MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ"

Transkript

1 MEZİYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALARINDA KARAR VERME VE BİR SOMATİK İŞARET OLARAK DERİ DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Serra İçellioğlu Prof. Dr. Naz Yeni Uzm. Dr. Şakir Delil Uzm. Dr. Bektaş Korkmaz Uzm. Psikolog Selin Yağcı

2 Giriş - Amaç - Meziyal temporal skleroz ve epilepsi cerrahisi - Iowa Kumar Testi - Somatik İşaret Hipotezi - Iowa Kumar Testi nin uygulanması - Yöntem - Bulgular - Tartışma

3 GİRİŞ Karar verme davranışı günlük yaşamda oldukça önemli bir zihinsel süreçtir. Fakat karar vermeyi mezial temporal sklerozis hastalarında inceleyen çalışma oldukça azdır. Prefrontal korteksin bir işlevi olarak görülen karar verme davranışına emosyonel ve kognitif fonksiyonları kontrol eden meziyal temporal lob yapıları da katkıda bulunuyor olabilir ve bu nedenle MTS u olan epilepsi hastalarında karar verme davranışında bozulmalar görülebilir.

4 Nöropsikolojik çalışmalar amigdalanın karar verme davranışında önemli rol oynadığını göstermiştir. Bilateral amigdala hasarlı olan az sayıdaki hastalarla yapılan bir çalışmada, bu hastaların negatif geribildirimlerden yararlanamadıkları ve bu nedenle IKT de oldukça kötü bir performans gösterdikleri bulgulanmıştır. Karar verme davranışı emosyonel geribildirim ile yakından ilişkili olduğundan dolayı somatik işaret hipotezi nde ifade edilen somatik işaretlerin varlığı sağlıklı bir karar verme davranışını yönlendiren en önemli faktörlerden biri olarak gözükmektedir. Somatik işaretlerden yararlanamayan hastaların ve antisosyal kişilik bozukluğu gösteren bireylerin karar verme davranışlarında görülen bozukluk bu şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

5 Meziyal temporal skleroz ve epilepsi Epilepsi hastalığı, epilepsi nöbetleri ve bunların nörobiyolojik, bilişsel ve sosyal sonuçlarının olduğu kronik bir hastalıktır. Hastaların yaklaşık %30 unda epilepsi nöbetleri medikal tedaviye dirençlidir. Medikal tedaviye dirençli epilepsilerin arasında en büyük grubu meziyal temporal skleroz olguları oluşturur.

6 Meziyal temporal sklerozlu epilepsi Çocukluk çağında geçirilen febril nöbet öyküsü Birinci dekat sonunda ya da ikinci dekatta başlayan epilepsi nöbetleri Tedaviye direnç Eşlik eden materyal spesifik bellek kusurları Hipokampusta iyi tanımlanmış nöronal kayıp ve gliozis Sıklıkla amigdala ve komşu temporal yapılarda sklerotik/gliotik değişiklikler Kronikleşmiş olgularda artmış davranışsal bozuklular ve artmış psikoz riski vb nöropsikiyatrik özellikler

7 Epilepsi cerrahisi Dirençli MTL epilepsili olgularda anterior temporal lobektomi sonrası epilepsi nöbetleri %60-90 arasında remisyona girer. Anterior temporal lobektomi sırasında anterior temporal lob, hippokampus ve amigdala çıkartılır.

8 Henüz literatürde MTS hastalarında somatik işaret inceleyen bir çalışma yoktur. Bu çalışmada MTS tanısı almış, opere olmuş ve olmamış grupları ile sağlıklı bireylerin IKT performansları ve somatik işaret gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Aynı zamanda diğer nöropsikolojik bulgular da gruplararası olarak karşılaştırılmıştır.

9 Iowa Kumar Testi Prefrontal alanın özellikle ventral ve medyal kısımlarında hasar olduğunda, diğer entellektüel beceriler korunmasına rağmen kişisel ve sosyal karar vermede bozukluğun ortaya çıktığı bilinmektedir. Buna rağmen, laboratuarda böyle bir problemi ortaya çıkaracak ve ölçecek bir envanter olmadığı gibi, aynı zamanda altında yatan hücresel ve bilişsel mekanizmalar ile ilgili tatmin edici bir sebep de bulunmamaktaydı.

10 IKT geriye doğru öğrenmenin bileşenlerini, bu fenomeni inceleyen diğer testlerden daha karmaşık bir seviyede içerir. Geriye doğru öğrenme kararlarını ölçen daha basit testlerde kötü performans gösteren hastalar, IKT de de kötü performans göstermektedirler fakat bu testlerde veya olasılık öğrenmeyi içeren testlerde iyi performans gösteren VMPK hastaları, IKT de iyi veya kötü performans gösterebilirler. Örneğin, Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) geriye doğru öğrenmeyi gerektirir ve VMPK hastaları bu testte oldukça iyi performans göstermektedirler.

11 Somatik İşaret Hipotezi SİH, karar verme davranışını ve emosyonların karar verme davranışı üzerindeki etkilerini sistem düzeyinde anlayabilmek için, nöroanatomik ve bilişsel bir çerçeve sağlar. Bu hipotezin en temel görüşü, karar verme davranışının, kendisini aynı zamanda emosyonlar ve duygulanımlarda da gösteren bir takım biyoregülatör somatik işaretlerden etkilendiğidir. Bu etkilerin bazıları bilinçli, bazıları ise bilinçli olmayan düzeyde olabilir.

12 SİH normal bilgi ışığında, emosyonel sinyaller ile yönlendirilmeyen temel bilişsel süreçlerin, normal davranışın ortaya çıkmasında kesinlik sağlayamayacağını savunur. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, emosyonel sinyaller ile yönlendirilen bilişsel sürecin ise uygun eylemi ortaya çıkaracağını savunur.

13 Somatik durum birincil ve ikincil başlatıcılar ile ortaya çıkar. Birincil başlatıcılar, haz alınan veya rahatsız olunan doğal veya öğrenilmiş uyaranlardır. Ortamda bir kere var oldukları zaman otomatik olarak somatik yanıt oluştururlar. İkincil başlatıcılar, kişisel veya hipotetik bir emosyonel olayın geri çağrılması, anılması ile oluşturulan formlardır. Yani, birincil başlatıcıların düşünceleri ve anılarıdır, çalışma belleğine getirildikleri anda somatik durum oluştururlar.

14 YÖNTEM Çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Birimi nde halen tedavi görmekte olan meziyal temporal sklerozis (MTS)ve epilepsi tanısı almış 29 hasta katılmıştır. 15 hasta preop 14 hasta postop Hastaların nöropsikolojik değerlendirmeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.

15 24 adet gönüllü katılımcı kontrol grubu olarak çalışmaya eklenmiştir. Gönüllü katılımcılardan herhangi bir psikiyatrik ya da nörolojik tanı almadıklarına dair sözel bilgi alınmıştır. Hasta ve kontrol gruplarının sosyodemografik özelliklerinin denk olmasına dikkat edilmiştir.

16 Hasta grubu Postop grubun ortalama test uygulama süresi 3.77 ±3.41. / min. 1 yıl max. 11 yıl (1 hasta) Preop ve postop grubun kullandıkları ilaç sayıları arasında bir fark yok. Preop için 2.42±0.93; postop için 2.11 ± 0.92 Preop ve postop grubun nöbet sıklıkları arasında anlamlı fark var. Postop grup (0.5±1.06) preop gruba göre (4.33±5.61) daha az nöbet geçiriyor. Bunu ayda geçirilen nöbet olarak inceledik. t(12.173)=2.3 p<0.05

17 Uygulanan Nöropsikolojik Testler - California Sözel Öğrenme Testi - Sayı Menzili (düz-ters) - Görsel Üretim Testi - Mental Kontrol (100 den geri 7 şer 7 şer sayma) - Saat Çizimi - Sözel Akıcılık (Fonolojik-Kategorik) - Sözel Akıcılık (set değiştirme) - Stroop Testi - Boston İsimlendirme Testi - Benton Yüz Tanıma Testi - Çizgi Yönünü Belirleme Testi

18 Iowa Kumar Testi nin Uygulanması Bilgisayar ekranının alt kısmında A, B, C ve D olmak üzere dört adet kağıt destesi, ekranın üst kısmında ise katılımcının o anda sahip olduğu para miktarını gösteren yeşil bir çizgi ve hemen onun altında, katılımcının aşması gereken hedef para miktarını gösteren kırmızı bir çizgi bulunmaktadır. Test başladığında ekranda bir kart seçin yazısı belirir ve katılımcıdan herhangi bir desteden bir kağıt seçmesi istenir. Katılımcı seçtiği deste sonucunda bir miktar para kazanır ya da kaybeder. Bu miktar ekranda gösterilir. Test ilerledikçe, katılımcının kart seçtiği desteler para kazandırdığı gibi aynı zamanda para kaybettirmeye de başlar. Katılımcının sahip olduğu para miktarı değiştikçe, ekranın üst kısmında bulunan yeşil çizgi uzayıp, kısalır.

19 IKT Ekran Görüntüsü

20 IKT nde katılımcının puanı avantajlı destelerden dezavantajlı desteler çıkarılarak hesaplanır. (C +D )-(A +B ) Toplam net skor hesaplandığı gibi aynı zamanda, 100 kart 5 blok şeklinde bölünerek her bir 20 kartlık seçim için de ayrı ayrı net skor hesaplanır. bu şekilde test ilerledikçe katılımcının toplam net skorunun artıp artmadığı belirlenebilir. Sağlıklı katılımcıların büyük bir kısmının ikinci 20 lik bloktan itibaren avantajlı destelerden seçimlerini arttırdıkları bilinmektedir.

21 Deri Direnci Kayıt Ekranı

22 Denek, uygulama sırasında zamanlama eşleşmesi sağlamak için, otomatik bir uyarıcı ile ses ve görüntü verilerek uyarılır.

23 Kullanılan bu cihaz aracılığı ile, katılımcının IKT sırasında, eşzamanlı olarak DİY kaydı gerçekleştirilir. Katılımcı, ekranda 10 saniyede bir yanan kırmızı ışığı gördüğü anda, seçim yapar ve bu seçim anı, DİY kayıtlarında işaretlenir. Bu şekilde elde edilen sayısal veriler kullanılarak, katılımcının seçim anından 2 saniye önceki ve seçim anından 5 saniye sonraki DİY ortalamaları alınarak, bdiy, ödiy ve cdiy değerleri elde edilmiştir.

24 Deri direnci hesaplanırken literatürdeki çalışmalara dayanarak 100 kart için 4 er bölümlük ayrı ayrı hesaplama yapılmıştır. buna göre; 0-10 kart : ceza öncesi dönem kart: sezgi öncesi dönem kart: sezgi dönemi kart: kavrama dönemi Her bir dönem testteki bilgi seviyesine karşılık geliyor ve buna bağlı olarak somatik işaretin farklılaşması bekleniyor.

25 Deri direnci ter salgılanmasıyla azalmaktadır. Bu sebeple, otonom sinir sistemi uyarıldığı an, terlemenin artması ile beraber, direnç çok hızlı bir şekilde düşmektedir. Bu çalışmada DİY direnç üzerinden ölçüldüğünden dolayı, deri direncindeki düşüş DİY deki artmayı göstermektedir. Çalışmanın tüm bulguları, bu bilgiye dayanılarak yorumlanmıştır.

26 BULGULAR 1. Beklenti Yanıtı Analizi: Epilepsi ve kontrol gruplarında, beklenti yanıtları üzerinde hasta/kontrol gruplarının, blok ve deste etkileşimini incelemek için 2x4x2 varyans analizi uygulanmıştır fakat herhangi bir temel değişken etkisi bulunmamıştır. Sadece kontrol grubuna baktığımızda temel bir blok etkisi bulunmazken temel bir deste etkisi görüyoruz. Yani dezavantajlı destelerden önce deri yanıtlarında avantajlı destelerden öncesinde gösterdiklerine göre daha büyük bir yanıt oluşuyor.

27 Deste için; F(1,184)=4.33 p<0.05 Blok temel değişkeninde anlamlı bir etki yok. Sezgi öncesi döneme karşılık gelen 2. bloktan itibaren sağlıklı denekler dezavantajlı destelerden önce avantajlı destelerden öncesinde görülenlere göre anlamlı seviyede düşük deri direnci gösteriyorlar yani deri iletkenlik yanıtları daha fazla.

28 Epilepsi grubunda deste ve blok etkisi Varyans analizinde deste ve blok temel değişkenlerinde bir etki görmüyoruz. Etkileşim de yok. Sadece son blokta dezavantajlı olan destelere daha büyük yanıtlar verildiğini görüyoruz ama anlamlı bir farklılığa ulaşmıyor. Preop ve postop gruplar arasındaki farklılıklara da varyans analizi ile baktığımızda anlamlı bir değişken etkisi bulgulanmadı.

29 IKT performanslarının karşılaştırılması İlk olarak IKT toplam net skorları epilepsi ve kontrol grupları arasında bağımsız örneklemli T-testi ile karşılaştırdık ve kontrol grubunun toplam IKT net skorlarının epilepsi grubuna kıyasla anlamlı seviyede yüksek olduğunu bulduk. IKT toplam net skor N Ort SS epilepsi kontrol t(51)=2.58 p<0.05

30 Epilepsi ve kontrol gruplarının IKT süresince, 5 blok boyunca performanslarını kıyaslamak amacıyla tekrarlayan ölçümlü ANOVA uygulanmıştır. Burada gruplar arası etki anlamlı bulunmuştur. Sağlıklı denekler testin başından itibaren avantajlı olan destelerden seçim yapmaktadırlar.

31 F(1,51)=6.88 p<0.05

32 Preop (-3.13±16.48) ve postop grubun(6.66±7.07) IKT toplam net skorlarını karşılaştırdığımızda anlamlı bir fark görmüyoruz.

33 3. Nöropsikolojik test bulguları Preop, postop ve kontrol gruplarının her bir nöropsikolojik testten aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığına tek yönlü ANOVA analizi ile bakılmış ve preop ve postop grupları arasında hiç bir nöropsikolojik test parametresinde anlamlı bir fark bulunmazken, kontrol grubunun Stroop Testi dışındaki tüm puanları preop ve postop gruplarından anlamlı seviyede yüksek bulunmuştur.

34 4. Epilepsi süresi ile IKT performansı: Epilepsi hastalarını toplam net skorları sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük olanlar olarak ayırdığımızda, bu iki grubun nöbet başlangıç yaşı ve epilepsi sürelerinin farklı olduğunu görüyoruz.

35 TARTIŞMA Temel bulgu; MTS hastaları kontrollere göre IKT de başarısız performans gösteriyorlar. Meziyotemporal yapıların karar verme davranışının örtük öğrenme süreci üzerindeki etkisi düşünüldüğünde bu bulgu, hipotezlerle uyumludur. IKT deki performans bozukluğu lezyonun tarafıyla ilişkili değil. Aynı zamanda preop ve postop grup arasında da IKT skorları açısından anlamlı bir farklılık yok.

36 Yine önceki çalışmalarla tutarlı olarak, epilepsi ile ilişkili davranışsal bozukluklar bağlamında, karar verme davranışında bozulma, epilepsi cerrahisinin bir sonucu değildir. Epilepsi grubunun diğer yürütücü işlevleri değerlendiren nöropsikolojik test bulguları da anlamlı olarak kontrol grubundan düşüktür. Bu durum, sıralı bir şekilde yapılan kart seçimlerine dair sürekli ve sabit bir geribildirim üretememekten dolayı, seçimlerin sonuçları ve olasılıklar arasındaki bağlantıları öğrenmedeki bir bozukluğun göstergesi olabilir.

37 Buna rağmen her bir epilepsi hastası karar vermede dezavantajlı seçimler yapmadılar. Hastaların arasında avantajlı destelerden yana seçim yapan yani net skoru «0»dan büyük olan 17 kişi vardır. Bu grupların nöropsikolojik test performansları karşılaştırıldığında ise herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Yani kontrol grubundakilere kıyasla nöropsikolojik test performansları kötü olmasına rağmen, IKT performansı hastaların nöropsikolojik test performanslarından etkilenmemiştir.

38 Yürütücü işlevlerin de ötesinde karar verme meziyal temporal yapıların etkisinde olabilir. Somatik İşaret Hipotezi ne göre, mediyal prefrontal kortekse ek olarak amigdala da emosyonel geribildirim sürecinin önemli bir hücresel bileşenidir. Bu geribildirimin işlenmesi önemlidir çünkü IKT nin başlangıcında sadece bu geribildirimler vardır. Bu hipotezle ilişkili olarak elde ettiğimiz veriler, epilepsi hastalarının dezavantajlı destelerden önce avantajlı destelerden önce gösterdiklerinden ayrı bir somatik işaret oluşturmadıklarını göstermiştir.

39 Henüz literatürde bunu inceleyen bir çalışma yoktur. Bu veri gerçekten epilepsi hastalarının somatik işaret oluşturamadıklarını gösterebilir olmakla birlikte; kullanılan anti epileptik ilaçların deri iletkenliğine olan olumsuz etkisinden dolayı bu fark ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle nöroloji kliniğinde kronik baş ağrısı tanısı alan ve antiepileptik kullanan hastaların yanıtlarıyla epilepsi ve kontrol gruplarının sonuçları karşılaştırılacak ve bu bulgunun ilaca bağımlılığı incelenecektir.

40 Meziyal sklerozlu epilepsili olgularda epilepsi cerrahisi ile rezeke edilen bölgeler normal fonksiyone eden bölgeler değildir. Cerrahi rezeksiyon disfonksiyonu olan bu bölgelerde daha belirgin bozulmalar yol açmamaktadır. Bu nedenle hastaların preop ve postop NPT skorları arasında bir fark bulunmamış olabilir ama grup içi bir araştırma ile bu bulgu daha kesin açıklanabilir. Hastaların bellek skorları ameliyat öncesi ve sonrası açısından incelendiğinde bunlarda da var olan bozukluğun belirgin bir şekilde etkilenmediği gözlenmektedir. Epilepsi cerrahisi epilepsi nöbetlerini durdursa da epilepsinin nörobiyolojik, psikolojik etkileri üzerinde etkisi yoktur.

41 Dinlediğiniz için teşekkürler.. İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2009/7 http ://www.tek. org.tr BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR ALMA: GELENEKSEL VE MODERN YAKLAŞIMLAR. Aksoy, Tolga ve Işıl Şahin

TARTIŞMA METNİ 2009/7 http ://www.tek. org.tr BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR ALMA: GELENEKSEL VE MODERN YAKLAŞIMLAR. Aksoy, Tolga ve Işıl Şahin TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2009/7 http ://www.tek. org.tr BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR ALMA: GELENEKSEL VE MODERN YAKLAŞIMLAR Aksoy, Tolga ve Işıl Şahin Kasım, 2009 BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR ALMA:

Detaylı

Okuma Gelişiminde Üst Dil Farkındalığı, Sesbilgisel Süreçler ve Bellek Süreçlerinin Etkisi: Kısa Süreli Bellek ve Çalışma Belleği

Okuma Gelişiminde Üst Dil Farkındalığı, Sesbilgisel Süreçler ve Bellek Süreçlerinin Etkisi: Kısa Süreli Bellek ve Çalışma Belleği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2012, 13(2) 49-64 Okuma Gelişiminde Üst Dil Farkındalığı, Sesbilgisel Süreçler ve Bellek Süreçlerinin Etkisi: Kısa Süreli Bellek ve Çalışma

Detaylı

Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2012, 27 (70), 1-21

Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2012, 27 (70), 1-21 Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2012, 27 (70), 1-21 Zihin Kuramı ile Çalışma Belleği, Dil Becerisi ve Yönetici İşlevler Arasındaki Bağlantılar Küçük (36-48ay) ve Büyük (53-72ay) Çocuklarda Farklılık Gösterebilir

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Model

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Model Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):190-207 doi: 10.5455/cap.20140807024558 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Model Metacognitive Model of Obsessive Compulsive

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 Öğrt. Gör. Selcen AKUYSAL AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN975-8571-06-0 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.

Detaylı

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma

Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 167-184, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Araş. Gör. Yavuz İNAL* yinal@metu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY* kursat@metu.edu.tr Özet

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı