduklarını göstermiştir. Öğrencilerin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamış, yaş değişkenine göre yaş aralığında bulunan öğrencilerin lehine ve mezun olunan okul türü değişkenine göre ise güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lehine anlamlı bir fark yaratmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmenliği eğitimi, müzik öğretmenliği öğrencileri, piyano eşliği, özyeterlik algısı. THE SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF THE MUSIC TEACHING STUDENTS IN THE FIELD OF PIANO ACCOMPANIMENT Abstract This study has been conducted for the purpose of determining the self-efficacy perceptions of music teaching students in the field of piano accompaniment. In addition, the determination as to whether the self-efficacy perceptions of the students in piano accompaniment and its sub-dimensions make any difference in terms of variables like gender, class and the graduation school forms the other aim of the study. The Scale of Sufficiency Perception in the Field of Accompaniment with Piano which is used for the purpose of determining the self-efficacy perceptions of music teaching students in the field of piano accompaniment has been applied to a total of 171 students who have been studying in Marmara, Yüzüncü Yıl and Karadeniz Technical Universities Education Faculties FAED 1 Dr., Marmara Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği ABD,

2 221 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Music Teaching Departments. The findings of the study have shown that the students of music teaching have a self-efficacy perception at the middle level in the field of piano accompaniment and the sub-dimensions. The self-efficacy perceptions of the students have not made any significant difference depending on the variables of gender and class; and depending on the variable of graduation school, it has made a significant difference in favor of the students who graduated from fine arts high school. Keywords: The education of music teaching, the students of music teaching, piano accompaniment, self-efficacy perception. GİRİŞ Özyeterlik, kişinin verilen erişileri üretmek için gerekli olan eylem planını organize etme ve yürütmedeki kabiliyetine olan inancı olarak ifade edilmektedir (Bandura, 1997). Özyeterlik inancı, kişinin görev seçimini, gayretini, ısrarını, istikrarını, öğrenme taktiklerinin kullanımını ve başarısını etkilemektedir (Schunk, 1995; Bandura, 1997; Bembenutty ve Zimmermann, 2003). Bir görevi öğrenme ve beceriyle uygulama konusunda kendini yeterli hisseden kişiler daha kolayca katılımda bulunmaya, daha çok çalışmaya, zorluklarla yüzleştiklerinde daha uzun süre dayanmaya ve daha fazla başarı elde etmeye eğilimlidirler (Schunk ve Pajares, 2001). Yeterliklerinden şüphe duyan kişiler ise, kendi inisiyatifleri ile davranamama ve yaptıkları bir işi sonuçlandırmadan bırakma tutumundadırlar (Jerusalem 2002, akt. Yılmaz, Gürçay ve Ekici, 2007). Yaklaşık otuz yıldır yapılan araştırmalar özyeterlik inancının, öğrencilerin performans içeriğinde ince değişikliklere duyarlı olma, öz düzenleyici öğrenme süreçleri ile etkileşim içinde bulunma ve öğrencilerin motivasyonu ve akademik başarılarında arabuluculuk görevi üstlenme gibi boyutlara dayanak sağladığını göstermektedir (Pajares, 1996; Zimmerman, 2000). Öğrenciler özyeterliklerini, gerçek performansları, dolaylı deneyimleri, çevresel algıları ve psikolojik tepkilerinden yola çıkarak değerlendirmek üzere bilgi toplarlar (Schunk ve Pajares, 2001). Öğrencilere bilgi sunan öğretmenler de öğretme sürecini uygun ve etkili bir biçimde sürdürebilmek için bazı özelliklere ihtiyaç duyarlar. Öğretmen adaylarının lisans eğitimleri boyunca edindikleri akademik beceriler ve duyuşsal özellikler gelecekte verecekleri eğitimin niteliği için büyük öneme sahiptir (Saygı ve Kırmızı, 2012). Bu bağlamda, farklı branşlarda eğitim alan öğretmen adaylarının kendilerine ilişkin özyeterlik algıları, eğitim araştırmalarında üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir (Aşkar ve Umay, 2001; Morgil, Seçken ve Yücel, 2004; Akbulut, 2006; Hamurcu, 2006; Afacan, 2008). Farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler gibi, müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrenciler için de, özyeterlik algılarının etkisi büyüktür. Müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrenciler başarılı performanslar gerçekleştirebilmek için içsel kontrollere ihtiyaç duyarlar. Uzun süren bir başarı, motivasyon ve kontrol duygusu, müzik gibi zorlu uğraşlarda istenen hedeflerdir. Öğrencilerin bu hedeflere ulaşabilmelerine ilişkin inançları, günlük birçok engel ve ilgi dağıtıcı olay karşısında sebat etmelerinde yardımcı olur. Bu nedenle müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin kendi alanları üzerinde etkili olan özyeterlik algılarının rolünü ve bu algılarını geliştirmenin önemini kavramaları gerekmektedir. Müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin özyeterlik algılarının fark edilmesi, bu öğrencilerin algılarını artırmak için düzenlenen eğitim programları ve müzik eğitimcileri için çok değerli verileri oluşturmaktadır (Pearson, 2003). Müzik eğitimi alanında özyeterlik algısının araştırıldığı bazı çalışmalara rastlanmaktadır.

3 Duygu Piji Küçük 222 McPherson ve Zimmerman (2002) çalgı eğitiminde özyeterlik algısının en önemli etken olduğunu saptamışlardır. McPherson ve McCormick (2006) ın çalışmasında, özyeterliğin müzikal başarının en önemli belirleyicisi olduğu belirtilmiştir. Müzik eğitimi boyutunda ele alınması gereken önemli konulardan biri olan özyeterlik algısı, bu çalışmada da müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanına ilişkin özyeterlik algılarının irdelenmesi üzerine odaklanmaktadır. Okul müziği eğitiminde, şarkılara müzik öğretmeni tarafından piyano ile eşlik edilmesi, entonasyonun düzenlenmesi, ezgiyi desteklemesi ve onu zenginleştirmesi, öğrencilerin melodi, ritim ve armoni duygularının ve doğaçlama becerilerinin geliştirilmesi, çokseslilik duygusunu uyandırmaya yardımcı olması ve seslerin tanınması açısından önem taşımaktadır (Runfola Hale, 1977; Brittin, 2002; Guilbault, 2004; Bilgin, 2006; Piji Küçük, 2007). Bir okul şarkısının eşlikle söylenmesinin önemine karşın, okul müziği repertuarında eşlikli yazılan şarkı yok denecek kadar azdır. Özellikle müzik dersinde öğretmenin kullandığı kaynak kitaplardaki tek sesli ve çoksesli şarkıların piyano eşliği bulunmamaktadır. Yayınlanan bazı eşlikli okul şarkıları kitapları, müzik öğretmenlerinin ve müzik öğretmenliği öğrencilerinin dikkatini çekmemektedir. Bu ilgisizliğin temel nedeninin, şarkı eşliklerini çalamayacaklarını düşünmeleri olduğu söylenebilir. Çünkü müzik öğretmenlerinin şarkı öğretiminde piyano eşliği yapması, öğretmenin kuramsal bilgi, piyano becerisi ve uygulamadaki yeterliği ile sınırlıdır (Dağdeviren, 2006a; Bilgin ve Şaktanlı, 2007; Piji Küçük, 2007). Müzik öğretmenliği öğrencileri, piyano eşliği alanındaki bilgi ve beceriyi, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı nda yer alan Eşlik Çalma dersinden almaktadırlar. Dört yıl/sekiz yarıyılı kapsayan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı nın beşinci yarıyılında yer alan Eşlik Çalma dersi ile öğrencinin okul müziği eşliklerini ve temel oda müziği repertuarını tanıması ve çalması amaçlanmıştır (YÖK, 2006). Bunun yanında, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan piyano eğitiminde daha çok solo piyano repertuarı ve teknik çalışmalar gibi becerilerin kazandırılması hedeflemekte, doğaçlama eşlik çalışmalarına yer verilmemektedir. Ancak, okul müziğinin ilkokul, ortaokul ve lise sınıflarındaki öğrencilere öğretimi, artistik piyano becerilerinin ötesinde işlevsel piyano becerilerinin de kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle müzik öğretmenliği öğrencilerinin, mesleğe başladıklarında piyano eşliği alanında yeterli olabilmeleri için, ezgiyi armoni ve form yönünden inceleyebilme, ezgiye doğaçlama eşlik yapabilme, eşlik yaparken ezginin yapısına uygun eşlik figürlerini kullanabilme, deşifre çalabilme, transpoze edebilme, çokseslendirme yapabilme, kadans çalabilme, birlikte çalabilme, koro ve orkestra eserlerinin partilerini piyanoda çalabilme vb. becerilerini eğitim sürecinde geliştirmeleri gerekmektedir (Tecimer Kasap, 2005; Piji Küçük, 2007). Piyano eşliği alanında bu tür bilgi ve beceriler açısından yeterli donanıma sahip bir müzik öğretmeninin, çalgı ve ses alanında bir performans grubuna eşlik etme, öğrencilere şarkının akor yürüyüşlerini ve pasajlarını gösterme, öğrenciler ve diğer müzik öğretmenleriyle performans topluluklarına katılma, özel gün ve etkinliklerde okul için işlevsel müzik sağlama gibi boyutlarda faaliyet gösterecek niteliklere sahip olması beklenmektedir (Bobetsky, 2004). Türkiye de müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği yeterlikleri ile ilgili birçok çalışma yapılmış, bu çalışmaların sonucunda öğrencilerin Eşlik Çalma ve alana yönelik diğer derslere katıldıkları halde piyano eşliği yaparken kendilerini beklenen düzeyde yeterli hissetmedikleri ortaya konmuştur (Şentürk, 1994; Kıyanus, 1996; Kutluk, 1996; Bilgin, 1998; Özen, 1998; Koçak, 2001; Eğilmez, 2003; Bulut, 2004; Aydınoğlu, 2005; Dağdeviren, 2006b; Sönmezöz, 2006; Çevik, 2011). Yurt dışında yapılan araştırmalarda da, müzik öğretmenlerinin

4 223 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları eşlik alanında kendilerini yetersiz olarak algıladıkları saptanmıştır (Taebel, 1980; Christensen, 2000; Cutietta, 2007). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki yeterlik algılarının saptandığı, öğrencilerin yetersizliğine sebep olan boyutların tartışıldığı ve önerilerin sunulduğu bu çalışmalara karşın, son olarak öğretim yılında yürürlüğe giren Müzik Öğretmenliği Lisans Programı da dâhil olmak üzere, bu alandaki yetersizliği gidermeye yönelik bir çalışmanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Piyanoda eşlik yeterliği, müzik öğretmenliği eğitiminin niteliği açısından incelenmesi gereken bir konudur. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin kendi alanlarına sahip oldukları bilgi düzeyi kadar, özyeterlik algılarının da düzeyi önemli görülmektedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarının belirlenmesi, onların kendilerini bu alanda daha iyi tanıyabilmelerine olanak sağlayacak ve bu farkındalık, genel müzik eğitimi alanındaki nitelik düzeyleri hakkında düşünmelerinde yol gösterici olabilecektir. Ayrıca, araştırma bulgularının müzik öğretmenliği eğitimi programları dâhilinde verilen işlevsel piyano ve piyano eşliği eğitiminin yeniden düzenlenmesiyle ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutması umulmaktadır. Bu düşüncelerden hareketle, araştırmada müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki ve ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algılarının belirlenmesi ve bu boyutlar arasındaki ilişkilerin saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin piyano eşliği alanındaki ve alt boyutlarındaki özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farlılaşmadığının belirlenmesi de araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Yöntem Araştırma Modeli Bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Betimsel araştırma yöntemi, eğitimde güncel konular hakkındaki davranışları tanımlayarak insanların algılarını, görüşlerini, tercihlerini, tutum ve inançlarını belirleyerek ve bunlar arasındaki yaygın ilişkileri keşfederek çalışmanın amacı hakkında genellenebilir ifadeler sağlamaktadır (Gable, 1994; Gorard, 2006; Lodico, Spaulding ve Voegtle, 2010). Bu araştırmada da, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında özyeterlik algısı düzeylerinin, özyeterlik algısı ve alt boyutları arasındaki ilişkilerin, özyeterlik algısının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul değişkenleri açısından fark yaratıp yaratmadığının belirlenmesi amacıyla betimsel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma Grubu Araştırma grubunu, eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 171 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

5 Duygu Piji Küçük 224 Tablo 1. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Cinsiyet, Sınıf, Yaş ve Mezun Olunan Okul Türü Değişkenlerine Göre Dağılımları Marmara Van Yüzüncü Karadeniz Teknik Toplam Üniversitesi AEF Yıl Üniversitesi EF Üniversitesi FEF Cinsiyet Kız Erkek Toplam Sınıf Toplam Yaş arası arası Toplam Mezun Olunan Okul Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Toplam Tablo 1 deki dağılıma bakıldığında, müzik öğretmenliği öğrencilerinin sınıf ve yaş değişkenlerine göre dengeli bir dağılım gösterdikleri, buna karşılık cinsiyet ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre kız öğrenciler ve güzel sanatlar lisesi mezunu öğrenciler yönünde bir yoğunlaşma olduğu anlaşılmaktadır. Veri Toplama Araçları Bu araştırmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarını belirlemek üzere Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıfları, yaşları ve mezun oldukları okul türü ile ilgili verilerin toplanması amacıyla bireysel bilgi formu hazırlanmıştır. Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği: Piji Küçük (2007) tarafından geliştirilen Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliğinin farklı basamaklarındaki yeterlik algılarının ölçülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Eşlik alanında sahip olunabilecek yeterlikler sıralanmış ve bu yeterlikler basitten karmaşığa doğru düzenlenmiştir. Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği, dört dereceli bir ölçektir ve 20 maddeden oluşmaktadır. Puanlama 1 ve 4 arasındadır. Puanlama hiç katılmıyorum (1 puan), az katılıyorum (2 puan), çok katılıyorum (3 puan), tamamen katılıyorum (4 puan) şeklindeki cevaplara göre yapılmaktadır. Buna göre ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, en düşük puan ise 20 dir. n yüksek olması, öğrencinin piyano ile eşlik alanında yüksek yeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin tümünün güvenirliği için yapılan içtutarlılık analizleri sonucu Cronbach alpha katsayısı.94 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ilişkin dört alt ölçeğin ilki Ezgiye Eşlik Etme, okul şarkısı niteliğindeki herhangi bir ezgiye piyano ile eşlik etmedeki yeterlik algısını ölçmektedir. Eşliği olmayan bir ezginin fonksiyonlarını bulma, fonksiyonları değişik eşlik figürleri kullanarak çalma, ezgiye çeşitli eşlik teknikleri kullanarak eşlik etme, ton duygusunu eşlikte kullanma becerilerine ilişkin yeterlik algısını ölçen sekiz madde, bu ölçeğe aittir. Bu alt ölçek için hesaplanan Cronbach alpha katsayısı.89 dur. İkinci alt ölçek, Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma, eşlik için gerekli olan ton, akor ve kadans bilgisinin piyano tekniği ile birleştirilmesine yönelik yeterlik algısını içermektedir. Bu ölçekte sağ ve sol el ile akor

6 225 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları bağlantılarını yapabilme becerisine yönelik yeterlik algısı ölçülmektedir. İkinci alt ölçeğin Cronbach alpha katsayısı.90 olarak hesaplanmıştır. Üçüncü alt ölçek, Piyanoda Teknik Yeterlik, teknik bilgi ve beceriler ile ilgili yeterlik algısını belirlemeye yöneliktir. Bu alt ölçekte üç madde yer almaktadır ve maddeler piyano tekniğinin eşlikte kullanılması ile ilgilidir. Üçüncü alt ölçeğe ait Cronbach alpha katsayısı.84 dür. Dördüncü alt ölçek, Okul Müziği Yaratma, okul müziği örneklerinin form analizini yapma, fonksiyon bulma ve bir ezgiye piyano için eşlik yazma becerilerine ilişkin yeterlik algısını ölçmeye yöneliktir. Bu alt ölçeğin güvenirliğine yönelik yapılan analizler sonucu Cronbach alpha katsayısı.83 olarak hesaplanmıştır. Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nin araştırma grubu üzerinden yapılan güvenirlik analizleri sonucu, tüm ölçek için Cronbach alpha katsayısı.94, Ezgiye Eşlik Etme alt ölçeği için.88, Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma alt ölçeği için.90, Piyanoda Teknik Yeterlik alt ölçeği için.78, Okul Müziği Yaratma alt ölçeği için.83 olarak hesaplanmıştır. Verilerin Çözümlenmesi Araştırmada piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı puan ortalaması ve alt ölçek puan ortalamaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, değişkenler arasında nasıl ve ne kadar ilişki olduğu konusunda bilgi sağlar (Punch, 2005). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı toplam puanları ve alt ölçek puanlarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenine göre farklarının belirlenmesi için ise, bağımsız iki farklı örnek kütleden gelen verilere ilişkin ortalamaların karşılaştırılması amacıyla yapılan ilişkisiz grup t testi kullanılmıştır (Kurtuluş, 2010). Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiş, araştırmanın verileri SPSS 13.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular Bu bölümde araştırmanın problemlerine cevap aramak amacıyla yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur. Araştırma grubunun piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı ve alt ölçek puanlarına ilişkin betimleyici değerleri aşağıda verilmiştir. Tablo 2. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Puanları ve Alt Ölçek Puanlarına Ait Betimleyici Değerler Özyeterlik Algısı Genel Ölçek ve Alt Ölçek Puanları Özyeterlik Algısı Toplam n En az En çok x ss Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma

7 Duygu Piji Küçük 226 Tablo 2 de görüldüğü gibi, müzik öğretmenliği öğrencilerinin Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nden aldıkları en yüksek puan 80, en düşük puan ise 23 dür. Öğrencilerin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı puanı ortalamaları ise dir. Bu puan ortalaması Piji Küçük (2007) tarafından ortaya konan ölçüte göre orta düzeyde piyano eşliği özyeterlik algısını ifade etmektedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin diğer dört alt ölçekten aldıkları puan ortalamalarına bakıldığında ise, öğrencilerin Ezgiye Eşlik Etme (21.11), Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma (14.98), Piyanoda Teknik Yeterlik (8.43) ve Okul Müziği Yaratma (8.28) alt ölçeklerindeki puan ortalamalarının da orta düzeyde bir piyano eşliği özyeterlik algısını ifade ettiği söylenebilir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular müzik öğretmenliği öğrencilerinin genel olarak orta düzeyde piyano eşliği özyeterlik algısına sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı toplam puan ortalamaları ile alt ölçek puanları arasındaki ilişkiye yönelik bulgu Tablo 3 de sunulmuştur. Tablo 3. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanları Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma Toplam Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma Toplam - r=.759** r=.677** r=.675** r=.936** - - r=.710** r=.542** r=.902** r=.515** r=.814** r=.755** **p<.01 Tablo 3 de görüldüğü gibi, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano ile eşlik alanında yeterlik algısı ölçeğinden aldıkları toplam puanı ile alt ölçeklerden aldıkları toplam puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan Pearson Korelasyon Analizi sonucu, ölçek toplam ve 1. alt ölçek, ölçek toplam ve 2. alt ölçek, ölçek toplam ve 3. alt ölçek, ölçek toplam ve 4. alt ölçek puanları arasında p<.01 düzeyinde anlamlı ilişki bulunmuştur. 1. ve 2. alt ölçek, 1. ve 3. alt ölçek, 1. ve 4. alt ölçek, 2. ve 3.alt ölçek, 2. ve 4. alt ölçek, 3. ve 4. alt ölçeğin puanları arasında da p<.01 düzeyinde anlamlı ilişki bulunmuştur. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki ve alt boyutlarındaki özyeterlik algılarının cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenleri açısından fark yaratıp yaratmadığının ile ilgili elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

8 227 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Tablo 4. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklarının Belirlenmesi İçin Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları Cinsiyet n x ss sd t p Toplam Kız Erkek Ezgiye Eşlik Etme Kız Erkek Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Kız Erkek Piyanoda Teknik Yeterlik Kız Erkek Okul Müziği Yaratma Kız Erkek Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında özyeterlik algısı toplam puan ortalamaları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt ölçeği puan ortalamaları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır.

9 Duygu Piji Küçük 228 Tablo 5. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre Farklarının Belirlenmesi İçin Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları Sınıf n x ss sd t p Toplam Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma ** Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma **p<.01 Tablo 5 de müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı toplam puan ortalamaları ile ezgiye eşlik etme, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt ölçeği puan ortalamaları sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. Piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma alt ölçeği puan ortalamaları sınıf değişkenine göre dördüncü sınıf öğrencilerinin lehine yüksek düzeyde anlamlı bir fark oluşturmuştur. Elde edilen bulgular, dördüncü sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıf öğrencilerine göre piyano tekniği ve armoni konusundaki birikimleri bakımından daha yüksek düzeyde özyeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir.

10 229 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Tablo 6. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Farklarının Belirlenmesi İçin Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları Yaş n x ss sd t p Toplam arası arası * Ezgiye Eşlik Etme arası arası Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma arası arası Piyanoda Teknik Yeterlik arası arası ** arası Okul Müziği Yaratma arası **p<.01 *p<.05 Tablo 6 da görüldüğü gibi, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı puan ortalamaları ile piyanoda teknik yeterlik alt ölçeği puan ortalamaları yaş değişkenine göre yaş aralığında bulunan öğrencilerin lehine anlamlı bir farkı ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, yaş aralığındaki öğrencilerin piyano eşliği ve piyano tekniği açısından diğer yaş aralığındaki öğrencilere göre daha yüksek düzeyde özyeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, okul müziği yaratma alt ölçek puan ortalamaları yaş değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır.

11 Duygu Piji Küçük 230 Tablo 7. Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Özyeterlik Algısı Toplam Puanları ve Alt Ölçek Puanlarının Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre Farklarının Belirlenmesi İçin Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları Toplam Ezgiye Eşlik Etme Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma Piyanoda Teknik Yeterlik Okul Müziği Yaratma **p<.01 *p<.05 Mezun Olunan Okul Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise Güzel Sanatlar Lisesi Genel Lise n x ss sd t p * * * ** Tablo 7 de müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanında özyeterlik algısı puan ortalamaları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma ve piyanoda teknik yeterlik alt ölçeği puan ortalamaları mezun olunan okul türü değişkenine göre güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lehine anlamlı bir fark yaratmıştır. Buna karşılık, öğrencilerin okul müziği yaratma alt ölçeği puan ortalamaları mezun olunan okul değişkenine göre anlamlı bir fark ortaya koymamıştır. Tartışma ve Öneriler Bu araştırmada müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliğine ve alt boyutlarına ilişkin özyeterlik algıları cinsiyet, sınıf, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenleri açısından irdelenmiş, elde edilen sonuçlar araştırma bulgularının sunuş sırasına uygun olarak tartışılmıştır. Araştırmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin Ezgiye Eşlik Etme, Piyano Tekniği ve Armoni Bilgisini Eşlikte Kullanma, Piyanoda Teknik Yeterlik ve Okul Müziği Yaratma alt boyutlarında da orta düzeyde bir özyeterlik algısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuç, genel olarak öğrencilerin piyano eşliği alanında beklenen özyeterlik algısına sahip olmadıklarını göstermektedir. Piji Küçük (2007) tarafından yapılan araştırma kapsamında Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nden elde edilen sonuçlara bakıldığında, müzik öğretmenliği öğrencilerinin ölçeğin tümünden ve alt ölçeklerden aldıkları puan ortalamaları ile, yine orta düzeyde bir özyeterlik algısına sahip oldukları görülmektedir.

12 231 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları Bu alanda aynı konuya odaklanan birçok araştırma yapılmış, benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin okul şarkısı eşliklerini deşifre edebilme, okul şarkısına doğaçlama eşlik yapabilme, eşlik yazabilme, eşlik partisini transpoze edebilme, şarkının türüne ve ritmik karakterine uygun armoni ve eşlik figürü kullanabilme, eşlik yapılan öğrenci veya öğrenci grubuna uyum sağlayabilme becerilerinde beklenen yeterlik algısına sahip olmadıkları saptanmıştır (Aydınoğlu, 2005; Görsev, 2006; Sönmezöz, 2006; Çevik, 2011). Yapılan araştırmaların sonuçları, bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Müzik Öğretmenliği Lisans Programı çerçevesinde, piyano eşliği alanında bilgi ve becerilerin kazanılmasının hedeflendiği Piyano, Eşlik Çalma, Elektronik Org Eğitimi, Armoni-Kontrpuan- Eşlik gibi dersleri alan bir öğrencinin, eşlik alanında beklenen özyeterlik algısına sahip olmaması, bu derslerin süre, hedef, içerik, uygulama, değerlendirme vb. boyutlarının ve bu derslerin birbiri arasındaki bağlantıların düzeyi ile ilgili işleyiş sorunlarının olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, öğrencilerin piyano eşliği çalmaya ilişkin ön bilgilerinin ve eşlik çalışma alışkanlıklarının düzeyi gibi boyutlar da öğrencilerden beklenen özyeterlik algısına etki eden faktörler olabilir. Bu bağlamda, piyano eşliği özyeterlik algısını etkileyen bu gibi alt boyutların araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algıları arasında yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca alt boyutların birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik yapılan analizler sonucu anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Piji Küçük (2007) tarafından yapılan çalışmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı ve alt boyutlarındaki özyeterlik algıları arasında, alt boyutların da birbirleri arasında yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. İki çalışmanın sonuçları birbirini destekler niteliktedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin mesleki özyeterlik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, kız ve erkek öğrencilerin mesleki özyeterlik algıları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır (Akbulut, 2006; Saygı ve Kırmızı, 2012; Ekinci, 2013). Birbirini destekleyen bu bulgulara göre, cinsiyet farkının müzik alanında özyeterlik algısı düzeyini etkilemediği söylenebilir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları ile ezgiye eşlik etme, piyanoda teknik yeterlik ve okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algıları sınıf değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. Oysa beklenen sonuç, dördüncü sınıf öğrencilerinin, üçüncü sınıf öğrencilerine göre kendilerini sözü edilen alanlarda daha yeterli olarak algılamaları yönündedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin lisans programının dördüncü yılında devam eden ve piyano eşliği alanını destekleyen piyano, eğitim müziği besteleme, öğretmenlik uygulaması vb. alanlarda aldıkları eğitim, dördüncü sınıf öğrencilerinin daha yüksek özyeterlik algısına sahip olmaları konusunda beklenti oluşturmaktadır. Fakat dördüncü sınıf öğrencilerinin piyano eşliği özyeterlik algılarının beklenen düzeyde olmaması düşündürücüdür. Piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma alt boyutundaki özyeterlik algıları sınıf değişkenine göre dördüncü sınıf öğrencilerinin lehine yüksek düzeyde anlamlı bir fark oluşturmuştur. Elde edilen bulgular, dördüncü sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıf

13 Duygu Piji Küçük 232 öğrencilerine göre piyano tekniği ve armoni alanındaki dört yıllık birikimlerinin eşliğe yansıtılması bakımından olumlu sonuçlar oluşturmuştur. Araştırma sonuçları, piyano eşliği alanındaki özyeterlik algısı puan ortalamaları ile piyanoda teknik yeterlik alt boyutundaki özyeterlik algıları yaş değişkenine göre yaş aralığında bulunan öğrencilerin lehine anlamlı bir farkı ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, yaş aralığındaki öğrencilerin yaş aralığındaki öğrencilere göre kendilerini piyano tekniği açısından daha yüksek düzeyde özyeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, öğrencilerin piyanoya başlama yaşı, geçmiş piyano eğitimlerinin niteliği, günlük piyano çalışma süresi, piyano çalışma alışkanlıkları vb. değişkenlerle ilişkili olabileceğini, bu nedenle bu yargının istatistiksel açıdan araştırılması gerektiğini düşündürmektedir. Ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma, okul müziği yaratma alt boyutlarındaki özyeterlik algıları yaş değişkenine göre anlamlı bir fark yaratmamıştır. Otacıoğlu (2008) tarafından yapılan çalışmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin yaş gruplarına göre yeterlik düzeyleri incelenmiş, 23 yaş ve üstü öğrencilerin yeterlik düzeylerinin yaş arasındaki öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Bireyin önceki yaşantılarındaki başarılarının ve deneyimlerinin, yeterlik algısını arttırdığı düşüncesine dayanarak, bu araştırmada elde edilen sonucun, diğer araştırma sonuçlarını ve beklentileri desteklemediği görülmektedir. Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki özyeterlik algıları ile ezgiye eşlik etme, piyano tekniği ve armoni bilgisini eşlikte kullanma ve piyanoda teknik yeterlik alt boyutlarındaki özyeterlik algıları mezun olunan okul türü değişkenine göre güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lehine anlamlı bir fark yaratmıştır. Buna karşılık, öğrencilerin okul müziği yaratma alt boyutundaki özyeterlik algıları mezun olunan okul değişkenine göre anlamlı bir fark ortaya koymamıştır. Elde edilen bulgular, güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin genel lise mezunu öğrencilere göre, lise eğitimleri boyunca aldıkları müzik eğitiminin piyano eşliği alanında ve üç alt boyutunda kendilerini daha yeterli olarak algılamasını sağlayabileceğini düşündürmektedir. Okul müziği yaratma alt boyutunda, öğrencilerin müzikal yaratıcılık düzeylerinin sonuçları etkileyebileceği, bu nedenle müzikal yaratıcılık değişkeninin okul müziği yaratma boyutundaki etkisinin araştırılmasının gerektiği söylenebilir. Piji Küçük (2007) çalışmasında, güzel sanatlar lisesi mezunu olan öğrencilerin, genel lise mezunu olan öğrencilere göre piyano eşliği alanında daha yeterli algılara sahip olduklarını belirtmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, yapılan araştırmanın bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Araştırma sonuçları çerçevesinde, müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliğine ilişkin özyeterlik algılarının beklenen düzeye ulaşmasına yönelik, bu alanı destekleyen derslerin işlevsellik düzeylerinin araştırılması önerilebilir. Piyano eşliği eğitiminin verildiği derslerin süre, hedef, içerik, uygulama, değerlendirme vb. boyutları ve derslerin birbirleri arasındaki bağlantılar öğrenci ve öğretim elemanlarının bakış açısı ile değerlendirilebilir. Müzik öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin piyano eşliğine ilişkin özyeterlik algısı düzeylerinin yükseltilmesine yönelik olarak, öğrencilerin piyano eşliği alanında hazır bulunuşluk düzeyleri saptanarak, ön hazırlıklarının yapılması, eksik bilgi ve becerilerinin tamamlanmasına ilişkin çalışmalar yapılması, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması adı altında gerçekleştirilen staj etkinliklerinde, sınıflarda piyanoyu kullanmaları ve özellikle piyano eşliği konusunda pratik yapabilmelerine yönelik planlamaların yapılması önerilebilir. Yeni yapılacak çalışmalar ilişkin, araştırmada kullanılan ölçeğin daha geniş bir çalışma grubuna uygulanması önerilebilir. Piyano eşliği özyeterlik algısı ile piyano eşliği akademik başarısı, müzikal yaratıcılık, piyano çalışma

14 233 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları alışkanlıkları, deşifre ve doğaçlama performansına ilişkin yeterlikler, müzik öğretimi özyeterlik algısı vb. boyutlar arasındaki ilişkiler incelenebilir. KAYNAKLAR AFACAN, Ş. (2008), Müzik Öğretimi Özyeterlilik Ölçeği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), AKBULUT, E. (2006), Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Özyeterlik İnançları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), AŞKAR, P.; UMAY, A. (2001), İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8. AYDINOĞLU, O. (2005), Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Eşlik (Korrepetisyon) Dersinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. BANDURA, A. (1997), Self-Efficacy: The Exercise of Control, Freeman, New York. BEMBENUTTY, H.; ZIMMERMAN, B. J. (2003), The Relation of Motivational Beliefs and Self-Regulatory Processes to Homework Completion and Academic Achievement, Meeting of the American Educational Research Association. (ERIC Document Reproduction Service No. ED477449). BİLGİN, S. (1998), İlköğretim Okullarının 2. Kademesinde Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Çıkışlı Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi, Gazi Üniversitesi, Ankara. BİLGİN, S. (2006), Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. BİLGİN, S.; ŞAKTANLI, C. (2007), Okul Şarkılarının Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, BOBETSKY, V. V. (2004), Piano Proficiency: The Perfect Accompaniment for Successful Music Educators, Teaching Music, 11 (4), BRITTIN. R. V. (2002), Instrumentalists Assessment of Solo Performances with Compact Disc, Piano, or No Accompaniment, Journal of Research in Music Education, 50 (1), BULUT, D. (2004), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Alınan Piyano Eğitiminin Müzik Öğretmenliğinde Kullanılabilirliği, Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. CHRISTENSEN, L. (2000), A Survey of the Importance of Functional Piano Skills as Reported by Band, Choral, Orchestra and General Music Teachers, University of Oklahoma, Norman, OK.

15 Duygu Piji Küçük 234 CUTIETTA, R. (2007), Content for Music Teacher Education in This Century, Arts Education Policy Review, 108 (6), ÇEVİK, D. B. (2011), Müzik Öğretmeni Adaylarının Eşlik Dersine Bakış Açıları İle Derste Zorlandıkları Konulara İlişkin Çözüm Önerileri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), DAĞDEVİREN, M. (2006a), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyanoda Eşlik Öğretimi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. DAĞDEVİREN, M. (2006b), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyanoda Eşlik Öğretimi, Niğde Üniversitesi, Niğde. EĞİLMEZ, H. O. (2003), Türkiye deki Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Piyano Öğretiminin Müzik Öğretmenlerinin Müzik Derslerinde Piyano/Elektronik Orgu Kullanabilme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Ankara. EKİNCİ, H. (2013), Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları: Müzik, Resim ve Beden Eğitimi, Turkish Studies, 8 (3), GABLE, G. G. (1994), Integrating Case Study and Survey Research Methods: An Example in Information Systems, European Journal of Information Systems, 3 (2), GORARD, S. (2006), Quantitative Methods in Educational Research: The Role of Numbers Made Easy, MPG Books, UK. GÖRSEV, A. (2006), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Piyano Eğitimi, Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi ve Eşlik (Korrepetisyon) Dersleri İle Okul Şarkılarına Doğaçlama Eşlik Becerileri Arasındaki İlişkiler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. GUILBAULT, D. M. (2004), The Effect of Harmonic Accompaniment on the Tonal Improvisations of Children in Kindergarten and First Grade, Journal of Research in Music Education, 52, HAMURCU, H. (2006), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları, Eğitim Araştırmaları, 24, KIYANUS, M. M. (1996), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Temel Piyano Eğitiminin Yeri ve Önemi Hakkında Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Konya. KOÇAK, B. (2001), Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Kurumlardaki Piyano İle Eşlik Faaliyetleri, Gazi Üniversitesi, Ankara. KURTULUŞ, K. (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul. KUTLUK, Ö. (1996), Okul Şarkılarına Piyano İle Eşlik Yapabilme Becerisinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi, Konya. LODICO, M. G., SPAULDING, D. T.; VOEGTLE, K. H. (2010), Methods in Educational Research: From Theory to Practice, Jossey-Bass, CA.

16 235 Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları MCPHERSON, G. E.; MCCORMICK, J. (2006), Self-efficacy and Music Performance, Psychology of Music, 34 (3), MCPHERSON, G. E.; ZIMMERMAN, B. J. (2002), Self-regulation of Musical Learning: A Social Cognitive Perspective, (Ed. R. Colwell, C. Richardson), The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, s , Oxford University: New York. MORGİL, İ., SEÇKEN, N.; YÜCEL, A. S. (2004), Kimya Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), OTACIOĞLU, S. G. (2008), Müzik Öğretmenliği Okul Deneyimi I Uygulamalarına Katılan Öğretmen Adaylarının Öz Etkililik-Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (1), ÖZEN, M. (1998), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Piyanoyu Müzik Öğretmenliğinin Gerekleri Doğrultusunda Kullanma Becerileri, Gazi Üniversitesi, Ankara. PAJARES, F. (1996), Self-efficacy Beliefs in Achievement Settings, Review of Educational Research, 66, PEARSON, K. R. (2003), Design and Development of The Self-efficacy for Musical Studies Scale, Brigham Young University, Provo, Utah, U.S. PİJİ KÜÇÜK, D. (2007), Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği nin Geliştirilmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26, PUNCH, K. P. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara. RUNFORA HALE, M. (1977), An Experimental Study of The Comparative Effectiveness of Harmonic and Melodic Accompaniment in Singing as It Relates to the Development of A Sense of Tonality, Bulletin of the Council for Research in Music Education, 53, SAYGI, C.; KIRMIZI, F. S. (2012), An Evaluation of Elementary and Music Teacher Candidates Perceptions of Professional Self-efficacy: The Cases of Pamukkale and Adnan Menderes Universities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, SCHUNK, D. H. (1995), Self-efficacy and Education and Instruction, (Ed. J. E. Maddux), Self-efficacy, Adaptation, and Adjustment: Theory, Research, and Application, s , Plenum Press: New York. SCHUNK, D. H.; PAJARES, F. (2001), The Development of Academic Self-Efficacy, (Ed. A. Wigfield, J. Eccles), Development of Achievement Motivation, s. 2-27, Academic Press: San Diego. SÖNMEZÖZ, F. (2006), Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Eşlik Dersine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Ulusal

17 Duygu Piji Küçük 236 Müzik Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. ŞENTÜRK, N. (1994), Müzik Öğretmenliği Programındaki Uygulama Dersleri ve Çevre İlişkileri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel sayı), TAEBEL, D. K. (1980), Public School Music Teachers' Perceptions of the Effect of Certain Competencies on Pupil Learning, Journal of Research in Music Education, 28 (3), TECİMER KASAP, B. (2005), İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), YILMAZ, M., GÜRÇAY, D.; EKİCİ, G. (2007), Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, YÖK. (2006), Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programları nın Yeniden Düzenlenmesi, YÖK, Ankara. ZIMMERMAN, B. J. (2000), Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn, Contemporary Educational Psychology, 25 (1),

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARINA YÖNELİK PİYANO İLE EŞLİK ALANINDA YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ NİN GELİŞTİRİLMESİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARINA YÖNELİK PİYANO İLE EŞLİK ALANINDA YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ NİN GELİŞTİRİLMESİ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARINA YÖNELİK PİYANO İLE EŞLİK ALANINDA YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ NİN GELİŞTİRİLMESİ Duygu PİJİ * ÖZET Okul müziği eğitiminde, şarkıların müzik öğretmeni tarafından piyano ile eşliklenmesi,

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 701 Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yrd. Doç. Dr, D. Beste CEVIK, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Yaz-2012 Cilt:11 Sayı:41 (183-194) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Summer-2012 Volume:11 Issue:41 PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2011, Sayı: 34, Sayfa: 171-181 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI VE AKADEMİK

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 48, Haziran 2017, s. 533-541 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 18.04.2017 25.06.2017 Göktan OKAY Müzik

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler 722 Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler Yrd. Doç. Dr. D. Beste CEVIK, Balıkesir Üniversitesi Necatibey

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Arş.Gör. İlkay Aşkın Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. iaskin@hacettepe.edu.tr

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında Uygulanan Armoni-Kontrpuan-Eşlik Derslerinde Piyanonun Kullanım Durumunun İncelenmesi

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında Uygulanan Armoni-Kontrpuan-Eşlik Derslerinde Piyanonun Kullanım Durumunun İncelenmesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında Uygulanan Armoni-Kontrpuan-Eşlik Derslerinde Piyanonun Kullanım Durumunun İncelenmesi Investigation of Usability Situation of the Piano in Harmony Counterpoint -

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 151-161 151 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Attitude of Music Teachers towards Profession of Music

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 15 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 189-196, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ Hatice EKİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ EŞLİK DERSİ BAŞARI DURUMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ EŞLİK DERSİ BAŞARI DURUMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2656 Number: 31, p. 421-428, Winter II 2015 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s Feyza SÖNMEZÖZ 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PİYANO DERS TANIMLARINDA YER ALAN DİZİ ÇALIŞMALARI NIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ)

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 73-80, 2008 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Öznur Öztosun Çaydere

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

MÜZİKSEL ALGILAMA (İŞİTME, OKUMA, YAZMA) SES VE ÇALGI YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

MÜZİKSEL ALGILAMA (İŞİTME, OKUMA, YAZMA) SES VE ÇALGI YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 285-296 MÜZİKSEL ALGILAMA (İŞİTME, OKUMA, YAZMA) SES VE ÇALGI YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ahmet Serkan ECE Abant

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Bahar Spring 2017, Sayı Number 19, 171-178 DOI:10.9775/kausbed.2017.011 Gönderim Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Özet. Abstract. Efe Akbulut*

Özet. Abstract. Efe Akbulut* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I), ss. 1-10 Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINDAKİ ŞARKILARA PİYANO İLE EŞLİK YAPABİLME BECERİLERİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINDAKİ ŞARKILARA PİYANO İLE EŞLİK YAPABİLME BECERİLERİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3147 Number: 40, p. 157-165, Winter I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi

Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3.Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretimindeki Öz-Yeterlik İnançlarına

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ahmet GÖKMEN 1, Gülay EKİCİ 2, Gülcan ÖZTÜRK 3 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE FENE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE FENE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE FENE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY PERCEPTIONS TOWARDS SCIENCE

Detaylı