3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA"

Transkript

1 3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA 3.1 Gemi Direnci Bir gemi viskoz bir akışkanda (su + hava) v hızıyla hareket ediyorsa, gemiye viskoziteden kaynaklanan yüzeye teğet sürtünme kuvvetleri ve gemi etrafındaki basınç dağılımının değişmesi sebebiyle yüzeye dik basınç kuvvetleri etki eder. Her iki kuvvetin gemi hareket yönünün tersine olan bileşenleri, geminin toplam direncini oluşturur. R = + S ( T N ) x x ds R : Toplam direnç kuvveti (Belirli bir hızdaki geminin üzerine harekete ters yönde etki eden akışkan direnç kuvvetlerinin toplamıdır (Su direnci + Hava direnci)) S : Geminin ıslak yüzeyi T x : Gemi yüzey elemanına etkiyen teğet sürtünme kuvvetinin x doğrultusundaki bileşeni N x : Gemi yüzey elemanına etkiyen dik basınç kuvvetinin x doğrultusundaki bileşeni Geminin akışkan içindeki hareketini sağlamak için gerekli olan enerji ya ana makine-pervane sevk sisteminin temin ettiği itme kuvveti ile ya da dışarıdan uygulanan çekme veya itme kuvveti ile sağlanır. 3.2 Gemi Direncinin Bileşenleri Su direncinin fiziksel olarak üç temel bileşeni vardır. Bunlar: Sürtünme Direnci: Sınır tabakada su ile gemi yüzeyinin sürtünmesine bağlı bir kuvvettir. Viskoz Basınç Direnci: Akıntı yönünde hareket eden girdabın oluşmasındaki enerji kaybı ile ilgili kuvvettir. Dalga Direnci: Gemi tarafından oluşturulan dalga sistemine sürekli olarak verilen enerji ile ilgili kuvvettir. 1 PDF processed with CutePDF evaluation edition

2 Sürtünme direnci ve viskoz basınç direnci sadece viskoz akışkan ortamında yani gerçek akışkan ortamında oluşur. Aşağıdaki tabloda, akışkanın cinsine ve cismin durumuna göre meydana gelen direnç türleri gösterilmiştir: Klasik bir deplasman gemisinin rüzgârsız bir havada ve sakin bir denizde sudan gördüğü toplam direnç aşağıdaki şekilde ifade edilir: Toplam Direnç = Sürtünme Direnci + Viskoz Basınç Direnci + Dalga Yapma Direnci Toplam Direnç = Viskoz Direnç + Dalga Yapma Direnci Toplam Direnç = Sürtünme Direnci + Artık Direnç Viskoz Direnç = Sürtünme Direnci + Viskoz Basınç Direnci Artık Direnç = Viskoz Basınç Direnci + Dalga Yapma Direnci Viskoz direnç; geminin su altı geometrisine, gemi ıslak yüzeyinin düzgünlüğüne ve alanına bağlıdır. Herhangi bir geminin R T toplam direncini, aşağıda belirtilen yöntemlere göre sınıflandırmak mümkündür: Direnci oluşturan kuvvetlerin yüzeye teğet veya dik oluşuna göre Viskoz veya ağırlık kuvveti etkisiyle meydana gelişine göre Reynolds veya Froude benzerliğinin gerçeklenmesi durumuna göre 2

3 Bir geminin R T toplam direncinin bileşenleri, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir: Levha Sürtünme Direnci (R Fo ): Bu direnç bileşeni, boyu gemi boyuna eşit ve ıslak yüzey alanı da gemi ıslak yüzey alanına eşit olan bir levhanın sürtünme direnci olarak tanımlanır. Gemi Sürtünme Direnci (R F ): Eğrisel gemi yüzeyi etrafında üç boyutlu akımda gerçek sürtünme direncidir. R + F = RFo RFF ; R FF = k RFo k :Form Faktörü ya da Form Katsayısı R FF : Geminin form direnci Artık Direnç (R R ): Froude Hipotezine göre, R R R = R T FF R Fo R = R + R + R şeklinde elde edilir. PV W 3

4 Viskoz Direnç (R V ): R + V = RF RPV veya RV = RT RW Basınç Direnci (R P ): Gemi yüzeyine dik olarak etki eden kuvvetlerin gemi hareket doğrultusundaki bileşenidir. Dalga direnci, viskoz basınç direnci ve serpinti dirençlerinin toplamı, basınç direncini oluşturur. R + = R R P = RW + RPV RS veya P T F R S : Serpinti direnci R Viskoz Basınç Direnci (R PV ): Viskozite ve türbülans etkisiyle oluşan normal gerilmelerin gemi hareket doğrultusundaki bileşeninden oluşur. Anafor direnci, sınır tabakanın ayrılmasının doğuracağı direnç ve sintine girdaplarının direnci gibi isimlendirilen ek dirençlerin toplamından meydana gelmektedir. Doğrudan ölçülemez, fakat tamamen su içine batmış cisimlerde basınç direncine eşittir. Dalga Yapma Direnci (Dalga Direnci) (R W ): Gemi yüzey dalgalarını oluşturmakta harcanan enerji ile ilgili direnç bileşenidir. Kısaca Dalga Direnci olarak da isimlendirilir. Dalga Kırılma Direnci (R WB ): Geminin oluşturduğu dalgaların (özellikle gemi baş dalgalarının) çok dik olmaları sebebiyle kırılmalarından oluşan direnç bileşenidir. Serpinti Direnci (R S ): Özellikle yüksek hızlı gemilerde serpinti oluşturmakta harcanan enerjiyle ilgili bir direnç bileşenidir. Ek Dirençler (R A ): Ek dirençler bileşeni aşağıda açıklanan birtakım alt bileşenlerden meydana gelir. Bunlar: Takıntı Direnci (R Ap ): Dümen, şaft braketi, yalpa omurgası, yalpa kanatçıkları vs. elemanların oluşturduğu dirençlerin toplamıdır. Pürüzlülük Direnci (R AR ): Gemi yüzeyindeki üretim pürüzlülüğü, boya, korozyon ve kirlenmeden kaynaklanan direnç. 4

5 Hava ve Rüzgâr Direnci (R AA ): Sakin bir havada gemi su üstü yapısına etkiyen direnç kuvvetidir. Söz konusu bu kuvvet rüzgâr olduğunda, rüzgârın yönüne göre değişim gösterir. Rota Direnci (R AS ): Geminin rotası belirlenirken dümen kullanımından kaynaklanan ilave direnç. Sığ Su ve Kanallarda Görülen Direnç Artışı (R ASW ): Sığ suda deniz tabanı ve kanallarda ya da nehirlerde tabana ek olarak yan tarafların da etkisinden dolayı, derin sudaki dirence ilave olarak direncin artması. Dalgalarda Direnç Artışı (R AW ): Bir geminin belirli bir hızda rüzgârlı ve dalgalı haldeki direnç değeri, aynı hızda sakin sudaki direnç değerinden daha fazladır. Rüzgâr ve dalganın şiddet ve yönüne göre değişen bu artma miktarı, dalgalarda direnç artışı olarak bilinir. 3.3 Sınır Tabaka (Kenar Tabaka) Reynolds Deneyi Herhangi bir daire kesitli bir boru içindeki akışın Reynolds sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır: vd Rn = ν v : Hız D : Boru çapı ν : Kinematik viskozite katsayısı 5

6 Rn sayısı küçükken boya akım hattı, doğrusal (yani akışkan akım hatlarının birbirine karışmadığı) bir yörünge takip eder. Bu haldeki akım, laminer akımdır. Eğer akışkanın hızı artar ise o zaman akışın Rn sayısı da artar. Bu durumda akım türbülanslı hale dönüşür Laminer Akım Hali ( Rn 3 10 ) Düz bir levha etrafındaki akım hali için Rn sayısı, aşağıdaki gibi hesaplanır: vl Rn = ν v : Hız L : Levha boyu ν : Kinematik viskozite katsayısı Laminer akım halinde, akışkan tabakaları enine doğrultuda birbirine karışmadan, düzlemsel tabakalar halinde birbiri üzerinde değişen izafi hızlarda kayarlar. Sınır tabaka içindeki doğrusal yörüngeler boyunca hareket eden akışkan parçalarının u y hız gradyanı sabittir Türbülanslı Akım Hali ( 3 10 < Rn < 10 ) Cisim veya akışkanın hızının artması ile Reynolds sayısı büyür. Bu durumda sınır tabaka içerisinde akım hatlarının düzgünlüğü bozulur ve birbirine karışır. Sınır tabaka içinde; akışkanın cinsine, cisim veya akışkanın hızına, akışkan içindeki cismin biçimine, boyuna ve yüzey durumu ile akışkan derinliğine bağlı olarak; laminer akım hali, laminer-türbülanslı karışım akım hali veya tamamen türbülanslı akım hali meydana gelir. Akım hatlarının bozulmaya başladığı Rn sayısı, Kritik Reynolds Sayısı olarak tanımlanır. Doğada laminer ve türbülanslı akımlar mevcut olmasına karşın, türbülanslı akım daha doğal bir haldir. Aşağıdaki şekillerde düz bir levha etrafındaki akımda, akışkan zerreciklerinin yörüngelerinin şematik olarak gösterimi verilmiştir: 6

7 Laminer Akım Hali Türbülanslı Akım Hali x = 0 için δ ( x) = 0 δ ( x ) << x (δ (x) değeri, x e kıyasla çok çok küçüktür.) x c : Kritik Uzunluk, Eğer u x c ux c ν : Kritik Reynolds Sayısı Sınır tabaka içerisinde, ideal akışkan olması halinde laminer akım durumunda lineer olan hız dağılımı, türbülanslı akım durumunda parabolik olur. 7

8 Burada y, yüzeye dik olan ekseni göstermektedir. Türbülanslı akım durumunda direnç değeri daha fazla olur. Düşük hızlarda, geminin baş bodoslaması dışındaki tüm bölgelerde türbülanslı akım hali gözlenir. Ancak küçük gemi modelleri etrafında ise laminer akım meydana gelir. Bu nedenle gemi model deneyleri yapılırken, akım hali benzerliğini de sağlamak için model üzerinde değişik türbülans yapıcılar kullanılır. Böylelikle model etrafındaki akım türbülanslı hale getirilmiş olunur Sınır Tabaka (Kenar Tabaka) Gerçek akışkan halinde, akışkan ile cismin yüzeyi arasında bir kayma olayı olmaz. Akışkanın viskozite değeri ne kadar düşük olursa olsun, akışkan parçaları cismin yüzeyine yapışır. Bu durumda cismin yüzeyindeki akışkanın hızı sıfır olur yani akışkan cismin yüzeyinde hareket etmez. Yüzeyden uzaklaştıkça akışkan tabakalarının birbirini sürükleme etkisi azalır ve böylece akışkanın hızı artar. Cismin yüzeyinden başlayıp akışkan hızının üniform akım hızına eşitlendiği yere kadar olan bölgeye, sınır tabaka veya kenar tabaka denilir. Sınır tabaka içerisinde u τ = µ kayma y gerilmeleri meydana gelir. Sınır tabaka, sürtünme direncinin de kaynağıdır. Sınır tabaka u dışındaki akışkan bölgesinde, = 0 y bölgede sürtünme kuvveti de meydana gelmez. yani τ = 0 ve u = u olur. Sınır tabaka dışındaki Gemi Etrafındaki Sınır Tabaka 8

9 Su hızının, gemi ıslak gövdesine yakın olan oldukça dar bir tabaka içinde değiştiği bölge, geminin sınır tabakası olarak isimlendirilir. Gemi etrafındaki sürtünme kuşağında, suyun hızı geminin ilerleme hızı v den daha düşük olduğu için, sınır tabaka içindeki su gemiden geride kalarak, gemiyi arkadan izler ve böylece dümen suyu denilen bir akıntı oluşur. Söz konusu bu akıntı gemi izi olarak da isimlendirilir. Laminer sınır tabakada, türbülanslı sınır tabakada olduğundan daha az bir sürtünme kuvveti meydana gelir. Geminin boyu, hızı, ıslak yüzey pürüzlülüğü ve kirliliği, sınır tabakayı laminer halden türbülanslı hale getirir Sınır Tabaka Kalınlığı Gerçek sınır tabaka kalınlığı tam bir şekilde tayin edilemez. Ancak akışkan ilerleme hızının, cismin hızının % 1 i kadar olduğu nokta genellikle sınır tabakanın sonu olarak kabul edilir. Bu durumda u = 0 dan u = U noktasına kadar olan uzaklık, x e bağlı olarak cismin δ (x) sınır tabaka kalınlığıdır. Sınır tabaka kalınlığı iki farklı şekilde belirlenebilir. Bunlar: 1. Birinci durumda akışkan sabit olup, cisim hareketlidir. Akışkan hızlarının, cisim hızının 1/100 üne eşit olduğu noktalar kümesi cismin sınır tabaka bölgesini oluşturur. 9

10 2. İkinci durumda ise cisim sabit olup, akışkan hareketlidir. Cisim yüzeyinde sıfır olan akışkan hızlarının, cismin yüzeyinden uzaklaştıkça üniform akım hızının % 99 una eşit olduğu noktalar alınarak, cismin sınır tabaka bölgesi belirlenir. Blasius a göre levhalar için laminer akım halindeki sınır tabaka kalınlığı aşağıda verilen 5 6 bağıntı ile hesaplanır ( ) : 5x δ ( x) lam = Rn δ ( x) lam 5 = x Rn Eğer δ ( x) Rn, lam. Sınır tabaka ince bir bölge şeklinde oluşur. x 6 7 Prandtl - Von Karman ın levhalar için türbülanslı haldeki ( 10 < 10 ) kalınlığını veren bağıntısı, aşağıda verildiği gibidir: < Rn sınır tabaka δ ( x) türb = 0.37 x 5 Rn( x) K. G. Windel ve L. Gaudel e göre Rn : ( ) aralığında geçerli olan, gemi ve modelin sınır tabaka kalınlığı da aşağıdaki bağıntı yardımıyla bulunur: x δ ( x) türb = 0.085, 0.1 Rn( x) Rn ( x) = xu ν Burada x, gemi başından olan uzaklıktır. Gemiler için sınır tabaka kalınlığı ve x sınır tabakanın hesaplandığı konum arasında, aşağıdaki yaklaşık bağıntılar verilmiştir: 2 δ + 1.5δ = 0.02 x (Baker Formülü) 2 δ + 4δ = x (Allen Formülü) 10

11 δ sınır tabaka kalınlığının birimi futtur (fittir). x sınır tabakanın hesaplandığı konumun gemi başından uzaklığının birimi de futtur Sınır Tabaka İçerisindeki Hız Dağılımı Von Karman ın levhalarla yaptığı deneylerden elde ettiği sonuç, aşağıdaki bağıntı ile verilir: u = U ( y δ ) n Burada; U :Üniform akım hızı δ :Levhanın ön ucundan x uzaklıktaki sınır tabaka kalınlığı y :Cismin yüzeyinden dik uzaklık n :Levhanın yüzey özelliğine bağlı bir katsayı Parlak cilalı çelik yüzeyler için n = 1/9, temiz yüzeyli ticaret gemileri için n = 1/7, parafin, plastik ve ahşap gemi modelleri için n = 2/11 ve otla kaplı yüzeyler için n = 1/5 alınır. 11

12 3.3.8 Sınır Tabakada Akım Hatlarının Ayrılması Akışkanın bir kısmının esas akım doğrultusunda ilerlemeyip, katı cisim yüzeyinden ayrılarak ters yönde bir akımın oluşması, akım ayrılması olayı olarak isimlendirilir. Cismin yüzeyinden ayrılan akım, girdaplar oluşturur. Oluşan bu girdaplar da ilave dirence neden olur. Akım ayrılması olayının nedeni, cismin geometrisindeki büyük eğrilikler ve keskin dönüşlerdir. Ayrılma noktasına kadar kısmen ince olan sınır tabaka kalınlığı, ayrılma noktasından sonra ters akımların oluşması nedeniyle hızlı bir şekilde kalınlaşır. Hızı azalan akışkan zerrecikleri küçük kinetik enerjileri sebebiyle basıncı artan bölgenin içine fazlaca giremezler. Böylece sınır tabaka, cidardan yanlara doğru saparak ayrılır ve ana akımın içine doğru hareket eder. Sınır tabaka içinde bu ayrılma noktasının ötesinde akım hatları oldukça karışır, dönme ve çevriler meydana gelir. Sürtünme direnci artar, sınır tabaka bölgesi kalınlaşır. 12

9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ

9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9.1 Kavitasyon Kavitasyon, sıvı akışkan içinde bir takım boşlukların veya kabarcıkların oluşumunu ifade eden fiziksel

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Bitlis Türkiye nkalkan@beu.edu.tr Giriş - Boyutsuz Sayılar

Detaylı

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, İkinci Baskı Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2010 Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Rüzgar türbinleri tarlaları rüzgardan kinetik

Detaylı

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Enerji Kayıpları (%) (%) 13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Klasik pervaneler, kanatlarında oluşan kaldırma kuvveti ile itme sağlarlar. Ancak pervaneye iletilen enerjinin tamamı itmeye dönüştürülemez. Bu enerjinin

Detaylı

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ 3.1 TAŞIT HAREKETİNE KARŞI KOYAN DİRENÇLER Bir taşıtın harekete geçebilmesi için çekiş kuvvetine ihtiyacı vardır. Taşıtlar çekiş kuvvetini cinslerine göre insan, hayvan veya

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ

BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM30 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DERSİ BORULARDA BASINÇ KAYBI E SÜRTÜNME DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZBEY SAMSUN

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİR ARAÇ MODELİNİN AERODİNAMİK ANALİZİ VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMÜLASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Tayfur

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Kristalleşme ve Kusurlar

Kristalleşme ve Kusurlar Kristalleşme ve Kusurlar 1 Kristalleşme mekanizması Kristalleşme, sıvı halden katı hale geçiş olup, çekirdeklenme ve çekirdeklerin büyümesi aşamalarından meydana gelir. Sıvı içerisinde atomlar belirli

Detaylı

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 DENEY NO: 1 DENEYİN ADI: DURAN DALGALAR DENEYİN AMACI: Bir ip üzerinde duran dalgaları ve rezonans koşullarını gözlemek, duran dalgaların dalga boyunun hangi parametrelere

Detaylı

UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ i ii UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Roger KINSKI ÇEVİREN YrdDoçDr Hüseyin BULGURCU iii Ön Kapak: Kurnell, NSW de Avustralya Petrol Rafinerisinde Santrifüj Pompa ve Boru Tesisatı Tekrarlanan baskı tarihleri:

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi Deney No : DO 1 Deneyin Adı : Lens kanunu ve Mercekler Deneyin Amacı : Odak uzaklığı bilinmeyen merceklerin (convex-concave) odak uzaklığını bulmak ve merceklerde görüntü oluşumunun incelenmesi. Teorik

Detaylı

ÇELİK BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK BİRLEŞİM ARAÇLARI Yapıyı oluşturacak olan çelik parçaları, statik ve mukavemet bakımından beraber çalışan yapı kısımları halinde birleştiren araçlara çelik birleşim araçları denir. Birleşim araçları

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

HİDROLİK SINIFLANDIRMA

HİDROLİK SINIFLANDIRMA HİDROLİK SINIFLANDIRMA 1. Tanenin Akışkan İçerisindeki Hareket Bölgeleri Şekil 1. Akışkan ortamda çökelen küresel bir tane için, Reynolds sayısı (Re) ile Direnç Sabiti (C D ) arasındaki deneysel ilişki.

Detaylı

Ses ile İlgili Temel Kavramlar

Ses ile İlgili Temel Kavramlar Bölüm 1 Ses ile İlgili Temel Kavramlar 1.1 Sesin Oluşumu ve Yayılması Titreşen bir nesnenin ortamda neden olduğu dalga hareketi sağlıklı bir kulak ve beyin tarafından ses olarak algılanır. O halde sesin

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ

ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2007 CİLT 3 SAYI22 (7-15) ÇAPRAZ JETLERDEKİ GİRDAP YAPILARININ İKİNCİ DERECE TÜRBÜLANS MODELİ İLE İNCELENMESİ Seyfettin BAYRAKTAR *, Tamer YILMAZ Yıldız Teknik

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR 2014 i İÇİNDEKİLER (Ders Yönetim Sistemi: http://dys.ogu.edu.tr/irondys/ ) Sayfa I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI...

Detaylı