GEMİ ATIKLARI YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEMİ ATIKLARI YÖNETİMİ"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı GEMİ ATIKLARI YÖNETİMİ Mayıs 2010 Gaziantep İbrahim ÖZDEMİR Şube Müdürü Tel.:

2 Sunum İçeriği Deniz kirliliği ve kaynakları, deniz ekosistemine etkileri Yasal çerçeve Uluslar arası düzenlemeler Ulusal mevzuat

3 Deniz Kirliliği Kaynakları 1- Karasal kökenli kirlilik kaynakları a-evsel atıklar b-endüstriyel atıklar c-yayılı kirlilik (tarım faaliyetleri)

4 2-Deniz ulaşımı kökenli kirlilik kaynakları a-gemilerden kaynaklanan atıklar b-kazalar sonucunda oluşan kirlilik Deniz Kirliliği Kaynakları

5 3-Diğer kirlilik kaynakları a-turizm ve rekreasyon b-katı atık depolama sahaları c-atmosferik emisyonlar d-maden alanları Deniz Kirliliği Kaynakları

6 Denizcilik Faaliyetleri Kirlilik Kaynakları Petrol Ürünleri Dökme olarak taşınan zehirli sıvı maddeler Konteynırlarda taşınan diğer zararlı maddeler, Gemilerin sintine, slaç, slop, balast ve tank yıkama suları Gemi kaynaklı evsel atık sular ( tuvalet, lavabo ve mutfaklardan gelen sular) Gemilerin çöpleri Gemilerin emisyonları Kirletici balast suları

7 Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamına Olan Etkileri Deniz hayatının devamlılığı için en önemli öğe, deniz suyundaki oksijen seviyesidir. Bu oksijenin büyük bir kısmı atmosferden gelmektedir. Bu oranın dışında kalan az bir kısımda, denizde bulunan fitoplankton ve fotosentez yapan diğer bitkisel organizmalardan gelmektedir. Bu anlamda yüzey tabakası, atmosferde serbest halde bulunan oksijenin çözülerek deniz suyuna geçmesine ortam oluşturmaktadır. Atmosferdeki oksijen deniz suyuna karışır ve akıntılar sayesinde denizin farklı derinliklerine dağılır.

8 Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamına Olan Etkileri Tüm su ortamlarında olduğu gibi denizlerde de birincil üretkenlik güneş ışığına bağlıdır. Besin zincirinin en alt kısmında yer alan fitoplanktonların birçoğunun fotosentetik özellikte olmalarından dolayı güneş ışığının varlığı zorunluluk arz etmektedir. Bu anlamda, yüzeysel suların ışık geçirgenliği denizel ortamdaki canlılık için hayati önem taşımaktadır. Deniz yüzeyinin berraklığı ve temizliği güneş ışığının derin bölgelere inmesini sağlayan en önemli faktördür.

9 Petrol Kirliliğinin Deniz Ortamına Olan Etkileri Deniz suyu sıcaklığı, biyolojik aktivitelerin devamlılığı ve eko denge için önem arz eden konuların bir diğeridir. Deniz suyu sıcaklığının belli aralıkta kalmasına sebep olan denge, atmosferle temas eden yüzeysel suların atmosferik ısıyı emmesi ile gerçekleşmektedir. Bu bağlamda yüzeysel suların temiz ve ışık geçirgenliğini engellemeyecek nitelikte olması çok önemlidir. Isı alışverişinin miktarı ise deniz yüzeyinin ilk milimetresindeki temizliğe bağlıdır.

10 Yasal Çerçeve ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER MARPOL 73/78 Sözleşmesi Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri 2000 /59 EC Direktifi ULUSAL MEVZUAT Çevre Kanunu Büyükşehir Belediye Kanunu Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Gemi ve Deniz Araçlarına verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi 2009/13 Sayılı Yetki Devri Genelgesi Eğitim Genelgesi

11 MARPOL 73/ yılında yapılan Uluslararası Deniz Kirliliği Konferansında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından hazırlanan, Denizlerin Gemiler tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL) kabul edilmiş olup, 1978 yılında hazırlanan Protokol ile düzenleme getirilmiş ve MARPOL 73/78 Sözleşmesi olarak anılmaya başlanmıştır. Ülkemizde bu sözleşme, 3 Mayıs 1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak 24 Haziran 1990 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır.

12 DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ M A R P O L 7 3 / 7 8 P O L İ T İ K A L A R I LİMAN ATIK KABUL TESİSLERİ GEMİ YAPILARI VE EKİPMANLARI KARGO VE ATIKLARIN ELLEÇLENMESİ MARPOL 73/78 UYGULAMALAR BOŞALTIM STANDARTLARI TEKNİK EŞGÜDÜM 11

13 M A R P O L 7 3 / 7 8 EKLERİ EK I PETROL VE TÜREVLERİ EK VI GEMİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ EK V GEMİ ÇÖPLERİ 20 MADDE PROTOKOL 1 PROTOKOL 2 EK IV GEMİLERDEN ÇIKAN PİS SULAR EK II DÖKME ZEHİRLİ SIVI MADDELER EK III AMBALAJLI ZARARLI MADDELER

14 MARPOL 73/78 Sözleşmesinin iki temel amacı; Denizlerin petrol ve zararlı maddelerle kasıtlı olarak kirletilmesinin önlenmesi, Gemilerin neden olduğu kaza sonucu oluşabilecek deniz kirliliğinin en aza indirilmesi, Bu amaçların gerçekleştirilmesi için ülkelerin gemilerin sevk ve idaresinde her türlü teknik ve yönetsel önlemi almaları, liman ve kıyı tesisleri ile ekiplerini hazırlamaları, gerekli kurumsal yapılanma ile mevzuat eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir.

15 MARPOL 73/78 EK I Petrol ile Kirlenmenin Önlenmesi İçin Kurallar Petrol, ham petrol, akaryakıt, tortu, petrol süprüntüsü ve rafine ürünlerinden kaynaklanan atıkları kapsar. (Sintine Suyu, Slaç, Atık Motor Yağı, Slop) Atık alım tesisleri Taraf Hükümetler petrol yükleme terminallerinde, tamir limanlarında ve gemilerin boşaltacak petrollü kalıntıları olduğu diğer limanlarda, petrol tankerleri ve diğer gemilerden çıkarılacak olan bu kalıntıları ve petrollü karışımları, gemileri gereksiz şekilde geciktirmeden, alabilme yeteneğine sahip alım tesisleri bulundurulmasını sağlayacaktır.

16 MARPOL 73/78 EK II Dökme Zehirli Sıvı Maddelerle Deniz Kirlenmesinin Kontrolü İçin Kurallar Dökme zehirli sıvı maddelerin kimyasal madde tankerleri ile taşınması sırasında oluşan atıkları ifade eder. Bu atıklar X,Y,Z ve diğer maddeler olarak ifade edilen gruplara ayrılmıştır. Bu gruplama tehlikeli ve zararlı niteliklerin şiddetine göre yapılmıştır. Atık alım tesisleri gemilerde kalan ve elden çıkarılması gereken kalıntıların ve zehirli sıvı maddeleri içeren karışımların gemileri gereksiz yere bekletmeden alınması için yükleme ve boşaltma liman ve terminallerinde yeterli alım tesisi bulundurulacak; Kimyasal madde tankerlerinin tamirlerinin yapıldığı limanlarda kalıntıların ve zehirli sıvı maddeleri içeren karışımların alınması için yeterli alım tesisi bulundurulacaktır.

17 MARPOL 73/78 EK IV Gemilerden Çıkan Pissularla Kirlenmenin Önlenmesi İçin Kurallar Pissu; Her çeşit tuvalet ve hela frengisinden gelen akıntılar, tıbbi yerlerde (eczane, revir vs.) bulunan leğen, küvet ve frengilerden gelen akıntılar, içinde canlı hayvan bulunan mahallerden gelen akıntılar; veya yukarıda tanımlanan akıntılarla karışan diğer atık suları ifade eder.. Atık alım tesisleri kendi yasama yetkisi altındaki sularda çalışan ve uğrak yapıp kendi sularında bulunan gemilerin kural 11.1 gereklerine uymalarını isteyen Taraf Hükümetler, liman ve terminallerinde gemileri lüzumsuz yere geciktirmeden pis suları almak maksadı ile yeterli tesisleri bulundurmakla yükümlüdür.

18 MARPOL 73/78 EK V Gemi Çöpleri İle Kirlenmenin Önlenmesi İçin Kurallar Çöp; geminin olağan çalışması sırasında üretilen çöpleri, taze balık ve parçaları hariç her çeşit yiyecek, gemi içi ve işletme artıklarını ifade eder. Atık alım tesisleri Taraf Hükümetler, gelen gemilerin ihtiyacını göz önünde tutarak, gemileri lüzumsuz yere geciktirmeden, çöp alım tesislerinin liman ve terminallerinde bulundurulmasını sağlamakla görevli olacaktır.

19 BARSELONA VE BÜKREŞ SÖZLEŞMELERİ Gemilerin Yol açtığı Kirlenme Akit Taraflar, uluslararası hukukun genel kabul görmüş kural ve standartlarına uygun olarak deniz çevresinin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için gereken tüm tedbirleri alacaklardır.

20 Gemilerin Ürettiği Atıklar ve Yük Artıkları İçin Kullanılan Liman Atık Alım Tesisleri Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2000/59/EC Bu Direktifin amacı; Gemilerin ürettiği atıklar ve yük artıkları için liman atık alım tesislerinin varlığını ve kullanımını iyileştirmek suretiyle Topluluk içindeki limanları kullanan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize tahliyesini azaltmak ve bu şekilde deniz ortamının korunmasını artırmaktır.

21 Gemilerin Ürettiği Atıklar ve Yük Artıkları İçin Kullanılan Liman Atık Alım Tesisleri Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2000/59/EC Direktif kapsamında; Liman atık alım tesisleri Atık alım ve taşıma planları Gemi atıklarının bildirimi Gemi atıklarının teslimi Gemi atık ücretleri konuları yer almaktadır.

22 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme yasağı: Madde 8 Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

23 Çevre Kanunu İzin Alma, Arıtma ve Bertaraf Etme Yükümlülüğü: Madde 11- Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemisöküm, marina gibi kıyı tesisleri; gemi ve diğer deniz araçlarında oluşan atıkların alınması, depolanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili işlemleri ve tesisleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler.

24 Çevre Kanunu Denetim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü: Madde 12 Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usul ve esasları çerçevesinde yapılır.

25 Çevre Kanunu İdari cezalarda yetki: Madde 24 Bu Kanunda öngörülen idarî yaptırım kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından da kullanılır.

26 Çevre Kanunu İdari Nitelikteki Cezalar: Madde 20 (g) bendi Çevre Kanununda (madde 12) öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere idarî para cezası uygulanır. Madde 20 (ı) bendi Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda petrol türevli atıkların, pis suyun, çöplerin ve tehlikeli atıkların boşaltılması yasaktır.

27 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU 7. madde (i) bendi Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

28 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Revize 18 Mart 2010) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi ve deniz ortamının korunması maksadıyla, yükümlüleri tarafından atık kabul tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemileri, bu alanlarda bulunan limanlarda yapılması gerekli atık kabul tesislerini ve atık alma gemilerini kapsar.

29 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği LİMANLAR -Atık Kabul Tesisi Kurmakla, -Gemilerden Atık Almakla, -Atıkları Bertaraf Etmek/ettirmekle, GEMİLER -Atık Bildirimi Yapmakla -Atıkları Lisanslı Atık Kabul Tesislerine, Atık Alma Gemilerine Vermekle ATIK ALMA GEMİLERİ -Gemilerden Atık Almakla, -Atıkları Atık Kabul Tesisine Vermekle Sorumlular ve Yükümlülükler LİMAN BAŞKANLIKLARI -Gemilerin Kontrolleri, -Atık Bildirimlerinin Kontrolü -Atık Alma Gemilerinin Denetlenmesi İL MÜDÜRLÜKLERİ - Atık Alma Gemilerinin Lisanslandırılması, -Atık Alma Gemisi ve Kabul Tesislerinin Denetlenmesi, Atık Kabul Tesislerinin -Atık Envanterlerinin Kontrol ve Takibi BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ (-İstanbul,Kocaeli, Samsun, Bursa, Adana, Antalya, İzmir,Mersin) -Atık alım yükümlülüğü BAKANLIK -Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamakla -Atık kabul tesislerinin lisanslandırılması, -Atık alma gemisi ve kabul tesislerinin denetlenmesi, -Atık alım ücretlerinin belirlenmesi, (Dz. Müsteşarlığı ile Birlikte)

30 Atık Kabul Tesisleri GEMİDEN ÇÖP ALIM İŞLEMİ

31 Gemi Atık Envanteri Petrol ve Petrol Türevli Atıklar Pissu Çöp

32

33 Gemi ve Deniz Araçlarına verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik Bu Yönetmeliğin amacı; 2872 sayılı Çevre Kanununa göre verilecek idarî para cezalarında ihlalin tespiti ve cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygulamasında kullanılacak alındıların şekline, dağıtımına ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Çevre denetim ekiplerince deniz alanlarında yapılacak gemi ihlallerinin tespitlerinde yönetmeliğin 11. ve 12. maddesinde belirtilen usul ve esaslara uyulur.

34 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANACAK ÜCRETLER VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (2009/3) Bu tebliğ ile limanlarda uygulanacak atık alım ücretlerinin ve bu ücretlendirilmede uyulması gereken esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede tüm limanlarda uygulanacak ücretlerin eşgüdümlü olması sağlanmıştır. Bu tebliğde ön görülen sabit ücret uygulaması tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ücretler atık alım yükümlüleri tarafından alınmaktadır.

35 GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ GRT 1. Kısım 2. Kısım Sabit Ücret ( ) Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m 3 ) Atık Ücreti ( /m 3 ) MARPOL EK-I (sintine suyu, atık yağ, slaç) MARPOL EK-IV MARPOL EK-V slop, kirli balast MARPOL EK-I Sintine suyu slaç, atık yağ MARPOL EK-IV MARPOL EK-V , üstü

36 GEMİ ATIKLARININ BİLDİRİMİ VE HABERLEŞME GENELGESİ (2006/6) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin Gemilerin Yükümlülükleri başlıklı 10uncu Maddesinde, gemiler limanlara yanaşmalarında gemi kaptanı; gemide mevcut atık türü ve miktarını, atıklarını verip vermeyeceğini veya bir sonraki limanda atıklarını boşaltacağını liman yöneticisine ve liman başkanlığına bildirir. Bu hususta yapılacak haberleşme yöntemi ve sistemleri Müsteşarlığın görüşü alınarak Bakanlık tarafından genelge ile belirlenir. hükmü yer almaktadır. Liman dışı sefer yapan tüm yolcu gemileri, 150 GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemilerin donatan, işletici, kaptan ya da acenteleri gemilerin limana varışlarından en az 24 saat önce Liman Başkanlıklarına ve ilgili liman yöneticilerine Atık Bildirim Formu nu göndermekle yükümlüdürler.

37 ATIK BİLDİRİM FORMU THE WASTE NOTIFICATION FORM..LİMAN BAŞKANLIĞINA Geminin Adı Ship s Name Gemi Tipi Type of Ship Bayrak Devleti Flag State İMO No İMO Nr. Çağrı İşareti Call sing Geldiği Bir Önceki Liman Adı Last port of call Kalkış Zamanı Time of departure Tahmini Varış Zamanı (ETA) Estimated time of arrival (ETA) Gideceği Bir Sonraki Liman Adı Next port of call Tahmini Kalkış Zamanı (ETD) / Seyir Süresi Estimated time of departure(etd)/ duration of the next trip. En Son Atık Verilen Liman ve Verilme Tarihi Last port and date when ship-generated waste was delivered Liman Atık Kabul Tesisine Atık Verecek misiniz? Will you deliver waste into port reception facility? Evet Hayır Yes No ATIK BİLGİLERİ (WASTE INFORMATION) Atık Tipi Waste Type A-MARPOL EK-I Annex-I Sintine Suyu Bilge Water Slaç Sludge Slop Slops Kirli Balast Dirty Ballast Atık Yağ Waste Motor Oil B-MARPOL EK-IV Annex-IV Pissu Sewage C-MARPOL EK-V Annex-V Çöp Garbage 1 Geminin Maksimum Depolama Hacmi (m 3 ) Maximum dedicated storage capacity (m 3 ) 2 Bildirim Yapıldığı Zamanda Gemide Bulunan Toplam Atık Miktarı (m 3 ) Quantity of waste on board (m 3 ) on time of notification 3 Atık Kabul Tesisine Verilecek Atık Miktarı (m 3 ) Quantity of Waste to be delivered (m 3 )to port reception facility 4 Gemide Kalan Atık Miktarı (m 3 ) Quantity of waste remaining on board (m 3 ) 5 Bu Bildiri İle Bir Sonraki Limana Varış Zaman Diliminde Oluşacak Tahmini Atık Miktarı (m 3 )/Gemide Kalan Atığın Boşaltılacağı Liman Adı Estimated quantity of waste which will be generated from the time of notification and next port of call (m 3/ )/Port where the waste remaining on board will be discharged Kaptanın Adı Soyadı Name and Surname of the Ship s Master Tarih ve Saat Date and Time İmza Signature Gemi Mühürü Ship s Stamp Bu form; denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin engellenmesi maksadıyla yayınlanan liman, ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca yetkili otoritelerin yapacağı denetim, inceleme ve yasal işlemlerde delil olarak kullanılır. This form; will be produced as a proof in the course of duly authorized authorities any legal actions and investigation, which related into cases concerning marine pollution done by ships, with respect to port s, national and international regulations.

38 Gemi atık bildirimlerinin ve atık kayıt sisteminin çevrim içi (online) olarak yapılması çalışması Bu sistemde gemi atık bildirimleri, atık kabul sırasında alınan atık miktarı bilgileri ve bu atıkların ve lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi işlemlerinin çevrim içi (online) olarak yapılması amaçlanmaktadır. Atık kabul tesislerini işletilmesi hususunda yukarıda ifade edilen iş ve işlemlerin daha etkin bir şekilde takip edilmesi amacıyla Bakanlığımızca Gemi atık takip sistemi nin kurulması çalışmaları başlatılmış olup 6 limanda sistemin deneme çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede, liman işletmeleri, Liman Başkanlıkları, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve Bakanlığımızın, gemiler tarafından yapılan bildirimi ve sonrasında yapılan işlemleri (atıkların atık kabul tesisine alınması, susuzlaştırılması ve bertaraf tesislerine gönderilmesi) online olarak takibini yapabilecektir.

39 2009/13 Sayılı Yetki Devri Genelgesi Ülkemizin egemenlik alanlarındaki denizlerde Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetleme yetkisi, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıklarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıklarına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiştir.

40 İllegal deşarj uydu görüntüsü

41 ÖRNEK OLAY

42 ÖRNEK OLAY

43 ÖRNEK OLAY (11 Ağustos 2009 İzmir Körfezi)

44 İllegal Deşarjların Denetimi Bu kurumlar 2007 yılı itibariyle 546 gemiye Çevre Bu kurumlar 2007 yılı itibariyle 546 gemiye Çevre Kanununa aykırılıktan dolayı YTL cezai işlem uygulamıştır yılında 639 gemiye TL ve 2009 yılında 371 gemiye ,69 TL şeklinde gerçekleşmiştir.

45 Eğitim Çalışmaları Çevre Denetçisi Eğitim Programı Deniz kirliliğinin denetiminde görev alacak personelin belirli nitelikleri taşıması denetimlerin objektif ve mevzuata uygun yapılabilmesi açısından önem arz eden bir konudur. Ancak, denetim yetkisinin farklı kurumlara verilmesi sebebiyle denetimlerin tüm kurumlarda aynı standartta gerçekleştirilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Bu bağlamda, yetki devri yapılan kurumların çevre denetim personeline çevre ve mevzuat eğitiminin verilmesi gerekli görülmektedir.

46 Eğitim Çalışmaları Ön Görülen Faydalar: Deniz çevresi ve kirliliği konusunda denetçilerin teknik bilgi seviyeleri geliştirilmesi sağlanacak, Ulusal ve uluslar arası mevzuatın gerektirdiği şartlarda denetimlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, Denetimlerin etkinliği arttırılacak, Denetimlerin objektif olarak yapılması sağlanacak, Suç dosyasının daha iyi hazırlanmasına ve uygulanan idari yaptırımların hukuki anlamda güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

47 GEMİLERDEN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜNDE GÖREVLENDİRİLECEK OLAN DENİZ KİRLİLİĞİ DENETİM PERSONELİ İLE BU PERSONELE VERİLECEK EĞİTİME İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Bu Genelge; Türkiye nin yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi için yetki devri yapılan kurumlarda görevlendirilecek olan deniz kirliliği denetim personelinin nitelikleri ile bu personele verilecek çevre ve denetim eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Genelge, 2009/13 sayılı Yetki Devri Genelgesi kapsamında görevlendirilecek olan deniz kirliliği denetim personelinin ve bu personele eğitim verecek olan eğiticilerin niteliklerine ilişkin esasları ve bu personelin sertifikalandırılmasında uygulanacak olan usulleri kapsamaktadır.

48 Teşekkür ederim

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:RG-18/3/2010-27525)

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

1. DENİZ KİRLİLİĞİ TESPİTİNDE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? Yetkili Kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Liman

1. DENİZ KİRLİLİĞİ TESPİTİNDE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? Yetkili Kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Liman 1. DENİZ KİRLİLİĞİ TESPİTİNDE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? Yetkili Kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları, İstanbul-Antalya-Kocaeli ve Mersin Büyükşehir

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GEMİ VE LİMAN KATI ATIK YÖNETİMİ: MARPOL 73/78 ve İZMİR ÖRNEĞİ

GEMİ VE LİMAN KATI ATIK YÖNETİMİ: MARPOL 73/78 ve İZMİR ÖRNEĞİ GEMİ VE LİMAN KATI ATIK YÖNETİMİ: MARPOL 73/78 ve İZMİR ÖRNEĞİ Dr. Hamit Palabıyık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 17200 Biga Çanakkale

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN 9305 DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5312 Kabul Tarihi : 3/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE: TÜRKİYE NİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ DURUMU

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE: TÜRKİYE NİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ DURUMU Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 13, s. 275-297 ULUSLARARASI DENİZCİLİK

Detaylı

Petrol ve Petrol Türevli Gemi Kaynaklı Atıksuların Bertaraf ve Yönetimi: İstanbul Örneği

Petrol ve Petrol Türevli Gemi Kaynaklı Atıksuların Bertaraf ve Yönetimi: İstanbul Örneği Petrol ve Petrol Türevli Gemi Kaynaklı Atıksuların Bertaraf ve Yönetimi: İstanbul Örneği Elif Yılmaz, Mehmet Yetkin, Şenol Yıldız İSTAÇ A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet Gemi kaynaklı

Detaylı

d) "Kirleten" terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Kirleten terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası :2872 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Bölüm 12: Atık Yönetimi

Bölüm 12: Atık Yönetimi Bölüm 12: Atık Yönetimi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 12 Atık Yönetimi... 12-1 12.1 Giriş... 12-1 12.2 İlgili Mevzuat, Standartlar ve Yönergeler... 12-2 12.2.1 Uluslararası Mevzuat... 12-2 12.2.2 Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı