Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik R.G. Sayısı:25814

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik. 13.05.2005 R.G. Sayısı:25814"

Transkript

1 Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik R.G. Sayısı:25814 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası trafik ve ticaret nedeniyle ülkeye girecek ve ülkeden çıkacak bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı uluslararası giriş ve çıkışa açık deniz kapılarında her türlü sağlık tedbirini almayı, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışan Genel Müdürlüğün bağlı hizmet birimleri olan Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinin yapacağı işlemleri ve bu işlemlere ilişkin hususları belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün sahillerdeki bağlı hizmet birimleri olan Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinin görev ve yetkileri ile bunların yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 47 nci maddesine, 9/6/1936 tarihli ve 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanununa, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine ve 27/12/1972 tarihli ve 7/5578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, Genel Müdürlük: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü, Bölge Baştabipliği: Hizmetlerin hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi için Genel Müdürlük tarafından Türkiye nin coğrafi durumu ve hizmetin gerekliliği dikkate alınarak belli bir bölgede kurulmuş olan, bu bölgedeki Sağlık Denetleme Merkezlerinin bağlı olduğu birimlerden her birini, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün limandaki sağlık birimlerinden her birini, Karantina: Bir gemi ya da koyacağın, hastalıkların, hastalık rezervuarlarının ya da hastalık taşıyanların, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bir sağlık makamının bunlara uyguladığı önlemlerin sürdürüldüğü dönem içinde bulundukları durum ya da koşulu, Koyacak: Yük taşımaya yarayan ve sürekli nitelikte olup, bu nedenle de bir çok kez kullanmaya elverişli olması için yeteri kadar dayanıklı, yükünü boşaltmadan bir ya da birçok taşıt aracı ile mal taşınmasını kolaylaştırmak için özel bir biçimde yapılmış, kolayca doldurulup boşaltılabilecek biçimde yapılmış bir yük taşıma aracını, Deratizasyon: Gemilerde fareleri ve diğer kemiricileri öldürmeye ve yok etmeye yönelik işlemleri, Dezensektizasyon: Gemilerde, hastalıklara neden olan etkenlerin nakledilmesine aracılık eden vektörleri öldürmeye ve yok etmeye yönelik işlemleri, Dezenfeksiyon: Hastalık meydana getirebilen patojenik mikroorganizmaları yok etmeye veya etkisiz hale getirmeye yönelik işlemleri,

2 Uluslararası Aşı Belgesi: Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen hastalıklara karşı yapılan bağışıklamanın kayıt edildiği uluslararası geçerliliği olan belgeyi, Gemi: Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekneyi, Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini, Transit Gemi: Yabancı bir ülkeden gelip hiçbir Türk limanına uğramadan; Türk Boğazlarından geçerek yabancı bir ülkeye giden gemiyi, Bulaşık Liman: Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birinin salgın halinde bulunduğu bölge içindeki limanı, Bulaşık Gemi: İçinde Uluslararası Sağlık tüzüğünde belirtilen veya Dünya sağlık Örgütü'nce bildirilen bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış yolcu, gemi adamı veya hastalık bulaştıran kemirici bulunan gemiyi, Bulaşık Kişi: Uluslararası Sağlık Tüzüğüne bağlı hastalıklardan birine yakalanmış olan ya da böyle bir hastalığın kuluçka dönemi içinde bulunmuş olduğu sonradan anlaşılan kişiyi, Sağlık Sorgusu: Bir geminin sağlık durumunu incelemek, geminin limanlarımızda kara ihtilatında sıhhi bir mahsur olup olmadığını tayin etmek veya geminin bağlı olduğu veya olacağı sıhhi tedbirleri anlamak üzere yapılan araştırma ve soruşturmayı, ifade eder. İKİNCİ KISIM Görev ve Sorumluluklar Bölge Baştabipliklerinin Görev ve Sorumlulukları Madde 5 Bölge Baştabipliklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır; a) Sorumluluk bölgesindeki bağlı merkezlerde hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için gerekli kontrol, denetim ve eğitim çalışmalarını yapmak, b) İletişimin daha etkin ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesi için Genel Müdürlük ile birimleri arasında yapılacak yazışmaları yapmak, takip etmek, gerektiğinde iletmek, c) Bölge Baştabipliği personeli ve Bölge Baştabipliğine bağlı bulunan Sahil Sağlık Denetleme Merkezi çalışanlarının yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini usulüne uygun ve hizmeti aksatmayacak biçimde kullanmalarını sağlamak ve takibini yapmak, d) Birimlerde hizmetin verim ve kalitesini yükseltmek üzere gerekli planlamaları yapmak ve tedbirleri almak, Genel Müdürlük ile koordineli olarak uygulanmasını sağlamak, e) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmaktır. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinin Görev ve Sorumlulukları Madde 6 Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabiplikleri 3/3/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde kendisine verilen görev ve sorumlulukların yanı sıra aşağıdaki görev ve sorumlulukları da yerine getirir: a) Gemilerin sağlık belgelerini ve sağlık durumunu inceleyerek sağlık sorgusunu yapmak, gemi kaptanından "Deniz Sağlık Bildirimi" almak, durumu "Sağlık Sorgu Defteri"ne yazarak sağlık açısından uygun olanlara serbest pratikasını vermek, b) Gemilere hareket limanlarında patenta ve vize vermek, gemilerin kalkış ve varış limanlarında sağlık patentalarını ve geminin durumunu incelemek, c) Hareket limanı bulaşık ise gemiye, gemi personeline ve yolculara gereken sağlık önlemlerini uygulamak ve limanın bulaşık olduğunu gemi sağlık belgesine yazmak,

3 d) Bulaşık olan transit gemilerin Türk Boğazlarından kara ile bağlantı kurmadan geçişini sağlamak, e) Bulaşık ve şüpheli gemiler hakkında gereken her türlü sağlık önlemlerini uygulamak; gerekirse gemiyi, gemi çalışanlarını ve yolcuları karantina altına almak, f) Gemiler limanda kaldığı süre içerisinde geminin bütün sağlık işlemleri ile ilgilenmek, gerektiğinde gemideki yolcu ve gemi görevlilerinin sağlık muayenesini yapmak yada yaptırmak, ilgili mevzuat gereğince; gemi sahibi, kaptanı, tabipleri ile sağlık memurlarının yerine getirmek zorunda oldukları sağlık işlemlerini denetlemek, g) Gerektiğinde yetkili kişiler veya kuruluşlarca gemilere deratizasyon işleminin yaptırılmasını sağlamak, işlemin yapıldığını denetlemek, fare ve kemiriciler yönünden denetimler yaparak süresi geldiğinde gemiye "Farelerden İstisna Belgesi" vermek, limanları kemirici ve vektörlerden uzak tutmak için gerekli tedbirleri aldırmak, h) Gemide, gemi çalışanlarının ve yolcuların sağlık emniyeti açısından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrolünü yapmak, gemilerde bulunması zorunlu ilaç ve tıbbi malzemeleri denetlemek, ı) Bulaşıcı ve salgın hastalıklara sebep olabilecek, temizlenmesi mümkün veya faydalı olmayan her çeşit eşyanın gemilerden boşaltılmasını, deniz yolu ile memlekete girmesini engellemek, j) Görev sahası içerisinde gemilerle temas eden ve liman dahilinde çalışan; kamu görevlilerine, özel sektörde çalışan personele ve ilgili diğer kişilere gerek görülmesi halinde sağlık kontrolü yapmak, koruyucu önlemler almak ve gerekli aşıları uygulamak, k) Ülkeye gemilerle toplu halde girecek göçmenlere, hacılara, bunları taşıyan ulaşım ve nakil araçları ile çalışanlarına ve yolculara gerekli sağlık önlemlerinin alınıp alınmadığını denetlemek, alınan önlemlerin eksik olması halinde tamamlattırılmasını sağlamak, l) Bulaşık bir bölgeden gelen ve kuşkulanılan ulaşım ve nakil araçları çalışanları ve yolcularına gözetim uygulamak, hastalık taşıma ve yayma olasılığı olan durumlarda Genel Müdürlükçe ve Bakanlıkça belirlenen sağlık kuruluşunda tecrit ve tedavi edilmelerini, hastalığın yayılmasını engelleyici önlemlerin alınmasını sağlamak, m) Görev sahasında her türlü ilkyardım, acil yardım ve diğer sağlık hizmetlerini yapmak, n) Seyahat sağlığı hizmetlerini vermek, o) Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre gemi adamlarının sağlık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek, p) Gemilere verilen içme ve kullanma suları ile gıda maddelerinin sağlığa uygun olup olmadığını denetlemek; görev sahası içerisindeki gıda maddelerini, şebeke suyunu, dışarıdan getirilen içme ve kullanma sularını denetlemek ve gerektiğinde analizlerini yaptırmak, r) Ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca çevre sağlığı denetimleri yapmak, s) Yurda giriş ve yurttan çıkış yapacak cenazelerin gerekli kontrollerini yaparak usulüne uygun belge düzenlemek; ölüm sebebi adli nitelikte olup da kayıtlarında otopsi yapıldığına dair belgesi olmayan cenazeler için mahalli Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunmak, t) Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen görevleri yerine getirmeyen ve yapılmaması hükme bağlanan fiil ve hareketleri yapan gemi kaptanlarına gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasını sağlamak, u) Genel Müdürlük ve Bölge Baştabipliğince verilen diğer görevleri yapmaktır. Sağlık İdare Amiri Madde 7 Genel Müdürlük, Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde görev yapan tabiplerden birisini, tabip yoksa diğer sağlık görevlilerinden birisini Sağlık İdare Amiri

4 olarak görevlendirir. Sağlık İdare Amiri bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesinden ve yaptırılmasından sorumludur. Yetki ve Sorumluluk Madde 8 Ülkemiz sahillerinde; 27/12/1972 tarihli ve 7/5578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uluslararası Sağlık Tüzüğü, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerinin ön gördüğü tedbirleri almaya, aldırmaya ve gerekli denetimleri yapmaya Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri yetkilidir. Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri işlerini bağımsız olarak yürütür ve yazışmalarını doğrudan Bölge Baştabiplikleri ve Genel Müdürlük ile yaparlar. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi teşkilatı bulunmayan limanlarda bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemler o limana en yakın Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından yapılır. Vize işlemleri ise liman başkanlıklarınca yapılabilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Gemilerin Sağlık Denetimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gemilerin Limanlara Gelişlerinde Yapılacak İşlemler Gemilere İlişkin Sağlık İşlemleri ve Yürütülmesi Madde 9 Türk limanlarında sağlık işlemlerinin yürütülmesi Genel Müdürlük memurlarına aittir. Yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen gemiler ile Türk Boğazlarında sağlık işlemine tabi tutulan gemilerin Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tabip ve memurları tarafından sağlık durumları denetlenir. Bu memurlar tarafından serbest pratika verilmedikçe gemilere başkasının girmesi ve çıkması yasaktır. Sağlık Sorgusu Yapılması ve Pratika İşlemi Madde 10 Yabancı limanlardan gelen bütün gemiler geldikleri ilk Türk Limanında, sağlık sorgusu ve pratika işlemine tabidirler. Sağlık sorgusu geminin varsa geldiği limandan aldığı patentası alındıktan sonra yapılır. Geminin sağlık durumu hakkında Sahil Sağlık Denetleme Memurları tarafından sorulacak sorulara varsa gemi hekimi yoksa kaptan veya kaptanın bu işe memur ettiği gemi personelinden biri tarafından cevap verilir. Gemilere yapılacak sağlık sorgusu ve pratika işlemleri şunlardır: a) Yabancı limanlardan ilk Türk limanına veya Türk Boğazlarına gelen bütün gemiler limana gelmelerinden 24 saat önce bildirimde bulunur. Sağlık sorgusunun gemi limana yanaşmadan önce yapılması esastır. Ancak zorunlu hallerde gemilerin gelişleri akabinde, tayin olunan saatte Genel Müdürlük görevlileri tarafından ziyaret edilir. Sağlık patentası ve sağlık durumları incelenir ve sağlık sorgusu yapılır. Serbest pratika verilmedikçe gemilerin kara ile ihtilatı yasaktır. b) Bütün gemiler; gemide bulaşıcı hastalık bulunması, bu hastalığa yakalanmış hastanın veya bu hastalıktan ölmüş cenaze olması durumlarında, yolları üzerinde varacakları ilk limandaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezine durumlarını önceden bildirmek zorundadırlar. Bu gibi hallerde Sahil Sağlık Denetleme Merkezi görevlileri, geminin sağlık durumunu incelemekle, gerekli sağlık tedbirlerini almakla ve buna göre sağlık sorgusu ve pratika işlemlerini yapmakla yükümlüdürler. Riskli durum düzelmeden yetkili sağlık görevlileri dışında hiç kimse gemiye giremez. Bu görevlilerin nezareti olmadan da kimse gemiden çıkamaz. Gerekli hallerde liman başkanlığınca güvenliğin sağlanması temin edilir. Türk Boğazlarına Gelen Gemilere Yapılacak İşlemler Madde 11 Yabancı limanlardan Türk Boğazlarına gelen bütün gemiler, tonajları ve çeşitleri ayırt edilmeksizin Boğazlarda, 20/7/1936 tarihli Montreux

5 Boğazlar Rejimine İlişkin Olarak İmzalanan Sözleşmenin 3 üncü maddesinde belirtilen sağlık kontrol işlemini yaptırmak ve pratika almak zorundadırlar. Mücbir veya teknik sebeplerle Boğazlardaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde birinci fıkrada belirtilen işlemleri yaptıramayan gemiler ilk vardıkları Sahil Sağlık Denetleme Merkezi bulunan limanda bu işlemlerini yaptırırlar. Sağlık Sorgusu Yapma Şekilleri Madde 12 Yabancı limandan gelen bir geminin pratika işlemi, geldiği ilk Türk limanında Sahil Sağlık Denetleme Merkezi memurlarının gemiye çıkarak yapacakları her türlü sağlık kontrolü ve denetlemesi sonucu gerçekleştirilir. Liman içinde çalışan bütün gemiler ile Türk Limanları arasında seyreden Türk Bayraklı gemilerin sağlık sorgusu işlemi yapılmaz. Gerektiğinde bu gemilere yapılacak sağlık sorgusu Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılır. Karantina İşaretlerinin Kullanımı Madde 13 Yabancı limanlardan limanlarımıza gelen ve henüz serbest pratika almamış bulunan gemilerin tamamı, gündüzleri ön taraftaki direğin iyice görünecek bir yerine uluslararası işaret kitabının gösterdiği ölçüde karantina işareti (Q) harf bayrağı olan sarı bayrağı çekerler. Geceleri ise her taraftan görülecek şekilde ve aralarında iki metre uzaklık bulunan, açık vaziyette üstte kırmızı altta beyaz ışıktan oluşan işaretleri kullanırlar. Her iki durumda da gündüzleri sarı bayrağı inmemiş, geceleri de kırmızı beyaz ışıkları söndürülmemiş gemilerle hiç kimse ihtilat edemez. Hiçbir nakil vasıtası bu gemilere yanaşamaz ve bağlayamaz. Serbest pratika almayan bir gemi kendiliğinden ihtilat eylediği takdirde bu hareketten doğacak kanuni sorumluluk serbest pratika almadığı halde ihtilata rıza gösteren gemi kaptanına ait olur. Gerek mecburi, gerekse de isteğe bağlı olarak Türk Boğazlarını transit geçecek gemiler ön direklerinin iyi görünecek bir yerine uluslararası işaret kitabının gösterdiği ölçüde üstte (T), altta (Q) harf bayrağını çekerler. Geceleri ise kırmızı ışık işaretini kullanırlar. Bu işaretleri taşıyan gemiler serbest pratika almamış olduklarından bu gibi gemilere Genel Müdürlük memurlarından başka hiç kimse ihtilat edemez. Herhangi bir sebeple limanlara sığınan gemiler, kara ile ihtilat etmek istedikleri takdirde uluslararası işaret kitabının gösterdiği ölçüde gündüzleri (Q) harf bayrağını, geceleri ise kırmızı ışık işaretini kullanırlar. Mücbir Sebeplerle Limanlara Sığınan Gemilere Yapılacak İşlemler Madde 14 Mücbir bir sebepten ötürü Limanlara sığınan gemiler kara ile temas etmek istemedikleri takdirde sağlık sorguları gemiye çıkmadan yazılı veya sözlü yapılabilir. Bu işlemlerde, geminin zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için Sahil Sağlık Denetleme Merkezi memurlarının gözetimi altında bazı kimselerin karaya çıkması, geminin sağlık durumunu etkilemez. Olağanüstü sebeplerle bir limana sığınmaya mecbur olan gemilerin sağlık patentalarına gerektiğinde geminin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı şeklinde şerh konulur. Sağlık Sorgusu Sırasında Göz Önüne Alınacak Hastalıklar Madde 15 Sahil Sağlık Denetleme Merkezi görevlilerinin sağlık sorgusu sırasında göz önünde tutacakları bulaşıcı hastalıklar, Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen veya Bakanlıkça ve Genel Müdürlükçe duyurulan hastalıklardır. Bir geminin içinde, hareket ettiği veya uğradığı limanlarda bu hastalıklardan herhangi biri görüldüğü takdirde gerekli sağlık tedbirleri uygulanır. Sağlık Sorgusu Neticesinde Yapılacak İşlem

6 Madde 16 Sahil Sağlık Denetleme Merkezince sağlık sorgusu yapılan bir gemiye, patentasının, deniz sağlık bildiriminin ve geminin sağlık durumunun temiz olduğuna kanaat getirildiği takdirde serbest pratika verilir. Gemiler Limanda İken veya Hareketlerinde Yapılacak İşlemler Madde 17 Gemilere limanda iken veya hareket halinde iken uyması gereken koşullar ve uygulanacak işlemler; 16/1/1943 tarihli ve 2/19331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında Nizamname, 26/6/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile belirlenmiştir. Genel Müdürlük ayrıca yapılması gereken işlemlerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ve duyurmakla yetkilidir. Sağlık Tedbirleri Madde 18 Gemilerin mürettebatının, yolcularının, gümrüklü alan içerisinde görev yapan özel ve resmi kurum çalışanlarının Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen bulaşıcı ve salgın hastalıklarından birisine yakalanıldığından kuşkulanılırsa; her türlü sağlık tedbiri alınır. Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile ilgili gemiye sağlık tedbiri uygulamak gerekirse, gemide bulunanlardan gerekli görülenler portör araştırması, tedavi, tecrit ve diğer sağlık işlemleri için en kısa sürede, yükleri ile birlikte, sağlık görevlisi gözetiminde, kimse ile temas ettirilmeden Bakanlık ve Genel Müdürlükçe belirlenen sağlık kuruluşlarına gönderilir. Bulaşık gemi, mikrop ve vektörlerden temizleninceye kadar karantina demir yerinde bekletilir. Gemilere uygulanacak sağlık tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulanmasında Sahil Sağlık Denetleme Merkezi görevlileri gerekli gördükleri taktirde geminin limandan çıkışına müsaade etmezler, bu amaçla yetkili makamlarla gerekli koordinasyonu sağlarlar. Tecrit, Teşhis ve Tedavi Yerleri Madde 19 Tecrit, teşhis ve tedavi yerleri, Genel Müdürlükçe önceden belirlenen tedavi kurumlarıdır. Söz konusu tedavi kurumlarında çalışan bütün görevliler, Bakanlık tarafından geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu kuruluşların noksan olan araç, gereç ve malzemeleri de Bakanlık tarafından sağlanır. Bakanlık bu yerleri yetersiz görürse yeni bir yer saptar. Bu yerlerdeki tabipler, kuşkulanılan hakkında gözetim ya da tecrit kararı verebilirler. Bildirim Madde 20 Sağlık Denetleme Merkezleri, tecrit edilen kişileri derhal Genel Müdürlüğe ve ilgili Sağlık Müdürlüğüne bildirir. Ayrıca Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilen uluslararası bildirimi zorunlu bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanan hastaların; kimlik, adres ve gerekli görülen diğer bilgilerini alır. İKİNCİ BÖLÜM Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Tarafından Verilecek Sağlık Belgeleri Sağlık Belgeleri Madde 21 Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri tarafından düzenlenen sağlık belgeleri; Deratizasyondan İstisna Belgesi, Medikal Sertifika, Uluslararası Aşı Sertifikası, Sağlık Kontrol Kartı, Seferlik Gemi Sağlık Belgesi, Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı, Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi, Cenaze Nakil Belgesi, Hasta Nakil Belgesi, Personel Değişimi Belgesi ve Genel Müdürlükçe belirlenecek diğer belgelerdir.

7 Medikal Sertifika Madde 22 Gemilerde yapılan denetim sonucunda geminin, personel ve yolcuların sefer sırasındaki sağlık emniyeti açısından ilaç, tıbbi malzeme, hijyen ve eğitim konusunda yeterli olduğunu gösteren, tabip tarafından onaylanmış belgedir. Bu belgenin usul ve esaslarını, verilme şeklini, işlemlerinin standardını Genel Müdürlük belirler ve uygular. Deratizasyondan İstisna Belgesi Madde 23 Gemide yapılan denetim sonucunda, geminin fareden temiz olduğuna karar verilirse, uluslararası sözleşmelere uygun olarak Deratizasyondan İstisna Belgesi verilir. Deratizasyondan İstisna Belgesinin süresi altı aydır. Bu işlemlerin usul ve esasları ile muaf tutulacak gemiler, Genel Müdürlükçe belirlenir ve duyurulur. Cenaze Naklinde Gösterilmesi Gereken Belgeler Madde 24 Deniz yolu ile nakledilecek cenazeler için belediye veya hükümet tabipliği tarafından verilen belgeler ölünün gemiye yüklenmesinden evvel bulunduğu limandaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri memurlarına veya sahil sağlık işlerini gözeten memura gösterilerek işlem yaptırılması gereklidir. Yabancı memleketlerden getirilecek ölülerin naklinde ise nakillerinde sağlıkça mahzur bulunmadığına dair ölü nakil belgesi gösterilmesi zorunludur. Böyle bir belge gösterilmedikçe cenazelerin memlekete girmelerine izin verilmez. Aşı Sertifikaları Madde 25 Genel Müdürlükçe yetkilendirilen Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince gemiadamlarına, yolculara, deniz işleri ile ilgili kimselere başvurularında aşı tatbik edilir, sonucunda uluslararası sözleşmelere uygun aşı sertifikası verilir. Aşı sertifikalarının hekim tarafından düzenlenmesi şarttır. Aşı hakkında yapılacak işlemlerin usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Aşı olması zorunlu olduğu halde aşı olmaktan kaçınan kimseler hakkında usulüne uygun bir zabıt varakası tanzim edilerek ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Patenta İşlemleri Patenta Madde 26 Patenta geminin mevcut mürettebatının, taşıdığı yolcuların ve hareket limanının sağlık durumlarını gösteren, gemide bulaşıcı ve salgın hastalık olmadığını bildiren, geminin uğradığı limanlarda uygulanan sağlık tedbirleriyle ilgili bilgileri kapsayan ve limandan ayrılmasında sağlık yönünden sakınca olmadığını gösteren belgedir. Patenta Çeşitleri Madde 27 Patentalar üç çeşittir: a) Sağlık Kontrol Kartı: Türk limanlarından yabancı limanlara sefer açan yabancı ve Türk Bayraklı bütün gemilere, Türk limanları arasında seyreden yabancı gemilere, son ayrıldıkları Türk limanındaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezince düzenlenen patentadır. Bu belge, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi yetkili memurları tarafından liman ve çevresinin sağlık durumunun kontrol edilip denetlendiğini; geminin mürettebat, yolcu ve yük bakımından limanda kaldığı süre içerisinde sağlık durumlarının iyi ve geminin sağlık yönünden sefere uygun olduğunu; tahsil edilen sağlık resminin makbuz bilgilerini içeren resmi mühürlü, imzalı, kaşeli ve tarihli bir patentadır. b) Seferlik Gemi Sağlık Belgesi: Türk limanları arasında sefer yapan Türk bayraklı gemilerin, gittikleri limandaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezinden yenisini alarak değiştirecekleri patentadır.

8 Bu belge, merkezin yetkili memurları tarafından liman ve çevresinin sağlık durumunun kontrol edilip denetlendiğini; geminin mürettebat, yolcu ve yük bakımından limanda kaldığı süre içerisinde sağlık durumlarının iyi ve geminin sağlık yönünden sefere uygun olduğunu; sefer durumuna göre sağlık resmi alınması gerekiyor ise makbuz bilgilerini içeren resmi mühürlü, imzalı, kaşeli ve tarihli bir patentadır. c) Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı: Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 net tona kadar olan gemilere 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereğince yılda bir defa, ücreti alınarak yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Kabotaj hakkına sahip olmayan gemiler ile liman içerisinde çalışan gemiler yıllık gemi sağlık cüzdanından muaftır. Patentaların Geçerli Sayılması İçin Gereken Şartlar Madde 28 Patentanın üzerinde yapılan her türlü yazı değişiklikleri, kazıntı, silinti veya yetkili makamlarca onaylanmamış düzeltmeler geçerliliğini ortadan kaldırır. Bir geminin hareketinden önce verilen patenta kırksekiz saat geçerlidir. Düzenlendiği saatten itibaren geçerlilik süresi içinde limandan hareket etmeyen gemilerin patentası hükmünü kaybeder. Mücbir bir sebep ile veya tehiri ya da tebdili sefer sebebiyle hareket edemeyen gemiler, yetkili makamlara başvurarak hareketlerindeki gecikme sebeplerini patentalarına şerh ettirirler. Üzerinde gecikme şerhi olmayan, yapılan düzeltme, kazıntı ve silintileri yetkili makamlarca tasdik ettirilmeyen gemilere ait patentalar geçersiz sayılır ve haklarında 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununda belirtilen cezai işlemler uygulanır. Bulaşık Patentalar Madde 29 Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen ve Dünya Sağlık Örgütünce bildirimi yapılan uluslararası bulaşıcı ve salgın hastalıkların birinin bulunduğu bir limandan patenta almadan gelen gemiler bulaşık patentalı sayılır. Temiz olduğu halde Türk limanlarından birine gelinceye kadar gemide bu hastalıklardan birinin görülmesi sebebi ile geminin sağlık durumunda meydana gelen değişikler yüzünden vasıfları bozulan patentalar da bulaşık sayılır. Türk Limanlarına Patentasız Gelen Gemilere Yapılacak İşlemler Madde 30 Hiçbir patenta veya sağlık belgesine sahip olmadan Türk limanlarına gelen gemiler bulaşık patenta ile gelmiş gemiler gibi işleme tabi tutulur. Bu gemilerde gemiye ait bilgiler incelenerek yapılacak sağlık sorgusu sonunda temiz bir limandan geldiği ve geminin sağlık durumunda bulaşıcı hastalıklardan herhangi birinin bulunmadığı anlaşıldığı takdirde bu geminin kara ile ihtilatına izin verilir, aksi halde gereken sağlık tedbirleri alınır. Türk Limanları Arasında Sefer Yapan Gemilerin Patentasız Olması Madde 31 Türk limanları arasında sefer yapan Türk bayraklı gemilerin hareket limanlarından aldıkları Seferlik Gemi Sağlık Belgesini bulundurmaması veya vizesiz olması durumunda geldiği son liman araştırılır, Patentalarını kaybettikleri veya mücbir sebepten patentasını alamadan geldiklerine kanaat getirildiği takdirde kendilerine yeniden patenta verilir. Yeni ve İlk Defa Sefere Çıkacak Gemilere Verilecek Patentalar Madde 32 Yeniden inşa olunan veya önceden limanın sınırları dahilinde çalışırken sonradan başka limanlara ilk defa sefer yapacak gemilere patenta verilebilmesi için gerekli incelemenin yapılması gerekir. Gerek yeni olan ve gerekse ilk defa limanın sınırları haricine sefer yapacak olan gemi sahip veya kaptanı bağlı bulundukları liman başkan veya memurluklarından geminin yeni olarak inşa edildiğini ve ilk defa sefere çıkacağına dair belgeleri ibraz etmeden, liman sınırları içinde

9 çalışırken başka limanlara sefer yapacak olan gemiler ise; resmi makamlardan alacakları belgeyi Sahil Sağlık Denetleme memurlarına göstermeden patenta alamazlar. Yedekte Götürülen Gemilerin Patentaları Madde 33 Deniz araçları, yedeğinde ticaret kastı ile çekilen kayık, yat, mavna, şat ve benzeri araçlar için de ayrıca bir sağlık patentası alırlar. Ancak bu çekilme işi kayık, mavna, şat ve yatların yeni inşa edilmiş olmasından veya enkaz halinde tamir, satılmak veya buna benzer başka bir sebeple yedekte götürüldüğü veyahut da çeken geminin yüküne dahil bulunduğu gümrük ve sair resmi makamların belgeleri ile tespit edildiği takdirde bu gibi yedeğe giren gemilerden sağlık patentası aranmaz. Boğazlardan transit geçen gemi yedeğinde çekilen her türlü deniz aracı patentaya tabidir. Kurtarma Gemilerinin Yedeklerinde Çektikleri Gemiler Madde 34 Kurtarma gemilerinin yedeklerinde çekilen kazazede gemiler, patentası mevcut olduğu takdirde göstermeye mecburdurlar. Bu gibi kazazede gemilerin patentasının kaybolduğu anlaşıldığı takdirde bir tutanakla tespit edilerek yeni patenta verilir. Sağlık Sorgusu, Pratika ve Patenta Belgesinden İstisna Gemiler Madde 35 Aşağıdaki gemiler sağlık sorgusu, pratika ve patenta belgesinden istisnadır; a) Türk harp gemileri ve donanmaya bağlı yardımcı gemiler, b) Cumhurbaşkanına tahsis olunan gemiler, c) Ticaretle ilgili olmayıp sınırlı görevleri ile kullanılan devlet idaresine ait gemiler, d) Yabancı harp gemileri ve donanmalarına bağlı yardımcı gemiler, e) Devlet başkanları veya Türkiye Cumhuriyeti Devletini ziyarete gelen kimseleri taşıyan özel gemiler ve yatlar, f) Liman sınırları içinde çalışıp başka bir limana uğramadan geri dönen her çeşit gemiler. Ancak, Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen veya Dünya Sağlık Örgütünce bildirilen hastalıklardan, Türkiye nin olası bir bulaşıcı hastalık şüphesi ve olgusunun yakın tehdidi altında bulunması veya bulaşıcı hastalığın ortaya çıkması hallerinde sağlık kontrollerinde ve patenta belgesi verilmesinde herhangi bir istisna gözetilmez. Patentaların Verilmeyeceği Haller Madde 36 Türk limanlarından sefer açan gemilere sağlık şartlarını yerine getirmeden patentaları verilmez. Bu gemilerin kalkışına izin verilmemesi için yetkili makamlarla gerekli koordinasyon sağlanır. Bulaşık Limanlardan Gelen Gemilere Yapılacak İşlemler Madde 37 Bulaşık limanlardan gelen gemilere yapılacak işlemler şunlardır: a) Bulaşık limanlardan gelen gemilerin limanlarımızda tabi tutuldukları sağlık işlem ve tedbirlerinin patentalarına yazılması zorunludur. b) Herhangi bir gemi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından tatbik edilecek sağlık tedbirini kabul etmezse, bu patentasına yazılır ve kara ile temasına müsaade edilmez. c) Yabancı limanlardan gelen gemilerin sağlık bildirimlerinde ve patentalarında görülecek bulaşıcı hastalık açıklamaları derhal Bölge Baştabipliklerine ve Genel Müdürlüğe bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türk Boğazlarını Transit Geçmek İsteyen Gemilere Yapılacak İşlemler Mecburi Transit İşlemine Tabi Gemiler

10 Madde 38 Mecburi transit işlemine bağlı tutulacak gemiler şunlardır; a) Bulaşık veya şüpheli ilan olunan limanlardan geldikleri halde limanlarımızda uygulanan sağlık tedbirlerini kabul etmeyen gemiler, b) Sağlık şartları uygun olmayan yolcuları bulunup sağlık bakımından Türk limanlarına çıkışı mahzurlu görülen gemiler, c) Bulaşık bir limandan gelen gemiler. Mecburi transit işlemine bağlı tutulan gemilerin Türk Boğazlarına gelişlerinde, sağlık işlemlerini yapmakla görevli olan Çanakkale veya Büyükdere Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri gemi üzerinde derhal sağlık gözetimi kurmaya mecburdur. Gemi kaptanları, gemilerine sağlık denetleme merkezlerince gerektiğinde görevlendirilen sağlık personelini, gemi Karadeniz den geliyorsa Çanakkale Merkezi ne, Akdeniz den geliyorsa Büyükdere Merkezi ne bıraktıktan sonra yollarına devam edebilirler. Tersi bir durumda sorumluluk gemi kaptanı veya acentesine aittir, bu gibi gemiler Türk Boğazlarını sağlık gözetimi altında geçip hiçbir Türk Limanına uğrayamazlar. Mecburî transit işlemine tabi gemilerin hiçbir surette kara ile temas etmesine izin verilemez. İsteğe Bağlı Transit İşlemine Tabi Gemiler Madde 39 Bulaşık ve şüpheli olmayan veya temiz bir limandan gelip Türk limanları ile temasında sağlık yönünden hiçbir mahzur bulunmadığı halde gemi kaptanlarının isteği ile Türk Boğazlarını transit geçmek isteyen gemiler, isteğe bağlı transit işlemine tabidir. Türk Boğazlarını isteğe bağlı transit olarak geçecek gemiler, Çanakkale veya Büyükdere Merkezlerinde sağlık denetimine tabi tutulurlar. İsteğe Bağlı Transit İşlemine Tabi Gemilerin Karayla Temas Etmek İstedikleri Zaman Yapılacak İşlem Madde 40 İsteğe bağlı transit olarak geçmek üzere Çanakkale veya Büyükdere Merkezlerinde transit sağlık pratikası alan gemilerin kaptanları Türk limanlarından birinde kara ile temas etmek isterlerse, o limanda bulunan Sahil Sağlık Denetleme Merkezine müracaat ederek sağlık sorgularını yaptırmak ve serbest pratika alarak transit resim farkını ödemek zorundadırlar. İsteğe Bağlı Transit İşlemine Tabi Gemilerden Karaya Çıkacak veya Gemiye Girecek Kimseler Madde 41 Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit işlemine tabi gemilerde ise, sahil sağlık denetleme merkezinden izin alınması kaydıyla; a) Demirleme sahası içinde kırksekiz saatlik sürede, meydana gelen bir arızanın incelenmesini ve onarılmasını temin etmek için uzman veya tamirci getirilmesi, b) Yola devam için yakıt ve kumanya ikmali veya arıza giderilmesi gibi maddi veya teknik zorunlu bir ihtiyacın karşılanması maksadıyla kaptan veya ilgili personelin karaya çıkması ve geminin acentelik işlemleri için acente ile temas sağlanması, ölüm, hastalık, sözleşme feshi veya izin gibi zorunlu sebeplerden dolayı gemiadamı değişiminin gerekli olması, c) Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tabibinin ve nöbetçi memurunun izin ve refakatinde personel değişiminin yapılması, d) Transit sağlık resmi ödeyerek Türk Boğazlarında seyreden geminin, hava muhalefeti, makine arızası, kaza ve yangın gibi mücbir sebeplerle bir Türk limanına sığınması, hallerinde kırksekiz saat içinde transit niteliği bozulmaz, bu süreyi geçiren geminin serbest pratika alması ve resim farkını ödemesi zorunludur. Geminin transitliğinin bozulmaması, bu Yönetmeliğin öngördüğü sağlık kontrol iş ve işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmez. DÖRDÜNCÜ KISIM

11 Ceza Hükümlerinin Tatbiki ve Riayet Edilecek Hususlar Sağlık Mevzuatına Uyma Zorunlulukları Madde 42 Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan bütün gemi yetkilileri sağlık mevzuatlarına uymakla yükümlüdür. Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin yetkili memurları, gemilerin sağlık mevzuatına aykırı hareket edip etmediklerini her zaman denetleyebilirler. Gemilere Yasak Davranışlar Madde 43 Gemilerin aşağıda gösterilen davranışlarda bulunmaları yasaktır; a) Limandan sağlık işlemi yaptırmadan hareket etmek, b) Sağlık işlemleri için gerekli belgeleri bulundurmamak ve göstermemek, süresi dolan belge ve sertifikaları yenilememek, c) Yabancı bir limandan gelen bir gemiye, limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan herhangi bir madde veya insan indirip bindirmek, d) Gerçeğe uymayan sağlık bildirimi veya sağlık sorgusunda yanlış bilgi vermek, e) Hastalıkların oluşumu ve yayılmasına neden olan mikroorganizmalar ve vektörlerle ilgili önlemleri almamak, f) Bulaşık bir geminin, sağlık muayenesi bitip temiz pratika almadan limana girmesi yada gözetim altındaki bulaşık bir geminin, sağlık tedbirlerinin eksiksiz yerine getirilmesine karşı engeller ve güçlükler çıkarması ve temiz pratika almadan hareket etmek, g) Sağlık işlemi yapılmamış geminin, gündüzleri ön direğine sarı karantina bayrağı asmamak, geceleri de üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurmamak, h) Gemi personeli ve yolcular için sağlık emniyeti ile ilgili gerekli alanları oluşturmamak, hijyenik tedbirleri almamak, tıbbi malzeme, ilaç ve yeterli eğitimli sağlık personeli bulundurmamak, ı) Çevre ve deniz kirliliğine sebep olmak veya gerekli tedbirleri almamaktır. Sağlık Mevzuatına Uymayan Gemi Yetkililerine Yapılacak İşlemler Madde 44 Sağlık mevzuatına uymayan gemi yetkilileri hakkında, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre para cezası uygulanır. Aykırı hareketin önlenmesi veya engellenmesi için gerektiğinde liman başkanlığının müdahalesi de istenir. BEŞİNCİ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler Aşı Uygulama ve Aşı Belgesi Verme Yetkisi Madde 45 Genel Müdürlükçe belirlenen Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerine, seyahat sağlığı merkezi olma, aşı uygulama ve Uluslararası Aşı Belgesi verme yetkisi verilebilir. Seyahat sağlığı hizmeti ve aşılar, yetki verilen Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tabiplerince uygulanır. Tabibin sorumluluğu altında sağlık memuru ve hemşirelere de aşı uygulaması yaptırılabilir. Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinin Çalışma Esasları Madde 46 Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri gemilerin geliş durumlarına göre 24 (yirmidört) saat esasına göre çalışırlar. Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinin önünde Türk Bayrağı ve karantina forsu daima çekili bulunur. Gizlilik Madde 47 Gemi adına Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerine verilen her türlü bilgi ve belgenin gizli tutulması esastır. Ancak bu bilgi ve belgelerin ilgili mahkemeler veya yetkili diğer resmî makamlar tarafından istenmesi halinde onaylı birer kopyaları verilebilir. Yürürlük

12 Madde 48 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 49 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

13

14

YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Haziran 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27254 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Haziran 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27254 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 5395 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU Kanun Numarası : 2548 Kabul Tarihi : 6/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/11/1981 Sayı : 17510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 32 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 17 Şubat 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26790 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 18 Şubat :30 - Son Güncelleme Cumartesi, 17 Eylül :34

HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 18 Şubat :30 - Son Güncelleme Cumartesi, 17 Eylül :34 Sağlık Bakanlığından: HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:17.2.2008-26790 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkeye havaalanlarından

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Ülkemizin karasularında yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında denizde can, mal ve çevre emniyetine tehdit

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik R.G.Tarihi: 23.06.2002 R.G.Sayısı: 24794 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.)

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2013 T. 28730 R.G.) MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER G Ö R E V L E R Madde 1- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye kıyılarında kurulmuş bulunan ve ilerde kurulacak olan fenerleri, radyofarları, deniz işaretlerini,

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

STAJ ESASLARI PROSEDÜRÜ

STAJ ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 5 1. KAPSAM Bu prosedür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu nda öğrenci stajlarının yürütülmesi ile ilgili konuları kapsar. 2. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı