Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi"

Transkript

1 Kavramsal Çerçeve ve İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi Prof. Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İzmir Bölgesi nde Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi Çalıştayı 23 Mart 2012 Mövenpick Otel/İzmir

2 Kavramsal Çerçeve

3 Ham petrol başta olmak üzere pekçok doğal kaynak hızla azalmaktadır Konvansiyonel su kaynakları yakın gelecekte su ihtiyacını karşılayamaz duruma gelecektir. Çeşitli tür ve boyutlardaki çevre sorunları hızla artmaktadır.

4 TEMİZ ÜRETİM NEDİR? İklim değişikliği de dahil olmak üzere pekçok çevre sorununun yanı sıra hızla tükenmekte olan doğal kaynakların sürdürülebilir olarak yönetilebilmesi için: doğal kaynak kullanımı ile ekonomik büyüme ve çevresel etki ile kaynak kullanımı arasındaki ilişkinin değiştirilmesi gereklidir.

5 Ekonomik Etkinlik Kaynak Kullanımı Çevresel Etki Kaynak Kullanımı Çevresel Etki Aynı üretim ya da hizmet eldesi sürecinin daha az kaynak ve enerji kullanılarak ve daha az emisyon üreterek gerçekleştirilebilmesinin sağlanması olarak tanımlanabilecek olan Eko-verimlilik (Temiz Üretim) bu amaca hizmet eden bir kavramdır.

6 KİRLİLİK HAM MADDE, SU, ENERJİNİN ETKİN OLARAK KULLANILAMAMASI KAYNAKLI, ÜRETİM SÜRECİNi ÜRÜNE/HİZMETE DÖNÜŞEMEDEN TERK ETMESİ EKOVERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) HAM MADDE, SU, ENERJİNİN ETKİN OLARAK KULLANILARAK, OLASI EN YÜKSEK ORANDA ÜRÜNE/HİZMETE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ EKOVERİMLİLİK (TÜ) KİRLİLİK AZALTIMI + ENDÜSTRİYEL VERİM ARTIŞI ATIK MİKTARI VERİMLİLİK

7 TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI SANAYİ TESİSLERİ BAZINDA TEMİZ ÜRETİM OPSİYONLARI TEKNOLOJİ İŞLETME ÜRETİM PROSESLERİ HAM MADDE DİĞER GİRDİLER ÜRÜN ATIK VE EMİSYONLAR

8 Temiz Üretim Kavramının Gelişimi Çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde temiz üretim kavramının bir ülkedeki gelişimi genellikle konu üzerinde bir bilinç oluşturulması ile başlamış, üretim ve hizmet sektörlerindeki örnek uygulamaları da içeren kapasite oluşturma çalışmaları ile devam etmiştir. Oluşturulan ortaklıklar ve bilgi paylaşım ağları ile temiz üretim uygulamalarının yayılmasına çalışılmış, bunları finansal mekanizmaların oluşturulması ve gerekli politika reformlarının yapılması izlemiştir. Ancak aşağıdaki şekide verilen bu tipik tabandan tavana gelişim süreci yerel, kültürel, vb. nedenlerle kimi zaman tavandan tabana ya da farklı biçimlerde de gerçekleşebilmiştir. Tavandan tabana etkileşim Politika Reformları Finansal Mekanizmaların Yaratılması Bilgi Paylaşım Ağları Ortaklıklar Kurma Kapasite Oluşturma Bilinç Yaratma Tabandan tavana etkileşim

9 Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik TEMİZ ÜRETİM (KİRLİLİK ÖNLEME): Bütünsel önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması (United Nations Environmental Programme). EKO-VERİMLİLİK: Daha az etkiyle daha çok değer yaratma ya da paralel ekonomik ve çevresel verimliliğin sağlanması. (Word Business Council for Sustainable Development) Atıkların oluşmadan önlenmesi ya da yok edilmesi. Böylelikle hammadde, enerji ve su kullanımında verimliliğin arttırılarak, doğal kaynakların korunması.

10 Eko-verimlilik yaklaşımında, bu kavramı geliştiren iş çevrelerinin önceliklerine hitap etmek üzere verimlilik, karlılık, rekabet, vb. vurgularını öne çıkartılmıştır. Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Farklı kaynaklarda bu iki kavram arasındaki ilişki farklı biçimlerde yer almaktadır. Temiz Üretim Eko-verimlilik Örneğin Glavic ve Lukman (2007) Ekoverimliliği sürdürülebilirlik politikalarına ulaşmada bir prensip, Temiz Üretimi ise bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Kaynak: Glavic P. ve Lukman R., Review of sustainability terms and their definitions, Journal of Cleaner Production, 15,

11 Ya da OECD sürdürülebilir üretimin aşamaları olarak Temiz Üretimi ürün ve üretim biçimlerinin modifikasyonu, Eko-verimliliği ise sistematik bir çevre yönetim biçimi olarak tanımlamaktadır. Sürdürülebilir Üretim Kavram ve Uygulamalarının Gelişimi (OECD, 2009) Kaynak: OECD, Sustainable Manufacturing and Eco-Innovation Synthesis Report Framework, Practices and Measurement,

12 Ancak kavramsal vurgular bir tarafa bırakılıp, kullanılan yöntemler (örneğin materyal dengesi, çevre yönetim sistemleri, yaşam döngüsü analizi, eko-tasarım, yeşil satınalma, vd.) ve ulaşılmaya çalışılan hedefler (hammadde ve enerji kullanımının azaltımı, çevresel emisyonların oluşmadan önlenmesi/azaltılması, verimlilik, vd.) göz önüne alındığında, bu iki kavramın birbirine büyük ölçüde örtüştüğü görülecektir.

13 Temiz Üretim den Sürdürülebilir Üretim e Diğer pek çok ülke ile birlikte Türkiye de de kullanılagelmekte olan Temiz Üretim kavramı son 5 yıl içinde Sürdürülebilir Üretim kavramına evrilmiştir. Temiz üretim kavramı halen pek çok ilgili kuruluş tarafından kullanılmaya devam edilmekle birlikte, Sürdürülebilir Üretim kavramı hızla yaygınlaşmaktadır. Sürdürülebilir Üretim kavramı ülkemizde çeşitli kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Temiz Üretim Eko-verimlilik Sürdürülebilir Üretim Üretimin hem kısa hem de uzun vadede kirlilik yaratmayan süreç ve sistemler ile, enerji ve doğal kaynakları koruyarak; ekonomik olarak uygulanabilir ve üretim sürecinde çalışanlar, tüketiciler ve tüm toplum için güvenli ve sağlıklı bir ortamda ve tüm paydaşlar için yapıcı ve toplumsal fayda sağlayacak biçimde yapılması olarak tanımlanmaktadır.

14 EKO-VERİMLİLİĞİN (TEMİZ ÜRETİM) SAĞLADIĞI FAYDALAR Ekonomik Faydalar Çevresel Performansın İyileştirilmesi Çevresel İyileştirmelerin Sürekli Kılınması Rekabet Avantajı Verimliliğin Artırılması İşyeri Güvenliği ve İşçi Sağlığının İyileştirilmesi Firma İmajının İyileştirilmesi

15 TEMİZ ÜRETİM İN ARAÇLARI: İşletme Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Çevre Yönetimi Atık Denetleme Enerji Denetleme Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çevresel Yasa Yönetmeliklerle Uyum Değerlendirmesi, Entegre Ürün Politikası Yaşam Döngüsü Analizi Teknoloji Değerlendirme Kimyasal Değerlendirme Endüstriyel Simbiyoz Çevre için Tasarım Çevre için ya da Yeşil Satın Alma Çevre Yönetim Sistemleri Çevresel Performans Değerlendirmesi

16 DÜNYADA DURUM Yaklaşık son 20 yılır pek çok ülke boru-sonu (kirlilik kontrolü) yaklaşımına oranla Temiz Üretim uygulamalarına ağırlık vermeye başlamıştır. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi tarafından 2004 yılında yapılan bir çalışmada OECD ülkelerinde boru sonu ve Temiz Üretim yaklaşımlarının mevcut durumu karşılaştırılmıştır Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerde Temiz Üretim yaklaşımlarının boru-sonu yaklaşımlarına göre ön planda olduğu görülmektedir.

17 DÜNYADA DURUM KÜRESEL TEMİZ ÜRETİM AĞYAPISI UNIDO / UNEP Ulusal Temiz Üretim Merkezleri (NCPC) Diğer Temiz Üretim Merkezleri ve Ağyapı Üyeleri

18 DÜNYADA DURUM Avrupa topluluğu ülkelerinin sanayi kirliliği üzerine oluşturduğu ilk yasal düzenlemeler 80 li yıllarda ortaya çıkmıştır yılında yayımlanan 3. Çevre Eylem Programı ise kirlilik kontrolü yaklaşımından kirlilik önleme yaklaşımına geçişin ilk izlerini taşımaktadır AB 16 Temmuz 2008 tarihinde Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ve Sürdürülebilir Sanayi Politikası (SCP/SIP) Eylem Planı nı yayınlamıştır. Bu Eylem Planı ile dünya çapında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine yardımcı olacak sürdürülebilir tüketim ve üretim politikalarının geliştirilmesi; düşük karbon ve sürdürülebilir teknoloji, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; tüketici davranışlarının kaynak verimliliği, ürün performansı ve ekoinovasyon gibi kavramların gelişmesi sağlayacak biçimde değiştirilebilmesinin özendirilmesi sağlanılmaya çalışılmaktadır.

19 ÜLKEMİZDEKİ DURUM Temiz Üretim kavramı Türkiye gündemine ilk kez 1999 da TÜBİTAK ve TTGV tarafından, Temiz Üretim-Temiz Ürün Çevre Dostu Teknolojiler Çalışma Grubu Sanayi Sektörü Raporu ile getirilmiştir. Daha sonrasında Temiz Üretim kavramına pekçok ulusal politika ve strateji dökümanında çeşitli göndermeler yapılmış/yapılmaktadır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun öncelikli alanları TÜBİTAK Vizyon 2023 Projesi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 8. Beş Yıllık ve 9. Yedi Yıllık Kalkınma Planları AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) Çevre ve Ormancılık Araştırma Programı DPT KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2008 yılı Hükümet Programı Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (AB Üyeliğine Doğru) Tedbir 1.5: Temiz Üretim stratejilerinin uygulanabilmesi için gerekli altyapı ve kapasitenin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Sayfa 140

20 ÜLKEMİZDEKİ DURUM Sadece çevre yönetimi alanında değil, sürdürülebilirlik çalışmalarının pekçok boyutu için de anahtar bir kavram olan Temiz Üretim yaklaşımının son 10 yılda hem stratejik önemi hem de ülkemiz sanayinin bu konudaki danışmanlık hizmetleri ve Ar- Ge çalışmalarına duyduğu gereksinim hızla artmıştır. Ancak, ülkemizin bilim, teknoloji, kalkınma, vb. alanlarda en üst düzey kurum/kuruluşlarının politika ve strateji dökümanlarında önemi sıkça vurgulanan, Temiz Üretim kavramı ülkemizde -enerji verimliliği boyutu dışında- yeterince bilinmemekte ve uygulanamamaktadır. Bunun en önemli nedeni ülkemizde konu üzerinde ihtiyaçlara karşılık gelebilecek yeterlilikte bir kapasitenin mevcut olmamasıdır.

21 İzmir Çevresel Durum Değerlendirmesi

22 Bu bölümün amacı; İzmir de yaşanan önemli çevre sorunlarına yol açan sanayi faaliyetlerinde uygulanacak olası eko-verimlilik (temiz üretim) etkinliklerinin, bu sorunların iyileştirilebilmesine yönelik rolünü genel olarak ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda; İzmir bölgesinde yer alan sanayi faaliyetlerinin sektörel dağılımları ve yoğunlukları ile bölgede yaşanan sanayi kaynaklı çevre sorunları değerlendirilmiş, İzmir bölgesi için gerçekleştirilen bölgesel çalışmalarda öne çıkan önemli sanayi faaliyetleri belirlenmiş, Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen 280 Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) uygulamasına ilişkin bir derleme yapılmış ve bu çalışmaların sektörel dağılımı oluşturulmuştur.

23 Bu bölümde İzmir e ilişkin kullanılan veriler var olan en güncel kaynaklardan derlenmiştir. Çevre ve Orman Bakanalığı. (2008) Yılı İzmir İl Çevre Durum Raporu. İzmir Kalkınma Ajansı. (2008). İzmir Bölgesi Mevcut Durum Raporu. İzmir. Çevre ve Orman Bakanlığı. (2009) Yılı İzmir İl Çevre Durum Raporu. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü. (2001). İzmir İli Temiz Hava Planı Proje Raporu. İzmir. Barka, E. (2009). Demir Çelik ve Gemi Söküm Tesislerinin Çevresel Etkileri. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, Ocak 2009, İzmir. İzmir Kalkınma Ajansı. (2010). İzmir Bölge Planı İzmir. İzmir Büyükşehir Belediyesi.(2009). İzmir Kent Sağlığı Profili. İzmir. İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (2010). Brifing Raporu. 31 Aralık 2010, İzmir. İzmir Kalkınma Ajansı. (2009). İzmir için Stratejik ve Yükselen Sektörler. İzmir. İzmir Büyükşehir Belediyesi. (2010) Stratejik Planı. İzmir. EBSO Stratejik Planı ( )

24 İzmir de Sanayi Faaliyetleri ve Sektörel/ Bölgesel Dağılıma Genel Bakış İzmir, İstanbul ve Kocaeli ile birlikte, Türkiye de sanayinin en fazla geliştiği üç ilden biridir. Sanayi faaliyetleri İzmir ekonomisinin %30,5 ini oluşturmaktadır. Ülke imalat sanayiinde yaratılan katma değerin %14 ünü, istihdamın %10 unu, ticaretin %8'ini İzmir in yaratması, ülke ihracatının %19'unun İzmir den yapılması İzmir deki sanayi faaliyetlerinin sadece İzmir değil, Türkiye için de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İzmir de sanayi önce, liman çevresinde ve merkezde gelişmiş, daha sonra Bornova, Gaziemir, Çiğli ve Buca da yoğunlaşmıştır. Günümüzde İzmir de sanayi Pınarbaşı-Işıkkent-Kemalpaşa, Çiğli-Aliağa ve Karabağlar- Torbalı-Menderes aksları boyunca yer almaktadır. Bu bölgelerde çeşitli OSBler, Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve serbest bölgeler bulunmaktadır. Aliağa da, petrokimya, demir çelik ve gemi sökümü; Torbalı ve Kemalpaşa da otomotiv, kimya, imalat ve tarımsal sanayi öne çıkmaktadır. İmalat sanayinin en yoğun olduğu ilçeler sırasıyla Aliağa, Bornova, Torbalı, Gaziemir ve Çiğli ilçeleridir.

25 İzmir de faaliyet gösteren sektörler İzmir ilinde işletmelerin sektörel dağılımı Gıda Sanayi İçki ve Bira Sanayi Tütün Sanayi Dokuma Sanayi Giyim Sanayi Demir-Çelik Sanayi Ağaç ve Mamulleri Sanayi Mobilya ve Mefruşat Sanayi Kağıt Sanayi Basım Sanayi Deri-Kösele Sanayi Kimya Sanayi Toprak Mamulleri Sanayi Madeni Eşya Sanayi Makina Sanayi Elektrik Makina Sanayi Taşıt Sanayi Çimento Sanayi Petrol Ürünleri-Petrokimya Ayakkabı Sanayi Gübre Sanayi Seramik Sanayi Tarım Makineleri Sanayi NACE Kodları Faaliyet Konuları İşletme Sayısı Yüzde 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı 335 %13,57 36 Mobilya İmalatı Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar 223 %9,04 15 Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 220 %8,91 17 Tekstil Ürünleri İmalatı 197 %7,98 28 Makina ve Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 194 %7,85 25 Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı 183 %7,41 19 Derinin Tabakalanması ve İşlenmesi Bavul El Çantası Saraçlık Koşum 135 %5,47 Takımı ve Ayakkabı İmalatı 27 Ana Metal Sanayi 133 %5,39 24 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 128 %5,19 18 Giyim Eşyası İmalatı 111 %4,50 34 Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yan Römork İmalatı 91 %3,69 31 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makin eve Cihazların 82 %3,32 İmalatı 72 Bilgisayar ile İlgili Faaliyetler 64 %2,59 26 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı 64 %2,59 21 Kağıt Hamuru Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı 47 %1,90 33 Tıbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı 38 %1,54 20 Ağaç ve Ağaç Mantarı Ürünleri İmalatı(Mobilya Hariç) Saz,Saman ve 31 %1,26 Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı 22 Basım ve Yayım; Plak, Kaset ve Benzeri Kayıtlı Medyanın 24 %0,97 Çoğaltılması 35 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 22 %0,89 32 Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı 15 %0,61 30 Büro Makinaları ve Bilgisayar İmalatı 8 %0,32 37 Geri Dönüşüm 6 %0,24 23 Kök Kömürü,rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı 6 %0,24 16 Tütün İmalatı 2 %0,08 Sektör Belirtmeyen İşletmeler 109 %4,42 TOPLAM 2468 %100,00

26 Yer seçimi yapılan 27 OSB projesinden 8 tanesi (Aliağa, Atatürk, Bergama, Buca-Ege Giyim, İTOB, Kemalpaşa, Kınık, Tire) hizmete sunulmuş durumdadır. İzmir de 2008 itibarıyla işyerine sahip 13 adet KSS STB nin kredi imkanları ile hizmete sunulmuştur. Bu KSS ler; Merkez-Ağaç İşleri, Merkez-Ayakkabıcılar, Merkez- Dökümcüler Merkez-Halkapınar, Merkez-Metal İşleri, Merkez- 2.Oto, Merkez-3.Oto, Aliağa, Bornova, Kınık, Menemen, Ödemiş, Tire KSS dir İzmir de KOBİ lerin yaklaşık %27 si KSS lerde, %17 si OSB lerde ve %2 si de Serbest Bölgelerde bulunmakta, yarısından fazlası ise KSS, OSB ve Serbest Bölgeler dışında faaliyet göstermektedir.

27 İzmir de Sanayi Faaliyetleri Kaynaklı Çevre Sorunları Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği İzmir de önemli düzeyde bir hava kirliliği sorunu söz konusudur. Önemli hava kirleticileri arasında SO 2 ve partikül madde (tozluluk) gelmektedir. Belkahve Naldöken, Doğanlar, Pınarbaşı, Işıkkent, Altındağ ve Çamdibi yörelerinde gözlenen partikül madde kirliliğinin nedenleri; Batıçim ve Çimentaş Çimento Fabrikaları, Metaş Çelik Üretim Tesisi, Kırmataş tesisleri, taş ocakları, kireç ocakları ve asfalt şantiye tesisleridir. Aliağa Nemrut Ağır Sanayi Bölgesi nde Tüpraş Rafinerisi, Petkim Petrokimya Kompleksi, demir-çelik tesisleri (Çukurova, İzmir, Habaş, Çebitaş ve Ege Metal) önemli hava emisyonları yayan tesislerdir. Ayrıca haddehaneler, gübre, kağıt, kimya fabrikaları ile gemi söküm tesisleri de emisyon kaynakları arasında yer almaktadır. Farklı kaynaklarda da kentin yakın çevresinde kalan çimento fabrikaları, taş ocağı, mıcır tesisleri, asfalt tesisleri ve demir çelik fabrikasının kent içi hava kalitesini olumsuz etkileyen sanayi tesisleri olduğu ifade edilmektedir. Özellikle Aliağa'da etkinlik gösteren demir çelik tesisleri, gemi söküm tesisleri, rafineri, petrokimya, gaz dolum tesisleri, haddehaneler vb. İzmir'de en önemli hava kirletici kaynaklar konumunda olduğunun altı çizilmektedir.

28 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği OSB'lerde atık yönetimi konusunda ciddi eksikler olduğu görülmektedir. Örneğin işletmelerin ancak %30'unun kanalizasyon bağlantısı olduğu, sadece %2'sinde ön arıtma tesisi bulunduğu ve %35'inin genel atıksu arıtma tesisine bağlı olduğu görülmektedir. Serbest bölgelerde ise işletmelerin tümünün kanalizasyon bağlantısı bulunmasına rağmen ancak %4'ünün ön arıtma tesisi bulunduğu ve % 12'sinin genel atıksu arıtma tesisine bağlı olduğu görülmektedir. Bölgedeki en önemli çevre sorunlarından biri de körfez kirliliğidir. Körfez kirliliğini oluşturan unsurlar evsel ve endüstriyel suların deşarjı yanında yağmur suları, tarımsal arazi sulama suları, drenaj suları ve körfeze boşalan akarsuların getirdiği kirleticilerden oluşmaktadır. Körfezde su kalitesini etkileyen temel kirleticiler, organik maddeler, hidrokarbonlar, metal ve patojen organizmalar olup bunlar sanayi atıklarından (%50), yağmurlardan (%15), nehirlerden (%10), tarımsal kaynaklardan (%10) ve diğer kaynaklardan (%15) kaynaklanmaktadır. İzmir Körfezi, kentteki hızlı nüfus artışına ve özellikle doğu ve kuzey kesimlerindeki yoğun sanayileşmeye bağlı olarak evsel ve endüstriyel atık suların alıcı ortamını oluşturmaktadır.

29 Özellikle Kemalpaşa Sanayi Bölgesi nin ve Manisa ilinden gelen atık suları körfeze taşıyan Gediz Nehri önemli kirletici kollardan biridir Gediz Havzası ndaki sanayi tesisleri

30 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Katı ve Tehlikeli Atıklar İzmir'de üretilen tehlikeli atık miktarı Ege Bölgesi'nin %88'i oranındadır. Atık miktarının fazla ve uygun tehlikeli atık bertaraf tesislerinin az olması problem yaratmakta, kaçak dökümlere neden olmaktadır. İlde atıklar açısından en sorunlu ilçe 5 adet demir-çelik tesisi, 2 adet petro-kimya tesisi ve 1 adet gemi söküm bölgesi ile Aliağa ilçesidir. Bertaraf konusunda en çok sorun yaşanan atık türleri; deri endüstrisinden kaynaklanan arıtma çamurları ile demir-çelik sektöründen kaynaklanan ve tehlikesiz atık niteliğinde olan cüruf atıklarıdır. İzmir de 19 adet tehlikeli atık geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Ayrıca İzmir de atık yağ, atık metal talaşı ve atık röntgen banyo suyu geri kazanımı faaliyeti için Geçici Faaliyet Belgesine sahip 4 adet tesis bulunmaktadır. Üç adet tesis enerji geri kazanımı amacıyla atıkları ek yakıt olarak kullanmak üzere lisanslandırılmıştır. Lisansları doğrultusunda alabilecekleri atık kodlarına uygun atıkları (tehlikeli/ tehlikesiz) ilave yakıt olarak kullanmaktadır. Metropol alan içindeki sanayi atıkları Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın Harmandalı Çöp Sahası Özel Bölümünde depo edilmektedir. Ancak İzmir de tehlikeli atıklar için düzenli depolama tesisi bulunmamaktadır. Bu nedenle; geri kazanımı olmayan ve yakma tesisleri tarafından kabul edilmeyen tehlikeli atıklar ile yakma tesislerinin atıkları sorun olmaktadır

31 İlgili Bölgesel Çalışmalar İzmir Bölge Planı, İZKA ( ) İzmir Bölge Planı kapsamında yapılan çalışmalarda belirlenen anahtar sektörler içinde yer alan imalat sektörleri Gıda ve İçecek Sanayi, Giyim Eşyası Sanayi, Endüstri Makineleri, İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı ile Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler İmalatı olarak belirlenmiştir. İzmir'de özellikle tekstil, deri, gıda işleme, kimya sektörleri başta olmak üzere endüstriyel ve tarımsal faaliyetlere yönelik temiz üretim ve eko-verimlilik uygulamalarının ele alınması önemli olacağının altı çizilmektedir EBSO Stratejik Planı ( ) Gerçekleştirilen SWOT analizi (Fırsat ve Tehditler ile Güçlü ve Zayıf Yönler) çalışması sonucunda belirlenen fırsatlar arasında yer alan: İzmir de turizm, kimya, lojistik, otomotiv, demir çelik, gıda gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriliyor olması ve bu çeşitliliği destekleyen bölgelerin varlığı İzmir de çok sayıda Organize Sanayi Bölgesi bulunması ve bu bölgelerin henüz tam doluluk oranına ulaşmış olmaması maddeleri sektörel çeşitlilik ve gerekli altyapı oluşturulabildiği koşullarda OSB lerde yeni kurulacak firmaların eko-verimlilik (temiz üretim) yaklaşımlarını benimseyebilecek olmaları bazında önemli saptamalar olarak değerlendirilmektedir.

32 İzmir için Stratejik ve Yükselen Sektörler, İZKA (2009) Bu çalışmada İzmir ekonomisinin yükselen ve güçlü sektörlerinin tespiti amacıyla, İzmir de küçük de olsa bir istihdama sahip tüm sektörlerin yoğunlaşmaları başta olmak üzere katma değerleri, ithalat ve ihracat verileri, kullandıkları teknoloji seviyeleri gibi rekabet güçleri açısından önem arz eden çeşitli yönlerden analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre İzmir deki İmalat Sanayi Sektörlerinde Yükselen Sektörler yandaki Tabloda değerlendirilmiştir. İmalat sanayi sektörlerinde yükselen sektörlerin değerlendirmesi Sektör Adı Mesleki ve İlmi Aletler ile Başka Yerde Tasnif Edilmemiş Ölçme ve Kontrol Aletleri İmali Puan (13 üzerinden) Başka Yerde Tasnif Edilmemiş Plastik Mamulleri Sanayi 7 Elektrik Sanayii Makineleri ve Cihazları İmali 6 Metal ve Ağaç İşleyen Makineler İmal, Montaj ve Tamiri 5 Özel Endüstri Makineleri ve İmali ve Tamiri Montajı 5 Damıtık Alkollü İçkiler Sanayi 5 Boya, Vernik ve Lake Sanayi 4 Selüloz, Kağıt ve Karton Sanayi 4 Deri ve Kürk Giyim Eşyası Sanayi 4 Süt Ürünleri Sanayi 3 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar İmali 2 Çimento (Tabii çimento, Partland Çimentosu vs.), Kireç ve Alçı İmali, Sönmüş ve Sulandırılmış Kireç Sebze ve Meyve İşleme Sanayi 2 Tekel Yaprak Tütün Bakımevi 2 Deri İşleme Sanayi ve Deri Bitirme İşlemleri

33 İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı Bu Plan çerçevesinde Çevre Yönetimi için gerçekleştirilen SWOT analizi (Fırsat ve Tehditler ile Güçlü ve Zayıf Yönler) çalışması sonucunda belirlenen zayıf yönler arasında yer alan Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklardan ayrı olarak kaynağında ayrıştırılmasının yetersizliği ve tehditler arasında yer alan Su kaynaklarının sınırlı olması Suyun ve su kaynaklarının kullanımında gerekli duyarlılığın gösterilmemesi Sanayicilerin tehlikeli atıklarını değerlendireceği tesislerin yetersiz olması ile aynı çalışmada belirlenen hedefler arasında yer alan Kentsel kirliliği önleyici ve çevreyi koruyucu çalışmalar yapılması Temiz bir körfeze sahip olunması İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Atık yönetim sisteminin geliştirilmesi maddeleri İzmir bölgesinde eko-verimlilik (temiz üretim) yaklaşımına olan gereksinimini ifade etmekte ve bu yaklaşımın yaygınlaştırılması hedefi ile uyum halinde olmaktadır.

34 Dünyadaki Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Sektörel Dağılımı Bugüne kadar yapılan Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) çalışmalarının hangi sektörlerde gerçekleştirildiği ve bunların sektörel dağılımlarının bilinmesi bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin önemli bir girdi sağlayacaktır. Bu nedenle uluslararası literatüre geçmiş ve/veya ilgili uluslararası kurumların (UNEP, UNIDO, RAC/CP, vd.) yayınlarında yer alan ve/veya bu projeyi hayata geçiren kurumlar tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalar taranmış aşağıdaki tabloda bir dökümü verilmiştir. İçerdiği toplam çalışma sayısı (280) sınırlı da olsa, bu tablonun Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) çalışmalarının hangi sektörlerde gerçekleştirildiği ve bunların sektörel dağılımları konusunda fikir verici nitelikte olduğu düşünülmektedir. NACE Kodu Sektör (Faaliyet Alanı) Çalışma Sayısı 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı Tekstil ürünleri imalatı Derinin tabaklanması işlenmesi 4 20 Ağaç-mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 5 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 2 22 Basım ve yayım Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Plastik-kauçuk ürünleri imalatı 3 26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 8 27 Ana metal sanayi 4 28 Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayi Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 31 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazların imalatı 34 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı 35 Diğer ulaşım araçları imalatı 2 36 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar

35 EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) ÇALIŞMALARI İLE SAĞLANABİLECEK KAZANIMLARA ÖRNEKLER Sektör Sağlanan Kazanımlara Örnekler Web Sayfası 2 Metal Krom yerine organik pasivasyon maddesinin kullanılması Cüruf üretiminde 80 ton/yıl azaltım 1 Tekstil Her bir karıştırıcı için yıllık solvent kullanımında bir ton azalma. 3 Makina İmalatı Katı atık üretiminde %58, atıksu üretiminde % 60 azalma 4 Mobilya Boya, su ve solvent kullanımında %90 ın üzerinde azalma 5 Gıda Su kullanımında %40 azaltım 6 Elektronik Kurşun kullanımının sonlandırılması 7 İlaç Halojenli solvent kullanımının sonlandırılması 8 Elektrikli Aletler Siyanür kullanımının sonlandırılması, tehlikeli çamur oluşumunun % 50 azaltılması, hammadde maliyetinin %45 düşürülmesi 9 Gıda Ürün kaybı % 3,4 oranında azaltıldı, kimyasal kullanımı %23 azaldı, atık oluşumu %5,5 azaltıldı. UNEP_dairy/Dairy%20Chapter%204%20(Case%20Study).pdf 10 Kimya m3/yıl su ve kwh/yıl elektrik tasarufu 11 Metal Kaplama Kimyasal tasarrufu: Tiner: kg/yıl (%85) Kadmiyum Oksit (CdO): kg/yıl (%100) Sodyum Siyanür (NaCN): kg/yıl (%100)

36

37 EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROJELERİ İLE SAĞLANAN TASARRUFLAR

38 SONUÇ YERİNE Yukarıdaki bölümlerde İzmir de Faaliyet göstermekte olan, öne çıkan ve önemli çevre sorunlarına yol açtığı belirtilen sektörler, Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen 280 Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamasının Sektörel Dağılımı, Bunlardan 118 tanesinde sağlanan kazanımlar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucu: İzmir de önemli çevre sorunlarına yol açtığı raporlanan, sektörel dağılımda önemli bir yere sahip ve ilgili bölgesel çalışmalarda öne çıkmış sektörlerin pek çoğunun çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) çalışmalarına konu olduğu görülmekte ve Söz konusu sektörlerde gerçekleştirilecek Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) çalışmalarının hammadde, su ve enerji kayıplarının önlenmesine/azaltılmasına paralel olarak çeşitli endüstriyel emisyonların oluşumunu da önleyeceği/azaltacağı ve dolayısıyla İzmir deki sanayi faaliyetleri kaynaklı çevre sorunlarının iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

39 TEŞEKKÜRLER Prof.Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ Çevre Mühendisligi Bölümü Tel: e.posta:

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve

Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Prof.Dr. Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Beytepe Ankara REC Bölgesel Çevre Merkezi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme

Detaylı

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ

TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ TÜRKĐYE DE TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ĐÇĐN ÇERÇEVE KOŞULLARIN VE AR-GE ĐHTĐYACININ BELĐRLENMESĐ PROJESĐ SONUÇ RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKĐYE TEKNOLOJĐ

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Sanayi Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 2 SANAYİ SEKTÖRÜ... 4 ARKA PLAN... 4 1. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE SANAYİ...

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi

Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi Çevre ve Temiz Üretim Sektör Raporu ve Yerel Çevre ve Temiz Üretim Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Şubat 2012 Giriş Endüstriyel Simbiyoz kavramı

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kimya Sektörü Raporu. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Kimya Sektörü Raporu Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 Katkıda Bulunanlar: Dilara Ay Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü Ece Yılmazer Mühendislik Müdürlüğü Esin Ertek Ekonomik

Detaylı

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu Dicle Bölgesi (TRC3) Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı 2010 İçindekiler TABLO LİSTESİ...3 ŞEKİL LİSTESİ...3 SUNUŞ...4 1. BÖLGE SANAYİSİNİN GELİŞİMİ...4 2. ÜRETİM YERİNE GÖRE

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi

İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi İÇİNDEKİLER 1. BÖLGE VİZYONU, SANAYİ İLE İLGİLİ OLARAK BELİRLENMİŞ MEVCUT POLİTİKA VE STRATEJİLER... 3 2. MEVCUT PLANLAR ve DEVAM

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI TEKLİF ÇAĞRISI YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 SON BAŞVURU TARİHİ 03.04.2015 CUMA Referans No: (KÂR AMACI GÜDEN KURUMLAR) TR72/15/YESR1

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU v TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU Haziran-2015 İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIĞI SAYFA ÖNSÖZ 2 1. GİRİŞ 5 2. ENDÜSTRİYEL DURUM 5 3. SU ve ATIKSU YÖNETİMİ 10 3. 1.İÇME SUYU KAYNAKLARI

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı