ALTERNATiF OLABiLiR Mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTERNATiF OLABiLiR Mi?"

Transkript

1 EKONOMİK YAKLAŞlM 31 OZEL EMEKLILIK PROGRAMLARIKAMU EMEKLiLiK PROGRAMLARINA ALTERNATiF OLABiLiR Mi? Şe rife Türcan Özşuca * Yetmişli yılların ikinci yarısında ekonomik büyümenin yava~bması. i~siz lik ve enflasyonist baskının artması; sosyal güvenlik kapsamı ve saı:tladıı:tı sos ya! kar~ılıklar düzeyinin sorgulanmasına neden olnıu~tur. Anılan dönemde, Jıenıen hemen her ülkenin sosyal güvenlik sistemi finansman kriziyle karşı kar~ıya kalmıştır. Sosyal güvenlik sistemlerinde krize yol açan nedenler ülke koşullarına baı):lı olarak farklılaşsa da, tüm ülkeler için genelleyebilecegimiz bir dizi orlık nedenden söz edebilmek mümkündür. Bunlar sosyal güvenlik kapsammııı geııişktilınesi. nüfusun özellikle l)~ıtı Avrupa ülkelerinde giderek yaşbnması. erken emeklilik uygulaması. prim tahsibtıııın zamanında yapıla maması. prim tabanlanndaki yclersizlilder. yeni sosyal yardım türlerinin orla y~l çıkması. tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin saglık alanındaki harcama ların maliyetini yükseltmesi, işsizlikteki artış. ekonomik konjonktürün olum suz seyrctmesi. sigorta tckniı:ti ilc bagdaşmayan siyasi tasarnıflardır. Seksenler pek çok ülkenin sosyal güvenlik kunıııılarının mali yapılarını düzeltmek ~ımacıyb sistemlerinde yeni düzcnlcmclcrc giltiı):i yıllardır. Prim oranbrının artırılması. prime esas kazanç tavanmın kaldırılması. yeni finans man yöntemlerinin bulunması. sosyal harcaınalmn kıstiması gibi yollarla kriz aşılmaya çalışılmı~tır. Antak bu di)ncnıdc. bu politikalara eşlik cdeıı çol< önemli bir gelişme, ulusal sosyal güvenlik politikalarınlll gcleccı):i konusunda radikal diyebileceğimiz arayışlara da girilmesidir. Sekseniere lbıngasını vuran yeni liberal yaklaşımlll sosyal politika alanm da iinemli yansımaları olmuştur. Serbest piyasa tipi toplumsal örgütlenmeleri 1\eynczycıı sosyal devlet anlayı~mııı toplumsal örgütlcnıııclerinden ileri bir ''Yrd. Doç. Dr.. C;ızi Cıııi. iklis~ıl f)iilüıııl"ı "Ekonom il\ Yaklaşım, Ci lt 8, Sayı 24 25, İlkbahar Yaz 1 ~)97"

2 32 s crife Türcan (jz, ;uca adım olarak gören bu yaklaşım (Taylor, 1992:6). sosyal güvenlik sistemlerinde piyasa ekonomisinin gereklerine uygun adaptasyon arayı~;l;ırına gitmiştir. Serbest piyasa ekonomisinin ekonomik etkinliğin sajllayıcısı ve bireysel ()zgürlük ve sorumluluk anlayışının güvencesi olarak görülmesinin do~al uzantısı. bireye kendi sosyal güvencesini sa~laınada gücü ölçüsünde daha fazla sorumluluk fırsatı yaratma; başka bir deyişle sosyal güvcnli~in özelleştirilmesi olarak belirmiştir. 13u ba~lamda pek çok gelişmiş ülke sosyal güvenlik programlarında en azından bazı alanlarda özelleştirme s~ğlayan reform planlan geliştirmiştir. iktisatçılar arasında yüksek ınaliyetic çalışıp. çok sayıda kişiye yetersiz ödeme yapabilen kamu emeklilik programlarının ctkinli~i tartışmalı hale gelmiş: orta vadede kamu emeklilik programlarının yerini kısmen özel emeklilik programlarının alması önerilmeye başlanmıştır (Aaron, 1 ~)82: Aurb~ıch \'L' 1\otlikoff. 1990: World Bank, 1994 ). Türkiye'de ele 1970'lerde bunalımın ipuçlarını veren sosyal güvenlik sistemi, 1990'larda giderilmesi her geçen gün daha da zorlaşan önemli darbo~azlarla karşı k~ırşıyadır. Son yıllarda sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılandırmaya yönelik arayışlarda, piyasacı yönlendirmelerin etkisi gözlenmekte: çöken kamu emeklilik programlarının yerini özel emeklilik programlarının alıp alamıyacağı tartışılınaktadır. Gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri ve Şili'nin özel emcldilik programları ilc ilgili deneyimlerinden pek çok sonuç çıkarılabilmektedir. 1\anımca ulaşılan bu sonuçlar. Türkiye'de özel emeklilik programlarının uygul,;.ınnıa şansının olup olınadı~ı konusundaki sorulara kısmen cevap oluşlurabikcek. en azından ipuçları verebilecektir. Bu çalışmada. öncelikle özel emeklilik programlarınm sağlayacağı varsayılan avantajlar irdelenccek. dalıa sonra gcli~miş Batı Avrupa ülkeleri ile Şili'nin uygulamaları incelenerek, Türkiye için sonuçlar çıkarılınaya çalışılacak tır. I. ÖZEL EMEKLiLİK PROGI~AMLARINDAN BEKLENEN AVANTAJLAI~ I\amu emeklilik programlarının yerine özel emeklilik programlan tercih edildiğinde. bu tür bir seçimin ekonomik ve toplumsal rasyonellerinin de ortaya konulması gerekmektedir. Özel emeklilik programı uygulamasının tüm menfaal gruplan (hükümet. işletme. işçi ve sendikalar) yönünden bazı avantajlar yarataca~ı iddia edilmektcdir (l-lolzmann.1991:77-7~1). a) Hükümeller Yönünden Beklenen Avantajlar Tüm sanayileşmiş ve çoğu gelişmekte olan ülkede kamu emeklilik programlan en önemli sivil harcama kalemini oluşturmaktadır. Özel programların

3 EKONOMİK YAI{LAŞIM 33 devreye sokulınasıyla kamu harcamalarının azalaca~ı: diller taraftan hükümclleri politik baskıdan koruyagıı},ı belirtilmektedir. Ayrıca. da~ıtım temelinde çalışan kamu programlanndan farldı olarak fon birikimi temelinde işletilen hzel programların. tasarrufları artıraca~ı. sermaye birikimine ve sermayenin etkin da~ılımına!<atkı yapaca~ı öne sürülmcktedir.!\amu emeklilik programlarının katkı-gelir bağlantısını kaybetmiş olması. emekilik kar~ırını etkilemekte. dolayısıyla emek piyasasının yapısını bozmaktaclır. Özel programlar katkı-gelir ba~lantısını lnırarak emek piyasası üzerinde olumlu etkiele bulunacaktır. Sanayileşmiş ülkelerin önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenen yaşlılık probleminin çözümünde de özel programiann etkin bir araç olarak kullanıltıbilece~i öne sürülmcktcdir. b) İşletmeler Yönünden Beldenen Avantajlar Piyasa ekonomilerindc. özel programlar önemli bir insan kayna~ı aracı olarak kullanılabilmektedir. Firmalar işletme temelinde ürgütlcnen isteğe ba~lı özel programlarla. çalışanlarına daha yüksek emeklilik gdiri sunabilmektcdir. Diğer taraftan emeklilik programlarına. çalışanın isteıli ilc ayrılması durumunda. emeklilik gelirinde bir kayba uılrayacaılı ~artını koyarak. firma nitelikli elemanlarını koruyabilmektedir. Bu programlardan beklenen bir diğ:cr avantaj. daha ucuz ve verimli genç işgücünden yararlanmaya olanak verecek şekilde erken emeklili~i teşvik eden bir araç olarak kullanılabilmeleridir. Bazı ülkelerde sendikalı işçi çalıştıran işletmeler. özel programları. işyerlerinde veriınlili~i artıran bir unsur olarak değcrlendirmektcdir. Sendilçalı işçilerin menfaatinin korunması. firmanın uzun dönem yaşayabilirli~inin bir koşulu olarak görülmektedir. c) Çalışan Yönünden Beklenen Avantajlar Özel programlar. özellikle artan or<mlı gelir vergisinin uygulandığı durumlarda, bireyin çalıştığı dönem boyunca ödeyeceği emeklilik katkısı üzerinden yüksel\ marjinal vergi oranı ödememesini sağlayarak; gelir düzeltici etkide bulunmaktadır. Emeklilik gelirinin vergiden muaf oldu~u durumda gelir düzeltici etki daha da artmaktadır. Özel programlar emeklilik geliri yönünden bireye daha esnek ve yüksek getirili olanaklar sunabilmcktedir. l3u programların sağlaclı~ı emeklijilç portföylcri. risk ve getiri açısından bireysel tasarruflara göre daha başarılı olmaktadır. d) Sendikalar Yönünden Beklenen Etkiler Sendikalar. işletme yada meslek düzeyinde örgütlenen özel programları. i~vercnin kararbrını etkilemc aracı olarak hıllanabilmcktcdir. Ayrıca biriken

4 34.'\erit( Ti'ircun ( )::suca fonların idaresine ve yatırım kararlarına katıbbilmeleri nedeniyle elkinlildlcri artmaktadır. Özel emeklilik programları lcyhindeki bu iddialar. pek çok ülkede i'ızel sigorta lehine güçlü lobilerin oluşmasına neden olmuştur. Ancak ülkelerin deneyimleri. özel sigortadan beldenen bazı avantajların l~ırtışnıalı olduıluııu or taya koymaktadır. Tartışma yaratan konular: a) Bireyin bilgi eksikliıli: Soıı derece kar.ıııaşık yapılın oları mali piyasaların işleyişine dair bireylerin sınırlı bilgiye sahip olması. menfaatlerini koruyabilmelerinde sorun yaratmaktadır. b) Enflasyonun olumsuz etkisi:özcl sigorta. enflasyonun üzerinde reel getiri sağlanıada çoılu kez yetersiz kalmakt<ıdır. Örneılin ABD'de hemen hemen hiçbir özel emeklilik programmm emeklilik sonrası otomalik enflasyon koruyucu bir teklifi bulunmamaktadır (13odie, E190:J6). Ülkelerarası kesit analizi yapan bir çalışmanlll sonucu. emeklilik gelirini endekslemenin işverenlerin fon planlaınalarında önemli zorluklara yol açlı~mı göstermektedir(gor don: 1988: J 69). Yapısal eleılişimi n söz konusu olmadıılı Batı Avrupa ülkelerinde, özel emeklilik programlarının enflasyonisi şoklardan etkileniyor olması. yapısal sorunları olan ülkelerde ortaya çıkabilecek gelişmeler konusunda bir ölçüele fikir vermektedir. Özel emeklilik programlarının yatırım portföylerinde yabancı varlık tutmalanna izin verilerek yurtiçi enflasyondan korunabilecelderi düşünülebilir. Ancak petrol krizinde oldu~u gibi. genel enflasyonist ~oklarda fon yönetimli programlar enflasyona karşı koyamamaktadır.!\amunun müdahele etmediıli bu li..'ır durumlarda. enflasyon riskiyle karşı k~ır~ıya kalan emekli, riski bütünüyle kendi taşımaktadır. c) l\amu bütçesi üzerindeki etkisi: Pek çok ülkede dallıtım yöntemiyle işletilen kamu enıeldilik programlarında, belirli bir yılın geliri o yılın giderini karşılamakta; gelecekteki giderlerin karşılanması amaçlandı~ınclan fon birikimi gerekmemektcdir. Özel emeklilik programlarının finansmanı ise fon birikimi modelini gerekli kılmakta; bireyin çalıştıılı döncmdeki tas~ırrufları bir fonda biriktirilerek işlctilmektc: işletilen birikimlerle bire~ iıı yaşlılıktaki geliri karşılanmaktaclır. 1\amu emeklilik programlannın yerini iizcl emeklilik programlarının alması fon birikimi modeline geçişi gcrektinncktedir.lhı da yeni fonların oluşturabilmesi için sisteme ek katkı yapılması anlamına gelmektedir. Politik olarak çalışan kuşaıl~ı çift katkı yüklenmesinin mümkün olmaması. fonun ilk yıllarında kamu bütçesinden bu programlara iinemli miktarlarda transfer yapılmasına neden olmaktadır. 1\ısa diincmdc kamu lurcamaları nı artırıcı etkisi kesin olan özel cmeldilik programlarının. uzun diinemdc de uımı-

5 EKONOMİK YAI{LAŞil\1 35 lan bütçesel kazancı sa~bınada yetersiz kalması olasıdır. Devletin özel emeklilik programianna geçikiikten sonra iizcl emeklilik kurumlarının fonlarının iyi işletilcmemesi y~ı da balnıabrı duruımıııd;ı. sigorl~ılı~'~ı asgari emekli a~'lığı, enflasyona kar~ı endekslenmiş hükümet bonoları cık~ırıııa gibi garantileı sağlaması: uzun dönemde kamu harcamalarında bckleııcıı azalışların sa~lanamıyaca{?:ına işaret etmektedir. d) Tasarruf ve büyüme üzerindeki ctkisi:foıı birikim yiintemiııin çalışan nüfusun sigortı primlerini ç~ılışıl~m dönem boyuııe<.ı biriktirip. yatırımlarcb dcğerleııdirecek olması: ekonominin toplanı tasarruflarını artıran sermaye birikimine katkı sa~layan tek yöntem olarak kabul edilmesine neden olmuştur (Schonıc ve Squire, l983:r: W~ıllich, 19R3:7-R: Ferrara \'C Lolt.l9RS: 16: Hclter ve Hemmiııg,l987:4ql). Ekonomi üzerinde bu tür olumlu etkilerin ortay~ı çıkması. fonların verimli işlctilnıesine. enflasyon. dev~ılüasyon vb. olgulann fonları erozyona u~ratnıamasıııa b~ı~lıdır. Ancak yapılan pek cok ~1mpirik çalışm~ı. fon birikimi yönteminin tasarruf ve büyüme üzerinde yapaca~ı varsayılan olumlu etkilerin önemli ölçüde lartışııulı oldu~unu giisternıektedir {geniş bir özet için bkz. ÖzşuGı. 1990:()6-78). 2. ÖZEL EMEI\LİLil< PH.OCI\AMI UYCULAMALAI<I 2.1. GELiŞMiŞ BATI AVHUPA ÜLl\ELEI<i:TAf\1A!\1LAYICI PI\OCI\A~lLAH Batı Avrupa ülkelerinin önemli bir bö!cımünde tam~ıınbyıcı emeklilik programları, temel program olarak tanımlanan zorunlu kamu emeklilik programlarının yanısıra ikinci bir bas~ımak olarak si:-ıtcmde bulunınakl~ıdır.!\amu programlarının finansal sonıııbrı ve bu ülkelerin karşı k~ırşıya kaldı~ı yaşlılık krizi sanayileşmiş ülkelerin tamamlayıcı programlara ilgisini seksenli yıllarda büyük ölçüde artırmıştır. Bu ülkelerde kamu programları çerçevesinde verilen emekli aylıklarının yetersizli~i. tamamlayıcı progranılar devreye sokularak aşılmaya çalışılmıştır. Ülkeden Cılkcye kunıınsal ve teknik yapılarımb Lırklılıklar bulunan tamamlayıcı programlar ulus~t! dl'ızeydc, işletme dı:.-ızcyiııde. istihdam veya ınesleğe göre örgütlenebilmckkdir. Japonya, Fiıılandi)'~ı \'C Alınanya'da (sadece memurlara) kamu programl~ırıııın yasal bir parçası olar~ık zorunlu: Fransa. İtalya, İsviçre ve isveç'lc toplu sözleşmelcrlc meslek gruplarına zorunlu olan tamamlayıcı emeklilik programları; Avustraly~ı. Hollanda. Yeni Zelamb. Danimarka,!\anada. Avusturya. Belçika, 'hınanistan, İrlanda. Lüksemburg, Portekiz. ispanya. AI3D. Norveç ve ingiltere'de islegc b~ı~lı ve mesleki özel sandıklar niteli~indedir (Holzmann. 1991:81; Pcstiau. 1992:tablo.:1.1.s.J4<1R). \.

6 36,~)erde Tı"ircaıı Öz,.;uca Tamamlayıcı programların önemi kapsanan nüfus. sa~ladı~ı gelir payı ya da gelirin ödenme ~ekli (toptan. düz oranlı. kazançla ili~kili) yönünden ülkeden ülkeye deı}:işmektedir. Örneğin İsveç ve Finlandiy~ı'da çalışan nüfusun yüzde 1 OO'ü, Fransa'da yüzde RO'i. Almanya'da yü;~,de ()S'i. İngiltere ve ABD'de. vüzde 55'i, Hollanda ve İrlanda'da. vüzde 50'si. 1\anada'da. vüzde 45'i kapsanırken. Belçika ve İtalya'da bu oran yüzde 5.1'e, İspanya'da yüzde :U)'a kadar düşmektcdir (Pcsticau, 1992:34-38). Tamamlayıcı programların sa~ladı ~ı gelir bazı ülkelerde ihmal edilebilir, bazılarında ise yü;~,de 20'yi aşan oranları bulabilmektedir. Tamamlayıcı emeklilik programları genellikle fon birikim yöntemiyle i~lctilmekte; programların finansmanına i~çi ve işveren birlikte katılmaktadır. Fon programlarının bir kısmı tanımlanmış katkı esasına (dcfined contribution plan) bir kısmı da tanımlanmış karşılık esasına (defincd bencfil plan) dayanmaktadır. Tanımlanmış karşılık esasına dayanan programlar genellilde firma yada endüstri düzeyinde örgütlcnmekte, işveren önceden belirlenmiş bir geliri bireyin emeklilik döneminde ödemeyi taahhüt etmektedir. Tanımlanan ge!ir genellikle sigortalının çalışına süresi ve son ücret durumuna göre belirlenmektedir. Ödenecek emeklilik geliri emekliliğe kadar ücrele. emeldilikten sonra ücrete veya fiyata endekslenmektedir. Çalışan belirlenmiş gelir esasına dayanan programa sabit oranda bir kalkıda bulunmakta. beklenmedik.sosyoekonomik değişmelerin gelir riski bütünüyle işveren tarafından taşınnıaktadır. Tanımlanmış katkı esasına dayalı programda ise. işçi ve işveren işçi emekli olana kadar programa katkı yapmakta; fondaki birikime ba~lı olarak bireyin emeklilik geliri belirlenmektedir. Fondaki birikim toplam katkılara ve fonun yatırım yaptı~ı mali araçların getiri oranına bafhıdır. Emekiiliktc ödenecek ge!ir genellikle toptan ödeme şeklinde olmaktadır. Sonuç olarak. tamnılanmış katkı esasına dayalı programlarda getiri oranlarının belirsizli~i ve enflasyon riski bütünüyle çalışan tarafından taşınmaktadır (1-lolzmann. 1991:82; Barr, 1994:209). işletım.. "' düzeyinde <irgüllencn tamamlayıcı programlar çok sayıd~ı sandıktan oluşmaktadır. Örne~in Almanya' da 1200 sandık bulunmakta (EC,1994:19), ABD'de sandık sayısınııı 'i buldu~u tahmin edilmektedir. Ülke içinde sandıklar arasında farklılıklar olması, programın organizasyonunu güçleştirmektc; bireyin işten ayrılması durumunda birey yönünden haksız bir durumun ortaya çıkması. çalışan leylıinc yasal düzenlemelerle cngcllenmektedir (Holzmann, 1991 :85). Performansları ekonomik gelişmelerin etkilerine a~ ık olan bu programların hemen hemen hepsi başarılı olmuştur. Batı Avrupa ülkelerinin dcııcyiıııle-

7 \ 1 ı EKONOMİli YAKLAŞlM 37 ri. bireyin bilgi eksikliğini ve enflasyon riskini veri kabul etmek kaydıyla. bu programlarla ilgili diirt ortak özellikten s<iz etme imkanını vermektedir. 1. Birkaç ülke dı~ında iste~c ba~lı olup, birey isterse bütünüyle kamu emeklilik programında k;ılnıayı scçcbilnıektcdir. 2. l\aınu progr;ıımnın bir kısmının yerine geç~rck. gelir tamamlayıcı bir işlev görmektedir. :t Bu program b n n yönetimi tüm\_"ıyle tüketiciyi (sigort;ılıyı) konıyacal\ ~ekilde düzenlenmektedir. 4. Tüm özel sandıklar önemli vergi avantajbrıyla sübvansiye edilmektedir. Batı Avrup~\ ülkelerinin sosyül güvenlik deneyimleri, temel kümu programlarının yanında ikinci bir basamak olarak tamamlayıcı emeklilik programlarını, üçüncü bir basamak olarak da özel sigortanın devreye sokuldu~unu göstermektedir. Her basamak farklı bir işlevi yerine getirmektedir. İlk basamağı oluşturan kamu programı asgari bir gelir güvencesi ve geliri üsl gelir gruplarından alt gelir gruplarına yenielen dağıtırken; ikinci basamağ:ı oluşturan tamamlayıcı emeklilik programları bireyin emeklilik geliri üzerinde düzcltici etkide bulunmakta. çalışılan dönemdeki net gelirin hemen hemen tamamma ulaşılması imkanını vemıcktcdiı-. Bu basamak bireyin gelirini y<ışamı boyunca yeniden da~ıtmaktadır. Üçüncü basamağı oluşturan özel sigort~l. bireysel tercihierin ifade edilebilmesine izin vermektedir. Üç rejimii programlar sosyal güvenliğin sosyal dayanışma ill\csinin korunmasını sa~lamakladır. Batı Avrupa ülkeleri işgücünün farldı kesimlerine ve kuşaklararası cbyanışmaya imkan veren kamu programlarını koruyup. sistemi ek progranılarla zenginleştirmeye çalışmaktadır. Tüm modern deviellerde serbest piyas~l ekonomisinin yarattı~ı sosyal eşitsizlikleri düzeltmeye yönelen sosyal güvenlik. Batı Avrupa ülkelerinde bireyi toplumla ve ekonomiyle bl'ıtl"ınlcştirme işlevini sürdürmektedir. Sosyal devlet ve sosyal adaletin ilke ve kurumlarının sosyal güvenlikte yaşam kazanması. sosyal uyum ve sosy;,ıl barışı sağlamacia sosyal güvenliğin yadsınamaz rolü tüm gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde kabul görmekte: kamu sosyal güvenlik programbrı tüm modern devletlerde hala vazgeçilemezliklerini korumaktadır. Nitekim Batı Avrupa ülkelerinde sosyal harcamalan kısınaya yürıelik tüm gayretiere karşın sosyal güvenlik harcamaları azaltılaınaınıştır. Sosyal güvenlik harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı Avrupa Birli~i ülkeleri ortalaması olarak 19R0 1 de yüzde 24.4, 19S3 1 de yüzde ~JR6 1 da yüzde ' da yüzde de yüzde 26.0, de yüzde 2R5 olnıu~tur (Esp i-

8 38 na, J 996:] RS; ~uroslal. 19~)]). E~ilinı. sai!lık. sosyal güvenlik. koııul ve bireysel sosyal hizmetleri içeren kamu hargtnıabnnııı gayri safi yurtic.;i lıasılı ic.;indeki payının OECD ortalanıası 1977 yılından bu yana sürekli yüzde 2S'in üzerinde seyrctmi~tir (Hills, 199!1::19). Almanya'da l~l7s yılınch yüzde 32.() obn bu oranın 1989'da yüzde J0.4'e gerilerken. l99:3'de yüzde :~!ı'e çıkmı~tır (Hauser.l995:47). 1 Sl93 yılında ya~lılık harcam~ılarının ga~ti s~tfi yurtic.;i h~ısılaya oranı OECD ortalaması obrak ~ üzcle 8. Avrupa 13irli~i ortabm~ısı olarak yi.'ızde losdir. İrlanda yüzde 4./ı. Japonya yüzde ().:3, 1\an~ıd~ı yüzde ().S. ingiltcre yüzde 7. Finlandiya yüzde 7.2. ABI> yüzde 7./ı ilc OECD ortalam<.ısıııııı altında kalmıştır (OECD, 1995:tablo.n. s.2s). 1\ıl~ı Avrupası ülkeleri ~ırasmda sosy~tl korumada r<.tdikal reformlar ve ktrgtm~tlarcb büyük miklarlard~t kesintiyi resmi politika haline getiren İngitere'de bile, kamu harcaınalarında öneınli bir azalma sa~lanamamı~tır. Nitekim kamu sosyal güvenlik sisteminin yerini özel sandıklar ve özel tasarrufbnn alnıası konusunda ~\ıpıbn kamuoyu araştırmaları. ingiliz valaııda~larıııııı <>nemli bir kısmının vergilerde arlı~ anlamına 'gelsede. Hefah Devletinin korunması y()nüııde acık lercilı belirtliklerini göstermektedir ( 1-1 ilis.] 99S:4 l ). Batı Avrupa ülkelerinin bugüne k~ıdarki deneyimleri. sosy~ıl güvenlik sistemlerinin yapısında önemli bir dei!i~im yapmadıklarını. sadece aktivitelerin ölçeğinde sınırlı bir azalmayı gerçekleştirdiklerini göstermektedir. 13atı Avrupa ülkelerinin önemli bir bülünıü. sosyal güvenlik sisteminde radikal bir reformu amaçlamamakta: ] 00 yıldan bu yana gcli~en sosyal güvenlik modelinin ana özelliklerini korumaya çalı~maktadır (Es pina,] 9~)(): 1 R 1 ). Ço~u ülkenin amacı sosyal güvenlik sistemleri üzerinde kaybedilen finansal kontrolün yeniden kazanılrnası ve sistcırıin uzun di)ncmli istikrarınlll g~tr~tntilcnmesiyle sınırlı gözükmektedir ŞiLi: SOSYAL GÜVENLiCiN ÖZELLI ~ŞTil~iL~ll~Si Şili'de 1924 yılında uygulanmaya ba~bnan sosy~ıl güvenlik. ba~bngıl;ta fon birikimi modeliyle finanse cdilmi~til'. Ancak cmeldilik ic~in biriken fonların yüksek getirili araçlara yöneltilcınemesi, sosyal güvenlik kurumlarınlll mali aracılık rolüne uygun tasarlanmı~ olmaması. personel yekrsizli~i. sermaye pi yasasının gclişnıemesi, enfl~tsyonun rezervlcrin de~eriııi erozyona u~ratması gibi nedenlerle; sosyal güvenlik sistemi tıkaıınıı~lır. Da~ıtıııı sistemine geçcıı Şili' de 1 00 a:-,tı ba~ıınsız progr~ıııı ııı bul un ın~ısı. siskme \ ok p~ırqlı hi ı yapı kazandırmı~tıı. Programlar arasıııd~ı koordin~ısyon buluıııııaıııası. imliyazlı gruplara ve e~itsizliklcre izin vermesi. önemli mali açıkbrla kar~ı kar~ıya bulunması giderek kamuoyunda eski sosyal güvenlik progr~tınına tepki do~ma-

9 EKONOJ.\1İK YAKLAŞIJ.\1 :l~) sına neden olmuştur ( Cillion ve Bonilla. 1992: l 78).1971 yılında gayri s~ıfi yurtiçi hasılanııı yüzde l7'sini bulan sosyal gl"ıvenlil.; harcamalan önemli bir mali yük oluşturmuş, devlet sisteme önemli miktarlarda sübvaıısiyoııda bulunmak durumunda kalmıştır. iktidarda olan olokralik askeri yiinctiın. kamu sosyal güvenlik sisteminin yetersizliklerini sosyal güvenlik sistemini özelleştirerek aşmaya çalışmıştır. Yeni sistem monctarist doktirinin gereklerine uygun bir biçimde H.cfalı Devleti uygulamasına snıı vermiş ve bütünüyle yeni-liberal temellere dayanmıştır. Anılan dönemde sosyal taraflarm yapılan dcı2hiıııi k~ıbul etmeme seçiminin ya da en azından tartışma olanaklarının bulunmaması bu sonucun ortaya çıkmasında büyi."ık ölçüde etkili olımıştur. Şili ulusal özel emeklilik sistemine biraz ayrıntılı baktıi.hmızda. yaşlılık sigortasınııı özel işletmelerin kurdu~u özel saııdıklara bırakıldı~ı görülmektedir. İşveren ve devletin prim ödemedi~i sistemde. birey yüzde 1 O oranııhlı yaşlılık sigortası primi iidemcklc. uygun gön.lü~ü emekli sandı~ını seçip. isterse değiştirebilmcktedir. Yeni sisteme geçişle birlil;;te. i~wreıı sadece bir l;;crcyle sınırlı kılmak kaydıyla işçi ücretlerini yüzde ] S oranında artırmıştır. İş kazası sigortası dışında hiçbir biçimde prim iidemc yükünılülü~ü bulunmayan işverenlerin bu ödemeleri, çalışanların prim yüklerini karşılayacak şekilde kullanılmıştır. İşveren ve devletin prim ödeıncdi~i yeni sistemde. işçi ücretinin yüzde lo'u oranında yaşlılık sigortısı primi artı bir miktarda komisyon iidemekteclir (ayrıca yüzele 3 oranmda ınalulük yüzde!ı oranıııda sa~lık primi ödemektcdir). Yaşlılık sigortası hakkını kazanabilmek icin kadınların 60. erkeklerin 6S yaşına gelmeleri gerekmekle; ancak yaş haddi olmaksızın. bireyin prim birikimi son on yıllık ücretin yüzde 50'sine ubştı~ında. bireysel fonu olanak tanıyorsa erken emekli olabilmekledir (Cillioıı ve Boııilla.] 9~l2:] 75). Devletin roll"ınl"ı sınırbm~ı amacı taşıyan yeni sistem, paradoksal bir biçimde devlete aktif ve etkin bir rol vermiştir. Devlet sistemin işleyişi ile ilgili ayrıntılı bir lnıkuki düzenleme yapmanın yanısıra. sübvansiyon ve garantilerle sistemi clesteldenıekte. sistemin işleyişinele denetleyici işlevini üstlenmektcdir. Fondaki birikimleri asgari ücrctin yüzde 85'ine ulaşmayan sigortalllara asgari emekli aylı~ı garantisi veren devlet; yeni sisteme geeenierin geçiş katkı maliyetini ve eski sistemde kalanbnıı haklarını korumak amacıyla çıkarılan cndekslenmiş emeklilik bonolarının maliyetini üstlenmiştir. Bireyin scçti~i fonun düşük performansı ya da şirketin iflas etmesi duruımıııda emekliye asgari emekli aylı~ı garantisi verilmiştir. Devlet sislcmc prim iidcycmcycn yaşlılara gereksinim testi uygulayarak sosyal yardım üdcmcsindc bulunmakta. an-

10 40 Seri/(~ Tiircaıı Ozsuca cak yardım verebileceklerinin ~ayısını toplam '\e ~ınırlamaktadır yılında 32 dolar olarak verilen sosyal yardım, ortalama ücretin yaklaşık yüzele 12'sini oluşturmuştur. Aynı yıl devletin a~gari gelir olarak ödedi~i emekli ücretleri de ortalama ücrctin yüzde 22'si düzeyinde olup, oldukça düşük miktardadır ( Cillion ve Bonilla. 1992:tablo.1.s.] 78) yılından itibaren işe girenierin yeni özel emeklilik sistemine katılınaları zorunludur. E~l\iden işe girenlere eski sistemde kalma ya da yeni sisteme geçme konusunda 1986 yılına kadar süre verilmiştir. Ekim ] 991 itibariyle yeni sistemin üyesi, eski sitemin üyesi bulunmaktadır( Cillion ve Bo n illa, 1992). Eski sistemde kalanların hem işçi hem işveren p<.ıyını ödemek durumunda bırakılmaları, eski sitemele kalmayı birey yönünden oldukça maliyetli kılmıştır. Yeni sistemin yarattığı ekonomik sonuçları emeklinin geliri. bütçe, ijari yapı, tasarruf ve büyüme üzerindeki elkiler olmak üzere dört başlık altında inceleycbiliriz. a) Emeklinin geliri üzerindeki etki~i: Şili'de uygulanan özel sandıkların fon düzeninde tanımlanmış katkı sistemi uygulanmaktadır. Emeklinin geliri katkı yıllarının getiri haddine ve katkının ~ıklı~ına, yani katkının yıllar boyunca ödenıne sayısına ba~lıdır. Şili'de yılları arasında emeklilik tasarruflarının ortalama reel getirisi yüzde 14.7 olarak hesaplanmıştır (Castillo,1993:415). Bu oranın yüksek oldu~u kabul edilmekle birlikte, sürdürülebilirliği konusunda kuşkular bulunmaktadır. Şili'nin seksenli yıllarda büyük sermaye kazançları yaratan kapsamlı bir özelleştirme programı uygulaması bu sonucun oluşmasında etkili olmuştur. Enflasyondaki düşüşe paralel olarak reel faiz hadlerinin düşmesi uygun yatırım ortamını sağlamıştır. Ancak özelleştirmenin büyük ölçüde tamamlanmış olması, ekonomik ortamın farklılaştığına işaret etmektedir. Katkı ödeme sıldı~ına. ba~ka bir deyişle riayet oranına (compliance ratc) bakıldığında, durumun daha sorunlu bir hal a\dı~ı görülmektedir. Prim ödeyenierin primleri karşılığında iyi bir getiri elde edecekleri konusunda oluşacak gü\'cnin. prim ödemeye riaydi kcndili~indcn artıraca~ı v~ırsayılmıştır. An,.-~\k bu b\.'kknti ~.h1~ük tkrdli w istikrarsız istihd~mı~t tabi işçiler arasında ri,\~\'t~\z\\~\n yük~\.'k \'\u~u \\('\kn\yk ~~r\~kk~~m~nü~: h~ıtt~\ ~ski sisteminde gcrisinlk kalmmı~tır yılınlll prim ödcycnlcrin yüzde 7t)'sı primlerini düzenli öderken. 1988'de yüzde 71'e, 1990 yılında yüzde 53'e düşmüştür. Daha da önemlisi, düşük gelirli çalışanlarda riayet oranının yüzde 45-55, yüksek ge-

11 EKONOMİI{ YAI{LAŞll\1 41 lir gruplarında yüzde arasında dc~işmesidir Emeklilikleri yakla0tıkça düşük gelir gruplarıncia riayet oranmın daha da düşece0:i lahmin edilmektedir (Gillioıı ve l3onilla.l992: ). Cillion ve l3onilla. fonların uzun dönemde orlalanı~ı rl~el gclirbinin yüzde 3 oldugu durunıda ikame oranının (replacement rate) yüzde 44 olacagını; ~;üzde 70 ikame oranı için ortabına reel getirinin yüzde!ı5 olması gcrektigiııi hcsaplaınıştır. Hesaplamalarda katkıların bütün\."ıyle ödcıhxcginin varsayılmış olması. sonucu daha da ilgi çekici kılmaktadır. Bu öngi)rülcr devletin saglayacağı asgari emeklilik gelirinin üzerinde emeldilik gelirini sadece çalışanlarınlll yansının elde edebileceğini ima etmektedir (Gillioıı ve nonilla,1992:18g). Fonların ortalama reel getirisinin yüzde ], riayet oranmm yüzde 60 ol<.lu0:u durumda ikame oranı yüzde 30'a düşmekte; cıneklilcriıı yüzde (j!j'i emeklilik geliri asgari gelirinin altına düşmektedir( Cillion ve I3onilla.l992: 187). Yeni sistemle sigorta prim ödemelerinin bireyselleştirilmesi işçilerin ücretinin düşük gi)sterilınesi gibi bir obsılıgı ortadan kaldırnıaktadır. Ancak daha yüksel\ aylık isteyenlerin çalıştıkları dönem boyunca daha yüksek prim iideme durumunda oldukları da açıktır. Diı,lcr tıraftan emekli aylıklarınm fiyatlara endekslenmiş olması, çalışarıların emeldi olduktan soma ekonomik bcıyümeden pay alamayacaklarına işaret etmektedir. Bir bütün olarak yeni sitemin emeklilik geliri üzerindeki elkilerini clcı,lerlendirecek olursak; i) Programın bireysel olması ne kuşak-içi ne de kuşaklararası gelir da~ılımına yol açmamaktadır. ii) Program tanımlanmış katkı esasın~ı dayalı olması. asgari aylı0:ın üstündeki tüm risk birey tarafından taşınmaktadır. iii) Formel işgücünün sadeec yüzde ()!)'inin karsanıyor olması, di0:er taraftan riayet oranının düşüklü0:ü nedenleriyle nüfusun <inl mli bir b<ilümü programın dışmda kalmaktadır (Barr. 1994:2 J J). b) l\.amu bütçesi üzerindeki etkisi: :;lili ulusal özel emeklilik sistemi. çalışanların l<atkılarını özel zorunlu tasarruf olarak bireysel emeklilik Jıcsaplarında toplaınaktadır. Geçmişte kamu zorunlu tasarrufu niteliğinde olan bu fonlardan artık kamunun yararlanamıyaca~ı açıktır. Diger taraftan Devletin bazı garanti ve sübvansiyonlad~t sistemde aktif rol aynaması bütçe üzerindeki yükü artırmıştır. 1-Jül<i.inıet. yeni sisteme geçi~ yapınayan ya~lıların emeklilik maliyetini: yeni sisteme geçenlerin geçiş katkı maliyetini: eski sistemde k'ılanla-

12 42.';eri/( Tiircan ():suca rm haklarını korumak anı~ıcıyb ~ıkartıbn eııdeksleıımis emeklilik boıwbrınııı maliyetini: ç~dışan bireyin seçti~i fonun düşük perfonn~msı ya cb emddinin bağlı oldu~u sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda asgari emekli aylıgı garantisini üstlenmiştir. Bireyin eıncldilik yaşına gelip. bireysel emeklilik hesabında ve bono tutarlarındaki birikiminin ulusal asgari ücrcliıı yüzde R;)'i kadar emekli ~lylığı alınmasını sa~layamadığı durumda. devlet bcıtçeden asgari aylığı ödemeyi taahüt etmiştir. Yeni sistemin uygulanıııay~ı başladıgı ilk yıllarda yüksel.; olan ilk iki maliyetin zaman içinde düşeccı}:i; ancak uzun d<>nemdc son iki maliyetin kararlı bir artış göstereceği tahmin edilmektedir. Buracb h~üırbnması gereken önenıli bir husus, sosyal güvenlik reformunun uygulanmaya ge~ildiıli tarilıte. ~ili hükümet bütçesinin gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 5'i kadar fazla veriyor olmasıdır. Bu durum uygulanıanın ilk yıllannda yeni sistemin maliyetinin karşılanabilmesini saı}:lamış; dolayısıyla arlan kamu harcamaları sonm oluşturmamıştır (13arr. J 994:2] 3). Uzun vadede eski sistemden yararlananların sayısı azaldıkça bono çıkarına gereksinimi azalacağı için, kamu lıarcamalarının azalacagı söylenebilir. Ancak riayet oranınlll dü~ük olması. fonlarda asgari aylığın üzerinde aylık ödenmesini saı}:byacak birikimlerin oluşma olasılığını azaltmaktadır. c) Tasarruf ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: ~ili' de yeni sistem, özel emekli sandıklarında önemli miktarlara ulaşan fon birikimi ~a~lamıştır. Toplam fon birikiminin H~lziran 1992'de gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 35'ine ulaşmış olması; bu fonların toplam tasarruflar ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin araştırılınasını gerektirmektedir. Fonların toplam tasarruf hacmi üzerindeki etkisini araştıran teorik ve ampirik çalışmaların bulguları, net bir sonuca ulaşılması olanaılını vermemektedir. ~ili'de 1 ~mo yılında yüzde 21 olan tasarruf oranının 19R9'Lb yüzde 20 olması: yeni sistem ilc tasarruf oranı arasında bir ilişki kurmayı güçlcştirmektcdir (Santamaria, 1991 ). Fonların elmııomik büyüme üzerindeki etkisi, sadece tasarnıflınıı miktanna de~il; bunların kullanımındaki etkinliğe de ba~lıdır. Emeklilik reformunun Şili sermaye piyasasının etkiııli~ine önemli ölçüde katkı yaptı~ı genel kabul görmektedir. Uzun wıdeli finansman ve sermaye ar~ıyışı içindeki işletmeler, emeklilik fonlarını büyük öl~ üde kullanmı~: serma)'e piyasasının dcrinleşmesi ekonomik büyümeye olumlu etkide bulunmuştur. Emeklilik reformunun en önemli b'-lşarısmı sermaye piyasasına yaptıılı kalkıyl~ı sınırlamak yanlış olmayacaktır.

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR Yrd. Doç Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SERMAYE PİYASALARlNDA BEKLENEN ETKİLER

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SERMAYE PİYASALARlNDA BEKLENEN ETKİLER BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SERMAYE PİYASALARlNDA BEKLENEN ETKİLER Doç. Dr. A.Osman GÜRBÜZ* Selma EKİNCİ ** In the beginning part of this study, the problems of the traditional social security systems

Detaylı

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi?

ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar* Giriş Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye H.SOYLU Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye Hülya SOYLU * Özet Küresel ekonomi, öncelikle gelişmiş ekonomilerde başgösteren finansal krizin etkisiyle büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Sistemi

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri

Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri Birol KOVANCILAR * Alparslan UĞUR ** Özet Literatürde sürekli, mali açıklar ve mali disiplinin sürdürülmesinde çare olarak görülen mali kuralları ele alan çok sayıda

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE NİN YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİSİ ANKARA -ŞUBAT. 2007 Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Yayın No: 2007-1 Baskı Sayısı: 6000 Adet ISBN: 978-975-7912-32-3 Baskı

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3 Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Yayın Türü : Ulusal Süreli Yayın Yayının Aralığı : 6 Aylık

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ

KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ ÖZET M. Tarık ERASLAN Ahmet TOZLU Günümüz kamu yönetimi sisteminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiş etkin olmayan ve verimsiz yönetim sistemi,

Detaylı

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ Yüksek Lisans Tezi CEMAL EVCİ ANKARA-2004 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? Murat KAYKUSUZ *

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? Murat KAYKUSUZ * MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? ÖZ Murat KAYKUSUZ * Enflasyon, günümüzde birçok ülkenin ekonomik sorunları içindeki önemini korumaktadır. Ekonomik literatürde,

Detaylı

İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları

İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları Coşkun KARACA Özet Hükümetlerin toplumsal ve ekonomik yaşamdaki rolü sürekli bir gelişim göstermektedir. Artan kamu harcamaları ve kamu yönetiminin genişleyen

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı