Kendini denemek için bir flans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kendini denemek için bir flans"

Transkript

1 30 KÜLTÜRDE FSJ

2 KÜLTÜRDE FSJ 31 Kendini denemek için bir flans Gönüllü sosyal yılı kültürel alanda geçirme fikri çok ilgi görmüfltür. Hayata dal düflüncesi ile de iflik kültürel faaliyet alanları meydana geldi. Anja, Magdeburg flehrinde televizyonda bölgesel bir gençlik programı yapıyor, Sebastian Sachsen-Anhalt eyaletinde serbest tiyatro gruplarına uygun, sahnne teknolojisinde yardım ediyor. Daniel, Berlin de zihinsel ve bedensel engelli gençler ile bir filim çeviriyor ve Esther, Hannover de bir ressamın yanında körler için bir sanat projesinde yardım ediyor. Sanat ve müzik okullarında, tiyatrolarda, müzelerde, medya atölyelerinde rock hareketlerinde, küçük sanat evlerinde veya gençlik kulüplerinde, kültürel alanda gönüllü sosyal yıl 1 Eylül 2001 tarihin den beri birçok olana ı sunuyor. Okul diploması ve meslek e itimi arasında pratik bir fleyler yapmak isteyenler veya bu yılı baflkaları için faaliyette bulunmak isyetenler veya mesleki açıdan kültürel alanda yönelimini bulmak isyetenler için burası do ru adrestir. De iflik eyaletlerde bir çok faaliyet yeri mevcuttur. Uygun yeri kiflisel ilgilere, yeteneklere ve tercihlere göre seçebilirsiniz.

3 32 KÜLTÜRDE FSJ Bad Harzburg dan gelen 20 yaflındaki Esther faaliyet yerini workshop Hannover de buldu. Liseden sonra kendime sordum: flimdi ne yapaca ım diye? Sanat olan hobimi mesle ime dahil etmek istedi imi biliyordum ama bunu nasıl yapaca ımı bilmiyordum. Kültürel alanda mevcut olanakların tümünü de bilmiyordum. FSJ ifl ve iflçi bulma kurumunda dikkatini çekti. Bir bilgilendirme toplantısında çalıflılabilecek yerler kendini tanıtıyor. Hannover de kendimi yaratıcılık açısından bulabildim, diyor Esther. Kör gençlere yönelik Tastwerke projesinden sonra sergilerde ve sanatsal hareketlerde çalıfltı ve kendisi için de kurslardan faydalandı. Sanatçılarla olan iletifliminde yıl içinde meslek arzusu da somutlafltı. Artık sanat ö retmeni olmak istiyor. Mesleki yönlenme ve tarih dersi tarihi yapı bakımı ifl baflında. FSJ n kültür içindeki bir yönü. Ya lise diploması yapacaktım, yada bir meslek e itim yeri arayacaktım, diyor Oldenburg dan gelene 19 yaflındaki Peter. Bir FSJ ya karar verdi ve Magdeburg da bulunan Yurtdıflı iflletmesi Sachsen-Anhalt a gitti. Orada, 20 kifliden oluflan üyelere üç günlük bir Dünyaya açık Sachsen-Anhalt e lencesi düzenledi. Daha öneceleri de siyasetle ilgilendi im için bu faaliyet yeri ile kendimi do ru yerde buldum, diye anlatıyor. Orada edindi i birçok tecrübeden sonra artık gelece i için ne

4 KÜLTÜRDE FSJ 33 istedi ini biliyor: lgimi Organizasyon ticareti, kamu iflleri veya gençli in politik e itimi çekiyor. Çocuklarla kültür çalıflması Karolin riesa efau orgaizasyonu ile Dresden-Friedrichstadt da çalıflıyor. Benny, 18, öncelikle ihtiyacından dolayı FSJ ye baflvurdu. Bir türlü bir e itim yeri bulamadım ve en baflta da kültürel alana da girmek istemiyordum. Bugün artık bu tesadüfe flükrediyor. Kırsal kesimden geliyorum, kültürel alanın ne kadar çok yönü oldu unu bilmiyordum. Kültür, tiyatro ve müzlerden daha fazlasını içeriyor. Magdeburg da bulunan Landesvereinigung für Kulturelle Jugenbildung (Kültürel Gençlik E itimi Federal Birli i nin bürosu) LKJ, Benny nin faaliyet yeri oldu. nterneti de aslında çok iyi bilmeyen Benny, gençlik serveri ProMix için flehrin tüm medya projelerini topladı ve çok kapsamlı bir link listesi oluflturdu. Bunun dıflında FSJ arkadaflı Anja ya haftalık TV programı Jugendinsel de yardım etti. Gelecekte gösteri teknisyeni olacak olan Benny Okuldan sonra hemen bir FSJ ye girmeyi çok iyi buluyorum, diyor. Bu meslek hayatında çok yo un bir bakıfltır ve buna ek olarak da de iflik alanları ö renmek ve kendini bulmak için olana ı veriliyor.

5 34 KÜLTÜRDE FSJ Maskelerle bir oyun: Berlin de bir tiyatro kursu. Daniel FSJ kültürde Finkenkrugschule, Berlin özel pedagojik teflvik merkezinin zihinsel engellileri ile bir film çekiyor. Gençler hepsini kendileri organize etti: oyuncular, teknik, catering. Çok daha ba ımsız olunuyor ve sorumluluk taflımayı ö reniyorsunuz, diye düflünüyor Peter. O, hükümet Bakanı veya çıkar gurupları olması fark etmeyen yeni insanlara göre kendini ayarlamayı ö renmekle kalmadı. Aynı zamanda organizasyonları ve iflleyiflleri de iflik bakıfl açılarından gördü ve özellikle süresi ne kadar uzun olursa olsun bir ifli sonuna kadar götürmeyi ve bitirmeyi ö rendi. Okula göre büyük bir de iflikliktir, diye düflünüyor Esther. Ders saat 14 de bitiyor, eve gidiliyor ve zamanın geri kalanı senin. Burada saat 17, 18 olabilyor ve bazen akflamları da iflleriniz oluyor. Ama bütün gün oturarak birfleyler ayırmıyoruz, iflin kendisi de zevkli.

6 KÜLTÜRDE FSJ 35 FSJ de kültür n e d i r? Katılımcılar bir yıl boyunca afla ıdaki olanaklara sahipler: kültürel bir iflletmeden günlük iflleyifli ö renmek, ilginç insanlarla ve projelerle tanıflmak, kendilerine ait bir proje oluflturmak ve ona danıflmanlık yapmak, tüm ifllerde ve e itimlerde kullanılabilen yetenekler edinmek kendi yeteneklerinin sınırlarını keflfetmek ve bunları geniflletmek, baflkaları için sosyal ve kültürel açıdan faaliyette bulunmak, kendileri için kültürel alanda bir mesle i düflünmek. Yıl içindeki tüm ülke çapındaki di er gönüllülerle buluflmalar iletiflimi sa lamaktadır. FSJ kültüre tüm katılanlara pratik faaliyetlerinde ve özellikle kendilerinin sorumlu oldukları kültür projesinin gerçeklefltirilmesinde yardım edilir ve danıflmanlık yapılır. B a fl v u r u lgilenenler Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung veya Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung örgütlerine baflvurabilirler. (Adresler için bkz. eke). Baflvuru formlarını ve FSJ ile ilgili birçok bilgiyi nternet - ten de edinebilirsiniz.: Hayata gir Kültürel Gençlik E itimi Federal Birli i nin internet sayfası:

7 36 KÜLTÜRDE FSJ Kırsal kesime rock kültürü? Hay r, iflimiz için reklama ihtiyacımız yok, diyor Nicole. Young-Beat-otobüsü çevrede çok iyi tanınıyor. Üç yıldır her renge boyanmıfl olan Mercedes otobüsü Meißen çevresinde geziyor ve gençlik kulüplerinde, köy meydanlarında, okul bahçelerinde ve diskolarda duruyor. Neredeyse bir yıldır Nicole buna katılmaktadır. Gönüllü sosyal yılını Meißen flehrinin Hafenstraße derne inde yapıyor. Otobüs cihaz ve çalgı aletleriyle dolu. yi bir rock grubunun ihtiyaç duydu u fleyler: gitar, bas, davullar, hoparlörler, mikrofonlar, ıflık tesisatı. Nereye geliyorlarsa cihazlarını kuruyorlar ve haydi çalıflın deniliyor. Baflta ben de bunun mümkün olabilece ine inanmadım, diyor Nicole. Gençlerin eline çalgı aletlerini tutuflturmak ve ses tesisatını açmak. 19 yaflındaki Nicole klasik piyano dersi almıfltır ve orda ne kadar çalıflmam gerekidi i de çok zordu, diyor Nicole. Bugün bunun do ru bir bafllangıç oldu unu düflünüyor. Müzik herkesin kendini bulaca ı bir ortamdır ve kurslarda gençler kendilerinin de birfleyleri organize edebileceklerini görüyorlar, birbirlerine karflı de il ve bofl zamanlarını anlamlı biçimde de erlendirebileceklerini de ö reniyorlar. Bu bir saman alevi de il, diye tamamlıyor Ines Jubelt. Ines Hafenstraße derne inde sosyal danıflman olarak çalıflmaktadır ve FSJ aynı zamanda sosyal katılımcılar için danıflmanlık ta yapıyor. Ziyaret etti imiz gençlerin sürekli yeniden aktif olduklarını fark ettik. Açık hava partilerine davetler alıyoruz, genç gruplara çıkma flansları bize soruluyor ve belediye baflkanı sorun çıkardı ında yardım etmemiz rica ediliyor, sa da ve solda da ılmıfl köyler arasında gerçek flebekeler olufluyor.

8 KÜLTÜRDE FSJ 37 Rockladies Young-Beat-otobuüsleri ile: araç bir grubun müzik yapmak için ihtiyaç duydu u herfleyi getiriyor. Lena, 19, Niedersachsen: Birdaha seçmek zorunda olsam: FSJ kültür evet veya hayır, yine aynı flekilde karar verirdim. Gönüllüler yıl boyunca kültürel gençlik e itimi federal Birli i (Landesvereinigungen Kulturelle Jugendbildung) tarafından desteklenmektedirler ve faaliyet yerlerinde de onları yönlendiren, destekleyen ve danıflmanlık yapan özel danıflmanları var. Bunun dıflında FSJ l lar n bütün ülkeden gelerek birbirileri ile iletiflime geçme fırsatını sunan toplantıları var. Böylece FSJ birçok yeni tecrübe ve yeni arkadafllıklar da sunmaktadır. Hiç kimse okuldan hemen sonra yeniden bir e itime veya üniversiteye bafllamak istemez, diyor Karolin, 23. Karolin Dresden de bulunan riesa efau kültür derne inde çocuklara ve gençlere yönelik olanakların geniflletilmesinden sorumludur. Sadece bu açıdan bile FSJ zaman kaybı de ildir ve kendini denemek için bir flanstır, diyor Karolin. Anne, Nicole ve sosyal danıflman Ines (soldan sa a).

Benim için gönüllü sosyal yıl...

Benim için gönüllü sosyal yıl... 22 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL Benim için gönüllü sosyal yıl......bir büyüteç gibi. Artık herfleyi çok daha net görüyorum. (Carola, 19 yaflında)...bir ayna gibi. Kendimi seyrediyorum ve kendimi daha iyi tanımaya

Detaylı

Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor?

Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? 16 K M, NASIL, NE? K M, NASIL, NE? 17 FSJ/FÖJ Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? Gönüllü sosyal yıl 1964 yılından beri mevcuttur, gönüllü çevre yılı ise 1993 yılından beri faaliyet göstermektedir. Emek vermeye

Detaylı

Ç NDEK LER. Randevu Sistemi. Vize fiartları. Önemli Bilgiler. Oturma zni. Çalıflma zni. Uyum Kursları. Meslek E itimi. Vatandafllık Hakkı

Ç NDEK LER. Randevu Sistemi. Vize fiartları. Önemli Bilgiler. Oturma zni. Çalıflma zni. Uyum Kursları. Meslek E itimi. Vatandafllık Hakkı Ç NDEK LER Konu Randevu Sistemi Vize fiartları Önemli Bilgiler Oturma zni Çalıflma zni Uyum Kursları Meslek E itimi Vatandafllık Hakkı E itim Sistemi Sa lık Sigortası Emeklilik Sigortası Bakım Sigortası

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 52 S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 53 Siviller hizmetliler için yeni olanaklar 1 A ostos 2002 tarihinden beri, onaylanmıfl askeri hizmetini yerine getirmeyi reddedenler

Detaylı

MASALLAR D YARI KAPADOKYA

MASALLAR D YARI KAPADOKYA MASALLAR D YARI KAPADOKYA POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tanıtım Ltd. fiti. adına M. Bülent Güven Sorumlu Yazı flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yayın Kurulu fierife

Detaylı

Ç NDEK LER. mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na. Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Editör. Yay n Kurulu.

Ç NDEK LER. mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na. Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Editör. Yay n Kurulu. Atam zindeyiz Ç NDEK LER mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Meltem Çak c Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker

Detaylı

ASMEK. ASMEK i Z YARET ETT! Türel, ASMEK in

ASMEK. ASMEK i Z YARET ETT! Türel, ASMEK in ASMEK ÜCRETS Z BÜLTENMAYIS ANTALYA BÜYÜKfiEH R BELED YES N N ÜCRETS Z YAYINIDIR 2007 ANTALYA KEND N GEL fit R YOR Sevgili Hemflehrilerim, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kurslar (ASMEK) için haz rlad

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları im Landkreis Lüneburg Veliler İçin Türkçe Eğitim Kılavuzu 2013 / 2014 Öğretim yılından itibaren 1 Genel okul eğitiminden sonra ne gelir? Içindekiler

Detaylı

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri Hamilelik ve Anne olmak Türkçe Turc Türkisch Önsöz Bu broflür hamilelik, do um ve lohusalık üzerine bilgileri kapsıyor ve ayrıca size ve ailenize isviçre

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad

Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Y l:1 Say :3 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2010 Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. ALLEV beyazı 4x4 Ustalar n Be enisini Toplad Baflyaz Nicolas de Magnienville Genel Müdür Yardımcısı Bu bafları için benim hissetti

Detaylı

... Bunu anlatmalısınız... Kronoloji 1943-1945 Kapak Katliam bafllıyor Önsöz Kobay olarak kullanılan çocuklar Girifl Savafltan önce Yahudiler

... Bunu anlatmalısınız... Kronoloji 1943-1945 Kapak Katliam bafllıyor Önsöz Kobay olarak kullanılan çocuklar Girifl Savafltan önce Yahudiler ... Bunu anlatmalısınız... Kapak Önsöz Kobay olarak kullanılan çocuklar Girifl - rkçı düflüncenin geçmifli -Yahudi düflmanlı ı ve ırk biyolojisi Savafltan önce Yahudiler -Çingeneler -Çingeneler ve ırkçılık

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri 2 0 1 0 F A A L Y E T R A P O R U 1 Global e Bak fl 2 Kilometre Tafllar 3 Baflkan n Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 20. Yıl 9 Vizyon ve Misyon 10 Strateji ve Temel De erler 11 Yönetim Kurulu Üyeleri 13 Üst

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı